Методика прийому самохСЦдноСЧ пусковоСЧ установки 9П129 та пСЦдготовки СЧСЧ до передачСЦ

дипломная работа: Военная кафедра

Документы: [1]   Word-177186.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МРЖНРЖСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАРЗНИДИПЛОМНА РОБОТА


випускника вСЦйськового двСЦчСЦ орденСЦв Червоного Прапора СЦнституту ракетних вСЦйськ СЦ артилерСЦСЧ

СЦменСЦ Богдана Хмельницького Сумського Державного унСЦверситету
м. Суми

2005 р.

ВСЦйськовий двСЦчСЦ орденСЦв Червоного Прапора СЦнститут

ракетних вСЦйськ СЦ артилерСЦСЧ СЦменСЦ Богдана

Хмельницького Сумського Державного унСЦверситету


Кафедра

будови та експлуатацСЦСЧ ракетно-артилерСЦйського озброСФння

Дипломна робота

(вСЦйськове звання)

(прСЦзвище)

(СЦмтАЩя та по батьковСЦ)


Тема: Методика прийому самохСЦдноСЧ пусковоСЧ установки 9П129 та пСЦдготовки СЧСЧ до передачСЦ.


КерСЦвник:


(посада, вчене звання, науковий ступСЦнь)

(вСЦйськове звання, прСЦзвище, СЦнСЦцСЦали)


(пСЦдпис)

"____тАЭ ___________________ 2005р.


До захисту допускаСФться

Начальник кафедри:


(вчена ступень, вСЦйськове звання, прСЦзвище, СЦнСЦцСЦали)


(пСЦдпис)

"____тАЭ __________________ 2005р.

ВРЖДГУК
керСЦвника на дипломну роботу

__________________________________________________________

(вСЦйськове звання, прСЦзвище, СЦм'я та по батьковСЦ)

РЕЦЕНЗРЖЯна дипломну роботу


Рецензент:___________________________________________________

(посада, в. звання, науковий ступСЦнь фамСЦлСЦя та СЦнСЦцСЦали)

ВРЖЙСЬКОВИЙ ДВРЖЧРЖ ОРДЕНРЖВ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

РЖНСТИТУТ РАКЕТНИХ ВРЖЙСЬК РЖ АРТИЛЕРРЖРЗ РЖМЕНРЖ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНРЖВЕРСИТЕТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

______________

тАЮ___тАЭ __________ 200__ р;


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу


I. Тема дипломноСЧ роботи (задачСЦ): Методика прийому самохСЦдноСЧ пусковоСЧ установки 9П129 та пСЦдготовки СЧСЧ до передачСЦ.

ЗакрСЦплена наказом начальника СЦнституту вСЦд "____тАЭ _____________ 200__ р. № _____.

II. ЦСЦльова настанова:

 1. ПроаналСЦзувати вимоги керСЦвних документСЦв щодо прийому-передачСЦ зразкСЦв озброСФння та виявити можливСЦ протирСЦччя, якСЦ виникають при цьому.
 2. Визначити перелСЦк облСЦкових документСЦв, яки застосовуються при оформленнСЦ операцСЦСЧ з передачСЦ СЦ прийому СПУ, дати рекомендацСЦСЧ щодо СЧх оформлення.
 3. Розробити методику прийому СПУ 9П129.
 4. Розробити методику пСЦдготовки СПУ 9П129 до передачСЦ.

III. ОсновнСЦ питання та документи, що пСЦдлягають розробцСЦ пСЦд час виконання завдання:

 1. Акт технСЦчного стану, який складаСФться при передачСЦ зразка озброСФння, з додатками;
 2. ОперацСЦйнСЦ карти проведення перевСЦрок обладнання СПУ на функцСЦонування
 3. МетодичнСЦ рекомендацСЦСЧ щодо прийому зразка озброСФння.

IV. ВихСЦднСЦ данСЦ до роботи та обмеження:

1. ОрганСЦзацСЦйно-штатна належнСЦсть: стартова батарея ракетноСЧ бригади.

2. Стан бойовоСЧ готовностСЦ частини: постСЦйна.

3. МСЦiе знаходження пСЦдроздСЦлу: пункт постСЦйноСЧ дислокацСЦСЧ.

4. Посада: начальник обслуги СПУ 9П129.

5. УкомплектованСЦсть зразка озброСФння: - ЕТД: 70 тАУ 80%;

- ЗРЖП: 50 тАУ 70%.

6. КатегорСЦя технСЦчного стану зразка озброСФння:

- за облСЦком: II (друга).

- фактична: IV (четверта)

7. МСЦжремонтний термСЦн експлуатацСЦСЧ до КР закСЦнчився;

8. Початок експлуатацСЦСЧ виробу: 1981р.

V. До захисту подати (вказати обсяг дипломноСЧ роботи (задачСЦ) СЦ перелСЦк основних документСЦв, що подаються до захисту):

1. Пояснювальну записку (обсяг - 60...70 сторСЦнок формату А4):

 • титульнСЦй аркуш;
 • вСЦдгук керСЦвника на дипломну роботу;
 • рецензСЦя на дипломну роботу;
 • завдання на дипломну роботу;
 • змСЦст дипломноСЧ роботи;
 • вступ;
 • основна частина (три (чотири) роздСЦли з таблицями, схемами, графСЦками, дСЦаграмами СЦ т. СЦ.);
 • висновки;
 • список лСЦтератури, що використовувалася;
 • додатки.

2.РЖлюстративнСЦ матерСЦали: таблицСЦ, схеми, графСЦки, дСЦаграми СЦ т. СЦ., виконанСЦ на аркушах формату А1 або слайдах.

VI. Вимоги до оформлення дипломноСЧ роботи (задачСЦ):

УсСЦ матерСЦали, що входять до складу дипломноСЧ роботи (задачСЦ) виконуються особисто курсантом. Оформлення здСЦйснюСФться вСЦдповСЦдно до правил та вимог ведення дСЦловодства СЦ вимог СФдиноСЧ системи конструкторськоСЧ документацСЦСЧ (РДСКД). Оптимальний обсяг дипломноСЧ роботи без додаткСЦв СЦ списку лСЦтератури - близько 50...60 сторСЦнок.

УсСЦ сторСЦнки дипломноСЧ роботи, а також схеми, таблицСЦ СЦ додатки мають бути пронумерованСЦ, при цьому нумерацСЦя виконуСФться наскрСЦзною. Першою сторСЦнкою роботи СФ титульний аркуш, який включають до загальноСЧ нумерацСЦСЧ сторСЦнок. На титульному аркушСЦ номер сторСЦнки не ставлять, на наступних сторСЦнках номер проставляють у правому верхньому кутСЦ сторСЦнки без крапки в кСЦнцСЦ.

Текстуальна частина дипломноСЧ роботи повинна бути написана (надрукована) через два СЦнтервали на аркушах формату А4 тСЦльки на непарнСЦй сторСЦнцСЦ. При цьому необхСЦдно на аркушах залишати поля: злСЦва тАУ 35, справа тАУ не менш нСЦж 10 мм, зверху та знизу - 20 мм.

Креслення, графСЦки, рисунки, схеми, таблицСЦ та СЦншСЦ СЦлюстративнСЦ матерСЦали як у текстСЦ роботи, так СЦ в додатках повиннСЦ виконуватися на аркушах формату А4, мати специфСЦкацСЦСЧ з умовними позначеннями, шрифтами СЦ масштабами, а також повиннСЦ вСЦдповСЦдати вимогам дСЦючих державних стандартСЦв (ДЕСТ), наказСЦв, керСЦвництв та СЦнших керСЦвних документСЦв МСЦнСЦстерства оборони УкраСЧни.

До списку лСЦтератури, що використовувалася, який маСФ заголовок "ЛСЦтературатАЭ, заносяться всСЦ лСЦтературнСЦ джерела, на якСЦ СФ посилання в роботСЦ.

ЛСЦтературнСЦ джерела в списку наводяться в алфавСЦтному порядку, при цьому спочатку вказуються статути, накази, керСЦвництва, настанови, а потСЦм пСЦдручники, навчальнСЦ посСЦбники, статтСЦ тощо.

Для кожного лСЦтературного джерела вказуються прСЦзвище автора (авторСЦв) СЦ СЦнСЦцСЦали, найменування видання, мСЦсто, назва видавництва СЦ рСЦк видання, загальна кСЦлькСЦсть сторСЦнок.

У разСЦ наявностСЦ бСЦльше одного додатка вони також повиннСЦ мати вСЦдповСЦдну нумерацСЦю (Додаток 1, Додаток 2) СЦ назву, якСЦ подаються симетрично до тексту.

VII. Основна лСЦтература, що рекомендуСФться:

КерСЦвнСЦ документи:

 1. Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).
 2. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).
 3. КерСЦвництво з списання з облСЦку матерСЦальних СЦ грошових засобСЦв у ЗС УкраСЧни. (Введене в дСЦю наказом МО УкраСЧни вСЦд 21.06.94 р. №165 ).
 4. Положення про матерСЦальну вСЦдповСЦдальнСЦсть вСЦйськовослужбовцСЦв за шкоду, заподСЦяну державСЦ. (Введене в дСЦю наказом МО УкраСЧни вСЦд 14.08.95 р. №201).
 5. Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дСЦю наказом начальника ГРАУ вСЦд 13.09.85 р. №052).
 6. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).
 7. РЖнструкцСЦя з органСЦзацСЦСЧ передачСЦ РАО у вСЦйськах ПСЦвнСЦчного оперативного командування. (Введена в дСЦю наказом Командувача вСЦйськами ПСЦвнСЦчного ОК вСЦд 28.04.99 р. №137).
 8. Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).

ЕксплуатацСЦйно-технСЦчнСЦ документи СПУ 9П129:

Комплект ЕТД СПУ 9П129 згСЦдно окремого перелСЦку.

VIII. ТермСЦни:

 • виконання дипломноСЧ роботи        тАЮ___тАЭ ________________ 200__ р;
 • подання закСЦнченоСЧ роботи керСЦвнику        тАЮ___тАЭ _____________ 200__ р;
 • подання роботи на рецензСЦю        тАЮ___тАЭ ________________ 200__ р;

Дата видачСЦ завдання: тАЮ___тАЭ ________________ 200__ р.

КерСЦвник: ________________________

(вСЦйськове звання, пСЦдпис, СЦнСЦцСЦали, прСЦзвище)

тАЮ___тАЭ ________________ 200__ р.

Завдання одержав: ______________________

(вСЦйськове звання, пСЦдпис, СЦнСЦцСЦали, прСЦзвище)

тАЮ___тАЭ ________________ 200__ р.

План


ПерелСЦк умовних скорочень

ВСТУП

РОЗДРЖЛ 1. АналСЦз вимог керСЦвних документСЦв СЦ основнСЦ теоретичнСЦ положення

1.1 АналСЦз вимог керСЦвних документСЦв

1.2 Характеристика форм документСЦв, якСЦ застосовуються для оформлення операцСЦй з прийому СПУ та пСЦдготовки СЧСЧ до передачСЦ

1.3 Висновки до роздСЦлу

РОЗДРЖЛ 2.Методика прийому СПУ 9П129

2.1 Методика прийому експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв з комплекту СПУ 9П129

2.2 Методика прийому комплектСЦв поставки СПУ 9П129

2.3 Методика прийому одиночних комплектСЦв ЗРЖП СПУ 9П129

2.4 Методика прийому експлуатацСЦйних показникСЦв СПУ 9П129

2.6 Методика перевСЦрки систем, механСЦзмСЦв СЦ агрегатСЦв СПУ 9П129 на функцСЦонування

2.7 Висновки до роздСЦлу

РОЗДРЖЛ 3. Методика пСЦдготовки СПУ 9П129 до передачСЦ

3.1 Методика пСЦдготовки СПУ 9П129 до передачСЦ

3.2 Висновки до роздСЦлу

ВИСНОВКИ

ЛРЖТЕРАТУРА

Додаток 1Акт технСЦчного стану СПУ 9П129

Додаток 2 Картка некомплекту

Додаток 8 Висновки про технСЦчний стан виробу 9П129 зав.№ П1119

Додаток 3 Акт змСЦни якСЦсного стану

Додаток 4 Акт змСЦни якСЦсного стану (утилСЦзацСЦСЧ)

Додаток 5 Акт списання (зняття залишкСЦв)

Додаток 6 ОперацСЦйна карта проведення перевСЦрок обладнання СПУ в режимСЦ "ТО-1 апаратури 9В390тАЭ

Додаток 7 Таблиця перевСЦрки ПрУ СЦ ПУ системи прицСЦлювання 9Ш129 на функцСЦонування

ПЕРЕЛРЖК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


СПУ тАУ самохСЦдна пускова установка

РАО тАУ ракетно-артилерСЦйське озброСФння

ОК тАУ Оперативне командування

ГРАУ тАУ Головне ракетно-артилерСЦйське УправлСЦння

ЗРЖП тАУ запаснСЦ частини, СЦнструмент, приладдя

ВТСЦП тАУ вСЦддСЦлення транспортування СЦ перевантаження

ЕТД тАУ експлуатацСЦйно-технСЦчнСЦ документи

ОСЦВТ тАУ озброСФння СЦ вСЦйськова технСЦка

ВСТУП


АктуальнСЦсть теми полягаСФ в тому, що СЦснують протирСЦччя мСЦж вимогами керСЦвних документСЦв стосовно якСЦсного стану озброСФння, якСЦ пСЦдлягають передачСЦ и прийому та фактичним технСЦчним станом СЦ комплектнСЦстю таких зразкСЦв. За рядом обтАЩСФктивних СЦ субтАЩСФктивних причин зразки озброСФння не вСЦдповСЦдають за технСЦчним станом СЦ станом комплектностСЦ встановленим вимогам.

ОбтАЩСФктивними причинами СФ:

 • ВСЦдсутнСЦсть належного фСЦнансування необхСЦдних експлуатацСЦйних заходСЦв, що СФ наслСЦдком скрутного економСЦчного положення держави.
 • Розрив економСЦчних звтАЩязкСЦв мСЦж колишнСЦми республСЦками колишнього СРСР, а складовСЦ системи багатьох зразкСЦв озброСФння виготовляються на пСЦдприСФмствах, розташованих на територСЦях тих республСЦк. Ремонт озброСФння також виконувався спецСЦалСЦзованими пСЦдприСФмствами, якСЦ були розташованСЦ в рСЦзних регСЦонах колишнього СРСР.

ОбтАЩСФктивнСЦ причини, що вказанСЦ, привели до того, що озброСФння у вСЦйськових частинах (СЦнформацСЦя взята з тАЮАналСЦзу експлуатацСЦСЧ РАО в вСЦйськах ПСЦвнСЦчного Оперативного командування за 2004 рСЦктАЭ) знаходиться в теперСЦшнСЦй час у такому якСЦсному станСЦ:

 1. 90% РАО за фактичним технСЦчним станом вСЦдносяться до IV категорСЦСЧ, тобто потребують проведення капСЦтального ремонту на спецСЦалСЦзованих ремонтних пСЦдприСФмствах, а в звтАЩязку з вСЦдсутнСЦстю належного фСЦнансування ремонтнСЦ пСЦдприСФмства не в змозСЦ створити або вСЦдновити технологСЦчний процес проведення капСЦтальних ремонтСЦв рСЦзних груп РАО, у тому числСЦ СЦ груп наземного обладнання ракетних комплексСЦв. Таким чином ремонтнСЦ пСЦдприСФмства перетворилися до баз зберСЦгання несправного озброСФння, яке прибуло з розформованих вСЦйськових частин. Штатне озброСФння IV категорСЦСЧ з частин, якСЦ не пСЦдлягають реформуванню, не вилучаСФться.
 2. УкомплектованСЦсть озброСФння запасними частинами, СЦнструментом СЦ приладдями (ЗРЖП) складаСФ вСЦд 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗРЖП не задовольняються у звтАЩязку з його вСЦдсутнСЦстю на складах СЦ базах ГРАУ або ОК. Надходження елементСЦв ЗРЖП повинно здСЦйснюватися або з пСЦдприСФмств-виробникСЦв вСЦдповСЦдноСЧ номенклатури озброСФння, або з ремонтних пСЦдприСФмств, якСЦ проводять розбирання вСЦдповСЦдноСЧ номенклатури озброСФння V категорСЦСЧ. Таким чином, система постачання ЗРЖП до РАО у теперСЦшнСЦй час не працюСФ, а закупСЦвля ЗРЖП у пСЦдприСФмств-виробникСЦв озброСФння, якСЦ знаходяться на територСЦях СЦнших держав не проводиться з причини вСЦдсутностСЦ фСЦнансування цих програм.

В умовах реформування ЗС УкраСЧни в масовому порядку здСЦйснюСФться вилучення озброСФння з вСЦйськових частин та отримання його вСЦйськовими частинами. При цьому виникають багато чисельнСЦ проблеми, якСЦ носять масовий характер СЦ субтАЩСФктивно впливають на якСЦсний стан РАО:

-        ОфСЦцери, якСЦ СФ вСЦдповСЦдальними особами за експлуатацСЦю озброСФння, не можуть скласти вСЦдповСЦднСЦ документи з прийому або передачСЦ РАО.

-        В наслСЦдок безграмотного прийняття РАО при призначеннСЦ на посаду, офСЦцери, особливо це стосуСФться молодших, притягаються до матерСЦальноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ при перевСЦрках, ревСЦзСЦях та здачСЦ озброСФння.

-        Поняття про категорування озброСФння, тобто визначення фактичноСЧ категорСЦСЧ та документальне СЧСЧ оформлення, взагалСЦ вСЦдсутнСФ. ВнаслСЦдок чого, озброСФння, яке за всСЦма параметрами потребуСФ планового капСЦтального або середнього ремонту, використовуСФться за призначенням, а це СФ передумовою для аварСЦй, катастроф СЦ дострокового виходу озброСФння зСЦ строю. Також в бСЦльшостСЦ випадкСЦв при передачСЦ РАО в СЦншСЦ вСЦйськовСЦ частини або на бази ГРАУ СЦ ОК фактична категорСЦя не вСЦдповСЦдаСФ вказанСЦй в документах СЦ РАО не приймаСФться. З цСЦСФСЧ причини вСЦдомостСЦ про фактичний технСЦчний стан РАО на всСЦх рСЦвнях управлСЦння не вСЦдповСЦдають дСЦйсностСЦ, а це в свою чергу, не даСФ можливостСЦ обтАЩСФктивно оцСЦнити реальний технСЦчний стан РАО та профСЦнансувати вСЦдповСЦднСЦ розхСЦднСЦ статтСЦ бюджету МСЦнСЦстерства оборони.

-        ПосадовСЦ особи, якСЦ вСЦдповСЦдають за експлуатацСЦю, не знають як оформити документи на озброСФння, термСЦн експлуатацСЦСЧ якого закСЦнчився, як повести операцСЦю виведення таких зразкСЦв з експлуатацСЦСЧ та зняття СЧх з облСЦку.

-        на теперСЦшнСЦй час майже всСЦ зразки РАО мають некомплект ЗРЖП. Питання облСЦку некомплекту, порядку розходу, списання з облСЦку, поповнення облСЦку ЗРЖП бСЦльшостСЦ командирСЦв та начальникСЦв не знайомСЦ.

З цСЦСФСЧ причини озброСФння передаСФться та приймаСФться з порушенням вимог керСЦвних документСЦв, а посадовСЦ особи постСЦйно СЦ багаторазово платять за одне СЦ теж при кожнСЦй передачСЦ зразкСЦв РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброСФння, встановлення фактичноСЧ його категорСЦСЧ, пСЦдготовки некомплектних та несправних зразкСЦв до передачСЦ та грамотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документСЦв набувають на теперСЦшнСЦй час актуальностСЦ.

Мета роботи: на пСЦдставСЦ аналСЦзу керСЦвних документСЦв стосовно порядку прийому СЦ передачСЦ озброСФння виявити протирСЦччя мСЦж вимогами цих документСЦв щодо якСЦсного стану зразка озброСФння, який пСЦдлягаСФ передачСЦ СЦ прийому, та якСЦсним станом, в якому на теперСЦшнСЦй час знаходяться зразки озброСФння. З урахуванням цих протирСЦч розробити методику прийому зразка озброСФння СЦ пСЦдготовцСЦ його до передачСЦ за фактичним технСЦчним станом СЦ за наявною комплектнСЦстю.

ПоставленСЦ наступнСЦ завдання:

  • розробити методику прийому експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв з комплекту зразка озброСФння;
  • розробити методику прийому комплектСЦв поставки зразка озброСФння;
  • розробити методику прийому одиночних комплектСЦв ЗРЖП зразка озброСФння;
  • розробити методику прийому експлуатацСЦйних показникСЦв зразка озброСФння;
  • розробити методику перевСЦрки систем, механСЦзмСЦв СЦ агрегатСЦв СПУ 9П129 на функцСЦонування;
  • розробити методику пСЦдготовки СПУ 9П129 до передачСЦ.

ОбтАЩСФктом дослСЦдження СФ самохСЦдна пускова установка 9П129, яка пСЦдлягаСФ передачСЦ вСЦд однСЦСФСЧ вСЦдповСЦдальноСЧ особи до СЦншоСЧ.

Предметом дослСЦдження СФ процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технСЦчним станом СЦ за наявною комплектнСЦстю.

Для досягнення мети дослСЦдження обраний метод системного пСЦдходу.

Наукова новизна теми роботи полягаСФ у тому, що на теперСЦшнСЦй час не СЦснуСФ офСЦцСЦйноСЧ методики стосовно прийому зразка озброСФння за фактичним технСЦчним станом СЦ за наявною комплектнСЦстю, не сформований СФдиний погляд на процес передачСЦ СЦ прийому несправного СЦ некомплектного озброСФння.

Практична цСЦннСЦсть результатСЦв роботи полягаСФ в тому, що за допомогою розробленоСЧ методики може бути здСЦйснений прийом некомплектного СЦ можливо несправного зразка озброСФння з оформленням всСЦх прийомних документСЦв, якСЦ будуть пСЦдтверджувати його фактичний технСЦчний стан СЦ наявну комплектнСЦсть.

РОЗДРЖЛ 1. АНАЛРЖЗ ВИМОГ КЕРРЖВНИХ ДОКУМЕНТРЖВ РЖ ОСНОВНРЖ ТЕОРЕТИЧНРЖ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 АналСЦз вимог керСЦвних документСЦв


ВарСЦанти прийому РАО:

 1. Прийом зразка РАО з СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини з метою доведення кСЦлькостСЦ СЦ номенклатури озброСФння до штатноСЧ потреби.
 2. Прийом зразка РАО з бази озброСФння ОК (ГРАУ) з метою доведення кСЦлькостСЦ СЦ номенклатури озброСФння до штатноСЧ потреби.
 3. Прийом зразка РАО особою, яка приймаСФ посаду, у особи, яка здаСФ посаду.
 4. Прийом зразка РАО вСЦд СЦншого пСЦдроздСЦлу в межах вСЦйськовоСЧ частини.

ВарСЦанти передачСЦ РАО:

 1. ПСЦдготовка зразка РАО, який СФ позаштатним, до передачСЦ та його передача до СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини або до бази озброСФння ОК (ГРАУ).
 2. ПСЦдготовка вСЦдповСЦдальною особою, яка здаСФ посаду, зразка озброСФння до передачСЦ та його передача СЦншСЦй особСЦ, яка приймаСФ посаду.
 3. ПСЦдготовка зразка озброСФння, до передачСЦ та його передача до СЦншого пСЦдроздСЦлу в межах вСЦйськовоСЧ частини.

КерСЦвними документами з органСЦзацСЦСЧ пСЦдготовки РАО до передачСЦ, та тими, що регламентують порядок прийому, СФ:

 1. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Додаток до наказу МО вСЦд 1979 г. №260).

тАЮРуководство ...тАЭ встановлюСФ:

  • порядок складання, оформлення СЦ ведення облСЦкових документСЦв;
  • порядок документального оформлення руху СЦ змСЦни якСЦсного стану матерСЦальних засобСЦв;
  • форми облСЦкових документСЦв з поясненням до них.
 1. КерСЦвництво з списання з облСЦку матерСЦальних СЦ грошових засобСЦв у ЗС УкраСЧни. (Введено в дСЦю наказом МО УкраСЧни вСЦд 21.06.94 р. №165 тАЮПро порядок списання облСЦку матерСЦальних СЦ грошових коштСЦв у ЗС УкраСЧни).

тАЮКерСЦвництво ...тАЭ встановлюСФ:

  • порядок пСЦдготовки виправдальних документСЦв на матерСЦальнСЦ засоби, якСЦ досягли граничного стану або використанСЦ;
  • права посадових осСЦб щодо затвердження актСЦв списання або змСЦни якСЦсного стану;
  • порядок пСЦдготовки виправдальних документСЦв на витраченСЦ матерСЦальнСЦ засоби.
 1. Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения. (ТУ МО №А8997тАУ80, инд. 9Е9, изд. 1980 г.).

тАЮТУ ...тАЭ встановлюСФ:

  • Вимоги до зразкСЦв РАО, якСЦ приймаються на ремонтнСЦ пСЦдприСФмства (бази озброСФння) без повернення до вСЦйськовоСЧ частини;
  • Порядок прийому зразкСЦв РАО до ремонтного пСЦдприСФмства (бази озброСФння).

Вимоги тАЮТУтАЭ стосуються озброСФння, яке вилучаСФться з реформуСФмих вСЦйськових частин СЦ передаСФться на зберСЦгання на бази озброСФння. Зразки озброСФння у цьому випадку переводяться до IV категорСЦСЧ, що вСЦдповСЦдаСФ потрСЦбностСЦ проведення капСЦтального ремонту без повернення.

 1. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Додаток до наказу ГК СВ вСЦд 1987 г. №056).

тАЮИнструкция ...тАЭ встановлюСФ:

  • вимоги до органСЦзацСЦСЧ передачСЦ РАО;
  • порядок пСЦдготовки, прийому СЦ передачСЦ РАО;
  • вимоги до зразкСЦв РАО, якСЦ пСЦдлягають передачСЦ.
 1. РЖнструкцСЦя з органСЦзацСЦСЧ передачСЦ РАО у вСЦйськах ПСЦвнСЦчного оперативного командування. (Затверджена наказом Командувача вСЦйськами ПСЦвнСЦчного ОК вСЦд 28.04.99 р. №137).

тАЮРЖнструкцСЦя...тАЭ складена на основСЦ наказу МО вСЦд 1987р. №056 СЦ встановлюСФ такСЦ ж самСЦ вимоги, що СЦ тАЮИнструкция...тАЭ, яка ним введена, з деякими уточненнями.

 1. тАЮРуководство по эксплуатации РАОтАЭ. Часть 1. (Введено в дСЦю наказом ГК СВ вСЦд 1988р. №05).

Стосовно органСЦзацСЦСЧ пСЦдготовки РАО до передачСЦ тАЮРуководство ...тАЭ встановлюСФ загальний порядок прийому СЦ передачСЦ справного СЦ укомплектованого РАО.

СукупнСЦсть вимог цих документСЦв дозволяСФ правильно провести документальне оформлення супроводжувальних СЦ прийомних документСЦв при прийомСЦ СЦ передачСЦ тСЦльки повнСЦстю справних РЖРЖ-оСЧ категорСЦСЧ (при передачСЦ для проведення капСЦтального ремонту тАУ IV-оСЧ категорСЦСЧ) СЦ укомплектованих зразкСЦв РАО, але з зазначених вище причин (проблем, якСЦ повтАЩязанСЦ з вСЦдсутнСЦстю належного фСЦнансування ремонтСЦв та закупСЦвлСЦ ЗРЖП для поповнення вСЦдповСЦдних комплектСЦв) на сьогоднСЦшнСЦй день виникли протирСЦччя мСЦж вимогами керСЦвних документСЦв щодо якСЦсного стану зразкСЦв РАО, якСЦ пСЦдлягають прийому СЦ передачСЦ, та СЧх фактичним технСЦчним станом СЦ вСЦдповСЦдною комплектнСЦстю.

Витяг СЦз "Инструкции по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках тАжтАЭ (Введене в дСЦю Додатком до наказу ГК СВ №*56 тАУ 1987р):

ВлРЖРЖРЖ. Порядок подготовки, приёма и сдачи РАВ

Ст.4. Подлежащие передаче образцы РАВ должны быть:

 1. Технически исправными.
 2. Полностью укомплектованными:
  • эксплуатационной документацией;
  • индивидуальным ЗИП;
  • групповыми комплектами ЗИП.

Индивидуальные и групповые комплекты ЗИП спецчасти должны быть укомплектованы по всей номенклатуре элементов. Частичный некомплект одноименных элементов ЗИП и расходных материалов не должен превышать 30%.

Средства подвижности должны быть укомплектованы:

 • освеженными шинами;
 • АКБ, годными к дальнейшей эксплуатации;
 • полностью укомплектованными индивидуальными комплектами ЗИП;
 • другими элементами с непросроченными сроками хранения.

Комплектование вооружения и техники автошинами, АКБ и другими элементами с просроченными сроками хранения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Доукомплектование передаваемого вооружения производится из ресурсов округа.

