ОрганСЦзацСЦя облСЦку грошових коштСЦв на пСЦдприСФмствСЦ (на матерСЦалах СТОВ "Злагода" Полтавськ

курсовая работа: Бухгалтерский учет и аудит

Документы: [1]   Word-203170.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МСЦнСЦстерство аграрноСЧ полСЦтики в УкраСЧнСЦ

Полтавська Державна Аграрна академСЦя


Кафедра органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку та аудитуКУРСОВА РОБОТА

на тему:

ВлОрганСЦзацСЦя облСЦку грошових коштСЦв на пСЦдприСФмствСЦ»

(на матерСЦалах СТОВ "Злагода» Полтавського району ПолтавськоСЧ областСЦ)


Полтава - 2006

ЗмСЦст


Вступ

 1. Науково-теоретичнСЦ основи органСЦзацСЦСЧ руху грошових коштСЦв пСЦдприСФмства
 2. ОрганСЦзацСЦйно-правовСЦ аспекти функцСЦонування та органСЦзацСЦя роботи бухгалтерСЦСЧ пСЦдприСФмства
 3. ОрганСЦзацСЦя облСЦку грошових коштСЦв пСЦдприСФмства
 4. Розробка посадовоСЧ СЦнструкцСЦСЧ бухгалтерСЦв по облСЦку грошових коштСЦв та СЧх потокСЦв
 5. Впровадження комптАЩютерних технологСЦй з органСЦзацСЦСЧ грошових коштСЦв
 6. Охорона працСЦ

Висновки

Список використаноСЧ лСЦтератури

Додаток


ВСТУП


У перСЦод становлення в УкраСЧнСЦ ринковоСЧ економСЦки, появи нових господарських структур рСЦзних форм "асностСЦ та господарювання, розвитку мСЦжнародних економСЦчних звтАЩязкСЦв зростаСФ роль бухгалтерського облСЦку як необхСЦдноСЧ умови отримання достовСЦрноСЧ СЦнформацСЦСЧ для прийняття обТСрунтованих рСЦшень, вибору надСЦйних господарських партнерСЦв СЦ запобСЦганню пСЦдвищеного ризику дСЦяльностСЦ.

Ринкове середовище вимагаСФ рацСЦональних взаСФмовСЦдносин сучасних пСЦдприСФмств з покупцями, замовниками, банками, постачальниками, партнерами по виробництву й обслуговуванню, колективними та окремими "асниками. РСЦшення цих вСЦдносин визначаСФ належна органСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку, за даними якого приймаються остаточнСЦ рСЦшення.

Роль СЦ значення облСЦку особливо пСЦдвищилися з переходом УкраСЧни до ринкових вСЦдносин, розширенням мСЦжнародних економСЦчних вСЦдносин та прийняттям "адою вСЦдповСЦдних законСЦв та положень.

У процесСЦ реформування системи бухгалтерського облСЦку виник ряд проблемних питань. Багато з них повтАЩязанСЦ з грошовими потоками на пСЦдприСФмствСЦ. БСЦльшСЦсть пСЦдприСФмств звертаСФ недостатньо уваги за дотриманням касовоСЧ диiиплСЦни, в тому числСЦ за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштСЦв вСЦдповСЦдно до цСЦльового призначення.

АктуальнСЦсть цих питань вплинула на вибСЦр теми курсовоСЧ роботи, адже правильна органСЦзацСЦя руху грошових коштСЦв значно впливаСФ на фСЦнансово-господарську дСЦяльнСЦсть господарства.

Метою даноСЧ роботи СФ визначення органСЦзацСЦйно-правових методСЦв облСЦку та найефективнСЦша органСЦзацСЦя облСЦку грошових коштСЦв на пСЦдприСФмствСЦ.

ЗгСЦдно визначеноСЧ мети в процесСЦ роботи ми виконуСФмо наступнСЦ завдання:

 1. визначення науково-теоретичноСЧ основи органСЦзацСЦСЧ облСЦку грошових коштСЦв;
 2. ознайомлення з органСЦзацСЦйно-правовими аспектами функцСЦонування господарства;
 3. вивчення облСЦковоСЧ полСЦтики пСЦдприСФмства;
 4. вивчення органСЦзацСЦСЧ облСЦку грошових коштСЦв;
 5. доцСЦльнСЦсть впровадження комптАЩютерних технологСЦй з органСЦзацСЦСЧ облСЦку грошових коштСЦв.
 6. вивчення стану охорони працСЦ облСЦкового апарату на пСЦдприСФмствСЦ.

Базою для вивчення органСЦзацСЦСЧ облСЦку грошових коштСЦв стало СТОВ "Злагода», що розташоване у селСЦ КСЦрове Полтавського району ПолтавськоСЧ областСЦ.


 1. Науково-теоретичнСЦ основи органСЦзацСЦСЧ руху грошових коштСЦв пСЦдприСФмства

облСЦк грошовСЦ кошти

Для здСЦйснення виробничоСЧ дСЦяльностСЦ кожне пСЦдприСФмство повинне мати в необхСЦдних розмСЦрах грошовСЦ кошти, пСЦд якими розумСЦють готСЦвку, яка зберСЦгаСФться на пСЦдприСФмствСЦ в касСЦ, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання.

ПСЦд рухом грошових коштСЦв розумСЦють надходження СЦ вибуття грошових коштСЦв у розрСЦзСЦ видСЦв дСЦяльностСЦ - операцСЦйноСЧ, СЦнвестицСЦйноСЧ, фСЦнансовоСЧ.

Тому державою вСЦдповСЦдними законами, положеннями, СЦнструкцСЦями, актами регулюСФ рух грошових коштСЦв, основнСЦ з них:

 1. Закон УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦ» вСЦд 16.07.1999 року № 996, який набрав чинностСЦ з 01.01.2000 року. Цей Закон визначаСФ правовСЦ засади регулювання, органСЦзацСЦСЧ, ведення бухгалтерського облСЦку СЦ складання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ в УкраСЧнСЦ;
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського облСЦку вСЦд 01.09.2001 року, затверджений МСЦнСЦстерством фСЦнансСЦв УкраСЧни. На сьогоднСЦ затверджено 30 П(С)БО та ПримСЦток до рСЦчноСЧ фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ;
 3. План рахункСЦв бухгалтерського облСЦку, затверджений МСЦнСЦстерством фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 30.11.1999 року № 291 зСЦ змСЦнами СЦ доповненнями. Головна мета Плану рахункСЦв - забезпечення СЦнформацСЦСФю, потрСЦбною для прийняття управлСЦнських рСЦшень та складання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ.
 4. Положення про ведення касових операцСЦй у нацСЦональнСЦй валютСЦ в УкраСЧнСЦ, затверджене постановою ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 15.12.2004 року № 637;
 5. Наказ МСЦнСЦстерства статистики УкраСЧни вСЦд 15.02.1996 року № 51 "Про затвердження типових форм первинного облСЦку касових операцСЦй». ВСЦдповСЦдно нього всСЦ касовСЦ операцСЦСЧ оформляються документами, якСЦ мають визначенСЦ типовСЦ форми;
 6. РЖнструкцСЦя про порядок вСЦдкриття, використання й закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах, затверджена постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 12.11.2003 № 492. Нею ВизначаСФться порядок вСЦдкриття банками рахункСЦв клСЦСФнтСЦв, використання коштСЦв за ними СЦ порядок СЧх закриття;
 7. Правила визначення платСЦжностСЦ банкнот СЦ монет НацСЦонального Банку УкраСЧни, затвердженСЦ постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 31.03.1999 року № 152. Ними керуСФться касир при прийняттСЦ грошових бСЦлетСЦв та монет у касу пСЦдприСФмства;
 8. Порядок проведення безготСЦвкових розрахункСЦв регламентуСФться ЦивСЦльним кодексом УкраСЧни, вСЦд 16.01.2003 року № 435;
 9. РЖнструкцСЦя про безготСЦвковСЦ розрахунки в УкраСЧнСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ, затверджена постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 21.01.2004 року № 22;
 10. Закон УкраСЧни "Про платСЦжнСЦ системи СЦ переказ грошей в УкраСЧнСЦ» вСЦд 05.04.2001 року, №2346-РЖРЖРЖ;
 11. Закон УкраСЧни "Про порядок здСЦйснення розрахункСЦв в СЦноземнСЦй валютСЦ» вСЦд 23.09.1994 року № 185/94;

