АмортизацСЦя основних засобСЦв

дипломная работа: Бухгалтерский учет и аудит

Документы: [1]   Word-177040.doc Страницы: Назад 1 Вперед

ЗмСЦст


Вступ

4

РоздСЦл РЖ. ЕкономСЦчна сутнСЦсть основних засобСЦв в ринкових умовах.

6

1.1. Характеристика основних засобСЦв як облСЦковоСЧ категорСЦСЧ, СЧх оцСЦнка, класифСЦкацСЦя та структура.

6

1.2. СутнСЦсть вСЦдтворення основних фондСЦв. НеобхСЦднСЦсть облСЦку ступеня спрацювання та амортизацСЦСЧ.

13

1.3. Показники стану та ефективностСЦ використання основних фондСЦв, як обтАЩСФкти економСЦчного аналСЦзу.

19

РоздСЦл РЖРЖ. ОблСЦк нарахування зносу (амортизацСЦСЧ) основних засобСЦв.

22

2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизацСЦйних вСЦдрахувань.

22

2.2. Порядок збСЦльшення та зменшення балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв.

29

2.3. ОблСЦк амортизацСЦСЧ СЦ зносу основних засобСЦв.

35

2.4. Методи амортизацСЦСЧ.

41

РоздСЦл РЖРЖРЖ АналСЦз використання основних фондСЦв.

51

3.1. Методи, прийоми, задачСЦ та джерела СЦнформацСЦСЧ для аналСЦзу використання основних фондСЦв.

51

3.2 АналСЦз динамСЦки та структури основних фондСЦв.

51

3.3 АналСЦз технСЦчного стану основних фондСЦв.

54

3.4 АналСЦз узагальнюючих показникСЦв використання основних засобСЦв.

57

3.5 АналСЦз ефективностСЦ використання основних виробничих фондСЦв.

59

РоздСЦл IV Аудит основних засобСЦв.

64

4.1 Суть, завдання та обтАЩСФкти аудиторськоСЧ перевСЦрки основних засобСЦв.

64

4.2. ОрганСЦзацСЦя аудиту основних засобСЦв.

67

4.3. Методика аудиторськоСЧ перевСЦрки наявностСЦ та використання основних засобСЦв.

71

РоздСЦл V Методика та органСЦзацСЦя облСЦку, аналСЦзу та аудиту основних засобСЦв в умовах АРМБ.

79

Висновки

90

ЛСЦтература

93

Додатки
Вступ


В умовах переходу до ринкових вСЦдносин, питання, що повтАЩязанСЦ зСЦ змСЦнами в облСЦку та аналСЦзСЦ господарськоСЧ дСЦяльностСЦ, стали предметом глибокого економСЦчного дослСЦдження. Особливо стоСЧть питання про використання основних засобСЦв. Краще СЧх використання СФ одним СЦз головних факторСЦв процесу становлення нашоСЧ держави, в цьому випадку можливе збСЦльшення обсягу виробництва без додаткових капСЦтальних вкладень. РацСЦональна експлуатацСЦя основних засобСЦв важливий фактор зниження собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ.

Ринкове реформування економСЦки УкраСЧни обумовило необхСЦднСЦсть змСЦн в методологСЦСЧ СЦ технСЦцСЦ ведення бухгалтерського облСЦку, зокрема основних засобСЦв. Вони зафСЦксованСЦ в ПоложеннСЦ (стандартСЦ) бухгалтерського облСЦку №7 "ОсновнСЦ засобитАЭ (в подальшому ПБО 7), затвердженим наказом МСЦнСЦстерства ФСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 27.04.2000 р. №92 [12].

Забезпечення певних темпСЦв розвитку СЦ пСЦдвищення ефективностСЦ виробництва можливе за умови СЦнтенсифСЦкацСЦСЧ вСЦдтворення та кращого використання дСЦючих основних засобСЦв, СЦ виробничих потужностей пСЦдприСФмств. ЦСЦ процеси, з одного боку, сприяють постСЦйному пСЦдтриманню належного технСЦчного рСЦвня кожного пСЦдприСФмства, а з СЦншого, - дозволяють збСЦльшувати обсяг виробництва продукцСЦСЧ без додаткових СЦнвестицСЦйних ресурсСЦв, знижувати собСЦвартСЦсть виробСЦв за рахунок скорочення питомоСЧ ваги амортизацСЦСЧ та витрат на обслуговування виробництва СЦ його управлСЦння, пСЦдвищувати фондовСЦддачу СЦ прибутковСЦсть.

ОсновнСЦ засоби СФ необхСЦдним фактором будь-якого виробництва. РЗх стан та ефективне використання прямо пропорцСЦйно впливаСФ на кСЦнцевСЦ результати господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства.

Формування ринкових вСЦдносин передбачаСФ конкурентну боротьбу мСЦж рСЦзними товаровиробниками, перемогти в якСЦй зможуть лише тСЦ з них, хто найбСЦльш ефективно використовують всСЦ види наявних в них ресурсСЦв.

Умови переходу до ринковоСЧ економСЦки спонукають трудовСЦ колективи до постСЦйного пошуку резервСЦв пСЦдвищення ефективностСЦ використання всСЦх матерСЦально-речових факторСЦв виробництва, в тому числСЦ СЦ основних засобСЦв. Виявити та практично використовувати цСЦ резерви можливо за допомогою досконалого економСЦчного аналСЦзу.

Стан та використання основних фондСЦв - один СЦз найважливСЦших аспектСЦв аналСЦтичноСЧ роботи, так як саме вони СФ матерСЦальним втСЦленням науково-технСЦчного прогресу - головного фактору пСЦдвищення ефективностСЦ будь-якого виробництва.

БСЦльш повне та рацСЦональне використання основних фондСЦв та виробничих потужностей пСЦдприСФмства сприяСФ покращанню всСЦх його технСЦко-економСЦчних показникСЦв: зростанню продуктивностСЦ працСЦ, пСЦдвищенню фондовСЦддачСЦ, збСЦльшенню випуску продукцСЦСЧ, зниженню СЧСЧ собСЦвартостСЦ, економСЦСЧ капСЦтальних вкладень.

Ефективне використання основних засобСЦв сприяСФ прискоренню оборотностСЦ оборотних засобСЦв. Чим краще експлуатуються основнСЦ засоби, тим швидше оборотнСЦ засоби проходять фазу виробництва СЦ тим менше потреба в СЧх приростСЦ.

Важливим фактором пСЦдвищення використання основних засобСЦв являСФться перебудова в системСЦ народного господарства.

Правильне використання основних засобСЦв в значнСЦй мСЦрСЦ залежить вСЦд збСЦльшення СЦнтенсивного та експлуатацСЦйного навантаження на основнСЦ засоби, автоматизацСЦСЧ СЦ механСЦзацСЦСЧ виробничих процесСЦв, мобСЦлСЦзацСЦСЧ застарСЦлих машин, швидкоСЧ реалСЦзацСЦСЧ основних засобСЦв СЦ максимальноСЧ ефективностСЦ новоСЧ технСЦки.

Важко недооцСЦнювати значення автоматизацСЦСЧ в бухгалтерському облСЦку, особливо в перСЦод переходу до повноцСЦнноСЧ ринковоСЧ економСЦки: точнСЦсть СЦ оперативнСЦсть СЦнформацСЦСЧ стають вирСЦшальними чинниками успСЦшноСЧ господарськоСЧ дСЦяльностСЦ. Однак, необхСЦдно враховувати вСЦдмСЦнностСЦ в самому змСЦстСЦ бухгалтерського облСЦку в УкраСЧнСЦ СЦ в свСЦтСЦ. Якщо в УкраСЧнСЦ бухгалтерське дСЦло обмежуСФться облСЦково-реСФстрацСЦйними задачами, то в краСЧнах ринковоСЧ економСЦки облСЦково-реСФстрацСЦйнСЦ задачСЦ тАУ це мала, СЦ далеко не сама важлива частина бухгалтерськоСЧ науки, основна увага придСЦляСФться задачам фСЦнансового аналСЦзу СЦ прогнозування. Тому дуже важливо правильно оцСЦнити задачСЦ СЦ мету автоматизацСЦСЧ бухгалтерського облСЦку.

Дипломна робота написана на матерСЦалах товариства з обмеженою вСЦдповСЦдальнСЦстю "ЕлСЦон 2000тАЭ. РЖнженерне бюро "ЕлСЦон 2000тАЭ - приватне приладобудСЦвне пСЦдприСФмство, створене в 1991 роцСЦ, в 1998 роцСЦ реорганСЦзовано в товариство з обмеженою вСЦдповСЦдальнСЦстю "ЕлСЦон 2000тАЭ.

Форма "асностСЦ: колективна.

Види дСЦяльностСЦ: маркетинговСЦ дослСЦдження ринку обладнання телекомунСЦкацСЦй, екологСЦСЧ та промисловоСЧ санСЦтарСЦСЧ; розробка електропневматичного СЦ електронного обладнання та приладСЦв; пСЦдготовка виробництва та дрСЦбносерСЦйне виробництво фСЦрмового обладнання; сервСЦсне обслуговування: модернСЦзацСЦя свого фСЦрмового обладнання, поставленого в попереднСЦх роках.

Бюро розроблюСФ, виготовляСФ СЦ постачаСФ в краСЧни СНД СЦ Прибалтики електропневматичне обладнання наступних видСЦв: автоматичне обладнання для утримання пСЦд тиском сухого повСЦтря кабелСЦв зв'язку, хвильопроводСЦв радСЦорелейних лСЦнСЦй зв'язку СЦ фСЦдерСЦв радСЦо- телетрансляцСЦйних центрСЦв; переноснСЦ електро- СЦ пневмоаспСЦратори для вСЦдбору проб повСЦтря при визначеннСЦ забрудненостСЦ повСЦтря; мембраннСЦ мСЦкропроцесори для приладобудСЦвноСЧ СЦ медичноСЧ технСЦки; бюро комплектуСФ пересувнСЦ лабораторСЦСЧ вСЦдбору проб повСЦтря на базСЦ мСЦкроавтобуса.

Споживачами даноСЧ продукцСЦСЧ являються: пСЦдприСФмства мСЦського та мСЦжнародного зв'язку; служби зв'язку залСЦзних дорСЦг, нафтопроводСЦв, газових магСЦстралей та силових лСЦнСЦй електропередачСЦ; радСЦотрансляцСЦйнСЦ центри.

РоздСЦл I. ЕкономСЦчна сутнСЦсть основних засобСЦв в ринкових умовах.


1.1. Характеристика основних засобСЦв як облСЦковоСЧ категорСЦСЧ, СЧх оцСЦнка, класифСЦкацСЦя та структура.


ОрганСЦзацСЦя будь-якоСЧ пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ потребуСФ наявностСЦ засобСЦв працСЦ. Отже, у виробничо-господарськСЦй дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства використовуються засоби працСЦ, якСЦ багаторазово (тривало) використовуються в процесСЦ виробництва (експлуатацСЦСЧ), зберСЦгають початковий зовнСЦшнСЦй вигляд, протягом тривалого перСЦоду, зазнають поступового зносу СЦ переносять свою вартСЦсть на собСЦвартСЦсть продукцСЦСЧ (витрати обСЦгу) поступово протягом СЧх нормативного строку служби за встановленими нормами.

ОсновнСЦ фонди - це засоби працСЦ, якСЦ мають вартСЦсть СЦ функцСЦонують у виробництвСЦ тривалий час у своСЧй незмСЦннСЦй споживчСЦй формСЦ, а СЧх вартСЦсть переноситься конкретною працею на вартСЦсть виготовлюваноСЧ продукцСЦСЧ робСЦт, послуг частинами в мСЦру спрацювання. ОсновнСЦ фонди пСЦдприСФмства включають основнСЦ виробничСЦ фонди й невиробничСЦ основнСЦ фонди.

Поняття "основнСЦ засобитАЭ подано в ПБО 7, а поняття "основнСЦ фондитАЭ тАУ в ЗаконСЦ "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ в редакцСЦСЧ вСЦд 22 травня 1997р №283/17-ВР (в подальшому Закон УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ).

ПБО 7 [12] визначаСФ "основнСЦ засобитАЭ як матерСЦальнСЦ активи, якСЦ пСЦдприСФмство утримуСФ з метою використання СЧх в процесСЦ виробництва або постачання товарСЦв, надання послуг, здавання в оренду СЦншим особам або для здСЦйснення адмСЦнСЦстративних СЦ соцСЦально-культурних функцСЦй, очСЦкуваний строк корисного використання (експлуатацСЦСЧ) яких бСЦльше одного року (або операцСЦйного циклу, якщо вСЦн довший за рСЦк).

ЗгСЦдно пп.8.2.1. п.8.2. ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] пСЦд термСЦном "основнСЦ фондитАЭ слСЦд розумСЦти матерСЦальнСЦ цСЦнностСЦ, що використовуються у господарськСЦй дСЦяльностСЦ платника податку протягом перСЦоду, який перевищуСФ 365 календарних днСЦв з дати введення в експлуатацСЦю таких матерСЦальних цСЦнностей, та вартСЦсть яких поступово зменшуСФться у звтАЩязку з фСЦзичним або моральним зносом.

ЕкономСЦчна сутнСЦсть СЦ матерСЦально-речовий змСЦст основних фондСЦв слугують визначальними характеристиками в окресленнСЦ СЧх значення для здСЦйснення вСЦдтворювальних процесСЦв, функцСЦонування та розвитку будь-якого виробництва. Вся сукупнСЦсть наявних виробничих фондСЦв складаСФ найбСЦльшу за питомою вагою частину нацСЦонального багатства краСЧни. ОсновнСЦ фонди визначають характер матерСЦально-технСЦчноСЧ бази виробничоСЧ сфери на рСЦзних етапах СЧСЧ розвитку. Зростання СЦ вдосконалення засобСЦв працСЦ забезпечують безперервне пСЦдвищення технСЦчноСЧ оснащеностСЦ та продуктивностСЦ працСЦ виробничого персоналу.

ВСЦдповСЦдно до ПБО 7, до основних засобСЦв вСЦдносяться земельнСЦ дСЦлянки, будСЦвлСЦ, споруди, обладнання, транспортнСЦ засоби, капСЦтальнСЦ затрати на полСЦпшення земель, СЦнструменти, прилади, СЦнвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторСЦчнСЦ насадження, та СЦншСЦ основнСЦ засоби.

До втрати чинностСЦ Положення "Про органСЦзацСЦю бухгалтерського облСЦку СЦ звСЦтностСЦ в УкраСЧнСЦтАЭ затверджене постановою КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни  вСЦд 03.04.93 р. (далСЦ - Положення №250), до основних засобСЦв вСЦдносяться будСЦвлСЦ, споруди, обладнання, транспортнСЦ засоби та СЦн. предмети, що слугують бСЦльше року СЦ мають вартСЦсть понад 15 неоподатковуваних доходСЦв громадян.

В звтАЩязку СЦз втратою чинностСЦ Положення №250 та СЦнших нормативних актСЦв, якСЦ встановлювали вартСЦснСЦ границСЦ, основних засобСЦв, в розмСЦрСЦ 500 грн., вСЦдповСЦдно СЦ данСЦ вартСЦснСЦ границСЦ втратили свою чиннСЦсть.

Таким чином, для вСЦднесення матерСЦального обтАЩСФкту до основних засобСЦв вСЦн повинен вСЦдповСЦдати трьом критерСЦям:

 1. бути активом;
 2. використовуватись дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства;
 3. мати термСЦн експлуатацСЦСЧ (використання) бСЦльше 365 днСЦв.

В бухгалтерському облСЦку СФ класифСЦкацСЦя основних засобСЦв за СЧх видами залежно вСЦд цСЦльового призначення СЦ виконуваних функцСЦй; також основнСЦ засоби класифСЦкують за ступенем використання в виробничСЦй та господарськСЦй дСЦяльностСЦ; по галузям народного господарства; по функцСЦональному призначенню; по належностСЦ. Вони, в свою чергу, подСЦляються на основнСЦ засоби виробничого СЦ невиробничого призначення. До основних засобСЦв виробничого призначення вСЦдносяться засоби працСЦ, якСЦ повтАЩязанСЦ СЦз здСЦйсненням господарськоСЧ дСЦяльностСЦ - виробництвом продукцСЦСЧ, виконанням робСЦт та наданням послуг. Тобто, пСЦд основними виробничими засобами розумСЦються такСЦ, якСЦ використовуються в дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства СЦ прямо повтАЩязанСЦ з вилученням пСЦдприСФмницького доходу.

Можна сказати СЦ так: основнСЦ виробничСЦ фонди СФ частиною основних фондСЦв, яка бере участь у процесСЦ виробництва, виконання робСЦт та надання послуг, здСЦйснення трудовоСЧ дСЦяльностСЦ тривалий час, зберСЦгаючи при цьому натуральну форму. ВартСЦсть основних виробничих фондСЦв переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у мСЦру використання. Поновлюються основнСЦ виробничСЦ фонди через капСЦтальнСЦ вкладення.

До основних засобСЦв невиробничого призначення вСЦдносяться облСЦковуванСЦ на балансСЦ СЦ неповтАЩязанСЦ з дСЦяльнСЦстю пСЦдприСФмства.

ЗгСЦдно Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ пСЦд термСЦном "невиробничСЦ фондитАЭ слСЦд розумСЦти капСЦтальнСЦ активи, якСЦ не використовуються у господарськСЦй дСЦяльностСЦ платника податку. До таких невиробничих фондСЦв вСЦдносяться:

капСЦтальнСЦ активи (або СЧх структурнСЦ компоненти), якСЦ пСЦдпадають пСЦд визначення групи 1 основних фондСЦв, включаючи орендованСЦ;

капСЦтальнСЦ активи, якСЦ пСЦдлягають пСЦд визначення груп 2 СЦ 3 основних фондСЦв, якСЦ СФ невСЦдтАЩСФмною частиною, розмСЦщенСЦ або використовуються для забезпечення дСЦяльностСЦ невиробничих фондСЦв, що пСЦдпадають пСЦд визначення групи 1 основних фондСЦв або вилученСЦ з мСЦiя ведення господарськоСЧ дСЦяльностСЦ платника податку та переданСЦ у безоплатне користування особам, якСЦ не СФ платниками податку на прибуток.

На пСЦдставСЦ вивчення законодавчих актСЦв, нормативно-правових документСЦв, науковоСЧ лСЦтератури можна запропонувати наступну класифСЦкацСЦю основних засобСЦв (рис.1).
Рис.1. КласифСЦкацСЦя основних засобСЦв.


КрСЦм того, згСЦдно Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] для обчислення амортизацСЦйних вСЦдрахувань введена класифСЦкацСЦя основних засобСЦв з подСЦлом СЧх на групи.

Група 1

будСЦвлСЦ, споруди, СЧх структурнСЦ компоненти та передавальнСЦ пристроСЧ, у тому числСЦ житловСЦ будинки та СЧх частини;

Група 2

автомобСЦльний транспорт СЦ вузли (запаснСЦ частини) до нього, меблСЦ, побутовСЦ електроннСЦ, оптичнСЦ, електромеханСЦчнСЦ прилади СЦ СЦнструменти, СЦншСЦ машини для автоматичноСЧ обробки СЦнформацСЦСЧ, СЦнформацСЦйнСЦ системи, телефони, СЦнше конторське (офСЦсне) обладнання, устаткування та приладдя до них.

Група 3

СЦншСЦ основнСЦ засоби, що не ввСЦйшли до груп 1 СЦ 2.

СпСЦввСЦдношення окремих груп основних виробничих фондСЦв становить СЧх структуру. ПолСЦпшення структури основних виробничих фондСЦв, передусСЦм пСЦдвищення питомоСЧ ваги активноСЧ СЧх частини, сприяСФ зростанню виробництва, зниженню собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ, збСЦльшенню грошових нагромаджень пСЦдприСФмства.

Основними факторами, якСЦ впливають на структуру основних виробничих фондСЦв пСЦдприСФмств, СФ: рСЦвень автоматизацСЦСЧ СЦ механСЦзацСЦСЧ, рСЦвень спецСЦалСЦзацСЦСЧ СЦ кооперування, клСЦматичнСЦ та географСЦчнСЦ умови розмСЦщення пСЦдприСФмств. Кожний фактор по-рСЦзному впливаСФ на структуру виробничих фондСЦв. ПолСЦпшити структуру основних виробничих фондСЦв можна за рахунок: оновлення та модернСЦзацСЦСЧ устаткування, ефективнСЦшого використання виробничих примСЦщень установленням додаткового устаткування на вСЦльнСЦй площСЦ; лСЦквСЦдацСЦСЧ зайвого й малоефективного устаткуванням.

ОцСЦнка основних засобСЦв пСЦдприСФмства являСФ собою грошове вираження СЧх вартостСЦ. Вона необхСЦдна для правильного визначення загального обсягу основних засобСЦв, СЧх динамСЦки СЦ структури, розрахунку економСЦчних показникСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства за певний перСЦод.

ОсновнСЦ засоби облСЦковуються у натуральнСЦй та вартСЦснСЦй формах. Натуральний облСЦк даСФ змогу здСЦйснювати контроль за збереженням СЦ використанням кожного СЧх виду. ОблСЦк у вартСЦснСЦй оцСЦнцСЦ дозволяСФ визначити потребу коштСЦв на придбання основних засобСЦв, визначити СЧх структуру, динамСЦку, суму амортизацСЦйних вСЦдрахувань, розмСЦр зносу тощо.

РозрСЦзняють наступнСЦ вартСЦснСЦ оцСЦнки основних засобСЦв: первСЦсну, балансову (залишкову), лСЦквСЦдацСЦйну, справедливу, переоцСЦнену та вартСЦсть яка пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ.

ОсновнСЦ засоби в бухгалтерському облСЦку вСЦдображають за фактичною собСЦвартСЦстю (вартСЦстю придбання), тобто первСЦсною вартСЦстю.

ПервСЦсна вартСЦсть тАУ СЦсторична (фактична) собСЦвартСЦсть необоротних активСЦв у сумСЦ грошових коштСЦв або справедливоСЧ вартостСЦ СЦнших активСЦв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активСЦв.

У вартСЦсть придбання, тобто в первСЦсну вартСЦсть включаються вартСЦсть будСЦвництва (купСЦвлСЦ) основних засобСЦв, затрати по встановленню та налагодженню включають заробСЦтну плату СЦ вартСЦсть матерСЦалСЦв, якСЦ прямо звтАЩязанСЦ з цими операцСЦями. Таким чином, цСЦ затрати входять в повну первСЦсну вартСЦсть обтАЩСФкта, а не включаються в поточнСЦ затрати по зарплатСЦ СЦ по собСЦвартостСЦ реалСЦзованоСЧ продукцСЦСЧ, вСЦдповСЦдно транспортнСЦ затрати входять в повну первСЦсну вартСЦсть обтАЩСФкта в тому випадку, коли вони оплаченСЦ покупцем.

ПервСЦсна вартСЦсть складаСФться в момент надходження обтАЩСФкта в експлуатацСЦю на даному пСЦдприСФмствСЦ. По первСЦснСЦй вартостСЦ обтАЩСФкт облСЦковуСФться на протязСЦ всього перСЦоду перебування на пСЦдприСФмствСЦ.

В залежностСЦ вСЦд джерел надходження основних засобСЦв на пСЦдприСФмство, пСЦд СЧх первСЦсною вартСЦстю розумСЦють:

вартСЦсть внесених засновниками основних засобСЦв, як СЧх вклад в статутний фонд пСЦдприСФмства - за домовленСЦстю сторСЦн;

вартСЦсть отриманих обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв безкоштовно в сумСЦ визначеноСЧ експертним шляхом або за даними документСЦв прийому-передачСЦ;

для будСЦвель та споруд встановлених господарським шляхом - фактична собСЦвартСЦсть СЧх спорудження, включаючи затрати на проектно-пошуковСЦ роботи;

при будСЦвництвСЦ пСЦдрядним способом затрати включаються в вартСЦсть обтАЩСФкта за кошторисною вартСЦстю, включаючи затрати на проектно-пошуковСЦ роботи.

ЗмСЦна первСЦсноСЧ вартостСЦ допускаСФться у випадках добудови, дообладнання, реконструкцСЦСЧ (з вСЦдображенням витрат по капСЦтальним вкладенням), капСЦтального ремонту, що приводить до збСЦльшення майбутнСЦх економСЦчних вигод, та частковоСЧ лСЦквСЦдацСЦСЧ вСЦдновлених обтАЩСФктСЦв або переоцСЦнки СЧх.

Для бухгалтерського облСЦку, визначення вартостСЦ основних засобСЦв наведене у ПБО 7: [12]

Залишкова вартСЦсть окремих СЦнвентарних обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв, що враховуються на рахунку 10 "ОсновнСЦ засобитАЭ, визначаСФться як сума, по якСЦй актив включаСФться в баланс пСЦсля вирахування суми накопиченого зносу.

ЗгСЦдно Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ у разСЦ здСЦйснення витрат на придбання основних засобСЦв балансова вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи збСЦльшуСФться на суму вартостСЦ СЧх придбання з урахуванням транспортних СЦ страхових платежСЦв, а також СЦнших витрат, понесених у звтАЩязку з таким придбанням, без урахування сплаченого ПДВ, у разСЦ коли платник податку на прибуток пСЦдприСФмств зареСФстрований платником податку на додану вартСЦсть. У разСЦ здСЦйснення витрат на самостСЦйне виготовлення основних засобСЦв платником податку для "асних виробничих потреб, балансова вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи основних засобСЦв збСЦльшуСФться на суму всСЦх виробничих витрат, понесених платником податку, що повтАЩязанСЦ з СЧх виготовленням та введенням в експлуатацСЦю, а також витрат на виготовлення таких основних засобСЦв, що мають СЦншСЦ джерела фСЦнансування, без урахування ПДВ, у разСЦ коли платник податку на прибуток пСЦдприСФмств зареСФстрований платником податку на додану вартСЦсть.

Для визначення реальноСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту основних засобСЦв на кожний конкретний перСЦод обчислюють залишкову вартСЦсть як рСЦзницю мСЦж СЧх первСЦсною вартСЦстю СЦ сумою нарахованого за перСЦод експлуатацСЦСЧ зносу.

ЗгСЦдно ж п.8.7.1. ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] платник податку маСФ право вСЦднести до валових витрат, будь-якСЦ витрати повтАЩязанСЦ з полСЦпшенням (поточним СЦ капСЦтальним ремонтом, реконструкцСЦСФю, модернСЦзацСЦСФю, технСЦчним переозброСФнням) основних засобСЦв, якщо витрати на цСЦ заходи не перевищують 5% сукупноСЧ балансовоСЧ вартостСЦ груп основних засобСЦв на початок звСЦтного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, вСЦдносяться на збСЦльшення балансовоСЧ вартостСЦ груп 2 СЦ 3 (балансовоСЧ вартостСЦ окремого обтАЩСФкта основних засобСЦв групи 1) та пСЦдлягають амортизацСЦСЧ за нормами, передбаченими для вСЦдповСЦдних основних засобСЦв.

Таким чином, можуть мати мСЦiе такСЦ випадки на пСЦдприСФмствах, коли на початок року вартСЦсть обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв не збСЦльшуСФться на витрати по СЧх полСЦпшенню. В кСЦнцСЦ ж року витрати по полСЦпшенню аналогСЦчних основних засобСЦв можуть збСЦльшувати СЧх первСЦсну вартСЦсть, так як протягом року птАЩятивСЦдсотковий лСЦмСЦт витрат на СЧх полСЦпшення вже вичерпано.

Протягом функцСЦонування основних засобСЦв слСЦд порСЦвнювати оцСЦнки рСЦзних конструкцСЦй з СЧСЧ початковим рСЦвнем. Це пояснюСФться тим, що СЦнфляцСЦйнСЦ процеси зумовили невСЦдповСЦднСЦсть розмСЦрСЦв амортизацСЦйних вСЦдрахувань на вСЦдновлення окремих видСЦв основних засобСЦв, введених в дСЦю в рСЦзнСЦ перСЦоди. КрСЦм того це може вплинути на формування показникСЦв витрат та рентабельностСЦ. Тому використовують оцСЦнку основних засобСЦв за вСЦдновленою вартСЦстю, пСЦд якою розумСЦють СЧх вартСЦсть за дСЦючими цСЦнами.

ТермСЦн "вСЦдновна вартСЦстьтАЭ повтАЩязано з визначенням справедливоСЧ вартостСЦ.

Справедлива вартСЦсть тАУ сума, за якою може бути здСЦйснений обмСЦн активу, або оплата зобовтАЩязання в результатСЦ операцСЦСЧ мСЦж обСЦзнаними, зацСЦкавленими та незалежними сторонами.

Визначення справедливоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв здСЦйснюСФться на основСЦ ринковоСЧ вартостСЦ. У разСЦ вСЦдсутностСЦ даних про ринкову вартСЦсть тАУ вСЦдновлювана вартСЦсть (сучасна вартСЦсть придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцСЦнки. НайчастСЦше операцСЦСЧ з основними засобами, що передбачають визначення справедливоСЧ вартостСЦ, здСЦйснюються з основними засобами, якСЦ вже використовувались в господарськСЦй дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства СЦ вже нарахована певна сума зносу.

ПБО 7 [12] дозволяСФ здСЦйснювати переоцСЦнку обтАЩСФкту основних засобСЦв, якщо його залишкова вартСЦсть значно (бСЦльша нСЦж на 10%) вСЦдрСЦзняСФться вСЦд справедливоСЧ вартостСЦ на дату балансу.

ПервСЦсна вартСЦсть та сума зносу тАУ стають переоцСЦненою первСЦсною вартСЦстю СЦ сумою зносу.

ВартСЦсть основних засобСЦв, яка пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ, розраховуСФться як рСЦзниця мСЦж собСЦвартСЦстю обтАЩСФкта (або СЦншою сумою, що замСЦщаСФ його собСЦвартСЦсть у балансСЦ) та його лСЦквСЦдацСЦйною вартСЦстю, сумою, яку пСЦдприСФмство очСЦкуСФ отримати вСЦд реалСЦзацСЦСЧ або лСЦквСЦдацСЦСЧ обтАЩСФкта по закСЦнченню строку його корисноСЧ експлуатацСЦСЧ пСЦсля вирахування очСЦкуваних витрат, повтАЩязаних з реалСЦзацСЦСФю або лСЦквСЦдацСЦСФю.


1.2. СутнСЦсть вСЦдтворення основних фондСЦв. НеобхСЦднСЦсть облСЦку ступеня спрацювання та амортизацСЦСЧ.


ПСЦдвищення ефективностСЦ використання основних фондСЦв пСЦдприСФмств СФ одним з основних питань у перСЦод переходу до ринкових вСЦдносин. ВСЦд вирСЦшення цСЦСФСЧ проблеми залежить фСЦнансовий стан пСЦдприСФмства, конкурентоспроможнСЦсть його продукцСЦСЧ на ринку. Для пСЦдвищення ефективностСЦ використання основних фондСЦв на пСЦдприСФмствСЦ, першочергове значення маСФ СЧх вСЦдтворення.

ВСЦдтворення основних виробничих фондСЦв - це процес безперервного СЧх оновлення. РозрСЦзняють просте та розширене вСЦдтворення.

Просте вСЦдтворення основних фондСЦв здСЦйснюСФться в тому самому обсязСЦ, коли вСЦдбуваСФться замСЦна окремих зношених частин основних фондСЦв або замСЦна старого устаткування на аналогСЦчне, тобто тодСЦ, коли постСЦйно вСЦдновлюСФться попередня виробнича потужнСЦсть.

Розширене вСЦдтворення передбачаСФ кСЦлькСЦсне та якСЦсне збСЦльшення дСЦючих основних фондСЦв або придбання нових основних фондСЦв, якСЦ забезпечують вищий рСЦвень продуктивностСЦ устаткування.

Процес вСЦдтворення основних виробничих фондСЦв маСФ низку характерних ознак, зокрема:

 • основнСЦ виробничСЦ фонди поступово переносять свою вартСЦсть на вироблену продукцСЦю;
 • здСЦйснюСФться нагромадження в грошовСЦй формСЦ частково перенесеноСЧ вартостСЦ основних виробничих фондСЦв на готову продукцСЦю нарахуванням амортизацСЦйних вСЦдрахувань;
 • основнСЦ виробничСЦ фонди оновлюються в натуральнСЦй формСЦ протягом тривалого часу, що створюСФ можливСЦсть маневрувати коштами амортизацСЦйного фонду.

У процесСЦ господарськоСЧ дСЦяльностСЦ кругообСЦг основних виробничих фондСЦв проходить три стадСЦСЧ.

На першСЦй стадСЦСЧ вСЦдбуваСФться продуктивне використання основних виробничих фондСЦв та нарахування амортизацСЦйних вСЦдрахувань. На цСЦй стадСЦСЧ основнСЦ виробничСЦ фонди в процесСЦ експлуатацСЦСЧ зношуються й нараховуСФться сума зносу. Вона СФ пСЦдставою для списання суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань на витрати пСЦсля завершення процесу виробництва. На першСЦй стадСЦСЧ кругообСЦгу основних виробничих фондСЦв втрачаСФться споживна вартСЦсть засобСЦв працСЦ, СЧхня вартСЦсть переноситься на вартСЦсть готовоСЧ продукцСЦСЧ.

На другСЦй стадСЦСЧ вСЦдбуваСФться перетворення частини основних виробничих фондСЦв, якСЦ перебували в продуктивнСЦй формСЦ, на грошовСЦ кошти через нарахування амортизацСЦйних вСЦдрахувань. На цСЦй стадСЦСЧ формуСФться амортизацСЦйний фонд.

На третСЦй стадСЦСЧ в процесСЦ виробництва вСЦдбуваСФться оновлення споживноСЧ вартостСЦ частини основних виробничих фондСЦв. Це поновлення здСЦйснюСФться замСЦною зношених основних виробничих фондСЦв на новСЦ за рахунок амортизацСЦйного фонду.

Просте вСЦдтворення основних виробничих фондСЦв здСЦйснюСФться у двох формах: 1) замСЦна зношених або застарСЦлих основних виробничих фондСЦв; 2) капСЦтальний ремонт дСЦючих основних фондСЦв.

За простого вСЦдтворення у кожному наступному циклСЦ вСЦдбуваСФться створення основних виробничих фондСЦв у попереднСЦх обсягах та з однаковою якСЦстю. Джерелом фСЦнансування замСЦни зношених основних фондСЦв СФ нарахована сума амортизацСЦСЧ. За розширеного вСЦдтворення кожного наступного циклу здСЦйснюСФться кСЦлькСЦсне СЦ якСЦсне зростання основних виробничих фондСЦв. Джерелом фСЦнансування таких змСЦн СФ використання частини створеного додаткового продукту.

НеобхСЦднСЦсть оновлення основних виробничих фондСЦв за ринкових вСЦдносин визначаСФться передусСЦм конкуренцСЦСФю товаровиробникСЦв. Саме конкуренцСЦя спонукуСФ пСЦдприСФмства здСЦйснювати прискорене списання основних виробничих фондСЦв з метою нагромадження фСЦнансових ресурсСЦв для наступного вкладання коштСЦв у придбання бСЦльш прогресивного устаткування, впровадження нових технологСЦй та СЦншого полСЦпшення основних виробничих фондСЦв.

У процесСЦ експлуатацСЦСЧ основнСЦ виробничСЦ фонди зношуються.

РозрСЦзняють два види зносу основних фондСЦв - фСЦзичний СЦ моральний.

ФСЦзичний знос - це поступова втрата основними засобами споживноСЧ вартостСЦ в процесСЦ експлуатацСЦСЧ, тобто суто матерСЦальний знос СЧх окремих елементСЦв. ФСЦзичний знос залежить вСЦд багатьох факторСЦв, зокрема: особливостей технологСЦчного процесу; якостСЦ обслуговування основних засобСЦв; квалСЦфСЦкацСЦСЧ робСЦтникСЦв та СЧхнього ставлення до основних засобСЦв у процесСЦ використання, СЦнтенсивностСЦ та умов СЧх використання. РозрСЦзняють повний СЦ частковий знос основних засобСЦв.

Повний знос передбачаСФ повну замСЦну зношених основних засобСЦв шляхом нового капСЦтального будСЦвництва або придбання нових основних засобСЦв.

Частковий знос компенсуСФться здСЦйсненням капСЦтального ремонту основних засобСЦв.

Моральний знос - це знос основних засобСЦв внаслСЦдок створення нових, бСЦльш прогресивних СЦ економСЦчно ефективних машин та устаткування. Поява досконалСЦших видСЦв устаткування з пСЦдвищеною продуктивнСЦстю робить економСЦчно доцСЦльною замСЦну дСЦючих основних фондСЦв СЦще до СЧх фСЦзичного зносу.

