Амортизация основних фондов (АмортизацСЦя основних фондСЦв)

реферат: Бухгалтерский учет и аудит

Документы: [1]   work.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МСЦжрегСЦональна АкадемСЦя управлСЦння персоналом

Закарпатський СЦнститут СЦм.Августина Волошина

Факультет бСЦзнесу та зовнСЦшньо-економСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ

Кафедра економСЦки та управлСЦння бСЦзнесом
Габор Кристина РЖванСЦвна


Контрольна робота

на тему:

АмортизацСЦя основних фондСЦв


З диiиплСЦни: Бухгалтерський облСЦк

Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) (2.0з)

СпецСЦальнСЦсть: облСЦк СЦ аудит

№ залСЦковоСЧ книжки: Фз-00437


               

          
                        Ст.викладач

                       Прокопенко Л.В.

___________________Ужгород-2002


З М РЖ С Т
 1. ЗагальнСЦ правила нарахування амортизацСЦСЧ ОЗ у бухоблСЦкутАжтАжтАжтАжтАжтАж3


2.  ВСЦдображення нарахування амортизацСЦСЧ у бухоблСЦкутАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж...3


 1. Методи нарахування амортизацСЦСЧ основних фондСЦв


  1. ПрямолСЦнСЦйний методтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж...5
  2. Метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..6
  3. Метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.7
  4. Кумулятивний методтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж9
  5. Виробничий методтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..11
  6. Податковий метод нарахування амортизацСЦСЧ ОФтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.11Список використаноСЧ лСЦтературитАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж13


 1. ЗагальнСЦ правила нарахування амортизацСЦСЧ у бухоблСЦкуДо числа найбСЦльш прогресивних змСЦн, викликаних реформуванням бухгалтерського облСЦку, слСЦд вСЦднести право пСЦдприСФмств самостСЦйно встановлювати порядок нарахування амортизацСЧ, обравши один СЦз методСЦв, якСЦ запропонованСЦ ПБО-7.

В СЦнструкцСЦСЧ № 291 термСЦни "знос» та "амортизацСЦя» використано у значеннях, встановлених у ПБО-7:


АмортизацСЦя - систематичний розподСЦл вартостСЦ, яка амортизуСФться, необоротних активСЦв протягом строку СЧх корисного використання (експлуатацСЦСЧ).

    Знос необоротних активСЦв - сума амортизацСЦСЧ обтАЩСФкта необоротних активСЦв з початку СЧх корисного використання.


ОбтАЩСФктом амортизацСЦСЧ СФ основнСЦ засоби (крСЦм землСЦ).

Одиницею облСЦку основних засобСЦв СФ обтАЩСФкт основних засобСЦв. Отже, амортизацСЦя нараховуСФться на кожний обтАЩСФкт основних засобСЦв.

ОбтАЩСФкт основних засобСЦв, крСЦм первСЦсноСЧ, балансовоСЧ, справедливоСЧ та СЦн., маСФ ще й вартСЦсть, яка амортизуСФться. Це первСЦсна або переоцСЦнена вартСЦсть необоротних активСЦв за вирахуванням СЧх лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ. Якщо лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть дорСЦвнюСФ нулю, то вартСЦсть, яка амортизуСФться, дорСЦвнюватиме первСЦснСЦй або переоцСЦненСЦй.


Нарахування амортизацСЦСЧ починаСФться з мСЦсяця, наступного за мСЦсяцем, у якому обтАЩСФкт основних засобСЦв став придатним для корисного використання. АмортизацСЦя нараховуСФться щомСЦсяця протягом усього строку корисного використання обтАЩСФкта. ПСЦдприСФмства з сезонним характером виробництва рСЦчну суму амортизацСЦСЧ нараховують протягом перСЦоду роботи пСЦдприСФмства у звСЦтному роцСЦ. Нарахування амортизацСЦСЧ призупиняСФться на перСЦод реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ, добудови, дообладнання та консервацСЦСЧ. Нарахування амортизацСЦСЧ припиняСФться починаючи з мСЦсяця, наступного за мСЦсяцем вибуття обтАЩСФкта основних засобСЦв.


ТермСЦн корисного використання встановлюСФться пСЦдприСФмством з урахуванням таких чинникСЦв:

 • передбачувана СЦнтенсивнСЦсть використання обтАЩСФкта пСЦдприСФмством з урахуванням його потужностСЦ або продуктивностСЦ;
 • фСЦзичний або моральний знос, що передбачаСФться;
 • правовСЦ або СЦншСЦ обмеження стосовно термСЦнСЦв використання обтАЩСФкта тощо.