Для узагальнення СЦнформацСЦСЧ про наявнСЦсть СЦ рух грошових коштСЦв (у нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютСЦ в касах), грошових документСЦв призначенСЦ рахунки класу 3 "Кошти, розрахунки та СЦншСЦ активи».

Отже, в УкраСЧнСЦ значна увага придСЦляСФться регулюванню готСЦвкового обСЦгу.

Основними завданнями органСЦзацСЦСЧ облСЦку грошових коштСЦв, згСЦдно чинного законодавства, на кожному пСЦдприСФмствСЦ СФ :

 1. правильна органСЦзацСЦя, своСФчасне СЦ законне проведення безготСЦвкових та готСЦвкових розрахункових операцСЦй;
 2. забезпечення збереження грошових коштСЦв СЦ цСЦнних паперСЦв в касСЦ пСЦдприСФмства;
 3. своСФчасне СЦ правильне документування операцСЦй з руху грошових коштСЦв та СЧх вСЦдображення на рахунках бухгалтерського облСЦку;
 4. здСЦйснення контролю за дотриманням касовоСЧ диiиплСЦн, в тому числСЦ за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштСЦв вСЦдповСЦдно до цСЦльового призначення;
 5. проведення СЦнвентаризацСЦСЧ грошових коштСЦв та вСЦдображення результатСЦв СЦнвентаризацСЦСЧ на рахунках бухгалтерського облСЦку.


 1. ОрганСЦзацСЦйно-правовСЦ аспекти функцСЦонування та органСЦзацСЦя роботи бухгалтерСЦСЧ пСЦдприСФмства


Товариство з обмеженою вСЦдповСЦдальнСЦстю "Злагода» входить до числа кращих пСЦдприСФмств у районСЦ. По ефективностСЦ ведення господарства, товариство займаСФ одне з кращих мСЦiь серед одинадцяти пСЦдприСФмств району.

СТОВ "Злагода» знаходиться в селСЦ КСЦрове Полтавського району ПолтавськоСЧ областСЦ за 30 км вСЦд мСЦста Полтава та займаСФ територСЦю 4842 га. Дане господарство розташоване на березСЦ рСЦчки ПолузСЦртАЩя. ПСЦдприСФмство маСФ свСЦй млин, пекарню, олСЦйницю.

Виробництво продукцСЦСЧ сконцентроване у восьми великих селах: БугаСЧвка, ВитСЦвка, УманцСЦвка, Циганське, ГутирСЦвка, КарпусСЦ, КелебердСЦвка, Косточки. Основою господарськоСЧ дСЦяльностСЦ СФ вирощування зернових культур та соняшнику.

СТОВ "Злагода» маСФ свою органСЦзацСЦйну структуру, яка складаСФться з двох вСЦддСЦлкСЦв, кожен з яких дСЦлиться на вСЦдповСЦднСЦ пСЦдроздСЦли, детально СЧСЧ наведено в Додатку А.

Структура та штатна чисельнСЦсть пСЦдприСФмства, в тому числСЦ СЦ бухгалтерСЦСЧ, затверджуСФться вСЦдповСЦдно до статуту "асником.

Питання органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку належать до компетенцСЦСЧ "асника господарства. ВСЦн зобовтАЩязаний створити необхСЦднСЦ умови для правильного ведення бухгалтерського облСЦку, забезпечити неухильне виконання всСЦма пСЦдроздСЦлами, службами та працСЦвниками, причетними до бухгалтерського облСЦку, правомСЦрних вимог щодо дотримання порядку оформлення та подавання до облСЦку первинних документСЦв.

БухгалтерСЦя виступаСФ, як самостСЦйний структурний пСЦдроздСЦл апарату управлСЦння, який здСЦйснюСФ бухгалтерський облСЦк господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства. Вона тСЦсно повтАЩязана зСЦ всСЦма службами, вСЦддСЦлами СЦ виробничими пСЦдроздСЦлами пСЦдприСФмства, отримуСФ вСЦд них необхСЦдну для облСЦку СЦ контролю документацСЦю та надаСФ СЧм економСЦчну СЦнформацСЦю. Таким чином, бухгалтерСЦя здСЦйснюСФ безпосереднСЦй вплив на виконання плану постачання, виробництва СЦ збуту продукцСЦСЧ, рентабельнСЦсть та СЦншСЦ економСЦчнСЦ показники дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства.

ОрганСЦзацСЦя роботи бухгалтерськоСЧ служби передбачаСФ визначення прав та обовтАЩязкСЦв головного бухгалтера та пСЦдлеглих йому облСЦкових працСЦвникСЦв, визначаСФ побудову бухгалтерськоСЧ служби на пСЦдприСФмствСЦ, СЧСЧ мСЦiе в системСЦ управлСЦння та взаСФмодСЦю з СЦншими пСЦдроздСЦлами пСЦдприСФмства тощо. ОрганСЦзацСЦя бухгалтерськоСЧ служби залежить вСЦд структури управлСЦння, обсягСЦв дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства.

ГоловнСЦ умови правильноСЧ структури бухгалтерСЦСЧ - вСЦдсутнСЦсть зайвих надбудов СЦ СЦнстанцСЦй, розпилення сил СЦ складного звтАЩязку мСЦж окремими частинами.

ОсновнСЦ вимоги, якими повинна вСЦдповСЦдати побудова бухгалтерського апарату, наступнСЦ:

 • узгодженСЦсть мСЦж вСЦддСЦлами та виконавцями;
 • звтАЩязок мСЦж бухгалтерСЦСФю та СЦншими структурними пСЦдроздСЦлами пСЦдприСФмства, а також СЦз зовнСЦшнСЦми органСЦзацСЦями;
 • оперативнСЦсть керСЦвництва та швидкСЦсть виконання;
 • високоякСЦсне обТСрунтування пСЦдприСФмства, його кореспондентСЦв та вСЦдвСЦдувачСЦв;
 • доведення кСЦлькостСЦ операцСЦй до необхСЦдного мСЦнСЦмуму та лСЦквСЦдацСЦя паралелСЦзму;
 • економСЦя на штатах.

