СуспСЦльно-географСЦчна характеристика зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни

дипломная работа: География

Документы: [1]   Word-212935.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МСЦнСЦстерство освСЦти СЦ науки УкраСЧни

ХаркСЦвський нацСЦональний унСЦверситет СЦменСЦ В.Н. КаразСЦна

Геолого-географСЦчний факультет

Кафедра соцСЦально-економСЦчноСЧ географСЦСЧ СЦ регСЦонознавстваСУСПРЖЛЬНО-ГЕОГРАФРЖЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНРЖШНЬОЕКОНОМРЖЧНИХ ЗВтАЩЯЗКРЖВ ПРИКОРДОННИХ РЕГРЖОНРЖВ УКРАРЗНИ

(квалСЦфСЦкацСЦйна робота бакалавра)Виконала

студентка групи ГЦ-42

денного вСЦддСЦлення

Полякова Катерина АнатолСЦСЧвна

Науковий керСЦвник

старший викладач

КулСФшова Ганна ОлександрСЦвна


ХаркСЦв - 2010р.

ЗМРЖСТ


ВСТУП

РОЗДРЖЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНРЖ АСПЕКТИ ДОСЛРЖДЖЕННЯ ЗОВНРЖШНЬОЕКОНОМРЖЧНИХ ЗВтАЩЯЗКРЖВ ПРИКОРДОННИХ РЕГРЖОНРЖВ

1.1 Прикордонний регСЦон як обтАЩСФкт суспСЦльно-географСЦчного дослСЦдження

1.2 СутнСЦсть СЦ класифСЦкацСЦя зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв

1. 3. Методи дослСЦдження

РОЗДРЖЛ 2. АНАЛРЖЗ ЕКСПОРТНО-РЖМПОРТНОРЗ ДРЖЯЛЬНОСТРЖ ПРИКОРДОННИХ РЕГРЖОНРЖВ УКРАРЗНИ        

2.1 Експорт товарСЦв СЦ послуг

2.2 РЖмпорт товарСЦв СЦ послуг

2.3 ОсобливостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв, якСЦ входять до складу СФврорегСЦонСЦв

РОЗДРЖЛ 3. РЕГРЖОНАЛЬНРЖ ОСОБЛИВОСТРЖ ЗОВНРЖШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВтАЩЯЗКРЖВ ПРИКОРДОННИХ РЕГРЖОНРЖВ УКРАРЗНИ

3.1 АналСЦз збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ

3.2 Групування прикордонних регСЦонСЦв за сумарним рейтингом показникСЦв зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ

3.3 Проблеми СЦ перспективи участСЦ прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ дСЦяльностСЦ УкраСЧни        

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


ЗовнСЦшньоекономСЦчнСЦ зв'язки в сучасних умовах стають могутнСЦм засобом прискорення науково-технСЦчного розвитку та СЦнтенсифСЦкацСЦСЧ економСЦки. НинСЦ оволодСЦвати найновСЦшими досягненнями науки СЦ технСЦки без СЦнтенсивного обмСЦну науковими дослСЦдженнями, рСЦзноманСЦтними товарами СЦ послугами означаСФ нерацСЦонально використовувати "аснСЦ ресурси, втрачати час СЦ знижувати темпи розвитку.

ЗовнСЦшньоекономСЦчна дСЦяльнСЦсть даСФ змогу прискорювати науково-технСЦчний прогрес завдяки органСЦзацСЦСЧ спСЦльних дослСЦджень, швидкому переобладнанню сучасною технСЦкою цСЦлих галузей СЦ виробництв, сприяСФ розв'язанню багатьох соцСЦальних проблем. Отже, зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ зв'язки стають одним з основних чинникСЦв розвитку господарства УкраСЧни.

УкраСЧна маСФ ряд переваг для розширення зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ, однСЦСФю з яких СФ наявнСЦсть спСЦльного кордону з краСЧнами-членами СНД та з краСЧнами-членами РДвропейського Союзу.

Особливу роль у зовнСЦшньоекономСЦчнСЦй дСЦяльностСЦ УкраСЧни вСЦдСЦграють СЧСЧ регСЦони, адже специфСЦка СЧхньоСЧ участСЦ у зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ безпосередньо впливаСФ на формування зовнСЦшньополСЦтичноСЧ стратегСЦСЧ краСЧни в цСЦлому.

ПрикордоннСЦ регСЦони вСЦдСЦграють важливу роль у зовнСЦшньоекономСЦчнСЦй дСЦяльностСЦ краСЧни, а зовнСЦшня полСЦтика держави маСФ бути направлена на пСЦдвищення значення мСЦжрегСЦонального спСЦвробСЦтництва у зовнСЦшнСЦй полСЦтицСЦ. РСЦзнСЦ регСЦони краСЧни по-рСЦзному реагують на тСЦ чи СЦншСЦ виклики глобалСЦзацСЦСЧ та, вСЦдповСЦдно, потребують рСЦзних пСЦдходСЦв до обТСрунтування СЧх розвитку.

ПрикордоннСЦ регСЦони мають ряд переваг щодо розвитку зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ. ОсобливСЦстю таких регСЦонСЦв СФ те, що СЧхня вСЦддаленСЦсть вСЦд центральних ринкСЦв краСЧни та близькСЦсть до ринкСЦв сусСЦднСЦх держав надаСФ СЧм додатковСЦ можливостСЦ у розвитку зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ. СьогоднСЦ в УкраСЧнСЦ спостерСЦгаСФться тенденцСЦя до бСЦльш активного залучення прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть краСЧни, що СЦ визначаСФ актуальнСЦсть теми даного дослСЦдження.

Метою даноСЧ роботи СФ характеристика зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни в умовах розширення сучасних СФвроСЦнтеграцСЦйних процесСЦв.

Для досягнення поставленоСЧ мети були сформульованСЦ такСЦ завдання:

 • ознайомитися з теоретико-методичними аспектами дослСЦдження зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв прикордонних регСЦонСЦв;
 • проаналСЦзувати зовнСЦшньоторговельну дСЦяльнСЦсть прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни, а саме, виявити особливостСЦ динамСЦки показникСЦв експорту, СЦмпорту товарСЦв та послуг;
 • виявити особливостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв у складСЦ СФврорегСЦонСЦв;
 • розрахувати коефСЦцСЦСФнт збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв та проаналСЦзувати отриманСЦ результати;
 • розрахувати сумарний рейтинг показникСЦв зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ товарами СЦ послугами та провести групування прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за даним показником;
 • визначити проблеми та перспективи подальшого залучення прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть краСЧни.

ОбтАЩСФктом дослСЦдження СФ зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни, а предметом - суспСЦльно-географСЦчнСЦ особливостСЦ СЧх експортно-СЦмпортноСЧ дСЦяльностСЦ.

ВажливСЦсть наукових дослСЦджень у сферСЦ зовнСЦшньоторговельних звтАЩязкСЦв прикордонних регСЦонСЦв пСЦдкреслюСФться значним масивом публСЦкацСЦй з даноСЧ тематики. Зокрема, питаннями теорСЦСЧ та практики зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ прикордонних регСЦонСЦв займаються такСЦ вСЦтчизнянСЦ та закордоннСЦ науковцСЦ, як А. Балабанов, РЖ. Балабанов, А. ГолСЦков, М. ДолСЦшнСЦй, О. Жулканич, В. Колосов, О. КирюхСЦн, Ю. Макогон, П. Луцишин, Н. МСЦкула, РЖ. Сторонянська П. Черномаз та СЦн.

В роботСЦ застосовано ряд загальнонаукових методСЦв дослСЦдження. В основу дослСЦдження покладено системний, порСЦвняльно-географСЦчний та проблемний пСЦдходи. ОкремСЦ аспекти зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв дослСЦджено СЦз застосуванням методСЦв математичного та статистичного аналСЦзу: нормування вибСЦркових показникСЦв, лСЦнСЦйне шкалювання статистичних показникСЦв, ранжування, групування тощо. ДинамСЦка процесСЦв показана СЦз застосуванням графСЦчного методу. КартографСЦчний метод використаний для наочного вСЦдображення територСЦальних особливостей зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв.

За результатами дослСЦдження було опублСЦковано 7 наукових статей, з яких 2 у фахових виданнях, взята участь у всеукраСЧнському конкурсСЦ наукових робСЦт, у фСЦнансовСЦй програмСЦ пСЦдтримки молодих науковцСЦв "Завтра UA», участь у МСЦжнародних конференцСЦях : "РегСЦон - суспСЦльно-географСЦчнСЦ аспекти (2007, 2008, 2009, 2010 рр)», "ГеографСЦя, геоекологСЦя, геологСЦя: досвСЦд наукових дослСЦджень (м. ДнСЦпропетровськ)».

В результатСЦ проведеного дослСЦдження синтезованСЦ теоретичнСЦ доробки науковцСЦв у сферСЦ вивчення зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв. Проведений аналСЦз та отриманСЦ результати будуть врахованСЦ у майбутньому у ходСЦ розробки стратегСЦСЧ активСЦзацСЦСЧ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв та пСЦдвищення ефективностСЦ транскордонного спСЦвробСЦтництва.

Робота написана на основСЦ статистичноСЧ СЦнформацСЦСЧ Державного комСЦтету статистики УкраСЧни та його регСЦональних пСЦдроздСЦлСЦв.

Робота складаСФться з 3 роздСЦлСЦв, до складу яких входить : 8 таблиць, 7 рисункСЦв, 7 графСЦкСЦв, додаткСЦв (5) та списку використаноСЧ лСЦтератури.


РОЗДРЖЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНРЖ АСПЕКТИ ДОСЛРЖДЖЕННЯ ЗОВНРЖШНЬОЕКОНОМРЖЧНИХ ЗВтАЩЯЗКРЖВ ПРИКОРДОННИХ РЕГРЖОНРЖВ


1.1 Прикордонний регСЦон як обтАЩСФкт суспСЦльно-географСЦчних дослСЦджень


Говорячи про прикордонний регСЦон як про обтАЩСФкт дослСЦдження тСЦСФСЧ чи СЦншоСЧ галузСЦ науки, перш за все необхСЦдно визначитися з самим поняттям "регСЦон».

У науковСЦй лСЦтературСЦ СЦснуСФ значна кСЦлькСЦсть визначень поняття "регСЦон», але у широкому розумСЦннСЦ - "регСЦон - це певна територСЦальна одиниця (район, область, зона), що вирСЦзняСФться з помСЦж СЦнших таких же одиниць специфСЦчними рисами (географСЦчними, геологСЦчними, етнографСЦчними, економСЦчними тощо)» [3, с. 1020]. ВСЦдповСЦдно до завдань, що ставить перед собою наука, використовуються рСЦзнСЦ пСЦдходи щодо виокремлення регСЦонСЦв. Так, визначальними у видСЦленнСЦ регСЦону з позицСЦСЧ суспСЦльноСЧ географСЦСЧ СФ його цСЦлСЦснСЦсть, наявнСЦсть взаСФмозвтАЩязкСЦв мСЦж його елементами, типовСЦсть соцСЦально-економСЦчних проблем тощо. КрСЦм цього, значну роль при визначеннСЦ територСЦальних параметрСЦв регСЦонСЦв вСЦдСЦграСФ той фактор, що у дослСЦдженнях регСЦональних суспСЦльно-географСЦчних процесСЦв здСЦйснюСФться аналСЦз статистичноСЧ СЦнформацСЦСЧ, яка маСФ чСЦтку адмСЦнСЦстративно-територСЦальну привтАЩязку. Отже, з цСЦСФСЧ точки зору регСЦон маСФ дослСЦджуватися саме як : "адмСЦнСЦстративне утворення в межах прийнятих границь» [20, с.67], тобто СЦстотну роль вСЦдСЦграСФ адмСЦнСЦстративний пСЦдхСЦд, згСЦдно з яким : "регСЦон - це певна адмСЦнСЦстративно-територСЦальна одиниця СЦ субтАЩСФкт права, що знаходиться на рСЦвнСЦ, безпосередньо нижчому пСЦсля державного» [24, с. 138].

Головною рисою, яка вСЦдрСЦзняСФ прикордоннСЦ регСЦони вСЦд решти СЦнших, СФ безпосередня СЧхня приналежнСЦсть у територСЦальному вСЦдношеннСЦ до держаного кордону, який виконуСФ одночасно роль бартАЩСФру, фСЦльтру та контакту. У звтАЩязку з цим, прикордоннСЦ регСЦони мають забезпечувати розвиток торгово-економСЦчних взаСФмозв'язкСЦв СЦз сумСЦжними регСЦонами за рахунок вСЦльного руху капСЦталу, СЦнформацСЦСЧ, товарСЦв та послуг через кордон. КрСЦм цього, кордон маСФ бути бартАЩСФром на шляху небажаноСЧ мСЦграцСЦСЧ робочоСЧ сили, контрабанди, насичення внутрСЦшнього ринку краСЧни низькоякСЦсною продукцСЦСФю тощо.

Таким чином, виходячи СЦз наведеного визначення поняття "регСЦон» та враховуючи фактор наявностСЦ кордону, РЖ. СтуденнСЦков зазначаСФ : "прикордонний регСЦон - це адмСЦнСЦстративно-територСЦальна одиниця, що знаходиться на рСЦвнСЦ, наступному пСЦсля державного, СЦ розташована безпосередньо уздовж державного кордону» [24, с.139]. При видСЦленнСЦ регСЦонСЦв з позицСЦСЧ адмСЦнСЦстративного та економСЦчного управлСЦння, Н. МСЦкула наголошуСФ : "прикордонний регСЦон визначаСФться як територСЦя, що охоплюСФ одну або декСЦлька адмСЦнСЦстративно-територСЦальних одиниць однСЦСФСЧ держави та прилягаСФ до державного кордону» [18, с. 27]. А. Балян визначаСФ прикордонний регСЦон : "як систему просторовоСЧ територСЦальноСЧ реальностСЦ у складнСЦй взаСФмодСЦСЧ внутрСЦшнСЦх однорСЦдних, але не унСЦфСЦкованих фСЦзико-географСЦчних, економСЦчних, етнокультурних складових та впливу зовнСЦшнСЦх факторСЦв сумСЦжних територСЦй, просторСЦв» [1, с.11]. СпецифСЦка прикордонного регСЦону, на думку Ю. Шолох, визначаСФться його геостратегСЦчним розташуванням, що сприяСФ розширенню транскордонного спСЦвробСЦтництва та СФ необхСЦдною та достатньою умовою для успСЦшного розвитку транспортноСЧ галузСЦ та СЦнших сфер економСЦки включно [34].

ПрикордоннСЦ регСЦони являються субтАЩСФктами транскордонного спСЦвробСЦтництва СЦ виступають у якостСЦ складових транскордонного регСЦону - певноСЧ територСЦСЧ, яка характеризуСФться наявнСЦстю схожих природно-географСЦчних умов СЦ охоплюСФ прикордоннСЦ регСЦони двох або кСЦлькох держав, що мають спСЦльний кордон [24]. Важливими ознаками, за якими ту чи СЦншу прикордонну територСЦю можна СЦдентифСЦкувати як частину транскордонного регСЦону, на думку РЖ. СтуденнСЦкова, СФ наявнСЦсть певних природно-географСЦчних умов, приналежнСЦсть цСЦСФСЧ територСЦСЧ до цСЦлСЦсноСЧ екосистеми, яка обтАЩСФктивно формуСФться СЦ функцСЦонуСФ незалежно вСЦд лСЦнСЦСЧ державного кордону, наявнСЦсть сталих СЦсторико-культурних, етнСЦчних звтАЩязкСЦв.

Отже, прикордонний регСЦон можна розглядати як окрему територСЦальну систему, та як частину транскордонного простору.

В останнСЦй час активною формою залучення прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть краСЧни СФ створення нового СЦнструменту спСЦвпрацСЦ - СФврорегСЦонСЦв.

ДослСЦдження дСЦяльностСЦ СФврорегСЦонСЦв та транскордонного спСЦвробСЦтництва представленСЦ у працях ГолСЦкова, М. ДолСЦшнього, О. Жулканича, В. Колосова, О. КирюхСЦна, П. Луцишина, Ю. Макогон, Н. МСЦкули, РЖ. СтуденнСЦкова та СЦн. (табл. 1.1).


Таблиця 1.1 Визначення поняття "СФврорегСЦон» за рСЦзними джерелами (узагальнено автором за даними

Автор

Визначення поняття "СФврорегСЦон»

Закон УкраСЧни "Про транскордонне спСЦвробСЦтництво"

органСЦзацСЦйна форма спСЦвробСЦтництва адмСЦнСЦстративно-територСЦальних одиниць СФвропейських держав, що здСЦйснюСФться вСЦдповСЦдно до дво- або багатостороннСЦх угод про транскордонне спСЦвробСЦтництво.

