ОрганСЦзацСЦя та методика бухгалтерського облСЦку СЦ аналСЦзу основних засобСЦв

дипломная работа: Бухгалтерский учет и аудит

Документы: [1]   Word-202993.doc Страницы: Назад 1 Вперед

Вступ


ОсновнСЦ засоби займають вагоме мСЦiе в господарськСЦй дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства, СЧх частка дозволяСФ оцСЦнити рСЦвень забезпеченостСЦ необхСЦдними умовами для здСЦйснення фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ субтАЩСФктом господарювання. УспСЦшне вирСЦшення завдань управлСЦння основними засобами та обТСрунтування СЦнвестицСЦйноСЧ полСЦтики в СЧх частинСЦ вимагаСФ ефективного облСЦку та рСЦзнобСЦчного використання СЦнформацСЦСЧ, яка надаСФться. НадзвичайноСЧ актуальностСЦ управлСЦння основними засобами набуваСФ у звтАЩязку з широким розповсюдженням застосування прикладних програм з облСЦку, аналСЦзу, аудиту, корпоративного управлСЦння тощо.

ФункцСЦонування субтАЩСФктСЦв господарювання в умовах жорсткоСЧ конкуренцСЦСЧ та економСЦчноСЧ нестабСЦльностСЦ робить актуальним питання рацСЦональностСЦ органСЦзацСЦСЧ СЦ методики облСЦку та аналСЦзу основних засобСЦв.

Проблема удосконалення облСЦку та аналСЦзу основних засобСЦв СФ однСЦСФю СЦз найбСЦльш дискутованих у сферСЦ управлСЦння дСЦяльнСЦстю пСЦдприСФмства останнСЦми роками та СФ предметом дослСЦдження багатьох науковцСЦв та практикСЦв. Значний внесок у розвиток теорСЦСЧ СЦ методологСЦСЧ бухгалтерського облСЦку, аналСЦзу СЦ аудиту основних засобСЦв зробили украСЧнськСЦ та зарубСЦжнСЦ вченСЦ: О.С. БородкСЦн, Ф.Ф.Бутинець, Б.РЖ.ВалуСФв, А.М.Герасимович, Г.Г.КСЦрейцев, М.В.Кужельний, В.Г.Линник, Ю.РЖ.Осадчий, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, М.РЖ.Баканов, В.Ф.Мец, РЖ.А.Бланк, РД.В.Мних, Л.В.Нападовська, Ю.С.Цал-Цалко, Г.В.Савицька та СЦншСЦ.

ВСЦддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слСЦд вСЦдзначити, що окремСЦ питання удосконалення облСЦку та аналСЦзу основних засобСЦв в умовах переходу до мСЦжнародних стандартСЦв якостСЦ СЦнформацСЦСЧ потребують подальшого науково-практичного дослСЦдження та уточнення.

Все це свСЦдчить про необхСЦднСЦсть всебСЦчного вивчення СЦ вирСЦшення проблем облСЦку та аналСЦзу основних засобСЦв в умовах корСЦнноСЧ перебудови дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств, що зумовило вибСЦр теми дипломноСЧ роботи, СЧСЧ актуальнСЦсть, цСЦльову спрямованСЦсть СЦ структуру.

Мета дослСЦдження полягаСФ у розкриттСЦ органСЦзацСЦСЧ та методики бухгалтерського облСЦку СЦ аналСЦзу основних засобСЦв та розробцСЦ рекомендацСЦСЧ щодо СЧх удосконалення.

Мета дослСЦдження зумовила необхСЦднСЦсть вирСЦшення в роботСЦ таких завдань:

- розкрити економСЦчну сутнСЦсть основних засобСЦв, СЧх класифСЦкацСЦю СЦ оцСЦнку;

- дослСЦдити значення СЦ завдання облСЦку та аналСЦзу в управлСЦннСЦ основними засобами пСЦдприСФмства;

- надати характеристику господарсько-фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацького заводу мСЦнеральних вод» та постановки облСЦково-аналСЦтичноСЧ роботи;

- розкрити органСЦзацСЦю синтетичного та аналСЦтичного облСЦку руху основних засобСЦв на пСЦдприСФмствСЦ;

- дослСЦдити облСЦк амортизацСЦСЧ (зносу) та ремонту основних засобСЦв;

- розкрити вСЦдображення СЦнформацСЦСЧ про основнСЦ засоби у фСЦнансовСЦй звСЦтностСЦ;

- дослСЦдити удосконалення облСЦку основних засобСЦв в умовах використання комп'ютерних технологСЦй;

- розкрити органСЦзацСЦю СЦ методику аналСЦзу основних засобСЦв виробничого пСЦдприСФмства;

- оцСЦнити ефективнСЦсть використання основних засобСЦв пСЦдприСФмства;

- визначити шляхи пСЦдвищення ефективностСЦ використання основних засобСЦв ДП "Шишацького заводу мСЦнеральних вод».

ОбтАЩСФктом дослСЦдження СФ облСЦк та аналСЦз основних засобСЦв пСЦдприСФмства. Предметом дослСЦдження СФ теоретичнСЦ аспекти та дСЦюча практика облСЦку СЦ аналСЦзу основних засобСЦв пСЦдприСФмства.

З метою реалСЦзацСЦСЧ поставлених у дипломнСЦй роботСЦ завдань було використано методи дСЦалектичного пСЦзнання; комплексу методичних прийомСЦв математичноСЧ статистики, економСЦчного, логСЦчного, системного СЦ структурного аналСЦзу, СЦнформацСЦйного та економСЦко-математичного моделювання, балансовоСЧ увтАЩязки фСЦнансово-економСЦчних показникСЦв, графСЦчного зображення, а також економСЦчного контролю. ВСЦдповСЦднСЦ розрахунки та графСЦчне представлення результатСЦв дослСЦдження здСЦйснено за допомогою програми Excel.

Теоретичною основою роботи стали закони, нормативно-правовСЦ документи КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв, МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв, МСЦнСЦстерства статистики, статистичнСЦ довСЦдники, пСЦдручники, навчальнСЦ та практичнСЦ посСЦбники, монографСЦСЧ та науковСЦ публСЦкацСЦСЧ зарубСЦжних СЦ вСЦтчизняних фахСЦвцСЦв.

РЖнформацСЦйною базою дослСЦдження стали теоретичнСЦ та методологСЦчнСЦ розробки вСЦтчизняних та зарубСЦжних науковцСЦв, аналСЦтичнСЦ матерСЦали, джерелами яких були науковСЦ публСЦкацСЦСЧ, СЦнформацСЦя бухгалтерського облСЦку, фСЦнансовоСЧ та статистичноСЧ звСЦтностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 рр.

СубтАЩСФктом дослСЦдження обрано ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод», основним напрямком дСЦяльностСЦ якого СФ виробництво та реалСЦзацСЦя мСЦнеральних питних вод.

Практична значимСЦсть дослСЦдження полягаСФ у поглибленому вивченнСЦ змСЦсту основних засобСЦв пСЦдприСФмства, узагальненнСЦ дСЦючоСЧ методики облСЦку та аналСЦзу основних засобСЦв, визначеннСЦ шляхСЦв полСЦпшення ефективностСЦ використання основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод».

РоздСЦл 1. ТеоретичнСЦ основи облСЦку, аналСЦзу та аудиту основних засобСЦв


1.1 ЕкономСЦчна сутнСЦсть основних засобСЦв, СЧх класифСЦкацСЦя СЦ оцСЦнка


Для нормального функцСЦонування пСЦдприСФмству необхСЦдно, щоб постСЦйно вСЦдбувалося вСЦдтворення його основного капСЦталу.

Побудова ринковоСЧ економСЦки СЦ нова економСЦчна ситуацСЦя цСЦлком закономСЦрно зумовлюють уточнення економСЦчноСЧ категорСЦСЧ "основний капСЦталтАЭ. Так, на етапСЦ становлення економСЦчноСЧ науки капСЦтал розглядався як "не грошСЦ, а те, що купуСФться на грошСЦ, тобто засоби виробництва, або нагромаджена вартСЦсть» (Ф.Кене); або "накопичений запас продуктСЦв працСЦ, що виникаСФ в результатСЦ нагромадження» (Д. МСЦлль); та "запас продукцСЦСЧ, що приносить прибуток або за допомогою якого створюються новСЦ блага» (А. СмСЦт) [31].

К. Маркс, на вСЦдмСЦну вСЦд А. СмСЦта та Д. РСЦкардо, якСЦ бачили у капСЦталСЦ речову форму, визначаСФ його як форму виразу класових виробничих вСЦдносин [30] (табл. 1.1.1).

У сучаснСЦй науковСЦй лСЦтературСЦ немаСФ СФдиного визначення основного капСЦталу, що пСЦдкреслюСФ його багатограннСЦсть. Так, на думку Кукурудзи, основний капСЦтал - це та частина продуктивного капСЦталу, яка бере участь в кСЦлькох виробничих циклах, свою вартСЦсть переносить на створюваний продукт частинами СЦ в процесСЦ виробництва не змСЦнюСФ своСФСЧ натуральноСЧ форми (будСЦвлСЦ, споруди, машини, обладнання СЦ т.д.) [45].

КленСЦн О.В. уточнюСФ, що основний капСЦтал промислового пСЦдприСФмства - це основнСЦ засоби, нематерСЦальнСЦ активи та земельнСЦ ресурси, якСЦ використовуються у виробничСЦй дСЦяльностСЦ протягом тривалого перСЦоду з метою одержання доходу [23].

Мельник В.В. ототожнюСФ довгостроковСЦ активи та основний капСЦтал як вкладення коштСЦв у нерухомСЦсть, облСЦгацСЦСЧ, акцСЦСЧ, запаси корисних копалин, спСЦльнСЦ пСЦдприСФмства, нематерСЦальнСЦ активи СЦ т. СЦн. [56]


Таблиця 1.1.1. ЕкономСЦчна сутнСЦсть основного капСЦталу

Автор

Визначення

А. СмСЦт [71]

Поняття основного та оборотного капСЦталу А.СмСЦт застосовуСФ до будь-якого капСЦталу, незалежно вСЦд сфери його використання. РСЦзницю мСЦж ними вСЦн бачить у тСЦм, що перший даСФ прибуток, не вступаючи в обСЦг СЦ не змСЦнюючи "асника, а другий - тСЦльки в процесСЦ обСЦгу СЦ змСЦни "асника. Основний капСЦтал формуСФться СЦ поповнюСФться за рахунок оборотного.

К.Маркс [30]

Основою розподСЦлу капСЦталу на основний та оборотний, "служит двоСЧстий характер працСЦтАЭ. СкладовСЦ елементи капСЦталу переносять свою вартСЦсть на товар конкретною працею, але при цьому однСЦ з них переносять свою вартСЦсть повнСЦстю на протязСЦ циклу - це оборотний капСЦтал, а другСЦ поступово, приймаючи участь у декСЦлькох виробничих циклах - це основний капСЦтал.

РЖ.РЖ. Кукурудза

[45]

Основний капСЦтал - це та частина продуктивного капСЦталу, яка бере участь в кСЦлькох виробничих циклах, свою вартСЦсть переносить на створюваний продукт частинами СЦ в процесСЦ виробництва не змСЦнюСФ своСФСЧ натуральноСЧ форми (будСЦвлСЦ, споруди, машини, обладнання СЦ т.д.).

О.В. КленСЦн [23]

Основний капСЦтал промислового пСЦдприСФмства - це основнСЦ засоби, нематерСЦальнСЦ активи та земельнСЦ ресурси, якСЦ використовуються у виробничСЦй дСЦяльностСЦ протягом тривалого перСЦоду з метою одержання доходу.

В.М. Тарасевич

[31]

Основний капСЦтал тАФ це частина постСЦйного капСЦталу, яка складаСФться з вартостСЦ засобСЦв працСЦ (будСЦВнвель, споруд, машин, устаткування) та обертаСФться протягом кСЦлькох перСЦодСЦв виробництва. Вона переноВнсить свою вартСЦсть на готовий продукт частинами.

ВартСЦсть основного капСЦталу вСЦдшкодовуСФться виробнику по мСЦрСЦ реалСЦзацСЦСЧ готових товарСЦв (продукцСЦСЧ, послуг).

С.В. Мочерний

[59]

Основний капСЦтал - це частина постСЦйного капСЦталу, яка складаСФться з вартостСЦ засобСЦв працСЦ (будСЦвель, споруд, машин, устаткування ) та обертаСФться протягом кСЦлькох перСЦодСЦв виробництва.

В.М. Мельник [56]

ДовгостроковСЦ активи, або основний капСЦтал, - це вкладення коштСЦв у нерухомСЦсть, облСЦгацСЦСЧ, акцСЦСЧ, запаси корисних копалин, спСЦльнСЦ пСЦдприСФмства, нематерСЦальнСЦ активи СЦ т. СЦн.

В.Д. Базилевич

[30]

Основний капСЦтал характеризуСФ ту частину капСЦталу, яку використовуСФ пСЦдприСФмство, тобто яка СЦнвестована в усСЦ види його позаоборотних активСЦв


Одночасно, усСЦ науковцСЦ погоджуються, що основною складовою основного капСЦталу пСЦдприСФмства СФ основнСЦ засоби. ВСЦдтворення основного капСЦталу - це процес безперервного вСЦдшкодування вартостСЦ основних засобСЦв та нематерСЦальних активСЦв за рахунок амортизацСЦйного фонду, СЧх оновлення на новСЦй технСЦчнСЦй, технологСЦчнСЦй та програмнСЦй основСЦ, а також зростання вартостСЦ основного капСЦталу за рахунок частини створеного додаткового продукту. Важливу роль в управлСЦннСЦ процесом вСЦдтворення основних засобСЦв вСЦдСЦграють бухгалтерський облСЦк, аналСЦз, аудит.

ЗгСЦдно з П(С)БО 7 основнСЦ засоби - це матерСЦальнСЦ активи, що пСЦдприСФмство утримуСФ з метою використання СЧхнСЦй у процесСЦ виробництва або постачання товарСЦв, надання послуг, здачСЦ в оренду СЦншим особам або для здСЦйснення адмСЦнСЦстративних СЦ соцСЦально-культурних функцСЦй, очСЦкуваний термСЦн корисного використання (експлуатацСЦСЧ) яким бСЦльш одного року (або операцСЦйного циклу, якщо вСЦн бСЦльш року).

ТермСЦн корисного використання (експлуатацСЦСЧ) - очСЦкуваний перСЦод часу, протягом якого необоротнСЦ активи будуть використовуватися пСЦдприСФмством або з СЧхнСЦм використанням буде виготовлений (виконаний) очСЦкуваний пСЦдприСФмством обсяг продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг).

Об'СФкт основних засобСЦв - закСЦнчений пристрСЦй; конструктивно вСЦдособлений предмет, призначений для виконання визначених самостСЦйних функцСЦй; вСЦдособлений комплекс конструктивно з'СФднаних предметСЦв однакового або рСЦзного призначення, що мають для СЧхнього обслуговування загальнСЦ пристосування, пристроСЧ, керування СЦ СФдиний фундамент, у результатСЦ чого кожен предмет може виконувати своСЧ функцСЦСЧ, а комплекс - визначену роботу тСЦльки в складСЦ комплексу, а не самостСЦйно. Якщо один об'СФкт основних засобСЦв складаСФться з частин, що мають рСЦзний термСЦн корисного використання (експлуатацСЦСЧ), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському облСЦку як окремий об'СФкт основних засобСЦв.

Норми П(С)БО 7 застосовуються пСЦдприСФмствами, органСЦзацСЦями й СЦншими юридичними особами усСЦх форм "асностСЦ (крСЦм бюджетних установ) СЦ не поширюСФться на невСЦдтворнСЦ природнСЦ ресурси.

Проте практикою доведено, що сучасне законодавство змушуСФ пСЦдприСФмства вести два види облСЦку основних засобСЦв - податковий СЦ бухгалтерський. Тому важливо усвСЦдомлювати рСЦзницю мСЦж облСЦком основних фондСЦв у податковому й основних засобСЦв у бухгалтерському облСЦку.

Для цСЦлей оподатковування основних фондСЦв основними СФ Закони УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства» (далСЦ - Закон про прибуток) СЦ "Про податок на додану вартСЦсть» (далСЦ - Закон про ПДВ).

ТермСЦн "основнСЦ фонди» для податкового облСЦку визначений п.п. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону про прибуток. ВСЦдповСЦдно до даного пСЦдпункту основнСЦ фонди - це матерСЦальнСЦ цСЦнностСЦ, призначенСЦ платником податкСЦв для використання в господарськСЦй дСЦяльностСЦ платника податкСЦв протягом перСЦоду, що перевищуСФ 365 календарних днСЦв з дати введення в експлуатацСЦю таких матерСЦальних цСЦнностей, СЦ вартСЦсть яких перевищуСФ 1 000 грн. СЦ поступово зменшуСФться у зв'язку з фСЦзичним або моральним зносом. КритерСЦй вСЦднесення до основних фондСЦв тСЦльки тих матерСЦальних цСЦнностей, вартСЦсть яких перевищуСФ 1 000 грн., установлений Законом УкраСЧни вСЦд 01.07.04 р. № 1957-IV "Про внесення змСЦн до закону "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства" (далСЦ - Закон № 1957) СЦ дСЦСФ з 01 липня 2004 року.

За економСЦчною сутнСЦстю поняття "основнСЦ засоби» СЦ "основнСЦ фонди» тотожнСЦ.

ОднСЦСФю з вСЦдмСЦнностей облСЦку основних засобСЦв у бухгалтерському й основних фондах у податковому облСЦку СФ те, що в податковому облСЦку п.п. 8.1.4 п. 8.1 ст. 8 Закону про прибуток визначено перелСЦк основних фондСЦв, витрати на придбання (створення) яких не амортизуються. До них частково вСЦдносяться фонди, визначенСЦ як невиробничСЦ.

ЗгСЦдно з дСЦючою типовою класифСЦкацСЦСФю основнСЦ засоби групуються за СЧх функцСЦональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером СЦ видами, за використанням СЦ належнСЦстю (рис 1.1.1).

ОсновнСЦ засоби за функцСЦональним призначенням та видом дСЦяльностСЦ (виробнича, комерцСЦйна, банкСЦвська) подСЦляють на такСЦ класи:

- виробничСЦ основнСЦ засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому (комерцСЦйному, банкСЦвському) процесСЦ або сприяють його здСЦйсненню (будови, споруди, силовСЦ машини й устаткування, робочСЦ машини СЦ обладнання тощо, якСЦ дСЦють у сферСЦ матерСЦального виробництва);

- невиробничСЦ основнСЦ засоби, що не беруть безпосередньоСЧ або побСЦчноСЧ участСЦ у процесСЦ дСЦяльностСЦ СЦ призначенСЦ здебСЦльшого для обслуговування комунальних СЦ культурно-побутових потреб трудящих (будови СЦ споруди, обладнання, машини СЦ апарати тощо, використовуванСЦ у невиробничСЦй сферСЦ).

ЗгСЦдно зСЦ спецСЦальною класифСЦкацСЦСФю основнСЦ засоби подСЦляються за галузями народного господарства: промисловСЦсть, будСЦвництво, сСЦльське господарство, транспорт, зв'язок тощо.

За натурально-речовими ознаками основнСЦ засоби подСЦляють на окремСЦ види: земля, будови, споруди, передавальне обладнання, машини й устаткування, якСЦ, в свою чергу, подСЦляються на силовСЦ машини й устаткування, робочСЦ машини й устаткування, вимСЦрювальнСЦ та регулюючСЦ прилади й лабораторне устаткування, облСЦковувальну технСЦку, СЦншСЦ машини й устаткування (транспортнСЦ засоби, СЦнструменти, виробничий СЦнвентар СЦ приналежностСЦ, господарський СЦнвентар), робочСЦ та продуктовСЦ тварини, багаторСЦчнСЦ насадження СЦ т. СЦн.

До кожноСЧ з цих груп належать основнСЦ засоби рСЦзних найменувань. Наприклад, до групи будови тАФ корпуси цехСЦв, склади, лабораторСЦСЧ тощо. До транспортних засобСЦв тАФ автомобСЦлСЦ, трактори, електровози, тепловози тощо. До групи СЦнвентаря, СЦнструменту та СЦнших основних засобСЦв тАФ меблСЦ, вимСЦрювальнСЦ прилади тощо.

КласифСЦкацСЦя основних засобСЦв за наведеними групуваннями СФ основою синтетичного облСЦку.

За використанням основнСЦ засоби подСЦляють на дСЦючСЦ (усСЦ основнСЦ засоби, що використовуються у господарствСЦ), недСЦючСЦ (тСЦ, що не використовуються в даний перСЦод часу через тимчасову консервацСЦю пСЦдприСФмства або окремих цехСЦв), запаснСЦ (рСЦзне устаткування, що перебуваСФ в резервСЦ СЦ призначене для замСЦни об'СФктСЦв основних засобСЦв, що вибули або ремонтуються). За такого групування визначають суму амортизацСЦСЧ.

РЖстотне значення в облСЦку основних засобСЦв маСФ розподСЦл СЧх за ознакою належностСЦ на "аснСЦ й орендованСЦ.

ОрендованСЦ основнСЦ засоби показуються в балансСЦ орендодавця або орендаря так, щоб запобСЦгти можливостСЦ подвСЦйного врахування одних СЦ тих самих засобСЦв.

Для цСЦлей бухгалтерського облСЦку основнСЦ засоби (рахунок облСЦку 10 "ОсновнСЦ засоби») класифСЦкуються за такими групами:

-        земельнСЦ дСЦлянки;

-        витрати на полСЦпшення земель;

-        споруди СЦ передаточнСЦ пристроСЧ;

-        машини й устаткування;

-        транспортнСЦ засоби;

-        СЦнструменти, приладдя, СЦнвентар (меблСЦ);

-        робоча СЦ продуктивна худоба;

-        багаторСЦчнСЦ насадження;

-        СЦншСЦ основнСЦ засоби.

Бухгалтерський облСЦк ведеться за кожним об'СФктом основних засобСЦв окремо.

На практицСЦ такий перелСЦк основних засобСЦв не даСФ вичерпноСЧ СЦнформацСЦСЧ для безпомилкового вСЦднесення основного засобу до певноСЧ групи СЦ бСЦльш докладних СЦнструкцСЦй з цього приводу законодавство не надаСФ.

НеобхСЦдно також вСЦдзначити, що МСЦнСЦстерство фСЦнансСЦв у листСЦ вСЦд 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 для визначення складу машин СЦ устаткування рекомендуСФ використовувати КласифСЦкатор основних фондСЦв, затверджений наказом Держкомстандарту вСЦд 19.08.97 р. № 507.

У податковому облСЦку вСЦдповСЦдно до п.п. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону про прибуток основнСЦ фонди пСЦдлягають розподСЦловСЦ по наступних групах:

-        група 1 - будинку, спорудження, СЧхнСЦ структурнСЦ компоненти СЦ передавальнСЦ пристроСЧ, у тому числСЦ житловСЦ будинки СЦ СЧхнСЦ частини (квартири СЦ мСЦiя загального користування), вартСЦсть капСЦтального полСЦпшення землСЦ;

-        група 2 - автомобСЦльний транспорт СЦ вузли (запаснСЦ частини) до нього; меблСЦ; побутовСЦ електроннСЦ, оптичнСЦ, електромеханСЦчнСЦ прилади й СЦнструменти, СЦнше конторське (офСЦсне) устаткування, пристроСЧ СЦ приналежностСЦ до них;

-        група 3 - будь-якСЦ СЦншСЦ основнСЦ фонди, не включенСЦ в групи 1, 2, 4;

-        група 4 - електронно-обчислювальнСЦ машини, СЦншСЦ машини для автоматичноСЧ обробки СЦнформацСЦСЧ, СЧхнСФ програмне забезпечення, зв'язанСЦ з ними засобу зчитування або печатки СЦнформацСЦСЧ, СЦншСЦ СЦнформацСЦйнСЦ системи, телефони (у тому числСЦ стСЦльниковСЦ), мСЦкрофони СЦ рацСЦСЧ, вартСЦсть яких перевищуСФ вартСЦсть малоцСЦнних товарСЦв (предметСЦв).

Як бачимо, для податкового облСЦку перелСЦк груп основних фондСЦв теж не вичерпним. Тому для СЧхньоСЧ класифСЦкацСЦСЧ також варто керуватися згаданим КласифСЦкатором. При цьому, як вСЦдзначаСФ ДПАУ у своСФму листСЦ вСЦд 16.04.2004 р. № 2914/6/15-1116, його варто застосовувати з урахуванням дСЦючих норм Закону про прибуток. Тобто якщо виникають протирСЦччя мСЦж положеннями КласифСЦкатора СЦ Закону про прибуток, то прСЦоритет мають норми Закону про прибуток.

ВСЦдзначимо, що ДПАУ у листСЦ вСЦд 23.02.2004 р. № 1299/16/15-1116 щодо вСЦднесення до складу основних фондСЦв будСЦвельноСЧ органСЦзацСЦСЧ тимчасових (нетитульних) споруд повСЦдомляСФ, що будинку, будСЦвлСЦ, СЧхнСЦ структурнСЦ компоненти СЦ передатнСЦ пристроСЧ, у тому числСЦ житловСЦ будинки СЦ СЧхнСЦ частини (квартири СЦ мСЦiя загального користування), вартСЦсть капСЦтального полСЦпшення землСЦ вСЦдносяться до першоСЧ групи основних фондСЦв.

У листСЦ вСЦд 17.11.2003 р. № 9417/6/15-1316 ДПАУ повСЦдомляСФ, що програмне забезпечення, незалежно вСЦд того, придбане воно окремо вСЦд електронно-обчислювальних машин або разом, але пСЦсля 1 сСЦчня 2003 року, за умови використання його в господарськСЦй дСЦяльностСЦ платника податкСЦв можна вСЦднести до четвертоСЧ групи основних фондСЦв.

Устаткування для обробки грошей (устаткування СЦ пристроСЧ для перерахування, сортування, упакування, контролю дСЦйсностСЦ грошей), як вСЦдзначаСФ ДПАУ в листСЦ вСЦд 15.10.2003 р. № 8558/6/15-1316, варто вСЦдносити до другоСЧ групи основних фондСЦв, як електромеханСЦчнСЦ прилади й СЦнструменти.

ПСЦсля розгляду класифСЦкацСЦСЧ можна визначити друге важливе розходження мСЦж основними засобами в бухгалтерському й основних фондах у податковому облСЦку: класифСЦкацСЦя основних засобСЦв по групах у податковому СЦ рахункам у бухгалтерському облСЦку не збСЦгаСФться.

П(С)БО 7 видСЦляСФ в окремий розряд основних засобСЦв так називанСЦ "СЦншСЦ необоротнСЦ матерСЦальнСЦ активи», якСЦ класифСЦкуються так: бСЦблСЦотечнСЦ фонди, необоротнСЦ матерСЦальнСЦ активи, тимчасовСЦ (не титульнСЦ) споруди, природнСЦ ресурси, зворотня тара, предмети прокату, СЦншСЦ необоротнСЦ матерСЦальнСЦ активи

У ЗаконСЦ про прибуток з перерахованих вище необоротних матерСЦальних активСЦв окремо згадуються тСЦльки бСЦблСЦотечнСЦ фонди як такСЦ, що не пСЦдлягають амортизацСЦСЧ.

КрСЦм цього, з 1 липня 2004 р. в податковому облСЦку Законом № 1957 був уведений вартСЦсноСЧ критерСЦй вСЦднесення матерСЦальних цСЦнностей до основних фондСЦв. МатерСЦальнСЦ цСЦнностСЦ, термСЦн служби яких бСЦльш 365 днСЦв а вартСЦсть менш або дорСЦвнюСФ 1 000 грн., до основних фондСЦв не вСЦдносяться. Витрати на СЧхнСФ придбання вСЦдповСЦдно до п.п. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону про прибуток, вСЦдносяться до складу валових витрат у загальному порядку СЦ враховуються для цСЦлей застосування п. 5.9 ст. 5 цього закону.

РЖншСЦ необоротнСЦ матерСЦальнСЦ активи не мають особливостей в оподатковуваннСЦ СЦ тому що термСЦн СЧхньоСЧ служби бСЦльш року, то вони повиннСЦ класифСЦкуватися по однСЦй з чотирьох груп основних фондСЦв.

ВСЦдповСЦдно до П(С)БО 7 об'СФкт основних засобСЦв визнаСФться активом, якщо СЦснуСФ СЦмовСЦрнСЦсть того, що пСЦдприСФмство отримаСФ в майбутньому економСЦчнСЦ вигоди вСЦд його використання та вартСЦсть його може бути достовСЦрно визначена.

Актив вСЦдображаСФться в балансСЦ за умови, що оцСЦнка його може бути достовСЦрно визначена СЦ очСЦкуСФться отримання в майбутньому економСЦчних вигод, пов'язаних з його використанням.

ПридбанСЦ (створенСЦ) основнСЦ засоби зараховуються на баланс пСЦдприСФмства за первСЦсною вартСЦстю. ПервСЦсна вартСЦсть об'СФкта основних засобСЦв складаСФться з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активСЦв та пСЦдрядникам за виконання будСЦвельно-монтажних робСЦт (без непрямих податкСЦв); реСФстрацСЦйнСЦ збори, державне мито та аналогСЦчнСЦ платежСЦ, що здСЦйснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'СФкт основних засобСЦв; суми ввСЦзного мита; суми непрямих податкСЦв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобСЦв (якщо вони не вСЦдшкодовуються пСЦдприСФмству); витрати зСЦ страхування ризикСЦв доставки основних засобСЦв; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобСЦв; СЦншСЦ витрати, безпосередньо пов'язанСЦ з доведенням основних засобСЦв до стану, у якому вони придатнСЦ для використання СЦз запланованою метою.

Витрати на сплату вСЦдсоткСЦв за користування кредитом не включаються до первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв, придбаних (створених) повнСЦстю або частково за рахунок позикового капСЦталу.

ПервСЦсна вартСЦсть об'СФктСЦв основних засобСЦв, зобов'язання за якСЦ визначенСЦ загальною сумою, визначаСФться розподСЦлом цСЦСФСЧ суми пропорцСЦйно до справедливоСЧ вартостСЦ окремого об'СФкта основних засобСЦв.

ПервСЦсна вартСЦсть безоплатно отриманих основних засобСЦв дорСЦвнюСФ СЧх справедливСЦй вартостСЦ на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 "ОсновнСЦ засоби».

ПервСЦсною вартСЦстю основних засобСЦв, що внесенСЦ до статутного капСЦталу пСЦдприСФмства, визнаСФться погоджена засновниками (учасниками) пСЦдприСФмства СЧх справедлива вартСЦсть з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 "ОсновнСЦ засоби».

ПервСЦсна вартСЦсть об'СФктСЦв, переведених до основних засобСЦв з оборотних активСЦв, товарСЦв, готовоСЧ продукцСЦСЧ тощо дорСЦвнюСФ СЧСЧ собСЦвартостСЦ, яка визначаСФться згСЦдно з П(С)БО 9 "Запаси" та 16 "Витрати".

ПервСЦсна вартСЦсть об'СФкта основних засобСЦв, отриманого в обмСЦн на подСЦбний об'СФкт, дорСЦвнюСФ залишковСЦй вартостСЦ переданого об'СФкта основних засобСЦв. Якщо залишкова вартСЦсть переданого об'СФкта перевищуСФ його справедливу вартСЦсть, то первСЦсною вартСЦстю об'СФкта основних засобСЦв, отриманого в обмСЦн на подСЦбний об'СФкт, СФ справедлива вартСЦсть переданого об'СФкта з включенням рСЦзницСЦ до витрат звСЦтного перСЦоду.

ПервСЦсна вартСЦсть об'СФкта основних засобСЦв, придбаного в обмСЦн (або частковий обмСЦн) на неподСЦбний об'СФкт, дорСЦвнюСФ справедливСЦй вартостСЦ переданого об'СФкта основних засобСЦв, збСЦльшенСЦй (зменшенСЦй) на суму грошових коштСЦв чи СЧх еквСЦвалентСЦв, що була передана (отримана) пСЦд час обмСЦну.

ПервСЦсна вартСЦсть основних засобСЦв збСЦльшуСФться на суму витрат, пов'язаних з полСЦпшенням об'СФкта (модернСЦзацСЦя, модифСЦкацСЦя, добудова, дообладнання, реконструкцСЦя тощо), що призводить до збСЦльшення майбутнСЦх економСЦчних вигод, первСЦсно очСЦкуваних вСЦд використання об'СФкта.

Залишкова вартСЦсть основних засобСЦв зменшуСФться у зв'язку з частковою лСЦквСЦдацСЦСФю об'СФкта основних засобСЦв.

Витрати, що здСЦйснюються для пСЦдтримання об'СФкта в робочому станСЦ та одержання первСЦсно визначеноСЧ суми майбутнСЦх економСЦчних вигод вСЦд його використання, включаються до складу витрат.

ПСЦдприСФмство може переоцСЦнювати об'СФкт основних засобСЦв, якщо залишкова вартСЦсть цього об'СФкта суттСФво вСЦдрСЦзняСФться вСЦд його справедливоСЧ вартостСЦ на дату балансу.

ПереоцСЦнена вартСЦсть - вартСЦсть необоротних активСЦв пСЦсля СЧх переоцСЦнки. У разСЦ переоцСЦнки об'СФкта основних засобСЦв на ту саму дату здСЦйснюСФться переоцСЦнка всСЦх об'СФктСЦв групи основних засобСЦв, до якоСЧ належить цей об'СФкт.

ВартСЦсть основних засобСЦв (крСЦм вартостСЦ землСЦ СЦ незавершених капСЦтальних СЦнвестицСЦй) СФ об'СФктом амортизацСЦСЧ.

АмортизацСЦя - систематичний розподСЦл вартостСЦ, яка амортизуСФться, необоротних активСЦв протягом строку СЧх корисного використання (експлуатацСЦСЧ).

Зменшення корисностСЦ - втрата економСЦчноСЧ вигоди в сумСЦ перевищення залишковоСЧ вартостСЦ активу над сумою очСЦкуваного вСЦдшкодування.

Знос основних засобСЦв - сума амортизацСЦСЧ об'СФкта основних засобСЦв з початку його корисного використання

ВартСЦсть, яка амортизуСФться, - первСЦсна або переоцСЦнена вартСЦсть необоротних активСЦв за вирахуванням СЧх лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ.

ЛСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть - сума коштСЦв або вартСЦсть СЦнших активСЦв, яку пСЦдприСФмство очСЦкуСФ отримати вСЦд реалСЦзацСЦСЧ (лСЦквСЦдацСЦСЧ) необоротних активСЦв пСЦсля закСЦнчення строку СЧх корисного використання (експлуатацСЦСЧ), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (лСЦквСЦдацСЦСФю).

ВСЦдповСЦдно до п.Ва7 П(С)БО 7 "ОсновнСЦ засоби» основнСЦ засоби зараховуються на баланс пСЦдприСФмства за первСЦсною вартСЦстю. Одиницею облСЦку основних засобСЦв СФ обтАЩСФкт основних засобСЦв. Формування первСЦсноСЧ вартостСЦ в бухгалтерському облСЦку також регламентовано нормами П(С)БО 7 "ОсновнСЦ засоби». У податковому облСЦку формуСФться балансова вартСЦсть окремого обтАЩСФкта (для обтАЩСФктСЦв 1 групи) або вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв. КритерСЦСЧ формування первСЦсноСЧ СЦ балансовоСЧ вартостСЦ представленСЦ у табл. 2.1.

