Стан спСЦвробСЦтництва УкраСЧни з МСЦжнародним валютним фондом

реферат: Валютные отношения

Документы: [1]   gore.doc Страницы: Назад 1 Вперед

Стан спСЦвробСЦтництва УкраСЧни з МСЦжнародним валютним фондом

План

1 Зага льнСЦ принципи та основн СЦ напрямки роботи МВФ

2. ДосвСЦд спСЦвробСЦтництва УкраСЧни з МВФ

3 ОсобливостСЦ Програми EFF

4 Перспективи спСЦвробСЦтництва УкраСЧни з МВФ


ЗагальнСЦ принципи та основнСЦ напрямки роботи МВФ


РЖдея створення МВФ виникла пСЦсля ВеликоСЧ Депрес СЦСЧ 1930-х рокСЦв, коли впродовж чотирьох рокСЦв обсяги мСЦжнародно СЧ торгСЦвлСЦ скоротилися на 63% через торговельнСЦ вСЦйни та протекцСЦонСЦзм кра СЧн, що с подСЦвалися вийти з кризи за рахунок торговельних партнерСЦв. РеалСЦзована СЦдея МВФ була у 1945 роцСЦ, СЦ нинСЦ П членами СФ 183 кра СЧни. Головне завдання МВФ тАФ налагодження мСЦжнародно СЧ спСЦвпрацСЦ у валютно-фСЦнансовСЦй сферСЦ та с прияння розвитку мСЦжнародноСЧ торгСЦвлСЦ.

З точки зору фСЦнансово СЧ органСЦзацСЦСЧ МВФ .,  працюСФ як кредитна спСЦлка: кра СЧни роблять внески СЦ з цього кооперативного "пулутАЭ (конвертованСЦ валюти на суму 195 млрд. доларСЦв США) надаються кошти тим краСЧнам, якСЦ звернулися за ними СЦ забезпечуватимуть такСЦ змСЦни, що не тСЦльки полСЦпшать ситуацСЦю з дефСЦцитом платСЦжного балансу, але й забезпечать пов ернення кредитСЦв до фонду (як чинить кожний банк чи кредитна спСЦлка). Внески до фонду роблять залежно вСЦд квоти кра СЧни СЦ доступ до фСЦнансових ресурсСЦв також залежить, як правило, вСЦд квоти. Квота обрахову СФться на пСЦдста вСЦ складних формул, куди входять показники ВВП, обсяги зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ та валютних резервСЦв кра СЧни, а також варСЦабельнСЦсть зовнСЦшньоСЧ торгСЦвлСЦ (кра СЧни, торгов ельно -платСЦжний баланс яких не сталий, можуть прете ндувати на розширений доступ до ресурсСЦв МВФ).

За статутом, штаб -квартира МВФ розмСЦщуСФться в кра СЧнСЦ СЦз найбСЦльшою квотою. Зараз це США (18,25% вСЦд сукупностСЦ всСЦх квот, Укра СЧна, для порСЦвняння, маСФ квоту в розмСЦрСЦ 0,68% вСЦд сукупностСЦ всСЦх квот).

Укра СЧна посСЦдаСФ у МВФ 21 мСЦiе за розмСЦром сво СФСЧ квоти, яка склада х близько 1,4 млрд. доларСЦв США

1 СПЗ - Спец СЦальнСЦ права запозичення, мСЦжнар одна р ахункова одиниця, вар тСЦс ть якоСЧ ро зрахову СФться на основСЦ вартостСЦ п'яти основних валют: до лару США, нСЦмецькоСЧ марю ). ЯпонськоСЧ СЦ СФни, фран цу зь кого франку та фунту стерлСЦнгСЦв. Станом на 22 грудня 1998 року курс СПЗ до долару дорСЦвнював: 1 СПЗ=1,40 6 дол. США млн. СПЗ в рамках Дев'ятого загаль ного перегляду квот у 1992 роцСЦ). На сьогоднСЦ вСЦдбуваСФться Одинад цятий загальний перегл яд квот кра СЧн-членСЦв МВФ, згСЦдно з яким квоту Укра СЧни буде збСЦльшено (близько 1,9 млрд. доларСЦв США).

