Порядок СЦ механСЦзм здСЦйснення операцСЦй за поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарювання у нацСЦональнСЦ

курсовая работа: Банковское дело

Документы: [1]   Word-201556.doc Страницы: Назад 1 Вперед

ЗМРЖСТ


Вступ

РЖ. Теоретична частина

РоздСЦл 1. ЗагальнСЦ засади здСЦйснення операцСЦй за поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ

1.1 Нормативно-правовСЦ засади роботи банкСЦв з рахунками субтАЩСФктСЦв господарювання в нацСЦональнСЦй валютСЦ в УкраСЧнСЦ

РоздСЦл 2. Оформлення та облСЦк операцСЦй за поточними рахунками в нацСЦональнСЦй валютСЦ

2.1 Правила оформлення операцСЦй за поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ

2.2 ОсновнСЦ правила облСЦку операцСЦй за поточними рахунками

РЖРЖ. Практична частина

РоздСЦл 3. Документальне оформлення та облСЦк операцСЦй за поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарювання в нацСЦональнСЦй валютСЦ на прикладСЦ досвСЦду ЛьвСЦвськоСЧ фСЦлСЦСЧ АКРЖБ "УкрСиббанк» (Практичний приклад)

3.1 Умови вСЦдкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку в нацСЦональнСЦй валютСЦ субтАЩСФкта господарськоСЧ дСЦяльностСЦ у ЛьвСЦвськСЦй фСЦлСЦСЧ АКРЖБ "УкрСиббанк»

Висновки

Список використаноСЧ лСЦтератури

Додатки


ВСТУП


В УкраСЧнСЦ продовжуСФться процес становлення вСЦтчизняноСЧ банкСЦвськоСЧ системи, яка вСЦдСЦграСФ важливу роль у формуваннСЦ ринкових вСЦдносин, створеннСЦ вСЦдповСЦдноСЧ СЦнфраструктури, посиленнСЦ стабСЦлСЦзацСЦйних процесСЦв та здСЦйсненнСЦ структурних перетворень у державСЦ.

Для подальшого розвитку та розбудови банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни необхСЦдно реалСЦзувати комплекс заходСЦв з боку законодавчоСЧ та виконавчоСЧ "ади, НацСЦонального банку УкраСЧни, банкСЦвських установ, СЦнших зацСЦкавлених осСЦб з метою формування такого банкСЦвського сектора, який вСЦдповСЦдаСФ загальноприйнятому свСЦтовому уявленню про сучасний банкСЦвський бСЦзнес.

ПерехСЦд до нового етапу розвитку краСЧни передбачаСФ пСЦдвищення рСЦвня життя населення на основСЦ високоефективноСЧ соцСЦально орСЦСФнтованоСЧ ринковоСЧ системи господарювання, яка дозволяСФ бСЦльш повно використати економСЦчний потенцСЦал держави. ЗдСЦйснення такого переходу можливо за умови створення та подальшого розвитку в краСЧнСЦ надСЦйноСЧ банкСЦвськоСЧ системи та бСЦльш досконалоСЧ технологСЦСЧ здСЦйснення банкСЦвськими установами операцСЦй з грошовими коштами. ВСЦд рСЦвня правовоСЧ урегульованостСЦ банкСЦвських вСЦдносин багато в чому залежить успСЦх ринкових реформ в УкраСЧнСЦ.

На сьогоднСЦ СЦснуСФ чимало прогалин у регулюваннСЦ вСЦдносин у банкСЦвськСЦй сферСЦ взагалСЦ та в регулюваннСЦ вСЦдносин, якСЦ виникають при укладаннСЦ договорСЦв банкСЦвських рахункСЦв та обслуговуваннСЦ рахункСЦв субтАЩСФктСЦв господарювання банками зокрема.

ЦСЦллю даноСЧ роботи СФ вивчення та розгляд такоСЧ ланки банкСЦвських вСЦдносин як поточний рахунок в нацСЦональнСЦй валютСЦ та операцСЦСЧ за ним. На перший погляд, поточний рахунок не СФ дуже складним кроком у напрямку до економСЦчних вСЦдносин з клСЦСФнтом, але вСЦн - початкова СЦ найважливСЦша ланка. Допомогти клСЦСФнту розСЦбратися у всСЦх деталях та забезпечити використання рахункСЦв у нацСЦональнСЦй валютСЦ у повному обсязСЦ у вСЦдповСЦдностСЦ до дСЦючого законодавства - перше з завдань банку.

Метою дослСЦдження СФ виявлення взаСФмозвтАЩязкСЦв, що виникають мСЦж банками та СЧх клСЦСФнтами з приводу договору банкСЦвського рахунка, визначення предмету, форми та змСЦсту поточного рахунку, порядку його розСЦрвання, прогалин та недолСЦкСЦв у процедурСЦ здСЦйснення операцСЦй за поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ.

Для досягнення мети в роботСЦ ставляться наступнСЦ завдання:

 1. розкрити механСЦзм здСЦйснення операцСЦй за поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарювання у нацСЦональнСЦй валютСЦ;
 2. проаналСЦзувати порядок оформлення та облСЦку операцСЦй за поточними рахунками;
 3. проаналСЦзувати дСЦючу практику здСЦйснення операцСЦй за поточними рахунками в нацСЦональнСЦй валютСЦ та облСЦковування цих операцСЦй в АКРЖБ "УкрСиббанк».

Мета СЦ завдання обумовили змСЦст СЦ структуру курсовоСЧ роботи. Вона складаСФться СЦз вступу, трьох роздСЦлСЦв, висновку, списку лСЦтератури та додаткСЦв. В додатках мСЦстяться практичнСЦ матерСЦали, якСЦ використанСЦ в процесСЦ роботи.

В першому роздСЦлСЦ теоретичноСЧ частини курсовоСЧ роботи викладенСЦ теоретичнСЦ аспекти та наведена нормативно-правова основа роботи банку з поточними рахунками в нацСЦональнСЦй валютСЦ.

В другому роздСЦлСЦ вивчаються основнСЦ аспекти облСЦку операцСЦй при вСЦдкриттСЦ, обслуговування та закриттСЦ поточних рахункСЦв субтАЩСФктСЦв господарювання, а також розкриваються правила оформлення цих операцСЦй.

ТретСЦй, практичний роздСЦл, висвСЦтлюСФ аналСЦз дСЦючоСЧ практики здСЦйснення операцСЦй за поточними рахунками у нацСЦональнСЦй валютСЦ у ЛьвСЦвськСЦй фСЦлСЦСЧ АКРЖБ "УкрСиббанк». Для розгляду даного питання буде застосовано СЦнформацСЦю, яка висвСЦтлюСФться в теоретичнСЦй частинСЦ.

РЖнформацСЦйною базою проведеного дослСЦдження СФ нормативно-правова база, матерСЦали перСЦодичноСЧ лСЦтератури з питань банкСЦвськоСЧ справи, державноСЧ та вСЦдомчоСЧ статистики, данСЦ звСЦтностСЦ, досвСЦд роботи банку, данСЦ спецСЦальних економСЦчних дослСЦджень та наукова лСЦтература.


РОЗДРЖЛ 1. ЗАГАЛЬНРЖ ЗАСАДИ ЗДРЖЙСНЕННЯ ОПЕРАЦРЖЙ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ СУБтАЩРДКТРЖВ ГОСПОДАРСЬКОРЗ ДРЖЯЛЬНОСТРЖ В НАЦРЖОНАЛЬНРЖЙ ВАЛЮТРЖ


1.1 Нормативно-правовСЦ засади роботи банкСЦв з рахунками субтАЩСФктСЦв господарювання в нацСЦональнСЦй валютСЦ в УкраСЧнСЦ


На сьогоднСЦшнСЦй день, згСЦдно положень ЦивСЦльного кодексу УкраСЧни, договСЦр банкСЦвського рахунку видСЦлено в окремий самостСЦйний вид, чим було вирСЦшено тривалий спСЦр щодо наявностСЦ чи вСЦдсутностСЦ змСЦшаного характеру договору банкСЦвського рахунка, який включаСФ в себе елементи договорСЦв позики, комСЦсСЦСЧ, доручення, зберСЦгання.

Регулюються банкСЦвськСЦ рахунки загальними нормативними актами держави - КонституцСЦСФю УкраСЧни, ЦивСЦльним кодексом СЦ спецСЦальними актами банкСЦвського законодавства.

Правове регламентування банкСЦвського рахунку здСЦйснюСФться на основСЦ значноСЧ кСЦлькостСЦ нормативно-правових актСЦв, якСЦ належать до рСЦзних галузей законодавства УкраСЧни. Так, правовому регулюванню банкСЦвських рахункСЦв присвячено главу 72 ЦивСЦльного кодексу УкраСЧни. На рСЦвнСЦ норм спецСЦальних банкСЦвських законСЦв слСЦд вказати статтСЦ 47, 51 СЦ 55 Закону УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть", Постанову ПравлСЦння НацСЦонального Банку УкраСЧни "Про затвердження РЖнструкцСЦСЧ про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах» № 492 вСЦд 12.11.2003 р. та низку СЦнших нормативних актСЦв [9].