Н. МСЦкула

це одна з органСЦзацСЦйних форм транскордонних вСЦдносин, де у межах своСФСЧ компетенцСЦСЧ та за згодою центральних державних органСЦв - на базСЦ спецСЦальних розширених повноважень на мСЦжнародне спСЦвробСЦтництво - мСЦiевСЦ органи "ади прикордонних областей мають можливСЦсть розробляти спецСЦальнСЦ комплекснСЦ програми економСЦчноСЧ, культурноСЧ та гуманСЦтарноСЧ взаСФмодСЦСЧ, реалСЦзувати конкретнСЦ транскордоннСЦ економСЦчнСЦ проекти, вирСЦшувати проблеми зайнятостСЦ, СЦнфраструктури, екологСЦСЧ.

Школа РЖ.М., Козменко В.М., БабСЦнська О.В

це транскордонне регСЦональне обтАЩСФднання кСЦлькох адмСЦнСЦстративно-територСЦальних одиниць з сумСЦжних краСЧн, якСЦ розвиваються за погодженими планами СЦ проектами, розвтАЩязуючи таким чином спСЦльнСЦ проекти, програми економСЦчноСЧ, культурноСЧ та гуманСЦтарноСЧ взаСФмодСЦСЧ

Польський малий словник мСЦжнародних стосункСЦв

це географСЦчний простСЦр, який охоплюСФ прикордоннСЦ зони двох або бСЦльшоСЧ кСЦлькостСЦ краСЧн, якСЦ прагнуть мСЦж собою спСЦвпрацювати СЦ координувати дСЦяльнСЦсть мСЦiевих громад у рСЦзних сферах

Автор

Визначення поняття "СФврорегСЦон»

РЖ. СтуденнСЦков

це форма транскордонного спСЦвробСЦтництва мСЦж територСЦальними громадами або мСЦiевими органами "ади прикордонних регСЦонСЦв двох або бСЦльше держав, що мають спСЦльний кордон, спрямоване на координацСЦю взаСФмних зусиль СЦ здСЦйснення ними узгоджених заходСЦв у рСЦзних сферах життСФдСЦяльностСЦ вСЦдповСЦдно до нацСЦональних законодавств СЦ норм мСЦжнародного права для розв'язання спСЦльних проблем СЦ в СЦнтересах людей, що населяють його територСЦю по обидва боки державного кордону


Тобто, обтАЩСФднуючим для всСЦх цих визначень СФ те, що СФврорегСЦон - це територСЦальне обтАЩСФднання, яке створене з метою покращення економСЦчного , соцСЦального розвитку сумСЦжних територСЦй суверенних краСЧн. У табл. 1.2 наведенСЦ головнСЦ ознаки СФврорегСЦонСЦв.


Таблиця 1.2

Ознаки СФврорегСЦонСЦв

географСЦчна

СФврорегСЦон СФ територСЦСФю, яка маСФ конкретне географСЦчне розташування

полСЦтична

частина цСЦСФСЧ територСЦСЧ знаходиться пСЦд юрисдикцСЦСФю суверенних держав, якСЦ мають спСЦльний кордон

адмСЦнСЦстративна

СФврорегСЦон утворюють прикордоннСЦ регСЦони, що мають спСЦльний кордон

функцСЦональна

СФврорегСЦон СФ транскордонного спСЦвробСЦтництва


ФункцСЦонування СФврорегСЦонСЦв як форми транскордонного спСЦвробСЦтництва характеризуСФться наступними особливостями:

 • створення СФврорегСЦону не призводить до виникнення нового адмСЦнСЦстративно-територСЦального утворення зСЦ статусом юридичноСЧ особи;
 • правове регулювання на територСЦСЧ кожного з членСЦв СФврорегСЦону здСЦйснюСФться вСЦдповСЦдно до чинного законодавства держави, у склад якоСЧ вСЦн входить;
 • органСЦзацСЦйна структура СФврорегСЦону виконуСФ координацСЦйнСЦ функцСЦСЧ СЦ не маСФ "адних повноважень, а також не може пСЦдмСЦнювати органи "ади, що дСЦють на територСЦСЧ кожного з його членСЦв;
 • у полСЦтичному сенсСЦ СФврорегСЦони не дСЦють супроти нацСЦональних СЦнтересСЦв держави; не СФ наднацСЦональним утворенням;
 • у своСЧй дСЦяльностСЦ СФврорегСЦони не пСЦдмСЦнюють зовнСЦшньополСЦтичнСЦ функцСЦСЧ держав, прикордоннСЦ територСЦСЧ яких СФ членами СФврорегСЦонСЦв;
 • необхСЦдною умовою ефективного функцСЦонування СФврорегСЦонСЦв СФ наявнСЦсть чСЦтко визначених спСЦльних СЦнтересСЦв СЧх членСЦв, зокрема, у розвтАЩязаннСЦ таких проблем:
 • змСЦцнення взаСФмноСЧ довСЦри та безпеки;
 • вироблення спСЦльноСЧ стратегСЦСЧ охорони довкСЦлля;
 • вироблення спСЦльноСЧ стратегСЦСЧ просторового розвитку транскордонного регСЦону;
 • спСЦльного використання енергетичних ресурсСЦв;
 • узгодження розвитку прикордонноСЧ СЦнфраструктури;
 • розвитку спСЦльноСЧ пСЦдприСФмницькоСЧ та СЦнформацСЦйноСЧ СЦнфраструктури;
 • ефективного використання людських ресурсСЦв шляхом взаСФмного визнання СЧх професСЦйноСЧ квалСЦфСЦкацСЦСЧ, створення СФдиного ринку працСЦ;
 • пСЦдтримки спСЦльних мСЦiевих СЦнСЦцСЦатив органСЦв мСЦiевого самоврядування, громадських органСЦзацСЦй. В окремих випадках вСЦдносини мСЦж територСЦальними органами "ади [27].

Участь прикордонних регСЦонСЦв у складСЦ СФврорегСЦонСЦв даСФ змогу оперативно вирСЦшувати прикордоннСЦ проблеми на мСЦiевому рСЦвнСЦ, створювати гнучкСЦ господарськСЦ структури з залучення зовнСЦшнСЦх СЦнвестицСЦй для будСЦвництва та удосконалення транскордонноСЧ СЦнфраструктури, налагоджувати прикордонну торгСЦвлю, туризм, розширювати спСЦвробСЦтництво в культурнСЦй, соцСЦальнСЦй, природоохороннСЦй сферСЦ .Все це позитивно сприяСФ розвитку не тСЦльки прикордонних регСЦонСЦв, але СЦ краСЧнСЦ в цСЦлому.


1.2 СутнСЦсть СЦ класифСЦкацСЦя зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв


ОднСЦСФю з характерних особливостей сучасного етапу розвитку свСЦтового господарства СФ зростаюча СЦнтернацСЦоналСЦзацСЦя господарського життя, обтАЩСФктивно диктуюча значне пСЦдвищення ролСЦ зовнСЦшньоекономСЦчного фактора стосовно нацСЦональноСЧ економСЦки, що вСЦдображаСФться, з одного боку, у збСЦльшеннСЦ масштабСЦв зовнСЦшньоекономСЦчних зв'язкСЦв, а з другого боку, приводить до розвитку СЧх традицСЦйних форм СЦ появи нових [29].

ЗовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки УкраСЧни на сучасному етапСЦ переживають перСЦод важливих якСЦсних перетворень, обумовлених здСЦйсненням ринкових реформ СЦ пошуком шляхСЦв оптимальноСЧ СЦнтеграцСЦСЧ у свСЦтову економСЦку [29].

Поняття тАЮзовнСЦшнСЦ економСЦчнСЦ звтАЩязки держави тАЭ зустрСЦчаСФться у авторСЦв рСЦзних галузей науки СЦ цей термСЦн трактуСФться по-рСЦзному (табл.1.3)


Таблиця1.3 Визначення поняття "зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки» за рСЦзними джерелами

Автор

Визначення "зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки»

Закон УкраСЧни "Про зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть»

це взаСФмообмСЦн з краСЧнами свСЦту продуктами матерСЦального виробництва, енергСЦСФю, послугами, СЦнформацСЦСФю на основСЦ мСЦжнародного подСЦлу працСЦ, а також спСЦвробСЦтництво полСЦтичних органСЦв, спрямоване на ефективне розвтАЩязання глобальних проблем людства, розширення особистих контактСЦв громадян

В.РД. ГрСЦцишина, В.РЖ. РДршова, Ю.В. ЗСЦмСЦнського, Б.Т. КлСЦяненка, Г.М. МасловоСЧ та СЦн.

Словник-довСЦдник "Митна справа в УкраСЧнСЦ»

сукупнСЦсть видСЦв зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ держав СЦ суб'СФктСЦв у всСЦх галузях економСЦки, вСЦдмСЦтною ознакою яких СФ перемСЦщення мСЦж краСЧнами продукцСЦСЧ, послуг, ресурсСЦв - матерСЦальних, трудових, фСЦнансових, СЦнформацСЦйних

М.О. Янковський

комплексну систему рСЦзноманСЦтних форм мСЦжнародного спСЦвробСЦтництва держав СЦ СЧх суб'СФктСЦв у всСЦх галузях економСЦки

РЖ.Г.ХСЦльчевська

це сукупнСЦсть напрямСЦв, форм, методСЦв СЦ засобСЦв торговельно-економСЦчного, валютного СЦ кредитно-фСЦнансового спСЦвробСЦтництва мСЦж краСЧнами з метою рацСЦонального використання мСЦжнародного подСЦлу працСЦ.

Автор

Визначення "зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки»

Н.М. Штангуй, В.Ю. Аксьонова

комплексна система рСЦзнобСЦчних форм мСЦжнародного спСЦвробСЦтництва держав та СЧх суб'СФктСЦв у рСЦзних галузях економСЦки.


ЗовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки УкраСЧни на сьогоднСЦшнСЦй день мають досить значну розгалужену структуру, що, в свою чергу, повтАЩязано з найрСЦзноманСЦтнСЦшими формами спСЦвробСЦтництва мСЦж краСЧни свСЦту, в якому активну участь приймаСФ УкраСЧна.


Таблиця 1.4 Структура зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв

За змСЦстом, характером, предметами обмСЦну:

полСЦтичнСЦ, економСЦчнСЦ, науковСЦ, культурнСЦ, СЦнформацСЦйнСЦ, воСФннСЦ, екологСЦчнСЦ, релСЦгСЦйнСЦ, гуманСЦтарнСЦ

За часовою тривалСЦстю:

тимчасовСЦ, стабСЦльнСЦ, довготривалСЦ

За територСЦСФю:

з краСЧнами РДвропи, АзСЦСЧ, Америки тощо

За рСЦвнем розвитку краСЧн:

з розвиненими краСЧнами, з середньо розвиненими, з краСЧнами, що розвиваються, з раСЧнами багатими нафтоекспортерами тощо


При цьому кожна група звтАЩязкСЦв маСФ свою СЦСФрархСЦчну багаторСЦвневу структуру. Наприклад, економСЦчнСЦ звтАЩязки подСЦляються на зовнСЦшньоторговельнСЦ, науково-технСЦчнСЦ, СЦнвестицСЦйнСЦ, кредитно-фСЦнансовСЦ, туристськСЦ тощо.

Форми зовнСЦшнСЦх економСЦчних звтАЩязкСЦв УкраСЧни рСЦзноманСЦтнСЦ:


Таблиця 1.5 Форми зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв

зовнСЦшня торгСЦвля

мСЦжнародна спецСЦалСЦзацСЦя СЦ кооперування виробництва

експорт та СЦмпорт капСЦталСЦв СЦ робочоСЧ сили

надання та одержання послуг (виробничих, транспортно-експедицСЦйних, страхових, консультацСЦйних, маркетингових, експортне чи СЦмпортно-посередницьких, юридичних)

мСЦжнародне спСЦльне пСЦдприСФмництво

туризм

науково-технСЦчне спСЦвробСЦтництво

валютнСЦ та фСЦнансово-кредитнСЦ вСЦдносини

проведення на комерцСЦйнСЦй основСЦ виставок, ярмаркСЦв, торгСЦв, аукцСЦонСЦв


Виходячи з цього, обсяг СЦ структура зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв не тСЦльки характеризують ситуацСЦю в краСЧнСЦ як на макро-, так СЦ на мСЦкрорСЦвнСЦ, але СЦ багато в чому визначають економСЦчний стан СЦ перспективи розвитку нацСЦональноСЧ економСЦки, оскСЦльки здатнСЦ зробити значний вплив на динамСЦку СЦ стСЦйкСЦсть розвитку нацСЦональноСЧ економСЦки, формування СЧСЧ структури СЦ ефективнСЦсть функцСЦонування.

ЗовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки мають значний вплив на соцСЦально-економСЦчний розвиток прикордонних регСЦонСЦв, враховуючи особливостСЦ економСЦко-географСЦчного положення даних територСЦй.


1.3 Методи дослСЦдження


ДослСЦдження особливостей участСЦ прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у зовнСЦшньоекономСЦчнСЦй дСЦяльностСЦ краСЧни спираСФться на застосування системного пСЦдходу, який буваСФ двох видСЦв: системного аналСЦзу СЦ системного синтезу, якСЦ взаСФмодСЦють мСЦж собою. Системний синтез передбачаСФ рух розумових СЦ практичних операцСЦй вСЦд визначення елементСЦв системи, налагодження звтАЩязкСЦв мСЦж ними. А системний аналСЦз передбачаСФ декомпозицСЦю дослСЦджуваноСЧ системи спочатку на пСЦдсистеми першого, далСЦ другого СЦ n-го рСЦвнСЦв СЦ так аж до отримання елементСЦв системи [32, с. 411].

В роботСЦ застосовувався порСЦвняльно-географСЦчний метод, який даСФ змогу оцСЦнити подСЦбнСЦсть чи вСЦдмСЦннСЦсть географСЦчних обтАЩСФктСЦв, що СФ основою для наступноСЧ систематики та класифСЦкацСЦСЧ цих обтАЩСФктСЦв. У суспСЦльно-географСЦчних дослСЦдженнях поширенСЦ просторово-часовСЦ порСЦвняння, що використовувалися пСЦд час аналСЦзу показникСЦв зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ за певнСЦ перСЦоди, виявлення змСЦн та динамСЦки даних показникСЦв.

У дослСЦдженнСЦ використовувалися методи статистичного аналСЦзу для обробки даних та опису й аналСЦзу статистичноСЧ СЦнформацСЦСЧ. На соновСЦ статистичних даних виявленСЦ особливостСЦ динамСЦки експорту, СЦмпорту, сальдо зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ, зовнСЦшньоторговельного обороту прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни.

В роботСЦ проводилися розрахунки за такими формулами:

 • зовнСЦшньоторговельний оборот регСЦону на душу населення - це сума обтАЩСФму експорту та СЦмпорту роздСЦлена на кСЦлькСЦсть населення


                                                       (1.1)


де: ЗТО - зовнСЦшньоторговельний оборот;

- це обтАЩСФм експорту;

        - це обтАЩСФм СЦмпорту.

 • сальдо торговельного балансу субтАЩСФктСЦв зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ - це спСЦввСЦдношення вартостСЦ експорту СЦ СЦмпорту товарСЦв за певний промСЦжок часу (як правило за мСЦсяць, квартал, рСЦк). Конкретна величина сальдо торговельного балансу суб'СФктСЦв ЗЕД становить рСЦзницю мСЦж вартСЦстю СЧх експорту СЦ СЦмпорту.


                                                                               (1.2)

де : С - сальдо зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ;

Е - експорт товарСЦв;

РЖ - СЦмпорт товарСЦв.

 • коефСЦцСЦСФнт збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ, який показуСФ спСЦввСЦдношення сальдо зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ до зовнСЦшньоторговельного обороту.


К=                                                                                (1.3)


де К- коефСЦцСЦСФнт збалансованостСЦ зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ;

С - зовнСЦшньоторговельне сальдо;

Т з -зовнСЦшньоторговельний оборот;

У данСЦй формулСЦ К СФ функцСЦСФю двох змСЦнних (Е СЦ РЖ). Вона маСФ максимум, що дорСЦвнюСФ 1 при РЖ = 0 СЦ Е > 0 СЦ мСЦнСЦмум, що дорСЦвнюСФ -1 при E = 0 СЦ РЖ > 0. Нульового значення функцСЦя набираСФ при РЖ = Е. Таким чином, при збалансуваннСЦ обсягСЦв експорту СЦ СЦмпорту коефСЦцСЦСФнт збалансування зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ стаСФ близьким до нуля. При наявностСЦ односторонностСЦ вСЦдносин, тобто коли значно розрСЦзняються обсяги експорту СЦ СЦмпорту, значення коефСЦцСЦСФнта в залежностСЦ вСЦд знаку зовнСЦшньоторговельного сальдо наближаються до плюс або мСЦнус одиницСЦ. Значення коефСЦцСЦСФнта рСЦвнСЦ плюс або мСЦнус одиницСЦ говорять про повну одностороннСЦсть зовнСЦшньоторговельних звтАЩязкСЦв, тобто цСЦ звтАЩязки представленСЦ або лише експортними або лише СЦмпортними поставками. При значеннСЦ К рСЦвному нулю СЧх слСЦд вважати повнСЦстю збалансованими.