МВФ не лише нада СФ фСЦнансовСЦ ресурси. Серед статутних завдань фонду:

- здСЦйснення дос лСЦджень, аналСЦзу та прогнозування розвитку свСЦтовоСЧ економСЦки та мСЦжнародних фСЦнансових ринкСЦв;

- спостереження за макроекономСЦчною полСЦтикою членСЦв фонду: щорСЦчне вСЦдвСЦдання кожно СЧ краСЧни-члена фонду мСЦсСЦСФю МВФ та пСЦдготовка щорСЦчноСЧ доповСЦдСЦ для Ради ДиректорСЦв СЦз оцСЦнками економСЦчноСЧ полСЦтики, результат и конфСЦденцСЦйного обговорення та оцСЦнки МВФ надсилаються до вСЦд повСЦдальних керСЦвних державних службовцСЦв зацСЦкавленоСЧ кра СЧни, а загальнСЦ пСЦдсумки обговорення та висновки експертСЦв фонду оприлюднюються (за згодою вСЦдповСЦдно СЧ краСЧни);

- розроблення, широке обговорення та затвердж ення мСЦжнародних стандартСЦв щодо валютообмСЦнних операцСЦй, грошовоСЧ та фСЦскальноСЧ полСЦтики, статистики пла тСЦжного балансу:

- надання та координацСЦя технСЦчно СЧ допомоги з питань монетарноСЧ полСЦтики. валютного та банкСЦвського регулюван ня, фСЦскальноСЧ полСЦтики;

- кредитування тих кра СЧн-членСЦв фонду, якСЦ, вСЦдчуваючи валютну кризу або кризу платСЦжного балансу, згоднСЦ вживати погодженСЦ з експертами фонду заходи д ля покращання ситуац СЦСЧ, чим забез печувати також СЦ повернення наданих кредитСЦв до МВФ.

МВФ СФ так званим кредитором "першоСЧ рукитАЭ, тобто ресурси фонду (як СЦ СвСЦтовому банку) треба повертати в першу чергу. МВФ також вСЦдСЦгра СФ вирСЦшальну роль у Паризькому клубСЦ офСЦцСЦйних кредиторСЦв та все бСЦльш вагому роль - у Лондонському клубСЦ комерцСЦйних кредиторСЦв. МВФ разом СЦз СвСЦтовим банком також координують в разСЦ наявностСЦ програми фСЦнансово СЧ спСЦвпрацСЦ з кра СЧною-членом також СЦ двостронню фСЦнансову грантову допомогу, двостороннСЦ кредитнСЦ програми, та кредитнСЦ програми СЦнших мСЦжнародних органСЦзацСЦй для такоСЧ краСЧни. Засобом згаданоСЧ координацСЦСЧ СФ проведення засСЦдань спецСЦальних консультативних груп донорСЦв та кредиторСЦв.

ФСЦнансовСЦ програми чи, як СЧх часто називають, кредитнСЦ програми, МВФ за станом на кСЦнець 1998 року здСЦйснював СЦз 60 краСЧнами, якСЦ виннСЦ фондовСЦ 91 млрд. дол. Ще близько 60 млрд. дол. асигнувань затверджено Радою ДиректорСЦв МВФ, але ще не виплачено.

ФСЦнансовСЦ ресурси фонду надаються за такими механСЦзмами:

Програма "стендбайтАЭ - SBA - триваСФ вСЦд 12 до 18 мСЦсяцСЦв, повертати кошти треба починати пСЦсля трьох з половиною рокСЦв пСЦсля одержання СЦ повнСЦстю повернути через 5 рокСЦв.

Програма фонду спецСЦальних трансформацСЦй - STF - спецСЦальна початкова програма для перехСЦдних економСЦк (нею скористалися всСЦ без винятку краСЧни з перехСЦдною економСЦкою), повертати треба починаючи через чотири з половиною роки СЦ повнСЦстю повернути за 10 рокСЦв.

Також пСЦльговою з точки зору повернення коштСЦв СФ програма фонду розширеного кредитування - ЕРР - кошти надаються на 10 рокСЦв.

Для найбСЦднСЦших краСЧн аналогом EFF СФ програма ESAF, де процентнСЦ ставки СФ субсидованСЦ. Проте останнСЦм часом коштСЦв для субсидування не вистачаСФ, тому деякСЦ СЦз бСЦдних краСЧн вимушенСЦ користуватися змСЦшаними програмами, де лише частина СФ субсидованою (EPP-ESAP blend).