Для правильного облСЦку основних засобСЦв необхСЦдно вСЦрно визначати СЦ розрСЦзняти моменти "взяття» основних засобСЦв на баланс, момент введення в експлуатацСЦю, момент початку нарахування бухгалтерськоСЧ СЦ податковоСЧ амортизацСЦСЧ СЦ моменти змСЦни вартостСЦ груп основних фондСЦв. Ознаки для визначення таких моментСЦв представлено в табл. 1.1.2, 1.1.3.


Таблиця 1.1.2. Формування первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у бухгалтерському та податковому облСЦку

№  п/п

СпосСЦб придбання

Бухгалтерський облСЦк  (формування первСЦсноСЧ вартостСЦ)

Податковий облСЦк  (формування балансовоСЧ вартостСЦ)

1

2

3

4

1

ПридбанСЦ за грошовСЦ кошти

ВартСЦсть, сплачена постачальниковСЦ або пСЦдрядчиковСЦ + додатковСЦ витрати

ВартСЦсть придбання + додатковСЦ витрати - ПДВ (п.п.Ва8.4.1 п.Ва8.4 ст.Ва8 Закону ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства»)

2

ПридбанСЦ в звтАЩязаних осСЦб

ВартСЦсть придбання, але не бСЦльш звичайноСЧ цСЦни + додатковСЦ витрати - ПДВ (прибуток)

3

ВиготовленСЦ самостСЦйно

Витрати на виготовлення + витрати на введення в експлуатацСЦю + витрати стороннСЦх органСЦзацСЦй

Витрати на виготовлення + витрати на введення в експлуатацСЦю + витрати стороннСЦх органСЦзацСЦй (без ПДВ) (п.п.Ва8.4.2 п.Ва8.4 ст.Ва8 Закону ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства»)

4

ОтриманСЦ безкоштовно

Справедлива вартСЦсть на дату одержання (з урахуванням додаткових витрат)

На вартСЦсть отриманого основного засобу (але не нижче звичайноСЧ вартостСЦ) необхСЦдно показати доход згСЦдно п.п.Ва4.1.6 п.Ва4.1 ст.Ва4 Закону ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства»). На вартСЦсть додаткових

1

2

3

4
фактичних витрат збСЦльшуСФться балансова вартСЦсть групи вСЦдповСЦдно до п.п.Ва8.4.1 п.Ва8.4 ст.8 Закону ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства»

5

ВнесенСЦ до статутного капСЦталу

Погоджена засновниками справедлива вартСЦсть + додатковСЦ витрати

Погоджена засновниками справедлива вартСЦсть + (додатковСЦ витрати - ПДВ)

(п.п.Ва8.4.1 п.Ва8.4 ст.Ва8 Закону ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства»)

6

ОтриманСЦ в обмСЦн на подСЦбний обтАЩСФкт

Залишкова вартСЦсть переданого обтАЩСФкта основних засобСЦв. Якщо залишкова вартСЦсть переданого обтАЩСФкта перевищуСФ його справедливу вартСЦсть, то первСЦсною вартСЦстю обтАЩСФкта основних засобСЦв, отриманого в обмСЦн на подСЦбний обтАЩСФкт, СФ справедлива вартСЦсть переданого обтАЩСФкта з включенням рСЦзницСЦ у витрати звСЦтного перСЦоду

ВартСЦсть отриманого обтАЩСФкта основних фондСЦв + додатковСЦ витрати - ПДВ (бартернСЦ операцСЦСЧ в податковому облСЦку здСЦйснюються за правилами облСЦку операцСЦй купСЦвлСЦ-продажу)  (п.п.Ва7.1.1 п.Ва7.1 ст.Ва7 Закону ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства»)

7

ОдержанСЦ в обмСЦн на неподСЦбний обтАЩСФкт

Справедлива вартСЦсть одержаного обтАЩСФкту змСЦнена на суму грошових коштСЦв або СЧх еквСЦвалентСЦв, яка була передана (надана) пСЦд час обмСЦну

8

ПереведенСЦ з товарСЦв, запасСЦв, готовоСЧ продукцСЦСЧ

СобСЦвартСЦсть товарСЦв, запасСЦв, готовоСЧ продукцСЦСЧ

Витрати, понесенСЦ в звтАЩязку з придбанням товарСЦв, запасСЦв, виготовленням готовоСЧ продукцСЦСЧ*


ЗгСЦдно з п.п.Ва8.3.4 и 8.3.5 п.Ва8.3 ст.Ва8 Закону "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства» облСЦк балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв групи 1 ведеться по кожному обтАЩСФкту окремо, а основних фондСЦв груп 2, 3, 4 ведеться за сукупною балансовою вартСЦстю.

У ЗаконСЦ ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства» збСЦльшення балансовоСЧ вартостСЦ групи основних фондСЦв не повтАЩязано з СЧхнСЦм введенням в експлуатацСЦю, а повтАЩязано тСЦльки СЦз сумою понесених витрат.

Дату податкового облСЦку таких витрат потрСЦбно визначати вСЦдповСЦдно до п.Ва11.2 ст.Ва11 ВлПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмства», тобто по першСЦй подСЦСЧ.


Таблиця 1.1.3. Узгодження термСЦнСЦв здСЦйснення операцСЦй з основними засобами в бухгалтерському облСЦку

ПодСЦя

Дата

Документи

Постановка на баланс

Дата одержання основного засобу на склад або нерухомостСЦ у "аснСЦсть.

Накладна, документи, що пСЦдтверджують право "асностСЦ на нерухомСЦсть.

Початок нарахування амортизацСЦСЧ

МСЦсяць, що випливаСФ за мСЦсяцем введення в експлуатацСЦю

Акт введення в експлуатацСЦю або Акт прийому-передачСЦ вСЦдремонтованих, реконструйованих СЦ модернСЦзованих обтАЩСФктСЦв

Скасування нарахування амортизацСЦСЧ

МСЦсяць, що випливаСФ за мСЦсяцем, у якому обтАЩСФкт виведений зСЦ складу основних засобСЦв або з експлуатацСЦСЧ.

Акт на списання або Акт прийому-передачСЦ вСЦдремонтованих, реконструйованих СЦ модернСЦзованих обтАЩСФктСЦв


Таким чином, питання розумСЦння сутностСЦ основних засобСЦв, напрямСЦв СЧх оцСЦнки СЦ класифСЦкацСЦСЧ суттСФво впливаСФ на органСЦзацСЦю бухгалтерського облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ.

1.2 Значення СЦ завдання облСЦку та аналСЦзу в управлСЦннСЦ основними засобами пСЦдприСФмства


Основним завданням управлСЦння СФ пошук сприятливих можливостей, якСЦ дають змогу працювати пСЦдприСФмству, а також координацСЦя та управлСЦння такою роботою найбСЦльш ефективними способами. Для виконання таких завдань керСЦвництву необхСЦдна СЦнформацСЦя не тСЦльки про поточну дСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмства про доходи СЦ витрати за видами дСЦяльностСЦ, але й про його потенцСЦйнСЦ можливостСЦ, тобто СЦнформацСЦя, яка обТСрунтовуСФ поточнСЦ та перспективнСЦ напрямки розвитку господарства СЦ видСЦв дСЦяльностСЦ.

Ведення облСЦку повинне давати змогу "аснику вСЦльно орСЦСФнтуватися в економСЦчних показниках, необхСЦдних для керСЦвництва пСЦдприСФмством.

Бухгалтерський облСЦк СФ лише однСЦСФю СЦз складових структури управлСЦння пСЦдприСФмством, а вСЦн повинен бути ще й органСЦзований вСЦдповСЦдно до потреб ефективного прийняття управлСЦнських рСЦшень.

ОблСЦк - це СЦнформацСЦйна система, в якСЦй первинна розрСЦзнена СЦнформацСЦя про господарськСЦ процеси перетворюСФться в СЦнформацСЦйнСЦ данСЦ, необхСЦднСЦ для управлСЦння пСЦдприСФмством.

ФункцСЦонування УкраСЧни як незалежноСЧ самостСЦйноСЧ держави стало початком СЦстотних перетворень у соцСЦально-економСЦчному життСЦ краСЧни. У цих умовах перебудову господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств спрямовано на оволодСЦння механСЦзмом ринкових вСЦдносин СЦ поставлено новСЦ вимоги як до змСЦсту, так СЦ до методСЦв облСЦку, контролю та здСЦйснення економСЦчного аналСЦзу. Ринок вимагаСФ швидкого реагування на змСЦну виробничоСЧ ситуацСЦСЧ, пСЦдтримку сталостСЦ фСЦнансового стану. Щоб вижити СЦ працювати в такому середовищСЦ, керСЦвники повиннСЦ бути квалСЦфСЦкованими аналСЦтиками, мати навички стратегСЦчного планування, аналСЦзу, вмСЦти використовувати отриманий досвСЦд для досягнення поставленоСЧ мети.

Сферою застосування бухгалтерського облСЦку СФ пСЦдприСФмства, органСЦзацСЦСЧ, установи виробничоСЧ, комерцСЦйноСЧ, кредитно-банкСЦвськоСЧ та СЦнших видСЦв дСЦяльностСЦ, а через узагальнення його даних та звСЦтностСЦ - галузСЦ, економСЦка окремих краСЧн, в цСЦлому свСЦтова економСЦка.

Бухгалтерський облСЦк - це система безперервного СЦ взаСФмоповтАЩязаного спостереження за створенням суспСЦльного продукту СЦ повтАЩязаними з ними процесами обмСЦну, розподСЦлу та перерозподСЦлу, за наявнСЦстю СЦ рухом майна господарств та вСЦдображення цих процесСЦв у грошовому вираженнСЦ з метою одержання СЦнформацСЦСЧ, необхСЦдноСЧ для управлСЦння дСЦяльнСЦстю господарства будь-якого масштабу та рСЦвня. СьогоднСЦ бухгалтерський облСЦк став складовою частиною управлСЦнськоСЧ системи свСЦтовоСЧ економСЦки. Без бухгалтерського облСЦку неможливе управлСЦння будь-якою ланкою господарства, недаремно його називають "мовою бСЦзнесу ".

Беручи до уваги виключну важливСЦсть ефективного управлСЦння основними засобами пСЦдприСФмства як основи матерСЦально-технСЦчного забезпечення дСЦяльностСЦ, основними завданнями облСЦку основних засобСЦв СФ (рис 1.2.1:

 1. своСФчасний збСЦр, реСФстрацСЦя та точне вСЦдображення первинних даних про основнСЦ засоби вСЦдповСЦдно до чинного законодавства;
 2. правдиве та неупереджене вСЦдображення основних засобСЦв в облСЦкових регСЦстрах облСЦку, фСЦнансовСЦй звСЦтностСЦ;
 3. забезпечення контролю за формуванням первСЦсноСЧ вартостСЦ, умов переоцСЦнки, залишковоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв вСЦдповСЦдно до чинного законодавства з облСЦку та наказу про облСЦкову полСЦтику пСЦдприСФмства;
 4. забезпечення контролю за наявнСЦстю та станом основних засобСЦв;
 5. обТСрунтування методу нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв;
 6. формування повноСЧ, достовСЦрноСЧ своСФчасноСЧ СЦнформацСЦСЧ про основнСЦ засоби для прийняття управлСЦнських рСЦшень внутрСЦшнСЦми СЦ зовнСЦшнСЦми користувачами СЦнформацСЦСЧ.

Проблеми, якСЦ повиннСЦ вирСЦшувати пСЦдприСФмства, не завжди можна вСЦднести на рахунок впливу зовнСЦшнСЦх факторСЦв. ЗмСЦни в економСЦцСЦ, особливо у спСЦввСЦдношеннСЦ цСЦн, виявляють слабкСЦ мСЦiя всерединСЦ пСЦдприСФмства як виробничСЦй системСЦ. ЦентралСЦзований розподСЦл ресурсСЦв СЦ результатСЦв дСЦяльностСЦ сприяв накопиченню ресурсСЦв, якСЦ не використовувалися найкращим способом. ПСЦдприСФмства звикли працювати не придСЦляючи уваги економСЦчнСЦй ефективностСЦ своСФСЧ виробничоСЧ системи. ПрСЦоритетними були технологСЦчнСЦ задачСЦ, економСЦчнСЦ цСЦлСЦ практично були поза увагою, що СЦ призвело до створення систем виробництва з дуже високими витратами.

В умовах ринковоСЧ економСЦки вСЦдсутнСФ жорстоке закрСЦплення споживачСЦв за виробниками, немаСФ твердих цСЦн СЦ державних гарантСЦй за вСЦдвантаження продукцСЦСЧ. Виник ризик вСЦдмови заявок, ризик в поверненнСЦ заборгованостСЦ, ризик в змСЦнСЦ ситуацСЦСЧ на ринках збуту. Але ризик - це природна вСЦдмСЦнна риса ринковоСЧ економСЦки вСЦд плановоСЧ. Завданням управлСЦння СФ мСЦнСЦмСЦзацСЦя рСЦвня економСЦчного ризику. Саме тому в умовах конкуренцСЦСЧ всСЦ пСЦдприСФмства зобовтАЩязанСЦ постСЦйно пСЦдвищувати свою продуктивнСЦсть, тобто збСЦльшувати ефект вСЦд використання ресурсСЦв.

В умовах трансформацСЦйних процесСЦв, якСЦ вСЦдбуваються в УкраСЧнСЦ протягом останнСЦх рокСЦв - одним з головних завдань сьогодення СФ зростання СЦ пСЦдвищення ефективностСЦ пСЦдприСФмства на основСЦ новСЦтнСЦх технологСЦй СЦ методСЦв господарювання з залученням висококвалСЦфСЦкованих фахСЦвцСЦв. Серед економСЦчних методСЦв управлСЦння за рСЦзних форм "асностСЦ важливу роль вСЦдСЦграСФ економСЦчний аналСЦз.

Завдання аналСЦзу визначаються мСЦiем СЦ часом проведення, специфСЦчними умовами дСЦяльностСЦ обтАЩСФкта, що аналСЦзуСФться. Завданням аналСЦзу стану та руху основних засобСЦв СФ встановлення забезпеченостСЦ пСЦдприСФмства та його структурних пСЦдроздСЦлСЦв основними засобами - вСЦдповСЦднСЦсть величини складу СЦ технСЦчного рСЦвня активСЦв, потреби в них; визначення обсягСЦв СЧх росту, оновлення та вибуття, вивчення технСЦчного стану, особливо СЧх активноСЧ частини - машин та устаткування, визначення ступеня використання основних засобСЦв.

Завданнями аналСЦзу основних засобСЦв СФ (рис. 1.2.2):        

 • оцСЦнка складу та структури основних засобСЦв;
 • визначення наявностСЦ, технСЦчного стану та руху основних засобСЦв;
 • вивчення ступеня використання виробничоСЧ потужностСЦ пСЦдприСФмства та обладнання;
 • аналСЦз узагальнюючих та часткових показникСЦв ефективностСЦ використання основних засобСЦв;
 • аналСЦз технСЦко-експлуатацСЦйних показникСЦв ефективностСЦ використання освоСФних засобСЦв;
 • аналСЦз впливу ефективностСЦ основних засобСЦв на показники фСЦнансово-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ.

Таким чином, володСЦння основними засобами забезпечуСФ нормальне функцСЦонування субтАЩСФкта господарювання, посилюСФ конкурентоздатнСЦсть на ринку, пСЦдвищуСФ ефективнСЦсть функцСЦй управлСЦння. Досягнення поставленого завдання можливе лише за умови ефективного управлСЦння основними засобами на основСЦ рацСЦональноСЧ органСЦзацСЦСЧ облСЦку, аналСЦзу та аудиту.1.3 Характеристика господарсько-фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» та постановки облСЦково-аналСЦтичноСЧ роботи


ДочСЦрнСФ пСЦдприСФмство ПолтавськоСЧ облспоживспСЦлки "Шишацький завод мСЦнеральних вод» - саме таку назву маСФ випробник вСЦдомоСЧ в УкраСЧнСЦ та за кордоном газованоСЧ води "ГоголСЦвська». ЗмСЦнювались "асники, змСЦнювалась назва, але джерело вСЦдкрите ще в 1936 роцСЦ не переставало експлуатуватися. За 3 км на пСЦвденний захСЦд вСЦд смт. Шишаки, урочище "Бутова гора», свердловина №1 даСФ 120 м3/добу мСЦнеральноСЧ лСЦкувально-столовоСЧ води. Невеликий за обсягами цех розливу задовольняСФ попит на мСЦнеральну воду "ГоголСЦвська» в повному обсязСЦ. ПостСЦйно працюСФ одна змСЦна робСЦтникСЦв близько 15 чоловСЦк, а у спекотнСЦ погоду, коли попит на прохолоднСЦ напоСЧ збСЦльшуСФться, додатково на сезонну роботу набирають ще одну чи двСЦ змСЦни.

Протягом 2006-2008 рр. ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за результатами дСЦяльностСЦ одержало прибуток.

ЕфективнСЦсть дСЦяльностСЦ залежить вСЦд рацСЦональностСЦ органСЦзацСЦСЧ та ведення бухгалтерського облСЦку СЦ аналСЦзу на пСЦдприСФмствСЦ.

ПСЦдприСФмство веде бухгалтерський облСЦк та складаСФ фСЦнансову звСЦтнСЦсть СЦ подаСФ СЧСЧ у встановленому порядку вСЦдповСЦдно до Закону УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк СЦ фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦ», П(С)БО, СЦнших нормативно-правових актив, наказу про облСЦкову полСЦтику (додаток Д).

ЗгСЦдно наказу про облСЦкову полСЦтику ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» вСЦд 2 сСЦчня 2007 року "Про облСЦкову полСЦтику та органСЦзацСЦю бухгалтерського облСЦку на 2007 рСЦк» (Додаток А) ведення бухгалтерського облСЦку покладено на бухгалтерську службу заводу мСЦнеральних вод на чолСЦ з головним бухгалтером. ВСЦдповСЦдальнСЦсть працСЦвникСЦв бухгалтерськоСЧ служби за ведення бухгалтерського облСЦку регулюСФться посадовими СЦнструкцСЦями.

Головний бухгалтер ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» виконуСФ своСЧ обовтАЩязки вСЦдповСЦдно до Положення про головного бухгалтера та посадовоСЧ СЦнструкцСЦСЧ. До обовтАЩязкСЦв головного бухгалтера входить зокрема:

- складати та надавати керСЦвництву на затвердження план роботи бухгалтерСЦСЧ, органСЦзовувати контроль за СЧх виконанням;

- здСЦйснювати розподСЦл обовтАЩязкСЦв мСЦж працСЦвниками бухгалтерСЦСЧ;

- забезпечувати ведення бухгалтерського облСЦку пСЦдприСФмства вСЦдповСЦдно до СФдиних методологСЦчних вимог бухгалтерського облСЦку, складати та подавати у встановленСЦ термСЦни фСЦнансову, статистичну та податкову звСЦтнСЦсть;

- органСЦзовувати контроль за своСФчаснСЦстю вСЦдображення на рахунках бухгалтерського облСЦку всСЦх господарських операцСЦй;

- пСЦдписувати разом з керСЦвником пСЦдприСФмства всСЦ документи, що СФ пСЦдставою для одержання грошових коштСЦв, кредитнСЦ та фСЦнансовСЦ зобовтАЩязання, вСЦзувати господарськСЦ угоди, а також постанови та розпорядження про затвердження працСЦвникам посадових окладСЦв, надбавок та премСЦй;

- правильно нараховувати та своСФчасно перераховувати податки та збори, передбаченСЦ чинним законодавством, здСЦйснювати розрахунки з банками за кредитами та позиками, сплачувати процент за СЧх користування, своСФчасно погашати заборгованСЦсть з постачальниками за товари, роботи, послуги;

- перевСЦряти стан бухгалтерського облСЦку тощо.

РацСЦональна органСЦзацСЦя облСЦку сприяСФ формуванню достовСЦрноСЧ, неупередженоСЧ СЦнформацСЦСЧ про грошовСЦ потоки пСЦдприСФмства.

Безпосередньо аналСЦтичною роботою на пСЦдприСФмствСЦ займаСФться економСЦчний вСЦддСЦл, представлений головним економСЦстом та економСЦстом. Для досягнення мети, аналСЦзуючи дСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмства, вСЦддСЦл вирСЦшуСФ наступнСЦ задачСЦ:

- визначення структури управлСЦння пСЦдприСФмством по основних напрямках дСЦяльностСЦ;

- оцСЦнка показникСЦв динамСЦчностСЦ розвитку пСЦдприСФмства;

- оцСЦнка прибутковостСЦ пСЦдприСФмства.

Результатом такого аналСЦзу стаСФ доповСЦдна записка, що подаСФться керСЦвнику пСЦдприСФмства, про результати дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства за звСЦтний рСЦк з рекомендацСЦями та висновками.

Напрями аналСЦтичноСЧ роботи працСЦвниками здСЦйснюються за трьома етапами: пСЦдготовчим, основним СЦ завершальним.

ПСЦдготовчий етап:

1.        Розробка плану та програми аналСЦтичноСЧ роботи.

2.        ВибСЦр СЦ визначення загального стану об'СФкта аналСЦзу.

3.        Формування цСЦлей та завдань аналСЦзу СЦ напрямСЦв використання його результатСЦв.

4.        Розробка системи синтетичних та аналСЦтичних показникСЦв, за допомогою яких характеризуСФться об'СФкт аналСЦзу.

5.        РозподСЦл роботи мСЦж аналСЦтиками.

6.        Розробка макетСЦв СЦ форм аналСЦтичних таблиць, графСЦкСЦв, схем.

7.        ПеревСЦрка достовСЦрностСЦ джерел СЦнформацСЦСЧ та вивчення матерСЦалСЦв попереднСЦх обстежень.

8.        Визначення конкретних виконавцСЦв та розподСЦл обов'язкСЦв мСЦж ними, а також СЦншСЦ органСЦзацСЦйнСЦ питання.

Основний етап:

1.        ЗбСЦр та опрацьовування необхСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ,

2.        ПеревСЦрка повноти й вСЦрогСЦдностСЦ звСЦтних даних, проведення арифметичного, логСЦчного СЦ балансового зведення показникСЦв.

3.        Визначення загальних вСЦдхилень величини показникСЦв виконання завдань вСЦд базових величин.

4.        Виявлення взаСФмодСЦючих факторСЦв СЦ обчислення СЧхнього впливу на змСЦну величини показникСЦв.

5.        Виявлення зайвих витрат СЦ невикористаних можливостей (перспективних резервСЦв) пСЦдвищення ефективностСЦ виробництва.

Завершальний етап:

1.        Проведення пСЦдсумковоСЧ оцСЦнки дСЦяльностСЦ СЦ узагальнення результатСЦв аналСЦзу.

2.         Розробка висновкСЦв СЦ пропозицСЦй щодо прийняття належних управлСЦнських рСЦшень за результатами аналСЦзу, вСЦдповСЦдно до цСЦлей СЦ завдань дСЦяльностСЦ. ЦСЦ висновки та пропозицСЦСЧ оформляються у виглядСЦ пояснювальноСЧ записки до звСЦту чи доповСЦдноСЧ записки на СЦм'я керСЦвника пСЦдприСФмства або менеджера, за дорученням якого проводився аналСЦз.

3.        Розробка органСЦзацСЦйно-технСЦчних заходСЦв щодо усунення недолСЦкСЦв, пСЦдвищення ефективностСЦ використання виявлених резервСЦв (за виконанням заходСЦв встановлюСФться дСЦйовий повсякденний контроль).

4.        ПСЦдготовка розпорядчих актСЦв, призначення осСЦб, вСЦдповСЦдальних за виконання прийнятих рСЦшень.

5.        Контроль за впровадженням пропозицСЦй, якСЦ було висунуто за результатами аналСЦзу.

Обробку та достовСЦрнСЦсть аналСЦтичноСЧ СЦнформацСЦСЧ забезпечуСФ використання ПЕОМ для здСЦйснення вСЦдповСЦдних оцСЦнок. Але вСЦдсутнСЦсть спецСЦальних прикладних аналСЦтичних програм суттСФво знижуСФ ефективнСЦсть аналСЦтичноСЧ роботи.

За СЦнформацСЦСФю фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ протягом 2007-2008 рр. чистий прибуток ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»становив 3,1 тис грн., що на 0,9 тис грн. бСЦльше, нСЦж у 2006 р.

АналСЦз основних показникСЦв дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства за табл. 1.3.1 свСЦдчить, що протягом 2006-2008 рр. динамСЦка валюти балансу пСЦдприСФмства неоднозначна

На кСЦнець 2008 р. величина майна становила 1490,7 тис грн., що на 4,7 тис грн. або на 0,3% менше, нСЦж на кСЦнець 2006 р. та на 54,3 тис грн. або на 3,8% бСЦльше показника 2007 р. (додатки Е, Ж, И).


Таблиця 1.3.1 Показники фСЦнансово-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки

Показники

2006 рСЦк

2007 рСЦк

2008 рСЦк

ВСЦдхилення

2008 р. вСЦд:

2008р.

у % до:

2006р.

2007р.

2006р.

2007р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. КапСЦтал (станом на кСЦнець перСЦоду), тис. грн.

1495,4

1436,4

1490,7

-4,7

54,3

99,7

103,8

1.1. "асний капСЦтал, у т. ч.

1198,8

1201,9

1205,0

6,2

3,1

100,5

100,3

власний оборотний капСЦтал

28,8

107,4

40,6

11,8

-66,8

141,0

37,8

НерозподСЦлений прибуток (непокритий збиток)

3,0

3,1

3,1

0,1

0,0

103,3

100,0

1.2. Позиковий капСЦтал, у т.ч.

296,6

234,5

285,7

-10,9

51,2

96,3

121,8

поточнСЦ зобов'язання за розрахунками

124,9

112,7

110,7

-14,2

-2,0

88,6

98,2

2. Ресурси, тис. грн
2.1. СередньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв основного виду дСЦяльностСЦ

2200,7

2224,7

2308,5

107,9

83,8

104,9

103,8

2.2. СередньорСЦчна вартСЦсть оборотних активСЦв, у т. ч.

375,1

333,7

334,1

-41,0

0,5

89,1

100,1

запасСЦв

321,2

289,5

290,2

-31,0

0,7

90,3

100,2

2.3. СередньооблСЦкова чисельнСЦсть працСЦвникСЦв, чол

70

72

72

2

0

102,9

100,0

2.3. Фонд оплати працСЦ, тис. грн.

375,7

499,8

642,3

266,6

142,5

171,0

128,5

3. ЕкономСЦчнСЦ показники
3.1. Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн.

2844,1

3545,9

3863,7

1019,6

317,8

135,8

109,0

3.4. СобСЦвартСЦсть реалСЦзованоСЧ продукцСЦСЧ (товарСЦв, робСЦт, послуг), тис грн

2259,8

2842,6

3163,9

904,1

321,3

140,0

111,3

3.5. Витрати, тис. грн.
- вСЦд операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ

2476,2

3096,6

3320,1

843,9

223,5

134,1

107,2

3.6. Витрати на 1 грн виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, коп.

0,87

0,87

0,86

-0,01

-0,01

98,7

98,7

3.7. Прибуток (збиток), тис. грн.:
- валовий прибуток (збиток)

584,3

703,3

699,8

115,5

-3,5

119,8

99,5

- вСЦд операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ

49,1

48,9

1,7

-47,4

-47,2

3,5

3,5

- вСЦд звичайноСЧ дСЦяльностСЦ до оподаткування

18,8

25,8

61,1

42,3

35,3

325,0

236,8

- чистий прибуток

2,2

3,1

3,1

0,9

0,0

140,9

100,0

3.8. ПродуктивнСЦсть працСЦ, тис грн.

40,6

49,2

53,7

13,0

4,4

132,1

109,0


АналСЦз динамСЦки джерел утворення активСЦв пСЦдприСФмства показуСФ, що "асний капСЦтал маСФ певну тенденцСЦю до нарощування. Станом на кСЦнець 2008 р. "асний капСЦтал становить 1205,0 тис грн., що на 6,2 тис грн. або на 0,5% бСЦльше, нСЦж на кСЦнець 2006 р. та на 3,1 тис грн. або на 0,3 бСЦльше чинника 2007 р. (додатки Е, Ж, И, К, Л, М).

Власний оборотний капСЦтал у порСЦвняннСЦ з показником на кСЦнець 2007 р. збСЦльшився на 11,8 тис грн. або на 41,0%. Одночасно спостерСЦгаСФться зниження чинника у порСЦвняннСЦ з 2006 р. на 66,8 тис грн. або у 2,6 рази.

Протягом 2006-2008 рр. у структурСЦ "асного капСЦталу ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» мало нерозподСЦлений прибуток, однак його величина становить всього 3,1 тис грн. протягом 2007-2008 рр., що на 0,1 тис грн. або на 3,3% перевищуСФ чинник 2006 р.

Позиковий капСЦтал пСЦдприСФмства на кСЦнець 2008 р. становив 285,7 тис грн. Це менше, нСЦж на кСЦнець 2006 р. на 10,9 тис грн. або на 3,7% та перевищуСФ чинник на кСЦнець 2007 р. на 51,2 тис грн. або на 21,8%. У тому числСЦ поточнСЦ зобовтАЩязання за розрахунками становили у звСЦтному роцСЦ 110,7 тис грн., що на 14,2 тис грн. або на 11,4% менше показника на кСЦнець 2006 р. та на 2,0 тис грн. або на 1,8% менше, нСЦж у минулому роцСЦ. Зменшення кредиторськоСЧ заборгованостСЦ у цСЦлому характеризуСФ погашення ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» своСЧх поточних зобовтАЩязань за розрахунками протягом 2006-2008 рр. ВтСЦм протягом 2008 р. пСЦдприСФмством було взято короткостроковий кредит банку, що зумовило зростання величини позикових коштСЦв в цСЦлому в порСЦвняннСЦ з 2007 р.

АналСЦз динамСЦки ресурсСЦв характеризуСФ збСЦльшення вартостСЦ основних засобСЦв основного виду дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства. Так, середньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв основного виду дСЦяльностСЦ (за первСЦсною вартСЦстю) у 2008 р. склала 2308,5 тис грн., що на 107,9 тис грн. або на 4,9% перевищуСФ чинник 2006 р. та на 83,8 тис грн. або на 3,8% бСЦльше, нСЦж у 2007 р. ЗбСЦльшення вартостСЦ основних засобСЦв може характеризувати змСЦцнення матерСЦально-технСЦчного забезпечення, що СФ позитивним для виробничого пСЦдприСФмства.

Варто вСЦдмСЦтити, що ефективнСЦсть використання основних засобСЦв полСЦпшилась: у 2008 р. фондовСЦддача становила 1,67 грн, що краще, нСЦж у 2006 р. на 0,38 грн. або на 29,5% та краще, нСЦж у минулому роцСЦ на 0,08 грн. або на 5,0%. РентабельнСЦсть основних засобСЦв у 2008 р. становила 2,65%, що на 1,79% або у 3,1 рази бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 1,49% або у 2,3 рази краще чинника 2007 р.

СередньорСЦчна вартСЦсть оборотних активСЦв у 2008 р. становила 334,1 тис грн., що на 41,0 тис грн. або на 10,9% менше, нСЦж у 2006 р. та на 0,5 тис грн. або на 0,1% бСЦльше чинника минулого року. В цСЦлому зменшення оборотних активСЦв проти чинника 2006 р. оцСЦнюСФться умовно негативно, оскСЦльки саме вони створюють додаткову вартСЦсть. Одночасно скорочення вартостСЦ запасСЦв (на 31,0 тис грн. або на 9,7% проти 2006 р.) необхСЦдно оцСЦнити двояко: з одного боку, це може свСЦдчити про оптимСЦзацСЦю асортименту та вдосконалення полСЦтики реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ пСЦдприСФмства; з СЦншого, скорочення залишкСЦв запасСЦв сприяСФ зменшенню оборотних коштСЦв та може характеризувати згортання дСЦяльностСЦ в цСЦлому. У порСЦвняннСЦ з показником 2007 р. залишки запасСЦв у мСЦiях зберСЦгання зросли несуттСФво: на 0,7 тис грн. або на 0,2%.

СередньооблСЦкова чисельнСЦсть персоналу протягом 2007-2008 рр. залишаСФться на рСЦвнСЦ 72 чол., що на 2 особи бСЦльше, нСЦж у 2006 р. Фонд оплати працСЦ зростаСФ: у 2008 р. фонд оплати працСЦ становив 642,3 тис грн., що на 266,6 тис грн. або на 71,0% бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 142,5 тис грн. або на 28,5% перевищуСФ показник 2007 р. ДинамСЦка середньомСЦсячноСЧ заробСЦтноСЧ плати вСЦдповСЦдаСФ динамСЦцСЦ зростання фонду оплати працСЦ: у 2008 р. - 743,4 грн, що бСЦльше, нСЦж у 2006 р. на 296,1 грн або на 66,2% та бСЦльше, нСЦж у 2007 р. на 164,9 грн або на 28,5%.

ПродуктивнСЦсть працСЦ можна оцСЦнити позитивно: у 2008 р. показник становив 53,7 тис грн, що на 13,0 тис грн або на 32,1% перевищуСФ чинник 2006 р. та на 4,4 тис грн. або на 9,0% бСЦльше, нСЦж у 2007 р.

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ за 2008 р. становила 3863,7 тис грн., що перевищуСФ чинник 2006 р. на 1019,6 тис грн. або на 35,8% та бСЦльше, нСЦж у минулому роцСЦ на 317,8 тис грн. або на 9,0%. Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ - основний обсяговий показник дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод», тому його нарощування необхСЦдно оцСЦнити позитивно.

АналогСЦчну динамСЦку маСФ СЦ собСЦвартСЦсть реалСЦзацСЦСЧ: показник у 2008 р. становить 2163,9 тис грн., що на 904,1 тис грн. або на 40,0% бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 321,3 тис грн. або на 11,3% бСЦльше, нСЦж у 2007 р. За умови зростання виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ цСЦлком природнСЦм СФ збСЦльшення величини собСЦвартостСЦ реалСЦзацСЦСЧ (рис. 1.3.3).

Однак перевищення темпСЦв зростання собСЦвартостСЦ реалСЦзацСЦСЧ над темпами зростання виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ необхСЦдно оцСЦнити умовно негативно. Такий факт свСЦдчить про СЦстотний вплив СЦнших факторСЦв, нСЦж реалСЦзацСЦя, на формування собСЦвартостСЦ реалСЦзацСЦСЧ (наприклад, зростання цСЦн на сировину, тарифСЦв на електроенергСЦю тощо).

За 2008 р. величина витрат операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ становить 3320,1 тис грн., що на 843,9 або на 34,1% бСЦльше, нСЦж за 2006 р. та на 223,5 тис грн. або на 7,2% перевищуСФ чинник 2007 р. Тобто темп зростання витрат майже вСЦдповСЦдаСФ (не перевищуСФ) темпу зростання виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, що необхСЦдно оцСЦнити умовно-позитивно.

ВСЦдповСЦдно показник витрат на 1 грн виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ становив у 2008 р. 0,86 грн, що на 0,01 грн або на 1,3% менше показникСЦв 2006-2007 рр. З одного боку, така динамСЦка повинна оцСЦнюватись позитивно. З другого - рСЦвень витрат СФ доволСЦ високим, що для виробничого пСЦдприСФмства СФ тривожним сигналом фСЦнансовоСЧ нестабСЦльностСЦ.