Ст.5. На вооружении и техники силами сдатчика и привлекаемых ремонтно-технических подразделений должно быть проведено техническое обслуживание №2 и текущий ремонт (при необходимости).

Базовые автомобили (машины) должны быть подвергнуты техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с требованиями руководящих документов.

Средства связи, инженерное и химическое имущество вооружения и техники должны быть обслужены и отремонтированы в соответствии с требованиями ЭТД и руководящих документов.

На образцах вооружения, подлежащих капитальному ремонту по специальной части или базовой машине (для автомобильных средств подвижности тАУ капитальному или регламентированному ремонту), техническое обслуживание не проводится. Данные образцы должны быть подготовлены в соответствии с руководящими документами и техническими условиями к отправке в капитальный ремонт.

Военная техника, требующая ремонта на предприятиях военного округа, должна быть отремонтирована у сдатчика.

Ст.6. Если вооружение в округе-сдатчике находилось на текущем довольствии, ресурс до капитального ремонта не выработало, но по срокам эксплуатации отработало более 50% ресурса до капитального ремонта, а в округетАУполучателе подлежит закладке в "НЗ», то оно отправляется в капитальный ремонт из округа-получателя по планам ЦРАУ.

Предназначенные для текущего довольствия вооружение и техника, не выработавшие установленный ресурс до капитального ремонта, передаются технически исправными и комплектными.

При невозможности полного укомплектования вооружения и техники к докладу прилагаются обоснованные ведомости некомплекта ЗИП, ЭТД и копии ответов центральных довольствующих органов об удовлетворении заявок.

Ст.13. Вооружение и техника не принимаются в следующих случаях:

 1. Если по техническому состоянию подлежат списанию.
 2. С просроченными сроками автомобильных шин, АКБ и других элементов, на которые эти сроки определены руководящими документами и ЭТД.
 3. Без индивидуальных комплектов ЗИП средств подвижности, средств связи, агрегатов питания, приборов ПХЗ и других комплектующих элементов, имеющих согласно ЭТД индивидуальные ЗИП.
 4. При отсутствии формуляров (паспортов или их дубликатов).

Ст.14. При наличии хотя бы одного из указанных в ст.13 настоящей Инструкции недостатков вооружения и техники, оно остается в сдающем округе до их устранения.

Решение о дальнейшем использовании указанных вооружения и техники принимается ГРАУ.»

ВирСЦшення цих протирСЦч передбачаСФ стаття 40 тАЮРуководства з облСЦку...тАЭ, в який визначено, що тАЮНекомплектное и неисправное вооружение, техника и имущество принимаются только по специальному письменному распоряжению начальника вышестоящего органа управления соответствующей службытАЭ. ПроаналСЦзуСФмо вимоги цСЦСФСЧ статтСЦ.

ПСЦд тАЮначальником вышестоящего органа управлениятАЭ ми розумСЦСФмо начальника служби РАО Оперативного командування або начальника ГРАУ в залежностСЦ вСЦд того, яким з них виданий наряд на передачу озброСФння.

СпецСЦальне письмове розпорядження (дозвСЦл) на прийом некомплектного (несправного) зразка озброСФння, яке пСЦдлягаСФ передачСЦ за вСЦдповСЦдним нарядом, являСФ собою офСЦцСЦйний документ наступного змСЦсту (варСЦант):

Начальнику вСЦйськового

РЖнституту артилерСЦСЧ

При Сумському ДУ

На вих.№5/ 39 вСЦд тАЮ25тАЭсСЦчня 2003р.

Майно, яке передано до ВРЖА вСЦд вСЦйськовоСЧ частини А1002 (м. Конотоп, СумськоСЧ областСЦ) за нарядом №35/2/21/32 вСЦд 18.01.2003р., дозволяю прийняти в наявнСЦй комплектностСЦ та за фактичним технСЦчним станом.

Командир вСЦйськовоСЧ частини А2674

полковник                                С.М. Корюковець

Вимоги керСЦвних документСЦв щодо якСЦсного стану зразкСЦв РАО, якСЦ пСЦдлягають передачСЦ та прийому, СФдинСЦ, незалежно вСЦд варСЦантСЦв прийому СЦ передачСЦ та незалежно вСЦд того, перемСЦщуСФться зразок озброСФння з однСЦСФСЧ географСЦчноСЧ точки до СЦншоСЧ або нСЦ.

Особливостями при цьому СФ тСЦльки пСЦдстави для передачСЦ СЦ прийому. Такими пСЦдставами СФ:

 1. Наряд органа постачання (Форма №200 тАЮРуководства по учету...тАЭ. Часть РЖРЖРЖ) тАУ для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброСФння з вСЦйськовоСЧ частини (бази озброСФння) до СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини (бази озброСФння).
 2. Накладна служби РАО вСЦйськовоСЧ частини (Форам №2 тАЮРуководства по учету...тАЭ. Часть РЖ) тАУ для оформлення передачСЦ СЦ прийому озброСФння з пСЦдроздСЦлу до СЦншого пСЦдроздСЦлу вСЦйськовоСЧ частини.
 3. Наказ командира вСЦйськовоСЧ частини на прийом призначеною особою зразка (зразкСЦв) озброСФння в обсязСЦ прийому посади у СЦншоСЧ посадовоСЧ особи.

За всСЦма випадками, якСЦ перелСЦченСЦ, озброСФння передаСФться разом з заповненими формулярами (паспортами) СЦ оформленими актами технСЦчного стану (Форма №12 тАЮРуководства по учету...тАЭ. Часть РЖ), а крСЦм того, в разСЦ прийому РАО за нарядом (Форма №200) службою РАО вСЦйськовоСЧ частини-прийомщика складаСФться акт прийому (Форма №4 тАЮРуководства по учету...тАЭ).

В роботСЦ розглядаються тСЦльки тСЦ форми облСЦкових документСЦв, якСЦ складаються посадовими особами рСЦвня командир взводу (начальник обслуги СПУ), командир сбатр (начальник ВТСЦП).

Форми облСЦкових документСЦв, якими оформлюСФться прийом та передача РАО (рСЦвень пСЦдроздСЦлу):

1) Основний документ:

-        акт технСЦчного стану (Форма №12 тАЮРуководства по учету...тАЭ або додаток №4 тАЮКерСЦвництва з списання...тАЭ), форма дана в додатку 1.

2) Документ допомСЦжного характеру (додаток до акту технСЦчного стану):

 • картка некомплекту (Форма №46 "Руководства по учету ...тАЭ), форма дана в додатку 2.

3) ВиправдальнСЦ документи:

 • акт змСЦни якСЦсного стану (Форма №13 "Руководства по учету ...тАЭ), форма дана в додатку 3;
 • акт списання (Форма №11 "Руководства по учету ...тАЭ), форма дана в додатку 5.


1.2 Характеристика форм документСЦв, якСЦ застосовуються для оформлення операцСЦй з прийому СПУ та пСЦдготовки СЧСЧ до передачСЦ


 1. Акт технСЦчного стану (додаток 1) призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброСФння при:
  • пСЦдготовцСЦ виробу до передачСЦ;
  • переведеннСЦ виробу до нижчоСЧ категорСЦСЧ у разСЦ необхСЦдностСЦ проведення середнього (РЖРЖРЖ категорСЦя) або капСЦтального (VРЖ категорСЦя) ремонтСЦв, а також тАУ пСЦсля закСЦнчення гарантСЦйного (РЖРЖ категорСЦя) або граничного (V категорСЦя) термСЦну експлуатацСЦСЧ;
  • переведення до вищоСЧ категорСЦСЧ (РЖРЖ категорСЦя) пСЦсля проведення середнього або капСЦтального ремонтСЦв;
  • пСЦдтвердження категорСЦСЧ у разСЦ необхСЦдностСЦ.

При передачСЦ озброСФння акт технСЦчного стану оформлюСФться особою, яка передаСФ, СЦ СФ основним супроводжувальним документом. Акт технСЦчного стану складаСФться у будь-якому випадку передачСЦ, незалежно вСЦд того, перемСЦщуСФться зразок озброСФння при передачСЦ чи нСЦ.

При передачСЦ виробу з вСЦйськовоСЧ частини до СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини в межах Оперативного командування, акт складаСФться здатчиком в трьох примСЦрниках з розрахунку:

 • примСЦрник №1 тАУ отримувачу;
 • примСЦрник №2 тАУ в службу РАО ОК (орган, яким виданий наряд);
 • примСЦрник №3 тАУ залишаСФться у вСЦдправника.

Передача здСЦйснюСФться за нарядом служби РАО ОК.

При передачСЦ виробу з вСЦйськовоСЧ частини до СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини, яка дислокуСФться на територСЦСЧ СЦншого Оперативного командування, акт складаСФться здатчиком в птАЩяти примСЦрниках з розрахунку:

 • примСЦрник №1 тАУ отримувачу;
 • примСЦрник №2 тАУ в ГРАУ (орган, яким виданий наряд);
 • примСЦрник №3 тАУ в службу РАО ОК (орган постачання вСЦйськовоСЧ частини-вСЦдправника);
 • примСЦрник №4 тАУ в службу РАО ОК (орган постачання вСЦйськовоСЧ частини-отримувача);
 • примСЦрник №5 тАУ залишаСФться у вСЦдправника.

Передача здСЦйснюСФться за нарядом ГРАУ.

При передачСЦ виробу в межах вСЦйськовоСЧ частини з одного пСЦдроздСЦлу до СЦншого акт складаСФться в пСЦдроздСЦлСЦ, з якого передаСФться, в одному примСЦрнику, який пСЦсля прийому передаСФться в службу РАО вСЦйськовоСЧ частини.

Передача здСЦйснюСФться за накладною служби РАО вСЦйськовоСЧ частини та наказом командира вСЦйськовоСЧ частини.

При передачСЦ виробу вСЦд однСЦСФСЧ вСЦдповСЦдальноСЧ особи до СЦншоСЧ, яка приймаСФ посаду, в межах пСЦдроздСЦлу, акт складаСФться в одному примСЦрнику, який пСЦсля прийому передаСФться в службу РАО вСЦйськовоСЧ частини.

При необхСЦдностСЦ кСЦлькСЦсть примСЦрникСЦв може бути збСЦльшена ксерокопСЦюванням.

За всСЦма перелСЦкованими випадками акт технСЦчного стану, який складений здатчиком, затверджуСФться його командиром частини.

2.        Картка некомплекту (додаток 2) призначена для облСЦку вСЦдсутнСЦх в комплектах зразка озброСФння:

 • експлуатацСЦйних документСЦв з комплекту ЕТД;
 • елементСЦв з комплекту поставки зразка озброСФння та з комплектСЦв поставки його складових систем;
 • елементСЦв з одиночного комплекту ЗРЖП зразка озброСФння та з одиничних комплектСЦв ЗРЖП його складових систем, або вСЦдсутнСЦх елементСЦв конструкцСЦСЧ, (складових частин), якСЦ не входять до перелСЦку комплектСЦв поставки.

ОсновнСЦ експлуатацСЦйно-технСЦчнСЦ документи виробу облСЦкованСЦ в загальнСЦй вСЦдомостСЦ ЕТД або в окремому роздСЦлСЦ формуляра виробу. ЕТД складових систем виробу облСЦкованСЦ в формулярах (паспортах) цих систем, а в загальнСЦй вСЦдомостСЦ ЕТД виробу, про це СФ вСЦдповСЦдна примСЦтка.

Загальний комплект поставки виробу облСЦкований в основному формулярСЦ у роздСЦлСЦ "Комплект поставкитАЭ. Комплекти поставки окремих систем облСЦкованСЦ в формулярах (паспортах) цих систем у роздСЦлах "Комплект поставкитАЭ, а в перелСЦку комплекту поставки основного формуляра, про це СФ вСЦдповСЦдна примСЦтка.

Картка некомплекту оформлюСФться окремо на кожен комплект поставки, у якому СФ вСЦдсутнСЦ елементи.

Одиночний комплект ЗРЖП виробу опублСЦкований у загальнСЦй вСЦдомостСЦ ЗРЖП. ОдиночнСЦ комплекти ЗРЖП складових систем можуть бути опублСЦкованСЦ:

 • в формулярах (паспортах) складових систем у роздСЦлСЦ "ЗРЖПтАЭ;
 • в окремих вСЦдомостях ЗРЖП складових систем;
 • в пакувальних аркушах мСЦiя укладки ЗРЖП складового блоку, вузла, системи;
 • в описах мСЦiь укладки ЗРЖП складових систем, блокСЦв, вузлСЦв.

В загальнСЦй вСЦдомостСЦ ЗРЖП СФ примСЦтка про документи, в яких облСЦкованСЦ одиночнСЦ комплекти ЗРЖП складових систем, блокСЦв, вузлСЦв.

Картка некомплекту оформлюСФться, як СЦ у попередньому випадку. окремо на кожен комплект ЗРЖП, у якому СФ вСЦдсутнСЦ елементи.

Елементи конструкцСЦСЧ виробу, якСЦ не вказанСЦ в роздСЦлах "Комплект поставкитАЭ формулярСЦв СЦ паспортСЦв. перелСЦкованСЦ в технСЦчних описах та альбомах малюнкСЦв до них.

ВСЦдсутнСЦ елементи конструкцСЦСЧ можуть бути включенСЦ до карток некомплекту, в яких облСЦкованСЦ вСЦдсутнСЦ елементи з комплектСЦв поставки вСЦдповСЦдноСЧ системи, блоку, вузла, при цьому робиться роздСЦл з записом "Елементи конструкцСЦСЧтАЭ. Якщо елемент конструкцСЦСЧ не може бути вСЦднесений то того чи СЦншого "комплекту поставкитАЭ, на нього заводиться окрема картка некомплекту.

РобочСЦ картки некомплекту повиннСЦ бути заведенСЦ СЦ вестися при експлуатацСЦСЧ зразка озброСФння вСЦд моменту прибуття його у вСЦйськову частину до моменту його передачСЦ. Картки заводяться тСЦльки на тСЦ комплекти. у яких вСЦдсутнСЦ елементи.

РобочСЦ картки некомплекту заводяться в разСЦ некомплекту на комплект. елементи якого облСЦкованСЦ за окремим документом (роздСЦл формуляра або паспорта. вСЦдомСЦсть, опис, пакувальний аркуш). заповнюються ручкою, пСЦдсумок не пСЦдводиться. Таким чином, кСЦлькСЦсть робочих карток некомплекту залежить вСЦд кСЦлькостСЦ окремих комплектСЦв, у яких СФ вСЦдсутнСЦ елементи.

ПочатковСЦ записи в робочих картках некомплекту здСЦйснюються за результатами прийому виробу з СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини.

Якщо вирСЦб не перемСЦщувався. а тСЦльки передавався в межах пСЦдроздСЦлу вСЦд однСЦСФСЧ вСЦдповСЦдальноСЧ особи до СЦншоСЧ, новСЦ робочСЦ картки некомплекту можуть не заводитися, а вестися далСЦ. При цьому доцСЦльно пСЦдвести пСЦдсумки на момент прийому-передачСЦ, але порядкову нумерацСЦю елементСЦв потрСЦбно продовжувати.

При пСЦдготовцСЦ виробу до передачСЦ СЦнформацСЦя з робочих карток некомплекту переноситься до нових зведених карток. КСЦлькСЦсть зведених карток некомплекту формуСФться виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:

 • вСЦдсутнСЦ елементи з одиночного комплекту ЗРЖП спецСЦальноСЧ частини по складовим комплектам;
 • вСЦдсутнСЦ елементи з комплектСЦв поставки систем. блокСЦв, вузлСЦв спецСЦальноСЧ частини, а також елементи конструкцСЦСЧ, якСЦ не облСЦкованСЦ в перелСЦках комплектСЦв поставки;
 • вСЦдсутнСЦ елементи з одиночного комплекту ЗРЖП засобу рухомостСЦ, вСЦдсутнСЦ елементи з комплектСЦв поставки та СЦншСЦ документи конструкцСЦСЧ шасСЦ.

При цьому зведенСЦ картки некомплекту. крСЦм цього, необхСЦдно формувати ще СЦ по належностСЦ елементСЦ ЗРЖП. комплектСЦв поставки СЦ ЕТД до вСЦдповСЦдних служб постачання:

 • служба РАО;
 • автослужба (бронетанкова служба);
 • служба ЗЗМУ;
 • СЦнженерна служба;
 • медична служба;
 • служба звтАЩязку;
 • речова служба.

Формування карток по службам постачання необхСЦдно у звтАЩязку з тим, що поповнення, органСЦзацСЦя ремонту СЦ технСЦчного обслуговування, списання комплектуючих приладСЦв. складових частин СЦ СЦншого майна, якСЦ вСЦдносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальникСЦв вСЦдповСЦдних служб. Таким чином, такСЦ картки повиннСЦ бути зареСФстрованСЦ у дСЦловодствСЦ перелСЦкованих служб. Формування карток некомплекту по службам СФ обовтАЩязковою умовою.

ПСЦдставою для занесення вСЦдсутнього елементу до вСЦдповСЦдноСЧ картки некомплекту СФ виправдальний документ, яким оформлюСФться зняття такого елементу з облСЦку вСЦдомостСЦ ЗРЖП або формуляру (паспорту).

Назва, номер СЦ дата виправдального документа на кожен вСЦдсутнСЦй документ повиннСЦ бути занесенСЦ до картки некомплекту, для цього, при виготовленнСЦ картки, рекомендуСФться передбачити додаткову графу "примСЦткитАЭ.

Виправдальними документами, якСЦ пСЦдтверджують законнСЦсть некомплекту, СФ:

 • акт технСЦчного стану з доданими картками некомплекту, яким була оформлена попередня передача виробу;
 • акт утилСЦзацСЦСЧ елементСЦв V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ з такого або СЦншого комплекту;
 • акт списання втрачених матерСЦальних засобСЦв, який складений на пСЦдставСЦ наказу командира вСЦйськовоСЧ частини про покарання винних СЦ документСЦв, якСЦ пСЦдтверджують факт притягнення винних осСЦб до матерСЦальноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ, або виданого вСЦдповСЦдним начальником СЦнспекторського свСЦдоцтва.

Картки некомплекту, якСЦ виготовляються як додаток до акту технСЦчного стану при передачСЦ зразка озброСФння, повиннСЦ бути засвСЦдченСЦ начальником служби РАО вСЦйськовоСЧ частини, а в разСЦ передачСЦ його до СЦншоСЧ частини, крСЦм того, - начальником органу постачання, яким виданий наряд. ТакСЦ вимоги СФ логСЦчним наслСЦдком ст.40 тАЮРуководства по учёту тАжтАЭ.

3.        Акт змСЦни якСЦсного стану (додаток 3) призначений для документального оформлення наступних операцСЦй:

 • переведення елементСЦв ЗРЖП або СЦнших складових елементСЦв, робота яких не облСЦковуСФться в формулярах СЦ якСЦ не облСЦковуються за заводськими номерами до V категорСЦСЧ при умовСЦ, що цСЦ матерСЦальнСЦ засоби вислужили встановлений термСЦн експлуатацСЦСЧ СЦ непридатнСЦ для подальшого використання за технСЦчним станом;
 • утилСЦзацСЦю (розбирання) елементСЦв V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ (при пСЦдготовцСЦ акту для оформлення утилСЦзацСЦСЧ в його назвСЦ проводяться уточнення шляхом закреслювання слСЦв "змСЦни якСЦсного станутАЭ СЦ написання слова "утилСЦзацСЦСЧтАЭ. Акт утилСЦзацСЦСЧ, пСЦсля його затвердження, СФ виправдальним документом СЦ пСЦдставою для занесення матерСЦальних засобСЦв, що утилСЦзованСЦ, до картки некомплекту).

За всСЦма випадками акт змСЦни якСЦсного стану (утилСЦзацСЦСЧ) складаСФться:

 • по службам постачання;
 • на елементи тСЦльки з одного комплекту визначеного зразка озброСФння.

У разСЦ, якщо оформлюСФться операцСЦя зниження категорСЦСЧ елементСЦв ЗРЖП визначеноСЧ системи, блоку або приладу, СЧх необхСЦдно, також, розподСЦляти по окремим актам по групам:

 • запаснСЦ частини;
 • СЦнструмент;
 • приладдя.

Це повтАЩязано з тим, що групи ЗРЖП використовуються з рСЦзною метою СЦ висновки комСЦсСЦСЧ в актСЦ повиннСЦ бути зробленСЦ з вказанням причин зниження категорСЦСЧ до птАЩятоСЧ.

ОсобливостСЦ списання ЗРЖП: для запасних частин термСЦн експлуатацСЦСЧ не встановлений. Вони призначенСЦ для замСЦни тих, що вийшли з ладу, зносилися в складСЦ вузлСЦв. механСЦзмСЦв, блокСЦв або систем зразка озброСФння. ЗамСЦна несправних елементСЦв справними проводиться при проведеннСЦ поточного ремонту. Списанню пСЦдлягають несправнСЦ елементи, якСЦ були знятСЦ з виробу. Умовно вони повиннСЦ бути закладенСЦ на мСЦiя тих запасних елементСЦв, якСЦ в результатСЦ ремонтних робСЦт встановленСЦ на вирСЦб.

Для СЦнструменту термСЦни експлуатацСЦСЧ визначенСЦ нормативними документами СЦ складаСФ вСЦд 7 до 10 рокСЦв. З урахуванням того, що види технСЦчного обслуговування, якСЦ встановленСЦ СФдиною системою комплексного ТО, а також тАУ поточний ремонт проводяться перСЦодично, при цьому роботи проводяться штатним СЦнструментом, для якого характернСЦ зноси робочих поверхнСЦв СЦ пошкодження. РЖнструмент може бути або придатним тАУ РЖРЖ(другоСЧ) категорСЦСЧ, або непридатним тАУ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ. Якщо СЦнструмент вислужив встановлений термСЦн експлуатацСЦСЧ СЦ за фактичним технСЦчним станом вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ, це повинно бути документально пСЦдтверджено актом змСЦни якСЦсного стану.

Для приладдя термСЦни експлуатацСЦСЧ визначенСЦ, як СЦ для СЦнструменту, але особливостями експлуатацСЦСЧ СФ те, що елементи цСЦСФСЧ групи зносовим впливам пСЦддаються менше, нСЦж СЦнструмент, так як вони застосовуються для виконання СЦнших функцСЦй СЦ на них бСЦльш впливають такСЦ фактори, як бСЦологСЦчнСЦ, температурно-вологСЦснСЦ, вСЦд яких вони з часом руйнуються СЦ приходять до непридатного стану, який вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ. До приладдя належать брезентовСЦ, гумовСЦ СЦ деревтАЩянСЦ вироби, пензлики, вимСЦрювальнСЦ прилади, переноснСЦ лСЦхтарСЦ та СЦншСЦ. При досягненнСЦ граничного технСЦчного стану СЦ при умовСЦ закСЦнчення встановленого термСЦну зберСЦгання фактичну категорСЦю приладдя необхСЦдно оформити актом змСЦни якСЦсного стану.

При складаннСЦ акту на переведення матерСЦальних засобСЦв до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ необхСЦдно дотримуватись таких правил:

 • акт складаСФться , по-перше, по службСЦ, до номенклатури якоСЧ вСЦдноситься СЦнструмент;
 • по-друге, акт складаСФться по комплектах, якСЦ облСЦкованСЦ тСЦльки за одним документом з зазначенням належностСЦ елементСЦв до конкретного комплекту ЗРЖП конкретноСЧ складовоСЧ частини конкретного зразка озброСФння, наприклад: "Акт змСЦни якСЦсного стану СЦнструментСЦв з одиночного комплекту ЗРЖП гСЦдросистеми СПУ 9П129 зав.№П1119тАЭ.
 • в графСЦ "Основа (мета) операцСЦСЧтАЭ вказуСФться мета - "переведення до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧтАЭ;
 • в роздСЦлСЦ "списатитАЭ вказуються назви СЦ позначення елементСЦв, одиницСЦ вимСЦру (шт., к-т, од.) визначаються в залежностСЦ вСЦд складу елемента, категорСЦя вказуСФться та, яка пСЦдтверджена документально, тобто РЖРЖ(друга). Первинна вартСЦсть, якщо цСЦнники у вСЦдповСЦднСЦй службСЦ вСЦдсутнСЦ, визначаються за ринковими, що дСЦють на день складання акту (стаття 16 "Положення про матерСЦальну вСЦдповСЦдальнСЦсть ...тАЭ). Загальна вартСЦсть матерСЦальних засобСЦв, якСЦ пСЦдлягають переведенню до V (птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ, не повиннСЦ перевищувати в одному актСЦ двох посадових окладСЦв командира вСЦйськовоСЧ частини, який затверджуСФ акт.
 • в роздСЦлСЦ "оприбуткуватитАЭ повторюються назви, позначення елементСЦв та СЧх одиницСЦ вимСЦру. КатегорСЦя вказуСФться та якСЦй фактично вСЦдповСЦдаСФ елемент ЗРЖП, тобто V(птАЩята).

ПСЦсля затвердження акту на переведення матерСЦальних засобСЦв до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ, необхСЦдно документально оформити наступну операцСЦю тАУ утилСЦзацСЦю або розбирання. В цьому випадку, при оформленнСЦ акту необхСЦдно дотримуватися таких правил:

 • в назвСЦ акту закреслюються слова "змСЦни якСЦсного станутАЭ СЦ дописуСФться слово "утилСЦзацСЦятАЭ або "разбСЦркитАЭ, якСЦ вСЦдображують мету складання акту. Наприклад "Акт утилСЦзацСЦСЧ елементСЦв з одиночного комплекту ЗРЖП гСЦдросистеми СПУ 9П129тАЭ (додаток 4).
 • акт утилСЦзацСЦСЧ, як СЦ акт змСЦни якСЦсного стану, складаСФться по службам постачання, а матерСЦальнСЦ засоби групуються з одного комплекту СЦ тСЦльки з одного зразка озброСФння. В цьому випадку в один акт можуть бути включенСЦ СЦ запаснСЦ частини V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ, СЦ СЦнструменти V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ, СЦ приладдя V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ, але всСЦ цСЦ групи повиннСЦ бути з одного комплекту ЗРЖП. Це допускаСФться в звтАЩязку з тим, що утилСЦзацСЦя проводиться однаково для всСЦх груп ЗРЖП.
 • в роздСЦлСЦ "СписатитАЭ записуються назви, позначення СЦ одиницСЦ вимСЦру елементСЦв, що пСЦдлягають утилСЦзацСЦСЧ. КатегорСЦя вказуСФться та, що пСЦдтверджена документами, тобто тАУ V(птАЩята).
 • в графСЦ "первинна вартСЦстьтАЭ слово "первиннатАЭ закреслюСФться, а слово "залишковатАЭ дописуСФться. Залишкова вартСЦсть визначаСФться як 25% вСЦд первинноСЧ, але не менш нСЦж вартСЦсть металобрухту, який буде отримано в результатСЦ утилСЦзацСЦСЧ елементу ЗРЖП (стаття 16 "Положення про матерСЦальну вСЦдповСЦдальнСЦсть...тАЭ). Загальна залишкова вартСЦсть матерСЦальних засобСЦв, якСЦ пСЦдлягають утилСЦзацСЦСЧ, не повинна перевищувати двох посадових окладСЦв командира вСЦйськовоСЧ частини, який затверджуСФ акт.

За всСЦма випадками в актСЦ пСЦдводиться пСЦдсумок за кСЦлькСЦстю найменувань СЦ загальноСЧ вартостСЦ майна.

Висновки комСЦсСЦСЧ для переведення до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ кожноСЧ групи ЗРЖП розробляються з урахуванням особливостей СЧх експлуатацСЦСЧ. ПропонованСЦ варСЦанти пропозицСЦй комСЦсСЦСЧ:

 1. Для акту змСЦни якСЦсного стану при переведеннСЦ запасних частин до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ: "Елементи, якСЦ перелСЦкованСЦ, вийшли з ладу в процесСЦ нормальноСЧ експлуатацСЦСЧ СЦ знятСЦ з виробу при проведеннСЦ поточних ремонтСЦв, а замСЦсть них встановленСЦ аналогСЦчнСЦ справнСЦ з одиночного комплекту ЗРЖП. ВСЦдновлення технСЦчно не можливе. Фактичний технСЦчний стан вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ. ПСЦдлягають переведенню до фактичноСЧ категорСЦСЧ з подальшою утилСЦзацСЦСФютАЭ.

ПСЦд "нормальною роботоютАЭ слСЦд розумСЦти експлуатацСЦю у вСЦдповСЦдностСЦ з вимогами експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв.