Програма компенсацСЦСЧ втрати експортних надходжень або додаткових витрат на СЦмпорт зерна - CCFP - компенсуСФ важко передбачуванСЦ обставини (неврожай, криза ринкСЦв, падСЦння експортних цСЦн, тощо), але доступ по такСЦй програмСЦ обмежений 60% вСЦд квоти у порСЦвняннСЦ СЦз 100-300% вСЦд квоти по СЦнших програмах.

Програма додаткових резервСЦв - SRF - на випадок валютно-фСЦнансовоСЧ кризи тАФ можна запросити дуже значнСЦ фСЦнансовСЦ ресурси тАФ понад 300% вСЦд квоти. Але такСЦ кошти треба повернути протягом 12-18 мСЦсяцСЦв, або сплачувати практично ринковСЦ вСЦдсотковСЦ ставки за користування ресурсами протягом довшого перСЦоду (саме такСЦ кошти видСЦлялися, зокрема, враженим кризою азСЦйським краСЧнам, Pofft, БразилСЦСЧ).

СпСЦльнСЦ програми з МВФ здСЦйснюють десять краСЧн колишнього СРСР, бСЦльшСЦсть краСЧн СхСЦдноСЧ та ЦентральноСЧ РДвропи. ВзагалСЦ ж рСЦзними краСЧнами сапу нинСЦ здСЦйснюСФться понад 60 програм, спСЦльних з МВФ. З них: 12 програм Stend-by, в тому числСЦ в ЕстонСЦСЧ, ЛатвСЦСЧ, БолгарСЦСЧ, 15 програм "МеханСЦзм розширеного фСЦнансуваннятАЭ, в тому числСЦ в УкраСЧнСЦ, АзербайджанСЦ та МолдовСЦ. Додатково здСЦйснюСФться 31 програма посиленоСЧ структурноСЧ перебудови, аналогСЦчна механСЦзму розширеного фСЦнансування, але для краСЧн з нижчими рСЦвнями середньодушових доходСЦв (з перехСЦдних економСЦк тАФ ГрузСЦя, КиргизСЦя, ВСЦрменСЦя, МакедонСЦя, МонголСЦя).

Ресурси, отриманСЦ вСЦд МВФ, спрямовуються на збСЦльшення валютних резервСЦв з метою зменшення дефСЦциту платСЦжного балансу СЦ досягнення стабСЦлСЦзацСЦСЧ грошово-кредитноСЧ системи. Розпорядником ресурсСЦв, наданих МВФ УкраСЧнСЦ, виступаСФ НацСЦональний банк УкраСЧни.


ДосвСЦд спСЦвробСЦтництва УкраСЧни з МВФ

За перСЦод з 1994 по 1998 роки УкраСЧна реалСЦзувала чотири кредитнСЦ угоди з МВФ, фактично отримавши:

- за позикою STF (1994 р.) - (близько 720 млн. доларСЦв США за рСЦчною ставкою 5,75% на строк 10 рокСЦв з вСЦдстрочкою сплати основноСЧ суми боргу на 4,5 роки). Кошти було використано НацСЦональним банком для здСЦйснення валютних СЦнтервенцСЦй на УМВБ;

- за позиками Stend-dy: 1995 року - (близько 780 млн. доларСЦв США), 1996 року - (близько 860 млн. доларСЦв США), 1997 року - (близько 247 млн. доларСЦв США). Позики Stend-by надавалися за рСЦчною ставкою 6,29% на строк 5 рокСЦв з вСЦдстрочкою сплати основноСЧ суми боргу на 3,25 роки.

Станом на 1 сСЦчня 1999 року залишок заборгованостСЦ УкраСЧни складав:

- Перед МВФ - 2,8 млрд. доларСЦв США; '

- Перед СвСЦтовим банком - 1,58 млрд. доларСЦв США

Надходження коштСЦв в рамках кредитних угод УкраСЧни з МСЦжнародним Валютним Фондом (за даними МСЦнфСЦну)

(млн. дол. США )

Програми

1994

1995

1996

1997

1998

Всього

STF

361,0

361,0
722,0

"Stand-byтАЭ 1995


780
780

"Stand-byтАЭ (поновлена "рограма 1996)776

90


866

"Stand-byтАЭ 1997
198

49

247

EFF

328

328

Разом

361,0

1141

776

2,88

377

2943

Заходи, якСЦ пСЦдтримувались позиками Stand-by, були спрямованСЦ на стабСЦлСЦзацСЦю грошово-кредитноСЧ та бюджетноСЧ сфери, прискорену приватизацСЦю (в тому числСЦ грошову), дерегулящйну реформу та поглиблення структурних реформ в енергетичному секторСЦ (електроенергетика, газовий сектор, вугСЦльна галузь) та сСЦльському господарствСЦ.