Важливим питанням органСЦзацСЦСЧ облСЦкового апарату СФ правильне розмСЦщення облСЦкових кадрСЦв на окремих дСЦлянках облСЦкового процесу СЦ найбСЦльш ефективне використання технСЦчних засобСЦв облСЦку, що забезпечують економСЦчне, високоякСЦсне ведення бухгалтерського облСЦку СЦ здСЦйснення контролю.

На СТОВ "Злагода» централСЦзована бухгалтерСЦя. Тобто у виробничих пСЦдроздСЦлах реалСЦзуються функцСЦСЧ збору бухгалтерських даних, а формування звСЦтних даних за ними СЦ розробку звСЦтностСЦ здСЦйснюСФ головна бухгалтерСЦя пСЦдприСФмства.

При централСЦзацСЦСЧ облСЦку облСЦковий апарат пСЦдприСФмства зосереджений в головнСЦй бухгалтерСЦСЧ, СЦ в нСЦй здСЦйснюСФться ведення всього аналСЦтичного СЦ синтетичного облСЦку на основСЦ первинних та зведених документСЦв, що надходять з окремих пСЦдроздСЦлСЦв пСЦдприСФмства.

Для кожного структурного пСЦдроздСЦлу облСЦкового апарату на СТОВ "Злагода» складаСФться перелСЦк посад облСЦкових працСЦвникСЦв, якСЦ належать до цСЦСФСЧ групи, зазначивши СЧх основнСЦ функцСЦСЧ вСЦдповСЦдно до посадових характеристик. Такий перелСЦк називаСФться технологСЦчною карткою (див. Додаток Б). ТехнологСЦчнСЦ картки СФ керСЦвним документом для працСЦвника, який очолюСФ структурний пСЦдроздСЦл облСЦкового апарату, СЦ надають неоцСЦненну допомогу в розподСЦлСЦ та перерозподСЦлСЦ обовтАЩязкСЦв мСЦж працСЦвниками облСЦкового апарату.

ОблСЦкова полСЦтика пСЦдприСФмства

ЗгСЦдно Закону УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦ» облСЦкова полСЦтика - це сукупнСЦсть принципСЦв, методСЦв СЦ процедур, що використовуються пСЦдприСФмством для складання та подання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ.

Основна СЧСЧ мета - забезпечити одержання достовСЦрноСЧ СЦнформацСЦСЧ про майновий та фСЦнансовий стан пСЦдприСФмства, результати його дСЦяльностСЦ, що СФ необхСЦдною для всСЦх користувачСЦв фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ з метою прийняття вСЦдповСЦдних рСЦшень.

ПСЦдприСФмствам надано право самостСЦйно визначати облСЦкову полСЦтику, з урахуванням вимог нацСЦональних положень (стандартСЦв) бухгалтерського облСЦку. При виборСЦ облСЦковоСЧ полСЦтики враховують:

 • галузевСЦ особливостСЦ або вид дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства;
 • органСЦзацСЦйно-правову форму пСЦдприСФмства;
 • рСЦвень квалСЦфСЦкацСЦСЧ облСЦкового апарату та забезпечення його комптАЩютерною та СЦншою обчислювальною технСЦкою;
 • системи стимулювання працСЦвникСЦв за позитивнСЦ наслСЦдки господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства в цСЦлому та його структурних пСЦдроздСЦлСЦв;
 • обсяг дСЦяльностСЦ та СЦнше.

При формуваннСЦ облСЦковоСЧ полСЦтики передбачаСФться майнова вСЦдокремленСЦсть СЦ безперервнСЦсть дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства, послСЦдовнСЦсть застосування облСЦковоСЧ полСЦтики, а також тимчасова визначенСЦсть фактСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ. ОблСЦкова полСЦтика повинна вСЦдповСЦдати вимогам повноти, обачностСЦ, принципами превалювання сутностСЦ над формою, послСЦдовностСЦ, безперервностСЦ, перСЦодичностСЦ та СЦншим принципам.

ОблСЦкова полСЦтика конкретного пСЦдприСФмства затверджуСФться наказом керСЦвника про облСЦкову полСЦтику. До документСЦв, якими оформляють облСЦкову полСЦтику, належать не лише накази СЦ розпорядження керСЦвника пСЦдприСФмства, але й рСЦзноманСЦтнСЦ внутрСЦшнСЦ правила, СЦнструкцСЦСЧ положення тощо.

Наказ про облСЦкову полСЦтику СФ одним з перших документСЦв, якСЦ використовуються податковою СЦнспекцСЦСФю, аудиторськими фСЦрмами та СЦншими вСЦдповСЦдними службами при перевСЦрцСЦ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства.

Положення облСЦковоСЧ полСЦтики фСЦксуСФться в наказСЦ керСЦвника пСЦдприСФмства, що передбачаСФ наступнСЦ роздСЦли:

Преамбула (загальнСЦ вСЦдомостСЦ)

 1. ОрганСЦзацСЦя роботи бухгалтерськоСЧ служби.
 2. Методика бухгалтерського облСЦку.
 3. ОрганСЦзацСЦйно-технСЦчнСЦ аспекти органСЦзацСЦСЧ облСЦку.

У НаказСЦ про облСЦкову полСЦтику пСЦдприСФмство вказуСФ: обранСЦ методи облСЦку амортизацСЦСЧ необоротних активСЦв, запасСЦв, витрат, резервСЦв тощо; форма облСЦку; правила документообороту; система облСЦкових регСЦстрСЦв; робочий план рахункСЦв бухгалтерського облСЦку; порядок проведення СЦнвентаризацСЦСЧ; перелСЦк вСЦдповСЦдальних осСЦб та порядок СЧх звСЦтування; органСЦзацСЦя управлСЦнського облСЦку; положення про комерцСЦйну таСФмницю та СЦнше.

В облСЦковСЦй полСЦтицСЦ пСЦдприСФмства мають бути вСЦдображенСЦ всСЦ принциповСЦ питання органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ, тому до СЧСЧ формування необхСЦдно пСЦдходити дуже вСЦдповСЦдально. Розробляючи методи СЦ принципи облСЦковоСЧ полСЦтики, пСЦдприСФмство повинно врахувати СЧСЧ вплив на суму визнаних витрат чи доходСЦв, фСЦнансовСЦ результати та на суму оподаткованого прибутку. ОблСЦкова полСЦтика надаСФ можливСЦсть законного способу коригування фСЦнансового результату й оподаткованого прибутку.

На СТОВ "Злагода» немаСФ належного наказу про облСЦкову полСЦтику, тому ми розробили проект вСЦдповСЦдного наказу, який наведено в Додатку В.

ПСЦдприСФмство повинно забезпечити незмСЦннСЦсть облСЦковоСЧ полСЦтики протягом всСЦСФСЧ господарськоСЧ дСЦяльностСЦ. ЗмСЦна полСЦтики пСЦдприСФмства може вСЦдбуватися у передбачених законодавством випадках:

 • змСЦнюСФться статутнСЦ умови;
 • змСЦнюються вимоги органу, який затверджуСФ П(С)БО;
 • новСЦ положення облСЦковоСЧ полСЦтики забезпечують достовСЦрне вСЦдображення подСЦй або операцСЦй у фСЦнансовСЦй звСЦтностСЦ.

