Планування роботи МТП з розробкою технологСЦСЧ оранки поля пСЦсля вирощування озимоСЧ пшеницСЦ

курсовая работа: Ботаника и сельское хоз-во

Документы: [1]   Word-212771.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МСЦнСЦстерство аграрноСЧ полСЦтики УкраСЧни

НСЦкопольський коледж ДнСЦпропетровського аграрного унСЦверситету

КабСЦнет МЗ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсового проекту на тему:

Планування роботи МТП з розробкою технологСЦСЧ оранки поля пСЦсля вирощування озимоСЧ пшеницСЦ
2009р.

Вступ


В курсовому проектСЦ на заданСЦ сСЦльськогосподарськСЦ культури розрахованСЦ технологСЦчнСЦ карти, по яких складений план механСЦзованих робСЦт СЦ побудований та скорегований графСЦк машиновикористання.

Виконаний тяговий та кСЦнематичний розрахунок агрегату для оранки пСЦсля збирання озимоСЧ пшеницСЦ, знайдена його продуктивнСЦсть та витрати палива.

Розглянута органСЦзацСЦя роботи агрегату в загСЦнцСЦ, розробленСЦ основнСЦ положення технСЦки безпеки, та питання зберСЦгання технСЦки, зроблений розрахунок по визначенню затрат працСЦ та коштСЦв на 1 гектар при оранцСЦ пСЦсля збирання озимоСЧ пшеницСЦ.

Курсовий проект представлений пояснювальною запискою обтАЩСФмом листСЦв та графСЦчною частиною на 2 листах формату А-1.

1. Теоретична частина


1.1 Стан та перспективи розвитку АПК краСЧни


Шляхом реформування сСЦльськогосподарського сектору в УкраСЧнСЦ був значною мСЦрою унСЦкальний. У груднСЦ 90-го року ще за радянських часСЦв, Верховна Рада УкраСЧнськоСЧ РСР ухвалила Постанову "Про земельну реформу», вСЦдповСЦдно до якоСЧ всСЦ землСЦ було оголошено обтАЩСФктом земельноСЧ реформи.

А вже з березня 92-го року Верховна Рада прийняла Постанову "Про прискорення земельноСЧ реформи та приватизацСЦСЧ землСЦ», у перше постановивши завдання з приватизацСЦСЧ землСЦ. НашСЦ аграрнСЦ перетворення здСЦйснювалися у птАЩяти напрямках.

Перший - земельна реформа. Вона була спрямована на втСЦлення в життя гасла "Земля належить тим, хто на нСЦй працюСФ», треба було навСЦки закрСЦпити й надСЦйно захистити права "асностСЦ селян на землю.

Другий - господарська реформа. Вона передбачала перетворення колгоспСЦв СЦ радгоспСЦв у приватно-ринковСЦ структури, збереження цСЦлСЦсностСЦ земельних масивСЦв та майнових комплексСЦв великих пСЦдприСФмств, вСЦльний вибСЦр селянами рСЦзних форм господарювання.

ТретСЦй - формування аграрного ринку на мСЦстСЦ староСЧ планово-розподСЦльчоСЧ системи, збуту продукцСЦСЧ. МСЦльйони працСЦвникСЦв, спецСЦалСЦстСЦв та керСЦвникСЦв господарств треба навчити ринкових методСЦв ведення господарства, заробляти доходи не в державСЦ, а на вСЦльному ринку, зокрема й на зовнСЦшньому.

Четвертий - фСЦнансова стабСЦлСЦзацСЦя. Належить фСЦнансово оздоровити галузь, зняти з неСЧ непосильний борговий та податковий тягар, вСЦдкрити шлях СЦнвестицСЦями СЦ кредитом, зупинити наростання цСЦнових диспропорцСЦй, безробСЦття та падСЦння доходСЦв селян.

ПтАЩятий - соцСЦальний розвиток. Перед державою постала глобальна проблема - перетворити село з трудових придаткСЦв колгоспСЦв СЦ радгоспСЦв у самостСЦйнСЦ територСЦальнСЦ громади, створити в них нормальнСЦ умови для життя, побуту, працСЦ й вСЦдпочинку.

РСЦшучСЦ заходи з реформування стали рубежем, який чСЦтко вСЦддСЦляСФ часи кризи вСЦд перСЦоду пСЦднесення.

Перелом настав, коли на бСЦльшостСЦ напрямкСЦв - це передусСЦм приватизацСЦя землСЦ, створення господарських структур ринкового типу, формування аграрного ринку та фСЦнансове оздоровлення галузСЦ - було досягнуто реальних зрушень. Лише тодСЦ кризу змСЦнила стабСЦлСЦзацСЦя, а згодом почалось економСЦчне зростання.

За птАЩять рокСЦв по-реформованого перСЦоду (2000-й - 2004-й, з урахуванням прогнозу на поточний рСЦк) середньорСЦчний прирСЦст сСЦльськогосподарського виробництва в УкраСЧнСЦ становить 6%.

Формування прозорого аграрного ринку - необхСЦдна передумова вступу УкраСЧни до СвСЦтовоСЧ органСЦзацСЦСЧ торгСЦвлСЦ. Практика реформування свСЦдчить, що тСЦльки на органСЦзованому ринку можна заробляти грошСЦ, СЦ насамперед на свСЦтових ринках.

Треба активнСЦше просувати, а головне - продавати вСЦтчизняну продукцСЦю на зовнСЦшнСЦ ринки. МожливСЦсть дуже велика. За поточний рСЦк експорт сСЦльськогосподарськоСЧ продукцСЦСЧ зрСЦс порСЦвняно з 1994-м у 2,5 рази, а сальдо зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ торгСЦвлСЦ збСЦльшився у тричСЦ.

НайгострСЦшою на сьогоднСЦ СФ проблема технСЦчноСЧ модернСЦзацСЦСЧ галузСЦ. РЗСЧ розвтАЩязання потребуСФ багато часу - не рСЦк СЦ не два.

Це справдСЦ загальнодержавна проблема вирСЦшення якоСЧ маСФ обтАЩСФднати аграрний, промисловий, банкСЦвський капСЦтал - за активного державного стимулювання.

УкраСЧнСЦ потрСЦбно Державна конкретна, пСЦдкрСЦплена фСЦнансовими ресурсами й економСЦчними механСЦзмами, програмами механСЦчноСЧ полСЦтики в аграрному секторСЦ.

1.2 Характеристика господарства


Приватне пСЦдприСФмство "АгрофСЦрма "Славутич» створене 20 березня 2000 року на базСЦ бувшого КСП "ДнСЦпро» НСЦкопольського району, але не СФ його правонаступником. ПСЦдприСФмство знаходиться на територСЦСЧ селища ЧервоногригорСЦвка, яке розташоване в степовСЦй зонСЦ, зонСЦ ризикованого землеробства. Селище ЧервоногригорСЦвка розташоване в 17 км. вСЦд м. НСЦкополя та в 13 км вСЦд м. Марганець, що даСФ змогу вести свою виробничу та торгСЦвельну дСЦяльнСЦсть в повному обсязСЦ, не маючи незручностей щодо реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ сСЦльськогосподарського виробництва.

ПСЦдприСФмство межуСФ з ТОВ ДП "Агро-Аврора», ПП "Оазис», ТОВ "Атлант» та СЦншими пСЦдприСФмствами.

ТРрунти на територСЦСЧ пСЦдприСФмства переважно чорноземи, але також СФ поля СЦз змитими чорноземами тому, що в КСП "ДнСЦпро» проводилося зрошування посСЦвСЦв.

ПогоднСЦ умови на територСЦСЧ пСЦдприСФмства переважно такСЦ: зима холодна та суха, весна затяжна та суха, лСЦто жарке, опади випадають у видСЦ ливнСЦв, що не даСФ можливостСЦ поповнити вологу в ТСрунтах СЦ лиш восени випадають дощСЦ, що даСФ можливСЦсть вкоренитися озимим культурам. В середньому за рСЦк випадаСФ 250-350 мм опадСЦв.

Приватне пСЦдприСФмство "АгрофСЦрма "Славутич» налСЦчуСФ 14 пСЦдроздСЦлСЦв, з яких: 5 виробничих пСЦдроздСЦлСЦв: 4 - по рослинництву, 1- по тваринництву та 9 обслуговуючих. Всього працюСФ 201 чоловСЦк. ПСЦдприСФмство обробляСФ 6118 га сСЦльськогосподарських угСЦдь, з них 5780 га рСЦллСЦ та 338 га багаторСЦчних насаджень. ЗемлСЦ розташованСЦ на територСЦях ЧервоногригорСЦвськоСЧ селищноСЧ, ПокровськоСЧ та ПриднСЦпровськоСЧ сСЦльських рад. ПП "АгрофСЦрма "Славутич» орендуСФ земельнСЦ дСЦлянки у 1542 "асникСЦв.