АналСЦз прибутку ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» протягом 2006-2008 рр. свСЦдчить, що валовий прибуток у 2008 р. становив 699,8 тис грн., що на 115,5 тис грн. або на 19,8% бСЦльше, нСЦж у 2006 р., але на 3,5 тис грн. або на 0,5% менше, нСЦж у 2007 р.

Одночасно за результатами операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмство у 2008 р. одержало прибуток у сумСЦ 1,7 тис грн., що у 28,6 рази менше чинникСЦв 2006-2007 рр. Прибуток вСЦд звичайноСЧ дСЦяльностСЦ до оподаткування у 2008 р. становив 61,1 тис грн., що на 42,3 тис грн. або у 3,2 рази бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 35,3 тис грн. або у 2,4 рази бСЦльше, нСЦж у минулому роцСЦ. Протягом 2006-2008 рр. пСЦдприСФмство одержало чистий прибуток. Чистий прибуток у 2008 р. склав 3,1 тис грн., що на 0,9 тис грн. або на 40,9% бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та вСЦдповСЦдаСФ значенню минулого року.

Отже, в цСЦлому дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» необхСЦдно оцСЦнити позитивно: адже пСЦдприСФмство одержало прибуток на всСЦх стадСЦях його формування. Однак величина чистого прибутку вСЦдносно невелика, що свСЦдчить про недостатнСФ використання економСЦчного потенцСЦалу пСЦдприСФмства.

ЯкСЦсну оцСЦнку дСЦяльностСЦ надаСФ показник рентабельностСЦ. Так, на 100 грн виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ у 2008 р. припадаСФ 1,58 грн прибутку вСЦд звичайноСЧ дСЦяльностСЦ до оподаткування, що бСЦльше показника 2006 р. на 0,92 грн., та 2007 р. на 0,85 грн.

На кожнСЦ 100 гривень первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв припадаСФ 2,65 грн прибутку. У порСЦвняннСЦ з 2006 р. показник покращився на 1,79 грн, а проти 2007 р. - на 1,49 грн. На 100 грн оборотних активСЦв припадаСФ 18,29 грн прибутку (бСЦльше на 13,28 грн проти 2006 р. та на 10,56 грн проти 2007 р.). РентабельнСЦсть виробничих ресурсСЦв у 2008 р. збСЦльшилась проти показника 2006 р. у 3,2 рази, проти 2007 р. - у 2,3 рази. Чинник рентабельностСЦ трудових ресурсСЦв порСЦвняно з 2006 р. збСЦльшився на 4,51%, а проти 2007 р. - на 4,35%. РентабельнСЦсть господарських ресурсСЦв становить 1,86% (бСЦльше, нСЦж у 2006 р. на 1,22 в.п. та нСЦж у минулому роцСЦ на 1,02 в.п.), рентабельнСЦсть витрат - 1,84% (бСЦльше, нСЦж у 2006 р. на 1,08 в.п. та нСЦж у 2007 р. на 1,01 в.п.).

Важливу оцСЦнку структури майна та економСЦчного потенцСЦалу пСЦдприСФмства надають фСЦнансовСЦ коефСЦцСЦСФнти. КоефСЦцСЦСФнт автономностСЦ свСЦдчить, що у 2008 р. частка "асного капСЦталу у валютСЦ балансу бСЦльша 80%, що характеризуСФ фСЦнансову незалежнСЦсть пСЦдприСФмства вСЦд зовнСЦшнСЦх джерел формування майна пСЦдприСФмства. ЦСЦ висновки пСЦдтверджуСФ СЦ значення показника фСЦнансовоСЧ залежностСЦ.

Одночасно показники лСЦквСЦдностСЦ СФ низькими: станом на кСЦнець 2008 р. пСЦдприСФмство спроможне розрахуватися за своСЧми поточними зобовтАЩязаннями на 0,04% високолСЦквСЦдними активами, на 14,8% високолСЦквСЦдними активами та очСЦкуваними надходженнями вСЦд коштСЦв у розрахунках та на 114,2% оборотними активами у цСЦлому (додатки Е, Ж, И, Н, П, Р).

Таким чином, аналСЦз основних фСЦнансових показникСЦв свСЦдчить про достатньо ефективну дСЦяльнСЦсть ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у 2008 р. А аналСЦз структури майна демонструСФ значний потенцСЦал подальшого розвитку.

У табл. 1.3.2 представлено узагальнюючСЦ показники фСЦнансовоСЧ сталостСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 рр. Станом на 31.12.2008 пСЦдприСФмство маСФ позитивне значення "асного оборотного капСЦталу для формування запасСЦв 40,6 тис грн. Цей показник кращий, нСЦж у 2006 р. на 11,8 тис грн., але нижче, нСЦж на кСЦнець минулого року на 66,8 тис грн.

З урахуванням наявностСЦ ще й довгострокових кредитСЦв та позик для формування запасСЦв показник Н2 на звСЦтну дату складаСФ 332,2 тис грн. АналогСЦчно з динамСЦкою показника Н1, його значення краще за 2006 р. на 146,8 тис грн, але нижче за минулий на 67,8 тис грн.

НаявнСЦсть "асного оборотного капСЦталу, довгострокових, короткострокових кредитСЦв та позик для формування запасСЦв у 2008 р. становить 332,2 тис грн., що на 303,4 тис грн. бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 88,8 тис грн. перевищуСФ чинник 2007 р.

Залишки запасСЦв пСЦдприСФмства на 31.12.2008 р. становлять 284,1 тис грн., що бСЦльше показника 2006 р. на 1,4 тис грн. та менше минулого року на 12,2 тис грн. Така динамСЦка вихСЦдних чинникСЦв мала вплив на формування самих узагальнюючих показникСЦв фСЦнансовоСЧ сталостСЦ. Так, протягом 2006-2007 рр. вСЦдмСЦчаСФться нестача "асних оборотних коштСЦв для формування запасСЦв. На кСЦнець 2008 р. нестача становить (-243,5) тис грн. Але ця сума нестачСЦ менша, нСЦж у 2006 р. на 10,4 тис грн. та бСЦльша, нСЦж у 2007 р. на 54,6 тис грн.

Нестача "асного оборотного капСЦталу, довгострокових та короткострокових кредитСЦв, позик у 2008 р. склала (-108,5) тис грн., що краще 2006 р. на 145,4 тис грн., але гСЦрше показника минулого року на 55,6 тис грн.


Таблиця 1.3.2 УзагальнюючСЦ показники фСЦнансовоСЧ сталостСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки

Показники

Сума, тис грн

ВСЦдхилення 31.12.08 (+,-)

на 31.12.06

на 31.12.07

на 31.12.08

вСЦд 31.12.06

вСЦд 31.12.07

НаявнСЦсть "асного оборотного капСЦталу для формування запасСЦв Н1

28,8

107,4

40,6

11,8

-66,8

НаявнСЦсть "асного оборотного капСЦталу, довгострокових кредитСЦв та позик для формування запасСЦв Н2

28,8

243,4

175,6

146,8

-67,8

НаявнСЦсть "асного оборотного капСЦталу, довгострокових, короткострокових кредитСЦв та позик для формування запасСЦв Н3

28,8

243,4

332,2

303,4

88,8

Запаси Н4

282,7

296,3

284,1

1,4

-12,2

Надлишок (+), нестача (-) "асного оборотного капСЦталу для формування запасСЦв Е1

-253,9

-188,9

-243,5

10,4

-54,6

Надлишок (+), нестача(-) "асного оборотного капСЦталу, довгострокових кредитСЦв та позик для формування запасСЦв Е2

-253,9

-52,9

-108,5

145,4

-55,6

Надлишок (+),нестача(-)власного оборотного капСЦталу, довгострокових, короткострокових кредитСЦв та позик для формування запасСЦв Е3

-253,9

-52,9

48,1

302,0

101,0

8. Запас стСЦйкостСЦ фСЦнансового стану, днСЦв

-32,1

-5,4

4,5

36,6

9,9

9. Надлишок (+), нестача (-) джерел фСЦнансування на 1 грн. запасСЦв, грн.

-0,898

-0,179

0,169

1,067

0,348


ВСЦдповСЦдно до забезпеченостСЦ запасСЦв згаданими варСЦантами фСЦнансування розрСЦзняють чотири типи фСЦнансовоСЧ стСЦйкостСЦ.

1. Якщо Е1, Е2, Е 3 > 0 - то пСЦдприСФмство маСФ абсолютну фСЦнансову стСЦйкСЦсть.

2. Якщо Е1< 0, Е2 > 0, Е 3 > 0 - то пСЦдприСФмство маСФ нормальну фСЦнансову стСЦйкСЦсть.

3. Якщо Е1< 0, Е2 < 0, Е 3 > 0 - то пСЦдприСФмство маСФ нестСЦйке фСЦнансове положення

4. Якщо Е1 < 0, Е2 < 0, Е 3 < 0 - то пСЦдприСФмство маСФ кризовий фСЦнансовий стан.

За здСЦйсненими розрахунками ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» протягом 2006-2007 рр. перебуваСФ у кризовому фСЦнансовому станСЦ. А залучення короткострокових кредитСЦв банку у 2008 р. зумовлюСФ полСЦпшення фСЦнансового стану заводу до нестСЦйкого фСЦнансового становища.

Отже, основнСЦ показники мають позитивну в цСЦлому тенденцСЦю до оптимСЦзацСЦСЧ. Це пСЦдтверджуСФ СЦ запас стСЦйкостСЦ фСЦнансового стану, який у 2008 р. склав 4,5 дня, тодСЦ як протягом 2006-2007 р. показник мав вСЦдтАЩСФмне значення.

ВСЦдповСЦдно на 31.12.07 на 1 грн запасСЦв припадаСФ 0,169 грн джерел фСЦнансування, тодСЦ як протягом 2006-2007 рр. спостерСЦгалась СЧх нестача.

Важливим напрямком аналСЦзу фСЦнансового стану СФ оцСЦнка дСЦловоСЧ активностСЦ пСЦдприСФмства. За табл. 1.3.3 видно, що значення коефСЦцСЦСФнту трансформацСЦСЧ свСЦдчить про прискорення швидкостСЦ обертання капСЦталу пСЦдприСФмства на 0,808 рази проти 2006 р. та 0,221 рази проти показника 2007 року.

У 2008 р. в порСЦвняннСЦ з 2006-2007 рр. покращилась ефективнСЦсть управлСЦння "асним капСЦталом: його оборотнСЦсть прискорилась на 1,0 рази проти 2006 р. та на 0,3 рази проти 2007 р.

ОборотнСЦсть дебСЦторськоСЧ заборгованостСЦ за 2008 р. складаСФ 99,3 обороти, тривалСЦсть обороту - 3,6 днСЦ. В порСЦвняннСЦ з 2006 р. оборотнСЦсть прискорилась на 35,7 рази (вСЦдповСЦдно на 2,0 дня), а в порСЦвняннСЦ з 2007 р.- на 8,2 рази (на 0,3 днСЦ). Все це свСЦдчить про пСЦдвищення ефективностСЦ управлСЦння дебСЦторською заборгованСЦстю.

Таблиця 1.3.3 Показники дСЦловоСЧ активностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки

Показник

2006 р

2007 р

2008р

ВСЦдхилення 2008 р. вСЦд

2006 р.

2007 р.

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн.

2844,1

3545,9

3863,7

1019,6

317,8

СереднСЦй розмСЦр активСЦв, тис.грн.

1552,4

1465,9

1463,6

-88,85

-2,35

СереднСЦй розмСЦр "асного капСЦталу, тис. грн.

1288,3

1200,4

1203,5

-84,8

3,1

СереднСЦй розмСЦр "асного оборотного капСЦталу, тис.грн

111,0

68,1

621,3

510,3

553,15

СереднСЦй розмСЦр дебСЦторськоСЧ заборгованостСЦ, тис.грн.

44,7

38,9

38,9

-5,8

0,0

СереднСЦй розмСЦр кредиторськоСЧ заборгованостСЦ, тис.грн.

264,2

265,6

260,1

-4,05

-5,4

СереднСЦй розмСЦр запасСЦв, тис. грн.

321,2

289,5

290,2

-31,0

0,7

СереднСЦй розмСЦр необоротних активСЦв, тис.грн.

1177,3

1132,3

1129,5

-47,85

-2,8

Чистий прибуток, тис.грн.

2,2

3,1

3,1

0,9

0

Власний капСЦтал, тис.грн.

1198,8

1201,9

1205,0

6,2

3,1

КоефСЦцСЦСФнт трансформацСЦСЧ

1,832

2,419

2,640

0,808

0,221

КоефСЦцСЦСФнт оборотностСЦ "асного капСЦталу, рази

2,208

2,954

3,211

1,003

0,256

КоефСЦцСЦСФнт оборотностСЦ дебСЦторськоСЧ заборгованостСЦ, рази

63,626

91,154

99,324

35,698

8,170

СереднСЦй строк обороту дебСЦторськоСЧ заборгованостСЦ, днСЦ

5,7

3,9

3,6

-2,0

-0,3

КоефСЦцСЦСФнт оборотностСЦ запасСЦв, рази

8,855

12,248

13,314

4,459

1,066

СереднСЦй строк обороту запасСЦв, днСЦ

40,7

29,4

27,0

-13,617

-2,352

КоефСЦцСЦСФнт оборотностСЦ кредиторськоСЧ заборгованостСЦ

10,767

13,353

14,855

4,088

1,502

СереднСЦй строк обороту кредиторськоСЧ заборгованостСЦ, днСЦ

33,4

27,0

24,2

-9,2

-2,7

ФондовСЦддача необоротних активСЦв, грн.

2,416

3,132

3,421

1,005

0,289

КоефСЦцСЦСФнт сталостСЦ економСЦчного росту

0,002

0,003

0,003

0,001

0,000

Строк окупностСЦ капСЦталу, днСЦ

585,6

387,2

388,2

-197,4

1,0

ТривалСЦсть операцСЦйного циклу, днСЦ

46,3

33,3

30,7

-15,7

-2,7

ТривалСЦсть фСЦнансового циклу, днСЦ

12,9

6,4

6,4

-6,5

0,0


Позитивним моментом дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства СФ прискорення оборотностСЦ запасСЦв: в порСЦвняннСЦ з 2006 р. - на 4,5 рази або 13,6 днСЦ, в порСЦвняннСЦ з 2007 р. - на 1,1 рази або 2,4 днСЦ. Покращилась ефективнСЦсть використання кредиторськоСЧ заборгованостСЦ. У 2008 р. оборотнСЦсть склала 14,9 рази (тривалСЦсть одного обороту - 24,2 днСЦ), що швидше, нСЦж у 2006 роцСЦ на 4,1 рази (9,2 дня) та нСЦж у минулому роцСЦ на 1,5 рази (2,7 днСЦ).

Показник ефективностСЦ використання необоротних активСЦв (фондовСЦддача) демонструСФ, що у 2008 р. на кожну гривню необоротних активСЦв припадаСФ 3,421 грн. виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ. Це бСЦльше показника 2006 р. на 1,005 грн., СЦ показника 2007 р. на 0,289 грн.

КоефСЦцСЦСФнт сталостСЦ економСЦчного росту протягом 2007-2008 рр. становить 0,003, що на 0,001 бСЦльше, нСЦж у 2006 р. Одночасно зменшився термСЦн окупностСЦ "асного капСЦталу на 197,4 дня проти 2006 р., та збСЦльшився проти 2007 р. на 1,0 день.

Скоротилась тривалСЦсть операцСЦйного циклу на 15,7 та на 2,1 днСЦв вСЦдповСЦдно в порСЦвняннСЦ з 2006 та 2007 рр. А також тривалСЦсть фСЦнансового циклу на 6,5 в порСЦвняннСЦ з 2006 р.

Таким чином, аналСЦз стану дСЦловоСЧ активностСЦ показав, що в цСЦлому рСЦвень дСЦловоСЧ активностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» полСЦпшився в порСЦвняннСЦ з минулими роками.

Абсолютна сума фСЦнансових результатСЦв, отриманих пСЦдприСФмством, СФ дуже важливим показником. Однак вона не може характеризувати рСЦвень ефективностСЦ господарювання. За СЦнших однакових умов бСЦльшу суму прибутку отримаСФ пСЦдприСФмство, яке володСЦСФ бСЦльшим капСЦталом, використовуСФ бСЦльше живоСЧ СЦ матерСЦалСЦзованоСЧ працСЦ, надаСФ послуги, виконуСФ роботи у бСЦльшому обсязСЦ.

ЯкСЦсну оцСЦнку дСЦяльностСЦ надаСФ рентабельнСЦсть. Для розрахунку рСЦвня рентабельностСЦ пСЦдприСФмства можуть використовувати як чистий прибуток; так СЦ прибуток вСЦд реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг), тобто вСЦд основноСЧ дСЦяльностСЦ. При цьому, визначаючи рентабельнСЦсть операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ, буде враховуватися фСЦнансовий результат звичайноСЧ дСЦяльностСЦ до оподаткування, а при визначення фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ - чистий прибуток.

АналСЦз показникСЦв рентабельностСЦ у табл. 1.3.4 свСЦдчить, що на 100 грн виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ у 2008 р. припадаСФ 1,58 грн прибутку, що бСЦльше показника 2006 р. на 0,92 грн., та 2007 р. на 0,85 грн.


Таблиця 1.3.4 Показники рентабельностСЦ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 р.р. (тис.грн.)

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

ВСЦдхилення (+,-)

2008 р. до

2006 р.

2007 р.

1. СереднСЦй розмСЦр майна

1552,4

1465,9

1463,6

-88,85

-2,35

2. СереднСЦй розмСЦр "асного капСЦталу

1198,8

1201,9

1205,0

6,2

3,1

3. СереднСЦй розмСЦр "асного оборотного капСЦталу

110,95

68,1

621,25

510,3

553,15

4. СереднСЦй розмСЦр перманентного капСЦталу

1198,8

1201,9

1205,0

6,2

3,1

5. СереднСЦй розмСЦр авансованого капСЦталу

1198,8

1201,9

1205,0

6,2

3,1

6. СереднСЦй розмСЦр оборотних активСЦв

375,1

333,65

334,1

-41

0,45

7. СереднСЦй розмСЦр основних засобСЦв(за перв. вартСЦстю)

2200,7

2224,7

2308,5

107,85

83,8

8. ВартСЦсть виробничих ресурсСЦв

2575,8

2558,4

2642,6

66,85

84,25

9. Витрати на оплату працСЦ

375,7

499,8

642,3

266,6

142,5

10. ВартСЦсть господарських ресурсСЦв

2951,5

3058,2

3284,9

333,45

226,75

11. Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ

2844,1

3545,9

3863,7

1019,6

317,8

12. Витрати

2476,2

3096,6

3320,1

843,9

223,5

13. Прибуток до оподаткування

18,8

25,8

61,1

42,3

35,3

14. Чистий прибуток

2,2

3,1

3,1

0,9

0

15. РСЦвень рентабельностСЦ,%


15.1. реалСЦзацСЦСЧ

0,66

0,73

1,58

0,92

0,85

15.2. основних засобСЦв

0,85

1,16

2,65

1,79

1,49

15.3. оборотних активСЦв

5,01

7,73

18,29

13,28

10,56

15.4. виробничих ресурсСЦв

0,73

1,01

2,31

1,58

1,30

15.5. трудових ресурсСЦв

5,00

5,16

9,51

4,51

4,35

15.6. господарських ресурсСЦв

0,64

0,84

1,86

1,22

1,02

15.7. витрат

0,76

0,83

1,84

1,08

1,01

15.8. активСЦв

1,21

1,76

4,17

2,96

2,41

15.9. "асного капСЦталу

1,57

2,15

5,07

3,50

2,92

15.10. "асного оборотного капСЦталу

1,98

4,55

0,50

-1,48

-4,05

15.11. перманентного капСЦталу

0,18

0,26

0,26

0,07

0,00

15.12. авансованого капСЦталу

0,18

0,26

0,26

0,07

0,00

На кожнСЦ 100 грн первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв припадаСФ 2,65 грн прибутку. В порСЦвняннСЦ з 2006 р. показник збСЦльшився на 1,79 грн, а проти 2007р. - на 1,49 грн.

На 100 грн оборотних активСЦв припадаСФ 18,29 грн прибутку. В порСЦвняннСЦ з 2006 р. показник збСЦльшився на 13,28 грн, а проти 2007 р. - на 10,56 грн.

ПрибутковСЦсть виробничих ресурсСЦв у 2008 р. збСЦльшилась проти показника 2006 р. на 1,58 в.п., проти 2007 р. - на 1,30%.

Чинник прибутковостСЦ трудових ресурсСЦв порСЦвняно з 2006-2007 рр. збСЦльшився на 4,51 в.п. та 4,35 в.п. вСЦдповСЦдно.

ПрибутковСЦсть господарських ресурсСЦв у 2008 р. становить 1,86%, що перевищуСФ чинники 2006-2007 р. на 1,22 в.п. та 1,02 в.п. вСЦдповСЦдно.

На 100 грн витрат операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ у 2008 р. припадаСФ 1,84 грн прибутку, що на 1,08 грн бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 1,01 бСЦльше показника 2007 р. На 100 грн активСЦв пСЦдприСФмства припадаСФ 4,17 грн прибутку, що на 2,96 грн бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 2,41 бСЦльше, нСЦж у минулому роцСЦ.

На 100 грн "асного капСЦталу у 2008 р. припадаСФ 5,07 грн чистого прибутку, що на 3,50 грн бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 2,92 грн бСЦльше, нСЦж у 2007р.

На 100 грн вартостСЦ "асного оборотного капСЦталу припадаСФ 0,50 грн чистого прибутку. ВтСЦм у порСЦвняннСЦ з минулими роками вСЦдбулось зниження ефективностСЦ його використання.

На 100 грн перманентного та авансованого капСЦталу у 2008 р. припадаСФ 0,26 грн чистого прибутку, що на 0,07 грн бСЦльше, нСЦж у 2006 р.

Таким чином, аналСЦз показникСЦв рентабельностСЦ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» свСЦдчить про пСЦдвищення ефективностСЦ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства у 2008 р. в порСЦвняннСЦ з 2006-2007 рр. Одночасно проведенСЦ розрахунки дозволяють стверджувати, що досягнутий рСЦвень ефективностСЦ для ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» не СФ задовСЦльним.

У цСЦлому фСЦнансовий стан ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» та постановка аналСЦтичноСЧ роботи створюСФ передумови для ефективного управлСЦння дСЦяльнСЦстю пСЦдприСФмства.

РоздСЦл 2. ОрганСЦзацСЦя облСЦку основних засобСЦв та напрямки його удосконалення у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»


  1. ОрганСЦзацСЦя синтетичного та аналСЦтичного облСЦку руху основних засобСЦв на пСЦдприСФмствСЦ


ТермСЦн "органСЦзацСЦятАЭ маСФ рСЦзнСЦ смисловСЦ вСЦдтСЦнки. У найзагальнСЦшому виглядСЦ - це упорядкування, налагодження певноСЧ системи.

ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку - це цСЦлеспрямована дСЦяльнСЦсть зСЦ створення та вдосконалення системи економСЦчноСЧ СЦнформацСЦСЧ про всСЦ аспекти дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства та його господарськСЦ операцСЦСЧ, що забезпечуСФ прийняття обТСрунтованих управлСЦнських рСЦшень.

ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку - це система методСЦв, способСЦв та засобСЦв, якСЦ забезпечують оптимальне функцСЦонування СЦ подальший розвиток бухгалтерського облСЦку.

В основу концепцСЦСЧ органСЦзацСЦСЧ облСЦку на пСЦдприСФмствах покладена СЦдея формування достовСЦрноСЧ, обтАЩСФктивноСЧ СЦ корисноСЧ СЦнформацСЦСЧ про витрати. РацСЦональна органСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку передбачаСФ додержання принципСЦв системного пСЦдходу, цСЦлСЦсностСЦ, субординацСЦСЧ, всебСЦчностСЦ охоплення, динамСЦчностСЦ, випереджувального вСЦдображення, адаптивностСЦ, паралелСЦзму, ритмСЦчностСЦ, безпосередностСЦ, прямовпливностСЦ, пропорцСЦйностСЦ.

Сама сутнСЦсть облСЦку вимагаСФ юридичноСЧ доказовостСЦ бухгалтерських записСЦв, яка досягаСФться спостереженням, сприйняттям, вимСЦрюванням та фСЦксуванням За своСЧм характером технологСЦя бухгалтерського облСЦку подСЦляСФться на три етапи доказовостСЦ: первинне, вторинне, третинне. Кожному етапу доказовостСЦ притаманнСЦ своСЧ елементи й прийоми доказовостСЦ та вСЦдповСЦдно характеристики технологСЦСЧ облСЦку як процесу.

Основу технологСЦСЧ облСЦкового процесу формують операцСЦСЧ, якСЦ подСЦляють на три види (категорСЦСЧ): механСЦчнСЦ, переробнСЦ, творчСЦ. Типи операцСЦй дають змогу вдосконалювати структуру облСЦкового процесу, визначати виконавськСЦ мСЦiя, правильно органСЦзувати подСЦл та кооперацСЦю працСЦ, нормувати працю виконавцСЦв, будувати графСЦки процесСЦв.

СукупнСЦсть операцСЦй формуСФ СЦнформацСЦйну процедуру. СукупнСЦсть СЦнформацСЦйних процедур утворюють СЦнформацСЦйну фазу обробки. Фази формують облСЦковСЦ дСЦлянки, що визначають облСЦковий процес, його етапи. Основними етапами облСЦкового процесу СФ первинний, поточний та пСЦдсумковий.

Основою (пСЦдТСрунтям) органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ СФ облСЦкова полСЦтика. ЗгСЦдно СЦз Законом облСЦкова полСЦтика - це сукупнСЦсть принципСЦв, методСЦв СЦ процедур, що використовуються пСЦдприСФмством для складання та подання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ. Основною метою облСЦковоСЧ полСЦтики СФ забезпечення користувачСЦв достовСЦрною СЦнформацСЦСФю про фСЦнансово-майновий стан пСЦдприСФмства СЦ результати його дСЦяльностСЦ, необхСЦдноСЧ для прийняття управлСЦнських рСЦшень.

Для забезпечення рацСЦональноСЧ органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку велике значення маСФ розробка плану його органСЦзацСЦСЧ. План органСЦзацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку основних засобСЦв у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» складаСФться СЦз елементСЦв: план документацСЦСЧ СЦ документообСЦгу, план СЦнвентаризацСЦСЧ, план рахункСЦв СЦ СЧх кореспонденцСЦСЧ, план звСЦтностСЦ, план органСЦзацСЦСЧ працСЦ працСЦвникСЦв бухгалтерСЦСЧ.

Система бухгалтерського облСЦку у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» побудована з урахуванням всСЦх необхСЦдних змСЦн, спричинених наявними економСЦчними обставинами, з дотриманням загальних принципСЦв СЦ вимог щодо здСЦйснення бухгалтерського облСЦку.

ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку включаСФ органСЦзацСЦю облСЦкового процесу, тобто збирання облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ, СЧСЧ реСФстрацСЦю, групування СЦ обробку (первинний облСЦк).

Результатом цього СФ первинна СЦнформацСЦя, яка фСЦксуСФться на паперовому або машинному носСЦях. ГосподарськСЦ операцСЦСЧ, якСЦ вСЦдбуваються на пСЦдприСФмствСЦ, вСЦдрСЦзняються змСЦстом, обсягом, структурою, а тому для СЧх оформлення застосовують рСЦзнСЦ за формою СЦ змСЦстом документи. Велика кСЦлькСЦсть господарських операцСЦй вимагаСФ використання рСЦзноманСЦтних документСЦв. З метою кращого розумСЦння призначення, особливостей, порядку оформлення окремих груп документСЦв, а також правильного застосування СЧх, документи групують за певними ознаками.

ДостовСЦрнСЦсть податкового СЦ бухгалтерського облСЦку основних засобСЦв, у першу чергу, залежить вСЦд повноти комплекту документСЦв на СЧхнСФ придбання. Документи на придбання основних засобСЦв, у бСЦльшостСЦ випадкСЦв, не мають особливостей у порСЦвняннСЦ з придбанням СЦнших активСЦв СЦ запасСЦв. При одержаннСЦ основних засобСЦв (крСЦм обтАЩСФктСЦв нерухомостСЦ) покупець видаСФ доручення на одержання продавцевСЦ й одержуСФ видаткову накладну, товарно-транспортну накладну СЦ, якщо СФ, технСЦчний паспорт, гарантСЦйний талон СЦ т.д. Якщо основним засобам потрСЦбний монтаж, то необхСЦдним СФ договСЦр на проведення монтажних робСЦт або складання калькуляцСЦСЧ на монтаж "асними силами.

Придбання нерухомого майна та автомобСЦлСЦв звичайно супроводжуСФться супровСЦдними витрат (послуги стороннСЦх органСЦзацСЦй, збори СЦ мито з оформлення "асностСЦ). Документи про сплату таких додаткових витрат обовтАЩязково повиннСЦ бути зданСЦ в бухгалтерСЦю для правильного визначення первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв.

СпецифСЦчними СФ первиннСЦ документи облСЦку основних засобСЦв усерединСЦ пСЦдприСФмства, перелСЦк яких затверджений наказом МСЦнСЦстерства статистики УкраСЧни вСЦд 29.12.95 р. № 352 зСЦ змСЦнами та доповненнями, вСЦдповСЦдно до якого на пСЦдприСФмствах усСЦх форм "асностСЦ застосовуються такСЦ форми облСЦку основних засобСЦв:

-        акт прийому-передачСЦ (внутрСЦшнього перемСЦщення) основних засобСЦв (форма № ОЗ-1) - для зарахування до складу основних засобСЦв окремих обтАЩСФктСЦв, для облСЦку введення СЧх в експлуатацСЦю, внутрСЦшнСЦх перемСЦщень СЦ висновку обтАЩСФкта зСЦ складу основних засобСЦв;

-        акт прийому-передачСЦ вСЦдремонтованих, реконструйованих СЦ модернСЦзованих обтАЩСФктСЦв (форма № ОЗ-2) - для оформлення прийому або здачСЦ основних засобСЦв у (з) ремонт, реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ;

-        акт на списання основних засобСЦв (форма № ОЗ-3) - для оформлення вибуття основних засобСЦв, крСЦм автотранспорту, при повному або частковому СЧхньому списаннСЦ;

-        акт на списання автотранспортних засобСЦв (форма № ОЗ-4) - для оформлення списання вантажного або легкового автомобСЦля, причепа або напСЦвпричепа при повному або частковому СЧхньому списаннСЦ;

-        акт на установку, пуск СЦ демонтаж будСЦвельноСЧ машини (форма № ОЗ-5) - у будСЦвельно-монтажних органСЦзацСЦях для оформлення передачСЦ, установки СЦ пуску будСЦвельних машин;

-        СЦнвентарна картка облСЦку основних засобСЦв (форма №ОЗ-6) - для облСЦку усСЦх видСЦв основних засобСЦв пообтАЩСФктно або для групового облСЦку однотипних обтАЩСФктСЦв, що введенСЦ в експлуатацСЦю в одному мСЦсяцСЦ, мають однакове призначення, характеристики й однакову вартСЦсть;

-        СЦнвентарний список основних засобСЦв (форма №ОЗ-9) - для пообтАЩСФктного облСЦку основних засобСЦв за мСЦiем СЧх перебування з облСЦком матерСЦально вСЦдповСЦдальних осСЦб;

-        розрахунок амортизацСЦСЧ основних засобСЦв (для промислових пСЦдприСФмств) (форма №ОЗ-14) - використовуСФться промисловими пСЦдприСФмствами для визначення суми щомСЦсячноСЧ амортизацСЦСЧ основних засобСЦв;

-        розрахунок амортизацСЦСЧ основних засобСЦв (для будСЦвельних органСЦзацСЦй) (форма №ОЗ-15)- використовуСФться будСЦвельними органСЦзацСЦями для визначення суми щомСЦсячноСЧ амортизацСЦСЧ основних засобСЦв;

-        розрахунок амортизацСЦСЧ по автотранспорту (форма № ОЗ-16)-використовуСФться для визначення суми щомСЦсячноСЧ амортизацСЦСЧ автотранспорту.

НеобхСЦдно вСЦдзначити, що записи у формах первинного облСЦку основних засобСЦв СЦнодСЦ СФ СФдиною пСЦдставою для проведення бухгалтерськоСЧ операцСЦСЧ СЦ для розрахунку податкСЦв, тому своСФчасному та достовСЦрному вСЦдображеннСЦ руху основних засобСЦв у первинних документах у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» придСЦляСФться особлива увага (додаток Ф). У табл. 2.1.1 наведено перелСЦк первинних документСЦв руху основних засобСЦв у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод». ОсобливостСЦ органСЦзацСЦСЧ облСЦку основних засобСЦв та нарахування зносу зумовило самостСЦйне впровадження пСЦдприСФмством уточнених форм ОЗ-14-1 "Розрахунок нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв та СЦнших необоротних активСЦв», ОЗ-14-2 "ВСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв та СЦнших необоротних активСЦв, якСЦ надСЦйшли або вибули», ОЗ-14-3 "Зведена вСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв та СЦнших необоротних активСЦв» та ОЗ-14-4 "ВСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв за методом, передбаченим податковим законодавством».


Таблиця 2.1.1 ПервиннСЦ документи з облСЦку руху основних засобСЦв у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»

№ форми

Назва документу

Призначення документу

форма № ОЗ-1

Акт прийому передачСЦ (внутрСЦшнього перемСЦщення) основних засобСЦв

ЗастосовуСФться для: оформлення зарахування до складу основних засобСЦв окремих обтАЩСФктСЦв та облСЦку вводу СЧх в експлуатацСЦю; перемСЦщення СЦз одного структурного пСЦдроздСЦлу в СЦнший; передачСЦ основних засобСЦв зСЦ складу (СЦз запасу) в експлуатацСЦю за винятком тих випадкСЦв, коли введення обтАЩСФктСЦв в дСЦю повинно оформлятися в особливому порядку у вСЦдповСЦдностСЦ до СЦснуючого законодавства; виключення зСЦ складу основних засобСЦв при передачСЦ СЦншому пСЦдприСФмству (органСЦзацСЦСЧ) за плату, без оплати та в оренду.

форма № ОЗ-2

Акт прийому передачСЦ вСЦдремонтованих, реконструйованих СЦ модернСЦзованих обтАЩСФктСЦв

Форма застосовуСФться для оформлення приймання-здачСЦ основних засобСЦв СЦз ремонту, реконструкцСЦСЧ та модернСЦзацСЦСЧ, виконаних "асними силами, або стороннСЦми органСЦзацСЦями (пСЦдрядниками)

форма № ОЗ-3

Акт на списання основних засобСЦв

ЗастосовуСФться для оформлення витрат на вибуття основних засобСЦв (крСЦм автотранспортних засобСЦв) при повному або частковому СЧх списаннСЦ (лСЦквСЦдацСЦСЧ)

форма № ОЗ-4

Акт на списання автотранспортних засобСЦв

ЗастосовуСФться для оформлення списання автомобСЦля вантажного чи легкового, причепа чи напСЦвпричепа при СЧх лСЦквСЦдацСЦСЧ.