ТермСЦн корисного використання переглядаСФться у разСЦ змСЦни очСЦкуваних економСЦчних вигСЦд вСЦд використання обтАЩСФкта.
2. ВСЦдображення нарахування амортизацСЦСЧ у бухоблСЦку


Для вСЦдображення у бухгалтерському облСЦку сум нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ призначено рахунок 13 "Знос необоротних активСЦв».

Субрахунки рахунку 13 вСЦдповСЦдають трьом видам необоротних активСЦв:

 • 131 "Знос основних засобСЦв»;
 • 132 "Знос СЦнших необоротних матерСЦальних активСЦв»;
 • 133 "Знос нематерСЦальних активСЦв».


ВСЦдповСЦдно до СЦнструкцСЦСЧ № 291 за дебетом рахунку 13 "знос необоротних активСЦв» вСЦдображають "зменшення суми зносу». Таке зменшення вСЦдбуваСФться у випадках:

 • вибуття активу (незалежно вСЦд причини вибуття);
 • уцСЦнки активу, який ранСЦше не дооцСЦнювали;
 • уцСЦнки ранСЦше дооцСЦненого активу.


За кредитом рахунку 13 "Знос необоротних активСЦв» вСЦдображають суми:

 • нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ;
 • збСЦльшення зносу необоротних активСЦв у разСЦ СЧх дооцСЦнки.


Нарахування амортизацСЦСЧ вСЦдображають оборотом за кредитом рахунку 13 у кореспонденцСЦСЧ з рахунками облСЦку витрат. Тому бухгалтерськСЦ записи переважно залежать вСЦд того, який варСЦант облСЦку витрат застосовують на пСЦдприСФмствСЦ: СЦз застосуванням рахункСЦв тСЦльки класу 9 або з одночасним застосуванням рахункСЦв класу 8 СЦ 9. Виняток становлять лише записи, що вСЦдображають нарахування амортизацСЦСЧ вартостСЦ необоротних активСЦв, якСЦ використовують в СЦнвестицСЦйнСЦй дСЦяльностСЦ або у звтАЩязку з надзвичайними подСЦями. ПСЦдприСФмства, якСЦ для облСЦку витрат застосовують одночасно рахунки класСЦв 8 СЦ 9, для облСЦку операцСЦй, що вСЦдносяться до СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ або до надзвичайних подСЦй, рахунки класу 8 не використовують, оскСЦльки цСЦ рахунки призначено лише для облСЦку витрат операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ.

Якщо пСЦдприСФмство для облСЦку витрат застосовуСФ рахунки тСЦльки класу 9, при нарахуваннСЦ амортизацСЦСЧ субрахунки рахунку 13 кореспондують безпосередньо з рахунками облСЦку витрат дСЦяльностСЦ. При цьому у кожному конкретному випадку кореспондуючий рахунок залежить вСЦд напрямку використання обтАЩСФкта (способу одержання пСЦдприСФмством економСЦчноСЧ вигоди). Тому в аналСЦтичному облСЦку обтАЩСФкти необоротних активСЦв усерединСЦ кожного рахунку або субрахунку доцСЦльно згрупувати за цСЦСФю ознакою.

ВСЦдповСЦдно до п.17 ПБо-7  переоцСЦнка обтАЩСФкта основних засобСЦв, СЦнших необоротних матерСЦальних активСЦв  передбачаСФ  переоцСЦнку як суми СЧх первСЦсноСЧ вартостСЦ, акт СЦ суми накопиченого зносу.  Сума переоцСЦнки зносу вСЦдображаСФться у бухгалтерському облСЦку по-рСЦзному СЦ залежить вСЦд:

 • виду переоцСЦнки (дооцСЦнка або уцСЦнка);
 • видСЦв та сум попереднСЦх переоцСЦнок.


ПБО 7 пропонуСФ  проводити нарахування амортизацСЦСЧ СЦз застосуванням таких методСЦв:

 1. прямолСЦнСЦйного;
 2. зменшення залишковоСЧ вартостСЦ;
 3. прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ;
 4. кумулятивного;
 5. виробничого.

ПСЦдприСФмство може застосовувати норми СЦ методи нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв, передбаченСЦ податковим законодавством.


Метод нарахування амортизацСЦСЧ обираСФться пСЦдприСФмством самостСЦйно з урахуванням очСЦкуваного способу отримання економСЦчних вигСЦд вСЦд його використання. Якщо очСЦкуваний спосСЦб отримання економСЦчних вигСЦд змСЦнюСФться, обираСФться СЦнший метод нарахування амортизацСЦСЧ.

Розглянемо кожен СЦз них.