ЗдСЦйснення Урядом цих заходСЦв вже у 1996 роцСЦ' почало давати суттСФвий позитивний ефект.

Вдалося взяти пСЦд контроль СЦнфляцСЦю. В цСЦлому СЦндекс СЦнфляцСЦСЧ у 1996 роцСЦ становив 139,7% СЦ був значно нижчСЦй нСЦж в 1995 роцСЦ (281,7%) та у 1994 роцСЦ (502%). СередньомСЦсячний темп приросту цСЦн (тарифСЦв) у 1996 роцСЦ склав 2,8%, що нижче у 3 рази за вСЦдповСЦдний показник у 1995 роцСЦ. НомСЦнальна заробСЦтна плата робСЦтникСЦв СЦ службовцСЦв за 1996 р. у цСЦлому по галузях економСЦки зросла на 21,8%. ФСЦнансова стабСЦлСЦзацСЦя призвела до стабСЦлСЦзацСЦСЧ СЦ навСЦть зростання у 1996 роцСЦ курсу нацСЦональноСЧ валюти, що дозволило успСЦшно здСЦйснити грошову реформу. Прогрес був досягнутий СЦ в проведеннСЦ структурних реформ, в галузСЦ приватизацСЦСЧ, лСЦбералСЦзацСЦСЧ цСЦн та лСЦбералСЦзацСЦСЧ торгСЦвлСЦ.

Програма розширеного фСЦнансування (ЕFF): параметри СЦ цСЦлСЦ

Досягнутий в рамках реалСЦзацСЦСЧ програм Stend-by прогрес надав змоги Уряду розпочати обговорення можливостСЦ започаткування новоСЧ середньостроковоСЧ програми, спрямованоСЧ на економСЦчне зростання реального сектору економСЦки. 11 серпня 1998 року Уряд УкраСЧни СЦ НацСЦональний банк УкраСЧни направили до МВФ спСЦльний лист-звернення про надання УкраСЧнСЦ позики в рамках Програми розширеного фСЦнансування (далСЦ - Програма).

Хочу наголосити на тому, що програма розширеного фСЦнансування маСФ свою специфСЦку, яка полягаСФ у тому, що вона пСЦдтримуСФться позикою, яка видаСФться не на звичайну пСЦдтримку платСЦжного балансу, як Stend-by. Позика в рамках програми ЕFF надаСФться державам якСЦ здСЦйснюють кардинальнСЦ структурнСЦ реформи свого народного господарства. Адже, СФ аксСЦомою, що пСЦд час докорСЦнноСЧ реформи господарського комплексу держави, при оновленнСЦ системи управлСЦння, а в УкраСЧнСЦ - ще й пСЦд час становлення самостСЦйноСЧ держави, маСФ мСЦiе зниження обсягСЦв ВВП СЦ виробництва. Так було СЦ в нас. СЦ в РосСЦСЧ, СЦ в ПольщСЦ, ЧехСЦСЧ, зрештою в НСЦмеччинСЦ повоСФнних рокСЦв. ПСЦдтримати краСЧни на етапСЦ такого переходу, забезпечити СЧх фСЦнансову СЦ макроекономСЦчну стабСЦльнСЦсть - ось мета Програми розширеного фСЦнансування.

Перевагою кредитування в рамках Програми СФ те, що кошти надаються на бСЦльш тривалий строк (термСЦн погашення - 10 рокСЦв з вСЦдстрочкою сплати основноСЧ суми боргу на 5 рокСЦв), у бСЦльшому обсязСЦ (загальний обсяг позики складаСФ 2,226 млрд. доларСЦв США) та пСЦд невеликСЦ вСЦдсотки (до 7% рСЦчних).