форма №ОЗ-6

РЖнвентарна картка облСЦку основних засобСЦв

ВикористовуСФться для облСЦку усСЦх видСЦв основних засобСЦв пообтАЩСФктно або для групового облСЦку однотипних обтАЩСФктСЦв, що введенСЦ в експлуатацСЦю в одному мСЦсяцСЦ, мають однакове призначення, характеристики й однакову вартСЦсть

форма №ОЗ-9

РЖнвентарний список основних засобСЦв

Форма призначена для пообтАЩСФктного облСЦку основних засобСЦв за мСЦiем СЧх перебування з облСЦком матерСЦально вСЦдповСЦдальних осСЦб

форма №ОЗ-14-1

Розрахунок нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв та СЦнших необоротних активСЦв

ВикористовуСФться для визначення суми щомСЦсячноСЧ амортизацСЦСЧ основних засобСЦв

форма №ОЗ-14-2

ВСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв та СЦнших необоротних активСЦв, якСЦ надСЦйшли або вибули

форма №ОЗ-14-3

Зведена вСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв та СЦнших необоротних активСЦв

форма №ОЗ-14-4

ВСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв за методом, передбаченим податковим законодавством


Для облСЦку основних засобСЦв планом рахункСЦв передбаченСЦ рахунки облСЦку 10 "ОсновнСЦ засоби», 15 "КапСЦтальнСЦ СЦнвестицСЦСЧ», 131 "Знос основних засобСЦв».

Рахунок 10 - балансовий. Призначений для облСЦку матерСЦальних цСЦнностей, активний. МаСФ такСЦ субрахунки:

 • 101 земельнСЦ дСЦлянки;
 • 102 витрати на полСЦпшення земель;
 • 103 споруди СЦ передаточнСЦ пристроСЧ;
 • 104 машини й устаткування;
 • 105 транспортнСЦ засоби;
 • 106 СЦнструменти, приладдя, СЦнвентар (меблСЦ);
 • 107 робоча СЦ продуктивна худоба;
 • 108 багаторСЦчнСЦ насадження;
 • 109 СЦншСЦ основнСЦ засоби.

Рахунок 15 "КапСЦтальнСЦ СЦнвестицСЦСЧ» також балансовий. Активний рахунок. ВСЦн призначений для облСЦку витрат на придбання або створення матерСЦальних СЦ нематерСЦальних активСЦв. Для облСЦку витрат на придбання або виготовлення "асними силами матерСЦальних активСЦв, облСЦк яких ведеться на рахунку 10 "ОсновнСЦ засоби» крСЦм обтАЩСФктСЦв будСЦвництва та основного стада) використовуСФться субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобСЦв». Сальдо по субрахунку на звСЦтну дату вказуСФ на те, що обтАЩСФкт, який придбаваСФться або виготовляСФться ще не введено в експлуатацСЦю.

Для облСЦку зносу основних засобСЦв призначений субрахунок 131 "Знос основних засобСЦв». ВСЦн СФ пасивним (контрактивним).

При вСЦдображеннСЦ на рахунках бухгалтерського облСЦку операцСЦй з руху основних засобСЦв важливим СФ правильне застосування положень з формування первСЦсноСЧ вартостСЦ активСЦв у бухгалтерському та податковому облСЦку, а також визначення дати оприбуткування обтАЩСФкту основних засобСЦв (табл. 2.1.2).


Таблиця 2.1.2. Узгодження термСЦнСЦв здСЦйснення операцСЦй з основними засобами ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у податковому облСЦку

ПодСЦя

Дата

Документи

ЗбСЦльшення вартостСЦ групи

ЗбСЦгаСФться з датою збСЦльшення вартостСЦ групи, але настаСФ тСЦльки для виробничих фондСЦв

Документи, що пСЦдтверджують перше з подСЦй: банкСЦвська виписка, прибуткова накладна, акт виконаних робСЦт

Початок нарахування амортизацСЦСЧ

Початок кварталу, що випливаСФ за кварталом, у якому понесенСЦ витрати на придбання або полСЦпшення основних фондСЦв

Зменшення балансовоСЧ вартостСЦ СЦ припинення нарахування амортизацСЦСЧ

Квартал, що випливаСФ за кварталом, у якому вСЦдбувся висновок з експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта 1 групи в звтАЩязку з продажем, полСЦпшенням або досягнення СЧм вартостСЦ 100 неоподатковуваних мСЦнСЦмумСЦв доходСЦв громадян  Квартал, що випливаСФ за кварталом, у якому вСЦдбувся висновок з експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта 2-4 груп у звтАЩязку з СЧхнСЦм продажем або досягнення ними балансовоСЧ вартостСЦ в результатСЦ амортизацСЦСЧ нульового значення

Акт прийому-передачСЦ основних засобСЦв. Акт списання основних засобСЦв


ВСЦдповСЦдно до зазначених застережень, основна кореспонденцСЦя рахункСЦв з облСЦку руху основних засобСЦв наведена у табл. 2.1.3, 2.1.4.

У цСЦлому при вСЦдображеннСЦ в облСЦку руху основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» використовуСФ типову кореспонденцСЦю рахункСЦв згСЦдно з РЖнструкцСЦСФю про застосування Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку активСЦв, капСЦталу, зобовтАЩязань СЦ господарських операцСЦй пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй [10, 11].


Таблиця 2.1.3. Основна кореспонденцСЦя рахункСЦв з облСЦку надходження основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»

№ п/п

ЗмСЦст господарськоСЧ операцСЦСЧ

Дебет

Кредит

1.

ВСЦдображено суму податкового кредиту по ПДВ

641

644

ВСЦдображено суму витрат, звтАЩязаних СЦз придбанням обтАЩСФкта основних засобСЦв

152 153

631 377 685

ВСЦдображено завершення розрахункСЦв з ПДВ

644

631 377 685

Нараховано збСЦр на обовтАЩязкове державне пенсСЦйне страхування (наприклад, при придбаннСЦ автомобСЦля, нерухомостСЦ), держмито.

92

651

2.

Отримано СЦ включений до складу основних засобСЦв безоплатно переданий обтАЩСФкт основних засобСЦв по вартостСЦ, зазначеноСЧ в документах на передачу

10

424

Нараховано суму амортизацСЦСЧ за мСЦсяць

23 92 93

131 132

ВСЦдображено доход у сумСЦ нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ

424

745

3

Введений в експлуатацСЦю обтАЩСФкт основних засобСЦв по вартостСЦ фактичних витрат

10

152 153

Оплачено рахунок постачальника за придбанСЦ основнСЦ засоби

631

311

4.

Отримано СЦ включений до складу основних засобСЦв обтАЩСФкт основних засобСЦв по вартостСЦ, погодженоСЧ в установчих документах

10

аналСЦт рах

46

Оплачено витрати, звтАЩязанСЦ з одержанням даного обтАЩСФкта (сума умовна без ПДВ)

631 377

311

ВСЦдображено суму витрат, звтАЩязаних з одержанням даного обтАЩСФкта

10

аналСЦт рах

631 377

Введений в експлуатацСЦю обтАЩСФкт основних засобСЦв

10 вСЦдповСЦдний субрахунок

10

аналСЦт рах

5.

Списано витрати на виготовлення основного засобу

152

Рахунки класСЦв 2, 9, 6, СЦнших

Введено в експлуатацСЦю виготовлений основний засСЦб

10

152


ДостовСЦрнСЦсть облСЦку основних засобСЦв забезпечуСФться своСФчасним та якСЦсним проведенням СЦнвентаризацСЦСЧ активСЦв. Порядок проведення СЦнвентаризацСЦСЧ основних засобСЦв регулюСФться п. 11.7 РЖнструкцСЦСФю по СЦнвентаризацСЦСЧ основних засобСЦв, нематерСЦальних активСЦв, товарно-матерСЦальних цСЦнностей, грошових коштСЦв СЦ документСЦв, та розрахункСЦв, затвердженою наказ МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 11.08.1994 р. № 69 зСЦ змСЦнами та доповненнями.


Таблиця 2.1.4. Основна кореспонденцСЦя рахункСЦв з облСЦку вибуття основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»

№ п/п

ЗмСЦст господарськоСЧ операцСЦСЧ

Дебет

Кредит

1.

Оплачено витрати, звтАЩязанСЦ з оформленням договору закупСЦвлСЦ-продажу примСЦщення

685

311

ВСЦдображено витрати, звтАЩязанСЦ з оформленням договору закупСЦвлСЦ-продажу примСЦщення

972

685

Отримано передоплату вСЦд покупця

311

681

Списано залишкову вартСЦсть примСЦщення

972

10

Списано знос примСЦщення

131

10

ВСЦдображено продаж примСЦщення

685

742

ВСЦдображено суму податкового зобовтАЩязання по ПДВ

742

641

ВСЦдображено фСЦнансовий результат вСЦд продажу примСЦщення

742

793

793

972

2.

Отримано передоплату вСЦд покупця

311

685

Списано залишкову вартСЦсть комптАЩютера

972

10

Списано знос комптАЩютера

131

10

Списано залишкову вартСЦсть комптАЩютерного столу

972

10

Списано знос комптАЩютерного столу

131

10

ВСЦдображено продаж комптАЩютера СЦ комптАЩютерного столу

685

742

ВСЦдображено суму податкового зобовтАЩязання по ПДВ

742

641

ВСЦдображено фСЦнансовий результат вСЦд продажу

742

793

793

972

3.

Списано залишкову вартСЦсть примСЦщення

972

10

Списано знос примСЦщення

131

10

ВСЦдображено суму податкового зобовтАЩязання по ПДВ за звичайною цСЦною

972

641

ВСЦдображено фСЦнансовий результат вСЦд передачСЦ примСЦщення

442

793

793

972

4.

Списано залишкову вартСЦсть примСЦщення

976

10

Списано знос примСЦщення

131

10

Нараховано суму страхового вСЦдшкодування

377

746

Отримано суму страхового вСЦдшкодування

311

377

Оприбутковано матерСЦали пСЦсля розбирання складу

209

746

Списано залишкову вартСЦсть примСЦщення

976

10

ВСЦдображено фСЦнансовий результат вСЦд лСЦквСЦдацСЦСЧ

746

793

794

976

основний засСЦб облСЦк звСЦтнСЦсть

При СЦнвентаризацСЦСЧ основних засобСЦв перевСЦряСФться наявнСЦсть технСЦчних паспортСЦв або СЦншоСЧ технСЦчноСЧ документацСЦСЧ, документСЦв на основнСЦ засоби, у тому числСЦ СЦ на прийнятСЦ або зданСЦ пСЦдприСФмством в оренду, на збереження або в тимчасове користування. При вСЦдсутностСЦ зазначених документСЦв необхСЦдно вСЦдповСЦдним чином скласти або оформити новСЦ.

ОцСЦнка обтАЩСФктСЦв, виявлених при СЦнвентаризацСЦСЧ, якСЦ вСЦдображено в облСЦку, повинна бути проведена вСЦдповСЦдно до сучасних умов поновлення, а знос визначений вСЦдповСЦдно до дСЦйсного технСЦчного стану обтАЩСФктСЦв з оформленням даних про оцСЦнку СЦ знос вСЦдповСЦдними актами.

У випадку встановлення СЦнвентаризацСЦйною комСЦсСЦСФю, фактСЦв виконання робСЦт капСЦтального характеру (добудування поверхСЦв, прибудова нових примСЦщень СЦ т.п.) або частковоСЧ лСЦквСЦдацСЦСЧ будинкСЦв СЦ споруд (знос окремих конструктивних елементСЦв) не вСЦдображених у бухгалтерському облСЦку пСЦдприСФмства, комСЦсСЦя визначаСФ суму збСЦльшення або зниження первСЦсноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкта.

ОсновнСЦ засоби, що ремонтуються на СЦнших пСЦдприСФмствах, вносять до СЦнвентаризацСЦйного опису на пСЦдставСЦ документСЦв про здачу обтАЩСФктСЦв у ремонт.

КомСЦсСЦСФю складаються СЦнвентаризацСЦйнСЦ описи окремо на орендованСЦ основнСЦ засоби, окремо на основнСЦ засоби, що не придатнСЦ до експлуатацСЦСЧ.

АналСЦтичний облСЦк основних засобСЦв ведеться за мСЦiями знаходження, в розрСЦзСЦ груп СЦ обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв (додаток Х).

Таким чином, органСЦзацСЦя синтетичного та аналСЦтичного облСЦку основних засобСЦв у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» здСЦйснюСФться вСЦдповСЦдно до чинного законодавства з облСЦку та з урахуванням особливостей господарювання пСЦдприСФмства.


2.2 ОблСЦк амортизацСЦСЧ (зносу) та ремонту основних засобСЦв


НеобхСЦдною умовою вСЦдновлення засобСЦв працСЦ у натуральному виглядСЦ СФ СЧх вСЦдшкодування у вартСЦснСЦй формСЦ, яке здСЦйснюСФться через амортизацСЦю.

ВСЦдповСЦдно до ПБО №7 амортизацСЦя - систематичний розподСЦл вартостСЦ, яка амортизуСФться, необоротних активСЦв протягом строку СЧх корисного використання (експлуатацСЦСЧ).

ЗгСЦдно п.8.1.1. ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ амортизацСЦя основних фондСЦв - це процес поступового перенесення витрат на СЧх придбання, виготовлення або полСЦпшення згСЦдно з нормами амортизацСЦйних вСЦдрахувань, установлених законодавчими актами.

ВартСЦсть виробничих потужностей адекватна функцСЦональнСЦй (виробничСЦй) корисностСЦ предметСЦв протягом усього строку СЧх експлуатацСЦСЧ (тобто перСЦоду, протягом якого майно, що вСЦдноситься до основних засобСЦв, здатне виконувати функцСЦСЧ, що приносять прибуток СЧх "аснику).

ВСЦдповСЦдно з принципами бухгалтерського облСЦку вартСЦсть виробничих потужностей повинна рСЦвномСЦрно розподСЦлятися протягом передбаченого строку СЧх експлуатацСЦСЧ шляхом розподСЦлу (списання) на звСЦтнСЦ перСЦоди, протягом яких цСЦ потужностСЦ будуть мати виробничу кориснСЦсть (знос). Його мета - розподСЦлити вартСЦсть матерСЦальних активСЦв довгострокового використання на витрати протягом передбаченого строку експлуатацСЦСЧ на основСЦ застосування систематичних та рацСЦональних записСЦв, тобто це процес розподСЦлу, а не оцСЦнки. У наданому визначеннСЦ СФ кСЦлька значних моментСЦв:

По-перше, усСЦ матерСЦальнСЦ активи довгострокового використання, крСЦм землСЦ, мають обмежений строк експлуатацСЦСЧ. ВнаслСЦдок обмеженостСЦ строку служби вартСЦсть цих активСЦв повинна розподСЦлятися на витрати протягом усСЦх рокСЦв СЧх експлуатацСЦСЧ. Двома головними причинами обмеженостСЦ строку служби активСЦв СФ фСЦзичний та моральний знос (застарСЦння).

ПСЦд фСЦзичним зносом розумСЦють поступову втрату основними засобами своСФСЧ первСЦсноСЧ споживноСЧ вартостСЦ, що вСЦдбуваСФться не лише у процесСЦ СЧх функцСЦонування, але й при СЧх бездСЦйностСЦ (зруйнування вСЦд зовнСЦшнСЦх впливСЦв, атмосферного впливу, корозСЦСЧ). ФСЦзичний знос основних засобСЦв залежить вСЦд якостСЦ основних засобСЦв, СЧх технСЦчноСЧ удосконаленостСЦ (конструкцСЦСЧ, виду та якостСЦ матерСЦалСЦв, якостСЦ побудови будинкСЦв та монтажу верстатСЦв); особливостей технологСЦчного процесу (величина швидкостСЦ та сили рСЦзання, подачСЦ тощо); по часу СЧх дСЦСЧ (кСЦлькСЦсть днСЦв працСЦ на рСЦк, змСЦн у добу, годин працСЦ у змСЦну); ступеню захисту основних засобСЦв вСЦд зовнСЦшнСЦх умов (спеки, холоду, вологостСЦ, атмосферних опадСЦв); якостСЦ догляду за основними засобами та СЧх обслуговування, вСЦд квалСЦфСЦкацСЦСЧ робСЦтникСЦв та СЧх вСЦдношення до основних засобСЦв.

ФСЦзичний знос вСЦдбуваСФться нерСЦвномСЦрно навСЦть по однакових елементах основних засобСЦв. РозрСЦзняють повний та частковий знос основних засобСЦв. При повному зносСЦ дСЦючСЦ фонди лСЦквСЦдуються та замСЦнюються новими (капСЦтальне будСЦвництво та поточна замСЦна зношених основних засобСЦв). Частковий знос виправляСФться за допомогою ремонту. Але все ж таки СЦ кожна будСЦвля, СЦ кожна машина повинна прийти до непотребу. НеобхСЦднСЦсть амортизацСЦСЧ не може бути виключена регулярним ремонтом.

Моральний знос - це зменшення вартостСЦ машин та обладнання пСЦд впливом скорочення суспСЦльно необхСЦдних витрат на СЧх вСЦдбудову (моральний знос першоСЧ форми); зменшення СЧх вартостСЦ у результатСЦ введення нових, бСЦльш прогресивних економСЦчно ефективних машин та обладнання (моральний знос другоСЧ форми). ПСЦд впливом цих форм морального зносу основнСЦ засоби стають вСЦдсталими по своСЧй технСЦчнСЦй характеристицСЦ та економСЦчноСЧ ефективностСЦ.

ЗгСЦдно з Законом "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства» (п.п..8.1.1), амортизацСЦя основних фондСЦв - поступове вСЦднесення витрат на СЧх придбання, виготовлення або полСЦпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизацСЦйних вСЦдрахувань.

АмортизацСЦСЧ пСЦдлягають витрати на (п.п. 8.1.2):

тИТ придбання основних фондСЦв та нематерСЦальних активСЦв для "асного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племСЦнноСЧ худоби та придбання, закладення СЦ вирощування багаторСЦчних насаджень до початку плодоношення;

тИТ самостСЦйне виготовлення основних фондСЦв для "асних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробСЦтноСЧ плати працСЦвникам, якСЦ були зайнятСЦ на виготовлення таких основних фондСЦв;

тИТ проведення всСЦх видСЦв ремонту, реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ та СЦнших видСЦв полСЦпшення основних фондСЦв;

тИТ капСЦтальнСЦ полСЦпшення землСЦ, не повтАЩязанСЦ з будСЦвництвом, а саме: СЦригацСЦя, осушення, збагачення та СЦншСЦ подСЦбнСЦ капСЦтальнСЦ полСЦпшення землСЦ.

Не пСЦдлягають амортизацСЦСЧ та повнСЦстю вСЦдносяться до складу валових витрат звСЦтного перСЦоду витрати платника податку на (п.п. 8.1.3):

тИТ придбання СЦ вСЦдгодСЦвлю продуктивноСЧ худоби;

тИТ вирощування багаторСЦчних плодоносних насаджень;

тИТ придбання основних фондСЦв або нематерСЦальних активСЦв з метою СЧх подальшого продажу СЦншим особам чи СЧх використання як комплектуючих (складових частин) СЦнших основних фондСЦв,

тИТ призначених для подальшого продажу СЦншим особам;

тИТ утримання основних фондСЦв, що знаходяться на консервацСЦСЧ.

Не пСЦдлягають амортизацСЦСЧ та провадяться за рахунок вСЦдповСЦдних джерел фСЦнансування (п.п.8.1.4.):

тИТ витрати бюджетСЦв на будСЦвництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинкСЦв, придбання СЦ збереження бСЦблСЦотечних СЦ архСЦвних фондСЦв;

тИТ витрати бюджетСЦв на будСЦвництво та утримання автомобСЦльних дорСЦг загального користування;

тИТ витрати на придбання та збереження НацСЦонального архСЦвного фонду УкраСЧни, а також бСЦблСЦотечного фонду, що формуСФться та утримуСФться за рахунок бюджетСЦв, бСЦблСЦотечних СЦ архСЦвних фондСЦв;

тИТ витрати на придбання, ремонт, реконструкцСЦю, модернСЦзацСЦю або СЦншСЦ полСЦпшення невиробничих фондСЦв.

ТермСЦн "невиробничСЦ фондитАЭ слСЦд розумСЦти капСЦтальнСЦ активи, якСЦ не використовуються у господарськСЦй дСЦяльностСЦ платника податку. До них вСЦдносяться:

тИТ капСЦтальнСЦ активи (або СЧх структурнСЦ компоненти), якСЦ пСЦдпадають пСЦд визначення групи 1 основних фондСЦв, включаючи орендованСЦ;

тИТ капСЦтальнСЦ активи, якСЦ пСЦдпадають пСЦд визначення груп 2, 3 СЦ 4 основних фондСЦв, як СФ невСЦд'СФмною частиною, розмСЦщенСЦ або використовуються для забезпечення дСЦяльностСЦ невиробничих фондСЦв, що пСЦдпадають пСЦд визначення групи 1 основних фондСЦв або вилученСЦ з мСЦiя ведення господарськоСЧ дСЦяльностСЦ платника податку та переданСЦ у безоплатне користування особам, якСЦ не СФ платниками цього податку.

Нарахування амортизацСЦСЧ здСЦйснюСФться протягом строку СЧх корисного використання (експлуатацСЦСЧ) обтАЩСФкта, що встановлюСФться наданим пСЦдприСФмством при визнаннСЦ наданого обтАЩСФкта активом (при зарахуваннСЦ на баланс), та зупиняСФться на перСЦод його реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ, добудови та консервування.

При визначенСЦ строку корисного використання (експлуатацСЦСЧ) треба враховувати:

 • використання обтАЩСФкта пСЦдприСФмством, що очСЦкуСФться з урахуванням його потужностСЦ або продуктивностСЦ;
 • фСЦзичний та моральний знос, що очСЦкуСФться;
 • правовСЦ або СЦншСЦ обмеження вСЦдносно строку використання обтАЩСФкта та СЦншСЦ фактори;

Строк корисного використання (експлуатацСЦСЧ) обтАЩСФкта основних засобСЦв можна передивитися у випадку змСЦни очСЦкуваних економСЦчних вигод вСЦд його використання.

ВСЦдповСЦдно до П(С)БО 7 "ОсновнСЦ засоби» амортизацСЦя основних засобСЦв у бухгалтерському облСЦку нараховуСФться з використанням наступних методСЦв:

 • прямолСЦнСЦйного (прямолСЦнСЦйного списання);
 • зменшення залишковоСЧ вартостСЦ;
 • прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ;
 • кумулятивного (суми кСЦлькостСЦ рокСЦв);
 • виробничого (метод суми одиниць продукцСЦСЧ).

НаведенСЦ методи нарахування амортизацСЦСЧ можна умовно подСЦлити на два види:

 • методи амортизацСЦСЧ, що базуються на часСЦ використання основних засобСЦв (прямолСЦнСЦйний, метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦ, метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ, кумулятивний);
 • метод амортизацСЦСЧ, який базуСФться на кСЦлькостСЦ одиниць, отриманих вСЦд використання обтАЩСФкта основних засобСЦв (виробничий).

З метою наближення бухгалтерського та податкового облСЦку у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» вСЦдповСЦдно до наказу про облСЦкову полСЦтику прийнято податковий метод нарахування амортизацСЦСЧ (додаток ).

З метою дослСЦдження переваг та недолСЦкСЦв застосування рСЦзних методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ, розглянемо особливостСЦ нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв рСЦзними методами на окремому прикладСЦ за умови незмСЦнностСЦ первСЦсно визначених облСЦкових оцСЦнок.

НаприкСЦнцСЦ грудня 2007 р. ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» було придбано виробниче обладнання (потокова лСЦнСЦя) для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води. Виробниче обладнання було оприбутковано за первСЦсною вартСЦстю 20,0 тис грн. Умовна лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть встановлена 2,0 тис грн. ОчСЦкуваний термСЦн експлуатацСЦСЧ потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ з урахуванням морального зносу - 5 рокСЦв. ОчСЦкувана виробнича потужнСЦсть потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ - 14Ва000 тис од продукцСЦСЧ на рСЦк.

При використаннСЦ прямолСЦнСЦйного методу вартСЦсть обтАЩСФкту основних засобСЦв списуСФться однаковими частинами протягом усього перСЦоду його експлуатацСЦСЧ.

РСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться дСЦленням амортизуСФмоСЧ вартостСЦ на очСЦкуваний строк використання обтАЩСФкту основних засобСЦв:


А = АВ / Т                 (2.1)


де А - сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань, грн.;

АВ - амортизуСФма вартСЦсть обтАЩСФкту, грн.;

Т - очСЦкуваний строк використання обтАЩСФкту.

За рСЦк сума амортизацСЦйних нарахувань складаСФ

А (прямолСЦн) = (20000 - 2000) / 5 = 3600 грн.

Сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ також може бути розрахована множенням амортизуСФмоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв на норму амортизацСЦСЧ.


А = АВ х Н                                (2.2)


де Н - норма амортизацСЦСЧ.

РСЦчна норма амортизацСЦСЧ по цьому методу СФ величина, зворотна очСЦкуваному строку корисного використання основних засобСЦв у вСЦдсотках:

1 / 5 х 100 % = 20 %.


Отже, рСЦчна сума амортизацСЦСЧ становитиме:


(20 000 - 2000) х 20 % = 3600 грн.


Ця сума амортизацСЦСЧ буде включатися щорСЦчно (з року у рСЦк), протягом строку корисного використання обтАЩСФкту, у склад витрат пСЦдприСФмства та вСЦдображатися у ЗвСЦтСЦ про фСЦнансовСЦ результати. На цю ж суму рСЦвномСЦрно (з року у рСЦк) буде збСЦльшуватися накопичена амортизацСЦя (знос) та вСЦдповСЦдно зменшуватися залишкова вартСЦсть обтАЩСФкту основних засобСЦв, що вСЦдображаються у БалансСЦ (табл. 2.2.1).


Таблиця 2.2.1. Нарахування амортизацСЦСЧ обладнання (потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води) ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» прямолСЦнСЦйним методом (грн.)

Показники

Роки експлуатацСЦСЧ обладнання

0

1

2

3

4

5

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування за рСЦк

-

3600

3600

3600

3600

3600

Накопичена амортизацСЦя (знос) на кСЦнець року

-

3600

7200

10800

14400

18000

Залишкова вартСЦсть на кСЦнець року

20000

16400

12800

9200

5600

2000


Метод прямолСЦнСЦйного списання, як правило, використовуСФться по вСЦдношенню до обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв, стан яких залежить виключно вСЦд строку корисного використання та на них не дСЦСФ вплив СЦнших факторСЦв. До таких основних засобСЦв вСЦдносять будови, споруди, меблСЦ та СЦншСЦ.

Характеризуючи метод прямолСЦнСЦйного списання, не можна не вСЦдмСЦтити його переваги у простотСЦ розрахункСЦв та рСЦвномСЦрностСЦ розподСЦлу сум амортизацСЦСЧ мСЦж облСЦковими перСЦодами, простотСЦ, точностСЦ розрахункСЦв. Його використання особливо доцСЦльно, коли ступСЦнь експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв у кожному звСЦтному перСЦодСЦ залишаСФться незмСЦнною. ВСЦн передбачаСФ практично рСЦвномСЦрний спад економСЦчноСЧ корисностСЦ обтАЩСФкту СЦз року у рСЦк.

Одночасно недолСЦком такого методу СФ те, що при його використаннСЦ не враховуСФться моральний знос, а також не робиться реальна оцСЦнка виробничоСЧ потужностСЦ основних засобСЦв у рСЦзнСЦ роки експлуатацСЦСЧ. Практика показуСФ, що знос машин збСЦльшуСФться у першСЦ роки СЧх експлуатацСЦСЧ, потСЦм величина зносу стабСЦлСЦзуСФться, а у останнСЦ роки експлуатацСЦСЧ знос машин знову зростаСФ. Щодо морального зносу машин, то вСЦн також нерСЦвномСЦрний. Застосування наданого методу не завжди забезпечуСФ повне перенесення вартостСЦ основних засобСЦв на знов створений продукт, в результатСЦ чого створюСФться недоамортизацСЦя основних засобСЦв, що СФ прямим збитком пСЦдприСФмства.

Для окремих видСЦв основних засобСЦв нарахування амортизацСЦСЧ робиться на основСЦ сумарного виробСЦтку обтАЩСФкту за весь перСЦод його експлуатацСЦСЧ у вСЦдповСЦдних одиницях вимСЦру (одиницях виготовленоСЧ продукцСЦСЧ, вСЦдпрацьованих годин, кСЦлометрах пробСЦгу тощо).

МСЦсячна сума амортизацСЦСЧ розраховуСФться спСЦввСЦдношенням амортизуСФмоСЧ вартостСЦ обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв та очСЦкуваного обтАЩСФму продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг) за весь рСЦк корисного використання такого обтАЩСФкту основних засобСЦв.

Таким чином, норму амортизацСЦСЧ по цьому методу можна розрахувати за формулою:


Н = АВ / ОД                        (2.3)


де ОД - розрахунковий обтАЩСФм дСЦяльностСЦ (виробництва).

Враховуючи, що загальний план виробництва передбачаСФ виготовлення продукцСЦСЧ протягом перших чотирьох рокСЦв в обсязСЦ по 14000 тис од, СЦ тСЦльки протягом останнього року експлуатацСЦСЧ - 12000 тис од, то

Н = (20000 - 2000) / (14000 х 4 + 12000) = 1,265 грн / тис од


Отже, нарахування амортизацСЦСЧ за весь перСЦод експлуатацСЦСЧ обладнання характеризуСФться даними, що наведенСЦ у табл. 2.2.2.

При використаннСЦ виробничого методу сума амортизацСЦСЧ, яка визнаСФться витратами звСЦтного перСЦоду, та балансова вартСЦсть обтАЩСФкту при використаннСЦ цього методу змСЦнюСФться у зрСЦвняннСЦ з попереднСЦм перСЦодом прямо пропорцСЦйно обтАЩСФму виробленоСЧ продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг).


Таблиця 2.2.2. Нарахування амортизацСЦСЧ обладнання (потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води) ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» виробничим методом (грн.)

Залишкова вартСЦсть на кСЦнець року

РСЦк експлу-атацСЦСЧ

Фактичний обсяг виготов-леноСЧ продукцСЦСЧ, тис од

АмортизацСЦя за рСЦк

Накопичена амортизацСЦя (знос) на кСЦнець року

20 000

0

-

-

-

16 294

1

14000

14000 х 1,265 = 3705,9

3705,9

12 588

2

14000

14000 х 1,265 = 3705,9

7411,8

8 882

3

14000

14000 х 1,265 = 3705,9

11117,6

5 176

4

14000

14000 х 1,265 = 3705,9

14823,5

2 000

5

12000

12000 х 1,265 = 3176,5

18000,0


В основСЦ цього методу лежить припущення, що фактично отриманий прибуток вСЦд експлуатацСЦСЧ вСЦдповСЦдного нематерСЦального активу у кожному звСЦтному перСЦодСЦ повтАЩязаний з випуском одиниць продукцСЦСЧ, вироблених з його участю у цих звСЦтних перСЦодах. РЖснуСФ точка зору, що на такий вид обладнання, як верстат, амортизацСЦя повинна нараховуватися в облСЦкових цСЦнах пропорцСЦйно одиницям виробленоСЧ на ньому продукцСЦСЧ у кожному звСЦтному перСЦодСЦ (на основСЦ первСЦсно визначеного загального випуску продукцСЦСЧ), а не просто пропорцСЦйно часу с початку експлуатацСЦСЧ (як передбачаСФ прямолСЦнСЦйний метод). При цьому стверджуСФться, бСЦльшСЦсть виробничих активСЦв приймають участь у створенСЦ прибутку (та вСЦдповСЦдно зношуються) лише тодСЦ, коли вони використовуються у виробництвСЦ.

Метод нарахування зносу пропорцСЦйно випуску продукцСЦСЧ також дуже простий, рацСЦональний та систематичний. Краще за все його використовувати у тому випадку, коли вСЦдносно активу, на який нараховуСФться знос, можна визначити фактичний обтАЩСФм виробленоСЧ продукцСЦСЧ. Його використання також доцСЦльно, коли економСЦчна користь того чи СЦншого необоротного активу зменшуСФться у звтАЩязку з експлуатацСЦСФю його у виробництвСЦ, а не у звтАЩязку з впливом на нього часу. Цей метод забезпечуСФ також вСЦдповСЦднСЦсть суми амортизацСЦСЧ, яка визнаСФться витратами поточного перСЦоду, отриманням прибутку, у випадку, якщо використання вСЦдповСЦдного необоротного активу у рСЦзнСЦ перСЦоди неоднаковСЦ. Але, не дивлячись на позитивнСЦ сторони, цей метод у закордоннСЦй практицСЦ не знайшов широкого застосування, оскСЦльки дуже складно визначити фактичний обтАЩСФм продукцСЦСЧ, виробленоСЧ з використанням того чи СЦншого необоротного активу.

СутнСЦсть методу зменшення залишковоСЧ вартостСЦ полягаСФ у визначеннСЦ рСЦчноСЧ суми амортизацСЦСЧ обтАЩСФкту основних засобСЦв виходячи з основноСЧ вартостСЦ такого обтАЩСФкту на початок звСЦтного року. Сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань визначаСФться шляхом перемноження залишковоСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту основних засобСЦв на норму рСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ.


А = ЗВ х НА                                (2.4)


де ЗВ - залишкова вартСЦсть обтАЩСФкту основних засобСЦв.

Норму рСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ пСЦдприСФмство визначаСФ самостСЦйно по наступнСЦй формулСЦ:


                                               (2.5)

де Н - строк корисного використання обтАЩСФкту основних засобСЦв, рокСЦв;

ЛВ - лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть обтАЩСФкту основних засобСЦв, що визначаСФться пСЦдприСФмством самостСЦйно, грн.;

ПВ - первСЦсна вартСЦсть обтАЩСФкту основних засобСЦв, грн.

Використання методу зменшення залишковоСЧ вартостСЦ при нарахуваннСЦ амортизацСЦСЧ передбачаСФ наявнСЦсть лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ амортизуСФмого обтАЩСФкту основних засобСЦв.

Зазначимо, що вСЦдповСЦдно до П(С)БО 7 базою для нарахування амортизацСЦСЧ при використаннСЦ наданого методу СФ залишкова вартСЦсть на початок звСЦтного року або первСЦсна вартСЦсть на дату початку нарахування амортизацСЦСЧ. З цього слСЦдуСФ, що, починаючи з дати вводу в експлуатацСЦю обтАЩСФкту основних засобСЦв до кСЦнця звСЦтного року, у якому був введений такий обтАЩСФкт, базою для нарахування амортизацСЦСЧ буде його первСЦсна вартСЦсть. РЖншими словами, якщо обтАЩСФкт основних засобСЦв був введений в експлуатацСЦю у вереснСЦ, то починаючи з жовтня по лютий (включно) сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань буде визначатися шляхом множення первСЦсноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту на норму амортизацСЦСЧ. Починаючи з березня наступного звСЦтного року, сума амортизацСЦСЧ обтАЩСФкту основних засобСЦв буде визначатися шляхом множення залишковоСЧ вартостСЦ такого обтАЩСФкту на норму амортизацСЦСЧ.