3.Методи нарахування амортизацСЦСЧ основних фондСЦв  1. .ПрямолСЦнСЦйний метод


ПрямолСЦнСЦйний метод не СФ метод, з яким бухгалтери зустрСЦчаються вперше. Метод нарахування амортизацСЦСЧ, що дСЦяв до впровадження нових стандартСЦв бухоблСЦку, був, по сутСЦ, прямолСЦнСЦйним (лСЦнСЦйний метод, метод рСЦвномСЦрного списання, рСЦвномСЦрний метод). З тСЦСФю лише рСЦзницею, що вартСЦстю, яка амортизуСФться, вважалася вся первСЦсна вартСЦсть обтАЩСФкта без вирахування лСЦквСЦдацСЦйноСЧ. ПСЦдприСФмства також не мали права самостСЦйно провадити амортизацСЦйну полСЦтику.

ПрямолСЦнСЦйний  метод амортизацСЦСЧ за ПБО-7 полягаСФ у тому, що ВлрСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться дСЦленням вартостСЦ, яка амортизуСФться, на очСЦкуваний перСЦод часу використання обтАЩСФкта основних засобСЦв.

Нарахування амортизацСЦСЧ проводиться щомСЦсячно.тАЭ

Порядок нарахування амортизацСЦСЧ при застосування прямолСЦнСЦйного методу можна подати у виглядСЦ двох простих формул:

Приклад 1.

Умови прикладу:

 • первСЦсна вартСЦсть обтАЩСФкта основних засобСЦв - 5000 грн.;
 • лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть - 500 грн.;
 • термСЦн корисного використання, що передбачаСФться, - 4 роки.

ПотрСЦбно визначити:

 • вартСЦсть, що амортизуСФться;
 • рСЦчну норму амортизацСЦСЧ;
 • щомСЦсячну суму амортизацСЦСЧ (цей показник необхСЦдно розрахувати, оскСЦльки амортизацСЦя нараховуСФться щомСЦсяця).

ВиконуСФмо вСЦдповСЦднСЦ розрахунки СЦ отримуСФмо шуканСЦ величини:

 • вартСЦсть, що амортизуСФться, -  5000 грн. - 500 грн.     = 4500 грн.;
 • рСЦчна норма амортизацСЦСЧ -        4500 грн. : 4 роки        = 1125 грн.;
 • щомСЦсячна сума амортизацСЦСЧ -  1125 грн. : 12 мСЦсяцСЦв = 93.75 грн.


       Таким чином, при застосуваннСЦ прямолСЦнСЦйного методу вартСЦсть обтАЩСФкта, що амортизуСФться, рСЦвномСЦрно списуСФться (розподСЦляСФться) протягом термСЦну його корисного використання. Метод заснований на припущеннСЦ, що сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ залежить вСЦд термСЦну (тривалостСЦ) експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв.


       При застосуваннСЦ цього методу:

 • рСЦчна сума амортизацСЦСЧ однакова протягом усСЦх рокСЦв експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта;
 • сума зносу накопичуСФться рСЦвномСЦрно;
 • залишкова вартСЦсть обтАЩСФкта основних засобСЦв рСЦвномСЦрно зменшуСФться до рСЦвня лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ.  1. . Метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦ


За ПБО-7 це метод, Влза яким рСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться як добуток залишковоСЧ вартостСЦ обтАЩСФкта на початок звСЦтного року або первСЦсноСЧ вартостСЦ на дату початку нарахування амортизацСЦСЧ та рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ. РСЦчна норма амортизацСЦСЧ (у вСЦдсотках) обчислюСФться як рСЦзниця мСЦж одиницею та результатом кореня ступеня кСЦлькостСЦ рокСЦв корисного використання обтАЩСФкта з результату вСЦд дСЦлення лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкта на його первСЦсну вартСЦсть.

Нарахування амортизацСЦСЧ проводиться щомСЦсячно.тАЭ

Зобразимо змСЦст норм стандарту у виглядСЦ формул:Приклад 2.

Умови прикладу:

 • первСЦсна вартСЦсть обтАЩСФкта основних засобСЦв - 12500 грн.;
 • лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть - 1350 грн.;
 • термСЦн корисного використання, що передбачаСФться, - 7 рокСЦв.

ПотрСЦбно визначити:

 • рСЦчну норму амортизацСЦСЧ;
 • рСЦчну суму амортизацСЦСЧ;
 • щомСЦсячну суму амортизацСЦСЧ.


ВиконуСФмо вСЦдповСЦднСЦ розрахунки СЦ отримуСФмо шуканСЦ величини:

 • рСЦчна  норма амортизацСЦСЧ:


     1-тИЪ 


 • рСЦчна сума амортизацСЦСЧ рСЦзна для кожного року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв (результати розрахунки наведено у графСЦ Д таблицСЦ 2);
 • щомСЦсячна сума амортизацСЦСЧ рСЦзна для кожного року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв (результати розрахунку наведено у графСЦ Е таблицСЦ 2);


Застосування методу зменшення залишковоСЧ вартостСЦ передбачаСФ використання фСЦксованоСЧ (у вСЦдсотках) норми рСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ. Цей метод засновано на припущеннСЦ, що новий обтАЩСФкт основних засобСЦв дасть найбСЦльшу вСЦддачу в перший рСЦк його експлуатацСЦСЧ. ПотСЦм його вСЦддача (продуктивнСЦсть, потужнСЦсть) з року в рСЦк меншаСФ. ВСЦдповСЦдно в перший рСЦк експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта буде отримано бСЦльше економСЦчних вигСЦд, нСЦж в кожному наступному.