Не менш важливим аспектом СФ те, що здСЦйснення Програми робить можливим отримання фСЦнансовоСЧ допомоги СЦнших мСЦжнародних фСЦнансових органСЦзацСЦй, зокрема СвСЦтового банку та РДвропейського банку реконструкцСЦСЧ та розвитку, а також сприяСФ реструктуризацСЦСЧ зобов'язань УкраСЧни перед зовнСЦшнСЦми приватними СЦнвесторами. Наприклад, лише завдяки схваленню Радою ДиректорСЦв МВФ Програми розширеного фСЦнансування у вереснСЦ 1998 року, УкраСЧна отримала на фСЦнансування дефСЦциту бюджету 340 млн. доларСЦв США по схвалених ранСЦше програмах СвСЦтового банку, якСЦ були "замороженСЦтАЭ до моменту вСЦдновлення УкраСЧною успСЦшного спСЦвробСЦтництва з МВФ.

РСЦшеннями Ради ДиректорСЦв МВФ визначено, що запит на отримання коштСЦв в рамках програми розглядаСФться МВФ лише за умови надання Фонду детального Меморандуму економСЦчноСЧ полСЦтики з конкретними засобами досягнення цСЦлей програми. ВСЦдповСЦдно, такий проект Меморандуму був пСЦдготовлений урядом. ВСЦн лСЦг в основу проекту. Джерелом основних положень Меморандуму СФ не ультимативнСЦ вимоги МВФ, а реалСЦСЧ нашого економСЦчного життя, якСЦ знайшли своСФ вСЦдображення в останнСЦх Законах, прийнятих Верховною Радою, виступах СЦ Указах Президента, ПрограмСЦ дСЦй КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв 1996 року, затвердженСЦй Верховною Радою.

ВсСЦ основнСЦ положення, включенСЦ в Меморандум, неодноразово СЦ публСЦчно виголошувались керСЦвниками Уряду. РЖ тому не можна прийняти критику про те, що Урядом пСЦдготовлено якСЦсь таСФмнСЦ документи на догоду МВФ.

Меморандум складаСФться з 5 роздСЦлСЦв. РоздСЦл 1 МакроекономСЦчнСЦ цСЦпСЦ та полСЦтика Ми хочемо:

1.1 Досягти зростання обсягСЦв виробництва на 3-5 вСЦдсоткСЦв щорСЦчно; 1.2 Утримати СЦнфляцСЦю на рСЦвнСЦ 8-10 вСЦдсоткСЦв;

1.3 Скоротити дефСЦцит бюджету до 2 вСЦдсоткСЦв ВВП

РоздСЦл 2 Податково-бюджетна полСЦтика та система соцСЦального захисту

Передбачено:

2.1 Погашення прострочених заборгованостей з виплат заробСЦтноСЧ плати, пенсСЦй, СЦнших соцСЦальних виплат; реструктуризацСЦя та погашення всСЦх СЦнших видСЦв бюджетних прострочених заборгованостей;

2.2 Реформування системи пенсСЦйного забезпечення з метою досягнення СЧСЧ фСЦнансовоСЧ стабСЦльностСЦ, в тому числСЦ запровадження персональних накопичувальних рахункСЦв у рамках загальнообов'язковоСЧ пенсСЦйноСЧ системи;

2.3 Реформа системи соцСЦального захисту, полСЦпшення системи адресноСЧ допомоги незахищеним верствам населення;

Так, Уряд ставить питання про пСЦдвищення тарифСЦв, на комунальнСЦ послуги.

Тому що система СФ неправильною, коли держава дотуСФ комунальнСЦ послуги для всього населення краСЧни. Газ, вода, електроенергСЦя повиннСЦ коштувати стСЦльки, скСЦльки вони коштують. ТСЦльки так можемо запобСЦгти банкрутству пСЦдприСФмств, якСЦ обслуговують населення. При цьому Уряд зобов'язуСФться через уже створену СЦ перевСЦрену систему адресноСЧ пСЦдтримки допомогти найбСЦднСЦшСЦм верствам населення.

Другий роздСЦл Меморандуму.

2.4 Реформування бюджетноСЧ сфери з метою пСЦдвищення ефективностСЦ вСЦдповСЦдних видаткСЦв та якостСЦ послуг, якСЦ надаються населенню:

2.5 Забезпечення прозоростСЦ податково-бюджетноСЧ системи (консолСЦдацСЦя всСЦх позабюджетних фондСЦв у бюджетСЦ, за винятком ПенсСЦйного фонду та Фонду соцСЦального страхування);

2.6 Розширення бази оподаткування, скасування звСЦльнень вСЦд оподаткування, зниження реальноСЧ ставки оподаткування фонду заробСЦтноСЧ плати до 38 вСЦдсоткСЦв:

2.7 Зниження, за рахунок зростання обсягу ВВП, частки податкових надходжень до бюджетСЦв.