 1. Для акту змСЦни якСЦсного стану при переведеннСЦ СЦнструменту до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ: "Граничний термСЦн експлуатацСЦСЧ СЦнструментСЦв, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. РобочСЦ поверхнСЦ зношенСЦ, або пошкодженСЦ в процесСЦ нормальноСЧ експлуатацСЦСЧ. Для використання СЦнструменти непридатнСЦ, фактичний технСЦчний стан вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ. ПСЦдлягають переведення до фактичноСЧ категорСЦСЧ з подальшою утилСЦзацСЦСФю.тАЭ
 2. Для акту змСЦни якСЦсного стану при переведеннСЦ приладдя до V (птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ: "Граничний термСЦн експлуатацСЦСЧ приладдя, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Елементи зношенСЦ або пошкодженСЦ в процесСЦ нормальноСЧ експлуатацСЦСЧ СЦ не можуть виконувати своСЧ функцСЦСЧ. Фактичний технСЦчний стан СЧх вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ. ПСЦдлягають переведення до фактичноСЧ категорСЦСЧ з подальшою утилСЦзацСЦСФю.тАЭ

Висновки комСЦсСЦСЧ для утилСЦзацСЦСЧ всСЦх груп ЗРЖП: "Елементи ЗРЖП V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ пСЦдлягають утилСЦзацСЦСЧ та зняттю з облСЦку встановленим порядком. СкладовСЦ елементи, якСЦ пСЦсля розбирання СЦнструменту СЦ приладдя можуть бути вСЦднесенСЦ до ремонтного фонду, вСЦдсутнСЦ. ТСЦ, що мСЦстять метали, оприбуткувати як металобрухт, а СЦншСЦ тАУ вСЦднести до утСЦлютАЭ.

Зняття елементСЦв ЗРЖП з облСЦку здСЦйснюСФться шляхом занесення елементСЦв, що утилСЦзованСЦ, до вСЦдповСЦдноСЧ картки некомплекту з позначкою про назву, номер СЦ дату документу, яким оформлена утилСЦзацСЦя. Як вже було визначено вище, картки некомплекту призначенСЦ для облСЦку вСЦдсутнСЦх елементСЦв ЗРЖП в вСЦдповСЦдному комплектСЦ, елементи якого облСЦкованСЦ за окремим облСЦковим документом (опис ЗРЖП, вСЦдомСЦсть ЗРЖП СЦ т.СЦ.). тобто на кожен облСЦковий документ повинна бути заведена окрема картка некомплекту, якщо в цьому комплектСЦ СФ вСЦдсутнСЦ елементи.

 1. Акт списання (додаток 5) призначений для списання з облСЦку:
 • Витратних матерСЦалСЦв, якСЦ входять до складу ЗРЖП нового зразка озброСФння, що прибув з пСЦдприСФмства-виробника; а також - витратних матерСЦалСЦв, якСЦ одержуються зСЦ складу для поповнення витрачених з перелСЦку комплектСЦв ЗРЖП на протязСЦ експлуатацСЦСЧ. Витратними можуть бути тСЦльки тСЦ матерСЦали, до яких не можуть бути застосованСЦ поняття "технСЦчний стантАЭ СЦ "категорСЦятАЭ. До таких матерСЦалСЦв вСЦдносяться:
 • лакофарбовСЦ матерСЦали;
 • спецСЦальнСЦ рСЦдини;
 • мастила;
 • пломби, контровочна проволока, нитки, салфетки.
 • КатегорСЦйних матерСЦальних засобСЦв, витрачених в результатСЦ:
 • стихСЦйного лиха;
 • бойових дСЦй;
 • знищення;
 • розкрадання.

При цьому акт списання складаСФться на пСЦдставСЦ наказу командира вСЦйськовоСЧ частини про витрату(нестачу) майна з рСЦшенням про вСЦднесення, в залежностСЦ вСЦд обставин, суми нанесеного збитку за рахунок винноСЧ особи або за рахунок держави. Порядок списання втрачених матерСЦальних засобСЦв визначений в роздСЦлСЦ 3 "КерСЦвництва з списання з облСЦку матерСЦальних СЦ грошових засобСЦв у ЗС УкраСЧнитАЭ (Введено в дСЦю наказом МО УкраСЧни вСЦд 21.06.1994р. № 165).


1.3 Висновки до роздСЦлу


В роздСЦлСЦ розглянутСЦ варСЦанти прийому СЦ передачСЦ зразкСЦв РАО, керСЦвнСЦ документи, в яких викладенСЦ вказСЦвки з окремих питань за темою, за якоСЧ проведене дослСЦдження, проведений СЧх аналСЦз СЦ виявленСЦ протирСЦччя мСЦж вимогами цих керСЦвних документСЦв щодо якСЦсного стану зразкСЦв РАО, якСЦ пСЦдлягають прийому СЦ передачСЦ, та СЧх фактичним технСЦчним станом СЦ вСЦдповСЦдною комплектнСЦстю, а також - перелСЦк загальна характеристика форм документСЦв, якСЦ застосовуються для оформлення операцСЦй з пСЦдготовки СПУ до передачСЦ та СЧСЧ прийому, а також визначений порядок оформлення ними облСЦкових операцСЦй;

РОЗДРЖЛ 2. МЕТОДИКА ПРИЙОМУ СПУ 9П129


В роздСЦлСЦ розглядаСФться варСЦант прийому СПУ у серединСЦ пСЦдроздСЦлу вСЦд однСЦСФСЧ вСЦдповСЦдальноСЧ особи до СЦншоСЧ, а також тАУ особливостСЦ прийому СПУ, що прибула з СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини.

ОфСЦцСЦйних методик стосовно прийому-передачСЦ зразка озброСФння не СЦснуСФ, в звтАЩязку з цим СЦ пропонуСФться методика прийому СПУ 9П129.

Прийом СПУ здСЦйснюСФться особою, як правило випускником ВВНЗ, що призначена вСЦдповСЦдним наказом на посаду начальника обслуги СПУ.

ПСЦдставою для прийому СПУ призначеною особою СФ наказ командира ВСЦйськовоСЧ частини.

При прийомСЦ СПУ перевСЦряються:

 1. Комплекти експлуатацСЦйних документСЦв.
 2. Комплекти поставки.
 3. Комплекти ЗРЖП.
 4. ТехнСЦчний стан складових частин.

Результати перевСЦрок оформлюСФться актом технСЦчного стану.


2.1 Методика прийому експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв з комплекту СПУ 9П129


ЕксплуатацСЦйно-технСЦчнСЦ документи (ЕТД) приймаються в першу чергу в звтАЩязку з тим, що подальший прийом комплектСЦв поставки СЦ комплектСЦв ЗРЖП здСЦйснюСФться за вСЦдповСЦдними облСЦковими документами з цього комплекту.

ОсновнСЦ ЕТД облСЦкованСЦ в роздСЦлСЦ "комплект поставкитАЭ формуляру СПУ. Документи з позначкою "отдельная поставкатАЭ СФ таСФмними СЦ повиннСЦ знаходитися у секретноСЧ частинСЦ бригади. Вони повиннСЦ теж бути перевСЦренСЦ.

ЕТД пСЦдроздСЦляються на види:

 • формуляри;
 • паспорти;
 • технСЦчнСЦ описи з додатками;
 • СЦнструкцСЦСЧ з експлуатацСЦСЧ;
 • вСЦдомостСЦ (описи) ЗРЖП;
 • СЦнструкцСЦСЧ з технСЦчного обслуговування.

В свою чергу види ЕТД обтАЩСФднуються в двСЦ групи:

 1. ОблСЦковСЦ:
 • формуляри;
 • паспорти;
 • вСЦдомостСЦ (описи) ЗРЖП.
 1. НеоблСЦковСЦ:
 • технСЦчнСЦ описи з додатками;
 • СЦнструкцСЦСЧ з експлуатацСЦСЧ;
 • СЦнструкцСЦСЧ з технСЦчного обслуговування.

ОблСЦковими СФ тСЦ документи, в яких облСЦкованСЦ:

 • ЕТД;
 • складовСЦ блоки, вузли, окремСЦ прилади за кСЦлькСЦстю СЦ заводським номером;
 • елементи ЗРЖП по комплектах.
 • експлуатацСЦйнСЦ показники, якСЦ накопичуються (ресурс, категорСЦя СЦ т.СЦ.).

НеоблСЦковСЦ документи призначенСЦ для вивчення будови СЦ правил експлуатацСЦСЧ виробу в рСЦзних режимах.

В комплект ЕТД СПУ 9П129 входять всього 75 (сСЦмдесят птАЩять) документСЦв. СкладнСЦсть прийому ЕТД в тому, що всСЦ цСЦ документи облСЦкованСЦ в 12 (дванадцяти) рСЦзних облСЦкових документах.

Для зручностСЦ пошуку ЕТД при прийомСЦ, облСЦк всСЦх документСЦв доцСЦльно звести у загальну структурну вСЦдомСЦсть.

Структура облСЦку комплекту ЕТД СПУ 9П129

облСЦковано в роздСЦлСЦ 3 формуляра СПУ:

1. тАЮАгрегат 9П129тАЭ ТО (окрема поставка)

2. тАЮАгрегат 9П129тАЭ РЖЕ (окрема поставка.)

3. тАЮАгрегат 9П129тАЭ ТО, альбом малюнкСЦв (окрема поставка)

4. тАЮАгрегат 9П129тАЭ РЖТО

5. тАЮАгрегат 9П129тАЭ ФО

6. тАЮАгрегат 9П129тАЭ РЖЕ, транспортування

7. тАЮАгрегат 9П129тАЭ вСЦдом. ЗРЖП-тАЮОтАЭ:

облСЦковано в вСЦдомостСЦ ЗРЖП-тАЮОтАЭ СПУ 9П129

8. тАЮЗИП к дизелю Д-144тАЭ ПАКУВАЛЬНИЙ лист

9. тАЮЗИП к Р-123тАЭ ОПИС ящика для ЗРЖП

10. тАЮЗИП к пульту 9В336тстАЭ ОПИС укладки

пеналу для ЗРЖП

11. тАЮЗИП-тАЮОтАЭ к комплекту приборов гСЦдроприводутАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

12. тАЮЗИП тАУтАЮОтАЭ к изделию 1Т28тАЭ ОПИС укладки

пеналу для ЗРЖП

13. тАЮЗИП к визирутАЭ ОПИС укладки футляру

14. тАЮЗИП к дальномерутАЭ ОПИС укладки футляру ДСП-30м

15. тАЮЗИП к изделию 9В391тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

16. тАЮЗИП к изделию 9В394тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

17. тАЮЗИП к изделию 9В396тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

18. тАЮЗИП к изделию 9В739тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

19. тАЮЗИП к изделию 1В57-15тАЭ ВРЖДОМ. ЗРЖП

20. тАЮЗИП к регулятору напряжения РН-10тАЭ ОПИС укладки пакета для ЗРЖП

21. тАЮКомплект инструмента и принадлежностей для работ с изделием 9М79тАЭ ПАСПОРТ

22. тАЮКвадрант оптический КО-60мтАЭ ПАСПОРТ

23. тАЮПрибор комбинированный Ц4340тАЭ ПАСПОРТ

24. "Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ

25. Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ

26. тАЮАпаратура 9В390тАЭ ТО (окрема поставка)

27. тАЮАпаратура 9В390тАЭ ТО додаток (окрема поставка)

28. тАЮАпаратура 9В390тАЭ РЖТО

29. тАЮСистема 9Ш129тАЭ ФО

облСЦковано в роздСЦлСЦ 4 формуляра СПР:

30. тАЮСистема 9Ш129тАЭ ТО (окрема поставка)

31. тАЮСистема 9Ш129тАЭ ТО додаток

32. тАЮСистема 9Ш129тАЭ РЖТО

33. Система топопривязки 1Т28 ФО

облСЦковано в роздСЦлСЦ 4.3. формуляра СТП:

34. тАЮСТПиН 1Т28, 1Т121-1тАЭ ТО

35. тАЮСТПиН 1Т28, 1Т121-1тАЭ ТО додаток

36. тАЮСТП 1Т28тАЭ РЖЕ

37. тАЮГирокурсоуказатель ГАК (1Г13М) вСЦдом.ЗРЖП

38. тАЮКурсопрокладчик КП-4(1В44) вСЦдом.ЗРЖП

39. тАЮВизир 1Г25тАЭ ПАСПОРТ

облСЦковано в роздСЦлСЦ 1 паспорта вСЦзиру:

40. тАЮВизир 1Г25тАЭ ТО СЦ РЖЕ

41. тАЮДальномер ДСП-30тАЭ ФО

облСЦковано в роздСЦлСЦ 4 формуляра ДСП-30:

42. тАЮДальномер ДСП-30тАЭ ТО СЦ РЖЕ

43. тАЮРадиостанция Р-123МтАЭ ПАСПОРТ

облСЦковано в роздСЦлСЦ 3 паспорта радиостанцСЦСЧ:

44. тАЮРадиостанция Р-123МтАЭ ТО СЦ РЖЕ

45. тАЮДизель Д-144тАЭ ТО СЦ РЖЕ

46. тАЮУстройство переговорное Р-124тАЭ ПАСПОРТ

облСЦковано в роздСЦлСЦ 3 паспорта Р-124:

47. тАЮУП Р-124тАЭ ТО СЦ РЖЕ

48. тАЮОВУ ОВ-65 и ОВ-95тАЭ РЖЕ СЦ ПАСПОРТ

49. тАЮГенератор ВГ-7500тАЭ ТО СЦ РЖЕ СЦ Р

50. тАЮПрибор ПНВ-57ЕтАЭ ФО (1)

51. тАЮПрибор ПНВ-57ЕтАЭ ТО СЦ РЖЕ (1)

52. тАЮПрибор ПНВ-57ЕтАЭ ФО (2)

53. тАЮПрибор ПНВ-57ЕтАЭ ТО СЦ РЖЕ (2)

54. тАЮВедомость комплектации колёсного шасси 5921тАЭ

облСЦковано в роздСЦлСЦ 5 вСЦдомостСЦ комплектацСЦСЧ:

55. ПАСПОРТ автомобСЦля

56. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300

облСЦковано в роздСЦлСЦ 4 паспорта дСЦзелю:

57. Ведомость ЕД:

облСЦковано в вСЦдомостСЦ ЕД дСЦзелю:

58. тАЮДизели 5Д20тАЭ ТО

59. тАЮГенератор ВГ-7500нтАЭ ПАСПОРТ

60. тАЮДизель 5Д20К-300» вСЦдом. ЗРЖП

61. тАЮКолёсное шасси 5921(22)тАЭ ТО СЦ РЖЕ

62. тАЮКолёсное шасси 5921(22)тАЭ РЖТО

63. Доповнення до керСЦвництв тАЮКолёсное шасси 5921(22)тАЭ ТО СЦ РЖЕ та РЖТО

64. тАЮИндивидуальный к-т для спец.обработки автотракторной техникитАЭ ТО, РЖЕ, РЖТО, ПАСПОРТ

65. тАЮОгнетушители хладоновые. ручные. ОХ-3тАЭ ПАСПОРТ

66. тАЮОгнетушители углекислотно-бромэтиловые ручные ОУБ-3тАЭ ПАСПОРТ

67. Комплектовочная ведомость ЗРЖП ОВ-65

облСЦковано в вСЦдомостСЦ ЗРЖП ОВ-65:

68. тАЮОВУ ОВ-65 и ОВ-95тАЭ РЖЕ СЦ ПАСПОРТ

69. тАЮГенератор ВГ-7500нтАЭ ПАСПОРТ

70. "Правила ухода и содержания в эксплуатации стартерных свинцово-кислотних АКБ 6СТЕН-140м, 12СТ70»

71. "Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

72. "Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ

73. "Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ

74. "Изделие 9П129, комплект ЗИП групповой» РЖНСТРУКЦРЖЯ з використання ЗРЖП

75. "Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные» РЖЕ

76. "Фильтровентиляционное устройство ФВУА-10н-24» ФОРМУЛЯР

До комплекту ЕТД СПУ 9П129 входить:

формулярСЦв тАУ 7

паспортСЦв тАУ 20

вСЦдомостСЦв СЦ описов ЗРЖП тАУ 20

ТО, РЖЕ, РЖТО - 29

ВСЬГО: 76 документСЦв

В роздСЦлСЦ 3 формуляру СПУ облСЦковано 29 документСЦв, а в них (тих, що СФ облСЦковими), В свою чергу, СФ посилки на СЦншСЦ документи:

 • В ВСЦдомостСЦ ЗРЖП тАУ "отАЭ СПУ облСЦковано 18 (вСЦсСЦмнадцять) документСЦв;
 • В роздСЦлСЦ 4 формуляру системи прицСЦлювання 9Ш129 облСЦковано 3 (три) документа;
 • В роздСЦлСЦ 4.3. формуляру системи топопривтАЩязки 1Т28-1 облСЦковано 7 (сСЦм) документСЦв;
 • В роздСЦлСЦ 1 паспорту вСЦзиру 1Г25 облСЦкований 1 (один) документ;
 • В роздСЦлСЦ 4 формуляру далекомСЦру ДСП-30 облСЦкований 1 (один) документ;
 • В роздСЦлСЦ 3 паспорту радСЦостанцСЦСЧ Р-123м облСЦкований 1 (один) документ;
 • В роздСЦлСЦ 3 паспорту переговорного устрою Р-124 облСЦкований 1 (один) документ;
 • В роздСЦлСЦ 5 вСЦдомостСЦ комплектацСЦСЧ шасСЦ 5921 облСЦковано 9 (девтАЩять) документСЦв;
 • В роздСЦлСЦ 4 паспорту дизелю 5Д20К-300 облСЦкований 1 (один) документ;
 • В вСЦдомостСЦ ЕД дизелю 5Д20К-300 облСЦковано 3 (три) документи;
 • В комплектовочноСЧ вСЦдомостСЦ ЗРЖП ОВУ ОВ-65 облСЦкований 1 (один) документ.

Прийом комплекту ЕТД бажано проводити у примСЦщеннСЦ, де СФ столи (навчальний клас, наприклад).

Назви вСЦдсутнСЦх документСЦв переписуються у робочий зошит.

ВСЦдсутнСЦсть облСЦкових документСЦв (формулярСЦв, паспортСЦв, вСЦдомостей (описСЦв) ЗРЖП) не допускаСФться.

При втратСЦ формуляру або паспорту, виннСЦ особи притягуються до адмСЦнСЦстративноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ, а на пСЦдставСЦ наказу про це виготовляСФться дублСЦкат. ДублСЦкати формулярСЦв СЦ паспортСЦв пСЦдписуються командиром вСЦйськовоСЧ частини СЦ начальником служби РАО. ПСЦдпис командира вСЦйськовоСЧ частини засвСЦдчуСФться гербовою печаткою вСЦйськовоСЧ частини (ст. 50 "Руководства по эксплуатации РАВтАЭ).

ПСЦсля цього дублСЦкат формуляру або паспорту повинний бути зареСФстрований в службСЦ РАО Оперативного командування за пСЦдписом начальника цСЦСФСЧ служби. ПСЦдпис начальника служби РАО ОК засвСЦдчуСФться гербовою печаткою. При втратСЦ вСЦдомостей або описСЦв ЗРЖП адмСЦнСЦстративна вСЦдповСЦдальнСЦсть не застосовуСФться, але дублСЦкати СЧх повиннСЦ бути виготовленСЦ СЦ засвСЦдченСЦ пСЦдписом начальника служби РАО вСЦйськовоСЧ частини, а його пСЦдпис в свою чергу засвСЦдчена гербовою печаткою. ДублСЦкати, якщо вони мСЦстять бСЦльше одного аркуша, повиннСЦ бути прошнурованСЦ, аркушСЦ пронумерованСЦ, а кСЦлькСЦсть аркушСЦв засвСЦдчуСФться пСЦдписом бухгалтера (дСЦловода) вСЦдповСЦдноСЧ служби.

За втрату документу, який не СФ облСЦковим (технСЦчний опис, СЦнструкцСЦСЧ з експлуатацСЦСЧ або з технСЦчного обслуговування) виннСЦ особи повиннСЦ бути притягненСЦ до матерСЦальноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ за аналогСЦСФю вСЦдповСЦдальностСЦ за втрату книг з бСЦблСЦотечного фонду, а на пСЦдставСЦ документСЦв, що пСЦдтверджують факт грошового стягнення оформлюСФться акт списання втрачених матерСЦальних засобСЦв, що СФ пСЦдставою, в свою чергу, для занесення такого документу до картки некомплекту на комплект ЕТД виробу.

ПСЦсля перевСЦрки наявностСЦ всього комплекту ЕТД, документи, якСЦ СФ не облСЦковими укладуться в мСЦiе СЧх зберСЦгання, облСЦковСЦ документи залишаються для прийому комплектСЦв поставки СЦ ЗРЖП виробу. Для зручностСЦ на облСЦковСЦ ЕТД доцСЦльно скласти окрему вСЦдомСЦсть, в якСЦй робляться вСЦдповСЦднСЦ примСЦтки про перевСЦрку комплектСЦв.

ПерелСЦк облСЦкових документСЦв з комплекту ЕТД СПУ 9П129

1. тАЮАгрегат 9П129тАЭ ФО

2. тАЮАгрегат 9П129тАЭ вСЦдом. ЗРЖП-тАЮОтАЭ:

3. тАЮЗИП к дизелю Д-144тАЭ ПАКУВАЛЬНИЙ лист

4. тАЮЗИП к Р-123тАЭ ОПИС ящика для ЗРЖП

5. тАЮЗИП к пульту 9В336тстАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

6. тАЮЗИП-тАЮОтАЭ к комплекту приборов гидроприводатАЭ ОПИС

7. тАЮЗИП тАУтАЮОтАЭ к изделию 1Т28тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

8. тАЮЗИП к визирутАЭ ОПИС укладки футляру

9. тАЮЗИП к дальномерутАЭ ОПИС укладки футляру ДСП-30м

10. тАЮЗИП к изделию 9В391тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

11. тАЮЗИП к изделию 9В394тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

12. тАЮЗИП к изделию 9В396тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

13. тАЮЗИП к изделию 9В739тАЭ ОПИС укладки пеналу для ЗРЖП

14. тАЮЗИП к изделию 1В57-15тАЭ ВРЖДОМ. ЗРЖП

15. тАЮЗИП к регулятору напряжения РН-10тАЭ ОПИС укладки пакета для ЗРЖП

16. тАЮК-т инструмента и принадлежностей для работ с 9М79тАЭ ПАСПОРТ

17. тАЮКвадрант оптический КО-60мтАЭ ПАСПОРТ

18. тАЮПрибор комбинированный Ц4340тАЭ ПАСПОРТ

19. "Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ

20. "Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ

21. тАЮСистема 9Ш129тАЭ ФО

22. тАЮСистема топопривязки 1Т28тАЭ ФО

23. тАЮГирокурсоуказатель ГАК (1Г13М)тАЭ вСЦдом.ЗРЖП

24. тАЮКурсопрокладчик КП-4(1В44)тАЭ вСЦдом.ЗРЖП

25. тАЮВизир 1Г25тАЭ ПАСПОРТ

26. тАЮДальномер ДСП-30тАЭ ФО

27. тАЮРадиостанция Р-123МтАЭ ПАСПОРТ

28. тАЮУстройство переговорное Р-124тАЭ ПАСПОРТ

29. тАЮОВУ ОВ-65 и ОВ-95тАЭ РЖЕ СЦ ПАСПОРТ

30. тАЮПрибор ПНВ-57ЕтАЭ ФО (1)

31. тАЮПрибор ПНВ-57ЕтАЭ ФО (2)

32. тАЮВедомость комплектации колёсного шасси 5921тАЭ

33. ПАСПОРТ автомобСЦля

34. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300

35. Ведомость ЕД:

36. тАЮГенератор ВГ-7500нтАЭ ПАСПОРТ

37. тАЮДизель 5Д20К-300» вСЦдом. ЗРЖП

38. тАЮИндивид. к-т для с/обработки а/т техникитАЭ ТО, РЖЕ, РЖТО, ПАСПОРТ

39. тАЮОгнетушители хладоновые. ручные. ОХ-3тАЭ ПАСПОРТ

40. тАЮОгнетушители углекисл.-бромэтиловые ручные ОУБ-3тАЭ ПАСПОРТ

41. Комплектовочная ведомость ЗРЖП ОВ-65

42. тАЮОВУ ОВ-65 и ОВ-95тАЭ РЖЕ СЦ ПАСПОРТ

43. тАЮГенератор ВГ-7500нтАЭ ПАСПОРТ

44. "Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

45. "Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ

46. "Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ

47. "ФВУА-100н-24» ФО


2.2 Методика прийому комплектСЦв поставки СПУ 9П129


ПерелСЦк комплектСЦв поставки вказаний в роздСЦлах "Комплект поставкитАЭ кожного формуляру або паспорту. Комплект поставки виробу в цСЦлому, складовоСЧ системи, блоку або приладу тАУ перелСЦк елементСЦв, якСЦ входять до СЧх складу (без ЕТД СЦ ЗРЖП).

Для перевСЦрки комплектСЦв поставки з всього перелСЦку облСЦкових документСЦв вСЦдбираються тСЦльки формуляри СЦ паспорти. ПеревСЦрку доцСЦльно проводити послСЦдовно, починаючи з основного формуляра на СПУ, при цьому, крСЦм наявностСЦ складових елементСЦв, перевСЦряються вСЦдповСЦднСЦсть СЧх заводських номерСЦв тим, що записанСЦ у роздСЦлСЦ "Комплект поставкитАЭ формуляру або паспорту. На протязСЦ експлуатацСЦСЧ виробу можуть бути здСЦйсненСЦ замСЦни окремих номерних складових частин. В цьому випадку, якщо заводський номер складовоСЧ частини не вСЦдповСЦдаСФ тому, що вказаний в формулярСЦ або паспортСЦ, в роздСЦлСЦ "Сведения о замене составных частейтАЭ, а як що такий роздСЦл не передбачений, в роздСЦлСЦ "Особые отметкитАЭ повинний бути зроблений засвСЦдчений запис про це. Номер складовоСЧ частини, яка була знята, в роздСЦлСЦ "комплект поставкитАЭ закреслюСФться так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записуСФться номер встановленоСЧ складовоСЧ частини та робиться посилка "См. стр. ___тАЭ на вСЦдповСЦдний роздСЦл формуляру або паспорту. В разСЦ вСЦдсутностСЦ будь якого елементу зСЦ складу комплекту поставки, вСЦн повинен бути облСЦкований у картцСЦ некомплекту, а в графСЦ "ПримСЦткитАЭ картцСЦ записанСЦ назва, номер СЦ дата виправдального документу. Такими документами можуть бути:

 • акт технСЦчного стану зразка, який був складений пСЦд час попереднСЦх передачСЦ СЦ прийому (з додатками);
 • акт утилСЦзацСЦСЧ або разбСЦрки;
 • акт списання втрачених матерСЦальних засобСЦв;
 • акт прийому (Ф№4 "Руководства по учёту...тАЭ).

ВсСЦ виправдальнСЦ документи повиннСЦ бути наданСЦ особСЦ, яка приймаСФ зразок озброСФння, для ознайомлення СЦ визначення СЧх юридичноСЧ правомСЦрностСЦ СЦ правильностСЦ складання. Картки некомплекту, якщо вони робочСЦ, складаються по окремим комплектам поставки без пСЦдведення пСЦдсумкСЦв, а якщо вони складаються як додаток до акту технСЦчного стану на передачу зразка, - можуть бути зведенСЦ у загальну з пСЦдведенням пСЦдсумкСЦв по кожному комплекту поставки. В таку зведену картку записуються тСЦльки тСЦ вСЦдсутнСЦ елементи, що облСЦкованСЦ в роздСЦлах "Комплект поставкитАЭ формулярСЦв або паспортСЦв (крСЦм ЕТД СЦ ЗРЖП). Для зручностСЦ прийому виробу доцСЦльно скласти перелСЦк комплектСЦв поставки (Таблиця 2.2.1.).


Таблиця 2.2.1

ПерелСЦк комплектСЦв поставки СПУ 9П129, елементи яких облСЦкованСЦ в формулярах СЦ паспортах.

№з/п

Найменування комплекту поставки

Найменування облСЦкового документу

1

СПУ 9П129 (загальний)

Формуляр СПУ 9П129

2

Система прицСЦлювання (СПр) 9Ш129

Формуляр СПр

3

Система топопривязки (СТП) 1Т28-1

Формуляр СТП

4

Визир орСЦСФнтування (ВО) 1Г25

Формуляр ВО (знах. в футлярСЦ ВО)

5

ДалекомСЦр саперний ДСП-30

Формуляр ДСП (знах. в футлярСЦ ДСП)

6

РадСЦостанцСЦя Р-123М

Паспорт радСЦостанцСЦСЧ

7

Переговорний пристрСЦй Р-124

Паспорт переговорного пристрою

8

Дизельний двигун 5Д20К-300

Паспорт двигуна

9

РЖндивСЦдуальний дегазацСЦйний комплект (РЖДК)

Паспорт РЖДК

10

Вогнегасник ОБХ-3

Паспорт вогнегаснику

11

Вогнегасник ОУБ-3

Паспорт вогнегаснику

12

ФСЦльтро - вентиляцСЦйна установка (ФВУ) ФВУ-100Н-24

Формуляр ФВУ

13

ГСЦрокомпас 1Г17-1

Формуляр гСЦрокомпасу

14

СпецСЦальна заглушка АЕ 1442

Паспорт спец заглушки

15

Жгут АЕ 1487

Паспорт жгуту

16

Жгут АЕ 1594

Паспорт жгуту

17

КомбСЦнований прилад Ц4340

Паспорт приладу (знаходиться в футлярСЦ приладу)

18

Мегаомметр М41100/1

Паспорт приладу (знаходиться в футлярСЦ приладу)

19

Вольтметр акумуляторний М2033

Паспорт приладу (знаходиться в футлярСЦ приладу)

20

Прилад нСЦчного бачення (№1) ПНВ-57Е

Формуляр ПНБ (знаходиться в футлярСЦ приладу)

21

Прилад нСЦчного бачення (№2) ПНВ-57Е

Формуляр ПНБ (знаходиться в футлярСЦ приладу)

22

Квадрант оптичний КО-60Н

Паспорт квадранту (знаходиться в футлярСЦ приладу)

23

ШасСЦ 5921

Паспорт шасСЦ


УкомплектованСЦсть кожного комплекту поставки визначаСФться в вСЦдсотках, пСЦсля чого визначаСФться загальна комплектнСЦсть виробу як середнСФ арифметичне значення вСЦдсотковоСЧ укомплектованостСЦ всСЦх комплектСЦв поставки. ВСЦдомостСЦ про загальну укомплектованСЦсть виробу повиннСЦ бути вСЦдображенСЦ в роздСЦлСЦ "КомплектнСЦсть» акту технСЦчного стану окремою строкою.