НесвоСФчасна замСЦна морально застарСЦлих основних виробничих фондСЦв призводить до того, що собСЦвартСЦсть пСЦдвищуСФться, а якСЦсть знижуСФться порСЦвняно з продукцСЦСФю, виготовленою на досконалСЦших машинах та устаткуваннСЦ.

Моральний знос зменшуСФ вартСЦсть основних виробничих фондСЦв через скорочення суспСЦльно необхСЦдних витрат на СЧх вСЦдтворення. Сума нарахованого зносу характеризуСФ стан основних виробничих фондСЦв. Вирахуванням з первСЦсноСЧ вартостСЦ основних виробничих фондСЦв суми зносу визначають залишкову вартСЦсть основних виробничих фондСЦв.

НеобхСЦдною умовою вСЦдновлення засобСЦв працСЦ у натуральному виглядСЦ СФ СЧх вСЦдшкодування у вартСЦснСЦй формСЦ, яке здСЦйснюСФться через амортизацСЦю.

ВСЦдповСЦдно до ПБО №7 [12] амортизацСЦя тАУ систематичний розподСЦл вартостСЦ, яка амортизуСФться, необоротних активСЦв протягом строку СЧх корисного використання (експлуатацСЦСЧ).

ЗгСЦдно п.8.1.1. ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] амортизацСЦя основних фондСЦв - це процес поступового перенесення витрат на СЧх придбання, виготовлення або полСЦпшення згСЦдно з нормами амортизацСЦйних вСЦдрахувань, установлених законодавчими актами.

До складу амортизацСЦйних витрат включають:

тАв витрати на придбання основних фондСЦв для "асного виробничого використання, в тому числСЦ на самостСЦйне виготовлення основних фондСЦв для "асних виробничих потреб включно з витратами на виплату заробСЦтноСЧ плати працСЦвникам, якСЦ були зайнятСЦ на виготовленнСЦ таких основних фондСЦв;

тАв на здСЦйснення всСЦх видСЦв ремонту, реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ та СЦнших способСЦв полСЦпшення основних фондСЦв.

Не пСЦдлягають амортизацСЦСЧ та повнСЦстю вСЦдносяться до складу валових витрат звСЦтного перСЦоду:

тАв витрати на придбання основних фондСЦв або нематерСЦальних активСЦв з метою СЧх наступноСЧ реалСЦзацСЦСЧ СЦншим пСЦдприСФмствам чи використання таких основних фондСЦв у виробництвСЦ СЦнших основних фондСЦв, призначених для реалСЦзацСЦСЧ;

тАв витрати на утримання основних фондСЦв, що перебувають на консервацСЦСЧ.

РозмСЦр амортизацСЦйних вСЦдрахувань залежить вСЦд балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв СЦ норм таких вСЦдрахувань, а також вСЦд методСЦв СЧх нарахування. Зокрема, пСЦдприСФмство може самостСЦйно застосовувати метод прискореноСЧ амортизацСЦСЧ.

СутнСЦсть прискореного методу нарахування амортизацСЦСЧ полягаСФ в тому, що без скорочення встановлених нормативних строкСЦв служби основних фондСЦв пСЦдприСФмствам дозволяСФться протягом двох рокСЦв проводити амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування в пСЦдвищених розмСЦрах, але з вСЦдповСЦдним зниженням СЧх у наступнСЦ роки.

У наслСЦдок зростання амортизацСЦйних вСЦдрахувань знижуСФться розмСЦр оподатковуваного прибутку, а отже, СЦ величина податку на прибуток.

Суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань звСЦтного перСЦоду визначаються шляхом застосування норм амортизацСЦСЧ до балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду.


А = Ба * Н


де А - сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань (гривень);

Ба - балансова вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду (гривень);

Н - норма амортизацСЦйних вСЦдрахувань до балансовоСЧ вартостСЦ кожноСЧ з груп основних фондСЦв (%).

ЗгСЦдно з чинним законодавством УкраСЧни норми амортизацСЦСЧ встановлюються у вСЦдсотках до балансовоСЧ вартостСЦ кожноСЧ з груп основних фондСЦв.

СлСЦд зазначити, що Верховна Рада УкраСЧни маСФ право коригувати норми амортизацСЦСЧ на поправочний коефСЦцСЦСФнт пСЦд час затвердження Державного бюджету УкраСЧни.

Нарахування амортизацСЦйних вСЦдрахувань даСФ можливСЦсть визначити поточну вартСЦсть не зношеноСЧ частини основних фондСЦв, а також вартСЦсть тСЦСФСЧ СЧх частини, яка вСЦдноситься на виробництво продукцСЦСЧ, виконання робСЦт та надання послуг. Одночасно визначаСФться нагромаджувана частина фСЦнансових ресурсСЦв для наступного замСЦщення основних фондСЦв, якСЦ вибувають з виробничого процесу через зношення.

З метою створення фСЦнансових умов для прискорення впровадження у виробництво науково-технСЦчних досягнень та пСЦдвищення заСЦнтересованостСЦ пСЦдприСФмств у поновленнСЦ активноСЧ частини основних фондСЦв пСЦдприСФмства мають право самостСЦйно застосовувати прискорену амортизацСЦю основних фондСЦв. СлСЦд зазначити, що норми прискореноСЧ амортизацСЦСЧ застосовуються тСЦльки до групи 3 основних фондСЦв. Це пояснюСФться тим, що саме до третьоСЧ групи включаСФться активна частина основних фондСЦв, яка безпосередньо бере участь у процесСЦ виробництва СЦ зношуСФться СЦнтенсивнСЦше, нСЦж СЦншСЦ основнСЦ фонди.

ОблСЦк основних фондСЦв, до яких застосовуСФться прискорена амортизацСЦя, ведеться окремо по кожному об'СФкту. При цьому амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування нараховуються на таку балансову вартСЦсть, яка дорСЦвнюСФ первСЦснСЦй вартостСЦ цих об'СФктСЦв, збСЦльшенСЦй на суму витрат, пов'язаних СЦз полСЦпшенням таких фондСЦв.

АмортизацСЦя окремого об'СФкта основних фондСЦв групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартСЦстю такого об'СФкта ста неоподатковуваних мСЦнСЦмумСЦв доходСЦв громадян. ТодСЦ залишкову вартСЦсть об'СФкта вСЦдносять до валових витрат за результатами вСЦдповСЦдного податкового перСЦоду, а надалСЦ вартСЦсть об'СФкта вважаСФться нульовою.

АмортизацСЦя основних фондСЦв групи 2 СЦ 3 провадиться до досягнення балансовою вартСЦстю групи нульового значення.

У разСЦ здСЦйснення витрат на придбання основних фондСЦв балансова вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи збСЦльшуСФться на суму вартостСЦ СЧх придбання з урахуванням транспортних СЦ страхових платежСЦв, а також СЦнших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням. При цьому не враховуСФться сплачений податок на додану вартСЦсть, якщо конкретне пСЦдприСФмство зареСФстроване як платник податку на додану вартСЦсть.

Якщо пСЦдприСФмство самостСЦйно виготовляСФ основнСЦ фонди для "асних виробничих потреб, балансова вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв збСЦльшуСФться на суму всСЦх виробничих витрат, понесених пСЦдприСФмством в перСЦод виготовлення таких основних фондСЦв, у тСЦм числСЦ на суму витрат, пов'язаних з введенням таких основних фондСЦв в експлуатацСЦю.

При виведеннСЦ з експлуатацСЦСЧ окремих об'СФктСЦв основних фондСЦв групи 1 у зв'язку з СЧх реалСЦзацСЦСФю балансова вартСЦсть групи 1 зменшуСФться на суму балансовоСЧ вартостСЦ такого об'СФкту.

При виведеннСЦ з експлуатацСЦСЧ окремого об'СФкта основних фондСЦв групи 1 у зв'язку з його лСЦквСЦдацСЦСФю, капСЦтальним ремонтом, реконструкцСЦСФю чи консервацСЦСФю на рСЦшення пСЦдприСФмства або КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни балансова вартСЦсть такого об'СФкта прирСЦвнюСФться до нульовоСЧ. При цьому амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування не нараховуються.

Якщо виведення з експлуатацСЦСЧ основних фондСЦв груп 2 СЦ З пов'язане з СЧх реалСЦзацСЦСФю, балансова вартСЦсть групи зменшуСФться на суму вартостСЦ реалСЦзацСЦСЧ таких основних фондСЦв.

У разСЦ виведення з експлуатацСЦСЧ окремих фондСЦв груп 2 СЦ 3 у звтАЩязку з СЧх лСЦквСЦдацСЦСФю, капСЦтальним ремонтом, реконструкцСЦСФю, модернСЦзацСЦСФю та консервацСЦСФю балансова вартСЦсть груп не змСЦнюСФться.

При вСЦдтвореннСЦ основних фондСЦв неабияке значення мають капСЦтальнСЦ вкладення.

КапСЦтальнСЦ вкладення - це витрати на створення нових, реконструкцСЦю СЦ технСЦчне переозброСФння дСЦючих основних фондСЦв. За допомогою капСЦтальних вкладень здСЦйснюСФться як просте, так СЦ розширене вСЦдтворення основних фондСЦв.

Для визначення розмСЦру капСЦтальних вкладень на базовому пСЦдприСФмствСЦ "ЕлСЦон 2000тАЭ складаСФться бюджет капСЦтальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капСЦтальнСЦ вкладення. Бюджет капСЦтальних витрат включаСФ такСЦ данСЦ:

тАв первСЦсну вартСЦсть усСЦх основних фондСЦв на початок планового перСЦоду;

тАв наявнСЦсть невикористаних амортизацСЦйних вСЦдрахувань на початок планового перСЦоду;

тАв суму амортизацСЦйних вСЦдрахувань, яку буде нараховано протягом планового перСЦоду;

тАв орСЦСФнтовний пСЦдрахунок вартостСЦ устаткування, яке пСЦдлягаСФ замСЦнСЦ або продажу протягом планового перСЦоду;

тАв орСЦСФнтовну суму амортизацСЦйних вСЦдрахувань на придбанСЦ основнСЦ фонди протягом планового перСЦоду;

тАв вартСЦсть основних фондСЦв та суму амортизацСЦйних вСЦдрахувань, яка буде в пСЦдприСФмства на кСЦнець планового перСЦоду.

На пСЦдставСЦ бюджету капСЦтальних витрат приймають рСЦшення щодо здСЦйснення капСЦтальних вкладень.

Важливе значення для пСЦдвищення ефективностСЦ виробництва маСФ полСЦпшення технологСЦчноСЧ структури капСЦтальних вкладень за рахунок збСЦльшення питомоСЧ ваги витрат на придбання активноСЧ частини основних виробничих фондСЦв.

ВСЦдтворювальна структура капСЦтальних вкладень включаСФ такСЦ напрямки витрат: нове будСЦвництво; технСЦчне переозброСФння та реконструкцСЦя дСЦючих пСЦдприСФмств; розширення дСЦючих пСЦдприСФмств; витрати на окремСЦ об'СФкти дСЦючих пСЦдприСФмств. ВСЦдтворювальна структура капСЦтальних вкладень оцСЦнюСФться як прогресивна, коли в СЧСЧ складСЦ збСЦльшуСФться питома вага витрат на технСЦчне переозброСФння та реконструкцСЦю дСЦючих пСЦдприСФмств.

За ринкових вСЦдносин важливе значення маСФ вибСЦр оптимальноСЧ структури джерел фСЦнансування капСЦтальних вкладень. ФСЦнансування капСЦтальних вкладень здСЦйснюСФться за рахунок "асних СЦ залучених коштСЦв.

Структура джерел фСЦнансування капСЦтальних вкладень пСЦдприСФмства залежить вСЦд багатьох факторСЦв, зокрема: вСЦд оподаткування доходСЦв пСЦдприСФмства; темпСЦв зростання реалСЦзацСЦСЧ товарноСЧ продукцСЦСЧ СЦ СЧх стабСЦльностСЦ; структури активСЦв пСЦдприСФмства; стану ринку капСЦталу; вСЦдсотковоСЧ полСЦтики комерцСЦйних банкСЦв; рСЦвня управлСЦння фСЦнансовими ресурсами пСЦдприСФмства; вСЦд сутСЦ стратегСЦчних цСЦльових фСЦнансових рСЦшень пСЦдприСФмства тощо.

НайбСЦльш прийнятним для пСЦдприСФмства СФ комплексний пСЦдхСЦд до вибору джерел фСЦнансування капСЦтальних вкладень. ТодСЦ основною передумовою визначення оптимальноСЧ структури таких джерел може бути детальний аналСЦз:

по-перше, можливого обсягу внутрСЦшнСЦх джерел фСЦнансування капСЦтальних вкладень;

по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштСЦв, пов'язаного СЦз подорожчанням капСЦтальних витрат.

Не слСЦд забувати, що порушення оптимального спСЦввСЦдношення мСЦж "асними СЦ залученими джерелами фСЦнансування капСЦтальних вкладень може призвести до погСЦршання фСЦнансового стану пСЦдприСФмства.

ФСЦнансовий менеджер визначаСФ граничний розмСЦр капСЦтальних витрат виходячи з розмСЦру та питомоСЧ ваги кожного джерела фСЦнансування, якСЦ можна залучити для здСЦйснення капСЦтальних вкладень.

Сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань, що спрямовуСФться на капСЦтальнСЦ вкладення, залежить вСЦд балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв, норм амортизацСЦйних вСЦдрахувань, структури основних виробничих фондСЦв.

Сума прибутку, що використовуСФться на капСЦтальнСЦ вкладення, залежить вСЦд розмСЦру прибутку, який залишаСФться у розпорядженнСЦ пСЦдприСФмства.

Важливим елементом вСЦдтворення основних фондСЦв СФ СЧх ремонт. ОсновнСЦ виробничСЦ фонди в процесСЦ експлуатацСЦСЧ зазнають фСЦзичного зносу СЦ втрачають своСЧ експлуатацСЦйнСЦ якостСЦ. У зв'язку з цим ремонт основних виробничих фондСЦв СФ необхСЦдною умовою виробничого процесу. ВСЦд своСФчасностСЦ та якостСЦ ремонту залежить ефективнСЦсть використання основних виробничих фондСЦв на пСЦдприСФмствСЦ.

СвоСФчасний ремонт основних виробничих фондСЦв запобСЦгаСФ передчасному СЧх зносу та вибуттю, продовжуСФ строк служби, пСЦдвищуСФ виробничу потужнСЦсть та скорочуСФ потребу в нових капСЦтальних вкладеннях.

Поточний ремонт здСЦйснюСФться для забезпечення роботи основних виробничих фондСЦв усуненням окремих поломок основних фондСЦв СЦ замСЦни або поновлення СЧхнСЦх окремих частин.

Поточний ремонт провадиться для часткового поновлення основних фондСЦв СЦз замСЦною деталей, вузлСЦв обмеженоСЧ номенклатури, яка визначаСФться технСЦчною документацСЦСФю.

КапСЦтальний ремонт машин, устаткувань провадиться для вСЦдновлення СЧх виробничого ресурсу. При цьому здСЦйснюСФться, як правило, повне розбирання машини або верстата, виявлення дефектСЦв, контроль технСЦчного стану, "асне ремонт, складання устаткування пСЦсля ремонту, його регулювання та випробування.

Витрати на всСЦ види ремонтСЦв визначаються пСЦдприСФмствами самостСЦйно, виходячи з технСЦчного рСЦвня, фСЦзичного зносу основних виробничих фондСЦв та забезпечення ремонтних робСЦт матерСЦально-технСЦчними ресурсами.

ЕкономСЦчна доцСЦльнСЦсть капСЦтального ремонту основних виробничих фондСЦв визначаСФться порСЦвнюванням витрат на капСЦтальний ремонт об'СФкта з вартСЦстю аналогСЦчного нового устаткування. Якщо вартСЦсть капСЦтального ремонту цього об'СФкта перевищуСФ вартСЦсть аналогСЦчного нового устаткування, то такий ремонт здСЦйснювати недоцСЦльно.

ФСЦнансування капСЦтального ремонту на пСЦдприСФмствСЦ здСЦйснюСФться згСЦдно з планом капСЦтального ремонту. План складають на пСЦдставСЦ кошторисно-фСЦнансових розрахункСЦв щодо ремонту окремих об'СФктСЦв з урахуванням чинних норм, цСЦн, тарифСЦв. ЗатверджуСФ план керСЦвник пСЦдприСФмства.

До складу витрат на капСЦтальний ремонт включають проектно-кошториснСЦ витрати; оплату ремонтних робСЦт; вартСЦсть придбання нових деталей, вузлСЦв, агрегатСЦв; вартСЦсть замСЦни зношених конструкцСЦй СЦ деталей у будСЦвлях СЦ спорудах.

Порядок фСЦнансування капСЦтального ремонту залежить вСЦд способу його проведення. За здСЦйснення капСЦтального ремонту машин, устаткування, транспортних засобСЦв пСЦдрядним способом на основСЦ договорСЦв розрахунки провадяться за актами приймання повнСЦстю вСЦдремонтованих вузлСЦв, агрегатСЦв тощо. Розрахунки стосовно ремонту, який здСЦйснюСФться господарським способом, провадяться, як правило, за окремими елементами витрат: виплата заробСЦтноСЧ плати, оплата рахункСЦв за матерСЦальнСЦ цСЦнностСЦ, деталСЦ, якСЦ використанСЦ в перСЦод проведення ремонту основних фондСЦв, тощо.

Контроль за здСЦйсненням капСЦтального ремонту, СЦ  оформленням кошторисно-технСЦчноСЧ документацСЦСЧ, економним витрачанням грошових коштСЦв здСЦйснюСФ керСЦвник пСЦдприСФмства.

УсСЦ витрати на ремонт, якСЦ перевищують 5%, вСЦдносять на збСЦльшення балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв груп 2 СЦ 3 або балансовоСЧ вартостСЦ окремого об'СФкта основних фондСЦв групи 1. Таким чином, вони пСЦдлягають амортизацСЦСЧ за нормами, передбаченими для вСЦдповСЦдних груп основних фондСЦв.

Окремим питанням слСЦд зупинитися на консервацСЦСЧ основних виробничих фондСЦв.

У перСЦод ринкових вСЦдносин, коли бСЦльшСЦсть пСЦдприСФмств вимушена знижувати обсяги виробництва, через застарСЦлСЦ технологСЦСЧ, низьку якСЦсть, високу собСЦвартСЦсть та СЦн., виникаСФ питання про те, що експлуатацСЦя основних засобСЦв (до перебудови системи управлСЦння, впровадження нових сучасних технологСЦй, створення сучасноСЧ маркетинговоСЧ служби тощо) тимчасово недоцСЦльна.

За таких умов виникаСФ необхСЦднСЦсть тимчасового виведення з експлуатацСЦСЧ основних виробничих засобСЦв.

КонсервацСЦя основних засобСЦв пСЦдприСФмств - це комплекс заходСЦв, спрямованих на довгострокове зберСЦгання основних засобСЦв пСЦдприСФмств УкраСЧни разСЦ припинення виробничоСЧ та СЦншоСЧ господарськоСЧ дСЦяльностСЦ з можливСЦстю подальшого вСЦдновлення СЧх функцСЦонування.

ОсновнСЦ засоби пСЦдприСФмств може бути законсервовано, якщо за технСЦко-економСЦчним обгрунтуванням подальше використання СЧх у виробництвСЦ визнано тимчасово недоцСЦльним.

КонсервацСЦя, утримання та розконсервацСЦя основних засобСЦв здСЦйснюються згСЦдно з проектом консервацСЦСЧ, який повинен бути:

затверджений органом, уповноваженим управляти його майном (для пСЦдприСФмств державноСЧ форми "асностСЦ);

затверджений "асником за погодженням з мСЦнСЦстерством або СЦн. центральним органом виконавчоСЧ "ади (для пСЦдприСФмств, якСЦ мають стратегСЦчне значення для економСЦки та безпеки держави;

затверджений "асником (для решти пСЦдприСФмств).

Використання законсервованих основних засобСЦв протягом установленого термСЦну консервацСЦя СЧх забороняСФться.


1.3. Показники стану та ефективностСЦ використання основних фондСЦв, як обтАЩСФкти економСЦчного аналСЦзу.


Забезпечення певних темпСЦв розвитку СЦ пСЦдвищення ефективностСЦ виробництва можливе за умов СЦнтенсифСЦкацСЦСЧ вСЦдтворення та кращого використання дСЦючих основних фондСЦв СЦ виробничих потужностей пСЦдприСФмств. ЦСЦ процеси, з одного боку, сприяють постСЦйному пСЦдтриманню належного технСЦчного рСЦвня кожного пСЦдприСФмства, а з СЦншого, - дозволяють збСЦльшувати обсяг виробництва продукцСЦСЧ без додаткових СЦнвестицСЦйних ресурсСЦв, знижувати собСЦвартСЦсть виробСЦв за рахунок скорочення питомоСЧ амортизацСЦСЧ та витрат на обслуговування виробництва СЦ його управлСЦння, пСЦдвищувати фондовСЦддачу СЦ прибутковСЦсть.

Система показникСЦв, яка всебСЦчно може характеризувати ефективнСЦсть основних фондСЦв, охоплюСФ два СЧх блоки: перший - показники ефективностСЦ вСЦдтворення окремих видСЦв СЦ всСЦСФСЧ сукупностСЦ засобСЦв працСЦ; другий - показники рСЦвня використання в цСЦлому СЦ окремих видСЦв основних фондСЦв.

НеобхСЦднСЦсть вСЦдокремлення у самостСЦйну групу показникСЦв вСЦдтворення засобСЦв працСЦ, якСЦ характеризують процес СЧх руху, технСЦчний стан та структуру, обумовлена тим, що вСЦдтворювальнСЦ процеси СЦстотно СЦ безпосередньо впливають на ступСЦнь ефективностСЦ використання застосовуваних у виробництвСЦ машин, устаткування та СЦнших знарядь працСЦ.

РЖснуюча система показникСЦв ефективностСЦ використання основних фондСЦв вимагаСФ удосконалення з огляду методики обчислення деяких з них та повноти охоплення окремих сторСЦн вСЦдтворення засобСЦв працСЦ.

НеобхСЦдно також розрСЦзняти двСЦ форми оновлення основних фондСЦв - екстенсивну та СЦнтенсивну. Екстенсивне оновлення характеризуСФ темпи збСЦльшення обсягу експлуатованих основних фондСЦв. РЖнтенсивне оновлення - передбачаСФ замСЦну дСЦючих основних фондСЦв новими, бСЦльш ефективними.

Для забезпечення вСЦдтворення основних виробничих фондСЦв важливе значення маСФ вивчення СЧхнього стану та використання. Стан СЦ використання основних виробничих фондСЦв СФ важливим фактором пСЦдвищення ефективноСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства. У процесСЦ виробництва основнСЦ фонди зношуються фСЦзично СЦ старСЦють морально. СтупСЦнь фСЦзичного зносу основних фондСЦв визначаСФться в процесСЦ нарахування амортизацСЦСЧ. Цей процес можна розглядати в кСЦлькох аспектах:

По-перше, як метод визначення поточноСЧ оцСЦнки не зношеноСЧ частини основних фондСЦв.

По-друге, як спосСЦб вСЦднесення на готову продукцСЦю одноразових витрат на основнСЦ фонди.

По-третСФ, як спосСЦб нагромадження фСЦнансових ресурсСЦв для замСЦщення виведених з виробничого процесу основних фондСЦв або вкладання коштСЦв у новСЦ виробництва.

Показники стану й ефективностСЦ використання основних фондСЦв можна об'СФднати в три групи, якСЦ характеризують: 1) забезпечення пСЦдприСФмства основними фондами; 2) стан основних фондСЦв; 3) ефективнСЦсть використання основних фондСЦв.

До показникСЦв, якСЦ характеризують забезпеченСЦсть пСЦдприСФмства основними фондами, належать: фондомСЦсткСЦсть, фондоозброСФнСЦсть, коефСЦцСЦСФнт реальноСЧ вартостСЦ основних виробничих фондСЦв у майнСЦ пСЦдприСФмства.

ФондомСЦсткСЦсть СФ величина зворотна до фондовСЦддачСЦ. Цей показник даСФ можливСЦсть визначити вартСЦсть основних фондСЦв на одну гривню виробленоСЧ продукцСЦСЧ СЦ характеризуСФ забезпеченСЦсть пСЦдприСФмства основними фондами. За нормальних умов фондовСЦддача повинна мати тенденцСЦю до збСЦльшення, а фондомСЦсткСЦсть - до зменшення.

ЗабезпеченСЦсть пСЦдприСФмства основними виробничими фондами визначаСФться рСЦвнем фондоозброСФностСЦ працСЦ. Останню розраховують як вСЦдношення вартостСЦ основних виробничих фондСЦв до кСЦлькостСЦ працюючих на пСЦдприСФмствСЦ. Отже, збСЦльшення рСЦвня фондоозброСФностСЦ СФ позитивним фактором. КоефСЦцСЦСФнт реальноСЧ вартостСЦ основних виробничих фондСЦв у майнСЦ пСЦдприСФмства визначаСФться як вСЦдношення вартостСЦ основних виробничих фондСЦв (за вирахуванням суми СЧхнього зносу) до вартостСЦ майна пСЦдприСФмства.

Якщо коефСЦцСЦСФнт реальноСЧ вартостСЦ основних виробничих фондСЦв у майнСЦ пСЦдприСФмства сягаСФ критичноСЧ позначки (0,2 - 0,3), то реальний виробничий потенцСЦал пСЦдприСФмства буде низьким СЦ треба термСЦново шукати кошти для полСЦпшення становища.

Стан основних виробничих фондСЦв характеризують через такСЦ коефСЦцСЦСФнти: зносу основних фондСЦв; придатностСЦ; оновлення; вибуття (приросту) основних фондСЦв.

КоефСЦцСЦСФнт зносу характеризуСФ частку вартостСЦ основних фондСЦв, що СЧСЧ списано на витрати виробництва в попереднСЦх перСЦодах. КоефСЦцСЦСФнт зносу визначаСФться вСЦдношенням суми зносу основних фондСЦв до балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв.

де Кз - коефСЦцСЦСФнт зносу основних фондСЦв;

Зо - сума зносу основних фондСЦв;

Фк - балансова вартСЦсть основних фондСЦв.

Показник зносу основних фондСЦв може визначатись також у вСЦдсотках на початок СЦ на кСЦнець звСЦтного перСЦоду СЦ даСФ змогу оцСЦнити стан основних фондСЦв.

КоефСЦцСЦСФнт придатностСЦ основних фондСЦв розраховуСФться за формулами:

Кn=1-Кз,        або        Кn=100%-Кз,

де Кn - коефСЦцСЦСФнт придатностСЦ основних фондСЦв;

Кз - коефСЦцСЦСФнт зносу основних фондСЦв.

КоефСЦцСЦСФнт придатностСЦ показуСФ, яка частина основних фондСЦв придатна для експлуатацСЦСЧ в процесСЦ господарськоСЧ дСЦяльностСЦ.

       

КоефСЦцСЦСФнти оновлення та вибуття розраховуються за формулами:

де Ко - коефСЦцСЦСФнт оновлення основних фондСЦв;

Фу - вартСЦсть уведених основних фондСЦв за звСЦтний перСЦод;

Кв - коефСЦцСЦСФнт вибуття основних фондСЦв;

Фв - вартСЦсть виведених основних фондСЦв за звСЦтний перСЦод.

КоефСЦцСЦСФнт оновлення основних фондСЦв характеризуСФ СЦнтенсивнСЦсть уведення в дСЦю нових основних фондСЦв. ВСЦн показуСФ частку введених основних фондСЦв за визначений перСЦод у загальнСЦй вартостСЦ основних фондСЦв на кСЦнець звСЦтного перСЦоду.

КоефСЦцСЦСФнт вибуття показуСФ СЦнтенсивнСЦсть вибуття основних фондСЦв, тобто ступСЦнь вибуття тих основних фондСЦв, якСЦ або морально застарСЦли, або зношенСЦ й непридатнСЦ для подальшого використання. Позитивною в дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства СФ ситуацСЦя, коли вартСЦсть уведених в дСЦю основних фондСЦв перевищуСФ вартСЦсть вибулих основних фондСЦв. Для цього розраховуСФться коефСЦцСЦСФнт приросту основних фондСЦв.

До показникСЦв, якСЦ характеризують ефективнСЦсть використання основних фондСЦв, належать: фондовСЦддача, рентабельнСЦсть основних фондСЦв, сума прибутку на одну гривню основних фондСЦв.

НайбСЦльш загальним показником, який характеризуСФ ефективнСЦсть використання основних фондСЦв, СФ фондовСЦддача.

де Фв - фондовСЦддача основних фондСЦв;

Вп - вартСЦсть виробленоСЧ продукцСЦСЧ за звСЦтний перСЦод;

Фк - балансова вартСЦсть основних фондСЦв на кСЦнець звСЦтного перСЦоду. ВСЦдносним показником ефективностСЦ використання основних фондСЦв СФ рентабельнСЦсть. Цей показник визначаСФться за формулою:

де Рф - рентабельнСЦсть основних фондСЦв;

Пб - балансовий прибуток за звСЦтний перСЦод;

Фк -балансова вартСЦсть основних фондСЦв на кСЦнець звСЦтного перСЦоду.

Абсолютним показником ефективностСЦ використання основних фондСЦв СФ сума прибутку на одну гривню основних фондСЦв.

До показникСЦв ефективностСЦ використання основних фондСЦв можна також вСЦднести показник питомоСЧ ваги активноСЧ частини основних фондСЦв у СЧх загальнСЦй сумСЦ.

РоздСЦл РЖРЖ. ОблСЦк нарахування зносу (амортизацСЦСЧ) основних засобСЦв.


2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизацСЦйних вСЦдрахувань.


ПСЦдприСФмства практично вже усвСЦдомили необхСЦднСЦсть ведення подвСЦйного облСЦку здСЦйснюваних господарських операцСЦй: податкового СЦ бухгалтерського. Що стосуСФться основних фондСЦв, то СЦ тут немаСФ виняткСЦв: податковий облСЦк ведеться згСЦдно зСЦ статтею 8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ, бухгалтерський тАУ згСЦдно з ПБО 7, який СФ обовтАЩязковим для застосування всСЦма пСЦдприСФмствами, СЧх обтАЩСФднаннями СЦ госпрозрахунковими органСЦзацСЦями (крСЦм бюджетних установ) пСЦсля втрати чинностСЦ РЖнструкцСЦСЧ з бухгалтерського облСЦку основних засобСЦв.

Метою ведення бухгалтерського облСЦку та складання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ СФ надання користувачам для прийняття рСЦшень повноСЧ, правдивоСЧ (достовСЦрноСЧ) та неупередженоСЧ СЦнформацСЦСЧ про фСЦнансовий стан, результати дСЦяльностСЦ та рух грошових коштСЦв пСЦдприСФмства.

ДостовСЦрна СЦнформацСЦя про дСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмства, його фСЦнансовий стан необхСЦдна як внутрСЦшнСЦм (апарат управлСЦння), та СЦ зовнСЦшнСЦм користувачам.

Новий пСЦдхСЦд до облСЦку основних засобСЦв та процесу (методСЦв) нарахування амортизацСЦСЧ, що викладений в ПБО 7, перш за все повинен враховувати СЦнтереси внутрСЦшнСЦх користувачСЦв, а потСЦм СЦнших категорСЦй користувачСЦв.

Перш за все СЦнформацСЦя про фСЦнансовий стан (зокрема про стан основних фондСЦв) необхСЦдна "асникам пСЦдприСФмства для управлСЦння господарством, прийняття вСЦдповСЦдних рСЦшень керСЦвництвом тощо.

ВнутрСЦшнСЦ користувачСЦ в процесСЦ прийняття рСЦшень постСЦйно застосовують докладнСЦ данСЦ бухгалтерського облСЦку. Тому необхСЦдно забезпечити СЧх достовСЦрною СЦнформацСЦСФю щодо стану справ на тСЦй чи СЦншСЦй дСЦлянцСЦ облСЦку.

ДостовСЦрна СЦнформацСЦя, щодо стану основних фондСЦв може бути забезпечена у разСЦ вСЦдповСЦдностСЦ фСЦнансового облСЦку основних засобСЦв його реальному стану.

ОсновнСЦ засоби в процесСЦ експлуатацСЦСЧ зношуються, СЦ тому на будь-який обтАЩСФкт нараховуСФться знос. Знос не нараховуСФться тСЦльки по одному виду основних засобСЦв тАУ земельнСЦ дСЦлянки.

ОскСЦльки бухгалтерський облСЦк основних засобСЦв ведеться пообтАЩСФктно, то СЦ знос повинен нараховуватися СЦ вСЦдображатися в бухгалтерському облСЦку по кожному СЦнвентарному обтАЩСФкту основних засобСЦв.

Знос обтАЩСФктСЦв, якСЦ не пСЦдлягають амортизацСЦСЧ, якСЦ використовуються як у виробничСЦй дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств (прикладом можуть бути безоплатно, отриманСЦ автомобСЦлСЦ, обладнання та СЦншСЦ), так СЦ якСЦ не СФ обтАЩСФктами основних виробничих фондСЦв нараховуСФться тСЦльки в бухгалтерському облСЦку.

При цьому нарахування зносу починаСФться з першого мСЦсяця, наступного за мСЦсяцем зарахування обтАЩСФкта основних фондСЦв на баланс пСЦдприСФмства, а припиняСФться тАУ з першого числа мСЦсяця, наступного за мСЦсяцем його вибуття.

Суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань звСЦтного перСЦоду в податковому облСЦку визначаються шляхом застосування норм амортизацСЦСЧ до балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду.

Норми амортизацСЦСЧ встановлюються у вСЦдсотках до балансовоСЧ вартостСЦ кожноСЧ з груп основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду в такому розмСЦрСЦ (в розрахунку на календарний квартал):

Таблиця 2.1.

Норми амортизацСЦйних вСЦдрахувань згСЦдно законодавству.


групи основних засобСЦв

норми амортизацСЦйних вСЦдрахувань в розрахунку на календарний рСЦк, %

норми амортизацСЦйних вСЦдрахувань в розрахунку на календарний квартал, %

група 1

5

1,25

група 2

25

6,25

група 3

15

3,75


До прийняття Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ дСЦяв колишнСЦй порядок амортизацСЦйних вСЦдрахувань. ВСЦн визначався великою кСЦлькСЦстю груп, пСЦдгруп та видСЦв основних фондСЦв з СЦндивСЦдуальними нормами амортизацСЦйних вСЦдрахувань (близько 2 тис.) СЦ використання лСЦнСЦйного методу амортизацСЦСЧ.

Одним з обтАЩСФктСЦв уваги СФ амортизацСЦя податкова, тобто тСЦ суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань, що як складова собСЦвартСЦсть продукцСЦСЧ впливають на величину оподаткованого прибутку. КрСЦм того, через деякСЦ особливостСЦ перехСЦдного перСЦоду (СЦнфляцСЦя, падСЦння платоспроможного попиту) розрив мСЦж податковою та економСЦчною амортизацСЦСФю збСЦльшився.

На порядку денному постало питання про те, щоб для цСЦлей оподаткування радикально спростити чинний порядок амортизацСЦйних вСЦдрахувань, обтАЩСФднавши, за прикладом багатьох розвинутих краСЧн, усСЦ капСЦтальнСЦ активи у декСЦлька великих груп, СЦ встановити такСЦ норми й методи амортизацСЦйних вСЦдрахувань, якСЦ дадуть пСЦдприСФмствам змогу досить швидко компенсувати витрати, повтАЩязанСЦ з придбанням основних фондСЦв.