Метою дСЦяльностСЦ ПП "АгрофСЦрми "Славутич» СФ виробництво сСЦльськогосподарськоСЧ продукцСЦСЧ, СЧСЧ переробка та реалСЦзацСЦя, СЦншСЦ види господарськоСЧ дСЦяльностСЦ, в т.ч. прискорення впровадження новоСЧ технСЦки в виробництвСЦ, побутСЦ, соцСЦальнСЦй сферСЦ, а також отримання прибутку шляхом задоволення попиту на товари, роботи, послуги на внутрСЦшньому СЦ зовнСЦшньому ринку.

ПСЦдприСФмство займаСФться вирощуванням зернобобових та технСЦчних культур, з них бСЦля 1500 га озимоСЧ пшеницСЦ, 600 га озимого рапсу, 400 га озимого ячменю, 400 га гороху, 600 га кукурудзи зерновоСЧ та 1200 га соняшнику. Також СЦз року в рСЦк утримуСФ бСЦля 900 га чорних парСЦв. В 2004 роцСЦ пСЦдприСФмство отримало паспорт - патент на вирощування оригСЦнального та елСЦтного насСЦння гороху та озимоСЧ пшеницСЦ. В сприятливий рСЦу для сСЦльського господарства пСЦдприСФмство отримуСФ понад 12 тисяч тонн зерна та бСЦля 3 тисяч тонн насСЦння соняшнику. В структурСЦ багаторСЦчних насаджень бСЦля 50 вСЦдсоткСЦв займаСФ черешня, 25 вСЦдсоткСЦв яблуня, СЦншСЦ 25 вСЦдсоткСЦв - груша, слива, персик, абрикос.

Машино-тракторний парк пСЦдприСФмства налСЦчуСФ 7 одиниць комбайнСЦв, з яких 2 одиницСЦ СЦноземного виробництва та 53 одиницСЦ тракторСЦв, з яких один "Джон-ДСЦр», три - ХТЗ-170, сСЦм - Т-150, СЦншСЦ колСЦснСЦ ЮМЗ-6 та МТЗ-80,82. Автопарк налСЦчуСФ 55 машин, з яких 42 вантажнСЦ, 11 легковСЦ та 2 спецСЦальнСЦ.

В 2007 роцСЦ введено в експлуатацСЦю зерносушильний комплекс, придбане обладнання для калСЦбрування насСЦння, введено в експлуатацСЦю критий тСЦк, будуСФться друга майстерня для ремонту технСЦки на територСЦСЧ тракторно-польовоСЧ дСЦльницСЦ.

В 2003 роцСЦ за кошти пСЦдприСФмства вСЦдремонтовано дитячий садок, який в 2006 роцСЦ був переданий на баланс селищноСЧ ради, реконструйовано селищний стадСЦон, побудовано два дитячих майданчики, надавалася допомога по ремонту селищного Будинку культури. За роки роботи пСЦдприСФмства за його кошти утримують тренерСЦв по футболу та вСЦльнСЦй боротьбСЦ, якСЦ мають своСЧ високСЦ здобутки.

2. Розрахунковий роздСЦл


2.1 Розрахунок технологСЦчних карток на заданСЦ сСЦльськогосподарськСЦ культури


Основою планування механСЦзованих робСЦт у с/г пСЦдприСФмствСЦ СФ технологСЦчнСЦ карти з виробництва с/г культур.

Розробку технологСЦчноСЧ карти починаСФмо з визначення попередникСЦв, площСЦ на якСЦй плануСФмо виробництво культури: плановоСЧ врожайностСЦ (основноСЧ СЦ побСЦчноСЧ), норм висСЦву насСЦння та внесення добрив, вСЦдстанСЦ перевезення продукцСЦСЧ, засобСЦв захисту рослин.

На пСЦдставСЦ цих даних визначаСФмо групу поля, ТСрунту. ЦСЦ данСЦ необхСЦднСЦ для визначення роботи, згСЦдно з визначеною групою поля чи господарства.

ТехнологСЦчна карта складаСФться з частин:

 1. АгрономСЦчна (назва операцСЦй, обсяг роботи, строки виконання операцСЦй, тривалСЦсть робочого дня);
 2. ТехнСЦчна (склад агрегату, кСЦлькСЦсть обслуговуючого персоналу);
 3. ТехнСЦчно-економСЦчна (продуктивнСЦсть агрегату, затрати працСЦ, необхСЦдна кСЦлькСЦсть обслуговуючого персоналу, вироблено нормозмСЦн, обсяг роботи в ум. ет. га, витрати працСЦ, палива на одиницю роботи СЦ на весь обсяг роботи);

ПослСЦдовнСЦсть операцСЦй СФдина для всСЦх культур. ПерелСЦк операцСЦй вСЦдповСЦдаСФ технологСЦСЧ СЧх виконання СЦ доцСЦльно користуватися рекомендацСЦями науково-дослСЦдних СЦнститутСЦв або технологСЦчними картами, що розробленСЦ спецСЦалСЦстами даного господарства. У перелСЦку слСЦд враховувати забезпеченСЦсть комплексноСЧ механСЦзацСЦСЧ з метою зменшення кСЦлькостСЦ ручних робСЦт.

РозмСЦрнСЦсть технологСЦчноСЧ операцСЦСЧ:

 1. ОбробСЦток ТСрунту, внесення добрив СЦ сСЦвба, мСЦжрядний обробСЦток, збирання, площа, га;
 2. Навантаження, розвантаження, т;
 3. ТранспортнСЦ роботи для тракторних МТА, для автотранспорту, т/км;
 4. ЗемлерийнСЦ роботи;

Обсяг робСЦт (графа 3) повинен вСЦдповСЦдати плановому та кратностСЦ СЧх виконання.

Проти виконання операцСЦСЧ з одиницею вимСЦру "га» записуСФмо площу с/г культури по завданню, а транспортнСЦ та навантажувальнСЦ роботи, якСЦ вимСЦрюються в "т» знаходимо обсяг множенням площСЦ на: норму внесення добрив, норму висСЦву (садСЦння) насСЦння; врожайнСЦсть (зерна, соломи, картоплСЦ, соняшнику, силосу, коренСЦв СЦ т.д.).

КалендарнСЦ строки виконання операцСЦй приймають з урахуванням оптимальних строкСЦв виконання робСЦт та досвСЦду господарства (графа 4). Для сумСЦжних операцСЦй календарнСЦ строки повиннСЦ бути однаковими. Наприклад пСЦдвезення насСЦння СЦ добрив, передпосСЦвна культивацСЦя та сСЦвба календарнСЦ строки виконання операцСЦСЧ встановлюють на основСЦ агротехнСЦчних вимог.

КСЦлькСЦсть робочих днСЦв (графа 6) встановлюСФмо в залежностСЦ вСЦд продуктивностСЦ агрегату СЦ коефСЦцСЦСФнта змСЦнностСЦ, при цьому враховуСФмо, що кСЦлькСЦсть робочих днСЦв може бути рСЦвна, або менша кСЦлькостСЦ календарних днСЦв (графа 5). Для взаСФмозвтАЩязкСЦв операцСЦй значення (графа 6) повинно бути однаковим.

Склад агрегату для виконання кожноСЧ технологСЦчноСЧ операцСЦСЧ (графа 7,8,9) необхСЦдно вибирати так, щоб забезпечити задану якСЦсть роботи, максимальну продуктивнСЦсть МТА, повне використання тягових можливостей трактора при мСЦнСЦмальних витратах коштСЦв на одиницю роботи.

МТА пСЦдбирають так, щоб вони були взаСФмозвтАЩязанСЦ у виробничому циклСЦ за ряднСЦстю та продуктивнСЦстю.

Норму виробСЦтку за змСЦну (графа 10) та норму витрати палива на одиницю роботи (графа 19) встановлюють за типовими нормами виробСЦтку СЦ витрати палива на механСЦзованСЦ польовСЦ роботи.

ВиробСЦток агрегату за годину змСЦнного часу (графа 11) визначають за формулою:


або графа 1 =


де Тзм - час змСЦни, Тзм = 7 год

Wр.зм - виробСЦток агрегату за змСЦну, га/зм (графа 10)

Wр.год - виробСЦток агрегату за годину змСЦнного часу

КСЦлькСЦсть нормозмСЦн всього (графа 12) визначаСФмо дСЦленням обсягу робСЦт (графа 3) на змСЦнну продуктивнСЦсть агрегату (графа 10) округлюючи результати до 1тАж2 знакСЦв пСЦсля цСЦлого числа.

КСЦлькСЦсть нормозмСЦн на один день (графа 13) визначаСФмо дСЦленням кСЦлькостСЦ нормозмСЦн всього (графа 12) на прийняту кСЦлькСЦсть робочих днСЦв (графа 6).