За своСФю природою вищевказаний СЦнститут СФ комплексним, оскСЦльки поСФднуСФ в собСЦ публСЦчно-правовСЦ та приватноправовСЦ аспекти. ПублСЦчно-правовий аспект банкСЦвського рахунка полягаСФ в регулюваннСЦ вСЦдносин щодо формування банками системних пСЦдходСЦв до вступу та здСЦйснення правовСЦдносин по веденню операцСЦй з рахунками клСЦСФнтСЦв. ЦСЦ пСЦдходи вСЦдпрацьовуються системно СЦз врахуванням численних чинникСЦв, передбачених банкСЦвським законодавством та ролСЦ в цьому процесСЦ НацСЦонального банку УкраСЧни. БанкСЦвський рахунок слСЦд розумСЦти як один СЦз факторСЦв пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ, реалСЦзацСЦя якого вимагаСФ своСЧх нормативСЦв СЦ правил здСЦйснення. У цьому розумСЦннСЦ банкСЦвський рахунок розглядаСФться законодавством як один СЦз компонентСЦв виключноСЧ банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ, що означаСФ неприпустимСЦсть ведення банкСЦвських рахункСЦв СЦншими суб'СФктами. НалежнСЦсть рахунку до банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ визначаСФ публСЦчний характер самого договору банкСЦвського рахунку, який для банку СФ обов'язковим. ЗгСЦдно з чинним законодавством коло осСЦб - потенцСЦальних клСЦСФнтСЦв банку - не обмежене. Одна СЦ та ж особа звертаСФться в банк з проханням вСЦдкрити не один, а декСЦлька рахункСЦв, крСЦм того, вона маСФ право вСЦдкривати рахунки СЦ в СЦнших банках. НалежнСЦсть банкСЦвського рахунку до пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ означаСФ стандартизацСЦю умов банкСЦвських рахункСЦв, якСЦ розробляються на рСЦвнСЦ банку в межах дСЦючих нормативних вимог. ЦСЦ правила СФ обов'язковими при умовСЦ СЧх договСЦрного визнання. У цьому розумСЦннСЦ банки зобов'язанСЦ вСЦдкривати рахунки фСЦзичним СЦ юридичним особам за визначеними правилами, з дотриманням встановлених НацСЦональним банком УкраСЧни вимог. ЦСЦ вимоги вСЦдображають режим рахунку СЦ диференцСЦюються в залежностСЦ вСЦд виду рахунку. Не контролюючи операцСЦСЧ клСЦСФнтСЦв, банк здСЦйснюСФ по рахунках операцСЦСЧ. КрСЦм того, щодо банкСЦвських рахункСЦв у комерцСЦйних банках СЦснуСФ публСЦчно-правовий обов'язок повСЦдомляти податковим органам про вСЦдкриття рахунку клСЦСФнта, а також вСЦдсилати повСЦдомлення про вСЦдкриття (закриття) рахунку НацСЦонального банку УкраСЧни для включення в зведений електронний реСФстр "асникСЦв рахункСЦв.

БанкСЦвський рахунок можна розглядати як юридичний факт, що породжуСФ правовСЦдносини з великою кСЦлькСЦстю учасникСЦв з приводу зберСЦгання СЦ руху грошей. У цСЦй СЧх множинСЦ видСЦляються публСЦчно-правовСЦ суб'СФкти в особСЦ податкових органСЦв держави СЦ НБУ, пСЦсля - приватноправовСЦ суб'СФкти в особСЦ конкретного банку СЦ клСЦСФнтСЦв, що укладають договСЦр. При вСЦдкриттСЦ банкСЦвського рахунку, перш за все, виникають правовСЦдносини мСЦж комерцСЦйним банком СЦ НБУ, мСЦж комерцСЦйним банком СЦ податковими органами. ПотСЦм другий ряд правовСЦдносин - мСЦж клСЦСФнтами банку СЦ правовими органами.

РЖнститут банкСЦвського рахунку включаСФ:

 • сукупнСЦсть правових норм, якСЦ регламентують змСЦст, мету банкСЦвського рахунку, пов'язанСЦ з ним права СЦ обов'язки рСЦзних осСЦб, систему вСЦдносин, що виникають у зв'язку з банкСЦвським рахунком;
 • договСЦр банкСЦвського рахунку, що укладаСФться вСЦдповСЦдно до норм цивСЦльного права як угода про встановлення цивСЦльних прав СЦ обов'язкСЦв клСЦСФнта СЦ банку;
 • реальнСЦ правовСЦдносини мСЦж сторонами договору банкСЦвського рахунку, а також здСЦйснюванСЦ по рахунку операцСЦСЧ.

Зазначимо, що юридична наука розмежовуСФ поняття банкСЦвського вкладу (депозиту) та банкСЦвського рахунку, хоч останнСЦй СФ по сутСЦ вкладом, що оформлений банкСЦвською установою у вСЦдповСЦдний вид банкСЦвського рахунку. КритерСЦСЧ вказаного розмежування базуються на пСЦдставах добровСЦльностСЦ чи обов'язковостСЦ вСЦдкриття, мети та порядку функцСЦонування, режиму використання коштСЦв.

Для розумСЦння сутностСЦ банкСЦвського рахунка та договору банкСЦвського рахунка звернемося до нормативного визначення даного правового СЦнституту:

 • згСЦдно Закону УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть» пСЦд банкСЦвським рахунком розумСЦють рахунки, на яких облСЦковуються "аснСЦ кошти, вимоги, зобовтАЩязання банку стосовно клСЦСФнтСЦв СЦ контрагентСЦв та якСЦ дають можливСЦсть здСЦйснювати переказ коштСЦв за допомогою платСЦжних СЦнструментСЦв [3];
 • вСЦдповСЦдно до положень Закону УкраСЧни "Про платСЦжнСЦ системи та переказ грошей в УкраСЧнСЦ» рахунком визнаСФться поточний рахунок, що вСЦдкриваСФться банком клСЦСФнту на договСЦрнСЦй основСЦ для зберСЦгання грошей СЦ здСЦйснення розрахунково-касових операцСЦй за допомогою платСЦжних СЦнструментСЦв вСЦдповСЦдно до умов договору та вимог законодавства [2];
 • ч. 1 статтСЦ 1066 ЦивСЦльного кодексу УкраСЧни визначено, що за договором банкСЦвського рахунка банк зобовтАЩязуСФться приймати СЦ зараховувати на рахунок, вСЦдкритий клСЦСФнтовСЦ (володСЦльцевСЦ рахунка), грошовСЦ кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клСЦСФнта про перерахування СЦ видачу вСЦдповСЦдних сум з рахунка та проведення СЦнших операцСЦй за рахунком.

ВСЦдповСЦдно до Закону УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть», якщо СЦнше не встановлено законодавством, клСЦСФнту надано право вСЦдкривати необмежену кСЦлькСЦсть рахункСЦв. ВСЦдповСЦдно до РЖнструкцСЦСЧ НБУ про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах № 492 вСЦд 12.11.2003 р банки вСЦдкривають такСЦ види рахункСЦв:

1. Поточний рахунок тАФ рахунок, що вСЦдкриваСФться банком клСЦСФнту на договСЦрнСЦй основСЦ для зберСЦгання грошей СЦ здСЦйснення розрахунково-касових операцСЦй за допомогою платСЦжних СЦнструментСЦв вСЦдповСЦдно до умов договору та вимог законодавства УкраСЧни.

До поточних рахункСЦв належать:

 • рахунки за спецСЦальними режимами СЧх використання, що вСЦдкриваються у випадках, передбачених законами УкраСЧни або актами КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни;
 • поточнСЦ рахунки типу "НтАЭ, що вСЦдкриваються в нацСЦональнСЦй валютСЦ офСЦцСЦйним представництвам СЦ представництвам юридичних осСЦб-нерезидентСЦв, якСЦ не займаються пСЦдприСФмницькою дСЦяльнСЦстю на територСЦСЧ УкраСЧни;
 • поточнСЦ рахунки типу "ПтАЭ, що вСЦдкриваються в нацСЦональнСЦй валютСЦ постСЦйним представництвам;
 • картковСЦ рахунки, що вСЦдкриваються для облСЦку операцСЦй за платСЦжними картками вСЦдповСЦдно до вимог IнструкцСЦСЧ. ОперацСЦСЧ за цими рахунками здСЦйснюються з урахуванням особливостей, визначених РЖнструкцСЦСФю та вСЦдповСЦдними нормативно-правовими актами НацСЦонального банку, що регулюють здСЦйснення операцСЦй СЦз застосуванням платСЦжних карток;
 • поточнСЦ (накопичувальнСЦ) рахунки виборчих фондСЦв;
 • СЦнвестицСЦйнСЦ рахунки, що вСЦдкриваються нерезидентам-СЦнвесторам в уповноважених банках УкраСЧни вСЦдповСЦдно до вимог IнструкцСЦСЧ для здСЦйснення СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ в УкраСЧнСЦ, а також для повернення СЦноземноСЧ СЦнвестицСЦСЧ та прибуткСЦв, доходСЦв, СЦнших коштСЦв, одержаних СЦноземним СЦнвестором вСЦд СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ в УкраСЧнСЦ.