ХарактернСЦ особливостСЦ правил амортизацСЦСЧ такСЦ:

- обтАЩСФднання усСЦх основних фондСЦв у три великСЦ групи СЦ вСЦдповСЦдно застосування трьох норм амортизацСЦйних вСЦдрахувань;

- розрахунок амортизацСЦйних вСЦдрахувань за методом спадного залишку;

- вСЦдмова вСЦд пообтАЩСФктного облСЦку основних фондСЦв, якСЦ пСЦдпадають пСЦд визначення груп 2 та 3;

-зменшення балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв груп 2 та 3 на суму вартостСЦ СЧх реалСЦзацСЦСЧ;

- розподСЦл витрат повтАЩязаний з полСЦпшенням дСЦючих основних фондСЦв мСЦж збСЦльшенням СЧхньоСЧ балансовоСЧ вартостСЦ СЦ безпосереднСЦм списанням на витрати виробництва не залежить вСЦд виду виконуваних робСЦт (поточний чи капСЦтальний ремонт, реконструкцСЦя та СЦнш.), якСЦ не мають обтАЩСФктивних меж диференцСЦацСЦСЧ, а проводиться за чСЦтким критерСЦСФм вартостСЦ, тобто коли такСЦ витрати меншСЦ за 5% сукупноСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду, то СЧх вСЦдносять до валових витрат; суми ж перевищення, вСЦдповСЦдно, збСЦльшують саму балансову вартСЦсть СЦ у подальшому пСЦдлягають амортизацСЦСЧ;

- можливСЦсть застосувати спецСЦальну схему прискореноСЧ амортизацСЦСЧ для групи 3 за нормами: 1-й рСЦк тАУ 15 вСЦдсоткСЦв, 2-й тАУ 30 вСЦдсоткСЦв, 3-й 20 вСЦдсоткСЦв, 4-й тАУ 15 вСЦдсоткСЦв, 5-й тАУ 10 вСЦдсоткСЦв, 6-й тАУ 5 вСЦдсоткСЦв, 7-й рСЦк тАУ 5 вСЦдсоткСЦв.

Головний напрям критикСЦв описаного порядку амортизацСЦСЧ, покликаного СЦстотно спросити податковий облСЦк, полягаСФ у тому, що вСЦн, на вСЦдмСЦну вСЦд попереднього, не забезпечуСФ повноСЧ компенсацСЦСЧ витрат СЦнвестора на придбання та введення в експлуатацСЦю основних фондСЦв.

Якщо ж характеризувати встановлений законом порядок амортизацСЦСЧ з точки зору фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ, то можна вСЦдзначити таке:

1. Запропонований механСЦзм амортизацСЦйних вСЦдрахувань не вСЦдбиваСФ СЦ у принципСЦ не може вСЦдбивати реальний стан основних фондСЦв. Отже, вСЦн не повинен використовувати у фСЦнансовСЦй звСЦтностСЦ; у противному разСЦ надходитиме неправильна СЦнформацСЦя щодо стану фСЦксованих активСЦв пСЦдприСФмства, призначена для заСЦнтересованих користувачСЦв. Для цСЦлей фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ (що грунтуСФться на концепцСЦСЧ строку корисноСЧ служби активСЦв), методи амортизацСЦСЧ, запропонованСЦ у законСЦ, використовувати тСЦльки для податкових цСЦлей.

2. Впровадження порядку амортизацСЦСЧ з огляду на необхСЦднСЦсть розмежування амортизацСЦСЧ, що обчислюСФться окремо для цСЦлей оподаткування та фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ, означаСФ вСЦдмову вСЦд колишнСЦх традицСЦй бухгалтерського облСЦку СЦ перехСЦд на використання принципСЦв, характерних для СФвропейськоСЧ системи.

3. Коли ж усе-таки виходити з колишнСЦх традицСЦй, що сьогоднСЦ виглядаСФ як найбСЦльш зважене рСЦшення, то положення закону, якСЦ стосуються правил розрахунку амортизацСЦСЧ й облСЦку основних фондСЦв, слСЦд скоригувати, домагаючись бСЦльшоСЧ вСЦдповСЦдностСЦ податкового СЦ фСЦнансового облСЦку.

Повертаючись до Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ, [2] слСЦд зазначити що балансова вартСЦсть основних фондСЦв, якСЦ пСЦдпадають пСЦд визначений груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацСЦю до 01.07.97р., визначаСФться на рСЦвнСЦ СЧх залишковоСЧ вартостСЦ станом на 01.07.97р., з включенням СЧх до вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв з метою подальшоСЧ амортизацСЦСЧ. Перед тим як розрахувати (визначити) балансову вартСЦсть групи основних фондСЦв необхСЦдно зазначити:

ОблСЦк балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв, якСЦ пСЦдпадають пСЦд визначення групи 1, ведеться по кожнСЦй окремСЦй будСЦвлСЦ, спорудСЦ або СЧх структурного компоненту та в цСЦлому по групСЦ 1 як сума балансових вартостей окремих обтАЩСФктСЦв такоСЧ групи.

ОблСЦк балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв, якСЦ пСЦдпадають пСЦд визначення груп 2 СЦ 3, ведеться за сукупною балансовою вартСЦстю вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв незалежно вСЦд часу введення в експлуатацСЦю таких основних фондСЦв. При цьому окремий облСЦк балансовоСЧ вартостСЦ СЦндивСЦдуальноСЧ матерСЦальноСЧ цСЦнностСЦ, що входить до складу основних фондСЦв групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.

Хоча, як зазначено вище, що одиницею облСЦку СФ окремий СЦнвентарний обтАЩСФкт, зазначене характеризуСФ одну з вСЦдмСЦнностей бухгалтерського СЦ податкового облСЦку.

Балансова вартСЦсть групи основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду розраховуСФться за формулою:


Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1),


де: Б(а)- балансова вартСЦсть групи на початок звСЦтного перСЦоду;

Б(а-1)-балансова вартСЦсть групи, на початок перСЦоду, що передував звСЦтному ;

П(а-1)-сума витрат понесених на придбання, реконструкцСЦю та СЦнших полСЦпшень, протягом перСЦоду що передував звСЦтному;

В(а-1)-сума виведених з експлуатацСЦСЧ основних фондСЦв, протягом перСЦоду, що перебував звСЦтному;

А (а-1)-сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань, нарахованих у перСЦодСЦ, що передував звСЦтному.

В II кварталСЦ 2000 року по пСЦдприСФмству не було руху основних фондСЦв, а також не було полСЦпшення, тодСЦ вказана в них формула спроститься:

Б(а) = Б(а-1) тАУ А-1)


Використовуючи данСЦ по пСЦдприСФмству наведенСЦ в (додатку 3) СЦ в результатСЦ арифметичного пСЦдрахунку отримаСФмо балансову вартСЦсть груп основних фондСЦв на початок РЖРЖРЖ - го кварталу 2000 року.

Б(а) групи1 на 01.10.00 = 115540 грн. тАУ 115540 грн. х 1.25% х 0.8 = 114385 грн;

Б(а) групи 2 на 01.10.00 = 21650 грн. тАУ 21650 грн. х 6.25% х 0.8 = 20568грн;

Б(а) групи 3 на 01.10.00 = 9660 грн. тАУ 9660 грн. х 3.75% х 0.8 = 9370 грн.

Розглянемо нарахування амортизацСЦСЧ на прикладСЦ одного обтАЩСФкту групи2.

ПСЦдприСФмство придбало 5 персональних комптАЩютерСЦв по цСЦнСЦ 2000грн. за штуку (без ПДВ) на загальну суму 10000грн. в сСЦчнСЦ 2000 року (для зручностСЦ не використовуСФться понижуючий коефСЦцСЦСФнт 0,8).

В РЖ кварталСЦ 2000 року на комптАЩютери амортизацСЦСЧ не буде нараховуватись, оскСЦльки балансова вартСЦсть (а вони вСЦдносяться до групи 2) на 01.01.00 дорСЦвнюСФ нулю.

Нарахування амортизацСЦСЧ на протязСЦ року приводиться в таблицСЦ 2.2. (для полегшення розрахункСЦв не приводимо данСЦ про вибуття або передачСЦ - зменшення здСЦйснювалось тСЦльки по причинСЦ зносу).

Таблиця 2.2.

ПерСЦод

ПервСЦсна вартСЦсть на початок кварталу, грн

ЗбСЦльшення вартостСЦ

Знос (амортизацСЦя)

Базисна вартСЦсть на кСЦнець квар. грн.

РЖ кв. 2000

-

10000

-

10000

РЖРЖ кв.2000

10000

-

625

9375

РЖРЖРЖ кв.2000

9375

-

586

8789

РЖV кв.2000

8789

-

549

8240


Як видно з таблицСЦ, основнСЦ засоби групи щоквартально втрачають частину своСФСЧ вартостСЦ шляхом зносу в результатСЦ чого, в кСЦнцСЦ року СЧх вартСЦсть (комптАЩютерСЦв) склала 8240 грн., а загальний рСЦчний знос:


(10000-8240) = 1760 грн. або 17.6 %.


ЗгСЦдно статтСЦ 3 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] обтАЩСФкт оподаткування (податком на прибуток) зменшуСФться на суму амортизацСЦйних вСЦдрахувань.

З 01.01.2000 року - понижуючий коефСЦцСЦСФнт не застосовуСФться, а з 01.04.2000 року з понижуючим коефСЦцСЦСФнтом 0,8 (Закон УкраСЧни "Про внесення змСЦн до деяких законодавчих актСЦв УкраСЧни з питань оподаткуваннятАЭ)[3].

Порядок визначення сум податку на прибуток пСЦдприСФмств, одержаного за рахунок змСЦни понижуючого коефСЦцСЦСФнта 0,8 при застосуваннСЦ норм амортизацСЦСЧ у 2000 роцСЦ, та спрямування зазначених коштСЦв до Державного бюджету УкраСЧни, СФ обовтАЩязковим для застосування всСЦма платниками податку на прибуток пСЦдприСФмства та передбачаСФ, що платники податку на прибуток пСЦдприСФмств самостСЦйно, використовуючи вСЦдповСЦднСЦ варСЦанти розрахунку, визначають та спрямовують до державного бюджету суму податку одержаного за рахунок змСЦни понижуючого коефСЦцСЦСФнта при застосуваннСЦ норм амортизацСЦСЧ, а також визначають суму податку, що пСЦдлягають зарахуванню до мСЦiевого бюджету. УсСЦ розрахунки проводяться в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Перерахування коштСЦв до державного та мСЦiевого бюджетСЦв здСЦйснюСФться платником податку за окремими платСЦжними дорученнями.

ОсновнСЦ засоби визнаються, тобто вСЦдображаються в балансСЦ пСЦдприСФмства, якщо вСЦдповСЦдають загальними критерСЦям визнання активСЦв, а саме:

 • СЦснуСФ ймовСЦрнСЦсть того, що пСЦдприСФмство отримаСФ в майбутньому економСЦчнСЦ вигоди, повтАЩязанСЦ з використанням цього активу;
 • його оцСЦнка може бути достовСЦрно визначена.

УпевненСЦсть в тому, що обтАЩСФкт основних засобСЦв вСЦдповСЦдаСФ першому критерСЦю, повтАЩязана з наявнСЦстю пСЦдтвердження, що всСЦ ризики та винагороди, повтАЩязанСЦ з його використанням, вже перейшли до пСЦдприСФмства.

ЗгСЦдно Закону УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦтАЭ [1] економСЦчна вигода тАУ потенцСЦальна можливСЦсть отримання пСЦдприСФмством грошових коштСЦв вСЦд використання цих активСЦв. БСЦльш детально, чи в бСЦльш широкому розумСЦннСЦ, термСЦн "майбутня економСЦчна вигодатАЭ тАУ розглядаСФться як потенцСЦал, який може сприяти надходженню на пСЦдприСФмство, прямо чи непрямо, грошових коштСЦв та СЧх еквСЦвалентСЦв.

ПотенцСЦал може бути виробничим, тобто частиною господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства. ПотенцСЦал може "набуватитАЭ форму конвертованостСЦ в грошовСЦ кошти та СЧх еквСЦваленти (тобто СФ можливСЦсть продажу чи обмСЦну теж СФ майбутньою економСЦчною вигодою) чи можливСЦсть зменшувати залишок грошових коштСЦв, наприклад, коли альтернативний виробничий процес зменшуСФ витрати на виробництво. МожливСЦ такСЦ шляхи надходження на пСЦдприСФмство майбутнСЦх економСЦчних вигод:

 • використання окремо чи разом з СЦншими активами у виробництвСЦ продукцСЦСЧ, продажу товарСЦв, надання послуг чи виконаннСЦ робСЦт, якСЦ призначенСЦ для реалСЦзацСЦСЧ пСЦдприСФмством;
 • обмСЦн на СЦншСЦ активи, в тому числСЦ на грошовСЦ кошти;
 • використання для погашення заборгованостСЦ;
 • розподСЦлення мСЦж "асниками пСЦдприСФмства.

Не можуть бути признанСЦ основних засобСЦв обтАЩСФктами, якСЦ не пригоднСЦ до використання внаслСЦдок фСЦзичного чи морального зносу.

Враховуючи вищезазначене, при переходСЦ на новий План рахункСЦв бухгалтерського облСЦку [9], необхСЦдно врахувати ймовСЦрнСЦсть того чи отримаСФ базове пСЦдприСФмство ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ в майбутньому економСЦчнСЦ вигоди.

Грунтуючись на оцСЦнках керСЦвництва та СЦнших спецСЦалСЦстСЦв пСЦдприСФмства основних засобСЦв ПЭВМ Рентиум-150, 1пtе1 СЦ Карманний телефон 4501 не можуть бути признанСЦ активом внаслСЦдок морального зносу, а ПК 686 РR 150 1пtе1 внаслСЦдок фСЦзичного зносу. ЦСЦ обтАЩСФкти списуються з балансу:

Дт 442 "НепокритСЦ збиткитАЭ                Кт 10 "ОсновнСЦ засобитАЭ 2177 грн.

з одночасним оприбуткуванням СЧх як СЦнших необоротних активСЦв виходячи з цСЦни можливоСЧ реалСЦзацСЦСЧ:

Дт 18 "РЖншСЦ необоротнСЦ активитАЭ        Кт 75 "НадзвичайнСЦ доходитАЭ 2177грн.

В данСЦй ситуацСЦСЧ, необхСЦдно звернути увагу, на те що амортизацСЦя з метою оподаткування на вищевказанСЦ основнСЦ фонди, якСЦ належать до 2 групи продовжуСФ нараховуватись.

СлСЦд мати на увазСЦ, що в деяких випадках основнСЦ засоби безпосередньо не збСЦльшують економСЦчних вигод, але можуть бути потрСЦбнСЦ для забезпечення отримання майбутнСЦх економСЦчних вигод вСЦд СЦнших активСЦв. Прикладом СФ основнСЦ засоби придбанСЦ для охорони навколишнього середовища або з метою безпеки.


2.2. Порядок збСЦльшення та зменшення балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв.


Як зазначалося вище, сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань звСЦтного перСЦоду визначаСФться шляхом застосування норм амортизацСЦСЧ до балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду. Отже, базою нарахування амортизацСЦйних вСЦдрахувань СФ балансова вартСЦсть груп основних фондСЦв. В даному роздСЦлСЦ розглянуто питання щодо порядку збСЦльшення або зменшення балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв, з метою подальшого вСЦрного визначення (нарахування) амортизацСЦйних вСЦдрахувань.

Балансова вартСЦсть груп основних фондСЦв, якСЦ пСЦдлягають амортизацСЦСЧ, збСЦльшуСФться у разСЦ:

- придбання пСЦдприСФмством основних фондСЦв;

- самостСЦйного виготовлення основних фондСЦв;

- отримання основних фондСЦв за договорами фСЦнансового лСЦзингу (оренди);

- полСЦпшення основних фондСЦв;

- проведення щорСЦчноСЧ СЦндексацСЦСЧ балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв.

Коротко розглянемо випадки збСЦльшення балансовоСЧ вартостСЦ груп основних засобСЦв.

Балансова вартСЦсть груп основних фондСЦв пСЦдприСФмств збСЦльшуСФться за рахунок, як нових так СЦ тих, що були в експлуатацСЦСЧ основних фондСЦв, а також за рахунок самостСЦйного виготовлення основних фондСЦв.

Для цСЦлей оподаткування, згСЦдно пСЦдпункту 8.1.2 ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ, [2] витрати на придбання основних фондСЦв СЧх самостСЦйне виготовлення (включаючи витрати на заробСЦтну плату робСЦтникам якСЦ були задСЦянСЦ в виготовленнСЦ) для "асних виробничих потреб пСЦдлягають амортизацСЦСЧ.

У разСЦ здСЦйснення витрат на придбання основних фондСЦв балансова вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи збСЦльшуСФться на суму вартостСЦ СЧх придбання з урахуванням транспортних та страхових платежСЦв, а також СЦнших витрат, в звтАЩязку з таким придбанням, без урахування податку на додаткову вартСЦсть. якщо платник податку на прибуток пСЦдприСФмства зареСФстрований як платник ПДВ.

Закон УкраСЧни "Про оподатковування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] прямо не встановлюСФ порядку визначення дати збСЦльшення балансовоСЧ вартостСЦ груп ОФ.

З цього може слСЦдувати тСЦльки те, що дата виникнення таких витрат повинна визначатися в загальному порядку, встановленому ст.11 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ, [2] для визначення дати збСЦльшення валових витрат, тобто по першому з двох подСЦй: оплатСЦ або одержаннСЦ об'СФкта.

Для так званих "довгострокових контрактСЦвтАЭ, тобто контрактСЦв на виготовлення об'СФкта тривалСЦстю бСЦльш 9 мСЦсяцСЦв, це правило сформульоване в пп.7.10.11 п.7.10 ст.7 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ: [2] "У випадку якщо об'СФкт довгострокового контракту вСЦдноситься до основних фондСЦв замовника, замовник у порядку, визначеному в статтСЦ 8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ[2], збСЦльшуСФ балансову вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв на суму коштСЦв, матерСЦальних або нематерСЦальних активСЦв, що пСЦдлягають амортизацСЦСЧ, наданих виконавцю у виглядСЦ авансСЦв (передоплати) або вартостСЦ об'СФкта довгострокового договору (контракту) або його частини, що переданСЦ на баланс замовникатАЭ.

З цього слСЦдуСФ, що для цСЦлей оподатковування балансова вартСЦсть груп ОФ може збСЦльшуватися на дату списання коштСЦв СЦз банкСЦвського рахунку в оплату ОФ або дату одержання об'СФкта ОФ.

Таким чином, балансова вартСЦсть групи ОФ може збСЦльшуватися не тСЦльки до введення в експлуатацСЦю об'СФктСЦв, але навСЦть до СЧхнього одержання пСЦдприСФмством. ПростСЦше говорячи, вартСЦсть не встановленого устаткування, придбаних для ведення будСЦвельних робСЦт матерСЦалСЦв, а також сума авансСЦв, сплачених постачальникам СЦ пСЦдрядчикам, збСЦльшують балансову вартСЦсть груп ОС.

Що стосуСФться отримання основних фондСЦв за договорами фСЦнансового лСЦзингу (оренди) тАУ балансова вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв зменшуСФться на вартСЦсть основних фондСЦв, якСЦ надаються платником податку у фСЦнансовий лСЦзинг (оренду) у порядку передбаченому для продажу основних фондСЦв. При цьому лСЦзингоотримувач (орендатор) збСЦльшуСФ балансову вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв у порядку передбаченому для придбання основних фондСЦв.

АмортизацСЦя витрат на полСЦпшення основних фондСЦв, одержаних в оперативний лСЦзинг (оренду).

У разСЦ коли договСЦр оперативного лСЦзингу (оренди) зобовтАЩязуСФ або дозволяСФ орендарю здСЦйснювати полСЦпшення обтАЩСФкта оперативного лСЦзингу, орендар може збСЦльшити (створити) балансову вартСЦсть вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв на вартСЦсть фактично проведених полСЦпшень.

При цьому орендарем не враховуСФться балансова вартСЦсть обтАЩСФкта оперативного лСЦзингу (оренди) за винятком вартостСЦ фактично проведених його полСЦпшень.

БСЦльш детально розглянемо питання поточного СЦ капСЦтального ремонту, реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ, технСЦчного переозброСФння та СЦнших видСЦв полСЦпшень основних фондСЦв.

Як зазначено в ЗаконСЦ УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ, [2] платники податку мають право протягом звСЦтного року вСЦднести до валових витрат будь-якСЦ витрати, повтАЩязанСЦ з полСЦпшенням основних фондСЦв, у сумСЦ що не перевищуСФ птАЩять вСЦдсоткСЦв сукупноСЧ балансовоСЧ вартостСЦ  груп основних фондСЦв на початок звСЦтного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, вСЦдносяться на збСЦльшення балансовоСЧ вартостСЦ груп 2 СЦ 3 (балансовоСЧ вартостСЦ окремого обтАЩСФкта основних фондСЦв групи 1) та пСЦдлягають амортизацСЦСЧ за нормами, передбаченими для вСЦдповСЦдних основних фондСЦв.

ВСЦдповСЦдно до пп.8.7.1 п.8.7 ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] пСЦдприСФмства на початку року повиннСЦ встановити граничну суму витрат на полСЦпшення ОФ, що може бути включена у валовСЦ витрати. НСЦякСЦ змСЦни у вартостСЦ ОФ на цю суму (квоту) не впливають. ОблСЦк витрат на полСЦпшення ОФ ведеться наростаючим пСЦдсумком СЦз початку року СЦ включаСФться у валовСЦ витрати по загальних правилах доти, поки сума витрат не досягне встановленоСЧ межСЦ. Квота може бути використана за мСЦсяць або ж може залишитися невикористаною протягом усього року.

Розглянемо на прикладСЦ даних пСЦдприСФмства "ЕлСЦон 2000тАЭ:

Сукупна балансова вартСЦсть виробничих основних фондСЦв на 01.01.2000р - 125000 грн. За даними балансу:

Таблиця 2.3.

Показники

Група РЖ

Група РЖРЖ

Група РЖРЖРЖ

Разом

Балансова вартСЦсть

80000

20000

25000

125000


На протязСЦ першого кварталу здСЦйснений поточний ремонт примСЦщення на суму 3000 грн. (без ПДВ). ПридбанСЦ основнСЦ фонди групи 2 на суму 8000 грн. На протязСЦ другого кварталу здСЦйснена модернСЦзацСЦя основних фондСЦв групи 2 на суму 6000 грн. (без ПДВ). ПроданСЦ обтАЩСФкти основних фондСЦв групи 2 на суму 2100 грн., первСЦсна вартСЦсть яких - 4000 грн. (без ПДВ).

В третьому кварталСЦ операцСЦСЧ. з основними фондами не здСЦйснювались.

ОперацСЦСЧ вСЦдображаються в наступному порядку:

1. Розрахунок амортизацСЦСЧ за РЖ квартал:

Таблиця 2.4.

Групи

Розрахунок

Сума (грн.)

Проводка

Група РЖ

80000х1,25%

1000

Кт - 131

Група 2

20000х6,25%

1250

Кт - 131

Група 3

25000х3,75%

938

Кт - 131

Разом


31882. Списання витрат на поточний ремонт в першому кварталСЦ. Балансова вартСЦсть основних фондСЦв на 01.01.2000 р. - 125000 грн.

ЛСЦмСЦт суми яка вСЦдноситься до валових витрат (125000х5%), - 6250грн. Використано в I кварталСЦ 3000грн.

Залишок на 01.04.2000р.                                        3250грн.

Дт 91                Кт 631                                                3000грн


3 Придбання основних фондСЦв (введенСЦ в експлуатацСЦю):

Дт 104        Кт 152                                                8000грн.


4.Розрахунок бази амортизацСЦСЧ за II квартал .

Таблиця 2.5.

Показники

Група РЖ

Група РЖРЖ

Група РЖРЖРЖ

Разом

Балансова вартСЦсть

79000

26750

24062

129812


5.Розрахунок амортизацСЦСЧ за II квартал.

Таблиця 2.6.

Групи

Розрахунок
Сума (грн.)
Проводка

Група РЖ

79000х1,25%

988

Кт тАУ 131

Група 2

26750х6,25%

1672

Кт тАУ 131

Група 3

24062х3,75%

902

Кт тАУ 131

Разом


35626. Списання витрат на поточний ремонт в II кварталСЦ.

Залишок лСЦмСЦту по 01.04.2000р                                3250грн.

Використано                                                        3250грн.

Залишок на 01.07.2000 р.                                         тАУ

Дт 91        Кт 2631                                                3250грн.


7. Продаж основних фондСЦв групи 2

Таблиця 2.7.

ЗмСЦст операцСЦСЧ

Дт

Кт

Сума (грн)

1

ВСЦдвантаження ОФ по цСЦнСЦ продажу

361

742

2100

2

ПДВ в сумСЦ продажу

742

641

350

3

Списання ОФ по облСЦковСЦй вартостСЦ

742

104

4000

4

Списання суми перевищенСЦй облСЦковоСЧ вартостСЦ над цСЦною продажу

4000-(2100-350)


131


742


2250


8. Розрахунок бази амортизацСЦСЧ III кварталу.

Таблиця 2.8.

Показники

Група РЖ

Група РЖРЖ

Група РЖРЖРЖ

Разом

Балансова вартСЦсть

78012

22978

23160

124150


9. Розрахунок амортизацСЦСЧ за III квартал.

Таблиця 2.9.

Групи

Розрахунок

Сума (грн)

Проводка

Група РЖ

78012х1,25%

975

Кт тАУ 131

Група 2

22978х6,25%

1436

Кт тАУ 131

Група 3

23160х3,75%

869

Кт тАУ 131

Разом


328010.Таблиця бухгалтерських проводок:

Таблиця 2.10.

ЗмСЦст операцСЦСЧ

Дт

Кт

Сума (грн)

РЖ кв.

Нарахування амортизацСЦСЧ гр.1

23

131

1000


Нарахування амортизацСЦСЧ гр.2

23

131

1250


Нарахування амортизацСЦСЧ гр.3

23

131

938


Списання вартостСЦ ремонту

91

631

3000


Придбання ОФ гр.2

104

152

8000

РЖРЖ кв.

Нарахування амортизацСЦСЧ гр.1

23

131

988


Нарахування амортизацСЦСЧ гр.2

23

131

1672


Нарахування амортизацСЦСЧ гр.3

23

131

902


Списання вартостСЦ ремонту

91

631

3250


Продаж ОФ гр.2

361

742

742

641

2100

350

742

131

104

742

4000

2250

РЖРЖРЖ кв.

Нарахування амортизацСЦСЧ гр.1

23

131

975


Нарахування амортизацСЦСЧ гр.2

23

131

1436


Нарахування амортизацСЦСЧ гр.3

23

131

869

Балансова вартСЦсть основних засобСЦв, що стосуСФться бухгалтерського облСЦку, СФ сума за якою основнСЦ засоби наведенСЦ в балансСЦ пСЦсля вирахування суми накопиченоСЧ амортизацСЦСЧ (накопиченого зносу).

Балансова вартСЦсть основних засобСЦв може змСЦнюватись не лише в наслСЦдок амортизацСЦСЧ та переоцСЦнки, а й в результатСЦ додаткових витрат, понесених пСЦдприСФмством пСЦсля надходження обтАЩСФкта.

ПСЦсля надходження основних засобСЦв пСЦдприСФмство може мати витрати, повтАЩязанСЦ з СЧхньою експлуатацСЦСФю або полСЦпшенням СЧх стану. ПСЦдхСЦд до вСЦдображення таких витрат в бухгалтерському облСЦку залежить вСЦд СЧхнього впливу на майбутнСЦ економСЦчнСЦ вигоди, що очСЦкуються вСЦд використання обтАЩСФкта (рис. 2.).

Рис. 2. ПСЦдходи до облСЦку витрат, повтАЩязаних з утриманням основних засобСЦв.

Витрати повтАЩязанСЦ з полСЦпшенням стану основних засобСЦв, що призводять до збСЦльшення очСЦкуваних майбутнСЦх економСЦчних вигод, включаються до балансовоСЧ вартостСЦ основних засобСЦв.

Прикладом такого полСЦпшення СФ:

 • модернСЦзацСЦя обтАЩСФкта основних засобСЦв з метою подовження строку його корисноСЧ експлуатацСЦСЧ або збСЦльшення його виробничоСЧ потужностСЦ;
 • замСЦна окремих частин верстата для пСЦдвищення якостСЦ продукцСЦСЧ, яка виробляСФться;
 • впровадження бСЦльш ефективного технологСЦчного процесу, що дало змогу зменшити первСЦсно оцСЦненСЦ виробничСЦ витрати.

РД два варСЦанти вСЦдображення в облСЦку витрат, повтАЩязаних з полСЦпшенням основних засобСЦв.

При першому варСЦантСЦ сума витрат на полСЦпшення списуСФться на рахунок "ОсновнСЦ засобитАЭ:

Дт рахунку "ОсновнСЦ засобитАЭ;

Кт рахунку "ГрошовСЦ коштитАЭ або СЦнших рахункСЦв.

При другому варСЦантСЦ сума витрат на полСЦпшення  списуСФться на зменшення накопиченого зносу:

Дт рахунку "Знос основних засобСЦвтАЭ;

Кт рахунку "ГрошовСЦ коштитАЭ або СЦнших рахункСЦв.

Витрати на ремонт СЦ обслуговування основних засобСЦв звичайно здСЦйснюються для вСЦдновлення або пСЦдтримання очСЦкуваних вСЦд них майбутнСЦх економСЦчних вигод. Через це такСЦ видатки списуються в момент СЧх виникнення.

В податковому облСЦку вСЦдображення таких витрат не залежить вСЦд СЧхнього впливу на майбутнСЦ економСЦчнСЦ вигоди, що очСЦкуються вСЦд використання обтАЩСФкту.

ПСЦдприСФмство "ЕлСЦон 2000тАЭ 10.01.2000 р. придбало, для "асних потреб, комптАЩютер Celeron 460 Intel вартСЦстю 6600 грн.

Таблиця 2.11.

Бухгалтерський облСЦк

Сума, грн

Податковий облСЦк

Сума, грн

ПервСЦсна вартСЦсть

6600

Балансова вартСЦсть РЖРЖ групи

24000

Знос

1650

Балансова вартСЦсть

4950


На протязСЦ РЖРЖРЖ кв. 2000 року здСЦйсненСЦ витрати на ремонт в сумСЦ 1500 грн. А також здСЦйсненСЦ витрати на модифСЦкацСЦю обтАЩСФкта, що збСЦльшили його виробничСЦ потужностСЦ в сумСЦ 3750 грн.

Таблиця 2.12.

Бухгалтерський облСЦк

Сума, грн.

Податковий облСЦк

Сума, грн.

ПервСЦсна вартСЦсть

10350

Балансова вартСЦсть РЖРЖ групи

24000

Знос

1650

Балансова вартСЦсть

8700

Витрати

1500

ВаловСЦ витрати

5250


Отже, балансова вартСЦсть обтАЩСФкта в бухгалтерському облСЦку збСЦльшилась на суму 3750 грн., в той же час як балансова вартСЦсть РЖРЖ групи залишилась незмСЦнною.

Це ще раз пСЦдкреслюСФ вСЦдмСЦнностСЦ в облСЦках (податковому та бухгалтерському) та необхСЦднСЦсть ведення кожного за окремими правилами встановленими законодавством.


2.3. ОблСЦк амортизацСЦСЧ СЦ зносу основних засобСЦв.


Характерною рисою основних фондСЦв (засобСЦв) СФ СЧхня тривала участь у виробничому процесСЦ зСЦ зберСЦганням основних особливостей СЦ початковоСЧ форми. Проте протягом строку експлуатацСЦСЧ основних засобСЦв втрачають своСЧ споживчСЦ СЦ фСЦзичнСЦ якостСЦ СЦ в остаточному пСЦдсумку стають непридатними до експлуатацСЦСЧ.

МатерСЦальне зношування основних фондСЦв (засобСЦв) маСФ назву фСЦзичний знос. Втрачаючи початковСЦ якостСЦ, основнСЦ засоби переносять свою вартСЦсть на готову продукцСЦю (роботи, послуги). За перСЦод експлуатацСЦСЧ початкова вартСЦсть основних фондСЦв (засобСЦв) повинна бути цСЦлком перенесена на готову продукцСЦю. Цей забезпечуСФться щорСЦчними вСЦдрахуваннями, що називаються амортизацСЦйними вСЦдрахуваннями.

Таким чином, амортизацСЦя - це процес перенесення вартостСЦ основних фондСЦв (засобСЦв) на вироблену продукцСЦю (роботи, послуги). З СЦншого боку, амортизацСЦя - це грошове вираження зносу, що провадиться з метою вСЦдновлення вартостСЦ основних засобСЦв у процесСЦ виробництва.

З метою оподаткування, Законом УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] встановленСЦ норми амортизацСЦСЧ у вСЦдсотках до балансовоСЧ вартостСЦ кожноСЧ з груп основних фондСЦв на початок звСЦтного (податкового) перСЦоду в розмСЦрах, що наведенСЦ в таблицСЦ 2.1.

ВСЦдповСЦдно до Закону "Про внесення змСЦн до деяких законодавчих актСЦв УкраСЧни з питань оподаткуваннятАЭ вСЦд 02.03.2000р. №1523-РЖРЖРЖ встановленСЦ норми амортизацСЦСЧ (груп 1-3) використовуються з 01.04.2000р. до 31.12.2000р. з коефСЦцСЦСФнтом 0,8 [3].

Платник податку може самостСЦйно прийняти рСЦшення про прискорену амортизацСЦю основних засобСЦв групи 3.

Зазначене рСЦшення не може бути прийнято платниками податку, що випускають продукцСЦю (роботи, послуги), цСЦни (тарифи) на якСЦ встановлюються (регулюються) державою. ОблСЦк таких основних засобСЦв регулюСФться окремо по кожному обтАЩСФкту.

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування нараховуються на балансову вартСЦсть таких обтАЩСФктСЦв, яка дорСЦвнюСФ СЧх первСЦснСЦй вартостСЦ, збСЦльшенСЦй на суму витрат, повтАЩязаних з покращанням таких засобСЦв.

Як зазначалось вище балансова вартСЦсть групи основних засобСЦв на початок звСЦтного перСЦоду для розрахунку амортизацСЦйних вСЦдрахувань розраховуСФться за формулою, наведеною у пунктСЦ 2.1.

ОсновнСЦ засоби в процесСЦ СЧх використання зношуються, старСЦють вСЦд чого СЧх первСЦсна вартСЦсть зменшуСФться. Грошове вираження втрати обтАЩСФктом своСЧх фСЦзичних та технСЦко-економСЦчних якостей називаСФться зносом основних засобСЦв. Знос основних засобСЦв вСЦдображаСФться в балансСЦ окремою статтею. Фактори, якСЦ обмежують строк експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв, можуть бути подСЦленСЦ на двСЦ основнСЦ групи: фСЦзичнСЦ та функцСЦональнСЦ.

До фСЦзичних вСЦдносяться знос, який виникаСФ в ходСЦ господарськоСЧ експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта, псування з плином часу, пошкодження та руйнування.

До функцСЦональних вСЦдносяться тСЦ причини, якСЦ обмежують строк експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв, незважаючи на СЧх фСЦзичну повноцСЦннСЦсть. В краСЧнах з розвиненою економСЦкою широко розповсюджене таке явище, як старСЦння виробничого обладнання в результатСЦ появи новоСЧ технСЦки та технологСЦСЧ. ТехнологСЦчна невСЦдповСЦднСЦсть виникаСФ в тому випадку, коли фСЦзично повноцСЦнний обтАЩСФкт перестаСФ вСЦдповСЦдати дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства.

Бухгалтерський облСЦк амортизацСЦСЧ регламентуСФться ПБО 7 [12]. ВСЦдповСЦдно до п.4 ПБО 7 [12] поняття "амортизацСЦятАЭ визначене як систематичний розподСЦл вартостСЦ, що амортизуСФться необоротних активСЦв протягом термСЦну СЧхнього корисного використання (експлуатацСЦСЧ).

Бухгалтерський облСЦк зносу основних засобСЦв ведеться на рахунку 13 "Знос необоротних активСЦвтАЭ субрахунку 131 "Знос основних засобСЦвтАЭ, на якому узагальнюСФться СЦнформацСЦя про суму зносу тих необоротних активСЦв, облСЦк яких ведеться на рахунку 10 "ОсновнСЦ засобитАЭ (крСЦм 101 "ЗемельнСЦ дСЦлянкитАЭ).

ВСЦдповСЦдно до п.5.2. ПБО 7 [12] до основних засобСЦв вСЦдносяться СЦ СЦншСЦ необоротнСЦ активи, якСЦ облСЦковуються на рахунку 11 "РЖншСЦ необоротнСЦ активитАЭ. Бухгалтерський облСЦк зносу СЦнших нематерСЦальних активСЦв ведеться на субрахунку 132 "Знос СЦнших необоротних активСЦвтАЭ.

Об'СФктом амортизацСЦСЧ СФ основнСЦ засоби. Одиницею облСЦку основних засобСЦв СФ об'СФкт основних засобСЦв. Отже, амортизацСЦя нараховуСФться на кожний конкретний об'СФкт основних засобСЦв, а нарахувати амортизацСЦю - значить, визначити (розрахувати) ту частину амортизуСФмоСЧ вартостСЦ об'СФкту необоротних активСЦв, що повинна бути вСЦднесена до витрат поточного перСЦоду.