Отже, при цьому методСЦ економСЦчно обгрунтовано нарахування бСЦльшоСЧ амортизацСЦСЧ в першому роцСЦ використання обтАЩСФкта СЦ поступове СЧСЧ зменшення надалСЦ.

Таблиця 2

Розрахунок амортизацСЦСЧ СЦз застосуванням методу зменшення залишковоСЧ вартостСЦ

№п/п


РСЦк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ


ПервСЦсна вартСЦсть на початок року, грн

Розрахунок рСЦчноСЧ суми амортиз.

ЩомСЦсячна сума амортиз., (гр.Д:12), грн

Сума зносу, накопичена з початку експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта, грн

Залишк. вартСЦсть на кСЦнець року  (грВ-грД),

грн


Залишкова вартСЦсть, грн


Норма аморт., %

РСЦчна сума амортиз. (гр.Вхгр.Г), грн


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

На дату придбання

12500

-

-

-

-

-

12500

2

1

12500

12500

27,2

3400

283,3

3400*

9100

3

2

12500

9100

27,2

2475

206,3

5875*

6625

4

3

12500

6625

27,2

1802

150,2

7677*

4823

5

4

12500

4823

27,2

1312

109,3

8989*

3511

6

5

12500

3511

27,2

955

79,6

9944*

2556

7

6

12500

2556

27,2

695

57,9

10639*

1861

8

7

12500

1861

27,2

506

42,7

11145*

1355

*Показники графи Ж розрахованСЦ таким чином:

 • показник клСЦтинки 2 Ж дорСЦвнюСФ показнику клСЦтинки 2Д;
 • показник клСЦтинки 3 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 2Ж СЦ 3Д, тобто 3400 + 2475 = 5875 грн.;
 • показник клСЦтинки 4 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 3Ж СЦ 4Д, тобто 5875 + 1802 = 7677 грн.;
 • показник клСЦтинки 5 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 4Ж СЦ 5Д, тобто 7677 + 1312 = 8989 грн.;
 • показник клСЦтинки 6 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 5Ж СЦ 6Д, тобто 8989 +   955 = 9944 грн.;
 • показник клСЦтинки 7 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 6Ж СЦ 7Д, тобто 9944 +   695 = 10639 грн.;
 • показник клСЦтинки 8 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 7Ж СЦ 8Д, тобто 10639 + 506 = 11145 грн.

ОскСЦльки при застосуваннСЦ цього методу сума амортизацСЦСЧ нараховуСФться нерСЦвномСЦрно, також нерСЦвномСЦрно накопичуСФться сума зносу СЦ зменшуСФться залишкова вартСЦсть. В останньому роцСЦ екслпуатацСЦСЧ обтАЩСФкта залишкова вартСЦсть наближаСФться до лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ. Це добре видно у прикладСЦ 2: за умовами прикладу лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть обтАЩСФкта дорСЦвнюСФ 1350  грн., ця сума брала участь у розрахунку рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ СЦ практично цСЦй же сумСЦ (1355 грн.) дорСЦвнюСФ залишкова вартСЦсть обтАЩСФкта до кСЦнця сьомого року експлуатацСЦСЧ (клСЦтинка 8 З таблицСЦ 2). Невеличка рСЦзниця мСЦж двома показниками викликана лише тим, що при викоаннСЦ розрахункСЦв деякСЦ суми округлялися.3.3. Метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ


       При цьому методСЦ ВлрСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться як добуток залишковоСЧ вартостСЦ обтАЩСФкта на початок звСЦтного року або первСЦсноСЧ вартостСЦ на дату початку нарахування амортизацСЦСЧ СЦ рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ, яка обчисляюСФться виходячи з термСЦну корисного використання обтАЩСФкта СЦ подвоюСФться.

       Нарахування амортизацСЦСЧ проводиться щомСЦсячнотАЭ.

       У формулах це матиме вигляд:


Приклад 3.

Умови прикладу:

 • первСЦсна вартСЦсть обтАЩСФкта - 13000 грн.;
 • лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть обтАЩСФкта - 1000 грн.;
 • термСЦн корисного використання, що передбачаСФться, - 8 рокСЦв.