ЗмСЦна облСЦковоСЧ полСЦтики повинна бути обТСрунтована СЦ розкрита в ПримСЦтках до фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ.


3. ОрганСЦзацСЦя облСЦку грошових коштСЦв пСЦдприСФмства


ОрганСЦзацСЦя документування та розробка робочих СЦнструкцСЦй первинних документСЦв з облСЦку грошових коштСЦв та СЧх потокСЦв на пСЦдприСФмствСЦ

ПСЦдставою для бухгалтерського облСЦку господарських операцСЦй СФ первиннСЦ документи, якСЦ фСЦксують факти здСЦйснення господарських операцСЦй. Порядок документального оформлення господарських операцСЦй та вимоги щодо складання документСЦв регламентуються Положенням про документальне забезпечення записСЦв у бухгалтерському облСЦку, затвердженим наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 24.05ю1995 року № 88. ПервиннСЦ документи повиннСЦ бути складенСЦ пСЦд час здСЦйснення господарськоСЧ операцСЦСЧ, а якщо це неможливо - безпосередньо пСЦсля СЧСЧ закСЦнчення.

ПСЦд документообСЦгом розумСЦють органСЦзовану систему створення, перевСЦрки та обробки первинних документСЦв в бухгалтерському облСЦку вСЦд моменту СЧх створення до передачСЦ в архСЦв.

Для того, щоб спроектувати систему документообСЦгу, необхСЦдно встановити порядок створення СЦ руху цих документСЦв, а також визначити коло осСЦб, вСЦдповСЦдальних за СЧх заповнення чи прийняття рСЦшення по них.

Заключним етапом документообСЦгу виступаСФ формування справ облСЦковоСЧ служби для органСЦзацСЦСЧ поточного СЦ довготривалого зберСЦгання по кожному СЧх виду (див. Додаток Г).

ПервиннСЦ документи, що пСЦдтверджують рух грошових коштСЦв, повиннСЦ бути належним чином упорядкованСЦ.

КасовСЦ операцСЦСЧ оформлюються документами, типовСЦ мСЦжвСЦдомчСЦ форми яких затвердженСЦ МСЦнСЦстерством статистики УкраСЧни за згодою з НацСЦональним банком УкраСЧни СЦ МСЦнСЦстерством фСЦнансСЦв УкраСЧни, СЦ якСЦ повиннСЦ застосовуватись без змСЦн на всСЦх пСЦдприСФмствах, незалежно вСЦд СЧх вСЦдомчоСЧ пСЦдпорядкованостСЦ та форми "асностСЦ:

 • КО - 1 "Прибутковий касовий ордер» - оформляСФться надходження готСЦвки в касу;
 • КО - 2 "Видатковий касовий ордер» - оформляСФться видача готСЦвки з каси;
 • КО - 3, 3а "Журнал реСФстрацСЦСЧ прибуткових та видаткових касових документСЦв» - реСФстрацСЦя в бухгалтерСЦСЧ касових документСЦв;
 • КО - 4 "Касова книга» - облСЦк операцСЦй з готСЦвкою касиром;
 • КО - 5 "Книга облСЦку прийнятих та виданих касиром грошей» - облСЦк коштСЦв, що надходять в касу.

Надходження СЦ видача грошових документСЦв оформляСФться прибутковими СЦ видатковими касовими ордерами або накладними, що СЧх замСЦнюють. У встановленСЦ термСЦни касир складаСФ СЦ передаСФ до бухгалтерСЦСЧ звСЦт про рух грошових коштСЦв.

Касир зобовтАЩязаний придСЦляти особливу увагу належному заповненню касових документСЦв. При цьому забороняСФться приймати до виконання первиннСЦ документи на операцСЦСЧ, що суперечать законодавчим СЦ нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберСЦгання СЦ витрачання коштСЦв, якСЦ порушують договСЦрну, фСЦнансову диiиплСЦну.

Для забезпечення дотримання вимог видачСЦ готСЦвки з каси пСЦдприСФмства доцСЦльно розробити робочСЦ СЦнструкцСЦСЧ текстовоСЧ форми щодо оформлення видачСЦ готСЦвки з каси видатковим касовим ордером. Таку СЦнструкцСЦю можна оформити у виглядСЦ таблицСЦ.


Таблиця 3.1

Робоча СЦнструкцСЦя щодо оформлення готСЦвки з каси видатковим касовим ордером

№ п/п

Виконавець

ПерелСЦк робСЦт

1

2

3

1

Головний бухгалтер

РозглядуСФ усну заяву одержувача про видачу грошей СЦ при потребСЦ зтАЩясовуСФ у бухгалтера розрахункового вСЦддСЦлу стан розрахункСЦв з одержувачем або обТСрунтованСЦсть суми, яка необхСЦдна одержувачу. Бухгалтер розрахункового вСЦддСЦлу даСФ вСЦдповСЦдну довСЦдку, на пСЦдставСЦ якоСЧ головний бухгалтер приймаСФ рСЦшення.

2

Бухгалтер розрахункового вСЦддСЦлу

СкладаСФ видатковий касовий ордер, зазначаючи в ньому такСЦ реквСЦзити: дату (число цифрами, мСЦсяць словами); прСЦзвище, СЦмтАЩя, по батьковСЦ одержувача (якщо грошСЦ видаються за дорученням - дату, номер доручення та особу, яка його видала); змСЦст операцСЦСЧ (за що або для чого видаються грошСЦ); суму до видачСЦ (цифрами та словами); номер кореспондуючого рахунка (контировка). ПотСЦм бухгалтер розрахункового вСЦддСЦлу проставляСФ контировку на ордерСЦ, реСФструСФ ордер пСЦд вСЦдповСЦдним порядковим номером, проставляСФ цей номер на ордерСЦ СЦ передаСФ ордер головному бухгалтеру.

3

Головний бухгалтер

ПеревСЦряСФ правильнСЦсть складання касового ордера, пСЦдписуСФ його СЦ передаСФ (через працСЦвника бухгалтерСЦСЧ) керСЦвнику пСЦдприСФмства. Одержавши пСЦдписаний керСЦвником ордер, головний бухгалтер направляСФ його (через працСЦвника бухгалтерСЦСЧ) касиру про виконання.

4

Касир

ПеревСЦряСФ достовСЦрнСЦсть пСЦдписСЦв на ордерСЦ СЦ правильнСЦсть його оформлення, потСЦм вимагаСФ вСЦд одержувача предтАЩявити паспорт або СЦнший документ, який засвСЦдчуСФ особу та доручення (якщо грошСЦ видаються за дорученням). Доручення прикрСЦплюСФться до ордера. ПСЦсля цього касир пропонуСФ одержувачу розписатись на ордерСЦ (одержувач вказуСФ на ордерСЦ сам СЦ видаСФ грошСЦ, а ордер одразу ж записуСФ в касову книгу, зазначаючи номер документа, кому видано, кореспондуючий рахунок, суму.

ВсСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ оформляються лише стандартними первинними документами, форми яких затвердженСЦ НацСЦональним банком УкраСЧни.

При готСЦвкових розрахунках банкСЦвськими документами СФ грошовСЦ чеки та обтАЩяви на внесок готСЦвкою; у випадку безготСЦвкових перерахувань - платСЦжнСЦ доручення, платСЦжнСЦ вимоги, розрахунковСЦ чеки, акредитиви, векселСЦ.

НаданСЦ в банк документи повиннСЦ мати наступнСЦ реквСЦзити: назву, номер поточного рахунку, СЦдентифСЦкацСЦйнСЦ коди пСЦдприСФмства-вСЦдправника та пСЦдприСФмства-отримувача грошових коштСЦв, число, мСЦсяць, рСЦк виписки.

ВСЦдповСЦдно до вимог щодо оформлення первинних документСЦв, на документах, що засвСЦдчують рух грошових коштСЦв на рахунках в банку, обовтАЩязково повиннСЦ бути пСЦдписи осСЦб, вСЦдповСЦдальних за здСЦйснення тСЦСФСЧ чи СЦншоСЧ операцСЦСЧ, СЦдентичнСЦ пСЦдписам у банкСЦвськСЦй картцСЦ. Визначення кола осСЦб, що мають право пСЦдпису таких документСЦв, здСЦйснюСФться "асником або керСЦвником пСЦдприСФмства.

ПерСЦодично (щоденно чи у встановленСЦ банком строки) пСЦдприСФмство отримуСФ вСЦд банку спецСЦальну виписку з особового рахунку про всСЦ здСЦйсненСЦ операцСЦСЧ з надходження та списання коштСЦв з поточного рахунку з доданням виправдовуючи документСЦв.

ОрганСЦзацСЦя бухгалтерськоСЧ обробки облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ СЦ облСЦк грошових коштСЦв на пСЦдприСФмствСЦ

Документи, якСЦ надходять дол. бухгалтерСЦСЧ, ретельно перевСЦряються перед рознесенням СЧх на рахунки бухгалтерського облСЦку як з точки зору законностСЦ оформлення ними операцСЦй, так СЦ за формою. Якщо документи здають особи, вСЦдповСЦдальнСЦ за СЧх складання, перевСЦрка здСЦйснюСФться у присутностСЦ останнСЦх.

Обробка СЦнформацСЦСЧ може забирати досить багато часу СЦ чимало коштувати пСЦдприСФмству. Добре побудована система облСЦку забезпечуСФ ефективне просування СЦнформацСЦСЧ вСЦд щоденно проведених операцСЦй до СЦнформацСЦСЧ фСЦнансових звСЦтСЦв, що складаються наприкСЦнцСЦ облСЦкового перСЦоду. Обробка СЦнформацСЦСЧ може здСЦйснюватися одним з трьох методСЦв, до яких належить: ручний, механСЦзований СЦ комптАЩютерний, але найчастСЦше вона проводиться за допомогою комбСЦнацСЦСЧ цих методСЦв.

ПСЦсля перевСЦрки документи подаються на затвердження керСЦвнику пСЦдприСФмства, а далСЦ пСЦдлягають бухгалтерськСЦй обробцСЦ.

Обробкою називаСФться пСЦдготовка документСЦв для запису сум господарськоСЧ операцСЦСЧ на рахунках синтетичного СЦ аналСЦтичного облСЦку.

ОрганСЦзацСЦя обробки документСЦв маСФ забезпечити швидке та правильне вСЦдображення в облСЦку господарських операцСЦй. З цСЦСФю метою повиннСЦ здСЦйснюватися всСЦ стадСЦСЧ обробки, а саме: бухгалтерський контроль та бухгалтерська обробка.

Бухгалтерський контроль включаСФ:

 • попереднСЦй - перегляд та вСЦзування договорСЦв, угод, наказСЦв про ставки заробСЦтноСЧ плати, наказСЦв про приймання та звСЦльнення працСЦвникСЦв, пСЦдписання касових СЦ банкСЦвських документСЦв до проведення грошових СЦ розрахункових операцСЦй. ЗдСЦйснюСФ головний бухгалтер пСЦдприСФмства або СЦншСЦ особи, вСЦдповСЦдальнСЦ за здСЦйснення операцСЦй, оформлених документами;
 • поточний - проводять у ходСЦ виконання обчислювальних операцСЦй, наприклад, перевСЦряють чСЦткСЦсть друку при табуляцСЦСЧ, чи немаСФ розривСЦв у пСЦдсумках, чи правильно працюСФ машина тощо;
 • наступний - здСЦйснюСФться пСЦсля облСЦкового оформлення операцСЦй працСЦвниками бухгалтерСЦСЧ при обробцСЦ документСЦв.

Бухгалтерська обробка подСЦляСФться на :

 • групування;
 • таксування;
 • контирування;
 • включення до облСЦкових регСЦстрСЦв.

ПервиннСЦ документи, що пройшли обробку, повиннСЦ мати вСЦдмСЦтку, яка виключаСФ можливСЦсть СЧх повторного використання; при ручнСЦй обробцСЦ - дату запису до облСЦкового регСЦстру, а при автоматизованСЦй обробцСЦ - вСЦдбиток штампу оператора, вСЦдповСЦдального за обробку.


 1. Розробка посадовоСЧ СЦнструкцСЦСЧ бухгалтерСЦв по облСЦку грошових коштСЦв та СЧх потокСЦв


Для чСЦткоСЧ органСЦзацСЦСЧ виробництва та планування роботи з метою рацСЦонального розподСЦлу працСЦ на пСЦдприСФмствах розробляються посадовСЦ СЦнструкцСЦСЧ.

Посадова СЦнструкцСЦя - це документ, у якому зафСЦксованСЦ завдання, функцСЦСЧ, обовтАЩязки, права СЦ вСЦдповСЦдальнСЦсть посадовоСЧ особи. Вона розробляСФться для кожноСЧ конкретноСЧ штатноСЧ посади.

Посадова СЦнструкцСЦя сприяСФ правильному вирСЦшенню питань розподСЦлу обовтАЩязкСЦв мСЦж категорСЦями працСЦвникСЦв, забезпечуСФ СФднСЦсть при розподСЦлСЦ СЧх посадових обовтАЩязкСЦв СЦ квалСЦфСЦкацСЦйних вимог, якСЦ до них висуваються.

ПосадовСЦ СЦнструкцСЦСЧ працСЦвникСЦв дають змогу:

 • встановити для кожного працСЦвника перелСЦк належних до виконання операцСЦй;
 • визначити та закрСЦпити обовтАЩязки кожноСЧ особи, а також СЧСЧ права та персональну вСЦдповСЦдальнСЦсть;
 • контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцСЦнити СЧСЧ результати.

У посадових СЦнструкцСЦях чСЦтко СЦ конкретно обумовлюються робота, яку повинен виконувати працСЦвник, тобто його обовтАЩязки з урахуванням посади, яку вСЦн обСЦймаСФ, та одержаноСЧ освСЦти, його права СЦ вСЦдповСЦдальнСЦсть за виконанням своСЧх обовтАЩязкСЦв.