2. Вкладний (депозитний) рахунок тАФ рахунок, що вСЦдкриваСФться банком клСЦСФнту на договСЦрнСЦй основСЦ для зберСЦгання грошей, що передаються клСЦСФнтом в управлСЦння на встановлений строк або без зазначення такого строку пСЦд визначений процент (дохСЦд) СЦ пСЦдлягають поверненню клСЦСФнту вСЦдповСЦдно до законодавства УкраСЧни та умов договору.

Залежно вСЦд кола операцСЦй СЦз грошовими коштами розрСЦзняються такСЦ види рахункСЦв:

1.        кореспондентський рахунок - рахунок, який вСЦдкриваСФться банку (фСЦлСЦСЧ) для облСЦку коштСЦв та проведення розрахункСЦв, що СЧх виконуСФ один банк за дорученням СЦ на кошти СЦншого банку на пСЦдставСЦ укладеного договору СЦ вСЦдкриваються згСЦдно з РЖнструкцСЦСФю про мСЦжбанкСЦвськСЦ розрахунки в УкраСЧнСЦ, затвердженою ПравлСЦнням НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 27.12.1999 року №621;

2.        строковий (депозитний) рахунок;

3.        безстроковий (поточний) рахунок, який у свою чергу подСЦляСФться на: бюджетний поточний рахунок; на поточний рахунок фСЦзичних та юридичних осСЦб; рахунки СЦз спецСЦальними режимами СЧх використання, якСЦ вСЦдкриваються у випадках, передбачених законодавством УкраСЧни; картковСЦ рахунки.

ДоговСЦр банкСЦвського рахунку характеризуСФться наступними рисами:

 • по-перше, ЦивСЦльний кодекс УкраСЧни у ст.1067 зобовтАЩязуСФ банк укласти договСЦр банкСЦвського рахунка з клСЦСФнтом, який звернувся з пропозицСЦСФю вСЦдкрити рахунок на оголошених банком умовах, що вСЦдповСЦдають законам та банкСЦвським правилам. Банк не маСФ право вСЦдмовити у вСЦдкриттСЦ рахунка, вчиненнСЦ вСЦдповСЦдних операцСЦй за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому лСЦцензСЦСФю, крСЦм випадкСЦв, коли банк не маСФ можливостСЦ прийняти на банкСЦвське обслуговування або якщо така вСЦдмова допускаСФться законом або банкСЦвськими правилами. У разСЦ необТСрунтованого ухилення банку вСЦд укладення договору банкСЦвського рахунка клСЦСФнт маСФ право на захист вСЦдповСЦдно до норм цивСЦльного законодавства;
 • по-друге, договСЦр банкСЦвського рахунка вважаСФться укладеним в момент, коли сторонами досягнуто згоди з усСЦх СЦстотних умов договору, а не в момент внесення грошових коштСЦв на рахунок. "Таким чином, клСЦСФнту банкСЦвський рахунок вСЦдкриваСФться незалежно вСЦд того, чи вносить вСЦн кошти у момент його вСЦдкриття» ;
 • по-третСФ, даний договСЦр СФ оплатним, адже плату сплачуСФ як клСЦСФнт за користування комплексом послуг банку з розрахунково-касового обслуговування, так СЦ банк за користування коштами клСЦСФнта, якСЦ знаходяться на банкСЦвському рахунку. РозмСЦр вСЦдсоткСЦв, якСЦ сплачуСФ банк клСЦСФнту, передбачаСФться договором банкСЦвського рахунка або законом (для певного виду рахункСЦв);
 • по-четверте, договСЦр банкСЦвського рахунка СФ двостороннСЦм, оскСЦльки його сторони маСФ двостороннСЦ взаСФмнСЦ права та обовтАЩязки;
 • по-птАЩяте, вСЦдносини за банкСЦвським рахунком вважаються безстроковими;
 • по-шосте, договСЦр банкСЦвського рахунку укладаСФться в письмовСЦй формСЦ.

Отже, договСЦр банкСЦвського рахунку - договСЦр за яким одна сторона (банк) зобовтАЩязуСФться приймати СЦ зараховувати на рахунок, вСЦдкритий СЦншСЦй сторонСЦ (клСЦСФнтовСЦ, володСЦльцевСЦ рахунка), грошовСЦ кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клСЦСФнта про перерахування СЦ видачу вСЦдповСЦдних сум з рахунка та проведення СЦнших операцСЦй за рахунком та маСФ право використовувати грошовСЦ кошти на рахунку клСЦСФнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.


РоздСЦл 2. ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛРЖК ОПЕРАЦРЖЙ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ В НАЦРЖОНАЛЬНРЖЙ ВАЛЮТРЖ


2.1 Правила оформлення операцСЦй за поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ


У ст. 44 Господарського кодексу УкраСЧни вСЦд 16.01.2003 р. № 436-IV (далСЦ - ГКУ) викладено основнСЦ принципи здСЦйснення пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ, серед яких згадано СЦ право на самостСЦйне формування пСЦдприСФмцем програми дСЦяльностСЦ, вибору постачальникСЦв СЦ споживачСЦв продукцСЦСЧ, що виробляСФться, залучення матерСЦально-технСЦчних, фСЦнансових та СЦнших видСЦв ресурсСЦв, використання яких не обмежено законом. Тобто пСЦдприСФмець не обмежений у виборСЦ партнерСЦв, у тому числСЦ обслуговуючих банкСЦв, за умови дотримання вимог чинного законодавства (наприклад, наявнСЦсть у банка-партнера лСЦцензСЦй на здСЦйснення певних видСЦв банкСЦвських операцСЦй) [1].

Ведення банками рахункСЦв клСЦСФнтСЦв СФ необхСЦдною передумовою та важливою складовою СЧх розрахунково-касового обслуговування. Весь процес ведення рахункСЦв умовно можна роздСЦлити на три стадСЦСЧ: вСЦдкриття, обслуговування, закриття ра-хункСЦв.

Сам процес вСЦдкриття рахункСЦв можна умовно подСЦлити на такСЦ етапи:

1. ВибСЦр обслуговуючого банку СЦ типу рахунка.

2. Подання та оформлення усСЦх необхСЦдних документСЦв.

3. ПовСЦдомлення податковоСЧ служби про вСЦдкриття рахунка.

На даний час ринок банкСЦвських послуг налСЦчуСФ велику кСЦлькСЦсть банкСЦвських установ та СЧх фСЦлСЦй, якСЦ пропонують широкий спектр послуг для своСЧх клСЦСФнтСЦв. При виборСЦ банку, в якому плануСФться вСЦдкрити рахунок, слСЦд врахувати деякСЦ фактори, а саме надСЦйнСЦсть та репутацСЦю банку, наявнСЦсть широкоСЧ фСЦлСЦальноСЧ мережСЦ, близьке мСЦiезнаходження, рСЦвень обслуговування та вартСЦсть послуг тощо.

ПСЦсля того, як прийнято рСЦшення про вибСЦр банку, необхСЦдно оформити договСЦрнСЦ вСЦдносини, подати заяву та комплект документСЦв (додатоктАж). Як правило, у самому банку нададуть квалСЦфСЦковану допомогу щодо усСЦх послуг банку, у тому числСЦ й щодо процесу вСЦдкриття рахункСЦв.

Основи правового регулювання договСЦрних вСЦдносин у сферСЦ функцСЦонування банкСЦвських рахункСЦв викладено у гл. 72 ЦивСЦльного кодексу УкраСЧни вСЦд 16.01.2003 р. № 435-IV (далСЦ - ЦКУ).

СутнСЦсть договору банкСЦвського рахунка полягаСФ у тому, що банк зобов'язуСФться приймати СЦ зараховувати на рахунок, вСЦдкритий клСЦСФнтовСЦ, кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клСЦСФнта про перерахування СЦ видачу вСЦдповСЦдних сум з рахунка та проведення СЦнших операцСЦй за рахунком (ч. 1 ст. 1066 ЦКУ).

При цьому банк маСФ право використовувати кошти на рахунку клСЦСФнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами, та не маСФ права визначати СЦ контролювати напрями використання коштСЦв клСЦСФнта та встановлювати СЦншСЦ, не передбаченСЦ договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами на "асний розсуд (ч. 1, ч. 2 ст. 1066 ЦКУ).