НеобхСЦдно визначити:

 • рСЦчну норму амортизацСЦСЧ;
 • рСЦчну суму амортизацСЦСЧ;
 • щомСЦсячну суму амортизацСЦСЧ.

Зробимо вСЦдповСЦднСЦ розрахунки СЦ знайдемо шуканСЦ величини:

РСЦчна сума амортизацСЦСЧ рСЦзна для кожного року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв (результати розрахунку поданов графСЦ Д таблицСЦ 3).

ЩомСЦсячна сума амортизацСЦСЧ також рСЦзна для кожного року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв (результати розрахунку поданСЦ в графСЦ Е таблицСЦ 3).

Приклад нарахування амортизацСЦСЧ СЦз застосуванням методу прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ наведено а таблицСЦ 3.

Таблиця 3

Розрахунок амортизацСЦСЧ СЦз застосуванням методу

прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ

№п/п


РСЦк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ


ПервСЦсна вартСЦсть на початок року, грн

Розрахунок рСЦчноСЧ суми амортиз.

ЩомСЦсячна сума амортиз., (гр.Д:12), грн

Сума зносу, накопичена з початку експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта, грн

Залишк. вартСЦсть на кСЦнець року  (грВ-грД),

грн

Залишкова вартСЦсть на початок року, грн

ПодвоСФна

Норма аморт., %

РСЦчна сума амортиз. (гр.Вхгр.Г), грн


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

На дату придбання

13000

-

-

-

-

-

13000

2

1

13000

13000

25

3250*

270,8

3250*

9750

3

2

13000

9750

25

2438*

203,2

5688*

7312

4

3

13000

7312

25

1828*

152,3

7516*

5484

5

4

13000

5484

25

1371*

114,3

8887*

4113

6

5

13000

4113

25

1028*

85,7

9915*

3085

7

6

13000

3085

25

771*

64,3

10686*

2314


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

8

7

13000

2314

25

578*

48,2

11264*

1736

9

8

13000

1736

25

736**

61,3

12000*

1000

*Показники графи Ж розрахованСЦ таким чином:

 • показник клСЦтинки 2 Ж дорСЦвнюСФ показнику клСЦтинки 2Д, тобто 3250 грн.;
 • показник клСЦтинки 3 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 2Ж СЦ 3Д, тобто 3250 + 2438 = 5688 грн.;
 • показник клСЦтинки 4 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 3Ж СЦ 4Д, тобто 5688 + 1828 = 7516 грн.;
 • показник клСЦтинки 5 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 4Ж СЦ 5Д, тобто 7516 + 1371 = 8887 грн.;
 • показник клСЦтинки 6 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 5Ж СЦ 6Д, тобто 8887 + 1028 = 9915 грн.;
 • показник клСЦтинки 7 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 6Ж СЦ 7Д, тобто 9915 +   771 = 10686 грн.;
 • показник клСЦтинки 8 Ж дорСЦвнюСФ сумСЦ показникСЦв клСЦтинок 7Ж СЦ 8Д, тобто 10686 + 736 = 12000 грн.


При цьому методСЦ рСЦчна норма амортизацСЦСЧ являСФ собою фСЦксовану (у вСЦдсотках) величиниу СЦ застосовуСФться до залишковоСЧ вартостСЦ обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв. При цьому в перший рСЦк експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв нараховуСФться найбСЦльша сума амортизацСЦСЧ, потСЦм вона зменшуСФться щороку (графа Д таблицСЦ 3).

ОчСЦкувана лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть не враховуСФться при розрахунку рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ. Тому в останнСЦй рСЦк експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта рСЦчну суму амортизацСЦСЧ слСЦд розрахувати не за формулою, а як рСЦзницю мСЦж залишковою вартСЦстю обтАЩСФкта на початок року (клСЦтинка 9 В таблицСЦ 3) СЦ його лСЦквСЦдацСЦйною вартСЦстю (клСЦтинка 9 З таблицСЦ 3).3.4. Кумулятивний метод


При кумулятивному методСЦ нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв ВлрСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться як добуток вартостСЦ, що амортизуСФться, СЦ кумулятивного коефСЦцСЦСФнта. Кумулятивний коефСЦцСЦСФнт розраховуСФться дСЦленням кСЦлькостСЦ рокСЦв, що залишаються до кСЦнця очСЦкуваного термСЦну використання обтАЩСФкта основних засобСЦв, на суму числа рокСЦв його корисного використання.тАЭ

Кумулятивний метод заснований на використаннСЦ кумулятивного коефСЦцСЦСФнта, який змСЦнюСФться залежно вСЦд числа рокСЦв, що залишилися до кСЦнця передбачуваного термСЦну експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта. Тому в наведенСЦй нСЦжче формулСЦ знаменник - показник постСЦйний, а чисельник змСЦнюСФться щороку.