В разСЦ вСЦдсутностСЦ окремих деталей збСЦрочних одиниць та СЦнших елементСЦв, якСЦ входять до складу елементСЦв конструкцСЦСЧ або складових частин з комплектСЦв поставки, але окремо нСЦ в яких документах, крСЦм технСЦчних описСЦв, не облСЦкованСЦ, вони повиннСЦ бути, також, занесенСЦ до карток некомплекту комплектСЦв поставки з позначкою про те, до якоСЧ збСЦрки або блоку вони вСЦдносяться.


2.3 Методика прийому одиночних комплектСЦв ЗРЖП СПУ 9П129


ПерелСЦк одиночних комплектСЦв ЗРЖП (ЗРЖП-"ОтАЭ) вказаний в рСЦзних облСЦкових документах:

 • вСЦдомостях ЗРЖП;
 • в описах;
 • в пакувальних аркушах;
 • в роздСЦлах "комплект поставкитАЭ формулярСЦв СЦ паспортСЦв.

Основою для пошуку облСЦкових документСЦв СФ загальна вСЦдомСЦсть ЗРЖП СПУ, в якСЦй облСЦкованСЦ як окремСЦ елементи, так СЦ основна частина комплектСЦв ЗРЖП з посиланням на облСЦковий документ кожного з них. ПеревСЦрку наявностСЦ елементСЦв ЗРЖП необхСЦдно проводити в послСЦдовностСЦ, що вказана у загальнСЦй вСЦдомостСЦ ЗРЖП. РЖнша частина комплектСЦв ЗРЖП облСЦкована у окремих вСЦдомостях, формулярах СЦ паспортах складових систем СЦ приладСЦв.

Для зручностСЦ прийому рекомендуСФться скласти перелСЦк одиночних комплектСЦв ЗРЖП.

Структура облСЦку одиночних комплектСЦв ЗРЖП до СПУ 9П129

1. ЗРЖП-тАЮОтАЭ до СПУ 9П129тАЭ (ЗАГАЛЬНА ВРЖДОМРЖСТЬ ЗРЖП СПУ):

2. ЗРЖП до дизелю Д-144 (ПАКУВАЛЬНИЙ лист)

3. ЗРЖП до Р-123 (ПАСПОРТ + ОПИС ящика для ЗРЖП)

4. ЗРЖП до пульту 9В336тс (ОПИС пеналу для ЗРЖП)

5. ЗРЖП до гСЦдроприводу (ОПИС пеналу для ЗРЖП)

6. ЗРЖП до СТП 1Т28 (ФОРМУЛЯР + ОПИС пеналу для ЗРЖП)

7. ЗРЖП до вСЦзиру 1Г25 (ФОРМУЛЯР + ОПИС футляру)

8. ЗРЖП до далекомСЦру ДСП-30м (ОПИС футляру)

9. ЗРЖП до ПО 9В391 (ОПИС пеналу для ЗРЖП)

10. ЗРЖП до ВПП 9В394 (ОПИС пеналу для ЗРЖП)

11. ЗРЖП до НДПУ 9В396 (ОПИС пеналу для ЗРЖП)

12. ЗРЖП до ЕБР 9В739 (ОПИС пеналу для ЗРЖП)

13. ЗРЖП до НЦОМ 1В57-15 (ВРЖДОМ. ЗРЖП)

14. ЗРЖП до регулятору напруги РН-10 (ОПИС пакета для ЗРЖП)

15. РЖнструмент СЦ приладдя для робСЦт з 9М79 (ПАСПОРТ)

16. ЗРЖП до квадранту оптичного КО-60м (ПАСПОРТ)

17. ЗРЖП до приладу комбСЦнованого Ц4340 (ПАСПОРТ)

18. ЗРЖП до гСЦрокурсовказСЦвника ГАК (1Г13М) (ВРЖДОМОСТЬ ЗРЖП)

19. ЗРЖП до курсопрокладувача КП-4(1В44) (ВРЖДОМОСТЬ ЗРЖП)

20. ЗРЖП до ПНВ-57ЕтАЭ (ФОРМУЛЯР)

21. ЗРЖП до ПНВ-57ЕтАЭ (ФОРМУЛЯР)

22. ЗРЖП до колСЦсного шасСЦ 5921 (ВРЖДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦРЖРЗ)

23. ЗРЖП до генератора ВГ-7500н (Г2 - шасСЦ) (ПАСПОРТ)

24. ЗРЖП до дизелю 5Д20К-300 (ВРЖДОМОСТЬ ЗРЖП)

25. ЗРЖП до СЦндивСЦдуального к-ту для спец. обробки (ПАСПОРТ)

26. ЗРЖП до насосу НШ-39 (шасСЦ) (ОПИС ЯЩИКА)

27. ЗРЖП до ФВУА-100н-24 (ФОРМУЛЯР + ОПИС ЯЩИКА)

28. ЗРЖП до пСЦдСЦгрСЦвача (шасСЦ) (ВРЖДОМРЖСТЬ КОМПЛЕКТАЦРЖРЗ ШАСРЖ)

29. ЗРЖП до ОВ-65 (шасСЦ) (ВРЖДОМОСТЬ ЗРЖП)

30. ЗРЖП до генератора ВГ-7500н (Г1 - АЖ) (ПАСПОРТ)

31. ЗРЖП до СПр 9Ш129 (ФОРМУЛЯР)

32. ЗРЖП до ГК 1Г17-1 (ФОРМУЛЯР)

33. ЗРЖП до ОВ-65 (Д-144) (ВРЖДОМОСТЬ ЗРЖП)

34. ЗРЖП до спец. тестеру АЕ1814 (ЗАГАЛЬНА ВРЖДОМРЖСТЬ ЗРЖП СПУ)

35. ЗРЖП до щитка управлСЦння АЕ1820 (ЗАГАЛЬНА ВРЖДОМРЖСТЬ ЗРЖП СПУ)

Всього на СПУ облСЦковано 35 окремих комплектСЦв.

ПеревСЦрку наявностСЦ елементСЦв в одиночних комплектах ЗРЖП доцСЦльно проводити на мСЦiСЦ зберСЦгання СПУ, але для зручностСЦ пошуку елементСЦв, облСЦку некомплекту СЦ роботи з облСЦковими документами повиннСЦ бути поставленСЦ 2-3 стола. Елементи кожного комплекту послСЦдовно викладаються на столах, перевСЦряСФться СЧх наявнСЦсть за перелСЦком облСЦкового документу та стан збережуванностСЦ. Елементи, якСЦ вСЦдсутнСЦ, облСЦкуються в робочому зошитСЦ, а потСЦм проводиться звСЦрка з робочою карткою некомплекту, що заведена на цей комплект. Як вище вже було вказано, робоча картка некомплекту заводиться на кожний облСЦковий документ кожного комплекту ЗРЖП, в якому СФ вСЦдсутнСЦ елементи. При пСЦдготовцСЦ виробу до передачСЦ повиннСЦ бути оформленСЦ зведенСЦ катки некомплекту ЗРЖП, але з розподСЦленням по службах постачання:

 1. В зведенСЦй картцСЦ некомплекту, яка реСФструСФться службою РАО, облСЦкуСФться некомплект в таких одиночних комплектах ЗРЖП:
 • загальний ЗРЖП СПУ;
 • ЗРЖП дСЦзелюД-144;
 • ЗРЖП пульту 9В336ТС;
 • ЗРЖП гСЦдроприводу;
 • ЗРЖП СТП 1Т28-1;
 • ЗРЖП вСЦзиру 1Г25;
 • ЗРЖП далекомСЦру ДСП-30М;
 • ЗРЖП ПО 9В391;
 • ЗРЖП ВПП 9В394;
 • ЗРЖП НДПУ 9В396;
 • ЗРЖП ЕБР 9В736;
 • ЗРЖП НЦОМ 1В57-15;
 • ЗРЖП регулятору напруги РН-10;
 • РЖнструмент СЦ приладдя для робСЦт з виробом 9М79;
 • ЗРЖП квадранту КО-60М;
 • ЗРЖП приладу Ц4340;
 • ЗРЖП гСЦрокурсовказСЦвнику 1Г13М;
 • ЗРЖП курсопрокладувача 1В44;
 • ЗРЖП генератору ВГ-7500Н(Г2);
 • ЗРЖП генератору ВГ-7500Н(Г1);
 • ЗРЖП СПр 9Ш129;
 • ЗРЖП ГК 1Г17-1;
 • ЗРЖП ОВУ ОВ-65 ( для обСЦгрСЦву двигуна АЖ Д-144);
 • ЗРЖП спец. тестеру АЕ 1814;
 • ЗРЖП щитка управлСЦння АЕ1820.
 1. В зведенСЦй картцСЦ некомплекту, яка реСФструСФться автомобСЦльною службою, облСЦкуСФться некомплект в таких одиночних комплектах ЗРЖП:
 • ЗРЖП ПНВ-57Е (№1);
 • ЗРЖП ПНВ-57Е (№2);
 • ЗРЖП шасСЦ 5921;
 • ЗРЖП дСЦзелю 5Д20К-300;
 • ЗРЖП ОВУ ОВ-65 (для обСЦгрСЦву рубки);
 • ЗРЖП насосу НШ-39;
 • ЗРЖП пСЦдСЦгрСЦвника двигуна 5Д20К-300.
 1. В зведенСЦй картцСЦ некомплекту, яка реСФструСФться службою РХБЗ, облСЦкуСФться некомплект в таких одиночних комплектах ЗРЖП:
 • ЗРЖП РЖДК для спецСЦальноСЧ обробки;
 • ЗРЖП ФВУ-100Н-24.
 1. В картцСЦ некомплекту, яка реСФструСФться начальником звтАЩязку, облСЦкуСФться некомплект в таких одиночних комплектах:
 • ЗРЖП радСЦостанцСЦСЧ Р-123;
 • ЗРЖП переговорного устрою Р-124.

РозподСЦл карток некомплекту, про що вже говорилося вище, по службах постачання повтАЩязано з тим, що забезпечення ЗРЖП, органСЦзацСЦя ТО СЦ ремонтСЦв складових частин зразкСЦв озброСФння, якСЦ за номенклатурою належать до вСЦдповСЦдних служб, покладенСЦ на начальникСЦв цих служб. Система забезпечення встановлена вСЦдповСЦдними керСЦвними документами по кожнСЦй службСЦ.

Для начальника автомобСЦльноСЧ служби, наприклад, таким керСЦвним документом СФ наказ МО УкраСЧни №29 вСЦд 19.02.1994р. "О снабжении автомобильным имуществомтАЭ, де в статтСЦ 44 визначено, що "забезпечення вСЦйськових частин автомобСЦльним майном для обтАЩСФктСЦв озброСФння СЦ технСЦки, в конструкцСЦСЧ яких СФ автомобСЦльнСЦ СЦ тракторнСЦ агрегати, вузли, деталСЦ, електроустановки, акумуляторнСЦ батареСЧ, гумотехнСЦчнСЦ вироби, автошини здСЦйснюСФться вСЦдповСЦдною автомобСЦльною службою вСЦйськовоСЧ частини, зтАЩСФднання, обтАЩСФднання, де обтАЩСФкти, що вказанСЦ вище, знаходяться (за пСЦдлеглСЦстю СЦ територСЦальним принципом).

В графСЦ "примСЦткатАЭ картцСЦ некомплекту напроти назви кожного занесеного туди вСЦдсутнього елементу ЗРЖП повинна бути зроблена посилка на вСЦдповСЦдний виправдальний документ, який пСЦдтверджуСФ законнСЦсть вСЦдсутностСЦ елементу ЗРЖП. Такими документами, як СЦ для некомплекту елементСЦв комплектСЦв поставки, СФ:

 • акт технСЦчного стану зразка з додатками, складений попереднСЦм здатчиком;
 • акт утилСЦзацСЦСЧ ;
 • акт списання втрачених матерСЦальних засобСЦв;
 • акт прийому, складений при прийомСЦ виробу вСЦд СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини.

УкомплектованСЦсть кожного комплекту ЗРЖП визначаСФться в вСЦдсотках, пСЦсля чого визначаСФться загальна укомплектованСЦсть виробу запасними частинами, СЦнструментом СЦ приладдям як середнСФ арифметичне значення вСЦдсотковоСЧ укомплектованостСЦ всСЦх одиночних комплектСЦв ЗРЖП. ВСЦдомостСЦ про укомплектованСЦсть ЗРЖП повиннСЦ бути вСЦдображенСЦ в роздСЦлСЦ "комплектнСЦстьтАЭ акту технСЦчного стану окремою строкою.

РекомендуСФться стан укомплектованостСЦ виробу ЗРЖП розподСЦляти в актСЦ на двСЦ групи: - укомплектованСЦсть спецСЦальноСЧ частини;

- укомплектованСЦсть шасСЦ.

До ЗРЖП спецСЦальноСЧ частини вСЦдносяться всСЦ комплекти, якСЦ СФ номенклатурою служби РАО.

До ЗРЖП шасСЦ, з урахуванням того, що засобами звтАЩязку СЦ засобами РХБЗ комплектуСФться шасСЦ при його виготовленнСЦ на пСЦдприСФмствах, вСЦдносяться всСЦ комплекти, якСЦ СФ номенклатурою автомобСЦльноСЧ служби, служби РХБЗ СЦ звтАЩязку.

Таким чином, в роздСЦлСЦ "комплектнСЦстьтАЭ акту технСЦчного стану повиннСЦ бути зробленСЦ наступнСЦ записи:

 • ЗРЖП спецСЦальноСЧ частини - ____%;
 • ЗРЖП шасСЦ - ____%;
 • Комплект поставки виробу - ___%;
 • ЕТД - ___%;

Картки некомплекту №№____________ на __ аркушах додаються

КомплектнСЦсть виробу, яка вСЦдображена у вСЦдсотках, СФ одним з основних показникСЦв його якСЦсного стану СЦ доводиться до старших начальникСЦв в донесеннях та при перевСЦрках ними стану експлуатацСЦСЧ ОСЦВТ, а також тАУ СФ складовим критерСЦСФм оцСЦнки зразка озброСФння.

2.4 Методика прийому експлуатацСЦйних показникСЦв СПУ 9П129


ЕксплуатацСЦйнСЦ показники СПУ вказанСЦ або облСЦкованСЦ в основному формулярСЦ СПУ та в формулярах СЧСЧ складових частин. При прийомСЦ СПУ необхСЦдно зтАЩясувати наступну СЦнформацСЦю:

 1. МодифСЦкацСЦя виробу (9П129, 9П129М, 9П129-1М).
 2. Заводський номер виробу.
 3. Дата виготовлення виробу.
 4. ТермСЦн дСЦСЧ гарантСЦйних зобовтАЩязань пСЦдприСФмстватАУвиробника або ремонтного пСЦдприСФмства.
 5. Вид зберСЦгання, на якому знаходиться вирСЦб.
 6. ВСЦдомостСЦ про рух виробу при експлуатацСЦСЧ.
 7. ВСЦдомостСЦ про закрСЦплення виробу за особою, яка передаСФ вирСЦб.
 8. Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатацСЦСЧ.
 9. Напрацювання ресурсу пСЦсля останнього капСЦтального ремонту, якщо вСЦн проводився.
 10. Напрацювання ресурсу складових частин.
 11. Вид СЦ дата останнього номерного технСЦчного обслуговування.
 12. Дата проведення останнього щоденного ТО.
 13. ВСЦдомостСЦ про проведення останньоСЧ повСЦрки вимСЦрювальних приладСЦв.
 14. ВСЦдомостСЦ про проведення останнього освСЦдчення балонСЦв, що працюють пСЦд тиском.
 15. ВСЦдомостСЦ про проведення щорСЦчноСЧ перевСЦрки вогнегасникСЦв.
 16. ВСЦдомостСЦ про замСЦну складових частин виробу.
 17. ВСЦдомостСЦ про встановлення категорСЦСЧ виробу.
 18. ВСЦдомостСЦ про проведення середнього або капСЦтального ремонтСЦв.
 19. ВСЦдомостСЦ, що записанСЦ до роздСЦлу "особые отметкитАЭ.
 20. ПравильнСЦсть СЦ своСФчаснСЦсть заповнення роздСЦлСЦв формуляру, якСЦ повиннСЦ заповнюватися на протязСЦ експлуатацСЦСЧ.
 21. ПравильнСЦсть внесення виправлень в разСЦ допущення помилок.

Характеристика СЦнформацСЦСЧ про експлуатацСЦю виробу (на прикладСЦ формуляру СПУ 9П129 зав. №П1119):

ВирСЦб 9П129 зав. № П1119 виготовлений 30.11.1981р.

ТермСЦн дСЦСЧ гарантСЦйних зобовтАЩязань виробника для всього виробу вичерпаний в 1991 роцСЦ, а ремонтного пСЦдприСФмства тАУ в 1992 роцСЦ.

ВСЦдомостСЦ про види зберСЦгання зразка вСЦдсутнСЦ (роздСЦл не заповнювався з 1983р.).

Наказом МО УкраСЧни № 014 вСЦд 17.06.1998р. для всСЦх зразкСЦв ОСЦВТ встановленСЦ два види зберСЦгання:

 • короткочасне (до 1 року);
 • тривале (бСЦльше 1 року).

Зразок, згСЦдно цього наказу, повинний бути встановлений на короткочасне зберСЦгання. Перерви у режимСЦ короткочасного зберСЦгання (заняття, навчання, технСЦчне обслуговування, ремонт) повиннСЦ бути вСЦдображенСЦ у роздСЦлСЦ "сведения о хранениитАЭ.

ВирСЦб прибув з в/ч А1290 (м. Кременець) за нарядом ГРАУ №131/м/11/106 вСЦд 11.06.2001р. СЦ наказом начальника ВРЖ РВСЦА Сум ДУ № 435 вСЦд 31.08.2001р. закрСЦплений за ст. лейтенантом Юнда В.А.

Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатацСЦСЧ складаСФ:

 • робочих циклСЦв тАУ 0;
 • тренувальних циклСЦв тАУ 794;
 • пробСЦг шасСЦ тАУ 5984км.

НедолСЦки за роздСЦл:

 • не пСЦдведений пСЦдсумок напрацювань за 2001-2003р.р., а з липня 2004р. напрацювання ресурсу не облСЦковано;
 • мСЦж аркушами 59 СЦ 60 вклеСФнСЦ додатковСЦ аркушСЦ, але не зареСФстрованСЦ;
 • облСЦк напрацювання ресурсу виробу пСЦсля останнього КР ведеться помилково.

АналСЦз помилки

Виробу був проведений КР В 1991р. при напрацюваннСЦ

Таким чином, напрацювання пСЦсля КР повинно складати:

Напрацювання ресурсу основних складових частин виробу за формулярними вСЦдомостями складаСФ:

№ з/п

Найменування складовоСЧ частини

Всього з початку експлуатацСЦСЧ

На момент проведення КР

ПСЦсля КР

РадСЦостанцСЦя Р-123м

70 год.

замСЦнена при КР

70год. ?

НКПА 9В390

1375 ц

1021 ц

354 ц

Генератор ВГ-7500н (з приводом вСЦд Д-144)

376 год.

замСЦнений при КР

376 год. ?

Генератор ВГ-7500н (з приводом вСЦд 5д20к-300)

260 год.

замСЦнений при КР

260 год. ?

Дизель Д-144-81

375 год.

замСЦнений при КР

375 год. ?

ГСЦдропривСЦд

1227 ц

761 ц

366 ц

ОВУ ОВ-65г дСЦзелю Д-144

63 год.

замСЦнений при КР

63 год. ?

Вилка ЕР

602 ц

370 ц

232 ц


ПримСЦтка: помаранчевим колСЦром та "?тАЭ позначенСЦ помилковСЦ показники напрацювання вузлСЦв, якСЦ були замСЦненСЦ при проведеннСЦ КР.

АналСЦз напрацювань складових частин виробу:

При проведеннСЦ капСЦтального ремонту здСЦйснюСФться вСЦдновлення справностСЦ СЦ повне або близьке до повного (80-90%) вСЦдновлення ресурсу ОСЦВТ з замСЦною або вСЦдновленням будь-яких його складових частин, включаючи СЦ базовСЦ. Якщо була проведена замСЦна вузлСЦв, напрацювання яких облСЦковуСФться у формулярах, облСЦк СЧх напрацювань розпочинаСФться з початкових показникСЦв. Таким чином, можна зробити висновок про те, що облСЦк напрацювань радСЦостанцСЦСЧ Р-123, двох генераторСЦв ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, якСЦ були замСЦненСЦ при проведеннСЦ КР, ведеться помилково, не з початкових показникСЦв, а продовжуСФться облСЦк тих складових вузлСЦв, якСЦ були зняти з виробу.

ОстаннСФ ТО-1 проведено в жовтнСЦ 2001 р., а ТО-2 тАУ в жовтнСЦ 2000р.

Вимоги: В системСЦ рСЦчного ТО повиннСЦ бути проведенСЦ:

 • ТО-1 тАУ в 2003 СЦ в 2004 роках;
 • ТО-2 тАУ в 2002 роцСЦ.

При зтАЩясуваннСЦ цього питання особа, яка приймаСФ СПУ, повинна вимогти у здатчика операцСЦйну карту останнього ТО з повнСЦстю заповненою звСЦтною частиною СЦ впевнитися у тому, що ТО фактично проводилося, але не облСЦковано у формулярСЦ або облСЦковано, але документальне пСЦдтвердження цього вСЦдсутнСФ.

ОстаннСФ щоденне ТО було проведено в вереснСЦ 2002 року.

Вимоги: ЩТО повинно проводитися пСЦсля кожного перСЦоду експлуатацСЦСЧ виробу в робочому режимСЦ, а якщо вирСЦб експлуатувався в режимСЦ зберСЦгання, - не рСЦдше чим 1 раз у 2 тижнСЦ.

При зтАЩясовуваннСЦ цього питання особа, яка приймаСФ СПУ, повинна вимогти у здатчика плани-завдання обслузСЦ на проведення робСЦт з ЩТО.

Остання повСЦрка вимСЦрювальних приладСЦв, у яких клас точностСЦ 1,5 СЦ вище, проводилася у 1997 роцСЦ.

До таких приладСЦв вСЦдносяться:

 • прилад комбСЦнований Ц4340;
 • мегаомметр М4100/1;
 • мСЦкроамперметр М1400Т (зСЦ складу пульту 9В336).

Вимоги: перСЦодичнСЦсть перевСЦрки цих приладСЦв тАУ 1 раз в 2 роки.

ОстаннСФ освСЦдчення балонСЦв, що працюють пСЦд тиском, проводилось для:

 • балонСЦв вогнегасникСЦв ОУ-2 тАУ у вереснСЦ 1998 року;
 • балонСЦв повСЦтрязапуску двигуна шасСЦ тАУ у березнСЦ 1995 року;
 • балонСЦв протипожежноСЧ системи тАУ у квСЦтнСЦ 1995 року.

При зтАЩясуваннСЦ цього питання перевСЦряСФться наявнСЦсть клейма на балонСЦ, яке ставиться органом котлонагляду ударним способом.

Вимоги: ПерСЦодичнСЦсть освСЦдчення балонСЦв, якСЦ працюють пСЦд тиском (тих, що перелСЦкованСЦ) тАУ 1 раз в 5 рокСЦв.

Остання перевСЦрка маси заряду СЦ тиску в балонах вогнегасникСЦв ОУБ-3 (ОУ-2) проводилася 03.06.2000р.

Вимоги: ПеревСЦрки маси заряду СЦ тиску в балонах проводяться 1 раз в рСЦк.

При зтАЩясуваннСЦ цього питання перевСЦряСФться наявнСЦсть запису на шильниках балонСЦв.

При замСЦнСЦ складових частин, крСЦм облСЦку цього у роздСЦлСЦ тАЮСведения о замене составных частейтАЭ, повиннСЦ бути записанСЦ номери знов встановлених складових частин в роздСЦлСЦ "комплект поставки».

Вимоги: При замСЦнСЦ складовоСЧ частини, яка облСЦкована в роздСЦлСЦ "Комплект поставки» зав. номер знятого елементу закреслюСФться так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записуСФться номер встановленого елемента з помСЦткою "см. стр. 116».

КатегорСЦя зразка тАУ РЖРЖ (друга).

Вимоги: Наказом ГК СВ вСЦд 1988 р. № 003 "Об установлении межремонтных ресурсов на образцы РАВ» для СПУ 9П129 встановленСЦ:

 • мСЦжремонтний ресурс до першого КР тАУ 4900 циклСЦв (для НКПА 9В390);
 • мСЦжремонтний термСЦн експлуатацСЦСЧ до першого КР тАУ 15-17 рокСЦв.

Перший КР був проведений в 1991 роцСЦ.

МСЦжремонтнСЦ ресурси СЦ термСЦни експлуатацСЦСЧ до другого КР зменшуються на коефСЦцСЦСФнт 0,8.

МСЦжремонтний ресурс до другого КР складаСФ 4900х0,8=3920ц (не вичерпаний)

МСЦжремонтний термСЦн експлуатацСЦСЧ до другого КР складаСФ

(15÷17) рокСЦв Х 0,8=(12÷13,6) рокСЦв.

Потреба виробу в КР визначаСФться або ресурсом, або термСЦном експлуатацСЦСЧ, тобто тим показником, якого досягне зразок озброСФння, при умовСЦ набуття ним дСЦйсноСЧ потреби в КР. Таким чином, за мСЦжремонтним термСЦном експлуатацСЦСЧ до другого КР, другий КР повинний бути призначений на перСЦод з березня 2003 р. по вересень 2004 р. з розрахунку того, що :

 • перший КР був проведений в перСЦод з 10.1990р. по 9.02.1991р.;
 • мСЦжремонтний термСЦн експлуатацСЦСЧ до другого КР складаСФ 12-13,6 рокСЦв.

У вСЦдповСЦдностСЦ з вимогами "Инструкции по категорированию РАВ» (введена в дСЦю наказом начальника ГРАУ вСЦд 13.09.1985р № 052) вирСЦб повинний бути переведений до РЖV (четвертоСЧ) категорСЦСЧ.

ПСЦсля перевСЦрки роздСЦлСЦв основного формуляру проводиться аналогСЦчна перевСЦрка роздСЦлСЦв формулярСЦв на складовСЦ частини в наступнСЦй послСЦдовностСЦ:

 1. Формуляр системи прицСЦлювання 9Ш129.
 2. Формуляр системи топопривтАЩязки 1Т28-1.
 3. формуляри ПНВ-57Е (на 2 прилада).
 4. Формуляр ФВУА-100н-24.

Результати перевСЦрки формулярСЦв оформлюСФться на окремому аркушСЦ, який буде додатком до акту технСЦчного стану:

Додаток до акту т/с №158

ПерелСЦк недолСЦкСЦв, виявлених при вивченнСЦ експлуатацСЦйних показникСЦв, що облСЦкованСЦ в формулярах СПУ та СЧСЧ складових частин.