ОперацСЦСЧ за рахунком СЦ вСЦдомостСЦ про клСЦСФнта СФ банкСЦвською таСФмницею, СЦ вСЦдповСЦдна СЦнформацСЦя може бути надана тСЦльки самим клСЦСФнтам або СЧхнСЦм представникам. РЖншим особам, у тому числСЦ органам державноСЧ "ади, СЧхнСЦм посадовим СЦ службовим особам, такСЦ вСЦдомостСЦ можуть бути наданСЦ виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть (наприклад, не пСЦдпадаСФ пСЦд цю норму процес фСЦнансового монСЦторингу, який здСЦйснюСФться вСЦдповСЦдно до норм Закону УкраСЧни "Про запобСЦгання та протидСЦю легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом» вСЦд 28.11.2002 р. № 249-IV) [4].

Основним документом, який регулюСФ процедуру вСЦдкриття банкСЦвських рахункСЦв, СФ РЖнструкцСЦя про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах, затверджена постановою НБУ вСЦд 12.11.2003 р. № 492 (далСЦ - РЖнструкцСЦя № 492).

ВСЦдповСЦдно до п. 2.1 РЖнструкцСЦСЧ № 492 в УкраСЧнСЦ забороняСФться вСЦдкривати та вести анонСЦмнСЦ (номернСЦ) рахунки.

Тому першим етапом вСЦдкриття рахунка СФ СЦдентифСЦкацСЦя клСЦСФнтСЦв, якСЦ вСЦдкривають рахунки, а також осСЦб, уповноважених дСЦяти вСЦд СЧх СЦменСЦ.

ПСЦдставою для СЦдентифСЦкацСЦСЧ клСЦСФнта - фСЦзичноСЧ особи, його довСЦреноСЧ особи, а також особи, яка уповноважена дСЦяти вСЦд СЦменСЦ клСЦСФнта - юридичноСЧ особи, СФ такСЦ документи (п. 2.2 РЖнструкцСЦСЧ № 492):

а) для громадян УкраСЧни, якСЦ:

 • постСЦйно проживають в УкраСЧнСЦ, - паспорт громадянина УкраСЧни або тимчасове посвСЦдчення, що пСЦдтверджуСФ особу громадянина УкраСЧни, або тимчасове посвСЦдчення громадянина УкраСЧни, для малолСЦтнСЦх СЦ неповнолСЦтнСЦх осСЦб, яким не виповнилося 16 рокСЦв, - свСЦдоцтво про народження;
 • виСЧжджають на постСЦйне мСЦiе проживання за кордон, - паспорт громадянина УкраСЧни для виСЧзду за кордон з вСЦдмСЦткою про виСЧзд на постСЦйне мСЦiе проживання за кордон;
 • постСЦйно проживають за кордоном, - паспорт громадянина УкраСЧни для виСЧзду за кордон;
 • б) для СЦноземних громадян, якСЦ:
 • постСЦйно проживають в УкраСЧнСЦ, - паспортний документ з вСЦдмСЦткою про наявнСЦсть дозволу на постСЦйне проживання;
 • тимчасово перебувають в УкраСЧнСЦ, т паспортний документ;
 • в) для осСЦб без громадянства, якСЦ:
 • постСЦйно проживають в УкраСЧнСЦ, тАУ посвСЦдка на постСЦйне проживання;
 • тимчасово перебувають в УкраСЧнСЦ, тАУ паспортний документ;

г) для бСЦженцСЦв тАУ посвСЦдчення бСЦженця.

Паспортним документом СЦноземця та особи без громадянства СФ документ, що пСЦдтверджуСФ громадянство СЦноземця або посвСЦдчуСФ особу без громадянства, виданий уповноваженим органом СЦноземноСЧ держави або статутною органСЦзацСЦСФю ООН, даСФ право виСЧзду за кордон СЦ визнаний УкраСЧною.

Якщо вищезгаданСЦ документи не дають змоги банку визначити мСЦiе проживання або тимчасового перебування фСЦзичноСЧ особи, то банк маСФ право витребувати вСЦд клСЦСФнта СЦнший документ, який мСЦстить таку СЦнформацСЦю.

ФСЦзичнСЦ особи тАУ резиденти, крСЦм паспорта або документа, що його замСЦнюСФ, додатково мають пред'явити документ, виданий органом державноСЧ податковоСЧ служби, що засвСЦдчуСФ присвоСФння СЧм СЦдентифСЦкацСЦйного номера платника податкСЦв.

Не подавати такий документ мають право особи, якСЦ вСЦдмовились вСЦд СЦдентифСЦкацСЦйного номера, та у яких в паспортСЦ зроблено вСЦдмСЦтку про право здСЦйснювати будь-якСЦ платежСЦ без даного номера. Уповноважений працСЦвник банку в присутностСЦ фСЦзичноСЧ особи, яка уповноважена здСЦйснити вСЦдкриття рахунка, робить копСЦю сторСЦнки СЧСЧ паспорта з такою вСЦдмСЦткою. Ця копСЦя засвСЦдчуСФться пСЦдписами уповноваженого працСЦвника банку та такоСЧ фСЦзичноСЧ особи.

Уповноважений працСЦвник банку у присутностСЦ цСЦСФСЧ особи здСЦйснюСФ СЦдентифСЦкацСЦю копСЦСЧ сторСЦнок паспорта або документа, що його замСЦнюСФ, якСЦ мСЦстять прСЦзвище, СЦм'я, по батьковСЦ (у разСЦ його наявностСЦ), дату народження, серСЦю СЦ номер паспорта або документа, що його замСЦнюСФ, дату видачСЦ та найменування органу, що видав документ, мСЦiе проживання або тимчасового перебування, СЦнформацСЦю про громадянство (якщо особа, яка вСЦдкриваСФ рахунок, СФ нерезидентом), а також копСЦю документа, виданого органом державноСЧ податковоСЧ служби, що засвСЦдчуСФ присвоСФння фСЦзичнСЦй особСЦ тАУ резиденту СЦдентифСЦкацСЦйного номера платника податкСЦв. КопСЦСЧ документСЦв засвСЦдчуються пСЦдписами уповноваженого працСЦвника банку та такоСЧ фСЦзичноСЧ особи, як такСЦ, що вСЦдповСЦдають оригСЦналу, СЦ зберСЦгаються у справСЦ з юридичного оформлення рахунка.

У разСЦ надання "асником рахунка права розпорядження рахунком СЦншим особам уповноважений працСЦвник банку СЦдентифСЦкуСФ цих осСЦб СЦ пСЦдтверджуСФ здСЦйснення СЦдентифСЦкацСЦСЧ копСЦюванням вСЦдповСЦдних документСЦв у встановленому порядку.

Особи, якСЦ мають право першого та другого пСЦдписСЦв, особисто подають до банку документи, передбаченСЦ РЖнструкцСЦСФю № 492 для вСЦдкриття поточних СЦ вкладних (депозитних) рахункСЦв юридичних осСЦб СЦ вСЦдокремлених пСЦдроздСЦлСЦв. ЦСЦ особи мають пред'явити уповноваженому працСЦвнику банку паспорт або документ, що його замСЦнюСФ, СЦ документи, що пСЦдтверджують СЧх повноваження. ФСЦзичнСЦ особи тАУ резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державноСЧ податковоСЧ служби, що засвСЦдчуСФ присвоСФння СЧм СЦдентифСЦкацСЦйного номера платника податкСЦв.

Уповноважений працСЦвник банку СЦдентифСЦкуСФ цих осСЦб та пСЦдтверджуСФ здСЦйснення СЦдентифСЦкацСЦСЧ копСЦюванням вСЦдповСЦдних документСЦв.

У разСЦ змСЦн у складСЦ осСЦб, якСЦ мають право розпоряджатися рахунком юридичноСЧ особи або вСЦдокремленого пСЦдроздСЦлу, новопризначена особа (особи) маСФ особисто подати картку СЦз зразками пСЦдписСЦв СЦ вСЦдбитком печатки, пред'явити паспорт або документ, що його замСЦнюСФ, СЦ документи, що пСЦдтверджують СЧСЧ повноваження. ФСЦзична особа тАУ резидент додатково маСФ пред'явити документ, виданий органом державноСЧ податковоСЧ служби, що засвСЦдчуСФ присвоСФння СЧй СЦдентифСЦкацСЦйного номера платника податкСЦв. Уповноважений працСЦвник банку СЦдентифСЦкуСФ цю особу (осСЦб) СЦ пСЦдтверджуСФ здСЦйснення СЦдентифСЦкацСЦСЧ копСЦюванням вСЦдповСЦдних документСЦв.

Банк маСФ право витребувати вСЦд клСЦСФнта СЦншСЦ документи СЦ вСЦдомостСЦ, потрСЦбнСЦ для з'ясування його особи, сутСЦ дСЦяльностСЦ, фСЦнансового стану.

У разСЦ неподання клСЦСФнтом необхСЦдних документСЦв або вСЦдомостей, якСЦ витребуСФ банк з метою виконання вимог законодавства, що регулюСФ вСЦдносини у сферСЦ запобСЦгання легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, або умисного надання клСЦСФнтом неправдивих вСЦдомостей про себе, рахунок йому не вСЦдкриваСФться.