ПСЦсля того як визначено кумулятивний коефСЦцСЦСФнт, необхСЦдно визначити рСЦчну СЦ щомСЦсячну суми амортизацСЦСЧ.


Приклад 4.

Умови прикладу:

 • первСЦсна вартСЦсть обтАЩСФкта - 5000 грн;.
 • лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть обтАЩСФкта - 500 грн.;
 • очСЦкуваний термСЦн корисного використання - 4 роки.

ПотрСЦбно визначити:

 • кумулятивий коефСЦцСЦСФнт для кожного року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта;
 • рСЦчну суму амортизацСЦСЧ для кожного року;
 • щомСЦсячну суми амортизацСЦСЧ.


ВиконуСФмо розрахунок кумулятивного коефСЦцСЦСФнта, а потСЦм й СЦншСЦ показники:

 1. Кумулятивний коефСЦцСЦСФнт для нарахування рСЦчноСЧ суми амортизацСЦСЧ наприкСЦнцСЦ 1-го року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта:

4/(1+2+3+4) = 4/10;

 1. Кумулятивний коефСЦцСЦСФнт для нарахування рСЦчноСЧ суми амортизацСЦСЧ наприкСЦнцСЦ 2-го року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта:

3/(1+2+3+4) = 3/10;

 1. Кумулятивний коефСЦцСЦСФнт для нарахування рСЦчноСЧ суми амортизацСЦСЧ наприкСЦнцСЦ 3-го року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта:

2/(1+2+3+4) = 2/10;

 1. Кумулятивний коефСЦцСЦСФнт для нарахування рСЦчноСЧ суми амортизацСЦСЧ наприкСЦнцСЦ 1-го року експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта:

1/(1+2+3+4) = 1/10;

Таблиця 4

Розрахунок сум амортизацСЦСЧ СЦз застосуванням кумулятивного коефСЦцСЦСФнту


№ п/п


РСЦк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ

ВартСЦсть


Кумуля-тивний коеф.

РСЦчна сума амортизацСЦСЧ (грВхгрГ), грн.

ЩомСЦсячна сума амортизацСЦСЧ (грД:12), грн.

Сума зносу, накопичена з початку експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта, грн.

Залишков вартСЦсть на кСЦнець року, грн.


первСЦсна, грн.


що аморти-зуСФться, грн


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

На дату придбання

5000

-

-

-

-

-

5000

2

1

5000

4500

4/10

1800

150,0

1800

3200

3

2

5000

4500

3/10

1350

112,5

3150

1850

4

3

5000

4500

2/10

900

75,0

4050

950

5

4

5000

4500

1/10

450

37,5

4500

500


З таблицСЦ 4 видно, що найбСЦльшу суму рСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ нараховано в першому роцСЦ експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв - 1800 грн., у кожному наступному роцСЦ сума амортизацСЦСЧ зменшуСФться порСЦвняно з поперднСЦм роком (графа Д таблицСЦ 4). Залишкова вартСЦсть зменшуСФться на суму нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ до досягнення лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ.

       Суму числа рокСЦв корисного використання обтАЩСФкта можна розрахувати, використовуючи формулу:

Це можна перевСЦрити на розглянутому прикладСЦ 4:

( 4 х (4 + 1)) / 2 = 10

  1. Виробничий метод


Виробничий метод нарахування амортизацСЦСЧ ОЗ - це метод, за яким ВлмСЦсячна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться як добуток фактичного мСЦсячного обсягу продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг) СЦ виробничоСЧ ставки амортизацСЦСЧ. Виробнича ставка амортизацСЦСЧ обчислюСФться дСЦленням вартостСЦ, що амортизуСФться, на загальний обсяг продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг), який пСЦдприСФмство передбачаСФ зробити (виконати) СЦз використанням обтАЩСФкта основних засобСЦв.тАЭ

Цей метод можна назвати також методом нарахування амортизацСЦСЧ пропорцСЦйно обсягу виконаних робСЦт.

Виробничий метод засновано на припущеннСЦ, що розмСЦр амортизацСЦСЧ (зносу) залежить вСЦд СЦнтенсивностСЦ експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта незалежно вСЦд термСЦну, тобто тривалСЦсть (кСЦлькСЦсть рокСЦв) експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта не впливаСФ на суми амортизацСЦСЧ, що нараховуСФться).

Сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ залежить вСЦд обсягу виконаноСЧ роботи. Сума зносу накопичуСФться також залежно вСЦд обсягу послуг.ПропорцСЦйно обсягу виконаних робСЦт зменшуСФться СЦ залишкова вартСЦсть. Цей метод нарахування амортизацСЦСЧ можна застосовувати  в тому випадку, якщо обсяги виконаних робСЦт (продукцСЦСЧ, що виготовляСФться, послуг, що надаються) може бути визначена досить точно.  1. Податковий метод нарахування амортизацСЦСЧ ОФ


Закон про прибуток, на вСЦдмСЦну вСЦд ПБО-7, жорстко регламентуСФ порядок нарахування амортизацСЦСЧ СЦ не допускаСФ можливостСЦ якого-небудь вибору. Тому, яикй би метод (або методи) не вибрало пСЦдприСФмство для нарахування амортизацСЦСЧ у бухоблСЦку, в податковому облСЦку потрСЦбно дСЦяти, твердо дотримуючись вимог, викладених у ст.8 Закону про прибуток, який так СЦ називаСФться "АмортизацСЦятАЭ. Цей документ регламентуСФ не тСЦльки порядок нарахування амортизацСЦСЧ, але й податковий облСЦк основних фондСЦв загалом. З погляду оподаткування СЦнтерес викликають не основнСЦ фонди як такСЦ, а тСЦльки СЧх вплив на обтАЩСФкт оподаткування. А цей вплив проявляСФться, переважно, через амортизацСЦю, оскСЦльки на СЧСЧ суму зменшуСФться прибуток, що пСЦдлягаСФ оподаткуванню.

ЗгСЦдно податкового облСЦку ОФ подСЦляють на три групи:

Група 1 - будСЦвлСЦ, споруди, СЧх структурнСЦ компоненти та передавальнСЦ пристроСЧ;

Група 2 - автотранспорт, меблСЦ, побутовСЦ прилади, включаюи ЕОМ, СЦнформацСЦйнСЦ системи, телефони, СЦнше конторське обладнання, устаткування, приладдя до них;

Група 3 - СЦншСЦ ОФ, не вСЦднесенСЦ до до груп 1 СЦ 2.

До основних правил податкового облСЦку основних фондСЦв слСЦд вСЦднести:

 • амортизуСФться не вартСЦсть (як у бухоблСЦку) ОФ,  а витрати на СЧхнСФ виготовлення, придбання або полСЦпшення;
 • обтАЩСФктом нарахування амортизацСЦСЧ СФ балансова вартСЦсть групи;
 • для цСЦлей податкового облСЦку обовтАЩязковий пообтАЩСФктний облСЦк балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв групи 1, а з 01 сСЦчня 2002 року -  СЦ для основних фондСЦв груп 2 СЦ 3, якСЦ будуть придбанСЦ (виготовленСЦ) та введенСЦ в експлуатацСЦю. До 2002 року ОФ групи 2 СЦ 3 враховувалися за сукупною балансовою вартСЦстю групи.

Бухгалтерський облСЦк вимагаСФ аналСЦтичний облСЦк основних засобСЦв, незалежно вСЦд того, що податковий облСЦк дозволяв вести тСЦльки погруповий (для груп 2 СЦ 3)

Порядок нарахування амортизацСЦСЧ викладено у пп.8.3.1. ст.8 Закону про прибуток СЦ може бути подано у виглядСЦ формули:


Норми амортизацСЦСЧ встановлюються у вСЦдсотках до балансовоСЧ вартостСЦ кожноСЧ з груп ОФ на початок звСЦтного (податкового) перСЦоду в слСЦдуючому розмСЦрСЦ (в розрахунку на календарний квартал):

Група 1 - 1.25 %;

Група 2 - 6.25 %;

Група 3 - 3.75 %.

Норми амортизацСЦСЧ - показники заданСЦ, вони встановленСЦ п.8.6 ст.8 Закону про прибуток. Для правильного визначення суми амортизацСЦних вСЦдрахувань велике значення маСФ правильне розрахування балансовоСЧ вартостСЦ групи основних фондСЦв, яке у податковму облСЦку СФ одним СЦз ключових. ЗгСЦдно Закону про прибуток балансова вартСЦсть групи основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду розраховуСФться за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1),

де

       Б(а)        - балансова вартСЦсть групи на початок звСЦтного перСЦоду;

       Б(а-1)        - балансова вартСЦсть групи на початок перСЦоду, що передував звСЦтному;

       П(а01) - сума витрат, понесених на придбання основних фондСЦв, здСЦйснення капСЦтального ремонту, реконструкцСЦй, модернСЦзацСЦй та СЦнших полСЦпшень основних фондСЦв, протягом перСЦоду, що передував звСЦтному;

В(а-1) - сума виведених з експлуатацСЦСЧ основних фондСЦв проятгом перСЦоду, що передував звСЦтному;

       А(а-1) - сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань, нарахованих у перСЦодСЦ, що передував звСЦтному.

       Форма розрахунку законом не встановлена, тому СЧСЧ можна самостСЦйно розробити.