При використаннСЦ наданого методу нарахування амортизацСЦСЧ можлива ситуацСЦя, при якСЦй остаточна вартСЦсть обтАЩСФкту наприкСЦнцСЦ запланованого строку експлуатацСЦСЧ не буде рСЦвна лСЦквСЦдацСЦйнСЦй вартостСЦ. ТакСЦ розходження будуть виникати у випадку, якщо обтАЩСФкт основних засобСЦв був введений в експлуатацСЦю у серединСЦ звСЦтного перСЦоду. Але ж це не повинно стати причиною сумнСЦвСЦв, так як нарахування амортизацСЦСЧ було не з початку звСЦтного року, а з середини, та по усСЦм правилам математики така рСЦзниця повинна була виникнути. У звтАЩязку з цим пСЦдприСФмство може прийняти рСЦшення про змСЦну строку амортизацСЦСЧ та доамортизувати залишкову частину вартостСЦ або вважати залишкову вартСЦсть обтАЩСФкту лСЦквСЦдацСЦйною вартСЦстю.

За формулою (2.5)

(табл. 2.2.3).


Метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ СФ рСЦзновидом методу зменшення залишковоСЧ вартостСЦ. При такому методСЦ рСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться виходячи з залишковоСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту на початок звСЦтного перСЦоду або первСЦсноСЧ вартостСЦ на дату початку нарахування амортизацСЦСЧ по введених протягом року обтАЩСФктах та подвоСФння рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ, що розраховуСФться виходячи зСЦ строку корисного використання обтАЩСФкту.


Таблиця 2.2.3. Нарахування амортизацСЦСЧ обладнання (потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води) ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» методом зменшення залишковоСЧ вартостСЦ (грн.)

РСЦк експлу-атацСЦСЧ

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування за рСЦк

Накопичена амортизацСЦя (знос) на кСЦнець року

Залишкова вартСЦсть на кСЦнець року

0

-

-

20 000

1

20 000 х 0.3691 = 7382

7382

12 618

2

12 861 х 0.3691 = 4657

12 039

7961

3

7961 х 0.3691 = 2938

14 977

5023

4

5023 х 0.3691 = 1854

16 831

3169

5

3169 х 0.3691 = 1169

18 000

2000


Норма амортизацСЦСЧ у даному випадку розраховуСФться аналогСЦчно нормСЦ амортизацСЦСЧ при застосуваннСЦ прямолСЦнСЦйного методу нарахування амортизацСЦСЧ, тобто використовуСФться подвоСФна ставка амортизацСЦйних вСЦдрахувань, що розрахована методом прямолСЦнСЦйного списання.

Переробивши формулу норма амортизацСЦСЧ при прямолСЦнСЦйному методСЦ, отримаСФмо норму амортизацСЦСЧ для даного методу:


НА = 2 * (А / АВ) = 2 * ( АВ / Т) / АВ = 2 / Т                (2.6)

Даний метод нарахування амортизацСЦСЧ, а саме при розрахунку норми рСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ, не передбачаСФ обовтАЩязковоСЧ наявностСЦ лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту основних засобСЦв. При цьому виконуСФться правило, при якому сума амортизацСЦСЧ останнього року розраховуСФться таким чином, щоб залишкова вартСЦсть обтАЩСФкту наприкСЦнцСЦ перСЦоду його експлуатацСЦСЧ була не менше, нСЦж його лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть (табл. 2.2.4).

РСЦчна сума амортизацСЦСЧ за кумулятивним методом визначаСФться як перемноження амортизуСФмоСЧ вартостСЦ та кумулятивного коефСЦцСЦСФнта.

Кумулятивний коефСЦцСЦСФнт розраховуСФться дСЦленням кСЦлькостСЦ рокСЦв, що залишилися до кСЦнця очСЦкуваного строку служби обтАЩСФкту основних засобСЦв, на суму чисел рокСЦв його корисного використання.

Сума чисел рокСЦв - це результат суми порядкових номерСЦв тих рокСЦв, протягом яких функцСЦонуСФ обтАЩСФкт.

У нашому прикладСЦ сума чисел рокСЦв корисноСЧ експлуатацСЦСЧ обладнання дорСЦвнюСФ 15 (1+2+3+4+5).


Таблиця 2.2.4. Нарахування амортизацСЦСЧ обладнання (потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води) ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» методом прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ (грн.)

РСЦк експлу-атацСЦСЧ

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування за рСЦк

Накопичена амортизацСЦя (знос) на кСЦнець року

Залишкова вартСЦсть на кСЦнець року

0

-

-

20 000

1

2 х 20% х 20 000 = 8 000

8000

12 000

2

2 х 20% х 12 000 = 4 800

12 800

7200

3

2 х 20% х 7 200 = 2 880

15 680

4320

4

2 х 20% х 4 320 = 1728

17 408

2592

5

20 000 - 2000 - 17408 =592

18 000

2000


РСЦчна норма амортизацСЦСЧ визначаСФться як спСЦввСЦдношення залишеного строку служби ( на початок звСЦтного перСЦоду) та суми чисел рокСЦв.

У нашому прикладСЦ ця норма встановить:

У 1-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 5/15

У 2-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 4/15

У 3-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 3/15

У 4-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 2/15

У 5-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 1/15

Для визначення рСЦчноСЧ суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань норму амортизацСЦСЧ вСЦдповСЦдного року множимо на рСЦзницю мСЦж первинною вартСЦстю обтАЩСФкту та його лСЦквСЦдацСЦйною вартСЦстю, тобто на амортизуСФму вартСЦсть.


А = НА х (ПВ - ЛВ)                 (2.7)


Нарахування амортизацСЦСЧ кумулятивним методом показано у табл. 2.2.5.

Якщо строк експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта достатньо тривалий, то сума чисел рокСЦв визначаСФться за формулою кумулятивного числа:


[( Т + 1) * Т] / 2                                (2.8)


Таблиця 2.2.5. Нарахування амортизацСЦСЧ обладнання (потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води) ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» кумулятивним методом (грн.)

РСЦк експлу-атацСЦСЧ

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування за рСЦк

Накопичена амортизацСЦя (знос) на кСЦнець року

Залишкова вартСЦсть на кСЦнець року

0

-

-

20 000

1

5/15 х 18 000 = 6000

6000

14 000

2

4/15 х 18 000 = 4800

10 800

9200

3

3/15 х 18 000= 3600

14 400

5600

4

2/15 х 18 000 = 2400

16 800

3200

5

1/15 х 18 000 = 1200

18 000

2000


Треба зазначити, що застосування методу залишковоСЧ вартостСЦ, а також кумулятивного методу визначення сум амортизацСЦСЧ СФ найбСЦльш прогресивним з точки зору методологСЦСЧ бухгалтерського облСЦку. ДоцСЦльнСЦсть використання цих методСЦв пояснюСФться наступним:

 1. найбСЦльша ефективнСЦсть використання основних засобСЦв приходиться на першСЦ роки СЧх експлуатацСЦСЧ, коли вони фСЦзично та морально ще новСЦ;
 2. накопичуються грошовСЦ кошти для замСЦни обтАЩСФкта у випадку його морального старСЦння та СЦнфляцСЦСЧ;
 3. забезпечуСФться можливСЦсть збСЦльшення частини витрат на ремонт амортизуСФмих обтАЩСФктСЦв, що приходяться на останнСЦ роки використання таких обтАЩСФктСЦв без вСЦдповСЦдного збСЦльшення витрат виробництва за рахунок того, що сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ у цСЦ роки зменшуСФться.

КрСЦм розглянутих норм та методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ; пСЦдприСФмство маСФ право застосовувати норми та методи нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв, що передбаченСЦ податковим законодавством: ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств».

У бухгалтерському облСЦку на вСЦдмСЦну вСЦд податкового нарахування амортизацСЦСЧ робиться не в цСЦлому по групСЦ; а по окремому обтАЩСФкту основних засобСЦв щомСЦсячно.

КрСЦм того, рСЦзниця у бухгалтерському облСЦку вСЦд податкового буде на суму:

 • амортизацСЦСЧ невиробничих основних фондСЦв;
 • поточних ремонтСЦв бСЦльш 10% балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв на початок року;
 • вартостСЦ вибувших обтАЩСФктСЦв; що вСЦдносяться у податковому облСЦку до 2; 3 груп;
 • вартостСЦ безкоштовно отриманих основних засобСЦв.

У податковому облСЦку норми амортизацСЦСЧ встановлюються у вСЦдсотках до балансовоСЧ вартостСЦ кожноСЧ групи основних фондСЦв на початок звСЦтного (податкового) перСЦоду у наступних розмСЦрах (у розрахунку на календарний перСЦод):

- група 1: квартальна норма 1,25%, рСЦчна - 5%;

- група 2: квартальна норма 6,25%, рСЦчна - 25%;

- група 3: квартальна норма 3,75%, рСЦчна - 15%;

- група 4: квартальна норма 15%, рСЦчна - 60%.

У податковому облСЦку окремий обтАЩСФкт основних фондСЦв групи 1 амортизуСФться до досягнення вартостСЦ такого обтАЩСФкту 100 мСЦнСЦмумСЦв доходСЦв громадян, що не оподатковуються - 1700 грн.

При досягненнСЦ обтАЩСФктом залишковоСЧ вартостСЦ - 1700 грн., вСЦдповСЦдно до пп. 8.3.7, п. 8.3 ст. Закону тАЮПро оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ, його залишкова вартСЦсть дорСЦвнюСФться до нуля, а сума 1700 грн. вСЦдноситься до складу витрат вСЦдповСЦдного звСЦтного кварталу.

АмортизацСЦя основних фондСЦв груп 2,3 виконуСФться до досягнення такою групою нульовоСЧ вартостСЦ.

КрСЦм того у податковому облСЦку облСЦк основних засобСЦв ведеться:

 • групи 1 по кожнСЦй окремСЦй будовСЦ, спорудСЦ або СЧх структурному компоненту, та у цСЦлому по групСЦ як сума вартостСЦ окремих обтАЩСФктСЦв,
 • групи 2 ведеться по СЧх сукупнСЦй вартостСЦ незалежно вСЦд часу введення в експлуатацСЦю таких основних фондСЦв,
 • групи 3 ведеться по СЧх сукупнСЦй вартостСЦ, або пообтАЩСФктне, у випадку застосування прискореноСЧ амортизацСЦСЧ,
 • групи 4 ведеться по сукупнСЦй вартостСЦ.

Розглянемо на нашому прикладСЦ податковСЦ методи нарахування амортизацСЦСЧ. Придбане ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» обладнання вСЦдноситься до 2 групи. ТодСЦ квартальна норма амортизацСЦСЧ буде дорСЦвнювати 6,25% (табл. 2.2.6).

Таблиця 2.2.6. Нарахування амортизацСЦСЧ обладнання (потоковоСЧ лСЦнСЦСЧ для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води) ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» податковим методом (грн.)

РСЦк експлуа-тацСЦСЧ

Квартал

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування за квартал / рСЦк

Накопичена амортизацСЦя (знос) на кСЦнець кварталу / року

Залишкова вартСЦсть на початок звСЦтного кварталу

1

2

3

4

5

1

1

20000 х 6,25% = 1250,0

1250,0

20000,0

Ва

2

18750,0 х 6,25% = 1171,9

2421,9

18750,0

Ва

3

17578,1 х 6,25% = 1098,6

3520,5

17578,1

Ва

4

16479,5 х 6,25% = 1030,0

4550,5

16479,5

Ва

Усього

4550,5

4550,5

Ва

2

1

965,6

5516,1

15449,5

Ва

2

905,2

6421,3

14483,9

Ва

3

848,7

7270,0

13578,7

Ва

4

795,6

8065,6

12730,0

Ва

Усього

3515,1

8065,6

Ва

3

1

745,9

8811,5

11934,4


2

699,3

9510,8

11188,5


3

655,6

10166,4

10489,2


4

614,6

10781,0

9833,6

Ва

Усього

2715,4

10781,0

Ва

4

1

576,2

11357,2

9219,0

Ва

2

540,2

11897,3

8642,8

Ва

3

506,4

12403,8

8102,7

Ва

4

474,8

12878,5

7596,2

Ва

Усього

2097,5

12878,5

Ва

5

1

445,1

13323,6

7121,5

Ва

2

417,3

13740,9

6676,4

Ва

3

391,2

14132,1

6259,1

Ва

4

366,7

14498,8

5867,9

Ва

Усього

1620,3

14498,8

Ва


Як бачимо, накопичена амортизацСЦя (знос) за 5 рокСЦв становить всього 72,5% первСЦсноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту.

Треба зазначити, що використання дозволених П(Б)О 7 "ОсновнСЦ засоби» методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв веде до невСЦдповСЦдностСЦ понять, що використовуються у бухгалтерському та податковому облСЦку. Це стосуСФться основ для збСЦльшення первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв, визнання СЧх груп, а також залишковоСЧ вартостСЦ (балансовоСЧ), переоцСЦнка якоСЧ не передбачена податковим законодавством.

Отже, основним питанням амортизацСЦйноСЧ полСЦтики - який метод амортизацСЦйних вСЦдрахувань обрати. Щоб вСЦдповСЦсти на це питання треба детально розглянути усСЦ СЦснуючи методи та визначити фактори, що повтАЩязанСЦ з експлуатацСЦСФю обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв (рис 2.2.1). Обраний метод нарахування амортизацСЦСЧ закрСЦплюСФться приказом та вСЦдображаСФться у облСЦковСЦй полСЦтицСЦ пСЦдприСФмства.

У бухгалтерському облСЦку вСЦдповСЦдно до Плану рахункСЦв амортизацСЦя основних засобСЦв вСЦдображаСФться на рахунку 131 "Знос необоротних матерСЦальних активСЦвтАЭ субрахунок 131 "Знос основних засобСЦвтАЭ.

На даному рахунку вСЦдображаСФться СЦнформацСЦя про нараховану амортизацСЦСЧ у пообтАЩСФктному розрСЦзСЦ.

Рахунок 13 (субрахунок 131) вСЦдноситься до пасивних рахункСЦв. Нарахування зносу робиться по кредиту рахунку у кореспонденцСЦСЧ з рахунками облСЦку витрат на господарську дСЦяльнСЦсть (табл. 2.2.7).

По Дт 131 вСЦдображаСФться знос по основних засобах, що вибули, у кореспонденцСЦСЧ з вСЦдповСЦдними рахунками.

Для розрахунку сум амортизацСЦйних вСЦдрахувань використовуСФться типова форма № ОЗ-14 "Розрахунок амортизацСЦСЧ основних засобСЦвтАЭ. Вона складаСФться з 4 роздСЦлСЦв:

 • по основних засобах у запасСЦ (резервСЦ);
 • по основних засобах в експлуатацСЦСЧ;
 • контрольнСЦ данСЦ;
 • розрахунок амортизацСЦСЧ (зносу)основних засобСЦв.

Показники типовоСЧ форми № ОЗ-14 служать основою для вСЦдображення на вСЦдповСЦдних рахунках сум нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ за звСЦтний мСЦсяць та суми зносу основних засобСЦв.

Важливим питанням облСЦку основних засобСЦв, що стосуСФться як бухгалтерського так СЦ податкового облСЦку СФ облСЦк ремонту основних засобСЦв.


Таблиця 2.2.7. ВСЦдображення амортизацСЦСЧ на рахунках бухгалтерського облСЦку

ЗмСЦст господарськоСЧ операцСЦСЧ

Бухгалтерський облСЦк з застосуванням класу 9

Бухгалтерський облСЦк з застосуванням класу 9,8

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

Нарахована амортизацСЦя основних засобСЦв, що експлуатуються у капСЦтальному будСЦвництвСЦ

151

131

831,

151

131

831

2

Нарахована амортизацСЦя обладнання, що безпосередньо використовуСФться у процесСЦ виробництва продукцСЦСЧ (технологСЦчне обладнання)

23

131

831

23

131

831

3

НараховуСФться амортизацСЦя вартостСЦ основних засобСЦв, що використовуються у роботах, що повтАЩязанСЦ з освоСФнням нових виробництв, а також пСЦдготовкою робСЦт сезонного характеру

39

131

831

39

131

831

4

ЗбСЦльшуСФться сума зносу обтАЩСФкту основних засобСЦв у звтАЩязку з його до оцСЦнкою (збСЦльшення первСЦсноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту основних засобСЦв у частинСЦ його зносу).

423

131

831

423

131

831

5

Нарахована амортизацСЦя основних засобСЦв загально виробничого характеру

91

131

831

91

131

831

6

Нарахована амортизацСЦя основних засобСЦв загальногосподарського характеру

92

131

831

92

131

831

7

Нарахована амортизацСЦя основних засобСЦв, що використовуються при реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ

93

131

831

93

131

831

8

Нарахована амортизацСЦя основних засобСЦв, що використовуються у дослСЦдженнях та розробках

941

131

831

941

131

831

9

НараховуСФться амортизацСЦя вартостСЦ основних засобСЦв, що експлуатуються у сферСЦ обслуговування виробництва та житлово-комунальнСЦй сферСЦ.

949

131

831

949

131

831

10

НараховуСФться амортизацСЦя вартостСЦ основних засобСЦв, що використовуються для усунення результатСЦв надзвичайних результатСЦв.

99

131

831

99

131

831

11

СписуСФться сума зносу обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв у звтАЩязку з його вибуттям. ЗменшуСФться сума зносу обтАЩСФкту основних засобСЦв у звтАЩязку з його уцСЦнкою при умовСЦ, що ранСЦше наданий обтАЩСФкт не дооцСЦнувався

131

10

131

831

831

10

12

Зменшення суми зносу ранСЦше до оцСЦнених обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв.

131

423

131

831

831

423


ПСЦсля надходження основних засобСЦв пСЦдприСФмство може мати витрати, повтАЩязанСЦ з СЧх експлуатацСЦСФю або полСЦпшенням СЧх стану. ПСЦдхСЦд до вСЦдображення таких витрат у бухгалтерському облСЦку залежить вСЦд СЧх впливу на майбутнСЦ економСЦчнСЦ вигоди, що очСЦкуються вСЦд використання обтАЩСФкта

З позицСЦй правильностСЦ вСЦдображення операцСЦй з ремонту основних засобСЦв в облСЦку важливим СФ вид ремонту (поточний або капСЦтальний) та спосСЦб ремонту (господарський чи пСЦдрядний).

Витрати на ремонт СЦ обслуговування основних засобСЦв звичайно здСЦйснюються для вСЦдновлення або пСЦдтримання очСЦкуваних вСЦд них майбутнСЦх економСЦчних вигСЦд. Через це такСЦ видатки списуються на витрати в момент СЧх здСЦйснення.

При цьому дебетуються вСЦдповСЦднСЦ рахунки витрат (23, 91, 92, 93, 94, СЦншСЦ) та кредитуються рахунки витрачених коштСЦв (чи СЦнших активСЦв) або зобовтАЩязань.

Витрати, повтАЩязанСЦ з полСЦпшенням стану основних засобСЦв, що призводять до збСЦльшення очСЦкуваних майбутнСЦх економСЦчних вигСЦд, включають до балансовоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв. Прикладами такого полСЦпшення СФ:

- модифСЦкацСЦя обтАЩСФкта основних засобСЦв з метою подовження строку корисноСЧ експлуатацСЦСЧ або збСЦльшення його виробничоСЧ потужностСЦ;

- замСЦна окремих частин обтАЩСФкта для пСЦдвищення його якСЦсних характеристик;

- впровадження бСЦльш ефективного технологСЦчного процесу, що даСФ зменшити первСЦсно оцСЦненСЦ виробничСЦ витрати.

ТакСЦ витрати накопичуються по дебету рахунка 15 "КапСЦтальнСЦ СЦнвестицСЦСЧ» пСЦсля завершення робСЦт списуються з кредиту цього рахунка в дебет рахунку 10 "ОсновнСЦ засоби» (табл. 2.2.8).


Таблиця 2.2.8. КореспонденцСЦя рахункСЦв з облСЦку ремонту основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»

№ з/п

ЗмСЦст господарськоСЧ операцСЦСЧ

Дебет

Кредит

ВСЦдображення витрат на поточний ремонт основних засобСЦв

1

Списання вартостСЦ матерСЦалСЦв, що були використанСЦ для ремонту (вСЦдновленню первСЦсного ресурсу обтАЩСФкта)

23, 91, 92, 93, 94

20

2

ВСЦдображення нарахування заробСЦтноСЧ плати працСЦвникСЦв, що займалися ремонтом обтАЩСФкта

23, 91, 92, 93, 94

661

3

ВСЦдображення нарахувань на заробСЦтну плату працСЦвникСЦв, що займалися ремонтом обтАЩСФкта

23, 91, 92, 93, 94

65

ПолСЦпшення обтАЩСФкта основних засобСЦв господарським способом

4

ВСЦдображення фактично понесених витрат на суму:

використаних виробничих запасСЦв

15

20

нарахованоСЧ заробСЦтноСЧ плати

15

661


нарахувань на заробСЦтну плату

15

65

СЦнших витрат

15

63

5

ВСЦднесення зазначених витрат на збСЦльшення первСЦсноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкта

10

15

ПолСЦпшення обтАЩСФкта основних засобСЦв пСЦдрядним способом

6

ВСЦдображення витрат на реконструкцСЦю, модернСЦзацСЦю, добудування, дообладнання

15

63

7

ВСЦдображення податкового кредиту по ПДВ

641

63

8

ВСЦднесення зазначених витрат на збСЦльшення первСЦсноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкта основних засобСЦв

10

15


Документально передача активу у ремонт (отримання з ремонту) оформляСФться актом прийому-передачСЦ вСЦдремонтованих, реконструйованих СЦ модернСЦзованих обтАЩСФктСЦв.

Щодо податкового облСЦку, то Законом "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства» не розрСЦзняються витрати на ремонт на поточнСЦ та капСЦтальнСЦ. ВСЦдповСЦдно до пСЦдпункту 8.7.1 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства», платники податку мають право протягом звСЦтного року вСЦднести до валових витрат будь-якСЦ витрати, повтАЩязанСЦ з полСЦпшенням основних фондСЦв, у сумСЦ, що не перевищуСФ десять вСЦдсоткСЦв сукупноСЧ балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв на початок звСЦтного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, вСЦдносяться на збСЦльшення балансовоСЧ вартостСЦ груп 2, 3 та 4, балансовоСЧ вартостСЦ окремого обтАЩСФкта основних фондСЦв групи 1 та пСЦдлягають амортизацСЦСЧ за нормами, передбаченими для вСЦдповСЦдних основних фондСЦв.

Таким чином, правильнСЦсть облСЦку амортизацСЦСЧ основних засобСЦв та ремонту мають важливе знання для формування достовСЦрноСЧ СЦнформацСЦСЧ про основнСЦ засоби в облСЦку та звСЦтностСЦ.


2.3 ВСЦдображення СЦнформацСЦСЧ про основнСЦ засоби у фСЦнансовСЦй звСЦтностСЦ


ВСЦдповСЦдно до ст. 3 Закону УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦтАЭ [4] та п. 4 П (С)БО тАЮЗагальнСЦ вимоги до фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦтАЭ [5], метою складання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ СФ надання користувачам для прийняття рСЦшень повноСЧ, правдивоСЧ та неупередженоСЧ СЦнформацСЦСЧ про фСЦнансовий стан, результати дСЦяльностСЦ та рух грошових коштСЦв пСЦдприСФмства. Одним СЦз завдань складання СЦ подання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ надання СЦнформацСЦСЧ про стан та рух основних засобСЦв пСЦдприСФмства.

ФСЦнансова звСЦтнСЦсть пСЦдприСФмства УкраСЧни (крСЦм бюджетних установ, представництв СЦноземних субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ та субтАЩСФктСЦв малого пСЦдприСФмництва, визначених такими вСЦдповСЦдно до чинного законодавства) включаСФ: ф. № 1 "БаланстАЭ; ф. № 2 "ЗвСЦт про фСЦнансовСЦ результатитАЭ; ф. № 3 "ЗвСЦт про рух грошових коштСЦвтАЭ; ф. № 4 "ЗвСЦт про "асний капСЦталтАЭ; ф. № 5 "ПримСЦтки до рСЦчноСЧ фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦтАЭ; ф. №6 тАЮРЖнформацСЦя за сегментамитАЭ (додаток до примСЦток до рСЦчноСЧ фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ).

Основною формою фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ, що надаСФ СЦнформацСЦю про стан майна пСЦдприСФмства та джерела його утворення, СФ баланс. Визначення Балансу та вимог до нього, як елементу фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ, наведено у П(С)БО 1 тАЮЗагальнСЦ вимоги до фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦтАЭ та П(С)БО 2 тАЮБаланстАЭ.

РЖнформацСЦя про основнСЦ засоби пСЦдприСФмства у балансСЦ представлена за статтею "ОсновнСЦ засоби» трьома рядками: 030 залишкова вартСЦсть, 031 первСЦсна вартСЦсть, 032 знос.

ВСЦдповСЦдно до П(С)БО 2 тАЮБаланстАЭ (з урахуванням змСЦн внесених згСЦдно з наказами МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 19.12.2006 р. № 1213, вСЦд 05.03.2008 р. № 353) у статтСЦ "ОсновнСЦ засоби» наводиться вартСЦсть "асних та отриманих на умовах фСЦнансового лСЦзингу об'СФктСЦв СЦ орендованих цСЦлСЦсних майнових комплексСЦв, якСЦ вСЦднесенСЦ до складу основних засобСЦв згСЦдно з вСЦдповСЦдними положеннями, державнСЦ (казеннСЦ) та комунальнСЦ пСЦдприСФмства - вартСЦсть майна, отриманого на правСЦ господарського вСЦдання чи правСЦ оперативного управлСЦння. У цСЦй статтСЦ також наводиться вартСЦсть СЦнших необоротних матерСЦальних активСЦв.

У статтСЦ наводяться окремо первСЦсна (переоцСЦнена) вартСЦсть - рядок 031, сума зносу основних засобСЦв (у дужках) - рядок 032, та СЧх залишкова вартСЦсть - рядок 030. До пСЦдсумку балансу включаСФться залишкова вартСЦсть, яка визначаСФться як рСЦзниця мСЦж первСЦсною (переоцСЦненою) вартСЦстю основних засобСЦв СЦ сумою СЧх зносу на дату балансу.

За СЦнформацСЦСФю балансу, станом на 31.12.2007 р. ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» володСЦСФ основними засобами в обсязСЦ 1284,9 тис грн. за первСЦсною вартСЦстю. Знос на кСЦнець року становить 1215,0 тис грн. ВСЦдповСЦдно залишкова вартСЦсть основних засобСЦв пСЦдприСФмства становить 69,9 тис грн. (табл. 2.3.1).

Таблиця 2.3.1. ВСЦдображення СЦнформацСЦСЧ про основнСЦ засоби у балансСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» на 31.12.2008 р.

Стаття балансу

Код рядка

На 31.12.2008 р.

ОсновнСЦ засоби:залишкова вартСЦсть

030

69,9

первСЦсна вартСЦсть

031

1284,9

знос

032

1215,0


Щодо ЗвСЦту про фСЦнансовСЦ результати та ЗвСЦту про рух грошових коштСЦв, то цСЦ звСЦтнСЦ форми не мСЦстять пряму СЦнформацСЦю про рух основних засобСЦв, оскСЦльки основою СЧх складання СФ класифСЦкацСЦя видСЦв дСЦяльностСЦ.

Наприклад, у ЗвСЦтСЦ про фСЦнансовСЦ результати у РЖРЖ роздСЦлСЦ "Елементи операцСЦйних витрат» за рядком 260 "АмортизацСЦя» показуСФться СЦнформацСЦя про величину нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ необоротних активСЦв, що вСЦдноситься до операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ (додатки А, Б, В). Рух основних засобСЦв характеризуСФ отримання доходСЦв та здСЦйснення витрат за вСЦдповСЦдними видами дСЦяльностСЦ.

У ЗвСЦтСЦ про рух грошових коштСЦв за рядком 020 здСЦйснюСФться коригування прибутку (збитку) вСЦд звичайноСЧ дСЦяльностСЦ до оподаткування на амортизацСЦю необоротних активСЦв (додатки Н, П, Р). У роздСЦлСЦ РЖРЖ розшифровано за напрямками рух коштСЦв у результатСЦ СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ, у т.ч. внаслСЦдок реалСЦзацСЦСЧ та придбання необоротних активСЦв (рядки 190 та 250 вСЦдповСЦдно).

Стан основних засобСЦв прямо впливаСФ на "асний капСЦтал субтАЩСФкта господарювання. У ЗвСЦтСЦ про "асний капСЦтал за рядками 060-070 вСЦдображено змСЦни "асного капСЦталу внаслСЦдок дооцСЦнки або уцСЦнки основних засобСЦв. Протягом дослСЦджуваного перСЦоду переоцСЦнка основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» не здСЦйснювалась (додатки К, Л, М).

За принципом повного висвСЦтлення фСЦнансова звСЦтнСЦсть повинна мСЦстити всю СЦнформацСЦю про фактичнСЦ та потенцСЦйнСЦ наслСЦдки операцСЦй та подСЦй, яка може вплинути на рСЦшення, що приймаються на СЧСЧ основСЦ. РЖнформацСЦя, що пСЦдлягаСФ розкриттю наводиться у ПримСЦтках до них.

ПримСЦтки до фСЦнансових звСЦтСЦв - це сукупнСЦсть показникСЦв СЦ пояснень. Яка забезпечуСФ деталСЦзацСЦю та обТСрунтованСЦсть статей фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ, а також СЦнша СЦнформацСЦя, розкриття якоСЧ передбачене вСЦдповСЦдними положеннями (стандартами).

ПримСЦтки до рСЦчноСЧ звСЦтностСЦ СФ особливою формою фСЦнансових звСЦтСЦв, у якСЦй найбСЦльш повно розкриваСФться змСЦст облСЦковоСЧ полСЦтики, прийнятоСЧ на пСЦдприСФмствСЦ.

Питання стану та руху основних засобСЦв у ПримСЦтках до рСЦчноСЧ звСЦтностСЦ представлено достатньо широко. Щодо кожноСЧ групи основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» наводиться така СЦнформацСЦя (додатки С, Т, У).

1. ВартСЦсть (первСЦсна або переоцСЦнена), за якою основнСЦ засоби вСЦдображенСЦ у балансСЦ.

2. Методи амортизацСЦСЧ, що застосовуються пСЦдприСФмством та дСЦапазон термСЦнСЦв корисного використання (експлуатацСЦСЧ) обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв.

3. НаявнСЦсть та рух основних засобСЦв у звСЦтному роцСЦ за показниками:

 • первСЦсна (переоцСЦнена)вартСЦсть та сума зносу на початок звСЦтного року;
 • первСЦсна вартСЦсть основних засобСЦв, якСЦ визнанСЦ активом, з видСЦленням вартостСЦ основних засобСЦв, отриманих у результатСЦ обтАЩСФднання пСЦдприСФмств;
 • сума змСЦни первСЦсноСЧ (переоцСЦненоСЧ) вартостСЦ та зносу основних засобСЦв у результатСЦ переоцСЦнки;
 • первСЦсна (переоцСЦнена) вартСЦсть та сума зносу основних засобСЦв, якСЦ вибули;
 • сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ;
 • сума втрат вСЦд зменшення корисностСЦ, вСЦдображена у ЗвСЦтСЦ про фСЦнансовСЦ результати у звСЦтному перСЦодСЦ;
 • СЦншСЦ змСЦни первСЦсноСЧ (переоцСЦненоСЧ) вартостСЦ та сума зносу основних засобСЦв;
 • первСЦсна (переоцСЦнена) вартСЦсть та сума зносу на кСЦнець звСЦтного року.

У ПримСЦтках до фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ також наводиться така СЦнформацСЦя:

   1. ВартСЦсть основних засобСЦв, щодо яких СЦснуСФ обмеження прав "асностСЦ.
   2. ВартСЦсть переданих у заставу основних засобСЦв.
   3. Сума капСЦтальних вкладень на придбання СЦ будСЦвництво основних засобСЦв за звСЦтний рСЦк.
   4. Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобСЦв.
   5. Залишкова вартСЦсть основних засобСЦв, що тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацСЦСЧ, реконструкцСЦСЧ тощо).
   6. ПервСЦсна (переоцСЦнена) вартСЦсть повнСЦстю амортизованих основних засобСЦв, якСЦ продовжують використовуватися.
   7. Залишкова вартСЦсть основних засобСЦв, вилучених з експлуатацСЦСЧ для продажу.
   8. ПервСЦсна вартСЦсть, залишкова вартСЦсть та метод оцСЦнки основних засобСЦв, отриманих за рахунок цСЦльових асигнувань.

Щодо орендованих основних засобСЦв, то орендар повинен розкривати таку СЦнформацСЦю щодо фСЦнансовоСЧ оренди первСЦсну (переоцСЦнену)вартСЦсть СЦ знос кожноСЧ групи орендованих активСЦв.

Таким чином, основними формами звСЦтностСЦ про стан та рух основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ баланс та ПримСЦтки до рСЦчноСЧ звСЦтностСЦ. Одночасно ЗвСЦт про фСЦнансовСЦ результати, ЗвСЦт про рух грошових коштСЦв, ЗвСЦт про "асний капСЦтал характеризують вплив операцСЦй з руху основних засобСЦв на дСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмства.

2.4 Удосконалення облСЦку основних засобСЦв в умовах використання комптАЩютерних технологСЦй


Комп'ютернСЦ системи облСЦку пройшли великий СЦсторичний путь становлення та розвитку. У теперСЦшнСЦй час СЦснуСФ велика кСЦлькСЦсть програмних засобСЦв автоматизацСЦСЧ облСЦку: вСЦд засобСЦв автоматизацСЦСЧ локальноСЧ задачСЦ бухгалтерського облСЦку до повнофункцСЦональних систем у складСЦ СЦнформацСЦйноСЧ системи пСЦдприСФмства.

Незважаючи на те, що необхСЦднСЦсть автоматизацСЦСЧ облСЦку очевидна, зазвичай важко вирСЦшити це питання.

Як показують сучаснСЦ дослСЦдження, бСЦльшСЦсть поширених програм облСЦку не вирСЦшуСФ в повнСЦй мСЦрСЦ всСЦх проблем, що пов'язанСЦ з облСЦком. У свою чергу тСЦ програмнСЦ продукти, якСЦ найбСЦльше вСЦдповСЦдають вимогам, тобто реалСЦзують системний пСЦдхСЦд до автоматизацСЦСЧ облСЦку, мають занадто високу цСЦну. Автором проаналСЦзовано найпоширенСЦшСЦ програмнСЦ продукти (табл. 2.4.1).

З метою формування достовСЦрноСЧ СЦнформацСЦСЧ в облСЦку СЦ звСЦтностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» про стан та рух основних засобСЦв найбСЦльш придатною СФ 1С: БухгалтерСЦя 8.0. Ця програма не маСФ макромови, однак у нСЦй наявна вбудована обтАЩСФктно-орСЦСФнтована мова програмування СЦ розвинуте СЦнтерактивне середовище, що даСФ змогу змСЦнювати типовСЦ конфСЦгурацСЦСЧ для своСЧх потреб чи навСЦть повнСЦстю переписати СЧх.

В даний час упроваджено такСЦ СЧСЧ версСЦСЧ, як: 1C: БухгалтерСЦя базова для DOS; 1C: БухгалтерСЦя проф. для DOS; 1C: БухгалтерСЦя проф. мережна для DOS; 1C: БухгалтерСЦя базова для Windows; 1C: БухгалтерСЦя проф. для

Таблиця 2.4.1. РСЦвень вирСЦшення проблем облСЦку автоматизованими системами

№ з/п

Найменування програми

Стисла характеристика

1.