У разСЦ наявностСЦ пСЦд час здСЦйснення СЦдентифСЦкацСЦСЧ клСЦСФнта мотивованоСЧ пСЦдозри щодо надання ним недостовСЦрноСЧ СЦнформацСЦСЧ про себе або навмисного надання СЦнформацСЦСЧ з метою введення в оману СЦнформацСЦя про вСЦдкриття рахунка такСЦй особСЦ надаСФться банком до спецСЦально уповноваженого органу виконавчоСЧ "ади з питань фСЦнансового монСЦторингу (п. 2.6 РЖнструкцСЦСЧ № 492).

РЖдентифСЦкацСЦя клСЦСФнта банку, що вСЦдкриваСФ рахунок, не СФ обов'язковою, якщо клСЦСФнт вже маСФ рахунки в цьому банку СЦ був ранСЦше СЦдентифСЦкований вСЦдповСЦдно до вимог законодавства УкраСЧни, яке регулюСФ вСЦдносини у сферСЦ запобСЦгання легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом (п. 2.7 РЖнструкцСЦСЧ № 492).

Якщо пСЦдприСФмство вперше вСЦдкриваСФ рахунок у цьому банку, воно повинно подати такСЦ документи:

 • заяву про вСЦдкриття поточного рахунка (додаток 1 до РЖнструкцСЦСЧ № 492), пСЦдписану керСЦвником юридичноСЧ особи або СЦншою уповноваженою на це особою (додатоктАж);
 • копСЦю свСЦдоцтва про державну реСФстрацСЦю юридичноСЧ особи, засвСЦдчену органом, що видав свСЦдоцтво, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • копСЦю належним чином зареСФстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвСЦдчену органом, який здСЦйснив реСФстрацСЦю, або нотарСЦально;
 • копСЦю довСЦдки про внесення юридичноСЧ особи до РДдиного державного реСФстру пСЦдприСФмств та органСЦзацСЦй УкраСЧни, засвСЦдчену органом, що видав довСЦдку, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • копСЦю документа, що пСЦдтверджуСФ взяття юридичноСЧ особи на облСЦк в органСЦ державноСЧ податковоСЧ служби, засвСЦдчену органом, що видав документ, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • картку СЦз зразками пСЦдписСЦв СЦ вСЦдбитка печатки (додаток 2 до РЖнструкцСЦСЧ № 492), засвСЦдчену нотарСЦально (додаток тАж). До картки включаються зразки пСЦдписСЦв осСЦб, яким вСЦдповСЦдно до законодавства УкраСЧни або установчих документСЦв юридичноСЧ особи надано право розпорядження рахунком та пСЦдписання розрахункових документСЦв;
 • копСЦю документа, що пСЦдтверджуСФ реСФстрацСЦю юридичноСЧ особи у вСЦдповСЦдному органСЦ ПенсСЦйного фонду УкраСЧни (у разСЦ використання найманоСЧ працСЦ), засвСЦдчену органом, що його видав, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • копСЦю страхового свСЦдоцтва, що пСЦдтверджуСФ реСФстрацСЦю юридичноСЧ особи у ФондСЦ соцСЦального страхування вСЦд нещасних випадкСЦв на виробництвСЦ та професСЦйних захворювань УкраСЧни як платника страхових внескСЦв (у разСЦ використання найманоСЧ працСЦ), засвСЦдчену органом, що його видав, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку.

Для вСЦдкриття поточного рахунка вСЦдокремленого пСЦдроздСЦлу пСЦдприСФмства, яке не маСФ рахункСЦв у цьому банку, потрСЦбно подати додатково (до перелСЦку, що подаСФ юридична особа) такСЦ документи:

 • клопотання юридичноСЧ особи до банку, в якому вСЦдкриваСФться поточний рахунок вСЦдокремленого пСЦдроздСЦлу, про вСЦдкриття рахунка СЦз зазначенням номера поточного рахунка юридичноСЧ особи та назви банку, в якому вСЦн вСЦдкритий, а також СЦнформацСЦСЧ про те, чи СФ вСЦдокремлений пСЦдроздСЦл платником страхових внескСЦв. У разСЦ одночасного вСЦдкриття в банку поточних рахункСЦв через кСЦлька вСЦдокремлених пСЦдроздСЦлСЦв однСЦСФСЧ юридичноСЧ особи подаються одне клопотання юридичноСЧ особи з вищезазначеною СЦнформацСЦСФю СЦ перелСЦком вСЦдокремлених пСЦдроздСЦлСЦв, через якСЦ вСЦдкриваються рахунки, та копСЦСЧ цього клопотання в кСЦлькостСЦ, потрСЦбнСЦй для формування справ з юридичного оформлення рахункСЦв за кожним вСЦдокремленим пСЦдроздСЦлом;
 • копСЦю належним чином оформленого положення про вСЦдокремлений пСЦдроздСЦл, засвСЦдчену нотарСЦально або юридичною особою, що створила вСЦдокремлений пСЦдроздСЦл;
 • копСЦю довСЦдки про внесення вСЦдокремленого пСЦдроздСЦлу до РДдиного державного реСФстру пСЦдприСФмств та органСЦзацСЦй УкраСЧни, засвСЦдчену органом, що видав довСЦдку, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку (при цьому довСЦдка головного пСЦдприСФмства не подаСФться);
 • копСЦю документа, що пСЦдтверджуСФ взяття вСЦдокремленого пСЦдроздСЦлу на облСЦк в органСЦ державноСЧ податковоСЧ служби за мСЦiезнаходженням цього пСЦдроздСЦлу, засвСЦдчену органом, що видав документ, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • картку СЦз зразками пСЦдписСЦв СЦ вСЦдбитка печатки (додаток 2 до РЖнструкцСЦСЧ № 492), засвСЦдчену нотарСЦально або пСЦдписом керСЦвника юридичноСЧ особи, до складу якоСЧ входить вСЦдокремлений пСЦдроздСЦл. До картки включаються зразки пСЦдписСЦв уповноважених осСЦб пСЦдроздСЦлу, яким вСЦдповСЦдно до законодавства УкраСЧни СЦ вСЦдповСЦдними документами юридичноСЧ особи надано право розпорядження рахунком та пСЦдписування розрахункових документСЦв.

Якщо вСЦдокремлений пСЦдроздСЦл розташований на територСЦСЧ СЦншоСЧ територСЦальноСЧ громади нСЦж юридична особа, що його створила, маСФ окремий баланс, здСЦйснюСФ розрахунки з оплати працСЦ самостСЦйно СЦ СФ платником страхових внескСЦв, то цей пСЦдроздСЦл додатково до вищезазначеного перелСЦку документСЦв маСФ подати копСЦСЧ документСЦв, що пСЦдтверджують реСФстрацСЦю вСЦдокремленого пСЦдроздСЦлу у вСЦдповСЦдному органСЦ ПенсСЦйного фонду УкраСЧни СЦ Фонду соцСЦального страхування вСЦд нещасних випадкСЦв на виробництвСЦ та професСЦйних захворювань УкраСЧни. ЦСЦ копСЦСЧ мають бути засвСЦдченСЦ органами, що СЧх видали, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку.

Для вСЦдкриття рахункСЦв фСЦзична особа тАУ пСЦдприСФмець подаСФ до банку такСЦ документи:

 • заяву про вСЦдкриття поточного рахунка (додаток 3 до РЖнструкцСЦСЧ № 492), пСЦдписану фСЦзичною особою тАУ пСЦдприСФмцем;
 • копСЦю свСЦдоцтва про державну реСФстрацСЦю фСЦзичноСЧ особи тАУ пСЦдприСФмця, засвСЦдчену органом, що видав свСЦдоцтво, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • копСЦю документа, що пСЦдтверджуСФ взяття фСЦзичноСЧ особи тАУ пСЦдприСФмця на облСЦк в органСЦ державноСЧ податковоСЧ служби, засвСЦдчену органом, що видав документ, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • копСЦю документа, що пСЦдтверджуСФ реСФстрацСЦю фСЦзичноСЧ особи тАУ пСЦдприСФмця у вСЦдповСЦдному органСЦ ПенсСЦйного фонду УкраСЧни, засвСЦдчену органом, що його видав, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку;
 • картку СЦз зразками пСЦдписСЦв (додаток 4 до РЖнструкцСЦСЧ № 492). Зразки пСЦдписСЦв засвСЦдчуються пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку або нотарСЦально.