 • Експорт на душу населення:


Vексп../Населення                                                                        (1.4)


 • РЖмпорт на душу населення:


VСЦмп../Населення                                                                        (1.5)

У дослСЦдженнСЦ застосовано метод лСЦнСЦйного шкалювання статистичних показникСЦв та визначення СЦндексСЦв зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ областей УкраСЧни. НормованСЦ статистичнСЦ показники мають рСЦзнСЦ числовСЦ значення, якСЦ у вибСЦрковСЦй сукупностСЦ вСЦдрСЦзняються на декСЦлька порядкСЦв. Тому СЧх порСЦвняння та аналСЦз потребують застосування процедури лСЦнСЦйного шкалювання, тобто трансформацСЦСЧ вибСЦркових даних таким чином, щоб вони мали числовСЦ значення - СЦндекси в СЦнтервалСЦ 0-1.У суспСЦльно-географСЦчних дослСЦдженнях СЦндексне представлення показникСЦв дозволяСФ зводити до одного масштабу рСЦзнСЦ за абсолютними значеннями величини, що значно полегшуСФ СЧх аналСЦз. Обчислення СЦндексСЦв представляСФ подвСЦйну операцСЦю: спочатку вСЦд всСЦх вибСЦркових елементСЦв вСЦднСЦмаСФться найменше значення, потСЦм вираховуються частки кожного вибСЦркового елементу вСЦдносно найбСЦльшого значення. ОтриманСЦ вСЦдноснСЦ величини мають однаковий СЦнтервал СЦснування (вСЦд 0 до 1)незалежно вСЦд вихСЦдних абсолютних значень показникСЦв. В узагальненому виглядСЦ формула для обчислення СЦндексСЦв маСФ наступний вигляд


                                                               (1.6)


де - СЦндекс j-того показника;

- поточне значення j-того показника;

- найбСЦльше значення j-того показника у ряду спостережень;

- найменше значення j-того показника у ряду спостережень;

У формулСЦ СЦндекси i, j символСЦзують вСЦдповСЦдно номер даного вибСЦркового елементу у варСЦацСЦйному ряду СЦ номер даного показника у масивСЦ вихСЦдних даних.

У дослСЦдженнСЦ використано метод ранжування прикордонних регСЦонСЦв СЦ визначення СЧхнього рейтингу. РанжуючСЦ обтАЩСФкти дослСЦдження у порядку зменшення середнього СЦндексу, отримують послСЦдовнСЦсть, у якСЦй мСЦiе певного обтАЩСФкту однозначно визначаСФ його положення серед СЦнших обтАЩСФктСЦв за станом розвитку. НадСЦйнСЦсть визначення рейтингу залежить вСЦд обсягу вибСЦрковоСЧ сукупностСЦ, тобто вСЦд кСЦлькостСЦ статистичних показникСЦв, якСЦ використовуються для аналСЦзу.

Групування у дослСЦдженнСЦ полягаСФ у визначеннСЦ груп прикордонних регСЦонСЦв за схожСЦстю окремих ознак (статистичних показникСЦв). Ця процедура виконуСФться графСЦчно на графСЦках Парето (впорядкування регСЦонСЦв за однСЦСФю ознакою). ЗмСЦстовна СЦнтерпретацСЦя отриманих груп визначаСФться конкретними ситуацСЦями [17].

ГрафСЦчний метод застосовано у роботСЦ для наочного вСЦдображення динамСЦки процесСЦв, що вСЦдбуваються в зовнСЦшньоторговельнСЦй дСЦяльностСЦ УкраСЧни. Були побудованСЦ графСЦки та дСЦаграми динамСЦки таких показникСЦв, як експорт, СЦмпорт, зовнСЦшньоторговельний оборот товарСЦв СЦ послуг [30].

У роботСЦ був застосований картографСЦчний метод для вСЦдображення результатСЦв дослСЦдження на картосхемах, а саме групування прикордонних регСЦонСЦв за показниками зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ.


РОЗДРЖЛ 2  АНАЛРЖЗ ЕКСПОРТНО-РЖМПОРТНОРЗ ДРЖЯЛЬНОСТРЖ ПРИКОРДОННИХ РЕГРЖОНРЖВ УКРАРЗНИ


2.1 Експорт товарСЦв та послуг


Експорт продукцСЦСЧ та послуг СФ одним СЦз найважливСЦших показникСЦв, який характеризуСФ стан соцСЦально-економСЦчного розвитку держави СЦ СЧСЧ конкурентоспроможнСЦсть в системСЦ мСЦжнародних економСЦчних звтАЩязкСЦв. В сучасний перСЦод величезний експортний потенцСЦал УкраСЧни використовуСФться ще далеко не в повнСЦй мСЦрСЦ. Це обумовлено серйозними проблемами, як технСЦчного СЦ технологСЦчного характеру, так СЦ органСЦзацСЦйно-кадровими, якСЦ мають мСЦiе в державСЦ. Експортний потенцСЦал краСЧни в цСЦлому складають експортнСЦ потенцСЦали окремих регСЦонСЦв, що СФ активними самостСЦйними структурними одиницями у зовнСЦшньоекономСЦчних вСЦдносинах. В загальному планСЦ конкурентоспроможнСЦсть економСЦки краСЧни полягаСФ в можливостСЦ СЧСЧ економСЦчноСЧ системи ефективно функцСЦонувати на свСЦтовому ринку в умовах свСЦтового подСЦлу працСЦ та вСЦльного мСЦжнародного товарного обмСЦну. ВСЦд рСЦвня конкурентоспроможностСЦ напряму залежить рСЦвень експортних можливостей держави. Саме тому, для зростання експортного потенцСЦалу необхСЦдно визначати СЦ активно впливати на фактори, якСЦ обумовлюють рСЦвень конкурентоспроможностСЦ.

На сьогоднСЦшнСЦй день, важливу роль для пСЦдвищення конкурентоспроможностСЦ мають вСЦтчизнянСЦ пСЦдприСФмства, особливо тСЦ, що розташованСЦ в прикордонних регСЦонах. Адже, близькСЦсть до ринкСЦв сусСЦднСЦх краСЧн, пСЦдвищуСФ роль кооперацСЦйних звтАЩязкСЦв та надаСФ перспектив для збСЦльшення обтАЩСФмСЦв експорту та СЦмпорту прикордонних регСЦонСЦв

ПроаналСЦзувавши, динамСЦку експорту товарСЦв СЦ послуг прикордонних регСЦонСЦв за перСЦод 2000-2008 рр. ми виявили, що експорт товарСЦв та послуг у 2000р. склав 9346,96 млн. дол. США, а у 2004 р. вСЦн збСЦльшився на 57 % СЦ становив 21770,21 млн. дол. США. У 2008р. експорт становив 43768,3 млн. дол. США, що на 50 % бСЦльше у порСЦвняннСЦ з 2004 р.

Загалом за перСЦод 2000-2008 рр. експорт товарСЦв СЦ послуг збСЦльшився на 78%.


Рис. 2.1 ДинамСЦка експорту товарСЦв та послуг прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за перСЦод 2000-2008 рр


Тобто, експорт товарСЦв СЦ послуг за проаналСЦзований перСЦод значно вирСЦс, це повтАЩязано з тим, що проводиться бСЦльш активна полСЦтика залучення прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть, але, на сьогоднСЦшнСЦй день, СЦснують ще проблеми, якСЦ призупиняють цей процес.

Для визначення мСЦiя кожного прикордонного регСЦону за показником експорту товарСЦв СЦ послуг нами було побудовано графСЦк Парето, на якому вСЦдображенСЦ абсолютнСЦ показники експорту товарСЦв СЦ послуг у 2008р. Також на цьому графСЦку чСЦтко видно, що найпершСЦ мСЦiя за даним показником займають : Донецька, Луганська, ЗапорСЦзька. Одеська областСЦ. Це повтАЩязано, в першу чергу з тим, що данСЦ областСЦ мають потужну промислову, СЦнвестицСЦйну базу, тому показники експорту товарСЦв СЦ послуг найбСЦльшСЦ серед усСЦх прикордонних регСЦонСЦв. НайменшСЦ показники зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ у м.Савастополь, ЧернСЦгСЦвськСЦй, ЧернСЦвецькСЦй областСЦ. Це найменш розвинутСЦ областСЦ, тому в основному товари та послуги, що виробляються даних регСЦонах, спрямованСЦ на "аснСЦ потреби прикордонних регСЦонСЦв.


Рис. 2.2 ГрафСЦк Парето для прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за абсолютним показником експорту товарСЦв та послуг у 2008 р. (побудовано автором за)


ПроаналСЦзувавши абсолютнСЦ показника експорту товарСЦв СЦ послуг ми спСЦвставили СЧх з середнСЦм показником для прикордонних регСЦонСЦв, який складаСФ 2188,4 дол. США (2008р.) та виявили, що найбСЦльше перевищення даного показника, на 30-35 %, у ДонецькСЦй, ЗапорСЦзькСЦй, ЛуганськСЦй областСЦ. А в таких областях, як м. Севастополь, ЧернСЦвецька, ВСЦнницька, ЧернСЦгСЦвська областСЦ навСЦть не складаСФ 10 % вСЦд середнього показника. Це повтАЩязано з рСЦвнем промислового розвитку даних регСЦонСЦв (рис.2.3)

Нами було проаналСЦзовано показники експорту товарСЦв СЦ послуг на душу населення по всСЦм прикордонним регСЦонам УкраСЧни та виявили, що найбСЦльшСЦ показники характернСЦ для ЛуганськоСЧ, ЗапорСЦзькоСЧ, ДонецькоСЧ областСЦ. НайменшСЦ для ЧернСЦвецькоСЧ областСЦ, де даний показник становить лише 188,3 дол. США. Звичайно, при розрахунках важливу роль мала чисельнСЦсть населення, адже навСЦть якщо прикордонних регСЦон промислово потужний , але в ньому значна кСЦлькСЦсть населення, то показник експорту товарСЦв СЦ послуг на душу населення стрСЦмко зменшуСФться, що спостерСЦгаСФться у таких областях, як ХаркСЦвська, КиСЧвська, ЛьвСЦвська (рис.2.3).

ПроаналСЦзувавши товарнСЦ групи поточного стану украСЧнського експорту було виявлено, що провСЦднСЦ позицСЦСЧ належать продукцСЦСЧ металургСЦСЧ, хСЦмСЦчноСЧ промисловостСЦ та сСЦльського господарства, що свСЦдчить про сировинну спрямованСЦсть СЦ недостатнСЦй технологСЦчний розвиток украСЧнськоСЧ економСЦки. При цьому продукцСЦя наукомСЦстких виробництв посСЦдаСФ останнСЦ мСЦiя в товарних групах. НайбСЦльш перспективними товарними групами в контекстСЦ розвитку свСЦтового господарства для аналСЦзованого перСЦоду виступають машини, механСЦзми, обладнання та сСЦльгосппродукцСЦя.

ТакСЦ товарнСЦ групи негативно "ивають на розвиток зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ краСЧни, тому важливим елементом структурноСЧ перебудови нацСЦонального господарства краСЧни маСФ стати розвиток експорту наукомСЦстких виробництв. Попри це, доволСЦ посереднСЦми нинСЦ СФ успСЦхи в нарощуваннСЦ обсягСЦв украСЧнського експорту: темпи росту останнього значно нижчСЦ вСЦд аналогСЦчного показника для мСЦжнародних вСЦдносин у цСЦлому.

Для розвитку СЦ реалСЦзацСЦСЧ експортного потенцСЦалу УкраСЧни необхСЦднСЦ бюджетнСЦ державнСЦ асигнування та СЦноземнСЦ СЦнвестицСЦСЧ, обсяг яких слСЦд визначити з урахуванням СЦснуючоСЧ свСЦтовоСЧ практики, а також сучасного стану нацСЦональноСЧ економСЦки СЦ сформованоСЧ структури експорту.


2.2 РЖмпорт товарСЦв та послуг


СьогоднСЦ стан економСЦчного розвитку УкраСЧни характеризуСФться суттСФвою залежнСЦстю вСЦд СЦмпорту, в першу чергу паливно-енергетичних ресурсСЦв (газу, нафти та нафтопродуктСЦв тощо). В краСЧну заводиться значна кСЦлькСЦсть технСЦчних засобСЦв виробництва та устаткування, машин, приладСЦв та СЦншоСЧ високотехнологСЦчноСЧ технСЦки. В значнСЦй мСЦрСЦ, цей СЦмпорт можна визнати обТСрунтованим бо вСЦн здСЦйснюСФться для забезпечення функцСЦонування СЦ з метою пСЦдвищення ефективностСЦ вСЦтчизняноСЧ економСЦки, так як нашСЦ виробники високотехнологСЦчноСЧ технСЦки часто виробляють продукцСЦю або незрСЦвняною СЦз зарубСЦжними аналогами за якСЦстю, або необхСЦдна сучасна технСЦка певних зразкСЦв в УкраСЧнСЦ взагалСЦ не випускаСФться.

Одночасно в краСЧну потоком СЦде СЦмпорт, який не можна виправдати, бо аналогСЦчну продукцСЦю з подСЦбними споживчими характеристиками взмозСЦ виробляти вСЦтчизнянСЦ виробники. НатомСЦсть, вСЦтчизнянСЦ пСЦдприСФмства таку доступну СЧм продукцСЦю, зокрема СЦ найпростСЦшу, не виробляють, або виробляють з такими споживчими якостями (наприклад, за дизайном), що це не даСФ СЧй можливостСЦ конкурувати на ринку СЦз зарубСЦжними аналогами. В значнСЦй мСЦрСЦ мова йде про товари широкого вжитку: одяг, господарчСЦ товари, продукцСЦю побутовоСЧ хСЦмСЦСЧ, АПК тощо. На закупСЦвлю усСЦСФСЧ цСЦСФСЧ продукцСЦСЧ витрачаються величезнСЦ обсяги валютних коштСЦв, якСЦ вСЦдтСЦкають за кордон, тобто наш вСЦтчизняний споживач пСЦдтримуСФ зарубСЦжного виробника.

Обсяг СЦмпорту товарСЦв СЦ послуг для прикордонних регСЦонСЦв, якСЦ вСЦдСЦграють важливу роль у зовнСЦшньоекономСЦчнСЦй дСЦяльностСЦ краСЧни, зростають с кожним роком, про що свСЦдчить аналСЦз показникСЦв за перСЦод 2000-2008 рр.

РЖмпорт товарСЦв СЦ послуг у 2000 р. становив 6343,81 млн. дол. США, а у 2004р. вСЦн збСЦльшився на 51 % СЦ склав 12871 млн. дол. США. У 2008 р. СЦмпорт становив 38007,7 млн. дол. США, що на 66 % бСЦльше нСЦж у 2004 р. Загалом за перСЦод 2000-2008 рр. СЦмпорт товарСЦв СЦ послуг прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни збСЦльшився на 83%.


Рис. 2.4 ДинамСЦка СЦмпорту товарСЦв та послуг прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за перСЦод 2000-2008 рр. (побудовано автором за)


НайбСЦльше СЦмпортних надходжень отримали: Одеська, Донецька, Луганська, ЗапорСЦзька, КиСЧвська, ХаркСЦвська областСЦ. По-перше, це повтАЩязано з великим темпами та обсягами виробництва, якСЦ характернСЦ для даних областей. Найменше СЦмпортують такСЦ прикордоннСЦ регСЦони, як ЧернСЦгСЦвська, Херсонська, ЧернСЦвецька областСЦ та м. Севастополь.


Рис. 2.5 ГрафСЦк Парето для прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за абсолютним показником СЦмпорту товарСЦв та послуг у 2008 р

СереднСЦй показник СЦмпорту товарСЦв СЦ послуг в прикордонних регСЦонах УкраСЧни у 2008 р. становив 1900,4 млн. дол. США. НайбСЦльше перевищення даного показника характерне для ОдеськоСЧ областСЦ (6319,5 млн. дол. США), найменше у спСЦввСЦдношеннСЦ з середнСЦм у м. Севастополь (88 млн. дол. США). ОднаковСЦ значення з середнСЦм показником СЦмпорту товарСЦв СЦ послуг характернСЦ для таких регСЦонСЦв : Луганська, КиСЧвська, ХаркСЦвська, ЛьвСЦвська областСЦ (рис 2.6).

РЖмпорт товарСЦв СЦ послуг на душу населення (рис 2.6) найбСЦльший у таких прикордонних регСЦонах: Луганська, КиСЧвська, ЗапорСЦзька, Одеська. Найменший у ЧернСЦвецькСЦй (220,9 дол. США), м. Севастополь (231,5 дол. США), АР Крим (240,1 дол. США).

