Загально-правовСЦ засади дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ

дипломная работа: Государство и право

Документы: [1]   Word-152261.doc Страницы: Назад 1 Вперед

ЗмСЦст


Вступ

РоздСЦл 1. Загально-правовСЦ засади дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ

1.1 СутнСЦсть поняття СЦ задачСЦ служби ДРЖМ

1.2 ПравовСЦ основи дСЦяльностСЦ служби ДРЖМ

2. РоздСЦл 2. ОсобливостСЦ взаСФмодСЦСЧ служби ДРЖМ з СЦншими пСЦдроздСЦлами ОВС

2.1 АдмСЦнСЦстративно-правовСЦ засади взаСФмодСЦСЧ ДРЖМ з СЦншими пСЦдроздСЦлами МГБ при попередженнСЦ та виявленнСЦ злочинСЦв (ППСМ, паспортна служба, дозвСЦльна система, ДАРЗ)

2.2 МСЦiе ДРЖМ по здСЦйсненню заходСЦв оперативного характеру пСЦд час взаСФмодСЦСЧ з пСЦдроздСЦлами кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ (СБНОН, ГСБСП, карний розшук, КМДК)

2.3 ОрганСЦзацСЦйнСЦ засади взаСФмодСЦСЧ ДРЖМ зСЦ слСЦдчими при розкриттСЦ злочинСЦв

3. Питання удосконалення взаСФмодСЦй служби ДРЖМ

3.1 Удосконалення законодавчоСЧ СЦ нормативно-правовоСЧ бази

3.2 ПроблемнСЦ питання взаСФмодСЦСЧ та шляхи СЧх вирСЦшення

3.3 Удосконалення шляхСЦв пСЦдвищення квалСЦфСЦкацСЦСЧ кадрСЦв

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ


В напрямСЦ забезпечення формування правовоСЧ держави та громадського суспСЦльства в УкраСЧнСЦ важливе мСЦiе посСЦдають органи внутрСЦшнСЦх справ, дСЦяльнСЦсть яких потребуСФ постСЦйного удосконалення, обумовленого сучасними потребами економСЦчного, полСЦтичного, соцСЦального життя суспСЦльства. ДСЦйснСЦсть сьогодення засвСЦдчуСФ, що органи внутрСЦшнСЦх справ сьогоднСЦ не в повнСЦй мСЦрСЦ виконують завдання, поставленСЦ перед ними державою. В умовах СЦснуючих в УкраСЧнСЦ антисоцСЦальних проявСЦв держава шукаСФ науково обТСрунтованСЦ форми СЦ методи максимального зниження СЧх негативних наслСЦдкСЦв, в тому числСЦ вирСЦшення завдань удосконалення охорони громадського порядку, забезпечення громадськоСЧ безпеки та розкриття злочинСЦв. В звтАЩязку з цим актуалСЦзуСФться потреба удосконалення взаСФмодСЦСЧ органСЦв внутрСЦшнСЦх справ.

Визначальне мСЦiе у сферСЦ попередження та профСЦлактики злочинСЦв СЦ адмСЦнСЦстративних правопорушень, охоронСЦ громадського порядку та громадськоСЧ безпеки належить дСЦльничним СЦнспекторам мСЦлСЦцСЦСЧ тому, що саме на них покладено основний обсяг правоохоронних функцСЦй мСЦлСЦцСЦСЧ втСЦлюваних на територСЦСЧ адмСЦнСЦстративних дСЦлянок. Однак здСЦйснюванСЦ ними заходи щодо попередження СЦ припинення злочинСЦв та правопорушень в зазначенСЦй сферСЦ малоефективнСЦ, внаслСЦдок чого дСЦльничнСЦ СЦнспектори мСЦлСЦцСЦСЧ недостатньо впливають на рСЦвень та динамСЦку останнСЦх.

ВСЦдомчий правовий статус дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ складають його права СЦ обовтАЩязки у взаСФмовСЦдносинах з начальниками та СЦншими працСЦвниками органСЦв внутрСЦшнСЦх справ, порядок проходження ним служби.

Правове положення дСЦльничного СЦнспектора в системСЦ органСЦв внутрСЦшнСЦх справ регламентуСФться РЖнструкцСЦСФю роботи дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ та СЦншими вСЦдомчими нормативними актами.

РоздСЦл 1. Загально-правовСЦ засади дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ


1.1 СутнСЦсть поняття СЦ задачСЦ служби ДРЖМ


ПСЦдроздСЦли та служби головного управлСЦння МВС:

 • управлiння документального забезпечення та режиму;
 • управлСЦння роботи з персоналом;
 • управлСЦння по боротьбСЦ з органСЦзованою злочиннСЦстю;
 • управлСЦння карного розшуку;
 • вСЦддСЦл кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ у справах дСЦтей;
 • управлСЦння державноСЧ служби боротьби з економСЦчною злочиннСЦстю;
 • управлСЦння по боротьбСЦ з незаконним обСЦгом наркотикСЦв;
 • слСЦдче управлСЦння;
 • вСЦддСЦл органСЦзацСЦСЧ дСЦзнання;
 • науково-дослСЦдний експертно-кримСЦналСЦстичний центр;
 • управлСЦння державноСЧ автомобСЦльноСЧ СЦнспекцСЦСЧ;
 • управлСЦння державноСЧ служби охорони;
 • контрольно-ревСЦзСЦйний вСЦддСЦл;
 • управлСЦння боротьби зСЦ злочинами, повтАЩязаними з торгСЦвлею людьми;
 • управлСЦння громадськоСЧ безпеки;
 • вСЦддСЦл звтАЩязкСЦв з громадськСЦстю;
 • управлiння ресурсного забезпечення;
 • вСЦддСЦл медичного забезпечення;
 • навчальний центр пСЦдготовки працСЦвникСЦв органСЦв внутрСЦшнСЦх справ;
 • управлСЦння у справах громадянства, СЦммСЦграцСЦСЧ працСЦвникСЦв та реСФстрацСЦСЧ фСЦзичних осСЦб;
 • батальйон мСЦлСЦцСЦСЧ особливого призначення "беркут»;
 • кСЦнологСЦчний центр;
 • приймальник-розподСЦльник для неповнолСЦтнСЦх. [6, с. 26]

Служба дСЦльничних СФ однСЦСФю з найчисельнСЦших в цСЦлому по УкраСЧнСЦ. СьогоднСЦ дСЦльничнСЦ щодня спСЦлкуються з населенням, здСЦйснюють першочерговСЦ заходи вСЦдносно розкриття злочинСЦв. Практика показуСФ, що вСЦд СЧх професСЦоналСЦзму, оперативностСЦ, умСЦння спСЦлкуватися з населенням залежить, в першу чергу, рСЦвень довСЦри громадян до мСЦлСЦцСЦСЧ. З метою вивчення громадськоСЧ думки про роботу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, рСЦвня СЧх теоретичних знань СЦ практичних навикСЦв, матерСЦально-технСЦчного забезпечення, вживання заходСЦв щодо змСЦцнення правопорядку на дСЦлянках обслуговування Департаментом суспСЦльноСЧ безпеки МВС УкраСЧни впродовж 2008 року проведено пСЦдлеглими пСЦдроздСЦлами на мСЦiях вСЦдповСЦдних опитСЦв серед населення. [11, с. 96]

УправлСЦння громадськоСЧ безпеки СФ складовою частиною ГУМВС УкраСЧни. До СЦСЧ складу входять:

- вСЦддСЦл органСЦзацСЦСЧ охорони громадського порядку;

- вСЦддСЦл дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ;

- вСЦддСЦл органСЦзацСЦСЧ дСЦяльностСЦ патрульноСЧ служби;

- вСЦддСЦл дозвСЦльноСЧ системи.

ОсновнСЦ функцСЦСЧ УГБ:

- здСЦйснення та контроль за заходами, спрямованими на органСЦзацСЦю та вдосконалення дСЦяльностСЦ СЦз забезпечення правопорядку СЦ безпеки пСЦд час проведення масових, охоронних релСЦгСЦйних заходСЦв та рСЦзноманСЦтних акцСЦй на територСЦСЧ областСЦ;

- попередження СЦ припинення правопорушень на вулицях та в СЦнших громадських мСЦiях;

органСЦзацСЦя дСЦяльностСЦ спецСЦальних установ мСЦлСЦцСЦСЧ щодо забезпечення охорони затриманих СЦ взятих пСЦд варту осСЦб, затриманих за пСЦдозрюванням у зайняттСЦ бродяжництвом та пСЦдданих адмСЦнСЦстративному арешту;

- органСЦзацСЦя роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ на адмСЦнСЦстративних дСЦльницях;

- органСЦзацСЦя з питань дозвСЦльноСЧ системи та лСЦцензування певних видСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ;

- забезпечення постСЦйноСЧ роботи щодо змСЦцнення зв'язкСЦв органСЦв внутрСЦшнСЦх справ з населенням та громадськими формуваннями;

- виявлення та припинення порушень Правил дорожнього руху на територСЦях обслуговування (в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ), виявлення транспортних засобСЦв, якСЦ перебувають у розшуку.

Шляхом анонСЦмного анкетування громадян рСЦзноСЧ статСЦ СЦ вСЦку за мСЦiем СЧх проживання, роботи, навчання, всього було опитано понад 116,1 тисяч респондентСЦв, 46,8% опитаних позитивно оцСЦнило роботу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, задовСЦльно тАУ 31,6%, незадовСЦльно тАУ 6,2%. Результати опиту в рСЦзних регСЦонах УкраСЧни показали, що 85,9% населення знають своСЧх дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ. Адже в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ дСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ тАУ СФдиний представник органСЦв внутрСЦшнСЦх справ, на якого покладенСЦ обов'язки по охоронСЦ громадського порядку. РЖ вСЦд того, наскСЦльки вСЦн професСЦйно виконуСФ своСЧ функцСЦональнСЦ обов'язки, найчастСЦше залежить думка населення. Ключовими завданнями служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ залишаСФться проведення профСЦлактичних заходСЦв загального СЦ СЦндивСЦдуального напряму, охорона громадського порядку, розкриття злочинСЦв. Для СЧх реалСЦзацСЦСЧ дСЦльничному необхСЦдно налагодити тСЦснСЦ контакти з мСЦiевими органами "ади, керСЦвниками пСЦдприСФмств, якСЦ розташованСЦ на його адмСЦнСЦстративнСЦй дСЦлянцСЦ, встановити доброзичливСЦ стосунки з жителями. В цСЦлому по УкраСЧнСЦ 47,8% опитаних оцСЦнили стан правопорядку за мСЦiем проживання як хороший, 42,8% тАУ задовСЦльний СЦ 7,2% тАУ незадовСЦльний. Понад 62,7% опитаних висловили бажання надавати допомогу дСЦльничним СЦнспекторам мСЦлСЦцСЦСЧ вСЦдносно забезпечення охорони громадського порядку.

Одним з напрямСЦв профСЦлактичнСЦй дСЦяльностСЦ дСЦльничного СЦнспектора СФ проведення роз'яснювальноСЧ роботи серед населення, учбових закладах, трудових колективах, здСЦйснення спецСЦальних рейдСЦв СЦ вСЦдробСЦткСЦв, загальних патрулювань з членами суспСЦльних формувань, представниками органСЦв "ади. Для полСЦпшення взаСФмин дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ з населенням 26,9% опитаних вважають за необхСЦдне налагодити регулярнСЦ виступи перед населенням СЦ в трудових колективах, а 28,5% тАУ висвСЦтлення цСЦСФСЧ роботи в засобах масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ. РЖстотну допомогу в профСЦлактицСЦ злочинностСЦ СЦ охоронСЦ правопорядку органам внутрСЦшнСЦх справ надають суспСЦльнСЦ формування засвСЦдчили 70,6% опитаних.

Для змСЦцнення правопорядку на територСЦСЧ проживання 14,3% респондентСЦв пропонують ввести загальне патрулювання працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ СЦ членСЦв суспСЦльних формувань, 30,8%) тАУ пСЦдсилити профСЦлактичну роботу з особами, схильними до правопорушень, 11% тАУ вСЦдповСЦдальнСЦсть дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ за неналежне виконання службових обов'язкСЦв СЦ 44,4% тАУ укрСЦпити матерСЦально-технСЦчну базу служби. [36, с. 3]

АналСЦзуючи стан громадськоСЧ думки, можна зробити вивСЦд, що в цСЦлому опитанСЦ громадяни мають позитивне вСЦдношення до роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ.

На практицСЦ дСЦльничним СЦнспекторам належить провСЦдна роль у вирСЦшеннСЦ завдань, покладених на мСЦлСЦцСЦю. РЖ не лише тому, що вони складають одну з найбСЦльш багаточисельних СЧСЧ служб, але СЦ тому, що знаходяться на головних, передових рубежах охорони громадського порядку СЦ боротьби СЦз злочиннСЦстю. У бСЦльшостСЦ горрайорганов внутрСЦшнСЦх справ зусиллями дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ розкриваСФться не менше 40% неочевидних злочинСЦв, а в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ тАУ до 70%. Ними встановлюСФться кожна друга особа, що скоСЧла злочин, СЦз загального числа виявлених всСЦма пСЦдроздСЦлами мСЦлСЦцСЦСЧ суспСЦльноСЧ безпеки. Близько 60-70% осСЦб, що притягуються до кримСЦнальноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ за хулСЦганство СЦ загрозу вбивством, виявляються дСЦльничними СЦнспекторами мСЦлСЦцСЦСЧ. Вони готують двСЦ третини вСЦд загального числа матерСЦалСЦв по протокольнСЦй формСЦ, що направляються до суду всСЦма службами мСЦлСЦцСЦСЧ. ПСЦд профСЦлактичним спостереженням дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ знаходяться три мСЦльйони ранСЦше судимих СЦ СЦнших громадян, що зробили протиправнСЦ дСЦяння. При цьому форми СЦ методи роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв, як правило, доступнСЦ для спостереження СЦ оцСЦнки населенням, тому саме вони багато в чому визначають соцСЦальний престиж мСЦлСЦцСЦСЧ [36, с. 12].

Сповна закономСЦрно, що вдосконалення дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ розглядаСФться як один з головних напрямСЦв пСЦдвищення ефективностСЦ дСЦяльностСЦ органСЦв внутрСЦшнСЦх справ в цСЦлому. ОстаннСЦми роками значно збСЦльшена чисельнСЦсть дСЦльничних СЦнспекторСЦв за рахунок засобСЦв мСЦiевих бюджетСЦв. ВведенСЦ посади помСЦчникСЦв дСЦльничного СЦнспектора, що комплектуються особами молодшого начальницького складу мСЦлСЦцСЦСЧ. Заснований нагрудний знак УкраСЧни "Заслужений дСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ».

В результатСЦ вивчення проблеми, все частСЦше можна спостерСЦгати за тим, як розвиваСФться практика привласнення дСЦльничним СЦ старшим дСЦльничним СЦнспекторам, що зразково виконують службовСЦ обов'язки, спецСЦальних звань на один рСЦвень вище передбачених за посадою. Все це необхСЦдно для визнання значущостСЦ СЦ важливостСЦ роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв, пСЦдвищення СЧх авторитету як серед населення, так СЦ усерединСЦ системи органСЦв внутрСЦшнСЦх справ. Повинно пСЦти в минуле що мало деколи мСЦiе вСЦдношення до дСЦльничного СЦнспектора як до працСЦвника, що не справляСФться з обов'язками або проштрафився в СЦнших службах.

ДСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ тАУ посадова особа органу внутрСЦшнСЦх справ, яке виконуСФ функцСЦСЧ цього органу на закрСЦпленСЦй за ним територСЦСЧ тАУ адмСЦнСЦстративнСЦй дСЦльницСЦ. Для виконання службових обов'язкСЦв йому надаСФться окрема кСЦмната, як правило, на територСЦСЧ обслуговування, а також засоби зв'язку СЦ транспорту (у сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ). [33]

ДСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ маСФ наступнСЦ завдання своСФСЧ дСЦяльностСЦ:

1. Забезпечення громадського порядку;

2. Виявлення причин СЦ умов, сприяючих здСЦйсненню правопорушень;

3. Вживання заходСЦв до СЧх усунення на територСЦСЧ, яку вСЦн обслуговуСФ.

СоцСЦальний аспект дСЦяльностСЦ дСЦльничного СЦнспектора полягаСФ в тСЦсному зв'язку з населенням увСЦреноСЧ йому територСЦСЧ. [33]

органСЦзовуСФ правову пропаганду СЦ СЦншСЦ заходи щодо попередження правопорушень;

проводить профСЦлактичну роботу серед осСЦб, схильних до скоювання злочинСЦв; створюСФ умови для перевиховання осСЦб з нестСЦйкою поведСЦнкою, сприяСФ напряму СЧх поведСЦнки на суспСЦльно-корисне;

допомагаСФ громадянам, що попали в скрутне становище (напр., дСЦтям, в яких батьки тАУ п'яницСЦ; пСЦдлСЦткам, якСЦ не зважають на батькСЦв; людинСЦ, яка вСЦдбула термСЦн покарання СЦ повернулася додому).

ОрганСЦзацСЦйний аспект дСЦяльностСЦ дСЦльничного СЦнспектора визначаСФться:

особистою самодиiиплСЦною (важливСЦ вольовСЦ якостСЦ);

умСЦнням органСЦзувати СЦнших людей на певнСЦ дСЦСЧ, коли необхСЦдна пСЦдтримка СЦ допомога населення (важливСЦ СЦнСЦцСЦатива СЦ наполегливСЦсть).

КомунСЦкативний аспект дСЦяльностСЦ дСЦльничного СЦнспектора полягаСФ у встановленнСЦ СЦ пСЦдтримцСЦ контактСЦв з людьми, що проживають на увСЦренСЦй йому дСЦльницСЦ, в завоюваннСЦ СЧх пошани, довСЦри СЦ авторитету (незалежно вСЦд СЧх правового статусу) тодСЦ, коли:

приймаСФ громадян, СЧх заяви СЦ пропозицСЦСЧ по питаннях боротьби СЦз злочинами СЦ профСЦлактики правопорушень;

надаСФ у межах надСЦлених ним прав допомогу народним депутатам, представникам СЦнших служб СЦ суспСЦльних об'СФднань в здСЦйсненнСЦ СЧх законноСЧ дСЦяльностСЦ;

здСЦйснюСФ адмСЦнСЦстративний нагляд за особами, до яких вСЦн визначений.

Пошуковий аспект дСЦяльностСЦ дСЦльничного СЦнспектора виражаСФться в пошуку, зборСЦ вСЦдомостей про правопорушення на дСЦлянцСЦ з метою встановлення правопорядку.

УдостоверСЦтельний аспект дСЦяльностСЦ дСЦльничного СЦнспектора полягаСФ в тому, що всСЦ вСЦдомостСЦ (свСЦдчення конфлСЦктуючих сусСЦдСЦв, свСЦдчення свСЦдкСЦв злочину СЦ тому подСЦбне) вСЦн повинен не лише "записати", а додати СЧм спецСЦальну, передбачену законом, форму (протокол СЦ СЦн.).

Роль дСЦльничного СЦнспектора обумовлена особливостями його правового положення.

РСЦзностороннСЦй характер компетенцСЦСЧ дСЦльничного СЦнспектора. За об'СФмом компетенцСЦя дСЦльничного СЦнспектора порСЦвнянна з компетенцСЦСФю самоСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ. У назвСЦ даноСЧ посади вСЦдбита необхСЦднСЦсть здСЦйснення функцСЦй всСЦСФСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ, затвердженоСЧ наказом, до основних завдань дСЦльничного СЦнспектора вСЦднесенСЦ наступнСЦ:

- забезпечення особистоСЧ СЦ майновоСЧ безпеки громадян;

- охорона громадського порядку СЦ забезпечення суспСЦльноСЧ безпеки;

- попередження СЦ припинення злочинСЦв СЦ адмСЦнСЦстративних правопорушень;

- розкриття злочинСЦв у справах, по яких виробництво попереднього слСЦдства не обов'язкове;

- надання в межах своСФСЧ компетенцСЦСЧ допомоги громадянам, посадовим особам, пСЦдприСФмствам, установам, органСЦзацСЦям СЦ суспСЦльним об'СФднанням в здСЦйсненнСЦ СЧх законних прав СЦ СЦнтересСЦв.

Таким чином, порСЦвняльний аналСЦз основних завдань працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ вСЦдповСЦдно до Закону УкраСЧни "Про мСЦлСЦцСЦю» та завдань, якСЦ покладенСЦ на дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ, якСЦ передбачаються вСЦдповСЦдними наказами дозволяСФ зробити висновок, що основнСЦ завдання дСЦльничного СЦнспектора практично не набагато вужчий за завдання, якСЦ покладенСЦ на мСЦлСЦцСЦю законом "Про мСЦлСЦцСЦю».

ФункцСЦСЧ за рСЦшенням цих завдань охоплюють самСЦ рСЦзнСЦ аспекти роботи мСЦлСЦцСЦСЧ, у тому числСЦ СЦ тСЦ, для реалСЦзацСЦСЧ яких призначенСЦ спецСЦальнСЦ служби мСЦлСЦцСЦСЧ (правоохорона в суспСЦльних мСЦiях, розкриття злочинСЦв, виробництво дСЦзнання по кримСЦнальних справах, забезпечення безпеки дорожнього руху СЦ СЦн.). ОкрСЦм дСЦльничних СЦнспекторСЦв немаСФ СЦншоСЧ такоСЧ служби, яка була б покликана вносити свСЦй вклад до вирСЦшення практично всСЦх поставлених перед органами внутрСЦшнСЦх справ завдань. В той же час тут маСФ мСЦiе явне протирСЦччя, витСЦкаюче з рСЦзностороннього характеру компетенцСЦСЧ дСЦльничного СЦнспектора. ВСЦн вимушений виконувати обов'язки по лСЦнСЦСЧ роботи СЦнших спСЦвробСЦтникСЦв, що допустимо лише в тих випадках, коли в органСЦ внутрСЦшнСЦх справ вСЦдсутнСЦ або украй нечисленнСЦ вСЦдповСЦднСЦ служби. Так, в сСЦльських органах внутрСЦшнСЦх справ, де працюють 40% дСЦльничних СЦнспекторСЦв, частенько немаСФ пСЦдроздСЦлСЦв патрульно-постовоСЧ служби, в багато ГОРВВС немаСФ штатних СЦнспекторСЦв дСЦзнання, лСЦцензСЦйно-дозвСЦльноСЧ системи, медичних витверезникСЦв, СЦ все навантаження по лСЦнСЦСЧ СЧх роботи лягаСФ на плечСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв. КрСЦм того, сСЦльським дСЦльничним СЦнспекторам незрСЦдка доводиться самостСЦйно СЦ в повному об'СФмСЦ, не розраховуючи на швидку СЦ квалСЦфСЦковану допомогу СЦнших спСЦвробСЦтникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, вирСЦшувати питання розкриття СЦ розслСЦдування злочинСЦв.

ЗакрСЦплення за дСЦлянкою

За дСЦльничним СЦнспектором наказом начальника МВВС закрСЦплюСФться дСЦлянка, що маСФ вСЦдповСЦдний порядковий номер. [33]

Прийом дСЦльницСЦ тАФ це особлива за своСФю значимСЦстю процедура. Начальник МВВС або його заступник (начальник мСЦлСЦцСЦСЧ суспСЦльноСЧ безпеки) особисто знайомить новопризначеного СЦнспектора з дСЦлянкою СЦ обстановкою на нСЦм, з керСЦвниками установ, пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй, представляСФ при необхСЦдностСЦ керСЦвникам органСЦв мСЦiевоСЧ самоврядностСЦ. У юридичному планСЦ закрСЦплення за дСЦльницею означаСФ покладання на дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ всСЦСФСЧ повноти вСЦдповСЦдальностСЦ за перебування на нСЦм охорони громадського порядку СЦ боротьби СЦз злочиннСЦстю.

Начальник горрайоргану внутрСЦшнСЦх справ маСФ право також утворювати пункти мСЦлСЦцСЦСЧ по обслуговуванню територСЦСЧ, що включаСФ декСЦлька дСЦльниць дСЦльничних СЦнспекторСЦв, очолюванСЦ старшими дСЦльничними СЦнспекторами мСЦлСЦцСЦСЧ (ця посада вводиться, як правило, на 3-4 посади дСЦльничного СЦнспектора).

ДСЦльничнСЦ СЦнспектори несуть службу з табельною зброСФю. ДСЦльничнСЦ СЦнспектори, працюючСЦ в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ, мають бути забезпеченСЦ унСЦфСЦкованими валСЦзами для огляду мСЦiя випадку, засобами СЦндивСЦдуального захисту, жезлами регулювальникСЦв, СЦндикаторними трубками "Контроль тверезостСЦ».

Визначення СЦ передивляСФться розмСЦрСЦв СЦ кордонСЦв дСЦльниць здСЦйснюСФться начальником МВВС з таким розрахунком, аби у кожного СЦнспектора був приблизно рСЦвний об'СФм роботи. При цьому беруться до уваги стан оперативноСЧ обстановки, характеристики проживаючого населення, особливостСЦ територСЦСЧ СЦ адмСЦнСЦстративного дСЦлення СЦ штатна чисельнСЦсть дСЦльничних СЦнспекторСЦв. ВСЦдповСЦдно до Указу УкраСЧни "Про мСЦлСЦцСЦю суспСЦльноСЧ безпеки (мСЦiевСЦй мСЦлСЦцСЦСЧ) в УкраСЧнСЦ» одна посада дСЦльничного СЦнспектора вводиться на 3-3,5 тис. мСЦського населення, а в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ тАФ на один сСЦльський або селищний орган мСЦiевоСЧ самоврядностСЦ. ЗгСЦдно рекомендацСЦСЧ МВС УкраСЧни в мСЦстах дСЦльничний СЦнспектор повинен обслуговувати 4-5 тис. населення, а в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ 3-4 тис. чоловСЦк. На дСЦлянцСЦ, закрСЦпленСЦй за старшим дСЦльничним СЦнспектором, не повинно проживати бСЦльше 1 тис. чоловСЦк. [33]

У мСЦстах дСЦльницСЦ складають, як правило, мСЦкрорайон або територСЦю суспСЦльного пункту правоохорони, кордони якоСЧ по можливостСЦ поСФднанСЦ з кордонами територСЦСЧ обслуговування органСЦв житлово-комунального господарства, а також зон оперативного обслуговування апаратСЦв кримСЦнального розшуку СЦ там, де вони СФ, патрульних дСЦльниць.

РЖнформацСЦя про кожну дСЦльницю накопичуСФться СЦ зберСЦгаСФться в паспортСЦ на дСЦльницю. ВмСЦст паспорта на дСЦльницю включаСФ наступнСЦ роздСЦли: вСЦдомостСЦ про прийом СЦ здачу дСЦльницСЦ; план дСЦльницСЦ (вставка); вСЦдомостСЦ, що характеризують дСЦльницю; пСЦдприСФмства, у тому числСЦ акцСЦонернСЦ суспСЦльства, органСЦзацСЦСЧ, установи, сСЦльськогосподарськСЦ пСЦдприСФмства, фермерськСЦ господарства, лСЦкувально-оздоровчСЦ, культурно-освСЦтнСЦ СЦ учбовСЦ заклади, установи житлово-комунального господарства; об'СФкти торгСЦвлСЦ СЦ громадського харчування, бази, склади, гуртожитки; об'СФкти лСЦцензСЦйно-дозвСЦльноСЧ системи; приватнСЦ детективнСЦ СЦ охороннСЦ пСЦдприСФмства, служби безпецСЦ на пСЦдприСФмствах; список осСЦб з числа жителСЦв дСЦлянки, що знаходяться в мСЦiях позбавлення волСЦ; список осСЦб, що мають в особистому користуваннСЦ нарСЦзну, гладкоствольну вогнепальну зброю; позаштатнСЦ спСЦвробСЦтники мСЦлСЦцСЦСЧ; суспСЦльнСЦ об'СФднання по охоронСЦ правопорядку; облСЦк злочинСЦв, здСЦйснених на дСЦльницСЦ.

ВСЦдповСЦдно до наказу №1212 вСЦд 20.10.2003 "Про затвердження Положення про службу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в системСЦ МСЦнСЦстерства внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни". ЗареСФстровано в МСЦнСЦстерствСЦ юстицСЦСЧ УкраСЧни 11 листопада 2003 р.за №1031/8352, режим роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв вСЦдноситься до компетенцСЦСЧ начальника органу внутрСЦшнСЦх справ. У сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ СЦ невеликих мСЦстах переважаСФ однозмСЦнний режим робочого дня. ВСЦн встановлюСФться зазвичай з 9 до 18 години, або з розривом в серединСЦ дня на декСЦлька годинникСЦв СЦ, вСЦдповСЦдно, продовженням термСЦну закСЦнчення роботи. У крупних мСЦстах, де СФ значна кСЦлькСЦсть дСЦльничних СЦнспекторСЦв, СЧх робота частСЦше органСЦзовуСФться у двСЦ змСЦни тАФ з 9 до 18 СЦ з 15 до 24 години (можливСЦ варСЦанти). У першу змСЦну виходить один СЦнспектор з числа тих, що працюють в мСЦкрорайонСЦ, в другу тАФ останнСЦ. Такий розпорядок дозволяСФ закрити всю територСЦю мСЦкрорайону СЦ оперативно реагувати на змСЦни оперативноСЧ обстановки. Перед початком роботи дСЦльничний СЦнспектор отримуСФ зброю, радСЦостанцСЦю, знайомиться з оперативно-розшуковою СЦнформацСЦСФю, протягом дня пСЦдтримуСФ зв'язок з черговою частиною.

ДСЦльничнСЦ СЦнспектора збираються в МВВС раз на тиждень, коли проводяться заняття в системСЦ службовоСЧ СЦ фСЦзичноСЧ пСЦдготовки. У строго певнСЦ години дСЦльничний СЦнспектор повинен знаходитися в службовому примСЦщеннСЦ, але не як черговий ( позаштатнСЦ спСЦвробСЦтники мСЦлСЦцСЦСЧ), а лише у зв'язку з необхСЦднСЦстю проведення заходСЦв щодо взаСФмодСЦСЧ з суспСЦльними формуваннями або в СЦнших дСЦйсно необхСЦдних випадках.

Залучення дСЦльничних СЦнспекторСЦв до роботи, не пов'язаноСЧ з обслуговуванням дСЦльницСЦ, допускаСФться у виняткових випадках по вказСЦвцСЦ начальника органу внутрСЦшнСЦх справ або начальника мСЦлСЦцСЦСЧ суспСЦльноСЧ безпеки. На жаль, в деяких МВВС продовжуСФ мати мСЦiе порочна практика повсякденного виконання дСЦльничними СЦнспекторами мСЦлСЦцСЦСЧ обов'язкСЦв, не пов'язаних з обслуговуванням дСЦльниць, тАФ чергування по МВВС, патрулювання в "гарячих точках», конвоювання затриманих, забезпечення приводСЦв, збСЦр показань свСЦдкСЦв, характеристик, СЦнших документСЦв у справах СЦ матерСЦалам, що знаходяться у виробництвСЦ спСЦвробСЦтникСЦв СЦнших служб мСЦлСЦцСЦСЧ, робота в групах по нерозкритих злочинах, службовСЦ вСЦдрядження СЦ тому подСЦбне В результатСЦ окремСЦ дСЦльницСЦ обслуговуються дСЦльничними СЦнспекторами в мСЦсяць не бСЦльше 12-15 днСЦв. ВирСЦшення цСЦСФСЧ проблеми передбачаСФ перш за все змСЦну форм СЦ методСЦв управлСЦнськоСЧ дСЦяльностСЦ, а також стосунки керСЦвництва МВВС до ролСЦ дСЦльничного СЦнспектора.

ВзаСФмодСЦя дСЦльничних СЦнспекторСЦв з СЦншими службами ВВС, якщо воно органСЦзоване правильно, по-дСЦловому, дозволяСФ рСЦзко полСЦпшити стан оперативноСЧ обстановки. Воно здСЦйснюСФться шляхом обмСЦну СЦнформацСЦСФю, спСЦльного планерування СЦ здСЦйснення спСЦльних заходСЦв, а також виконання дСЦльничними СЦнспекторами з вСЦдома керСЦвництва МВВС конкретних завдань служб. Головний принцип взаСФмодСЦСЧ полягаСФ в тому, аби, з одного боку, спСЦвробСЦтники галузевих служб мали можливСЦсть повного використання СЦнформацСЦСЧ, що СФ у дСЦльничних СЦнспекторСЦв, СЦ СЧх допомоги в межах обслуговуваних дСЦльниць, а з СЦншоСЧ тАФ дСЦльничнСЦ СЦнспектори могли реально розраховувати на СЧх взаСФмнСЦсть. Проте до цих пСЦр в багато МВВС не зжита практика споживчого вСЦдношення до дСЦльничного СЦнспектора СЦнших служб, коли вСЦн знаходиться у них "на пСЦдхопленнСЦ», стаСФ СЧх дорученцем.