BEST-ПРО

ПрофесСЦйна програма класу MRP-11 для торгСЦвлСЦ ЗдСЦйснюСФ планування, облСЦк продажу, облСЦк витрат, управлСЦння персоналом, фСЦнансове планування та облСЦк.

2.

1C: БухгалтерСЦя

8.0

УнСЦверсальна бухгалтерська програма, використовуСФться на пСЦдприСФмствах рСЦзних видСЦв дСЦяльностСЦ, у тому числСЦ - в виробництвСЦ. АвтоматизацСЦя всСЦх ланок бухгалтерського облСЦку, облСЦк витрат у розрСЦзСЦ бухгалтерських рахункСЦв/субрахункСЦв, фСЦнансова звСЦтнСЦсть, фСЦнансовий аналСЦз.

3.

РЖтератор

АвтоматизацСЦя всСЦх ланок бухгалтерського облСЦку, облСЦк витрат у розрСЦзСЦ бухгалтерських рахункСЦв/субрахункСЦв, фСЦнансова звСЦтнСЦсть, фСЦнансовий аналСЦз

4.

ЛокОФФРЖС,

пСЦдсистема

Влвиробництво»

АвтоматизацСЦя бухгалтерського облСЦку, фСЦнансове планування, фСЦнансова звСЦтнСЦсть, фСЦнансовий аналСЦз

5.

РЖнфо-Бухгалтер

Компактна програма, що легко адаптуСФться до будь-яких методик облСЦку невеликих пСЦдприСФмств. МаСФ потужний генератор звСЦтних форм, широкСЦ можливостСЦ для фСЦнансового аналСЦзу, можливСЦсть графСЦчних зображень результатСЦв

6.

Флагман

РЖнтегрована система управлСЦння пСЦдприСФмством. ВключаСФ пСЦдсистеми. ДокументообСЦг, Виробництво, ТоргСЦвля, БухгалтерськСЦй облСЦк, ФСЦнансовий аналСЦз, ТехнСЦко-економСЦчне планування

7.

ФинЗксперт (Windows)

ПрофесСЦйна програма фСЦнансового аналСЦзу стану пСЦдприСФмства та прогнозу його розвитку. В нСЦй використовуються кращСЦ методики вСЦтчизняного досвСЦду.

8.

ПомСЦчник бухгалтера (CD-Windows)

РЖнформацСЦйно-консультацСЦйна система для органСЦзацСЦСЧ та ведення бухгалтерського облСЦку

9

ПомСЦчник керСЦвника (DOS)

АвтоматизацСЦя звСЦтСЦв для керСЦвника по майже любих напрямках дСЦяльностСЦ

10.

Галактика

Корпоративний продукт для комплексного управлСЦння пСЦдприСФмства. ВирСЦшуСФ завдання бухгалтерського та оперативного облСЦку, фСЦнансового та економСЦчного аналСЦзу

Табл. 2.4.1

№ з/п

Найменування програми

Стисла характеристика

11.

Platinum SQL

РЖнтегрована система управлСЦння пСЦдприСФмством. МаСФ модуль тАЮВиробництво", який вирСЦшуСФ завдання бухгалтерського та оперативного облСЦку, фСЦнансового та економСЦчного аналСЦзу

12.

МонолСЦт

РЖнтегрована система управлСЦння пСЦдприСФмством. МаСФ модуль "Виробництво"

13.

Парус

РЖнтегрована система управлСЦння пСЦдприСФмством. МаСФ додаток "Виробництво"

14

Турбо-бухгалтер (Windows)

Гнучка бухгалтерська програма для малих СЦ середнСЦх пСЦдприСФмств. МаСФ найрСЦзноманСЦтнСЦшСЦ можливостСЦ настройок

15.

РЖнфСЦн-бухгалтерСЦя (DOS)

Програма для пСЦдприСФмств з будь-якими обсягами товарообСЦгу

16.

БЗСТ 2+ DOS

Простий в експлуатацСЦСЧ програмний продукт для бухгалтерського та складського облСЦку малих та середнСЦх пСЦдприСФмств

17.

Инотек-

Бухгалтер

(Windows)

Комплексна система для ведення бухгалтерського облСЦку на малих та середнСЦх пСЦдприСФмствах

18.

Система управлСЦння бСЦзнесом Hansa Financials

РЖнтегрована система управлСЦння пСЦдприСФмством. ВирСЦшуСФ завдання бухгалтерського та оперативного облСЦку, фСЦнансового та економСЦчного аналСЦзу


Windows; 1C: БухгалтерСЦя проф. мережна для Windows; 1C: БухгалтерСЦя проф. мережна для Windows-95; 1C: БухгалтерСЦя проф. мережна КлСЦСФнт-Сервер для Windows; 1C: БухгалтерСЦя проф. для Windows-95.

Система маСФ ряд переваг, а саме:

В· простота СЦнсталяцСЦСЧ СЦ використання;

В· можливСЦсть гнучкого настроювання конфСЦгурацСЦСЧ;

В· можливСЦсть швидко виконувати рСЦзноманСЦтнСЦ операцСЦСЧ;

В· низька цСЦна СЦ т.п.

РЖнтерактивне середовище дозволяСФ змСЦнювати типовСЦ конфСЦгурацСЦСЧ для своСЧх потреб або навСЦть цСЦлком переписувати СЧх.

НедолСЦком систем СФ обов'язкове настроювання СЧСЧ фахСЦвцем, однак вони бСЦльш орСЦСФнтованСЦ на кСЦнцевого користувача СЦ надають останньому бСЦльше можливостей пСЦд час роботи.

1C: ПСЦдприСФмство - це унСЦверсальна комп'ютерна система, призначена для автоматизацСЦСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств рСЦзних видСЦв СЦ форм, що використовуСФться на рСЦзноманСЦтних об'СФктах господарювання для автоматизацСЦСЧ функцСЦй оперативного керування СЦ господарського облСЦку. ВСЦд СЦнших СЦнформацСЦйних систем подСЦбного класу ця система вСЦдрСЦзняСФться своСФю конфСЦгурацСЦСФю. Тобто конкретний набСЦр об'СФктСЦв, структури СЦнформацСЦйних масивСЦв, алгоритми обробки облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ визначаСФ конкретна конфСЦгурацСЦя системи, пСЦд якою розумСЦють сукупнСЦсть механСЦзмСЦв, призначених для манСЦпулювання рСЦзними типами об'СФктСЦв предметноСЧ областСЦ.

РЖнформацСЦйна система тАЮ1C: ПСЦдприСФмствотАЭ маСФ компонентну структуру. ОднСЦ операцСЦСЧ, виконуванСЦ системою в процесСЦ автоматизованого рСЦшення задач, СФ типовими, тобто присутнСЦ в будь-якому варСЦантСЦ системи. Це насамперед механСЦзми пСЦдтримки довСЦдникСЦв СЦ документСЦв.

Кожен компонент маСФ свСЦй механСЦзм обробки СЦнформацСЦСЧ, що розширюСФ можливостСЦ системи в цСЦлому. У свою чергу, кожен механСЦзм обробки СЦнформацСЦСЧ маСФ чСЦтку спрямованСЦсть, що визначаСФ вибСЦр складу необхСЦдних компонентСЦв для створення конкретноСЧ конфСЦгурацСЦСЧ.

Компонента тАЮБухгалтерський облСЦк для УкраСЧнитАЭ призначена для вСЦдображення господарських операцСЦй, здСЦйснюваних на пСЦдприСФмствСЦ. Вона даСФ можливСЦсть здСЦйснювати на об'СФктСЦ синтетичний облСЦк паралельно: багатомСЦрний СЦ багаторСЦвневий кСЦлькСЦсно-вартСЦсний аналСЦтичний облСЦк СЦ валютний облСЦк.

Компонента тАЮОперативний облСЦктАЭ призначена для автоматизацСЦСЧ оперативного облСЦку наявностСЦ СЦ руху коштСЦв, даСФ можливСЦсть реСФструвати й одержувати СЦнформацСЦю про рух СЦ залишки основних засобСЦв пСЦдприСФмства в реальному часСЦ СЦ рСЦзних розрСЦзах.

Обраний програмний продукт СФ цСЦлком СЦнтегрованою системою, що мСЦстить усСЦ функцСЦСЧ, необхСЦднСЦ для облСЦку господарських процесСЦв. Компонента тАЮОблСЦк основних засобСЦвтАЭ використовуСФться для управлСЦння СЦ спостереження за основними засобами за допомогою СЦнтегрованоСЧ системи, конкретнСЦ задачСЦ якоСЧ наведено в табл. 2.4.2. ПерСЦодичнСЦсть виконання може бути рСЦзною та встановлюСФться пСЦдприСФмством самостСЦйно.


Таблиця 2.4.2. КласифСЦкацСЦя задач бухгалтерського облСЦку для вирСЦшення на АРМ бухгалтера облСЦку основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»

№ п/п

Постановка задачСЦ облСЦку

Призначення задачСЦ

Режим виконання

ПерСЦодичнСЦсть виконання

1.

ОблСЦк постачання основних засобСЦв згСЦдно СЦз укладеними договорами на поставку

Для контролю за

виконанням

договорСЦв

Регламентний

Систематично

2.

ОблСЦк надходження основних засобСЦв

Для контролю за операцСЦями надходження основних засобСЦв

Регламентний

За перСЦодич-нСЦстю надходження

3.

ОблСЦк нестач та надлишкСЦв основних засобСЦв за мСЦiями знаходження

Для контролю за збереженням основних засобСЦв

Регламентний

У мСЦру виконання

4.

ОблСЦк руху основних засобСЦв

Для контролю за рухом основних засобСЦв

Регламентний

Систематично

5.

ОблСЦк дооцСЦнок основних засобСЦв

Для приведення до справедливоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв

Регламентний

У строки, визначенСЦ нормативними актами

6.

ОблСЦк продажу основних засобСЦв СЦншим пСЦдприСФмствам

Для контролю за

реалСЦзацСЦСФю

основних засобСЦв

Регламентний

За часом вСЦдвантаження

7.

Проведення СЦнвентаризацСЦй основних засобСЦв

Для контролю за збереженням основних засобСЦв

Регламентний

За графСЦком

8.

Визначення ефективностСЦ використання основних засобСЦв

Для прийняття управлСЦнських рСЦшень

Регламентний

Систематично


Автоматизоване рСЦшення задач з облСЦку основних засобСЦв базуСФться на створеннСЦ СЦ веденнСЦ СЦнформацСЦйноСЧ бази про наявнСЦсть основних засобСЦв, сформованоСЧ на пСЦдставСЦ СЦнвентарноСЧ картотеки. При веденнСЦ СЦнвентарноСЧ картотеки на АРМ бухгалтера ручна обробка СЦнформацСЦСЧ вСЦдсутня.

Призначення АРМ бухгалтера з облСЦку основних засобСЦв полягаСФ у виконаннСЦ системних облСЦково-контрольних операцСЦй:

- автоматизацСЦСЧ документування первинноСЧ СЦнформацСЦСЧ;

- оперативного управлСЦння, контролю за наявнСЦстю СЦ рухом основних засобСЦв;

- видачСЦ на запит необхСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ до друку чи екран дисплея.

Для обробки СЦнформацСЦСЧ з облСЦку основних засобСЦв доцСЦльно використовувати трирСЦвневу систему АРМ. УправлСЦння роботою кожним АРМ СЦ вибСЦр функцСЦСЧ здСЦйснюються автономно в дСЦалоговому режимСЦ через головний модуль. РЖнформацСЦйний взаСФмозв'язок рСЦзних АРМ залежить вСЦд способу органСЦзацСЦСЧ облСЦку основних засобСЦв, територСЦального розташування АРМ, потужностСЦ технСЦчних засобСЦв СЦ СЦнформацСЦйних потокСЦв. Причому, на одному персональному комп'ютерСЦ може функцСЦонувати одне АРМ.

Таким чином, правильно побудований облСЦк основних засобСЦв СЦ, як наслСЦдок, рСЦзнобСЦчне використання наданоСЧ СЦнформацСЦСЧ, повинно сприяти ефективному управлСЦнню виробничою дСЦяльнСЦстю пСЦдприСФмства, а також проведення обТСрунтованоСЧ зваженоСЧ СЦнвестицСЦйноСЧ полСЦтики щодо них.

РоздСЦл 3. АналСЦз основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»


3.1 АналСЦз наявностСЦ, стану та руху основних засобСЦв пСЦдприСФмства


АналСЦз наявностСЦ, стану та руху основних засобСЦв включаСФ основнСЦ IV етапи:

 • аналСЦз обсягСЦв та динамСЦки основних засобСЦв;
 • аналСЦз складу та стану основних засобСЦв;
 • аналСЦз ступеня зносу основних засобСЦв;
 • аналСЦз СЦнтенсивностСЦ вСЦдновлення основних засобСЦв.

При аналСЦзСЦ обсягСЦв та динамСЦки активСЦв визначаСФться загальний обсяг у вартСЦсному вираженнСЦ та визначаСФться динамСЦка показника порСЦвняно з попереднСЦми перСЦодами. Якщо протягом аналСЦзованого перСЦоду вСЦдбулися переоцСЦнки вартостСЦ основних фондСЦв, то вивченню динамСЦки повинна передувати процедура приведення обсягу фондСЦв у спСЦвставлений вигляд. Для цього проводиться зменшення обсягу переоцСЦнених основних фондСЦв на СЦндекс переоцСЦнки або до оцСЦнки вартостСЦ основних фондСЦв в попереднСЦх перСЦодах. СпСЦвставлений динамСЦчний ряд дозволяСФ визначити реальну змСЦну обсягу основних фондСЦв пСЦдприСФмства. Темп зростання обсягу основних засобСЦв слСЦд порСЦвняти з темпом зростання обсягу товарообороту пСЦдприСФмства, та темпу зростання загального обсягу активСЦв пСЦдприСФмства.

На етапСЦ аналСЦзу стану та складу основних засобСЦв вивчаСФться СЧх склад СЦ динамСЦка окремих видСЦв (обтАЩСФктСЦв) та груп. У процесСЦ аналСЦзу вони групуються за ознаками класифСЦкацСЦСЧ. Спрямування висновкСЦв за результатами аналСЦзу основних засобСЦв за окремими ознаками класифСЦкацСЦСЧ вСЦдображено у табл. 3.2.1.

У процесСЦ аналСЦзу визначають та вивчають рацСЦональнСЦсть розподСЦлу основних засобСЦв мСЦж окремими структурними пСЦдроздСЦлами пСЦдприСФмства. З цСЦСФю метою виявляють вСЦдповСЦднСЦсть виробничих потужностей основних та допомСЦжних цехСЦв, перевСЦряють вСЦдповСЦднСЦсть наявного обладнання потребам виробництва, профСЦлю спецСЦалСЦзацСЦСЧ пСЦдроздСЦлСЦв. При аналСЦзу виробничоСЧ потужностСЦ визначають вплив на неСЧ таких коефСЦцСЦСФнтСЦв як: СЦнтенсивного, екстенсивного та СЦнтегрального.


Таблиця 3.2.1. Напрямки дСЦагностики показникСЦв складу основних засобСЦв пСЦдприСФмства

Питома вага в загальному обсязСЦ основних засобСЦв

Спрямування дСЦагностичного висновку

1. Основних виробничих фондСЦв

СтупСЦнь орСЦСФнтацСЦСЧ основних фондСЦв на господарську дСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмства.

2. Основних невиробничих фондСЦв

СтупСЦнь розвитку соцСЦальноСЧ СЦнфраструктури пСЦдприСФмства

3. АктивноСЧ частини

СтупСЦнь технСЦчного оснащення господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства

4. ПасивноСЧ частини

СтупСЦнь забезпечення матерСЦальних умов для дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства

5. "асних основних фондСЦв

СтупСЦнь господарськоСЧ незалежностСЦ

6. Орендованих основних фондСЦв

СтупСЦнь залежностСЦ пСЦдприСФмства вСЦд орендарСЦв

7. ФондСЦв, що фактично використовуються в господарськСЦй дСЦяльностСЦ

СтупСЦнь освоСФння можливостей наявного матерСЦального потенцСЦалу пСЦдприСФмства

8. ФондСЦв, що переданСЦ в оренду.

СтупСЦнь вСЦдволСЦкання основних фондСЦв для обслуговування виробничих потреб СЦнших субтАЩСФктСЦв господарювання

9. ФондСЦв, що не використовуються (тимчасово або постСЦйно)

СтупСЦнь безгосподарностСЦ пСЦдприСФмства.


Заключними етапами аналСЦзу СФ оцСЦнка ефективностСЦ використання необоротних активСЦв (основних засобСЦв зокрема) та розробка основних напрямСЦв СЧСЧ полСЦпшення.

ОцСЦнка фСЦнансово-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» дозволила встановити, що необоротнСЦ активи становлять основну частку майна пСЦдприСФмства. ВартСЦсть основних засобСЦв за первСЦсною вартСЦстю на кСЦнець 2008 р. становить 2379,3 тис грн.., що на 167,6 тис грн.. бСЦльше, нСЦж у 2005 р. та на 141,6 тис грн.. бСЦльше, нСЦж у 2007 р. (табл. 3.2.2). Одночасно на кожнСЦ 100 грн.. валюти балансу у 2008 р. припадаСФ 159,6 грн.. основних засобСЦв за первСЦсною вартСЦстю, що на 11,6 грн.. бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 3,8 грн.. бСЦльше, нСЦж у 2007 р.


Таблиця 3.2.2. Частка основних засобСЦв у валютСЦ балансу ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2005-2007 роки

Показники

на 31.12.2006 р.

на 31.12.2007 р.

на 31.12.2008 р.

ВСЦдхилення по сумСЦ, тис. грн.

ВСЦдхилення за часткою у валютСЦ балансу, в.п.

сума, тис грн..

у % до валюти балансу

сума, тис грн..

у % до валюти балансу

сума, тис грн.

у % до валюти балансу

2008 р. до 2006 р.

2008 р. до 2007 р.

2008 р. до 2006 р.

2008 р. до

2007 р.

ОсновнСЦ засоби

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

за первСЦсною вартСЦстю

2211,7

148,0

2237,7

155,8

2379,3

159,6

167,6

141,6

11,6

3,8

за залишковою вартСЦстю

1138,9

76,2

1094,4

76,2

1164,3

78,1

25,4

69,9

1,9

1,9

Валюта балансу

1494,4

100,0

1436,4

100,0

1490,7

100,0

-3,7

54,3

0,0

0,0

Однак оцСЦнка частки основних засобСЦв у валютСЦ балансу за первСЦсною вартСЦстю не надаСФ достатньоСЧ уяви про реальну вартСЦсть активСЦв у майнСЦ пСЦдприСФмства. З аналСЦтичноСЧ точки, зору бСЦльшу цСЦннСЦсть маСФ розрахунок частки основних засобСЦв у валютСЦ балансу за залишковою вартСЦстю.

Така структура активСЦв СФ цСЦлком природною для виробничого пСЦдприСФмства. Однак ефективностСЦ дСЦяльностСЦ субтАЩСФкта господарювання сприятиме оптимальна структура необоротних активСЦв, основу яких становлять основнСЦ засоби. Так, станом на 31.12.2008 р. основнСЦ засоби за залишковою вартСЦстю становлять 1164,3 тис грн. або 78,1% до валюти балансу. У порСЦвняннСЦ з 2006 р. вартСЦсть основних засобСЦв зросла на 25,4 тис грн.., а проти 2007 р. - на 69,9 тис грн.. Частка основних засобСЦв у валютСЦ балансу в порСЦвняннСЦ з 2006-2008 рр. збСЦльшилась на 1,9 в.п.

У цСЦлому частка основних засобСЦв пСЦдприСФмства за залишковою вартСЦстю виходить за межСЦ рекомендованого фахСЦвцями значення (30-50%). Це зумовлено передусСЦм дСЦяльнСЦстю ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»: виробництво мСЦнеральноСЧ води СФ цСЦлком механСЦзованим та автоматизованим.

СпецифСЦка дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» зумовлюСФ особливостСЦ структури основних засобСЦв. НайбСЦльшу питому вагу займають будинки, споруди, передавальнСЦ пристроСЧ (рис.3.2.1).


Рис. 3.2.1. Структура основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки


За табл. 3.2.3, складеною за СЦнформацСЦСФю ПримСЦток до рСЦчноСЧ звСЦтностСЦ, видно, що основнСЦ засоби пСЦдприСФмства на кСЦнець 2008 р. становлять 1164,3 тис грн.., що бСЦльше показника 2006 р. на 25,4 тис грн.. або н 2,0% та бСЦльше, нСЦж у минулому роцСЦ на 69,9 тис грн.. або на 6,4%. Станом на кСЦнець 2008 р. будинки, споруди та передавальнСЦ пристроСЧ складають 660,6 тис грн.. та 56,7% за питомою вагою. Цей показник менше, нСЦж у 2006 р. на 31,3 тис. грн.. (або на 4,5%) та на 4,0 в.п. за питомою вагою СЦ менше, нСЦж у 2007 р. на 16,8 тис. грн.. (на 2,5%) та за питомою вагою на 5,2 в.п.

Машини та обладнання на кСЦнець звСЦтного року становлять 292,9 тис. грн.. (25,2% за питомою вагою). Це в порСЦвняннСЦ з 2006 р. - менше на 31,5 тис. грн.. (або на 9,7%) та на 3,3 в.п. по питомСЦй вазСЦ, а в порСЦвняннСЦ з 2007 р. - менше на 13,8 тис. грн.. (або на 4,5%) та на 2,9 в.п. по питомСЦй вазСЦ.

Частка транспортних засобСЦв на кСЦнець 2007 р. - 14,9%, що становить 173,7 тис. грн.. У порСЦвняннСЦ з минулими роками СЧх вартСЦсть збСЦльшилась на 91,4 тис. грн.. (у 2,1 рази) та на 102,8 тис. грн.. (у 2,4 рази) вСЦдповСЦдно.

РЖнструменти, прилади, СЦнвентар (меблСЦ) становлять 37,1 тис. грн.. на 31.12.2008 р., що на 3,2 тис грн.. або на 7,9% менше, нСЦж у 2006 р. та на 2,3 тис грн.. або на 5,8 тис грн.. в порСЦвняннСЦ з 2007 р. РЖнструменти, прилади, СЦнвентар (меблСЦ) зменшились також СЦ за часткою у сукупнСЦй вартСЦ ост основних засобСЦв. У 2008 р. СЧх питома вага становила 3,2%, що на 0,4 в.п. менше, нСЦж протягом 2006-2008 рр.

Отже, структура основних засобСЦв вСЦдповСЦдаСФ специфСЦцСЦ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СЦ суттСФвих змСЦн протягом 2006-2008 рр. не мала. Однак для достовСЦрноСЧ оцСЦнки стану основних засобСЦв, що склався, необхСЦдним СФ аналСЦз СЧх руху.

АналСЦз руху основних засобСЦв показав, що у 2006 р. було введено нових основних засобСЦв на суму 61,0 тис. грн.. (табл. 3.2.4).

ВартСЦсть вибулих об'СФктСЦв склала 38,9 тис. грн.. На кСЦнець 2008 р. залишок основних засобСЦв становить 2211,7 тис. грн.. за первСЦсною вартСЦстю СЦ 1138,9 тис. грн.. за залишковою вартСЦстю.Таблиця 3.2.3. Структура та динамСЦка основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки (за залишковою вартСЦстю)

ОсновнСЦ засоби

на 31.12.06 р

на 31.12.07 р

на 31.12.08 р

ВСЦдхилення

2008 р вСЦд 2006 р

ВСЦдхилення

2008 р вСЦд 2007 р

ДинамСЦка 2008 р до

сума, тис грн.

питома вага, %

сума, тис грн.

питома вага, %

сума, тис грн.

питома вага, %

по сумСЦ, тис грн.

по питомСЦй вазСЦ, в п

по сумСЦ, тис грн.

по питомСЦй вазСЦ, в п

2005р,

%

2006 р,

%

Будинки, споруди та передавальнСЦ пристроСЧ

691,9

60,8

677,4

61,9

660,6

56,7

-31,3

-4,0

-16,8

-5,2

95,5

97,5

Машини та обладнання

324,4

28,5

306,7

28,0

292,9

25,2

-31,5

-3,3

-13,8

-2,9

90,3

95,5

ТранспортнСЦ засоби

82,3

7,2

70,9

6,5

173,7

14,9

91,4

7,7

102,8

8,4

211,0

245,0

РЖнструменти, прилади, СЦнвентар (меблСЦ)

40,3

3,5

39,4

3,6

37,1

3,2

-3,2

-0,4

-2,3

-0,4

92,1

94,2

РАЗОМ:

1138,9

100,0

1094,4

100,0

1164,3

100,0

25,4

0,0

69,9

0,0

102,0

106,4


Таблиця 3.2.4. ДинамСЦка руху основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки (тис. грн.)

Роки

Залишок на початок року

НадСЦйшло у звСЦтному перСЦодСЦ

Вибуло у звСЦтному перСЦодСЦ

(в т.ч.

сума уцСЦнки)

Залишок на кСЦнець перСЦоду

Залишок на кСЦнець перСЦоду за мСЦнусом зносу

Сума зносу основних засобСЦв

усього

у т. ч. введенСЦ в дСЦю новСЦ основнСЦ засоби

2006

2189,6

61,0

61,0

38,9

2211,7

1138,9

1072,8

2007

2211,7

26,0

26,0

70,5

2167,2

1023,9

1143,3

2008

1143,3

148,7

148,7

7,1

1284,9

69,9

1215,0


Оновлення матерСЦальноСЧ бази у 2007 р. становило 26,0 тис. грн.., а вибуття - 70,5 тис. грн.. ВСЦдповСЦдно залишок основних засобСЦв на кСЦнець перСЦоду становить 2167,2 тис. грн.. за первСЦсною вартСЦстю СЦ 1023,9 тис. грн.. за залишковою вартСЦстю.

У 2008 р. надСЦйшло нових основних засобСЦв на суму 148,7 тис. грн.., вибуло - 7,1 тис. грн.. Залишок основних засобСЦв на кСЦнець перСЦоду становить 1284,9 тис. грн.. за первСЦсною вартСЦстю СЦ 69,9 тис. грн.. за залишковою вартСЦстю.

Таким чином, протягом 2006-2008 рр. спостерСЦгаСФться збСЦльшення вартостСЦ основних засобСЦв. Для бСЦльш глибокоСЧ оцСЦнки руху основних засобСЦв розрахуСФмо частковСЦ показники стану та руху основних засобСЦв (табл. 3.2.5).

ПервСЦсна вартСЦсть введених в експлуатацСЦю основних засобСЦв у 2008 р. становить 148,7 тис. грн.., що на 87,7 тис. грн.. або у 2,4 рази бСЦльше 2007 р. СЦ на 122,7 тис. грн.. бСЦльше 2006 р. або у 5,7 рази). ПервСЦсна вартСЦсть активСЦв на кСЦнець 2008 р. складаСФ 1284,9 тис. грн.., що у 1,7 рази менше, нСЦж у 2006-2007 рр.

Як наслСЦдок - коефСЦцСЦСФнт оновлення свСЦдчить, що у 2006р. основнСЦ засоби ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» було оновлено на 2,8%, у 2007 р. - на 1,2%, у 2008 р. - на 11,6%, що СФ незадовСЦльним для дСЦяльностСЦ виробничого пСЦдприСФмства.


Таблиця 3.2.5. Показники стану СЦ руху основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки

Показники

2006 р

2007 р

2008 р.

ВСЦдхилення

2008 р.

ДинамСЦка 2008 р (%) до

вСЦд (+,-)

2006 р

2007 р.

2006 р.

2007 р.

ВартСЦсть введених у дСЦю нових основних засобСЦв,

61,0

26,0

148,7

87,7

122,7

243,8

571,9

ПервСЦсна вартСЦсть основних засобСЦв на кСЦнець року, тис.грн..

2211,7

2167,2

1284,9

-926,8

-882,3

58,1

59,3

КоефСЦцСЦСФнт оновлення основних засобСЦв

0,028

0,012

0,116

0,088

0,104

419,6

964,6

ВартСЦсть вибулих основних засобСЦв, тис.грн..

38,9

70,5

7,1

-31,8

-63,4

18,3

10,1

ПервСЦсна вартСЦсть основних засобСЦв на початок року, тис.грн..

2189,6

2211,7

2167,2

-22,4

-44,5

99,0

98,0

КоефСЦцСЦСФнт вибуття основних засобСЦв

0,018

0,032

0,003

-0,014

-0,029

18,4

10,3

Сума нарахованого зносу на початок року, тис.грн..

1036,1

1072,8

1143,3

107,2

70,5

110,3

106,6

Сума нарахованого зносу на кСЦнець року, тис.грн..

1072,8

1143,3

1215,0

142,2

71,7

113,3

106,3

КоефСЦцСЦСФнт зносу основних засобСЦв на початок року, %

47,3

48,5

52,8

5,4

4,2

111,5

108,8

КоефСЦцСЦСФнт зносу основних засобСЦв на кСЦнець року, %

48,5

52,8

94,6

46,1

41,8

194,9

179,2

КоефСЦцСЦСФнт придатностСЦ основних засобСЦв на початок року, %

52,7

51,5

47,2

5,4

-4,2

89,7

91,7

КоефСЦцСЦСФнт придатностСЦ основних засобСЦв на кСЦнець року, %

51,5

47,2

5,4

-46,1

-41,8

10,6

11,5


ВартСЦсть вибулих основних засобСЦв у 2008 р. становить 7,1 тис. грн.., що на 31,8 тис. грн.. (у 5,5 рази) менше, нСЦж у 2006 р. та на 63,4 тис. грн.. (у 9,9 рази) бСЦльше, нСЦж у 2007 р.

ПервСЦсна вартСЦсть основних засобСЦв на початок року у 2008 р. становить 2167,2 тис. грн.., що на 22,4 тис грн.. або на 1,0% менше, нСЦж у 2006 р. та на 44,5 тис грн.. або на 2,0% менше, нСЦж у 2007 р.

ВСЦдповСЦдно коефСЦцСЦСФнт вибуття основних засобСЦв показуСФ, що протягом перСЦоду вибуло основних засобСЦв 1,8% вартостСЦ активСЦв на початок 2006 р., 3,2% - на початок 2007 р., 0,3% - на початок 2008 р.

Сума нарахованого за рСЦк зносу зберСЦгаСФ динамСЦку зростання: показник на початок 2008 р. бСЦльше за 2006 р. та 2007 р. вСЦдповСЦдно на 10,3% та 6,6%. Знос на кСЦнець 2007 р. становить 1215,0 тис. грн.., що бСЦльше 2006 р. на 142,2 тис. грн.. (на 13,3%) та бСЦльше 2007 р. на 1215,0 тис. грн.. (на 6,3%).

ВСЦдповСЦдно коефСЦцСЦСФнт зносу показуСФ, що на початок 2006 р. зношенСЦ основнСЦ засоби складають 47,3%, 2007 р. - 48,5%, 2008 р. - 52,8%. На кСЦнець 2006 р. - 48,5%, 2007 р. - 52,8%, 2008 р. - 94,6%.

Отже, основнСЦ засоби ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ придатними на початок 2006 р. на 52,7%, 2007 р. - на 51,5%, 2007 р. - на 477,2%. На кСЦнець 2006 р. - на 51,5%, 2007 р. - 47,2%, 2008 р. - 5,4%.

Таким чином, протягом 2006-2008 рр. спостерСЦгаСФться поступове оновлення матерСЦально технСЦчноСЧ бази ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод». Однак проведений аналСЦз свСЦдчить про незадовСЦльний стан основних засобСЦв пСЦдприСФмства: рСЦвень придатностСЦ активСЦв на кСЦнець 2008 р. становить всього 5,4%, що СФ недопустимим для ефективностСЦ дСЦяльностСЦ виробничого пСЦдприСФмства. КерСЦвництву пСЦдприСФмства необхСЦдно придСЦлити увагу оптимСЦзацСЦСЧ структури основних засобСЦв, пошуку джерел оновлення матерСЦальноСЧ бази, яка створюСФ умови для здСЦйснення основноСЧ дСЦяльностСЦ.


3.2 АналСЦз ефективностСЦ використання основних засобСЦв пСЦдприСФмства


Важливим етапом аналСЦзу необоротних активСЦв СФ оцСЦнка ефективностСЦ використання основних засобСЦв в розрСЦзСЦ узагальнюючих та часткових показникСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» .

За табл. 3.3.1 видно, що виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ у 2008 р. складаСФ 3863,7 тис. грн.., що на 1019,6 тис. грн.. бСЦльше показника 2006 р. та на 317,8 тис. грн.. бСЦльше показника 2007 р. Чистий прибуток дСЦяльностСЦ у звСЦтному роцСЦ становить 3,1 тис. грн.., що бСЦльше 2006 р. на 0,9 тис. грн.. та вСЦдповСЦдаСФ значенню 2007 р. Середня вартСЦсть основних засобСЦв основного виду дСЦяльностСЦ у 2008 р. становить 2308,5 тис. грн.., що бСЦльше 2006 р. на 107,9 тис. грн.., а 2007 р. - на 83,3 тис. грн..


Таблиця 3.3.1. Розрахунок узагальнюючих показникСЦв ефективностСЦ використання основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки

Показники

2006 рСЦк

2007 рСЦк

2008 рСЦк

ВСЦдхилення 2008 р вСЦд (+, -)

2006 р

2007 р.

Чистий дохСЦд вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

2844,1

3545,9

3863,7

1019,6

317,8

Чистий прибуток, тис. грн..

2,2

3,1

3,1

0,9

0,0

Середня вартСЦсть основних засобСЦв основного виду дСЦяльностСЦ, тис.грн..

2200,7

2224,7

2308,5

107,9

83,8

СередньооблСЦкова чисельнСЦсть робСЦтникСЦв, чол.

70

72

72

2,0

0,0

ФондовСЦддача, грн.

1,292

1,594

1,674

0,381

0,080

РентабельнСЦсть основних засобСЦв, %

0,10

0,14

0,13

0,03

-0,01

ПродуктивнСЦсть працСЦ, тис грн.

40,6

49,2

53,7

13,0

4,4

РСЦвень ефективностСЦ використання основних засобСЦв, %

1,85

2,21

2,32

0,48

0,11

Перший СЦнтегральний показник ефективностСЦ використання основних засобСЦв, грн..

0,036

0,047

0,047

0,011

0,000

Другий СЦнтегральний показник ефективностСЦ використання основних засобСЦв, грн..

0,029

0,037

0,037

0,008

0,000


СередньооблСЦкова чисельнСЦсть працСЦвникСЦв пСЦдприСФмства у 2007-2008 рр. становить 72 особи, що на 2 особи бСЦльше, нСЦж у 2006 р.

Про ефективнСЦсть використання основних засобСЦв свСЦдчать показники фондовСЦддачСЦ, рентабельностСЦ, рСЦвень ефективностСЦ використання основних засобСЦв, перший та другий показники ефективностСЦ використання основних засобСЦв. ФондовСЦддача основних засобСЦв у 2008 р. становить 1,674 грн., що на 0,381 грн. бСЦльше, нСЦж у 2006 р., та на 0,080 грн. бСЦльше, нСЦж у 2007 р. РентабельнСЦсть основних засобСЦв у 2008 р. становить 0,13%, що на 0,03 в.п. бСЦльше показника 2006 р., але на 0,01 в.п. менше, нСЦж у минулому роцСЦ.