Норми амортизацСЦСЧ застосовуються до балансовоСЧ вартостСЦ груп на початок перСЦоду. Тому витрати на придбання основних засобСЦв, здСЦйсненСЦ в поточному кварталСЦ, почнуть амортизуватися тСЦльки з наступного кварталу. РЖ навпаки: основнСЦ фонди, що вибули в поточному кварталСЦ, зменшать балансову вартСЦсть групи тСЦльки на початок наступного перСЦоду. Це необхСЦдно враховувати при здСЦйсненнСЦ операцСЦй, внаслСЦдок яких зменшуСФться балансова вартСЦсть груп. Балансова вартСЦсть обтАЩСФкта або групи до моменту продажу (або до моменту здСЦйснення СЦншоСЧ операцСЦСЧ, що зменшуСФ балансову вартСЦсть груп) визначаСФться як балансова вартСЦсть на початок варталу, зменшена на суму амортизацСЦних вСЦдрахувань за цей квартал.
Список використаноСЧ лСЦтератури:


 1. Закон УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦ»  вСЦд 16.07.1999 р. № 996-XIV (СЦз змСЦнами СЦ доповненнями, внесеними Законами УкраСЧни вСЦд 11.05.2000 р. № 1707-РЖРЖРЖ, вСЦд 0806.2000 р. № 1807-РЖРЖРЖ, вСЦд 22.06.2000 р. № 1829-РЖРЖРЖ).
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського облСЦку 7 "ОсновнСЦ засоби», затверджене наказом МСЦнфСЦну УкраСЧни вСЦд 27.04.2000 р. № 92, зареСФстрований в МСЦнюстСЦ УкраСЧни 18.05.2000 р. № 288/4509 (СЦз мСЦнами СЦ доповненнями, внесеними наказом МСЦнфСЦну вСЦд 30.11.2000 р. № 304).
 3. Наказ МФУ вСЦд 30.11.1999 р. № 291 "Про затвердження Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку та РЖнструкцСЦСЧ про його застосування», зареСФстрованого в МСЦнюстСЦ УкраСЧни 21.12.1999 р. № 892/4185.
 4. План рахункСЦв бухгалтерського облСЦку активСЦв, капСЦталу, зобовтАЩязань СЦ господарських операцСЦй пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй, затверджений МФУ вСЦд 30.11.1999 р. № 291.
 5. РЖнструкцСЦя про застосування Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку активСЦв, капСЦталу, зобовтАЩязань СЦ господарських операцСЦй пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй, за тверджена МФУ вСЦд 30.11.1999 р. № 291.
 6. Закон УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ вСЦд 28.12.1994 р.№ 334/94-ВР (у редакцСЦСЧ Закону УкраСЧни вСЦд 22.05.1997 р. № 283/97-ВР, СЦз змСЦнами та доповненнями).
 7. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ згСЦдно з П(С)БО 7 та порСЦвняння його з СЦснуючою мСЦжнародною практикою. НадСЦя Горицька.//ГК, Дебет-Кредит, № 25/2000, с.10-25.
 8. ПтАЩять методСЦв амортизацСЦСЧ. Римма Грачова. //ГК, Дебет-Кредит, № 31/2000 с.28-35.
 9. Муки вибору-2 або чи доцСЦльно застосовувати податковий метод нарахування амортизацСЦСЧ. А.Твердомед. //Бизнес БухгалтерСЦя,  № 36 (399), 04 вересня 2000 р.с.53.
 10. АмортизацСЦя основних засобСЦв груп 2 СЦ 3: як скористатися свободою? СергСЦй Максутов.//Бизнес. БухгалтерСЦя, 3 48 (411), 27 листопада 2000 р.
 11. АмортизацСЦя у формулах та прикладах.(Римма НазарбаСФва). НеоборотнСЦ активи та МШП у бухгалтерському СЦ податковому облСЦку: // ЗбСЦрник систематизованого законодавства. Бизнес. БухгалтерСЦя № 30 (445), 23.07.2001 р., с.119-126.
 12. Методи нарахування амортизацСЦСЧ: вибСЦр повинен бути усвСЦдомленим. (Володимир БатСЦщев). НеоборотнСЦ активи та МШП у бухгалтерському СЦ податковому облСЦку: //ЗбСЦрник систематизованого законодавства. Бизнес. БухгалтерСЦя № 30 (445), 23.07.2001 р.с. 127-132.
 13. АмортизацСЦя у податковому облСЦку. (Римма НазарбаСФва, РЖрина НазарбаСФва). НеоборотнСЦ активи та МШП у бухгалтерському СЦ податковому облСЦку: //ЗбСЦрник систематизованого законодавства. Бизнес. БухгалтерСЦя № 30 (445), 23.07.2001 р.с. 132-134.
 14. Наказ ДПА УкраСЧни вСЦд 13.02.2002. № 68.Страницы: Назад 1 Вперед