У посадовСЦй СЦнструкцСЦСЧ розкриваСФться функцСЦональна структура дСЦяльностСЦ посадовоСЧ особи як комплексу елементСЦв: цСЦлей, програм, завдань; функцСЦй, форм СЦ методСЦв керСЦвництва; СЦнформацСЦСЧ; технСЦчних засобСЦв управлСЦння. На пСЦдставСЦ цих даних визначаються будова посадовоСЧ СЦнструкцСЦСЧ та змСЦст СЧСЧ складових частин.

При складаннСЦ посадових СЦнструкцСЦй необхСЦдно керуватися ДовСЦдником професСЦй працСЦвникСЦв, якСЦ СФ загальними для всСЦх видСЦв економСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ. У цьому ДовСЦднику вСЦдображенСЦ специфСЦчнСЦ для рСЦзноманСЦтних посад квалСЦфСЦкацСЦйнСЦ характеристики, на пСЦдставСЦ яких з урахуванням специфСЦки пСЦдприСФмства працСЦвники вСЦддСЦлу кадрСЦв та керСЦвники структурних пСЦдроздСЦлСЦв розробляють посадовСЦ СЦнструкцСЦСЧ для кожноСЧ посади СЦндивСЦдуально.

ПосадовСЦ СЦнструкцСЦСЧ узгоджуються з юристом СЦ затверджуються керСЦвником пСЦдприСФмства у встановленому порядку та доводяться до вСЦдома виконавцСЦв пСЦд пСЦдпис СЦз зазначенням дати ознайомлення.

При складаннСЦ посадових СЦнструкцСЦй потрСЦбен СФдиний пСЦдхСЦд до СЧх побудови, послСЦдовнСЦсть викладення, а також точнСЦсть, чСЦткСЦсть СЦ якСЦсть формулювань, якСЦ забезпечують СЧх однозначне розумСЦння працСЦвником.

Структура типовоСЧ посадовоСЧ СЦнструкцСЦСЧ облСЦкового працСЦвника може бути наступною: найменування посади; загальнСЦ положення; цСЦлСЦ СЦ завдання; обовтАЩязки СЦ права; вСЦдповСЦдальнСЦсть; взаСФмозвтАЩязок з СЦншими посадовими особами; критерСЦСЧ оцСЦнки виконання обовтАЩязкСЦв; оклад СЦ премСЦя; порядок призначення, звСЦльнення СЦ змСЦщення посади; висновок (див. Додаток Д).

ВсСЦ посадовСЦ СЦнструкцСЦСЧ необхСЦдно розробляти для посад та робочих мСЦiь, наявних на пСЦдприСФмствСЦ, а не для конкретноСЧ людини, яка обСЦймаСФ в даний час певну посаду. ЗмСЦст посадових СЦнструкцСЦй змСЦнюСФться в тому випадку, якщо змСЦнюСФться обсяг виконуваних робСЦт, а не у випадку прийняття на вСЦдповСЦдну посаду нового працСЦвника.

КрСЦм посадовоСЧ СЦнструкцСЦСЧ до документСЦв, якСЦ регулюють дСЦяльнСЦсть бухгалтера, вСЦдносяться: контракт або трудовий договСЦр; накази керСЦвник з певних питань господарськоСЧ дСЦяльностСЦ; наказ про облСЦкову полСЦтику, СЦндивСЦдуальний графСЦк роботи головного бухгалтера (Додаток Е). Бухгалтер повинен бути з ними ознайомлений.

 1. Впровадження комптАЩютерних технологСЦй з органСЦзацСЦСЧ грошових коштСЦв


ЗбСЦльшення обсягу економСЦчноСЧ СЦнформацСЦСЧ, зростання вимог до облСЦку, розвиток СЦнформацСЦйних технологСЦй потребуСФ вдосконалення методологСЦчних засад бухгалтерського облСЦку. ПолСЦпшенню якостСЦ економСЦчноСЧ СЦнформацСЦСЧ та управлСЦння сприяСФ використання засобСЦв обчислювальноСЧ технСЦки для облСЦку, аналСЦзу господарськоСЧ дСЦяльностСЦ СЦ планування.

Застосування комптАЩютерноСЧ технСЦки вносить значнСЦ змСЦни до органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку, причому з допомСЦжного засобу обчислювальна технСЦка перетворюСФться на визначний фактор органСЦзацСЦСЧ облСЦку. ЦСЦ змСЦни зумовленСЦ тим, змСЦнюються способи обробки даних , при яких забезпечуСФться рСЦзна швидкСЦсть надання звСЦтноСЧ СЦнформацСЦСЧ. В рСЦзних системах бухгалтерського облСЦку (вСЦд паперовоСЧ до комптАЩютерноСЧ) вона досягаСФться, як правило, рацСЦональною органСЦзацСЦСФю облСЦкових даних, одноразовим СЧх отриманням та передачею за всСЦма напрямками.

Використання комптАЩютерСЦв для ведення облСЦку принципово змСЦнило технологСЦю обробки облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ. Суть автоматизованоСЧ форми облСЦку полягаСФ в тому, що ЕОМ використовують не лише для опрацювання, а й для збирання облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ, що даСФ змогу автоматизувати весь процес бухгалтерського облСЦку. РЖнформацСЦя, введена в ЕОМ за встановленою програмою, автоматично обробляСФться, а СЧСЧ результати видаються у виглядСЦ машинограм (або вСЦдеограм).

СТОВ "Злагода» у 2006 роцСЦ почало автоматизацСЦю бухгалтерського облСЦку, використовуючи для цього програму "1С-БухгалтерСЦя».

ТехнологСЦчний процес обробки даних по грошових коштах при комптАЩютернСЦй формСЦ облСЦку можна подСЦлити на три етапи.

Першим етапом облСЦкового процесу СФ збСЦр та реСФстрацСЦя первинних даних для обробки на комптАЩютерСЦ.

На другому етапСЦ проводиться формування масивСЦв облСЦкових даних на електронних носСЦях: Журналу господарських операцСЦй, структури синтетичних та аналСЦтичних рахункСЦв, довСЦдникСЦв аналСЦтичних обтАЩСФктСЦв, постСЦйноСЧ СЦнформацСЦСЧ. Одночасно здСЦйснюСФться контроль за процесом обробки СЦнформацСЦСЧ, записаноСЧ на масивах облСЦкових даних.

Заключним етапом процесу СФ отримання результатСЦв за звСЦтний перСЦод на запит користувача або у виглядСЦ регСЦстрСЦв синтетичного облСЦку, аналСЦтичних таблиць, довСЦдок з бухгалтерських рахункСЦв, або вСЦдображенням на екранСЦ дисплею потрСЦбноСЧ СЦнформацСЦСЧ.

Запровадження автоматизацСЦСЧ форми облСЦку потребуСФ значноСЧ пСЦдготовчоСЧ роботи: створення (придбання) програмного забезпечення; навчання облСЦкових працСЦвникСЦв; уточнення графСЦку документообороту; введення залишкСЦв за попереднСЦй перСЦод; створення довСЦдникСЦв нормативно-довСЦдковоСЧ СЦнформацСЦСЧ та СЦнше.