 1. ВСЦдомостСЦ про зберСЦгання СПУ в формулярСЦ вСЦдсутнСЦ, вид зберСЦгання не встановлений.
 2. ПСЦдсумки напрацювань ресурсСЦв за 2001-2003 роки не пСЦдведенСЦ, а з липня 2004 року облСЦк напрацювань вСЦдсутнСЦй.
 3. облСЦк напрацювань радСЦостанцСЦСЧ Р-123, двох генераторСЦв ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, якСЦ були замСЦненСЦ при проведеннСЦ КР, ведеться помилково, не з початкових показникСЦв, а продовжуСФться облСЦк тих складових вузлСЦв, якСЦ були знятСЦ з виробу.
 4. ДодатковСЦ аркушСЦ, що вклеСФнСЦ в роздСЦли формуляру СПУ, не зареСФстрованСЦ.
 5. ТехнСЦчне обслуговування № 1 СЦ № 2 з 2001 року не проводилося тАУ в формулярах не облСЦковано, звСЦтнСЦ документи про СЧх проведення вСЦдсутнСЦ.
 6. ЩоденнСЦ технСЦчнСЦ обслуговування з вересня 2002 р. не проводилися тАУ в формулярСЦ не облСЦковано, звСЦтнСЦ документи про СЧх проведення вСЦдсутнСЦ.
 7. ПовСЦрки вимСЦрювальних приладСЦв з 1997 року не проводилися (перСЦодичнСЦсть тАУ через 2 роки).
 8. Балони вогнегасникСЦв СЦ балони повСЦтряного запуску не освСЦдчувалися з 1995 року (перСЦодичнСЦсть тАУ через 5 рокСЦв).
 9. ПеревСЦрки маси заряду СЦ тиску в балонах вогнегасникСЦв не проводилися з червня 2000 року (перСЦодичнСЦсть тАУ 1 раз на рСЦк).
 10. Фактична категорСЦя зразка не вСЦдповСЦдаСФ документальноСЧ. СПУ потребуСФ переведенню до РЖV(четвертоСЧ) категорСЦСЧ.


2.6 Методика перевСЦрки систем, механСЦзмСЦв СЦ агрегатСЦв СПУ 9П129 на функцСЦонування


З метою визначення фактичного технСЦчного стану СПУ 9П129 проводяться перевСЦрки систем, механСЦзмСЦв СЦ агрегатСЦв на функцСЦонування. ПослСЦдовнСЦсть перевСЦрок надана в таблицСЦ 2.6.1.

ПеревСЦрки на функцСЦонування плануються наступним чином:

 1. Для проведення перевСЦрок визначаСФться повний робочий день.
 2. СкладаСФться рапорт на отримання дозволу на проведення перевСЦрок СЦ подаСФться по пСЦдпорядкованостСЦ. В рапортСЦ вказуються:
 • мета проведення;
 • дата проведення;
 • обсяг перевСЦрок;
 • кСЦлькСЦсть палива з розрахунком-обгрунтуванням.

Рапорт з резолюцСЦСФю командира вСЦйськовоСЧ частини про надання дозволу на проведення перевСЦрок СПУ на функцСЦонування СФ пСЦдставою для:

 • включення СПУ до "Книги заявок на вихСЦд машинтАЭ СЦ отримання "шляхового листатАЭ у начальника автослужби;
 • отримання "робочого листа роботи агрегатутАЭ у начальника служби РАО;
 • отримання розрахунковоСЧ кСЦлькостСЦ дизельного палива за "шляховим листомтАЭ для списання його на роботу двигуна 5Д20К-300 (силова установка шасСЦ);
 • отримання розрахунковоСЧ кСЦлькостСЦ дизельного палива за "робочим листом роботи агрегатутАЭ для списання його на роботу двигуна Д-144 (двигун агрегату живлення).

Для проведення перевСЦрок СПУ на функцСЦонування необхСЦдно пСЦдготувати СЦнструкцСЦСЧ з експлуатацСЦСЧ СЦ з технСЦчного обслуговування СПУ та СЧСЧ складових частин:

"Изделие 9П129тАЭ. РЖнструкцСЦя з експлуатацСЦСЧ, у якоСЧ визначений порядок запуску двигуна АЖ СЦ подачСЦ живлення до споживачСЦв.

"Изделие 9П129тАЭ. РЖнструкцСЦя з технСЦчного обслуговування, в якСЦй наданий:

Порядок перевСЦрки на функцСЦонування:

   • системи обСЦгрСЦву;
   • пульту обСЦгрСЦву 9В336ТС;
   • блокувальних пристроСЧв:
   • системи вивСЦшування;
   • приводу огородження;
   • крСЦплення по-похСЦдному;
   • пСЦдйому напрямноСЧ;
   • основи ГК;
   • кришок люкСЦв рубки;
   • крСЦплення ракети на напрямнСЦй.
  1. ПерелСЦк можливих несправностей та способи СЧх усунення.

"Аппаратура 9В390тАЭ. РЖнструкцСЦя з технСЦчного обслуговування, в якСЦй наданий:

1) Порядок перевСЦрки на функцСЦонування (додаток 6):

   • систем забезпечення двигуна АЖ та елементСЦв контролю за його роботою;
   • елементСЦв управлСЦння пульту управлСЦння електрообладнанням;
   • систем електрозабезпечення (АБ24В, генератора ВГ-7500Н з приводом вСЦд двигуна АЖ, релейного блоку);
   • апаратури гСЦдроприводу механСЦзмСЦв СПУ;
   • системи вивСЦшування;
   • НЦОМ в режимСЦ "самопроверкатАЭ;
   • механСЦзмСЦв приводу кришок огородження;
   • механСЦзму електророзтАЩСФму з ручним приводом;
   • системи "РебустАЭ;
   • блокСЦв НКПА в режимСЦ "ТО-1 апаратури 9В390тАЭ;
   • механСЦзму крСЦплення ракети СЦ напрямноСЧ по-похСЦдному;
   • механСЦзму пСЦдйому напрямноСЧ,

а також:

   • опСЦр СЦзоляцСЦСЧ кабельних мереж;
   • цилСЦснСЦсть кабельних мереж СЦ надСЦйнСЦсть стикування розтАЩСФмСЦв мСЦж блоками НКПА в режимСЦ "контроль исходного СУтАЭ

2) ПерелСЦк можливих несправностей НКПА СЦ способи СЧх усунення.

"Система 9Ш129тАЭ. РЖнструкцСЦя з технСЦчного обслуговування, в якСЦй наданий:

1) Порядок перевСЦрки приладу управлСЦння (ПрУ), пульту управлСЦння (ПУ) СЦ блока контроля (БК) на функцСЦонування (додаток 7).

2) Порядок перевСЦрки гСЦрокомпасу на функцСЦонування.

3) ПерелСЦк можливих несправностей блокСЦв СПр СЦ способи СЧх усунення.

"Система топопривтАЩязки 1Т28-1 (1Т214)тАЭ. РЖнструкцСЦя з експлуатацСЦСЧ, в якСЦй наданий:

1) Порядок перевСЦрки на функцСЦонування:

   • курсопрокладувача 1В44;
   • курсовоСЧ системи;
   • шляхового пристрою.

2) ПерелСЦк можливих несправностей системи СЦ способи СЧх усунення.

"РадСЦостанцСЦя Р-123М (Р-174)тАЭ. РЖнструкцСЦя з експлуатацСЦСЧ, в якСЦй наданий:

1) Порядок перевСЦрки радСЦостанцСЦСЧ на функцСЦонування.

2) ПерелСЦк можливих несправностей радСЦостанцСЦСЧ СЦ способи СЧх усунення.

Якщо порядок перевСЦрки на функцСЦонування окремих складових елементСЦв СПУ в СЧх експлуатацСЦйних документах не описаний, перевСЦрка СЧх справностСЦ здСЦйснюСФться у вСЦдповСЦдностСЦ з роздСЦлами "Порядок работитАЭ або "Експлуатция изделиятАЭ експлуатацСЦйних документСЦв цих складових елементСЦв.

Висновки про технСЦчний стан окремих складових елементСЦв, якСЦ мають системний функцСЦональний звтАЩязок з СЦншими елементами, здСЦйснюються за результатами роботи системи в цСЦлому.


Таблиця 2.6.1

ПослСЦдовнСЦсть перевСЦрки обладнання СПУ на функцСЦонування

з\п

ПослСЦдовнСЦсть за дСЦяння систем, вузлСЦв СЦ блокСЦв СПУ

ПерелСЦк систем, вузлСЦв та блокСЦв, про справнСЦсть яких робиться висновок

1

2

3

1.

Запуск пСЦдСЦгрСЦвача двигуна шасСЦ.

система обСЦгрСЦву двигуна шасСЦ;

2.

Запуск силовоСЧ установки шасСЦ 5921 та виСЧзду зСЦ сховища.

 • електрообладнання двигуна шасСЦ;
 • системи забезпечення двигуна шасСЦ;
 • система управлСЦння двигуном та прилади контролю за його роботою;
 • механСЦчнСЦ вузли двигуна;
 • система управлСЦння шасСЦ;
 • електрообладнання шасСЦ.

3.

Запуск ОВУ ОВ-65 для обСЦгрСЦву рубки.

 • система забезпечення ОВУ;
 • електрообладнання ОВУ;

4.

Запуск ОВУ ОВ-65 для пСЦдСЦгрСЦву картеру двигуна Д-144 АЖ.

 • система забезпечення ОВУ;
 • електрообладнання ОВУ;

5.

Запуск двигуна Д-144 агрегату живлення СЦ подача живлення на споживачСЦ.

 • електрообладнання двигуна Д-144;
 • система забезпечення двигуна Д-144;
 • система управлСЦння двигуном Д-144 та прилади контролю за його роботою;
 • механСЦчнСЦ вузли двигуна Д-144 ;
 • генератор ВГ-7500Н з регулятором напруги;

6.

 • Випуск домкратСЦв в режимСЦ "групповой випусктАЭ СЦ вивСЦшування на них СПУ;
 • ВСЦдчинення кришок огородження за допомогою гСЦдроприводу;
 • РозкрСЦплення напрямноСЧ;
 • ПСЦдйом напрямноСЧ;
 • Приведення обладнання до вихСЦдного положення в режимСЦ "свертываниетАЭ;
 • гСЦдравлСЦчна частина розподСЦльчоСЧ СЦ регулюючоСЧ апаратури гСЦдроприводу;
 • система живлення гСЦдроприводу;
 • блок реле гСЦдроприводу в релейному блоцСЦ;
 • електромагнСЦти золотникових коробок РРА;
 • перемикачСЦ блокувальних пристроСЧв (БП пСЦдйомного механСЦзму, кришок огородження, домкратСЦв, механСЦзму крСЦплення по-похСЦдному);
 • система управлСЦння електрообладнанням СЦ контролю за його роботою (пульт управлСЦння е/о, комутацСЦйна СЦ регулююча апаратура);

7.

Проведення перевСЦрок НКПА в режимСЦ "ТО-1 апаратури 9В 390тАЭ

 • ПСК 9В 393;
 • НПС 9В 726;
 • ЕБР 9В 739;
 • ПО 9В 391;
 • ПНА 9В 395;
 • НА ИГП 9В 399;
 • ВПП 9В 394 з кабелем;
 • НЦОМ 1В57-15 з БЖ1Е18;
 • кабельна мережа НКПА;
 • гСЦдропривСЦд в рСЦзних режимах;
 • електрообладнання спецСЦальноСЧ частини СЦ двигуна АЖ;
 • механСЦчне обладнання с/частини;

8.

Проведення перевСЦрок блокСЦв СПр на функцСЦонування.

 • блок контролю СПр;
 • пульт управлСЦння СПр;
 • виконавчСЦ двигуни автокалСЦмацСЦйного каналу, системи горизонтування СЦ аретування ПрУ, а також пСЦдсвСЦтлення;
 • кабельна мережа;

9.

Проведення перевСЦрок гСЦрокомпасу на функцСЦонування.

 • гСЦроблок;
 • блок живлення гСЦрокомпасу;
 • пульт управлСЦння гСЦрокомпасом (для 1Г47-1);
 • блок розподСЦлу сигналСЦв (для 1Г47-1);
 • кабельна мережа;
 • механСЦзми крСЦплення ножок основи ГК по-похСЦдному;
 • механСЦзми розвтАЩязки ножок ГК вСЦд корпусу СПУ;
 • механСЦзми заклинювання ножок основи ГК;
 • приводи ножок основи ГК;

10.

Проведення перевСЦрок системи обСЦгрСЦву СБЧ на функцСЦонування.

 • пульт замСЦру температури 9В 336 ТС;
 • елементи управлСЦння системою обСЦгрСЦву панелСЦ обСЦгрСЦву пульту управлСЦння електрообладнанням;
 • термодатчики термоконтейнеру;
 • нагрСЦвальнСЦ елементи термоконтейнеру;
 • кабельна мережа;
 • комутацСЦйнСЦ елементи системи обСЦгрСЦву у релейному блоцСЦ.


Основними перевСЦрками, за результатами яких можливо зробити висновки про технСЦчний стан основних функцСЦональних систем, СФ:

 1. перевСЦрка обладнання СПУ в режимСЦ "ТО-1 апаратури 9В 390тАЭ;
 2. перевСЦрка блокСЦв СПр на функцСЦонування.

ПеревСЦрка обладнання СПУ в режимСЦ "ТО-1 апаратури 9В 390тАЭ виконуСФться в наступнСЦй послСЦдовностСЦ:

 • Запуск силовоСЧ установки шасСЦ 5921 та виСЧзд СПУ зСЦ сховища.
 • ПСЦдготовка двигуна АЖ до запуску, його запуск СЦ подача живлення на споживачСЦ.
 • ПеревСЦрка роботи гСЦдроприводу в режимСЦ тАЮгруповий випуск домкратСЦв СЦ вивСЦшування СПУтАЭ.
 • Подача живлення на НКПА СЦ перевСЦрка кСЦл живлення транспарантСЦв вСЦдмов, якСЦ можуть бути виявленСЦ при проведеннСЦ автоматичного режиму тАЮконтроль вихСЦдного стану СУтАЭ.
 • УвСЦмкнення НЦОМ 1В57-15, проведення тесту тАЮсамоконтрольтАЭ СЦ перевСЦрка вСЦдповСЦдностСЦ напруг на виходСЦ БЖ 1Е18 номСЦнальним.
 • Зняття живлення з НКПА.
 • ПеревСЦрка роботи гСЦдроприводу в режимСЦ тАЮвСЦдчинення кришок огородженнятАЭ.
 • Вимкнення живлення споживачСЦв СЦ зупинка двигуна АЖ.
 • ПСЦдготовка ЕБР 9В739 до установки, його установка на напрямну СЦ пСЦдключення до блокСЦв НКПА.
 • ПСЦдготовка спец тестера А1814 до роботи СЦ пСЦдключення його до ПО 9В391.
 • ПСЦдготовка ВПП 9В394 до роботи СЦ установка його в рубку.
 • Запуск двигуна АЖ СЦ подача живлення на споживачСЦ.
 • ПеревСЦрка роботи гСЦдроприводу в режимСЦ тАЮзачинення кришок огородженнятАЭ.
 • Задавання на НДПУ 9В396 режиму роботи (положення тАУ тАЮ1тАЭ).
 • Подача живлення на НКПА СЦ проведення автоматичного режиму тАЮконтроль вихСЦдного стану СУтАЭ.
 • ПеревСЦрка справностСЦ кСЦл вводу коду системи тАЮребустАЭ.
 • Проведення автоматичного режиму тАЮконтрольтАЭ.
 • ПеревСЦрка кСЦл задСЦяння НКПА в режимСЦ тАЮпусктАЭ з ПО 9В391.
 • Зняття живлення з НКПА.
 • ПеревСЦрка роботи гСЦдроприводу в режимСЦ ручного управлСЦння при:
     • -опусканнСЦ напрямноСЧ;
     • -закрСЦпленнСЦ напрямноСЧ;
     • -зачиненнСЦ кришок огородження.
 • Подача живлення на НКПА СЦ перевСЦрка кСЦл задСЦяння СЧСЧ в режимСЦ тАЮпусктАЭ з ВПП 9В394.
 • ПеревСЦрка мереж задСЦяння БРГ НА КГП 9В399 при СЦмСЦтацСЦСЧ гальмування гСЦдромоторСЦв ГБ СЦ ГРЖ ГСП.
 • Зняття живлення з НКПА.
 • ПеревСЦрка роботи гСЦдроприводу системи вивСЦшування в режимСЦ тАЮзгортаннятАЭ.
 • ВСЦдкривання кришок огородження гСЦдроприводом.
 • Вимкнення живлення споживачСЦв СЦ зупинка двигуна АЖ.
 • Згортання ЕБР, ВПП, спец тестеру СЦ установка СЧх на штатнСЦ мСЦiя.

ПеревСЦрки проводяться згСЦдно з операцСЦйною картою проведення перевСЦрок обладнання СПУ в режимСЦ "ТО-1 апаратури 9В390», яка розроблена у вСЦдповСЦдностСЦ з РЖнструкцСЦСФю з технСЦчного обслуговування НКПА 9В390 СЦ надана у додатку 6.

ПеревСЦрка блокСЦв СПр на функцСЦонування проводиться згСЦдно з таблицею перевСЦрки ПрУ СЦ ПУ системи прицСЦлювання на функцСЦонування, яка розроблена у вСЦдповСЦдностСЦ з РЖнструкцСЦСФю з технСЦчного обслуговування СПр 9Ш129 СЦ надана у додатку 7.


2.7 Висновки до роздСЦлу


В роздСЦлСЦ дана класифСЦкацСЦя СЦ характеристика експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика СЧх прийому та порядок облСЦку вСЦдсутнСЦх документСЦв, методика прийому комплектСЦв поставки СПУ 9П129 та облСЦку вСЦдсутнСЦх в них елементСЦв, методика прийому одиночних комплектСЦв ЗРЖП СПУ 9П129 та облСЦку вСЦдсутнСЦх в них елементСЦв, методика прийому експлуатацСЦйних показникСЦв СПУ 9П129 за роздСЦлами основного формуляра та експлуатацСЦйних показникСЦв окремих складових систем за СЧх формулярами, проведений аналСЦз СЦнформацСЦСЧ про експлуатацСЦю виробу та складений перелСЦк виявлених недолСЦкСЦв, як додаток до акту технСЦчного стану, а також - запропонована методика пСЦдготовки до проведення перевСЦрок систем, механСЦзмСЦв СЦ агрегатСЦв СПУ 9П129 на функцСЦонування та визначений перелСЦк СЦнструкцСЦй з технСЦчного обслуговування СЦ експлуатацСЦСЧ складових частин СПУ, на пСЦдставСЦ яких проводяться перевСЦрки та послСЦдовнСЦсть СЧх проведення.

РОЗДРЖЛ 3. МЕТОДИКА ПРЖДГОТОВКИ СПУ 9П129 ДО ПЕРЕДАЧРЖ


3.1 Методика пСЦдготовки СПУ 9П129 до передачСЦ


МожливСЦ варСЦанти пСЦдготовки зразка озброСФння до передачСЦ:

 1. ПСЦдготовка зразка РАО, який СФ позаштатним, до передачСЦ до СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини або до бази озброСФння ОК (ГРАУ).
 2. ПСЦдготовка вСЦдповСЦдальною особою, яка здаСФ посаду, зразка озброСФння до передачСЦ СЦншСЦй особСЦ, яка приймаСФ посаду.
 3. ПСЦдготовка зразка озброСФння, до передачСЦ до СЦншого пСЦдроздСЦлу в межах вСЦйськовоСЧ частини.

ПСЦдготовка зразка озброСФння до передачСЦ розпочинаСФться:

 • на пСЦдставСЦ наказу командира вСЦйськовоСЧ частини тАЮПро пСЦдготовку озброСФння СЦ технСЦки до передачСЦтАЭ в разСЦ передачСЦ його до СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини або до бази озброСФння ОК (ГРАУ) за нарядом служби РАО ОК або ГРАУ;
 • на пСЦдставСЦ наказу командира вСЦйськовоСЧ частини тАЮПро прийом СЦ здачу посади начальника обслуги (командира взводу)тАЭ в разСЦ передачСЦ зразка озброСФння вСЦдповСЦдальною особою, яка здаСФ посаду, СЦншСЦй особСЦ, яка приймаСФ посаду;
 • на пСЦдставСЦ наказу командира вСЦйськовоСЧ частини тАЮПро передачу озброСФння СЦ технСЦки до СЦншого пСЦдроздСЦлутАЭ в разСЦ передачСЦ його до СЦншого пСЦдроздСЦлу в межах вСЦйськовоСЧ частини.

ПСЦдготовка зразка озброСФння до передачСЦ за всСЦма випадками здСЦйснюСФться у наступнСЦй послСЦдовностСЦ:

 • перевСЦряСФться наявнСЦсть експлуатацСЦйнотАУтехнСЦчних документСЦв, повнота СЦ правильнСЦсть СЧх оформлення;
 • перевСЦряються комплекти поставок зразка, його складових систем, а також - вСЦдповСЦднСЦсть заводських номерСЦв складових частин тим, що вказанСЦ у формулярах СЦ паспортах;
 • перевСЦряються комплекти ЗРЖП спецСЦальноСЧ частини СЦ шасСЦ;
 • перевСЦряСФться технСЦчний стан спецСЦальноСЧ частини СЦ засобу рухомостСЦ, встановлюСФться СЧх фактична категорСЦя та фактична категорСЦя зразка в цСЦлому;
 • перевСЦряСФться наявнСЦсть СЦ цСЦлСЦснСЦсть елементСЦв конструкцСЦСЧ виробу;
 • результати всСЦх перевСЦрок оформлюються актом технСЦчного стану та додатками до нього.

ПСЦдготовка зразка озброСФння буде вважатися повною, якщо виконанСЦ наступнСЦ заходи:

  1. ЕксплуатацСЦйнотАУтехнСЦчнСЦ документи перевСЦренСЦ - некомплект облСЦкований в картках некомплекту.
  2. ДублСЦкати облСЦкових документСЦв (формулярСЦв, паспортСЦв, вСЦдомостей ЗРЖП) виготовленСЦ СЦ пСЦдготовленСЦ до реСФстрацСЦСЧ.
  3. ПравильнСЦсть заповнення формулярСЦв СЦ паспортСЦв перевСЦрено тАУ поправки, доповнення СЦ змСЦни внесенСЦ.
  4. КомплектнСЦсть поставки та зав. № елементСЦв перевСЦрено тАУ змСЦни внесенСЦ, некомплект облСЦкований в картках некомплекту.
  5. Робочий бланк акту технСЦчного стану пСЦдготовлений - реквСЦзити та експлуатацСЦйнСЦ показники занесенСЦ.
  6. Комплекти ЗРЖП спецСЦальноСЧ частини перевСЦренСЦ тАУ некомплект облСЦкований в картках некомплекту (по службах СЦ комплектах).
  7. Комплекти ЗРЖП засобу рухомостСЦ перевСЦренСЦ тАУ некомплект облСЦкований в картках некомплекту.
  8. ВиправдальнСЦ документи на некомплект категорСЦйних елементСЦв оформленСЦ (по службах СЦ комплектах).
  9. ВиправдальнСЦ документи на некомплект некатегорСЦйних елементСЦв оформленСЦ(по службах СЦ комплектах).
  10. ВСЦдомостСЦ про наявнСЦсть виправдальних документСЦв внесенСЦ до карток некомплекту.
  11. Картки некомплекту повнСЦстю оформленСЦ, пСЦдписанСЦ СЦ зареСФстрованСЦ (по службах СЦ комплектах).
  12. ВСЦдсоткова наявнСЦсть елементСЦв в кожному комплектСЦ встановлена.
  13. ТехнСЦчний стан спецСЦальноСЧ частини перевСЦрений тАУ висновок зроблений, фактична категорСЦя встановлена.
  14. ТехнСЦчний стан засобу рухомостСЦ перевСЦрений тАУ висновок зроблений, фактична категорСЦя встановлена.
  15. НаявнСЦсть СЦ цСЦлСЦснСЦсть елементСЦв конструкцСЦСЧ перевСЦрено тАУ некомплект облСЦкований в картках некомплекту.
  16. ВиправдальнСЦ документи на елементи конструкцСЦСЧ, якСЦ вСЦдсутнСЦ або пошкодженСЦ, оформленСЦ.
  17. Робочий бланк акту технСЦчного стану повнСЦстю заповнений.
  18. ОперацСЦя передачСЦ зразка оформлена актом технСЦчного стану (додаток 1).
  19. Акт технСЦчного стану, якщо за нормативними показниками та за фактичним технСЦчним станом зразок озброСФння вСЦдповСЦдаСФ РЖРЖРЖ(третьоСЧ), IV(четвертСЦй) або V(птАЩятоСЧ) категорСЦям, пСЦдготовлений для оформлення операцСЦСЧ зниження категорСЦСЧ зразка.
  20. Проведено щоденне технСЦчне обслуговування виробу.
  21. ПСЦдготовленСЦ звСЦтнСЦ документи останнього номерного технСЦчного обслуговування виробу, якСЦ пСЦдтверджують факт виконання або невиконання технологСЦчних операцСЦй, передбачених РЖнструкцСЦСФю з ТО.


3.2 Висновки до роздСЦлу


В роздСЦлСЦ розглянутСЦ можливСЦ варСЦанти пСЦдготовки зразка озброСФння до передачСЦ та пСЦдстави для цього, наданий перелСЦк заходСЦв, якСЦ повинна виконати особа, що готуСФ зразок озброСФння до передачСЦ. Результатом виконання всСЦх заходСЦв, що вказанСЦ, СФ акт технСЦчного стану (додаток 1) з додатками.

Порядок оформлення акту технСЦчного стану СЦ додаткСЦв до нього розглянутий в першому роздСЦлСЦ роботи.


ВИСНОВКИ


МатерСЦал, викладений в цСЦй роботСЦ, може бути практично використаний в якостСЦ методичних рекомендацСЦй при прийомСЦ СПУ 9П129 та при пСЦдготовцСЦ СЧСЧ до передачСЦ за всСЦма можливими варСЦантами:

1. При прийомСЦ СПУ:

  • з СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини з метою доведення кСЦлькостСЦ СЦ номенклатури озброСФння до штатноСЧ потреби.
  • з бази озброСФння ОК (ГРАУ) з метою доведення кСЦлькостСЦ СЦ номенклатури озброСФння до штатноСЧ потреби.
  • особою, яка приймаСФ посаду начальника обслуги, у особи, яка здаСФ посаду.
  • вСЦд СЦншоСЧ стартовоСЧ батареСЧ в межах ракетноСЧ бригади.

2. При пСЦдготовцСЦ СПУ до передачСЦ:

  • до СЦншоСЧ вСЦйськовоСЧ частини або до бази озброСФння ОК (ГРАУ).
  • вСЦд начальника обслуги, який здаСФ посаду, СЦншСЦй особСЦ, яка приймаСФ посаду начальника обслуги.
  • до СЦншого пСЦдроздСЦлу в межах ракетноСЧ бригади.

В результатСЦ виконання роботи:

 1. Визначена актуальнСЦсть теми тАЮМетодика прийому самохСЦдноСЧ пусковоСЧ установки 9П129 та пСЦдготовки СЧСЧ до передачСЦтАЭ.
 2. РозглянутСЦ варСЦанти прийому СЦ передачСЦ зразкСЦв РАО.
 3. Розглянутий перелСЦк керСЦвних документСЦв, в яких викладенСЦ вказСЦвки з окремих питань за темою, за якоСЧ проведене дослСЦдження, проведений СЧх аналСЦз СЦ виявленСЦ протирСЦччя мСЦж вимогами цих керСЦвних документСЦв щодо якСЦсного стану зразкСЦв РАО, якСЦ пСЦдлягають прийому СЦ передачСЦ, та СЧх фактичним технСЦчним станом СЦ вСЦдповСЦдною комплектнСЦстю.
 4. Розглянутий перелСЦк СЦ дана загальна характеристика форм документСЦв, якСЦ застосовуються для оформлення операцСЦй з пСЦдготовки СПУ до передачСЦ та СЧСЧ прийому, а також визначений порядок оформлення ними облСЦкових операцСЦй.
 5. Дана класифСЦкацСЦя СЦ характеристика експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика СЧх прийому та облСЦку вСЦдсутнСЦх документСЦв.
 6. Запропонована методика прийому комплектСЦв поставки СПУ 9П129 та облСЦку вСЦдсутнСЦх в них елементСЦв.
 7. запропонована методика прийому одиночних комплектСЦв ЗРЖП СПУ 9П129 та облСЦку вСЦдсутнСЦх в них елементСЦв;
 8. Запропонована методика прийому експлуатацСЦйних показникСЦв СПУ 9П129 за роздСЦлами основного формуляра та експлуатацСЦйних показникСЦв окремих складових систем за СЧх формулярами, проведений аналСЦз СЦнформацСЦСЧ про експлуатацСЦю виробу та складений перелСЦк виявлених недолСЦкСЦв, як додаток до акту технСЦчного стану.
 9. Запропонована методика пСЦдготовки до проведення перевСЦрок систем, механСЦзмСЦв СЦ агрегатСЦв СПУ 9П129 на функцСЦонування.
 10. Визначений перелСЦк СЦнструкцСЦй з технСЦчного обслуговування СЦ експлуатацСЦСЧ складових частин СПУ, на пСЦдставСЦ яких проводяться перевСЦрки та послСЦдовнСЦсть СЧх проведення.
 11. Запропонована методика пСЦдготовки СПУ 9П129 до передачСЦ.
 12. РозробленСЦ алгоритми СЦ операцСЦйнСЦ карти для проведення перевСЦрок систем на функцСЦонування.
 13. Складений варСЦант акту технСЦчного стану, яким оформлюСФться операцСЦя прийому СЦ передачСЦ СПУ 9П129.