2.8 Вдосконалення роботи ДержавноСЧ податковоСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ та ДержавноСЧ митноСЧ служби, подальший розвиток системи Державного казначейства. вдосконалення вСЦдносин державного та мСЦiевих бюджетСЦв:

Розд СЦл 3 Монета рна полСЦт ика , полСЦт ика щодо валютного к урс у та рефо рма банкСЦвськоСЧ системи

У цьому роздСЦлСЦ, зокрема, передбача СФться:

3.1 ПСЦдтримання стабСЦльного обмСЦнного курсу гривнСЦ завдяки жорсткСЦй монетарнСЦй полСЦтицСЦ,

3.2 Реформа банкСЦвського сектора (скорочення обсягСЦв кредитування бюджету з боку НБУ, зростання кредитування економСЦки банкСЦвською системою, посилення системи банкСЦвського нагляду з боку НБУ, запровадження страхування депозитСЦв населення у банкСЦвський системСЦ тощо);

РоздСЦл 4 РЖншСЦ напрями структурноСЧ реформи

ПередбачаСФ проведення структурних реформ, у тому числСЦ, по наступних основних напрямках:

4.1 ДерегуляцСЦя та адмСЦнСЦстративна реформа (скорочення видСЦв дСЦяльностСЦ, що пСЦдлягають лСЦцензуванню, спрощення процедури реСФстрацСЦСЧ суб'СФктСЦв пСЦдприСФмницькоСЧ' дСЦяльностСЦ та процедур перевСЦрок СЧх дСЦяльностСЦ тощо;

реформування системи виконавчоСЧ влади, включаючи консолСЦдацСЦю урядових установ, усунення дублювання функцСЦй, полСЦпшення координацСЦСЧ СЧх дСЦяльностСЦ, реформування системи державноСЧ служби);

4.2 ПриватизацСЦя та демонополСЦзацСЦя (завершення процесу приватизацСЦСЧ, заохочення СЦноземних СЦнвесторСЦв до участСЦ в приватизацСЦСЧ, розвиток фондового    ринку,    вдосконалення    процедур    банкрутства, реструктуризацСЦя природних монополСЦй та окремих пСЦдприСФмств з метою пСЦдвищення ефективностСЦ СЧх дСЦяльностСЦ);

4.3 Реформа сСЦльськогосподарського та паливно-енергетичного секторСЦв прискорення земельноСЧ реформи, приватизацСЦя та реструктуризацСЦя пСЦдприСФмств по постачанню ресурсСЦв сСЦльськогосподарському комплексу, маркетингу та збуту сСЦльськогосподарськоСЧ продукцСЦСЧ та продуктСЦв СЧСЧ переробки;

здСЦйснення заходСЦв щодо фСЦнансового оздоровлення енергетичного сектору, в тому числСЦ подальша приватизацСЦя енергопостачання, реструктуризацСЦя пСЦдприСФмств та полСЦпшення платСЦжноСЧ диiипл СЦни споживачСЦв;

лСЦбералСЦзацСЦя системи газопостачання, запровадження аукцСЦонСЦв з продажу газу, отриманого як плата за транзит, передача газопровСЦдноСЧ сист еми на тендернСЦй осно вСЦ в управляння консорцСЦуму укра СЧнських та СЦноз емних компанСЦй;

реформування вугСЦльного с ектору, спрямування бюджетних асигнувань на р еструктуризацСЦю вугСЦльних шахт, поступове скасування бюдж етних асигнувань)

РоздСЦ л 5 Пла тСЦжний баланс та зовнСЦшнСФ фСЦнанс ування

5.1 Зростання зовнСЦшньоторговельного обороту приблизно на 5-8 вСЦдсоткСЦв, лСЦбералСЦзацСЦя торговельного режиму:

5.2 Дотримання зваженоСЧ стратегСЦСЧ зовнСЦшнСЦх запозичень, зменшення СЧх вартостСЦ та частки короткострокових боргових зобов'язань, полСЦпшення системи управлСЦння державним боргом; забезпечення вСЦдповСЦдностСЦ зовнСЦшнСЦх запозичень органСЦв мСЦiевоСЧ влади державнСЦй полСЦтицСЦ зовнСЦшнСЦх запозичень та встановлення дСЦ СФвого контролю за ними;