ВСЦдповСЦдно до ПБО 7 [12] не нараховуСФться амортизацСЦя на такий специфСЦчний об'СФкт основних засобСЦв як земля (у бухгалтерському облСЦку субрахунок 101 "ЗемельнСЦ дСЦлянкитАЭ), строк корисного використання якоСЧ необмежений. РЖ це - СФдиний виняток СЦз загального правила.

Базою для нарахування амортизацСЦСЧ СФ вартСЦсть, що пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ - вСЦдповСЦдно до визначення, наведеному в п. 4 ПБО 7 [12], вартСЦсть, що пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ - це "початкова або переоцСЦнена вартСЦсть необоротних активСЦв за вСЦдрахуванням СЧхньоСЧ лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦтАЭ. Якщо лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть дорСЦвнюСФ нулю, то вартСЦсть, що пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ дорСЦвнюСФ початковСЦй або переоцСЦненСЦй. Таким чином, вартСЦсть яка амортизуСФться може бути менша початковоСЧ або переоцСЦненоСЧ, може дорСЦвнювати СЧй, але не може перевищувати цю вартСЦсть.

Нарахування амортизацСЦСЧ починаСФться з мСЦсяця, що слСЦдуСФ за мСЦсяцем, у якому об'СФкт основних засобСЦв став придатним для корисного використання. АмортизацСЦя нараховуСФться щомСЦсяця протягом усього строку корисного використання об'СФкта. Нарахування амортизацСЦСЧ припиняСФться починаючи з мСЦсяця, що слСЦдуСФ за мСЦсяцем вибуття об'СФкта основних засобСЦв. Нарахування амортизацСЦСЧ здСЦйснюСФться протягом термСЦну корисного використання (експлуатацСЦСЧ) об'СФкту, що встановлюСФться пСЦдприСФмством при визнаннСЦ цього об'СФкта активом (при зарахуваннСЦ на баланс), СЦ припиняСФться на перСЦод його реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ, добудування, дообладнання СЦ консервацСЦСЧ. Одночасно, необхСЦдно мати на увазСЦ, що у податковому облСЦку у разСЦ виведення з експлуатацСЦСЧ окремих обтАЩСФктСЦв фондСЦв груп 2 СЦ 3 у звтАЩязку з СЧх капСЦтальним ремонтом, реконструкцСЦСФю, модернСЦзацСЦСФю та консервацСЦСФю балансова вартСЦсть груп не змСЦнюСФться, тобто амортизацСЦя продовжуСФ нараховуватись.

ПСЦд термСЦном корисного використання розумСЦСФться очСЦкуваний перСЦод часу, протягом якого необоротнСЦ активи будуть використовуватися пСЦдприСФмством або з СЧхнСЦм використанням буде зроблений (виконаний) очСЦкуваний пСЦдприСФмством обсяг продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг).

Метод нарахування амортизацСЦСЧ вибираСФться пСЦдприСФмством самостСЦйно з урахуванням очСЦкуваного способу одержання економСЦчних вигод вСЦд його використання. Якщо очСЦкуваний спосСЦб одержання економСЦчних вигод змСЦнюСФться, може бути обраний СЦнший метод нарахування амортизацСЦСЧ.

Таким чином, пСЦдприСФмство повинно по кожному об'СФктСЦ основних засобСЦв визначити лСЦквСЦдацСЦйну вартСЦсть, термСЦн корисного використання об'СФкта СЦ метод нарахування амортизацСЦСЧ.

Для визначення вартостСЦ, яка пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ пСЦдприСФмство повинно визначити лСЦквСЦдацСЦйну вартСЦсть.

ПСЦд лСЦквСЦдацСЦйною вартСЦстю розумСЦСФться сума коштСЦв або вартСЦсть СЦнших активСЦв, що пСЦдприСФмство очСЦкуСФ одержати вСЦд реалСЦзацСЦСЧ (лСЦквСЦдацСЦСЧ) необоротних активСЦв пСЦсля закСЦнчення строку СЧхнього корисного використання (експлуатацСЦСЧ), за вСЦдрахуванням витрат, пов'язаних СЦз продажем (лСЦквСЦдацСЦСФю).

Наприклад, пСЦдприСФмство придбало автомобСЦль за 50 000 грн. СЦ розраховуСФ продати його через 5 рокСЦв за 8 000 грн., а витрати на реалСЦзацСЦю очСЦкуються в межах 1 000 грн., тодСЦ вартСЦсть автомобСЦля, що пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ, дорСЦвнюСФ: 50 000 - (8 000 - 1 000) = 43 000 грн.

НеобхСЦдно вСЦдзначити, що на практицСЦ досить важко передбачити лСЦквСЦдацСЦйну вартСЦсть основних засобСЦв у момент СЧх надходження. У зв'язку з цим, у випадку якщо СЧх лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть незначна або немаСФ можливостСЦ здСЦйснити СЧСЧ оцСЦнку, зазвичай вважаСФться, що лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть об'СФкта дорСЦвнюСФ нулю, що передбачено в облСЦковСЦй полСЦтицСЦ ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ

ТермСЦн корисного використання об'СФкту - ключове поняття для визначення методСЦв амортизацСЦСЧ. На практицСЦ визначити строк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ в момент визнання об'СФкта активом, тобто в момент одержання об'СФкта, а не в момент введення його в експлуатацСЦю, достатньо складно.

У п.24 ПБО 7 [12] установлений тСЦльки перелСЦк факторСЦв, що необхСЦдно враховувати при визначеннСЦ строку експлуатацСЦСЧ (використання) об'СФкта:

- очСЦкуване використання об'СФкта пСЦдприСФмством з облСЦком його потужностСЦ або продуктивностСЦ;

- фСЦзичний СЦ моральний знос, що передбачаСФться;

- правовСЦ або подСЦбнСЦ обмеження щодо строкСЦв використання об'СФкта й СЦншСЦ чинники.

Як бачимо, визначення строку використання провадиться не розрахунковим, а експертним шляхом. У основСЦ цього визначення - виробничий план пСЦдприСФмства СЦ план розвитку СЦ пСЦдвищення ефективностСЦ пСЦдприСФмства. Чим бСЦльш тривалий термСЦн використання об'СФкта встановлений, тим менша сума зносу буде включена у витрати пСЦдприСФмства СЦ тим меншу, за СЦнших рСЦвних умов, можна буде встановити цСЦну або тим бСЦльшим визнати прибуток. ОскСЦльки термСЦн корисноСЧ експлуатацСЦСЧ визначаСФться виходячи, СЦз корисностСЦ об'СФкта основних засобСЦв для конкретного пСЦдприСФмства, вСЦн може бути коротше нормативного (технСЦчний, економСЦчний) строку експлуатацСЦСЧ. Таким чином, термСЦн корисноСЧ експлуатацСЦСЧ вСЦдбиваСФ намСЦри керСЦвництва пСЦдприСФмства щодо використання певного об'СФкта основних засобСЦв з урахуванням накопиченого досвСЦду й оцСЦнки ринковоСЧ ситуацСЦСЧ.

ОскСЦльки фактичнСЦ умови використання об'СФкта основних засобСЦв вСЦдрСЦзняються вСЦд тих, що очСЦкувалися при визнаннСЦ об'СФкта активом, то пСЦдприСФмство маСФ право змСЦнити строк корисного використання основних засобСЦв "у випадку змСЦни очСЦкуваних економСЦчних вигод вСЦд його використаннятАЭ.

ЗмСЦна строку корисноСЧ експлуатацСЦСЧ об'СФкта може провадитися:

а) у бСЦк збСЦльшення;

б) у бСЦк зменшення.

ЗбСЦльшення строку корисноСЧ експлуатацСЦСЧ означаСФ, що надалСЦ сума амортизацСЦСЧ зменшуСФться. ПБО 7 [12] не потребуСФ змСЦни нарахованоСЧ ранСЦше амортизацСЦСЧ. У п.25 мСЦститься вимога нарахування амортизацСЦСЧ виходячи з нового строку корисного використання "починаючи з мСЦсяця, що слСЦдуСФ за мСЦсяцем змСЦни строку корисного використаннятАЭ. Таке можливо, якщо термСЦн корисного використання об'СФкта змСЦнений до його закСЦнчення. Якщо ж термСЦн використання об'СФкта вже минув СЦ залишкова вартСЦсть дорСЦвнюСФ нулю (що можливо тСЦльки при прямолСЦнСЦйному СЦ виробничому методах), то продовження нарахування амортизацСЦСЧ неможливо. Тому якщо "цСЦлком зношенийтАЭ за даними облСЦку об'СФкт продовжуСФ використовуватися, то це СФ пСЦдставою для його дооцСЦнки СЦ встановлення нового строку корисного використання.

Якщо термСЦн використання об'СФкта зменшуСФться, то це означаСФ, що надалСЦ буде нараховуватися бСЦльше амортизацСЦСЧ, чим ранСЦше.Враховуючи вищезазначене, в таблицСЦ 2.13. вСЦдображено строки корисноСЧ експлуатацСЦСЧ по деяких основних засобах, встановленСЦ на базовому пСЦдприСФмствСЦ ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ.

Таблиця 2.13.


п/п

ОбтАЩСФкти основних засобСЦв

Строк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Група РЖ.

1

ЛСЦнСЦя електропередач+

2

БудСЦвля  цеху+

3

ЗабСЦр камтАЩяний+

4

БудСЦвля  котельноСЧ+

5

АдмСЦнСЦстративна будСЦвля+

Група РЖРЖ

6

Транспортний автомобСЦль


+


7

АвтомобСЦль загального використання


+


8

Столи двотумбовСЦ+

9

КомптАЩютер
+
Група РЖРЖРЖ

10

Кран загально використання


+


11

ЛебСЦдка
+
12

Верстат металорСЦжучий
+
13

Прес гСЦдравлСЦчний

+
ОскСЦльки строк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ основних засобСЦв групуСФться на попереднСЦх оцСЦнках керСЦвництва пСЦдприСФмства, його слСЦд перСЦодично переглядати.

Якщо в результатСЦ аналСЦзу зтАЩясуСФться, що очСЦкуваний строк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта основних засобСЦв суттСФво вСЦдрСЦзняСФться вСЦд попереднСЦх оцСЦнок (внаслСЦдок модернСЦзацСЦСЧ устаткування, змСЦни попиту на продукцСЦю, яка виготовляСФться, з його використанням, тощо), слСЦд скоригувати суми амортизацСЦСЧ в поточному та майбутнСЦх перСЦодах.

У разСЦ, якщо очСЦкуваний спосСЦб отримання економСЦчноСЧ вигоди вСЦд активу суттСФво змСЦнився, потрСЦбно вСЦдповСЦдно змСЦнити метод його амортизацСЦСЧ.

ВСЦдповСЦдно до п.30 ПБО 7 [12] суму нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ всСЦ пСЦдприСФмства вСЦдображають збСЦльшенням суми витрат пСЦдприСФмства СЦ зносу необоротних активСЦв.

Для вСЦдображення нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ, як зазначалось вище, використовують регулюючий субрахунок, який маСФ назву "Знос основних засобСЦвтАЭ

Нарахована амортизацСЦя включаСФться до складу витрат на виробництво рахунок 23, загальновиробничих витрат рахунок 91, адмСЦнСЦстративних витрат рахунок 92, витрат на збут рахунок 93, СЦнших витрат операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ рахунок 94 у залежностСЦ вСЦд того, для яких цСЦлей використовуСФться об'СФкт основних засобСЦв.

ПСЦдприСФмства, що використовують рахунки класу 8, до включення нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ до складу витрат "пропускаютьтАЭ нарахованСЦ суми через рахунок 83 "АмортизацСЦятАЭ.

Дебет 83 "АмортизацСЦятАЭ

Кредит субрахунку 131 "Знос основних засобСЦвтАЭ

Якщо пСЦдприСФмство не використовуСФ рахунки класу 8, то облСЦк амортизацСЦйних вСЦдрахувань вСЦдображаються наступними проводками:

Дебет 23 "ВиробництвотАЭ, рахункСЦв класу 9 "Витрати дСЦяльностСЦтАЭ

Кредит субрахунку 131 "Знос основних засобСЦвтАЭ.

Отже частину амортизацСЦйних вСЦдрахувань (наприклад адмСЦнСЦстративних будинкСЦв) включають до складу витрат звСЦтного перСЦоду та вСЦдображають у ЗвСЦтСЦ про прибутки та збитки, а частину (наприклад амортизацСЦю виробничого обладнання) тАУ до складу запасСЦв (незавершеного виробництва або готовоСЧ продукцСЦСЧ), якСЦ наводять у балансСЦ.

Якщо ж обтАЩСФкти основних засобСЦв використовуються в капСЦтальному будСЦвництвСЦ або освоСФннСЦ нових виробництв, агрегатСЦв СЦ т.СЦн., то тодСЦ нарахування амортизацСЦСЧ вСЦдображаСФться бухгалтерськими проводками:

Дебет 15 "КапСЦтальнСЦ СЦнвестицСЦСЧтАЭ СЦ 39 "Витрати майбутнСЦх перСЦодСЦвтАЭ;

Кредит субрахунку 131 "Знос основних засобСЦвтАЭ.

Нарахування амортизацСЦСЧ законсервованих основних засобСЦв здСЦйснюСФться тСЦльки для груп 2 тАУ 3. ВСЦдображення нарахування амортизацСЦСЧ вСЦдбуваСФться наступною проводкою:

Дебет 93 "Витрати на збуттАЭ

Кредит 131 "Знос основних засобСЦвтАЭ.

ОскСЦльки для малих пСЦдприСФмств характерним СФ облСЦк амортизацСЦйних вСЦдрахувань з використанням 8 класу рахункСЦв, вСЦдповСЦдно СЦ базове пСЦдприСФмство ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ використовуСФ в облСЦку амортизацСЦйних вСЦдрахувань рахунки 8 класу.

ПСЦдприСФмство нарахувало в звСЦтному перСЦодСЦ амортизацСЦю виробничих основних засобСЦв у сумСЦ 840 грн., загальновиробничих основних засобСЦв - у сумСЦ 170 грн., а також адмСЦнСЦстративних ОЗ - 240 грн. Бухгалтерський облСЦк зазначених операцСЦй приведений у таблицСЦ 2.14.

Таблиця 2.14.

п\п


ЗмСЦст операцСЦСЧ

КореспонденцСЦя рах-СЦв з 01.01.2000р.

Сума грн.

Дебет

Кредит

1

Нарахована амортизацСЦя виробничих ОЗ.

23

83

840

Загальновиробничих ОЗ

91

83

170

АдмСЦнСЦстративних ОЗ

92

83

240

2

Списання витрат за елементами

83

131

1250КрСЦм вище наведених методСЦв вСЦдображення амортизацСЦйних вСЦдрахувань вСЦдповСЦдно до МСБО 16, СФ можливим застосування методу амортизацСЦйного фонду. В умовах застосування методу амортизацСЦйного фонду бухгалтерськСЦ записи мають певнСЦ особливостСЦ (рис. 3.)

Рис. 3. ОблСЦк операцСЦй, повтАЩязаних з амортизацСЦСФю основних засобСЦв, в умовах створення амортизацСЦйного фонду.


2.4. Методи амортизацСЦСЧ.


Важливим економСЦчним важелем у системСЦ державного регулювання амортизацСЦСЧ СФ методи нарахування амортизацСЦйних вСЦдрахувань. ПСЦд методом нарахування амортизацСЦСЧ розумСЦють методи розподСЦлу вартостСЦ основних фондСЦв по роках СЧхньоСЧ служби у певному системному порядку. РЖснують рСЦзноманСЦтнСЦ методи нарахування амортизацСЦСЧ, що можна роздСЦлити на так званСЦ 2 основнСЦ групи: методи нормального нарахування амортизацСЦСЧ та методи прискореного нарахування амортизацСЦСЧ.

ПершСЦ припускають нарахування залежно вСЦд строку нормальноСЧ експлуатацСЦСЧ об'СФкта основних засобСЦв, як правило, рСЦвномСЦрно й обчислюються виходячи з початковоСЧ вартостСЦ цього об'СФкта. ДругСЦ базуються на прискореннСЦ амортизацСЦйного процесу виходячи з рСЦзноманСЦтних систем прискорення й обчислюються частСЦше усього на основСЦ залишковоСЧ вартостСЦ.

Звичайно перелСЦк можливих конкретних методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ регулюСФться державою, але кожне пСЦдприСФмство з перелСЦку вибираСФ тСЦ, що економСЦчно доцСЦльнСЦ саме для нього.

Вибраний метод амортизацСЦСЧ маСФ забезпечити розподСЦл вартостСЦ активу на систематичнСЦй основСЦ та вСЦдображати спосСЦб, у який економСЦчна вигода вСЦд цього активу споживаСФться пСЦдприСФмством.

КласифСЦкацСЦю методСЦв амортизацСЦСЧ основних засобСЦв наведено на рис. 4.
Рис. 4. КласифСЦкацСЦя методСЦв амортизацСЦСЧ основних засобСЦв.


ВСЦдповСЦдно до пункту 26 ПБО 7 [12] передбачено 5 методСЦв:

тАв прямолСЦнСЦйний;

тАв зменшення залишковоСЧ вартостСЦ;

тАв прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ;

тАв кумулятивний;

тАв виробничий.

Метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦ, метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ СЦ кумулятивний метод об'СФднуСФ те, що при СЧхньому застосуваннСЦ маСФ мСЦiе щорСЦчне зниження суми нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ. Це даСФ пСЦдставу розглядати СЧх як рСЦзновид одного з методСЦв - методу дигресивноСЧ амортизацСЦСЧ.

ЦСЦ методи можуть застосовуватися для всСЦх об'СФктСЦв, що облСЦковуються на рахунках 10 СЦ 11. При цьому, для об'СФктСЦв, що облСЦковуються на субрахунку 111 "БСЦблСЦотечнСЦ фондитАЭ СЦ субрахунку 112 "МалоцСЦннСЦ необоротнСЦ матерСЦальнСЦ активитАЭ (в подальшому МНМА), може застосовуватися спрощений метод нарахування амортизацСЦСЧ. АмортизацСЦя МНМА нараховуСФться в першому мСЦсяцСЦ використання обтАЩСФктСЦв 100% його вартостСЦ. ВартСЦсний критерСЦй (признак) предметСЦв, що входять до складу МНМА встановлений на рСЦвнСЦ 2000 грн.

ВищезазначенСЦ положення встановленСЦ в документСЦ про облСЦкову полСЦтику (Положення про облСЦкову полСЦтику ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ).

ВСЦдповСЦдно до п.28 ПБО 7 [12] "Метод амортизацСЦСЧ вибираСФться пСЦдприСФмством самостСЦйно з урахуванням очСЦкуваного способу одержання економСЦчних вигод вСЦд його використаннятАЭ.

Таким чином, вибСЦр методу амортизацСЦСЧ, який теж СФ елементом облСЦковоСЧ полСЦтики пСЦдприСФмства, являСФ собою не формально-правову, а економСЦчну проблему.

Метод амортизацСЦСЧ об'СФкта ОЗ переглядаСФться у випадку змСЦни очСЦкуваного способу одержання економСЦчних вигод вСЦд його використання. Нарахування амортизацСЦСЧ по новому методСЦ починаСФться з мСЦсяця, що слСЦдуСФ за мСЦсяцем ухвалення рСЦшення про змСЦну методу амортизацСЦСЧ.

КрСЦм того, останнСЦм абзацом п.26 ПБО 7 [12] пСЦдприСФмству надане право "застосовувати норми СЦ методи нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв, передбаченСЦ податковим законодавствомтАЭ, тобто ст.8 Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2].

Але застосування "норм СЦ методСЦв нарахування амортизацСЦСЧ, передбачених податковим законодавствомтАЭ не усуне розходжень мСЦж бухгалтерським СЦ податковим облСЦком основних фондСЦв (засобСЦв).


ПрямолСЦнСЦйний метод амортизацСЦСЧ


Цей метод забезпечуСФ рСЦвномСЦрну амортизацСЦю об'СФкта протягом усього термСЦну його користування.

ВСЦдповСЦдно до пп.1 п.26 ПБО 7 [12] прямолСЦнСЦйний метод означаСФ, що рСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться розподСЦлом амортизованоСЧ вартостСЦ на очСЦкуваний перСЦод часу використання об'СФкта основних засобСЦв.

При використаннСЦ прямолСЦнСЦйного методу говорять не про рСЦчну норму, а про рСЦчну суму амортизацСЦСЧ, що визначаСФться по формулСЦ:
Початкова вартСЦсть СЦнвентарного об'СФкта ОС 5000 грн., лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть - 500 грн., термСЦн служби - 10 рокСЦв. РСЦчна сума амортизацСЦСЧ А цього об'СФкта складе:

А = (5 000 - 500) : 10 = 450 грн.

На практицСЦ, проте, зручнСЦше, використовувати прямолСЦнСЦйний метод, користуватися не рСЦчною сумою амортизацСЦСЧ, що для кожного об'СФкта СЦндивСЦдуальна, а рСЦчною нормою амортизацСЦСЧ, що можна встановити на групу об'СФктСЦв ОЗ. РСЦчна норма амортизацСЦСЧ при прямолСЦнСЦйному методСЦ визначаСФться множенням розрахованоСЧ рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ на початкову вартСЦсть об'СФкта (за вСЦдрахуванням його лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ).

Норма амортизацСЦСЧ (рСЦчна) визначаСФться по формулСЦ:


У розглянутому прикладСЦ рСЦчна норма амортизацСЦСЧ дорСЦвнюСФ 10 % (100 : 10).

ОскСЦльки амортизацСЦя нараховуСФться щомСЦсяця, а вартСЦсть, що амортизуСФться може змСЦнюватися в зв'язку з переоцСЦнкою або витратами на полСЦпшення, тому зручнСЦше користуватися мСЦсячною нормою амортизацСЦСЧ, що визначаСФться дСЦленням рСЦчноСЧ норми на 12. У розглянутому випадку мСЦсячна норма амортизацСЦСЧ складаСФ у вСЦдсотках - 0,833 (10 : 12), а в гривнях - 37,5.

Розрахунок суми амортизацСЦСЧ СЦ залишковоСЧ вартостСЦ об'СФктСЦв при прямолСЦнСЦйному методСЦ покажемо на прикладСЦ.

СобСЦвартСЦсть придбаного верстата 20 000 грн., а термСЦн його корисноСЧ експлуатацСЦСЧ - 4 роки. ОчСЦкуСФться, що цей верстат буде мати лСЦквСЦдацСЦйну вартСЦсть 2000 грн. Норма амортизацСЦСЧ 1/4, або 25 %. Амортизована вартСЦсть - 18 000 (20 000 - 2 000). У таблицСЦ 2.15. наведений розрахунок амортизацСЦСЧ методом прямолСЦнСЦйного списання.

Таблиця 2.15.

Роки експлуатацСЦСЧ

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя (знос), грн.

Залишкова вартСЦсть, грн.

0

-

-

-

20000

1-й

18000*25%

4500

4500

15500

2-й

18000*25%

4500

9000

11000

3-й

18000*25%

4500

13500

6500

4-й

18000*25%

4500

18000

2000


Всього

18000
Таким чином, при застосуваннСЦ прямолСЦнСЦйного методу амортизуСФма вартСЦсть об'СФкта рСЦвномСЦрно списуСФться (розподСЦляСФться) протягом термСЦну його корисного використання. Метод заснований на припущеннСЦ, що сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ залежить вСЦд термСЦну (тривалостСЦ) експлуатацСЦСЧ об'СФкта основних засобСЦв.

При застосуваннСЦ цього методу:

тАв рСЦчна сума амортизацСЦСЧ однакова протягом усього рокСЦв експлуатацСЦСЧ об'СФкта;

тАв сума зносу накопичуСФться рСЦвномСЦрно;

тАв залишкова вартСЦсть об'СФкта ОС рСЦвномСЦрно зменшуСФться до досягнення лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ.

Метод прямолСЦнСЦйного списання маСФ своСЧ переваги СЦ недолСЦки.

Переваги даного методу - простота розрахунку СЦ рСЦвномСЦрнСЦсть розподСЦлу суми амортизацСЦСЧ мСЦж облСЦковими перСЦодами, що забезпечуСФ порСЦвняннСЦсть собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ з прибутком вСЦд його реалСЦзацСЦСЧ.

Його недолСЦком вважають те, що вСЦн не враховуСФ моральний знос, розходження у використаннСЦ виробничоСЧ потужностСЦ ОЗ у рСЦзнСЦ роки СЧхньоСЧ експлуатацСЦСЧ СЦ необхСЦднСЦсть збСЦльшення витрат на ремонт в останнСЦ роки служби.

ПрямолСЦнСЦйний метод був найбСЦльше поширений до 01.07.1997 р., тобто до вступу в силу Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ[2], коли нарахування амортизацСЦСЧ провадилося по встановленим ще в радянськСЦ часи СФдиним нормам. ПривабливСЦсть цього методу СФ в його простотСЦ СЦ традицСЦйностСЦ.

ПрямолСЦнСЦйний метод найбСЦльше прийнятний для амортизацСЦСЧ будинкСЦв СЦ споруд СЦ загальновиробничого устаткування.


Виробничий метод нарахування амортизацСЦСЧ


Виробничий метод нарахування амортизацСЦСЧ передбачаСФ нарахування мСЦсячноСЧ суми амортизацСЦСЧ множенням фактичного мСЦсячного обсягу виробництва продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг) на виробничу ставку амортизацСЦСЧ (пп.5 п.26 ПБО 7) [12]. Це СФдиний метод, при якому мСЦсячна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться безпосередньо, а не розподСЦлом на 12 рСЦчноСЧ суми амортизацСЦСЧ (або норми амортизацСЦСЧ), як це маСФ мСЦiе при застосуваннСЦ прямолСЦнСЦйного методу, методу зменшення залишковоСЧ вартостСЦ СЦ кумулятивного методу.

Виробнича ставка амортизацСЦСЧ обчислюСФться дСЦленням вартостСЦ, що амортизуСФться на загальний обтАЩСФм продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг), що пСЦдприСФмство плануСФ виробити (виконати) СЦз використанням об'СФкта ОЗ.

Виробнича ставка амортизацСЦСЧ розраховуСФться по формулСЦ:

Для визначення цСЦСФСЧ ставки СЦнформацСЦя про термСЦн корисного використання об'СФкта не потрСЦбна. Але потрСЦбна СЦнформацСЦя про очСЦкуваний обсяг виробництва, що може виражатися як у натуральних одиницях (штуках, метрах, тоннах СЦ СЦн.), так СЦ в грошах. ВСЦдповСЦдно, норма амортизацСЦСЧ може встановлюватися на штуку, тонну, гривню СЦ т.д.

Перевага цього методу СФ в тому, що вСЦн забезпечуСФ максимально рСЦвномСЦрний (справедливий) розподСЦл амортизацСЦйноСЧ вартостСЦ на виготовлену продукцСЦю. Проте використання цього методу обмежено. ВСЦн застосовуСФться насамперед для амортизацСЦСЧ основного технологСЦчного устаткування (машин, верстатСЦв), по яких може бути визначений випуск продукцСЦСЧ (обсяг робСЦт, послуг). Основним недолСЦком цього методу СФ те, що в рядСЦ випадкСЦв важко визначити сумарний виробСЦток об'СФкта.

Застосування цього методу можливо для всСЦх ОЗ конкретних пСЦдроздСЦлСЦв (цехСЦв, вСЦддСЦлень, фСЦлСЦй) СЦз нерСЦвномСЦрними обсягами виробництва.

Початкова вартСЦсть верстата 20 000 грн, лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть - 2 000 грн. ОчСЦкуваний обсяг виробництва - 90 000 од. ТодСЦ норма амортизацСЦСЧ на одиницю продукцСЦСЧ складе: (20 000 - 2000) : 90 000 = 0,2 грн./од. Протягом термСЦну експлуатацСЦСЧ фактично виготовлено, од.: 1-й рСЦк - 30 000; 2-й рСЦк - 25 000; 3-й рСЦк - 15 000; 4-й рСЦк - 20 000.

Виходячи з цього, розрахуСФмо методом суми одиниць продукцСЦСЧ амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування (таблиця 2.16.)

Таблиця 2.16.

Роки експлуатацСЦСЧ

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя (знос), грн.

Залишкова вартСЦсть, грн.

0

-

-

-

20000

1-й

30000*0,2

6000

6000

14000

2-й

25000*0,2

5000

11000

9000

3-й

15000*0,2

3000

14000

6000

4-й

20000*0,2

4000

18000

2000


Всього

18000
До 01.07.1997 р. цей метод використовувався в деяких галузях промисловостСЦ - автотранспортСЦ (норми встановлювалися на пробСЦг), видобутку корисних копалин.

Методи прискореноСЧ амортизацСЦСЧ в умовах ринку.


Знос СФ об'СФктивним процесом, оскСЦльки визначаСФться рядом факторСЦв, бСЦльшСЦсть СЦз який СФ спСЦльними, об'СФктивними (час, зовнСЦшнСФ середовище, темпи науково-технСЦчного прогресу СЦ т.п.).

АмортизацСЦя СФ суб'СФктивною категорСЦСФю, оскСЦльки при визначеннСЦ нормативного строку експлуатацСЦСЧ основних засобСЦв СФ присутнСЦм суб'СФктивСЦзм. Вона СФ бСЦльш широкою категорСЦСФю, що повинна не тСЦльки забезпечувати умови для простого вСЦдтворення, але СЦ сприяти пСЦдвищенню конкурентноздатностСЦ виробництва. Тому виникла потреба в застосуваннСЦ методСЦв прискореноСЧ амортизацСЦСЧ. Прискорена амортизацСЦя припускаСФ зменшення суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань щороку.

Прискорена амортизацСЦя покликана стимулювати своСФчасне технСЦчне оновлення виробництва.

ДоцСЦльнСЦсть застосування методСЦв прискореноСЧ амортизацСЦСЧ пояснюСФться такими причинами:

 • найбСЦльша СЦнтенсивнСЦсть використання основних засобСЦв припадаСФ на першСЦ роки СЧхньоСЧ експлуатацСЦСЧ, коли вони фСЦзично СЦ морально ще СФ новими;
 • накопичуються кошти для замСЦни обтАЩСФкта, що амортизуСФться, в разСЦ його швидкого морального старСЦння та СЦнфляцСЦСЧ;
 • забезпечуСФться можливСЦсть збСЦльшення частки витрат на ремонт обтАЩСФктСЦв, якСЦ амортизуються, що припадаСФ на останнСЦ роки використання СЧх, без вСЦдповСЦдного збСЦльшення витрат виробництва.

Закон УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ [2] передбачаСФ застосування прискореноСЧ амортизацСЦСЧ до основних фондСЦв тСЦльки групи 3 СЦ то придбаних лише пСЦсля набуття чинностСЦ цього законодавчого акта.

Вивчення зарубСЦжноСЧ економСЦчноСЧ лСЦтератури дозволяСФ видСЦлити два найбСЦльш широко використовуваних методи прискореноСЧ амортизацСЦСЧ, а саме:

 • метод зниження залишку;
 • метод суми цифр рокСЦв (кумулятивний метод).


Метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦ.


Метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦ (або метод зниження залишку) передбачаСФ визначення рСЦчноСЧ суми амортизацСЦСЧ множенням залишковоСЧ вартостСЦ об'СФкта на початок звСЦтного року або початковоСЧ вартостСЦ на дату початку нарахування амортизацСЦСЧ СЦ рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ. РСЦчна норма амортизацСЦСЧ (у вСЦдсотках) обчислюСФться як рСЦзниця мСЦж одиницею СЦ результатом кореня ступеня кСЦлькостСЦ рокСЦв корисного використання об'СФкта з результату вСЦд дСЦлення лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ об'СФкта на його початкову вартСЦсть (пп.2 п.26 ПВО 7) [12].Сума амортизацСЦСЧ за рСЦк при цьому методСЦ визначаСФться по формулСЦ:Норма амортизацСЦСЧ визначаСФться в цьому випадку, так само, як СЦ в попередньому, у момент придбання об'СФкта. Розрахунок норми амортизацСЦСЧ здСЦйснюСФться по формулСЦ:


де N - норма амортизацСЦСЧ у вСЦдсотках;

m - кСЦлькСЦсть рокСЦв корисного використання об'СФкта.

МСЦсячна норма амортизацСЦСЧ в цьому випадку, як СЦ в попередньому, визначаСФться розподСЦлом рСЦчноСЧ норми на 12.

Норма амортизацСЦСЧ при цьому методСЦ значно вище, чим при прямолСЦнСЦйному, значення норми залишаСФться незмСЦнним протягом усього термСЦну використання об'СФкта. База для нарахування амортизацСЦСЧ при цьому методСЦ постСЦйно (рСЦк вСЦд року) змСЦнюСФться. Це забезпечуСФ швидку (прискорену) амортизацСЦю об'СФкта протягом перших рокСЦв його експлуатацСЦСЧ. При цьому методСЦ залишкова вартСЦсть нСЦколи не буде дорСЦвнюСФ нулю. Цей метод грунтуСФться на припущеннСЦ, що новий об'СФкт ОЗ дасть велику вСЦддачу в перший рСЦк його експлуатацСЦСЧ. ПотСЦм його вСЦддача (продуктивнСЦсть, потужнСЦсть) СЦз року в рСЦк буде зменшуватися. ВСЦдповСЦдно, у першому роцСЦ експлуатацСЦСЧ об'СФкта буде отримано бСЦльше економСЦчних вигод, нСЦж у кожному наступному.

Отже, при застосуваннСЦ цього методу економСЦчно обгрунтоване нарахування бСЦльшоСЧ суми амортизацСЦСЧ в першому роцСЦ використання об'СФкта СЦ поступове СЧСЧ зменшення надалСЦ.

ОскСЦльки при застосуваннСЦ цього методу сума амортизацСЦСЧ нараховуСФться нерСЦвномСЦрно, тому також нерСЦвномСЦрно накопичуСФться сума зносу СЦ зменшуСФться залишкова вартСЦсть. В останньому роцСЦ експлуатацСЦСЧ об'СФкта залишкова вартСЦсть наближаСФться до лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ.

ПСЦдприСФмство амортизуСФ верстат, початкова вартСЦсть котрого 20 000 грн., а залишкова - 2 000 грн. ТермСЦн корисного використання - 4 року.

Норма амортизацСЦСЧ дорСЦвнюСФ
Використовуючи дану норму, одержимо розрахунок амортизацСЦйних вСЦдрахувань по роках. У таблицСЦ 2.17. наведено розрахунок амортизацСЦСЧ методом зниження залишковоСЧ вартостСЦ.

Таблиця 2.17.

Роки експлуатацСЦСЧ

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування грн.

Накопичена амортизацСЦя (знос), грн.

% аморт. ВСЦдрахувань вСЦд зал. варт.

Залишкова вартСЦсть, грн.

0

-

-

-


20000

1-й

20000*44%

8800

8800

44

11200

2-й

11200*44%

4928

13728

68,6

6272

3-й

6272*44%

2760

168

82,4

3512

4-й

3512*44%

1545

18033

90,2

1967

Цей метод доцСЦльно застосовувати для амортизацСЦСЧ об'СФктСЦв, схильних швидкому моральному старСЦнню, у силу чого термСЦн СЧхнього корисного використання може бути визначений лише приблизно. До таких об'СФктСЦв вСЦдносяться використовуванСЦ в адмСЦнСЦстративних цСЦлях транспортнСЦ засоби, прилади, засоби зв'язку, меблСЦ, комп'ютери.


Метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ


Метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ СФ рСЦзновидом попереднього. По цьому методСЦ рСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться як множення залишковоСЧ вартостСЦ об'СФкта на початок звСЦтного року або початковоСЧ вартостСЦ на дату початку нарахування амортизацСЦСЧ СЦ подвоСФноСЧ рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ, обчисленоСЧ виходячи з термСЦну корисного використання об'СФкта (пп. 3 п.26 ПБО 7)[12].

Розрахунок амортизацСЦСЧ здСЦйснюСФться по формулСЦ:


МСЦсячна норма амортизацСЦСЧ визначаСФться дСЦленням рСЦчноСЧ норми на 12.

При застосуваннСЦ цього методу рСЦчна норма амортизацСЦСЧ являСФ собою фСЦксовану (у вСЦдсотках) величину СЦ застосовуСФться до залишковоСЧ вартостСЦ об'СФктСЦв основних засобСЦв. При цьому в перший рСЦк експлуатацСЦСЧ об'СФкта ОЗ нараховуСФться найбСЦльша сума амортизацСЦСЧ, потСЦм вона зменшуСФться щороку.