НайвищСЦ показники СЦмпорту характернСЦ для прикордонних регСЦонСЦв, якСЦ СФ промислово потужними та яким не вистачаСФ "асного устаткування, енергоносСЦСЧв тощо. Але СЦ СЦншСЦ прикордоннСЦ регСЦони мають значнСЦ показники СЦмпорту товарСЦв та послуг, що повтАЩязано з тим, що наша краСЧна , а значить СЦ СЧСЧ регСЦони не в повнСЦй мСЦрСЦ забезпеченСЦ машинами, устаткуванням, мСЦнеральними продуктами, продуктами хСЦмСЦчноСЧ промисловостСЦ, адже саме цСЦ товарнСЦ групи найбСЦльш характернСЦ для СЦмпорту усСЦх прикордонних регСЦонСЦв, не залежно вСЦд СЧх економСЦчного чи соцСЦального розвитку. На сьогоднСЦшнСЦй день, найбСЦльше СЦмпортують паливнСЦ ресурси, тому що УкраСЧна, маючи великСЦ пСЦдприСФмства металургСЦСЧ, хСЦмСЦчноСЧ промисловостСЦ не в змозСЦ самостСЦйно забезпечити себе енергоносСЦями.

ВСЦтчизняний виробник, який маСФ перспективи для нашоСЧ краСЧни, втрачаСФ своСЧ позицСЦСЧ, тому що деякСЦ товари прикордонним регСЦонам краще купити, чим виготовити.

Проблема повинна вирСЦшуватися, зокрема такими шляхами:

 • задСЦяти геологСЦчну розвСЦдку СЦ по можливостСЦ розширити "асне добування газу, нафти та СЦнших паливно-енергетичних ресурсСЦв;
 • вирСЦшувати питання про можливСЦсть замСЦни традицСЦйних видСЦв палива на СЦншСЦ, менш дефСЦцитнСЦ. Для цього необхСЦдна певна конструкцСЦйна перебудова обладнання (або його замСЦна), яке споживаСФ традицСЦйнСЦ види палива;
 • розвивати, так звану, малу енергетику СЦ переходити на теплопостачання окремих обтАЩСФктСЦв шляхом встановлення СЦндивСЦдуальних котелень (або нагрСЦвальних котлСЦв);
 • впроваджувати у практику господарювання нетрадицСЦйнСЦ джерела енергСЦСЧ, а саме, вСЦтровоСЧ, сонячноСЧ тощо.

СлСЦд надавати перевагу СЦмпорту найсучаснСЦшоСЧ медичноСЧ технСЦки, медСЦнструментам та обладнанню, а також СЦмпорту товарСЦв виробничого призначення для таких галузей, сфер СЦ видСЦв виробництва, якСЦ забезпечують зростання експортних поставок СЦ формування експортноСЧ спецСЦалСЦзацСЦСЧ, створення виробництв для замСЦни нерацСЦонального СЦмпорту, а також модернСЦзацСЦю пСЦдприСФмств провСЦдних галузей економСЦки та СЦнфраструктурних обтАЩСФктСЦв, розвиток наукоСФмних виробництв, полСЦпшення збереження та поглиблення переробки сСЦльськогосподарськоСЧ продукцСЦСЧ товарСЦв народного споживання, причому часто недостатньо якСЦсних, але привабливих за дизайном.


2.3 ОсобливостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв, що входять до складу СФврорегСЦонСЦв


ПрикордоннСЦ регСЦони мають ряд переваг щодо розвитку зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ. ОсобливСЦстю таких регСЦонСЦв СФ те, що СЧхня вСЦддаленСЦсть вСЦд центральних ринкСЦв краСЧни та близькСЦсть до ринкСЦв сусСЦднСЦх держав надаСФ СЧм додатковСЦ можливостСЦ у розвитку зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ.

СьогоднСЦ в УкраСЧнСЦ спостерСЦгаСФться тенденцСЦя до бСЦльш активного залучення прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть завдяки створеноСЧ в останнСЦ роки нормативно-правовоСЧ бази та появСЦ нових СЦнституцСЦй спСЦвробСЦтництва.

З метою прискореного переходу на СЦнновацСЦйний шлях розвитку економСЦки УкраСЧни слСЦд рацСЦонально використовувати промисловий та експортний потенцСЦал прикордонних регСЦонСЦв СЦз залученням нових СЦнструментСЦв СФвропейськоСЧ регСЦональноСЧ полСЦтики, а саме СФврорегСЦонСЦв.

СьогоднСЦ одним з СЦнструментСЦв державноСЧ регСЦональноСЧ полСЦтики у сферСЦ зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ прикордонних регСЦонСЦв СФ створення СФврорегСЦонСЦв. НинСЦ УкраСЧна майже закСЦнчила формування СФврорегСЦонСЦв, якСЦ допоможуть СЧй СЦнтегруватися в загальний СФвропейський економСЦчний простСЦр (рис.2.7). РДврорегСЦони являються комплексними територСЦальними СЦнститутами спСЦвробСЦтництва, якСЦ мають новСЦ компетенцСЦСЧ для вирСЦшення спСЦльних проблем в сферСЦ економСЦки, охорони навколишнього середовища, туризму, розвитку СЦнфраструктури.

Уздовж украСЧнського державного кордону створено 7 СФврорегСЦонСЦв (табл.2.6) та один знаходиться на стадСЦСЧ формування - "Донбас» (Луганська область (УкраСЧна) Ростовська область (РФ)).


Таблиця 2.6 Склад та учасники СФврорегСЦонСЦв, якСЦ створенСЦ уздовж державного кордону УкраСЧни (побудовано автором за даними)

Назва СФврорегСЦону

ПрикордоннСЦ регСЦони сумСЦжних держав

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ВлБуг»

ЛюблСЦнське воСФводство (РеспублСЦка Польща) Брестська область (БСЦлорусь)

Волинська область

ВлНижнСЦй Дунай»

Райони Кагул та Кантемир (РеспублСЦка Молдова), повСЦти БреСЧла, Галац, Тульчя (РумунСЦя)

Одеська область

ВлВерхнСЦй Прут»

Ботошанський та Сучавський повСЦти (РумунСЦя), Фалештський, РДдинецький, Глоденський, Окницький, Ришканський та Бриченський райони (РеспублСЦка Молдова)

ЧернСЦвецька, та РЖвано-ФранкСЦвська область

ВлЯрославна»

Курська область (РФ)

Сумська область

ВлСлобожанщина»

БСФлгородська область (РФ)

ХаркСЦвська область

ВлДнСЦпро»

Гомельська (РеспублСЦка БСЦлорусь), Брянська областСЦ (РФ).

ЧернСЦгСЦвська область

ВлКарпати»

прикордоннСЦ регСЦони ПольщСЦ, РумунСЦСЧ, Словаччини, Угорщини

Закарпатська, РЖвано-ФранкСЦвська, ЛьвСЦвська та ЧернСЦвецька областСЦ

До складу СФврорегСЦонСЦв входять такСЦ прикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни: Волинська, ХаркСЦвська, Одеська, ЧернСЦвецька, Сумська, ЧернСЦгСЦвська, Закарпатська, РЖвано-ФранкСЦвська та ЛьвСЦвська областСЦ.

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни, що не входять до складу СФврорегСЦонСЦв: АР Крим, ЗапорСЦзька, ВСЦнницька, Донецька, Житомирська, Луганська, КиСЧвська, м. Севастополь, МиколаСЧвська, Херсонська та РСЦвненська областСЦ.

З метою оцСЦнки перспектив розширення зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв, якСЦ входять до складу СФврорегСЦонСЦв, ми проаналСЦзували динамСЦку середнього значення експорту, СЦмпорту, зовнСЦшньоторговельного обороту товарСЦв за 2000 р., 2004 р. та 2008 р (рис.2.8, рис.2.9, рис.2.10)

Сумарний експорт товарСЦв прикордонних регСЦонСЦв, що входять до складу СФврорегСЦонСЦв у 2004 р. у порСЦвняннСЦ з 2000 р. збСЦльшився на 58 % СЦ становив 4958,7 млн. дол. США, а у 2008 р. у порСЦвняннСЦ з 2004 р. на 43 % СЦ склав 8770,4 млн. дол. США. Загалом за перСЦод 2000-2008 рр. сумарний експорт збСЦльшився на 76 %. Сумарний СЦмпорт товарСЦв у 2004 р. становив 5550,6 млн. .дол. США, що на 58 % бСЦльше, нСЦж у 2000 р. (2301,4 млн. .дол. США),а в 2008 р. у порСЦвняннСЦ з 2004 р. збСЦльшився на 65 % (16214,4 млн. дол. США), у порСЦвняннСЦ з 2000 р на 85 %. ЗовнСЦшньоторговельний оборот у 2004 р. становив 10509,3 млн. дол. США, що на 55 % бСЦльше за показник у 2000 р. - 4706,4 млн. дол. США, а в 2008 р. у порСЦвняннСЦ з 2004 р. збСЦльшився на 57 % СЦ склав 24984,8 млн. дол. США, а у порСЦвняннСЦ з 2000 р. збСЦльшився на 81 %.

Сумарний експорт товарСЦв прикордонних регСЦонСЦв, що не входять до складу СФврорегСЦонСЦв у 2004 р. у порСЦвняннСЦ з 2000 р. збСЦльшився на 57 % СЦ становив 15135,9 млн. дол. США, а у 2008 р. у порСЦвняннСЦ з 2004 р. на 52 % СЦ склав 31335,4 млн. дол. США. В цСЦлому за перСЦод 2000-2008 рр. експорт збСЦльшився на 79 %. Сумарний СЦмпорт товарСЦв у 2004 р. становив 6754,4 млн. дол. США, що на 48 % бСЦльше, нСЦж у 2000 р. (3515 млн. дол. США), а в 2008 р. у порСЦвняннСЦ з 2004 р. збСЦльшився на 66 % (19605,8 млн. дол. США), у порСЦвняннСЦ з 2000 р на 82 %. ЗовнСЦшньоторговельний оборот у 2004 р. склав 21890,3 млн. дол. США, що на 54 % бСЦльше за показник у 2000 р. - 9976,6 млн. дол. .США, а в 2008 р. у порСЦвняннСЦ з 2004р. збСЦльшився на 57% СЦ становив 50941,2 млн. дол. США, а у порСЦвняннСЦ з 2000 р. збСЦльшився на 80%.


Рис.2.8 ДинамСЦка експорту товарСЦв СЦ послуг прикордонних регСЦонСЦв за перСЦод 2000-2008 рр. (побудовано автором за даними)


Рис.2.9 ДинамСЦка СЦмпорту товарСЦв СЦ послуг прикордонних регСЦонСЦв за перСЦод 2000-2008 рр. (побудовано автором за даними)


Рис.2.10 ДинамСЦка зовнСЦшньоторговельного обороту прикордонних регСЦонСЦв за перСЦод 2000-2008 рр. (побудовано автором за даними)


З проведених розрахункСЦв було виявлено, що показники зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних областей, що не входять до складу СФврорегСЦонСЦв, збСЦльшуються бСЦльш СЦнтенсивнСЦше. Це повтАЩязано з тим, що до даних регСЦонСЦв вСЦдносяться найбСЦльш розвиненСЦ, потужно промисловСЦ областСЦ УкраСЧни, такСЦ як Донецька, Луганська, ЗапорСЦзька областСЦ.

Показники зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ (експорт, СЦмпорт, ЗТО товарСЦв) областей, що входять до складу СФврорегСЦонСЦв, мають менш динамСЦчне зростання упродовж 2000-2008 рр. Причинами цього СФ :

 • нещодавнСФ створення СФврорегСЦонСЦв;
 • недосконалСЦсть державноСЧ регСЦональноСЧ полСЦтики, що СФ причиною зростання асиметрСЦСЧ у розвитку;
 • скорочення кСЦлькостСЦ та погСЦршення якостСЦ трудового потенцСЦалу;
 • посилення мСЦграцСЦСЧ працездатного населення, особливо молодСЦ за межСЦ УкраСЧни, адже саме в цих областях найбСЦльша мСЦграцСЦя у краСЧнСЦ;
 • нерозвиненСЦсть вСЦдповСЦдних правовоСЧ та СЦнституцСЦйноСЧ систем;
 • слабим кадровим забезпеченням мСЦiевих органСЦв "ади у поСФднаннСЦ СЦз вСЦдсутнСЦстю чСЦтких стратегСЦчних цСЦлей та прСЦоритетСЦв регСЦональноСЧ полСЦтики на загальнодержавному рСЦвнСЦ;
 • фактична вСЦдсутнСЦсть ефективних СЦнструментСЦв для реалСЦзацСЦСЧ регСЦональноСЧ полСЦтики, невикористання можливостей, повтАЩязаних СЦз застосування СЦнновацСЦйних пСЦдходСЦв та СЦнСЦцСЦатив щодо подолання проблем регСЦонального розвитку [3, 4].

СьогоднСЦ СЦснують значнСЦ проблеми функцСЦонуваннСЦ дСЦяльностСЦ СФврорегСЦонСЦв, але вони СФ могутнСЦм СЦнструментом для усунення перешкод, пов'язаних СЦз перетинанням кордонСЦв, змСЦцнення економСЦчного, соцСЦального, культурного спСЦвробСЦтництва, мСЦнСЦмСЦзацСЦСЧ екологСЦчних проблем у прикордонних регСЦонСЦв держав-сусСЦдСЦв та вирСЦшення проблем, пов'язаних СЦз безпекою пСЦдприСФмництва СЦ туризму.

Основною перевагою СФврорегСЦонСЦв для розширення зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ СФ те, що УкраСЧна та СЧСЧ прикордоннСЦ регСЦони матимуть змогу фСЦнансову допомогу СЦз ФондСЦв РДвропейського Союзу для реалСЦзацСЦСЧ транскордонних проектСЦв, що вже у найближчому майбутньому посилить СЧх СЦнновацСЦйний розвиток та сприятиме досягненню перших реальних позитивних результатСЦв СФвропейськоСЧ СЦнтеграцСЦСЧ нашоСЧ держави.

ОсновнСЦ проблеми прикордонних регСЦонСЦв у розвитку зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ повтАЩязанСЦ з вСЦдсутнСЦстю СФдиноСЧ стратегСЦСЧ у зовнСЦшнСЦй полСЦтицСЦ держави. ОрСЦСФнтири у спСЦвробСЦтництвСЦ регСЦонСЦв з СЦншими краСЧнами залежать вСЦд полСЦтичноСЧ ситуацСЦСЧ в краСЧнСЦ.

У цСЦлому розглянутСЦ прикордоннСЦ регСЦони вСЦдрСЦзняються мСЦж собою за рядом ознак, серед яких найважливСЦшими СФ СЧх економСЦко-географСЦчне положення, природно-ресурсний потенцСЦал та рСЦвень соцСЦально-економСЦчного розвитку. В умовах активного розширення СФвроСЦнтеграцСЦйних процесСЦв, зокрема створення СФврорегСЦонСЦв та посилення контактноСЧ функцСЦСЧ кордонСЦв, важливим завданням регСЦональноСЧ стратегСЦСЧ розвитку маСФ стати активСЦзацСЦя зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв за участю прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни та використання ними потенцСЦалу СЧх унСЦкального економСЦко-географСЦчного положення.

РОЗДРЖЛ 3 РЕГРЖОНАЛЬНРЖ ОСОБЛИВОСТРЖ ЗОВНРЖШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВтАЩЯЗКРЖВ ПРИКОРДОННИХ РЕГРЖОНРЖВ УКРАРЗНИ


3.1 АналСЦз збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ


Щоб детальнСЦше розглянути СЦ оцСЦнити експортнСЦ та СЦмпортнСЦ операцСЦСЧ областей УкраСЧни, а особливо СЧСЧ прикордонних регСЦонСЦв, у роботСЦ проводиться аналСЦз коефСЦцСЦСФнту збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ усСЦх регСЦонСЦв УкраСЧни.

Результати занесенСЦ у табл.3.7 та представленСЦ на картосхемСЦ (рис. 3.11).