Ведення дСЦльничним СЦнспектором службовоСЧ документацСЦСЧ

ДСЦльничний СЦнспектор постСЦйно маСФ справу зСЦ всСЦлякою документацСЦСФю административно-, уголовно- СЦ цивСЦльно-процесуального характеру. До документСЦв, що найчастСЦше складаються ним, належать пояснення громадян, протоколи про адмСЦнСЦстративнСЦ правопорушення, рСЦзнСЦ довСЦдки, рапорти, запити в рСЦзнСЦ органСЦзацСЦСЧ, вСЦдповСЦдСЦ на них СЦ заяви громадян, постанови про вСЦдмову в збудженнСЦ кримСЦнальноСЧ справи.

ЗгСЦдно наказу №1212 вСЦд 20.10.2003 "Про затвердження Положення про службу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в системСЦ МСЦнСЦстерства внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни", дСЦльничний СЦнспектор систематично веде наступну документацСЦю: а) паспорт на дСЦльницю; б) робочий зошит; в) контрольнСЦ картки (на профСЦлактуСФмих осСЦб); г) справи адмСЦнСЦстративного нагляду.

Ведення СЦншоСЧ, не передбаченоСЧ МВС УкраСЧни документацСЦСЧ (фотоальбоми пСЦдоблСЦкових осСЦб, журнали профСЦлактичного вСЦдробСЦтку житлового масиву СЦ тому подСЦбне), здСЦйснюСФться лише тодСЦ, коли дСЦльничний СЦнспектор вважаСФ це необхСЦдним.

ВСЦдповСЦдно до курсу на рСЦшуче обгороджування дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ вСЦд непотрСЦбноСЧ писанини СЧм надано право самостСЦйно (а не за пСЦдписом керСЦвництва МВВС) направляти ряд запитСЦв до установ, пСЦдприСФмства, органСЦзацСЦСЧ СЦ давати СЧм вСЦдповСЦдСЦ по сутСЦ СЧх звернень.

Планування роботи дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ

Без чСЦткого плану роботи дСЦльничний СЦнспектор приречений постСЦйно вирСЦшувати нескСЦнченний потСЦк другорядних питань, не маючи можливостСЦ зосередитися на головному СЦ реально впливати на стан оперативноСЧ обстановки.

ДСЦльничний СЦнспектор працюСФ по особистому плану, що складаСФться в робочому зошитСЦ на мСЦсяць СЦ на кожен день з врахуванням планових заходСЦв, намСЦчених МВВС, а також оперативноСЧ обстановки, що складаСФться. План затверджуСФться начальником мСЦлСЦцСЦСЧ суспСЦльноСЧ безпеки. Структура СЦ вмСЦст плану можуть бути рСЦзними; головне, аби планованСЦ заходи були конкретними, реально здСЦйснимими СЦ актуальними, тобто що спираються на аналСЦз обстановки СЦ знання закрСЦпленоСЧ дСЦлянки. Неабиякою мСЦрою об'СФм СЦ вмСЦст планованих заходСЦв визначаються зовнСЦшнСЦми чинниками, такими, наприклад, як кСЦлькСЦсть СЦ встановленСЦ термСЦни дозволу громадян, що знаходяться у дСЦльничного СЦнспектора заяв. За загальним правилом, в щоденний план роботи дСЦльничному СЦнспекторовСЦ необхСЦдно включати СЦнструктаж ДНД, перевСЦрку за мСЦiем проживання, роботи СЦ бесСЦди з 3-4 профСЦлакуСФмими особами, вСЦдвСЦдини 5-6 квартир в порядку профСЦлактичного вСЦдробСЦтку житлового сектора дСЦлянки. Причому планувати СЦ здСЦйснювати заходи доцСЦльно з врахуванням комплексного пСЦдходу, використовуючи принцип "попутного» вирСЦшення питань.

Так, наприклад, опитуючи тих або СЦнших осСЦб в ходСЦ виконання заяви, дСЦльничний СЦнспектор може заразом вСЦдвСЦдати профСЦлактуСФмих осСЦб, проживаючих в цьому ж будинку (населеному пунктСЦ), по дорозСЦ туди побувати в "гарячих точках» дСЦлянки, а по дорозСЦ назад перевСЦрити несення служби патрульними вбраннями СЦ працСЦвниками сторожовоСЧ охорони, а також перевСЦрити осСЦб, що полягають пСЦд адмСЦнСЦстративним наглядом. Комплексний пСЦдхСЦд може використовуватися СЦ при рСЦшеннСЦ окремого службового питання. СкажСЦмо, виходячи на родинно-побутовий конфлСЦкт, дСЦльничний СЦнспектор не лише повинен врегулювати яким-небудь чином ситуацСЦю, що створилася, але СЦ вСЦдпрацювати такСЦ моменти, як, наприклад, причетнСЦсть мешканцСЦв даноСЧ квартири до вмСЦсту кубла, зберСЦгання викраденого майна, знаходженню в квартирСЦ осСЦб, що полягають пСЦд адмСЦнСЦстративним наглядом або оголошених в розшук. В кСЦнцСЦ робочого дня старший дСЦльничний СЦнспектор збираСФ групу дСЦльничних СЦнспекторСЦв для пСЦдведення пСЦдсумкСЦв виконаноСЧ роботи за день СЦ планерування заходСЦв наступного дня.

КритерСЦСЧ оцСЦнки тАУ дуже важливий СЦнструмент регулювання дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв, що дозволяСФ задСЦювати людський чинник. У критерСЦях оцСЦнки вираженСЦ чекання керСЦвництва, СЦ дСЦльничний СЦнспектор постСЦйно знаходиться пСЦд СЧх тиском. ВибСЦр оптимальних критерСЦСЧв надзвичайно важливий, бо довкола дСЦльничного СЦнспектора завжди безлСЦч "точок додатка сил». СлСЦд визнати, що подекуди ще СЦ зараз застосовуСФться система оцСЦнки роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв, не зорСЦСФнтована на кСЦнцевСЦ результати роботи, тобто на реальне оздоровлення обстановки на дСЦлянках. При бальнСЦй системСЦ оцСЦнки, наприклад, враховуються промСЦжнСЦ показники (кСЦлькСЦсть осСЦб, узятих пСЦд адмСЦнСЦстративний нагляд, кСЦлькСЦсть складених протоколСЦв про адмСЦнСЦстративнСЦ правопорушення СЦ так далСЦ). РЖ для того, щоб уникнути докорСЦв керСЦвництва в бездСЦяльностСЦ, дСЦльничний СЦнспектор в гонитвСЦ за показниками частенько вимушений "стрСЦляти з гармат по горобцях»; наприклад там, де можна обмежитися зауваженням, вСЦн складаСФ протокол. Навряд чи подСЦбнСЦ дСЦСЧ вСЦдповСЦдають ефективному вирСЦшенню покладених на нього завдань. Ось чому нормативнСЦ акти МВС УкраСЧни як основнСЦ, головнСЦ критерСЦСЧ оцСЦнки роботи дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ розглядають його авторитет, пошану з боку населення.

Результати роботи дСЦльничного СЦнспектора оцСЦнюються, на думку громадян, що проживають на територСЦСЧ дСЦльницСЦ; реальному перебуванню громадського порядку на дСЦлянцСЦ; особистому вкладу дСЦльничного СЦнспектора в попередження, припинення СЦ розкриття злочинСЦв; своСФчасному СЦ якСЦсному розгляду звернень громадян; рСЦвню особистоСЧ виконавськоСЧ диiиплСЦни СЦ стану законностСЦ в оперативно-службовСЦй дСЦяльностСЦ дСЦльничного СЦнспектора.

Виходячи з цього, начальник органу внутрСЦшнСЦх справ, його заступник (начальник мСЦлСЦцСЦСЧ суспСЦльноСЧ безпеки) за результатами роботи за рСЦк визначають кращого дСЦльничного СЦнспектора.

Таким чином, сенс всСЦх зусиль по належнСЦй органСЦзацСЦСЧ роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв полягаСФ в тому, аби переважну частину свого робочого часу вони знаходилися на закрСЦплених дСЦльницях, досконально знали СЧх особливостСЦ, населення СЦ оперативну обстановку, своСФчасно реагували на заяви СЦ скарги громадян, самостСЦйно СЦ у взаСФмодСЦСЧ г СЦншими службами органСЦв внутрСЦшнСЦх справ, з громадськСЦстю забезпечували ефективну охорону громадського порядку СЦ боротьбу СЦз злочиннСЦстю.

ФункцСЦСЧ дСЦльничних СЦнспекторСЦв

ФункцСЦСЧ, тобто основнСЦ напрями дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв, витСЦкають СЦз завдань, покладених на них.

ОсновнСЦ функцСЦСЧ служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ:

ВсебСЦчно, повно й об'СФктивно дослСЦджувати причини й умови, якСЦ сприяють учиненню правопорушень, уносити пропозицСЦСЧ щодо СЧх усунення, пСЦдвищувати ефективнСЦсть органСЦзацСЦСЧ роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, забезпечувати правопорядок, СЦнформувати населення з цих питань у своСЧх виступах та через засоби масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ.

Розроблювати й реалСЦзовувати заходи щодо змСЦцнення диiиплСЦни й законностСЦ серед працСЦвникСЦв служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ.

Вивчати, узагальнювати й рекомендувати до впровадження позитивний досвСЦд роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ.

Забезпечувати добСЦр, розстановку й виховання працСЦвникСЦв служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, пСЦдвищувати СЧхню квалСЦфСЦкацСЦю та професСЦйну майстернСЦсть.

ОрганСЦзацСЦя вСЦдповСЦдно до законодавства УкраСЧни розгляду СЦ вирСЦшення звернень громадян, якСЦ надходять для виконання службСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ.

Участь у розкриттСЦ злочинСЦв, скоСФних на адмСЦнСЦстративних дСЦльницях. [33]

РЖндивСЦдуальна профСЦлактична робота включаСФ своСФчасне виявлення осСЦб, вСЦд яких можна чекати скоювання злочинСЦв, СЧх облСЦк, систематичне спостереження за СЧх поведСЦнкою СЦ способом життя СЦ вживання необхСЦдних заходСЦв до недопущення з СЧх боку правопорушень. У полСЦ зору дСЦльничного СЦнспектора знаходяться, зокрема, обличчя, звСЦльненСЦ з мСЦiь позбавлення волСЦ; засудженСЦ до покарань, не пов'язаних з позбавленням волСЦ; що зловживають спиртними напоями СЦ порушення громадського порядку, що допускають на цьому ТСрунтСЦ; "важкСЦ» пСЦдлСЦтки СЦ батьки, що негативно впливають на виховання дСЦтей СЦ СЦн.

ДеякСЦ категорСЦСЧ профСЦлактуСФмих осСЦб перебувають на картотечному облСЦку дСЦльничного СЦнспектора. ВСЦн повинен заповнювати контрольнСЦ картки осСЦб:

а) що полягають пСЦд адмСЦнСЦстративним наглядом органу внутрСЦшнСЦх справ;

б) вСЦдносно яких, виходячи з попереднСЦх судимостей, може бути встановлений адмСЦнСЦстративний нагляд;

в) засуджених до позбавлення волСЦ з вСЦдстроченням виконання вироку.

ПрофСЦлактичний контроль за особами, що полягають пСЦд адмСЦнСЦстративним наглядом, здСЦйснюСФться протягом термСЦну адмСЦнСЦстративного нагляду; за особами, що формально пСЦдпадають пСЦд такий нагляд, тАФ протягом 3 рокСЦв з моменту СЧх звСЦльнення з мСЦiь позбавлення волСЦ; за особами, вСЦдносно яких виконання вироку до позбавлення свободи вСЦдстрочене, тАФ протягом термСЦну, визначеного вироком суду. ПСЦсля закСЦнчення встановленого термСЦну контроль за вСЦдповСЦдною особою припиняСФться по рапорту дСЦльничного СЦнспектора, затвердженому начальником мСЦлСЦцСЦСЧ суспСЦльноСЧ безпеки.


1.2 ПравовСЦ основи дСЦяльностСЦ служби ДРЖМ


ДСЦльничний СЦнспектор маСФ в своСФму розпорядженнСЦ широкий арсенал органСЦзацСЦйних СЦ правових засобСЦв СЦндивСЦдуально-профСЦлактичноСЧ дСЦСЧ, якою вСЦн повинен умСЦло користуватися в роботСЦ з профСЦлактуСФмими особами. До числа органСЦзацСЦйних засобСЦв входять:

вСЦдвСЦдини СЦ перевСЦрка дСЦльничним СЦнспектором пСЦдоблСЦковоСЧ особи за мСЦiем проживання СЦ роботи; бесСЦда (особиста або через представникСЦв громадськостСЦ);

закрСЦплення шефа (наставника) за мСЦiем проживання або роботи;

надання допомозСЦ в трудовому СЦ побутовому пристроСЧ;

сприяння в проходженнСЦ курсу добровСЦльного лСЦкування вСЦд хронСЦчного алкоголСЦзму або наркоманСЦСЧ;

обговорення поведСЦнки порушника в трудових колективах або на засСЦданнях поради, СЦнших суспСЦльних формувань СЦ прийняття до нього заходСЦв суспСЦльноСЧ дСЦСЧ СЦ т.п.

ПерерахованСЦ засоби дСЦльничний СЦнспектор використовуСФ, як правило, самостСЦйно. У вживаннСЦ правових (тобто примусових) засобСЦв СЦндивСЦдуально-профСЦлактичноСЧ дСЦСЧ його роль теж вельми значна, оскСЦльки вся або велика частина роботи з пСЦдготовки до СЧх вживання виконуСФться саме дСЦльничним СЦнспектором. Серед таких засобСЦв треба назвати:

заходи адмСЦнСЦстративноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ (за дрСЦбне хулСЦганство, самогоноварСЦння, проституцСЦю, пияцтво СЦ так далСЦ);

адмСЦнСЦстративний нагляд за особами, звСЦльненими з мСЦiь позбавлення волСЦ; заходи дСЦСЧ, вживанСЦ комСЦсСЦями у справах неповнолСЦтнСЦх до неповнолСЦтнСЦх правопорушникСЦв СЦ СЧх батькСЦв; позбавлення батькСЦвських прав; виселення СЦз займаного житлового примСЦщення за неможливСЦстю спСЦльного мешкання;

обмеження дСЦСФздатностСЦ; заходи кримСЦнальноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ, вживанСЦ за скоювання злочинСЦв.

На практицСЦ широко укорСЦнялася думка, згСЦдно якСЦй притягування до кримСЦнальноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ за незначнСЦ злочини (наприклад, за систематичне надання примСЦщення для розпивання спиртних напоСЧв) розглядаСФться як кращий засСЦб попередження тяжчих корисливих СЦ насильницьких злочинСЦв. У рядСЦ випадкСЦв це дСЦйсно так. Але тут не можна випускати з уваги кСЦнцеву мету СЦндивСЦдуально-профСЦлактичноСЧ роботи. А вона полягаСФ не в тому, аби в максимальнСЦй мСЦрСЦ ущемити профСЦлактуСФму особу, за будь-яку цСЦну СЦ всСЦма доступними способами позбавивши його можливостСЦ скоювати новСЦ злочини, а в тому, аби повернути його до здорового, трудового способу життя. Це украй складне, але благородне завдання.

ПСЦдтримка тСЦсних зв'язкСЦв з населенням СЦ громадськСЦстю

Поняття громадського порядку СЦ його охорони маСФ як наукове, так СЦ практичне значення, оскСЦльки змСЦст громадського порядку, ефективнСЦсть його охорони певною мСЦрою впливають на стабСЦльнСЦсть прав громадян, СЧхню працю, всебСЦчне задоволення СЧхнСЦх матерСЦальних та духовних потреб. Тому необхСЦдно зтАЩясувати напрями розвитку сутСЦ окремих елементСЦв по взаСФмодСЦСЧ служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ з громадськСЦстю з охорони громадського порядку, прав та свобод громадян. РозвтАЩязання цСЦСФСЧ проблеми маСФ СЦ суто прикладне значення для органСЦзацСЦСЧ органСЦв держави, на якСЦ покладено завдання щодо охорони та забезпечення громадського порядку. Закон УкраСЧни "Про мСЦлСЦцСЦю" безпосередньо визначаСФ одне СЦз завдань органСЦв внутрСЦшнСЦх справ, а саме: охорона та забезпечення громадського порядку.

Фактично всСЦ внутрСЦшнСЦ та зовнСЦшнСЦ функцСЦСЧ держави безпосередньо або опосередковано спрямованСЦ на змСЦцнення СЦ вдосконалення загальносоцСЦальних гарантСЦй прав людини та громадянина. Сфера дСЦяльностСЦ органСЦв внутрСЦшнСЦх справ маСФ складну структуру, в тому числСЦ певнСЦ групи суспСЦльних вСЦдносин, що повтАЩязанСЦ СЦз захистом особи та держави вСЦд злочинних посягань, СЦ мСЦстить забезпечення суспСЦльного порядку та суспСЦльноСЧ безпеки.

АналСЦз завдань СЦ функцСЦй, якСЦ виконуються службою ДРЖМ, показуСФ про те, що в дСЦяльностСЦ цСЦСФСЧ служби питання забезпечення, реалСЦзацСЦСЧ, охорони та захисту прав, свобод, законних СЦнтересСЦв громадян та громадського порядку посСЦдають особливе мСЦiе. Служба ДРЖМ за допомогою рСЦзноманСЦтних засобСЦв та методСЦв бере участь у вирСЦшеннСЦ цих завдань безпосередньо на своСЧх дСЦлянках роботи. Значна вСЦдповСЦдальнСЦсть у забезпеченнСЦ реалСЦзацСЦСЧ та охоронСЦ прав, свобод та громадського порядку покладена на службу ДРЖМ, оскСЦльки майже лише ця служба тСЦсно взаСФмодСЦСФ з громадськСЦстю й у своСЧй повсякденнСЦй дСЦяльностСЦ займаСФться охороною прав, свобод та законних СЦнтересСЦв громадян шляхом забезпечення суспСЦльного спокою СЦ безпосередньоСЧ охорони певних благ особи.

Одним з принципСЦв охорони громадського порядку СФ участь громадськостСЦ у цСЦй справСЦ. ВзаСФмодСЦя державних правоохоронних органСЦв з громадськСЦстю тАФ важлива частина процесу демократизацСЦСЧ суспСЦльства, побудови в УкраСЧнСЦ правовоСЧ держави, забезпечення законностСЦ. СпСЦльна дСЦяльнСЦсть мСЦлСЦцСЦСЧ та обтАЩСФднань населення, якСЦ беруть участь у боротьбСЦ з правопорушеннями й охоронСЦ громадського порядку, формуСФ у свСЦдомостСЦ трудящих необхСЦднСЦсть зважати на загальнСЦ СЦнтерес, шанобливо ставитися до правових приписСЦв, з гСЦднСЦстю виконувати своСЧ громадянськСЦ обовтАЩязки.

УмСЦння працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ будувати взаСФмовСЦдносини з представниками конкретних громадських правоохоронних формувань розглядаСФться як важливий критерСЦй оцСЦнки СЧх професСЦйного рСЦвня, полСЦтичноСЧ СЦВаправовоСЧ культури. Саме тут вСЦдкриваються найширшСЦ можливостСЦ для виховання людей досвСЦдом практичноСЧ участСЦ у перетвореннях, що вСЦдбуваються у сферСЦ правопорядку Для виконання завдань, якСЦ постають, на рСЦвнСЦ сучасних вимог, необхСЦдно по-новому осмислити набутий досвСЦд, збагатити усСЦ напрями дСЦяльностСЦ новим змСЦстом, докорСЦнно обновити арсенал форм, методСЦв та засобСЦв охорони громадського порядку СЦ громадськоСЧ безпеки, боротьби з правопорушеннями. ТСЦльки так можна надати правоохороннСЦй дСЦяльностСЦ в УкраСЧнСЦ загальнонародного характеру, вивести СЧСЧ на якСЦсно новий рСЦвень. В умовах формування УкраСЧни як правовоСЧ незалежноСЧ держави, коли послСЦдовно скорочуСФться вплив адмСЦнСЦстративних методСЦв управлСЦння СЦ директивних розпоряджень, на перший план висуваСФться самоврядування народу, а державна "ада втСЦлюСФться у стСЦйкСЦ юридичнСЦ форми. Важливою рисою громадського СЦ господарського розвитку стаСФ розширення поля дСЦяльностСЦ громадських формувань, якСЦ представляють усСЦ верстви населення. Залучення широких верств населення до правоохоронноСЧ дСЦяльностСЦ закономСЦрно СЦ справедливо розглядаСФться як важливий канал участСЦ громадян в управлСЦннСЦ справами суспСЦльства СЦ держави, один СЦз головних чинникСЦв змСЦцнення конституцСЦйного режиму, ролСЦ законСЦв, посилення механСЦзму пСЦдтримки правопорядку на ТСрунтСЦ розвитку народовладдя. [22, c. 124]

НинСЦ в нашСЦй краСЧнСЦ ситуацСЦя та оперативна обстановка не вельми проста, можна сказати, навСЦть складна. Для СЧСЧ оздоровлення СЦз врахуванням особливостей територСЦСЧ, чисельностСЦ населення та низки СЦнших чинникСЦв райони мСЦст розбиваються на адмСЦнСЦстративнСЦ дСЦльницСЦ, за кожною з яких закрСЦплюСФться дСЦльничний СЦнспектор. Причому дСЦльницСЦ з найскладнСЦшою ситуацСЦСФю повиннСЦ доручатися найбСЦльш досвСЦдченим дСЦльничним. ДСЦльницСЦ, як правило, групуються в зони, за кожною з яких закрСЦплюСФться старший дСЦльничний СЦнспектор. ВСЦн керуСФ дСЦльничними, допомагаСФ СЧм у плануваннСЦ заходСЦв з профСЦлактики правопорушень та забезпечення громадського порядку на територСЦСЧ.

Позитивним прикладом може слугувати робота дСЦльничного, який рацСЦонально органСЦзував взаСФмодСЦю мСЦж громадськими пунктами охорони порядку (ГПОП), вмСЦСФ мобСЦлСЦзувати дСЦльничних СЦнспекторСЦв на виконання комплексних планСЦв профСЦлактики правопорушень. На громадських пунктах зВаохорони порядку маСФ провадитися пожвавлена робота всСЦх видСЦв громадських формувань, оскСЦльки в результатСЦ наполегливоСЧ працСЦ та СЦнтенсивноСЧ профСЦлактики, яку потрСЦбно провадити на ГПОП, СЦ кСЦлькСЦсть злочинних виявСЦв значно знизиться. ДСЦльничнСЦ СЦнспектори повиннСЦ щотижнево СЦ щомСЦсяця аналСЦзувати й узагальнювати результати роботи, правильно вести прийом громадян, стежити за правильнСЦстю СЦ повнотою СЦнформацСЦСЧ, що заноситься до картотеки профСЦлактичного облСЦку. ДСЦльничнСЦ СЦнспектори повиннСЦ проводити зустрСЦчСЦ, наради з громадянами, громадськими формуваннями, на яких обговорювати, як краще охороняти будинки, щоб запобСЦгти крадСЦжкам, виявляти осСЦб, якСЦ зловживають спиртними напоями та СЦншСЦ питання громадського порядку. Кожного дня дСЦльничнСЦ СЦнспектори провадять СЦнструктаж членСЦв громадських формувань (ГФ), знайомлять СЧх з оперативною обстановкою, навчають як поводитися з порушниками порядку, патрулюють разом СЦз членами ГФ. КерСЦвники райвСЦддСЦлу розробляють спецСЦальну форму завдання для членСЦв ГФ, яке доручаСФ СЧм дСЦльничний СЦнспектор. В ньому вказуються маршрут патрулювання СЦ список осСЦб, яких необхСЦдно перевСЦрити. Завершивши чергування, вСЦдповСЦдальний по ГФ доповСЦдаСФ дСЦльничному СЦнспектору про виконання завдання. Кожний дСЦльничний СЦнспектор повинен мати список членСЦв ГФ. Кожне ГФ належить реСФструвати за встановленим порядком. ДСЦльничнСЦ СЦнспектори за вказСЦвками ВДРЖМ УАСМ проводять зустрСЦчСЦ з мСЦiевими головами, представниками держадмСЦнСЦстрацСЦй, проводять заняття з членами ГФ.

В охоронСЦ громадського порядку СЦ безпеки, уВапрофСЦлактицСЦ правопорушень важлива роль належить дСЦльничним СЦнспекторам мСЦлСЦцСЦСЧ. Це пояснюСФться, по-перше, тим, що на територСЦСЧ адмСЦнСЦстративноСЧ дСЦльницСЦ, яка обслуговуСФться в мСЦстСЦ або сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ, вони виконують головний обсяг профСЦлактичних та правоохоронних функцСЦй, покладених законом на мСЦлСЦцСЦю. По-друге, дСЦльничнСЦ СЦнспектори у своСЧй дСЦяльностСЦ повсякчасно пСЦдтримують звтАЩязок з населенням, трудовими колективами, громадськими органСЦзацСЦями, оскСЦльки громадяни СЦ представники зазначених органСЦзацСЦй з усСЦх питань охорони громадського порядку СЦ профСЦлактики правопорушень звертаються безпосередньо в громадськСЦ пункти охорони порядку або до дСЦльничних СЦнспекторСЦв, якСЦ покликанСЦ надСЦйно захищати СЧхнСЦ права та СЦнтереси вСЦд злочинних посягань.

При вСЦддСЦлСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ у райввСЦдСЦлах, ГУ МВС областей, мСЦст КиСФва, Севастополя, АРК створюються посади СЦнспекторСЦв вСЦддСЦлу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ по роботСЦ з населенням СЦ громадськими формуваннями, якСЦ безпосередьо здСЦйснюють взаСФмодСЦю з громадськСЦстю, беруть участь в органСЦзацСЦСЧ та проведеннСЦ навчання активу громадськостСЦ, членСЦв громадських формувань, форм та методики попередження правопорушень, здСЦйснення профСЦлактичноСЧ роботи. СпСЦльно з СЦншими працСЦвниками правоохоронних органСЦв готують методичнСЦ рекомендацСЦСЧ по здСЦйсненню правового навчання членСЦв громадських формувань; вивчають органСЦзацСЦю проведення СЦнструктажСЦв членСЦв громадських формувань перед СЧх виходом на охорону громадського порядку; розробляють методичнСЦ рекомендацСЦСЧ з питань запровадження позитивних форм органСЦзацСЦСЧ роботи з населенням; вивчають та узагальнюють позитивний досвСЦд пСЦдпорядкованих пСЦдроздСЦлСЦв щодо залучення сил громадських формувань до проведення заходСЦв з попередження конкретних видСЦв злочинСЦв, проведення сходСЦв громадян, дСЦлових зустрСЦчей ДРЖМ з керСЦвниками органСЦв мСЦiевого самоврядування, активом населених пунктСЦв, здСЦйснення ДРЖМ подвСЦрних та поквартирних обходСЦв, змСЦцнення СЧх взаСФмодСЦСЧ з населенням та громадськими формуваннями; пСЦдтримують робочСЦ контакти СЦз засобами масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ для визначення напрямСЦв пропаганди дСЦяльностСЦ ОВС, пСЦдвищення СЧхнього престижу, постСЦйного СЦнформування громадськостСЦ про стан правопорядку та боротьби зСЦ злочиннСЦстю.

Роль громадськостСЦ у боротьбСЦ зСЦ злочиннСЦстю повинна повсякденно зростати, тому окремСЦ функцСЦСЧ держави мають поступово переходити до громадських органСЦзацСЦй. Але це не означаСФ, що слСЦд лСЦквСЦдувати адмСЦнСЦстративнСЦ органи СЦ передати СЧхнСЦ функцСЦСЧ громадськостСЦ. Передача певних державних функцСЦй громадським формуванням зовсСЦм не означаСФ СЦ не може означати послаблення контролю з боку державних органСЦв за суворим дотриманням норм права.

Роль населення в боротьбСЦ з антигромадськими виявами не лише в тому, що громадяни не повиннСЦ проходити повз порушникСЦв правопорядку. Головне завдання полягаСФ в тому, щоб громадськСЦ формування запобСЦгали будь-яким передумовам, якСЦ сприяють вчиненню злочинних намСЦрСЦв з боку антигромадських елементСЦв. [11, с. 12]

Протягом останнСЦх десяти рокСЦв, коли участь громадських формувань у боротьбСЦ з порушеннями правопорядку з рСЦзних причин було значно згорнуто, серед трудових колективСЦв та СЦнших громадських органСЦзацСЦй стали поширюватись погляди, що питання боротьби з антигромадськими виявами СЧх не стосуСФться, а цСЦСФю справою повиннСЦ займатися державнСЦ органи. Практика громадського осуду окремих членСЦв колективу здСЦйснювалась як ранСЦше, так СЦ тепер, але вона, як правило, була спрямована й проти осСЦб, якСЦ порушували трудову диiиплСЦну.

Таке становище, коли громадськСЦсть стала осторонь боротьби з правопорушниками, не могло не вСЦдбитися на загальному станСЦ боротьби зСЦ злочиннСЦстю в краСЧнСЦ. З цього випливаСФ, що до останнього часу боротьба зСЦ злочиннСЦстю та СЦншими антисоцСЦальними явищами в багатьох мСЦiях проводилась лише заходами кримСЦнального та адмСЦнСЦстративного характеру.

Але в умовах побудови демократичноСЧ правовоСЧ держави кримСЦнальна та адмСЦнСЦстративна репресСЦСЧ тАФ не СФдиний СЦ не головний засСЦб боротьби зСЦ злочиннСЦстю. СьогоднСЦ найважливСЦше значення мають заходи попереджувального характеру, що усувають причини, якСЦ породжують злочиннСЦсть.

Одним з головних заходСЦв попереджувального характеру саме СЦ СФ участь широкоСЧ громадськостСЦ в боротьбСЦ зСЦ злочиннСЦстю та СЦншими антисоцСЦальними явищами.

ОрганСЦзацСЦя СЦ здСЦйснення охорони громадського порядку

В даному випадку громадський порядок розумСЦСФться у вузькому сенсСЦ. ДСЦльничний СЦнспектор СФ, перш за все, органСЦзатором охорони громадського порядку на дСЦлянцСЦ. ВСЦн повинен не просто взаСФмодСЦяти з патрульно-постовими вбраннями мСЦлСЦцСЦСЧ, ДНД, СЦншими силами громадськостСЦ, здСЦйснювати з ними регулярне спСЦльне патрулювання, виучувати формам СЦ методам цСЦСФСЧ роботи, контролювати СЧх дСЦяльнСЦсть, але СЦ координувати зусилля всСЦх тих, хто бере участь в охоронСЦ громадського порядку на обслуговуванСЦй дСЦлянцСЦ.

ДСЦльничний СЦнспектор докладаСФ керСЦвництву СЦ черговому по органу внутрСЦшнСЦх справ про змСЦну оперативноСЧ обстановки, вносить пропозицСЦСЧ про найбСЦльш доцСЦльне розставляння патрульно-постових вбрань мСЦлСЦцСЦСЧ, при необхСЦдностСЦ тАФ пСЦсля узгодження з керСЦвництвом, а в його вСЦдсутнСЦсть тАФ з оперативним черговим по органу внутрСЦшнСЦх справ здСЦйснюСФ маневрування вбраннями на територСЦСЧ дСЦлянки. ЦСЦ функцСЦСЧ особливо яскраво виявляються при органСЦзацСЦСЧ охорони громадського порядку за принципом патрульних дСЦлянок, коли начальниками (старшими) патрульних дСЦлянок призначаються старшСЦ дСЦльничнСЦ або дСЦльничнСЦ СЦнспектора. [11, с. 16]

В рамках охорони громадського порядку дСЦльничний СЦнспектор контролюСФ дотримання громадянами СЦ посадовими особами правил паспортно-реСФстрацСЦйноСЧ системи, правил придбання, зберСЦгання, носСЦння СЦ перевезення вогнепальноСЧ зброСЧ, боСФприпасСЦв до нього, вибухових матерСЦалСЦв, а також законодавства про приватну детективну СЦ охоронну дСЦяльнСЦсть; сприяСФ працСЦвникам конвойноСЧ служби мСЦлСЦцСЦСЧ, СЦнших пСЦдроздСЦлСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в здСЦйсненнСЦ приводу до установ охорони здоров'я по СЧх виставах, санкцСЦонованим прокурором, що ухиляються вСЦд явки по виклику осСЦб, якСЦ страждають хронСЦчним алкоголСЦзмом, наркоманСЦСФю, венеричними захворюваннями або зараженСЦ ВРЖЧ.