Якщо фСЦзична особа тАУ пСЦдприСФмець використовуСФ найману працю, то ця особа пСЦд час вСЦдкриття поточного рахунка додатково маСФ подати копСЦю документа, що пСЦдтверджуСФ реСФстрацСЦю фСЦзичноСЧ особи тАУ пСЦдприСФмця у вСЦдповСЦдному органСЦ Фонду соцСЦального страхування вСЦд нещасних випадкСЦв на виробництвСЦ та професСЦйних захворювань УкраСЧни, засвСЦдчену органом, що його видав, або нотарСЦально чи пСЦдписом уповноваженого працСЦвника банку. В СЦншому разСЦ фСЦзична особа тАУ пСЦдприСФмець у заявСЦ про вСЦдкриття поточного рахунка обов'язково маСФ зазначити про те, що вона не використовуСФ найману працю.

Наступним кроком, пСЦсля подання документСЦв та пСЦдписання договору, СФ взяття рахунка на облСЦк органом державноСЧ податковоСЧ служби (додатоктАж).

У разСЦ вСЦдкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка пСЦдприСФмцю до отримання банком повСЦдомлення про взяття рахунка на облСЦк органом державноСЧ податковоСЧ служби операцСЦСЧ за цим рахунком здСЦйснюються лише СЦз зарахування коштСЦв.

Обов'язковСЦсть та порядок СЦнформування органСЦв ДПС про вСЦдкриття рахункСЦв передбачено нормами Закону УкраСЧни "Про систему оподаткування» вСЦд 25.06.91 р. № 1251-XII (далСЦ тАУ Закон про систему оподаткування) та Порядком подання податковим органам ПовСЦдомлення про вСЦдкриття (закриття) рахункСЦв в фСЦнансових установах, затвердженим наказом ДПАУ вСЦд 01.08.2001 р. № 306 (далСЦ тАУ Порядок № 306).

Зокрема, вСЦдповСЦдно до положень ст. 5 Закону про систему оподаткування фСЦнансовСЦ установи зобов'язанСЦ надСЦслати до органу державноСЧ податковоСЧ служби повСЦдомлення про вСЦдкриття або закриття рахунка платника податкСЦв СЦ зборСЦв (обов'язкових платежСЦв) тАУ юридичноСЧ особи, у тому числСЦ вСЦдкритого через його вСЦдокремленСЦ пСЦдроздСЦли, чи самозайнятоСЧ фСЦзичноСЧ особи.

ПовСЦдомлення (додаток 1 до Порядку № 306) надаСФться до державного податкового органу, де суб'СФкти господарювання взятСЦ на податковий облСЦк.

ПовСЦдомлення протягом трьох робочих днСЦв з дня вСЦдкриття або закриття рахунка в фСЦнансовСЦй установСЦ (включаючи день вСЦдкриття або закриття) подаСФться:

 • або суб'СФктом господарювання особисто чи надсилаСФться поштою на адресу вСЦдповСЦдного державного податкового органу з повСЦдомленням про вручення;
 • або фСЦнансовою установою особисто чи поштою з повСЦдомленням про вручення на адресу вСЦдповСЦдного органу державноСЧ податковоСЧ служби, в якому суб'СФкт господарювання облСЦковуСФться як платник податкСЦв СЦ зборСЦв (обов'язкових платежСЦв).

За порушення встановлених законом термСЦнСЦв подання повСЦдомлення передбачена вСЦдповСЦдальнСЦсть згСЦдно з п. 12 ст. 11 Закону УкраСЧни "Про державну податкову службу в УкраСЧнСЦ» вСЦд 04.12.90 р. № 509-XII у розмСЦрСЦ двадцяти неоподатковуваних мСЦнСЦмумСЦв доходСЦв громадян (на сьогоднСЦ тАУ 340 грн.). Однак практичне застосування даноСЧ норми наразСЦ СФ дуже суперечливим, оскСЦльки термСЦн подання не встановлено законом (лише Порядком № 306). Частково це визнають СЦ МСЦнСЦстерствСЦ юстицСЦСЧ УкраСЧни (у листСЦ вСЦд 18.05.2005 р. № 24-48-41) та ДПАУ (у листСЦ вСЦд 15.11.2005 р. № 11040/6/29-2016).

Обслуговування рахунку. З дати вСЦдкриття поточного рахунку, вказаноСЧ на заявСЦ клСЦСФнта, банк може здСЦйснювати на ньому операцСЦСЧ з зарахування коштСЦв у готСЦвковСЦй та безготСЦвковСЦй формСЦ.

КлСЦСФнт банку маСФ право змСЦнити свСЦй основний рахунок. Якщо при цьому у нього буде податкова заборгованСЦсть, то вСЦн зобовтАЩязаний подати в установу банку, котра веде картотеку заборгованостСЦ, письмову згоду вСЦд податкового органу, в якому вСЦн зареСФстрований як платник податкСЦв, та вСЦд установи банку, в якСЦй вСЦдкриваСФться новий основний рахунок, на переведення картотеки заборгованостСЦ в цей банк.

ГрошовСЦ кошти, що надСЦйшли на адресу клСЦСФнта, банк зобовтАЩязаний не пСЦзнСЦше наступного робочого дня зарахувати на його рахунок. У разСЦ наявностСЦ грошей на рахунку клСЦСФнта банк повинен негайно тАФ протягом операцСЦйного дня тАФ виконати розпорядження клСЦСФнта про списання грошей з рахунку для оплати його боргових зобовтАЩязань. Якщо таке розпорядження надСЦйшло в банк пСЦсля завершення операцСЦйного дня, то воно виконуСФться наступного дня.

УсСЦ надходження коштСЦв на поточний рахунок облСЦковуються в його кредитовСЦй сторонСЦ тАФ виручка вСЦд реалСЦзацСЦСЧ продукцСЦСЧ, наданих послуг та виконаних робСЦт, виручка вСЦд продажу цСЦнних паперСЦв та проценти за ними, виручка вСЦд продажу СЦноземноСЧ валюти, одержанСЦ банкСЦвськСЦ позички, кошти з закритих депозитних рахункСЦв тощо. УсСЦ платежСЦ з поточного рахунку облСЦковуються в його дебетовСЦй сторонСЦ тАФ оплата купленоСЧ сировини, матерСЦалСЦв, СЦнших цСЦнностей, одержаних послуг чи виконаних робСЦт, одержання готСЦвки для оплати працСЦ, витрат на вСЦдрядження, господарських витрат, платежСЦ та збори до бюджету та позабюджетних фондСЦв, погашення кредитСЦв та сплата процентСЦв за ними тощо.

Доручення платника на перерахування коштСЦв приймаються банком виключно за наявностСЦ достатнього залишку коштСЦв на його рахунках. Виняток становлять вимоги органСЦв стягнення податкСЦв на перерахування до бюджету та позабюджетних цСЦльових фондСЦв сум податкСЦв СЦ зборСЦв, СЦнших обовтАЩязкових платежСЦв. ТакСЦ документи приймаються банком СЦ оплачуються в межах наявних коштСЦв на рахунках платникСЦв, а в неоплаченСЦй частинСЦ цСЦ документи повертаються стягувачам.

Якщо на рахунки пСЦдприСФмства помилково зарахованСЦ кошти, воно повинно повернути СЧх платникам в птАЩятиденний строк.

ФСЦзичнСЦ особи-резиденти за своСЧми поточними рахунками можуть здСЦйснювати широке коло операцСЦй у готСЦвковСЦй та безготСЦвковСЦй формСЦ:

 • зарахування доходСЦв, одержаних у формСЦ оплати працСЦ, виплати пенсСЦй, стипендСЦй, допомог, авторських гонорарСЦв, оплати наукових робСЦт та винаходСЦв;
 • зарахування орендноСЧ плати та виручки вСЦд реалСЦзацСЦСЧ житла, рухомого СЦ нерухомого майна, СЦноземноСЧ валюти, сСЦльськогосподарськоСЧ продукцСЦСЧ;
 • зарахування страхових виплат, вСЦдшкодування збиткСЦв, заподСЦяних унаслСЦдок калСЦцтва та в разСЦ втрати годувальника;
 • видача готСЦвки;
 • платежСЦ з рахункСЦв за послуги, одержанСЦ вСЦд юридичних та фСЦзичних осСЦб, за купленСЦ товари, цСЦннСЦ папери, СЦноземну валюту;
 • платежСЦ до державного СЦ мСЦiевого бюджетСЦв, до позабюджетних фондСЦв;
 • платежСЦ до статутних фондСЦв пСЦдприСФмств, у створеннСЦ яких бере участь "асник рахунку;
 • переказування коштСЦв на СЦнший "асний рахунок (поточний чи депозитний) та на а рахунки СЦнших фСЦзичних осСЦб (крСЦм нерезидентСЦв);
 • СЦншСЦ платежСЦ, що не суперечать чинному законодавству.

ФСЦзичнСЦ особи-нерезиденти за своСЧми поточними рахунками можуть здСЦйснювати тСЦ самСЦ операцСЦСЧ, що й особи-резиденти, а також деякСЦ додатковСЦ операцСЦСЧ, зумовленСЦ СЧх статусом нерезидентСЦв, зокрема:

 • зарахування коштСЦв, отриманих унаслСЦдок СЦноземноСЧ СЦнвестицСЦСЧ в УкраСЧну;
 • переказування на рахунок юридичноСЧ особи-резидента реСЦнвестицСЦй вСЦдповСЦдно до чинного законодавства УкраСЧни.