5.3 ЗбСЦльшення валютних резервСЦв НБУ з еквСЦваленту 4 тижнСЦв СЦмпорту до еквСЦваленту 8 тижнСЦв СЦмпорту

Тепер вСЦдповСЦдь на питання, як Меморандум погоджувався з МВФ. Проект пСЦдготовленСЦй у форматСЦ, якого вимагаСФ кредитор. ВСЦдверто кажучитака форма документу СФ бСЦльш зрозумСЦлою СЦ конкретною, нСЦж програми з СЧхнСЦми "посилити ...тАЭ, "покращити... тАЭ, "пСЦдняти ...тАЭ СЦ т.п. ДалСЦ експерти Фонду вносять сво СЧ зауваження СЦ пропозицСЦСЧ. З ними в едуть дискус СЦСЧ украСЧнськСЦ спецСЦалСЦсти. В ходСЦ цих дискусСЦй СЦ готуСФться остаточний текст Меморандуму.

Отже, СЦдеСЧ, заявленСЦ у МеморандумСЦ, не виходять за межСЦ с тратегСЦ СЧ розвитку держави, закрСЦпленоСЧ у КонституцСЦСЧ та законах Укра СЧни, враховують вимоги Президента Укра СЧни до дСЦй уряду, вСЦдображають загальновСЦдому позицСЦю КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв, яка неодноразово СЦ по всСЦх питаннях, викладених у МеморандумСЦ, публСЦчно виголошувалась керСЦвниками Уряду.

Позика в рамках Програми EFF це - перш за все позика, яка СФ частиною

Програми державного зовнСЦшнього запозичення. Бюджет на 1999 рСЦк, як закон вже прийнятий, та 'Програма державного зовнСЦшнього запозичення" як проект закону, який вже передано до ВерховноСЧ Ради, передбачають залучення:

- на фСЦнансування дефСЦциту Державного бюджету та погашення державного зовнСЦшнього боргу

825,5 млн. доларСЦв

- на пСЦдтримку нацСЦональноСЧ валюти

520 млн. доларСЦв

Кредити МВФ СЦ СвСЦтового банку СФ: а) Найдешевшими (ставка LIBOR+0.5%; LIBOR+1%); б) Найдовшими (3-20 рокСЦв)

Перспективи спСЦвробСЦтництва УкраСЧни з МВФ

У випадку успСЦшноСЧ' реалСЦзацСЦСЧ Програми розширеного фСЦнансування, УкраСЧна починаючи вже з 2001 року могла би обмежитись консультативною пСЦдтримкою фахСЦвцСЦв МВФ. До такоСЧ практики вСЦдносин з МВФ перейшли Польща, ЧехСЦя, Угорщина пСЦсля завершення фСЦнансових програм, направлених на пСЦдтримку переходу нацСЦональних економСЦк до ринкових вСЦдносин.

Це, звичайно, не означаСФ виходу цих держав, а в подальшому - СЦ УкраСЧни з ринкСЦв зовнСЦшнСЦх запозичень. Основними кредиторами УкраСЧни, очевидно, залишаться. СвСЦтовий банк, ЕБРР та приватнСЦ СЦнвестори. Однак, на той час основними позичальниками з украСЧнськоСЧ сторони мали би стати окремСЦ суб'СФкти пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ.

Якими можуть бути мож ливСЦ наслСЦд ки розСЦрвання Укр аСЧною програм спСЦвробСЦтництва з МВФ та виходу зСЦ ск ладу чл ен СЦв Фонду? Програма розширеного фСЦнансування не СФ самодостатньою а продовження спСЦвробСЦтництва з Фондом - не самоцСЦль для нас. УспСЦшна реалСЦзацСЦя пр ограм Фонду СФ умовою не тСЦльки подальшо СЧ с пСЦвпрацСЦ з майже усСЦма мСЦжнародними фСЦнансовими органСЦзацСЦями, але СЦ найважливСЦшим сигналом, своСФрСЦдним "зеленим свСЦтломтАЭ д ля приватних СЦнвесторСЦв.