АналСЦз дСЦяльностСЦ ДРЖМ вказуСФ на те, що значну частину роботи дСЦльничного СЦнспектора по охоронСЦ громадського порядку складаСФ надання в межах своСЧх повноважень допомоги депутатам, кандидатам в депутати, посадовим особам державних органСЦв СЦ установ, а також представникам суспСЦльних об'СФднань в здСЦйсненнСЦ СЧх законноСЧ дСЦяльностСЦ. Така допомога передбачаСФ не самостСЦйне виконання дСЦльничним СЦнспектором обов'язкСЦв цих органСЦв СЦ посадових осСЦб, а його втручання у випадках, коли СЧм виявляСФться протидСЦя або загрожуСФ небезпека. В зв'язку з цим дСЦльничний СЦнспектор повинен чСЦтко орСЦСФнтуватися в обов'язках СЦ правах установ охорони (наркологСЦчних, шкСЦрно-венерологСЦчних, психоневрологСЦчних диспансерСЦв) здоров'я, податкових органСЦв, органСЦв санСЦтарно-епСЦдемСЦологСЦчного, ветеринарного нагляду, вСЦйськових комСЦсарСЦатСЦв, органСЦв державноСЧ протипожежноСЧ служби, природоохоронних СЦ СЦнших органСЦв СЦ посадових осСЦб. Зокрема, при забезпеченнСЦ по вказСЦвцСЦ керСЦвництва охорони громадського порядку пСЦд час виселення громадян з житлових примСЦщень з санкцСЦСЧ прокурора або за рСЦшенням суду дСЦльничний СЦнспектор не повинен розкривати замкнутСЦ примСЦщення, виносити майно, органСЦзовувати його зберСЦгання, складати документи, пов'язанСЦ з виселенням.

Заходи щодо охорони громадського порядку включають СЦ загальнопопереджувальну дСЦяльнСЦсть дСЦльничного СЦнспектора, зокрема: установку в органСЦзацСЦях, установах хСЦмСЦчних пасток; виступи СЦ лекцСЦСЧ на правовСЦ теми на сходСЦ громадян, перед початком кСЦносеансСЦв; обстеження дитячих дошкСЦльних установ, шкСЦл СЦ СЦнших вСЦдвСЦдин в цСЦлях запобСЦгання крадСЦжкам особистого майна з роздягалень, побутових кСЦмнат; проведення в суспСЦльному пунктСЦ правоохорони зборСЦв з особами, що допускають правопорушення у сферСЦ родинно-побутових стосункСЦв; залишення на транспортних засобах, гаражСЦв, що зберСЦгаються зовнСЦ, СЦ платних стоянок, пам'яток з текстом профСЦлактичного вмСЦсту; притягування до адмСЦнСЦстративноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ за порушення правил благоустрою посадових осСЦб СЦ громадян, що мають удома в особистСЦй "асностСЦ, не забезпечують зовнСЦшнього освСЦтлення в темний час доби (в цСЦлях попередження вуличних злочинСЦв) СЦ СЦн.

Участь в розкриттСЦ СЦ розслСЦдуваннСЦ злочинСЦв

НормативнСЦ акти вСЦдносять до функцСЦй дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ проведення розслСЦдування злочинСЦв, у справах про яких виробництво попереднього слСЦдства не обов'язкове, а також здСЦйснення досудовоСЧ пСЦдготовки матерСЦалСЦв по протокольнСЦй формСЦ у справах про злочини, вСЦднесенСЦ до компетенцСЦСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ суспСЦльноСЧ безпеки.

При виявленнСЦ на дСЦлянцСЦ злочинСЦв, у справах про яких виробництво попереднього слСЦдства не обов'язкове, дСЦльничний СЦнспектор самостСЦйно проводить комплекс передбачених карно-процесуальним законодавством невСЦдкладних слСЦдчих дСЦй СЦ оперативно-розшукових заходСЦв щодо встановлення СЦ закрСЦплення слСЦдСЦв злочину СЦ СЦнших обставин, що мають значення для справи.

Виявивши на дСЦлянцСЦ злочини, у справах про яких виробництво попереднього слСЦдства обов'язкове, дСЦльничний СЦнспектор зобов'язаний прийняти заходи до охорони мСЦiя випадку, виявлення свСЦдкСЦв, наданню допомозСЦ потерпСЦлим, встановленню СЦ затриманню осСЦб, пСЦдозрюваних в скоюваннСЦ злочинСЦв, виявленню СЦ вилученню викраденого майна, знарядь злочину, СЦ СЦнших речових доказСЦв. В разСЦ неможливостСЦ прибуття на мСЦiе випадку слСЦдчо-оперативноСЧ групи або спСЦвробСЦтникСЦв кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ дСЦльничний СЦнспектор самостСЦйно проводить передбаченСЦ законом слСЦдчСЦ дСЦСЧ СЦ оперативно-розшуковСЦ заходи щодо встановлення СЦ закрСЦплення слСЦдСЦв злочину.

Знання дСЦльничним СЦнспектором особливостей дСЦлянки СЦ населення, що проживаСФ на нСЦм, СЦстотно пСЦдвищуСФ ефективнСЦсть роботи слСЦдчо-оперативноСЧ групи. Тому вихСЦд дСЦльничного СЦнспектора для роботи за гарячими слСЦдами» на мСЦiя досконалих на дСЦлянцСЦ злочинСЦв в практицСЦ роботи органСЦв внутрСЦшнСЦх справ ставиться йому в обов'язок. ОсновнСЦ використовуванСЦ при цьому методи роботи: перевСЦрка на причетнСЦсть до злочину ранСЦше судимих СЦ СЦнших профСЦлактуСФмих осСЦб нСЦ числа жителСЦв дСЦлянки, здСЦйснення поквартирного обходу.

До функцСЦй дСЦльничного СЦнспектора вСЦдносяться також виконання по вказСЦвцСЦ керСЦвництва визначень судСЦв, постанов суддСЦв СЦ письмових доручень прокурорСЦв СЦ слСЦдчих у справах СЦ матерСЦалам, що знаходяться в СЧх виробництвСЦ, сприяння при виробництвСЦ ними окремих процесуальних дСЦй.

Таким чином, функцСЦСЧ, здСЦйснюванСЦ дСЦльничним СЦнспектором мСЦлСЦцСЦСЧ, дозволяють розглядати його як органСЦзатора СЦ активного учасника охорони громадського порядку, попередження СЦ розкриття злочинСЦв, що безпосередньо вСЦдповСЦдаСФ за кСЦнцевСЦ результати цСЦСФСЧ роботи на закрСЦпленСЦй дСЦлянцСЦ.

Приведемо наказ МСЦнСЦстерства внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни "Про затвердженнСЦ Положення про службу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в системСЦ МСЦнСЦстерства внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни" (№1212 вСЦд 20.10.2003 р.), зареСФстрований в МСЦнСЦстерствСЦ юстицСЦСЧ УкраСЧни: 11.11.2003 р. №1031/8352. Дата набуття чинностСЦ: 22.11.2003 р.

АналСЦзуСФмий приказ заборонив використовувати дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ за межами закрСЦплених за ними адмСЦнСЦстративних дСЦлянок СЦ встановив, що при проведеннСЦ оперативно-розшукових, слСЦдчих СЦ профСЦлактичних заходСЦв дСЦльничнСЦ СЦнспектора виконують своСЧ обов'язки лише на закрСЦплених за ними адмСЦнСЦстративних дСЦлянках.

Положення про службу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в системСЦ МСЦнСЦстерства внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни, затверджене даним наказом, визначаСФ завдання, основнСЦ напрями органСЦзацСЦСЧ роботи, обов'язку СЦ права працСЦвникСЦв служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ.

Зокрема, дСЦльничним СЦнспекторам надано право:

- перевСЦряти у громадян СЦ посадових осСЦб документи, що засвСЦдчують особу, за наявностСЦ достатнСЦх пСЦдстав для того, щоб пСЦдозрювати СЧх в скоСФннСЦ злочину або адмСЦнСЦстративного правопорушення;

- отримувати вСЦд громадян СЦ посадових осСЦб пояснення, вСЦдомостСЦ СЦ довСЦдки, необхСЦднСЦ у зв'язку з виконанням службових обов'язкСЦв;

- затримувати на строк до 3 годин осСЦб, що зробили адмСЦнСЦстративне правопорушення, з метою його припинення вСЦдповСЦдно до законодавства УкраСЧни, якщо вичерпанСЦ СЦншСЦ заходи дСЦСЧ;

- викликати громадян СЦ посадових осСЦб у справах СЦ матерСЦалам, що знаходяться у виробництвСЦ;

- вилучати вогнепальну зброю СЦ бойовСЦ запаси:

а) в пСЦдприСФмств, органСЦзацСЦй, установ (окрСЦм воСФнСЦзованоСЧ охорони) в разСЦ порушення правил його придбання, зберСЦгання, облСЦку, використання СЦ перевезення;

б) у громадян - при вСЦдмСЦнСЦ дозволу на право його зберСЦгання СЦ використання;

- обстежувати об'СФкти дозвСЦльноСЧ системи;

- безкоштовно використовувати транспортнСЦ засоби, що належать пСЦдприСФмствам, установам, органСЦзацСЦям СЦ громадянам (окрСЦм транспортних засобСЦв дипломатичних, консульських СЦ СЦнших представництв СЦноземних держав, мСЦжнародних органСЦзацСЦй, транспортних засобСЦв спецСЦального призначення) для проСЧзду до мСЦiя подСЦСЧ або стихСЦйного лиха, доставки в лСЦкувальнСЦ заклади осСЦб, що потребують невСЦдкладноСЧ меддопомоги, переслСЦдування правопорушникСЦв СЦ доставки СЧх в органи внутрСЦшнСЦх справ;

- у будь-який час доби безперешкодно входити:

а) на територСЦю СЦ в примСЦщення пСЦдприСФмств, установ СЦ органСЦзацСЦй, у тому числСЦ митницСЦ, СЦ оглядати СЧх з метою припинення злочинСЦв, переслСЦдування осСЦб, пСЦдозрюваних в скоСФннСЦ злочину або за умов стихСЦйного лиха;

б) у житлСЦ або в СЦнше володСЦння особи, що знаходиться пСЦд адмСЦнСЦстративним наглядом, з метою перевСЦрки виконання встановлених судом обмежень;

- у невСЦдкладних випадках безперешкодно СЦ безкоштовно користуватися засобами зв'язку, що належать пСЦдприСФмствам, установам, органСЦзацСЦям;

- СЦншСЦ права, передбаченСЦ даним Положенням.

ВСЦдзначимо, що до основних обов'язкСЦв дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ вСЦднесений обов'язок надавати допомогу громадянам, посадовим особам, пСЦдприСФмствам, установам, органСЦзацСЦям, суспСЦльним об'СФднанням СЦ працСЦвникам СЦнших пСЦдроздСЦлСЦв органСЦв внутрСЦшнСЦх справ в здСЦйсненнСЦ СЧх законних прав СЦ СЦнтересСЦв. [33]

2. РоздСЦл 2. ОсобливостСЦ взаСФмодСЦСЧ служби ДРЖМ з СЦншими пСЦдроздСЦлами ОВС


2.1 АдмСЦнСЦстративно-правовСЦ засади взаСФмодСЦСЧ ДРЖМ з СЦншими пСЦдроздСЦлами МГБ при попередженнСЦ та виявленнСЦ злочинСЦв (ППСМ, паспортна служба, дозвСЦльна система, ДАРЗ)


АналСЦз завдань СЦ функцСЦй, якСЦ виконуються службою ДРЖМ, показуСФ про те, що в дСЦяльностСЦ цСЦСФСЧ служби питання забезпечення, реалСЦзацСЦСЧ, охорони та захисту прав, свобод, законних СЦнтересСЦв громадян та громадського порядку посСЦдають особливе мСЦiе. Служба ДРЖМ за допомогою рСЦзноманСЦтних засобСЦв та методСЦв бере участь у вирСЦшеннСЦ цих завдань безпосередньо на своСЧх дСЦлянках роботи. Значна вСЦдповСЦдальнСЦсть у забезпеченнСЦ реалСЦзацСЦСЧ та охоронСЦ прав, свобод та громадського порядку покладена на службу ДРЖМ, оскСЦльки майже лише ця служба тСЦсно взаСФмодСЦСФ з громадськСЦстю й у своСЧй повсякденнСЦй дСЦяльностСЦ займаСФться охороною прав, свобод та законних СЦнтересСЦв громадян шляхом забезпечення суспСЦльного спокою СЦ безпосередньоСЧ охорони певних благ особи.

ВзаСФмодСЦя державних правоохоронних органСЦв мСЦж собою тАФ важлива частина процесу, побудови в УкраСЧнСЦ правовоСЧ держави, забезпечення законностСЦ. СпСЦльна дСЦяльнСЦсть мСЦлСЦцСЦСЧ у боротьбСЦ з правопорушеннями й охоронСЦ громадського порядку, формуСФ у свСЦдомостСЦ трудящих необхСЦднСЦсть зважати на загальнСЦ СЦнтерес, шанобливо ставитися до правових приписСЦв, з гСЦднСЦстю виконувати своСЧ громадянськСЦ обовтАЩязки. [33]

УмСЦння працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ будувати внутрСЦшнСЦ взаСФмовСЦдносини розглядаСФться як важливий критерСЦй оцСЦнки СЧх професСЦйного рСЦвня, полСЦтичноСЧ СЦ правовоСЧ культури. Саме тут вСЦдкриваються найширшСЦ можливостСЦ для виховання людей досвСЦдом практичноСЧ участСЦ у перетвореннях, що вСЦдбуваються у сферСЦ правопорядку. Для виконання завдань, якСЦ постають, на рСЦвнСЦ сучасних вимог, необхСЦдно по-новому осмислити набутий досвСЦд, збагатити усСЦ напрями дСЦяльностСЦ новим змСЦстом, докорСЦнно обновити арсенал форм, методСЦв та засобСЦв охорони громадського порядку СЦ громадськоСЧ безпеки, боротьби з правопорушеннями. ТСЦльки так можна надати правоохороннСЦй дСЦяльностСЦ в УкраСЧнСЦ загальнонародного характеру, вивести СЧСЧ на якСЦсно новий рСЦвень.

НинСЦ в нашСЦй краСЧнСЦ ситуацСЦя та оперативна обстановка не вельми проста, можна сказати, навСЦть складна. Для СЧСЧ оздоровлення СЦз врахуванням особливостей територСЦСЧ, чисельностСЦ населення та низки СЦнших чинникСЦв райони мСЦст розбиваються на адмСЦнСЦстративнСЦ дСЦльницСЦ, за кожною з яких закрСЦплюСФться дСЦльничний СЦнспектор. Причому дСЦльницСЦ з найскладнСЦшою ситуацСЦСФю повиннСЦ доручатися найбСЦльш досвСЦдченим дСЦльничним. ДСЦльницСЦ, як правило, групуються в зони, за кожною з яких закрСЦплюСФться старший дСЦльничний СЦнспектор. ВСЦн керуСФ дСЦльничними, допомагаСФ СЧм у плануваннСЦ заходСЦв з профСЦлактики правопорушень та забезпечення громадського порядку на територСЦСЧ.

Позитивним прикладом може служити робота дСЦльничного, який рацСЦонально органСЦзував взаСФмодСЦю мСЦж громадськими пунктами охорони порядку (ГПОП), вмСЦСФ мобСЦлСЦзувати дСЦльничних СЦнспекторСЦв на виконання комплексних планСЦв профСЦлактики правопорушень. ДСЦльничнСЦ СЦнспектори повиннСЦ щотижнево СЦ щомСЦсяця аналСЦзувати й узагальнювати результати роботи, правильно вести прийом громадян, стежити за правильнСЦстю СЦ повнотою СЦнформацСЦСЧ, що заноситься до картотеки профСЦлактичного облСЦку.

Тому дуже важливим моментом СФ взаСФмодСЦя ДРЖМ з СЦншими пСЦдроздСЦлами. У зв'язку з цим було проведено анкетування працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ.

У травнСЦ 2008 року було проведено анкетування спСЦвробСЦтникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в КиСФвСЦ. Було опитано бСЦльше 100 чоловСЦк СЦз служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ (ДРЖМ), понад 100 спСЦвробСЦтникСЦв ДержавноСЧ автомобСЦльноСЧ СЦнспекцСЦСЧ (ДАРЖ) стСЦльки ж спСЦвробСЦтникСЦв патрульно-постовоСЧ служби мСЦлСЦцСЦСЧ (ППСМ).

Будувалася анкета за принципом трифазностСЦ: адаптацСЦйнСЦ запитання; запитання, покликанСЦ досягти поставленоСЧ мети; запитання, що знСЦмають напругу пСЦсля спСЦлкування з СЦнтервтАЩюером.

Запитання були двох типСЦв тАУ змСЦстовСЦ та функцСЦональнСЦ. До функцСЦональних були вСЦднесенСЦ запитання-фСЦльтр СЦ контрольне запитання. ЗмСЦстовСЦ запитання подСЦлялися на: 1) запитання про факти, 2) запитання про думки, настановлення, мотиви поведСЦнки. Помилка вибСЦрки тАУ 1-1,5%.

Мета дослСЦдження тАУ виявити достовСЦрну, територСЦально закрСЦплену СЦнформацСЦю щодо означеноСЧ правоохоронноСЧ галузСЦ та зтАЩясувати проблемнСЦ вузли для подальшого СЧх розвтАЩязання; зтАЩясувати стан громадськоСЧ думки в мСЦлСЦцейському середовищСЦ щодо обтАЩСФкта позицСЦонування тАУ мСЦлСЦцСЦСЧ та СЧСЧ ролСЦ в соцСЦумСЦ.

ОцСЦнка рСЦвня забезпечення законностСЦ спСЦвробСЦтниками мСЦлСЦцСЦСЧ пСЦд час виконання своСЧх обовтАЩязкСЦв розподСЦлилася за рСЦзними службами.


Рисунок 1. ОцСЦночнСЦ судження дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ щодо забезпечення ними законностСЦ пСЦд час виконання службових обовтАЩязкСЦв

Рисунок 2. ОцСЦночнСЦ судження спСЦвробСЦтникСЦв ДержавтоСЦнспекцСЦСЧ щодо забезпечення ними законностСЦ пСЦд час виконання службових обовтАЩязкСЦв


За результатами опитування можна зробити висновок, що спСЦвробСЦтники ДАРЖ практично не мають сумнСЦвСЦв щодо якСЦсного виконання своСЧх обовтАЩязкСЦв: 100% респондентСЦв упевненСЦ в безпомилковостСЦ своСФСЧ правозастосовчоСЧ дСЦяльностСЦ. БлизькСЦ до цього й результати опитування спСЦвробСЦтникСЦв пСЦдроздСЦлСЦв патрульно-постовоСЧ служби: лише 3% з них сумнСЦваються в законностСЦ "асних дСЦй пСЦд час несення служби. Але ж численнСЦ факти, що оприлюднюються в ЗМРЖ, та свСЦдчення громадян переконують у протилежному! РЖ лише дСЦльничнСЦ СЦнспектори мСЦлСЦцСЦСЧ дали на поставлене запитання вСЦдповСЦдСЦ, що свСЦдчать про здатнСЦсть критично мислити: сумарно 87% дСЦльничних переконанСЦ у "аснСЦй правотСЦ пСЦд час здСЦйснення службових повноважень. Однак 6% спСЦвробСЦтникСЦв цСЦСФСЧ служби не мають такоСЧ впевненостСЦ (вСЦдповСЦдь тАЮскорСЦше не забезпечую, нСЦж забезпечуютАЭ) СЦ 7% не знали, що вСЦдповСЦсти.

Рисунок 3. Чи ефективно працюСФ мСЦлСЦцСЦя в краСЧнСЦ? (ОцСЦнка дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ)


Рисунок 4. Чи ефективно працюСФ мСЦлСЦцСЦя в краСЧнСЦ? (ОцСЦнка спСЦвробСЦтникСЦв ДАРЖ)


Було спрогнозовано розбСЦжностСЦ у вСЦдповСЦдях щодо ефективностСЦ роботи мСЦлСЦцСЦСЧ, тому в анкету було вмСЦщено так зване контрольне запитання, вСЦдповСЦдаючи на яке, респондент мСЦг оцСЦнити не ефективнСЦсть роботи всСЦСФСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ (абстракцСЦя), а ефективнСЦсть "асноСЧ роботи на довСЦренСЦй йому дСЦлянцСЦ (конкретика). ВСЦдповСЦдСЦ на контрольне запитання подано в порСЦвняльному рисунку.


Рисунок 5. Чи ефективно працюСФ мСЦлСЦцСЦя в краСЧнСЦ? (ОцСЦнка спСЦвробСЦтникСЦв ППСМ)


Отже, спСЦвробСЦтники ДАРЖ та ППСМ дали знову позитивнСЦ вСЦдповСЦдСЦ на запитання щодо ефективностСЦ роботи (вже не лише мСЦлСЦцСЦСЧ взагалСЦ, а й "асноСЧ). ДСЦльничнСЦ СЦнспектори мали сумнСЦви: 17% зазначили, що скорСЦше не справляються, нСЦж справляються з покладеними на них обовтАЩязками, 3% визнали, що повнСЦстю не справляються СЦ 7% вагалися.

ВиникаСФ запитання: чому така велика розбСЦжнСЦсть в оцСЦнках ефективностСЦ дСЦяльностСЦ мСЦлСЦцСЦСЧ взагалСЦ та ефективностСЦ "асноСЧ дСЦяльностСЦ в середовищСЦ представникСЦв рСЦзних служб?

На мою думку, тут СФ два фактори.

1. СпСЦвробСЦтники ДАРЖ та ППСМ СФ членами досить великих СЦ вСЦдносно сталих колективСЦв. А колективам притаманнСЦ такСЦ ознаки, як корпоративний дух, корпоративна СЦдеологСЦя, взаСФмовиручка (а, отже, допомога у виконаннСЦ службових обовтАЩязкСЦв), а також кругова порука. КрСЦм того, в колективах побутуСФ сформована колективна думка та оцСЦночнСЦ судження (можливо, й помилковСЦ) щодо тих чи СЦнших явищ або подСЦй. А колективна думка завжди менш критична, нСЦж СЦндивСЦдуальна, що пСЦдтверджують СЦ результати соцСЦологСЦчних дослСЦджень. Що стосуСФться дСЦльничних СЦнспекторСЦв, то вони виконують своСЧ обовтАЩязки переважно самостСЦйно, навантаження на одну людину при цьому нерСЦдко зростаСФ до граничноСЧ межСЦ тАУ дСЦльничних СЦнспекторСЦв катастрофСЦчно не вистачаСФ. РЖ в СЧхньому середовищСЦ важче сформувати колективну думку СЦ корпоративний дух. Саме тому, на мСЦй погляд, данСЦ опитування рСЦзних служб так вСЦдрСЦзняються.


Рисунок 6. ОцСЦнка ефективностСЦ "асноСЧ роботи дСЦльничними СЦнспекторами мСЦлСЦцСЦСЧ, спСЦвробСЦтниками ДАРЖ СЦ ППСМ


Другий фактор тАУ реакцСЦя престижу. Респондент (на пСЦдсвСЦдомому рСЦвнСЦ) видаСФ бажане за дСЦйсне, спотворюючи в такий спосСЦб реальнСЦсть. На мою думку, корпоративний дух може активСЦзувати реакцСЦю престижу в кожного члена колективу, який вСЦдчуваСФ вСЦдповСЦдальнСЦсть за певний тАЮпоказник по службСЦтАЭ, а, отже, намагаСФться (на пСЦдсвСЦдомому чи свСЦдомому рСЦвнСЦ) його завищити. Так, негативна вСЦдповСЦдь на запитання щодо ефективностСЦ "асноСЧ дСЦяльностСЦ або законностСЦ чи незаконностСЦ своСЧх рСЦшень та дСЦй пСЦд час служби може вплинути на думку про роботу всСЦСФСЧ служби (ДАРЖ, ППСМ), цСЦлого колективу. У дСЦльничних СЦнспекторСЦв, якСЦ дСЦють СЦндивСЦдуально, реакцСЦя престижу спостерСЦгаСФться меншою мСЦрою.

Ще одним пСЦдтвердженням цих тез СФ вСЦдповСЦдСЦ на запитання анкети щодо того, чи спроможна мСЦлСЦцСЦя прийти на допомогу кожному, чиСЧ права порушенСЦ або хто потребуСФ захисту.

По 71% респондентСЦв з ДАРЖ та ППСМ дали однозначно ствердну вСЦдповСЦдь на це запитання. Ще по 25% респондентСЦв цих служб вСЦдповСЦли, що скорСЦше так, нСЦж нСЦ. СумнСЦви на негативнСЦ вСЦдповСЦдСЦ спостерСЦгалися лише в 1-2% респондентСЦв. НатомСЦсть дСЦльничнСЦ СЦнспектори позитивно вСЦдповСЦли лише в 22% анкет, елемент сумнСЦву (тАЮскорСЦше так, нСЦж нСЦтАЭ) мали ще 34% (отже, сумарно позитивнСЦ вСЦдповСЦдСЦ склали 56%). Водночас про повну нездатнСЦсть прийти на допомогу громадянам зазначили 12% опитаних дСЦльничних СЦнспекторСЦв та 26% вСЦдповСЦли, що мСЦлСЦцСЦя тАЮскорСЦше не спроможна, нСЦж тактАЭ, 6% вагалися з вСЦдповСЦддю.


Рисунок 7. Чи здатна мСЦлСЦцСЦя прийти на допомогу кожному, чиСЧ права порушенСЦ або хто потребуСФ захисту?

Рисунок 8. МотивацСЦя обрання професСЦСЧ мСЦлСЦцСЦонера


В основному респонденти засвСЦдчили, що мрСЦяли з дитинства бути мСЦлСЦцСЦонерами, бажали вСЦдновлювати справедливСЦсть СЦ захищати людей. Водночас серед дСЦльничних СЦнспекторСЦв досить великий вСЦдсоток респондентСЦв не вСЦддав перевагу жодному СЦз запропонованих варСЦантСЦв, написавши тАЮРЖншетАЭ (35%). На нашу думку, виявлення мотивацСЦСЧ до служби в мСЦлСЦцСЦСЧ може бути темою окремого соцСЦологСЦчного дослСЦдження, оскСЦльки дСЦагностика такоСЧ мотивацСЦСЧ допоможе зрозумСЦти, чого очСЦкують спСЦвробСЦтники вСЦд своСФСЧ корпорацСЦСЧ (системи МВС), а це, в свою чергу, допоможе спрогнозувати СЧхнСЦ дСЦСЧ за тих чи СЦнших ситуацСЦй, зокрема, екстремальних або кризових.

Так, досить тривожними СФ данСЦ щодо дСЦльничних СЦнспекторСЦв: 6% опитаних пСЦшли служити заради вирСЦшення особистих проблем, 9% бажали вСЦдчувати "асну захищенСЦсть з боку системи МВС (така мотивацСЦя, "асне, перегукуСФться з попередньою), а 3% респондентСЦв подобаСФться вСЦдчувати "аду над рештою людей. Сумарно це становить 18%. ТакСЦ спСЦвробСЦтники навряд чи СФ окрасою служби. [36]

Водночас данСЦ опитування по ДАРЖ та ППСМ не сприймаються обтАЩСФктивними, бо, як зазначалося, в цих колективах, вСЦрогСЦдно, спостерСЦгаСФться реакцСЦя престижу.

Досить показовими СФ вСЦдповСЦдСЦ спСЦвробСЦтникСЦв столичноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ на запитання, чи бажали б вони, щоб СЧхнСЦ дСЦти теж обрали професСЦю мСЦлСЦцСЦонера. ВСЦдповСЦдСЦ досить показовСЦ; вони мСЦстять квСЦнтесенцСЦю оцСЦночних суджень СЦ щодо "асного СЦмСЦджу, СЦ щодо задоволеностСЦ "асною долею, СЦ щодо оцСЦнки авторитетностСЦ й престижностСЦ служби, оскСЦльки дСЦтям, як водиться, батьки бажають кращоСЧ долСЦ, нСЦж собСЦ


Рисунок 9. Чи хотСЦли б ви, щоб вашСЦ дСЦти обрали професСЦю мСЦлСЦцСЦонера?


ДСЦльничнСЦ СЦнспектори менше за всСЦх бажають бачити своСЧх дСЦтей в мСЦлСЦцейських погонах тАУ 12%. НатомСЦсть спСЦвробСЦтники ДАРЖ та ППСМ бажали б цього тАУ вСЦдповСЦдно 38% СЦ 50%. Це свСЦдчить, що СЧхня служба СЧм подобаСФться, корпорацСЦя (система МВС) виправдала СЧхнСЦ сподСЦвання СЦ прагнення до самовираження.

72% дСЦльничних не хочуть для своСЧх дСЦтей такого майбутнього, вСЦдповСЦдно 39% СЦ 28% респондентСЦв з ДАРЖ та ППСМ бажають своСЧм дСЦтям СЦншоСЧ долСЦ.

Проведене опитування в мСЦлСЦцейському середовищСЦ на прикладСЦ трьох служб тАУ ДРЖМ, ДАРЖ та ППСМ дозволяСФ зробити такСЦ висновки щодо внутрСЦшнього (корпоративного) налаштування спСЦвробСЦтникСЦв:

 • спСЦвробСЦтники мСЦлСЦцСЦСЧ переважно оцСЦнюють якСЦсть виконання своСЧх обовтАЩязкСЦв (дотримання вимог законностСЦ, ефективнСЦсть "асноСЧ дСЦяльностСЦ та дСЦяльностСЦ мСЦлСЦцСЦСЧ взагалСЦ) високо; розбСЦжностСЦ в поглядах спостерСЦгаються лише в службСЦ ДРЖМ, яка СФ менш структурованою за субординацСЦйним принципом;
 • свСЦй СЦмСЦдж в очах пересСЦчних громадян тАУ реципСЦСФнтСЦв мСЦлСЦцейських послуг тАУ спСЦвробСЦтники мСЦлСЦцСЦСЧ оцСЦнюють як середнСЦй та вище середнього; подСЦСЧ тАЮпомаранчевоСЧ революцСЦСЧтАЭ для пСЦдвищення "асного СЦмСЦджу сприймають позитивно; погСЦршення свого СЦмСЦджу з подСЦями тАЮпомаранчевоСЧ революцСЦСЧтАЭ повтАЩязують лише спСЦвробСЦтники ДРЖМ;
 • невдоволення службою (на прикладСЦ бажання\небажання бачити своСЧх дСЦтей в лавах мСЦлСЦцСЦСЧ) спостерСЦгаСФться у представникСЦв усСЦх служб, однак бСЦльшою мСЦрою в спСЦвробСЦтникСЦв ДРЖМ, меншою тАУ ДАРЖ та ППСМ;
 • прогнозована дослСЦдниками реакцСЦя престижу в мСЦлСЦцСЦйному середовищСЦ спостерСЦгаСФться в службах, в яких виняткове значення маСФ колектив СЦ, вСЦдповСЦдно, колективна думка;
 • з метою вивчення мотивацСЦСЧ приходу спСЦвробСЦтниками на службу в мСЦлСЦцСЦю та на пСЦдставСЦ цього формування уявлень про очСЦкування спСЦвробСЦтникСЦв та прогнозування СЧхнСЦх дСЦй в кризових та екстремальних ситуацСЦях слСЦд провести поглиблене соцСЦологСЦчне опитування СЦз залученням аналСЦтикСЦв-психологСЦв; на пСЦдставСЦ отриманих даних виробити вСЦдповСЦднСЦ рекомендацСЦСЧ для кадрових служб;
 • пСЦд час розробки анкет для наступних соцСЦологСЦчних опитувань включити запитання щодо освСЦтнього рСЦвня респондентСЦв, джерел надходження правовоСЧ та СЦншоСЧ СЦнформацСЦСЧ (в тому числСЦ СЦмСЦджеформуючого характеру), що впливаСФ на формування свСЦтоглядних орСЦСФнтирСЦв у спСЦвробСЦтникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ та оцСЦнку СЧх ролСЦ як у державотворчих процесах, так СЦ в процесах формування позитивного СЦмСЦджу мСЦлСЦцСЦСЧ УкраСЧни. [36]

Пересувна мСЦлСЦцейська група (ПМГ)

- комбСЦнований по складу та оснащений спецСЦальними технСЦчними засобами наряд мСЦлСЦцСЦСЧ на автомобСЦлСЦ, який несе патрульну службу на закрСЦпленому секторСЦ СЦ призначений для вжиття невСЦдкладних заходСЦв по попередженню порушень громадського порядку, здСЦйснення оперативно-розшукових заходСЦв по розкриттю злочинСЦв по свСЦжих слСЦдах. Склад кожноСЧ цСЦСФСЧ групи визначаСФться наказом начальника ГУВС (УВС) мСЦста, мСЦськрайоргану внутрСЦшнСЦх справ СЦ до неСЧ включаються: працСЦвник карного розшуку, дСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ, мСЦлСЦцСЦонер та мСЦлСЦцСЦонер-водСЦй.