КоефСЦцСЦСФнт змСЦнностСЦ (графа 14) приймаСФмо в залежностСЦ вСЦд кСЦлькостСЦ нормозмСЦн на один день при цьому враховуючи що двозмСЦнна праця зменшуСФ кСЦлькСЦсть агрегатСЦв, але по агротехнСЦчним вимогам сСЦвбу, мСЦжрядний обробСЦток не можна проводити за межами свСЦтлового дня. У графСЦ 14 можуть бути тСЦльки цифри 1; 1,5; 2.

КСЦлькСЦсть агрегатСЦв (графа 15) необхСЦдних для виконання даноСЧ операцСЦСЧ визначають:де n - кСЦлькСЦсть агрегатСЦв, приймаСФмо цСЦле число

Q - обсяг робСЦт (графа 3), га,т.

Wдоб - виробСЦток агрегату за добу, га/доб, т/доб

Др - тривалСЦсть робочих днСЦв.

КСЦлькСЦсть с/г машин (графа 16) приймаСФмо маючи на увазСЦ, що числовСЦ значення СЧх повиннСЦ бути цСЦлими СЦ враховуючи значення графи 9.

НеобхСЦдна кСЦлькСЦсть робСЦтникСЦв (графа 17) для виконання операцСЦй визначаСФмо за формулою:де nр - численнСЦсть механСЦзаторСЦв необхСЦдно для роботи

nm - численнСЦсть механСЦзаторСЦв, що обслуговують 1 агрегат

nq - численнСЦсть допомСЦжних працСЦвникСЦв, що обслуговують один агрегат.

Обсяг транспортних робСЦт в умовних еталонних гектарах (графа 18), визначають за формулою:Wе.зал - обсяг транспортних робСЦт в ум.ет.га для виконання заданоСЧ операцСЦСЧ

Hзм - кСЦлькСЦсть виконаних нормозмСЦн, шт

Wе.зм.тр - еталонний виробСЦток даноСЧ марки трактора за змСЦну, ум.ет.га

Витрати палива для виконання даноСЧ операцСЦСЧ визначаСФмо за формулою (графа 20):


або гр.20 = гр.19гр.3


де Qзаг - витрати палива на одиницю роботи, кг/га

Wзаг - загальний обсяг роботи, га, т.

Затрати працСЦ на одиницю роботи визначаСФмо за формулою (графа 21):

або гр.21 =


Затрати працСЦ на всю операцСЦю (графа 22):


або гр.22 = гр.21гр.3


2.2 План механСЦзованих робСЦт


ПСЦсля уточнення окремих операцСЦй СЦ розрахунку технологСЦчних карт на вирощування всСЦх сСЦльськогосподарських культур приступають до складання рСЦчного плану механСЦзованих робСЦт. РСЦчний план складаСФться за такою ж формою, що СЦ технологСЦчнСЦ карти. ВсСЦ операцСЦСЧ по вирощуваннСЦ сСЦльськогосподарських культур записуСФться в рСЦчний план механСЦзованих робСЦт СЦ розмСЦщуСФться в послСЦдовностСЦ за початком СЧх виконань. ОднаковСЦ операцСЦСЧ по вирощуванню декСЦлькох культур, якСЦ виконуються в один СЦ той же час одним СЦ тим же агрегатом з однаковою продуктивнСЦстю можна обтАЩСФднати. Так наприклад: можна виконати снСЦгозатримання чи весняне боронування СЦ другСЦ операцСЦСЧ в один строк для декСЦлькох культур. Обсяг робСЦт в цьому випадку додаСФться. ТехнологСЦчнСЦ операцСЦСЧ рСЦчного плану механСЦзованих робСЦт повиннСЦ мати нумерацСЦю.


2.3 ГрафСЦк машиновикористання


Для зтАЩясування повноСЧ картини завантаження комплексу машин протягом перСЦоду виробництва заданоСЧ культури на пСЦдставСЦ розробленоСЧ технСЦчноСЧ карти будують графСЦк машиновикористання.

ГрафСЦком машиновикористання називаСФться дСЦаграма, яка показуСФ скСЦльки тракторСЦв певного типу повинно працювати в рСЦзний час польових робСЦт.

ГрафСЦк будують у прямокутниках декартових координат. З плану механСЦзованих робСЦт використовуСФмо гр. 15 СЦ 18. У прийнятому масштабСЦ на вСЦсь абiис вСЦдкладають (1тАж2мм на один рСЦвень) календарнСЦ строки по мСЦсяцям, а по вСЦсСЦ ординат вСЦдкладають кСЦлькСЦсть тракторСЦв (наприклад, 30мм - один трактор). При цьому на графСЦку одержують прямокутник, площа якого вСЦдображаСФ необхСЦдну кСЦлькСЦсть тракторСЦв (тракторо-днСЦв) необхСЦдних для виконання виробничоСЧ операцСЦСЧ.

Для зручностСЦ користування в прямокутники проставляють номер операцСЦСЧ. Прямокутник штрихують залежно вСЦд того, яким енергетичним засобом виконуСФться операцСЦя.

Корегування виконують наступним чином:

1. ЗбСЦльшення кСЦлькостСЦ годин роботи тракторСЦв за добу за рахунок введення двох змСЦн роботи в напружений перСЦод, якщо це не зашкодить якостСЦ роботи.

2. ПерерозподСЦл робСЦт мСЦж тракторами рСЦзних марок СЦ другими енергетичними засобами.

3. ЗмСЦною часу виконання операцСЦСЧ в межах агротехнСЦчного строку чи деякою змСЦною строку виконання робСЦт, якСЦ технологСЦчно не повтАЩязанСЦ з другими операцСЦями.

Отже СЦнвентарна кСЦлькСЦсть тракторСЦв визначаСФться враховуючи коефСЦцСЦСФнт технСЦчноСЧ готовностСЦ парку, який становить 0,85 - 0,95%.

3. ТехнологСЦчний роздСЦл


3.1 АгротехнСЦчнСЦ вимоги до оранки пСЦсля збирання озимоСЧ пшеницСЦ


Мета: розрихлити шар ТСрунту, що оброблюСФться, для створення благоприСФмного водно-повСЦтряного, теплового режимСЦв СЦ умов для накопичення, збереження та використання вологи атмосферних опадСЦв; заорати в ТСрунт мСЦнеральнСЦ СЦ органСЦчнСЦ добрива, а також буртАЩяни та пожнивнСЦ рештки.

АгротехнСЦчнСЦ вимоги:

 1. Початок, глибину та тривалСЦсть оранки встановлюСФ агроном господарства, враховуючи фСЦзичну стиглСЦсть ТСрунту, потужнСЦсть орного шару та засмСЦченСЦсть поля
 2. Полицеву оранку (крСЦм оранки зябу, пару та заорювання добрив) проводять плугами з передплужниками.


Показник

Значення СЦ допуски

вСЦдхилення глибини оранки на полях:

- вирСЦвняних

- невирСЦвняних


В±1 см

В±2 см

Викривлення рядСЦв оранки

В±1 м на 500 м гону

ВирСЦвнянСЦсть поверхнСЦ

Довжина профСЦлю не бСЦльше 10,7 м

Оборот пласта

повний

Заорювання рослин, буртАЩянСЦв, добрив

Не менше 95%

Рихлення пласта

Не бСЦльше 15%

Висота гребенСЦв

Не бСЦльше 5 см

Висота звальних гребенСЦв та глибина розвальних борозен

Не бСЦльше 7 см

ОгрСЦхи та необробленСЦ поворотнСЦ смуги

Не допускаються

НезаробленСЦ розвальнСЦ борозни та незоранСЦ звальнСЦ гребнСЦ

Не допускаються


 1. ШвидкСЦсть руху повинна складати для орних агрегатСЦв зСЦ звичайними корпусами 1,4тАж2,2 м/с (5тАж8 км/год), зСЦ швидкСЦсними - 2,2тАж3,3 м/с (8тАж12).
 2. ПСЦсля закСЦнчення оранки вирСЦвнюють звальнСЦ гребенСЦ, заорюють розвальнСЦ борозни, розорюють поворотнСЦ смуги.