Нерезиденти при зарахуваннСЦ готСЦвки в гривнях на своСЧ поточнСЦ рахунки повиннСЦ подати пСЦдтвердження джерел СЧСЧ походження.

Закриття рахункСЦв. Банки закривають поточнСЦ рахунки пСЦдприСФмств на пСЦдставСЦ:

 • заяви "асника рахунку;
 • рСЦшення органу, на який покладено обовтАЩязки щодо лСЦквСЦдацСЦСЧ пСЦдприСФмства;
 • рСЦшення суду або арбСЦтражного суду про лСЦквСЦдацСЦю пСЦдприСФмства;

СЦнших обставин, передбачених чинним законодавством чи договором мСЦж банком та клСЦСФнтом.

У разСЦ лСЦквСЦдацСЦСЧ пСЦдприСФмства його основний рахунок переоформляСФться на СЦмтАЩя лСЦквСЦдацСЦйноСЧ комСЦсСЦСЧ, а всСЦ додатковСЦ рахунки закриваються.

Якщо на рахунку, що закриваСФться, СФ залишок коштСЦв, то пСЦдприСФмство повинно платСЦжним дорученням переказувати СЧх на СЦнший рахунок, спецСЦально вСЦдкритий для цих цСЦлей.

ПСЦсля закриття рахунку клСЦСФнта документи (справа), на пСЦдставСЦ яких вСЦдкривався рахунок, залишаються в установСЦ вСЦдповСЦдного банку.

ОперацСЦю закриття рахунку слСЦд вСЦдрСЦзняти вСЦд його переоформлення, яке здСЦйснюСФться при реорганСЦзацСЦСЧ пСЦдприСФмства. Для переоформлення поточного рахунку клСЦСФнт зобовтАЩязаний подати в банк тСЦ самСЦ документи, що й при вСЦдкриттСЦ рахунку.

ПоточнСЦ рахунки фСЦзичних осСЦб у нацСЦональнСЦй валютСЦ закриваються на пСЦдставСЦ СЧх заяви, у разСЦ смертСЦ та в СЦнших випадках, передбачених договором або чинним законодавством. Залишки коштСЦв на рахунку видаються готСЦвкою або переказуються на СЦнший рахунок за розпорядженням "асника чи спадкоСФмцСЦв.

Протягом трьох робочих днСЦв пСЦсля закриття поточних рахункСЦв (крСЦм рахункСЦв фСЦзичних осСЦб та офСЦцСЦйних представництв) банк зобовтАЩязаний повСЦдомити про це податковий орган за мСЦiем реСФстрацСЦСЧ "асника рахунку.


2.2 ОсновнСЦ правила облСЦку операцСЦй за поточними рахунками


ВСЦдповСЦдно до Закону УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть» (стаття 25) до головних функцСЦй комерцСЦйних банкСЦв вСЦдноситься здСЦйснюване на договСЦрних умовах кредитно-розрахункове, касове та СЦнше обслуговування пСЦдприСФмств, установ, органСЦзацСЦй СЦ громадян. Касове обслуговування контрагентСЦв здСЦйснюСФться паралельно з розрахунковим. РЖншими словами розрахунково-касове обслуговування СФ предметом СФдиноСЧ угоди мСЦж комерцСЦйним банком та субтАЩСФктом господарськоСЧ дСЦяльностСЦ.

ПСЦд розрахунковими операцСЦями комерцСЦйного банку слСЦд розумСЦти накази тАФ розпорядження клСЦСФнтури щодо оплати робСЦт, послуг, товарСЦв, одержаних вСЦд постачальникСЦв, погашення заборгованостей за податками та СЦншими платежами, а також зарахування на поточнСЦ рахунки клСЦСФнтСЦв грошових коштСЦв, що поступають вСЦд продажу продукцСЦСЧ в оплату за виконанСЦ роботи та послуги.

Порядок здСЦйснення банками касових операцСЦй з клСЦСФнтами визначаСФться законодавством УкраСЧни з питань регулювання готСЦвкових розрахункСЦв в УкраСЧнСЦ та валютного регулювання.

ОперацСЦСЧ з приймання готСЦвки в нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютах вСЦд клСЦСФнтСЦв через каси банкСЦв УкраСЧни вСЦдображаються в бухгалтерському облСЦку на пСЦдставСЦ вСЦдповСЦдних прибуткових касових документСЦв, визначених РЖнструкцСЦСФю про касовСЦ операцСЦСЧ в банках УкраСЧни, затвердженою постановою ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни 14.08.2003 N 337 такими бухгалтерськими проводками:

 • приймання готСЦвки вСЦд юридичних осСЦб для зарахування на "аснСЦ поточнСЦ рахунки:

Дебет - 1001, 1002;

Кредит - 2520, 2530, 2600, 2650;

 • приймання готСЦвки вСЦд фСЦзичних осСЦб для зарахування на поточнСЦ, вкладнСЦ (депозитнСЦ) рахунки:

Дебет - 1001, 1002;

Кредит - 2620, 2625, 2630, 2635;

 • приймання готСЦвки вСЦд фСЦзичних та юридичних осСЦб для зарахування на рахунки СЦнших юридичних та фСЦзичних осСЦб:

Дебет - 1001, 1002;

Кредит - 2520, 2530, 2600, 2620, 2650, 2902.

ОперацСЦСЧ з видачСЦ клСЦСФнтам готСЦвки в нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютах з кас банкСЦв вСЦдображаються в бухгалтерському облСЦку на пСЦдставСЦ вСЦдповСЦдних видаткових документСЦв, визначених РЖнструкцСЦСФю про касовСЦ операцСЦСЧ, такими бухгалтерськими проводками:

 • видача готСЦвки юридичним особам, СЧх вСЦдокремленим пСЦдроздСЦлам, а також пСЦдприСФмцям з СЧх поточних та СЦнших рахункСЦв:

Дебет - 2520, 2530, 2600, 2650;

Кредит - 1001, 1002;

 • видача готСЦвки фСЦзичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахункСЦв:

Дебет - 2620, 2630, 2635;

Кредит - 1001, 1002.

ПСЦд час виплати готСЦвки бюджетнСЦй органСЦзацСЦСЧ за грошовим чеком здСЦйснюСФться така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2570, 2571;

Кредит - 1001, 1002.

БезготСЦвковСЦ розрахунки здСЦйснюються за такими формами розрахункових документСЦв:

 • платСЦжне доручення;
 • платСЦжна вимога тАФ доручення;
 • чек;
 • акредитив;
 • платСЦжна вимога;
 • СЦнкасове доручення.

КомерцСЦйнСЦ банки мають додержуватись нормативних термСЦнСЦв проведення платежСЦв. Списання та зарахування коштСЦв за рахунками клСЦСФнтСЦв проводиться в день надходження до банку розрахункових документСЦв або наступного дня, якщо документи надСЦйшли до банку пСЦсля закСЦнчення операцСЦйного дня. ВзаСФмнСЦ претензСЦСЧ за розрахунками мСЦж платником та одержувачем коштСЦв розглядаються сторонами поза участю банку.

ПлатСЦжне доручення тАФ документ, в якому вСЦдображено письмове доручення клСЦСФнта банку, що його обслуговуСФ, на перерахування визначеноСЧ суми коштСЦв зСЦ свого рахунку на рахунок одержувача коштСЦв (додаток тАж).

Платник подаСФ доручення в банк на бланках встановленоСЧ форми. Доручення дСЦйсне протягом десяти днСЦв з дати виписки СЦ застосовуСФться в розрахунках за платежами товарного СЦ нетоварного характеру.

У межах договСЦрних вСЦдносин доручення можуть використовуватися для проведення платежСЦв у таких варСЦантах:

 • авансовий платСЦж, тобто до моменту вСЦдвантаження товару;
 • частковСЦ платежСЦ при значних сумах угоди;
 • пСЦсля вСЦдвантаження товару, виконання робСЦт чи надання послуг;
 • у порядку планових платежСЦв при рСЦвномСЦрних СЦ постСЦйних поставках.

При розрахунках за фактично вСЦдвантажену, продану продукцСЦю (виконанСЦ роботи, наданСЦ послуги) у дорученнСЦ, в рядку "призначення платежу», зазначаСФться назва (вид) вСЦдвантаженоСЧ, проданоСЧ продукцСЦСЧ, виконаних робСЦт, послуг, номер, дата товарно-транспортного документа, що пСЦдтверджуСФ цей факт.

У разСЦ сплати документа виконуються такСЦ бухгалтерськСЦ записи:

Дебет - 2600 "ПоточнСЦ рахунки суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» боржника;

Дебет - 2602 "Кошти в розрахунках суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» боржника;

Дебет - 2610 "КороткостроковСЦ депозити суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» боржника;

Кредит - 1200 "Кореспондентський рахунок у НацСЦональному банку УкраСЧни», якщо стягувач обслуговуСФться СЦншим банком.