СпецСЦалСЦзована патрульна група (СПГ) тАФ спецСЦальний вид наряду, призначений для боротьби з найпоширенСЦшими правопорушеннями на вулицях та в СЦнших громадських мСЦiях. Члени цСЦСФСЧ групи несуть службу, як правило, в цивСЦльному одязСЦ пСЦд керСЦвництвом оперативного працСЦвника або дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ.

ДСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ забезпечуСФ безпеку громадян СЦ громадський порядок на територСЦСЧ закрСЦпленоСЧ за ним дСЦльницСЦ, вживаСФ заходСЦв до своСФчасного попередження та розкриття злочинСЦв, запобСЦгання СЦнших правопорушень. СприяСФ патрульно-постовим нарядам, народним дружинам регулярно здСЦйснювати спСЦльне патрулювання.

ВСЦн зобовтАЩязаний:

а) постСЦйно аналСЦзувати стан оперативноСЧ обстановки СЦ вносити начальнику органу внутрСЦшнСЦх справ найдоцСЦльнСЦшу пропозицСЦю про розстановку СЦ маневрування патрульно-постових нарядСЦв, що беруть участь в охоронСЦ громадського порядку;

б) за необхСЦдностСЦ, залежно вСЦд стану оперативноСЧ обстановки, за згодою керСЦвництва органу, здСЦйснювати маневрування патрульно-постовими нарядами на територСЦСЧ дСЦльницСЦ;

в) СЦнформувати патрульно-постовСЦ наряди про змСЦни в оперативнСЦй обстановцСЦ СЦ про осСЦб, якСЦ здатнСЦ вчинити правопорушення. При вчиненнСЦ злочину залучати патрульно-постовСЦ наряди до розшуку злочинцСЦв по гарячих слСЦдах у межах дСЦльницСЦ або патрульноСЧ дСЦльницСЦ;

г) контролювати несення служби патрульно-постовими нарядами на дСЦльницСЦ;

д) здСЦйснювати разом з патрульно-постовими нарядами обхСЦд мСЦiь можливоСЧ появи розшукуваних осСЦб та вчинення правопорушень; е) пСЦд час несення служби навчати мСЦлСЦцСЦонерСЦв СЦ народних дружинникСЦв формам СЦ методам роботи.

При вСЦдпрацюваннСЦ дСЦльниць ППМ додаються:

а) одна-двСЦ пересувнСЦ мСЦлСЦцейськСЦ групи;

б) дСЦльничнСЦ СЦнспектори мСЦлСЦцСЦСЧ;

в) провСЦдник СЦз службовим собакою.

Патрульно-постову службу мСЦлСЦцСЦСЧ зобовтАЩязанСЦ перевСЦряти дСЦльничнСЦ СЦнспектори (начальники лСЦнСЦйних пунктСЦв) систематично на територСЦСЧ дСЦльницСЦ, яку вони обслуговують. [33]

ПересувнСЦ мСЦлСЦцейськСЦ групи працюють в закрСЦплених за ними секторах в тСЦснСЦй взаСФмодСЦСЧ з дСЦльничними СЦнспекторами, патрулями, постовими та СЦншими працСЦвниками мСЦлСЦцСЦСЧ, а також з громадськСЦстю.

У функцСЦСЧ дСЦльничного СЦнспектора входить також робота з паспортною службою. ЗгСЦдно "Положення 1220 вСЦд 2003 року УкраСЧни», дСЦльничний СЦнспектор маСФ пряме вСЦдношення до роботи даноСЧ служби. Перш за все, це тСЦсна робота з населенням, тобто облСЦк пСЦдзвСЦтних йому осСЦб, СЦ якщо йому зустрСЦчаються такСЦ особи якСЦ вСЦдбували термСЦн за який-небудь злочин в мСЦiях позбавлення волСЦ, а пСЦсля звСЦльнення не мають документСЦв, що засвСЦдчують його особу, тодСЦ дСЦльничний СЦнспектор розглядаСФ дану ситуацСЦю по встановленню особи, працюючи в парСЦ з паспортною службою. Для того, щоб дана особа могла отримати паспорт встановленого зразка стандарту УкраСЧни згСЦдно закону вСЦд 1993 р., згСЦдно якому всСЦ жителСЦ мають громадянство УкраСЧни повиннСЦ мати паспорти УкраСЧнського зразка. Якщо такий вСЦдсутнСЦй по яких-небудь причинах, треба, перш за все, встановити причину недолСЦку або вСЦдсутностСЦ даного документа, або це втрата, або крадСЦжка, або елементарна халатнСЦсть по якСЦй дана особа не змогла вчасно отримати паспорт. Коли ця людина приходить в паспортну службу, вСЦн зобов'язаний принести ряд документСЦв, на пСЦдставСЦ яких видаСФться паспорт: свСЦдоцтво про народження, документ пСЦдтверджуючий наявнСЦсть жил площСЦ точнСЦше куди вСЦн прописуватиметься, паспорти членСЦв семи, якщо це молода людина, то паспорти батькСЦв, якщо по старше за мужа або дружину, свСЦдоцтво про шлюб або смерть одного з членСЦв сСЦм'СЧ, фотографСЦСЧ встановленого зразка, написати пояснення з якоСЧ причини вСЦн звернувся в паспортну службу, складаСФться протокол заводиться адмСЦнСЦстративна справа по данСЦй особСЦ а точнСЦше по якСЦй статтСЦ закону УкраСЧни у нього немаСФ паспорта або стаття 197 "втрата", або стаття 198 "халатнСЦсть". ПСЦсля здачСЦ необхСЦдних документСЦв даною особою, починаСФ займатися дСЦльничний СЦнспектор, а саме, отримавши СЦнформацСЦю по данСЦй особСЦ, вСЦн починаСФ збирати СЦ складати ряд нормативних документСЦв: заява вСЦд даноСЧ особи, документи пСЦдтверджуючу його особу свСЦдоцтво про народження, данСЦ членСЦв семи, його батькСЦв, проводить опит або сусСЦдСЦв, або понятих, якСЦ знайомСЦ з даною особою. ПодаСФ запити в рСЦзнСЦ СЦнстанцСЦСЧ: адресне бюро при МВС УкраСЧни, безпосередньо в ГО УМВД мСЦста на предмет судимостСЦ, ЗАГС для пСЦдтвердження видачСЦ свСЦдоцтва про народження СЦ чи видавалося воно повторно при втратСЦ першого. ЗСЦбравши необхСЦдну кСЦлькСЦсть матерСЦалу, тобто отримавши вСЦдповСЦдСЦ зСЦ всСЦх вище перелСЦчених служб, дСЦльничний передаСФ адмСЦнСЦстративну справу в паспортну службу СЦ в паспортнСЦй службСЦ вже на пСЦдставСЦ завершеноСЧ справи робиться висновок начальником паспортного столу СЦ видаСФться паспорт, якщо для цього немаСФ суперечливих обставин, якСЦ вимагали додаткового розгляду.

Якщо все-таки людина була судима СЦ вСЦдбував термСЦн в мСЦiях позбавлення волСЦ, то адмСЦнСЦстративна справа збираСФться так само як вказана ситуацСЦя вище, але лише маСФ своСЧ нюанси: робиться запит в мСЦiя де вСЦн вСЦдбував покарання. Робиться запит на його членСЦв семи на предмет того хто вони де зареСФстрованСЦ СЦ де проживають. Також виробляСФться письмовий допит сусСЦдСЦв СЦ знайомих, для того, щоб дане обличчя дСЦйсно знаходиться на тСЦй адресСЦ, де СЦ живуть його родичСЦ. Береться довСЦдка з ГО УМВД мСЦста, де написано: по якСЦй статтСЦ, який термСЦн вСЦдбував СЦ в якСЦй колонСЦСЧ СЦ по якСЦй статтСЦ звСЦльнений.

ПСЦсля збору даноСЧ СЦнформацСЦСЧ справа закриваСФться СЦ передаСФться в паспортну службу, але вже дана особа, яка перебуваСФ на облСЦку в мСЦськвСЦддСЦлСЦ мСЦста, також знаходиться на облСЦку у дСЦльничного мСЦлСЦцСЦонера. ВСЦн зобов'язаний його контролювати вимагати з нього звСЦт про його працездатнСЦсть працевлаштування, мешкання СЦ вСЦдношення з сусСЦдами СЦ родичами.

Якщо поводиться позитивно СЦ не заслужив на термСЦн, отримуСФ адмСЦнСЦстративне зауваження, або профСЦлактичну роботу з ним не проводить дСЦльничний СЦнспектор, то через певну кСЦлькСЦсть часу вСЦн знСЦмаСФться з облСЦку паспортноСЧ служби та СЦз списку дСЦльничного мСЦлСЦцСЦонера. Також СЦснують ситуацСЦСЧ, коли дСЦльничний мСЦлСЦцСЦонер веде щСЦльну роботу з паспортним столом: оформлення закордонного паспорта для виСЧзду за рубСЦж або в'СЧзду до УкраСЧни. Для цього на пСЦдставСЦ офСЦцСЦйного запиту з МСЦнСЦстерства Закордонних Справ або посольства тСЦСФСЧ краСЧни, куди людина збираСФться виСЧхати, необхСЦдно дача наступного матерСЦалу. На предмет судимостСЦ, на предмет судимостСЦ найближчих родичСЦв даноСЧ людини. Чим займаються, де працюють, як живуть, в яких умовах, як характеризуються за мСЦiем проживання за словами сусСЦдСЦв, на мСЦiях роботи СЦз слСЦв колег СЦ безпосереднСЦх начальникСЦв. ПеревСЦряються його родичСЦ що навСЦть не живуть з ним, але що знаходяться в родинних зв'язках на предмет судимостСЦ, характеристик з мСЦiь проживання або з мСЦiя роботи. Також заводиться адмСЦнСЦстративна справа, лише вже СЦз зСЦбраним необхСЦдним матерСЦалом, пСЦдтвердження з адресного бюро, наявнСЦсть паспорта встановленого зразка УкраСЧни, якщо це СЦноземець в'СЧжджаСФ в краСЧну те це тимчасове посвСЦдчення особи на той термСЦн доки не видасться украСЧнський паспорт або це тимчасова реСФстрацСЦя на термСЦн 3 мСЦсяця по гостьовСЦй. ПСЦсля закСЦнчення термСЦну тимчасових посвСЦдчень або гостьових, дСЦльничний повинен вСЦдреагувати на предмет того чи продовжений даний документ або людина покинув межСЦ краСЧни. Якщо виникають правопорушення на предмет виСЧзду з краСЧни по закСЦнченню термСЦну дСЦСЧ документа, або вСЦн не був продовжений, то тодСЦ дСЦльничний СЦнспектор виробляСФ депортацСЦю даноСЧ особи. Також дСЦльничний СЦнспектор розглядаСФ ситуацСЦСЧ, коли, наприклад, молодСЦ дСЦвчата народжують дСЦтей СЦ кидають СЧх не в пологових будинках, а на вулицях, на смСЦтниках або в яких-небудь СЦнших суспСЦльних мСЦiях. ТодСЦ дСЦльничний звертаСФться в паспортну службу для встановлення особи передбачуваною для даноСЧ ситуацСЦСЧ СЦ у випадку якщо вона знаходиться, вже заводиться кримСЦнальна справа СЦ займаСФться вже цим оперативнСЦ працСЦвники мСЦлСЦцСЦСЧ разом з дСЦльничним.


2.2 МСЦiе ДРЖМ по здСЦйсненню заходСЦв оперативного характеру пСЦд час взаСФмодСЦСЧ з пСЦдроздСЦлами кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ (СБНОН, ГСБСП, карний розшук, КМДК)


Як можна бачити, робота дСЦльничного безпосередньо залежить СЦ вСЦд роботи спецСЦалСЦзованих пСЦдроздСЦлСЦв: ОБОП, ОБОН, кримСЦнальний розшук, слСЦдчий вСЦддСЦл. Робота дСЦльничного з даними пСЦдроздСЦлами полягаСФ в наступному. Якщо ми розглянемо сьогоднСЦшню ситуацСЦю з кримСЦногенною обстановкою в мСЦстСЦ, то ми побачимо, що велика кСЦлькСЦсть ув'язнених була звСЦльнена достроково по амнСЦстСЦСЧ, але вСЦд цього ситуацСЦя стала ще гСЦрша: почастСЦшали випадки грабежСЦв, нападСЦв на громадян, вбивства процвСЦтання самогоноварСЦння проституцСЦСЧ СЦ наркоманСЦСЧ. ВнаслСЦдок цього можна зробити вивСЦд, що роботи додалося СЦ в дСЦльничного СЦ у працСЦвникСЦв пСЦдроздСЦлСЦв. Перш за все, особу, звСЦльнену по данСЦй дСЦлянцСЦ, закрСЦпленСЦй за дСЦльничним, передбачаСФ велика кСЦлькСЦсть часу СЦ матерСЦалу для збору для збудження кримСЦнальноСЧ справи. Якщо вСЦдбуваСФться злочин, то, перш за все, збираються докази, речовСЦ докази, вСЦдбитки пальцСЦв, по яких ведеться розслСЦдування. ЗбираСФться велика кСЦлькСЦсть документСЦв: протоколи СЦ пояснення злочинцСЦв СЦ пСЦдтвердження його алСЦбСЦ на момент злочину; це або сусСЦди, або члени сСЦм'СЧ, знайомСЦ, друзСЦ. Якщо алСЦбСЦ вСЦдсутнСФ СЦ факт злочину пСЦдтверджуСФться, то кримСЦнальна справа починаСФ приймати звороти по розкриттю. ПСЦдозрюваний береться пСЦд варту в СРЖЗО на невизначений термСЦн до з'ясування СЦ до закриття справи, а також передача його до суду. Виробляються допити пСЦдозрюваного, виСЧзд на мСЦiе злочину у присутностСЦ понятих дСЦльничного СЦнспектора, який фСЦксуСФ свСЦдчення судмедексперта, виробляСФться слСЦдчий експеримент. Якщо злочинець неповнолСЦтнСЦй, то запрошуСФться на допит додатково штатний психолог. Протягом слСЦдства виробляСФться обробка даного злочинця: беруться свСЦдчення сусСЦдСЦв на спосСЦб його життя спосСЦб життя. Його оточення знайомСЦ близькСЦ. Складаються характеристики з мСЦiя роботи з мСЦiя навчання. ДоповнюСФться справа висновком судмедекспертизи, висновок слСЦдчого експерименту. Якщо злочин був груповий, то виробляСФться очна ставка з пСЦдозрюваними. Якщо розглянути вСЦддСЦли зокрема, то можна сказати, що вСЦддСЦл ОБОП займаСФться безпосередньо знаходженням СЦ зберСЦганням наркотикСЦв: у якСЦй кСЦлькостСЦ, який зворот, який збут. ЯкСЦ збитки СЦ втрати за поширення даних речовин або безпосереднСФ СЧх вживання, доводить слСЦдчий орган. РЖ запобСЦжний захСЦд призначаСФ вже суд. ТодСЦ справа закрита. Якщо кримСЦнальний розшук, то розглядаСФться досконалий злочин СЦ мСЦра його тягаря: нанесенСЦ пошкодження, якСЦ отримав потерпСЦлий. Опис доказСЦв, речових доказСЦв, якСЦ були знайденСЦ на мСЦiСЦ злочину, встановлення його приналежностСЦ до даного пСЦдозрюваного. Проведення слСЦдчого експерименту розглядаСФ причетнСЦсть СЦ детальний опис скоСФння злочину. На пСЦдставСЦ чого ведеться кримСЦнальна справа. ПСЦсля збору даноСЧ СЦнформацСЦСЧ СЦ матерСЦалу дСЦльничним, справа передаСФться або в кримСЦнальний розшук, або в слСЦдчий вСЦддСЦл, там справа проходить доопрацювання. А потСЦм вже передаСФться до суду для виголошення вироку СЦ прийняття мСЦри покарання. [33]

Щодо управлСЦння у справах сСЦмтАЩСЧ та молодСЦ, вони координують дСЦяльнСЦсть служб у справах неповнолСЦтнСЦх, центрСЦв соцСЦальних служб для молодСЦ, служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ у справах неповнолСЦтнСЦх, органСЦв опСЦки СЦ пСЦклування у питаннях попередження насильства в сСЦмтАЩСЧ.

Для збору даних про насильство в сСЦмтАЩСЧ щоквартально узагальнюють СЦнформацСЦю служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ у справах неповнолСЦтнСЦх, центрСЦв ССМ, служб у справах неповнолСЦтнСЦх про кСЦлькСЦсть звернень з питань вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ або реальну загрозу його вчинення; кСЦлькСЦсть осСЦб, якСЦ перебувають на профСЦлактичному облСЦку в органах внутрСЦшнСЦх справ; кСЦлькСЦсть осСЦб, яким винесено офСЦцСЦйне попередження про неприпустимСЦсть вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ, та кСЦлькСЦсть захисних приписСЦв; кСЦлькСЦсть осСЦб, притягнутих до вСЦдповСЦдальностСЦ за вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ; кСЦлькСЦсть наданих послуг тощо.

Органи внутрСЦшнСЦх справ у своСЧй дСЦяльностСЦ щодо попередження насильства в сСЦмтАЩСЧ працСЦвники органСЦв внутрСЦшнСЦх справ керуються КонституцСЦСФю УкраСЧни, Законами УкраСЧни "Про мСЦлСЦцСЦютАЭ, "Про органи СЦ служби у справах неповнолСЦтнСЦх та спецСЦальнСЦ установи для неповнолСЦтнСЦхтАЭ, "Про попередження насильства в сСЦмтАЩСЧ», вСЦдповСЦдними наказами МВС УкраСЧни, СЦншими нормативно-правовими актами.

Уживають заходСЦв, спрямованих на своСФчасне виявлення осСЦб, схильних до вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ, та дСЦтей, щодо яких вчинено насильство в сСЦмтАЩСЧ або СЦснуСФ реальна загроза його вчинення, та у триденний термСЦн СЦнформують про цих осСЦб вСЦдповСЦдне управлСЦння (вСЦддСЦл) у справах сСЦмтАЩСЧ та молодСЦ та службу у справах неповнолСЦтнСЦх.

Приймають та розглядають заяви (повСЦдомлення) про вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ або реальну загрозу його вчинення вСЦдповСЦдно до Порядку розгляду заяв та повСЦдомлень про вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ або реальну його загрозу, затвердженого постановою КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни вСЦд 26.04.2003 №616, та нормативно-правових актСЦв МВС УкраСЧни.

При отриманнСЦ заяви, повСЦдомлення чи СЦншоСЧ СЦнформацСЦСЧ про факт вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ або реальну загрозу його вчинення вживають передбачених законом заходСЦв щодо припинення правопорушення. У разСЦ необхСЦдностСЦ надання потерпСЦлому або правопорушнику першоСЧ медичноСЧ допомоги викликають бригаду швидкоСЧ медичноСЧ допомоги.

При отриманнСЦ заяви про вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ або реальну загрозу його вчинення протягом трьох днСЦв СЦнформують вСЦдповСЦдне управлСЦння (вСЦддСЦл) у справах сСЦмтАЩСЧ та молодСЦ мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ, а у випадках учинення насильства в сСЦмтАЩСЧ або реальноСЧ загрози його вчинення стосовно неповнолСЦтнього тАФ ще й службу у справах неповнолСЦтнСЦх мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ

У разСЦ встановлення в дСЦях особи, яка вчинила насильство в сСЦмтАЩСЧ, ознак злочину приймають рСЦшення вСЦдповСЦдно до КримСЦнально-процесуального кодексу УкраСЧни (1001-05, 1002-05, 1003-05), а у випадку встановлення ознак адмСЦнСЦстративного правопорушення тАФ вСЦдповСЦдно до Кодексу УкраСЧни про адмСЦнСЦстративнСЦ правопорушення (80731-10, 80732-10). [38]

За результатами перевСЦрки заяви (повСЦдомлення) виносять офСЦцСЦйнСЦ попередження про неприпустимСЦсть вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ та ставлять на профСЦлактичний облСЦк осСЦб, якСЦ вчинили насильство в сСЦмтАЩСЧ.

ОфСЦцСЦйне попередження про неприпустимСЦсть вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ виноситься члену сСЦмтАЩСЧ, який вчинив насильство в сСЦмтАЩСЧ, працСЦвниками служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ або кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ у справах неповнолСЦтнСЦх, про що йому повСЦдомляСФться пСЦд розписку (додаток 4). ОфСЦцСЦйне попередження може бути винесено осуднСЦй особСЦ, яка на момент його винесення досягла 16-рСЦчного вСЦку.

ПСЦдставами для винесення офСЦцСЦйного попередження про неприпустимСЦсть вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ може бути:

Особиста заява про допомогу члена сСЦмтАЩСЧ, який потерпСЦв вСЦд фСЦзичного, сексуального, психологСЦчного чи економСЦчного насильства в сСЦмтАЩСЧ.

Висловлене жертвою насильства в сСЦмтАЩСЧ або членом сСЦмтАЩСЧ, стосовно якого СЦснуСФ реальна загроза вчинення такого насильства, бажання на вжиття заходСЦв з попередження насильства в сСЦмтАЩСЧ у разСЦ, якщо повСЦдомлення або заява надСЦйшли не вСЦд них особисто.

Отримання повСЦдомлення про застосування насильства в сСЦмтАЩСЧ або реальну загрозу його вчинення стосовно неповнолСЦтнього чи недСЦСФздатного члена сСЦмтАЩСЧ безпосередньо вСЦд цього неповнолСЦтнього чи недСЦСФздатного члена сСЦмтАЩСЧ або вСЦд органСЦв та установ, на якСЦ покладаСФться здСЦйснення заходСЦв з попередження насильства в сСЦмтАЩСЧ.

Отримання СЦнформацСЦСЧ про реальну загрозу вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ за СЦнших обставин (публСЦкацСЦСЧ в засобах масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ, колективнСЦ звернення громадян, керСЦвникСЦв органСЦзацСЦй, пСЦдприСФмств, судСЦв, навчальних закладСЦв, органСЦв громадського самоврядування та СЦн.). [42]

На профСЦлактичний облСЦк члени сСЦмтАЩСЧ, якСЦ вчинили насильство в сСЦмтАЩСЧ, ставляться тСЦльки пСЦсля винесення СЧм дСЦльничним СЦнспектором мСЦлСЦцСЦСЧ або працСЦвником кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ у справах неповнолСЦтнСЦх офСЦцСЦйного попередження про неприпустимСЦсть вчинення насильства в сСЦмтАЩСЧ. [51]

АлфавСЦтнСЦ картки облСЦку та профСЦлактичнСЦ справи заповнюються СЦ ведуться згСЦдно з п.10.7 Положення про службу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в системСЦ МСЦнСЦстерства внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни, затвердженого наказом МВС УкраСЧни вСЦд 20.10.2003 №1212, зареСФстрованого в МСЦнСЦстерствСЦ юстицСЦСЧ УкраСЧни 11.11.2003 за №1031/8352.

Приведемо статистику по розкриваностСЦ злочинСЦв на УкраСЧнСЦ.


Таблиця 1. Загальна злочиннСЦсть

Ва

ЗареСФстровано

РозслСЦдувано злочинСЦв

2007

2008

динамСЦка, %

2007

2008

динамСЦка, %

Усього злочинСЦв

401293

384424

-4.2

303971

295918

-2.6

РСЦвень злочинностСЦ на 10 тис. населення

85.2

82.7

X

з них

особливо тяжких

14607

13396

-8.3

13005

11721

-9.9

тяжких

135646

122782

-9.5

95896

89183

-7.0

середньоСЧ тяжкостСЦ

172251

167394

-2.8

129689

126660

-2.3

невеликоСЧ тяжкостСЦ

78789

80852

2.6

65381

68354

4.5

Усього злочинСЦв загальнокримСЦнальноСЧ спрямованостСЦ

358538

345817

-3.5

271408

264726

-2.5

з них

особливо тяжких

11370

10304

-9.4

10502

9433

-10.2

тяжких

120144

109374

-9.0

85183

79656

-6.5

середньоСЧ тяжкостСЦ

160993

158642

-1.5

121647

119177

-2.0

невеликоСЧ тяжкостСЦ

66031

67497

2.2

54076

56460

4.4

Усього злочинСЦв економСЦчноСЧ спрямованостСЦ

42755

38607

-9.7

32563

31192

-4.2

з них

особливо тяжких

3237

3092

-4.5

2503

2288

-8.6

тяжких

15502

13408

-13.5

10713

9527

-11.1

середньоСЧ тяжкостСЦ

11258

8752

-22.3

8042

7483

-7.0

невеликоСЧ тяжкостСЦ

12758

13355

4.7

11305

11894

5.2


Таблица 2. ЗареСФстрованСЦ злочини

Найменування регСЦонСЦв та лСЦнСЦйних управлСЦнь

Усього зареСФстровано злочинСЦв

з них

тяжких та особливо тяжких

питома вага, %

2007

2008

динамСЦка, %

2007

2008

динамСЦка, %

2007

2008

АР Крим

20649

19729

-4.5

7780

6930

-10.9

37.7

35.1

ВСЦнницька

10352

10291

-0.6

3754

3472

-7.5

36.3

33.7

Волинська

8176

7288

-10.9

2798

2751

-1.7

34.2

37.7

ДнСЦпропетровська

35393

32593

-7.9

14865

12951

-12.9

42.0

39.7

Донецька

48882

46357

-5.2

18372

15969

-13.1

37.6

34.4

Житомирська

7723

7769

0.6

2801

2736

-2.3

36.3

35.2

Закарпатська

5135

5024

-2.2

1884

1648

-12.5

36.7

32.8

ЗапорСЦзька

27140

24213

-10.8

9768

8388

-14.1

36.0

34.6

РЖвано-ФранкСЦвська

5603

5247

-6.4

1886

1694

-10.2

33.7

32.3

КиСЧвська

11904

11639

-2.2

4772

4577

-4.1

40.1

39.3

мСЦсто КиСЧв

24931

25586

2.6

10135

9451

-6.7

40.7

36.9

КСЦровоградська

6996

7237

3.4

2630

2682

2.0

37.6

37.1

Луганська

27691

26166

-5.5

9508

9005

-5.3

34.3

34.4

ЛьвСЦвська

15121

13480

-10.9

6349

5477

-13.7

42.0

40.6

МиколаСЧвська

11126

11008

-1.1

3909

3560

-8.9

35.1

32.3

Одеська

19773

19777

0.0

8614

8270

-4.0

43.6

41.8

Полтавська

14488

12742

-12.1

5063

4626

-8.6

34.9

36.3

РСЦвненська

5788

5789

0.0

2259

2182

-3.4

39.0

37.7

мСЦсто Севастополь

4317

4711

9.1

1905

1784

-6.4

44.1

37.9

Сумська

8937

8213

-8.1

3510

3207

-8.6

39.3

39.0

ТернопСЦльська

4803

4626

-3.7

2077

1910

-8.0

43.2

41.3

ХаркСЦвська

25197

24197

-4.0

8184

7211

-11.9

32.5

29.8

Херсонська

9882

9838

-0.4

3525

3192

-9.4

35.7

32.4

Хмельницька

8372

8094

-3.3

3161

2751

-13.0

37.8

34.0

Черкаська

7827

7690

-1.8

3029

2745

-9.4

38.7

35.7

ЧернСЦгСЦвська

7269

7026

-3.3

2867

2448

-14.6

39.4

34.8

ЧернСЦвецька

4918

5016

2.0

1896

1882

-0.7

38.6

37.5

Всього по УМВС

388393

371346

-4.4

147301

133499

-9.4

37.9

36.0

Донецьке ЛУ

2236

2265

1.3

315

318

1.0

14.1

14.0

ЛьвСЦвське ЛУ

1535

1532

-0.2

436

413

-5.3

28.4

27.0

Одеське ЛУ

1608

1637

1.8

385

279

-27.5

23.9

17.0

ПриднСЦпр. ЛУ

2792

2767

-0.9

664

562

-15.4

23.8

20.3

ПСЦвд.-Зах. ЛУ

2581

2727

5.7

566

569

0.5

21.9

20.9

ПСЦвденне ЛУ

2148

2150

0.1

586

538

-8.2

27.3

25.0

Всього по УМВСТ

12900

13078

1.4

2952

2679

-9.2

22.9

20.5

Всього по УкраСЧнСЦ

401293

384424

-4.2

150253

136178

-9.4

37.4

35.4

Таблиця 3. РозкритСЦ та нерозкритСЦ злочини

Найменування регСЦонСЦв та лСЦнСЦйних управлСЦнь

РозслСЦдувано злочинСЦв (розкрито)

Нерозкрито злочинСЦв

ВСЦдсоток розкриття, %

2007

2008

динамСЦка, %

2007

2008

динамСЦка, %

2007

2008

АР Крим

15018

15578

3.7

7130

5802

-18.6

67.8

72.9

ВСЦнницька

8498

8780

3.3

2885

2273

-21.2

74.7

79.4

Волинська

5856

5634

-3.8

2400

2134

-11.1

70.9

72.5

ДнСЦпропетровська

28580

28584

0.0

12776

9613

-24.8

69.1

74.8

Донецька

27712

26492

-4.4

27263

22426

-17.7

50.4

54.2

Житомирська

6306

6590

4.5

1768

1671

-5.5

78.1

79.8

Закарпатська

4160

3887

-6.6

1480

1434

-3.1

73.8

73.1

ЗапорСЦзька

20367

18982

-6.8

7609

6339

-16.7

72.8

75.0

РЖвано-ФранкСЦвська

5180

4927

-4.9

914

796

-12.9

85.0

86.1

КиСЧвська

8004

7654

-4.4

4550

4457

-2.0

63.8

63.2

мСЦсто КиСЧв

13998

13524

-3.4

12693

13661

7.6

52.4

49.7

КСЦровоградська

6036

5804

-3.8

1432

1682

17.5

80.8

77.5

Луганська

23307

23607

1.3

7614

6459

-15.2

75.4

78.5

ЛьвСЦвська

10771

9351

-13.2

5388

4986

-7.5

66.7

65.2

МиколаСЧвська

9593

9615

0.2

2544

2186

-14.1

79.0

81.5

Одеська

16062

16321

1.6

5030

4811

-4.4

76.2

77.2

Полтавська

13202

11214

-15.1

3243

2733

-15.7

80.3

80.4

РСЦвненська

4514

4206

-6.8

1736

2056

18.4

72.2

67.2

мСЦсто Севастополь

3627

3435

-5.3

1442

1428

-1.0

71.6

70.6

Сумська

6299

5895

-6.4

3026

2777

-8.2

67.5

68.0

ТернопСЦльська

3987

3809

-4.5

1235

1059

-14.3

76.4

78.2

ХаркСЦвська

19868

20151

1.4

7303

6044

-17.2

73.1

76.9

Херсонська

8177

8334

1.9

2651

2565

-3.2

75.5

76.5

Хмельницька

7143

6924

-3.1

1774

1730

-2.5

80.1

80.0

Черкаська

6465

6281

-2.8

2230

1845

-17.3

74.4

77.3

ЧернСЦгСЦвська

6003

5509

-8.2

1789

1959

9.5

77.0

73.8

ЧернСЦвецька

4086

4142

1.4

1158

1014

-12.4

77.9

80.3

Всього по УМВС

292819

285230

-2.6

131063

115940

-11.5

69.1

71.1

Донецьке ЛУ

1453

1537

5.8

829

814

-1.8

63.7

65.4

ЛьвСЦвське ЛУ

1462

1455

-0.5

135

156

15.6

91.5

90.3

Одеське ЛУ

1519

1301

-14.4

149

358

140.3

91.1

78.4

ПриднСЦпр. ЛУ

2316

2034

-12.2

579

899

55.3

80.0

69.3

ПСЦвд.-Зах. ЛУ

2364

2344

-0.8

285

401

40.7

89.2

85.4

ПСЦвденне ЛУ

2038

2017

-1.0

181

246

35.9

91.8

89.1

Всього по УМВСТ

11152

10688

-4.2

2158

2874

33.2

83.8

78.8

Всього по УкраСЧнСЦ

303971

295918

-2.6

133221

118814

-10.8

69.5

71.4


Таблиця 4. ДинамСЦка та структура загальнокримСЦнальноСЧ злочинностСЦ [52]

Ва

ЗареСФстровано злочинСЦв

ВСЦдсоток розкриття, %

2007

2008

динамСЦка, %

2007

2008

Усього злочинСЦв загальнокримСЦнальноСЧ спрямованостСЦ

358538

345817

-3.5

69.8

71.2

у т.ч.