Одним СЦз шляхСЦв вирСЦшення СЦнформацСЦйних проблем на пСЦдприСФмствСЦ СФ створення автоматизованих робочих мСЦiь (АРМ) спецСЦалСЦстСЦв, у тому числСЦ бухгалтера, в автоматизованСЦй системСЦ управлСЦння. Отже, комптАЩютеризацСЦя суттСФво змСЦнюСФ процес органСЦзацСЦСЧ роботи облСЦкового апарату.


 1. Охорона працСЦ


НайважливСЦшою метою суспСЦльства СФ перетворення працСЦ в найпершу життСФву потребу людини. Це можливо тСЦльки в тому випадку, коли праця людини буде проходити в умовах, якСЦ сприяють розвитку СЧСЧ "астивостей СЦ забезпечують високу продуктивнСЦсть працСЦ. КрСЦм цього, в процесСЦ працСЦ людина не повинна захворСЦти або одержати травму. Цими проблемами на пСЦдприСФмствах, повтАЩязаних СЦз забезпеченням здорових умов працСЦ, займаСФться охорона працСЦ.

Охорона працСЦ виявляСФ СЦ вивчаСФ можливСЦ причини виробничих нещасних випадкСЦв, професСЦйних захворювань, аварСЦй, вибухСЦв, пожеж СЦ розробляСФ систему заходСЦв СЦ вимог з метою уникнення цих причин СЦ забезпечення безпечних СЦ задовСЦльних умов для працСЦ.

Нормативне законодавство визначаСФ охорону працСЦ, як систему правових, соцСЦально-економСЦчних, органСЦзацСЦйно-технСЦчних, санСЦтарно-гСЦгСЦСФнСЦчних СЦ лСЦкувально-профСЦлактичних заходСЦв та засобСЦв, спрямованих на збереження здоровтАЩя СЦ працездатностСЦ людини в процесСЦ працСЦ.

Робота на електронно-обчислювальних машинах здСЦйснюСФться згСЦдно правил, якСЦ вступили в силу з 1 липня 1999 року СЦ затвердженСЦ МСЦнСЦстерством працСЦ та соцСЦальноСЧ полСЦтики. ПримСЦщення з електронно-обчислювальною технСЦкою повиннСЦ мати природне СЦ штучне освСЦтлення. ВСЦкна повиннСЦ бути розташованСЦ таким чином, щоб природне свСЦтло забезпечувало необхСЦдний коефСЦцСЦСФнт природного освСЦтлення. Бажано, щоб вСЦкна мали жалюзСЦ та регульованСЦ пристроСЧ для вСЦдкривання. Штучне освСЦтлення примСЦщень повинно бути обладнане системою загального рСЦвномСЦрного освСЦтлення. СвСЦтильники розмСЦщенСЦ з лСЦвоСЧ сторони вСЦд робочого мСЦiя. ВсСЦ свСЦтильники мають бути СЦз розсСЦювачами СЦ дзеркальними екранними стСЦнками. Лампи в свСЦтильниках мають бути люмСЦнеiентними. СлСЦд використовувати систему вимикачСЦв, що дозволяСФ регулювати СЦнтенсивнСЦсть штучного освСЦтлення залежно вСЦд СЦнтенсивностСЦ природного освСЦтлення.

Робоче мСЦiе працСЦвника бухгалтерСЦСЧ повинно мати такСЦ елементи: стСЦл, сидСЦння, спинку та зйомцСЦ пСЦдлокСЦтники. Само сидСЦння пСЦдйомно-поворотне, яке регулюСФться за висотою та кутом нахилу сидСЦння СЦ спинки.

Робота на комптАЩютерСЦ потребуСФ вСЦд бухгалтера постСЦйноСЧ уваги, чСЦтких дСЦй СЦ самоконтролю. Через це на комптАЩютерСЦ не можна працювати при недостатньому освСЦтленнСЦ, високому рСЦвнСЦ шуму.

ПСЦд час роботи на комптАЩютерСЦ необхСЦдно:

 • суворо дотримуватись положень СЦнструкцСЦСЧ з експлуатацСЦСЧ апаратури;
 • уважно слСЦдкувати за справнСЦстю основних блокСЦв СЦ пристроСЧв;
 • працювати на клавСЦатурСЦ чистими сухими руками, не натискувати на тСЦ чи СЦншСЦ клавСЦшСЦ без потреби чи навмання;
 • працювати з дискетами, оберСЦгати СЧх вСЦд ударСЦв, не торкатися дискети, яка виступаСФ з конверта;
 • пСЦд час перерви в роботСЦ вимикати комптАЩютер лише в тому разСЦ, коли обробка поточноСЧ СЦнформацСЦСЧ завершена СЦ вмСЦст оперативноСЧ памтАЩятСЦ занесено на магнСЦтнСЦ диски (в противному випадку неминуча втрата СЦнформацСЦСЧ).


Висновки


Питання органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ належить до компетенцСЦСЧ його "асника або уповноваженого органу вСЦдповСЦдно до законодавства та установчих документСЦв.

ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ плануСФться та проводиться вСЦдповСЦдно чинного законодавства. Для здСЦйснення облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ функцСЦонуСФ централСЦзована бухгалтерська служба, яку очолюСФ головний бухгалтер.

Для кожного структурного пСЦдроздСЦлу облСЦкового апарату на СТОВ "Злагода» розроблено перелСЦк посад облСЦкових працСЦвникСЦв, якСЦ належать до цСЦСФСЧ групи, зазначивши СЧх основнСЦ функцСЦСЧ вСЦдповСЦдно до посадових характеристик. Такий перелСЦк називаСФться технологСЦчною карткою. ТехнологСЦчнСЦ картки СФ керСЦвним документом для працСЦвника, який очолюСФ структурний пСЦдроздСЦл облСЦкового апарату, СЦ надають неоцСЦненну допомогу в розподСЦлСЦ та перерозподСЦлСЦ обовтАЩязкСЦв мСЦж працСЦвниками облСЦкового апарату.

ОблСЦкова полСЦтика СТОВ "Злагода» затверджена в наказСЦ про облСЦкову полСЦтику. В ньому наведенСЦ основнСЦ питання органСЦзацСЦСЧ роботи пСЦдприСФмства, а саме: обранСЦ методи облСЦку амортизацСЦСЧ необоротних активСЦв, запасСЦв, витрат, резервСЦв тощо; форма облСЦку; правила документообороту; система облСЦкових регСЦстрСЦв; робочий план рахункСЦв бухгалтерського облСЦку; порядок проведення СЦнвентаризацСЦСЧ; перелСЦк вСЦдповСЦдальних осСЦб та порядок СЧх звСЦтування; органСЦзацСЦя управлСЦнського облСЦку; положення про комерцСЦйну таСФмницю та СЦнше.

На СТОВ "Злагода» органСЦзовано документообСЦг, як систему створення, перевСЦрки та обробки первинних документСЦв в бухгалтерському облСЦку вСЦд моменту СЧх створення до передачСЦ в архСЦв. Для ефективного СЧСЧ функцСЦонування на пСЦдприСФмствСЦ встановлений порядок створення СЦ руху цих документСЦв, а також визначено коло осСЦб, вСЦдповСЦдальних за СЧх заповнення чи прийняття рСЦшення по них.