Передбачувана лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть не враховуСФться при розрахунку рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ. Тому в останнСЦй рСЦк експлуатацСЦСЧ об'СФкта рСЦчну суму амортизацСЦСЧ варто розраховувати не по формулСЦ, а як рСЦзницю мСЦж залишковою вартСЦстю об'СФкта на початок року.

Для строку експлуатацСЦСЧ в 4 роки норма прискореноСЧ амортизацСЦСЧ складе 50 % (1 : 4 х 2 х 100 %). Розрахунок амортизацСЦСЧ методом зменшення залишковоСЧ вартостСЦ по роках використання, об'СФкта первинна вартСЦсть якого 20 000 грн., а лСЦквСЦдацСЦйна - 2 000 грн., наведено у таблицСЦ 2.18.

Таблиця 2.18.

Роки експлуатацСЦСЧ

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя (знос), грн.

Залишкова вартСЦсть, грн.

1-й

20000*50%

10000

10000

10000

2-й

10000*50%

5000

15000

5000

3-й

5000*50%

2500

17500

2500

4-й

2500*50%

1725

19225

775

Цей метод забезпечуСФ ще бСЦльш швидку амортизацСЦю, чим попереднСЦй, уже за 3 роки використання об'СФкта його залишкова вартСЦсть практично дорСЦвнюСФ лСЦквСЦдацСЦйнСЦй.


Кумулятивний метод

Кумулятивний метод, або метод суми цифр рокСЦв, грунтуСФться на розрахунку так званого кумулятивного коефСЦцСЦСФнта, що СФ по сутСЦ, нормою амортизацСЦСЧ. При цьому методСЦ рСЦчна сума амортизацСЦСЧ визначаСФться як добуток вартостСЦ, що амортизуСФться СЦ кумулятивного коефСЦцСЦСФнта (пп.4 п.26 ПБО 7)[12].

Розрахунок амортизацСЦСЧ здСЦйснюСФться по формулСЦ:
Кумулятивний коефСЦцСЦСФнт розраховуСФться на кожен рСЦк використання об'СФкта дСЦленням кСЦлькостСЦ рокСЦв, що залишаються до кСЦнця очСЦкуваного термСЦна використання об'СФкта ОЗ, на суму числа рокСЦв його корисного використання. Сума рокСЦв (або цифр рокСЦв) корисноСЧ експлуатацСЦСЧ об'СФкта - це результат додавання порядкових номерСЦв тих рокСЦв, протягом яких функцСЦонуСФ об'СФкт.

У нашому випадку, оскСЦльки термСЦн служби верстата складаСФ 4 року, сума цифр рокСЦв дорСЦвнюСФ:

1+2+3+4=10.

У випадку якщо термСЦн експлуатацСЦСЧ об'СФкта достатньо тривалий, сума цифр рокСЦв визначаСФться по формулСЦ кумулятивного числа:де п - термСЦн служби (у нашому прикладСЦ - 4 роки). В прикладСЦ кумулятивний коефСЦцСЦСФнт складаСФ: в 1-й рСЦк - 4/10, у 2-й рСЦк - 3/10, у 3-й рСЦк - 2/10, у 4-й рСЦк - 1/10.

Ефект вСЦд використання цього методу такий же, як СЦ вСЦд використання методу зменшення залишковоСЧ вартостСЦ, - у першСЦ роки експлуатацСЦСЧ списуСФться основна частина початковоСЧ вартостСЦ, але досягаСФться це не за рахунок того, що в наступнСЦ роки зменшуСФться база для нарахування амортизацСЦСЧ, а за рахунок зменшення норми амортизацСЦСЧ. Проте зменшення залишковоСЧ вартостСЦ вСЦдбуваСФться повСЦльнСЦше. По закСЦнченнСЦ останнього строку корисноСЧ експлуатацСЦСЧ об'СФкта його залишкова вартСЦсть дорСЦвнюСФ лСЦквСЦдацСЦйнСЦй.

В таблицСЦ 2.19. наведено розрахунок амортизацСЦСЧ верстата початковою вартСЦстю 20 000 грн., лСЦквСЦдацСЦйноСЧ - 2 000 грн. СЦ термСЦн експлуатацСЦСЧ 4 року методом суми цифр рокСЦв.

Таблиця 2.19.

Роки експлуатацСЦСЧ

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя (знос), грн.

Залишкова вартСЦсть, грн.

0

-

-

-

20000

1-й

18000*4/10

7200

7200

12800

2-й

18000*3/10

5400

12600

7400

3-й

18000*2/10

3600

16200

3800

4-й

18000*1/10

1800

18000

2000


Всього

18000Для здСЦйснення економСЦчно обгрунтованого вибору методу амортизацСЦСЧ необхСЦдно порСЦвняти результати нарахування амортизацСЦСЧ для одного об'СФкта.

Найшвидшу амортизацСЦю забезпечуСФ кумулятивний метод, за ним - метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ. ПрямолСЦнСЦйний метод СЦ виробничий метод дають однаковСЦ результати, якщо випуск продукцСЦСЧ рСЦвномСЦрно розподСЦлений по роках.

ПорСЦвняльнСЦ данСЦ обчислення сум амортизацСЦСЧ основних засобСЦв за допомогою рСЦзних методСЦв наведенСЦ в додатку 4.

На базовому пСЦдприСФмствСЦ ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ для нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв використовують два методи: прямолСЦнСЦйний для групи 1, та метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦ для основних засобСЦв груп 2 СЦ 3. Чому саме, в облСЦковСЦй полСЦтицСЦ пСЦдприСФмства, пСЦсля вступу в силу ПБО 7, визначенСЦ данСЦ два методи? Як зазначалось вище за прямолСЦнСЦйним методом найкраще проводити амортизацСЦю за такими обтАЩСФктами основних засобСЦв, як будСЦвлСЦ споруди, а якщо звернути увагу на додаток 3, то в даному випадку даний метод СФ найбСЦльш прийнятним для основних засобСЦв групи 1. Однак при виборСЦ методу амортизацСЦСЧ перед керСЦвництвом ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ постало питання проведення нарахування амортизацСЦСЧ, адже, як зазначено в ПБО 7, за прямолСЦнСЦйним методом амортизацСЦя проводиться на первСЦсну вартСЦсть обтАЩСФкта основних засобСЦв, а оскСЦльки по обтАЩСФктах основних засобСЦв 1 групи проводилась амортизацСЦя виникла певна дилема. Виходячи з даноСЧ ситуацСЦСЧ керСЦвництво пСЦдприСФмства вирСЦшило продовжувати нараховувати амортизацСЦю, за первСЦсною вартСЦстю, але з урахуванням уже накопиченого зносу, до прирСЦвнення вартостСЦ обтАЩСФктСЦв нульового значення.

Використання виробничого методу для нашого пСЦдприСФмства СФ не доцСЦльним, тому що, за даним методом, проведення амортизацСЦйних СФ доцСЦльним лише втому випадку, якщо випуск продукцСЦСЧ СФ рСЦвномСЦрним, а оскСЦльки випуск продукцСЦСЧ в ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ СФ дрСЦбносерСЦйним, продукцСЦя виготовляСФться в основСЦ пСЦд замовлення покупця, тому СЦ застосування даного методу СФ не доцСЦльним.

Що ж стосуСФться основних засобСЦв груп 2 СЦ 3, то в даному випадку проблем нСЦяких не виникало, адже за методом зменшення залишковоСЧ вартостСЦ амортизацСЦя нараховуСФться на залишкову (балансову) вартСЦсть СЦ використовуСФться вСЦн для обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв схильних швидкому моральному старСЦнню, у силу чого термСЦн СЧхнього корисного використання може бути визначений лише приблизно, а якщо звернутись до додатку 3 то ми побачимо, що основнСЦ засоби даних груп схильнСЦ до швидкого морального старСЦння.

РоздСЦл РЖРЖРЖ АналСЦз використання основних фондСЦв.


3.1. Методи, прийоми, задачСЦ та джерела СЦнформацСЦСЧ для аналСЦзу використання основних фондСЦв.


Розвиток виробництва завжди викликаСФ необхСЦднСЦсть зосереджувати увагу на проблемСЦ ефективностСЦ використання основних виробничих фондСЦв. Будь-яке пСЦдприСФмство державне, акцСЦонерне, приватне в частинСЦ використання основних фондСЦв повинно йти по таким напрямкам:

 1. Прискорення темпСЦв науково - технСЦчного прогресу тАУ постСЦйно збСЦльшувати масу прогресивних фондСЦв.
 2. Насичувати пСЦдприСФмство основними фондами високотехнСЦчного рСЦвня, яке повинно здСЦйснюватися на базСЦ реконструкцСЦСЧ СЦ технСЦчного переобладнання.
 3. Найкраще використовувати основнСЦ фонди тАУ це основне

значення досягнення кСЦнцевих результатСЦв пСЦдприСФмства.

ЗадачСЦ аналСЦзу основних фондСЦв:

 1. ПеревСЦрка забезпеченостСЦ пСЦдприСФмства основними фондами.
 2. ПеревСЦрка технСЦчного стану основних фондСЦв.
 3. Встановлення рСЦвня використання основних фондСЦв.
 4. Виявлення причини недолСЦкСЦв у використаннСЦ основних фондСЦв.
 5. Розрахунки впливу використання основних фондСЦв на обсяг випуску продукцСЦСЧ.

Джерела даних для аналСЦзу: план пСЦдприСФмства, план технСЦчного розвитку, форма №1 "Баланс пСЦдприСФмстватАЭ, форма №3 "Додаток до балансу пСЦдприСФмстватАЭ, "ЗвСЦт про фСЦнансово тАУ майновий стан пСЦдприСФмстватАЭ, данСЦ про переоцСЦнку основних засобСЦв, СЦнвентарнСЦ картки облСЦку основних засобСЦв.

АналСЦз основних фондСЦв починаСФться СЦз знайомства зСЦ складом в цСЦлому СЦ по групах. При цьому виявляСФться рух СЦ направлення в змСЦнСЦ основних фондСЦв, виявляСФться питома вага промислово тАУ виробничих основних фондСЦв, непромислових основних фондСЦв, виробничих основних фондСЦв СЦнших галузей в загальнСЦй СЧх вартостСЦ на початок СЦ на кСЦнець аналСЦзуСФмого (звСЦтного) перСЦоду.

По характеру участСЦ у виробництвСЦ продукцСЦСЧ основнСЦ фонди дСЦляться на активнСЦ СЦ пасивнСЦ, у процесСЦ аналСЦзу розраховуСФться питома вага активноСЧ СЦ пасивноСЧ частки основних фондСЦв в загальноСЧ вартостСЦ промислово -виробничих основних фондСЦв.

ПСЦдвищення активноСЧ частки (машин, устаткування) приводить до росту фондовСЦддачСЦ в наслСЦдок цього активна частина повинна збСЦльшуватись .


3.2 АналСЦз динамСЦки та структури основних фондСЦв.


АналСЦз починаСФться з вивчення обсягу основних засобСЦв, СЧх динамСЦки та структури. Фонди пСЦдприСФмства дСЦляться на промислово тАУ виробничСЦ та непромисловСЦ, а також фонди невиробничого призначення. Виробничу потужнСЦсть визначають промислово тАУ виробничСЦ фонди. КрСЦм того, прийнято вСЦдокремлювати активну частину (робочСЦ машини та обладнання) та пасивну частину фондСЦв, а також вСЦдокремленСЦ пСЦдгрупи у вСЦдповСЦдностСЦ з СЧх функцСЦональним призначенням (будСЦвлСЦ виробничого призначення, робочСЦ машини, обладнання, вимСЦрювальнСЦ пристроСЧ, транспортнСЦ засоби та СЦншСЦ). Така деталСЦзацСЦя необхСЦдна для виявлення резервСЦв пСЦдвищення ефективностСЦ СЧх використання на основСЦ оптимСЦзацСЦСЧ структури.

При аналСЦзСЦ складу та структури основних фондСЦв визначаються значення кожноСЧ СЧх групи в абсолютнСЦй сумСЦ, а також питома вага в загальнСЦй вартостСЦ та змСЦни на протязСЦ звСЦтного року.

ДСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмства (установи органСЦзацСЦСЧ) передбачаСФ наявнСЦсть основних засобСЦв в бСЦльш або менший мСЦрСЦ в залежностСЦ вСЦд напрямку дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства (виробництво, торгСЦвля, надання послуг, будСЦвництво та СЦнше); СЧх розмСЦр тАУ вСЦд потужностСЦ пСЦдприСФмства та СЦнших факторСЦв.

В таблицСЦ 3.1. приведенСЦ данСЦ про наявнСЦсть, склад та рух основних засобСЦв на пСЦдприСФмствСЦ ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ.


Структура основних фондСЦв.


Таблиця 3.1.Група основних фондСЦв

НаявнСЦсть на початок року

Надходження за рСЦк

Вибуття за рСЦк

НаявнСЦсть на кСЦнець року

тис.грн

питома вага %

тис.грн

питома вага %

тис.грн

питома вага %

тис.грн

питома вага %

Промислово-виробничСЦ ОФ

1500.7

62.25

2480

90.84

640.3

43.34

3340.4

91.18

ОсновнСЦ виробничСЦ фонди СЦнших галузей

-

-

-

-

-

-

-

-

НевиробничСЦ основнСЦ фонди

910.0

37.75

250

9.16

837

56.66

323

8.82

Разом основних фондСЦв

2410.7

100

2730

100

1477.3

100

3663.4

100

в т.ч. активна частина

850.0

35.26

1950

71.43

-

-

2800

76.43


ДанСЦ таблицСЦ 3.1. показують, що за звСЦтний перСЦод вСЦдбулися значнСЦ змСЦни в наявностСЦ та структурСЦ основних фондСЦв. ВартСЦсть основних фондСЦв зросла на 1252,7 тис.грн чи на 52%.

Тобто в звСЦтному перСЦодСЦ при незначнСЦй вартостСЦ вибувших основних фондСЦв, пСЦдприСФмством ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ здСЦйснено придбання основних фондСЦв у значних розмСЦрах, в тому числСЦ особливо промислово-виробничих.

А сама вартСЦсть основних виробничих фондСЦв зросла на 1839,7 тис. грн. чи на 123%.

ЗбСЦльшилася частка виробничих основних фондСЦв в загальнСЦй сумСЦ на 28,9%. ВСЦдповСЦдно зменшилася доля невиробничих фондСЦв на 28,9% в звтАЩязку з реалСЦзацСЦСФю СЧх на сторону.

Значно збСЦльшилась питома вага активноСЧ частки фондСЦв з 35,26% до 76,43%, що необхСЦдно оцСЦнити як позитивний фактор.

ВзагалСЦ, на змСЦну структури впливають:

 • структурнСЦ капСЦтальнСЦ вкладення;
 • рСЦвень автоматизацСЦСЧ СЦ механСЦзацСЦСЧ виробництва;
 • його комбСЦнування, спецСЦалСЦзацСЦя СЦ кооперування.

Елементи основних фондСЦв (машини СЦ обладнання, СЦнструменти для обробки матерСЦалСЦв, для проведення вимСЦрювань, виробничий й господарчий СЦнвентар та прилади, та СЦнш.), якСЦ приймають безпосередню участь у виробництвСЦ, складають активну частину основних фондСЦв. Чим бСЦльша доля активноСЧ частини, тим бСЦльше продукцСЦСЧ може бути вироблено при незмСЦнному загальному обсягу засобСЦв працСЦ, тому структура основних фондСЦв СФ дуже важливим показником технСЦчного рСЦвня виробництва.

РозрСЦзняють виробничу та галузеву структуру основних фондСЦв.

Виробнича структура основних фондСЦв тАУ представлена у виглядСЦ перелСЦку груп, вСЦдповСЦдно з прийнятою класифСЦкацСЦСФю з вказСЦвкою долСЦ вартостСЦ кожноСЧ групи в загальноСЧ вартостСЦ фондСЦв (виробнича структура представлена в таблицСЦ 3.1).

Галузева структура характеризуСФ розподСЦл маси засобСЦв працСЦ мСЦж окремими галузями.

Для бСЦльш детального аналСЦзу динамСЦки основних фондСЦв розглянемо таблицю 3.2.

НаведенСЦ данСЦ на початок 1998 року дають змогу розглянути змСЦни в наявностСЦ та структурСЦ за два роки роботи пСЦдприСФмства ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ, а також порСЦвняти показники звСЦтного 1999 року з попереднСЦм роком.

Таблиця 3.2.


Показники

НаявнСЦсть на поч. 1998р тис.грн

1999 р

змСЦна за 1998р (+)(-)

змСЦна за 1999р (+)(-)

на поч. року тис.грн

на кСЦнець року тис.грн

1.Промислово-виробничСЦ основнСЦ фонди

2.Виробничи фонди

СЦнших галузей

3.Невиробничи основнСЦ фонди

Всього:

в т.ч. активна частина928


-


-

928


306500,7


-


910

2410,7


8503340,4


-


323

3663,4


2800+572,7


-


+910

+1482,7


+544+1839,7


-


-587

+1252,7


+1950


За 1998 рСЦк основнСЦ фонди пСЦдприСФмства збСЦльшились на 1482,7 тис.грн, в 1999 роцСЦ тАУ на 1252,7 тис.грн. Але значне поповнення активноСЧ частини основних фондСЦв вСЦдбулося саме в 1999 роцСЦ, в бСЦльшСЦй мСЦрСЦ це повтАЩязано з надходженням на протязСЦ 1999 року промислово тАУ виробничих фондСЦв. АналСЦзуючи показники за 2 роки дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства можна стверджувати, що вСЦдбуваСФться зростання обсягСЦв основних фондСЦв, що даСФ можливСЦсть пСЦдприСФмству збСЦльшувати обсяги випуску продукцСЦСЧ, за рахунок введення в дСЦю нових основних засобСЦв, пСЦдвищувати конкурентоспроможнСЦсть продукцСЦСЧ, використовувати новСЦтнСЦ технологСЦСЧ та СЦнше.

За 1999 рСЦк зменшилась вартСЦсть невиробничих основних фондСЦв на 587 тис.грн, якСЦ були придбанСЦ на протязСЦ 1998 року у сумСЦ 910 тис.грн, що вплинуло на зменшення зростання обсягСЦв основних засобСЦв за 1999 рСЦк в порСЦвняннСЦ з 1998 роком.

Але зменшення такого показника як невиробничСЦ основнСЦ фонди не повинно розглядати як прямо позитивний фактор, враховуючи що фонди невиробничого призначення СФ й показником матерСЦального та культурного рСЦвня осСЦб якСЦ працюють на пСЦдприСФмствСЦ, стимулюючого зростання продуктивностСЦ працСЦ. Але вплив даного фактору не можливо визначити прямими розрахунками.


3.3 АналСЦз технСЦчного стану основних фондСЦв.


На технСЦчний стан основних фондСЦв впливають три групи факторСЦв:

РЖ. Введення в дСЦю нових основних фондСЦв та потужностей.

РЖРЖ. Вибуття основних фондСЦв в наслСЦдок старостСЦ СЦ повного зносу.

РЖРЖРЖ. Ремонт обладнання (капСЦтальний, поточний, технСЦчний огляд).

Для здСЦйснення аналСЦзу технСЦчного стану основних засобСЦв розглядають статистичнСЦ звСЦти, вСЦдображаючи ступСЦнь розвитку та впровадження новоСЧ технСЦки, модернСЦзацСЦСЧ обладнання, реалСЦзацСЦСЧ винаходСЦв та рацСЦоналСЦзаторських пропозицСЦй про полСЦпшення використання основних фондСЦв.

На пСЦдставСЦ використовуСФмих даних розраховують ряд показникСЦв, характеризуючи стан та використання основних фондСЦв. Такими показниками СФ коефСЦцСЦСФнти зносу, оновлення, вибуття, приросту та здатностСЦ.

На змСЦну стану основних фондСЦв значний вплив здСЦйснюСФ СЧх знос.

ВСЦн представляСФ процес споживання СЧх вартостСЦ в тСЦй мСЦрСЦ, в який вони втрачають свою споживчу вартСЦсть чи матерСЦально зношуються.

Враховуючи вищезазначене данСЦ про знос використовуються для узагальненоСЧ характеристики стану основних фондСЦв чи окремих груп.

В процесСЦ аналСЦзу розраховують коефСЦцСЦСФнт зносу (Кзн) на початок СЦ кСЦнець року. ВСЦн розраховуСФться як вСЦдношення суми зносу основних фондСЦв до СЧх первСЦсноСЧ (початковоСЧ) вартостСЦ.Для найбСЦльшоСЧ наочностСЦ та аналСЦзу згрупуСФмо зазначенСЦ коефСЦцСЦСФнти в таблицю 3.3.

Таблиця 3.3.


Показники

На початок року

На кСЦнець року

ЗмСЦни (+)(-)

1.Промислово-виробничСЦ фонди

2. Знос

3. КоефСЦцСЦСФнт зносу

1500,7


35,4

0,02

3340,4


267,8

0,08

+1839,7


+232,4

+0,06

ЗбСЦльшення зносу на кСЦнець року пояснюСФться вводом в дСЦю основних фондСЦв та значними вкладеннями засобСЦв в капСЦтальний ремонт.

За даними таблицСЦ 3.3. видно, що коефСЦцСЦСФнт зносу фондСЦв на початок року став 2,36% (35,4:1500,7.100); на кСЦнець року 8,02% (267,8:3340,4.100). Це визначаСФ, що в середньому СЧх знос зрСЦс на 5,66%, що свСЦдчить про погСЦршення стану основних фондСЦв. Але як видно з таблицСЦ 3.3. на протязСЦ 1999 року вСЦдбулося значне збСЦльшення вартостСЦ основних фондСЦв, що також вплинуло на зростання зносу.

Одним з факторСЦв, який визначаСФ змСЦни стану основних фондСЦв, СФ СЧх рух, пСЦд яким розумСЦСФться надходження на протязСЦ року нових та вибуття ранСЦше дСЦючих основних фондСЦв.

РЖнтенсивнСЦсть даних процесСЦв вимСЦрюСФться коефСЦцСЦСФнтами оновлення та вибуття.

КоефСЦцСЦСФнт оновлення розраховуСФться як вСЦдношення вартостСЦ надходжених основних фондСЦв до СЧх вартостСЦ на кСЦнець звСЦтного перСЦоду. ВСЦн вСЦдображаСФ ступСЦнь оновлення основних фондСЦв в результатСЦ введення в дСЦю нових обтАЩСФктСЦв, придбання чи безоплатного отримання вСЦд СЦнших органСЦзацСЦй.

КоефСЦцСЦСФнт вибуття розраховуСФться як вСЦдношення вартостСЦ вибувших на протязСЦ року основних фондСЦв до СЧх вартостСЦ на початок року. Вибуття основних засобСЦв може бути результатом СЧх втрати, розкрадання (з наступним списанням за рахунок пСЦдприСФмства чи осСЦб винних у розкраданнСЦ), безоплатноСЧ передачСЦ СЦншим пСЦдприСФмствам, зносу, а також реалСЦзацСЦСЧ на сторону.

В процесСЦ аналСЦзу необхСЦдно вивчати структуру вибуття по зазначеним направленням СЦ його конкретнСЦ причини.

В таблицСЦ 3.4. приведенСЦ данСЦ звСЦтностСЦ, характеризуючи ступСЦнь СЦнтенсивностСЦ руху основних фондСЦв. При аналСЦзСЦ необхСЦдно врахувати, що дСЦюча звСЦтнСЦсть мСЦстить показники оновлення та вибуття по всСЦм основним фондам в цСЦлому, тодСЦ як для характеристики технСЦчного розвитку необхСЦдно знати рух вСЦдповСЦдних СЧх видСЦв. НеобхСЦдну СЦнформацСЦю мають в собСЦ данСЦ первинного облСЦку придбання та вибуття основних фондСЦв.
Таблиця 3.4.


Показники руху основних фондСЦв

Значення показникСЦв

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ОсновнСЦ фонди на початок року, тис.грн

Надходження основних фондСЦв в звСЦтному перСЦодСЦ, тис.грн

Вибуття основних фондСЦв в звСЦтному перСЦодСЦ тис.грн

ОсновнСЦ фонди на кСЦнець року, тис.грн

КоефСЦцСЦСФнт оновлення ОФ

КоефСЦцСЦСФнт вибуття ОФ

1500,7

2480

640,3

3340,4

0,74

0,43

З вище приведеноСЧ таблицСЦ видно, що оновлення основних виробничих фондСЦв на пСЦдприСФмствСЦ ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ становило 2480 тис.грн чи 74%, а вибуття тАУ 640,3 тис.грн чи 43%. ДанСЦ показники свСЦдчать про рСЦзнобСЦчний процес технСЦчного розвитку, де одночасно здСЦйснюСФться поповнення основних виробничих фондСЦв новими СЧх видами та вибуття надлишкових або зношених ОФ.

Важливим завданням аналСЦзу СФ виявлення причин вибуття основних фондСЦв та доцСЦльнСЦсть придбання нових. Також необхСЦдно звертати увагу на спСЦввСЦдношення показникСЦв СЧх оновлення та вибуття.

На пСЦдставСЦ даних таблицСЦ 3.3.2 за звСЦтний перСЦод коефСЦцСЦСФнт оновлення СФ бСЦльшим нСЦж коефСЦцСЦСФнт вибуття на 0,31 або на 42%, що можна оцСЦнити як позитивний фактор.

НайбСЦльш повну характеристику оновлення окремих видСЦв основних фондСЦв, а саме обладнання, можна отримати по даним аналСЦзу СЧх вСЦкового складу. З цСЦСФю метою вони групуються по строкам експлуатацСЦСЧ. Методика аналСЦзу на основСЦ даних первинного облСЦку наявностСЦ основних фондСЦв в таблицСЦ 3.5.

НаведенСЦ в таблицСЦ данСЦ свСЦдчать, що в ТОВ "ЕлСЦон 2000тАЭ вСЦдсутнСЦ основнСЦ фонди за вСЦком понад 20 рокСЦв. Значна кСЦлькСЦсть ОФ належить до вСЦковоСЧ групи до 5 рокСЦв тАУ 38 шт. або 70% загального обсягу основних фондСЦв. НевеликСЦ частки належать до груп тАЭвСЦд 5 до 10тАЭ та "вСЦд 10 до 20тАЭ, вСЦдповСЦдно 9 шт. або 17%, та 7шт. або 13%.

ДанСЦ аналСЦзу дозволяють визначати технСЦчнСЦ можливостСЦ та вСЦдмСЦтити обтАЩСФкти першочерговоСЧ замСЦни, що буде сприяти пСЦдвищенню технСЦчного рСЦвня результатСЦв дСЦяльностСЦ.

Також для визначення технСЦчного стану основних фондСЦв використовують коефСЦцСЦСФнт здатностСЦ ОФ, який розраховуСФться як вСЦдношення залишковоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв до первСЦсноСЧ СЧх вартостСЦ.


Таблиця 3.5.
Види основних фондСЦв

КСЦлькСЦсть основних фондСЦв

Разом

у т.ч по вСЦковим групам

КСЦлькСЦсть

Питома вага

до 5 рокСЦв

вСЦд 5 до 10

вСЦд10 до 20

понад 20р

КСЦлькСЦсть

Питома вага

кСЦлькСЦсть

Питома вага

КСЦлькСЦсть

Питома вага

КСЦлькСЦсть

Питома вага

1 БудСЦвлСЦ СЦ споруди

2 АвтомобСЦльний транспорт

3.Машини та обладнання

4. Устаткування приладу до них

5. Електронно-обчислювальнСЦ машини

6. РЖншСЦ основнСЦ фонди

Разом

-

5

11


19


8

11

54

-

9

20


35


16

20

100

-

4

8


11


8

7

38

-

11

21


29


21

18

100

-

1

2


5


-

1

9

-

11

22


56


-

11

100

-

-

1


3


-

3

7

-

-

14


43


-

43

100

-

-

-


-


-

-

-

-

-

-


-


-

-

-

Тобто 93% основних виробничих фондСЦв СФ здатними до використання, завдяки тому що за аналСЦзуСФмий перСЦод вСЦдбулося значне зростання вартостСЦ основних фондСЦв за рахунок введення новоСЧ технСЦки.

КоефСЦцСЦСФнт приросту основних виробничих фондСЦв на пСЦдприСФмствСЦ за аналСЦзуСФмий перСЦод склав:

Показник свСЦдчить про зростання вартостСЦ основних фондСЦв, що даСФ можливСЦсть пСЦдприСФмству збСЦльшити обсяги виробництва (надання послуг та СЦнш.).


3.4 АналСЦз узагальнюючих показникСЦв використання основних засобСЦв.


Загальним показником ефективностСЦ використання основних фондСЦв СФ фондовСЦддача. Вона обчислюСФться як вСЦдношення обсягу продукцСЦСЧ за мСЦсяць, квартал, рСЦк до середньоСЧ вартостСЦ основних промислово-виробничих фондСЦв.

Для забезпечення росту фондовСЦддачСЦ необхСЦдно, щоб вартСЦсть випускаСФмоСЧ продукцСЦСЧ збСЦльшуСФться скорСЦше нСЦж вартСЦсть основних виробничих фондСЦв.

РЖншими словами фондовСЦддача характеризуСФ випуск продукцСЦСЧ на одну гривню вартостСЦ основних виробничих фондСЦв.

АналСЦз фондовСЦддачСЦ провадиться зСЦставленням фактичних показникСЦв з плановим, базисним, середньогалузевим та показниками передових пСЦдприСФмств.

За одержаними даними вивчаються динамСЦка СЦ тенденцСЦСЧ змСЦнення фондовСЦддачСЦ, визначаються ступСЦнь виконання плану, вСЦдхилення вСЦд середньогалузевого рСЦвня та показникСЦв передових пСЦдприСФмств.

На змСЦну рСЦвня фондовСЦддачСЦ впливають ряд факторСЦв, якСЦ можна згрупувати наступним чином (рис. 5.).

Рис. 5. Схема факторноСЧ системи фондовСЦддачСЦ.


КрСЦм того, ефективнСЦсть використання основних фондСЦв характеризуСФться показниками: продуктивнСЦстю одиницСЦ обладнання, коефСЦцСЦСФнтами використання обладнання у часСЦ та потужностСЦ, тощо.

ВирСЦшальний вплив на фондовСЦддачу чинить ефективнСЦсть використання обладнання по часу (екстенсивне) СЦ по потужностСЦ (СЦнтенсивне).

Час роботи обладнання пСЦдроздСЦляють:

- календарне (365 х 24);

- режимне (365 тАУ вихСЦднСЦ днСЦ) х тривалСЦсть 1 змСЦни;

- плановСЦ часи (режимнСЦ часи тАУ плановСЦ простоСЧ);

- часи фактичноСЧ роботи (плановСЦ часи тАУ простоСЧ зверх плану).

Використання обладнання по часу знаходиться в прямСЦй залежностСЦ вСЦд коефСЦцСЦСФнта змСЦнностСЦ роботи обладнання, який визначаСФться як вСЦдношення числа вСЦдпрацьованих машинозмСЦн (або станкочасСЦв) до загального числа станкСЦв або до найбСЦльшого числа станкочасСЦв, якСЦ можуть бути вСЦдпрацьованСЦ при однозмСЦннСЦй роботСЦ.

АналСЦзуСФться КзмСЦн. шляхом порСЦвняння фактично КзмСЦн. з плановим. ПотСЦм визначаються причини змСЦн.

Ефективне використання обладнання по потужностСЦ характеризуСФться коефСЦцСЦСФнтом ефективностСЦ загрузки тАУ визначаСФться вСЦдношенням фактичноСЧ годинноСЧ продуктивностСЦ обладнання до плановоСЧ продуктивностСЦ (або нормативноСЧ продуктивностСЦ).


3.5 АналСЦз ефективностСЦ використання основних виробничих фондСЦв.


Як видно з рис. 5. факторами першого рСЦвня, якСЦ впливають на фондовСЦддачу основних виробничих фондСЦв СФ:

1) змСЦна долСЦ активноСЧ частини фондСЦв в загальнСЦй СЧх сумСЦ (Дак);

2) змСЦна фондовСЦддачСЦ активноСЧ частини фондСЦв (Фв.акт)


ФВ = Дак х Фв.акт


Розрахунок впливу факторСЦв виконуСФться способом абсолютних рСЦзниць (в розрахунках використанСЦ данСЦ таблицСЦ № 3.5.1):


ОФФВ = (Дак(ф) - Дак(пл) ) х Фв.акт(пл) = -0,014 х 7,9818 = -0,1117452


ОФФВ = (Фв.акт(факт) - Фв.акт(пл)) х Дак(факт) = + 0,155 х 0,754 = + 0,11687


Загальний вплив: - 0,11174542 + 0,11687 + 0,005

Позитивно вплинула на фондовСЦддачу змСЦна фондовСЦддачСЦ активноСЧ частки фондСЦв (+0,11687), а вплив зменшення долСЦ активноСЧ частки фондСЦв (-0,1117452)

Тобто за рахунок змСЦни активноСЧ частки фондСЦв в загальнСЦй СЧх сумСЦ фондовСЦддача зменшилась на тАУ0,1177452, а пСЦдвищення фондовСЦддачСЦ активноСЧ частини фондСЦв збСЦльшило показник фондовСЦддачСЦ на +0,11687.

ФондовСЦддача активноСЧ частки фондСЦв (технологСЦчного обладнання) безпосередньо залежить вСЦд його структури, часу роботи та середньочасовоСЧ виробСЦтки.

Для аналСЦзу можна використовувати наступну фактичну модель:Фактичну модель фондовСЦддачСЦ обладнання можна поширити, якщо час роботи одиницСЦ обладнання (Тод) представити у виглядСЦ множини кСЦлькостСЦ вСЦдпрацьованих днСЦв (Д), коефСЦцСЦСФнта змСЦнностСЦ (Кзм) та середньоСЧ тривалостСЦ змСЦни (П).

СередньорСЦчну вартСЦсть технологСЦчного обладнання можна також представити як множину СЧх кСЦлькостСЦ (К) СЦ середньоСЧ вартостСЦ його одиницСЦ, пСЦсля чого остаточна модель буде мати вигляд:


=


Для розрахунку впливу факторСЦв на прирСЦст фондовСЦддачСЦ обладнання використовуСФмо засСЦб ланцюгових пСЦдставок (розрахунки приведенСЦ нижче здСЦйсненСЦ на пСЦдставСЦ даних таблицСЦ 3.6.).

Таблиця 3.6.

Показники

План

Факт

ВСЦдхилення (+) (-)

1.Обсяг продукцСЦСЧ (ВП), тис. грн

14000

14850

+850

2.СередньорСЦчна вартСЦсть, тис. грн.:
- основних виробничих фондСЦв (ОВФ);

2284

2420,55

+136,55

- активноСЧ частини (ОВФакт)

1754

1825

+71

- одиницСЦ обладнання (Ц);

33,73

33,796

+0,066

3.Питома вага, коефСЦцСЦСФнт:
- активноСЧ частини фондСЦв (Дакт)

0,768

0,754

-0,014

4. ФондовСЦддача, грн (ФВ)

6,1296

6,135

+0,005

в т.ч. активноСЧ частини (ФВа)

7,981

8,137

+0,156

5.СередньорСЦчна кСЦлькСЦсть технологСЦчного обладнання (К)

52

54

+2

6.ВСЦдпрацьовано за рСЦк всСЦм обладнанням (Т), тис. год

201

185

-16

в т.ч. одиницею обладнання:
- годин (Тод)

3865

3426

-439

- змСЦн (зм)

515

469

-46

- днСЦв (д)

257

244

-13

7.КоефСЦцСЦСФнт змСЦнностСЦ роботи обладнання (Кзм)

2

1,92

-0,08

8. Середня тривалСЦсть змСЦни (n), год

7,5

7,3

-0,2

9.ВиробСЦтка продукцСЦСЧ за одну машино-годину (СВ)

69,8

80,4

+10,6


РЖ.Для визначення першого умовного показника фондовСЦддачСЦ необхСЦдно замСЦсть плановоСЧ взяти фактичну середньорСЦчну вартСЦсть одиницСЦ обладнання, яка при однакових цСЦнах може змСЦнитися за рахунок його структури:


= =7,9774 (7,98)


= =7,9619


В результатСЦ змСЦни структури обладнання рСЦвень фондовСЦддачСЦ зменшився на 0,0155 грн. (7,9619 тАУ 7,9774).