тяжких та особливо тяжких

131514

119678

-9.0

65.0

67.1

О
к
р
е
м
СЦ


в
и
д
и

з
л
о
ч
и
н
СЦ
в

Умисне вбивство (та замах)

2906

2707

-6.8

93.7

93.1

Умисне тяжке тСЦлесне ушкодження

5486

5055

-7.9

88.8

91.4

у т.ч.

що спричинило смерть потерпСЦлого

1850

1633

-11.7

92.8

94.2

Незаконне позбавлення волСЦ або викрадення людини

256

279

9.0

73.8

79.3

ТоргСЦвля людьми

359

322

-10.3

83.4

85.4

ЗТСвалтування (та замах)

878

880

0.2

91.8

89.7

КрадСЦжка

113984

110493

-3.1

50.2

49.8

у т.ч.

СЦз квартир

29939

25293

-15.5

52.0

53.3

ГрабСЦж

32266

26927

-16.5

56.3

60.7

РозбСЦй

5716

4984

-12.8

80.4

81.6

Вимагання

689

624

-9.4

87.7

88.8

Шахрайство

15354

14693

-4.3

57.3

56.3

Бандитизм

23

17

-26.1

80.0

66.7

Створення злочинноСЧ органСЦзацСЦСЧ

9

16

77.8

76.9

92.9

Незаконний обСЦг зброСЧ (ст.ст. 262, 263 КК)

11733

11873

1.2

96.3

96.8

Порушення правил безпеки дорожнього руху

13526

11294

-16.5

65.8

76.4

у т.ч.

що спричинило смерть потерпСЦлого

3569

2852

-20.1

64.8

77.6

Незаконне заволодСЦння транспортним засобом

6806

5793

-14.9

58.4

62.4

з них

автомобСЦлями

5436

4641

-14.6

54.3

59.6

ХулСЦганство

12139

11734

-3.3

72.9

74.5

Втягнення неповнолСЦтнСЦх у злочин. дСЦяльнСЦсть

2236

1982

-11.4

98.9

98.7

Невиплата заробСЦтноСЧ плати, стипендСЦСЧ, пенсСЦСЧ чи СЦнших установлених законом виплат

926

642

-30.7

93.0

91.5


2.3 ОрганСЦзацСЦйнСЦ засади взаСФмодСЦСЧ ДРЖМ зСЦ слСЦдчими при розкриттСЦ злочинСЦв


Як видно з вищесказаного, робота дСЦльничного не лише полягаСФ в зборСЦ документСЦв СЦ матерСЦалСЦв для збудження СЦ закриття кримСЦнальних справ, але також СЦ прийняття безпосередньо участСЦ в даних випадках по СЧх розкриваностСЦ. Це називаСФться нСЦ як СЦнакше як "засСЦдка" СЦ пСЦймання злочинця.

Якщо злочинець, за даними спСЦвробСЦтникСЦв спецвСЦддСЦлСЦв, знаходиться на увСЦренСЦй дСЦлянцСЦ дСЦльничного СЦнспектора, дСЦльничний зобов'язаний з'ясувати, де знаходиться даний злочинець, режим його життя, навСЦть час СЦ в якому мСЦiСЦ вСЦн знаходиться. А вже пСЦсля здобуття даноСЧ СЦнформацСЦСЧ виробляСФться засСЦдка або СЦз спецпСЦдроздСЦлами, або з кримСЦнальним розшуком, або СЦз слСЦдчим вСЦддСЦлом.

ЗасСЦдка тАУ це стеження за злочинцем, стеження за його членами сСЦм'СЧ, рСЦдними СЦ близькими. Або це виробляСФться з повСЦдомленням членСЦв сСЦм'СЧ, або без СЧх повСЦдомлення, аби вони не змогли передати дану СЦнформацСЦю пСЦдозрюваному СЦ вСЦн не скористався моментом СЦ не сховався вСЦд передбачуваного мСЦiя його знаходження. Взнавши заздалегСЦдь його графСЦк життя, маршрут пересування, якщо все йде за планом, то дана засСЦдка маСФ великий успСЦх по пСЦйманню злочинця.

Завдяки роботСЦ дСЦльничного СЦнспектора, його збору СЦнформацСЦСЧ СЦ передачСЦ СЧСЧ в спецвСЦддСЦли, злочинця брати легко, як мовиться. А якщо злочинець виСЧхав на свСЦй промисел в СЦнше мСЦсто, тобто "гастролер", то дана операцСЦя може зайняти набагато бСЦльше часу по його пСЦйманню. Якщо таке вСЦдбуваСФться, то в його оточення упроваджують штатних працСЦвникСЦв, якСЦ ведуть спостереження за необхСЦдним об'СФктом, за його будинком сСЦм'СФю. РЖ у той час коли вСЦн з'являСФться, вСЦдбуваСФться його затримання.

Якщо злочинець застаСФться зненацька, вСЦн не встигаСФ здСЦйснювати опору, а якщо все-таки здСЦйснюСФ опСЦр, то застосовують або силовСЦ методи його затримання або навСЦть використовують вогнепальну зброю для його затримання. Бували випадки з летальним результатом злочинця. А також СЦ працСЦвники вСЦддСЦлу пСЦддаються ризику з боку злочинця.

Огляд проводиться в присутностСЦ не менше двох понятих СЦ, як правило, вдень.

СлСЦдчий може запросити для участСЦ в оглядСЦ спецСЦалСЦстСЦв, не заСЦнтересованих в результатах справи.

За необхСЦдностСЦ слСЦдчий проводить вимСЦрювання, складаСФ план СЦ креслення мСЦiя, що оглядаСФться, та окремих предметСЦв, а також по можливостСЦ фотографуСФ СЧх.

Органи внутрСЦшнСЦх справ зобов'язанСЦ надавати слСЦдчому допомогу в проведеннСЦ огляду.

Огляд предметСЦв СЦ документСЦв, вилучених пСЦд час огляду мСЦiя подСЦСЧ, при виСЧмцСЦ або обшуку, а також пред'явлення СЧх пСЦдозрюваному, обвинуваченому, потерпСЦлому та СЦншим особам слСЦдчий проводить на мСЦiСЦ подСЦСЧ, обшуку або виСЧмки, а в разСЦ, якщо це неможливо, тАФ за мСЦiем провадження у справСЦ (статтСЦ 190-191 КПК).

Провадження огляду мСЦiя подСЦСЧ регулюСФться кримСЦнально-процесуальним законом, а також окремими пСЦдзаконними нормативними актами, що визначають питання органСЦзацСЦСЧ дСЦяльностСЦ органСЦв попереднього слСЦдства в системСЦ МВС УкраСЧни та взаСФмодСЦСЧ СЧх з СЦншими службами органСЦв внутрСЦшнСЦх справ; експертно-кримСЦналСЦстичних пСЦдроздСЦлСЦв органСЦв внутрСЦшнСЦх справ; основи органСЦзацСЦСЧ розкриття злочинСЦв по гарячих слСЦдах органами внутрСЦшнСЦх справ.

Методика огляду. Основу огляду мСЦiя подСЦСЧ становить метод спостереження, який виконуСФ як пошукову, так СЦ дослСЦдницьку функцСЦСЧ. Поряд з цим у ходСЦ огляду можуть бути застосованСЦ методи вимСЦру, порСЦвняння, моделювання, а також СЦншСЦ технСЦко-кримСЦналСЦстичнСЦ методи. ДослСЦдницький характер огляду мСЦiя подСЦСЧ обумовлюСФться необхСЦднСЦстю отримання вже в початковий момент розслСЦдування максимального обсягу СЦнформацСЦСЧ про подСЦю, що розслСЦдуСФться; наявнСЦстю на мСЦiСЦ подСЦСЧ слСЦдСЦв, якСЦ не можуть бути вилученСЦ та збереженСЦ; подальшим неухильним розвитком науково-технСЦчних засобСЦв та методСЦв польовоСЧ кримСЦналСЦстики, що надають можливСЦсть якСЦсного оперативного аналСЦзу матерСЦальних слСЦдСЦв на мСЦiСЦ подСЦСЧ.

У провадженнСЦ огляду мСЦiя подСЦСЧ все бСЦльш рельСФфно проглядаСФться активне рацСЦональне пСЦзнання. В ходСЦ огляду слСЦдчий аналСЦзуСФ та оцСЦнюСФ зСЦбранСЦ докази; складаСФ уявну модель подСЦСЧ злочину СЦ, виходячи з неСЧ, здСЦйснюСФ додатковСЦ заходи з виявлення слСЦдСЦв, висуваСФ версСЦСЧ про особу злочинця СЦ вживаСФ заходСЦв до СЧх перевСЦрки.

Огляд мСЦiя подСЦСЧ тАУ це невСЦдкладна слСЦдча дСЦя, спрямована на дослСЦдження територСЦСЧ (примСЦщення або споруди), де вСЦдбулася подСЦя, що мСЦстить ознаки злочину, або настав СЧСЧ результат, змСЦст якоСЧ становить комплекс пСЦзнавально-засвСЦдчувальних операцСЦй, що полягають у пошуку, виявленнСЦ, закрСЦпленнСЦ, вилученнСЦ, дослСЦдженнСЦ, перевСЦрцСЦ та оцСЦнцСЦ слСЦдСЦв злочину та СЦнших речових доказСЦв.

Огляд проводиться в присутностСЦ двох СЦ бСЦльше понятих.

СлСЦдчий маСФ право залучити до участСЦ в оглядСЦ обвинуваченого, пСЦдозрюваного, потерпСЦлого, свСЦдка, а також запросити вСЦдповСЦдного спецСЦалСЦста.

У процесСЦ огляду слСЦдчий застосовуСФ заходи до виявлення, закрСЦплення СЦ вилучення слСЦдСЦв злочину та СЦнших матерСЦальних доказСЦв, здСЦйснюСФ СЧх оцСЦнку СЦ перевСЦрку.

У необхСЦдних випадках пСЦд час огляду вСЦн провадить вимСЦрювання, фотографування або застосовуСФ СЦншСЦ науково-технСЦчнСЦ засоби, здСЦйснюСФ не пов'язанСЦ з використанням спецСЦальних знань дослСЦдження знайдених слСЦдСЦв, складаСФ плани та схеми, виготовляСФ злСЦпки та знСЦмаСФ вСЦдбитки слСЦдСЦв.

СвоСФчасне й якСЦсне проведення огляду мСЦiя подСЦСЧ здебСЦльшого визначаСФ успСЦшний хСЦд розслСЦдування в цСЦлому.

Водночас аналСЦз слСЦдчоСЧ практики засвСЦдчуСФ, що пСЦд час проведення огляду допускаСФться багато помилок.

Не завжди огляд мСЦiя подСЦСЧ здСЦйснюСФться слСЦдчо-оперативною групою в необхСЦдному складСЦ; пошук матерСЦальних слСЦдСЦв на мСЦiСЦ злочину провадиться не досить активно та цСЦлеспрямовано; для виявлення, фСЦксацСЦСЧ, вилучення та дослСЦдження речових доказСЦв рСЦдко застосовуСФться, а СЦнодСЦ невмСЦло та неквалСЦфСЦковано використовуСФться кримСЦналСЦстична технСЦка; не по всСЦх справах забезпечуСФться належна фСЦксацСЦя обстановки мСЦiя подСЦСЧ та слСЦдСЦв злочину, а також процесуальна СЦндивСЦдуалСЦзацСЦя об'СФктСЦв, що вилучаються; не всСЦ знайденСЦ на мСЦiСЦ подСЦСЧ слСЦди своСФчасно дослСЦджуються, оцСЦнюються.

Практика свСЦдчить, що найбСЦльша результативнСЦсть огляду досягаСФться тодСЦ, коли на мСЦiе подСЦСЧ виСЧжджаСФ постСЦйно дСЦюча слСЦдчо-оперативна група. В умовах дефСЦциту часу, характерного для даного етапу розслСЦдування, такСЦ групи найбСЦльш оперативнСЦ, швидше включаються в роботу з дослСЦдження мСЦiя подСЦСЧ (злочину), не витрачаючи часу на з'ясування органСЦзацСЦйних та технСЦчних питань. Члени групи, як правило, мають не тСЦльки необхСЦднСЦ пСЦзнання, а й навички роботи з речовими доказами. Встановлений пСЦд час попередньоСЧ спСЦльноСЧ працСЦ психологСЦчний контакт мСЦж учасниками групи полегшуСФ СЧх взаСФморозумСЦння та узгодженСЦсть дСЦй.

Добре працюють на мСЦiСЦ подСЦСЧ також слСЦдчо-оперативнСЦ групи, керованСЦ слСЦдчим, який потСЦм здСЦйснюСФ розслСЦдування у справСЦ. У тому ж разСЦ, коли огляд мСЦiя подСЦСЧ провадить СЦнший слСЦдчий, СЦнколи спостерСЦгаСФться його формальне ставлення до проведення слСЦдчоСЧ дСЦСЧ. НеминучСЦ й ускладнення в оцСЦнцСЦ результатСЦв огляду тим слСЦдчим, який прийняв справу до свого .провадження, а також втрати значного обсягу отриманоСЧ в процесСЦ огляду СЦнформацСЦСЧ. Тому доцСЦльно забезпечувати участь в оглядСЦ того слСЦдчого, якому буде доручено розслСЦдування. [33]

СлСЦдчо-оперативна група створюСФться при черговСЦй частинСЦ органу внутрСЦшнСЦх справ чи СЦншого правоохоронного органу, в складСЦ якого СФ слСЦдчСЦ пСЦдроздСЦли для забезпечення невСЦдкладного реагування на повСЦдомлення про злочини на кожну добу у складСЦ слСЦдчого, оперативних уповноважених, експерта-кримСЦналСЦста, кСЦнолога.

ОрганСЦзацСЦя виСЧзду на мСЦiе подСЦСЧ, його охорона, забезпечення слСЦдчо-оперативноСЧ групи транспортом, засобами зв'язку та кримСЦналСЦстичною технСЦкою, збирання попередньоСЧ СЦнформацСЦСЧ про злочини покладаються на оперативного чергового правоохоронного органу. ВСЦн несе персональну вСЦдповСЦдальнСЦсть за своСФчаснСЦсть та обТСрунтованСЦсть направлення слСЦдчо-оперативноСЧ групи на мСЦiе подСЦСЧ.

Починаючи чергування у складСЦ слСЦдчо-оперативноСЧ групи, слСЦдчий повинен з'ясувати, з ким СЦз спСЦвробСЦтникСЦв науково дослСЦдницького, експертно-кримСЦналСЦстичного та оперативного пСЦдроздСЦлСЦв доведеться виСЧжджати на мСЦiе подСЦСЧ, довСЦдатися про професСЦональнСЦ можливостСЦ кожного з них, перевСЦрити наявнСЦсть СЦ стан науково-технСЦчних засобСЦв, а також транспорту для виСЧзду на огляд, спСЦльно з оперативним працСЦвником з'ясувати готовнСЦсть до виСЧзду на мСЦiе подСЦСЧ СЦнспектора-кСЦнолога. У разСЦ необхСЦдностСЦ слСЦдчий вживаСФ заходСЦв до забезпечення слСЦдчо-оперативноСЧ групи технСЦчними засобами, до своСФчасного виСЧзду СЧСЧ для огляду в повному складСЦ.

Отримавши повСЦдомлення про злочин та переконавшись у необхСЦдностСЦ огляду мСЦiя подСЦСЧ, слСЦдчий викликаСФ експерта-кримСЦналСЦста СЦ повСЦдомляСФ йому обставини справи, характер та умови працСЦ на мСЦiСЦ проведення огляду. ВСЦн визначаСФ, якСЦ знадобляться науково-технСЦчнСЦ засоби, вживаСФ заходСЦв до охорони мСЦiя подСЦСЧ та надання необхСЦдноСЧ допомоги потерпСЦлим, до затримання осСЦб, якСЦ пСЦдозрюються у вчиненнСЦ злочину.

ФункцСЦСЧ оперативного чергового органу внутрСЦшнСЦх справ не обмежуються тСЦльки органСЦзацСЦСФю виСЧзду слСЦдчо-оперативноСЧ групи на мСЦiе подСЦСЧ. ВСЦдповСЦдно до п. 6.1 наказу МВС УкраСЧни №273 вСЦд 18.06.1996 р. вСЦн уточнюСФ вСЦдомостСЦ про потерпСЦлого та особу, яка заявила про злочин; з'ясовуСФ, хто СФ очевидцем або свСЦдком того, що трапилося; направляСФ до мСЦiя подСЦСЧ дСЦльничного СЦнспектора або найближчий наряд мСЦлСЦцСЦСЧ; даСФ СЧм розпорядження щодо дСЦй по охоронСЦ мСЦiя подСЦСЧ та затримання злочинцСЦв; забезпечуСФ надання невСЦдкладноСЧ медичноСЧ допомоги потерпСЦлим; пСЦдтримуСФ стСЦйкий двостороннСЦй зв'язок СЦз слСЦдчо-оперативною групою, що працюСФ на мСЦiСЦ подСЦСЧ, орСЦСФнтуСФ про обставини злочину та прикмети злочинцСЦв, а в разСЦ необхСЦдностСЦ тАФ СЦ про прикмети вкрадених речей тАФ наряди мСЦлСЦцСЦСЧ.

ЧСЦткий розподСЦл функцСЦй та обов'язкСЦв слСЦдчо-оперативноСЧ групи на мСЦiСЦ подСЦСЧ тАФ одна з умов повного та якСЦсного проведення слСЦдчоСЧ дСЦСЧ. Тож спробуСФмо визначити програму дСЦй членСЦв слСЦдчо-оперативноСЧ групи.

СлСЦдчий особисто проводить огляд мСЦiя подСЦСЧ та несе повну вСЦдповСЦдальнСЦсть за його якСЦсть. СпецСЦалСЦсти та оперативнСЦ працСЦвники правоохоронних органСЦв, якСЦ беруть участь в оглядСЦ, дСЦють пСЦд керСЦвництвом слСЦдчого та за його вказСЦвками в межах своСФСЧ компетенцСЦСЧ. НСЦхто не маСФ права втручатися в дСЦяльнСЦсть слСЦдчого пСЦд час проведення огляду, крСЦм уповноважених на те законом осСЦб.

Прибувши на мСЦiе подСЦСЧ, слСЦдчий вживаСФ заходСЦв щодо надання необхСЦдноСЧ допомоги потерпСЦлим, видалення з мСЦiя подСЦСЧ стороннСЦх та забезпечення належноСЧ його охорони; фСЦксацСЦСЧ первСЦсноСЧ обстановки мСЦiя подСЦСЧ та збереження слСЦдСЦв; викликаСФ понятих; роз'яснюСФ СЧм та СЦншим учасникам огляду СЧх права та обов'язки. СпСЦльно з кСЦнологом слСЦдчий знайомиться СЦз загальною обстановкою мСЦiя подСЦСЧ, визначаСФ вихСЦднСЦ точки застосування службово-розшуковоСЧ собаки та органСЦзуСФ за допомогою оперативних працСЦвникСЦв переслСЦдування злочинця "по гарячих слСЦдах".

СпецСЦалСЦст, прибувши на мСЦiе подСЦСЧ, фСЦксуСФ обстановку мСЦiя злочину, матерСЦальнСЦ слСЦди, положення та позу потерпСЦлого або трупа, проводить кСЦнозйомку або фотографування мСЦiя подСЦСЧ, виконуСФ вказСЦвки слСЦдчого.

З'ясувавши обстановку, спецСЦалСЦст пропонуСФ слСЦдчому план своСЧх дСЦй. При цьому вСЦн може висловити свою думку з приводу вихСЦдноСЧ точки та найбСЦльш доцСЦльного напряму огляду, а також про науково-технСЦчнСЦ засоби, якСЦ необхСЦдно застосувати. Якщо з боку слСЦдчого немаСФ заперечень щодо запропонованого плану, вСЦн приступаСФ до його реалСЦзацСЦСЧ.

Оперативний працСЦвник забезпечуСФ виконання доручень та вказСЦвок слСЦдчого. ВСЦн органСЦзуСФ охорону мСЦiя подСЦСЧ; виявляСФ очевидцСЦв злочину та провадить СЧх опитування; здСЦйснюСФ розвСЦдувальнСЦ, пошуковСЦ та СЦншСЦ оперативно-розшуковСЦ заходи, спрямованСЦ на виявлення та затримання злочинця "по гарячих слСЦдах"; постСЦйно СЦнформуСФ слСЦдчого про всю отриману ним СЦнформацСЦю, що маСФ значення у справСЦ.

РЖнспектор-кСЦнолог, зорСЦСФнтувавшись на мСЦiСЦ подСЦСЧ, визначаСФ шляхи пСЦдходу та вСЦдходу злочинцСЦв, забезпечуСФ застосування службово-розшуковоСЧ собаки для пошуку та затримання злочинцСЦв, знайдення покинутих або втрачених ними речей, а також залишених слСЦдСЦв.

Начальник органу внутрСЦшнСЦх справ пСЦд час виСЧзду на мСЦiе подСЦСЧ зобов'язаний органСЦзувати узгоджене проведення оперативно-розшукових заходСЦв та слСЦдчих дСЦй; здСЦйснювати контроль за своСФчасною передачею слСЦдчому оперативноСЧ СЦнформацСЦСЧ, швидким та якСЦсним виконанням працСЦвниками органу дСЦзнання доручень та вказСЦвок слСЦдчого.

Перед робочим етапом огляду слСЦдчий спСЦльно з експертом-кримСЦналСЦстом та оперативним працСЦвником опитуСФ очевидцСЦв та осСЦб, якСЦ першими опинились на мСЦiСЦ подСЦСЧ, з метою отримання найбСЦльш повноСЧ СЦнформацСЦСЧ про характер та обставини злочину, а також про змСЦни, внесенСЦ в обстановку мСЦiя подСЦСЧ стороннСЦми особами до прибуття слСЦдчо-оперативноСЧ групи.

Опитування слСЦд провадити в присутностСЦ всСЦх учасникСЦв огляду, що дозволить кожному з них отримати вихСЦднСЦ данСЦ про вчинений злочин. Особливо ретельно слСЦд з'ясовувати прикмети злочинця (зрСЦст, колСЦр волосся, особливостСЦ одягу тощо), встановити, до чого вСЦн торкався або з чим мСЦг вступати в контакт у ходСЦ злочинного дСЦяння. ОтриманСЦ данСЦ можуть бути корисними для визначення мСЦiя дислокацСЦСЧ слСЦдСЦв та пошуку останнСЦх.

З метою фСЦксацСЦСЧ результатСЦв опитування можна користуватися диктофоном. ДоцСЦльно залишити очевидцСЦв вчиненого злочину та потерпСЦлого (якщо це можливо) поблизу мСЦiя подСЦСЧ до закСЦнчення огляду або безпосередньо залучити СЧх до участСЦ в цСЦй слСЦдчСЦй дСЦСЧ. В ходСЦ детального огляду вони можуть надати незамСЦнну допомогу в уявнСЦй реконструкцСЦСЧ первСЦсноСЧ обстановки на мСЦiСЦ подСЦСЧ, знайденнСЦ знарядь злочину та виявленнСЦ СЦнших слСЦдСЦв.

У подальшому, поступово накопичуючи СЦнформацСЦю про подСЦю, слСЦдчий та спецСЦалСЦст повиннСЦ постСЦйно конкретизувати своСЧ дСЦСЧ з метою цСЦлеспрямованого пошуку слСЦдСЦв, уточнювати висунутСЦ версСЦСЧ щодо подСЦСЧ злочину та вносити корективи в послСЦдовнСЦсть та методику огляду.

У ходСЦ безпосереднього (робочого етапу) огляду взаСФмодСЦя будуСФться вСЦдповСЦдно до таких функцСЦй учасникСЦв.

СлСЦдчий керуСФ дСЦями учасникСЦв групи, розподСЦляСФ роботу серед них, координуСФ та контролюСФ СЧхнСЦ дСЦСЧ, особисто здСЦйснюСФ пошук, виявлення, закрСЦплення, вилучення, дослСЦдження та оцСЦнку речових доказСЦв, вивчаСФ та фСЦксуСФ обстановку мСЦiя подСЦСЧ, складаСФ протокол огляду. ВСЦн несе особисту вСЦдповСЦдальнСЦсть за повноту, всебСЦчнСЦсть та об'СФктивнСЦсть огляду мСЦiя подСЦСЧ.

Оперативний працСЦвник знайомиться з загальною обстановкою мСЦiя подСЦСЧ, органСЦзуСФ застосування службово-розшуковоСЧ собаки та переслСЦдування злочинця, здСЦйснюСФ обстеження прилеглоСЧ територСЦСЧ, спСЦльно з дСЦльничним СЦнспектором провадить поквартальний обхСЦд домоволодСЦнь в районСЦ мСЦiя подСЦСЧ, веде активну роботу з виявлення осСЦб, якСЦ можуть дати показання про факти, що мають значення для справи, та провадить СЧх опитування. У разСЦ необхСЦдностСЦ вСЦн органСЦзуСФ прочСЦсування мСЦiевостСЦ для пошуку злочинцСЦв, що сховалися, трупа, знарядь злочину, втрачених злочинцем предметСЦв, сховищ СЦз вкраденими речами тощо. Для виявлення та затримання осСЦб, якСЦ причетнСЦ до вчинення злочину, провадить невСЦдкладнСЦ оперативно-розшуковСЦ заходи. Про встановленСЦ фактичнСЦ данСЦ вСЦн СЦнформуСФ слСЦдчого.

З допомогою спецСЦалСЦста оперативний працСЦвник складаСФ словесний портрет злочинця, перевСЦряСФ отриманСЦ данСЦ по СЦнформацСЦйно-пошукових та реСФстрацСЦйних системах органСЦв внутрСЦшнСЦх справ (зокрема, по оперативно-довСЦдкових картотеках про нерозкритСЦ злочини та про способи СЧх вчинення, по картотеках прикмет та прСЦзвиськ злочинцСЦв, осСЦб, оголошених у розшук або пропалих безвСЦсти, вкрадених речей тощо). Про обставини злочину та прикмети пСЦдозрюваного вСЦн СЦнформуСФ чергову частину, зовнСЦшню службу, СЦншСЦ пСЦдроздСЦли мСЦлСЦцСЦСЧ, органСЦзуСФ блокування можливих шляхСЦв пересування злочинцСЦв, здСЦйснюСФ заходи з СЧх затримання.

Зауважимо, що огляд мСЦiя подСЦСЧ у невСЦдкладних випадках може бути проведений до порушення кримСЦнальноСЧ справи. В цих випадках, за наявностСЦ для того пСЦдстав, кримСЦнальна справа порушуСФться негайно пСЦсля огляду мСЦiя подСЦСЧ.

Огляд предметСЦв СЦ документСЦв, вилучених у процесСЦ огляду мСЦiя подСЦСЧ, слСЦдчий може провадити як безпосередньо на мСЦiСЦ подСЦСЧ, так СЦ поза ним, за мСЦiем провадження у справСЦ. Так само можуть оглядатися предмети СЦ документи, вилученСЦ пСЦд час виСЧмки, обшуку та СЦнших слСЦдчих дСЦй.

Огляд предметСЦв, документСЦв, мСЦiевостСЦ й примСЦщень провадиться за тими ж правилами, що й огляд мСЦiя подСЦСЧ, СЦ керуючись тими ж рекомендацСЦями.

Огляд провадиться в присутностСЦ не менше двох понятих СЦ, як правило, удень. СлСЦдчий може запросити для участСЦ в оглядСЦ спецСЦалСЦстСЦв, не заСЦнтересованих в результатах справи. Органи внутрСЦшнСЦх справ зобов'язанСЦ надавати слСЦдчому допомогу в проведеннСЦ огляду.

Розглянемо взаСФмодСЦю слСЦдчого СЦ дСЦльничного на прикладСЦ регСЦону Волинь.

Прокуратура мСЦста проаналСЦзувала стан злочинностСЦ й корупцСЦСЧ за минулий рСЦк. Загальна злочиннСЦсть зросла на 44,1 вСЦдсотка. БСЦльше стало таких злочинСЦв, як умиснСЦ вбивства (якщо в 2007 роцСЦ СЧх було вчинено шСЦсть, а торСЦк тАФ уже вдвСЦчСЦ бСЦльше), розбСЦйних нападСЦв (було вСЦдповСЦдно 12, стало 20), грабежСЦв (161 СЦ 483). ЗбСЦльшилось також злочинСЦв, повтАЩязаних з наркотиками, нанесенням тяжких тСЦлесних ушкоджень. Добре, що стало менше таких злочинСЦв, як незаконне заволодСЦння транспортними засобами. На жаль, чимало злочинСЦв залишаються нерозкритими. ЯкСЦ причини?

Стан розкриття злочинСЦв, особливо тяжких, викликаСФ серйозну стурбованСЦсть. Такий поширений вид злочину, як крадСЦжки "асного майна громадян з квартир, розкриваСФться менш як на третину, а у 2007 роцСЦ цей показник становив майже 50 вСЦдсоткСЦв. Вина за це лягаСФ насамперед на вСЦддСЦл карного розшуку мСЦськвСЦддСЦлу мСЦлСЦцСЦСЧ. ОднСЦСФю з основних причин такоСЧ ситуацСЦСЧ СФ несвоСФчасне порушення кримСЦнальних справ. Для виявлення можливих слСЦдСЦв злочину не застосовуСФться кримСЦналСЦстична технСЦка, недосконало проводяться першочерговСЦ слСЦдчСЦ дСЦСЧ. Послабилась також профСЦлактична робота. НерСЦдко проявляють пасивнСЦсть працСЦвники слСЦдчого апарату, дСЦльничнСЦ СЦнспектори мСЦлСЦцСЦСЧ щодо виявлення причин й умов, що призводять до злочинСЦв СЦ правопорушень.

Прокуратура мСЦста вказувала на порушення законностСЦ в органах внутрСЦшнСЦх справ при реСФстрацСЦСЧ СЦ вирСЦшеннСЦ заяв та повСЦдомлень про злочини, низьку якСЦсть досудового слСЦдства в мСЦськвСЦддСЦлСЦ мСЦлСЦцСЦСЧ. Питання попередження СЦ розкриття злочинСЦв аналСЦзувалося на мСЦжвСЦдомчих та координацСЦйних нарадах керСЦвникСЦв правоохоронних органСЦв мСЦста, проведених прокуратурою. За нашими постановами 92 посадовСЦ особи органу внутрСЦшнСЦх справ притягнуто до диiиплСЦнарноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ.

РСЦч у тому, що дослСЦдча перевСЦрка по таких матерСЦалах проводилася поверхово, обмежувалась тим, що вСЦд потерпСЦлих брали лише формальнСЦ пояснення, подавались рапорти, що опитано ряд осСЦб. Наприклад, у мСЦськвСЦддСЦл мСЦлСЦцСЦСЧ звернувся громадянин Месник СЦз заявою про те, що на вулицСЦ Мазепи двоСФ невСЦдомих осСЦб заволодСЦли його автомобСЦлем "ССЦаттАЭ. Через два днСЦ пСЦсля цСЦСФСЧ заяви оперуповноважений вСЦддСЦлу карного розшуку вСЦдмовив у порушеннСЦ кримСЦнальноСЧ справи. Таке рСЦшення було прийнято на тСЦй пСЦдставСЦ, що Месник звернувся СЦз зустрСЦчною заявою, в якСЦй просив справи не порушувати, вСЦн нСЦ до кого не маСФ претензСЦй СЦ сам вияснятиме ситуацСЦю. За словами дружини заявника, чоловСЦк написав таку заяву тому, що працСЦвники мСЦлСЦцСЦСЧ запевнили його тАФ автомобСЦль знайдено й нема потреби розшукувати осСЦб, котрСЦ вчинили злочин. Прокуратура мСЦста скасувала постанову про вСЦдмову СЦ за фактом незаконного заволодСЦння автомобСЦлем порушена кримСЦнальна справа.

ТорСЦк прокуратура порушила також 15 кримСЦнальних справ за фактами пограбувань громадян СЦ з приводу розбСЦйного нападу. ДекСЦлька таких справ з обвинувальними висновками вже скеровано до суду.

ПеревСЦрками виявлено суттСФвСЦ порушення кримСЦнально-процесуального законодавства, поверхове проведення слСЦдства, незаконне припинення провадження справ, недолСЦки в органСЦзацСЦСЧ розшуковоСЧ роботи. Прокуратура скасувала 234 незаконних постанови про зупинення досудового слСЦдства, проведеного з порушенням законодавства. АналСЦз цих справ свСЦдчить про те, що слСЦдство проводиться поверхово, особливо пСЦд час проведення огляду мСЦiя подСЦй. НемаСФ належноСЧ взаСФмодСЦСЧ мСЦж вСЦддСЦлами карного розшуку, дСЦзнання, слСЦдчого СЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв, а тому не можна розкрити злочинСЦв, допускаСФться тяганина в розглядСЦ справ. НасторожуСФ СЦ те, що взагалСЦ не виявляються причини й умови, що сприяють злочинностСЦ.