Таблиця 3.7 ОцСЦнка зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ областей УкраСЧни на основСЦ розрахунку коефСЦцСЦСФнту збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ

Значення коефСЦцСЦСФнту збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ

ЕкономСЦчна СЦнтерпретацСЦя зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ областей

ОбластСЦ та мСЦс-краСЧни

-1

Область абсолютноСЧ незбалансованостСЦ СЦмпорту (зовнСЦшньоторговельнСЦ операцСЦСЧ однобСЦчнСЦ - СЦснуСФ тСЦльки СЦмпорт)


1

Область абсолютноСЧ незбалансованостСЦ експорту(зовнСЦшньоторговельнСЦ операцСЦСЧ однобСЦчнСЦ - СЦснуСФ тСЦльки експорт)


вСЦд -1 до - 0,5

Область значноСЧ незбалансованостСЦ СЦмпорту (СЦмпорт значно перевищуСФ експорт)

КиСЧвська область, м. КиСЧв

вСЦд - 0,5 до 0

Область порСЦвняльноСЧ збалансованостСЦ СЦмпорту(СЦмпорт дещо перевищуСФ експорт)

Волинська, Закарпатська, ЛьвСЦвська, Одеська, ХаркСЦвська, ТернопСЦльська, ЧернСЦвецька, Черкаська,

0

Область абсолютноСЧ збалансованостСЦ експорту та СЦмпорту (зовнСЦшньоторговельнСЦ операцСЦСЧ збалансованСЦ Е=РЖ)

РСЦвненська, Хмельницька

Значення коефСЦцСЦСФнту збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ

ЕкономСЦчна СЦнтерпретацСЦя зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ областей

ОбластСЦ та мСЦс-краСЧни

вСЦд 0 до 0,5

Область порСЦвняльноСЧ збалансованостСЦ експорту (експорт дещо перевищуСФ СЦмпорт)

АР Крим, ВСЦнницька, ДнСЦпропетровська, Донецька, Житомирська, ЗапорСЦзька, РЖвано-ФранкСЦвська, КСЦровоградська, МиколаСЧвська, Полтавська, Сумська, Херсонська, , ЧернСЦгСЦвська, м. Севастополь

вСЦд 0,5 до 1

Область значноСЧ незбалансованостСЦ експорту (експорт значно перевищуСФ СЦмпорт)

Луганська область


З проведених розрахункСЦв та за допомогою групування було виявлено, що експортно-СЦмпортнСЦ операцСЦСЧ областей УкраСЧни в цСЦлому не збалансованСЦ. У зовнСЦшньоекономСЦчнСЦй дСЦяльностСЦ бСЦльшостСЦ регСЦонСЦв (17 областей) спостерСЦгаСФться порСЦвняльна збалансованСЦсть експорту, тобто експорт дещо перевищуСФ СЦмпорт. ТСЦльки у двох областях - РСЦвненськСЦй та ХмельницькСЦй СЦснуСФ абсолютна збалансованСЦсть експортно-СЦмпортних операцСЦй. В деяких областях (22 %) СЦмпорт дещо перевищуСФ експорт (рис. 3.11). Це повтАЩязано з тим, що товари даних регСЦонСЦв мають низький рСЦвень конкурентоспроможностСЦ, тому СЦснують деякСЦ проблеми з СЧх виходом на свСЦтовий ринок. КрСЦм того, значна частина СЦмпорту у зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ може свСЦдчити про процес технологСЦчного переоснащення пСЦдприСФмств регСЦону.

АналСЦз коефСЦцСЦСФнту збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних областей УкраСЧни свСЦдчить про значнСЦ вСЦдмСЦнностСЦ у експортно-СЦмпортнСЦй дСЦяльностСЦ регСЦонСЦв. Так:

58 % регСЦонСЦв вСЦдноситься до областСЦ порСЦвняльноСЧ збалансованостСЦ експорту;

22% - до областСЦ порСЦвняльноСЧ збалансованостСЦ СЦмпорту;

10% - до областСЦ абсолютноСЧ збалансованостСЦ експорту та СЦмпорту;

5% - до областСЦ значноСЧ незбалансованостСЦ СЦмпорту;

5% - до областСЦ значноСЧ незбалансованостСЦ експорту.

Якщо розглядати прикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни, то бСЦльша СЧх частина вСЦдноситься до областей з порСЦвняльною збалансованСЦстю експорту та СЦмпорту. Це говорить про те, що усСЦ прикордоннСЦ регСЦони, якСЦ рСЦзняться за територСЦСФю, природно-ресурсним потенцСЦалом, кСЦлькСЦстю населення, промисловими потужностями та СЦн. не мають СФдиноСЧ стратегСЦСЧ розвитку зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв. ПрикордоннСЦ регСЦонСЦ на захСЦдному та схСЦдному кордонСЦ УкраСЧни мають рСЦзнСЦ орСЦСФнтири, напрямки зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ. Усе це ускладнюСФ експортно-СЦмпортнСЦ операцСЦСЧ та спричиняСФ СЧхню незбалансованСЦсть. Все це послаблюСФ зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть краСЧни та знижуСФ загальнСЦ показники СЦмпорту та експорту.

Тобто, у звтАЩязку з рСЦзностороннСЦми напрямками зовнСЦшньоекономСЦчних звтАЩязкСЦв прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни, знижуСФться загальний розвиток та вдосконалення зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ краСЧни.


3.2 Групування прикордонних регСЦонСЦв за сумарним рейтингом показникСЦв зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ


Для виявлення регСЦональних особливостей розвитку зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни ми провели СЧх групування за сумарним рейтингом показникСЦв зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ, що найбСЦльш яскраво демонструСФ обтАЩСФкт оцСЦнки. За допомогою методики, описаноСЧ у [РоздСЦл 1, пСЦдроздСЦл 1.3], використавши лСЦнСЦйне шкалювання, показники зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ були переведенСЦ в СЦндекси. За СЦндексами були визначенСЦ мСЦiя рейтингу прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчнСЦй дСЦяльностСЦ краСЧни. Сума отриманих мСЦiь (рейтингСЦв) дала нам сумарний рейтинг кожного регСЦону. При цьому, в основу нами покладено 6 показникСЦв (у розрахунку на душу населення) : експорт товарСЦв, СЦмпорт товарСЦв, експорт послуг, СЦмпорт послуг, зовнСЦшньоторговельний оборот товарСЦв та послуг. Результати групування представленСЦ на рис.3.14.


Рис 3.12 РозподСЦл прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за сумарним рейтингом показникСЦв зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ у 2004 р


Рис. 3.13 РозподСЦл прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за сумарним рейтингом показникСЦв зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ у 2008 р


Застосовуючи методику [РоздСЦл 1, пСЦдроздСЦл 1.3] та аналСЦзуючи розподСЦл прикордонних областей УкраСЧни за сумарним рейтингом показникСЦв зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ у 2003 СЦ 2008 р., можна видСЦлити такСЦ групи регСЦонСЦв:

1 група - регСЦони-лСЦдери;

2 група - прогресуючСЦ регСЦони з вираженою тенденцСЦСФю покращення стану розвитку у часСЦ;

3 група - регресуючи регСЦони з вираженою тенденцСЦСФю погСЦршення стану розвитку у часСЦ;

4 група - регСЦони без чСЦтко вираженоСЧ тенденцСЦСЧ ровику;

5 група - регСЦони-аутсайдери зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ;

За сумарним рейтингом зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордоннСЦ регСЦони розподСЦлилися таким чином :

до групи регСЦонСЦв-лСЦдерСЦв вСЦдносяться ЗапорСЦзька, Одеська область. Для них характернСЦ першСЦ мСЦiя по усСЦм показникам зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ, такими як експорт товарСЦв, СЦмпорт товарСЦв, експорт послуг, СЦмпорт послуг, зовнСЦшньоторговельний оборот товарСЦв та послуг;

до групи прогресуючих регСЦонСЦв ми вСЦднесли Донецьку, КиСЧвську, ХаркСЦвську, Луганську областСЦ. У даних регСЦонах у 2008 р. значно збСЦльшилися обсяги СЦмпорту, експорту товарСЦв та послуг, зовнСЦшньоторговельного обороту у порСЦвнянСЦ з 2003 р. ПСЦдвищенню показникСЦв зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ сприяло нарощування промислового виробництва, удосконалення системи зовнСЦшньоекоемСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ, яка спрямована на розвиток економСЦки, СЦнфраструктури та соцСЦального сектору;

до регресуючих регСЦонСЦв вСЦдносяться ЛьвСЦвська, РЖвано-ФранкСЦвська область. Показники сумарного рейтингу зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ у 2008 р. значно погСЦршилися у порСЦвняннСЦ з 2003 р.;

до групи регСЦонСЦв без чСЦткоСЧ вираженоСЧ тенденцСЦСЧ розвитку вСЦдносяться такСЦ регСЦони : МиколаСЧвська, Закарпатська, Волинська, Сумська, РСЦвненська областСЦ, АР Крим, м. Севастополь. ДанСЦ областСЦ за перСЦод 2003-2008 рр. не зазнали значних зрушень у зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ, тому показники сумарного рейтингу у 2003 р. та 2008 р. залишилися майже однаковими;

до групи регСЦонСЦв - аутсайдерСЦв вСЦдносяться: ВСЦнницька, Житомирська, ЧернСЦвецька, ЧернСЦгСЦвська, Херсонська областСЦ. Для даних регСЦонСЦв характернСЦ низькСЦ показники зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ, низький промисловий потенцСЦал, товари даних областей не користуються попитом на ринках СЦнших краСЧн (рис.3.14).

Як в 2003 р., так СЦ в 2008 р. зовнСЦшня торгСЦвля прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни значно не змСЦнилася. Показники зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ деяких областей набули негативних змСЦн, у бСЦльшостСЦ прикордонних регСЦонах тенденцСЦСЧ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ залишаються стабСЦльними. Лише Донецька, КиСЧвська, ХаркСЦвська, Луганська областСЦ мають прогресивний характер зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ, а регСЦонами лСЦдерами упродовж 2003-2008 рр. залишаються ЗапорСЦзька, Одеська областСЦ.

З проведеного дослСЦдження було виявлено, що у зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв спостерСЦгаються значнСЦ регСЦональнСЦ вСЦдмСЦнностСЦ.

На розвиток зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних областей впливають такСЦ чинники, як виробничий потенцСЦал регСЦонСЦв, СЧх внутрСЦшня полСЦтика, яка повинна бути спрямована на пСЦдтримку експотноорСЦСФнтованих галузей та окремих пСЦдприСФмств. Саме тодСЦ продукцСЦя украСЧнського виробництва може витримати конкуренцСЦю на свСЦтовому ринку. Прикордонне положення СФ додатковим фактором розширення зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв, оскСЦльки це даСФ змогу досягти зменшення транспортних витрат у торгСЦвлСЦ з сумСЦжними територСЦями.

Саме такСЦ умови участСЦ прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоторговельний дСЦяльностСЦ нададуть УкраСЧнСЦ переваг у мСЦжнароднСЦй торгСЦвлСЦ.

прикордонний регСЦон зовнСЦшньоекономСЦчний географСЦчний украСЧна

3.3 Проблеми та перспективи участСЦ прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ УкраСЧни


ЗовнСЦшньоекономСЦчна дСЦяльнСЦсть даСФ змогу прискорювати науково-технСЦчний прогрес завдяки органСЦзацСЦСЧ спСЦльних дослСЦджень, швидкому переобладнанню сучасною технСЦкою цСЦлих галузей СЦ виробництв, сприяСФ розв'язанню багатьох соцСЦальних проблем. Отже, зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ зв'язки стають одним з основних чинникСЦв розвитку господарства УкраСЧни.

ЗовнСЦшньоекономСЦчна дСЦяльнСЦсть УкраСЧни та прикордонних областей потребуСФ докорСЦнноСЧ перебудовитАФйдеться про змСЦну сировинного спрямування експорту, пСЦдвищення в ньому частки продукцСЦСЧ обробних галузей, удосконалення структури СЦмпорту. Адже вСЦдомо, що УкраСЧна виробляла й може виробляти цСЦлий спектр наукоСФмноСЧ, складноСЧ машинно-технСЦчноСЧ продукцСЦСЧ: лСЦтаки, автобуси, автомобСЦлСЦ, трактори, комбайни, судна рСЦзного призначення, ракетнСЦ комплекси, верстати, турбСЦни, засоби зв'язку, електронСЦку, радСЦо- СЦ телеапаратуру тощо. Реально основними експортерами конкурентноСЧ на свСЦтовому ринку продукцСЦСЧ можуть швидко стати пСЦдприСФмства воСФнно-промислового комплексу, на яких зосередженСЦ високоякСЦсне обладнання, сучасна технологСЦя, висококвалСЦфСЦкованСЦ фахСЦвцСЦ.

У товарнСЦй структурСЦ вивозу переважають вироби чорноСЧ металургСЦСЧ, залСЦзна руда СЦ кокс, продукти харчовоСЧ промисловостСЦ.

На украСЧнський експорт впливаСФ комплекс таких факторСЦв:

 • низька конкурентноздатнСЦсть украСЧнських пСЦдприСФмств;
 • важкий фСЦнансовий стан бСЦльшостСЦ пСЦдприСФмств, що практично унеможливлюСФ здСЦйснення за рахунок внутрСЦшнСЦх ресурсСЦв СЦнвестування перспективних, орСЦСФнтованих на експорт проектСЦв;
 • штучне стримування курсу гривнСЦ, яка звужуСФ можливостСЦ використання курсового фактора з метою просування експорту;
 • недостатнСЦй розвиток вСЦтчизняних систем сертифСЦкацСЦСЧ СЦ контролю якостСЦ;
 • зростання цСЦн на експортнСЦ послуги й експортнСЦ поставки (20% ПДВ);
 • нестача квалСЦфСЦкованих кадрСЦв СЦ досвСЦду роботи у сферСЦ експорту на бСЦльшостСЦ украСЧнських пСЦдприСФмств;
 • збереження елементСЦв дискримСЦнацСЦСЧ украСЧнських експортерСЦв за кордоном, застосування методСЦв обмежувальноСЧ дСЦловоСЧ практики;
 • низький свСЦтовий рейтинг надСЦйностСЦ УкраСЧни для кредитСЦв та СЦнвестицСЦй, що утруднюСФ використання СЦноземних фСЦнансових ресурсСЦв для розвитку експортного потенцСЦалу краСЧни;
 • невСЦдповСЦднСЦсть окремих норм украСЧнського законодавства мСЦжнародним;
 • високСЦ податки.

Промисловий потенцСЦал прикордонних регСЦонСЦв достатнСЦй для надходження валюти, необхСЦдноСЧ для сплати державного зовнСЦшнього боргу, закупСЦвлСЦ найнеобхСЦднСЦшого СЦмпорту та оплати СЦнших загальнодержавних потреб.

РеалСЦзацСЦя цього потенцСЦалу можлива за вСЦдповСЦдноСЧ пропускноСЧ здатностСЦ транспортноСЧ СЦнфраструктури, сприятливоСЧ соцСЦально-полСЦтичноСЧ СЦ правовоСЧ ситуацСЦСЧ та здатностСЦ зовнСЦшньоторговельних органСЦзацСЦй та СЦнших виконавчих структур до реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ [7].

Основним напрямом зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ УкраСЧни та прикордонних регСЦонСЦв СФ розвиток СЦ поглиблення торгово-економСЦчного спСЦвробСЦтництва з республСЦками колишнього СРСР, краСЧнами СхСЦдноСЧ РДвропи, розвиненими краСЧнами свСЦту, особливо з тими, що мають чисельну украСЧнську дСЦаспору.

ЗовнСЦшньоторговСЦ органСЦзацСЦСЧ та СЦншСЦ виконавчСЦ структури повиннСЦ не тСЦльки реалСЦзовувати продукцСЦю на традицСЦйних ринках, а й виходити на новСЦ перспективнСЦ регСЦони особливо в АзСЦю, Африку, Латинську Америку та АвстралСЦю). НайважливСЦшою формою економСЦчного спСЦвробСЦтництва з краСЧнами близького зарубСЦжжя нинСЦ СФ взаСФмний обмСЦн рСЦзними видами сировини, готовоСЧ продукцСЦСЧ та наукове спСЦвробСЦтництво. Однак необхСЦдними СФ послСЦдовна СЦ радикальна перебудова механСЦзму економСЦчних зв'язкСЦв, здСЦйснення кардинальних заходСЦв для СЧх оптимСЦзацСЦСЧ. Зокрема, передбачено захист економСЦчних СЦнтересСЦв УкраСЧни через встановлення митного кордону з республСЦками колишнього СРСР. ПСЦдписано обопСЦльнСЦ угоди з РосСЦСФю та БСЦлоруссю про спСЦвробСЦтництво у галузСЦ зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ, якСЦ не допускають реекспорту товарСЦв, до яких СЦншСЦ учасники угоди застосовують заходи регулювання. Реекспорт таких товарСЦв маСФ здСЦйснюватися лише за письмовоСЧ згоди та на умовах, що визначаються уповноваженим органом держави, яка СФ виробником цих товарСЦв [7].

Загалом перспективи подальшого розвитку та розширення зовнСЦшнСЦх економСЦчних звтАЩязкСЦв прикордонних областей УкраСЧни повтАЩязанСЦ з :

 1. проведенням СФдиноСЧ зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ полСЦтики держави,
 2. реалСЦзацСЦСФю СЧСЧ економСЦчних СЦнтересСЦв СЦ безпеки,
 3. проникненням та змСЦцненням позицСЦй нацСЦонального товаровиробника на зовнСЦшнСЦх ринках товарСЦв та послуг
 4. посиленням конкурентоспроможностСЦ украСЧнськоСЧ продукцСЦСЧ,
 5. збСЦльшенням СЧСЧ експорту,
 6. надходжень СЦноземних СЦнвестицСЦй,
 7. здСЦйсненням контролю за надходженням в УкраСЧну валютних цСЦнностей,
 8. захистом прав СЦ законних СЦнтересСЦв УкраСЧни,
 9. вСЦтчизняних та зарубСЦжних субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ.
 10. участь у проектах транскордонного спСЦвробСЦтництва;
 11. посилення дСЦяльностСЦ СФврорегСЦонСЦв, створених за участСЦ даних прикордонних регСЦонСЦв;
 12. розширення спектру експортованих товарСЦ та послуг;
 13. виробництво в регСЦонСЦ СЦмпортозамСЦнюючоСЧ продукцСЦСЧ.