РЖРЖ. ДалСЦ необхСЦдно встановити якою була б фондовСЦддача при фактичнСЦй структурСЦ обладнання СЦ фактичнСЦй кСЦлькостСЦ вСЦдпрацьованих днСЦв, але при плановСЦй величинСЦ

останнСЦх факторСЦв


= =7,5591


За рахунок зменшення кСЦлькостСЦ вСЦдпрацьованих днСЦв вСЦдбулося зниження фондовСЦддачСЦ 0,4028 грн (7,5591-7,9619).

РЖРЖРЖ. ТретСЦй умовний показник фондовСЦддачСЦ розраховуСФться при фактичнСЦй його структурСЦ, фактичнСЦй кСЦлькостСЦ вСЦдпрацьованих днСЦв, фактичному К змСЦнностСЦ та плановому рСЦвнСЦ останнСЦх факторСЦв.


= =7,2568


За рахунок зменшення коефСЦцСЦСФнта змСЦнностСЦ роботи обладнання його фондовСЦддача знизилась на 0,3023 грн. (7,2568-7,5591).

IV.При розрахунку четвертого умовного показника фондовСЦддачСЦ плановими залишаються тСЦльки рСЦвень середньогодинноСЧ виробСЦтки


= =7,0632


В звтАЩязку з тим що фактична тривалСЦсть змСЦни нижче плановоСЧ на 0,2 год. фондовСЦддача зменшилася на 0,1936 (7,0632-7,2568).

V При фактичнСЦй виробСЦтки обладнання фондовСЦддача склала:

В звтАЩязку з пСЦдвищенням середньоСЧ виробСЦтки рСЦвень фондовСЦддачСЦ зрСЦс на 1,0727 (8,1359-7,0632).

Загальний вплив факторСЦв:

1,0724 + (-0,1936) + (-0,3023) + (-0,4028) + 0,0155 0,156

ДалСЦ наведений розрахунок змСЦни випуску продукцСЦСЧ. Розрахунок здСЦйснюСФться способом ланцюгових пСЦдставок на пСЦдставСЦ даних таблицСЦ 3.5.1.

ВП = К х Д х Кзм х П х СВ, де

К тАУ кСЦлькСЦсть обладнання;

Д тАУ кСЦлькСЦсть вСЦдпрацьованих днСЦв одиницею обладнання;

Кзм тАУ коефСЦцСЦСФнт змСЦнностСЦ роботи обладнання;

П тАУ середня тривалСЦсть змСЦни;

СВ тАУ середня виробСЦтка продукцСЦСЧ за 1 маш/год на одному обладнаннСЦ.

Розрахунок:

1) 52 х 257 х 2 х 7,5 х 69,8 = 13992108 грн (14 000 000 грн)

2) 54 х 257 х 2 х 7,5 х 69,8 = 14530266 грн (ОФ + 538158 грн)

3) 54 х 244 х 2 х 7,5 х 69,8 = 13795272 грн (ОФ - 734994 грн)

4) 54 х 244 х 1,92 х 7,5 х 69,8 = 13243461 грн (ОФ тАУ 551810,88 грн)

5) 54 х 244 х 1,92 х 7,3 х 69,8 = 12890302 грн (ОФ тАУ 353158,8432 грн)

5) 54 х 244 х 1,92 х 7,3 х 80,4 = 14847855,2064 грн (ОФ + 1957553,2 грн)

Загальний вплив:

+538158 + (-734994) + (-551810,88) + (-353158,8) + 1957553,2 850000 грн.

Як видно з розрахунку, збСЦльшення випуску продукцСЦСЧ вСЦдбулося за рахунок збСЦльшення кСЦлькостСЦ обладнання на 2 одиницСЦ, що пСЦдвищило обсяг продукцСЦСЧ на 538158 грн. Також позитивно вплинув фактор змСЦни середньоСЧ виробСЦтки продукцСЦСЧ за 1 машино-годину на одному обладнаннСЦ, що призвело до збСЦльшення випуску продукцСЦСЧ на 1957553,2 грн.

ОскСЦльки значний вплив на рСЦвень випуску продукцСЦСЧ здСЦйснила змСЦна виробСЦтки на суму 10,6 грн нижче наведений розрахунок факторСЦв, якСЦ вплинули на змСЦну виробСЦтки.

, як вСЦдношення випуску продукцСЦСЧ до кСЦлькостСЦ вСЦдпрацьованих за годину всСЦм обладнання. Тобто виробСЦток характеризуСФ кСЦлькСЦсть продукцСЦСЧ, що виготовляСФться в одиницю часу (або одним працСЦвником).

СпосСЦб ланцюгових пСЦдставок:

1. =69,6587 (69,8)


2. =75,674 (тИЖ + 6,0153)


3. =80,2685 (тИЖ + 4,5945)

Загальний вплив факторСЦв

+ 6,0153 + 4,5945 = 10,6

За рахунок зменшення вСЦдпрацьованого всСЦм обладнанням тис.годин (16 тис.год.) та збСЦльшенням випуску продукцСЦСЧ вСЦдбувся зрСЦст виробСЦтки вСЦдповСЦдно на 6,0153 грн та 4,5945грн.

Основним завданням аналСЦзу СФ виявлення факторСЦв змСЦни рСЦвня використання основних фондСЦв. Серед них важливе мСЦiе займають простоСЧ, наявнСЦсть надлишкового обладнання, рацСЦональне розподСЦлення основних фондСЦв мСЦж пСЦдроздСЦлами пСЦдприСФмства, порушення строкСЦв проведення капСЦтальних та поточних ремонтСЦв та СЦнш.

Проведення заходСЦв по уникненню вСЦдтАЩСФмного СЧх впливу буде сприяти пСЦдвищенню ефективностСЦ використання основних фондСЦв. ВказанСЦ заходу забезпечать економСЦю капСЦтальних вкладень зниження поточних витрат на утримання основних фондСЦв, збСЦльшення обсягСЦв та якостСЦ виробляСФмоСЧ продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг).

Також складовою частиною аналСЦзу основних фондСЦв СФ аналСЦз виконання плану впровадження новоСЧ технСЦки та технологСЦСЧ виробництва, направленого на удосконалення виробничого процесу, забезпечуючого зрСЦст продуктивностСЦ працСЦ, зниження собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ, полСЦпшення умов працСЦ працСЦвникСЦв.

В результатСЦ аналСЦзу визначаСФться економСЦчна ефективнСЦсть по кожному з заходСЦв вСЦд впровадження новоСЧ технСЦки СЦ модернСЦзацСЦСЧ основних фондСЦв СЦ виявлення дСЦльниць, якСЦ потребують таких впроваджень.

РоздСЦл IV Аудит основних засобСЦв.


4.1 Суть, завдання та обтАЩСФкти аудиторськоСЧ перевСЦрки основних засобСЦв.


При проведеннСЦ аудиту господарських операцСЦй з облСЦку основних засобСЦв аудитору варто керуватися наступними нормативними документами:


Таблиця 4.1.


Назва нормативного документа

Номер нормативного документа

Хто СЦ коли затвердив

Що регламентуСФ нормативний документ.

Закон УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк СЦ фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦтАЭ

№996-ХIV

ВСЦд 16.07.1999р.

Даний Закон визначаСФ правовСЦ основи регулювання, органСЦзацСЦСЧ, ведення бухгалтерського облСЦку та складання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ в УкраСЧнСЦ.

Закон УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ зСЦ змСЦнами СЦ доповненнями


ВСЦд 22.05.97р

Даний Закон регламентуСФ порядок нарахування, сплати та подання звСЦтностСЦ з податку на прибуток пСЦдприСФмств.

Положення "Про порядок складання декларацСЦСЧ про прибуток пСЦдприСФмствтАЭ

№ 214

ВСЦд 8.07.97 р. в редакцСЦСЧ вСЦд 21.01.98р.

Дане положення регламентуСФ порядок заповнення декларацСЦСЧ про прибуток пСЦдприСФмствами всСЦх форм "асновтСЦ.

Положення "Про порядок консервацСЦСЧ основних виробничих фондСЦв пСЦдприСФмствтАЭ.

№ 1183

Наказ КМУ вiд 28.10.1997 р.

Дане Положення регламентуСФ порядок проведення консервацСЦСЧ  ОВФ пСЦдприСФмств.

РЖнструкцСЦя по СЦнвентаризацСЦСЧ основних засобСЦв, нематерСЦальних активСЦв, ТМЦ, грошових коштСЦв СЦ документСЦв та розрахункСЦв

№69

затверджено наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 11.08.1994р.

Дана РЖнструкцСЦя регламентуСФ порядок та строки проведення СЦнвентаризацСЦСЧ на пСЦдприСФмствСЦ.

ПоложеннСЦ (стандартСЦ) бухгалтерського облСЦку №7 "ОсновнСЦ засобитАЭ.

№ 92

Наказом МСЦнСЦстерства ФСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 27.04.2000 р


Та СЦншСЦ.

КрСЦм того, аудитор повинен керуватися:

Планом рахункСЦв бухгалтерського облСЦку фСЦнансово-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств СЦ РЖнструкцСЦСФю з його застосування, затвердженими наказом МСЦнСЦстерства ФСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 30.11.1999р. №291

Одним СЦз шляхСЦв пСЦдвищення ефективностСЦ виробництва СФ правильне використання СЦ зберСЦгання основних засобСЦв. Конкретна мета аудиту основних засобСЦв тАУ перевСЦрка правильностСЦ формування складу, повноти СЦ реальностСЦ облСЦку руху основних засобСЦв СЦ достовСЦрностСЦ амортизацСЦСЧ СЧх вартостСЦ.

ОсновнСЦ засоби - матерСЦальнСЦ активи, якСЦ пСЦдприСФмство утримуСФ з метою використання СЧх в процесСЦ виробництва або постачання товарСЦв СЦ послуг, надання в оренду СЦншим особам або для здСЦйснення адмСЦнСЦстративних функцСЦй, очСЦкуваний строк контролю використання (експлуатацСЦСЧ) яких бСЦльше одного року (або операцСЦйного циклу, якщо вСЦн довший за рСЦк).

ОсновнСЦ засоби формують основну частину матерСЦально-технСЦчноСЧ бази органСЦзацСЦй та пСЦдприСФмств СЦ вСЦдСЦграють важливу роль в здСЦйсненнСЦ ведучих напрямкСЦв СЧх дСЦяльностСЦ.

Завданнями аудиторськоСЧ перевСЦрки основних засобСЦв являються слСЦдуючСЦ:

 • перевСЦрка складу та структури основних засобСЦв;
 • перевСЦрка СЧх збереження;
 • перевСЦрка правильностСЦ документального оформлення надходження, перемСЦщення та використання основних засобСЦв;
 • перевСЦрка правильностСЦ нарахування амортизацСЦСЧ;
 • перевСЦрка облСЦку операцСЦй, повтАЩязаних з лСЦзингом та орендою майна;
 • перевСЦрка облСЦку реалСЦзацСЦСЧ та СЦншого списання основних засобСЦв;
 • перевСЦрка облСЦку СЦ фСЦнансування витрат на ремонт основних фондСЦв та СЦн..

Таким чином, конкретна мета аудиту основних засобСЦв тАУ це перевСЦрка правильностСЦ формування складу, повноти СЦ реальностСЦ облСЦку руху основних засобСЦв та достовСЦрностСЦ амортизацСЦСЧ СЧх складу.

Аудит облСЦку основних засобСЦв повинен забезпечити:

- контроль за зберСЦганням основних засобСЦв;

- своСФчасне, правильне, документальне вСЦдображення в облСЦку надходження основних засобСЦв (фондСЦв), СЧх внутрСЦшнього перемСЦщення (з цеху в цех, зСЦ складу в склад), ефективне використання, вибуття (лСЦквСЦдацСЦя, реалСЦзацСЦя, безкоштовна передача);

- своСФчасне (щомСЦсячне) вСЦдображення в облСЦку зносу (амортизацСЦСЧ) основних засобСЦв;

- вСЦдображення в облСЦку витрат на ремонт основних засобСЦв;

- виявлення зайвих та морально застарСЦлих основних засобСЦв.

ОбтАЩСФктами аудиторськоСЧ перевСЦрки операцСЦй з основними засобами СФ:

 • акти прийому-передачСЦ засобСЦв (форма № ОС-1);
 • накладнСЦ на внутрСЦшнСФ перемСЦщення основних засобСЦв (ф.№ ОС-2)
 • СЦнвентарнСЦ картки облСЦку за формами № ОС-6, № ОС-7, № ОС-8;
 • описи СЦнвентарних карток з облСЦку основних засобСЦв (ф.№ ОС-10);
 • акти на лСЦквСЦдацСЦю основних засобСЦв (ф.№ ОС-4);
 • СЦнвентарнСЦ списки основних засобСЦв за мСЦiем СЧхнього розташування та експлуатацСЦСЧ (ф.№ ОС-13);
 • картки перемСЦщення основних засобСЦв за СЧх видами та групами (ф.№ ОС-12);
 • акти СЦнвентаризацСЦСЧ, СЦнвентарнСЦ описи та звСЦрювальнСЦ вСЦдомостСЦ за результатами СЦнвентаризацСЦСЧ основних засобСЦв;
 • вСЦдомостСЦ наявностСЦ та руху основних засобСЦв;
 • кошториси та плани капСЦтального ремонту основних засобСЦв за перСЦод, що перевСЦряСФться;
 • акти на проведення капСЦтальних ремонтСЦв;
 • таблицСЦ для здСЦйснення розрахункСЦв амортизацСЦСЧ та зносу основних засобСЦв;
 • рСЦчнСЦ звСЦти (ф.№ 11-ОФ, № 2-КБ).

ПеревСЦряСФться також використання, збереження та правильнСЦсть документального оформлення надходжень, перемСЦщення та вибуття основних засобСЦв.

Джерелами СЦнформацСЦСЧ для перевСЦрки стану облСЦку основних засобСЦв СФ:

 • РЖнвентарнСЦ картки облСЦку основних засобСЦв,
 • вСЦдомостСЦ,
 • журнали-ордери;
 • рахунки-фактури;
 • РЖнвентаризацСЦйнСЦ описи
 • результати поточноСЧ СЦнвентаризацСЦСЧ,
 • договори, накладнСЦ, акти списання, прийому-передачСЦ, СЦнвентарнСЦ картки
 • акти прийому-передачСЦ;
 • облСЦковСЦ регСЦстри (вСЦдомостСЦ, журнали-ордери, машинограми) по рахунках СЦ СЦн.;
 • Головна книга;
 • "ЗвСЦт про фСЦнансово майновий стантАЭ СЦ СЦн.

Результатом роботи аудитора СФ аудиторський висновок, який складаСФться на основСЦ аудиторських доказСЦв.

Проводячи аудиторську перевСЦрку, слСЦд памтАЩятати, що облСЦк основних засобСЦв ведеться за первСЦсною вартСЦстю на рахунку 10 "ОсновнСЦ засобитАЭ, яка складаСФться СЦз витрат на СЧх зведення, виготовлення, придбання, включаючи витрати з доставки, установки, оплати проектно-дослСЦдницьких робСЦт.

ЗмСЦна первСЦсноСЧ вартостСЦ здСЦйснюСФться у випадку добудови, дообладнання, реконструкцСЦСЧ, частковоСЧ лСЦквСЦдацСЦСЧ, а також пСЦд час переоцСЦнки (СЦндексацСЦСЧ).

ОблСЦку пСЦдлягають як основнСЦ засоби, що використовуються, так СЦ тСЦ, якСЦ зберСЦгаються на складСЦ, законсервованСЦ або вСЦдданСЦ в оренду.

При проведеннСЦ аудиторськоСЧ перевСЦрки до втрати чинностСЦ РЖнструкцСЦСЧ № 250 аудитори звертали увагу на змСЦну лСЦмСЦту вартостСЦ обтАЩСФктСЦв, що пСЦдлягали облСЦку у складСЦ основних фондСЦв. Аудитори уточняли, чи не значаться на рахунку 01 предмети, облСЦк яких повинен був здСЦйснюватися у складСЦ малоцСЦнних предметСЦв та предметСЦв, що швидко зношуються (МШП). На даний час звертати увагу на змСЦну лСЦмСЦту недоцСЦльно аудитор повинен звернути увагу тСЦльки на строки експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта, зокрема щоб термСЦн експлуатацСЦСЧ, як уже зазначалось вище, був не менше 365 днСЦв.

ПСЦд час аудиту перевСЦряСФться вСЦдповСЦднСЦсть даних аналСЦтичного облСЦку основних засобСЦв СЧхньому синтетичному облСЦку на певну дату.

Для цього аудитор пСЦдраховуСФ вартСЦсть основних засобСЦв всерединСЦ класифСЦкацСЦйних груп та встановлюСФ правильнСЦсть облСЦку залишкСЦв, виведених у картках облСЦку руху основних засобСЦв (ф.№ ОС-12), за окремими групами на день перевСЦрки.

Аудиторську перевСЦрку основних засобСЦв рекомендуСФться проводити у такСЦй послСЦдовностСЦ: спочатку проводять тестування системи внутрСЦшнього контролю пСЦдприСФмства щодо облСЦку основних засобСЦв, якщо така СЦснуСФ; потСЦм перевСЦряють фактичну наявнСЦсть та збереження "асних основних фондСЦв СЦ таких, що орендуються; далСЦ перевСЦряють своСФчаснСЦсть та повноту СЧхнього оприбуткування, законнСЦсть проведення операцСЦй з СЧхнСЦм перемСЦщенням, правильнСЦсть проведення амортизацСЦСЧ, а також стан СЦ органСЦзацСЦю бухгалтерського облСЦку основних засобСЦв.

Аудитор не може приступати до перевСЦрки, якщо з питань, що пСЦдлягають перевСЦрцСЦ, занедбано бухгалтерський облСЦк.

Про неможливСЦсть проведення аудиторськоСЧ перевСЦрки складаСФться вСЦдповСЦдний акт, у якому чСЦтко та конкретно обгрунтовуються недолСЦки. ПСЦсля цього аудитор подаСФ керСЦвниковСЦ пСЦдприСФмства вСЦдповСЦднСЦ пропозицСЦСЧ щодо поновлення та наведення порядку в облСЦку. Аудитор також повинен уважно вивчити матерСЦали попереднСЦх СЦнвентаризацСЦй, особливу увагу звертаючи на правильнСЦсть вСЦдображення СЧхнСЦх результатСЦв у бухгалтерському облСЦку; роздивитися основнСЦ засоби, умови СЧхнього зберСЦгання та експлуатацСЦСЧ, мСЦру використання СЦ закрСЦплення за вСЦдповСЦдними структурами, пСЦдроздСЦлами та матерСЦально вСЦдповСЦдальними особами. 
4.2. ОрганСЦзацСЦя аудиту основних засобСЦв.


Планування роботи аудиторСЦв.

Аудиторська фСЦрма повинна починати планування аудиту ще до написання листа-зобовтАЩязання та до заключення договору з пСЦдприСФмством-клСЦСФнтом.

Планування тАУ це розроблення головноСЧ стратегСЦСЧ СЦ конкретних пСЦдходСЦв до характеру, перСЦоду , а також часу проведення аудиту.

Метою планування аудиту СФ звернення уваги аудитора на найважливСЦшСЦ напрямки аудиторськоСЧ перевСЦрки, на виявлення проблем, що слСЦд перевСЦрити бСЦльш ретельно. Планування допомагаСФ аудитору належним чином органСЦзувати свою роботу, а також скоординувати роботу, яка здСЦйснюСФться СЦншими аудиторами та фахСЦвцями СЦнших професСЦй.

Характер планування залежить вСЦд органСЦзацСЦйноСЧ форми, розмСЦру СЦ виду дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства, що перевСЦряСФться.

НайважливСЦша складова планування аудиту тАУ це отримання аудитором уявлення про стан справ на пСЦдприСФмствСЦ.

Аудиторський ризик полягаСФ в тому, що аудитор може висловити неадекватну думку у тих випадках, коли в бухгалтерських документах СЦснують суттСФвСЦ перекручення.

Для ефективного планування аудиту до заключення договору на перевСЦрку аудиторська фСЦрма повинна узгодити з керСЦвництвом клСЦСФнта основнСЦ органСЦзацСЦйнСЦ питання аудиторськоСЧ перевСЦрки.

На етапСЦ попереднього планування аудитори оцСЦнюють можливСЦсть проведення аудиту. У випадку, якщо фСЦрма вважаСФ це за можливе, вона переходить до формування штату робСЦтникСЦв для проведення перевСЦрки СЦ заключаСФ договСЦр з клСЦСФнтом.

При плануваннСЦ складу спецСЦалСЦстСЦв, що входять в аудиторську групу, керСЦвництво аудиторськоСЧ фСЦрми повинно враховувати:

 • бюджет робочого часу для проведення кожного етапу роботи;
 • передбачувальнСЦ строки роботи групи;
 • кСЦлькСЦсний склад групи;
 • посадовий СЦ квалСЦфСЦкацСЦйний рСЦвень членСЦв групи.

У процесСЦ планування створюються два основнСЦ документи перевСЦрки: загальний план СЦ програма перевСЦрки. Аудитор обговорюСФ з керСЦвництвом СЦ фахСЦвцями пСЦдприСФмства елементи загального аудиторського плану СЦ аудиторськСЦ процедури для досягнення результативностСЦ аудиту, а також для узгодження порядку проведення аудиторських процедур з внутрСЦшнСЦм розкладом роботи фахСЦвцСЦв субтАЩСФкта перевСЦрки. Загальний план, як правило, складаСФться з перелСЦку робСЦт на основних етапах аудиту СЦ розробляСФться настСЦльки детально, щоб аудитор мав змогу, керуючись ним, пСЦдготувати програму аудиторськоСЧ перевСЦрки. Аудиторську програму перевСЦрки основних засобСЦв та вСЦдповСЦдних рахункСЦв можна побачити в таблицСЦ 4.2. Ця таблиця враховуСФ досвСЦд теорСЦСЧ та практики складання аудиторських програм захСЦдних краСЧн.

Таблиця 4.2.

Аудиторська програма перевСЦрки основних засобСЦв СЦ вСЦдповСЦдних рахункСЦв.


п\п

ПерелСЦк процедур

Джерела СЦнформацСЦСЧ

1

2

3

1

А. ОсновнСЦ засоби

Детальна перевСЦрка даних регСЦстрСЦв облСЦку основних засобСЦв, СЧх звСЦрка СЦз даними ГоловноСЧ книги

РЖнвентарнСЦ картки облСЦку основних засобСЦв, вСЦдомостСЦ,  журнали-ордери

2.

ВибСЦр контрольного обтАЩСФкту основних засобСЦв по даним регСЦстрСЦв:

А) провести СЦнвентаризацСЦю;

Б) перевСЦрить документи на право "асностСЦ.

РЖнвентаризацСЦйнСЦ описи, результати поточноСЧ СЦнвентаризацСЦСЧ, договори, акти прийому-передачСЦ

3.

ПСЦдготувати список надходження СЦ розподСЦлу основних засобСЦв

Договори, накладнСЦ, рахунки-фактури, акти списання, прийому-передачСЦ, СЦнвентарнСЦ картки

4.

Провести аналСЦз ефективностСЦ основних фондСЦв

АналСЦтичнСЦ розрахунки

5.

ПеревСЦрити правильнСЦсть нарахування ПДВ та СЦнших податкСЦв при реалСЦзацСЦСЧ основних засобСЦв

Розрахунково-платСЦжнСЦ документи, розрахунки по податкам

6.

Б. АмортизацСЦя

ПроаналСЦзувати правильнСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ по вСЦдповСЦдним нормам та звСЦрити данСЦ аналСЦтичного рахунку зносу з даними декларацСЦСЧ про прибуток.

ВСЦдомостСЦ амортизацСЦйних вСЦдрахувань, декларацСЦя про прибуток.

1

2

3

7.

В. РЖншСЦ рахунки

ПеревСЦрити правильнСЦсть розрахунку СЦ вСЦдображення на рахунках орендноСЧ плати

Договору оренди, виписки банку, Головна книга

8.

ПеревСЦрити обгрунтованСЦсть затрат на ремонт основних засобСЦв СЦ правильнСЦсть вСЦдображення цих сум на вСЦдповСЦдних рахунках

Проектно-кошторисна документацСЦя, акти прийому-здачСЦ

Таким чином, програма аудиторськоСЧ перевСЦрки тАУ це документ, що мСЦстить: завдання аудиту для конкретного обтАЩСФкту; процедури, необхСЦднСЦ для виконання поставлених завдань; обсяг СЦ термСЦни СЧх виконання.

ПрофесСЦйнСЦ стандарти вимагають, щоб програма була достатньо детальною СЦ могла бути використана як СЦнструкцСЦя для асистентСЦв СЦ одна з форм контролю правильностСЦ виконання робСЦт.

В програмСЦ аудиту види, змСЦст та час проведення аудиторських процедур повиннСЦ збСЦгатись СЦз прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. ЗмСЦни у план СЦ програму аудиторськоСЧ перевСЦрки можуть вноситись навСЦть пСЦд час здСЦйснення процедур пСЦдтвердження. Але усСЦ змСЦни обовтАЩязково документуються з висвСЦтленням причин.

Узагальнення результатСЦв планування аудиту оформлюСФться меморандумом (доповСЦдною запискою), в якому розглядаються наступнСЦ питання:

 • короткий огляд напрямкСЦв дСЦяльностСЦ замовника;
 • оцСЦнка "астивого ризику на пСЦдприСФмствСЦ;
 • оцСЦнка ефективностСЦ внутрСЦшнього контролю;
 • проблеми, повтАЩязанСЦ з нетиповими операцСЦями;
 • графСЦк виконання робСЦт;
 • загальнСЦ термСЦни виконання аудиту, дата завершення перевСЦрки.

Меморандум розглядаСФться керСЦвництвом аудиторськоСЧ фСЦрми СЦ обговорюСФться з клСЦСФнтом. ТСЦльки пСЦсля цього пСЦдписуСФться з вСЦдповСЦдними коригуваннями план СЦ програма аудиторськоСЧ перевСЦрки.

ОрганСЦзацСЦя документацСЦСЧ процесу аудиту основних засобСЦв.

В ходСЦ перевСЦрки аудитору необхСЦдно зСЦбрати вичерпнСЦ докази для складання обтАЩСФктивного висновку. ТакСЦ аудиторськСЦ докази повиннСЦ бути задокументованСЦ.

Документування процесу аудиту в УкраСЧнСЦ регулюСФться нацСЦональним нормативом № 12 та грунтуСФться на основних положеннях мСЦжнародного нормативу № 9 "ДокументацСЦятАЭ, введеного в дСЦю у сСЦчнСЦ 1982 р. МСЦжнародною федерацСЦСФю бухгалтерСЦв.

НеобхСЦднСЦсть документування процесу аудиторськоСЧ перевСЦрки полягаСФ у створеннСЦ доказСЦв достатньоСЧ обгрунтованостСЦ думки аудитора щодо достовСЦрностСЦ фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ клСЦСФнта, а також така необхСЦднСЦсть повтАЩязана СЦз аудиторським ризиком: аудитор завжди повинен бути потенцСЦйно готовим до захисту ретельностСЦ виконання своСЧх обовтАЩязкСЦв у випадку видачСЦ неправильного висновку. КрСЦм того,  аналСЦз робочих документСЦв за попереднСЦ роки допомагаСФ пСЦдвищити квалСЦфСЦкацСЦю аудиторСЦв як джерело узагальнення набутого досвСЦду.

ЗначнСЦ труднощСЦ органСЦзацСЦСЧ документацСЦСЧ аудиту повтАЩязанСЦ з вСЦдсутнСЦстю не тСЦльки на УкраСЧнСЦ, але СЦ за кордоном СФдиних загальноприйнятих стандартСЦв ведення робочих документСЦв: СЧх складу, форми, структури СЦ змСЦсту. Проблема ускладнюСФться вСЦдсутнСЦстю достатнього досвСЦду складання таких документСЦв у аудиторСЦв УкраСЧни.  ЗакордоннСЦ фСЦрми пСЦдходять до цього питання СЦндивСЦдуально, тобто, такСЦ документи СФ конфСЦденцСЦйними. Отже, досвСЦд СЧхньоСЧ роботи важкодоступний.

Документальне оформлення аудиту складаСФться з робочоСЧ та пСЦдсумковоСЧ документацСЦСЧ.

РобочСЦ документи аудитора тАУ це записи, зробленСЦ ним пСЦд час планування, проведення перевСЦрки, узагальнення СЧСЧ результатСЦв, а також СЦнформацСЦя, отримана ним вСЦд третСЦх осСЦб.

ЗобовтАЩязуючи аудитора документувати процес аудиту, йому надають право вибору форми систематизацСЦСЧ документСЦв.

ЕфективнСЦсть пСЦдготовки робочих документСЦв пСЦдвищуСФться пСЦд час СЧхньоСЧ систематизацСЦСЧ, яка вСЦдбуваСФться на рСЦвнСЦ аудиторськоСЧ фСЦрми. Тут, як правило, встановлюються форми листСЦв, анкет, стандарти органСЦзацСЦСЧ файлСЦв робочих документСЦв.

ЗмСЦст робочих документСЦв значною мСЦрою СФ питанням професСЦйного судження конкретного аудитора, оскСЦльки аудитор не повинен документувати кожне спостереження або розгляд, а тСЦльки тСЦ з них, якСЦ вСЦн вважаСФ важливими.

Повнота розкриття фактСЦв та СЦнформацСЦя, яка мСЦститься в робочих документах, повиннСЦ бути доступними для прочитування СЦншими аудиторами.

ПСЦсля завершення аудиту робочСЦ документи залишаються у аудитора являються його "аснСЦстю. РЗх не можна вимагати або вилучати у аудитора за винятком тСЦльки тих випадкСЦв, коли це передбачено рСЦшенням судових або слСЦдчих органСЦв.

СукупнСЦсть робочих документСЦв, складених аудитором до початку СЦ в ходСЦ перевСЦрки пСЦдприСФмства-клСЦСФнта, СФ аудиторським досьСФ (папкою).

На початковСЦй стадСЦСЧ аудиторськоСЧ перевСЦрки завданням аудитора СФ ознайомлення з бСЦзнесом клСЦСФнта СЦ отримання про нього загальних вСЦдомостей. ЗарубСЦжний досвСЦд, зокрема фСЦрми "Моор СтСЦвенстАЭ, свСЦдчить, що аудитори обовтАЩязково мають документально зафСЦксувати цСЦлСЦ та завдання наступноСЧ аудиторськоСЧ перевСЦрки, для чого складають спецСЦальний робочий документ "ПерелСЦк аудиторських завданьтАЭ.

На стадСЦСЧ планування найпоширенСЦшими документами СФ план та програма аудиторськоСЧ перевСЦрки.

На стадСЦСЧ фСЦзичноСЧ перевСЦрки основних засобСЦв головним прийомом СФ СЦнвентаризацСЦя. Отже, аудитор складаСФ робочий документ пСЦд назвою "ПеревСЦрка проведення СЦнвентаризацСЦСЧтАЭ, де вСЦдображаСФ результати СЦнвентаризацСЦСЧ та необхСЦднСЦ корективи у звСЦтностСЦ.

НайбСЦльше робочих документСЦв складають на стадСЦСЧ безпосередньоСЧ перевСЦрки окремих статей. Це документи з детального аналСЦтичного огляду, перевСЦрки СЦ пСЦдтвердження окремих показникСЦв. В нашому випадку, це робочий документ для перевСЦрки основних засобСЦв "ПеревСЦрка статтСЦ "ОсновнСЦ засобитАЭ.

На завершальнСЦй стадСЦСЧ аудиту аудитор складаСФ пСЦдсумкову документацСЦю, до якоСЧ сходить аудиторський висновок та додаткова пСЦдсумкова документацСЦя.

Протягом усього строку ведення досьСФ, а також пСЦсля завершення аудиторськоСЧ перевСЦрки СЦ подання звСЦту клСЦСФнту аудитор маСФ забезпечити належнСЦ умови зберСЦгання документСЦв.

РобочСЦ документи повиннСЦ зберСЦгатися в поточному архСЦвСЦ аудитора протягом року, а потСЦм передаватися до постСЦйного архСЦву аудиторськоСЧ фСЦрми на тривале зберСЦгання.


4.3. Методика аудиторськоСЧ перевСЦрки наявностСЦ та використання основних засобСЦв.


ПСЦсля проведеного планування, складання плану СЦ програми аудиторськоСЧ перевСЦрки та пСЦдписання договору на проведення аудиту починаСФться сам процес аудиторськоСЧ перевСЦрки.

На протязСЦ СЧСЧ проходження основною метою аудитора СФ збирання достатнСЦх доказСЦв для написання повного СЦ обгрунтованого аудиторського висновку.

Для збору доказСЦв аудитором можуть бути застосованСЦ рСЦзнСЦ процедури, тобто певнСЦ методи пошуку аудиторських свСЦдчень.

ОсновнСЦ методи отримання аудиторських доказСЦв наступнСЦ:

 1. Спостереження або участь в СЦнвентаризацСЦСЧ.
 2. Спостереження за виконанням господарських операцСЦй.
 3. Усне опитування.
 4. Отримання письмових пСЦдтверджень.
 5. ПеревСЦрка документСЦв, отриманих вСЦд третСЦх осСЦб.
 6. ПеревСЦрка арифметичних розрахункСЦв.
 7. ЕкономСЦчний аналСЦз.

РЖнвентаризацСЦя проводиться в цСЦлях забезпечення достовСЦрностСЦ даних облСЦку та звСЦтностСЦ. З точки зору технологСЦСЧ аудиторськоСЧ справи СЦнвентаризацСЦя тАУ це метод отримання найбСЦльш цСЦнних та дСЦйсних доказСЦв про реальнСЦсть СЦ точнСЦсть статей активу балансу, фактСЦв здСЦйснення господарських операцСЦй.

Спостереження за виконанням бухгалтерських операцСЦй тАУ це нескладна процедура, але дуже важлива для оцСЦнки системи внутрСЦшнього контролю та органСЦзацСЦСЧ облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ. Цю процедуру, як правило, бере на себе ведучий аудитор або доручаСФ досвСЦдченим працСЦвникам.

РЖнодСЦ буваСФ достатньо простежити за тим, як виконуСФться в бухгалтерському облСЦку оформлення тСЦСФСЧ чи СЦншоСЧ господарськоСЧ операцСЦСЧ, щоб точно оцСЦнити стан внутрСЦшнього контролю та бухгалтерського облСЦку на пСЦдприСФмствСЦ, що перевСЦряСФться.

Усне опитування або бесСЦда повиннСЦ бути проведенСЦ практично зо всСЦма працСЦвниками пСЦдприСФмства, що приймають участь у веденнСЦ облСЦку та складаннСЦ звСЦтностСЦ. Для того, щоб бесСЦда дала необхСЦднСЦ аудитору результати, вона, як СЦ всСЦ аудиторськСЦ процедури, повинна бути гарно спланована.

ОднСЦСФю з не менш важливих процедур СФ перевСЦрка документСЦв, отриманих вСЦд третСЦх осСЦб. Проводячи цю процедуру, аудитори звертають увагу на правильнСЦсть складання СЦ оформлення цих документСЦв, а також на своСФчаснСЦсть, точнСЦсть та повноту вСЦдображення СЧх в бухгалтерському облСЦку.

ПеревСЦрка арифметичних розрахункСЦв проводиться в залежностСЦ вСЦд оцСЦнки аудитором стану внутрСЦшнього контролю на пСЦдприСФмствСЦ.

В тому випадку, коли стан системи внутрСЦшнього контролю СФ задовСЦльним, перевСЦрка арифметичних розрахункСЦв проводиться вибСЦрково, в противному випадку вона може бути або повною, або аудитор робить негативний висновок про правильнСЦсть арифметичних розрахункСЦв, екстраполюючи цей висновок на весь перСЦод.

В аудиторськСЦй перевСЦрцСЦ широко застосовуСФться ряд прийомСЦв СЦ методСЦв економСЦчного аналСЦзу.

Важливу роль граСФ також спецСЦальна перевСЦрка окремих обставин СЦ сторСЦн господарськоСЧ дСЦяльностСЦ клСЦСФнта. В своСЧй дСЦяльностСЦ аудитори вимушенСЦ торкатися питань якСЦ виходять за межСЦ юрисдикцСЦСЧ аудитора СЦ потребують спецСЦальних знань. ЗвСЦдси, аудиторська фСЦрма маСФ право на договСЦрнСЦй основСЦ залучати СЦнших спецСЦалСЦстСЦв до перевСЦрки. В нашому випадку експерт може залучатися для вираження своСФСЧ думки з приводу оцСЦнки основних засобСЦв, оцСЦнки виробничих технологСЦй СЦ юридичних консультацСЦй.