Таким чином, в результатСЦ роботи розроблена методика, за допомогою якоСЧ може бути здСЦйснений прийом некомплектного СЦ можливо несправного зразка озброСФння з оформленням всСЦх прийомних документСЦв, якСЦ будуть пСЦдтверджувати фактичний технСЦчний стан СЦ наявну комплектнСЦсть цього виробу. МетодичнСЦ рекомендацСЦСЧ, якСЦ викладенСЦ в роботСЦ, можуть бути використанСЦ СЦ при прийомСЦ СЦнших зразкСЦв РАО.

ЛСЦтература


КерСЦвнСЦ документи:

 1. Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).
 2. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).
 3. КерСЦвництво з списання з облСЦку матерСЦальних СЦ грошових засобСЦв у ЗС УкраСЧни. (Введене в дСЦю наказом МО УкраСЧни вСЦд 21.06.94 р. №165 ).
 4. Положення про матерСЦальну вСЦдповСЦдальнСЦсть вСЦйськовослужбовцСЦв за шкоду, заподСЦяну державСЦ. (Введене в дСЦю наказом МО УкраСЧни вСЦд 14.08.95 р. №201).
 5. Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дСЦю наказом начальника ГРАУ вСЦд 13.09.85 р. №052).
 6. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).
 7. РЖнструкцСЦя з органСЦзацСЦСЧ передачСЦ РАО у вСЦйськах ПСЦвнСЦчного оперативного командування. (Введена в дСЦю наказом Командувача вСЦйськами ПСЦвнСЦчного ОК вСЦд 28.04.99 р. №137).
 8. Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).
 9. ЕксплуатацСЦйно-технСЦчнСЦ документи СПУ 9П129: комплект ЕТД СПУ 9П129 згСЦдно вСЦдомостСЦ експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв.


Додаток 1


ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир вСЦйськовоСЧ частини А1546:

полковник С.А.Мартиненко

"9тАЭ серпня 2005 року

АКТ № 158

ТЕХНРЖЧНОГО СТАНУ

САМОХРЖДНОРЗ ПУСКОВОРЗ УСТАНОВКИ 9П129 зав №П1119

(найменування озброСФння, технСЦки)


Признак

РеСФстрацСЦйний Номер

Номер листа

Код документа

Номер документа

Дата документа

158

5.08.2005р

ПСЦдстава (мета)

операцСЦСЧ

Код операцСЦСЧ

Дата операцСЦСЧ

Служба

ВСЦйськова частина

Виконання

Наказ командира в/ч А1546 вСЦд 1.08.2005р № 201 (передача-прийом)


9.08.2005р

РАО

А1546

КапСЦтан

В.А. Юнда


ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННРЖ З ДОКУМЕНТАМИ РЖ ОГЛЯДРЖ (ПЕРЕВРЖРЦРЖ) ВСТАНОВЛЕНО


1. СКЛАД РЖ ЯКРЖСНИЙ СТАН

п/п

Найменування озброСФння

позначення

од. вимСЦру

кСЦлькСЦсть

КатегорСЦя

Заводський номер

Номер паспорта

по документах

фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

9


СПУ 9П129


к-т

1

РЖРЖ

IV

П1119


1.

ШасСЦ 5921:


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

0620981


1.1

Силова установка 5Д20К-300 з системами забезпечення


к-т

1

РЖРЖ

IРЖ

ТО3КТ1643

1.2

Силова передача


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


1.3

Ходова частина


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


1.4

Система управлСЦння шасСЦ


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


1.5

ВодометнСЦ двигуни з приводом


к-т

2

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


1.6

Коробка вСЦдбору потужностСЦ приводу допомСЦжних агрегатСЦв


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


1.7

Корпус


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


1.8

АКБ 12в


шт

2

V

V

б/н


Додаткове обладнання

1.9

ПНВ-57Е


к-т

2

РЖРЖ

РЖРЖ

СШТ4014

СШТ5930

1.10

Система ППО тАЮРосатАЭ


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


1.11

ОВУ рубки ОВ-65г


к-т

1

РЖРЖ

IV

2800


1.12

РадСЦостанцСЦя Р-123


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

158068


1.13

Переговорний пристрСЦй Р-124


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

0215556


1.14

ФВУ ФВУА-100Н-24


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

Всього: 14 (чотирнадцять) найменувань

2

СпецСЦальна частина


к-т

1

РЖРЖ

IV

б/н


2.1

Напрямна з механСЦзмами


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.2

ПСЦдцапфена балка з пСЦдйомним механСЦзмом


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.3

Ложемент з механСЦзмом крСЦплення по-похСЦдному


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.4

Термоконтейнер


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

89632014

2.5

Пульт вимСЦру температури 9В336тс


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

Ф008


2.6

Огородження з механСЦзмами приводу


к-т

2

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


Електрообладнання спецСЦальноСЧ частини

2.8

Генератор ВГ-7500н (з приводом вСЦд двигуна Д-144)


к-т

1

РЖРЖ

IV

3171308


2.9

Генератор ВГ-7500н (з приводом вСЦд двигуна шасСЦ)


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

ТО5ЛТ3173

2.10

Регулятор напруги РН-10


к-т

2

РЖРЖ

IV

б/н


2.11

АКБ 24В


шт

1

V

V

б/н


2.12

Пульт управлСЦння електрообладнанням


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.13

Релейний блок


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


Агрегат живлення

2.14

Двигун Д-144-81 агрегату живлення


к-т

1

РЖРЖ

IV

2443951


2.15

ОВУ ОВ-65 двигуна агрегату живлення


к-т

1

РЖРЖ

IV

39743


2.16

АКБ 12В


шт

1

V

V

б/н


2.17

Редуктор гСЦдронасосу Н32Н


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.18

ПривСЦд генератору ВГ-7500н


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.19

ПривСЦд дублювання


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


ГСЦдропривСЦд механСЦзмСЦв СПУ

2.20

ВиконавчСЦ органи гСЦдроприводу


к-т

6

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.21

Системи живлення виконавчих органСЦв гСЦдроприводу


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

2.22

РозподСЦльча СЦ регулююча апаратура гСЦдроприводу


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

2.23

ДопомСЦжнСЦ та дублюючСЦ пристроСЧ гСЦдроприводу


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

Наземна контрольно-пускова апаратура 9В390: РКН1318

2.24

ПСК 9В393


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

АО6022


2.25

НПС 9В726


к-т

1

РЖРЖ

IV

АФ22595745

2.26

ПНА 9В395


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

АО7036


2.27

НА КГП 9В399


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

0813


2.28

ПО 9В391


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

009024


2.29

НДПУ 9В396


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

В02007


2.30

НЦОМ 1В57-15


к-т

1

РЖРЖ

IV

0632


2.31

БЖ НЦОМ 1Е18


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

95017


2.32

ВПП 9В394


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

АО6017


2.33

ЕБР 9В739


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

АО7025


2.34

Система тАЮРебустАЭ


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

Наземна апаратура системи прицСЦлювання 9Ш129 РКН1318

2.35

Прилад управлСЦння


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

РКБ1328

2.36

Пульт управлСЦння


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

РКБ1328

2.37

Блок контролю


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

РКБ1328

2.38

ГСЦрокомпас 1Г17-1


к-т

1

РЖРЖ

IV

Т221326

2.39

Основа гСЦрокомпасу з механСЦзмами


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

б/н


2.40

Пристосування для оптичного звтАЩязку


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

Апаратура системи топопривтАЩязки 1Т28-1 Я0610Л1514

2.41

Шляховий пристрСЦй


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

2.42

Курсова система


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

по блокам

2.43

Курсопрокладувач 1В44


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

СВ002


2.44

РозподСЦльча коробка


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

Я0610Л1619

2.45

ДалСЦкомСЦр ДСП-30


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

Б51275


2.46

ВСЦзир 1Г25


к-т

1

РЖРЖ

РЖРЖ

80084Всього: 46 (сорок шСЦсть) найменувань


2. ТЕХНРЖКО-ЕКСПЛУАТАЦРЖЙНРЖ ПОКАЗНИКИ

1. Введено в експлуатацСЦю (дата)

тАЮ30тАЭ листопада 1981р.

2. Знаходиться в експлуатацСЦСЧ (рокСЦв, мСЦсяцСЦв)не

24р 9мСЦс

3. МаСФ напрацювання з початку експлуатацСЦСЧ (циклСЦв, годин, км)

1375циклСЦв./5984км.; 376 м/годин

4. ВстановленСЦ: ресурс (циклСЦв, годин, км)

Не визначений

граничний термСЦн експлуатацСЦСЧ (рокСЦв)

25-30 рокСЦв (встановлений РЖнструкцСЦСФю з категорування РАО)

гарантСЦйне напрацювання (циклСЦв, годин, км)

вСЦдпрацьовано

гарантСЦйний термСЦн експлуатацСЦСЧ (рокСЦв)

10 рокСЦв (закСЦнчився в 1991р.)

мСЦжремонтний ресурс Р2 (циклСЦв, годин, км) до другого КР (Р21 х К1; Р1 =4900циклСЦв ,К1=0,8)

3920 циклСЦв (встановлений Доповненням до наказу ГК СВ вСЦд 1988 г. №**3) Не вСЦдпрацьований

мСЦжремонтний термСЦн Т2 експлуатацСЦСЧ (рокСЦв) до другого КР (Т21 х К1; Т1 =15-17рокСЦв, К1=0,8)

12-13,6 р. (встановлений Доповненням до наказу ГК СВ вСЦд 1988 г. №**3) Вичерпаний в 08.2004р.

5. Проведений ремонт (вид , дата)

КапСЦтальний ремонт проведений з 10.1990 по 02.1991р.

6. Знаходиться в експлуатацСЦСЧ пСЦсля останнього ремонту

14 рокСЦв 6 мСЦсяцСЦв

7. Напрацювання пСЦсля останнього ремонту (циклСЦв, годин, км)

354ц; напрацювання м/год. не визначено (облСЦковано з помилками, без урахування замСЦни при КР)

8. МаСФ недопрацювання (перепрацювання):

за мСЦжремонтним ресурсом до КР(циклСЦв, годин, км)

Недопрацювання 3566 циклСЦв

за гранСЦчним термСЦном експлуатацСЦСЧ (рокСЦв, мСЦсяцСЦв)

залишок термСЦну - 5рокСЦв 3 мСЦсяця

за мСЦжремонтним термСЦном експлуатацСЦСЧ до КР (рокСЦв, мСЦсяцСЦв)

перевищення термСЦну тАУ 1 рСЦк


3. КОМПЛЕКТНРЖСТЬ

ЕТД виробу (за облСЦком вСЦдомостСЦ експлуатацСЦйно-технСЦчних документСЦв) - 78 %;

СпецСЦальна частина

1) Комплект поставки спецСЦальноСЧ частини (за облСЦком формулярСЦв СЦ паспортСЦв складових частин) тАУ 100 %;

2) Елементи конструкцСЦСЧ (за облСЦком збСЦрочних одиниць в технСЦчних описах) - 100 %

3) Одиночний комплект ЗРЖП спецСЦальноСЧ частини (за облСЦком вСЦдомостей ЗРЖП) - 64 %;

Зведена картка некомплекту № 153 на 23-х аркушах додаСФться

ШасСЦ 5921

1) Комплект поставки шасСЦ (за облСЦком формулярСЦв СЦ паспортСЦв складових частин) - 100 %;

2) Одиночний комплект ЗРЖП шасСЦ (за облСЦком вСЦдомостей ЗРЖП) - 56 %;

3) Елементи конструкцСЦСЧ (за облСЦком збСЦрочних одиниць в технСЦчних описах) - 100 %.

Зведена картка некомплекту № 89 на 12-ти аркушах додаСФться


4. ТЕХНРЖЧНИЙ СТАН

ВирСЦб за фактичним технСЦчним станом вСЦдповСЦдаСФ IV(четвертоСЧ) категорСЦСЧ. МСЦжремонтний термСЦн


експлуатацСЦСЧ до капСЦтального ремонту, встановлений тАЮНормами ресурсов и межремонтнымисроками эксплуатациитАЭ до другого КР, вичерпаний.


Висновки про технСЦчний стан окремих складових елементСЦв, якСЦ потребують поточного або


капСЦтального ремонту додаються на 1-му аркушСЦ.


5. ПРИЧИНИ ПЕРЕДЧАСНОГО ЗНОСУ АБО ПОШКОДЖЕННЯ немаСФ

6. ОБтАЩРДМ ВИКОНАНИХ ДОРОБОК (номера бюлетенСЦв, доробок) не виконувалися

 1. ПРОПОЗИЦРЖРЗ КОМРЖСРЖРЗ

ВирСЦб за фактичним технСЦчним станом вСЦдповСЦдаСФ IV (четвертоСЧ) категорСЦСЧ, мСЦжремонтний термСЦн


експлуатацСЦСЧ до капСЦтального ремонту, встановлений тАЮНормами ресурсов и межремонтными

сроками эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонтатАЭ (Доповнення до наказу ГК СВ

вСЦд 1988р №**3) до другого КР, вичерпаний.

ВиправдальнСЦ документи, яки пСЦдтверджують некомплект, в наявностСЦ, оформленСЦ правильно СЦ

законно, у вСЦдповСЦдностСЦ з вимогами частини 1-оСЧ тАЮРуководства по учету вооружения, техники,

имущества и других материальных средств в ВСтАЭ (Доповнення до наказу МО вСЦд 1979р №260) та

тАЮКерСЦвництва з списання з облСЦку матерСЦальних СЦ грошових засобСЦв у ЗС УкраСЧнитАЭ (Введене в дСЦю

наказом МО УкраСЧни вСЦд 21.06.94 р. №165 ).

ПропонуСФться прийняти вирСЦб за фактичним технСЦчним станом СЦ в наявноСЧ комплектностСЦ


Голова комСЦсСЦСЧ:        Начальник служби РАО в/ч А1546:

капСЦтан ______________________ А.М. Шульга

(посада вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Члени комСЦсСЦСЧ:        Заступник командира 1-го рдн з озброСФння:

майор _______________________ Г.В. Загата

(посада вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

ПомСЦчник начальника АС в/ч А1546:

ст. лейтенант _________________ О.С. Дмитренко

(посада вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Командир 1-оСЧ абатр:

КапСЦтан ______________________ О.В. ФомСЦних

(посада вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Акт складено в 3 примирниках.

прим. № 1 тАУ до справи сл. РАО в/чА1546;

прим. № 2 тАУ до технСЦчноСЧ частини 1-го рдн;

прим. № 3 тАУ командиру 1-оСЧ абатр;


8. ВИСНОВОК КОМАНДИРА ВРЖЙСЬКОВОРЗ ЧАСТИНИ (СТАРШОГО НАЧАЛЬНИКА)

З пропозицСЦями комСЦсСЦСЧ згоден. Прийом виробу 9П129 зав. №П1119 за фактичним технСЦчним

станом СЦ в наявноСЧ комплектностСЦ дозволяю.


Заступник командира в/ч А1546 з озброСФння:

пСЦдполковник                         А.Г. Самусь

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

"9тАЭ серпня 2005р.

Здав:        капСЦтан ______________________В.А. Юнда

(вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Прийняв: лейтенант___________________А.М Яковенко

(вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)Додаток 2


КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №18

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата "12 тАЭ 01 2004р.

ЗакСЦнчена " __ тАЭ ___ 200_ р.


РегистрацСЦйний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу

Найменування комплекту

Код номенклатури

Служба

ПСЦдроздСЦл

ВСЦйськова частина

001

002

003

005

032

067

075

046
1


18

12.01.2004р

ЗРЖП-"ОтАЭ до НЦОМ 1В57-15 зав. №4565


РАО

1сбатр 1рдн

А1546


"12тАЭ сСЦчня 2004р. М.П. Командир 1сбатр: капСЦтан ________________________О.В. ФомСЦних

(Посада , в\зв , пСЦдпис , прСЦзвище)


з\п

Предмети якСЦ складають комплект

Код номенклатури

Одиниця вимСЦру

Повинно складати на _1_ комплект

НедостаСФ

ХСЦд укомплектування (№, дата документу)

ПримСЦткиЗалишок предметСЦв яких недостаСФ

1

2

3

4

5

6

7

8

11075

076

114

104

103

103


1

Ключ ОЯ4.094.017 Сп


шт

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

2

Ключ 7811-0001


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

3

Ключ 7811-0002


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

4

Ключ 7811-0021


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

5

Отвертка 7810-2301


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

6

Отвертка 7810-2308


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

7

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.002 Сп


шт.

1

1Акт №123 вСЦд 28.04.04р

8

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.000 Сп


шт.

2

2Акт №123 вСЦд 28.04.04р

9

МСЦкротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ


шт.

2

1Акт №123 вСЦд 28.04.04р

10

Плата ОЯ2.068.220 Сп


шт.

1

1Акт №123 вСЦд 28.04.04р

11

Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В


шт.

3

2Акт №123 вСЦд 28.04.04р

12

Гайка ОЯ8.935.052


шт.

12

4Акт №123 вСЦд 28.04.04р

13

Гайка М6.6Н.5.029


шт.

12

2Акт №123 вСЦд 28.04.04р

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №12

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата "18тАЭ 02 2004р.

ЗакСЦнчена " __ тАЭ ___ 200_ р.


Регист-рацСЦйний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу

Найменування комплекту

Код номенклатури

Служба

ПСЦдроздСЦл

ВСЦйськова частина

001

002

003

005

032

067

075

046
1


12

18.02.2004р

ЗРЖП "О» гСЦрокурсовказивника 1Г13М зСЦ складу СТП 1Т28-1


РАО

1сбатр 1рдн

А1546


"18тАЭ лютого 2004р. М.П. Командир 1сбатр: капСЦтан________________________О.В. ФомСЦних

(Посада , в\зв , пСЦдпис , прСЦзвище)


з\п

Предмети якСЦ складають комплект

Код номенклатури

Одиниця вимСЦру

Повинно складати

на _1_ комплект

НедостаСФ

ХСЦд укомплектування

(№, дата документу)

ПримСЦткиЗалишок предметСЦв яких недостаСФ

1

2

3

4

5

6

7

8

11075

076

114

104

103

103


1

Амортизатор АПН-4


шт.

1

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р

2

Колпачок БС.430.016


шт.

1

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р

3

КСЦльце ущСЦльнювальне БС8.683.266


шт.

1

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р

4

Лампа МН-1-0.068


шт.

2

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р


КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №8

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата "2 тАЭ 12 2003р.

ЗакСЦнчена " __ тАЭ ___ 200_ р.


Регист-рацСЦйний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу

Найменування комплекту

Код номенклатури

Служба

ПСЦдроздСЦл

ВСЦйськова частина

001

002

003

005

032

067

075

046
1


8

2.12..2003р

ЗРЖП-"ОтАЭ до курсопркладувача КП-4 зав..№РГ 1234 зСЦ складу СТП 1Т28-1


РАО

1сбатр 1рдн

А1546


"2тАЭ грудня 2003р М.П. Командир 1сбатр: капСЦтан ________________________ О.В. ФомСЦних

(Посада , в\зв , пСЦдпис , прСЦзвище)з\п

Предмети якСЦ складають комплект

Код номенклатури

Одиниця вимСЦру

Повинно складати

на _1_ комплект

НедостаСФ

ХСЦд укомплектування

(№, дата документу)

ПримСЦткиЗалишок предметСЦв яких недостаСФ

1

2

3

4

5

6

7

8

11075

076

114

104

103

103


1

Гвинт М5х40.48.016


шт.

2

1Акт т/с № 66 вСЦд 21.06.01р (прийомний)

2

Лампа МН 26-0,12-1


шт

10

4Акт т/с № 66 вСЦд 21.06.01р (прийомний)

3

Мастило 132-21 ТУ6.-02-897-74


г

7

7Акт №67 вСЦд 1.03.01р

4

СтрСЦчка ПВХ 30х0,4


г

50

50Акт №67 вСЦд 1.03.01р


ДОДАТОК ДО АКТУ ТЕХНРЖЧНОГОСТАНУ № 158 вСЦд "9тАЭ.08.2005р


ЗВЕДЕНА КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №153

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата "7тАЭ 08 2005р.

ЗакСЦнчена " 8тАЭ 08 2005 р.


Регист-рацСЦйний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу

Найменування комплекту

Код номенклатури

Служба

ПСЦдроздСЦл

ВСЦйськова частина

001

002

003

005

032

067

075

046
1


153

8.08.2005р

Зведений к-т ЗРЖП-"ОтАЭ


РАО

1сбатр 1рдн

А1546

"7тАЭ серпня 2005р. М.П. Командир 1сбатр: капСЦтан________________________О.В. ФомСЦних

(Посада , в\зв , пСЦдпис , прСЦзвище)


з\п

Предмети якСЦ складають комплект

Код номенклатури

Одиниця вимСЦру

Повинно складати

на _1_ комплект

НедостаСФ

ХСЦд укомплектування

(№, дата документу)

ПримСЦтки

Залишок предметСЦв яких недостаСФ

1

2

3

4

5

6

7

8

11075

076

114

104

103

103


Одиночний комплект ЗРЖП НЦОМ 1В57-15 (перенесено з робочоСЧ картки некомплекту №18 вСЦд 12.01.2004р)

1

Ключ ОЯ4.094.017 Сп


шт

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

2

Ключ 7811-0001


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

3

Ключ 7811-0002


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

4

Ключ 7811-0021


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

5

Отвертка 7810-2301


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

6

Отвертка 7810-2308


шт.

1

1Акт №124 вСЦд 28.04.04р

7

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.002 Сп


шт.

1

1Акт №123 вСЦд 28.04.04р

8

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.000 Сп


шт.

2

2Акт №123 вСЦд 28.04.04р

9

МСЦкротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ


шт.

2

1Акт №123 вСЦд 28.04.04р

10

Плата ОЯ2.068.220 Сп


шт.

1

1Акт №123 вСЦд 28.04.04р

11

Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В


шт.

3

2Акт №123 вСЦд 28.04.04р

12

Гайка ОЯ8.935.052


шт.

12

4Акт №123 вСЦд 28.04.04р

13

Гайка М6.6Н.5.029


шт.

12

2Акт №123 вСЦд 28.04.04р

Всього: 13(тринадцять) найменувань тАУ 31%

Одиночний комплект ЗРЖП гСЦрокурсовказивника 1Г13М (перенесено з робочоСЧ картки некомплекту №12 вСЦд 18.02.2004р)

1

Амортизатор АПН-4


шт.

1

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р

2

Колпачок БС.430.016


шт.

1

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р

3

КСЦльце ущСЦльнювальне БС8.683.266


шт.

1

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р

4

Лампа МН-1-0.068


шт.

2

1Акт №25 вСЦд 20.04.01р

Всього: 4(чотирСЦ) найменування тАУ 40%

Одиночний комплект ЗРЖП курсопрокладувача КП-4 (перенесено з робочоСЧ картки некомплекту №8 вСЦд 2.12.2003р)

1

Гвинт М5х40.48.016


шт.

2

1
2

Лампа МН 26-0,12-1


шт

10

4
3

Мастило 132-21 ТУ6.-02-897-74


г

7

7Акт №67 вСЦд 1.03.01р

4

СтрСЦчка ПВХ 30х0,4


г

50

50Акт №67 вСЦд 1.03.01р

Всього: 4(чотирСЦ) найменування тАУ 35%


Голова комСЦсСЦСЧ:        Начальник служби РАО в/ч А1546: капСЦтан ______________________ А.М. Шульга

Члени комСЦсСЦСЧ:        Заступник командира 1-го рдн з озброСФння: майор _______________________ Г.В. Загата

ПомСЦчник начальника АС в/ч А1546: ст. лейтенант _______________________ О.С. Дмитренко

Командир 1-оСЧ абатр: капСЦтан ______________________ О.В. ФомСЦних


ЗДАВ: капСЦтан ___________________В.А.Юнда

ПРИЙНЯВ: лейтенант ____________________А.М.Яковенко

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир вСЦйськовоСЧ частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

"24тАЭ квСЦтня 2004р

ПравильнСЦсть оформлення документу СЦ законнСЦсть операцСЦСЧ перевСЦрив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капСЦтан: _________________ А.М.Шульга

"22тАЩтАЩ квСЦтня 2004р


А К Т №116

ЗМРЖНИ ЯКРЖСНОГО СТАНУ

Запасних частин з одиночного комплекту ЗРЖП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зСЦ складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброСФння, технСЦки, майна)


Ознака СЦнформацСЦСЧ

РеСФстрацСЦйний номер

листка

Код документа

№ документа

Дата документа

Основа (мета) операцСЦСЧ

Код операцСЦСЧ

Дата операцСЦСЧ

Служба

ВСЦйськова частина (пСЦдроздСЦл)

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046


116

22.04.2004р

переведення до птАЩятоСЧ категорСЦСЧ


24.04.2004р

РАО

А1546 (1сбатр 1рдн)

________________________________________________________________________________________________

В результатСЦ огляду встановлено


з/п

Списати

Оприбуткувати

Найменування озброСФння (СЦндекс, № креслення)

Код номенкла-тури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

проц.

Первинна вартСЦсть

ЕксплуатуСФться рокСЦв

Найменування озброСФння

(технСЦки, майна)

Код номенк-латури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

руб

коп.

за норм

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.002 Сп


шт.

РЖРЖ

1

1

90

-

14

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.002 Сп


шт.

V

1

2

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.000 Сп


шт.

РЖРЖ

2

3

00

-

14

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.000 Сп


шт.

V

2

3

МСЦкротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ


шт.

РЖРЖ

1

4

50

-

14

МСЦкротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ


шт.

V

1

4

Плата ОЯ2.068.220 Сп


шт

РЖРЖ

1

25

00

-

14

Плата ОЯ2.068.220 Сп


шт.

V

1

5

Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В


шт

РЖРЖ

2

6

50

-

14

Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В


шт


2

6

Гайка ОЯ8.935.052


шт

РЖРЖ

4

8

00

-

14

Гайка ОЯ8.935.052


шт

V

4

7

Гайка М6.6Н.5.029


шт

РЖРЖ

2

6

00

-

14

Гайка М6.6Н.5.029


шт

V

2


ВСЬОГО: 7(сСЦм) найменувань 54грн.90коп.


Висновок комСЦсСЦСЧ: Елементи, якСЦ перелСЦкованСЦ, вийшли з ладу в процесСЦ нормальноСЧ експлуатацСЦСЧ СЦ знятСЦ з виробу при проведеннСЦ поточних ремонтСЦв, а замСЦсть них встановленСЦ аналогСЦчнСЦ справнСЦ з одиночного комплекту ЗРЖП. ВСЦдновлення технСЦчно не можливе. Фактичний технСЦчний стан вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ. ПСЦдлягають переведенню до фактичноСЧ категорСЦСЧ з подальшою утилСЦзацСЦСФютАЭ.

Голова комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 2-го рдн з озброСФння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Члени комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 1-го рдн з озброСФння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Командир 1-оСЧ сбатр: капСЦтан ____________________ О.В. ФомСЦних (посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Начальник обслуги: капСЦтан ____________________ В.А. Юнда ( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Начальник фСЦнансовоСЧ служби: майор _________________ В.В.ДеСФв ( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Висновок старших начальникСЦв: З висновками комСЦсСЦСЧ згоден. Клопочу про переведення елементСЦв ЗРЖП до птАЩятоСЧ категорСЦСЧ

Командир 1-го рдн: пСЦдполковник _________________ Ю.П.Попов (посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

"22тАЭквСЦтня 2004р

УтилСЦзацСЦя оформлена актом №123 вСЦд 28.04.2004р


ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир вСЦйськовоСЧ частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

"24тАЭ квСЦтня 2004р

ПравильнСЦсть оформлення

документу СЦ законнСЦсть операцСЦСЧ перевСЦрив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капСЦтан: _________________ А.М.Шульга

"22тАЩтАЩ квСЦтня 2004р

А К Т №117

ЗМРЖНИ ЯКРЖСНОГО СТАНУ

СЦнструментСЦв з одиночного комплекту ЗРЖП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зСЦ складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброСФння, технСЦки, майна)


Ознака СЦнформацСЦСЧ

РеСФстрацСЦйний номер №

листка

Код документа

№ документа

Дата документа

Основа (мета) операцСЦСЧ

Код операцСЦСЧ

Дата операцСЦСЧ

Служба

ВСЦйськова частина (пСЦдроздСЦл)

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046


117

22.04.2004р

переведення до птАЩятоСЧ категорСЦСЧ


24.04.2004р

РАО

А1546 (1сбатр 1рдн)


________________________________________________________________________________________________

В результатСЦ огляду встановлено


з/п

Списати

Оприбуткувати

Найменування озброСФння

(СЦндекс, № креслення)

Код номенклатури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

проц.

Первинна вартСЦсть

ЕксплуатуСФться рокСЦв

Найменування озброСФння

(технСЦки, майна)

Код номенк-латури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

руб.

коп.

за норм.

факт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Ключ ОЯ4.094.017 Сп


шт.

РЖРЖ

1

14

00

7

14

Ключ ОЯ4.094.017 Сп


шт.

V

1

2

Ключ 7811-0001


шт.

РЖРЖ

1

3

00

7

14

Ключ 7811-0001


шт.

V

1

3

Ключ 7811-0002


шт.

РЖРЖ

1

4

00

7

14

Ключ 7811-0002


шт.