3.2 Тяговий розрахунок агрегату


1. З технологСЦчноСЧ карти на вирощування озимоСЧ пшеницСЦ знаходимо запланований склад агрегату для виконання оранки СЦ записуСФмо:

марку трактора Т-150К

С/г машину ПЛН-5-35

2. ВизначаСФмо СЦнтервал робочих швидкостей, на яких у вСЦдповСЦдностСЦ з агротехнСЦчними вимогами рекомендовано виконувати задану операцСЦю СЦ записуСФмо СЧх. (8...12 км/год)

3. З технСЦчноСЧ характеристики трактора, який виконуСФ операцСЦю, знаходимо передачСЦ, на яких теоретична швидкСЦсть знаходиться в межах, рекомендованих агровимогами, причому цих передач повинно бути не менше двох СЦ записуСФмо числовСЦ значення швидкостей СЦ вСЦдповСЦдно зусилля на гаку:

Vн1= 8,53 км/год Рнгак1= 35,0 кН

Vн2= 10,08 км/год Рнгак2= 33,2 кН

4. УточнюСФмо площу поля Fполя= 95 га, нахил поля СЦ= 2%, буксування Оґ= 5%, питомий опСЦр с\г машини Ко= 45 кН/м, опСЦр кочення трактора fтр=0,08, опСЦр кочення с/г машини fсм = 0,14, вага с/г машини Gм= 8,0 кН, ширина захвату bмк = 1,75кН.

5. ВизначаСФмо тягове зусилля (кН) трактора з урахуванням умов роботи на прийнятих передачах:


(3.1)


де Рнгак - номСЦнальне тягове зусилля на прийнятСЦй передачСЦ;

Gтр - вага трактора;

fтр - коефСЦцСЦСФнт опору кочення трактора;

СЦ - нахил поля.

кН

кН

6. ВизначаСФмо робочу швидкСЦсть (кН) агрегату з урахуванням буксування:


(3.2)


де Vн - швидкСЦсть номСЦнальна;

Оґ - буксування

км/год

км/год

7. ВизначаСФмо питомий опСЦр (кН/м) з урахуванням швидкостСЦ:


(3.3)


де Ко - питомий опСЦр с/г машини

П - коефСЦцСЦСФнт приросту, П=0,02тАж0,03, Vо = 5 км/год

кН/м

кН/м

8. ВизначаСФмо опСЦр (кН), який припадаСФ на один плужний корпус


(3.4)

кН

кН


(3.5)


де a - глибина оранки, м

b - ширина захвату одного корпуса, м

q - вага, що припадаСФ на один корпус

Gпл - вага плуга, кН

n - кСЦлькСЦсть корпусСЦв

c - корегуючий коефСЦцСЦСФнт, який враховуСФ вагу грунту на корпусСЦ, с=1,2

9. ВизначаСФмо кСЦлькСЦсть корпусСЦв:


(3.6)


ПриймаСФмо n1 =5

ПриймаСФмо n2=4

10. ВизначаСФмо опСЦр агрегату (кН) по прийнятому числу корпусСЦв:


(3.7)


кН

кН

10. ВизначаСФмо коефСЦцСЦСФнт використання тягового зусилля на прийнятих передачах:


(3.8)


12. ВизначаСФмо годинну продуктивнСЦсть (га/год):


(3.9)


де ПД - коефСЦцСЦСФнт використання часу змСЦни


(3.10)


м

м

де ОІ - коефСЦцСЦСФнт використання конструктивноСЧ ширини захвату агрегату

га/год

га/год

Висновок: Агрегату в заданих умовах краще працювати на 1-й передачСЦ, нСЦж на 2-й тому, що коефСЦцСЦСФнт використання тягового зусилля на нСЦй вищий, продуктивнСЦсть теж бСЦльша СЦ склад агрегату не змСЦнюСФться.

  1. СпосСЦб руху агрегату. Його кСЦнематичний розрахунок


РЖз тягового розрахунку оранку пСЦсля озимоСЧ пшеницСЦ на полСЦ площею 95 га проводяться агрегатом у складСЦ трактора Т-150К та плуга ПЛН-5-35 на 1-й передачСЦ з робочою швидкСЦстю Vр=8,1 км/год.

Поле маСФ розмСЦри: довжину 1000 м, ширину 950 м. (рис. 1).


Рис. 1


1. ВСЦдповСЦдно з рекомендацСЦями додатку №37 агрегат для передпосСЦвноСЧ культивацСЦСЧ може рухатись по полю човниковим способом, всклад, врозгСЦн, з чергуванням загонСЦв всклад та врозгСЦн, беззагСЦнковим круговим способами. ПриймаСФмо з чергуванням загонСЦв всклад та врозгСЦн.

2. Знаходимо величину Х, тобто вСЦдстань мСЦж двома сумСЦжними проходами по центру агрегату, в залежностСЦ вСЦд вибраного способу руху СЦ повороту.


(3.11)


м

де - коефСЦцСЦСФнт використання конструктивноСЧ ширини захвату агрегату, знаходимо числове значення в додатку №15

3. МСЦнСЦмальний радСЦус повороту агрегату (м), який залежить вСЦд типу агрегату та швидкостСЦ на поворотСЦ знаходимо користуючись рекомендацСЦями додатку №18.


(3.12)


м

ПриймаСФмо Rmin=7 м, тому що з технСЦчноСЧ характеристики трактора Т-150К його мСЦнСЦмальний радСЦус Rmin=6,7 м

4.ЗаписуСФмо одержанСЦ числовСЦ значення Х та 2Rmin СЦ встановлюСФмо, який мСЦж ними треба поставити знак(<,=,>).

Ставимо потрСЦбний знак СЦ керуючись даними додатку №19 вибираСФмо вид повороту

Х=1,9<2Rmin=2*7=14

При роботСЦ агрегату першСЦ повороти на 180Вє будуть петльовСЦ, тобто до тих пСЦр поки Х<2Rmin, як тСЦльки Х=2Rmin - агрегат буде повертати по колу СЦ далСЦ, коли Х> Rmin - повороти будуть виконуватися без петлСЦ з прямолСЦнСЦйною дСЦлянкою.

5. Знаходимо кСЦнематичну довжину агрегату Lа (м), тобто вСЦдстань мСЦж центром агрегату СЦ лСЦнСЦСФю розмСЦщення останнього (заднього) органу по формулСЦ:


(3.13)


де: lтр - кСЦнематична довжина трактора (вСЦдстань вСЦд кСЦнематичного центру трактора до точки причСЦпки чи навСЦски машини)

lм - кСЦнематична довжина сСЦльгоспмашини (вСЦдстань мСЦж мСЦiем причСЦпки машини до трактора СЦ до лСЦнСЦСЧ заднСЦх робочих органСЦв)

м

6. Довжину виСЧзду агрегату е (м), тобто вСЦдстань, яку необхСЦдно проСЧхати агрегатом вСЦд контрольноСЧ лСЦнСЦСЧ на початку або завершення повороту з тим, щоб запобСЦгти огрСЦхам, визначаСФмо для начСЦпних агрегатСЦв СЦз заднСЦм начСЦплюванням так:


(3.14)


м

7. Враховуючи, що бСЦльшСЦсть полСЦв захищена лСЦсосмугами СЦ розворот агрегату за межами поля неможливий або утруднений, в кСЦнцСЦ гонСЦв залишаСФмо смугу, яка називають поворотною.

МСЦнСЦмальну ширину поворотноСЧ смуги (м) знаходимо по формулСЦ:


(3.15)


м

8. Остаточно прийнята ширина поворотноСЧ смуги маСФ бути кратною робочСЦй ширинСЦ захвату агрегату, що виключаСФ проСЧзди з неповним захватом.

Знаходимо кСЦлькСЦсть проходСЦв агрегату при обробцСЦ поворотноСЧ смуги шириною Еmin.


(3.16)


м ПриймаСФмо ncm=12м

Таким чином, фактична ширина поворотноСЧ смуги буде:

(3.17)


м

9. Довжина робочого шляху (м) агрегату за один прохСЦд на загСЦнцСЦ


(3.18)


м

10. Оптимальну ширину загСЦнки, тобто таку, при якСЦй для даного (вибраного) способу руху забезпечуСФться мСЦнСЦмальна довжина холостих ходСЦв СЦ максимальний коефСЦцСЦСФнт робочих ходСЦв знаходимо по формулСЦ:


(3.19)


де Кс - коефСЦцСЦСФнт пропорцСЦйностСЦ; Кс =2

м

11. З технологСЦчноСЧ карти на вирощування озимоСЧ пшеницСЦ вибираСФмо значення змСЦнноСЧ продуктивностСЦ агрегату Wзм - 8,9га/зм. Використовуючи це значення розраховуСФмо ширину загСЦнки з умови, щоб площа загСЦнки Fзаг в га чисельно дорСЦвнювала змСЦннСЦй продуктивностСЦ Wзм в га/зм. Це даСФ змогу уникнути переСЧзду агрегату пСЦд час змСЦни з одноСЧ загСЦнки на СЦншу.

Ширину загСЦнки (м) з умови Fзаг=Wзм знаходимо по формулСЦ:


(3.20)


м

12. ВизначаСФмо кСЦлькСЦсть робочих ходСЦв агрегату на загСЦнцСЦ шириною Сзм=93,25м.