Програму внутрСЦшнього контролю основних засобСЦв СЦ вСЦдповСЦдних господарських операцСЦй частСЦше всього не розроблюють, тому що у бСЦльшостСЦ пСЦдприСФмств таких операцСЦй небагато СЦ витрати на спецСЦальний контроль не виправдовують себе. Тому огляд внутрСЦшнього контролю системи облСЦку основних засобСЦв СФ необхСЦдним лише при великСЦй кСЦлькостСЦ операцСЦй з основними засобами. Однак у будь-якому випадку аудиторськСЦ процедури направленСЦ на вивчення системи облСЦку пСЦдприСФмства, а дослСЦдження системи внутрСЦшнього контролю дозволяСФ отримати цСЦнну СЦнформацСЦю з цього приводу. НайбСЦльш ефективним методом отримання попередньоСЧ (необхСЦдноСЧ) СЦнформацСЦСЧ про стан системи внутрСЦшнього контролю являСФться тестування.

З даних тестування можна зробити висновок, що в органСЦзацСЦСЧ СЦнвентаризацСЦя окремих обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв проводиться не перСЦодично, а тСЦльки в кСЦнцСЦ року перед складанням рСЦчноСЧ фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ. Не вибрана СФдина облСЦкова полСЦтика по амортизацСЦСЧ вартостСЦ основних засобСЦв, крСЦм того вСЦдсутнСЦй контроль за правильнСЦстю нарахування амортизацСЦСЧ з боку спецСЦалСЦстСЦв та внутрСЦшнСЦх аудиторСЦв. ОсновнСЦ засоби не застрахованСЦ вСЦд стихСЦйних лих. В органСЦзацСЦСЧ не вибраний варСЦант облСЦку СЦ фСЦнансування затрат на ремонт основних засобСЦв, що може привести до викривлення собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг) через використання вСЦльного варСЦанту облСЦку витрат. ВСЦдсутнСЦй також контроль за обгрунтованСЦстю здачСЦ в оренду основних засобСЦв з боку Ради директорСЦв, що може призвести до створення для окремих осСЦб можливостей для корисних злочинСЦв.

На початку аудиторськоСЧ перевСЦрки для отримання реальноСЧ СЦнформацСЦСЧ про наявнСЦсть та стан зберСЦгання основних засобСЦв аудитори повиннСЦ забезпечити проведення контрольноСЧ (повноСЧ або частковоСЧ) СЦнвентаризацСЦСЧ основних засобСЦв. СпецСЦально призначена комСЦсСЦя перевСЦряСФ наявнСЦсть СЦ технСЦчний стан основних засобСЦв в натуральних та вартСЦсних вимСЦрниках. Для глибокого вивчення складу СЦ структури основних засобСЦв, що знаходяться у розпорядженнСЦ пСЦдприСФмства, аудитор повинен запросити вСЦд керСЦвництва органСЦзацСЦСЧ детальний список всСЦх основних фондСЦв на дату проведення аудиторськоСЧ перевСЦрки. В список повиннСЦ також входити основнСЦ засоби, що знаходяться у розпорядженнСЦ вСЦдокремлених пСЦдроздСЦлСЦв (фСЦлСЦалСЦв, представництв). Але перед проведенням контрольноСЧ СЦнвентаризацСЦСЧ основних фондСЦв аудитор обовтАЩязково повинен вивчити матерСЦали попереднСЦх СЦнвентаризацСЦй та перевСЦрок.

Тут необхСЦдно ретельно слСЦд перевСЦрити повноту СЦ своСФчаснСЦсть проведення СЦнвентаризацСЦСЧ основних засобСЦв, а також СЦнвентаризацСЦйнСЦ описи та доданСЦ до них протоколи засСЦдання СЦнвентаризацСЦйних комСЦсСЦй, звСЦрювальнСЦ вСЦдомостСЦ, вСЦдомостСЦ результатСЦв останньоСЧ СЦнвентаризацСЦСЧ, рСЦшення керСЦвництва органСЦзацСЦСЧ по результатам СЦнвентаризацСЦСЧ в облСЦку. Така перевСЦрка край необхСЦдна аудитору для того, щоб впевнитись, наскСЦльки можна довСЦряти результатам внутрСЦшнього контролю, щоб скорегувати аудиторський ризик СЦ, вСЦдповСЦдно, аудиторськСЦ процедури.

В ходСЦ контрольноСЧ СЦнвентаризацСЦСЧ аудитор оглядаСФ основнСЦ засоби, умови СЧхнього зберСЦгання та експлуатацСЦСЧ, мСЦру використання СЦ закрСЦплення за вСЦдповСЦдними структурами, пСЦдроздСЦлами та матерСЦально вСЦдповСЦдальними особами. При цьому особливо перевСЦряСФться, чи всСЦ обтАЩСФкти основних засобСЦв закрСЦпленСЦ за матерСЦально вСЦдповСЦдальними особами (МВО). Для цього вартСЦсть закрСЦплених за МВО основних засобСЦв зСЦставляють СЦз залишком за рахунком 10 "ОсновнСЦ засобитАЭ на дату перевСЦрки. Встановивши порушення, аудитор повинен зтАЩясувати, чому воно було допущено, хто винен СЦ якими СФ його наслСЦдки.

В повному обтАЩСФмСЦ дотримання дСЦйсного порядку збереження основних засобСЦв виявляють в ходСЦ документальних перевСЦрок. Шляхом вивчення облСЦкових даних (по СЦнвентарних картках, формах № ОС-6, ОС-7, ОС-8, ОС-9 та СЦнвентарним описам) необхСЦдно встановити наявнСЦсть основних засобСЦв за окремими класифСЦкацСЦйними групами та мСЦiями зберСЦгання.

КрСЦм цього, в ходСЦ цСЦСФСЧ перевСЦрки визначаСФться забезпеченСЦсть органСЦзацСЦСЧ основними фондами, розмСЦщення окремих обтАЩСФктСЦв по СЧСЧ пСЦдроздСЦлам, дотримання чинного порядку СЧх облСЦку. Тобто слСЦд впевнитись в правильностСЦ органСЦзацСЦСЧ аналСЦтичного облСЦку, звернути увагу на наявнСЦсть СЦнвентарних номерСЦв обтАЩСФктСЦв, технСЦчноСЧ документацСЦСЧ, правильнСЦсть закрСЦплення технСЦко-економСЦчних показникСЦв у вСЦдповСЦдних облСЦкових регСЦстрах, строки надходження та оприбуткування обтАЩСФктСЦв на баланс фСЦрми. Окремо слСЦд перевСЦрити стан облСЦку основних засобСЦв в мСЦiях СЧх розмСЦщення (в експлуатацСЦСЧ, на складах, в ремонтСЦ СЦ т.д.). Для цього аудитори повиннСЦ також встановити правильнСЦсть ведення СЦнвентарного списку основних засобСЦв (типова форма №ОС-13), вСЦдповСЦднСЦсть даних аналСЦтичного облСЦку записам на рахунку 10, регулярнСЦсть звСЦрки даних бухгалтерського облСЦку.

У разСЦ виявлення розходжень мСЦж даними аналСЦтичного СЦ синтетичного облСЦку необхСЦдно визначити СЧх причини та винуватцСЦв,  наслСЦдки СЦ внести пропозицСЦСЧ по усуненню виявлених недолСЦкСЦв.

ПеревСЦряючи стан зберСЦгання, аудитор повинен впевнитись у правильностСЦ оцСЦнки обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв в бухгалтерському облСЦку та переоцСЦнки, якщо така мала мСЦiе.

ПеревСЦрка облСЦку руху основних засобСЦв.

При перевСЦрцСЦ операцСЦй по надходженню основних засобСЦв необхСЦдно встановити доцСЦльнСЦсть та законнСЦсть СЧх придбання або вСЦдбудeвання, своСФчаснСЦсть СЦ достовСЦрнСЦсть документального оформлення, реальнСЦсть оцСЦнки та повноту оприбуткування окремих обтАЩСФктСЦв.

Практика аудиторських перевСЦрок показуСФ, що основнСЦ порушення та помилки допускаються при оформленнСЦ руху основних засобСЦв. Тому слСЦд вСЦдмСЦтити, що на вСЦдмСЦну вСЦд СЦнших матерСЦальних цСЦнностей, основнСЦ засоби потребують особливого первинного облСЦку.

Оприбуткування та введення в експлуатацСЦю обтАЩСФкта основних фондСЦв повинно бути оформлено обовтАЩязково актом прийомки-передачСЦ (форма № ОС-1), тодСЦ як його придбання оформлюСФться накладною або рахунком-фактурою. ТСЦльки з моменту введення обтАЩСФкту основних засобСЦв в експлуатацСЦю починаСФться вСЦдлСЦк нарахування зносу (амортизацСЦСЧ). ЗвСЦдси можна зробити висновок, що несвоСФчасне оприбуткування основних засобСЦв призводить до недонарахування зносу СЦ як наслСЦдок тАУ до перекручення залишковоСЧ вартостСЦ обтАЩСФктСЦв та фСЦнансових результатСЦв дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства.

При виявленнСЦ незаконних надходжень основних засобСЦв за всСЦма такими надходженнями, а також перемСЦщенням за неправильно оформленими документами СЦ фактами несвоСФчасно оприбуткованих основних засобСЦв у регСЦстрах бухгалтерського облСЦку аудитор повинен зтАЩясувати причину порушень СЦ визначити винних у цьому осСЦб.

ВсСЦ операцСЦСЧ з надходження, перемСЦщення, вибуття та лСЦквСЦдацСЦСЧ основних засобСЦв дослСЦджують за первинними документами та бухгалтерськими записами.

Особливу увагу слСЦд придСЦлити перевСЦрцСЦ операцСЦй з оприбуткування основних засобСЦв, що були отриманСЦ безкоштовно, пересвСЦдчившись в економСЦчнСЦй доцСЦльностСЦ СЧхнього перемСЦщення. При цьому аудитори встановлюють наявнСЦсть вСЦдповСЦдних двостороннСЦх актСЦв прийомки-передачСЦ вказаних обтАЩСФктСЦв, СЧх технСЦчний стан та своСФчаснСЦсть оприбуткування СЦ закрСЦплення за матерСЦально вСЦдповСЦдальними особами.

Майно, яке передане в оренду, залишаСФться на балансСЦ орендодавця СЦ облСЦковуСФться на рахунку 10 СЦз вСЦдповСЦдною позначкою в СЦнвентаризацСЦйнСЦй картцСЦ. ОблСЦк майна, що взяте в оренду, ведеться на позабалансовому рахунку 01 "ОрендованСЦ необоротнСЦ активитАЭ. Таким чином, перевСЦряючи операцСЦСЧ з орендованими основними засобами, аудитор повинен перевСЦрити наявнСЦсть угод на оренду, правильнСЦсть та обгрунтованСЦсть ставок орендноСЧ плати, порядок ремонту СЦ повернення основних засобСЦв орендодавцю. При цьому зтАЩясовуСФться, чи не вСЦдданСЦ в оренду основнСЦ засоби, якСЦ необхСЦднСЦ пСЦдприСФмству, чи не перевищуСФ сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань за вСЦдданими в оренду основними засобами орендну плату, чи своСФчасно та повною мСЦрю вноситься орендна плата.

Окремо також слСЦд перевСЦрити операцСЦСЧ по оприбуткуванню отриманих основних засобСЦв у виглядСЦ внескСЦв в статутний фонд органСЦзацСЦСЧ.

Аудитору необхСЦдно ретельно дослСЦдити правильнСЦсть оцСЦнки придбання основних засобСЦв. Так основнСЦ засоби, якСЦ надСЦйшли на пСЦдприСФмство, оцСЦнюються за первСЦсною вартСЦстю, що складаСФться з фактичних витрат на будСЦвництво або придбання, включаючи затрати на доставку, установку та монтаж. ПервСЦсна вартСЦсть основних засобСЦв може визначатися за домовленСЦстю сторСЦн (договором); виходячи СЦз фактичних витрат на придбання, установку СЦ монтаж; за ринковою вартСЦстю на дату оприбуткування тАУ при отриманнСЦ основних засобСЦв безкоштовно; експертним шляхом тАУ при отриманнСЦ основних засобСЦв в рахунок внескСЦв в статутний фонд пСЦдприСФмства та СЦн.. ЗмСЦна первСЦсноСЧ вартостСЦ допускаСФться лише у випадках добудови, реконструкцСЦСЧ та частковоСЧ лСЦквСЦдацСЦСЧ СЦснуючих обтАЩСФктСЦв.

Особливо уважно аудитору необхСЦдно перевСЦрити вибуття основних засобСЦв. Це може бути у випадку, якщо:

 • провадиться лСЦквСЦдацСЦя зношених, непридатних, старих СЦнвентарних обтАЩСФктСЦв або СЧхнСЦх частин та провадиться СЧхня замСЦна вСЦдповСЦдно до плану впровадження новоСЧ технСЦки або пСЦсля СЧхнього пошкодження пСЦд час стихСЦСЧ чи аварСЦСЧ;
 • здСЦйснюСФться безкоштовна передача СЦншим пСЦдприСФмствам;
 • реалСЦзуються зайвСЦ та непотрСЦбнСЦ обтАЩСФкти;
 • списуСФться нестача.

Порядок документального оформлення цих операцСЦй залежить вСЦд причин вибування. Отже, в процесСЦ перевСЦрки аудитор повинен встановити причину списання обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв, законнСЦсть СЦ доцСЦльнСЦсть цих операцСЦй, порядок лСЦквСЦдацСЦСЧ ОЗ, що стали непридатними, повноту оприбуткування запасних частин, лому, СЦнщих матерСЦалСЦв, отриманих вСЦд лСЦквСЦдацСЦСЧ обтАЩСФктСЦв. ЗаконнСЦсть СЦ доцСЦльнСЦсть операцСЦй з вибуття основних засобСЦв встановлюСФться перевСЦркою первинних документСЦв, даних аналСЦтичного СЦ синтетичного облСЦку. При цьому слСЦд звернути увагу на дотримання встановлених форм цих документСЦв, заповнення СЧх реквСЦзитСЦв, наявнСЦсть мотивованих заключень комСЦсСЦСЧ, пСЦдписСЦв всСЦх членСЦв комСЦсСЦСЧ та керСЦвника органСЦзацСЦСЧ, що пСЦдтверджуСФ цСЦ акти.

Також аудитору необхСЦдно встановити правильнСЦсть кореспонденцСЦСЧ рахункСЦв, повтАЩязаних з вибуттям основних засобСЦв, та своСФчаснСЦсть вСЦдображення операцСЦй з лСЦквСЦдацСЦСЧ обтАЩСФктСЦв основних фондСЦв

Аудиторська перевСЦрка облСЦку амортизацСЦйних вСЦдрахувань та витрат на ремонт основних засобСЦв.

В ходСЦ аудиторськоСЧ перевСЦрки нарахування амортизацСЦСЧ аудитору перед всього необхСЦдно встановити правильнСЦсть вСЦднесення обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв до амортизацСЦйних категорСЦй, тобто до класифСЦкацСЦйних груп вСЦдповСЦдно Державному класифСЦкатору УкраСЧни. ДалСЦ аудитор визначаСФ: - чи всСЦ обтАЩСФкти основних фондСЦв прийнятСЦ в розрахунок при нарахування амортизацСЦСЧ; - чи нараховуСФться знос СЦз врахуванням руху основних засобСЦв.

Джерелами СЦнформацСЦСЧ тут можуть бути вСЦдомостСЦ нарахування  амортизацСЦйних вСЦдрахувань, журнал-ордер №13 СЦ розрахунки бухгалтерСЦСЧ.

По всСЦх фактах неправильного нарахування амортизацСЦСЧ визначаються суми надлишково нарахованоСЧ або недонарахованоСЧ амортизацСЦСЧ. Встановлюють, яким чином цей факт вплинув на собСЦвартСЦсть продукцСЦСЧ та фСЦнансовСЦ результати, визначають причини порушень СЦ винних в цьому осСЦб, пропонують заходи для передбачення таких недолСЦкСЦв в майбутньому.

ПеревСЦряючи обгрунтованСЦсть прискореноСЧ амортизацСЦСЧ, слСЦд мати на увазСЦ, що вона являСФться цСЦльовим методом бСЦльш швидкого на зрСЦвняння з нормативними строками служби основних засобСЦв повного перенесення СЧх балансовоСЧ вартостСЦ на валовСЦ витрати.

ОрганСЦзацСЦСЧ можуть застосовувати метод прискореноСЧ амортизацСЦСЧ по вСЦдношенню до основних засобСЦв, що використовуються для збСЦльшення випуску засобСЦв обчислювальноСЧ технСЦки, нових прогресивних видСЦв матерСЦалСЦв, приладСЦв та обладнання, товарСЦв народного вжитку, розширення експорту продукцСЦСЧ у випадках, коли за СЧх допомФться масова замСЦна зношеноСЧ та морально застарСЦлоСЧ технСЦки на нову, бСЦльш продуктивну.

На заключення необхСЦдно перевСЦрити правильнСЦсть вСЦдображення нарахованоСЧ суми амортизацСЦСЧ на рахунках бухгалтерського облСЦку.

В ходСЦ аудиторськоСЧ перевСЦрки правильностСЦ облСЦку та вСЦднесення затрат на ремонт основних засобСЦв аудитору слСЦд встановити:

 • наявнСЦсть планСЦв СЦ кошторисСЦв ремонтСЦв, актСЦв прийомки-передачСЦ виконаних робСЦт, договорСЦв пСЦдряду, актСЦв технСЦчного огляду будСЦвель та споруд;
 • правильнясть СЦ своСФчаснСЦсть складання вказаних документСЦв;
 • правильнСЦсть формування затрат за статтями витрат;
 • правильнСЦсть застосування норм витрачання матерСЦалСЦв та розцСЦнок по оплатСЦ працСЦ за виконанСЦ роботи.

Аудитор повинен звернути увагу на те, що вСЦдповСЦдно до ПБО 7 в тому випадку, якщо пСЦдприСФмство проводить ремонт основних засобСЦв, у результатСЦ чого плануСФться вСЦдновити його первСЦсний ресурс, то незалежно вСЦд величини витрат на такий ремонт пСЦдприСФмство не збСЦльшуСФ балансову вартСЦсть основного засобу, а вСЦдображаСФ такСЦ витрати у складСЦ витрат звСЦтного перСЦоду.

ДоцСЦльнСЦсть та законнСЦсть операцСЦй по ремонту встановлюються на пСЦдставСЦ перевСЦрки первинних документСЦв: нарядСЦв на роботи, вСЦдомостей дефектСЦв на ремонт машин СЦ транспортних засобСЦв, лСЦмСЦтно-забСЦрних карт на витрачання матерСЦальних цСЦнностей. Аудитору слСЦд широко застосовувати зустрСЦчну звСЦрку документСЦв, контроль документСЦв по взаСФмоповтАЩязаним операцСЦям, опитування посадових та матерСЦально вСЦдповСЦдальних осСЦб, вибСЦркову контрольну СЦнвентаризацСЦю виконаних ремонтних робСЦт, письмовСЦ запити пСЦдрядникСЦв, пСЦдтвердження документСЦв, аналСЦтичнСЦ процедури окупаСФмостСЦ затрати на ремонт.

При наявностСЦ ремонтних робСЦт слСЦд обовтАЩязково перевСЦрити СЦ проаналСЦзувати: наскСЦльки дСЦйснСЦ показники проектно-кошторисноСЧ документацСЦСЧ на ремонт та показники прийомо-здавальних актСЦв на виконанСЦ обтАЩСФми робСЦт; чи не скриваються пСЦд виглядом ремонту будСЦвель та споруд затрати на нове будСЦвництво або реконструкцСЦю.

Особливе мСЦiе в аудиторськСЦй перевСЦрцСЦ затрат на ремонт основних засобСЦв повинно бути вСЦдведено перевСЦрцСЦ якостСЦ капСЦтального ремонту. Тут необхСЦдно за даними первинних документСЦв та оперативноСЧ звСЦтностСЦ про роботу машин та устаткування встановити кСЦлькСЦсть простоСЧв через технСЦчнСЦ поломки та зверхнормативну кСЦлькСЦсть поточних ремонтСЦв. Час мСЦжремонтних перСЦодСЦв перевСЦряСФться по вСЦдмСЦтках в СЦнвентарних книгах.

РЖ на заключення аудитору необхСЦдно перевСЦрити правильнСЦсть облСЦку та фСЦнансування витрат на ремонт основних засобСЦв.

Аудиторська перевСЦрка основних засобСЦв завершуСФться аналСЦзом ефективностСЦ СЧх використання, яку характеризуСФ показник фондовСЦддачСЦ.

На заключному етапСЦ аудиторськоСЧ перевСЦрки аудитор повинен узагальнити результати перевСЦрки, написати аудиторський висновок шодо цих результатСЦв та пСЦдготувати обгрунтованСЦ пропозицСЦСЧ про усунення недолСЦкСЦв СЦ використання виявлених резервСЦв пСЦдприСФмства.


Таблиця 4.3.

ПерелСЦк номенклатур аудиторських послуг.

№ п/п

НеобхСЦднСЦ данСЦ номенклатури

Призначення даних

Вираз

НосСЦСЧ СЦнформацСЦСЧ

Методика отрим. номенкл.

Нат.

Грош

Зовн

Внут

1

2

3

4

5

6

7

8

Контроль надходження основних засобСЦв

1

Вид дСЦяльностСЦ

Для визначення пСЦльг пСЦд-ва

+


+

+

Нормативн-правова, докум.пер.

3

ОсновнСЦ засоби

Пер. прав. визнач.первСЦсн. варт ОЗ

+

+

+

+

Док. пер., нормат-правова, СЦнвентаризацСЦя

3

Пер-ння гр.  коштСЦв за обтАЩСФкт ОЗ

Контроль за правильнСЦстю вСЦдображення сум ПДВ


+


+

Головна тАУ книга ЖО №2

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Монтаж устат-ння, що вводиться в дСЦю

Контр. За прав. спис. Витрат на монт.

+

+


+

Акт форми №2

5

Введення обтАЩкта в експ

Контр. за мСЦiезн. обтАЩСФкту його перв-ю оцСЦнкою, а також норм ам. вСЦд

+

+


+

ЖО № 13, акт приймання-передачСЦ ОЗ СЦнв. картка, СЦнв. книга

7

Оформлення док. пов-х з введенням ОЗ в експ.

Контр. за варт СЦнв обтАЩСФкта, його тех-ми особл., мСЦiем викор. та СЦн.

++

Акт прийм-пер, СЦнв. картка, СЦнв. книга

Контроль за рухом та ремонтом ОЗ

8

Отримання дозволу на внутр. перем. обтАЩСФкта

Визнач. осСЦб, якСЦ санкцСЦонували дану операцСЦю

++

Акладна на внутр.перем ОЗ СЦнв. картка

9

Ремонт ОЗ

визнач. виду рем. пот, кап. спосСЦб рем

++

Акт про зак. рем. роботи

10

Резерв на пров.резерву

Контр. за визн того чи створ. пСЦдпр рез.на рем ОЗ

+

+


+

ВСЦдомСЦсть облСЦку витрат

11

Варт витр на рем

Кон за прав вСЦднесен

+

-

+

+

Арифм. Пер., док.пер., тестування

Контроль списання та лСЦквСЦдацСЦСЧ ОЗ

12

Отрим дозволу ком на спис ОЗ

Визнач прич спис, визн МЦ, якСЦ можна не врах

++

Акт про лСЦквСЦдацСЦю ОЗ

13

ОблСЦк оп пов з спис ОЗ

Контр за прав вСЦдобр в обл оп-й зСЦ списання ОЗ

+

+


+

Акт лСЦквСЦдацСЦСЧ ОЗ, СЦнв картка, приб ордери

14

ДозвСЦл на реал.

Обгрунт дозволу на реал ОЗ

+

+


+

Журнал реал, дог., контракти

15

Виписка док на реал обтАЩСФктСЦв

Контр за достов докум

+

+


+

Журнал реСФстр рах, первиннСЦ док


РоздСЦл V. Методика та органСЦзацСЦя облСЦку, аналСЦзу та аудиту основних засобСЦв в умовах АРМ бухгалтера.


Сучасний рСЦвень розвитку економСЦки характеризуСФться комп'ютеризацСЦСФю всСЦх сфер народного господарства, застосуванням автоматизованих систем управлСЦння, електронно-обчислювальних машин СЦ автоматизованих робочих мСЦiь бухгалтера (АРМБ), що дозволяСФ вирСЦшувати принципово новСЦ задачСЦ облСЦку, аналСЦзу, контролю СЦ управлСЦння.

Але незважаючи на те, що задачСЦ облСЦку вирСЦшуються за допомогою ЕОМ, продуктивнСЦсть працСЦ облСЦкових працСЦвникСЦв СЦ працСЦвникСЦв апарату управлСЦння все ще залишаСФться низькою. БСЦльший ефект вСЦд застосування ЕОМ в бухгалтерському облСЦку можна досягнути шляхом вдосконалення методологСЦСЧ СЦ органСЦзацСЦСЧ самого процесу облСЦку, пСЦдвищення його контрольних "астивостей, а також за рахунок бСЦльш повного задоволення потреб управлСЦння в необхСЦднСЦй СЦнформацСЦСЧ. У даний час автоматизацСЦя бухгалтерського облСЦку в основному розвиваСФться по шляху рацСЦоналСЦзацСЦСЧ СЦснуючоСЧ технологСЦСЧ обробки облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ СЦ зниженнСЦ СЧСЧ трудомСЦсткостСЦ, однак можливостСЦ такоСЧ автоматизацСЦСЧ вельми обмеженСЦ. Це пояснюСФться тим, що СЦснуюча методологСЦя СЦ органСЦзацСЦя облСЦку формувалися для ведення облСЦку вручну.

Таким чином, спостерСЦгаСФться певна суперечнСЦсть мСЦж потужнСЦстю ЕОМ, що застосовуються СЦ самою практикою облСЦку. ЕОМ полегшують труд бухгалтера, але нСЦчого не вносять в його змСЦст, бо для цього необхСЦдне пСЦдвищення ролСЦ облСЦку в управлСЦннСЦ, змСЦна СЦ подальший розвиток методологСЦСЧ облСЦку, вдосконалення його органСЦзацСЦСЧ з тим, щоб максимально вСЦдповСЦдати потребам управлСЦння.

На базовому пСЦдприСФмствСЦ органСЦзацСЦйне забезпечення облСЦку основних засобСЦв в умовах функцСЦонування АРМБ представляСФ собою сукупнСЦсть засобСЦв та методСЦв взаСФмодСЦСЧ персоналу бухгалтерСЦСЧ, СЦнших пСЦдроздСЦлСЦв пСЦдприСФмства та технСЦчних засобСЦв. До органСЦзацСЦйних документСЦв вСЦдносяться:

- керСЦвництво користувача СЦнформацСЦйноСЧ системи (у виглядСЦ СЦнструкцСЦСЧ чи у виглядСЦ вСЦдображення на екранСЦ пСЦдказки для бухгалтера);

- посадова СЦнструкцСЦя облСЦкового працСЦвника чи наказ по пСЦдприСФмству (передбачаСФ розмежування прав та обовтАЩязкСЦв в умовах автоматизованоСЧ обробки СЦнформацСЦСЧ);

- графСЦк проходження СЦнформацСЦСЧ за етапами СЧСЧ обробки;

- блок-схема поетапного вирСЦшення задач.

На основСЦ блок-схем рСЦшення окремих задач, в тому числСЦ СЦ по окремим основним засобам, формуСФться загальна блок-схема рСЦшення облСЦкових задач на пСЦдприСФмствСЦ. Для автоматизованого контролю за проходженням СЦнформацСЦСЧ по кожному етапу розробляСФться управлСЦнська програма, яка контролюСФ кожний етап, СЦ у випадку пропущення чи невирСЦшення того чи СЦншого етапу програма видаСФ повСЦдомлення про неможливСЦсть подальшого рСЦшення облСЦкових задач.

КрСЦм того, на пСЦдприСФмствСЦ розробляСФться план впровадження окремих задач СЦз вказанням виконавцСЦв та строкСЦв виконання. На пСЦдприСФмствСЦ видаСФться наказ про закрСЦплення за окремими локальними базами даних певних виконавцСЦв. В перСЦодСЦ вказуСФться конкретний перелСЦк робСЦт, якСЦ виконуСФ бухгалтер з обовтАЩязковою авторизацСЦСФю СЦнформацСЦСЧ.

АРМБ з облСЦку основних засобСЦв вирСЦшуСФ наступнСЦ задачСЦ:

 1. ОблСЦк наявностСЦ основних засобСЦв на мСЦiях СЧх експлуатацСЦСЧ.
 2. ОблСЦк руху основних засобСЦв.
 3. Розрахунок амортизацСЦйних вСЦдрахувань та зносу.
 4. РозподСЦл амортизацСЦйних вСЦдрахувань за кодами виробничих витрат.
 5. ОблСЦк капСЦтального та поточного ремонтСЦв основних засобСЦв.
 6. АналСЦз використання основних засобСЦв.
 7. Моделювання використання основних засобСЦв.
 8. Аудит облСЦку основних засобСЦв.
 9. УправлСЦнський облСЦк основними засобами.

Автоматизоване рСЦшення задач з облСЦку основних засобСЦв на АРМБ базуСФться на створенСЦ та введенСЦ СЦнформацСЦйноСЧ бази про наявнСЦсть основних засобСЦв, яка формуСФться на базСЦ СЦнвентарноСЧ картотеки.

Призначення АРМБ по облСЦку ОЗ тАУ у виконаннСЦ системних облСЦково-контрольних операцСЦй:

 • автоматизацСЦСЧ документування первинноСЧ СЦнформацСЦСЧ;
 • оперативного управлСЦння, контролю за наявнСЦстю та рухом ОЗ;
 • видачСЦ по запиту необхСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ на принтер або екран дисплея.

Для обробки СЦнформацСЦСЧ з облСЦку основних засобСЦв використовуються трьохкатегорСЦйнСЦ автоматизованСЦ мСЦiя, якСЦ передбачають обробку СЦнформацСЦСЧ за рСЦвнями управлСЦння (рис.6.).Рис. 6. ОрганСЦзацСЦйна побудова АРМ бухгалтера з облСЦку основних засобСЦв


АРМ 1 категорСЦСЧ з облСЦку основних засобСЦв встановлюСФться на робочих мСЦiях виникнення СЦнформацСЦСЧ (цехи, вСЦддСЦли). Тут формуСФться первинна СЦнформацСЦя з облСЦку ОЗ, а також проводяться розрахунки на мСЦiях СЧСЧ виникнення.

АРМ 2 категорСЦСЧ встановлюються на робочих мСЦiях бухгалтерСЦв, якСЦ ведуть облСЦк основних засобСЦв. ФормуСФться СЦнформацСЦя в цСЦлому на дСЦлянках облСЦку. Проводиться аналСЦз показникСЦв використання ОЗ, аудит, моделювання та прогнозування облСЦкового процесу.

АРМ 3 категорСЦСЧ встановлюються на робочому мСЦiСЦ головного бухгалтера, керСЦвника пСЦдприСФмства. ВирСЦшуСФться завдання по управлСЦнню господарською дСЦяльнСЦстю пСЦдприСФмства. Тут формуСФться СЦнформацСЦя результатСЦв аналСЦзу, прогнозування, моделювання результатСЦв ОЗ. СкладаСФться звСЦтнСЦсть.

Модель автоматизованоСЧ обробки СЦнформацСЦСЧ можна представити таким чином.

 1. ПСЦдготовка первинноСЧ СЦнформацСЦСЧ
 2. Створення СЦнвентарноСЧ картотеки на момент  вступу
 3. Створення НДРЖ на момент  вступу
 4. Створення набору даних руху ОЗ
 5. Проведення розрахункСЦв та занесення СЦнформацСЦСЧ в БД
 6. Формування СЦнформацСЦСЧ для наступного використання
 7. Проведення аналСЦзу результативноСЧ СЦнформацСЦСЧ
 8. Прийняття управлСЦнських рСЦшень з отриманих результатСЦв
 9. Передача даних в сумСЦжнСЦ АРМБ.

ДосягнутСЦ в останнСЦ роки результати розвитку засобСЦв обчислювальноСЧ технСЦки, методСЦв проектування програмного та СЦнформацСЦйного забезпечення рСЦзного рСЦвня та призначення сприяли суттСФвому перегляду прийнятих ранСЦше пСЦдходСЦв до створення автоматизованих систем, СЦ перш за все, призвели до створення новоСЧ СЦнформацСЦйноСЧ технологСЦСЧ, основними принципами якоСЧ СФ :

 1. Забезпечення спСЦлкування кСЦнцевого користувача (бухгалтера, комСЦрника, економСЦста СЦ т.п.) з системою автоматизацСЦСЧ на професСЦйнСЦй мовСЦ, представлення вхСЦдноСЧ та результативноСЧ СЦнформацСЦСЧ в звичайнСЦй та зручнСЦй користувачевСЦ формСЦ.
 2. Забезпечення можливостСЦ вирСЦшення задач облСЦку, контролю аналСЦзу та аудиту по СЧх постановкам та початковим даним незалежно вСЦд складностСЦ та наявностСЦ формальних математичних моделей задач.
 3. Створення кСЦнцевому користувачевСЦ таких умов роботи, при яких вСЦн здСЦйснюСФ процеси управлСЦння та пошук нових рСЦшень в режимСЦ активного розширеного дСЦалогу з ЕОМ, оперуючи поняттями своСФСЧ предметноСЧ областСЦ, використовуючи свСЦй професСЦйний досвСЦд, навички та приймаючи рСЦшення одночасно по множинСЦ критерСЦСЧв, частина з яких не описана формально та не маСФ кСЦлькСЦсного вираження. Для здСЦйснення функцСЦонування обтАЩСФкту управлСЦння в автоматизованСЦй системСЦ формуСФться СЦнформацСЦйне забезпечення, яке складаСФться з зовнСЦшньомашинних та внутрСЦшньомашинних елементСЦв.

В таблицСЦ 5.1. представлена структура СЦнформацСЦйного забезпечення системи автоматизацСЦСЧ облСЦку, контролю та аудиту.

Структура СЦнформацСЦйного забезпечення системи автоматизацСЦСЧ облСЦку, контролю та аудиту.

Таблиця 5.1.

РЖнформацСЦйне забезпечення

ЗовнСЦшньомашинне СЦнформацСЦйне забезпечення

ВнутрСЦшньомашинне СЦнформацСЦйне забезпечення

- система класифСЦкацСЦСЧ та кодування

- система нормативно-довСЦдковоСЧ СЦнформацСЦСЧ

- оперативна документацСЦя

- нормативно-методичнСЦ та конструкторськСЦ матерСЦали по СЦнформацСЦйному забезпеченню

- СЦнформацСЦйна база

вихСЦдна СЦнформацСЦя

вхСЦдна СЦнформацСЦя

промСЦжна СЦнформацСЦя

- комплекс програмних засобСЦв органСЦзацСЦСЧ та представлення даних


ВнутрСЦшньомашинне СЦнформацСЦйне забезпечення системи автоматизацСЦСЧ облСЦку включаСФ систему класифСЦкацСЦСЧ та кодування СЦнформацСЦСЧ, систему конструкторськоСЧ, технологСЦчноСЧ та технСЦчноСЧ документацСЦСЧ (НДРЖ), оперативну СЦнформацСЦю та систему органСЦзацСЦСЧ ведення, зберСЦгання та внесення змСЦн у нормативну документацСЦю.

ВнутрСЦшньомашинне СЦнформацСЦйне забезпечення складаСФться з комплексу програмних засобСЦв органСЦзацСЦСЧ СЦ представлення даних та СЦнформацСЦйноСЧ бази даних на машинних носСЦях. РЖнформацСЦйну БД системи складають вхСЦдна СЦ промСЦжна СЦнформацСЦя.

РЖнформацСЦйне забезпечення облСЦку основних засобСЦв в умовах функцСЦонування АРМ бухгалтера включаСФ в себе:

 1. ВхСЦдна СЦнформацСЦя (СЦнвентарнСЦ картки, довСЦдка про пробСЦг транспортних засобСЦв, акти лСЦквСЦдацСЦСЧ основних засобСЦв, акти прийомки-передачСЦ, акти прийомки-здачСЦ вСЦдремонтованих засобСЦв, накладнСЦ на внутрСЦшнСФ перемСЦщення основних засобСЦв).
 2. Нормативно-довСЦдкова СЦнформацСЦя (довСЦдники структурних пСЦдроздСЦлСЦв пСЦдприСФмства, матерСЦально вСЦдповСЦдальних осСЦб, господарських галузей, допустимоСЧ кореспонденцСЦСЧ рахункСЦв).