Вбивства вчиняються на ТСрунтСЦ неприязних стосункСЦв СЦ в кожному випадку ситуацСЦя майже СЦдентична: переважно разом розпивають спиртне, потСЦм з дрСЦбтАЩязкового приводу виникають сварки, що закСЦнчуються бСЦйкою. А фСЦнал сумний тАФ ножове поранення або численнСЦ тСЦлеснСЦ пошкодження в голову або СЦншСЦ важливСЦ органи. УбивцСЦ нерСЦдко вже вСЦдбували покарання в мСЦiях позбавлення волСЦ. Тому дуже важливо проводити профСЦлактичну роботу мСЦськвСЦддСЦлу внутрСЦшнСЦх справ, зокрема, дСЦльничним СЦнспекторам. Тепер проходить паспортизацСЦя усСЦх будинкСЦв, у яких буде вСЦдмСЦчено схильних до правопорушень осСЦб, виявленСЦ рСЦзнСЦ притони тощо. Це дасть змогу дСЦльничним СЦнспекторам знати реальну ситуацСЦю СЦ проводити профСЦлактику. Головне, щоб ця добра справа не була заформалСЦзована.

Треба проводити обшуки по кримСЦнальних справах, виявляти майно, нажите злочинним шляхом, СЦ затримувати пСЦдозрюваних у вчиненнСЦ злочину. ОпСЦсля звертатись до суду для обрання запобСЦжного заходу тАФ взяття пСЦд варту. На мСЦй погляд, нинСЦшнСЦй КримСЦнальний кодекс досить лСЦберальний СЦ суди за ряд злочинСЦв не виносять вироку з реального позбавлення волСЦ. Тепер дуже поширена рецидивна злочиннСЦсть. Грабують, вчиняють квартирнСЦ крадСЦжки особи, котрСЦ вже вСЦдбули покарання за такСЦ злочини. Отже, для них умовна мСЦра покарання зовсСЦм недостатня.

Результат роботи завершуСФться в судСЦ, отож повинен бути оперативний супровСЦд кримСЦнальноСЧ справи аж до винесення вироку. Це дасть змогу запобСЦгти випадкСЦв, коли потерпСЦлСЦ, свСЦдки змСЦнюють покази. А вСЦдбуваСФться це тому, що зацСЦкавлена сторона всСЦляко впливаСФ на них, вдаючись навСЦть до пСЦдкупСЦв. СлСЦдчСЦ, скерувавши справу до суду, повиннСЦ цСЦкавитись СЧСЧ ходом СЦ при потребСЦ допомагати суддСЦ навСЦть привести на судовий розгляд свСЦдка або потерпСЦлого. На жаль, така зацСЦкавлена спСЦвпраця ще не стала нормою оперативноСЧ роботи.

3. Питання удосконалення взаСФмодСЦй служби ДРЖМ


3.1 Удосконалення законодавчоСЧ СЦ нормативно-правовоСЧ бази


РСЦзноманСЦтний характер компетенцСЦСЧ дСЦльничного СЦнспектора. За об'СФмом компетенцСЦя дСЦльничного СЦнспектора спСЦввСЦдношень до компетенцСЦСЧ самоСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ. У назвСЦ передбаченоСЧ посади вСЦдображена необхСЦднСЦсть здСЦйснення усСЦСФСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ, затвердженоСЧ приказом, до головних задач дСЦльничного СЦнспектора вСЦднесенСЦ слСЦдуючи:

 • забезпечення особистою майновою безпекою громадян;
 • охорона громадського порядку та забезпечення громадськоСЧ безпеки;
 • попередження та присСЦкання злочинСЦв та адмСЦнСЦстративних правопорушень;
 • розкриття злочинСЦв за справами, за якими виробництво попереднього розслСЦдування не обов'язкове;
 • надання у межах своСФСЧ компетенцСЦСЧ допомоги громадянам, посадовим особам, пСЦдприСФмствам, органСЦзацСЦям, та громадським обтАЩСФднанням у здСЦйсненСЦ СЧх законних прав та СЦнтересСЦв.

Таким чином, головнСЦ задачСЦ дСЦльничного СЦнспектора практично не набагато вужче нСЦж задачСЦ, якСЦ покладенСЦ на мСЦлСЦцСЦю згСЦдно закону "Про мСЦлСЦцСЦю».

ФункцСЦСЧ по рСЦшенню цих задач охоплюСФ найрСЦзноманСЦтнСЦшСЦ аспекти мСЦлСЦцейськоСЧ роботи, в тому числСЦ СЦ тСЦ, для реалСЦзацСЦСЧ яких СЦснують спецСЦалСЦзованСЦ служби мСЦлСЦцСЦСЧ (охорона порядку у громадських мСЦiях, розкриття злочинСЦв, виробництво дСЦзнання за карними справами, забезпечення безпеки дорожнього руху и СЦнше). ОкрСЦм дСЦльничних СЦнспекторСЦв немаСФ другоСЧ такоСЧ служби, яка була зобов'язана вносити свСЦй вклад у рСЦшення практично усСЦх поставлених перед органами внутрСЦшнСЦх справ задач. [33]

В той же час зараз маСФ мСЦiе протирСЦччя, яке витСЦкаСФ з рСЦзноманСЦтного характеру компетенцСЦСЧ дСЦльничного СЦнспектора. ВСЦн повинен виконувати обовтАЩязки по лСЦнСЦСЧ роботи СЦнших спСЦвробСЦтникСЦв, що припустимо лише у тих випадках, коли у органСЦ внутрСЦшнСЦх справ вСЦдсутнСЦ або дуже малочисленСЦ вСЦдповСЦдноСЧ роботи.

Так у сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ внутрСЦшнСЦх справ, де працюСФ 40% дСЦльничних СЦнспекторСЦв, часто немаСФ пСЦдроздСЦлСЦв патрульно-постовоСЧ служби, немаСФ штатних СЦнспекторСЦв дСЦзнання, лСЦцензСЦйно-дозвСЦльноСЧ системи, медичних закладСЦв, СЦ вся загрузка по лСЦнСЦСЧ СЧх роботи полягаСФ на плечСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв. КрСЦм того, сСЦльським дСЦльничним СЦнспекторам нерСЦдко доводиться самостСЦйно СЦ у повному обсязСЦ, не розраховуючи на швидку та квалСЦфСЦковану допомогу СЦнших спСЦвробСЦтникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, вирСЦшувати питання розкриття та розслСЦдування злочинСЦв.

ЗгСЦдно закону "Про мСЦлСЦцСЦю», а також положення про працю дСЦльничного СЦнспектора ми можемо побачити, що посада дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ дуже важлива СЦ необхСЦдна, але виходячи СЦз людського фактору ми бачимо, що ця посада не тСЦльки важлива але СЦ дуже важка як для однСЦСФСЧ людини. Такий обсяг роботи, який виконуСФ дСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ не може виконувати одна людина. Я згоден з тим, що головнСЦ обовтАЩязки дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ полягають у розгляданнСЦ питань повтАЩязаних з порушенням громадського порядку, вирСЦшення побутових конфлСЦктСЦв та питань. ПлСЦдно працювати з населенням довСЦреноСЧ йому дСЦльницСЦ, але не яким чином не повинен виконувати чужу роботу замСЦсть своСФСЧ. Якщо це стосуСФться злочинСЦв, розкриття злочину згСЦдно карноСЧ справи, займатися збором СЦнформацСЦСЧ, надання вСЦдповСЦдноСЧ документацСЦСЧ встановленоСЧ форми, приймати участь у патрулюваннСЦ, або спСЦвпрацювати з ДАРЖ у попередженнСЦ аварСЦСЧ на дорогах, або приймати участь у розкриттСЦ злочинСЦв, або спСЦвпраця з пожежною охороною, або МНС. Неможливо виконувати такий об'СФм роботи дСЦльничного СЦнспектора якСЦсно. Якщо вСЦн буде виконувати СЦншу роботу, то коли вСЦн буде виконувати свою за яку вСЦн несе вСЦдповСЦдальнСЦсть? ВСЦн веде багато документацСЦСЧ: журнал реСФстрацСЦй, робочий зошит, алфавСЦтнСЦ картки, веде нотатки до профСЦлактичноСЧ роботи з населенням. Цього всього може СЦ не бути тому, що йому нСЦколи не СЦз того, що вСЦн не виконуСФ свою роботу, а СЦз того, що в нього немаСФ часу на СЧСЧ виконання.

Для удосконалення працСЦ дСЦльничного СЦнспектора перш за все необхСЦдно переглянути законодавчСЦ документи, прикази, положення вСЦдповСЦдно до посади дСЦльничного СЦнспектора, тому, що там СФ багато помилок СЦ недолСЦкСЦв, якСЦ повиннСЦ бути змСЦненСЦ на СЦншСЦ положення. Я пропоную змСЦнити у квалСЦфСЦкацСЦСЧ дСЦльничного СЦнспектора пункти, де вСЦн повинен вСЦдповСЦдати за спСЦвпрацю з СЦншими вСЦддСЦленнями внутрСЦшнСЦх справ. За заповнення багато не потрСЦбноСЧ документацСЦСЧ для подання для СЦнших спСЦвробСЦтникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ для порушення карноСЧ справи або передати документацСЦю для подання у суд. Це не потрСЦбно робити дСЦльничному СЦнспектору. Тому, що це повинно виконувати вСЦдповСЦднСЦ органи МВС. Карний розшук маСФ вСЦдповСЦдати за карнСЦ справи, ДАРЖ повинен слСЦдкувати за порядком на дорогах. СлСЦдчСЦ повиннСЦ самСЦ заповнювати необхСЦдну документацСЦю для подання справи у судСЦ. ДозвСЦльна система повинна сама по собСЦ вСЦдповСЦдати за наявнСЦсть, реСФстрацСЦю або вСЦдсутнСЦсть документацСЦСЧ у громадян, яка мають зброю, або давати дозвСЦл на СЧСЧ зберСЦгання. Ще маю зауважити, що я не згоден з положенням дСЦльничних СЦнспекторСЦв у сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ. РЗх дуже мало по кСЦлькостСЦ на такий об'СФм населення. РЖ знову ж повертаючись до попереднього, хочеться зазначити, що треба на дСЦльницях для кращоСЧ працСЦ дСЦльничного додатково додавати ще одного дСЦльничного СЦнспектора. Для того, щоб якщо ми розглянемо наш час кризи, ми можемо проаналСЦзувати, що в багато разСЦв виросла злочиннСЦсть, крадСЦжки, вбивства населення, мСЦiевих громадян на пСЦдставСЦ хоч яких грошей це СЦ пенсСЦСЧ СЦ зарплати, або якесь майно, що залишилось у населення. РЖ з цього приводу ми можемо зазначити, що робота одного дСЦльничного СЦнспектора замала для повного обсягу його дСЦльницСЦ. Йому необхСЦдно перевСЦряти "гарячСЦ точки» це СЦ наркопритони, СЦ проституцСЦя, СЦ самогоноварСЦння СЦ хулСЦганство. А також виникнення конфлСЦктСЦв у родинСЦ де СФ неблагополучнСЦ мешканцСЦ. Або слСЦдкувати за дСЦтьми, якСЦ перебувають у таких родинах. КонфлСЦктнСЦ ситуацСЦСЧ з сусСЦдами СЦ таке СЦнше.

Ще бажаю зауважити, що обсяг рСЦзноманСЦтноСЧ документацСЦСЧ дуже великий, яку повинен виконувати дСЦльничний. Наприклад, журнал реСФстрацСЦСЧ. Я не вважаю за потрСЦбним вести цей журнал тому, що вСЦн веде подСЦбний робочий зошит, паспорт дСЦльницСЦ. Треба робити якнайменше документацСЦСЧ на дСЦльницСЦ, а бСЦльш робити реально необхСЦднСЦ справи. Це може бути реСФстрацСЦя житлового масиву з детальною СЦнформацСЦСФю про житловСЦ будинки населення, це перелСЦк неблагополучних осСЦб. Також треба вСЦдмСЦтити осСЦб серед населення, якСЦ знаходяться на облСЦку у дСЦльничного. Враховуючи найбСЦльш виконуючих СЧм документСЦв вСЦдносяться пояснення громадян, протоколи про адмСЦнСЦстративнСЦ порушення, рСЦзнСЦ довСЦдки, СЦ т.д.

Питання, якСЦ потребують вирСЦшення на законодавчому рСЦвнСЦ з метою удосконалення боротьби зСЦ злочиннСЦстю неповнолСЦтнСЦх, запобСЦганню поширенню бездоглядностСЦ СЦ безпритульностСЦ:

 • створення умов зайнятостСЦ дСЦтей, сприяти забезпеченню збереження та вСЦдновлення мережСЦ позашкСЦльних навчальних закладСЦв, особливу увагу придСЦляти залученню до спортивних гурткСЦв, секцСЦй, клубСЦв, таборСЦв дСЦтей-правопорушникСЦв, дСЦтей СЦз малозабезпечених та багатодСЦтних сСЦмей;
 • на законодавчому рСЦвнСЦ не визначено поняття "неблагополучна сСЦм'я", що не дозволяСФ рСЦзним органам та службам (до компетенцСЦСЧ яких належить робота щодо захисту прав дСЦтей) комплексно здСЦйснювати профСЦлактичну роботу з такими сСЦм'ями;
 • при прийняттСЦ нового КримСЦнального кодексу УкраСЧни законодавець виключив зСЦ статтСЦ 304 КК УкраСЧни поняття "ведення паразитичного способу життя за рахунок неповнолСЦтнСЦх", що виключило можливСЦсть притягнення до вСЦдповСЦдальностСЦ дорослих осСЦб, якСЦ повнСЦстю або частково живуть за рахунок коштСЦв, якСЦ неповнолСЦтнСЦй отримав пСЦд час злочинноСЧ дСЦяльностСЦ або цСЦлком законноСЧ трудовоСЧ дСЦяльностСЦ;
 • необхСЦдно переглянути санкцСЦю ст. 304 КК УкраСЧни щодо встановлення бСЦльш суворого покарання за факти втягнення дСЦтей у злочинну дСЦяльнСЦсть (вСЦднесення цього злочину до складу тяжких злочинСЦв);
 • у статтях 262 та 263 КУпАП необхСЦдно передбачити можливСЦсть адмСЦнСЦстративного затримання особи, яка скоСЧла насильство в сСЦм'СЧ;
 • СЦнСЦцСЦювати внесення до ст. 184 КУпАП такий вид покарання як громадськСЦ роботи для застосування до батькСЦв, якСЦ ухиляються вСЦд обов'язкСЦв по вихованню дСЦтей;
 • прийняття рСЦшень по адмСЦнСЦстративних матерСЦалах, якСЦ складенСЦ за ознаками ч. 2 ст. 156 КУпАП покласти на районнСЦ, районнСЦ в мСЦстах, мСЦськСЦ та мСЦськрайоннСЦ суди;
 • внести змСЦни до статтСЦ 7 роздСЦлу 4 Закону УкраСЧни "Про органи СЦ служби у справах неповнолСЦтнСЦх та спецСЦальнСЦ установи для неповнолСЦтнСЦх", змСЦнивши строк помСЦщення неповнолСЦтнього до приймальника-розподСЦльника для неповнолСЦтнСЦх з 30 до 90 дСЦб, а також доповнити зазначену статтю текстом такого змСЦсту: "У приймальник розподСЦльник ОВС можуть бути доставленСЦ:
 • неповнолСЦтнСЦ вСЦком вСЦд 7 до 18 рокСЦв, мешканцСЦ СЦнших регСЦонСЦв(областей), якСЦ займаються бродяжництвом або жебракуванням, залишилися без опСЦки дорослих СЦ засобСЦв СЦснування;
 • неповнолСЦтнСЦ, якСЦ систематично залишають домСЦвки або навчально-виховнСЦ заклади";
 • на законодавчому рСЦвнСЦ передбачити обов'язкове матерСЦальне вСЦдшкодування батьками коштСЦв закладам соцСЦальноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ за перСЦод перебування в них СЧхнСЦх неповнолСЦтнСЦх дСЦтей;
 • передбачити соцСЦальний захист неповнолСЦтнСЦх, батьки яких виСЧжджають на тимчасовСЦ роботи за кордон;
 • закрСЦплення в нормативно-правових актах, що регламентують дСЦяльнСЦсть шкСЦл-СЦнтернатСЦв, притулкСЦв та дитячих будинкСЦв, де виховуються дСЦти-сироти, позбавленСЦ батькСЦвського пСЦклування, дСЦти, вилученСЦ з неблагополучних родин, положення про обов'язково фотографування СЧхнСЦх вихованцСЦв не менше нСЦж 1 разу на 2 роки;
 • СЦнСЦцСЦювати прийняття положення про заборону реалСЦзацСЦСЧ пива неповнолСЦтнСЦм;
 • передбачити адмСЦнСЦстративну вСЦдповСЦдальнСЦсть за вживання пива неповнолСЦтнСЦми в громадських мСЦiях;
 • внести доповнення до КУпАП в частинСЦ притягнення до адмСЦнСЦстративноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ працСЦвникСЦв торгСЦвлСЦ за продаж неповнолСЦтнСЦм алкогольних напоСЧв;
 • прийняти СФдиний закон про дСЦтей та молодь (замСЦсть СЦснуючих УказСЦв Президента та рСЦзноманСЦтних програм), де будуть визначенСЦ всСЦ проблемнСЦ питання та обов'язки вСЦдомств СЦз суворою вСЦдповСЦдальнСЦстю за невиконання закону, але з обов'язковим цСЦльовим фСЦнансуванням;
 • прийняти концепцСЦю створення в УкраСЧнСЦ ювенальноСЧ юстицСЦСЧ, основною метою якоСЧ СФ пСЦдвищення рСЦвня правового захисту неповнолСЦтнСЦх, зменшення рСЦвня дитячоСЧ злочинностСЦ, створення системи вСЦдновного правосуддя, пСЦдвищення вСЦдповСЦдальностСЦ держави й суспСЦльства за умови зростання й розвитку дСЦтей.

       Напрями вдосконалення боротьби зСЦ злочиннСЦстю неповнолСЦтнСЦх, запобСЦганню поширенню бездоглядностСЦ й безпритульностСЦ:

 • створення умов зайнятостСЦ дСЦтей, сприяти забезпеченню збереження та вСЦдновлення мережСЦ позашкСЦльних навчальних закладСЦв, особливу увагу придСЦляти залученню до спортивних гурткСЦв, секцСЦй, клубСЦв, таборСЦв дСЦтей-правопорушникСЦв, дСЦтей СЦз малозабезпечених та багатодСЦтних сСЦмей;
 • вирСЦшити питання безоплатного вСЦдвСЦдування позашкСЦльних закладСЦв (гурткСЦв, секцСЦй) дСЦтьми СЦз малозабезпечених, неблагополучних сСЦмей;
 • забезпечення ефективного контролю за охопленням дСЦтей шкСЦльного вСЦку навчанням у загальноосвСЦтнСЦх закладах;
 • вживати заходи щодо запобСЦгання втеч неповнолСЦтнСЦми з притулку для неповнолСЦтнСЦх, самовСЦльному залишенню СЦнтернат них закладСЦв;
 • проводити постСЦйну роз'яснювально-профСЦлактичну роботу в середовищСЦ учнСЦвськоСЧ молодСЦ та надавати шефську допомогу навчальним закладам СЦнтернатного типу;
 • залучення до профСЦлактичноСЧ роботи трудових колективСЦв СЦ широких верств громадян;
 • забезпечити тСЦсну взаСФмодСЦю усСЦх зацСЦкавлених органСЦв та пСЦдроздСЦлСЦв внутрСЦшнСЦх справ з мСЦiевими органами державноСЧ "ади, СЦншими зацСЦкавленими установами та вСЦдомствами, продовжувати практику виявлення спСЦльних рейдСЦв щодо виявлення неповнолСЦтнСЦх, якСЦ самовСЦльно залишають сСЦм'СЧ та навчальнСЦ заклади, бродяжать, жебракують, скоюють правопорушення. РЖз цСЦСФю метою вирСЦшити питання про забезпечення мобСЦльних груп матерСЦальними засобами (транспортом, пальним, засобом зв'язку);
 • у взаСФмодСЦСЧ зСЦ службами в справах неповнолСЦтнСЦх мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй, управлСЦннями освСЦти СЦ науки сприяти створенню необхСЦдних умов для проживання та виховання дСЦтей у сСЦм'ях, якСЦ б виключали несприятливе побутове оточення, негативний вплив антигромадських елементСЦв, забезпечували пСЦдвищення вСЦдповСЦдальностСЦ батькСЦв за виховання, навчання та розвиток дитини;
 • вживати ефективних заходСЦв щодо виявлення всСЦма структурними пСЦдроздСЦлами органСЦв внутрСЦшнСЦх справ дорослих осСЦб, якСЦ втягують жебракування та вчинення протиправних дСЦй, своСФчасного притягнення таких осСЦб до вСЦдповСЦдальностСЦ;мСЦнСЦмСЦзувати причини, що породжують протиправну поведСЦнку, шляхом раннього виявлення неблагополучних сСЦмей, забезпечення захисту прав та СЦнтересСЦв дСЦтей, якСЦ виховуються в таких сСЦм'ях;
 • зобов'язати зацСЦкавленСЦ установи та вСЦдомства повСЦдомляти органи внутрСЦшнСЦх справ про всСЦ факти вчинення насильства в сСЦм'СЧ та жорстокого поводження з дСЦтьми. ПостСЦйно працювати над створенням негативного ставлення в населення до вказаних явищ, вести роз'яснювальну та пропагандистську роботу з метою усвСЦдомлення громадянами необхСЦдностСЦ спСЦвпрацСЦ та допомоги органам внутрСЦшнСЦх справ щодо профСЦлактики та припинення сСЦмейного насильства та жорстокого поводження з дСЦтьми;
 • запровадити в практику проведення комплексу занять (у т.ч. тренСЦнгСЦв) з представниками органСЦв виконавчоСЧ "ади, правоохоронних органСЦв, громадськостСЦ, що займаються питаннями попередження насильства в сСЦм'СЧ, у ходСЦ яких розширити дСЦапазон знань з питань насильства у сСЦм'СЧ, зокрема в з'ясуваннСЦ витокСЦв та коренСЦв явища, його психологСЦчних аспектСЦв, характеру та динамСЦки взаСФмовСЦдносин мСЦж насильником та жертвою, впливу сСЦмейного насильства на психСЦку дСЦтей, соцСЦальний портрет явища тощо, що у свою чергу дозволить ефективнСЦше протидСЦяти сСЦмейному насильству;
 • забезпечити оперативне перекриття мСЦiь масового перебування дорослих та молодСЦ (кафе, бари, казино, нСЦчнСЦ клуби, дискотеки, РЖнтернет-клуби тощо);
 • активСЦзувати роботу щодо оперативно-профСЦлактичних вСЦдпрацювань навчальних закладСЦв та мСЦiь концентрацСЦСЧ неповнолСЦтнСЦх з метою запобСЦгання розповсюдженню наркотичних засобСЦв та психотропних речовин в пСЦдлСЦтковому та молодСЦжному середовищСЦ;
 • встановлення та лСЦквСЦдацСЦя каналСЦв надходження наркотикСЦв до неповнолСЦтнСЦх, а також причин та умов, якСЦ цьому сприяють; спСЦльно з головами мСЦiевих органСЦв виконавчоСЧ "ади та органСЦв мСЦiевого самоврядування вирСЦшити питання про видСЦлення працСЦвникам КМСН на територСЦСЧ обслуговування примСЦщень для проведення профСЦлактичноСЧ роботи з неповнолСЦтнСЦми й прийому громадян, облаштування примСЦщень необхСЦдним майном СЦ комп'ютерною технСЦкою;
 • чСЦтке розмежування функцСЦй органСЦзацСЦй, установ, служб та вСЦдомств, якСЦ спСЦвпрацюють з мСЦлСЦцСЦСФю в галузСЦ подолання пСЦдлСЦтковоСЧ злочинностСЦ та визначення конкретного кСЦнцевого результату т для них;
 • спСЦльно з зацСЦкавленими вСЦдомствами запровадити дСЦСФвий контроль за умовами працСЦ дСЦтей на пСЦдприСФмствах рСЦзних форм "асностСЦ, особливо в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ, виявлення фактСЦв залучення дСЦтей до протиправноСЧ дСЦяльностСЦ, коли робота може зашкодити фСЦзичному чи психСЦчному стану дитини;
 • покращити рСЦвень право освСЦтньоСЧ роботи в навчальних закладах, проводити роботу щодо роз'яснення неповнолСЦтнСЦм СЧхнСЦх прав, у т. Ч. Стосовно звернень до вСЦдповСЦдних органСЦв та установ з питань порушення СЧхнСЦх прав та свобод, учинення злочинСЦв, насильства та СЦнших протиправних дСЦй стосовно них;
 • активСЦзацСЦя пропаганди здорового способу життя;
 • заборонити пропаганду алкогольних напоСЧв, тютюнових виробСЦв на телебаченнСЦ, центральних та особливо молодСЦжних виданнях засобСЦв масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ (газет, журналСЦв тощо);
 • переглянути доцСЦльнСЦсть надання дозволСЦв на розповсюдження кСЦно- та вСЦдео продукцСЦСЧ, комп'ютерних програм, якСЦ мСЦстять елементи та пропагують жорстокСЦсть, насильство, антагонСЦзм, СЦншСЦ негативнСЦ прояви в молодСЦжному середовищСЦ;
 • обмеження часу перебування дСЦтей у розважальних закладах;
 • заборона допуску до гральних автоматСЦв дСЦтей до 16 рокСЦв;
 • цСЦльове фСЦнансування МВС на профСЦлактичну роботу;
 • запровадити жорсткий контроль за використанням коштСЦв на програми профСЦлактики пСЦдлСЦтковоСЧ злочинностСЦ та попередження дитячоСЧ бездоглядностСЦ, зосередити фСЦнансування на конкретних профСЦлактичних заходах, що дають реальнСЦ результати;
 • забезпечити державнСЦ заклади освСЦти охороною пСЦдроздСЦлами ДержавноСЧ служби охорони, передбачити у витратнСЦй частинСЦ бюджету необхСЦднСЦ кошти для фСЦнансування цих заходСЦв;
 • вийти з клопотанням до органСЦв суду щодо бСЦльш широкого застосування до неповнолСЦтнСЦх пСЦд час розгляду кримСЦнальних справ заходСЦв виховного характеру у виглядСЦ направлення до шкСЦл та училищ соцСЦальноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ, а також помСЦщення до приймальникСЦв розподСЦльникСЦв для неповнолСЦтнСЦх;
 • створити централСЦзованСЦ бази облСЦку неблагополучних сСЦмей, неповнолСЦтнСЦх, якСЦ займаються бродяжництвом та жебрацтвом, дСЦтей, якСЦ систематично залишають сСЦм'СЧ та навальнСЦ заклади;
 • створити в ОВС СФдиний автоматизований банк даних облСЦку дСЦтей, якСЦ схильнСЦ до вчинення злочинСЦв, правопорушень, заняття бродяжництвом та жебрацтвом;
 • у випадках надходження заяв про розшук неповнолСЦтнСЦх осСЦб термСЦново направляти якСЦснСЦ орСЦСФнтування з фотографСЦСФю до мСЦiевих телерадСЦокомпанСЦй, "МагнолСЦСЧ - ТВ", СЦнших ЗМРЖ;
 • з метою забезпечення соцСЦального супроводу умовно засуджених неповнолСЦтнСЦх та неповнолСЦтнСЦх, якСЦ повернулися з мСЦiь позбавлення волСЦ, спСЦльно зСЦ службою у справах неповнолСЦтнСЦх на рСЦвнСЦ мСЦст та районСЦв створити СФдинСЦ автоматизованСЦ бази даних зазначеноСЧ категорСЦСЧ осСЦб; створити СЦнститут судових вихователСЦв для контролю за неповнолСЦтнСЦми, якСЦ засудженСЦ до покарання, що не пов'язанСЦ з позбавленням волСЦ; вирСЦшити питання про створення спецСЦальних навчально-виховних закладСЦв СЦнтернатного типу для дСЦтей з девСЦантною поведСЦнкою, психСЦчно хворих неповнолСЦтнСЦх;
 • створити мережу центрСЦв медико-соцСЦальноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ неповнолСЦтнСЦх при МСЦнСЦстерствСЦ охорони здоров'я, якСЦ повиннСЦ забезпечувати лСЦкування неповнолСЦтнСЦх вСЦд алкоголСЦзму, наркоманСЦСЧ та токсикоманСЦСЧ;
 • СЦнСЦцСЦювати перед органами мСЦiевоСЧ "ади питання з органСЦзацСЦСЧ стацСЦонарних центрСЦв для реабСЦлСЦтацСЦСЧ неповнолСЦтнСЦх осСЦб, якСЦ бажають позбутися наркотичноСЧ залежностСЦ;
 • обласним центрам зайнятостСЦ держадмСЦнСЦстрацСЦй проводити роботу з працевлаштування неповнолСЦтнСЦх осСЦб, звСЦльнених з мСЦiь позбавлення волСЦ, сприяти СЧхнСЦй адаптацСЦСЧ та роз'яснення соцСЦально-побутових проблем.

3.2 ПроблемнСЦ питання взаСФмодСЦСЧ та шляхи СЧх вирСЦшення


Розглянемо приклад прийому населення дСЦльничним СЦнспектором згСЦдно положення 1220 вСЦд 2003 р., п. 5.4. Коли громадянин прийшов на прийом начальника дСЦльницСЦ СЦ запитав чого по справСЦ, що не була передана у суд. То ми бачимо, що це не провина дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ, а безвСЦдповСЦдальне ставлення пСЦдроздСЦлСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ. Наприклад вСЦддСЦл карного розшуку, який не своСФчасно зСЦбрав всю необхСЦдну СЦнформацСЦю, а також необхСЦдний матерСЦал для порушення карноСЧ справи СЦ не передав до слСЦдчого вСЦддСЦлу, щоб розглянути у по дальшому у судСЦ. РЖ багато таких прикладСЦв, коли СЦншСЦ пСЦдроздСЦли мСЦлСЦцСЦСЧ не дотримуються виконання законодавчих норм. А дСЦльничний СЦнспектор не може одночасно виконувати свою роботу СЦ роботу СЦншого пСЦдроздСЦлу. Якщо виникаСФ якась значна проблема на дСЦлянцСЦ або у мСЦстСЦ, де немаСФ дСЦльничного СЦнспектора, це може бути СЦ крадСЦжки СЦ вбивства. Ми повиннСЦ бачити перш за все дСЦльничного СЦнспектора як керСЦвника по роботСЦ з дСЦльницею. Наприклад, вирСЦшення конфлСЦктСЦв мСЦж сусСЦдами. Якщо дСЦльничний отримав скаргу вСЦд сусСЦда на сусСЦда, то вСЦн маСФ розглянути цю скаргу як умога швидше, згСЦдно п. 5.6. ВСЦдреагувати на неСЧ. А потСЦм вСЦдповСЦдно до своСЧх обов'язкСЦв займатися цСЦСФю ситуацСЦСФю. Але це не повинно виходити за межи його компетенцСЦСЧ. Якщо вСЦн маСФ райони, де пануСФ проституцСЦя або наркоманСЦя, вСЦн теж маСФ повноваження роботи з населенням. ВСЦн повинен проводити профСЦлактичну роботу з населенням, затримувати пСЦдозрюваних, вислухати скарги сусСЦдСЦв. Це теж в його компетенцСЦСЧ. ПрисСЦкти самогоноварСЦння. В наш час це стало дуже поширене явище. Хоча МВС УкраСЧни СЦ внесла корективи до закону "Про мСЦлСЦцСЦю" на рахунок самогоноварСЦння. Покаранням розмСЦрами штрафСЦв, але я вважаю це не дСЦСФ, нСЦ для самогоноварникСЦв, нСЦ для наркоманСЦв, нСЦ для проституцСЦСЧ. Дуже багато ми можемо бачити, де у родинах СФ батьки птАЩяницСЦ, якСЦ катують своСЧх дСЦтей, не годують СЧх, навСЦть не вСЦдвСЦдують нСЦ лСЦкарСЦв, нСЦ дитсадкСЦв, нСЦ шкСЦл. Я вважаю, що треба поновити закон про затримання такоСЧ особи СЦ взяття пСЦд стражу термСЦном на 15 дСЦб.