ВсСЦ цСЦ фактори позитивно вплинуть не тСЦльки на самСЦ прикордоннСЦ регСЦони, але СЦ на зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть краСЧни в цСЦлому

ВИСНОВКИ


В роботСЦ було розкрито теоретико-методичнСЦ аспекти обраноСЧ тематики. Значна кСЦлькСЦсть лСЦтературних джерел дали змогу узагальнити та систематизувати за рСЦзними авторами термСЦнологСЦчних апарат та виявити основнСЦ особливостСЦ таких понять, як "прикордонний регСЦонСЦ», "зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки». Виявлено, що прикордоннСЦ регСЦони вСЦдСЦграють важливу роль у здСЦйсненнСЦ зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ, адже мають ряд переваг для пСЦдвищення показникСЦв експорту та СЦмпорту.

В роботСЦ був проведений аналСЦз зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ УкраСЧни, розрахованСЦ показники зовнСЦшньоторговельного обороту, сальдо зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ, коефСЦцСЦСФнту збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ, дослСЦджено динамСЦку експорту, СЦмпорту товарСЦв СЦ послуг прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни. Встановлено, що в останнСЦ роки спостерСЦгаСФться тенденцСЦя збСЦльшення зовнСЦшньоторговельного обороту як УкраСЧни загалом, так СЦ прикордонних регСЦонСЦв зокрема. У зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв обсяги експорту поступаються обтАЩСФмам СЦмпорту, результатом чого СФ вСЦдтАЩСФмне сальдо зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ.

КоефСЦцСЦСФнт збалансованостСЦ зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ дав змогу виявити регСЦональнСЦ вСЦдмСЦнностСЦ зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ прикордонних регСЦонСЦв. З проведених розрахункСЦв та за допомогою групування було виявлено, що експортно-СЦмпортнСЦ операцСЦСЧ областей УкраСЧни в цСЦлому не збалансованСЦ. ТСЦльки у двох областях - РСЦвненськСЦй та ХмельницькСЦй СЦснуСФ абсолютна збалансованСЦсть експортно-СЦмпортних операцСЦй. Загалом 58 % регСЦонСЦв вСЦдноситься до областСЦ порСЦвняльноСЧ збалансованостСЦ експорту, тобто експорт дещо перевищуСФ СЦмпорт.

На основСЦ лСЦнСЦйного шкалювання статистичних показникСЦв були визначеннСЦ СЦндекси зовнСЦшньоторговельноСЧ дСЦяльностСЦ та розрахований сумарний рейтинг, який показуСФ мСЦiе регСЦонСЦв у зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ у 2004 р. та 2008 р., що дало змогу провести порСЦвняльний аналСЦз та виявити особливостСЦ розвитку зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ прикордонних регСЦонСЦв. Результати розрахункСЦв були покладенСЦ в основу групування прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни за показниками зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ. Було видСЦлено такСЦ групи: регСЦони-лСЦдери (ЗапорСЦзька, Одеська область) прогресуючСЦ регСЦони з вираженою тенденцСЦСФю покращення стану розвитку у часСЦ (Донецька, КиСЧвська, ХаркСЦвська, Луганська область), регресуючи регСЦони з вираженою тенденцСЦСФю погСЦршення стану розвитку (ЛьвСЦвська, РЖвано-ФранкСЦвська область), регСЦони без чСЦтко вираженоСЧ тенденцСЦСЧ ровику (МиколаСЧвська, Закарпатська, Волинська, Сумська, РСЦвненська область, АР Крим, м. Севастополь), регСЦони-аутсайдери зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ (ВСЦнницька, Житомирська, ЧернСЦвецька, ЧернСЦгСЦвська, Херсонська областСЦ).

Встановлено мСЦжрегСЦональнСЦ вСЦдмСЦнностСЦ у розвитку зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ. Так, слСЦд вСЦдмСЦтити, що на основСЦ рейтингового оцСЦнювання лСЦдером у зовнСЦшнСЦй торгСЦвлСЦ СФ ЗапорСЦзька область, а аутсайдером - ЧернСЦгСЦвська область.

Важливим СЦнструментом залучення прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть СФ створення СФврорегСЦонСЦв, яких на сьогоднСЦшнСЦй день в УкраСЧнСЦ 7. Саме за допомогою СФврорегСЦонСЦв, УкраСЧна активно включаСФться в СФроСЦнтеграцСЦйнСЦ процеси. На сьогоднСЦшнСЦй день, СЦснують певнСЦ проблеми у функцСЦонуваннСЦ СФврорегСЦонСЦв, якСЦ повтАЩязанСЦ з нещодавнСЦм СЧх створенням, з нестабСЦльною полСЦтичною, економСЦчною ситуацСЦСФю, з недостатнСЦм рСЦвнем розвитку краСЧни вцСЦлому.

Розвиток транскордонного спСЦвробСЦтництва в рамках СФврорегСЦональних утворень потребуСФ завершення формування нормативно-законодавчоСЧ бази, яка б визначала правовСЦ засади СЦ регулювала б дСЦяльнСЦсть СФврорегСЦонСЦв, сприяла б удосконаленню структури управлСЦння зовнСЦшньою дСЦяльнСЦстю прикордонних регСЦонСЦв на всСЦх рСЦвнях, а також активСЦзацСЦСЧ органСЦзацСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ, спрямованоСЧ на пСЦдвищення ефективностСЦ участСЦ УкраСЧни у СФврорегСЦонах.

РЖснують деякСЦ проблеми у розвитку зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни, що повтАЩязанСЦ з вСЦдсутнСЦстю СФдиноСЧ стратегСЦСЧ у зовнСЦшнСЦй полСЦтицСЦ держави. У цСЦлому, розглянутСЦ прикордоннСЦ регСЦони вСЦдрСЦзняються мСЦж собою за рядом ознак, серед яких, можливо, найважливСЦшими СФ СЧх економСЦко-географСЦчне положення, природно-ресурсний потенцСЦал та рСЦвень соцСЦально-економСЦчного розвитку. В умовах активного розширення СФвроСЦнтеграцСЦйних процесСЦв, зокрема створення СФврорегСЦонСЦв та посилення контактноСЧ функцСЦСЧ кордонСЦв, важливим завдання регСЦональноСЧ стратегСЦСЧ розвитку маСФ стати активСЦзацСЦя транскордонного спСЦвробСЦтництва за участю прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни та використання ними потенцСЦалу СЧх унСЦкального економСЦко-географСЦчного положення

ВСЦдкрита регСЦональна економСЦка бСЦльшостСЦ прикордонних регСЦонСЦв спрямована на ринки сусСЦднСЦх держав, що СФ позитивною ознакою. Але не всСЦ прикордоннСЦ регСЦони ведуть подСЦбну економСЦчну полСЦтику, що негативно вСЦдбиваСФться на загальних показниках зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ краСЧни. Залучення усСЦх прикордонних регСЦонСЦв у зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть краСЧни, ведення правильноСЧ економСЦчноСЧ полСЦтики сприятиме покращенню стану зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ краСЧни в цСЦлому. РЗхня вСЦддаленСЦсть вСЦд центральних ринкСЦв краСЧни та близькСЦсть до ринкСЦв сусСЦднСЦх краСЧн надаСФ СЧм певноСЧ специфСЦки у формуваннСЦ зовнСЦшньоторговельних звтАЩязкСЦв, враховуючи СЦ те, що данСЦ територСЦСЧ виступають зонами обтАЩСФднання економСЦк УкраСЧни та сумСЦжних держав.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Балян А. В. МСЦжрегСЦональне транскордонне спСЦвробСЦтництво УкраСЧни та Угорщини в умовах розширення РДвропейського Союзу (питання методологСЦСЧ, методСЦв СЦ практики) : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.10.01 "РозмСЦщення продуктивних сил СЦ регСЦональна економСЦка» / А. В. Балян. - ЛьвСЦв, 2006. - 29 с.
 2. Балабанов РЖ.В.ЗовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки: Навчальний посСЦбник./ РЖ.В. Балабанов, А.Н. Балабанов. - М. ФСЦнанси СЦ статистика, 2000. - 512 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасноСЧ украСЧнськоСЧ мови / Уклад. СЦ голов. ред. В.Бусел. - К.; РЖрпСЦнь: ВТ "Перун", 2003. - 1440 с
 4. Волошин В. РеалСЦСЧ та перспективи транскордонного спСЦвробСЦтництва УкраСЧни // РегСЦональна економСЦка. - 2004. - №4. -С. 123-129
 5. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. Учебник. - М.,1998. - С. 19.
 6. ГолСЦков А.П. МСЦжнароднСЦ економСЦчнСЦ термСЦни: Навчальний посСЦбник./ А.П. ГолСЦков, П.А. Черномаз.- М. ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 7. Дорогунцов С.РЖ., ЗаСФць Т.А., ПСЦтюренко Ю.РЖ. РозмСЦщення продуктивних сил та регСЦональна економСЦка. ПСЦдручник. - КНЕУ, 2005. - 988 с.
 8. ДолСЦшнСЦй М. РегСЦональнСЦ основи транскордонного спСЦвробСЦтництва./ М.ДолСЦшнСЦй, П. БСЦленький // РегСЦональна економСЦка. - 1996. - №1. - с.237-247.
 9. ЕкономСЦчнСЦ наслСЦдки приСФднання УкраСЧни до СвСЦтовоСЧ органСЦзацСЦСЧ торгСЦвлСЦ / Ю. Макогон, М. Янковський, М. Марченко, РЖ. Хаджинов // ЕкономСЦка УкраСЧни : ПолСЦтико-економСЦчний журнал МСЦнСЦстерства економСЦки та з питань СФвропейськоСЧ СЦнтеграцСЦСЧ УкраСЧни, МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни та НацСЦональноСЧ академСЦСЧ наук УкраСЧни. - 2003. - №12. - С. 69-77 . - ISSN 0131-775Х
 10. Жулканич О. РегСЦон в системСЦ зовнСЦшньоекономСЦчних вСЦдносин : на прикладСЦ ЗакарпатськоСЧ областСЦ / О. Жулканич. - Ужгород : Мистецька лСЦнСЦя, 2000. - 200 с.
 11. Закон УкраСЧни "Про зовнСЦшньоекономСЦчну дСЦяльнСЦсть »/ Режим доступу: www.rada.gov.ua
 12. Закон УкраСЧни "Про транскордонне спСЦвробСЦтництво »/ Режим доступу: www.rada.gov.ua
 13. Кирюхин А.М. Приграничное сотрудничество между Украиной и Россией в условиях глобальной неопределенности / Проблемы природопользования и экологической ситуации в Европейской части России и сопредельных стран: мат-лы РЖРЖРЖ межд. научн. конф. 20-24 октября 2008г. - М.:Белгород. "Политера». - 2008 г., ч.1 - С.78-83.
 14. Колосов В. Геополитичекий дискурс и отношения между Россией и странами Балтии/ В.Колосов, Н. Бородулина // Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - №9 . - с 97-105.
 15. Кухарська Н.О., МСЦжнародна економСЦчна дСЦяльнСЦсть УкраСЧни: Навчальний посСЦбник./ Н.О. Кухарська, С.К.ХарчСЦков. - "ОдСЦссей», 2006. - 456 с.
 16. Луцишин П.В. ТеорСЦя мСЦжнародних вСЦдносин: Навчальний посСЦбник. / П.В. Луцишин, Н.П. Луцишин. - РРВ "Вежа» Волин. держ. ун-ту СЦм. ЛесСЦ УкраСЧнки, 2003. - 339 с.
 17. Медична галузь ХаркСЦвськоСЧ областСЦ : територСЦальнСЦ особливостСЦ, проблеми та шляхи вдосконалення (суспСЦльно-географСЦчнСЦ аспекти): монографСЦя / Л.М. НСФмець, Г.А.Баркова, К.А. НСФмець. - К.: Четверта хвиля, 2009. - 224 с.
 18. .МСЦкула Н. МСЦжтериторСЦальне та транскордонне спСЦвробСЦтництво: МонографСЦя./Н. МСЦкула - ЛьвСЦв: РЖРД НАН УкраСЧни, 2004. - 395 с.
 19. МСЦкула Н. РДврорегСЦони: досвСЦд та перспективи./ Н.МСЦкула.- ЛьвСЦв: РЖРД НАН УкраСЧни, 2003. - 222 с.
 20. НСФмець Л.М., ОлСЦйник Я.Б., НСФмець К.А. Просторова органСЦзацСЦя соцСЦально-географСЦчних процесСЦв в УкраСЧнСЦ: МонографСЦя./ Л.М. НСФмець, Я.Б. ОлСЦйник К.А. НСФмець. - Х.: РВВ ХНУ, 2003 - 160 с.
 21. ПосСЦбник з транскордонного спСЦвробСЦтництва / Укл. СЦ голов. ред. РД. Лукша. У.; "ТЕС Фонд», 2005 .- 70 с.
 22. Польський малий словник мСЦжнародних стосункСЦв / Укл. СЦ голов. ред.. М. Ятвинський - В.1996р., "ПАШ», 1996.- 150 с.
 23. Процеси конвергенцСЦСЧ / дивергенцСЦСЧ соцСЦально-економСЦчного розвитку регСЦонСЦв УкраСЧни: пСЦдходи до оцСЦнки / РЖ. З. Сторонянська. - // РегСЦональна економСЦка . - 2008. - N 2. - С. 73-84.
 24. РегСЦональна полСЦтика в краСЧнах РДвропи: Уроки для УкраСЧни. За ред. С. Максименка. - К.: Логос, 2000. - 171 с.
 25. РегСЦональнСЦ проблеми УкраСЧни: ГеографСЦчний аналСЦз та пошук шляхСЦв вирСЦшення. Зб.наук. праць. - Херсон: ПП Вишемирський, 2009. - 488 с.
 26. Слишова С.А. ОсновнСЦ домСЦнанти та особливостСЦ поглиблення економСЦчних звтАЩязкСЦв мСЦх УкраСЧною та РеспублСЦкою БСЦлорусь: Автореферат к. е. н. / 08.10.01. - КиСЧв, 2002. - 22 с.
 27. СтуденнСЦков РЖ. Транскордонне спСЦвробСЦтництво як крок до визначення концепцСЦСЧ регСЦональноСЧ полСЦтики // На шляху до РДвропи. УкраСЧнський досвСЦд СФвро регСЦонСЦв. / За ред. Максименка С. -К.: Логос. -C. 94-95
 28. СтуденнСЦков РЖ. РегСЦональна полСЦтика в краСЧнах РДвропи: Уроки для УкраСЧни. За ред. С. Максименка. - К.: Логос, 2000. - С. 138 - 170;
 29. Терещенко Т.В. Науково-методичнСЦ основи забезпечення розвитку транскордонного спСЦвробСЦтництва : дистАжкандидата економСЦчних наук : 08.10.01./Терещенко Тетяна ВасилСЦвна . - К., 2005 р.
 30. ТопчСЦСФв О. Г. СуспСЦльно-географСЦчнСЦ дослСЦдження: методологСЦя, методи, методики: Навчальний посСЦбник. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.
 31. ХСЦльчСЦвська РЖ.Г. СуспСЦльно-географСЦчнСЦ аспекти зовнСЦшнСЦх звтАЩязкСЦв УкраСЧни та НСЦмеччини : автореф.дистАжна здобуття наук.ступеня канд..геог.наук : спец.11.00.02.»ЕкономСЦчна СЦ соцСЦальна географСЦя» РЖ.Г. ХСЦльчСЦвська - К., 2002. 23 с.
 32. ШаблСЦй О. РЖ. Основи загальноСЧ суспСЦльноСЧ географСЦСЧ. ПСЦдручник. - ЛьвСЦв: Видавничий центр ЛНУ СЦм. РЖвана Франка, 2003. - 444 с. 52 СЦл.
 33. Школа РЖ.М., Козменко В.М., БабСЦнська О.В. МСЦжнароднСЦ економСЦчнСЦ вСЦдносини: ПСЦдручник/ За ред. РЖ.М.Школи.-КиСЧв: КНТЕУ, 2006 - 356 с.
 34. Шолох Ю.М. СтратегСЦчне планування розвитку прикордонного регСЦону (на прикладСЦ ЗакарпатськоСЧ областСЦ) // РегСЦональна економСЦка, 2007, №2. - С. 131 138.
 35. Штангуй Н.М., Аксьонова В.Ю. ЗовнСЦшньоекономСЦчнСЦ звтАЩязки як засСЦб реалСЦзацСЦСЧ загальнодержавних СЦнтересСЦв // Науковий потенцСЦал УкраСЧни.- 2007 Сер. ЕкономСЦка.- №26-27. - С.100-108.
 36. Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе.- СПб.: Норма.- 2007.- 280 с.
 37. ОфСЦцСЦйний сайт Державного комСЦтету статистики / Режим доступу ссылка на сайт удаленаa>.