ПродуктивнСЦсть працСЦ працСЦвникСЦв пСЦдприСФмства у 2008 р. складаСФ 53,7 тис. грн.., що на 13,0 тис. грн.. бСЦльше показника продуктивностСЦ працСЦ у 2006 р. та на 4,4 тис грн.. бСЦльше, нСЦж у 2007 р. Враховуючи динамСЦку вищезазначених показникСЦв, рСЦвень ефективностСЦ використання основних засобСЦв за першим СЦнтегральним показником становить у 2008 р. 0,047, що перевищуСФ значення 2006р. на 0,011 та вСЦдповСЦдаСФ рСЦвню 2007 р. Другий СЦнтегральний показник становить 0,037, що перевищуСФ значення 2006р. на 0,008 та вСЦдповСЦдаСФ рСЦвню 2007 р. Отже, основнСЦ засоби ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» використовувалися ефективно.

АналСЦзуючи частковСЦ показники ефективностСЦ використання основних засобСЦв за табл. 3.3.2 необхСЦдно зазначити наступне. РозмСЦр виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ у 2008 р. в розрахунку на одне робоче мСЦiе становить 53,7 тис грн.., що перевищуСФ чинник 2006 р. на 13,1 тис грн.. та 2007 р. - на 4,5 тис грн..

Чистий прибуток на одне робоче мСЦiе у звСЦтному роцСЦ склав 0,04 тис грн., що краще показника 2006 р. на 0,01 тис грн.. та вСЦдповСЦдаСФ значенню 2007 р. Врахування впливу обох зазначених показникСЦв дозволяСФ оцСЦнити СЦнтегральний показник ефективностСЦ використання робочих мСЦiь у 2008 р. - 1,466, що на 0,362 бСЦльше, нСЦж у 2006 р. та на 0,063 бСЦльше, нСЦж у минулому роцСЦ.


Таблиця 3.3.2. ЧастковСЦ показники ефективностСЦ використання основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2006-2008 роки

Показники

2006 рСЦк

2007 рСЦк

2008 рСЦк

ВСЦдхилення 2008 р. (+,-) до

2006 р

2007 р

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

2844,1

3545,9

3863,7

1019,6

317,8

Чистий прибуток, тис. грн..

2,2

3,1

3,1

0,9

0,0

КСЦлькСЦсть робочих мСЦiь

70

72

72

2

0

Виручка у розрахунку на одне робоче мСЦiе, тис.грн..

40,6

49,2

53,7

13,1

4,5

Прибуток у розрахунку на одне робоче мСЦiе, тис.грн..

0,03

0,04

0,04

0,01

0,00

РЖнтегральний показник ефективностСЦ використання робочих мСЦiь, тис.грн..

1,104

1,403

1,466

0,362

0,063


Отже, аналСЦз часткових показникСЦв ефективностСЦ використання основних засобСЦв пСЦдтверджують полСЦпшення ефективностСЦ використання активСЦв пСЦдприСФмством протягом 2006-2008 рр. Однак, проведенСЦ розрахунки дозволили встановити, що досягнутий рСЦвень ефективностСЦ для ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» не СФ задовСЦльним. Зокрема, протягом дослСЦджуваного перСЦоду незадовСЦльними для дСЦяльностСЦ заводу СФ показники рентабельностСЦ основних засобСЦв.

Важливим етапом аналСЦзу СФ проведення факторного аналСЦзу впливу змСЦни середньорСЦчноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв на ключовСЦ чинники дСЦяльностСЦ товариства.

На основСЦ факторноСЧ моделСЦ


(3.1)


де ФвСЦд - фондовСЦддача,

ПП - продуктивнСЦсть працСЦ,

Фоб - фондоозброСФнСЦсть

та СЦнформацСЦСЧ табл. 3.3.3 можна стверджувати, що фондовСЦддача основних засобСЦв у 2007 р. склала 1,594 грн., що бСЦльше минулого року на 0,302 грн..


Таблиця 3.3.3. Розрахунок впливу факторСЦв на фондовСЦддачу основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2007 р

Показники

2006 рСЦк

2007 рСЦк

Скориго-

ваний показник

ВСЦдхилення

Всього

у т. ч. за рахунок змСЦни

продук-тивностСЦ

працСЦ

фондо-озбро-

СФностСЦ

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

2844,1

3545,9

-

701,8

-

-

Середня вартСЦсть основних засобСЦв,

2200,7

2224,7

-

24,0

-

-

СередньооблСЦкова чисельнСЦсть робСЦтникСЦв, чол.

70

72

-

2

-

-

ПродуктивнСЦсть працСЦ, тис.грн..

40,6

49,2

49,2

8,6

-

-

ФондоозброСФнСЦсть, грн..

0,031

0,031

0,031

0,0

-

-

ФондовСЦддача, грн.

1,292

1,594

1,587

0,302

0,295

0,007


Така змСЦна показника склалася за рахунок впливу факторСЦв: внаслСЦдок покращення продуктивностСЦ працСЦ на 8,6 тис грн.. - фондовСЦддача збСЦльшилась на 0,295 грн..; внаслСЦдок постСЦйного значення фондоозброСФностСЦ (0,031 грн. протягом 2006-2008 рр.) фондовСЦддача збСЦльшилась на 0,07 грн..

У 2008 р. фондовСЦддача склала 1,674 грн., що бСЦльше минулого року на 0,080 грн.. (табл. 3.3.4).

ЗмСЦна показника вСЦдбулась за рахунок таких факторСЦв: зростання продуктивностСЦ працСЦ на 4,4 тис грн.. зумовило зростання фондовСЦддачСЦ на 0,138 грн., а збСЦльшення фондоозброСФностСЦ на 0,001 грн. зумовила зменшення результативного показника на 0,058 грн..

Таким чином, найкращий вплив на формування фондовСЦддачСЦ основних засобСЦв мало пСЦдвищення продуктивностСЦ працСЦ персоналу пСЦдприСФмства протягом 2006-2008 рр.

Факторний аналСЦз рентабельностСЦ основних засобСЦв, проведений на основСЦ факторноСЧ моделСЦ


Таблиця 3.3.4. Розрахунок впливу факторСЦв на фондовСЦддачу основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2008 рСЦк

Показники

2007 рСЦк

2008 рСЦк

Скориго-ваний показник

ВСЦдхилення

Всього

у т. ч. за рахунок змСЦни

продук-тивностСЦ працСЦ

фондо-озбро-СФностСЦ

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

3545,9

3863,7

-

317,8

-

-

Середня вартСЦсть основних засобСЦв, тис.грн..

2224,7

2308,5

-

83,8

-

-

СередньооблСЦкова чисельнСЦсть робСЦтникСЦв, чол.

72

72

-

0

-

-

ПродуктивнСЦсть працСЦ, тис.грн..

49,2

53,7

53,7

4,4

-

-

ФондоозброСФнСЦсть, грн..

0,031

0,032

0,031

0,001

-

-

ФондовСЦддача, грн.

1,594

1,674

1,732

0,080

0,138

-0,058


                               (3.2)


де Роз - рентабельнСЦсть основних засобСЦв,

Рр - рентабельнСЦсть реалСЦзацСЦСЧ,

представлений у табл. 3.3.5, 3.3.6, пСЦдтверджуСФ висновки про ефективнСЦсть використання основних засобСЦв.


Таблиця 3.3.5. Вплив факторСЦв на рентабельнСЦсть (рСЦвень збитковостСЦ) основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у 2007 роцСЦ

Показники

2006 рСЦк

2007рСЦк

Скориго-ваний показник

ВСЦдхилення

усього

у т. ч. за рахунок

рентабельностСЦ реалСЦзацСЦСЧ

фондо-вСЦддачСЦ

1

2

3

4

5

6

7

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

2844,1

3545,9

-

701,8

-

-

Чистий прибуток, тис. грн..

2,2

3,1

-

0,9

-

-

СередньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв, тис.грн..

2200,7

2224,7

-

24,0

-

-

РентабельнСЦсть реалСЦзацСЦСЧ, %

0,08

0,09

0,09

0,01

-

-

ФондовСЦддача, грн..

1,292

1,594

1,292

0,302

-

-

РентабельнСЦсть основних засобСЦв, %

0,10

0,14

0,00

0,04

-0,10

0,14

Так, у 2007 р. рентабельнСЦсть основних засобСЦв (за показником чистого прибутку) становила 0,14%, це на 0,04% бСЦльше, нСЦж у минулому роцСЦ. В тому числСЦ за рахунок збСЦльшення рентабельностСЦ реалСЦзацСЦСЧ на 0,01%. результативний показник зменшився на 0,10%, а зростання фондовСЦддачСЦ на 0,302 грн. зумовила його збСЦльшення на 0,14%.


Таблиця 3.3.6. Вплив факторСЦв на рентабельнСЦсть основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у 2008 роцСЦ

Показники

2007 рСЦк

2008 рСЦк

Скориго-ваний показник

ВСЦдхилення

усього

у т. ч. за рахунок

рентабель-ностСЦ реалСЦзацСЦСЧ

фондо-вСЦддачСЦ

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

3545,9

3863,7

-

317,8

-

-

Чистий прибуток, тис.грн..

3,1

3,1

-

0

-

-

СередньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв, тис.грн..

2224,7

2308,5

-

83,8

-

-

РентабельнСЦсть реалСЦзацСЦСЧ, %

0,09

0,08

0,08

-0,01

-

-

ФондовСЦддача, грн..

1,594

1,674

0,07

0,14

-

-

РентабельнСЦсть основних засобСЦв, %

0,14

0,13

0,00

-0,01

-0,14

0,13


У 2008 р. рентабельнСЦсть основних засобСЦв становила 0,13%, що менше 2007 р. на 0,017%. В тому числСЦ за рахунок зменшення рентабельностСЦ реалСЦзацСЦСЧ на 0,01% показник зменшився на 0,14%. На збСЦльшення рентабельностСЦ основних засобСЦв на 0,13% вплинула динамСЦка фондовСЦддачСЦ +0,14 грн..

АналСЦз впливу факторСЦв на розмСЦр прибутку (збитку) основноСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства (табл. 3.3.7, 3.3.8) на основСЦ моделСЦ

                                (3.3)


де П - прибуток,

ОЗ - середньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв,

стверджують, що змСЦну чистого прибутку у 2007 р. мали вплив: збСЦльшення показника фондовСЦддачСЦ на 0,302 грн. зумовило зростання чистого прибутку у сумСЦ 0,5 тис грн..; збСЦльшення рентабельностСЦ реалСЦзацСЦСЧ на 0,01% зумовило збСЦльшення чистого прибутку на 0,01 тис грн.. Сукупний вплив факторСЦв становить 0,04 тис грн..


Таблиця 3.3.7. Вплив факторСЦв на змСЦну чистого прибутку ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у 2007 роцСЦ

Показники

2006 рСЦк

2007 рСЦк

ВСЦдхилення

усього

у т. ч. за рахунок

середньоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв

фондо-

вСЦддачСЦ

рента-бельностСЦ реалСЦзацСЦСЧ

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

2844,1

3545,9

701,8

-

-

-

Чистий прибуток, тис. грн..

2,2

3,1

0,9

0,0

0,5

0,4

СередньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв, тис.грн..

2200,7

2224,7

24,0

-

-

-

РентабельнСЦсть реалСЦзацСЦСЧ, %

0,08

0,09

0,01

-

-

-

ФондовСЦддача, грн..

1,292

1,594

0,302

-

-

-

РентабельнСЦсть основних засобСЦв, %

0,10

0,14

0,04

-

-

-


Таблиця 3.3.8. Вплив факторСЦв на змСЦну чистого прибутку ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у 2008 роцСЦ

Показники

2007 рСЦк

2008

рСЦк

ВСЦдхилення

усього

у т. ч. за рахунок

середньоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв

фондо-вСЦддачСЦ

рента-бельностСЦ реалСЦзацСЦСЧ

Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн..

3545,9

3863,7

317,8

-

-

-

Чистий прибуток, тис.грн..

3,1

3,1

0

0,1

0,3

-0,4

СередньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв, тис.грн..

2224,7

2308,5

83,8

-

-

-

РентабельнСЦсть реалСЦзацСЦСЧ, %

0,09

0,08

-0,01

-

-

-

ФондовСЦддача, грн..

1,594

1,674

0,14

-

-

-

РентабельнСЦсть основних засобСЦв, %

0,14

0,13

-0,01

-

-

-


На змСЦну фСЦнансового результату у 2008 р. мали вплив: збСЦльшення середньорСЦчноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв на 83,8 тис. грн.. зумовив зростання чистого прибутку на 0,1 тис. грн..; збСЦльшення фондовСЦддачСЦ на 0,14 грн.. - вСЦдповСЦдно на 0,3 тис грн.., а зменшення показника рентабельностСЦ реалСЦзацСЦСЧ на 0,01% сприяло зменшенню чистого прибутку на суму 0,4 тис. грн.. Сукупний вплив зазначених факторСЦв зумовив незмСЦнне значення чистого прибутку протягом 2007-2008 рр.

Таким чином, проведений аналСЦз надаСФ пСЦдстави стверджувати, що ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» основнСЦ засоби використовуються в цСЦлому ефективно, але рСЦвень ефективностСЦ не СФ задовСЦльним для дСЦяльностСЦ виробничого пСЦдприСФмства.

Тому керСЦвництву пСЦдприСФмства необхСЦдно розробити та впровадити систему заходСЦв щодо покращення ефективностСЦ експлуатацСЦСЧ об'СФктСЦв основних засобСЦв та програму виходу пСЦдприСФмства СЦз кризового фСЦнансового стану.


3.3 Шляхи пСЦдвищення ефективностСЦ використання основних засобСЦв пСЦдприСФмства


В умовах ринковоСЧ економСЦки важливого значення набуваСФ поряд з питанням оцСЦнки СЦ аналСЦзу стану, структури основних засобСЦв пСЦдприСФмства, проблеми визначення шляхСЦв пСЦдвищення ефективностСЦ використання основних засобСЦв, пошуку оптимСЦзацСЦСЧ джерел надходження, а також пСЦдвищення СЦмСЦджу пСЦдприСФмства перед постачальниками, партнерами та контрагентами.

Створення ефективного ринкового механСЦзму функцСЦонування пСЦдприСФмств потребуСФ виявлення певних резервСЦв покращення форм СЦ методСЦв використання необоротних активСЦв, системи фСЦнансування та органСЦзацСЦю управлСЦння ними.

НайбСЦльше значення для стабСЦльного розвитку пСЦдприСФмства маСФ формування максимально можливих обсягСЦв внутрСЦшнСЦх "асних фСЦнансових ресурсСЦв. ОскСЦльки найбСЦльш вагомим джерелом утворення внутрСЦшнСЦх "асних фСЦнансових ресурсСЦв СФ чистий прибуток, який вСЦдповСЦдно до рСЦшення "асникСЦв пСЦдприСФмства реСЦнвестуСФться в його подальший розвиток, тому його отримання СФ головною метою дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства.

Можливими шляхами збСЦльшення чистого прибутку для ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ :

 • збСЦльшення виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, шляхом укладання довгострокових угод з постачальниками сировини та обладнання; перегляду асортиментноСЧ полСЦтики, використання торговельних знижок, проведення ефективноСЧ рекламноСЧ компанСЦСЧ, удосконалення роботи вСЦддСЦлу збуту пСЦдприСФмства; застосування новоСЧ фСЦлософСЦСЧ взаСФмовСЦдносин з контрагентами, використання можливостей мСЦнливоСЧ контАЩюнктури ринку тощо;
 • оптимСЦзацСЦя рСЦвня та складу витрат на утримання основних засобСЦв на основСЦ аналСЦтичних розрахункСЦв.

РСЦвень прибутковостСЦ основних засобСЦв можна пСЦдвищити шляхом залучення фСЦнансових СЦнвестицСЦй на впровадження проектСЦв СЦнтенсивного розвитку господарства.

Проведеним аналСЦзом встановлено, що у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» придСЦляСФться недостатня увага питанням органСЦзацСЦСЧ управлСЦння структурою та динамСЦкою основних засобСЦв, що призводить до негативних наслСЦдкСЦв у роботСЦ пСЦдприСФмства, оскСЦльки фСЦнансування усСЦх сфер дСЦяльностСЦ прямо чи опосередковано повтАЩязане з матерСЦально-технСЦчним забезпеченням, змСЦнами його обсягСЦв та структури.

За результатами факторного аналСЦзу доцСЦльно оцСЦнити резерви покращення ефективностСЦ використання основних засобСЦв, не використанСЦ у звСЦтному роцСЦ (табл. 3.3.1).


Таблиця 3.3.1. Узагальнююча оцСЦнка резервСЦв покращення ефективностСЦ використання основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у 2008 роцСЦ

Фактори

ЗмСЦна фактору

Величина резерву

РЖ. ПСЦдвищення фондовСЦддачСЦ основних засобСЦв (грн..):

ФондоозброСФнСЦсть, грн.

-0,001

+0,058

РЖРЖ. ПСЦдвищення рентабельностСЦ основних засобСЦв (%):

РентабельнСЦсть реалСЦзацСЦСЧ, %

+0,01

+0,14

РЖРЖРЖ. Нарощування величини чистого прибутку (тис грн..):

РентабельнСЦсть реалСЦзацСЦСЧ, %

+0,01

+0,4


ОбТСрунтування управлСЦнських рСЦшень за допомогою математичного апарату можливе СЦ за допомогою функцСЦСЧ "АналСЦз даннях» в Excel. Одним СЦз прСЦоритетних напрямСЦв роботи СФ кореляцСЦйно-регресСЦйний аналСЦз.

ДослСЦдження починаСФться з побудови матрицСЦ парних коефСЦцСЦСФнтСЦв кореляцСЦСЧ. АналСЦз цСЦСФСЧ матрицСЦ дозволить одержати початкове уявлення про дослСЦджуванСЦ взаСФмозалежностСЦ мСЦж показниками (тСЦснота СЦ напрямок зв'язку). ОцСЦнити значимСЦсть можна як по самих значеннях коефСЦцСЦСФнтСЦв кореляцСЦСЧ, так СЦ по вСЦдповСЦдних значеннях t-статистики.

Щоб оцСЦнити дублювання СЦнформацСЦСЧ необхСЦдно побудувати матрицю приватних коефСЦцСЦСФнтСЦв кореляцСЦСЧ порядку (L-2), де L - число вихСЦдних перемСЦнних, включаючи результативну ознаку.

ДослСЦдження парних СЦ часткових коефСЦцСЦСФнтСЦв кореляцСЦСЧ повинно допомогти у виборСЦ регресорiв для виконання такого етапу. Тут варто враховувати можливСЦсть появи мультколСЦнеарностСЦ. ЯвнСЦ ознаки цього - коефСЦцСЦСФнти кореляцСЦСЧ мСЦж потенцСЦйними регресорами, по модулю бСЦльшСЦ, нСЦж 0,8.

Експертним шляхом нами було видСЦлено такСЦ основнСЦ фактори, що потенцСЦйно можуть впливати на формування вартостСЦ основних засобСЦв за сСЦчень-грудень 2008 р. (табл. 3.3.2).


Таблиця 3.3.2. Фактори, що пСЦдлягають включенню до економетричноСЧ моделСЦ визначення середньоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод»

ЗмСЦнна

Фактори

Y

Середня вартСЦсть основних засобСЦв, тис грн.

Х1

ДохСЦд вСЦд реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ, тис грн.

Х2

ДохСЦд вСЦд реалСЦзацСЦСЧ основних засобСЦв, тис грн.

Х3

Витрати на ремонт основних засобСЦв, тис грн.

Х4

АмортизацСЦя, тис грн.

Х5

СобСЦвартСЦсть реалСЦзацСЦСЧ основних засобСЦв, тис грн.

Х6

ПродуктивнСЦсть працСЦ, тис грн.

Х7

СередньооблСЦкова чисельнСЦсть персоналу, осСЦб

Х8

Середня вартСЦсть оборотних коштСЦв, тис грн.

Х9

Середня вартСЦсть "асних оборотного капСЦталу, тис грн.

Х10

Середня вартСЦсть майна, тис грн.


У результатСЦ проведених обчислень за табл. 3.3.3 маСФмо наступну модель:

Y=18992,3+1922,6*X1+7769,4*X2+-45,4*X3-5318,5*X4-37274,3*X5+

+151338,3*Х6+11441,6*Х7 -199,9*Х8-1795,1*Х9+588,9*Х10


При порСЦвняннСЦ показникСЦв F та Fтаб виявилось, що F>Fтаб:


94,0178>2,7728


Це свСЦдчить, що модель достовСЦрна.


Таблиця 3.3.3. Результати кореляцСЦйно-регресСЦйного аналСЦзу факторСЦв моделСЦ вартостСЦ основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» на основСЦ за сСЦчень-грудень 2008 року


Y

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Y

18992,3

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х1

1922,6

505,9

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х2

7769,4

1985,2

8898,1

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х3

-45,4

-4,4

-20,9

0,3

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х4

5318,5

560,9

2258,0

-13,0

1500,6

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х5

-37274,3

-3191,5

-15220,2

225,7

-10681,1

188266,8

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х6

151338,3

53673,0

218864,9

-322,5

44222,5

-200398,1

6408843,5

Ва

Ва

Ва

Ва

Х7

11441,6

1548,4

6148,5

-24,2

3271,2

-19290,4

141919,8

8871,0

Ва

Ва

Ва

Х8

-199,9

-49,8

-258,6

0,6

-67,1

568,2

-6059,3

124,9

191,9

Ва

Ва

Х9

-1795,1

-260,4

-1035,0

1,3

-521,7

874,4

-27430,1

-1356,7

69,1

368,2

Ва

Х10

588,9

143,9

600,6

-1,9

170,2

-1382,7

16092,4

481,4

-7,3

-75,4

46,6


Для перевСЦрки взаСФмозалежностСЦ факторСЦв проведемо кореляцСЦйний аналСЦз, з цСЦСФю метою побудуСФмо матрицю парних коефСЦцСЦСФнтСЦв кореляцСЦСЧ СЦ розрахуСФмо критичне значення коефСЦцСЦСФнта Стьюдента.

ВСЦдомо, що для включення фактора до моделСЦ повинно виконуватися наступне правило: фактори ХСЦ повиннСЦ бути слабко повтАЩязанСЦ мСЦж собою СЦ сильно повтАЩязанСЦ з фактором Y.

ПроведенСЦ розрахунки свСЦдчать, що з фактором Y пов'язанСЦ не всСЦ фактори X (табл. 3.3.4):

r(Y;Х7)<rкр, тому фактори Y та Х7 не повтАЩязанСЦ мСЦж собою;

r(Y;Х9)<rкр, тому фактори Y та Х9 не повтАЩязанСЦ мСЦж собою;

ТодСЦ як мСЦж окремими незалежними змСЦнними спостерСЦгаСФться взаСФмовплив:

r(Х1;Х6)>rкр, тому фактори Х1 та Х6 повтАЩязанСЦ мСЦж собою;

r(Х6;Х7)>rкр, тому фактори Х6 та Х7 повтАЩязанСЦ мСЦж собою;

r(Х8;Х10)>rкр, тому фактори Х8 та Х10 повтАЩязанСЦ мСЦж собою;

r(Х9;Х10)>rкр, тому фактори Х9 та Х10 повтАЩязанСЦ мСЦж собою;

Тому СЦз отриманоСЧ моделСЦ слСЦд виключити фактори Х6, Х7, Х9, Х10.

Отже, у результатСЦ проведених обчислень модель визначення середньоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» маСФ вигляд:


Y=18992,3+1922,6*X1+7769,4*X2+-45,4*X3-5318,5*X4-37274,3*X5-199,9*Х8


Таблиця 3.3.4. ОцСЦнка наявностСЦ взаСФмозвтАЩязку мСЦж факторами моделСЦ вартостСЦ основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» на основСЦ за сСЦчень-грудень 2008 року (х - звтАЩязок наявний)


Y

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Y

1,0

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х1

х

1,0

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Ва

Х2

х

-

1,0

Х3

х

-

-

1,0
Х4

х

-

-

-

1,0Х5

х

-

-

-

-

1,0


Х6

х

х

-

-

-

-

1,0

Х7

-

-

-

-

-

-

х

1,0
Х8

х

-

-

-

-

-

-

-

1,0Х9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0


Х10

х

-

-

-

-

-

-

-

х

х

1,0


де Y        - середня вартСЦсть основних засобСЦв, тис грн..,

Х1        - дохСЦд вСЦд реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ, тис грн..,

Х2 - дохСЦд вСЦд реалСЦзацСЦСЧ основних засобСЦв, тис. грн..,

Х3 - витрати на ремонт основних засобСЦв, тис. грн.

Х4        - амортизацСЦя, тис грн..,

Х5        - собСЦвартСЦсть реалСЦзацСЦСЧ основних засобСЦв, тис грн..,

Х8         - середня вартСЦсть оборотних коштСЦв, тис грн..

Множинний коефСЦцСЦСФнт кореляцСЦСЧ - 0,978, коефСЦцСЦСФнт детермСЦнацСЦСЧ - 0,896 (тобто, не зважаючи на виключення з дослСЦдження 4 чинникСЦв, звтАЩязок з реальним процесом залишився дуже тСЦсний: R2>0,5).

При порСЦвняннСЦ показникСЦв F та Fтаб виявилось, що F>Fтаб: 379,6 >2,934, що свСЦдчить про достовСЦрнСЦсть побудованоСЧ моделСЦ.

Таким чином, найбСЦльший вплив на формування вартостСЦ основних засобСЦв пСЦдприСФмства маСФ собСЦвартСЦсть реалСЦзацСЦСЧ (зумовлюСФ зменшення результативного показника) та вплив СЦнших факторСЦв, що не включено до моделСЦ (зумовлюють збСЦльшення вартостСЦ основних засобСЦв). Найменший вплив мають витрати на ремонт основних засобСЦв.

Напрямами реалСЦзацСЦСЧ виявлених резервСЦв покращення ефективностСЦ використання основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ:

- впровадити режим економСЦСЧ матерСЦальних ресурсСЦв у виробництвСЦ, посилити контроль за рацСЦональним використанням сировини СЦ матерСЦалСЦв, не допускати використання неякСЦсних матерСЦалСЦв у виробництвСЦ, виробничого браку понад встановлених норм; зворотних вСЦдходСЦв, не передбачених технологСЦчним процесом; визначити економСЦчну доцСЦльнСЦсть використання взаСФмозамСЦнних матерСЦалСЦв у виробництвСЦ;

- посилити контроль за рухом малоцСЦнних та швидкозношуваних предметСЦв у виробництвСЦ (СЦнвентарю, спецодягу тощо).

- систематизувати проведення маркетингових дослСЦджень ринку постачальникСЦв з метою оптимСЦзацСЦСЧ витрат на закупСЦвлю сировини СЦ матерСЦалСЦв за цСЦною та якСЦстю;

- забезпечити вСЦдповСЦднСЦсть умов зберСЦгання сировини та матерСЦалСЦв у мСЦiях зберСЦгання (складах, у виробництвСЦ) встановленим вимогам; систематично проводити СЦнвентаризацСЦю запасСЦв; посилити контроль за рухом запасСЦв у виробництвСЦ тощо;

- оптимСЦзувати структуру основних засобСЦв: оновити матерСЦально-технСЦчноСЧ бази, реалСЦзувати (або надати в оренду) основнСЦ засоби, що не використовуються у виробництвСЦ (або використовуються не на повну потужнСЦсть; лСЦквСЦдувати основнСЦ засоби, не придатнСЦ до експлуатацСЦСЧ; систематично проводити СЦнвентаризацСЦю наявностСЦ та стану основних засобСЦв тощо;

- економСЦчно обТСрунтувати метод нарахування амортизацСЦСЧ. У бСЦльшостСЦ випадкСЦв на пСЦдприСФмствах застосовуСФться податковий (для основних засобСЦв) та прямолСЦнСЦйний (для нематерСЦальних активСЦв та СЦнших необоротних активСЦв) методи нарахування амортизацСЦСЧ. Одночасно, потребуСФ доцСЦльним СФ економСЦчне обТСрунтування застосування СЦнших методСЦв.

Практична реалСЦзацСЦя зазначених заходСЦв дозволить досягти позитивного результату щодо пСЦдвищення ефективностСЦ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства в цСЦлому.

Висновки СЦ пропозицСЦСЧ


Розвиток ринкових умов господарювання зумовлюСФ важливСЦсть управлСЦння основними засобами пСЦдприСФмства. ОсновнСЦ засоби СФ важливою складовою майна пСЦдприСФмства: СЧх частка дозволяСФ оцСЦнити рСЦвень забезпеченостСЦ необхСЦдними умовами для здСЦйснення фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ субтАЩСФктом господарювання. ФункцСЦонування субтАЩСФктСЦв господарювання в умовах жорсткоСЧ конкуренцСЦСЧ та економСЦчноСЧ нестабСЦльностСЦ актуальним ставить питання рацСЦональностСЦ органСЦзацСЦСЧ СЦ методики облСЦку, аналСЦзу та аудиту основних засобСЦв.

Для нормального функцСЦонування пСЦдприСФмству необхСЦдно, щоб постСЦйно вСЦдбувалося вСЦдтворення його основного капСЦталу. Побудова ринковоСЧ економСЦки СЦ нова економСЦчна ситуацСЦя цСЦлком закономСЦрно зумовлюють уточнення економСЦчноСЧ категорСЦСЧ "основний капСЦталтАЭ. У сучаснСЦй науковСЦй лСЦтературСЦ немаСФ СФдиного визначення основного капСЦталу, що пСЦдкреслюСФ його багатограннСЦсть. Одночасно, усСЦ науковцСЦ погоджуються, що основною складовою основного капСЦталу пСЦдприСФмства СФ основнСЦ засоби.

ВСЦдтворення основного капСЦталу - це процес безперервного вСЦдшкодування вартостСЦ основних засобСЦв та нематерСЦальних активСЦв за рахунок амортизацСЦйного фонду, СЧх оновлення на новСЦй технСЦчнСЦй, технологСЦчнСЦй та програмнСЦй основСЦ, а також зростання вартостСЦ основного капСЦталу за рахунок частини створеного додаткового продукту. Важливу роль в управлСЦннСЦ процесом вСЦдтворення основних засобСЦв вСЦдСЦграють бухгалтерський облСЦк, аналСЦз, аудит.

ЗгСЦдно з П(С)БО 7 основнСЦ засоби - це матерСЦальнСЦ активи, що пСЦдприСФмство утримуСФ з метою використання СЧхнСЦй у процесСЦ виробництва або постачання товарСЦв, надання послуг, здачСЦ в оренду СЦншим особам або для здСЦйснення адмСЦнСЦстративних СЦ соцСЦально-культурних функцСЦй, очСЦкуваний термСЦн корисного використання (експлуатацСЦСЧ) яким бСЦльш одного року (або операцСЦйного циклу, якщо вСЦн бСЦльш року).

Норми П(С)БО 7 застосовуються пСЦдприСФмствами, органСЦзацСЦями й СЦншими юридичними особами усСЦх форм "асностСЦ (крСЦм бюджетних установ) СЦ не поширюСФться на невСЦдтворнСЦ природнСЦ ресурси. Проте практикою доведено, що сучасне законодавство змушуСФ пСЦдприСФмства вести два види облСЦку основних засобСЦв - податковий СЦ бухгалтерський. Тому важливо усвСЦдомлювати рСЦзницю мСЦж облСЦком основних фондСЦв у податковому та основних засобСЦв у бухгалтерському облСЦку.

Для цСЦлей оподатковування основних фондСЦв основними СФ Закони УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства» СЦ "Про податок на додану вартСЦсть».

За економСЦчною сутнСЦстю поняття "основнСЦ засоби» СЦ "основнСЦ фонди» тотожнСЦ. ОднСЦСФю з вСЦдмСЦнностей облСЦку основних засобСЦв у бухгалтерському й основних фондах у податковому облСЦку СФ те, що в податковому облСЦку п.п. 8.1.4 п. 8.1 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмства» визначено перелСЦк основних фондСЦв, витрати на придбання (створення) яких не амортизуються. До них частково вСЦдносяться фонди, визначенСЦ як невиробничСЦ.

ЗгСЦдно з дСЦючою типовою класифСЦкацСЦСФю основнСЦ засоби групуються за СЧх функцСЦональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером СЦ видами, за використанням СЦ належнСЦстю.

ДочСЦрнСФ пСЦдприСФмство "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ субтАЩСФктом господарювання, основним предметом дСЦяльностСЦ якого СФ виробництво та реалСЦзацСЦя мСЦнеральних питних вод. ПСЦдприСФмство входить до структури ПолтавськоСЧ райспоживспСЦлки.

Протягом 2006-2008 р. ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за результатами дСЦяльностСЦ одержало прибуток. Так, протягом 2007-2008 рр. чистий прибуток становив 3,1 тис грн.., що на 0,9 тис грн.. бСЦльше, нСЦж у 2006 роцСЦ.

АналСЦз основних фСЦнансових показникСЦв свСЦдчить про достатньо ефективну в цСЦлому дСЦяльнСЦсть ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у 2008 роцСЦ. Однак, на нашу думку, величина чистого прибутку вСЦдносно невелика, що свСЦдчить про недостатнСФ використання економСЦчного потенцСЦалу пСЦдприСФмства.

Одночасно встановлено, що показники лСЦквСЦдностСЦ СФ низькими: станом на кСЦнець 2008 р. пСЦдприСФмство спроможне розрахуватися за своСЧми поточними зобовтАЩязаннями на 0,04% високолСЦквСЦдними активами, на 14,8% високолСЦквСЦдними активами та очСЦкуваними надходженнями вСЦд коштСЦв у розрахунках та на 114,2% оборотними активами у цСЦлому.

Запорукою ефективноСЧ дСЦяльностСЦ субтАЩСФкта СФ рацСЦональна органСЦзацСЦя системи бухгалтерського облСЦку, аналСЦзу та контролю у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод».

В основу концепцСЦСЧ органСЦзацСЦСЧ облСЦку на пСЦдприСФмствах покладена СЦдея формування достовСЦрноСЧ, обтАЩСФктивноСЧ СЦ корисноСЧ СЦнформацСЦСЧ про господарськСЦ операцСЦСЧ. Вивчення системи документального оформлення руху основних засобСЦв дозволило встановити, що ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» використовуСФ типовСЦ форми первинних документСЦв з облСЦку операцСЦй з основними засобами. Для синтетичного облСЦку основних засобСЦв використовуються рахунки облСЦку 10 "ОсновнСЦ засоби», 15 "КапСЦтальнСЦ СЦнвестицСЦСЧ», 131 "Знос основних засобСЦв». АналСЦтичний облСЦк основних засобСЦв ведеться за мСЦiями знаходження, в розрСЦзСЦ груп СЦ обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв.

ВСЦдповСЦдно до П(С)БО 7 "ОсновнСЦ засоби» амортизацСЦя основних засобСЦв у бухгалтерському облСЦку нараховуСФться з використанням наступних методСЦв: прямолСЦнСЦйного (прямолСЦнСЦйного списання); зменшення залишковоСЧ вартостСЦ; прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ; кумулятивного (суми кСЦлькостСЦ рокСЦв); виробничого (метод суми одиниць продукцСЦСЧ).

З метою наближення бухгалтерського та податкового облСЦку у ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» вСЦдповСЦдно до наказу про облСЦкову полСЦтику прийнято податковий метод нарахування амортизацСЦСЧ.