Якщо ця робота дСЦльничного не СФ дСЦючою, тодСЦ треба щоб за даними, якСЦ передаСФ дСЦльничний у СЦншСЦ пСЦдроздСЦли мСЦлСЦцСЦСЧ, вони брали це на свСЦй контроль СЦ у подальшому займалися цими справами. ВсСЦ ситуацСЦСЧ якСЦ виникають на дСЦльницях повиннСЦ бути перш за все розглянути дСЦльничними, якщо вони не СФ великого розмСЦру проблеми це побутовСЦ, громадськСЦ правопорушення, або хулСЦганство. А якщо це бСЦльш масштабнСЦшСЦ розмСЦри наприклад крадСЦжки, вбивства, то це вже потрСЦбно займатися вСЦдповСЦдним пСЦдроздСЦлам мСЦлСЦцСЦСЧ, якСЦ вСЦдповСЦдають за такСЦ справи. Треба переглянути п. 6.17.7.

Треба полСЦпшити злагодженСЦсть щодо профСЦлактичноСЧ роботи служби дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ та кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ у справах неповнолСЦтнСЦх СЦз проблемними сСЦм'ями, застосування заходСЦв упливу до батькСЦв, осСЦб, що СЧх замСЦнюють, якСЦ не виконують обов'язкСЦв по вихованню дСЦтей.


3.3 Удосконалення шляхСЦв пСЦдвищення квалСЦфСЦкацСЦСЧ кадрСЦв


Для удосконалення роботи кадрСЦв на дСЦлянках. Ми можемо розглянути соцСЦальну позицСЦю СЦ пСЦльги якСЦ даються дСЦльничним СЦнспекторам. Перш за все треба переглянути бюджет на цей рСЦк, хоча немаСФ порядку у РадСЦ на рахунок бюджету, але я не згоден з тим, що мСЦлСЦцСЦя як державна структура повинна мати недолСЦки у цьому питаннСЦ. ПовиннСЦ бути покрашеннСЦ пСЦльги для працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ. Тобто заробСЦтна плата дСЦльничного СЦнспектора дуже мала для нашого часу, СЦ замала для того обсягу роботи, за яку повинен виконувати СЦ вСЦдповСЦдати дСЦльничний. Ось чому останнСЦм часом стало багато прикладСЦв хабарства СЦ прикриття притонСЦв з проституцСЦСЧ, наркопритонСЦв. Також самого самогоноварСЦння тАУ я вважаю це не потрСЦбно зараз робити, покривати цСЦ мСЦiя, але СЦ СЦншого вибору у дСЦльничних немаСФ. Якщо подивиться статистику розкриття злочинСЦв, ми можемо побачити, що рСЦвень розкриття низький тому, що СЦнспектор не маСФ можливостСЦ жити нормально на свою зарплатню, а ще СЦ годувати родину. Треба переглянути чим забезпеченСЦ дСЦльничнСЦ СЦнспектори. Вони не мають мобСЦльного зв'язку за рахунок бюджету, не мають насправдСЦ належного автотранспорту, використовують свСЦй особистий транспорт СЦ паливо. Не мають комп'ютерних програм, у яких була б спецСЦалСЦзована програма, яка полегшувала б роботу дСЦльничних. Наприклад введення алфавСЦтних карток можливо було з засобами сучасних технологСЦй, а також робота з СЦнтернет теж покращувала б роботу дСЦльничних тАУ вони могли б надсилати запити не роблячи це вСЦд руки. Треба органСЦзувати курси пСЦдвищення квалСЦфСЦкацСЦСЧ СЦнспекторСЦв, додаткове отримання освСЦти для подальшого росту або отримання роботи у СЦншому пСЦдроздСЦлСЦ мСЦлСЦцСЦСЧ; курси за обмСЦном досвСЦду. Наприклад, наших СЦнспекторСЦв СЦ СЦнспекторСЦв полСЦцСЦСЧ у РДвропСЦ. Треба давати додатковСЦ вСЦдпустки якщо СФ малСЦ дСЦти, або зСЦ станом здоровтАЩя, додатковСЦ пСЦльги на житло на сплату комунальних послуг, на отримання винагороди за свою плСЦдну роботу.

Це може бути СЦ грошовСЦ винагороди, а також бСЦльш важливСЦ призи. Наприклад найкращий дСЦльничний року, або найкраща дСЦльниця року. Треба зменшити обсяг дСЦльницСЦ згСЦдно п. 6.17.10. СЦ додатково дати СЦншого дСЦльничного. Також треба проводити спортивнСЦ змагання мСЦж дСЦльничними СЦнспекторами або органСЦзувати свою команду по футболу або баскетболу, виСЧжджати на змагання СЦ отримувати призи за змагання. Також проводити перевСЦрки за дСЦльничними СЦнспекторами, вести спостереження за роботою дСЦльницСЦ. Це покращуСФ роботу дСЦльничних СЦнспекторСЦв, якщо будуть покращенСЦ вимоги до СЧх працСЦ, то СЦ перевСЦрки СЧх роботи будуть суворСЦшими. Якщо будуть знайденСЦ недолСЦки у роботСЦ дСЦльничних, то треба допомогти наприклад начальником або старшим дСЦльничним. Але на це треба звертати увагу це не менш важливе нСЦж покращення роботи дСЦльничних. Я вважаю, що якщо будуть добрСЦ вимоги роботи то СЦ потрСЦбнСЦсть у цСЦСФСЧ роботСЦ буде найвищою СЦ найпотрСЦбнСЦшою СЦ тому з цього ми можемо сказати, що робота на дСЦльницях буде виконуватись у повному обсязСЦ СЦ з бСЦльшим СЦнтересом. РЖ можливо, тодСЦ рСЦвень злочинностСЦ у нас буде якомога нижчим. РЖ життя буде кращим.

Висновки


Якщо ознайомитися з функцСЦональними обов'язками дСЦльничного СЦнспектора, то можна переконатися, що ця категорСЦя спСЦвробСЦтникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ без роботи не залишиться нСЦколи. Надто важливою СЦ багатогранною СФ дСЦяльнСЦсть дСЦльничних. Розкриття злочинСЦв, профСЦлактика правопорушень, всебСЦчна правова допомога громадянам, зв'язок з громадськСЦстю - це лише найголовнСЦшСЦ напрямки в СЧхнСЦй роботСЦ. Служба дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ СФ визначальною у наступальному впливСЦ на стан правопорядку. ДСЦльничний повинен постСЦйно стояти на вартСЦ закону та правопорядку, вСЦдновлювати справедливСЦсть, забезпечувати людям спокСЦй, упевненСЦсть у завтрашньому днСЦ. Цей тернистий шлях вибирають найбСЦльш стСЦйкСЦ та вСЦрнСЦ своСФму покликанню люди. Саме дСЦльничнСЦ СЦнспектори мСЦлСЦцСЦСЧ найбСЦльше контактують з населенням, вСЦдтак, зрозумСЦло, СФ своСФрСЦдним обличчям всСЦСФСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ. ДовСЦра народу, щира вдячнСЦсть громадян СФ найвищою оцСЦнкою дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ. При призначеннСЦ на посади дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, враховуються не тСЦльки дСЦловСЦ якостСЦ кандидата, але СЦ його чисто людську характеристику: органСЦзаторськСЦ здСЦбностСЦ, СЦнтелект, умСЦння спСЦлкуватися з рСЦзними категорСЦями людей, бажання самоудосконалюватись. Отже, на даний час сучасний дСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ повинен бути унСЦверсалом, тобто СЦ детективом, СЦ експертом, СЦ економСЦстом, СЦ психологом, а СЦнодСЦ навСЦть СЦ психСЦатром - все залежить вСЦд ситуацСЦСЧ. РЖ тут немаСФ нСЦчого дивного, адже СЦнколи вСЦн СФ чи не СФдиним представником "ади для тисяч громадян у сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ. То хто ж, як не вСЦн, маСФ пСЦдтримувати зв'язок з населенням, бути, так би мовити, "народним мСЦлСЦцСЦонером»? Та й люди повиннСЦ бачити в дСЦльничному партнера, помСЦчника, до якого можна звернутися за допомогою чи порадою.

СьогоднСЦ до роботи дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ СЦснують суворСЦ вимоги, як з боку керСЦвництва мСЦствСЦддСЦлу, так СЦ населення. На першому планСЦ для дСЦльничного СЦнспектора залишаСФться проведення профСЦлактичноСЧ роботи, яка полягаСФ в забезпеченнСЦ контролю за такими категорСЦями громадян, як особи, що перебувають пСЦд адмСЦнСЦстративним наглядом, ранСЦше судимСЦ, засудженСЦ умовно, якСЦ допускають насильство в сСЦмтАЩСЧ , батьки, що негативно впливають на виховання дСЦтей, п'яницСЦ, наркомани, психСЦчно хворСЦ люди, тобто тСЦ, вСЦд яких можна щохвилини чекати "сюрпризСЦв». ВСЦдрадно, що в умовах плинностСЦ кадрСЦв, недофСЦнансування матерСЦально-технСЦчних потреб дСЦльничнСЦ СЦнспектори мСЦлСЦцСЦСЧ розкривають злочини загальнокримСЦнальноСЧ спрямованостСЦ. СлСЦд також вказати, що нинСЦ значно пСЦдвищилася роль дСЦльничних СЦнспекторСЦв в попередженнСЦ злочинСЦв в сферСЦ економСЦки, боротьби з нелегальною мСЦграцСЦСФю тощо. Але, як би там не було, головне для дСЦльничного тАУ жити повсякденними турботами людей.

Можна зазначити, що успСЦшна дСЦяльнСЦсть дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ у розкриттСЦ та профСЦлактики злочинСЦв безпосередньо залежить вСЦд взаСФмодСЦСЧ з громадськими органСЦзацСЦями та окремими громадянами, вСЦд побудови своСЧх вСЦдносин з населенням, залучення найбСЦльш активних з них до охорони правопорядку. Насамперед це стосуСФться громадських формувань з охорони громадського порядку та ефективноСЧ допомоги громадських помСЦчникСЦв дСЦльничних в сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦ. На виконання вСЦдповСЦдних вказСЦвок та розпоряджень керСЦвництва МВС та ГУМВС УкраСЧни дСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ повинен вСЦдвСЦдати кожне помешкання громадян, яке знаходиться на територСЦСЧ його обслуговування, вручити вСЦзитку та заповнити вСЦдповСЦдну картку на домоволодСЦння з метою повноСЧ обСЦзнаностСЦ щодо населення, яке в ньому мешкаСФ та надання практичноСЧ допомоги особам, якСЦ СЧСЧ потребують. Коли всСЦ ми дСЦйсно зрозумСЦСФмо, що злочиннСЦсть можна подолати лише гуртом, що боротьба з нею не лише справа правоохоронних органСЦв, а й кожноСЧ добропорядноСЧ людини, тодСЦ нас не лякатимуть нСЦякСЦ перешкоди на шляху до нормального, гСЦдного життя.

Список використаних джерел


 1. Ануфриев М. Кадровый потенциал тАУ гарантия успеха тАУ "Милиция Украины". - К., 2004, №5 - 6
 2. Ануфриев М. Реформирование органов внутренних дел тАУ "Милиция Украины", - К., 2006. тАУ 125с.
 3. Бандурка О.М. Основи управлСЦння в органах внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни: теорСЦя, досвСЦд, шляхи удосконалення тАУ Х: "ОсноватАЭ, 2001. тАУ 398 С.
 4. Бандурка О.М. АдмСЦнСЦстративна дСЦяльнСЦсть. Частина особлива: ПСЦдручник.тАУ ХаркСЦв: Еспада, 2000. тАУ 368 с
 5. Бедь В.В. Юридична психологСЦя: Навчальний посСЦбник / В.В. Бедь ; Нац. академСЦя внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни. - К.: Каравела; ЛьвСЦв: Новий СвСЦт-2000, 2002. - 375 с.
 6. Молдаван В.В. ПравоохороннСЦ органи. тАУ К., Юмана, 2003. тАУ 245 c.
 7. Гребеньков, Г.В. Юридична етика: Навчальний посСЦбник; М-во освСЦти СЦ науки УкраСЧни. - К.: Алерта, 2004. - 209 с.
 8. КондратьСФв Я.Ю. Юридична психологСЦя: ПСЦдручник для студ. вуз.; Нац. акад. внутр. справ УкраСЧни. - К.: Вид. ДСЦм "РЖн Юре", 2000. - 351
 9. КондратьСФв Я.Ю.: Суд, правоохороннСЦ та правозахиснСЦ органи УкраСЧни, 2002. - 268 с.
 10. Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики / ПСЦдприСФмництво, господарство СЦ право. - 2002. - №4. - С. 96-100
 11. Мельник П. Етика взаСФмовСЦдносин працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ СЦ населення / П. Мельник // ВСЦсник податковоСЧ служби УкраСЧни. - 2003. - №8. - С. 33-37
 12. Мороз Л.РЖ. Розвиток комунСЦкативних умСЦнь у працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ / Л.РЖ. Мороз // Практична психологСЦя та соцСЦальна робота. - 2004. -№12. - С. 51-54
 13. Мельник М.РЖ. Суд та СЦншСЦ правоохороннСЦ органи. Правоохоронна дСЦяльнСЦсть: закони СЦ коментарСЦ: Навчальний посСЦбник. тАУ К.: АтСЦка, 2000. тАУ 512 с.
 14. Мельник М. КорупцСЦйнСЦ злочини: сутнСЦсть СЦ поняття / М. Мельник // Право УкраСЧни. - 2000. - №11. - С. 126-130
 15. МСЦнченко С. МетодологСЦчнСЦ аспекти аналСЦзу злочинностСЦ в регСЦонСЦ / С. МСЦнченко // Право УкраСЧни. - 2001. - №4. - С. 114-117
 16. Паливода А.В. КримСЦнальне право УкраСЧни. Загальна частина: ПосСЦбник для пСЦдготовки до СЦспитСЦв. - K.:, 2003. - Вид. 2-е, стереотип.
 17. Темченко В. ПсихологСЦчнСЦ основи теорСЦСЧ та принципи етики працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ / В. Темченко // Право УкраСЧни. - 2002. -№5. - С. 26-28
 18. Тодыка, Ю.Н. Конституция Украины - основной закон государства и общества; Национальная юридическая академия; Академия правовых наук. - Х.: Факт, 2001. - 382 с.
 19. Фролова О.Г. ЗлочиннСЦсть СЦ система кримСЦнальних покарань (соцСЦальнСЦ, правовСЦ та кримСЦнологСЦчнСЦ проблеми й шляхи СЧх вирСЦшення за допомогою логСЦко-математичних методСЦв) : Навч. посСЦб. для студ. вуз. - К.: АртЕк, 2002. - 205
 20. Шакун В.РЖ. СуспСЦльство СЦ злочиннСЦсть. - К.: АтСЦка, 2003. - 782, с.
 21. СудовСЦ та правоохороннСЦ органи УкраСЧни: Навч. посСЦб. Для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Гель, Г.С. Семаков. тАУ К.: МАУП, 2004. тАУ 272 с
 22. АдмСЦнСЦстративна дСЦяльнСЦсть органСЦв внутрСЦшнСЦх справ:загальна частина: пудручник //авт. кол. (Ю.РЖ. Римаренко, РД.РЖ. МоСЦсеСФв. - К.:КНТ, 2008. - 816 с.
 23. АдмСЦнСЦстративна дСЦяльнСЦсть органСЦв внутрСЦшнСЦх справ. Загальна частина: ПСЦдручник / ПСЦд загальною редакцСЦСФю РЖ.П. ГолоснСЦченка, Я.Ю. КондратьСФва. тАУ К.: УАВС, 2002. тАУ 177 с.
 24. Четвериков В.С., Четвериков В.В. Основы управления в органах внутренних дел: Учебное пособие. тАУ М., Новый Юрист, 2006
 25. КримСЦнологСЦя: Загальна та Особлива частини: [ПСЦдручник для студентСЦв юрид. спец. вищ. навч. закладСЦв] РЖ.М. Даньшин, В.В. ГолСЦна; За ред. проф. РЖ.М. Даньшина. - ХаркСЦв: Право, 2003. - 352 с
 26. Суд, правоохороннСЦ та правозахиснСЦ органи УкраСЧни: Навч. посСЦб. / B.C. Ковальський (керСЦвник авт. колективу), В.Т. БСЦлоус, С.Е. Демський та СЦн.; ВСЦдп. ред. Я. КондратьСФв. - К.: ЮрСЦнком РЖнтер, 2002. тАУ 320 с.
 27. КонституцСЦя УкраСЧни. Прийнята на птАЩятСЦй сесСЦСЧ ВерховноСЧ Ради УкраСЧни 28 червня 1996 року. тАУ К., 1996. тАУ 78 с.
 28. Закон УкраСЧни вСЦд 20 грудня 1990 р. "Про мСЦлСЦцСЦютАЭ // ВСЦдомостСЦ ВерховноСЧ Ради УкраСЧни. тАУ 1991. тАУ №4. тАУ Ст. 20. (з наступними змСЦнами та доповненнями).
 29. Закон "Про внесення змСЦн до деяких законодавчих актСЦв УкраСЧни щодо мСЦiевоСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ" 1577-IV вСЦд 04.03.2004
 30. Закон УкраСЧни вСЦд 18 лютого 1992р. "Про оперативно-розшукову дСЦяльнСЦстьтАЭ // ВСЦдомостСЦ ВерховноСЧ Ради УкраСЧни. тАУ 1992. тАУ №22. тАУ Ст. 303 (з наступними змСЦнами та доповненнями).
 31. Закон УкраСЧни вСЦд 26 березня 1992 р. "Про внутрСЦшнСЦ вСЦйська МВС УкраСЧнитАЭ // ВСЦдомостСЦ ВерховноСЧ Ради УкраСЧни. тАУ 1992. тАУ №29. тАУ Ст. 397.
 32. Наказ 09.03.2004 №3/235 "Про затвердження РЖнструкцСЦСЧ щодо порядку взаСФмодСЦСЧ управлСЦнь (вСЦддСЦлСЦв) у справах сСЦмтАЩСЧ та молодСЦ, служб у справах неповнолСЦтнСЦх, центрСЦв соцСЦальних служб для молодСЦ та органСЦв внутрСЦшнСЦх справ з питань здСЦйснення заходСЦв з попередження насильства в сСЦмтАЩСЧ". ЗареСФстровано в МСЦнСЦстерствСЦ юстицСЦСЧ УкраСЧни 30 березня 2004 р. за №399/8998
 33. Наказ №1212 вСЦд 20.10.2003 "Про затвердження Положення про службу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ в системСЦ МСЦнСЦстерства внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни". ЗареСФстровано в МСЦнСЦстерствСЦ юстицСЦСЧ УкраСЧни 11 листопада 2003 р.за №1031/8352
 34. Статут патрульно-постовоСЧ служби мСЦлСЦцСЦСЧ УкраСЧни згСЦдно з Наказом МВС №1009 вСЦд 06.09.2004
 35. Павловський М. Витоки корупцСЦСЧ та органСЦзованоСЧ злочинностСЦ - у хибнСЦй СЦдеологСЦСЧ реформ/ М Павловський // ВСЦче. - 2002. - №9. - С. 3-17
 36. АналСЦз стану злочинностСЦ в УкраСЧнСЦ за 2005 рСЦк та прогноз на 2006 рСЦк : АналСЦтичний огляд / Ред. Я.Ю. КондратьСФв; М-во внутр. справ УкраСЧни, Нац. акад. внутр. справ УкраСЧни, НДРЖ проблем боротьби зСЦ злочиннСЦстю. - КиСЧв, 2007. - 23 с.
 37. Литвак О. Про причини зростання злочинностСЦ та умови, що цьому сприяють: ДеякСЦ концептуальнСЦ положення / О Литвак // ВСЦче. - 2001. -№11. - С. 57-65
 38. Даньшин РЖ. ОрганСЦзована злочиннСЦсть: (поняття, кримСЦнологСЦчна характеристика, чинники, шляхи протидСЦСЧ)/ РЖ. Даньшин // ВСЦсник АкадемСЦСЧ правових наук УкраСЧнСЦ. - 2005. -№1. - С. 100-110
 39. КримСЦнальна вСЦдповСЦдальнСЦсть неповнолСЦтнСЦх: Правове виховання учнСЦв // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С. 105-106
 40. ГолСЦна В. Рецедивна злочиннСЦсть в УкраСЧни: причини та попередження / В. ГолСЦна // ВСЦсник АкадемСЦСЧ правових наук УкраСЧни. - 2004. -№1. - С. 189-196
 41. Салков Е.В. Маргинальность и преступность / Е.В. Салков // Социологические исследования. - 2000. - №4. - С. 43-47
 42. Молодь та мСЦлСЦцСЦя: Правове виховання учнСЦв // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С. 102-103
 43. КузьмСЦчов В. НовСЦ види злочинноСЧ дСЦяльностСЦ: СЧх аналСЦз / В. КузьмСЦчов // Право УкраСЧни. - 2000. -№10. - С. 110-112
 44. Мельник М. КорупцСЦйнСЦ злочини: сутнСЦсть СЦ поняття / М. Мельник // Право УкраСЧни. - 2000. - №11. - С. 126-130
 45. Романков Л. Организованная преступность: откуда она у нас взялась и что с ней делать? / Л. Романков // Звезда. - 2001. - №3. - С. 182-187
 46. ВолобуСФв А. Про деякСЦ стандарти злочинноСЧ поведСЦнки в технологСЦСЧ органСЦзованоСЧ економСЦчноСЧ злочинностСЦ/ А.ВолобуСФв // ВСЦсник АкадемСЦСЧ правових наук УкраСЧни. - 2001. -№1. - С. 175-181
 47. МСЦнченко С. МетодологСЦчнСЦ аспекти аналСЦзу злочинностСЦ в регСЦонСЦ/ С. МСЦнченко // Право УкраСЧни. - 2001. - №4. - С. 114-117
 48. Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики/ В. Корж // ПСЦдприСФмництво, господарство СЦ право. - 2002. - №4. - С. 96-100
 49. Сахарова О.Б. ОсновнСЦ причини та умови, що детермСЦнують вчинення злочинСЦв на ринку цСЦнних паперСЦв в УкраСЧнСЦ. Науковий вСЦсник НацСЦональноСЧ академСЦСЧ внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни. - 2002. - №5. - С. 66
 50. Бова А.В. РЖнституцСЦйнСЦ ознаки органСЦзованоСЧ злочинностСЦ та СЧСЧ соцСЦальна основа. СоцСЦальна психологСЦя. - 2004. -№5. - С. 48-59
 51. Омельченко О. Про злочини СЦ покарання, або чому дСЦти в УкраСЧнСЦ так часто порушують закони. ОсвСЦта УкраСЧни. - 2005. - 5 липня. - С. 6
 52. wsww.mvs.gov.ua тАУ МСЦнСЦстерство внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни

Додаток 1


МСЦнСЦстерство внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни

___________________________________________________________

(назва мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ)

___________________________________________________________

(назва ГУМВС, УМВС)

___________________________________________________________


дСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ N __________


ЖУРНАЛ

реСФстрацСЦСЧ вСЦдгукСЦв та пропозицСЦй громадян

Почато "__" ______ 200_ р.

ЗакСЦнчено "__" _____ 200_ р.


ПРАВИЛА

видачСЦ, збереження, ведення СЦ здавання журналу реСФстрацСЦСЧ вСЦдгукСЦв та пропозицСЦй громадян

1. Журнал реСФстрацСЦСЧ вСЦдгукСЦв та пропозицСЦй громадян заводиться для вивчення думки населення, обслуговуваного дСЦльничними СЦнспекторами даного дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ, думки про роботу як дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ в цСЦлому, так СЦ кожного дСЦльничного СЦнспектора окремо.

2. Журнал реСФструСФться в секретарСЦатСЦ органу внутрСЦшнСЦх справ СЦ видаСФться старшому дСЦльничному (або дСЦльничному) СЦнспектору пСЦд пСЦдпис. АркушСЦ журналу повиннСЦ бути пронумерованСЦ, прошитСЦ СЦ скрСЦпленСЦ печаткою органу внутрСЦшнСЦх справ.

3. Журнал розмСЦщуСФться на стендСЦ наочноСЧ агСЦтацСЦСЧ, розташованому на стСЦнСЦ в коридорСЦ (холСЦ) дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ.

4. При переведеннСЦ на СЦнший дСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ, СЦншу посаду, а також при звСЦльненнСЦ старшого дСЦльничного (або дСЦльничного) СЦнспектора, що ранСЦше отримували журнал, вСЦн здаСФться в секретарСЦат (канцелярСЦю) органу внутрСЦшнСЦх справ. Призначений дСЦльничний СЦнспектор одержуСФ журнал пСЦд пСЦдпис.

5. ПСЦсля закСЦнчення термСЦну дСЦСЧ журналу, його пошкодження або неможливостСЦ подальшого ведення вСЦн здаСФться в секретарСЦат органу внутрСЦшнСЦх справ СЦ знищуСФться у встановленому порядку.

6. З записами, зробленими в журналСЦ, ознайомлюються начальник органу внутрСЦшнСЦх справ, начальник мСЦлСЦцСЦСЧ громадськоСЧ безпекиВатАФ щоквартально, начальник вСЦддСЦлу (вСЦддСЦлення) дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧВатАФ щомСЦсяця, старший дСЦльничний СЦнспекторВатАФ щодекадно.


ВIДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦIРЗ ГРОМАДЯН


(указуються дата СЦ час запису, прСЦзвище й адреса

громадянина, змСЦст вСЦдгуку та пропозицСЦСЧ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


ВIДМIТКИ ПРО ПЕРЕВIРКУ ЖУРНАЛУ РЕРДСТРАЦIРЗ ВIДГУКIВ ТА ПРОПОЗИЦIЙ ГРОМАДЯН (указуються дата СЦ час перевСЦрки, посада, спецСЦальне звання, прСЦзвище, СЦнСЦцСЦали того, хто перевСЦряСФ, результати перевСЦрки СЦ пропозицСЦСЧ щодо усунення недолСЦкСЦв)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Додаток 2 до п.6.11 Положення


МСЦнСЦстерство внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни

______________________________________________________

(назва мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ)

______________________________________________________

(назва ГУМВС, УМВС)


дСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ N _________


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ

_____________________________________________________

(спецСЦальне звання, прСЦзвище та СЦнСЦцСЦали)Почато "__" _______ 200_ р.

ЗакСЦнчено "__" _____ 200_ р.


ПРАВИЛА

видачСЦ, збереження, ведення СЦ здавання робочого зошита дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ

1. Робочий зошит дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ заводиться термСЦном на один рСЦк для планування заходСЦв, накопичування СЦ вивчення СЦнформацСЦСЧ про стан оперативноСЧ ситуацСЦСЧ на адмСЦнСЦстративнСЦй дСЦльницСЦ.

2. Зошит реСФструСФться в секретарСЦатСЦ (канцелярСЦСЧ) органу внутрСЦшнСЦх справ СЦ видаСФться дСЦльничному СЦнспектору пСЦд пСЦдпис. АркушСЦ робочого зошита повиннСЦ бути пронумерованСЦ, прошитСЦ СЦ скрСЦпленСЦ печаткою органу внутрСЦшнСЦх справ.

3. Зошит зберСЦгаСФться в робочому портфелСЦ, папцСЦ дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ СЦ пСЦд час несення служби завжди знаходиться в нього.

4. У зошитСЦ забороняСФться робити записи, не повтАЩязанСЦ СЦз службовою дСЦяльнСЦстю.

5. При складаннСЦ плану роботи забороняСФться перенесення у нього аналогСЦчних пунктСЦв з попереднього плану без дозволу керСЦвника.

6. У разСЦ закСЦнчення термСЦну дСЦСЧ зошита, його пошкодження або неможливостСЦ подальшого ведення, а також при звСЦльненнСЦ з посади дСЦльничного СЦнспектора вСЦн здаСФться в секретарСЦат (канцелярСЦю) органу внутрСЦшнСЦх справ СЦ знищуСФться у встановленому порядку.

7. Порядок ведення зошита перевСЦряСФться начальником органу внутрСЦшнСЦх справ або начальником мСЦлСЦцСЦСЧ громадськоСЧ безпеки один раз на квартал, начальником вСЦддСЦлу дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧВатАФ щомСЦсячно, старшим дСЦльничним СЦнспектором мСЦлСЦцСЦСЧВатАФ щодекадно. Про результати перевСЦрки зошита в ньому робиться вСЦдповСЦдний запис.


ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада, звання, СЦнСЦцСЦали,

прСЦзвище керСЦвника )

____ ___________ 200_ р.

(Лицьовий бСЦк)


ПЛАН РОБОТИ

на _______________________ 200_ р.

(мСЦсяць)


1. IнформацСЦя про вчиненСЦ злочини, правопорушення, облСЦк транспортних засобСЦв, номерних речей, що перебувають у розшуку:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


2. Iнша СЦнформацСЦя:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________


На аркушах проставляСФться друкарським способом дата, наприклад: на лицьовому боцСЦВатАФ 1 сСЦчня 2003 року, на зворотному боцСЦВатАФ 2 сСЦчня 2003 року СЦ так далСЦ.

ВIДМIТКИ ПРО ПЕРЕВIРКУ РОБОЧОГО ЗОШИТА

(указуються дата СЦ час перевСЦрки, посада, звання СЦ прСЦзвище того, хто перевСЦряСФ, результати перевСЦрки СЦ пропозицСЦСЧ щодо усунення недолСЦкСЦв)

Додаток 3 до п.6.13 Положення


ПАСПОРТ

дСЦльницСЦ N __________

_________________________________________________

(назва мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ)


Почато "____"__________ 200__ р.

ЗакСЦнчено "____"_______ 200__ р.


ДрукуСФться на внутрСЦшньому боцСЦ обкладинки


ПРАВИЛА

ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ ПАСПОРТА ДIЛЬНИЦI

1. Паспорт на дСЦльницю заводиться для накопичування СЦнформацСЦСЧ про соцСЦально-економСЦчнСЦ, демографСЦчнСЦ та СЦншСЦ особливостСЦ дСЦльницСЦ, стан злочинностСЦ СЦ громадського порядку, наявнСЦсть патрульно-постових нарядСЦв СЦ громадських формувань, якСЦ беруть участь в охоронСЦ громадського порядку, профСЦлактицСЦ правопорушень та боротьбСЦ СЦз злочиннСЦстю, показники роботи дСЦльничного СЦнспектора, СЦншСЦ вСЦдомостСЦ.

2. Вищевказану СЦнформацСЦю дСЦльничний СЦнспектор одержуСФ в ходСЦ роботи та вивчення закрСЦпленоСЧ за ним дСЦльницСЦ, особистого спСЦлкування з населенням, а також у пСЦдроздСЦлах мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ, державних органах СЦ громадських органСЦзацСЦях.

3. Цей паспорт реСФструСФться в секретарСЦатСЦ (канцелярСЦСЧ)

мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ, видаСФться дСЦльничному СЦнспектору пСЦд його пСЦдпис СЦ зберСЦгаСФться безпосередньо в нього. Записи в паспортСЦ ведуться авторучкою (у випадках, спецСЦально обумовлених,ВатАФ олСЦвцем), чСЦтко й акуратно.

4. При змСЦнСЦ межСЦ дСЦльницСЦ оформляСФться новий паспорт на неСЧ, у який переноситься СЦнформацСЦя, що стосуСФться новоствореноСЧ дСЦльницСЦ, ранСЦше заведений паспорт здаСФться до секретарСЦату (канцелярСЦСЧ) мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ СЦ знищуСФться у встановленому порядку.

5. Порядок ведення паспорта на дСЦльницю перевСЦряСФться начальником мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ чи його заступниками раз на пСЦврСЦччя, а начальником вСЦддСЦлу (вСЦддСЦлення) з керСЦвництва дСЦльничними СЦнспекторами мСЦлСЦцСЦСЧВатАФ щоквартально.


ВIДОМОСТI про рух паспорта дСЦльницСЦ

Звання, прСЦзвище, СЦм'я та по батьковСЦ (старшого) дСЦльничного СЦнспектора

Дата заведення (приймання) паспорта на дСЦльницю

Дата здавання паспорта на дСЦльницю до секретарСЦату мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ

тАж

тАж

тАж

тАж


ЗМIСТ ПАСПОРТА ДIЛЬНИЦI


1. Характеристика дСЦльницСЦ

1.1 План дСЦльницСЦ.

1.2 ВСЦдомостСЦ, що характеризують дСЦльницю.

1.3 ПСЦдприСФмства, органСЦзацСЦСЧ, установи, сСЦльськогосподарськСЦ пСЦдприСФмства, готелСЦ, санаторСЦСЧ, кСЦнотеатри, навчальнСЦ заклади, установи житлово-комунального господарства.

1.4 ПСЦдприСФмства торгСЦвлСЦ СЦ громадського харчування.

1.5 Гуртожитки.

1.6 ОбтАЩСФкти дозвСЦльноСЧ системи.

1.7 Списки осСЦб, якСЦ мають в особистому користуваннСЦ вогнепальну зброю.