ДОДАТКИ


Додаток А


Рис. А. 1 ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни


Додаток Б


Таблиця Б. 1 Показники зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ товарами прикордонних регСЦонСЦв

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. .дол США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

АРК Крим

1998

133

157,9

-24,9

290,9

1999

127,3

122,2

5,1

249,5

2000

173,4

146,2

27,2

319,6

2001

218,3

125,7

92,6

344

2002

220,5

120,9

99,6

341,4

2003

318

153,9

164,1

471,9

2004

274,9

149,3

125,6

424,2

2005

355,6

168,6

187

524,2

2006

400

228,3

171,7

628,3

2007

463

266,9

196,1

729,9

2008

586,6

431,1

155,5

1017,7

ЗапорСЦзька область

1998

1203,1

617

586,1

1820,1

1999

1134,3

400

734,3

1534,3

2000

1380,7

755,1

625,6

2135,8

2001

1316,6

538,2

778,4

1854,8

2002

1326,8

481,6

845,2

1808,4

2003

1719,8

883,4

836,4

2603,2

2004

2369,2

1225,8

1143,4

3595

2005

2658,7

1687,2

971,5

4345,9

2006

3125,3

2090,6

1034,7

5215,9

2007

4324,8

3414

910,8

7738,8

2008

5370

3591

1779

8961

ВСЦнницька область

1998

128,6

117

11,6

245,6

1999

175,6

127,6

48

303,2

2000

154

77,9

76,1

231,9

2001

177,1

122,8

54,3

299,9

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. .дол США)

РЖмпорт (млн. .дол США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

ВСЦнницька область

2002

221,9

122,2

99,7

344,1

2003

305

189,7

115,3

494,7

2004

376,5

198,9

177,6

575,4

2005

424,7

287,6

137,1

712,3

2006

403,9

321,5

82,4

725,4

2007

485,9

305,6

180,3

791,5

2008

482,8

417,8

65

900,6

Закарпатська область

1998

148,6

150,3

-1,7

298,9

1999

169,3

158,4

10,9

327,7

2000

215,3

183,9

31,4

399,2

2001

253,5

243,2

10,3

496,7

2002

288,5

255,7

32,8

544,2

2003

414,5

453,3

-38,8

867,8

2004

605,4

614,4

-9

1219,8

2005

552,8

686,6

-133,8

1239,4

2006

677,6

952,1

-274,5

1629,7

2007

1129,8

1552,5

-422,7

2682,3

2008

1220,6

1866,1

-645,5

3086,7

Донецька область

1998

2442,9

1111,2

1331,7

3554,1

1999

2136,2

785,2

1351

2921,4

2000

2957

1247,5

1709,5

4204,5

2001

2996

1126,4

1869,6

4122,4

2002

3544,4

960,5

2583,9

4504,9

2003

4956,7

1415

3541,7

6371,7

2004

8342,6

2177,4

6165,2

10520

2005

8221,8

2584,6

5637,2

10806,4

2006

8776,6

2869,9

5906,7

11646,5

2007

10654,9

4451,5

6203,4

15106,4

2008

14444,5

4952,3

9492,2

19396,8

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн.долСША)

РЖмпорт (млн.долСША)

СЗТ (млн.долСША)

ЗТО (млн.долСША)

Луганська область

1998

467,2

297,5

169,7

764,7

1999

509,1

228,5

280,6

737,6

2000

681,2

384,2

297

1065,4

2001

1236,4

976,2

260,2

2212,6

2002

1409,7

618,3

791,4

2028

2003

1351

351,2

999,8

1702,2

2004

1900,1

368,8

1531,3

2268,9

2005

2167,6

2412,5

-244,9

4580,1

2006

3004,6

2720,5

284,1

5725,1

2007

3963,7

3634,8

328,9

7598,5

2008

6361

4461,6

1899,4

10822,6

Сумська обл.

1998

192,3

176,2

16,1

368,5

1999

164,1

268,4

-104,3

432,5

2000

197,2

154,2

43

351,4

2001

225,7

191

34,7

416,7

2002

259,7

456,9

-197,2

716,6

2003

351,1

150,9

200,2

502

2004

471,6

187,9

283,7

659,5

2005

578,1

255,7

322,4

833,8

2006

513,7

277,4

236,3

791,1

2007

682

374,5

307,5

1056,5

2008

913,4

547,3

366,1

1460,7

ЧернСЦгСЦвська область

1998

99,8

131,3

-31,5

231,1

1999

115,7

678,5

-562,8

794,2

2000

130,8

173,1

-42,3

303,9

2001

143,4

155,7

-12,3

299,1

2002

166,8

159,2

7,6

326

2003

212,2

199,3

12,9

411,5

2004

245,4

209,4

36

454,8

ПрикордоннСЦ

регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн .дол США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. .дол США)

ЧернСЦгСЦвська область

2005

250,8

247

3,8

497,8

2006

313,1

257,4

55,7

570,5

2007

362,5

281,6

80,9

644,1

2008

418,6

378,4

40,2

797

Житомирська область

1998

131,2

93,5

37,7

224,7

1999

107,3

68,1

39,2

175,4

2000

131,2

91,1

40,1

222,3

2001

136

130,1

5,9

266,1

2002

176,6

246

-69,4

422,6

2003

219,1

499,3

-280,2

718,4

2004

250,2

300,2

-50

550,4

2005

268

180,7

87,3

448,7

2006

314,3

206,2

108,1

520,5

2007

405,1

294,8

110,3

699,9

2008

521,2

456,8

64,4

978

ХаркСЦвська область

1998

360,6

931,6

-571

1292,2

1999

313,8

779,8

-466

1093,6

2000

315,3

450,5

-135,2

765,8

2001

425,6

474,8

-49,2

900,4

2002

393,2

556,4

-163,2

949,6

2003

552,2

819,8

-267,6

1372

2004

724,4

874,5

-150,1

1598,9

2005

721,6

1571,5

-849,9

2293,1

2006

888,6

1936,4

-1047,8

2825

2007

1143

2265,4

-1122,4

3408,4

2008

1551,5

2480,2

-928,7

4031,7

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

КиСЧвська область

2000

239,9

346

-106,1

585,9

2001

303,1

445,3

-142,2

748,4

2002

299,3

464,8

-165,5

764,1

2003

343,5

754,7

-411,2

1098,2

2004

485,2

1185,4

-700,2

1670,6

2005

496,1

1546,9

-1050,8

2043

2006

577,9

1985,2

-1407,3

2563,1

2007

775,4

2596,9

-1821,5

3372,3

2008

943,1

3464

-2520,9

4407,1

ЛьвСЦвська область

1998

188

374,2

-186,2

562,2

1999

185,8

254,4

-68,6

440,2

2000

294,7

393

-98,3

687,7

2001

289,3

771,4

-482,1

1060,7

2002

343,2

1052

-708,8

1395,2

2003

492,6

2945,3

-2452,7

3437,9

2004

632,6

1125,6

-493

1758,2

2005

622,2

933,8

-311,6

1556

2006

804,8

1118,8

-314

1923,6

2007

1036,7

1473,7

-437

2510,4

2008

998,5

2572,4

-1573,9

3570,9

м. КиСЧв

1998

1656,1

4080,3

-2424,2

5736,4

1999

1929,7

3560,1

-1630,4

5489,8

2000

1934,3

6795,7

-4861,4

8730

2001

2614,2

6064,5

-3450,3

8678,7

2002

2494,7

3915,2

-1420,5

6409,9

2003

2906,1

5183,5

-2277,4

8089,6

2004

4136

6539,5

-2403,5

10675,5

2005

4383,2

13268

-8884,8

17651,2

2006

4480,4

16201,8

-11721,4

20682,2

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн.долСША)

РЖмпорт (млн.долСША)

СЗТ (млн.долСША)

ЗТО (млн.долСША)

м. КиСЧв

2007

5337,4

24270,4

-18933

29607,8

2008

8653,2

32820,3

-24167,1

41473,5

РЖвано-ФранкСЦвська область

1998

195

195,1

-0,1

390,1

1999

151,5

93,2

58,3

244,7

2000

192,3

142,2

50,1

334,5

2001

307,2

274,7

32,5

581,9

2002

392,8

278,8

114

671,6

2003

680,9

381,6

299,3

1062,5

2004

867,2

505

362,2

1372,2

2005

815,1

573,5

241,6

1388,6

2006

885,8

757

128,8

1642,8

2007

1005,4

789

216,4

1794,4

2008

721,7

790

-68,3

1511,7

м. Севастополь

1998

76,7

57,5

19,2

134,2

1999

56,6

35,9

20,7

92,5

2000

35,9

60,7

-24,8

96,6

2001

48,8

47,1

1,7

95,9

2002

45,5

30

15,5

75,5

2003

52,7

39,9

12,8

92,6

2004

61,4

34,1

27,3

95,5

2005

79,6

46,5

33,1

126,1

2006

101,5

55,2

46,3

156,7

2007

109,2

51,8

57,4

161

2008

124

75,6

48,4

199,6

Одеська область

1998

434,7

505,3

-70,6

940

1999

580,4

596,6

-16,2

1177

2000

527,6

648,8

-121,2

1176,4

2001

597,7

725,3

-127,6

1323

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

Одеська область

2002

979,7

1160

-180,3

2139,7

2003

1048,9

1246,9

-198

2295,8

2004

1053,6

1285,2

-231,6

2338,8

2005

1019,4

1988,1

-968,7

3007,5

2006

766,4

1955,4

-1189

2721,8

2007

1098,5

2581,8

-1483,3

3680,3

2008

2314,9

6077,4

-3762,5

8392,3

МиколаСЧвська область

1998

408,5

203,2

205,3

611,7

1999

355,3

149,6

205,7

504,9

2000

521

283,2

237,8

804,2

2001

485,6

286,7

198,9

772,3

2002

540,7

280,8

259,9

821,5

2003

544

271,1

272,9

815,1

2004

653,6

327,3

326,3

980,9

2005

878,4

470,1

408,3

1348,5

2006

1059,7

458,9

600,8

1518,6

2007

1104,5

533,3

571,2

1637,8

2008

1649,8

916,5

733,3

2566,3

Херсонська область

1998

183,1

123,1

60

306,2

1999

101

72,4

28,6

173,4

2000

103,4

43,5

59,9

146,9

2001

129,9

39,3

90,6

169,2

2002

164,7

40,3

124,4

205

2003

140

78,7

61,3

218,7

2004

223,5

78,1

145,4

301,6

2005

234,6

100,1

134,5

334,7

2006

245,6

151,4

94,2

397

2007

323,2

188,8

134,4

512

2008

400,3

305,8

94,5

706,1

ПрикордоннСЦ

регСЦони

Роки

Експорт (млн.долСША)

РЖмпорт (млн.долСША)

СЗТ (млн.долСША)

ЗТО (млн.долСША)

Волинська область

1998

87,6

108,4

-20,8

196

1999

85,9

60,7

25,2

146,6

2000

147,8

447,1

-299,3

594,9

2001

171,1

345,6

-174,5

516,7

2002

147,9

324,7

-176,8

472,6

2003

204,8

473,2

-268,4

678

2004

272,8

662,5

-389,7

935,3

2005

280,8

666,2

-385,4

947

2006

336,3

653,3

-317

989,6

2007

422,4

1055,6

-633,2

1478

2008

465

1307,7

-842,7

1772,7

ЧернСЦвецька область

1998

44,3

45,4

-1,1

89,7

1999

44,6

32,3

12,3

76,9

2000

57,9

34,7

23,2

92,6

2001

61,4

40,3

21,1

101,7

2002

71,8

56

15,8

127,8

2003

72,1

73

-0,9

145,1

2004

85,7

86,1

-0,4

171,8

2005

102,5

164,4

-61,9

266,9

2006

112,1

171,4

-59,3

283,5

2007

157,5

134

23,5

291,5

2008

166,2

194,9

-28,7

361,1

РСЦвненська область

1998

109,9

113,1

-3,2

223

1999

75,5

66,6

8,9

142,1

2000

83,9

79,6

4,3

163,5

2001

74,7

106,9

-32,2

181,6

2002

102,9

110,5

-7,6

213,4

2003

155,1

182,4

-27,3

337,5

2004

198,7

709,1

-510,4

907,8

ПрикордоннСЦ

регСЦони

Роки

Експорт (млн.долСША)

РЖмпорт (млн.долСША)

СЗТ (млн.долСША)

ЗТО (млн.долСША)

РСЦвненська область

2005

234,8

297,8

-63

532,6

2006

291,4

459,3

-167,9

750,7

2007

384,7

416,5

-31,8

801,2

2008

452,1

533,3

-81,2

985,4


Додаток В


Таблиця В .2

Показники зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ послугами прикордонних регСЦонСЦв