(3.21)


ПриймаСФмо Прх=50

13. Фактична ширина загСЦнки.


(3.22)


м

Таким чином, остаточно вибрана фактична ширина загСЦнки буде кратна парному числу проходСЦв агрегату, що виключаСФ переСЧзди з неповним захватом СЦ даСФ змогу закСЦнчувати обробСЦток загСЦнки на тому боцСЦ, з якого вона розпочалася.

14. КСЦлькСЦсть загСЦнок.


(3.23)


шт.

15. В залежностСЦ вСЦд способу руху агрегату та користуючись рекомендацСЦями додатку №32 знаходимо кСЦлькСЦсть робочих ходСЦв та холостих поворотСЦв за змСЦну.


(3.24)

(3.25)


16. Знаходимо довжину робочого та холостого шляху, пройденого агрегатом за змСЦну.


(3.26)

(3.27)


м


(3.28)

(3.29)


де lпх - довжина холостого повороту залежить вСЦд типу повороту СЦ знаходимо по формулах, приведених в додатку №31, №32.


l=0,5Сф+ Rmin - 0,5Вр (3.30)

(3.31)

(3.32)


ПриймаСФмо ппп=7

ПриймаСФмо пбп=42

l=0,5Сф+ Rmin - 0,5Вр=0,595+7-0,51,9=53,55м

7(67+22,16)+42(3,147+53,55+22,16)=3677,94м

17. КоефСЦцСЦСФнт робочих ходСЦв, який оцСЦнюСФ ефективнСЦсть вибраного способу руху та поворотСЦв.


(3.33)


18. РЖз балансу часу змСЦни Тзмпзобсрособдод знаходимо чистий робочий час змСЦни (год).


(3.34)


де Тзм - продовження змСЦни Тзм=7 год.

Тпз - пСЦдготовчо-заключний час, що витрачаСФться на здавання СЦ приймання агрегату, щозмСЦнне технСЦчне обслуговування, комплектування агрегату, переСЧзд до мСЦiя роботи СЦ назад.

Тобс - час на очищення робочих органСЦв, перевСЦрку якостСЦ роботи та усунення можливих порушень технологСЦчних регулювань.

Тособ - рекомендований час на вСЦдпочинок СЦ особовСЦ потреби

Тдод - допомСЦжний час, що враховуСФ час на холостСЦ повороти (заСЧзди) Тпов, час на технологСЦчне обслуговування агрегату (заправка насСЦнням, добривами, вивантаження зерна з бункера комбайна тощо) Тто, час на переСЧзди на протязСЦ змСЦни на СЦншСЦ загСЦнки Тпер (при Fзаг=Wзм Тпер = 0). ЧисловСЦ значення Тпз, Тобс, Тособ в залежностСЦ вСЦд операцСЦСЧ знаходимо по додатку№33.

Тпз = 30хв = 0,5 год

Тобс = 6хв = 0,1 год

Тособ = 26хв = 0,43 год

Додатковий час розраховуСФмо по формулСЦ:


Тдод = Тпов + Тто (3.35)


Плугу не потрСЦбне технологСЦчне обслуговування, тобто не потрСЦбно заправляти насСЦнням, добривами СЦ т.п, отже Тто=0, таким чином


Тдод = Тпов = nпх* tпов (3.36)


де tпов - тривалСЦсть 1-го повороту, знаходимо в додатку №33

Тдод =49*30= 1470с=0.41 год

год

19. КоефСЦцСЦСФнт використання часу змСЦни:


(3.37)3.4 Визначення продуктивностСЦ агрегату СЦ витрат паливно-мастильних матерСЦалСЦв


1. ЗмСЦнна продуктивнСЦсть (га/зм) агрегату в заданих умовах.


(3.38)


2. Витрати основного (дизельного) палива (кг/га) знаходимо по формулСЦ:


(3.39)


де Gр, Gх, Gз - вСЦдповСЦдно витрати пального двигуном трактора при роботСЦ з навантаженням пСЦд час поворотСЦв, заСЧздСЦв та зупинок трактора з працюючим двигуном. ЧисловСЦ значення беремо з додатку №20 (врахувати, що 1 кг/год = 1,2л/год при щСЦльностСЦ дизельного палива Оі = 0,825 кг/л).

Тр = 5,56 - чистий робочий час, год

Тх = Тпов = 0,41год - час холостих переСЧздСЦв, год

Тз = Тобс + Тто - час роботи двигуна на зупинках трактора, год

Тз = Тобс = 0,1 год

3. Витрати мастильних матерСЦалСЦв беруться у вСЦдсотках вСЦд витрат основного палива. ЧисловСЦ значення знаходимо у додатку №34

Моторна олива - 4,5%=0,84л/га

Олива для гСЦдравлСЦки - 0,27%=0,05л/га

СолСЦдол - 0,1%= 0,02л/га

ТрансмСЦсСЦйна олива - 0,2%=0,04л/га


3.5 Розробка операцСЦйно-технологСЦчноСЧ карти


ОперацСЦйно-технологСЦчна карта являСФ собою основний робочий документ, що вмСЦщаСФ перелСЦк необхСЦдних СЦ обовтАЩязкових правил виконання кожноСЧ технологСЦчноСЧ операцСЦСЧ.

Вона розробляСФться загально, враховуючи прийняту технологСЦю вирощування с/г культур в даному регСЦонСЦ та систему машин для комплексноСЧ механСЦзацСЦСЧ.

ПерелСЦк основних питань, якСЦ повиннСЦ бути розкритСЦ в операцСЦйно-технологСЦчнСЦй картСЦ:

 • АгротехнСЦчнСЦ вимоги до виконання операцСЦСЧ.
 • ПСЦдготовка агрегату до роботи включаСФ:

2.1. ПСЦдготовку трактора (розстановку ходових колСЦс на потрСЦбну колСЦю, встановлення необхСЦдного тиску в шинах, встановлення механСЦзму зчеплення, освСЦтлення для роботи в нСЦчний час).

2.2. ПСЦдготовка машини (розстановка робочих органСЦв та СЧх регулювання).

2.3. Складання агрегату (приСФднання до трактора, перевСЦрка правильностСЦ складання агрегату).

 • ПСЦдготовка поля до роботи:

3.1. Огляд поля, видалення побСЦчних предметСЦв, огородження небезпечних мСЦiь.

3.2. Розбивання поля на загСЦнки з урахуванням потрСЦбного напрямку руху агрегату.

3.3. ПомСЦтку на полСЦ мСЦiь заправки, протипожежнСЦ оборювання загСЦнок.

 • Схема агрегату (привести схему трактора, машини, вказати кСЦнематичну довжину, кСЦнематичну ширину).
 • Схема технологСЦчного процесу (показати роботу машини, з приведенням ескСЦзСЦв складних регулювань).
 • Робота агрегату в загСЦнцСЦ (вСЦдмСЦчаСФмо на схемСЦ поля лСЦнСЦСЧ перших проходСЦв агрегату, спосСЦб СЦ напрям руху, напрям повороту, послСЦдовнСЦсть роботи в загСЦнцСЦ, забезпечення технологСЦчного обслуговування)
 • Заходи, щодо охорони працСЦ, СЦ положення безпеки повиннСЦ вСЦдображати специфСЦку роботи даного агрегату.
 • Контроль СЦ оцСЦнка якостСЦ включаСФ:

8.1. ПерелСЦк способСЦв СЦ послСЦдовнСЦсть контролю, порядок проведення, кСЦлькСЦсть необхСЦдних вимСЦрювань СЦ числову оцСЦнку показникСЦв якостСЦ.

8.2. ВказСЦвки та порядок обробки вимСЦрювань СЦ градацСЦСЧ з оцСЦнки якостСЦ ( за середнСЦм балом або для коефСЦцСЦСФнта якостСЦ).

9) ТехнСЦчно-економСЦчнСЦ показники (вказувати кСЦлькСЦсть агрегатСЦв, швидкСЦсть, змСЦну та годину продуктивнСЦсть, витрату палива, заробСЦтну плату механСЦзатора, номер поля, його площу, термСЦн виконання, агротехнСЦчнСЦ строки, тощо).

ПримСЦтка: операцСЦйно-технологСЦчна карта на форматСЦ А1, розмСЦщення матерСЦалСЦв приведено нижче в додатку.

4. ОрганСЦзацСЦйний роздСЦл


4.1 Розпорядок робочого дня, особовий склад агрегату його обовтАЩязки

агротехнСЦчний оранка пшениця машиновикористання

Розпорядок робочого дня залежить вСЦд сСЦльськогосподарських робСЦт СЦ мСЦiевих умов. У ньому передбачаСФться: початок СЦ кСЦнець змСЦн, перерва для прийняття СЧжСЦ, порядок виходу на роботу.