V

1

4

Ключ 7811-0021


шт

РЖРЖ

1

5

00

7

14

Ключ 7811-0021


шт.

V

1

5

Отвертка 7810-2301


шт

РЖРЖ

1

6

00

7

14

Отвертка 7810-2301


шт

V

1

6

Отвертка 7810-2308


шт

РЖРЖ

1

8

00

7

14

Отвертка 7810-2308


шт

V

1
ВСЬОГО: 6(шСЦсть) найменувань 40грн.00коп.


Висновок комСЦсСЦСЧ: Граничний термСЦн експлуатацСЦСЧ СЦнструментСЦв, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. РобочСЦ поверхнСЦ зношенСЦ, або пошкодженСЦ в процесСЦ нормальноСЧ експлуатацСЦСЧ. Для використання СЦнструменти непридатнСЦ, фактичний технСЦчний стан СЧх вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ. ПСЦдлягають переведення до фактичноСЧ категорСЦСЧ з подальшою утилСЦзацСЦСФю.

Голова комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 2-го рдн з озброСФння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Члени комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 1-го рдн з озброСФння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Командир 1-оСЧ сбатр: капСЦтан ____________________ О.В. ФомСЦних

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Начальник обслуги: капСЦтан ____________________ В.А. Юнда

( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Начальник фСЦнансовоСЧ служби: майор ____________________ В.В.ДеСФв

( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Висновок старшого начальника: З висновками комСЦсСЦСЧ згоден. Клопочу про переведення елементСЦв ЗРЖП до птАЩятоСЧ категорСЦСЧ

Командир 1-го рдн: пСЦдполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище) "22тАЭквСЦтня 2004р

УтилСЦзацСЦя оформлена актом №124 вСЦд 28.04.2004р

Додаток 4


Елементи ЗРЖП переведенСЦ до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ актом №116 вСЦд 22.04.2004р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир вСЦйськовоСЧ частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

"29тАЭ квСЦтня 2004р

ПравильнСЦсть оформлення документу

СЦ законнСЦсть операцСЦСЧ перевСЦрив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капСЦтан: _________________ А.М.Шульга

"28тАЩтАЩ квСЦтня 2004р

А К Т №123

ЗМРЖНИ ЯКРЖСНОГО СТАНУ (УТИЛРЖЗАЦРЖРЗ)

запасних частин з одиночного комплекту ЗРЖП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зСЦ складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброСФння, технСЦки, майна)


Ознака СЦнформацСЦСЧ

РеСФстрацСЦйний номер №

листка

Код документа

№ документа

Дата документа

Основа (мета) операцСЦСЧ

Код операцСЦСЧ

Дата операцСЦСЧ

Служба

ВСЦйськова частина (пСЦдроздСЦл)

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046


123

28.04.2004р

утилСЦзацСЦя


29.04.2004р

РАО

А1546 (1сбатр 1рдн)


________________________________________________________________________________________________

В результатСЦ огляду встановлено


з/п

Списати

Оприбуткувати

Найменування озброСФння

(СЦндекс, № креслення)

Код номенклатури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

проц.

Залишкова вартСЦсть

ЕксплуатуСФться рокСЦв

Найменування озброСФння

(технСЦки, майна)

Код номенк-латури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

руб.

коп.

за норм

факт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.002 Сп


шт.

V

1

0

48

-

14

УтСЦль


-

б/к

-

2

РЖндикатор сигналСЦзацСЦСЧ ОЯ2.422.000 Сп


шт.

V

2

0

75

-

14

УтСЦль


-

б/к

-

3

МСЦкротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ


шт.

V

1

1

13

-

14

УтСЦль


-

б/к

-

4

Плата ОЯ2.068.220 Сп


шт

V

1

6

25

-

14

УтСЦль


-

б/к

-

5

Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В


шт

V

2

1

63

-

14

УтСЦль


-

б/к

-

6

Гайка ОЯ8.935.052


шт

V

4

2

00

-

14

Металобрухт


кг

б/к

0,004

7

Гайка М6.6Н.5.029


шт

V

2

1

50

-

14

Металобрухт


кг

б/к

0,002

ВСЬОГО: 7(сСЦм) найменувань 13грн.74коп. 0,006кг


Висновок комСЦсСЦСЧ: Елементи ЗРЖП V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ пСЦдлягають утилСЦзацСЦСЧ та зняттю з облСЦку встановленим порядком. СкладовСЦ елементи, якСЦ пСЦсля розбирання можуть бути вСЦднесенСЦ до ремонтного фонду, вСЦдсутнСЦ. ТСЦ, що мСЦстять метали, оприбуткувати як металобрухт, а СЦншСЦ тАУ вСЦднести до утСЦлютАЭ.

Голова комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 2-го рдн з озброСФння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Члени комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 1-го рдн з озброСФння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Командир 1-оСЧ сбатр: капСЦтан ___________________ О.В. ФомСЦних (посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Начальник обслуги: капСЦтан ______________________ В.А. Юнда ( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Начальник фСЦнансовоСЧ служби: майор _________________ В.В.ДеСФв ( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Висновок старших начальникСЦв: З висновками комСЦсСЦСЧ згоден.

Клопочу про утилСЦзацСЦю елементСЦв ЗРЖП птАЩятоСЧ категорСЦСЧ.

Командир 1-го рдн: пСЦдполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище) "28тАЭквСЦтня 2004р

Отриманий вСЦд утСЦлСЦзацСЦСЧ металобрухт у кСЦлькостСЦ 0,006кг на зберСЦгання прийняв. Начальник складу РАО: прапорщик ___________ М.П.ГрСЦцай

Елементи ЗРЖП, що утилСЦзованСЦ, облСЦкованСЦ у робочоСЧ картцСЦ некомплекту №18_вСЦд "12» 01 2004р.

Елементи ЗРЖП переведенСЦ до V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ актом №117 вСЦд 22.04.2004р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир вСЦйськовоСЧ частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

"29тАЭ квСЦтня 2004р

ПравильнСЦсть оформлення документу

СЦ законнСЦсть операцСЦСЧ перевСЦрив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капСЦтан: _________________ А.М.Шульга

"28тАЩтАЩ квСЦтня 2004р

А К Т №124

ЗМРЖНИ ЯКРЖСНОГО СТАНУ (УТИЛРЖЗАЦРЖРЗ)

СЦнструментСЦв з одиночного комплекту ЗРЖП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зСЦ складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброСФння, технСЦки, майна)


Ознака СЦнформацСЦСЧ

РеСФстрацСЦйний номер

листка

Код документа

№ документа

Дата документа

Основа (мета) операцСЦСЧ

Код операцСЦСЧ

Дата операцСЦСЧ

Служба

ВСЦйськова частина (пСЦдроздСЦл)

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046


124

28.04.2004р

утилСЦзацСЦя


29.04.2004р

РАО

А1546 (1сбатр 1рдн)


________________________________________________________________________________________________

В результатСЦ огляду встановлено


з/п

Списати

Оприбуткувати

Найменування озброСФння (СЦндекс, № креслення)

Код номенклатури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

проц.

Залишкова вартСЦсть

ЕксплуатуСФться рокСЦв

Найменування озброСФння

(технСЦки, майна)

Код номенк-латури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя

КСЦлькСЦсть

руб.

коп.

за норм

факт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Ключ ОЯ4.094.017 Сп


шт.

РЖРЖ

1

3

50

7

14

Металобрухт


кг

б/к

0,01

2

Ключ 7811-0001


шт.

РЖРЖ

1

0

75

7

14

Металобрухт


кг

б/к

0,01

3

Ключ 7811-0002


шт.

РЖРЖ

1

1

00

7

14

Металобрухт


кг

б/к

0,01

4

Ключ 7811-0021


шт

РЖРЖ

1

1

25

7

14

Металобрухт


кг

б/к

0,01

5

Отвертка 7810-2301


шт

РЖРЖ

1

1

50

7

14

Металобрухт


кг

б/к

0,006

6

Отвертка 7810-2308


шт

РЖРЖ

1

2

00

7

14

Металобрухт


кг

б/к

0,007

ВСЬОГО: 6(шСЦсть) найменувань 10грн.00коп. 0,053кг


Висновок комСЦсСЦСЧ: Елементи ЗРЖП V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ пСЦдлягають утилСЦзацСЦСЧ та зняттю з облСЦку встановленим порядком. СкладовСЦ елементи, якСЦ пСЦсля розбирання можуть бути вСЦднесенСЦ до ремонтного фонду, вСЦдсутнСЦ. ТСЦ, що мСЦстять метали, оприбуткувати як металобрухт, а СЦншСЦ тАУ вСЦднести до утСЦлютАЭ..

Голова комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 2-го рдн з озброСФння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Члени комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 1-го рдн з озброСФння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Командир 1-оСЧ сбатр: капСЦтан _____________________ О.В. ФомСЦних

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Начальник обслуги: капСЦтан _____________________ В.А. Юнда (посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Начальник фСЦнансовоСЧ служби: майор ______________________ В.В.ДеСФв

( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Висновок старшого начальника: З висновками комСЦсСЦСЧ згоден. Клопочу про утилСЦзацСЦю елементСЦв ЗРЖП птАЩятоСЧ категорСЦСЧ.

Командир 1-го рдн: пСЦдполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище) "28тАЭ квСЦтня 2004р.

Отриманий вСЦд утСЦлСЦзацСЦСЧ металобрухт у кСЦлькостСЦ 0,053кг на зберСЦгання прийняв. Начальник складу РАО: прапорщик ___________ М.П.ГрСЦцай

Елементи ЗРЖП, що утилСЦзованСЦ, облСЦкованСЦ у робочоСЧ картцСЦ некомплекту №18_вСЦд "12» 01 2004р.

Додаток 5


ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир вСЦйськовоСЧ частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

"2тАЭ березня 2002р

ПравильнСЦсть оформлення документу

СЦ законнСЦсть операцСЦСЧ перевСЦрив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капСЦтан: _________________ А.М.Шульга

"1тАЩтАЩ березня 2002р

А К Т №67

СПИСАННЯ

матерСЦалСЦв з одиночного комплекту ЗРЖП курсопркладувача КП-4 зав..№РГ 1234 зСЦ складу СТП 1Т28-1 СПУ 9П129 завю№П1119


Ознака СЦнформацСЦСЧ

РеСФстрацСЦйний номер №

листка

Код документа

№ документа

Дата документа

Основа (мета) операцСЦСЧ

Код операцСЦСЧ

Дата операцСЦСЧ

Служба

ВСЦйськова частина (пСЦдроздСЦл)

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046
1


67

1.03.2002р

списання


2.03.2002р

РАО

А1546 (1сбатр 1рдн)з/п

Найменування матерСЦальних засобСЦв (СЦндекс, № креслення)

Код номенк-латури

Од.

вимСЦру

КатегорСЦя (сорт)

ЦСЦна за одиницю

Грн.

Факт. витрачено, витрачено

(у наявностСЦ)

НеобхСЦдно за нормою, знаходиться на облСЦку

Перевитрата

(недостача)

ЕкономСЦя

(лишок)

ПримСЦтка

КСЦлькСЦсть

Сума

КСЦлькСЦсть

Сума

КСЦлькСЦсть

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Мастило 132-21 ТУ6.-02-897-74


г

б/к

0.25

7

1.75

7

-

-

-

-


2

СтрСЦчка ПВХ 30х0,4


г

б/к

0.05

50

2.50

50

-

-

-

-
Всього: 2(два) найменування


ПропозицСЦСЧ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок комСЦсСЦСЧ: МатерСЦали, що вказанСЦ в актСЦ, використанСЦ при проведеннСЦ технСЦчного обслуговування виробу, пСЦдлягають списанню з облСЦку вСЦдомостСЦ ЗРЖП курсопрокладувача КП-4.

Голова комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 2-го рдн з озброСФння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Члени комСЦсСЦСЧ: Заступник командира 1-го рдн з озброСФння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Командир 1-оСЧ сбатр: капСЦтан ____________________ О.В. ФомСЦних

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Начальник обслуги: капСЦтан ____________________ В.А. Юнда

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище

Начальник фСЦнансовоСЧ служби: майор _____________________ В.В.ДеСФв

( посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

Висновок старшого начальника: З висновками комСЦсСЦСЧ згоден. Клопочу про списання розхСЦдних елементСЦв ЗРЖП.

Командир 1-го рдн: пСЦдполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

"1тАЭ березня 2002р.

ВСЦдповСЦдальна особа за збереження та утримання матерСЦальних засобСЦв: начальник обслуги СПУ: капСЦтан __________________ В.Ю.Юнда

(посада, вСЦйськове звання, пСЦдпис, прСЦзвище)

ВитратнСЦ матерСЦали з комплекту ЗРЖП облСЦкованСЦ у робочоСЧ картцСЦ некомплекту №2 вСЦд 2.12.2003р.


Додаток 6


ОперацСЦйна карта проведення перевСЦрок обладнання СПУ в режимСЦ "ТО-1 апаратури 9В 390тАЭ

п/п

ЗмСЦст робСЦт СЦ методика СЧх проведення

Положення тумблерСЦв апаратури, стан транспарантСЦв та виробу

1

2

3

ПеревСЦрте вихСЦдний стан виробу 9В391.

Тумблер "ПИТАНИЕтАЭ повинний знаходитися в положеннСЦ "ОТКЛтАЭ

ЗапустСЦть двигун агрегату живлення.


Включить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "МАССАтАЭ.

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна зайняти лампа "РАЗРЯД АБ 24ВтАЭ

Включить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "АГРЕГАТтАЭ.

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ загорятися лампи "АГРЕГАТтАЭ СЦ "1 ПРОВОДтАЭ. На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням СЦ на пультСЦ водСЦя повиннСЦ згаснути лампи "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ

Включить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "ПРИВОДЫтАЭ.

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ПОДНЯТЫ ДОМКРАТЫтАЭ, "ЗАКР. КРЫШКИтАЭ, "ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯтАЭ

ВстановСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням перемикач "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ в положення "РАБОТА СУтАЭ.


Закрийте люки водСЦя СЦ оператора


НатиснСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням кнопку "ВЫПУСК ГРУППОВОЙ ДОМКРАТЫтАЭ.

На початку випуску домкратСЦв повиннСЦ згаснути лампа "ПОДНЯТЫ ДОМКРАТЫтАЭ, коли домкрати дСЦйдуть до упора в ТСрунт, повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫтАЭ (ПРАВИЙ ЛЕВЫЙ), "ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫтАЭ (ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ).

ВирСЦб 9П129 починаСФ пСЦднСЦматися на переднСЦх, потСЦм на заднСЦх домкратах. На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна засвСЦтитися лампа "ИСХОДНОЕтАЭ

ВстановСЦть на виробСЦ 9В391 тумблер "ПИТАНИЕтАЭ - у положення "ВКЛтАЭ.

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинна засвСЦтитися лампа "ПИТАНИЕтАЭ. На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампа "1 ПРОВОДтАЭ СЦ засвСЦтитися лампи "2 ПРОВРЖДтАЭ СЦ "РАЗРЯД АБ 24ВтАЭ. На пультСЦ водСЦя повинна засвСЦтитися лампа "РАЗРЯД АБ 24ВтАЭ.

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ.

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинна засвСЦтитися транспарант "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ

ПримСЦтка. При наявностСЦ виробу 9М79 через 15сек транспарант "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ гасне СЦ засвСЦтитися транспарант "ГОТОВНОСТЬ 3тАЭ

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "ОТБОЙтАЭ.

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинна засвСЦтитися транспарант "ОТБОЙ ПРОВЕДЕНтАЭ

ВстановСЦть на виробСЦ 1В57:

 • перемикач "РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ в положення "АВТОМАТИЧЕСКИЙтАЭ;
 • тумблер "ЗНАК ЧИСЛАтАЭ в положення "+тАЭ;
 • перемикачСЦ РЖ, РЖРЖ, РЖРЖРЖ в положення "IтАЭ;
 • перемикач х84 лСЦнСЦйки "КОМАНДА-ЧИСЛОтАЭ в положення "6тАЭ;
 • перемикачСЦ лСЦнСЦйки "АДРЕС В ДЗУСтАЭ - у положення "ОТКЛтАЭ;
 • СЦншСЦ органи керування в положення "ОТКЛтАЭ або "0тАЭ.


НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "ВКЛ 1В57тАЭ.

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинна засвСЦтитися транспарант "1В57 ВКЛЮЧЕНтАЭ. На виробСЦ 1В57 повиннСЦ засвСЦтитися п'ять зелених ламп живлення. На виробСЦ 1Э18 повиннСЦ засвСЦтитися чотири лампи

НатиснСЦть на виробСЦ 1В57 кнопку "ОСТАНОВтАЭ.

На виробСЦ 1В57 повинна засвСЦтитися лампа "ОСТАНОВтАЭ

ЗамСЦрьте на виробСЦ 1Э18 напругу на "гнСЦздах +4ВтАЭ, "мСЦнус 6,3ВтАЭ, "мСЦнус 12,6ВтАЭ, +15В. Якщо напруги вСЦдрСЦзняються вСЦд номСЦнальних бСЦльш нСЦж на В±1,5%, то обертанням потенцСЦометрСЦв "РЕГУЛ +4ВтАЭ, "РЕГУЛ мСЦнус 6,3ВтАЭ, "РЕГУЛ мСЦнус 12,6ВтАЭ, "РЕГУЛ +15ВтАЭ виставте номСЦнальнСЦ значення напруг.

Напруги живлення не повиннСЦ вСЦдрСЦзнятися вСЦд номСЦнальних бСЦльш нСЦж на В±1,5%

ЗробСЦть перевСЦрку виробу 1В57 по тесту самоперевСЦрки при вСЦдхиленнСЦ напруг живлення на +10% вСЦд номСЦнальних значень.

Для чого на виробСЦ 1В57 кнопки "СВЕРТЫВАНИЕтАЭ, "ПУСКтАЭ. ПеревСЦрку проводити на протязСЦ 5 хвилин. Час перевСЦрки вСЦдраховуСФться з моменту пуску тесту самоконтролю.

ПСЦд час проходження комплексного тесту напругу живлення почергово плавно змСЦнювати на +10% вСЦд номСЦнальних значень обертанням потенцСЦометрСЦв "РЕГУЛ +4ВтАЭ, "РЕГУЛ мСЦнус 6,3ВтАЭ, "РЕГУЛ мСЦнус 12,6ВтАЭ. Порядок змСЦни напруг любий.

При змСЦнСЦ будь-якоСЧ напруги по всСЦх СЦнших номСЦналах повинно бути виставлено номСЦнальнСЦ значення напруг. Контроль напруги робить на гнСЦздах "+4В", "мСЦнус 6,3ВтАЭ, "мСЦнус 12,6ВтАЭ, "+15ВтАЭ.

Перед установкою кожноСЧ напруги зупиняйте вирСЦб натисканням кнопки "ОСТАНОВтАЭ. ПСЦсля установки кожноСЧ напруги робити перевСЦрку виробу по тесту самоперевСЦрки протягом 2 хвилин.

По закСЦнченнСЦ перевСЦрки ВстановСЦть номСЦнальнСЦ значення напруг живлення.

ВирСЦб 1В57 не повинен мимовСЦльно зупинятися, на кожному цифровому СЦндикаторСЦ свСЦтлового табло повиннСЦ послСЦдовно змСЦнюватися цифри вСЦд 0 до 7 (0000000 тАУ 7777777), на СЦндикаторСЦ знака повиннСЦ змСЦнюватися знаки "+тАЭ або "-", мСЦж шостим СЦ сьомим тестами на табло повинен засвСЦтитися змСЦст осередку, адреса якого встановлена на лСЦнСЦйцСЦ "КОМАНДА-ЧИСЛОтАЭ. Лампа "НЕИСПРАВНОСТЬтАЭ повинна горСЦти тСЦльки пСЦд час проходження тесту 7 (7777777)

НатиснСЦть на виробСЦ 1В57 кнопку "ОСТАНОВтАЭ

На виробСЦ 1В57 повинна згаснути лампа "ПУСКтАЭ СЦ засвСЦтитися лампа "ОСТАНОВтАЭ

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "ОТКЛ 1В57тАЭ

На виробСЦ 9В391 повинна згаснути транспарант "1В57 ВКЛЮЧЕНАтАЭ

ВстановСЦть на виробСЦ 9В391 тумблер "ПИТАНИЕтАЭ в положення "ОТКЛтАЭ

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинна згаснути лампа "ПИТАНИЕтАЭ . На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "2 ПРОВОДтАЭ СЦ "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ та засвСЦтитися лампа "1 ПРОВОДтАЭ, на пультСЦ водСЦя повинна згаснути лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ

ВстановСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням перемикач "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ в положення "ОТКЛтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "ИСХОДНОЕтАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням кнопку "ОТКР КРЬШКИтАЭ. ПСЦсля висвСЦтлення лампи "ОТКР КРЬШКИтАЭ вСЦдпустить кнопку "ОТКР КРЬШКИтАЭ

На початку вСЦдкривання кришок повинна згаснути лампа "ЗАКР. КРЬШКИтАЭ. ПСЦсля повного вСЦдкривання кришок повинна засвСЦтитися лампа "ОТКР. КРЬШКИтАЭ.

Виключить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "ПРИВОДЫтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙтАЭ; "ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙтАЭ; "ОТКР. КРЫШКИтАЭ; "ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ

Виключить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач АГРЕГАТ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "АГРЕГАТтАЭ СЦ "1 ПРОВОДтАЭ СЦ засвСЦтитися лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ. На пультСЦ водСЦя повинна засвСЦтитися лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

Виключить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "МАССА АБ24ВтАЭ.

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням СЦ на пультСЦ водСЦя повиннСЦ згаснути лампи "РАЗРЯД АБ24ВА

ЗупинСЦть двигун агрегату живлення.


ПроведСЦть установку виробу 9В739 на напрямну в наступнСЦй послСЦдовностСЦ:

 • переведСЦть рукоятку ручного приводу механСЦзмСЦв напрямноСЧ у верхнСФ зафСЦксоване положення;
 • знСЦмСЦть кришку з механСЦзму елекророзтАЩСФму СЦ закрСЦпить СЧСЧ на бСЦчнСЦй стСЦнцСЦ виробу 9П129;
 • вСЦдвернСЦть 2 болти, що крСЦплять вирСЦб 9В379 до кронштейнСЦв виробу 9П129;
 • знСЦмСЦть вирСЦб 9В379 зСЦ штатного мСЦiя закрСЦплення;
 • вСЦдвернСЦть 8 гвинтСЦв кришки, що закриваСФ розтАЩСФм Ш424 виробу 9В379;
 • знСЦмСЦть кришку, поставте СЧСЧ на верхню стСЦнку виробу 9В379;
 • при необхСЦдностСЦ промийте спиртом СЦ просушить на протязСЦ 40 хвилин;
 • вСЦдвернСЦть 2 спецСЦальних болти заднСЦх упорСЦв виробу 9В379;
 • заведСЦть переднСЦ упори виробу 9В379 у пази напрямноСЧ, продвиньте СЦ заведСЦть у пази заднСЦ упори;
 • закрутСЦть 2 спецСЦальних болти через отвСЦр у напрямнСЦй у заднСЦ упори виробу 9В379;
 • переведСЦть рукоятку ручного привода механСЦзмСЦв напрямноСЧ в нижнСФ положення;
 • вСЦзьмСЦть кабелСЦ С239 СЦ С240 СЦз ящика розташованого у виробСЦ 9П129;
 • знСЦмСЦть кришки розтАЩСФмСЦв кабелСЦв С239 СЦ С240 з розтАЩСФмСЦв Ш421 СЦ Ш 422 перестикувальноСЧ панелСЦ виробу 9П129;
 • пСЦдстикуйте розтАЩСФми Ш421 кабелю С239 до розтАЩСФмСЦв Ш421 виробу 9В379, кабелю С239 до розтАЩСФмСЦв Ш425 перестикувальноСЧ панелСЦ виробу 9П129, розтАЩСФми Ш422 кабелю С240 до розтАЩСФмСЦв Ш422 виробу 9В379, розтАЩСФми Ш426 кабелю С240 до розтАЩСФмСЦв Ш426 перестикувальноСЧ панелСЦ виробу 9П129.

ЗакрСЦпить кабелСЦ С239 СЦ С240 на напрямнСЦй хомутами таким чином, щоб червонСЦ мСЦтки на кабелях були встановленСЦ пСЦд перший хомутом з боку пСЦдцапфенноСЧ балки;

ДСЦстаньте ключСЦ зСЦ штатних мСЦiь СЦ ВстановСЦть СЧх на виробСЦ 9В391 СЦ при наявностСЦ замка на виробСЦ 9В3936.

ДСЦстаньте вирСЦб АЭ1814 зСЦ штатного мСЦiя.

ЗнСЦмСЦть кришку з виробу АЭ1814.

Подстикуйте кабель С265 до розтАЩСФмСЦв III виробу АЭ1814.

ВстановСЦть тумблер "В1тАЭ в положення "ПИТтАЭ.

ВСЦдкрийте кришку на переднСЦй панелСЦ виробу 9В396.

ПримСЦтка. при наявностСЦ кришки на малСЦй панелСЦ виробу 9В396:

 • знСЦмСЦть кришку;
 • закрСЦпить зняту кришку на верхнСЦй панелСЦ корпуса виробу 9В396.


ВСЦдкрийте люк, вСЦдстСЦбнСЦть ременСЦ крСЦплення виробу 9В394 вСЦдмотайте кабель з виробом 9В394 з котушки на довжину 5-7м, пСЦодстикуйте кабель з виробом 9В394 до розтАЩСФму Ш300 перестикувальноСЧ панелСЦ. ЗанесСЦть вирСЦб 9В394 у кабСЦну виробу 9П129, вСЦдкривши праве лобове скло.


ДСЦстаньте вирСЦб АЭ1814 зСЦ штатного мСЦiя. ЗнСЦмСЦть кришку з виробу АЭ1814. ПСЦдстикуйте

кабель С265 до розтАЩСФму Ш виробу АЭ1814, ВстановСЦть тумблер "В1тАЭ у положення "ПИТтАЭ


ДСЦстаньте ключСЦ зСЦ штатних мСЦiь СЦ вставте СЧх у вироби 9В391, 9В394, 9В396 (при наявностСЦ замка у вироби 9В396).


ПроведСЦть наступнСЦ операцСЦСЧ по порядку занесення числа ОФ СПр:

 1. ВСЦдкрийте кришку виробу 9В396.
 2. ЗнСЦмСЦть захисну скобу, для чого вСЦдвернСЦть 2 гвинти, що СЧСЧ крСЦплять.
 3. ВСЦзьмСЦть з журналу спостережень на ГК величину формулярного виправлення Оґформ. ЗробСЦть округлення десяткСЦв секунд Оґформ такий чином.

Якщо Оґформ маСФ:

  • вСЦд 00" до 10" округлити до 00"
  • вСЦд 10" до 30" округлити до 20"
  • вСЦд 30" до 50" округлити до 40"
  • вСЦд 50" до 60" округлити до 60" (тобто отримаСФмо нове число).
   1. ПереведСЦть Оґформ у величину ОФ СПр по вСЦдповСЦднСЦй таблицСЦ без облСЦку десяткСЦв секунд:
    • у лСЦвому стовпчику таблицСЦ знаходимо число, що вСЦдповСЦдаСФ десяткам градусСЦв СЦ десяткам хвилин числа Оґформ , у верхньому рядку знаходимо одиницСЦ хвилин числа Оґформ ;
    • на перетинаннСЦ лСЦнСЦСЧ, що пСЦдкреслюСФ число десяткСЦв хвилин з лСЦнСЦСФю, вСЦкреслючою у верхньому рядку таблицСЦ одиницСЦ хвилин числа Оґформ , знаходимо число ОФ СПр.

ЗробСЦть коректування величини ОФ СПр з облСЦком округлення десяткСЦв секунд Оґформ :

 • для числа Оґформ , що маСФ 00", величина ОФ СПр залишаСФться без змСЦни;
 • для числа Оґформ , що маСФ 20", вСЦд величини ОФ СПр необхСЦдно вСЦдняти число 0,1 ДУ;
 • для числа Оґформ , що маСФ 40", вСЦд величини ОФ Спр необхСЦдно вСЦдняти число 0,2 ДУ.
  1. ВстановСЦть величину ОФ Спр на перемикачах "ОФ СпртАЭ.

Перемикач "х 10ДУтАЭ ВстановСЦть в положення, яке вСЦдповСЦдаСФ числу десяткСЦв ОФ Спр.

Перемикач "х 1ДУтАЭ ВстановСЦть в положення, яке вСЦдповСЦдаСФ числу одиниць ОФ Спр.

Перемикач "х 0,1ДУтАЭ ВстановСЦть в положення, яке вСЦдповСЦдаСФ числу десяткСЦв часток ОФ Спр.

 1. Закрийте захисну скобу СЦ закрСЦпить СЧСЧ гвинтами.
 2. Закрийте кришку виробу 9В396

ПримСЦтка. ПеремикачСЦ "ОФ ТПтАЭ не використовуються.


Запустить двигун агрегату живлення.


Включить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "МАССА АБ24ВтАЭ.