Проц едурами дСЦяльностСЦ МВФ передбачене дострокове погашення краСЧною-членом всСЦх отриманих вСЦд Фонду кредитСЦ в. Це вСЦдбува СФться у разСЦ, коли Фонд дСЦйде висновку, що рСЦшення про надання кредитСЦв було прийнято на основСЦ СЦнформац СЦСЧ про виконання умо в (у тому числСЦ юридичних) , яку було с простовано даними, що надСЦйшли пСЦзнСЦше.

Чого ж можна очСЦкувати у разСЦ прийняття Верховною Радою рСЦшення про вСЦдклик Меморандуму економСЦчноСЧ полСЦтики та денонсацСЦю договору про вступ УкраСЧни до МВФ? МожливСЦ наслСЦдки можна роздСЦлити на двСЦ групи: полСЦтичнСЦ та соцСЦально-економСЦчнСЦ. ПолСЦтичнСЦ наслСЦдки: Перш за все, внаслСЦдок такого безпрецедентного випадку, УкраСЧна не тСЦльки надовго опиниться серед аутсайдерСЦв свСЦтового економСЦчного спСЦвтовариства, але буде завдано значно СЧ шкоди СЦ полСЦтичному СЦмСЦджу нашоСЧ молодоСЧ держави.

ВихСЦд зСЦ складу учасникСЦв МВФ стане для всього свСЦту чСЦтким сигналом про те, що УкраСЧна обрала курс на полСЦтичну самоСЦзоляцСЦю. Це "клеймотАЭ на довгСЦ роки залишить УкраСЧну "за бортомтАЭ СФвропейськоСЧ СЦнтеграцСЦСЧ. СлСЦд також очСЦкувати зниження авторитету УкраСЧни в таких впливових органСЦзацСЦях, як ООН.

ЕкономСЦчнСЦ наслСЦдки: Прийнят тя рСЦшень щодо розСЦрвання вСЦдносин з МВФ матиме як коротко - так СЦ довгостроковСЦ наслСЦдки. Це дуже швидко призведе до оголошення суверенного дефолту, пред'явлення до негайноСЧ сплати всСЦх зовнСЦшнСЦх боргових зобов'язань (а це - близько 11 мСЦльярдСЦв доларСЦв) та накладання арешту на СЦноземнСЦ активи не тСЦльки УкраСЧни як держа ви, але й на майно суб' СФк тСЦв пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ.

В цих умовах на довгСЦ роки нам можна буде забути не тСЦльки про комерцСЦйнСЦ запозичення, але й про прямСЦ СЦноземнСЦ СЦнвестицСЦ СЧ в "реа льну економСЦку", що унеможливить СЧСЧ структурну перебудову та технологСЦчне переозброСФння.

КрСЦм того, слСЦд зауважити, що навСЦть одностороннСФ розСЦрвання УкраСЧною договору про вступ до Фонду не означатиме миттСФвого виходу з нього. Фонд прекрасно розумСЦСФ, що УкраСЧна на протязСЦ декСЦлькох рокСЦв не змож е погасити заборгованСЦсть перед ним у розмСЦрСЦ 2,8 млрд. доларСЦв. А до врегулювання проблеми заборгованостСЦ перед МВФ. розробки графСЦку СЧСЧ погашення нСЦхто нас "не вСЦдпустить ".

Процедури Фонду передбачають оф СЦц СЦальний розгляд питання про вихСЦд зСЦ складу членСЦв Виконавчою Радою, здСЦйснення Директором-розпо рядником консультацСЦй з керСЦвництвом Фонду та окремих мСЦжнародних фСЦнансових органСЦзацСЦй, публСЦкацСЦю заяви про втрату державою-членом права на використання ресурсСЦв Фонду, прийняття рСЦшення про призупинення права голосу держави-члена. РЖ лише останньою мСЦрою цього процесу СФ примусове ви ведення держави зСЦ складу членСЦв Фонду.

Тобто, не ми "гордотАЭ вийдемо СЦз Фонду, посилаючись на СЦдеологСЦчнСЦ розбСЦжностСЦ. Нас просто визнають неплатоспроможними СЦ виста влять за дверСЦ пСЦсля довго СЧ та принизли во СЧ внутрСЦшньоСЧ процедури, яка буд е спостерСЦгатися та широко коментуватися у всьому свСЦтСЦ.

Таким чином, процес виходу триватиме щонайменше до осенСЦ, а вСЦдразу пСЦсля президентських виборСЦв слСЦд очСЦкувати повномасштабного фСЦнансового краху.

Страницы: Назад 1 Вперед