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

АРК Крим

1998

68,8

9,2

59,6

78

1999

70,1

15,2

54,9

85,3

2000

76,9

12

64,9

88,9

2001

75,3

5,3

70

80,6

2002

111,2

7,5

103,7

118,7

2003

131

5,2

125,8

136,2

2004

153,2

12,2

141

165,4

2005

146,5

9,2

137,3

155,7

2006

155,1

10,7

144,4

165,8

2007

174,2

13,7

160,5

187,9

2008

251,3

25

226,3

276,3

ЗапорСЦзька область

1998

51,5

53,8

-2,3

105,3

1999

47,5

20,5

27

68

2000

52,4

40,1

12,3

92,5

2001

54,2

41,4

12,8

95,6

2002

65,3

18,3

47

83,6

2003

70,8

40,5

30,3

111,3

2004

120,2

27,5

92,7

147,7

2005

102,8

41,3

61,5

144,1

2006

122,5

68,8

53,7

191,3

2007

156

104,9

51,1

260,9

2008

202

269,2

-67,2

471,2

ВСЦнницька область

1998

1,8

0,2

1,6

2

1999

1,9

0,1

1,8

2

2000

1,9

0,2

1,7

2,1

2001

1,8

0,2

1,6

2

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

ВСЦнницька область

2002

2,6

0,3

2,3

2,9

2003

2,5

0,5

2

3

2004

10,5

70,9

-60,4

81,4

2005

13,8

104,4

-90,6

118,2

2006

19,5

61,4

-41,9

80,9

2007

26,1

67,6

-41,5

93,7

2008

38,2

64,2

-26

102,4

Закарпатська область

1998

11,3

7,3

4

11,3

1999

9,6

4,4

5,2

9,6

2000

12

4,6

7,4

12

2001

10,7

4,3

6,4

10,7

2002

14,6

7,3

7,3

14,6

2003

15,9

6,4

9,5

15,9

2004

23,6

13,8

9,8

23,6

2005

31,3

27,2

4,1

31,3

2006

27,7

21

6,7

27,7

2007

38,6

25,1

13,5

38,6

2008

64,7

46,1

18,6

64,7

Донецька область

1998

118,6

65,1

53,5

183,7

1999

54

34,5

19,5

88,5

2000

56

38,9

17,1

94,9

2001

49,9

18,2

31,7

68,1

2002

51

30,4

20,6

81,4

2003

66,2

25,5

40,7

91,7

2004

205,1

66

139,1

271,1

2005

256,5

135,7

120,8

392,2

2006

306,8

218,5

88,3

525,3

2007

399,3

375,9

23,4

775,2

2008

453,6

399,1

54,5

852,7

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

Луганська область

1998

31,3

10,5

20,8

41,8

1999

18,9

9,3

9,6

28,2

2000

20,9

8,5

12,4

29,4

2001

21

10,1

10,9

31,1

2002

17,7

12,9

4,8

30,6

2003

17

17

0

34

2004

18,8

17,1

1,7

35,9

2005

22,9

54

-31,1

76,9

2006

28

41,7

-13,7

69,7

2007

34,3

94,5

-60,2

128,8

2008

46,4

81,7

-35,3

128,1

Сумська область

1998

6,8

15,2

-8,4

22

1999

5,5

8,1

-2,6

13,6

2000

6,5

5,1

1,4

11,6

2001

7,1

24

-16,9

31,1

2002

9,2

29,5

-20,3

38,7

2003

17,9

63,3

-45,4

81,2

2004

41,4

55,2

-13,8

96,6

2005

30,4

102,4

-72

132,8

2006

49,4

108,9

-59,5

158,3

2007

50,1

103,8

-53,7

153,9

2008

41,4

159,4

-118

200,8

ЧернСЦгСЦвська область

1998

2,2

3,7

-1,5

5,9

1999

1,9

4,7

-2,8

6,6

2000

2,8

4,1

-1,3

6,9

2001

4,1

3

1,1

7,1

2002

2,7

5,9

-3,2

8,6

2003

3,4

10,8

-7,4

14,2

2004

4,3

9,2

-4,9

13,5

ПрикордоннСЦ

регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

ЧернСЦгСЦвська область

2005

2,9

13,5

-10,6

16,4

2006

3,8

12,7

-8,9

16,5

2007

4,1

13,6

-9,5

17,7

2008

6,7

19,1

-12,4

25,8

Житомирська область

1998

1,2

0,1

1,1

1,3

1999

1

0

1

1

2000

1,5

0

1,5

1,5

2001

1,7

0

1,7

1,7

2002

2,7

0,1

2,6

2,8

2003

3,7

0,1

3,6

3,8

2004

3,6

0,6

3

4,2

2005

4,2

1,9

2,3

6,1

2006

5,9

2,4

3,5

8,3

2007

8,7

5,9

2,8

14,6

2008

11,1

7,2

3,9

18,3

ХаркСЦвська область

1998

28,6

8

20,6

36,6

1999

24,5

6,8

17,7

31,3

2000

24,6

5,1

19,5

29,7

2001

33,4

9,2

24,2

42,6

2002

35,5

14,3

21,2

49,8

2003

34,3

14,8

19,5

49,1

2004

48,3

46,2

2,1

94,5

2005

58,9

96,8

-37,9

155,7

2006

97,1

153,3

-56,2

250,4

2007

241,4

268

-26,6

509,4

2008

234

428,1

-194,1

662,1

КиСЧвська область

1998

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

КиСЧвська область

2000

21

10,4

10,6

31,4

2001

23,3

9,1

14,2

32,4

2002

30,4

6,8

23,6

37,2

2003

40,9

15,7

25,2

56,6

2004

76,4

73,9

2,5

150,3

2005

101,7

34,4

67,3

136,1

2006

104,1

66,9

37,2

171

2007

118,9

130,1

-11,2

249

2008

147,5

170,6

-23,1

318,1

ЛьвСЦвська область

1998

30,1

10

20,1

40,1

1999

18

7,4

10,6

25,4

2000

19,5

9,9

9,6

29,4

2001

19,9

21,6

-1,7

41,5

2002

30,1

17

13,1

47,1

2003

37,6

21,3

16,3

58,9

2004

44,8

26,9

17,9

71,7

2005

57,6

33,6

24

91,2

2006

72,8

43,6

29,2

116,4

2007

93,1

58,5

34,6

151,6

2008

129,9

105,9

24

235,8

м. КиСЧв

1998

365

204,6

160,4

569,6

1999

341,4

171,9

169,5

513,3

2000

357,9

196,6

161,3

554,5

2001

368,1

203,8

164,3

571,9

2002

383,5

228,6

154,9

612,1

2003

526

287

239

813

2004

762,8

464,3

298,5

1227,1

2005

1068,7

887,6

181,1

1956,3

2006

1612,9

1364,1

248,8

2977

ПрикордоннСЦ

регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)


м. КиСЧв

2007

2255

1774,9

480,1

4029,9


2008

3216,3

2434,1

782,2

5650,4


РЖвано-ФранкСЦвська область

1998

9,3

1,4

7,9

10,7


1999

10,9

1,2

9,7

12,1


2000

12

1,1

10,9

13,1


2001

9,7

3,8

5,9

13,5


2002

18,1

11,3

6,8

29,4


2003

18,3

7,3

11

25,6


2004

15,8

6,2

9,6

22


2005

13

7,2

5,8

20,2


2006

17,1

20,6

-3,5

37,7


2007

20,3

15,3

5

35,6


2008

25,8

23,8

2

49,6


м. Севастополь

1998

30,2

10

20,2

40,2


1999

22,4

6

16,4

28,4


2000

27,1

3,7

23,4

30,8


2001

30,7

4,1

26,6

34,8


2002

36,8

3

33,8

39,8


2003

42,1

1,6

40,5

43,7


2004

85,1

4,3

80,8

89,4


2005

89,2

8,7

80,5

97,9


2006

90,6

22,9

67,7

113,5


2007

95,5

11,1

84,4

106,6


2008

107,7

12,4

95,3

120,1


Одеська область

1998

455,7

43,6

412,1

499,3


1999

422,8

38,6

384,2

461,4


2000

386,9

43,8

343,1

430,7


2001

435,1

40,4

394,7

475,5


ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)

Одеська область

2002

499,1

35,4

463,7

534,5

2003

505

36,1

468,9

541,1

2004

657,2

79,5

577,7

736,7

2005

830,5

124,3

706,2

954,8

2006

879,8

130,7

749,1

1010,5

2007

1063,9

168,5

895,4

1232,4

2008

1548,7

242,1

1306,6

1790,8

МиколаСЧвська область

1998

55,4

21,7

33,7

77,1

1999

47,7

10,6

37,1

58,3

2000

51,3

10,2

41,1

61,5

2001

59,6

12,8

46,8

72,4

2002

69,7

28,4

41,3

98,1

2003

53,3

19,3

34

72,6

2004

83

35

48

118

2005

111,4

37,1

74,3

148,5

2006

100,5

31,9

68,6

132,4

2007

131,6

36

95,6

167,6

2008

186,8

46,5

140,3

233,3

Херсонська область

1998

15,8

1,1

14,7

16,9

1999

14,2

0,2

14

14,4

2000

11,6

0,1

11,5

11,7

2001

16,4

0,6

15,8

17

2002

17,7

0,3

17,4

18

2003

22,8

0,4

22,4

23,2

2004

47,5

3,1

44,4

50,6

2005

57,9

6,5

51,4

64,4

2006

48,4

8

40,4

56,4

2007

45,9

1,8

44,1

47,7

2008

71,3

6,2

65,1

77,5

ПрикордоннСЦ регСЦони

Роки

Експорт (млн. дол. США)

РЖмпорт (млн. дол. США)

СЗТ (млн. дол. США)

ЗТО (млн. дол. США)


Волинська область

2000

3,86

1,91

1,95

5,77


2001

3,48

2,36

1,12

5,84


2002

3,37

2,27

1,1

5,64


2003

4,35

5,67

-1,32

10,02


2004

5,71

10,5

-4,79

16,21


2005

10,54

17,9

-7,36

28,44


2006

18,27

16,7

1,57

34,97


2007

25,4

26,4

-1

51,8


2008

40,9

57,6

-16,7

98,5


ЧернСЦвецька область

2000

1,5

0,3

1,2

1,8


2001

1,2

0,8

0,4

2


2002

1,2

0,7

0,5

1,9


2003

1,2

0,6

0,6

1,8


2004

1,1

0,6

0,5

1,7


2005

1,4

0,5

0,9

1,9


2006

1,9

6,1

-4,2

8


2007

3,3

3,2

0,1

6,5


2008

3,2

3,9

-0,7

7,1


РСЦвненська область

2000

16,2

1,3

14,9

17,5


2001

17,6

6

11,6

23,6


2002

19

2,7

16,3

21,7


2003

24,1

4,4

19,7

28,5


2004

30

7,3

22,7

37,3


2005

31,9

8,7

23,2

40,6


2006

50,1

11,9

38,2

62


2007

55,4

19,4

36

74,8


2008

51,3

19,4

31,9

70,7


Додаток Г


Таблиця Г.3 Товарна структура експорту СЦ СЦмпорту прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у 2009р

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ГоловнСЦ статтСЦ експорту

ГоловнСЦ статтСЦ СЦмпорту

АР Крим

 • Продукцiя хiмiчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостСЦ (35756,2 тис.дол.США);
 • ТранспортнСЦ засоби та шляхове обладнання ( 28995,3 тис.дол.США);
 • Продукти рослинного походження ( 2972,7 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (12330,4 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (2582,6 тис.дол.США);
 • Продукти рослинного походження (3130,9 тис.дол.США);

ВСЦнницька область

 • Деревина СЦ вироби з деревини (3932,1 тис.дол.США);
 • ТекстильнСЦ матерСЦали, текстильнСЦ вироби (2641,0тис.дол.США)
 • Продукти рослинного походження (10558,5 тис.дол.США);
 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти (10344,9 тис.дол.США);
 • МСЦнеральнСЦ продукти (4058,7 тис.дол.США)
 • ТекстильнСЦ матерСЦали та текстильнСЦ вироби (1122,9 тис.дол.США)
 • Машини, обладнання та механСЦзми (2036,3 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостСЦ (1562,2 тис.дол.США)

Волинська область

 • ЖивСЦ тварини; продукти тваринного походження (8436,4 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (24744,5 тис.дол.США);
 • Деревина СЦ вироби з деревини (5228,1 тис.дол.США);
 • ПолСЦмернСЦ матерСЦали, пластмаси та каучук (7947,7 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (15107,3 тис.дол.США);
 • ТранспортнСЦ засоби та шляхове обладнання (6421,8 тис.дол.США );

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ГоловнСЦ статтСЦ експорту

ГоловнСЦ статтСЦ СЦмпорту

Донецька область

 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти (52868,8 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти (103262,1 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хiмiчноСЧ та повтАЩязаних з нею галузей промисловостСЦ (31659,0 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (1062178,5 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (103524,6 тис.дол.США);
 • ТранспортнСЦ засоби та шляхове обладнання (88213,5 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти ( 106355,5 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хiмiчноСЧ та повтАЩязаних з нею галузей промисловостСЦ (24924,9 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них ( 51791,4 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (30120,4 тис.дол. США);
 • ТранспортнСЦ засоби та шляхове обладнання (10115,4 тис.дол. США)

Житомирська обл

 • Деревина СЦ вироби з деревини (10902,7 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (5953,7 тис.дол.США);
 • МСЦнеральнСЦ продукти (5720,9 тис.дол.США);
 • Текстиль та вироби з текстилю (6532,7 тис.дол.США)
 • МСЦнеральнСЦ продукти (3216,0 тис.дол.США)

Закарпатська область

 • Деревина СЦ вироби з деревини (8612,5 тис.дол.США);
 • Текстиль та вироби з текстилю (18505,3 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (69716,8 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти (11693,4 тис.дол.США);
 • ПолСЦмернСЦ матерСЦали, пластмаси та каучук (12540,0 тис.дол.США);
 • Текстиль та вироби з текстилю (13968,7 тис.дол.США);

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ГоловнСЦ статтСЦ експорту

ГоловнСЦ статтСЦ СЦмпорту

ЗапорСЦзька область

 • Мiнеральнi продукти (24397,7 тис.дол. США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (226717,7 тис.дол. США);
 • МеханСЦчне обладнання (82619,7 тис.дол. США);
 • Мiнеральнi продукти (51182,2 тис.дол. США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (226717,7 тис.дол. США)
 • МеханСЦчне обладнання (82619,7 тис.дол. США);

РЖвано-ФранкСЦвська

 • Живi тварини; продукти тваринного походження ( 7640,0 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостi ( 8978,0 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (2895,4 тис.дол. США);
 • Текстиль та вироби з текстилю (4298,2 тис.дол. США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостi (5253,8 тис.дол. США);
 • ПолСЦмернСЦ матерСЦали, пластмаси та каучук (5193,2 тис.дол. США);

ЛьвСЦвська область

 • МеханСЦчне обладнання (34010,7 тис.дол.США );
 • Текстиль та вироби з текстилю (24446,7 тис.дол.США)
 • Деревина СЦ вироби з деревини (14763,8 тис.дол.США );
 • Продукти рослинного походження (27094,0 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти (60395,6 тис.дол.США);
 • ПолСЦмернСЦ матерСЦали, пластмаси та каучук (18600,8 тис.дол.США);
 • Текстиль та вироби з текстилю (18932,6 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (33309,0 тис.дол.США);

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ГоловнСЦ статтСЦ експорту

ГоловнСЦ статтСЦ СЦмпорту

КиСЧвська область

 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти ( 58498,6 тис.дол.США);
 • ПолСЦмернСЦ матерСЦали, пластмаси та каучук ( 13431,7 тис.дол.США);
 • Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матерСЦалСЦв ( 29861,0 тис.дол.США);
 • Продукти рослинного походження ( 15188,7 тис.дол.США);
 • Жири та олСЦСЧ тваринного або рослинного походження ( 15404,5 тис.дол.США);
 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти ( 25019,1 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти ( 23984,1 тис.дол.США);
 • Продукцiя хiмiчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостСЦ (80458,4 тис.дол.США);
 • ПолСЦмернСЦ матерСЦали, пластмаси та каучук ( 22340,0 тис.дол.США)
 • Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матерСЦалСЦв ( 31656,6 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (17592,0 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (24856,8 тис.дол.США);

Луганська область

 • Мiнеральнi продукти (204864,9 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостСЦ (38855,2 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (88738,4 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (21739,7 тис.дол.США);
 • ТранспортнСЦ засоби та шляхове обладнання (46472,7 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти (401869,5 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (27850,7 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (12089,7 тис.дол.США);

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ГоловнСЦ статтСЦ експорту

ГоловнСЦ статтСЦ СЦмпорту

МиколаСЧвска область

 • Продукти рослинного походження (76335,5 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостСЦ (65446,5 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання; (20848,4 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти (26946,5 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (14078,3 тис.дол.США);

Одеська область

 • МСЦнеральнСЦ продукти (100822,4 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та повтАЩязаних з нею галузей промисловостСЦ (53765,1 тис.дол.США);
 • Жири та олСЦСЧ тваринного або рослинного походження (39054,3 тис.дол.США)
 • Продукти рослинного походження (65563,3 тис.дол.США );
 • МСЦнеральнСЦ продукти (124426,9 тис.дол.США);
 • Текстиль та вироби з текстилю (42036,0 тис.дол.США);

РСЦвненська область

 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостСЦ (12452,4 тис.дол.США);
 • Деревина СЦ вироби з деревини (11934,5 тис.дол.США);
 • Вироби з каменю, гСЦпсу, цементу, керамСЦки, скла ( 1934,8 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання ( 44323,6 тис.дол.США);

Сумська область

 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (13123,3 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (77567,7 тис.дол.США);
 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти (21990,0 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (4600,4 тис.дол.США);

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ГоловнСЦ статтСЦ експорту

ГоловнСЦ статтСЦ СЦмпорту

Херсонська область

 • Продукти рослинного походження (7488,7 тис.дол.США
 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти (6722,2 тис.дол.США);
 • ТранспортнСЦ засоби та шляхове обладнання (15580,5 тис.дол.США);
 • Продукцiя хiмiчноСЧ та пов'язаних з нею галузей промисловостСЦ (2027,8 тис.дол.США);
 • НедорогоцСЦннСЦ метали та вироби з них (1774,8 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (1942,6 тис.дол.США);

ХаркСЦвська область

 • Продукти рослинного походження (20076,8 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (65042,1 тис.дол.США);
 • Прилади СЦ апарати оптичнСЦ (17313,8 тис.дол.США);
 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти (17849,3 тис.дол.США);
 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти (28551,8 тис.дол.США);
 • Мiнеральнi продукти (27366,5 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ та повтАЩязаних з нею галузей промисловостСЦ (21799,1 тис.дол.США);
 • ПолСЦмернСЦ матерСЦали, пластмаси та каучук (29103,0 тис.дол.США);
 • МеханСЦчне обладнання (40478,0 тис.дол.США);

ЧернСЦвецька область

 • Деревина СЦ вироби з деревини ( 3397,5 тис.дол.США);
 • Текстиль та вироби з текстилю ( 4407,6 тис.дол.США);
 • Текстиль та вироби з текстилю ( 4882,5 тис.дол.США);
 • ТранспортнСЦ засоби та шляхове обладнання (1720,7 тис.дол.США);

ПрикордоннСЦ регСЦони УкраСЧни

ГоловнСЦ статтСЦ експорту

ГоловнСЦ статтСЦ СЦмпорту

ЧернСЦгСЦвська область

 • Маса з деревини або СЦнших волокнистих целюлозних матерСЦалСЦв (10024,8 тис.дол.США);
 • Продукти рослинного походження (7099,8 тис. дол. США );
 • ГотовСЦ харчовСЦ продукти ( 11694,0 тис.дол.США);
 • ПродукцСЦя хСЦмСЦчноСЧ промисловостСЦ (7203,0 тис.дол.США);

Додаток Д


Рис. Д. 2 Експорт товарСЦв прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у 2008 р


Рис. Д. 3 РЖмпорт товарСЦв прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у 2008 р


Рис.Д. 4 ЗовнСЦшньоторговельний оборот товарСЦв прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у 2008 р


Рис. Д. 5 Експорт послуг прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у 2008 р


Рис. Д.6 РЖмпорт послуг прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у 2008 р


Рис. Д. 7 ЗовнСЦшньоторговельний оборот послуг прикордонних регСЦонСЦв УкраСЧни у 2008 р

Размещено на Allbest.ru

Страницы:
Назад 1 Вперед