Роботу машино-тракторних агрегатСЦв органСЦзують в одну, пСЦвтори та двСЦ змСЦни. Кожен тракторист та допомСЦжнСЦ робСЦтники (при СЧх наявностСЦ на агрегатСЦ) повиннСЦ працювати лише одну змСЦну, при цьому допускаСФться в окремих випадках працювати пСЦвтори змСЦни.

Як правило згСЦдно з розпорядком особовий склад агрегату повинен прибувати до мСЦiя роботи не пСЦзнСЦше нСЦж за чверть години до СЧСЧ початку, при перезмСЦнах теж, тому що технСЦчний догляд, заправка машин, усунення виявлених недолСЦкСЦв тобто здача-приймання проводиться працСЦвниками обох змСЦн разом.

Треба пам'ятати, що садово-городнСЦ, посСЦвнСЦ, просапнСЦ агрегати повиннСЦ працювати протягом свСЦтлового дня, (тривалСЦсть якого можна знайти в додатку №39).

До особового складу агрегату вСЦдноситься тракторист-машинСЦст. За квалСЦфСЦкацСЦСФю вСЦн може бути першого, другого чи третього класу. КрСЦм тракториста - машинСЦста на деяких агрегатах передбаченСЦ допомСЦжнСЦ робСЦтники або обслуговуючий персонал: це посСЦвнСЦ агрегати з сСЦвалками СЗ - 3,6 на яких працюють сСЦвальники, на зернових комбайнах - помСЦчники комбайнерСЦв, на деяких причСЦпних комбайнах - комбайнери.

Отже склад агрегату вибираСФмо в кожному окремому випадку.

Особовий склад зобов'язаний:

1. добре працювати, виконувати СЦ перевиконувати завдання (встановленСЦ норми);

2. додержуватись правил з технСЦки безпеки, протипожежноСЧ охорони СЦ виробничоСЧ санСЦтарСЦСЧ;

3. додержуватись трудовоСЧ диiиплСЦни СЦ правил внутрСЦшнього розпорядку;

4. виконувати розпорядження бригадира тракторноСЧ бригади, агронома, керСЦвника ланки;

5. бережливо ставитись до закрСЦпленоСЧ технСЦки;

6. економСЦчно витрачати пальне, мастило та СЦншСЦ матерСЦали;

7. усувати причини простою СЦ стежити за технСЦчним станом агрегату;

8. забезпечити своСФчасне СЦ якСЦсне проведення щозмСЦнного технСЦчного обслуговування;

9. перСЦодично перевСЦряти якСЦсть виконання роботи та технСЦчну наладку агрегату.


4.2 ОрганСЦзацСЦя технСЦчного СЦ технологСЦчного обслуговування агрегату


ВСЦд правильного технСЦчного обслуговування машино-тракторного парку у великСЦй мСЦрСЦ залежить продуктивнСЦсть агрегатСЦв СЦ собСЦвартСЦсть механСЦзованих робСЦт. У структурСЦ собСЦвартостСЦ гектара умовноСЧ оранки питома вага затрат на технСЦчне обслуговування машин становить бСЦльше 30%. У свою чергу на ефективнСЦсть технСЦчного обслуговування значно впливаСФ прийнята система його органСЦзацСЦСЧ.

ТехнСЦчне обслуговування являСФ собою сукупнСЦсть обов'язкових до виконання операцСЦй щодо систематичноСЧ перевСЦрки в певнСЦ строки стану машин СЦ СЧх механСЦзмСЦв: очищення, мащення, крСЦплення та регулювання вузлСЦв машин. Все це даСФ можливСЦсть запобСЦгти несправностям, передчасному спрацюванню, поломцСЦ машин СЦ забезпечити утримання СЧх в станСЦ технСЦчноСЧ готовностСЦ до роботи.

Щоденне технСЦчне обслуговування (ЩТО), як правило проводять на поворотнСЦй смузСЦ загСЦнки. Його виконуСФ сам тракторист.

Агрегат працюСФ в двСЦ змСЦни тому ЩТО проводиться трактористом на польовому станСЦ бригади в присутностСЦ бригадира або його помСЦчника. При ЩТО проводяться СЦ перевСЦряються:

1. Робота на ходу коробки передач, муфти зчеплення, бортових фрикцСЦонСЦв, гальм, електрообладнання та приладСЦв, на дотик нагрСЦвання, вСЦзуально пСЦдтСЦкання води, палива, масла.

2. ПСЦдтягування зовнСЦшнСЦх крСЦплень, особливу увагу звертають при цьому на крСЦплення повСЦтроочисника, вентилятора, радСЦатора, паливного бака, кронштейнСЦв фар, перевСЦряються рСЦзьбовСЦ з'СФднання.

3. Змащування вСЦдповСЦдно з таблицею, перевСЦрку рСЦвня масла в картерСЦ двигуна, кСЦлькСЦсть палива в баку, води в радСЦаторСЦ, натяг приводних пасСЦв вентилятора СЦ генератора, тиск у всСЦх колесах.

ПСЦсля закСЦнчення щозмСЦнного обслуговування запускають двигун трактора, перевСЦряють не слух його роботу СЦ покази контрольно-вимСЦрювальних приладСЦв.

Одночасно з проведенням ЩТО за трактором виконують роботу по обслуговуванню сСЦльськогосподарськими машинами агрегату. При ЩТО очищають СЦ змащують машину, перевСЦряють СЦ пСЦдтягують крСЦплення, замСЦняють затупленСЦ робочСЦ органи, перевСЦряють роботу механСЦзмСЦв, усувають всСЦ виявленСЦ несправностСЦ.

Через кожнСЦ 2 - 3 або 4 - 5 годин роботи залежно вСЦд будови машини проводять промСЦжний пСЦд час змСЦни технСЦчний догляд який включаСФ мащення, очищення СЦ контроль установок СЦ регулювань.

ПерСЦодичнСЦ технСЦчнСЦ догляди за сСЦльськогосподарськими машинами, що працюють на тракторнСЦй тязСЦ, проводять одночасно з доглядом за тракторами або виконують пСЦсля закСЦнчення сезону роботи цих машин.

ТехнологСЦчне обслуговування включаСФ органСЦзацСЦю транспортування гички бурякСЦв, коренеплодСЦв, картоплСЦ, зерна, соломи тощо, а також забезпечуСФ безперебСЦйну роботу посСЦвних агрегатСЦв, за рахунок доставки посСЦвного насСЦння, добрив, розчинСЦв гербСЦцидСЦв, отрутохСЦмСЦкатСЦв СЦ СЦнше.


4.3 ОрганСЦзацСЦя заправки ПММ.


ССЦльське господарство нашоСЧ краСЧни витрачаСФ велику кСЦлькСЦсть нафтопродуктСЦв. В собСЦвартостСЦ тракторних робСЦт витрати на нафтопродукти становлять 20...25%.

Для забезпечення безперебСЦйноСЧ роботи машино-тракторного парку необхСЦдно мати вСЦдповСЦдний запас паливо-мастильних матерСЦалСЦв, причому 30% загальноСЧ потреби палива СЦ мастил зберСЦгаСФться в господарствСЦ.

Для нормальноСЧ роботи дизельних тракторСЦв необхСЦдно СЧх заправляти чистим, вСЦдстояним (влСЦтку - 4 доби, взимку -8 -10 дСЦб) паливом, бо паливна система двигунСЦв маСФ точно виготовленСЦ (прецизСЦйнСЦ) деталСЦ, спрацювання яких погСЦршуСФ роботу двигуна, зменшуСФ його потужнСЦсть, збСЦльшуСФ питому витрату палива.

Заправлення тракторСЦв, самохСЦдних машин можна здСЦйснювати за допомогою стацСЦонарних заправних пунктСЦв або пересувних механСЦзованих агрегатСЦв.

Перший спосСЦб застосовують, коли машино-тракторнСЦ агрегати працюють на вСЦдстанСЦ до 5км вСЦд пунктСЦв або пересувних механСЦзованих агрегатСЦв.

При необхСЦдностСЦ заправлення машино-тракторних агрегатСЦв, що працюють на вСЦдстанях бСЦльше 5км вСЦд нафтосховищ застосовують механСЦзованСЦ агрегати на шасСЦ автомобСЦлСЦв або тракторних причепСЦв. РЗх вигСЦдно застосувати, коли машино-тракторнСЦ агрегати працюють груповим методом.

Щоб забезпечити своСФчасне встановлення тракторСЦв на технСЦчнСЦ догляди та вести облСЦк палива бажано запровадити талонну систему заправлення з використанням лСЦмСЦтних книжок на кожний трактор.