КасовСЦ операцСЦСЧ на СТОВ "Злагода» оформлюються документами, типовСЦ мСЦжвСЦдомчСЦ форми яких затвердженСЦ МСЦнСЦстерством статистики УкраСЧни за згодою з НацСЦональним банком УкраСЧни СЦ МСЦнСЦстерством фСЦнансСЦв УкраСЧни.

Для полегшення та прискорення робСЦт в бухгалтерСЦСЧ на пСЦдприСФмствСЦ розробленСЦ робочСЦ СЦнструкцСЦСЧ первинних документСЦв текстовоСЧ форми вСЦдповСЦдно по кожному виду. Таку СЦнструкцСЦю оформлюють у виглядСЦ таблицСЦ.

ВсСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ СТОВ "Злагода» оформляються лише стандартними первинними документами, форми яких затвердженСЦ НацСЦональним банком УкраСЧни.

На пСЦдприСФмствСЦ значну увагу придСЦляють обробцСЦ документСЦв. Правильна органСЦзацСЦя обробки документСЦв забезпечуСФ швидке та правильне вСЦдображення в облСЦку господарських операцСЦй. З цСЦСФю метою здСЦйснюються всСЦ стадСЦСЧ обробки, а саме: бухгалтерський контроль та бухгалтерська обробка.

Для чСЦткоСЧ органСЦзацСЦСЧ виробництва та планування роботи з метою рацСЦонального розподСЦлу працСЦ на пСЦдприСФмствСЦ розробленСЦ посадовСЦ СЦнструкцСЦСЧ для кожноСЧ посади.

Посадова СЦнструкцСЦя сприяСФ правильному вирСЦшенню питань розподСЦлу обовтАЩязкСЦв мСЦж категорСЦями працСЦвникСЦв, забезпечуСФ СФднСЦсть при розподСЦлСЦ СЧх посадових обовтАЩязкСЦв СЦ квалСЦфСЦкацСЦйних вимог, якСЦ до них висуваються.

СТОВ "Злагода» у 2006 роцСЦ поступово розпочала автоматизацСЦю облСЦку, тому що запровадження автоматизацСЦСЧ форми облСЦку потребуСФ значноСЧ пСЦдготовчоСЧ роботи: створення (придбання) програмного забезпечення; навчання облСЦкових працСЦвникСЦв; уточнення графСЦку документообороту; введення залишкСЦв за попереднСЦй перСЦод; створення довСЦдникСЦв нормативно-довСЦдковоСЧ СЦнформацСЦСЧ та СЦнше.

На пСЦдприСФмствСЦ належним чином органСЦзована охорона працСЦ працСЦвникСЦв, для цього створена вСЦдповСЦдна служба.

Список використаноСЧ лСЦтератури


 1. Закон УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦ» вСЦд 16.07.1999 року №996-XIV;
 2. Положення (стандарти) бухгалтерського облСЦку, вСЦд 01.09.2001 року зСЦ змСЦнами СЦ доповненнями;
 3. План рахункСЦв бухгалтерського облСЦку, вСЦд 30.11.1999 року зСЦ змСЦнами СЦ доповненнями;
 4. Бутинець Ф.Ф., Зайчук С.М., ОлСЦйник О.В., Шигун М.М. ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку, - Житомир ПП "РУТА», 2002;
 5. ЗавгороднСЦй В.Н. АвтоматизацСЦя бухгалтерського облСЦку, контролю та аудиту, - .: АСК, 2001;
 6. Кужельник М.В., ЛСЦнник В.Г. ТеорСЦя бухгалтерського облСЦку - К.: КНЕУ, 2001;
 7. КузьмСЦнський А.М., Сопко В.В., ЗавгороднСЦй В.П. ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦк, контролю та аудиту» - К.: "Вища школа», 1993;
 8. Литвин Ю.Я. ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку, контролю, аналСЦзу в сСЦльському господарствСЦ - К.: "Вища школа», 1993;
 9. Марени Т.Г. Бухгалтерський облСЦк в агроформуваннях - К., 2005;
 10. МарочкСЦна А.М. Бухгалтерський облСЦк за нацСЦональними стандартами:ПосСЦбник для студентСЦв - ХаркСЦв: ТорсСЦнг, 2002;
 11. ОгСЦйчук М.Ф., ПлаксСЦСФнко В.Я., Панченко Л.Г. Бухгалтерський облСЦк на сСЦльськогосподарських пСЦдприСФмствах - К.: "Вища школа», 2003;
 12. Пушкар М.С. ФСЦнансовий облСЦк - ТернопСЦль: Карт-бланш, 2002;
 13. Каблук В.Б. Бухгалтерський облСЦк на сСЦльськогосподарських пСЦдприСФмствах - К.: Урожай, 2001;
 14. Сивак О.В. Бухгалтерский учёт с помощью компьютера - К.: БИ, 1999;
 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облСЦк на пСЦдприСФмствах УкраСЧни - К.: АСК, 2000.


ТехнологСЦчна картка розрахункового вСЦддСЦлу бухгалтерСЦСЧ СТОВ "Злагода»

Посада

ФункцСЦСЧ

Бухгалтер

1. Контроль за своСФчасним надходженням документСЦв про працю та заробСЦтну плату СЦ розрахунково-платСЦжних вСЦдомостей вСЦд вСЦддСЦлСЦв

2. Складання зведеноСЧ вСЦдомостСЦ по заробСЦтнСЦй платСЦ

3. Складання звСЦтностСЦ про працю та заробСЦтну плату

4. Приймання, перевСЦрка та обробка звСЦтСЦв касира

5. Приймання, перевСЦрка та обробка виписок СЦз розрахункового рахунка в банку.

6. Складання та реСФстрацСЦя касових ордерСЦв

7. Складання документСЦв для проведення операцСЦй за рахунками в банку.

8. Приймання, перевСЦрка та обробка звСЦтСЦв про використання пСЦдзвСЦтних сум.

9. Контроль за роботою рахСЦвника розрахункового вСЦддСЦлу.

РахСЦвник

1. ПеревСЦрка СЦ групування документСЦв про працю СЦ заробСЦтну плату.

2. Складання розрахунково-платСЦжноСЧ вСЦдомостСЦ по заробСЦтнСЦй платСЦ.

3. Ведення аналСЦтичного облСЦку по рахунках розрахункСЦв з пСЦдзвСЦтними особами, депонентами, покупцями, постачальниками та СЦншими дебСЦторами й кредиторами.

4. Складання оборотних вСЦдомостей по тих самих рахунках.

5. Складання розрахункСЦв на виплату допомоги по тимчасовСЦй непрацездатностСЦ.

Касир

1. Приймання та видача коштСЦв за оформленими касовими ордерами.

2. Одержання готСЦвки в банку за чеками СЦ здавання касових надходжень у банк по оголошеннях.

3. Ведення касовоСЧ книги.

4. Складання звСЦтСЦв касира та здавання СЧх бухгалтеру розрахункового вСЦддСЦлу.


Размещено на Allbest.ru

Страницы: Назад 1 Вперед