На пультСЦ водСЦя СЦ на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ засвСЦтитися лампи "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

Включить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "АГРЕГАТтАЭ. ВстановСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням перемикач "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ в положення "РАБОТА СУтАЭ.

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ засвСЦтитися лампи "АГРЕГАТтАЭ СЦ "1 ПРОВОДтАЭ СЦ повинний згаснути лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ. На пультСЦ водСЦя повинна згаснути лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ

Включить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "ПРИВОДЫтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙтАЭ; "ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙтАЭ; "ОТКР. КРЫШКИтАЭ; "ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ; "ИСХОДНОЕтАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням кнопку "ЗАКР. КРЫШКИтАЭ.

На початку закривання кришок повинна згаснути лампа "ОТКР. КРЫШКИтАЭ

ПеревСЦрте положення перемикачСЦв виробу 1В57. Вони повиннСЦ знаходитися в положеннях:

 • перемикач "РЕЖИМ РАБОТЫ тАУ АВТОМАТИЧЕСКИЙ;
 • перемикачСЦ "I, РЖРЖ, IРЖРЖтАЭ-"РЖтАЭ;
 • тумблер "БЛОКИРОВКА ОСТ по № ИСТтАЭ-"ВКЛтАЭ;
 • СЦншСЦ органи керування тАУ "0тАЭ або "ОТКЛтАЭ;
 • перемикач "ЗНАК ЧИСЛАтАЭ - у положеннСЦ тАЮ+тАЭ


ЗнСЦмСЦть кришку з малоСЧ лицьовоСЧ панелСЦ при наявностСЦ СЧСЧ на виробСЦ 9В396. ЗакрСЦпить зняту кришку на верхнСЦй частинСЦ корпуса виробу 9В396


ВстановСЦть на виробСЦ 9В396:

 • перемикач "РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ в положення тАЭIтАЭ;
 • тумблер "ЗНАК ОПтАЭ - у положення "+тАЭ при наявностСЦ тумблера
 • СЦншСЦ перемикачСЦ в положення "0тАЭ або "ОТКЛтАЭ


ВстановСЦть на виробСЦ 9В391 тумблер "ПИТАНИЕтАЭ - у положення "ВКЛтАЭ


На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинна засвСЦтитися транспарант "ПИТАНИЕтАЭ. На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "1 ПРОВОД СЦ засвСЦтитися лампи "2 ПРОВОДтАЭ СЦ "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ, на пультСЦ водСЦя засвСЦтитися лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повиннСЦ засвСЦтитися транспаранти "ПОДКЛЮЧЕН 9В739тАЭ, "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ.

Через час ~ 15 секунд повинен згаснути транспарант "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ СЦ засвСЦтитися транспарант "ГОТОВНОСТЬ 3тАЭ. На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ

ВСЦдкрийте кришку передньоСЧ панелСЦ виробу АЭ1820, для чого ручку передньоСЧ панелСЦ виробу АЭ1820 повернСЦть у напрямку проти руху годинниковоСЧ стрСЦлки до упора


НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "1тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "2тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "2тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "3тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "2тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "4тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "5тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "2тАЭ, "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "6тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "7тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "2тАЭ, "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "8тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустите на виробСЦ АЭ1820 кнопку "9тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "2тАЭ, "1тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися транспаранти "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1814 кнопку "Кн1тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повинна згаснути лСЦва лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ СЦ засвСЦтитися лСЦва лампа "РАЗРЕШЕНтАЭ.

ВСЦдпустить на переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1814 кнопку тАЭКн1тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повинна згаснути лСЦва лампа "РАЗРЕШЕНтАЭ СЦ засвСЦтитися лСЦва лампа "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на виробСЦ 9В391 кнопку "1 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ засвСЦтитися транспаранти з написами "1тАЭ СЦ "4тАЭ.

ВСЦдпустСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "1 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ згаснути транспаранти з написами "1тАЭ СЦ "4тАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на виробСЦ 9В391 кнопку "2 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ зайняти транспаранти з написами "2тАЭ СЦ "3тАЭ.

ВСЦдпустСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "2 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ згаснути транспаранти з написами "2тАЭ СЦ "3тАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на виробСЦ 9В391 кнопку "3 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ зайняти транспаранти з написами "3тАЭ СЦ "2тАЭ.

ВСЦдпустСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "3 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ згаснути транспаранти з написами "3тАЭ СЦ "2тАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на виробСЦ 9В391 кнопку "4 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ зайняти транспаранти з написами "4тАЭ СЦ "1тАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "1тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "2тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "2тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "3тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "2тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "4тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "5тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "2тАЭ, "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "6тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "7тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "1тАЭ, "2тАЭ, "3тАЭ, "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустить на виробСЦ АЭ1820 кнопку "8тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕН".

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "4тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ вСЦдпустите на виробСЦ АЭ1820 кнопку "9тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ згаснути лампи "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

На виробСЦ АЭ1814 послСЦдовно загоряються СЦ гаснуть транспаранти "2тАЭ, "1тАЭ, "5тАЭ.

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повиннСЦ засвСЦтитися транспаранти "ЗАПРЕЩЕНтАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на виробСЦ АЭ1814 кнопку "Кн1тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повинна згаснути права лампа "ЗАПРЕЩЕНтАЭ СЦ засвСЦтитися права лампа "РАЗРЕШЕНтАЭ.

ВСЦдпустить на переднСЦй панелСЦ виробСЦ АЭ1814 кнопку "Кн1тАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу АЭ1820 повинна згаснути права лампа "РАЗРЕШЕНтАЭ СЦ засвСЦтитися права лампа "ЗАПРЕЩЕНтАЭ

ВСЦдпустить на виробСЦ 9В391 кнопку "4 РЕЖИМ РАБОТЫтАЭ

На переднСЦй панелСЦ виробу 9В391 повиннСЦ згаснути транспаранти з написами "4тАЭ СЦ "1тАЭ.

Закрийте кришку передньоСЧ панелСЦ виробу АЭ1820 СЦ ручку передньоСЧ панелСЦ виробу АЭ1820 повернСЦть у напрямку руху годинниковоСЧ стрСЦлки до упора


НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "КОНТРОЛЬтАЭ

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинна згаснути напис "ГОТОВНОСТЬ 3тАЭ СЦ засвСЦтитися транспарант "КОНТРОЛЬтАЭ. ДопускаСФться короткочасне загоряння транспаранту "2 КАНАЛтАЭ.

Апаратура працюСФ в автоматичному режимСЦ. На цифровому СЦндикаторСЦ засвСЦтлюються номери виконуваних операцСЦй.

Через час не бСЦльш 10 хвилин на свСЦтловому табло виробу 9В391 загоряСФться напис "КОНТРОЛЬ ОКОНЧЕНтАЭ, на цифровому СЦндикаторСЦ висвСЦтлюСФться число "862000тАЭ. ПСЦсля висвСЦтлювання на цифровому СЦндикаторСЦ числа "861000тАЭ починаСФться вСЦдкривання кришок. На початку вСЦдкривання кришок на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "ЗАКР. КРЫШКИтАЭ. ПСЦсля повного вСЦдкривання кришок на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна засвСЦтитися лампа "ОТКР КРЫШКИтАЭ на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯтАЭ, засвСЦтитися лампа "РАСКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯтАЭ СЦ ПОДЪЕМ НАПРАВЛЯЮЩАЯтАЭ. ПСЦсля повного пСЦдйому напрямноСЧ повинна згаснути лампа "ПОДЪЕМ НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ, загоряСФться лампа "ГОТОВНОСТЬтАЭ.

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "ИДСП ВВЕДЕНЫтАЭ

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспаранти "КОНТРОЛЬ ЗАКОНЧЕНтАЭ, засвСЦтитися транспарант "ГОТОВНОСТЬ 2тАЭ.

Закрийте кришку на переднСЦй панелСЦ виробу 9В396. Ключ повернСЦть проти годинниковоСЧ стрСЦлки до упора (при наявностСЦ замка у виробСЦ 9В396)

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспарант "ГОТОВНОСТЬ 2тАЭ, засвСЦтитися транспарант "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ.

На виробСЦ 9В394 повинен засвСЦтитися транспарант "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ.

ПовернСЦть на виробСЦ 9В391 ключ "ПУСКтАЭ по годинниковСЦй стрСЦлцСЦ до упора

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспарант "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ, зайняти напис "ПУСК РАЗРЕШЕНтАЭ, на виробСЦ 9В394 повинна згаснути транспарант "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ СЦ засвСЦтитися транспарант "ПУСК РАЗРЕШЕНтАЭ.

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 одночасно на двСЦ кнопки "ПУСКтАЭ

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспарант "ПУСК РАЗРЕШЕНтАЭ, засвСЦтитися напис "ПУСКтАЭ

На виробСЦ 9В394 повинна згаснути транспарант "ПУСК РАЗРЕШЕНтАЭ, засвСЦтитися транспарант "ПУСКтАЭ.

НатиснСЦть на виробСЦ 9В396 кнопку "РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫтАЭ.


НатиснСЦть на виробСЦ АЭ1014 кнопку "Кн1тАЭ

ПовернСЦть на виробСЦ 9В391 ключ "ПУСКтАЭ проти годинниковоСЧ стрСЦлки до упора

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повинен згаснути напис "ПУСКтАЭ, засвСЦтитися транспаранти:

 1. "ГОТОВНОСТЪ 1тАЭ;
 2. "ОТБОЙ ПРОИЗВЕДЕНтАЭ;
 3. "БЛОКИРОВКА НАПРАВЛЯЩЕЙтАЭ.

На виробСЦ 9В394 повинен згаснути транспарант "ПУСКтАЭ, засвСЦтитися транспаранти:

- "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ;

- "ОТБОЙ ПРОВЕДЕНтАЭ.

ВстановСЦть на виробСЦ 9В391 тумблер "ПИТАНИЕтАЭ в положення "ОТКЛтАЭ.

На свСЦтловому табло СЦ цифровому СЦндикаторСЦ виробСЦв 9В391 СЦ 9В394 повиннСЦ згаснути всСЦ написи. На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "2 ПРОВОД СЦ "РАЗРЯД АБ 24ВтАЭ, засвСЦтитися лампа "1 ПРОВОДтАЭ.

На пультСЦ водСЦя повинна згаснути лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

ВстановСЦть на виробСЦ АЭ1814 тумблер "В1тАЭ у положення "ВЫКЛтАЭ.


ВстановСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням перемикач "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ в положення "ОТКЛтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "ИСХОДНОЕтАЭ.

НатиснСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням кнопку "ОПУСКАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "ГОТОВНОСТЬтАЭ СЦ засвСЦтитися лампа "ОПУСКАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ.

ПСЦсля загасання лампи "ОПУСКАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ, натиснСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням кнопку "ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "РАСКРЕП НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ СЦ засвСЦтитися лампа "ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ.

НатиснСЦть СЦ тримайте на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням кнопку "ЗАКР. КРЬШКИтАЭ.

ВстановСЦть перемикач "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ в положення "РАБОТА СУтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "ОТКР. КРЫШКИтАЭ СЦ пСЦсля закривання кришок повинна засвСЦтитися лампа "ЗАКР. КРЫШКИтАЭ. ПСЦсля установки перемикача "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ в положення "РАБОТА СУ2 на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна засвСЦтитися лампа "ИСХОДНОЕтАЭ.

ВстановСЦть на виробСЦ 9В391 тумблер "ПИТАНИЕтАЭ в положення "ВКЛтАЭ

На виробСЦ 9В391 на свСЦтловому табло повинна засвСЦтитися транспарант "ПИТАНИЕтАЭ, на цифровому СЦндикаторСЦ повинне висвСЦтитися число "862000тАЭ.

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути лампа "1 ПРОВОДтАЭ СЦ зайняти лампи "2 ПРОВОДтАЭ СЦ "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ. На пультСЦ водСЦя повинна засвСЦтитися лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ

На свСЦтловому табло вироби 9В391 повиннСЦ зайняти транспаранти: "ПОДКЛЮЧЕН 9В739тАЭ, "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ.

На протязСЦ не бСЦльш 15 секунд повинна згаснути напис "КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ, засвСЦтитися транспарант "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ.

На виробСЦ 9В394 повинна зайняти транспарант "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ.

ПовернСЦть на виробСЦ 9В394 ключ "ПУСКтАЭ по годинниковСЦй стрСЦлцСЦ до упора.

На свСЦтлових табло виробСЦв 9В391 СЦ 9В394 повиннСЦ згаснути транспарант "ГОТОВНОСТЬ 1тАЭ, засвСЦтитися транспарант "ПУСК РАЗРЕШЕНтАЭ.


На свСЦтлових табло виробСЦв 9В391 СЦ 9В394 повинен згаснути транспарант "ПУСК РАЗРЕШЕНтАЭ, засвСЦтитися транспарант

"ПУСКтАЭ

Через ~3 секунди на свСЦтловому табло

виробу 9В391 повинна згаснути

транспарант "ПУСКтАЭ, засвСЦтитися транспаранти:

 • "ОТКАЗтАЭ;
 • "ОТБОЙ ПРОВЕДЕНтАЭ;
 • "ГОТОВНОСТЬ 3тАЭ;
 • "БЛОКИРОВКА НАПРАВЛЯЩЕЙтАЭ

На цифровому СЦндикаторСЦ виробу 9Б391 повинно згаснути число "862000тАЭ СЦ засвСЦтитися число "000100тАЭ. На виробСЦ 9В394 повинна згаснути транспарант "ПУСКтАЭ, засвСЦтитися транспарант "ОТБОЙ ПРОВЕДЕНтАЭ

НатиснСЦть на виробСЦ 9В391 кнопку "ТОРМОЖЕНИЕ ГМтАЭ

На свСЦтловому табло виробу 9В391

повинна засвСЦтитися СЦ згаснути

транспарант "ЕМКОСНОЕ ТОРМОЖЕНИЕтАЭ, повинен засвСЦтитися транспарант "ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕтАЭ.

Через ~75 +15-10 з повиннСЦ згаснути транспаранти: "ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕтАЭ, "БЛОКИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙтАЭ, засвСЦтитися транспарант "ТОРМОЖЕНИЕ ОКОНЧЕНОтАЭ.

ВстановСЦть на виробСЦ 9В391 тумблер "ПИТАНИЕтАЭ в положення "ОТКЛтАЭ

На свСЦтловому табло виробу 9В391 повиннСЦ згаснути всСЦ транспаранти. На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "2 ПРОВОД, "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ, засвСЦтитися лампа "1 ПРОВОДтАЭ. На пультСЦ водСЦя повинна згаснути лампа "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

ВстановСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням перемикач "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ в положення "СВЕРТЫВАНИЕтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "ИСХОДНОЕтАЭ, "ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙ (ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫ)тАЭ, "ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙ (ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫ)тАЭ.

ПСЦсля загоряння лампи "ПОДНЯТЫ (ДОМКРАТЫ)тАЭ. ВстановСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням перемикач "РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕтАЭ - у положення "ОТКЛтАЭ


НатиснСЦть СЦ тримайте на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням кнопку "ОТКР (КРЫШКИ)тАЭ

ПСЦсля загоряння лампи "ОТКР (КРЫШКИ)тАЭ вСЦдпустСЦть кнопку

На початку вСЦдкривання кришок на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинна згаснути транспарант "ЗАКР (КРЫШКИ)тАЭ, пСЦсля повного вСЦдкривання кришок на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повинен засвСЦтитися транспарант "ОТКР (КРЫШКИ)тАЭ

ВиключСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "ПРИВОДЫтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "ОТКР (КРЫШКИ)тАЭ; "ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЩАЯтАЭ; "ПОДНЯТЫ ДОМКРАТЫтАЭ.

ВиключСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "АГРЕГАТтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням повиннСЦ згаснути лампи "АГРЕГАТтАЭ СЦ "1 ПРОВОДтАЭ СЦ засвСЦтитися транспарант "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням СЦ на пультСЦ водСЦя повиннСЦ згаснути лампи "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

ВиключСЦть на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням вимикач "МАССА АБ24ВтАЭ

На пультСЦ управлСЦння електрообладнанням СЦ на пультСЦ водСЦя повиннСЦ згаснути лампи "РАЗРЯД АБ24ВтАЭ.

ЗупинСЦть двигун агрегату живлення.


ВСЦдкрийте люки водСЦя СЦ оператора.


ПроведСЦть зняття виробу 9В739 з напрямноСЧ в наступнСЦй послСЦдовностСЦ:

 • вСЦдстикуйте кабелСЦ С239 СЦ С240;
 • встановСЦть кришки на розтАЩСФми кабелСЦв С239 СЦ С240, на розтАЩСФми Ш421 СЦ Ш422 виробу 9В739, на розтАЩСФми Ш425 СЦ Ш426 перестикувальноСЧ панелСЦ;
 • знСЦмСЦть кабелСЦ С239 СЦ С240 з напрямноСЧ, скрутСЦть в бухти, дСЦаметром не менше 10 дСЦаметрСЦв кабелю та покладСЦть в ящик на виробСЦ 9П129;
 • переведСЦть рукоятку ручного приводу механСЦзмСЦв напрямноСЧ в верхнСФ положення.


ВСЦдстикуйте кабель С265 вСЦд розтАЩСФму "ШтАЭ виробу АЭ1814

Закрийте кришку виробу АЭ1814.

ВстановСЦть вирСЦб АЭ1814 на штатне

мСЦiе.


ВинесСЦть вирСЦб 9В394 з кабСЦни СПУ, вСЦдстикуйте розтАЩСФм кабелю виробу 9В394 вСЦд розтАЩСФму Ш3ОО перестикувальноСЧ панелСЦ, намотайте кабель на котушку.

ВстановСЦть вирСЦб 9В394 на штатне мСЦiе


ВстановСЦть на виробСЦ 9В396:

 • тумблер "ЗНАК ОПтАЭ - у положення "+" (при наявностСЦ тумблера на виробСЦ 9В396);
 • СЦншСЦ органи керування тАУ у положення "ОТКЛтАЭ або "0тАЭ.


ПриведСЦть пультову апаратуру НКПА до вихСЦдного положення
Додаток 7


Таблиця перевСЦрки ПрУ СЦ ПУ системи прицСЦлювання 9Ш129 на функцСЦонування

I. ВихСЦдне положення

Пульт

(блок)

Темблер

(перемикач)

Положення


БК

СГ - откл

вимкнено

Контроль - откл

вимкнено

Канал А тАУ канал Б

середнСФ

Контроль-самоконт.

сеоедне

I

1

II

1

III

1

IV

1

II. ПеревСЦрка на функцСЦонування

Пульт

(блок)

Темблер

(перемикач)

Положення

час

очикування

Транспорант

Стан

транспоранта

1

2

3

4

5

6

ПУ ЕО

Питание 9Ш129-откл

Питание 9Ш129
1 провод тАУ 2 провод

2 провод
БК

Контроль - откл

Контроль


Зааретир.

горить

III

3

10тАіI

3

1 тАУ 5тАі

Контроль

горить

III

4

1 - 2тАі

Контроль

горить

5

1 - 2тАі

Контроль

горить

6

1 - 2тАі7
I

4


Контроль

горить


1тАі

Контроль

гасне

III

3
I

3


ГотовнСЦсть

горить

Контроль

горить

1тАі

ГотовнСЦсть

гасне

Контроль

гасне

III

9
I

4


ГотовнСЦсть

горить

Контроль

горить

1тАі

ГотовнСЦсть

гасне

Контроль

гасне

III

10


Контроль

горить

Контроль - откл

вимкнено
I

1
III

1


Контроль

гасне

Канал А тАУ канал Б

канал А

10тАіКонтроль - откл

контроль
1

2

3

4

5

III

3

10тАіI

3

1 тАУ 5тАі

Контроль

горить

III

4

1 тАУ 2тАі

Контроль

горить

5

1 тАУ 2тАі

Контроль

горить

6

1 тАУ 2тАі

Контроль

гасне

7
I

4


Контроль

горить

1тАі

Контроль

гасне

III

3
I

3


ГотовнСЦсть

горить

Контроль

горить

1тАі

ГотовнСЦсть

гасне

Контроль

гасне

III

9
I

4


ГотовнСЦсть

горить

Контроль

горить

1тАі

ГотовнСЦсть

гасне

Контроль

гасне

Контроль - откл

вимкнено
I

1
III

1
Канал А тАУ канал Б

середнСФ
Канал А тАУ канал Б

Канал Б

10тАіКонтроль - откл

Контроль
III

3

10тАіI

3

1 тАУ 5тАі

Контроль

горить

III

4

1 тАУ 2тАі

Контроль

горить

5

1 тАУ 2тАі

Контроль

горить

6

1 тАУ 2тАі

Контроль

гасне

7
IV

2


Контроль

горить

4
I

6

10тАі7


Контроль

горить

5


Контроль

гасне

5тАі

Контроль

горить

IV

5


Контроль

гасне

III

7
1
I

8


Контроль

горить

IV

3


Контроль

горить

1


Контроль

гасне

III

7
1
Контроль - откл

вимкнено
I

1
IV

2


Контроль

горить

6


Контроль

гасне

СГ - откл

СГ


Зааретир.

горитьЗааретир.

гасне


12тАі

Контроль

горить


170тАі

Норма СГ

горить

IV

7


Контроль

гасне

II

2

хтАі

Норма СГ

гасне

30тАі

3

30тАі

Норма СГ

горить

4

хтАі

Норма СГ

гасне

30тАі

5

30тАі

Норма СГ

горить

СГ - откл

вимкнено
II

1
IV

1


Норма СГ

гасне

12тАі

Зааретир.

горить

Контроль - откл

Контроль
Контроль-самоконт.

Самоконтроль
III

7
I

3

5тАі

Контроль

горить

Контроль

гасне

III

5


Контроль

горить

4


Контроль

горить

3


Контроль

горить

2


Контроль

горить

1


Контроль

гасне

I

2


Готовность

горить

Контроль-самоконт.

Контроль

30тАі

Готовность

горить

Контроль

не висвтл.

Контроль-самоконт.

середнСФ
Канал А тАУ канал Б

Канал А
Контроль-самоконт.

Контроль

30тАі

Готовность

горить

Контроль

не висвтл.

Контроль-самоконт.

середнСФ
Канал А тАУ канал Б

Канал Б
Контроль-самоконт.

Контроль

30тАі

Готовность

горить

Контроль

не висвтл.

Контроль - откл

вимкнено
I

1
Канал А тАУ канал Б

середнСФ
Контроль-самоконт.

середнСФ


ГотовнСЦсть

гасне

ПУ ЕО

1 провод тАУ 2 провод

1 провод
Питание 9Ш129-откл

вимкнено


Зааретир.

гасне


ПримСЦтка: Якщо при проведеннСЦ перевСЦрки виявлена невСЦдповСЦднСЦсть СЦндСЦкацСЦСЧ та часових перСЦодСЦв очикування, перевСЦрку необхСЦдно провести повторно пСЦсля проведення автоматичного циклу перевСЦрки НКПА в режимСЦ ТО-1. Повторна вСЦдмова свСЦдчить про те, що ПрУ або ПУ потребуСФ ремонту.


Додаток 8


ДОДАТОК ДО АКТУ ТЕХНРЖЧНОГО СТАНУ №158

Висновки про технСЦчний стан виробу 9П129 зав.№ П1119

(за результатами перевСЦрок на функцСЦонування)

 1. Генератор Г-304 зСЦ складу електрообладнання двигуна Д-144 не даСФ напруги 12в.
 2. Не припиняСФться операцСЦя пСЦдйому домкратСЦв при досягненнСЦ ними крайнього верхнього положення. Лампа "ПОДНЯТЫтАЭ на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням не загоряСФться.
 3. Не горить на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням лампа "ГОТОВНОСТЬтАЭ тАУ напрямна в крайньому верхньому положеннСЦ.
 4. ПСЦдтСЦкання робочоСЧ рСЦдини з редуктора в мСЦiях ущСЦльнення кришок СЦ фланцСЦв.
 5. ПривСЦд насоса не працюСФ - вимикач "ПРИВОДЫтАЭ на пультСЦ управлСЦння електрообладнанням включений, двигун АЖ працюСФ.
 6. Робота гСЦдроприводу супроводжуСФться рСЦзким деренчанням, шумом, при цьому пСЦдйом напрямноСЧ або вивСЦшування виробу вСЦдбуваСФться нерСЦвномСЦрно, з поштовхами СЦ ривками.
 7. ПСЦсля натискання кнопки тАЮКОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУтАЭ на свСЦтловому табло виробу 9В391 загоряСФться напис тАЮОТКАЗ ИЗОЛЯЦИИтАЭ.
 8. ПСЦсля натискання на кнопку "КОНТРОЛЬтАЭ на свСЦтловому табло виробу 9В391 загоряСФться напис "ОТКАЗ 1В57-9В396тАЭ.
 9. При перевСЦрцСЦ по комплексному тесту вирСЦб зупиняСФться на тестСЦ 3 (адреса останова 47517), або СЦде з цього тесту на початок комплексного тесту.
 10. На виробСЦ 9В391 не працюСФ лСЦчильник циклСЦв.
 11. При подачСЦ живлення на систему 9Ш129 на блоцСЦ контролю не горить табло "ЗААРРЕТИР.тАЭ, Тумблер "СГ-ВЫКЛ.тАЭ знаходиться в положеннСЦ "ВЫКЛтАЭ.
 12. При перевСЦрках не гасне табло "ЗААРЕТИР.тАЭ СЦ не загоряСФться табло "КОНТРОЛЬ
 13. При перевСЦрцСЦ не горить табло "КОНТРОЛЬтАЭ в положеннСЦ 4 перемикача
 14. АКБ 12в (2шт.) зСЦ складу електрообладнання шасСЦ вСЦдпрацювали встановлений термСЦн служби (7рокСЦв 4мСЦс) СЦ за технСЦчним станом вСЦдповСЦдають V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ.
 15. АКБ 12в (1шт.) зСЦ складу електрообладнання двигуна АЖ вСЦдпрацювала встановлений термСЦн служби (6рокСЦв 6мСЦс) СЦ за технСЦчним станом вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ.
 16. АКБ 24в (1шт.) зСЦ складу електрообладнання спецСЦальноСЧ частини вСЦдпрацювала встановлений термСЦн служби (6рокСЦв 3мСЦс) СЦ за технСЦчним станом вСЦдповСЦдаСФ V(птАЩятоСЧ) категорСЦСЧ.
 17. Опалювально-вентиляцСЦйнСЦ установки ОВ-65 (обСЦгрСЦву рубки СЦ двигуна АЖ) не працюють.

Голова комСЦсСЦСЧ:

Члени комСЦсСЦСЧ:

ЗДАВ ___________________

ПРИЙНЯВ: ____________________


ДОДАТОК ДО АКТУ Т/С №158

ПерелСЦк недолСЦкСЦв, виявлених при вивченнСЦ експлуатацСЦйних показникСЦв, що облСЦкованСЦ в формулярах СПУ та СЧСЧ складових частин.

 1. ВСЦдомостСЦ про зберСЦгання СПУ в формулярСЦ вСЦдсутнСЦ, вид зберСЦгання не встановлений.
 2. ПСЦдсумки напрацювань ресурсСЦв за 2001-2003 роки не пСЦдведенСЦ, а з липня 2004 року облСЦк напрацювань вСЦдсутнСЦй.
 3. облСЦк напрацювань радСЦостанцСЦСЧ Р-123, двох генераторСЦв ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, якСЦ були замСЦненСЦ при проведеннСЦ КР, ведеться помилково, не з початкових показникСЦв, а продовжуСФться облСЦк тих складових вузлСЦв, якСЦ були знятСЦ з виробу.
 4. ДодатковСЦ аркушСЦ, що вклеСФнСЦ в роздСЦли формуляру СПУ, не зареСФстрованСЦ.
 5. ТехнСЦчнСЦ обслуговування № 1 СЦ № 2 з 2001 року не проводилися тАУ в формулярах не облСЦковано, звСЦтнСЦ документи про СЧх проведення вСЦдсутнСЦ.
 6. ЩоденнСЦ технСЦчнСЦ обслуговування з вересня 2002 р. не проводилися тАУ в формулярСЦ не облСЦковано, звСЦтнСЦ документи про СЧх проведення вСЦдсутнСЦ.
 7. ПовСЦрки вимСЦрювальних приладСЦв з 1997 року не проводилися (перСЦодичнСЦсть тАУ через 2 роки).
 8. Балони вогнегасникСЦв СЦ балони повСЦтряного запуску не освСЦдчувалися з 1995 року (перСЦодичнСЦсть тАУ через 5 рокСЦв).
 9. ПеревСЦрки маси заряду СЦ тиску в балонах вогнегасникСЦв не проводилися з червня 2000 року (перСЦодичнСЦсть тАУ 1 раз на рСЦк).
 10. Фактична категорСЦя зразка не вСЦдповСЦдаСФ документальноСЧ. СПУ потребуСФ переведенню до РЖV(четвертоСЧ) категорСЦСЧ.
Голова комСЦсСЦСЧ:

Члени комСЦсСЦСЧ:

ЗДАВ: ___________________

ПРИЙНЯВ: ____________________

Страницы: Назад 1 Вперед