1.8 Списки "асникСЦв автомашин СЦ мотоциклСЦв з числа осСЦб, узятих на профСЦлактичний облСЦк.

1.9 Список СЦноземних громадян та осСЦб без громадянства, якСЦ проживають на дСЦльницСЦ постСЦйно.

2. Патрульно-постовСЦ наряди мСЦлСЦцСЦСЧ та громадськСЦ формування, якСЦ беруть участь в охоронСЦ громадського порядку, профСЦлактицСЦ правопорушень СЦ боротьбСЦ СЦз злочиннСЦстю

2.1 Патрульно-постовСЦ наряди мСЦлСЦцСЦСЧ, якСЦ беруть участь в охоронСЦ громадського порядку на територСЦСЧ дСЦльницСЦ.

2.2 ПозаштатнСЦ працСЦвники мСЦлСЦцСЦСЧ.

2.3 ГромадськСЦ пункти охорони порядку.

2.4 ГромадськСЦ формування (асоцСЦацСЦСЧ дружинникСЦв, загони самозахисту СЦ сприяння мСЦлСЦцСЦСЧ, СЦншСЦ громадськСЦ формування з охорони громадського порядку).

3. Показники роботи дСЦльничного СЦнспектора

3.1 ОсновнСЦ показники роботи дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ.

3.2 ОблСЦк злочинСЦв, якСЦ були вчиненСЦ на дСЦльницСЦ.

3.3 ОблСЦк осСЦб, якСЦ проживають на дСЦльницСЦ СЦ вчинили злочини.

4. ВСЦдмСЦтки про перевСЦрку паспорта на дСЦльницю


1. Характеристика дСЦльницСЦ

1.1 План дСЦльницСЦ (зберСЦгаСФться у конвертСЦ, який знаходиться в паспортСЦ на дСЦльницю):

Порядок складання плану

План дСЦльницСЦ складаСФться на окремому аркушСЦ (масштаб визначаСФться залежно вСЦд розмСЦрСЦв дСЦльницСЦ). Для позначення обтАЩСФктСЦв на планСЦ використовуються загальноприйнятСЦ топографСЦчнСЦ знаки.

На план наносяться:

- у мСЦськСЦй мСЦiевостСЦВатАФ межа територСЦСЧ дСЦльницСЦ, проспекти, вулицСЦ, провулки, житловСЦ будинки (з указСЦвкою номера), пСЦдприСФмства, установи, навчальнСЦ заклади, мСЦiя вСЦдпочинку населення СЦ т.п.;

- у сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦВатАФ межа територСЦСЧ населених пунктСЦв, якСЦ межують з дСЦльницею СЦ населеними пунктами, розташованими на СЧСЧ територСЦСЧ, у кожному населеному пунктСЦ за необхСЦдностСЦ позначаються вулицСЦ СЦ розмСЦщенСЦ на них будинки, державнСЦ СЦ громадськСЦ органСЦзацСЦСЧ, у обовтАЩязковому порядку вказуються дорожнСЦ шляхи, якСЦ зтАЩСФднують населенСЦ пункти.

На план можуть наноситись СЦншСЦ обтАЩСФкти, якСЦ складають особливостСЦ дСЦльницСЦ СЦ становлять СЦнтерес у питаннях органСЦзацСЦСЧ охорони громадського порядку СЦ боротьби СЦз злочиннСЦстю.

1.2 ВСЦдомостСЦ, якСЦ характеризують дСЦльницю:


ОсновнСЦ характеризуючСЦ данСЦ

За станом на:

1

ТериторСЦя дСЦльницСЦ (кв.км)


2

ЖитловСЦ будСЦвлСЦ (усього)


2.1

У тому числСЦ:


2.2

IндивСЦдуальнСЦ будинки


2.3

Квартири


4

Гуртожитки


5

ПроживаСФ населення (усього)


6

На територСЦСЧ дСЦльницСЦ розмСЦщено:


6.1

Промислових пСЦдприСФмств


6.2

Об'СФктСЦв дозвСЦльноСЧ системи


6.3

Об'СФктСЦв торгСЦвлСЦ


6.4

Об'СФктСЦв торгСЦвлСЦ спиртними напоями


6.5

ВСЦддСЦлень банкСЦв, поштових вСЦддСЦленьЛСЦкарень, полСЦклСЦнСЦк, медпунктСЦв, аптекАвтостоянок, гаражних кооперативСЦв1.3 ПСЦдприСФмства, органСЦзацСЦСЧ, установи, КСП, готелСЦ, санаторСЦСЧ, кСЦнотеатри, навчальнСЦ заклади, установи житлово-комунального господарства:

1.4 ПСЦдприСФмства торгСЦвлСЦ СЦ харчування, бази, склади:

1.5 Гуртожитки:

1.6 ОбтАЩСФкти дозвСЦльноСЧ системи:

1.7 Список осСЦб, якСЦ мають в особистому користуваннСЦ вогнепальну зброю:

1.8 Список "асникСЦв автомашин СЦ мотоциклСЦв з числа осСЦб, узятих на профСЦлактичний облСЦк:

1.9 Список СЦноземних громадян СЦ осСЦб без громадянства, якСЦ проживають на дСЦльницСЦ постСЦйно:

2. Патрульно-постовСЦ наряди мСЦлСЦцСЦСЧ СЦ громадськСЦ формування, якСЦ беруть участь в охоронСЦ громадського порядку, профСЦлактицСЦ правопорушень СЦ боротьбСЦ СЦз злочиннСЦстю

2.1 Патрульно-постовСЦ наряди мСЦлСЦцСЦСЧ, якСЦ беруть участь в охоронСЦ громадського порядку на територСЦСЧ дСЦльницСЦ:

2.2 ПозаштатнСЦ працСЦвники мСЦлСЦцСЦСЧ:

2.3 ГромадськСЦ пункти охорони порядку (асоцСЦацСЦСЧ дружинникСЦв, загони самозахисту СЦ сприяння мСЦлСЦцСЦСЧ, СЦншСЦ громадськСЦ формування з охорони громадського порядку):

2.4 ТовариськСЦ суди та СЦншСЦ громадськСЦ органСЦзацСЦСЧ:

3. Показники роботи дСЦльничного СЦнспектора

3.1. ОсновнСЦ показники роботи дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ:


Показники роботи

РСЦк

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Узято ранСЦше судимих пСЦд адмСЦнСЦстративний нагляд за СЦнСЦцСЦативою дСЦльничного СЦнспектора

2

Встановлено осСЦб, якСЦ знаходились у розшуку

3

Винесено офСЦцСЦйних застережень особам, якСЦ вчиняють насильство в сСЦм'СЧ

4

Поставлено на облСЦк осСЦб, якСЦ

5

Виявлено злочинСЦв економСЦчноСЧ спрямованостСЦ за СЦнСЦцСЦативою дСЦльничного СЦнспектора

6

Розкрито злочинСЦв


загальнокримСЦнальноСЧ


спрямованостСЦ:


- за участю дСЦльничного


СЦнспектора


- особисто дСЦльничним СЦнспектором

7

ПеребуваСФ на облСЦку осСЦб


- звСЦльнених з мСЦiь


позбавлення волСЦ, якСЦ вСЦдбули покарання за умисний злочин СЦ в яких судимСЦсть не знято або


не погашено у встановленому законом порядку


- засуджених за вчинення злочинСЦв, виконання вироку щодо яких не пов'язано СЦз позбавленням волСЦ


- якСЦ визнанСЦ в установленому порядку хронСЦчними алкоголСЦками або зловживають спиртними напоями СЦ на ТСрунтСЦ пияцтва систематично допускають порушення громадського порядку


- якСЦ вчиняють насильство в сСЦм'СЧ пСЦсля винесення СЧм офСЦцСЦйного застереження про неприпустимСЦсть протиправноСЧ поведСЦнки


- якСЦ були визнанСЦ в установленому порядку наркоманами, токсикоманами або вживають наркотичнСЦ засоби чи психотропнСЦ речовини без призначення лСЦкаря


- психСЦчно хворих, якСЦ СФ суспСЦльно небезпечними СЦ перебувають на спецСЦальному облСЦку в закладах охорони здоров'я


- неповнолСЦтнСЦх правопорушникСЦв стосовно яких здСЦйснюСФться профСЦлактична робота пСЦдроздСЦлами кримСЦнальноСЧ мСЦлСЦцСЦСЧ у справах неповнолСЦтнСЦх

8

Розглянуто звернень громадян

9

Розглянуто повСЦдомлень про злочини (усього), у т.ч. пов'язанСЦ з насильством у сСЦм'СЧ


Iз загальноСЧ кСЦлькостСЦ повСЦдомлень:


- вСЦдмовлено в порушеннСЦ кримСЦнальноСЧ справи


- надСЦслано до суду за протокольною формою


- передано за пСЦдслСЦднСЦстю

10

Складено протоколСЦв про


адмСЦнСЦстративнСЦ правопорушення (усього), у т.ч. за:


- порушення антиалкогольного законодавства


- дрСЦбне хулСЦганство


- за вчинення насильства в сСЦм'СЧ


- порушення правил торгСЦвлСЦ


- порушення правил дозвСЦльноСЧ системи


- порушення СЦноземцями правил перебування в УкраСЧнСЦ


- порушення адмСЦнСЦстративного нагляду


3.2 ОблСЦк злочинСЦв, якСЦ були вчиненСЦ на дСЦльницСЦ


СтаттСЦ КК, номер кримСЦнальноСЧ справи коли СЦ ким порушена

Дата, час СЦ коротка фабула вчиненого злочину

ПРЖБ, рСЦк народження особи, яка вчинила злочин, мСЦiе проживання СЦ роботи

ЯкСЦ правопорушення скоювала особа до вчинення злочину

ВСЦдмСЦтки про роботу, яку виконав дСЦльничний СЦнспектор
3.3 ОблСЦк осСЦб, якСЦ проживають на дСЦльницСЦ СЦ вчинили злочини


ПРЖБ, рСЦк народження особи, яка вчинила злочин, мСЦiе проживання СЦ роботи

Дата вчинення злочину, стаття КК

МСЦiе вчинення злочину

Чи перебувала особа, яка вчинила злочин на профСЦлактичному облСЦку

МСЦра покарання

тАж

тАж

тАж

тАж

тАж

тАж


4. ВСЦдмСЦтки про перевСЦрку паспорта на дСЦльницю


Посада, звання особи, яка перевСЦряСФ паспорт на дСЦльницю

Результати перевСЦрки

тАж

тАж

тАж


Додаток 4 до п.6.15 Положення


МСЦнСЦстерство внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни

_______________________________________________________

(назва мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ)

_______________________________________________________

(назва ГУМВС, УМВС)


дСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ N _____________


ЖУРНАЛ

облСЦку особистого приймання громадян

дСЦльничним (старшим дСЦльничним) СЦнспектором мСЦлСЦцСЦСЧ

___________________________________________________

(спецСЦальне звання, прСЦзвище, СЦнСЦцСЦали)


Почато "_____"_________________ р.

ЗакСЦнчено "_____"_______________ р.


ПРАВИЛА

видачСЦ, ведення, зберСЦгання та здавання журналу облСЦку особистого приймання громадян дСЦльничним СЦнспектором мСЦлСЦцСЦСЧ

1. Журнал звернень та приймання громадян реСФструСФться в секретарСЦатСЦ мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ СЦ видаСФться дСЦльничному СЦнспектору за його пСЦдписом СЦ зберСЦгаСФться безпосередньо в нього.

2. При переведеннСЦ з адмСЦнСЦстративноСЧ дСЦльницСЦ дСЦльничний СЦнспектор здаСФ журнал у секретарСЦат.

3. Журнал зберСЦгаСФться в металевСЦй шафСЦ (сейфСЦ) у службовому примСЦщеннСЦ дСЦльничного СЦнспектора.

4. Записи в журналСЦ ведуться чСЦтко СЦ акуратно. При отриманнСЦ заяви (повСЦдомлення) громадян про вчинений злочин, СЦншоСЧ нетаСФмноСЧ СЦнформацСЦСЧ, яка становить оперативний СЦнтерес, дСЦльничний СЦнспектор заносить СЧСЧ до журналу.

При прибуттСЦ до мСЦськ-, райоргану дСЦльничний СЦнспектор негайно доповСЦдаСФ керСЦвництву органу СЦ залежно вСЦд змСЦсту заяви (повСЦдомлення) реСФструСФ СЧСЧ до КОЗП або в секретарСЦатСЦ. ЗазначенСЦ заяви повиннСЦ бути зареСФстрованСЦ протягом доби.

5. У разСЦ закСЦнчення строку дСЦСЧ журналу, його пошкодження СЦ неможливостСЦ подальшого ведення оформляСФться новий журнал. РанСЦше заведений журнал здаСФться в секретарСЦат мСЦськ-, райоргану СЦ знищуСФться в установленому порядку.

6. Порядок ведення журналу перевСЦряСФться начальником мСЦськ-, райоргану та його заступникомВатАФ начальником мСЦлСЦцСЦСЧ громадськоСЧ безпеки не рСЦдше одного разу на пСЦврСЦччя, начальником вСЦддСЦлу (вСЦддСЦлення) дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧВатАФ щоквартально. Про результати перевСЦрок журналу в ньому робиться вСЦдповСЦдний запис.


ВIДМIТКИ

про перевСЦрку журналу облСЦку особистого приймання громадян дСЦльничним СЦнспектором мСЦлСЦцСЦСЧ

------------------------------------------------------------------

(указуються дата СЦ час перевСЦрки, посада, спецСЦальне

звання, прСЦзвище та СЦнСЦцСЦали перевСЦряльникСЦв, результати

перевСЦрки та пропозицСЦСЧ щодо усунення недолСЦкСЦв)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Додаток 5 до п.6.16 Положення


ПОРЯДОК

проведення поквартирного (подвСЦрного) обходу


ДСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ, що здСЦйснюСФ поквартирний, подвСЦрний обхСЦд помешкань громадян, повинен:

1. Установити та занести до журналу облСЦку будинкСЦв з обовтАЩязковою вказСЦвкою дати обходу:

1.1 ПрСЦзвище, СЦмтАЩя та по батьковСЦ, дата СЦ мСЦiе народження.

1.2 ДомашнСЦй телефон.

1.3 ПаспортнСЦ данСЦ (серСЦя, номер, дата, ОВС, що видав, адреса постСЦйноСЧ реСФстрацСЦСЧ).

1.4 МСЦiе роботи, навчання, посада, адреса, робочий телефон.

1.5 НаявнСЦсть судимостСЦ (дата, стаття ___ КК УкраСЧни, установи, де вСЦдбував покарання, дата звСЦльнення).

1.6 Перебування на облСЦку в диспансерСЦ (психоневрологСЦчному, наркологСЦчному, туберкульозному).

1.7 Перебування на профСЦлактичному облСЦку в органах внутрСЦшнСЦх справ (категорСЦя).

1.8 НаявнСЦсть у особистому користуваннСЦ вогнепальноСЧ (нарСЦзноСЧ, гладкоствольноСЧ), газовоСЧ зброСЧ (марка, модель, калСЦбр, умови зберСЦгання, номер дозволу, лСЦцензСЦСЧ на зберСЦгання та носСЦння). Дата видачСЦ, яким органом внутрСЦшнСЦх справ видано, дата закСЦнчення дСЦСЧВатАФ продовження лСЦцензСЦСЧ, дозволу.

1.9 НаявнСЦсть у особистому користуваннСЦ автомототранспорту (марка, модель, колСЦр, державний реСФстрацСЦйний номер, мСЦiе стоянки).

2. ЗтАЩясовувати:

2.1 ВСЦдомостСЦ про мешканцСЦв СЦнших квартир, будинкСЦв, що пСЦдлягають, на думку опитуваного, контролю з боку мСЦлСЦцСЦСЧ.

2.2 ВСЦдомостСЦ про мСЦiя можливого збору кримСЦногенного елементу (горища, пСЦдвали, притони тощо).

2.3 ВСЦдомостСЦ про осСЦб, вСЦд яких можна очСЦкувати вчинення правопорушень, з метою проведення з останнСЦми профСЦлактичноСЧ роботи.

3. Проводити розтАЩяснювальну роботу з мешканцями будинкСЦв про правомСЦрнСЦ способи захисту життя, здоровтАЩя, майна вСЦд протиправних зазСЦхань (металевСЦ дверСЦ, замки з "секретомтАЭ, установка охоронноСЧ сигналСЦзацСЦСЧ з виводом на ПЦО та СЦншСЦ).

4. Вручити вСЦзитну картку.

Додаток 6 до п.6.16 Положення


МСЦнСЦстерство внутрСЦшнСЦх справ УкраСЧни

____________________________________________________

(назва мСЦськ-, райоргану внутрСЦшнСЦх справ)

_____________________________________________________

(назва ГУМВС, УМВС)


дСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ N ______________


ЖУРНАЛ

облСЦку будинкСЦв

дСЦльничного (старшого дСЦльничного) СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ

_____________________________________________________

(спецСЦальне звання, прСЦзвище, СЦнСЦцСЦали)


Почато "_____"_________________ р.

ЗакСЦнчено "_____"____________ р.


Характеристика будинку

За станом на:
1

Загальна площа, кв.м
2

Житлова площа, кв.м
3

КСЦлькСЦсть поверхСЦв
4

КСЦлькСЦсть пСЦд'СЧздСЦв
5

ТехнСЦчна укрСЦпленСЦсть (металевСЦ дверСЦ, кодовий замок тощо)
6

НаявнСЦсть консьСФржСЦв або СЦншоСЧ охорони
7

КСЦлькСЦсть квартир
8

ПроживаСФ населення (усього)
8.1

У тому числСЦ дорослих
8.2

ДСЦтей
8.3

ПрацСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, вСЦйськовослужбовцСЦв
8.4

Позаштатних працСЦвникСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ
8.5

ОсСЦб, якСЦ в особистСЦй "асностСЦ мають нарСЦзну, гладкоствольну мисливську зброю
9

ПроживаСФ осСЦб, якСЦ перебувають на(усього) профСЦлактичному облСЦку
10

ОсСЦб, якСЦ перебувають у розшуку

ВIДОМОСТI

про мешканцСЦв квартири, будинку


П.I.Б.

Дата, мСЦiе народження

МСЦiе роботи, навчання, посада, телефон

ПримСЦтка (наявнСЦсть судимостСЦ, перебування на облСЦках, наявнСЦсть зброСЧ, транспорту, собаки)Додаток 7 до п.10.7. Положення


АЛФАВIТНА КАРТКА

облСЦку особи, стосовно якоСЧ здСЦйснюСФться профСЦлактична робота


1. ПрСЦзвище__________________________________________________

2. IмтАЩя _____________________________________________________

3. По батьковСЦ ______________________________________________

4. Дата народження __________________________________________

5. МСЦiе народження _________________________________________

6. МСЦiе проживання _________________________________________

7. МСЦiе роботи, посада _____________________________________

(назва пСЦдприСФмства, адреса, телефон)

_____________________________________________________________


8. ПСЦдстава для взяття на облСЦк _____________________________

9. КатегорСЦя облСЦку _________________________________________

_____________________________________________________________

10. Дата взяття на облСЦк ____________________________________

11. Дата зняття з облСЦку ____________________________________

12. IншСЦ вСЦдомостСЦ __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


ДСЦльничний СЦнспектор _________________ ______________________

(пСЦдпис) (прСЦзвище)


"_____" ___________ 200__ р.


Додаток 8 до п.12.9.5 Положення


ЗРАЗОК

бланка посвСЦдчення позаштатного дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ


Бланк посвСЦдчення позаштатного дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ (далСЦВатАФ посвСЦдчення) являСФ собою картку розмСЦром 100х70 мСЦлСЦметра.

На лицьовому боцСЦ посвСЦдчення надрукованСЦ слова "ПосвСЦдчення позаштатного дСЦльничного СЦнспекторатАЭ, а нижчеВатАФ слова "Позаштатний дСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ у вСЦдповСЦдностСЦ до Закону УкраСЧни "Про мСЦлСЦцСЦютАЭ маСФ право вимагати вСЦд громадян та службових осСЦб неухильного дотримання громадського порядку СЦ негайного припинення правопорушеньтАЭ.

Лицьовий бСЦк посвСЦдчення зафарбовуСФться: верхня половина - блакитним, нижня половинаВатАФ жовтим кольором, а написи наносяться чорним кольором (схематична дСЦаграма додаСФться).

На зворотному боцСЦ посвСЦдчення зазначаються мСЦськрайорган внутрСЦшнСЦх справ, що його видав, номер посвСЦдчення, прСЦзвище, СЦмтАЩя та по батьковСЦ предтАЩявника, дата видачСЦ СЦ термСЦн дСЦСЧ посвСЦдчення, а також вСЦдводиться мСЦiе для фотокартки особи, якСЦй воно оформляСФться (схематична дСЦаграма додаСФться).

ДостовСЦрнСЦсть записСЦв у посвСЦдченнСЦ засвСЦдчуСФться пСЦдписом посадовоСЧ особи та печаткою органу, що його видав.

Для захисту внесеноСЧ до посвСЦдчення СЦнформацСЦСЧ може використовуватися прозора плСЦвка для холодного або гарячого ламСЦнування.


ПОСВРЖДЧЕННЯ

ДРЖЛЬНИЧОГО РЖНСПЕКТОРА

МВС УКРАРЗНИ

ПОСВIДЧЕННЯ №_____

ДСЦльничний СЦнспектор мСЦлСЦцСЦСЧ у вСЦдповСЦдностСЦ до Закону УкраСЧни "Про мСЦлСЦцСЦю" маСФ право вимагати вСЦд громадян та службових осСЦб неухильного дотримання громадського порядку СЦ негайного припинення правопорушень"

УМВС УКРАРЗНИ В ДОНЕЦЬКРЖЙ ОБЛАСТI

Видане _______________|

(прСЦзвище)

________________

(СЦм'я)

_________________

(по батьковСЦ)

Дата видачСЦ __ __ року

ДСЦйсне до ___ ___ року

М. П.

Начальник ______________________

МРВ ГУМВС (УМВС) УкраСЧни в (у)

|________ _______ __________

(пСЦдпис)


Додаток 9 до п.14.1 Положення


ВИМОГИ

до дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ


1. ОрганСЦзацСЦя дСЦльничних пунктСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ

1.1 ДСЦльничнСЦ пункти мСЦлСЦцСЦСЧ органСЦзовуються:

1.1.1 У мСЦстахВатАФ у межах однСЦСФСЧ адмСЦнСЦстративноСЧ дСЦльницСЦ дСЦльничного СЦнспектора або декСЦлькох сумСЦжних дСЦльниць.

1.1.2 У сСЦльськСЦй мСЦiевостСЦВатАФ у межах сСЦльського (селищного) адмСЦнСЦстративно-територСЦального утворення.

1.2 РСЦшення про видСЦлення службового примСЦщення пСЦд дСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ повинне прийматися мСЦським чи районним органом мСЦiевого самоврядування за пропозицСЦСФю керСЦвництва вСЦдповСЦдного мСЦського, районного органу внутрСЦшнСЦх справ.

1.3 При розглядСЦ питання про видСЦлення службового примСЦщення пСЦд дСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ враховуСФться можливСЦсть розмСЦщення в ньому для спСЦльноСЧ роботи дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ, СЧхнСЦх помСЦчникСЦв та представникСЦв громадськостСЦ.

1.4 ДСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ маСФ бути розташованим, як правило, у центрСЦ адмСЦнСЦстративноСЧ дСЦльницСЦ (мСЦкрорайону).

2. Вимоги до примСЦщення дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ

2.1 Бути СЦзольованим вСЦд житлових примСЦщень.

2.2 Мати дверСЦ з надСЦйними замками: зовнСЦшнСЦВатАФ дощатСЦ, товщиною не менш 40 мм, оббитСЦ ззовнСЦ листовим металом або суцСЦльнометалевСЦ.

2.3 На вСЦконних прорСЦзах мати металевСЦ грати.

2.4 Мати охоронну сигналСЦзацСЦю, по можливостСЦ з виводом на пульт централСЦзованоСЧ охорони, або автономну сигналСЦзацСЦю типу "сиренатАЭ на зовнСЦшньому боцСЦ будинку.

2.5 ВСЦдповСЦдати вимогам пожежноСЧ безпеки СЦ санСЦтарно-гСЦгСЦСФнСЦчним нормам.

3. Оснащення дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ

3.1 ДСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧ на видному СЦ доступному для населення мСЦiСЦ повинен мати свСЦтлове табло з написом "ДСЦльничний пункт мСЦлСЦцСЦСЧтАЭ, а також вивСЦску про днСЦ СЦ години приймання громадян, з телефонами дСЦльничних СЦнспекторСЦв СЦ черговоСЧ частини мСЦськрайоргану внутрСЦшнСЦх справ (зразки 1 СЦ 2).

РозмСЦри вивСЦски становлять 500х350 мм, вона виготовляСФться з цСЦльного листа пластмаси товщиною 3 мм, символи розмСЦщенСЦ шляхом клеСФння.

Зразок 1

( za031-03 )


Режим роботи дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ

щодня

з 9.00 до 21.00

(у двСЦ змСЦни)ДнСЦ СЦ години приймання населення

Старший дСЦльничний СЦнспектор капСЦтан мСЦлСЦцСЦСЧ Iванов Iван Iванович


обслуговуСФ будинки СЦ домоволодСЦння за адресами: м. ТетСЦСЧв, вул. Широка, будинки 1-23, 2-28)

ВСЦвторок з 9.00 до 11.00 год

Четвер з 18.00 до 21.00 год

Субота з 10.00 до 13.00 год

ДСЦльничний СЦнспектор старший лейтенант мСЦлСЦцСЦСЧ Петров Петро

Петрович (обслуговуСФ будинки СЦ домоволодСЦння сСЦл IванСЦвна та

ВСЦвторок та четвер з 18.00 до 21.00 год Субота з 10.00 до 13.00 год


3.2 У коридорСЦ (холСЦ) примСЦщення дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ розташовуються стенди наочноСЧ агСЦтацСЦСЧ, на яких розмСЦщуються:

- КонституцСЦя УкраСЧни ;

- Закон УкраСЧни "Про мСЦлСЦцСЦютАЭ ;

- закони, укази СЦ розпорядження Президента УкраСЧни, постанови СЦ розпорядження Уряду УкраСЧни, СЦншСЦ нормативно-правовСЦ акти мСЦiевого самоврядування, прийнятСЦ з питань забезпечення правопорядку;

- виписка з Закону УкраСЧни "Про звернення громадянтАЭ ;

- буклети-памтАЩятки для населення з правовоСЧ тематики;

- СЦнша необхСЦдна СЦнформацСЦя.

3.3 ПримСЦщення дСЦльничного пункту мСЦлСЦцСЦСЧ оснащуСФться меблями, СЦнвентарем, оргтехнСЦкою, засобами звтАЩязку СЦ спецСЦальною лСЦтературою. З розрахунку на одного дСЦльничного СЦнспектора:


Найменування

КСЦлькСЦсть

СтСЦл письмовий

1

СтСЦлець напСЦвм'який

1

СтСЦлець для вСЦдвСЦдувачСЦв

2

Шафа платяна

1

Шафа для збереження бланкСЦв службовоСЧ документацСЦСЧ

1

Металева шафа (сейф) для тимчасового збереження службових документСЦв

1

Телефонний апарат, радСЦостанцСЦя

1/1

Комп'ютер або друкарська машинк

1/1

МСЦкрокалькулятор

1

Репродуктор провСЦдного вСЦщання

1

НастСЦльна лампа

1

Люстра

1

ПортьСФри СЦ фСЦранки

1

Посуда для питноСЧ води

1

Аптечка з медикаментами СЦ перев'язувальними засобами

1

Мило СЦ рушник

1

Вогнегасник

1

БСЦблСЦотечка юридичноСЧ СЦ педагогСЦчноСЧ лСЦтератури

1


4. НеобхСЦдний список документацСЦСЧ, що знаходиться в дСЦльничному пунктСЦ мСЦлСЦцСЦСЧ (з розрахунку на одного дСЦльничного СЦнспектора):

4.1 НастСЦнний план адмСЦнСЦстративноСЧ дСЦльницСЦ (мСЦкрорайону).

4.2 Паспорт на адмСЦнСЦстративну дСЦльницю.

4.3 Журнал облСЦку будинкСЦв.

4.4 Робочий зошит дСЦльничного СЦнспектора мСЦлСЦцСЦСЧ.

4.5 АлфавСЦтнСЦ картки облСЦку осСЦб, стосовно яких здСЦйснюСФться профСЦлактична робота.

4.6 Журнал облСЦку особистого приймання громадян дСЦльничним (старшим дСЦльничним) СЦнспектором мСЦлСЦцСЦСЧ.

4.7 НесекретнСЦ накази, СЦнструкцСЦСЧ, методичнСЦ рекомендацСЦСЧ щодо дСЦяльностСЦ дСЦльничних СЦнспекторСЦв мСЦлСЦцСЦСЧ.

4.8 Списки облСЦку транспортних засобСЦв, номерних речей СЦ предметСЦв, що перебувають у розшуку.

4.9 Журнал реСФстрацСЦСЧ вСЦдгукСЦв та пропозицСЦй громадян.

4.10 Юридична СЦ педагогСЦчна лСЦтература

Додаток 6


до п.39. РЖнструкцСЦСЧ щодо порядку взаСФмодСЦСЧ управлСЦнь (вСЦддСЦлСЦв) у справах сСЦмтАЩСЧ та молодСЦ, служб у справах неповнолСЦтнСЦх, центрСЦв соцСЦальних служб для молодСЦ та органСЦв внутрСЦшнСЦх справ з питань здСЦйснення заходСЦв з попередження насильства в сСЦмтАЩСЧ


ПОГОДЖЕНО                             ПОГОДЖЕНО

Начальник _______________ Прокурор _______________

району УМВС УкраСЧни в __________ _______________________ областСЦ ________________________ _______________________________ ________________________ _______________________________


____ _________ 200__ року ____ _______________ 200__ року


ЗАХИСНИЙ ПРИПИС особСЦ, яка вчинила насильство в сСЦмтАЩСЧ


____ _____________ 200__ року _________________________________ (назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________ (посада, звання, прСЦзвище та СЦнСЦцСЦали працСЦвника,

_________________________________________________________________, який винСЦс захисний припис)


на пСЦдставСЦ статтСЦ 13 Закону УкраСЧни "Про попередження насильства

в сСЦмтАЩСЧ" винСЦс захисний припис гр. _______________________________  (прСЦзвище, СЦмтАЩя та по батьковСЦ)

____ _________________ 19___ року народження, проживаСФ за адресою:

__________________________________________________________________ (мСЦiе проживання)

у звтАЩязку зСЦ скоСФнням ним (нею) умисних дСЦй фСЦзичного, сексуального, психологСЦчного чи економСЦчного спрямування (насильства в сСЦмтАЩСЧ) пСЦсля отримання офСЦцСЦйного попередження про неприпустимСЦсть СЧх вчинення.

Цим приписом гр. ____________________________________________ заборонено чинити такСЦ дСЦСЧ (пСЦдкреслити):

1) чинити акти фСЦзичного, сексуального, психологСЦчного чи економСЦчного характеру стосовно СЦнших членСЦв сСЦмтАЩСЧ;

2) отримувати СЦнформацСЦю про мСЦiеперебування жертви насильства в сСЦмтАЩСЧ;

3) розшукувати жертву насильства в сСЦмтАЩСЧ, якщо вона перебуваСФ в мСЦiСЦ, що не СФ вСЦдомим особСЦ, яка вчинила насильство;

4) вСЦдвСЦдувати жертву насильства в сСЦмтАЩСЧ, якщо вона тимчасово перебуваСФ не за мСЦiем спСЦльного проживання членСЦв сСЦмтАЩСЧ;

5) вести телефоннСЦ переговори з жертвою насильства в сСЦмтАЩСЧ.

ЗазначенСЦ обмеження дСЦють до ____ ________________ 200__ року

Гр. _______________________________ розтАЩяснено, що в разСЦ порушення вимог захисного припису вСЦн (вона) буде притягнутий (-та) до вСЦдповСЦдальностСЦ вСЦдповСЦдно до чинного законодавства.

ПСЦдпис особи, якСЦй винесено захисний припис _________________

____ _____________ 200___ року

______________________________________ __________________

(пСЦдпис посадовоСЧ особи, якою винесено (дата винесення захисний припис) захисного припису)

ПримСЦтка. Захисний припис не пСЦдлягаСФ погодженню у разСЦ наявностСЦ в дСЦях особи, яка вчинила насильство в сСЦмтАЩСЧ, ознак злочину, передбаченого п.2 ст. 13 Закону УкраСЧни "Про попередження насильства в сСЦмтАЩСЧтАЭ.

Страницы: Назад 1 Вперед