З метою дослСЦдження переваг та недолСЦкСЦв застосування рСЦзних методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ, у роботСЦ розглянуто особливостСЦ нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв рСЦзними методами на окремому прикладСЦ за умови незмСЦнностСЦ первСЦсно визначених облСЦкових оцСЦнок. ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» було придбано виробниче обладнання (потокова лСЦнСЦя) для виготовлення солодкоСЧ мСЦнеральноСЧ води.

Встановлено, що використання дозволених П(Б)О 7 "ОсновнСЦ засоби» методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв веде до невСЦдповСЦдностСЦ понять, що використовуються у бухгалтерському та податковому облСЦку. Це стосуСФться основи для збСЦльшення первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв, визнання СЧх груп, а також залишковоСЧ вартостСЦ (балансовоСЧ), переоцСЦнка якоСЧ не передбачена податковим законодавством. Для остаточного прийняття управлСЦнського рСЦшення необхСЦдно детально визначити фактори, що повтАЩязанСЦ з експлуатацСЦСФю обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв.

Основними формами фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ про стан та рух основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ баланс та ПримСЦтки до рСЦчноСЧ звСЦтностСЦ. Одночасно ЗвСЦт про фСЦнансовСЦ результати, ЗвСЦт про рух грошових коштСЦв, ЗвСЦт про "асний капСЦтал характеризують вплив операцСЦй з руху основних засобСЦв на дСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмства.

З метою удосконалення формування достовСЦрноСЧ СЦнформацСЦСЧ в облСЦку СЦ звСЦтностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» про стан та рух основних засобСЦв найбСЦльш придатною, на нашу думку, СФ 1С: БухгалтерСЦя 8.0. Ця програма не маСФ макромови, однак у нСЦй наявна вбудована обтАЩСФктно-орСЦСФнтована мова програмування СЦ розвинуте СЦнтерактивне середовище, що даСФ змогу змСЦнювати типовСЦ конфСЦгурацСЦСЧ для потреб управлСЦння.

СпецифСЦка дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» зумовлюСФ особливостСЦ структури основних засобСЦв. НайбСЦльшу питому вагу займають будинки, споруди, передавальнСЦ пристроСЧ.

Протягом 2006-2008 рр. спостерСЦгаСФться поступове оновлення матерСЦально технСЦчноСЧ бази ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод». Однак проведений аналСЦз свСЦдчить про незадовСЦльний стан основних засобСЦв пСЦдприСФмства: рСЦвень придатностСЦ активСЦв на кСЦнець 2008 р. становить всього 5,4%, що СФ недопустимим для ефективностСЦ дСЦяльностСЦ виробничого пСЦдприСФмства.

АналСЦз показникСЦв ефективностСЦ використання основних засобСЦв свСЦдчать про полСЦпшення ефективностСЦ використання активСЦв пСЦдприСФмством протягом 2006-2008 рр. Однак, проведенСЦ розрахунки дозволили встановити, що досягнутий рСЦвень ефективностСЦ для ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» не СФ задовСЦльним. Зокрема, протягом дослСЦджуваного перСЦоду незадовСЦльними для дСЦяльностСЦ заводу СФ показники рентабельностСЦ основних засобСЦв.

У роботСЦ дослСЦджено органСЦзацСЦю СЦ методику аудиту основних засобСЦв, складено план СЦ програму аудиту основних засобСЦв. За результатами аудиту основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2008 р. аудитором сформульовано таку професСЦйну думку:

фСЦнансова звСЦтнСЦсть ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» на 31.12.2008 р. справедливо й достовСЦрно вСЦдображаСФ в усСЦх суттСФвих аспектах фСЦнансово-майновий стан та результати дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства у частинСЦ облСЦку основних засобСЦв згСЦдно СЦз Законом УкраСЧни тАЮПро бухгалтерський облСЦк СЦ фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦтАЭ СЦ вСЦдповСЦдають нормам П(С)БО.

Напрямом удосконалення аудиту основних засобСЦв СФ використання аудиторами в ходСЦ перевСЦрки експертних комптАЩютерних програм з аудиту та розробка макетСЦв робочих документСЦв для вСЦдображення результатСЦв виконання окремих процедур контролю.

Напрямами реалСЦзацСЦСЧ виявлених резервСЦв покращення ефективностСЦ використання основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» СФ:

- впровадити режим економСЦСЧ матерСЦальних ресурсСЦв у виробництвСЦ, посилити контроль за рацСЦональним використанням сировини СЦ матерСЦалСЦв, не допускати використання неякСЦсних матерСЦалСЦв у виробництвСЦ, виробничого браку понад встановлених норм; зворотних вСЦдходСЦв, не передбачених технологСЦчним процесом; визначити економСЦчну доцСЦльнСЦсть використання взаСФмозамСЦнних матерСЦалСЦв у виробництвСЦ;

- посилити контроль за рухом малоцСЦнних та швидкозношуваних предметСЦв у виробництвСЦ (СЦнвентарю, спецодягу тощо).

- систематизувати проведення маркетингових дослСЦджень ринку постачальникСЦв з метою оптимСЦзацСЦСЧ витрат на закупСЦвлю сировини СЦ матерСЦалСЦв за цСЦною та якСЦстю;

- забезпечити вСЦдповСЦднСЦсть умов зберСЦгання сировини та матерСЦалСЦв у мСЦiях зберСЦгання (складах, у виробництвСЦ) встановленим вимогам; систематично проводити СЦнвентаризацСЦю запасСЦв; посилити контроль за рухом запасСЦв у виробництвСЦ тощо;

- оптимСЦзувати величину амортизацСЦйних вСЦдрахувань у двох основних напрямках:

1) оптимСЦзацСЦя структури основних засобСЦв: оновлення матерСЦально-технСЦчноСЧ бази, реалСЦзацСЦя (або надання в оренду) необоротних активСЦв, що не використовуються у виробництвСЦ (або використовуються не на повну потужнСЦсть; лСЦквСЦдацСЦя основних засобСЦв, не придатних до експлуатацСЦСЧ; систематичне проведення СЦнвентаризацСЦСЧ наявностСЦ та стану необоротних активСЦв тощо;

2) економСЦчне обТСрунтування методу нарахування амортизацСЦСЧ. У бСЦльшостСЦ випадкСЦв на пСЦдприСФмствах застосовуСФться податковий (для основних засобСЦв) та прямолСЦнСЦйний (для нематерСЦальних активСЦв та СЦнших необоротних активСЦв) методи нарахування амортизацСЦСЧ. Одночасно, потребуСФ доцСЦльним СФ економСЦчне обТСрунтування застосування СЦнших методСЦв;

- застосовувати оптимальнСЦ схеми доставки готовоСЧ продукцСЦСЧ (наприклад кСЦльцеве завезення автотранспортом), зниження витратомСЦсткостСЦ тарних матерСЦалСЦв, СЦншСЦ.

Практична реалСЦзацСЦя зазначених заходСЦв дозволить досягти позитивного результату щодо пСЦдвищення ефективностСЦ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства в цСЦлому.

Список використаних джерел


 1. Господарський Кодекс УкраСЧни вСЦд 16.01.2003 р. № 436-IV. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 2. Про споживчу кооперацСЦю: Закон УкраСЧни вСЦд 10.04.92 р. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 3. Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств: Закон УкраСЧни вСЦд 22.05.97. №283/97. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 4. Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть: Закон УкраСЧни вСЦд 16.07.99 № 996 р. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 5. П(С)БО 1 тАЮЗагальнСЦ вимоги до фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦтАЭ, затверджений наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 20.10.99 р. № 246. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 6. П(С)БО 3 тАЮЗвСЦт про фСЦнансовСЦ результатитАЭ, затверджений наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 20.10.99 р. № 246. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 7. П(С)БО 4 тАЮЗвСЦт про рух грошових коштСЦвтАЭ, затверджений наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 20.10.99 р. № 246. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 8. П(С)БО 5 тАЮЗвСЦт про "асний капСЦталтАЭ, затверджений наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 20.10.99 р. № 246. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського облСЦку 7 "ОсновнСЦ засоби", затверджений наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 29.11.99 р. № 290. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 10. План рахункСЦв бухгалтерського облСЦку активСЦв, капСЦталу, зобовтАЩязань СЦ господарських операцСЦй пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй, затверджений Наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 30.11.99 №291. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 11. РЖнструкцСЦя про застосування Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку активСЦв, капСЦталу, зобовтАЩязань СЦ господарських операцСЦй пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй, затверджена Наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 30.11.99 №291. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 12. МетодичнСЦ рекомендацСЦСЧ щодо аналСЦзу фСЦнансово-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй. Державна податкова адмСЦнСЦстрацСЦя УкраСЧни. Головне управлСЦння економСЦчного аналСЦзу вСЦд 27.01.98 р. № 20-217. ЗСЦ змСЦнами та доповненнями. // www.liga.net
 13. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. ФСЦнанси пСЦдприСФмств: Навч. посСЦб. для самост. вивч. диiиплСЦни. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с.
 14. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 471 с.
 15. АналСЦз фСЦнансово-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства: Навчальний посСЦбник / к.е.н., доц. Л.В. Руденко; доц. В.О. Подольська; О.В. ЯрСЦш. - РЖрпСЦнь: НМЦ УкоопсовСЦта, 2000. - 422 с.
 16. АналСЦз господарськоСЧ дСЦяльностСЦ / Укл. Барабаш Н. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
 17. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие /Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 215 с.
 18. Бланк И.А. Управление активами. - К.: Ника - Центр, 2000.- 720 с.
 19. Бутинець Ф.Ф. ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку. Житомир: ЖРЖТРЖ, ПП "РутатАЭ, 2002. -321с.
 20. Бутинець Ф.Ф. ТеорСЦя бухгалтерського облСЦку ПСЦдручник для студентСЦв вузСЦв спецСЦальностСЦ тАЮОблСЦк СЦ аудиттАЭ /Вид. 2-е доп. СЦ перероб. - Житомир: ЖРЖТРЖ, 2000. - 640 с.
 21. Бухгалтерський облСЦк в УкраСЧнСЦ: За ред. ХомтАЩяка Р.Л., ЛемСЦшовського В.РЖ. - ЛьвСЦв: РЖнтелект-ЗахСЦд, 2005. - 728 с.
 22. Бухгалтерський облСЦк: Навчальний посСЦбник / За ред. Савич В.РЖ.-КиСЧв: ЦУЛ, 2004. - 272 с
 23. Вдосконалення механСЦзму вСЦдтворення основного капСЦталу промислових пСЦдприСФмств. Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.В. КленСЦн; Приазов. держ. техн. ун-т. - МарСЦуполь, 2006. - 20 с.
 24. Вдосконалення механСЦзму вСЦдтворення основного капСЦталу промислових пСЦдприСФмств. Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.В. КленСЦн; Приазов. держ. техн. ун-т. - МарСЦуполь, 2006. - 20 с.
 25. Верига ЮА. Бухгалтерський облСЦк: нормативно-правовСЦ документи. Коментар: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл] / Ю.А. Верига, Г.РЖ. Зима - К.: Центр учбовоСЧ лСЦтератури, 2009. - 656с.
 26. Верига Ю.А. Внутрiшньогосподарський (управлiнський) облiк i звiтнiсть в системi споживчоСЧ кооперацiСЧ УкраСЧни // Формування ринковоСЧ економiки : Зб. наук. праць: Удосконалення економiчноСЧ роботи на сiльськогосподарських пiдприСФмствах в умовах перехiдноСЧ економiки / Коллект. автор, вiдповiд. ред. БСФляСФв, О.О.. - К., 2003. - С.362-365.
 27. Верхоглядова Н.РЖ., РЖльСЧна С.Б., Шило В.П., Брадул О.М. Бухгалтерський облСЦк: концептуальнСЦ основи теорСЦСЧ: Навчально-практичний посСЦбник / За заг. ред. Сопко В.В. - КиСЧв: ПрофесСЦонал, 2004. - 180 с.
 28. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко РЖ.Ю., Ямборко Г.А. ФСЦнансовий облСЦк: ПСЦдручник. - КиСЧв: тАЮЛСЦбратАЭ, 2005. - 976 с.
 29. Головко В.I., Мiнченко А.В., Шаманська В.М. Економiчний аналiз фiнансових результатiв // Фiнансово-економiчна дiяльнiсть пiдприСФмства: Контроль, аналiз та безпека: Навч. посiбник - К.: 2006. - С.79-251.
 30. Грачова Р. Актуально про аналСЦз фСЦнзвСЦтностСЦ. - К.: Книга для бСЦзнесу, 2007. - 128 с.
 31. Економiчна теорiя : Полiтекономiя: Пiдручник / за ред. проф. В.Д. Базилевич. - 5-те вид., стер. - К. : Знання-Прес , 2006. - 615 с.
 32. Економiчна теорiя: Пiдручник / за ред. В.М. Тарасевич . - К. : Центр навчальноСЧ лiтератури, 2006. - 784 с.
 33. Економетричний аналСЦз рентабельностСЦ пСЦдприСФмств / ПенСЦна Г., Дрибан В. // ТоргСЦвля СЦ ринок УкраСЧни. Вип. 10 Т. 2: Тематичний збСЦрник наукових праць з проблем торгСЦвлСЦ СЦ громадського харчування / Колект. атор, ВСЦдповСЦд. ред. Сорока РЖ.В. - Донецьк, 2000. - с. 278 - 282.
 34. ЕконометричнСЦ методи моделювання: Навч. посСЦбник / М.Г. МедведСФв. - К.: Вид-в-во РДвроп. ун-ту, 2003. - 140 с.
 35. ЕконометрСЦя: Навч. посСЦбник/ С.РЖ. Наконечний; Т.О. Терещенко; Т.П. Романюк. - 2-ге вид. доп. та перероб.- К.:КНЕУ, 2000.- 296 с.
 36. ЕконометрСЦя: Навчально-методичний посСЦбник / С.РЖ. Наконечний; Т.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2001. - 192 с.
 37. ЕкономСЦчний аналСЦз: Навч. ПосСЦб. /М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.РЖ. Горбаток. За ред. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
 38. ЕкономСЦчний аналСЦз: Навч. ПосСЦб. За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП тАЮРутатАЭ, 2003. - 680 с.
 39. Илясов Г. Оценка финансового состояния предприятия // Экономист.-6/2004.-№6.-с.49-55.
 40. РЖвахненко В.М. Курс економСЦчного аналСЦзу: Навч. посСЦб. - К.: Знание-Прес, 2000. - 207 с.
 41. РЖзмайлова К. В. ФСЦнансовий аналСЦз. тАФ К.: МАУП, 2000. - 324 с.
 42. Каплан Р., Нортон Д. Сбаланстрованная система показателей. От стратегии к действию. - 2-е изд./ пер. с англ. - М.: ЗАО тАЭОлСЦмп-бизнестАЭ - 2004.- 320 с.
 43. Коблянська О.РЖ. ФСЦнансовий облСЦк: Навчальний посСЦбник .-КиСЧв: Знання, 2004. - 473 с
 44. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев.- М:Финансы и статистика,2001.-560с.
 45. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. - М.: ООО тАЮТК Велби", 2003. - 424 с.
 46. Коробов М.Я. ФСЦнансово-економСЦчний аналСЦз дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств. - К.: Знання, 2000. - 627 с.
 47. Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., ДобикСЦна О.К., Касьянюк С.В. ЕкономСЦчна дСЦагностика: Практикум. - К.: ЦУЛ, 2007. - 186 с.
 48. Кужельний М.В., Линник В.Г. ТеорСЦя бухгалтерського облСЦку: пСЦдручник. - КиСЧв: КНЕУ, 2001. - 334 с.
 49. Кукурудза РЖ.РЖ. Полiтична економiя: Пiдручник - К. : Ника-Центр, Эльга , 2002. - 527 с.
 50. Кукурудза РЖ.РЖ. Полiтична економiя: Пiдручник - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 527 с.
 51. Лазаришина РЖ.Д. ЕкономСЦчний аналСЦз: теорСЦя, методологСЦя, практика. - ТернопСЦль, 2006. - 434 с.
 52. ЛахтСЦонова Л. А. ФСЦнансовий аналСЦз субтАЩСФктСЦв господарювання: МонографСЦя. тАФ К.: Вид-во КНЕУ, 2001. тАФ 387 с.
 53. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облiк - К.: Центр навчальноСЧ лiтератури , 2007. - 659 с.
 54. Лучко М.Р., ЗорСЦй Н.М., Мельник Н.Г. ЕкономСЦчний аналСЦз.-ТернопСЦль: ТАНГ, 2004. -111 с.
 55. МаркСЦна РЖ.А. Системний аналiз економiчних показникiв дiяльностi системи управлiння споживчоСЧ кооперацiСЧ УкраСЧни. - Полтава: Полт. кооп. iн-т, 2000. - 23 с.
 56. МаркСЦна РЖ.А.МетодологСЦя сучасного управлСЦння: МонографСЦя.- К.: Вища шк., 2001.-311 с.
 57. Мельник В.М. УправлСЦння податкоспроможнСЦстю субтАЩСФктСЦв господарювання: Навчальний посСЦбник для самостСЦйноСЧ роботи. - РЖрпСЦнь: АкадемСЦя ДПС УкраСЧни, 2001. - 116 c.
 58. Мец В.О. ЕкономСЦчний аналСЦз фСЦнансових результатСЦв та фСЦнансового стану пСЦдприСФмства: Навчальний посСЦбник. - КиСЧв: Вища школа, 2003. - 278 с.
 59. Мних РД.В. ЕкономСЦчний аналСЦз: ПСЦдручник / 2-ге вид. - КиСЧв: ЦУЛ, 2005. - 472 с.
 60. Мочерний С.В. Економiчна теорiя: Навч. посiбник. - 3-тСФ вид., доп. i перероб . - К. : ВЦ "Академiя" , 2005 - 458 с.
 61. Мошек Г.РД. Менеджмент пСЦдприСФмства: ПСЦдручник. - К.: КНЕТУ, 2002. - 371с.
 62. НСЦпСЦалСЦдСЦ О.Ю. АналСЦз фСЦнансового стану пСЦдприСФмства та шляхи його полСЦпшення в умовах ринкових вСЦдносин: Спец. 08.06.04 - Бух.обл., аналСЦз та аудит. - ТернопСЦль, 2002. - 208 с.
 63. ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку: ПСЦдручник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП тАЮРутатАЭ, 2002. - С. 48-49
 64. Основы экономики: Учебник/ Е.Ф. Борисов. - М.: Юристь, 2003. - 336 с.
 65. ПолСЦщук Н.В. Методи аналСЦзу дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств // ФСЦнанси УкраСЧни. - 1 / 2001 - № 1 . - с.61-66.
 66. Попович П. Я. ЕкономСЦчний аналСЦз дСЦяльностСЦ субтАЩСФктСЦв господарювання: ПСЦдручник. - ТернопСЦль: ЕкономСЦчна думка, 2001. - 454 с.
 67. Пушкар М.С. ФСЦнансовий облСЦк: ПСЦдручник .-ТернопСЦль: Карт -бланш, 2002 .-628с.
 68. Пушкар М.С., Щирба М.Т. ФСЦнансовий облСЦк у системСЦ управлСЦння: МонографСЦя. - ТернопСЦль: Карт-бланш, 2006. - 178с.
 69. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 479 c.
 70. Реформування бухгалтерського облСЦку в УкраСЧнСЦ: Положення (стандарти) бухгалтерського облСЦку, 400 типових кореспонденцСЦй. КоментарСЦ. Ч. РЖV/ В.М. Пархоменко; П.П. Баранцев. - Луганськ: 2Промдрук" ДСД "Лугань", 2004. - 640 с.
 71. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособ. - 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2005. - 662 с.
 72. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - Кн. I. - М.:1993.
 73. Сопко В. Бухгалтерський облСЦк. Навчальний посСЦбник. - К.: КНЕУ, 2000 - 400с.
 74. Сопко В.В. ЗавгороднСЦй В., ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку, економСЦчного контролю та аналСЦзу: ПСЦдручник - К.: КНЕУ - 2000 - 260 с.
 75. Тарасенко Н.В. ЕкономСЦчний аналСЦз: Навчальний посСЦбник. - 4-тСФ вид. доп. перер. - ЛьвСЦв: Новий СвСЦт-2000, 2006. -344 с.
 76. Терещенко О. О. ФСЦнансова санацСЦя та банкрутство пСЦдприСФмств: Навч. посСЦб. тАФ К.: Изд-во КНЕУ, 2000.
 77. Управление затратами на предприятии: Учебник/ В. Лебедев, Т. Дроздова, В. Кустарев; Под ред. Краюхин Г.- СПб: Издательский дом "Бизнесс-пресса", 2000 (СПб.).- 278с.
 78. Управление прибылью / д.э.н. И.А. Бланк. - К.: Ника - Центр, 2000. - 544 с.
 79. Управление формированием капитала / д.э.н. И.А. Бланк. - К.: Ника - Центр, 2000. - 512с.
 80. Фиджеральд Р. Управление финансами предприятия для менеджеров. Руководство по планированию, контролю и принятию решений:/ Пер. с англ. - Днепропетровск: Баланс - Клуб, 2003, - 456с.
 81. ФСЦнанси пСЦдприСФмств: Навчальний посСЦбник / За ред. Г.Г. КСЦрейцев. - 2-ге вид., перероб. та доп. К.: ЦУЛ, - 2002. - 268 с.
 82. Цигилик РЖ.РЖ. КонтролСЦнг: Навчальний посСЦбник .- КиСЧв: ЦУЛ, 2004 .- 74 с.
 83. Чебанова Н.В., РДфСЦменко Т.РЖ. ФСЦнансовий облСЦк: ПСЦдручник. - К.: АкадемСЦя, 2007. - 703 с.
 84. Швець В.Г. ТеорСЦя бухгалтерського облСЦку: Навч. посСЦбник - К., 2003. - С.289-302
 85. ШепСЦтко Г.Ф. КонтролСЦнг: посСЦбник для студентСЦв економСЦчних спецСЦальностей усСЦх форм навчання .- КиСЧв: В-во РДвр. ун-ту,2004. - 136 с.
 86. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности промышленного предприятия. - М.: Экономика, 2002. - 232 с.
 87. Шило В.П., Верхоглядова С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. АналСЦз фСЦнансового стану виробничоСЧ та комерцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства: Навч. пСЦдручник. - К.: Кондор, 2005. - 240 с.
 88. Юденко В.А. Аналiз фiнансових результатiв пiдприСФмства в умовах реформування бухгалтерського облiку // Фiнанси УкраСЧни. - 8/2000. - N8. - С.97-102.
 89. ЯковлСФв Ю.П. КонтролСЦнг на базСЦ СЦнформацСЦйних технологСЦй. - К.: ЦНЛ, 2006.
 90. Ярощук О.В. АналСЦз формування капСЦталу пСЦдприСФмства: Спец.08.06.04-Бух.обл., аналСЦз та аудит. - ТернопСЦль, 2004. - 214 с.

Додаток


Таблиця 1. ЕкономСЦчна сутнСЦсть основного капСЦталу

Автор

Визначення

А. Смит

Поняття основного й оборотного капСЦталу А.СмСЦт застосовуСФ до будь-якого капСЦталу, незалежно вСЦд сфери його використання. РСЦзницю мСЦж ними вСЦн бачить у тСЦм, що перший даСФ прибуток, не вступаючи в обСЦг СЦ не змСЦнюючи "асника, а другий - тСЦльки в процесСЦ обСЦгу СЦ змСЦни "асника. Основний капСЦтал формуСФться СЦ поповнюСФться за рахунок оборотного.

К.Маркс

Основою розподСЦлу капСЦталу на основний та оборотний, "служит двоСЧстий характер працСЦтАЭ. СкладовСЦ елементи капСЦталу переносять свою вартСЦсть на товар конкретною працею, але при цьому однСЦ з них переносять свою вартСЦсть повнСЦстю на протязСЦ циклу - це оборотний капСЦтал, а другСЦ поступово, приймаючи участь у декСЦлькох виробничих циклах - це основний капСЦтал.

РЖ.РЖ. Кукурудза

Основний капСЦтал - це та частина продуктивного капСЦталу, яка бере участь в кСЦлькох виробничих циклах, свою вартСЦсть переносить на створюваний продукт частинами СЦ в процесСЦ виробництва не змСЦнюСФ своСФСЧ натуральноСЧ форми (будСЦвлСЦ, споруди, машини, обладнання СЦ т.д.).

О.В. КленСЦн

Основний капСЦтал промислового пСЦдприСФмства - це основнСЦ засоби, нематерСЦальнСЦ активи та земельнСЦ ресурси, якСЦ використовуються у виробничСЦй дСЦяльностСЦ протягом тривалого перСЦоду з метою одержання доходу.

В.М. Тарасевич

Основний капСЦтал тАФ це частина постСЦйного капСЦВнталу, яка складаСФться з вартостСЦ засобСЦв працСЦ (будСЦВнвель, споруд, машин, устаткування) та обертаСФться протягом кСЦлькох перСЦодСЦв виробництва. Вона переноВнсить свою вартСЦсть на готовий продукт частинами.

ВартСЦсть основного капСЦталу вСЦдшкодовуСФться виробнику по мСЦрСЦ реалСЦзацСЦСЧ готових товарСЦв (продукцСЦСЧ, послуг).

С.В. Мочерний

Основний капСЦтал - це частина постСЦйного капСЦталу, яка складаСФться з вартостСЦ засобСЦв працСЦ (будСЦвель, споруд, машин, устаткування ) та обертаСФться протягом кСЦлькох перСЦодСЦв виробництва.

В.М. Мельник

ДовгостроковСЦ активи, або основний капСЦтал, - це вкладення коштСЦв у нерухомСЦсть, облСЦгацСЦСЧ, акцСЦСЧ, запаси корисних копалин, спСЦльнСЦ пСЦдприСФмства, нематерСЦальнСЦ активи СЦ т. СЦн.

В.Д. Базилевич

Основний капСЦтал характеризуСФ ту частину капСЦталу, яку використовуСФ пСЦдприСФмство, тобто яка СЦнвестована в усСЦ види його позаоборотних активСЦв

Формування первСЦсноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» у бухгалтерському та податковому облСЦку

№  п/п

СпосСЦб придбання

Бухгалтерський облСЦк  (формування первСЦсноСЧ вартостСЦ)

Податковий облСЦк  (формування балансовоСЧ вартостСЦ)

1

ПридбанСЦ за грошовСЦ кошти

ВартСЦсть, сплачена постачальниковСЦ або пСЦдрядчиковСЦ + додатковСЦ витрати

ВартСЦсть придбання + додатковСЦ витрати - ПДВ (п.п.Ва8.4.1 п.Ва8.4 ст.Ва8 Закону про прибуток)

2

ПридбанСЦ в звтАЩязаних осСЦб

ВартСЦсть придбання, але не бСЦльш звичайноСЧ цСЦни + додатковСЦ витрати - ПДВ (прибуток)

3

ВиготовленСЦ самостСЦйно

Витрати на виготовлення + витрати на введення в експлуатацСЦю + витрати стороннСЦх органСЦзацСЦй

Витрати на виготовлення + витрати на введення в експлуатацСЦю + витрати стороннСЦх органСЦзацСЦй (без ПДВ) (п.п.Ва8.4.2 п.Ва8.4 ст.Ва8 Закону про прибуток)

4

ОтриманСЦ безкоштовно

Справедлива вартСЦсть на дату одержання (з урахуванням додаткових витрат)

На вартСЦсть отриманого основного засобу (але не нижче звичайноСЧ вартостСЦ) необхСЦдно показати доход згСЦдно п.п.Ва4.1.6 п.Ва4.1 ст.Ва4 Закону про прибуток). На вартСЦсть додаткових фактичних витрат збСЦльшуСФться балансова вартСЦсть групи вСЦдповСЦдно до п.п.Ва8.4.1 п.Ва8.4 ст.8 Закону про прибуток

5

ВнесенСЦ до статутного капСЦталу

Погоджена засновниками справедлива вартСЦсть + додатковСЦ витрати

Погоджена засновниками справедлива вартСЦсть + (додатковСЦ витрати - ПДВ)( п.п.Ва8.4.1 п.Ва8.4 ст.Ва8 Закону про прибуток )

6

ОтриманСЦ в обмСЦн на подСЦбний обтАЩСФкт

Залишкова вартСЦсть переданого обтАЩСФкта основних засобСЦв. Якщо залишкова вартСЦсть переданого обтАЩСФкта перевищуСФ його справедливу вартСЦсть, то первСЦсною вартСЦстю обтАЩСФкта основних засобСЦв, отриманого в обмСЦн на подСЦбний обтАЩСФкт, СФ справедлива вартСЦсть переданого обтАЩСФкта з включенням рСЦзницСЦ у витрати звСЦтного перСЦоду

ВартСЦсть отриманого обтАЩСФкта основних фондСЦв + додатковСЦ витрати - ПДВ (бартернСЦ операцСЦСЧ в податковому облСЦку здСЦйснюються за правилами облСЦку операцСЦй купСЦвлСЦ-продажу)  (п.п.Ва7.1.1 п.Ва7.1 ст.Ва7 Закону про прибуток)

7

ОдержанСЦ в обмСЦн на неподСЦбний обтАЩСФкт

Справедлива вартСЦсть одержаного обтАЩСФкту змСЦнена на суму грошових коштСЦв або СЧх еквСЦвалентСЦв, яка була передана (надана) пСЦд час обмСЦну

8

ПереведенСЦ з товарСЦв, запасСЦв, готовоСЧ продукцСЦСЧ

СобСЦвартСЦсть товарСЦв, запасСЦв, готовоСЧ продукцСЦСЧ

Витрати, понесенСЦ в звтАЩязку з придбанням товарСЦв, запасСЦв, виготовленням готовоСЧ продукцСЦСЧ*


Узгодження термСЦнСЦв здСЦйснення операцСЦй з основними засобами ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» в бухгалтерському облСЦку

ПодСЦя

Дата

Документи

Постановка на баланс

Дата одержання основного засобу на склад або нерухомостСЦ у "аснСЦсть.

Накладна, документи, що пСЦдтверджують право "асностСЦ на нерухомСЦсть.

Початок нарахування амортизацСЦСЧ

МСЦсяць, що випливаСФ за мСЦсяцем введення в експлуатацСЦю

Акт введення в експлуатацСЦю або Акт прийому-передачСЦ вСЦдремонтованих, реконструйованих СЦ модернСЦзованих обтАЩСФктСЦв

Скасування нарахування амортизацСЦСЧ

МСЦсяць, що випливаСФ за мСЦсяцем, у якому обтАЩСФкт виведений зСЦ складу основних засобСЦв або з експлуатацСЦСЧ.

Акт на списання або Акт прийому-передачСЦ вСЦдремонтованих, реконструйованих СЦ модернСЦзованих обтАЩСФктСЦв


Показники фСЦнансово-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ ДП "Шишацький завод мСЦнеральних вод» за 2005-2007 рр.

Показники

2005 рСЦк

2006 рСЦк

2007 рСЦк

ВСЦдхилення

2007 р. вСЦд:

2 007р.

у % до:

2 005р.

2 006р.

2 005р.

2 006р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. КапСЦтал (станом на кСЦнець перСЦоду), тис. грн.

1495,4

1436,4

1490,7

-4,7

54,3

99,7

103,8

1.1. "асний капСЦтал, у т. ч.

1198,8

1201,9

1205,0

6,2

3,1

100,5

100,3

власний оборотний капСЦтал

28,8

107,4

40,6

11,8

-66,8

141,0

37,8

НерозподСЦлений прибуток (непокритий збиток)

3,0

3,1

3,1

0,1

0,0

103,3

100,0

1.2. Позиковий капСЦтал, у т.ч.

296,6

234,5

285,7

-10,9

51,2

96,3

121,8

поточнСЦ зобов'язання за розрахунками

124,9

112,7

110,7

-14,2

-2,0

88,6

98,2

2. Ресурси, тис. грн
2.1. СередньорСЦчна вартСЦсть основних засобСЦв основного виду дСЦяльностСЦ

2200,7

2224,7

2308,5

107,9

83,8

104,9

103,8

2.2. СередньорСЦчна вартСЦсть оборотних активСЦв, у т. ч.

375,1

333,7

334,1

-41,0

0,5

89,1

100,1

запасСЦв

321,2

289,5

290,2

-31,0

0,7

90,3

100,2

2.3. СередньооблСЦкова чисельнСЦсть працСЦвникСЦв, чол

70

72

72

2

0

102,9

100,0

2.3. Фонд оплати працСЦ, тис. грн.

375,7

499,8

642,3

266,6

142,5

171,0

128,5

3. ЕкономСЦчнСЦ показники
3.1. Виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, тис.грн.

2844,1

3545,9

3863,7

1019,6

317,8

135,8

109,0

3.4. СобСЦвартСЦсть реалСЦзованоСЧ продукцСЦСЧ (товарСЦв, робСЦт, послуг), тис грн

2259,8

2842,6

3163,9

904,1

321,3

140,0

111,3

3.5. Витрати, тис. грн.
- вСЦд операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ

2476,2

3096,6

3320,1

843,9

223,5

134,1

107,2

3.6. Витрати на 1 грн виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ, коп

0,87

0,87

0,86

-0,01

-0,01

98,7

98,7

3.7. Прибуток (збиток), тис. грн.:
- валовий прибуток (збиток)

584,3

703,3

699,8

115,5

-3,5

119,8

99,5

- вСЦд операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ

49,1

48,9

1,7

-47,4

-47,2

3,5

3,5

- вСЦд звичайноСЧ дСЦяльностСЦ до оподаткування

18,8

25,8

61,1

42,3

35,3

325,0

236,8

- чистий прибуток

2,2

3,1

3,1

0,9

0,0

140,9

100,0

3.8. ПродуктивнСЦсть працСЦ, тис грн.

40,6

49,2

53,7

13,0

4,4

132,1

109,0

3.9. СередньомСЦсячна заробСЦтна плата, грн

447,3

578,5

743,4

296,1

164,9

166,2

128,5

3.10. ФондовСЦддача основних засобСЦв, грн.

1,29

1,59

1,67

0,38

0,08

129,5

105,0

3.11. РентабельнСЦсть, %
- реалСЦзацСЦСЧ

0,66

0,73

1,58

0,92

0,85

239,2

217,3

- основних засобСЦв

0,85

1,16

2,65

1,79

1,49

309,8

228,2

- оборотних активСЦв

5,01

7,73

18,29

13,28

10,56

364,9

236,5

- виробничих ресурсСЦв

0,73

1,01

2,31

1,58

1,30

316,8

229,3

- трудових ресурсСЦв

5,00

5,16

9,51

4,51

4,35

190,1

184,3

- господарських ресурсСЦв

0,64

0,84

1,86

1,22

1,02

292,0

220,5

- витрат

0,76

0,83

1,84

1,08

1,01

242,4

220,9

4. ФСЦнансовСЦ коефСЦцСЦСФнти
- автономностСЦ

0,802

0,837

0,808

0,007

-0,028

100,8

96,6

- фСЦнансовоСЧ залежностСЦ

1,247

1,195

1,237

-0,010

0,042

99,2

103,5

- абсолютноСЧ лСЦквСЦдностСЦ

0,005

0,038

0,004

-0,002

-0,035

69,2

9,1

- термСЦновоСЧ лСЦквСЦдностСЦ

0,144

0,194

0,148

0,004

-0,047

102,6

76,0

- загальноСЧ лСЦквСЦдностСЦ

1,097

1,458

1,142

0,045

-0,316

104,1

78,3


Размещено на Allbest.ru

Страницы: Назад 1 Вперед