Нескладний розрахунок допоможе вибрати спосСЦб заправлення: в полСЦ, чи на стацСЦонарСЦ, РЖз кСЦнематичного розрахунку, знаючи продуктивнСЦсть та питому витрату палива, знаходимо денну витрату палива (з урахуванням змСЦнностСЦ), якщо денна витрата менша об'СФму паливного баку, заправлення буде на стацСЦонарСЦ, якщо бСЦльше - треба органСЦзувати заправлення в полСЦ.

ВизначаСФмо денну витрату палива


(4.1)


ВизначаСФмо кСЦлькСЦсть днСЦв, при яких агрегат зможе працювати на однСЦй заправцСЦ


(4.2)


Висновок: МСЦсткСЦсть паливного бака в тракторСЦ Т-150К - 315л, отже трактор потрСЦбно заправляти кожен день СЦ брати з собою 5-лСЦтрову канСЦстру з дизельним паливом.


4.4 ОрганСЦзацСЦя зберСЦгання технСЦки


ЗберСЦгання машин СФ складовою частиною планово - запобСЦжноСЧ системи технСЦчного обслуговування. Для пСЦдвищення надСЦйностСЦ машин в роботСЦ та збСЦльшення строку СЧх служби велике значення маСФ правильна органСЦзацСЦя зберСЦгання у перервах мСЦж польовими роботами та в зимовий перСЦод.

БСЦльшСЦсть сСЦльськогосподарських машин-знарядь протягом року працюСФ вСЦдносно короткий строк. ТривалСЦсть неробочого перСЦоду плугСЦв становить 70 - 80% вСЦд календарного перСЦоду, сСЦвалок - 90 - 95%, комбайнСЦв - 85 - 90%. Трактори використовують повнСЦше.

ОсновнСЦ фактори, якСЦ погСЦршують технСЦчний стан машин при зберСЦганнСЦ - це попадання на деталСЦ вологи, рСЦзке коливання температури повСЦтря, вСЦтер, сонячнСЦ променСЦ, ваговСЦ навантаження, а також погана пСЦдготовка машин до зберСЦгання СЦ недбале спостереження за ними в перСЦод зберСЦгання.

ЗберСЦгання машин включаСФ такСЦ елементи:

- загальнСЦ органСЦзацСЦйнСЦ заходи;

- вибСЦр СЦ пСЦдготовка мСЦiь зберСЦгання;

- пСЦдготовка СЦ зберСЦгання машин;

- контроль СЦ технСЦчне обслуговування машин в перСЦод зберСЦгання;

- пСЦдготовка машини до роботи пСЦсля тривалого зберСЦгання;

- протипожежнСЦ заходи.

Трактори, автомобСЦлСЦ СЦ сСЦльськогосподарськСЦ машини ставлять на короткочасне СЦ тривале зберСЦгання. Короткочасне зберСЦгання органСЦзовують в перСЦод робСЦт для машин, якСЦ тимчасово не використовують по рСЦзних причинах.

Тривале зберСЦгання машин органСЦзовують пСЦсля закСЦнчення сезону СЧх використання, а також в перСЦод, коли перерва в СЧх використаннСЦ складаСФ бСЦльше двох мСЦсяцСЦв.

РЖснують три способи зберСЦгання технСЦки:

 • закритий,
 • вСЦдкритий
 • комбСЦнований.

ВибСЦр способу обумовлюСФться природноклСЦматичними умовами, конструктивними особливостями машин, а також матерСЦальними можливостями господарства.

НайбСЦльш поширеним СФ третСЦй спосСЦб, який передбачаСФ зберСЦгання складних машин, а також вузлСЦв та деталей, виготовлених з матерСЦалСЦв, що легко пошкоджуються в закритих примСЦщеннях, а простих машин - на вСЦдкритих майданчиках.

ПСЦдготовку СЦ установку машин на зберСЦгання проводять особи, за якими вони закрСЦпленСЦ. Здавання машин на тривале зберСЦгання оформляСФться актом, в якому вСЦдмСЦчаСФться технСЦчний стан та комплектнСЦсть.

Майданчик для зберСЦгання машин обов'язково обладнують вогнегасниками, ящиками з пСЦском СЦ лопатами, щитами з набором реманенту (ломи, вСЦдра, кирки тощо). В мСЦiях зберСЦгання вСЦшають таблички з вСЦдповСЦдними правилами по технСЦцСЦ безпеки та протипожежних заходСЦв, а також обовтАЩязково передбачають порядок евакуацСЦСЧ машин у випадку, якщо виникне така потреба.


4.5 Охорона працСЦ та протипожежнСЦ заходи при оранцСЦ


У звтАЩязку з великою кСЦлькСЦстю технологСЦчних процесСЦв СЦ сСЦльськогосподарських машин, специфСЦкою виробництва та мСЦiевими умовами, неможливо сформулювати вимоги для всСЦх випадкСЦв, тому нижче наводяться, як рекомендацСЦСЧ, найбСЦльш загальнСЦ вимоги технСЦки безпеки.

До роботи на тракторСЦ допускаються особи, якСЦ мають посвСЦдчення тракториста - машинСЦста СЦ пройшли СЦнструктаж з технСЦки безпеки.

На пСЦдприСФмствах, в установах СЦ органСЦзацСЦях системи Держагропрому необхСЦдно проводити такСЦ СЦнструктажСЦ : вступний , первинний на робочому мСЦiСЦ; повторний, позаплановий, поточний та курсове навчання.

Трактористи - машинСЦсти, якСЦ знаходяться в станСЦ хоча б легкого сп'янСЦння або хворСЦ до керування СЦ обслуговування тракторСЦв, самохСЦдних машин не допускаються.

ДопускаСФться робота тСЦльки на справнСЦй технСЦцСЦ, повнСЦстю укомплектованСЦй вСЦдповСЦдно до заводських СЦнструкцСЦй, з набором необхСЦдного СЦнструменту, СЦнвентарю для обслуговування та аптечки першоСЧ медичноСЧ допомоги. При перевСЦрцСЦ технСЦчного стану машини особливу увагу необхСЦдно звернути на рульове керування, гальма, ходову систему, зчеплення на наявнСЦсть СЦ надСЦйнСЦсть крСЦплення захисних засобСЦв над карданними, зубчатими та ланцюговими передачами, наявнСЦсть засобСЦв протипожежного захисту. ЗабороняСФться експлуатувати машини на яких виявлено пСЦдтСЦкання палива СЦ масла.

ТехнСЦчне обслуговування машин у польових умовах треба виконувати вдень. ДопускаСФться СЦ в нСЦчний час, але за умови достатнього штучного освСЦтлення СЦ при участСЦ в технСЦчному обслуговуваннСЦ не менше двох працСЦвникСЦв. Все операцСЦСЧ технСЦчного обслуговування, за винятком регулювання двигуна, гСЦдросистем СЦ гальм, треба виконувати при виключеному двигунСЦ. Заправляючи машини паливом, маслом та водою слСЦд бути обережним, користуватись насосами, шлангами, спецСЦальними пристроями. Заправляти рекомендуСФться тСЦльки вдень. При перевСЦрцСЦ наявностСЦ палива користуватись тСЦльки електричним лСЦхтарем. ВСЦдкривати кришку радСЦатора для доливання води треба в рукавицях.

При комплектуваннСЦ агрегату слСЦд мати на увазСЦ що сСЦльськогосподарську машину перед початком роботи неощадно перевСЦрити СЦ вСЦдрегулювати. ПСЦдтАЩСЧжджаючи трактором до причСЦпноСЧ або начСЦпноСЧ машини на малСЦй швидкостСЦ, не допускаючи рСЦзких рухСЦв СЦ не знСЦмаючи ногу з педалСЦ зчеплення. З'СФднувати причСЦпну сергу трактора з причСЦпним пристроСФм машин дозволяСФться лише пСЦсля зупинки трактора СЦ при виключенСЦй передачСЦ.

Рушаючи з мСЦiя, впевнюються, що в небезпечнСЦй зонСЦ вСЦдсутнСЦ люди та перешкоди. ПСЦсля сигналу СЦ вСЦдповСЦдСЦ на нього починають плавно рухатись. Кожен тракторний агрегат, який обслуговують, крСЦм тракториста, СЦншСЦ працСЦвники, обов'язково обладнують двосторонньою сигналСЦзацСЦСФю. При використаннСЦ агрегатСЦв у нСЦчну змСЦну необхСЦдно перевСЦрити систему освСЦтлення.

ПСЦд час руху агрегату забороняСФться: перебувати мСЦж трактором СЦ сСЦльськогосподарською машиною; виконувати регулювальнСЦ СЦ мастильнСЦ роботи; сходити СЦ сСЦдати на трактор або сСЦльськогосподарську машину; бути уважним, обережним, акуратним, не порушувати трудовоСЧ диiиплСЦни.