3. ВихСЦдна СЦнформацСЦя: (СЦнвентаризацСЦйний опис основних засобСЦв; вСЦдомСЦсть наявностСЦ основних засобСЦв; вСЦдомСЦсть розрахунку амортизацСЦйних вСЦдрахувань за видами виробничих витрат; вСЦдомСЦсть облСЦку капСЦтального та поточного ремонтСЦв основних засобСЦв; вСЦдомСЦсть переоцСЦнки основних засобСЦв; вСЦдомСЦсть аналСЦзу використання основних засобСЦв; моделювання використання основних засобСЦв).

При веденнСЦ облСЦку, контролю СЦ аналСЦзу з допомогою АРМБ функцСЦя обробки даних вСЦддСЦляСФться вСЦд користувача СЦ здСЦйснюСФться в формСЦ, не доступнСЦй для людського сприйняття.

Тому виникаСФ необхСЦднСЦсть вСЦдображення вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ, що мСЦститься на машиночитаемом носСЦСЧ, у виглядСЦ, придатному для сприйняття СЦ використання облСЦковим персоналом. ВСЦдображення вихСЦдноСЧ облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ в умовах застосування АРМБ здСЦйснюСФться в реальному масштабСЦ часу, тобто спостерСЦгаСФться зближення процесСЦв формування, вСЦдображення СЦ використання вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ.

ВихСЦдною СЦнформацСЦСФю бухгалтерського облСЦку СФ облСЦково-звСЦтнСЦ показники, необхСЦднСЦ для контролю СЦ аналСЦзу виробничо-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства, пСЦдготовки управлСЦнських рСЦшень, а також для пСЦдготовки СЦнформацСЦСЧ, що використовуСФться з метою пСЦдтвердження достовСЦрностСЦ облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ СЦ контролю функцСЦонування АРМБ.

До вихСЦдноСЧ облСЦковоСЧ СЦнформацСЦСЧ також вСЦдноситься СЦнформацСЦя, призначена для використання в подальших облСЦкових циклах СЦ для рСЦшеннСЦ задач на сумСЦжних АРМ.

За призначенням вихСЦднСЦ форми документСЦв дСЦляться на основнСЦ СЦ допомСЦжнСЦ документи. ОсновнСЦ документи служать основним функцСЦональним цСЦлям бухгалтерського облСЦку, контролю СЦ аналСЦзу СЦ повиннСЦ вСЦдповСЦдати всСЦм методологСЦчним вимогам СЦ правилам ведення регСЦстрСЦв бухгалтерського облСЦку.

ДопомСЦжнСЦ документи мСЦстять рСЦзноманСЦтнСЦ разовСЦ СЦ перСЦодичнСЦ вСЦдомостСЦ, що використовуються тСЦльки для довСЦдкових, контрольних СЦ управлСЦнських цСЦлей СЦ не вимагають безпосередньо для здСЦйснення конкретних управлСЦнських рСЦшень.

За змСЦстом документи дСЦляться на оборотнСЦ вСЦдомостСЦ, вСЦдомостСЦ руху коштСЦв СЦ СЧх джерел, СЦнвентаризацСЦйнСЦ вСЦдомостСЦ, групувально-аналСЦтичнСЦ документи, вСЦдомостСЦ по документованих операцСЦях.

ЗмСЦст вихСЦдних документСЦв повинно забезпечувати можливСЦсть перевСЦрки правильностСЦ результуючоСЧ СЦнформацСЦСЧ СЦ СЧСЧ вСЦдповСЦднСЦсть СЦнформацСЦСЧ первинних документСЦв.

Як правило, вихСЦдна СЦнформацСЦя видаСФться по запиту, СЦ тому найбСЦльш прийнятною формою СЧСЧ вСЦдображення СФ фрагментарнСЦ документи СЦ вСЦдеограми.

Переклад повних вихСЦдних документСЦв в "безпаперовийтАЭ вигляд СЦ задоволення поточних потреб облСЦку фрагментарними документами СЦ вСЦдеограмами даСФ пСЦдставу вважати комплекс повних документСЦв людиночитаСФмою копСЦСФю облСЦкових регСЦстрСЦв, що мають з оригСЦналом однакову юридичну силу.

Склад показникСЦв вСЦдеограм повинен вСЦдповСЦдати СЦнформацСЦСЧ повних вихСЦдних документСЦв (облСЦкових регСЦстрСЦв), переведених в "безпаперовийтАЭ вигляд.

РЖнформацСЦя вСЦдеограм може бути виведена у виглядСЦ фрагментарного документа, СЦ навпаки.

ВихСЦдна СЦнформацСЦя облСЦку, контролю СЦ аналСЦзу, що формуСФться у виглядСЦ вихСЦдних документСЦв на машиночитаемом носСЦСЧ, повинна оформлятися в порядку, що забезпечуСФ юридичну силу вказаних документСЦв.

СпецифСЦка бухгалтерського облСЦку визначаСФ його як систему суцСЦльного, безперервного, взаСФмопов'язаного СЦ об'СФктивного вСЦдображення фактСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ.

ВихСЦдний документ повинен мСЦстити СЦнформацСЦю, що дозволяСФ однозначно СЦдентифСЦкувати:

пСЦдприСФмство, на якому створений документ;

документ (назва, номер СЦ т.д.), структурний пСЦдроздСЦл пСЦдприСФмства, по якому складений документ (для документСЦв, що створюються по структурних пСЦдроздСЦлах пСЦдприСФмства);

звСЦтний перСЦод, за який сформована вСЦдображена  в документСЦ результатна СЦнформацСЦя (або дату звСЦтного перСЦоду, на яку сформована ця СЦнформацСЦя);

вСЦдображенСЦ в документСЦ облСЦковСЦ СЦ звСЦтнСЦ показники;

обсяг СЦнформацСЦСЧ документа (кСЦлькСЦсть рядкСЦв стандартних сторСЦнок);

дату створення документа;

особа, що склала документ СЦ вСЦдповСЦдальне за правильнСЦсть його виготовлення.

ВихСЦдний документ на машиночитаСФмому носСЦСЧ, якщо вСЦн пСЦдтримуСФ "безпаперовийтАЭ вигляд певних регСЦстрСЦв, СФ оригСЦналом, а СЦнформацСЦя, що вСЦдображаСФться по мСЦрСЦ необхСЦдностСЦ в людиночитаСФмСЦй формСЦ, СФ його копСЦСФю. ВихСЦднСЦ документи (оригСЦнали, дублСЦкати СЦ копСЦСЧ) на машиночитаСФмому носСЦСЧ пСЦдлягають авторизацСЦСЧ. Для авторизацСЦСЧ використовуСФться код посадовоСЧ особи, що вСЦдповСЦдаСФ за формування цих вихСЦдних документСЦв на АРМБ.

На вСЦдмСЦну вСЦд цих вимог вказСЦвка на важливСЦсть забезпечення максимально можливоСЧ зручностСЦ використання вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ облСЦковим персоналом носить СЦнформацСЦйний СЦ, бСЦльш того неоднозначний характер. РЗм визначаються лише загальнСЦ напрями СЦ принципи органСЦзацСЦСЧ вСЦдображення вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ в автоматизованСЦй системСЦ облСЦку, контролю СЦ аудиту.

Результатом рСЦшення задач на АРМБ СФ вихСЦдна СЦнформацСЦя, придатна для використання СЦ вСЦдображена у виглядСЦ документа на людиночитаСФмому (паперовому) носСЦСЧ, тобто у виглядСЦ машинограми або за допомогою засобСЦв вСЦзуального вСЦдтворення на екранСЦ. РЖснуСФ три способи вСЦдображення вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ на АРМБ.

Перший спосСЦб передбачаСФ отримання повнообтАЩСФмних звСЦтних документСЦв на паперовому носСЦСЧ з метою поточного СЧх використання, архСЦвного зберСЦгання СЦ документальних ревСЦзСЦй. ТакСЦ документи оформляються з урахуванням довготривалого зберСЦгання СЦ мають юридичну силу.

Другий спосСЦб передбачаСФ складання фрагментарних документСЦв, вСЦдмСЦнних вСЦд повних тим, що мСЦстять лише вибСЦркову СЦнформацСЦю, що переважно видаСФться по запиту в довСЦдкових цСЦлях. Фрагменти вСЦдомостей мають разовий характер використання СЦ не володСЦють юридичною повноцСЦннСЦстю.

ТретСЦй спосСЦб передбачаСФ вСЦдображення вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ в формСЦ вСЦдеограм.

Другий СЦ третСЦй способи вСЦдображення можуть мати подальший розвиток при органСЦзацСЦСЧ вихСЦдних документСЦв на машиночитаСФмих носСЦях.

У умовах обробки СЦнформацСЦСЧ на основСЦ АРМ бухгалтера з можливСЦстю видачСЦ "безпаперовихтАЭ вихСЦдних документСЦв СЦ органСЦзацСЦСЧ роботи в режимСЦ "запит-вСЦдповСЦдьтАЭ постаСФ задача одночасного застосування чотирьох збалансованих груп документСЦв: документСЦв на машиночитаСФмих носСЦях, повних документСЦв (облСЦкових регСЦстрСЦв), фрагментарних документСЦв на паперовому носСЦСЧ, вСЦдеограма.

ВихСЦдна СЦнформацСЦя для рСЦшення задачСЦ з нарахування амортизацСЦСЧ.

ПерелСЦк та опис вихСЦдних повСЦдомлень задачСЦ ОЗ 1012 представлено в таблицСЦ 5.2.

ПерелСЦк та опис вихСЦдних повСЦдомлень.

Таблиця 5.2.

РЖдентифСЦкатор

Форма подання

перСЦодичнСЦсть

ТермСЦн видачСЦ

ОдержувачСЦ та призначення вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ

В101201

Мащинограма, вСЦдеокадр -  вСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ по обтАЩСФктам основних засобСЦв 2-СЧ групи

щоквартально, по запиту

3-го числа наступного за звСЦтним перСЦодом

БухгалтерСЦя, контроль за вСЦрогСЦднСЦстю розрахунку

В101202

Машинограма, вСЦдеокадр - вСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ по приладах

щоквартально, по запиту

5-го числа наступного за звСЦтним перСЦодом

БухгалтерСЦя, контроль за вСЦрогСЦднСЦстю розрахунку

В101203

Машинограма, вСЦдеокадр - вСЦдомСЦсть нарахування амортизацСЦСЧ по приладах

щоквартально, по запиту

6-го числа наступного за звСЦтним перСЦодом

БухгалтерСЦя, контроль за вСЦрогСЦднСЦстю розрахунку

ВМ 101202

Масив облСЦку нарахованих амортизацСЦйних вСЦдрахувань у звСЦтному перСЦодСЦ

щоквартально

3-го числа наступного за звСЦтним перСЦодом

Загальносистемна база даних


ПерелСЦк та опис вихСЦдних одиниць СЦнформацСЦСЧ наведено в таблицСЦ 5.3.

ПерелСЦк та опис вихСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ.


Таблиця 5.3.

Назва вихСЦдних одиниць

СЦдентифСЦкатор повСЦдомлень, що мСЦстить вихСЦдну СЦнформацСЦю

Вимоги до наочностСЦ та надСЦйностСЦ обчислень

1. Балансова вартСЦсть основних засобСЦв 2-оСЦ групи

В101201, В101202, В101203, ВМ101204

10000000,00

2. Норма амортизацСЦйних вСЦдрахувань в перерахунку на звСЦтний квартал

В101201, В101202, В101203, ВМ 101204

00000000,01


Для формування вхСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ використовуються як операцСЦСЧ роботи за стандартними унСЦфСЦкованими формами, так СЦ автоматизоване документування шляхом формування первинного документу рСЦзноСЧ (рацСЦональноСЧ) форми. При цьому формуються данСЦ по всСЦм господарським операцСЦям. Вони можуть вСЦдображатися на екранСЦ або видаватися на принтер. РЖнформацСЦйне забезпечення створюСФться у виглядСЦ локальноСЧ бази АРМБ.

ПерелСЦк та опис вхСЦдних повСЦдомлень задачСЦ ОЗ 1012 представленСЦ в таблицСЦ 5.4.


ПерелСЦк та опис вхСЦдних повСЦдомлень

Таблиця 5.4.


РЖдентифСЦкатор

Форма подання

ТермСЦн надходження

Частота надходження

РЖ 101201

Машинограма, вСЦдеокадр - СЦнвентарна картка

щомСЦсячно, за необхСЦднСЦстю

один раз на квартал

АВ 101202

Машинограма, вСЦдеокадр - акт введення в експлуатацСЦю

щомСЦсячно, за необхСЦднСЦстю

один раз на квартал

ПА 101203

Машинограма, вСЦдеокадр - довСЦдка про пробСЦг транспортних засобСЦв

ЩомСЦсячно

один раз на квартал

А 101203

Машинограма, вСЦдеокадр - акт прийомки тАУ передачСЦ основних засобСЦв

за необхСЦднСЦстю

один раз на квартал

АР 101204

Машинограма, вСЦдеокадр - акт пройомки тАУ передачСЦ вСЦдремонтованих основних засобСЦв

за необхСЦднСЦстю

один раз на квартал

М 101205

Машинограма, вСЦдеокадр - накладна на внутрСЦшнСФ перемСЦщення основних засобСЦв

ЩомСЦсячно

один раз на квартал


ПерелСЦк та опис вхСЦдних одиниць СЦнформацСЦСЧ наведено в таблицСЦ 5.5.ПерелСЦк та опис вхСЦдних одиниць СЦнформацСЦСЧ.

Таблиця 5.5.

Назва вхСЦдноСЧ одиницСЦ

НеобхСЦдна точнСЦсть СЧСЧ числового значення

джерело СЦнформацСЦСЧ

СЦдентифСЦкатор джерела СЦнформацСЦСЧ

1. РЖнвентарний номер

10000,0

СЦнвентарна карточка, акт прийомки-передачСЦ оз

РЖ 101201, А 101202

2. Заводський номер

1000000000,0

СЦнвентарна карточка, акт прийомки-передачСЦ оз

РЖ 101201, А 101202

3. МатерСЦально вСЦдповСЦдальна особа

100000,0

СЦнвентарна картка

РЖ 101201

4. Паспорт

100000,0

СЦнвентарна картка

РЖ 101201

5. Завод виготовлювач

10000000,0

СЦнвентарна картка

РЖ 101201

6. РСЦк виготовлення

1000,0

СЦнвентарна картка

РЖ 101201


Нормативно-довСЦдникову СЦнформацСЦю у випадку облСЦку ОЗ можна представити наступним чином.

Таблиця 5.6.

Назва масиву

Призначення масиву

Максимальна кСЦлькСЦсть записСЦв

1. довСЦдник пСЦдроздСЦлСЦв

А00001

26

2. довСЦдник матерСЦально вСЦдповСЦдальних осСЦб

А00002

190

3. довСЦдник груп та видСЦв основних засобСЦв

А00003

6

4. довСЦдник господарських операцСЦй з облСЦку основних засобСЦв

А00004

46

5. довСЦдник видСЦв дорогоцСЦнних металСЦв та камСЦння

А00005

37

6. довСЦдник тАУ календар

А00006

4

7. довСЦдник бухгалтерських проводок

А00007

46


ПерелСЦк масивСЦв, що використовуються для реалСЦзацСЦСЧ алгоритму задачСЦ ОЗ 1012.

ДовСЦдник пСЦдприСФмств використовуСФться на тих пСЦдприСФмствах, якСЦ мають фСЦлСЦали, вСЦддСЦлення. Структура довСЦдника: код пСЦдприСФмства, його найменування.

ДовСЦдник структурних пСЦдроздСЦлСЦв використовуСФться для формування СЦнформацСЦСЧ по окремим пСЦдроздСЦлам СЦ маСФ наступну структуру: код пСЦдприСФмства, код структурного пСЦдроздСЦлу, найменування структурного пСЦдроздСЦлу.

ДовСЦдник матерСЦально-вСЦдповСЦдальних осСЦб використовуСФться для формування СЦнформацСЦСЧ по матерСЦально-вСЦдповСЦдним особам СЦ маСФ структуру: табельний номер, прСЦзвище, СЦм`я, по-батьковСЦ.

ДовСЦдник господарських операцСЦй використовуСФться для формування СЦнформацСЦСЧ по кодам господарських операцСЦй. Структура довСЦдника: код операцСЦСЧ, СЧСЧ назва.

ДовСЦдник видСЦв дорогоцСЦнних металСЦв використовуСФться для формування СЦнформацСЦСЧ про наявнСЦсть СЦ рух дорогоцСЦнних металСЦв,якСЦ знаходяться в основних засобах. Структура довСЦдника: вид, назва, одиниця вимСЦру, кСЦлькСЦсть.

ДовСЦдник-календар використовуСФться для формування СЦнформацСЦСЧ на певну дату. Структура: звСЦтнСЦй день, мСЦсяць, рСЦк; необхСЦдний день, мСЦсяць, рСЦк.

ДовСЦдник бухгалтерських проводок використовуСФться для автоматизованого формування бухгалтерських проводок. Його структура: код господарськоСЧ операцСЦСЧ, кореспонденцСЦя рахункСЦв.

ДовСЦдник допустимоСЧ кореспонденцСЦСЧ рахункСЦв використовуСФться для контролю СЦ аудиту кореспонденцСЦСЧ рахункСЦв виконаних господарських операцСЦй на предмет правильностСЦ СЧх формування. Структура: рахунок, субрахунок, код аналСЦтичного облСЦку; кореспондуючий рахунок, субрахунок, код аналСЦтичного облСЦку; признак кореспонденцСЦСЧ (по дебету чи кредиту).

ДовСЦдник причин списання основних засобСЦв використовуСФться для заповнення  актСЦв на списання  основних засобСЦв, а також для проведення аналСЦзу СЦ прийняття управлСЦнських рСЦшень. Структура: код причини списання,  найменування причини списання.

База знань використовуСФться для пСЦдказок бухгалтеру з приводу правильностСЦ формування, ведення СЦ вСЦдображення СЦнформацСЦСЧ. Тут вСЦдображаються управлСЦнськСЦ рСЦшення по отриманим результатам.

Алгоритм розвтАЩязання задачСЦ.

Алгоритм вирСЦшення задачСЦ нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв 2 групи призначений для автоматизованого розвтАЩязання задачСЦ по нарахуванню амортизацСЦСЧ основних засобСЦв.

Розглянемо рСЦшення задачСЦ нарахування амортизацСЦСЧ на основнСЦ засоби 2 групи за квартал.

Код задачСЦ : 1 - основнСЦ засоби; 01 - АРМ по нарахуванню амортизацСЦСЧ; 2 - основнСЦ засоби другоСЧ групи; ОЗ 1012

Задача ОЗ 1012 розвтАЩязуСФться на АРМБ в комплексСЦ задач з облСЦку основних засобСЦв. Дане АРМ обладнане персональним комптАЩютером сСЦмейства IBM-PC. Задача призначена для визначення суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань основних засобСЦв другоСЧ групи, а точнСЦше автотранспорту за твердо встановленими процентами вСЦдрахувань за вСЦдпрацьований час.

Задача ОЗ розвтАЩязуСФться розрахунковим шляхом. Для нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв спочатку треба визначити СЧх балансову вартСЦсть за формулою Б=Б1+П-В-А де, Б - балансова вартСЦсть групи на початок звСЦтного перСЦоду; Б1 - балансова вартСЦсть групи на початок перСЦоду, що передував звСЦтному; П - сума витрат, понесених на придбання основних засобСЦв, здСЦйснення капСЦтального ремонту, реконструкцСЦй, модернСЦзацСЦй та СЦн. ПолСЦпшень основних засобСЦв протягом перСЦоду, що передував звСЦтному; В - сума виведених з експлуатацСЦСЧ основних засобСЦв протягом перСЦоду, що передував звСЦтному; А - сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань, нарахованих у перСЦодСЦ , що передував звСЦтному.

А далСЦ по кожному обтАЩСФкту основних засобСЦв другоСЧ групи визначаСФться сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань у вСЦдсотках до балансовоСЧ вартостСЦ. Для другоСЧ групи ставка амортизацСЦйних вСЦдрахувань становить 25% на рСЦк, що в перерахунку на квартал становить 6,25%. Спочатку пСЦдраховуСФться сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань по кожному обтАЩСФкту основних засобСЦв другоСЧ групи, а потСЦм пСЦдраховуСФться сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань вцСЦлому по групСЦ , а також вцСЦлому по кожному структурному пСЦдроздСЦлСЦ пСЦдприСФмства СЦ вже вцСЦлому по пСЦдприСФмству. ОбтАЩСФктом, для управлСЦння якими розвтАЩязують задачу ОЗ 1012 СФ основнСЦ засоби пСЦдприСФмства другоСЧ групи до складу яких входять автотранспорт, меблСЦ, прилади тощо.

Задача розвтАЩязуСФться один раз на квартал або за вимогою бухгалтера чи СЦнших органСЦв, якСЦ мають на це право. ТривалСЦсть розвтАЩязання задачСЦ: 0,20 год.

РозвтАЩязання задачСЦ ОЗ 1012 автоматизованим шляхом припиняСФться, якщо:

 1. вСЦдсутня необхСЦдна для розвтАЩязання задачСЦ СЦнформацСЦя;
 2. у загальносистемнСЦй базСЦ даних виявленСЦ недостовСЦрнСЦ данСЦ СЦз задач, що сумСЦснСЦ з даною задачею;
 3. виявленСЦ порушення у базСЦ дених внаслСЦдок несанкцСЦонованого доступу;
 4. вийшло з ладу енергопостачання ПЕОМ;
 5. вийшло з ладу обладнання, де зберСЦгаються необхСЦднСЦ для розвтАЩязання задачСЦ данСЦ та СЦн.

Задача ОЗ 1012 СЦнформацСЦйно взаСФмозвтАЩязана з задачами з облСЦку надходження та вибуття основних засобСЦв, визначення лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ основних засобСЦв, формуванню розрахунково-платСЦжноСЧ документацСЦСЧ, комплексу АРМ з облСЦку основних засобСЦв та задачами з облСЦку витрат на виробництво, складання звСЦтностСЦ.

Структурно логСЦчна схема алгоритму рСЦшення задачСЦ нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв гр. 2 представлено на рис.6.

РЖнформацСЦйна модель задачСЦ ОЗ 1012 представлена на рисунку 7
Рис. 7. ВзаСФмодСЦя АРМБ з облСЦку основних засобСЦв з СЦншими АРМБ.


Умови та час характеристики розвтАЩязання задачСЦ ОЗ 1012 визначаСФ головний бухгалтер. Задача ОЗ 1012 розвтАЩязуСФться в режимСЦ дСЦалогу " ПК - бухгалтертАЭ. ДСЦСЧ бухгалтера визначенСЦ СЦнструкцСЦСФю та "МенютАЭ, порцСЦя якого висвСЦтлюСФться на екранСЦ дисплея СЦ пСЦдказуСФ, що потрСЦбно зробити для виконання розрахунку.

Таблиця 5.7.

Найменування задачСЦ

Призначення

Режим виконання

ПерСЦодичн виконання

1.1.ОблСЦк руху ОЗ по мСЦiям зберСЦгання або експлуатацСЦСЧ

1.2. ОблСЦк руху ОЗ по галузевим групам та видам

1.3. ОблСЦк нестач та залишкСЦв ОЗ


1.4.ОблСЦк амортизацСЦйних вСЦдрахувань та зносу ОЗ.

1.5. ОблСЦк кап ремонту ОЗ.

1.6. ОблСЦк переоцСЦнки ОЗ


1.7. ОблСЦк наявностСЦ драг металСЦв в складСЦ ОЗ

1.8. ОблСЦк наявностСЦ та руху ОЗ

1.9. ОблСЦк немате-рСЦальних активСЦв

Для контролю наявностСЦ та руху ОЗ на мСЦiях знаходження


Для контролю наявностСЦ по галузевим групам та виробничому призначенню

Для оприбуткування залишкСЦв та списання нестач ОЗ, для подання претензСЦй по вСЦдшкодуванню матерСЦального збутку за виявлену нестачу

Для контролю правильностСЦ аморт вСЦдрахувань, виявленого ступеня зношення ОЗ

Для списання вартостСЦ кап ремонту

Для СФдиноСЧ оцСЦнки однакових обтАЩСФктСЦв, придбаних по рСЦзним цСЦнам

Для контролю наявностСЦ драг металСЦв в складСЦ ОЗ


Для оперативного облСЦку ОЗ


Для оперативного облСЦку нематерСЦальних активСЦв.

ЗапроснийТой же


Той жеРегламентно-запросний

Той же

Запросний


Той же


Той же


Той же

По запросуТой же


Той жеЩомСЦсячний


Той же

По запросу


Той же


Той же


Той же

АРМБ по облСЦку ОЗ взаСФмоповтАЩязане з:

 • АРМБ по облСЦку затрат на виробництво по задачСЦ нарахування аморт вСЦдрахувань по кодам виробничих затрат та зносу ОЗ.
 • АРМБ по зведеному облСЦку та складання звСЦтностСЦ по задачам: нарахування аморт вСЦдрахувань по кодам виробничих затрат та зносу ОЗ
 • ПСЦдсистемою управлСЦння допомСЦжного виробництва по задачСЦ - наявнСЦсть ОЗ
 • ПСЦдсистемою управлСЦння фСЦнансами по задачСЦ нарахування аморт вСЦдрахувань по кодам виробничих затрат та зносу ОЗ

Висновки


Господарська дСЦяльнСЦсть кожного виробничо-комерцСЦйного пСЦдприСФмства базуСФться на найбСЦльш рацСЦональному використаннСЦ матерСЦальних СЦ грошових ресурсСЦв.

Бухгалтерський облСЦк у промисловостСЦ, як СЦ в СЦнших галузях народного господарства, СФ одним з найважливСЦших джерел економСЦчноСЧ СЦнформацСЦСЧ, засобом контролю за роботою пСЦдприСФмства СЦ знаряддям охорони "асностСЦ.

Основу матерСЦально-технСЦчноСЧ бази промислового виробництва становлять основнСЦ засоби, оскСЦльки вони служать каталСЦзатором успСЦшного розвитку науково-технСЦчного прогресу СЦ забезпечують технологСЦчний процес виробництва.

БСЦльш повне та рацСЦональне використання основних фондСЦв та виробничих потужностей пСЦдприСФмства сприяСФ покращанню всСЦх його технСЦко-економСЦчних показникСЦв: зростанню продуктивностСЦ працСЦ, пСЦдвищенню фондовСЦддачСЦ, збСЦльшенню випуску продукцСЦСЧ, зниженню СЧСЧ собСЦвартостСЦ, економСЦСЧ капСЦтальних вкладень.

Ефективне використання основних засобСЦв сприяСФ прискоренню оборотностСЦ оборотних засобСЦв. Чим краще експлуатуються основнСЦ засоби, тим швидше оборотнСЦ засоби проходять фазу СЦ тим менше потреба в СЧх приростСЦ.

Правильне використання основних засобСЦв в значнСЦй мСЦрСЦ залежить вСЦд збСЦльшення СЦнтенсивного та експлуатацСЦйного навантаження на основнСЦ засоби, автоматизацСЦСЧ СЦ механСЦзацСЦСЧ виробничих процесСЦв, мобСЦлСЦзацСЦСЧ застарСЦлих машин, швидкоСЧ реалСЦзацСЦСЧ основних засобСЦв СЦ максимальноСЧ ефективностСЦ новоСЧ технСЦки.

НайбСЦльш суттСФвСЦ висновки аналСЦзу основних фондСЦв на ТОВ "ЕтСЦктАЭ СЦ результати можуть бути сформульованСЦ наступним чином.


Вивчення змСЦсту, сутСЦ та ролСЦ основних фондСЦв показуСФ, що високСЦ темпи розвитку промислового виробництва можливСЦ лише за умови високоефективного використання виробничих потужностей.


З усього вищезазначеного слСЦдуСФ необхСЦднСЦсть подальшого вивчення проблем облСЦку, аналСЦзу та аудиту основних засобСЦв; розробки правильноСЧ методики органСЦзацСЦСЧ облСЦку, аналСЦзу та аудиту СЦ на цСЦй основСЦ пропозицСЦй по СЧх удосконаленню.

В УкраСЧнСЦ, на сьогоднСЦшнСЦй день зробленСЦ першСЦ важливСЦ кроки щодо реформування дСЦючоСЧ системи облСЦку, наближення його до мСЦжнародних стандартСЦв.


ЛСЦтература


 1. Закон УкраСЧни "Про бухгалтерський облСЦк та фСЦнансову звСЦтнСЦсть в УкраСЧнСЦтАЭ №996-XIV вСЦд 16.07.99 р. // Урядовий куртАЩСФр №162, 1 вересня 1999 р., ст. 7 тАУ 10.
 2. Закон УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ №283-ВР вСЦд 22.05.1997 СЦз змСЦнами та доповненнями. // Урядовий куртАЩСФр 12 червня 1997 р. № 105 тАУ 106.
 3. Закон УкраСЧни "Про внесення змСЦн до деяких законодавчих актСЦв УкраСЧни з питань оподаткуваннятАЭ вСЦд 02.03.2000р. №1523-РЖРЖРЖ.
 4. Закон УкраСЧни "Про оренду майна державних пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦйтАЭ№145 - ВР СЦз змСЦнами СЦ доповненнями, викладеними у новСЦй редакцСЦСЧ вСЦд 14.03.95р. // Урядовий куртАЩСФр № 93, 28 березня 1995р.
 5. Положення "Про документальне забезпечення записСЦв у бухгалтерському облСЦкутАЭ, затверджено наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни №88 вСЦд 24.05.95// Все про бухгалтерський облСЦк №45, 1995р., ст. 22 тАУ25.
 6. Положення "Про порядок складання декларацСЦСЧ про прибуток пСЦдприСФмствтАЭ № 214 вСЦд 8.07.97 р. в редакцСЦСЧ вСЦд 21.01.98р
 7. Наказ МСЦнСЦстерства статистики УкраСЧни №352 вСЦд 29.12.95 "Про затвердження типових форм первинного облСЦку. // Все про бухгалтерський облСЦк № 112, 1995р., ст. 7 тАУ 9.
 8. Постанова КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни "Про затвердження Порядку надання фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦтАЭвСЦд 28.02.2000 р. №419 // БСЦзнес №14,2000р., ст. 25 тАУ 27.
 9. "План рахункСЦв бухгалтерського облСЦку активСЦв, капСЦталу, зобовтАЩязань СЦ господарських операцСЦй пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦйтАЭ. Затверджений Наказом МСЦнфСЦну вСЦд 30.11.99 р. №291 // Бухгалтерський облСЦк та аудит №1 2000р., ст 10 тАУ 21.
 10. "РЖнструкцСЦя про застосування Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку активСЦв, капСЦталу, зобовтАЩязань СЦ господарських операцСЦй пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦйтАЭ №291, яка затверджена Наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни 30.11.99р. // ФСЦнансова консультацСЦя №5 тАУ 6, 2000р., ст. 37 тАУ 52.
 11. "РЖнструкцСЦя з бухгалтерського облСЦку орендних операцСЦйтАЭ, затверджено наказом МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни №128 вСЦд 25.07.95.,зСЦ змСЦнами СЦ доповненнями вСЦд 06.03.98р., №50. // ПривСЦз тАУ ГК №17, квСЦтень 1998р.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського облСЦку №7 "ОсновнСЦ засобитАЭ Затверджено наказом МСЦнСЦстерства ФСЦнансСЦв УкраСЧни вСЦд 27.04.2000 р. № 92. // Бухгалтер №10, 2000р., ст. 18 тАУ 22.
 13. Алборов Р.А. "Аудит в органСЦзацСЦях промисловостСЦ, торгСЦвлСЦ СЦ АПКтАЭ.- М.: Дело и Сервис, 1998р тАУ 467 с.
 14. Белуха Н.Т. "Аудит: Учебник для студентов вузовтАЭ. тАУ К.: Знання, 2000. тАУ 245с.
 15. Волков И.М., Грачева М.В. "Проектный анализ: Учебник для вузовтАЭ. тАУ М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1998г., 423с.
 16. Веренич О. "ОблСЦк надходження основних засобСЦв: це необхСЦдно знатитАЭ. // Все про бухгалтерський облСЦк №86, 15 вересня 1999р., ст. 16 тАУ 17.
 17. Голов С. Ф., Костюченко В. М. "Бухгалтерський облСЦк за мСЦжнародними стандартамитАЭ. тАУ К.: "ЕкаунтингтАЭ, 2000р. 376 с.
 18. Голов С., Пархоменко В. "ОблСЦк господарських операцСЦй за новим Планом рахункСЦвтАЭ // Бухгалтерський облСЦк та аудит № 10, 1999р., ст 3 тАУ 11.
 19. Голов С.Ф. "ОблСЦк основних засобСЦв вСЦдповСЦдно до МСБОтАЭ // Бухгалтерський облСЦк СЦ аудит, 1999р., №4-6, ст. 19-41.
 20. Губачева О. "Новий етап розвитку бухгалтерського облСЦку в УкраСЧнСЦтАЭ. // Бухгалтерський облСЦк та аудит №11, 1999р., ст 31 тАУ 35.
 21. Дембинский Н.В. "Экономический анализ деятельности предприятийтАЭ: Минск, "Высшая школатАЭ 1981г., 250с.
 22. Завгородний В.П. "Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудитатАЭ - К: А.С.К., 1998г., 360с.
 23. Завгородний В.П. "Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятиемтАЭ. тАУ К.: "ВаклертАЭ, 1997г., 976с.
 24. ЗавгороднСЦй В.П. "ОрганСЦзацСЦя облСЦку, аналСЦзу та аудиту в умовах застосування Персональних ЕОМтАЭ. // Бухгалтерський облСЦк та аудит №4,1994р., ст. 20 тАУ 23.
 25. Кирей А. "Чёрные дырытАЭ классификации: Основные средстватАЭ // Бухгалтерия, право, налоги, консультации. (прил. к газете "БизнестАЭ)., 2000, №18 тАУ 19.
 26. Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В., и др. "Аудит: Практическое пособиетАЭ. тАУК.: "УчетинформтАЭ, 1996. тАУ 283с.
 27. Назарбаева И., Назарбаева Р. "Операции по улучшению основных средствтАЭ // Бухгалтерия, право, налоги, консультации. (прил. к газете "БизнестАЭ)., 2000, №1- 2, 10 января, с. 106 тАУ116.
 28. Пархоменко В.М. "Бухгалтерський облСЦк в УкраСЧнСЦ: нормативи, коментарСЦтАЭ.- К: ЛСЦбра, 1998р., 230 с.
 29. Пархоменко В.М, Баранцев П.П. "Реформування бухгалтерського облСЦку в УкраСЧнСЦ: План рахункСЦв. Положення (стандарти) бухгалтерського облСЦкутАЭ. тАУ Луганськ.: Промдрук, 2000. тАУ 271с.
 30. Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности предприятийтАЭ: Учебное пособие для вузов. 2-е издательство переработаное и дополненое. - Минск, М.: Экономическая перспектива, 1998г.
 31. Савченко О. "РЖндексацСЦя основних фондСЦв за пСЦдсумками 1999 рокутАЭ. // Податки та бухгалтерський облСЦк, лютий, 2000, №7 (263), ст. 25 тАУ27.
 32. Сопко В.В., КузьмСЦнський А.М., ЗавгороднСЦй В.П. "ОрганСЦзацСЦя бухгалтерського облСЦку, контролю СЦ аналСЦзутАЭ. тАУ К.: "Вища школатАЭ, 1993р., 223с.
 33. Стражев В.М. "Анализ хозяйственой деятельности предприятийтАЭ, - Минск, М: Экономическая перспектива, 1998 г., 248с.
 34. ЦвСФткова Н.М. "ОрганСЦзацСЦя СЦ методика СЦнвентаризацСЦСЧтАЭ // Все про бухгалтерський облСЦк, 1997 р., № 48 тАУ 50.
 35. Шевченкова Л. "ОсновнСЦ засоби: що було тАУ що будетАЭ. // Баланс №11 (292), 14 березня 2000 р., ст. 32 тАУ 36.
 36. Юровский Б. С. "Основные средства: налоговый и бухгалтерский учеттАЭ в двух частях тАУ Х.: "КонсульттАЭ 2000 г.298 ст.
Страницы: Назад 1 Вперед