Не дозволяСФться стороннСЦм особам знаходитись на машинах, передавати керування працСЦвникам, якСЦ не: мають на це права. Не можна видаляти соломисту масу, що намоталася на барабан, руками. Проштовхувати зерно до вивантажувального шнека ногами, металевими предметами. ДозволяСФться користуватись тСЦльки спецСЦальними гачками, дерев'яною лопатою та СЦншими пристроями.

ПСЦсля дощу треба бути дуже обережним при русСЦ по крутих схилах, на поворотах СЦ вибоСЧнах.

Категорично забороняСФться вСЦдпочивати у борознСЦ, в копицях сСЦна чи соломи, на обочинах дорСЦг або дСЦлянках, де ведуться механСЦзованСЦ роботи. ВСЦдпочинок можливий тСЦльки на спецСЦально вСЦдведених мСЦiях.

Заходи пожежноСЧ безпеки.

Машини комплектують вогнегасниками, лопатами, вСЦниками та СЦншими засобами гасСЦння пожежСЦ, а при збираннСЦ зернових СЦ трав встановлюють СЦскрогасники. ЗабороняСФться експлуатувати машини, на яких виявлено пСЦдтСЦкання палива СЦ масла.

При виникненнСЦ пожеж на тракторСЦ або комбайнСЦ необхСЦдно зразу ж перекрити подачу палива. При виникненнСЦ пожежСЦ на полСЦ дСЦлянку оборюють запобСЦгаючи поширенню вогню.

МСЦiя зберСЦгання палива, мастила, оборюють смугою 3...5 м шириною. Майданчики зберСЦгання машин та запасних частин обладнують спецСЦальними щитами, на яких розмСЦщують вогнегасники, лопати, гаки, вСЦдра. Тут же повиннСЦ бути запаси води для гасСЦння пожежСЦ, насоси та ящики з пСЦском.

Гасячи нафтопродукти пСЦнними вогнегасниками, пСЦском накривають повнСЦстю, перекриваючи доступ повСЦтря.

5. ЕкономСЦчна частина


Визначити витрати працСЦ та прямСЦ експлуатацСЦйнСЦ витрати на 1 гектар при оранцСЦ пСЦсля збирання озимоСЧ пшеницСЦ, агрегатом у складСЦ трактора Т-150К СЦ плуга ПЛН-5-35.

До прямих експлуатацСЦйних витрат вСЦдносяться: заробСЦтна плата з нарахуваннями; вСЦдрахування на вСЦдновлення (амортизацСЦйнСЦ); вСЦдрахування на капСЦтальний ремонт; вСЦдрахування на поточний ремонт СЦ технСЦчне обслуговування; вартСЦсть паливно-мастильних матерСЦалСЦв.


Таблиця 1 - ВихСЦднСЦ данСЦ для розрахунку

Показники

Один.

вимСЦру

Позначення

ЧисловСЦ значення

1.Розрахункова змСЦнна продуктивнСЦсть

Га/зм

Wзм

8,56

2.Розрахункова годинна продуктивнСЦсть

Га/год

Wгод

1,22

3.КСЦлькСЦсть робСЦтникСЦв на одному агрегатСЦ(всього)

В т.ч. основних

допомСЦжних

Чол.

КР

1

Чол.

КР.О.

1

Чол.

КР.Д.

-

4.Тарифна ставка основного робСЦтника

допомСЦжного

Грн./зм

Со

39,34

Грн./зм

Сд

-

5.Балансова вартСЦсть трактора

зчСЦпки

2 с/г машини

грн

Бтр

212975

Грн.

Бзч

-

Грн.

Бс.г

7330

6.Нормативне рСЦчне навантаження трактора

зчСЦпки

с/г машини

Год

Ттр

1600

Год

Тзч

-

Год

Тсг

240

7.ВСЦдрахування на вСЦдновлення трактора

зчСЦпки

с/г машини

%

Втр

15

%

Взч

-

%

Вс/г

15

8.ВСЦдрахування на капСЦтальний ремонт трактора

зчСЦпки

с/г машини

%

КРтр

7

%

КРзч

-

%

КРс/г

-

9. ВСЦдрахування на поточний ремонт СЦ ТО трактора

зчСЦпки

с/г машини

%

ПРтр

6

%

ПРзч

-

%

ПРс/г

20

10. РозрахунковСЦ витрати палива 1кг/га= 1,2л/га

л/га

q

18,59

11. Комплексна цСЦна 1 л палива (1,15тАж1,2ЦАЗС)

Грн./л

Цп

7,7


ПослСЦдовнСЦсть розрахунку

 1. ВизначаСФмо затрати працСЦ на 1гектар.


(5.1)


де Тзм - тривалСЦсть змСЦни, год. Тзм= 7 год.

2. ВизначаСФмо основну заробСЦтну плату.


(5.2)


3. ВизначаСФмо додаткову заробСЦтну плату.


(5.3)


де К - коефСЦцСЦСФнт додатковоСЧ зарплати у вСЦдсотках, К=10тАж30%

4. ВизначаСФмо доплату за класнСЦсть.


(5.4)

де Ккл - коефСЦцСЦСФнт доплати за класнСЦсть у вСЦдсотках, для 1-го класу Ккл=20%, для другого Ккл=10%.

5. ВизначаСФмо нарахування на заробСЦтну плату


(5.5)


де Пф - внески на обовтАЩязкове державне пенсСЦйне страхування у вСЦдсотках, Пф=33,2%.

Вп - страховий внесок на загальнообовтАЩязкове державне страхування у звтАЩязку з тимчасовою втратою працездатностСЦ, витрати звтАЩязаними з народженням та похованням, у вСЦдсотках, Вп=1,5%.

Вб.р. - страховий внесок на загальнодержавне соцСЦальне страхування на випадок безробСЦття, у вСЦдсотках Вб.р.=1,3%.

Вн.в. - страховСЦ внески на загальнодержавне соцСЦальне страхування вСЦд нещасного випадку на виробництвСЦ та професСЦйне захворювання, якСЦ спричинили втрату працездатностСЦ, у вСЦдсотках Вн.в.=0,66%.

6. ВизначаСФмо заробСЦтну плату з нарахуваннями


(5.6)


7. ВизначаСФмо вСЦдрахування на вСЦдновлення (амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування).

(5.7)


8. ВизначаСФмо вСЦдрахування на капСЦтальний ремонт.


(5.8)


9. ВизначаСФмо вСЦдрахування на поточний ремонт.


(5.9)


10. ВизначаСФмо вартСЦсть паливно-мастильних матерСЦалСЦв.


(5.10)


11. ВизначаСФмо прямСЦ експлуатацСЦйнСЦ витрати на 1гектар.


(5.11)


Таблиця 1 - Структура прямих експлуатацСЦйних витрат

Стаття витрат

Пункт розрахункСЦв

ЧисловСЦ значення

грн./га

%

Зарплата з нарахуванням

6

9,81

5,10

ВСЦдрахування на вСЦдновлення

7

20,13

10,47

ВСЦдрахування на капСЦтальний ремонт

8

7,64

3,97

ВСЦдрахування на поточний ремонт

9

11,56

6,01

ВартСЦсть паливно-мастильних матерСЦалСЦв

10

143,14

74,45

ЗагальнСЦ експлуатацСЦйнСЦ витрати

11

192,28

100


Висновок: розрахунки показують, що прямСЦ експлуатацСЦйнСЦ витрати на один гектар при оранцСЦ пСЦсля збирання озимоСЧ пшеницСЦ, агрегатом у складСЦ трактора Т-150К СЦ плуга ПЛН-5-35 складають 192,28 грн/га, а затрати працСЦ 0,82 люд.год/га.

Список використаноСЧ лСЦтератури


 1. Ляшенко В.Ф. ПосСЦбник для виконання курсового проекту з предмету "Машиновикористання в землеробствСЦ», 2005.
 2. Орманджи К.С. "Правила производства механизированных работ в полеводстве», 1983.
 3. Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф. Сельскохозяйственные машины, М.: "КОЛОС», 1984.
 4. Фортуна В.Й., Миронюк С.К. ТехнологСЦя механСЦзованих сСЦльськогосподарських робСЦт: ПСЦдручник / Пер. з рос. Г.А. Солодун - К. Вища школа, 1991 - 316 с.
 5. ЕксплуатацСЦя машинно-тракторного парку. Диденко Н.К. - 5 -е вид. Перероб та допов. - КиСЧв: Вища школа. Головне видавництво, 1983 - 447с.
 6. ЕксплуатацСЦя машинно-тракторного парку в аграрному виробництвСЦ. В.Ю. РЖльченко, П.РЖ. Карасьов, А.С. ЛСЦмонт та СЦн. за редакцСЦСФю В.Ю. РЖльченка - К. Урожай, 1993 - 288 с.


Размещено на Allbest.ru

Страницы: Назад 1 Вперед