У разСЦ приймання гарантованих доручень банк маСФ стежити за наявнСЦстю на зворотСЦ доручень штемпеля пСЦдприСФмства звтАЩязку, яке прийняло доручення в оплату, СЦз зазначенням дати СЧх приймання.

ПлатСЦжна вимога-доручення тАФ це розрахунковий документ, що являСФ собою вимогу одержувача коштСЦв до платника, про сплату певноСЧ суми грошових коштСЦв через банк (додатоктАж).

ПлатСЦжна вимога-доручення виписуСФться постачальником пСЦсля того, як вСЦн виконав своСЧ зобов'язання перед покупцем, СЦ разом з вСЦдвантажувальними, транспортними документами пересилаСФться платнику. ОстаннСЦй перевСЦряСФ вСЦдповСЦднСЦсть цих документСЦв договСЦрним зобов'язанням, заповнюСФ ту частину платСЦжноСЧ вимоги-доручення, яка пСЦдтверджуСФ його згоду на здСЦйснення платежу СЦ передаСФ СЧх у свСЦй банк для сплати.

Пересилаючи документи вСЦд постачальника до платника, можна користуватися послугами пошти чи передавати платСЦжний документ платниковСЦ через банк-постачальника з пересиланням останнСЦм у банк покупця.

В облСЦку в обох випадках здСЦйснюються такСЦ записи.

Банком платника:

Дебет - 2600 "ПоточнСЦ рахунки суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» платника;

Кредит - 1200 "Коррахунок у НацСЦональному банку УкраСЧни».

Банком постачальника:

Дебет - 1200 "Коррахунок у НацСЦональному банку УкраСЧни»;

Кредит - 2600 "ПоточнСЦ рахунки суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» одержувача коштСЦв.

Розрахунки чеками (додатоктАж) застосовуються при платежах за фактично отриманСЦ товари, виконанСЦ роботи, наданСЦ послуги. На практицСЦ чекова форма розрахункСЦв СФ не досить поширеною. Основна причина в тому, що кошти за даним видом розрахункСЦв депонуються на окремому аналСЦтичному рахунку "Розрахунки чеками» до балансових синтетичних рахункСЦв №№Ва2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622. Отже, вСЦд моменту депонування до моменту платежу проходить певний час, впродовж якого обСЦговСЦ кошти вСЦдволСЦкаються з господарського обороту. БСЦльш того, СЕП забезпечуСФ дуже швидкий перСЦод проходження платежСЦв за платСЦжними дорученнями, чим СЦ пояснюСФться СЧх масове використання в УкраСЧнСЦ.

Проте у краСЧнах Заходу чек СФ переважною формою розрахункСЦв.

В УкраСЧнСЦ чек залишаСФться виключно технСЦчним СЦнструментом платежСЦв за рахунками, що визначаСФ обмеженСЦсть сфери його застосування.

Оплата чекСЦв гарантована, оскСЦльки депонування проводиться списанням суми лСЦмСЦту чековоСЧ книжки з рахунку клСЦСФнта (додаток Е).

Саме тому разом СЦз заявою про видачу чековоСЧ книжки в банк подаСФться платСЦжне доручення для перерахування коштСЦв на аналСЦтичний рахунок "Розрахунки чеками» до балансових синтетичних рахункСЦв: 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622.

При надходженнСЦ до банку чекодержателя коштСЦв за оплаченим чеком одночасно СЦз зарахуванням СЧх за призначенням, на пСЦдставСЦ видаткового позабалансового ордера списуСФться сума реСФстру, врахованого на позабалансовому рахунку 9831.

При зарахуваннСЦ коштСЦв здСЦйснюСФться бухгалтерське проведення:

Дебет - 1200.

Кредит - Рахунок отримувача коштСЦв.

У разСЦ ненадходження коштСЦв банк чекодержателя пСЦсля закСЦнчення 10 календарних днСЦв вСЦд дати СЦнкасування чека здСЦйснюСФ запит електронною поштою до банку-емСЦтента щодо причин несплати чека.

Банк-емСЦтент, отримавши запит, не пСЦзнСЦше наступного робочого дня маСФ дати вСЦдповСЦдь банку чекодержателя, який повСЦдомляСФ про це чекодержателя.

У разСЦ неотримання вСЦдповСЦдСЦ банк чекодержателя повСЦдомляСФ про це чекодержателя СЦ пСЦсля закСЦнчення 20 календарних днСЦв вСЦд дати СЦнкасування чека списуСФ суму реСФстру чека з позабалансового рахунку № 9831 як нереальну для отримання суму платежу.

НевикористанСЦ чеки пСЦсля закСЦнчення строку дСЦСЧ чековоСЧ книжки або вичерпання лСЦмСЦту пСЦдлягають поверненню до банку-емСЦтента, де вони мають бути погашенСЦ банком. За бажанням клСЦСФнта банк може продовжити строк дСЦСЧ чековоСЧ книжки або клСЦСФнт може поповнити СЧСЧ лСЦмСЦт у разСЦ його вичерпання.

Розрахунки акредитивами (додатоктАж) СФ розповсюдженою формою розрахункСЦв за товари СЦ послуги, коли постачальник вважаСФ за необхСЦдне забезпечити собСЦ гарантСЦю оплати. Водночас, як СЦ при розрахунках чеками, сума акредитиву на певний перСЦод вСЦдволСЦкаСФться з обСЦгу у платника, оскСЦльки депонуСФться на окремому аналСЦтичному рахунку "Розрахунки акредитивами» до балансових рахункСЦв №№ 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622.

У разСЦ вСЦдкриття акредитиву, депонованого у виконуючому банку, банк-емСЦтент перераховуСФ кошти платника на аналСЦтичний рахунок "Розрахунки акредитивами» у банку бенефСЦцСЦара та повСЦдомляСФ його про умови акредитива. Прийнята до виконання заява про вСЦдкриття акредитива враховуСФться банком-емСЦтентом на позабалансовому рахунку № 9802 "Акредитиви до сплати».

У разСЦ вСЦдкриття акредитива, депонованого у банку-емСЦтентСЦ, заявник перераховуСФ дорученням кошти зСЦ свого рахунку на аналСЦтичний рахунок "Розрахунки акредитивами» в банку-емСЦтентСЦ на пСЦдставСЦ поданоСЧ заяви про вСЦдкриття акредитива.

У разСЦ вСЦдкриття непокритого акредитива платником подаСФться заява. У заявСЦ в рядку "вид акредитива» маСФ бути додатковий запис "гарантований». Один з примСЦрникСЦв заяви враховуСФться банком-емСЦтентом на позабалансовому рахунку № 9020 "ГарантСЦСЧ, що наданСЦ клСЦСФнтам».

Одержане вСЦд банку-емСЦтента повСЦдомлення про вСЦдкриття непокритого акредитива (або примСЦрник заяви на вСЦдкриття акредитива) враховуСФться виконуючим банком на позабалансовому рахунку № 9802. Такий облСЦк ведеться окремо вСЦд повСЦдомлень про вСЦдкриття депонованих акредитивСЦв, якСЦ врахованСЦ на цьому позабалансовому рахунку.

В кСЦнцСЦ операцСЦйного дня банк-емСЦтент перераховуСФ кошти з аналСЦтичного рахунку "Розрахунки акредитивами» на рахунок заявника акредитива СЦ надсилаСФ повСЦдомлення виконуючому банку для списання з позабалансового рахунку 9802.

Акредитив може закриватися за СЦнСЦцСЦативою заявника або банку-емСЦтента при вСЦдкличному акредитивСЦ чи в звтАЩязку з розСЦрванням договору мСЦж заявником акредитива СЦ бенефСЦцСЦаром.

ПлатСЦжна вимога тАФ розрахунковий документ, що мСЦстить письмову вимогу стягувача до банку, що обслуговуСФ платника, перерахувати без погодження з останнСЦм певну суму коштСЦв з рахунка платника на рахунок отримувача (додаток тАж).

Стягувачами можуть бути податковСЦ органи, державнСЦ виконавцСЦ та пСЦдприСФмства, що здСЦйснюють примусове списання коштСЦв на пСЦдставСЦ визнаних претензСЦй. ВказанСЦ особи оформлюють та подають у банк платСЦжнСЦ вимоги й у необхСЦдних випадках супровСЦднСЦ документи на примусове списання коштСЦв СЦз рахункСЦв платникСЦв. Примусове стягнення коштСЦв СЦз рахункСЦв платникСЦв дозволяСФться тСЦльки у випадках, установлених законами УкраСЧни, а саме: на пСЦдставСЦ виконавчих документСЦв, установлених законами УкраСЧни, рСЦшень податкових органСЦв та визнаних претензСЦй.

Банк стягувана приймаСФ платСЦжнСЦ вимоги протягом 10 календарних днСЦв з дати СЧх складання, а банк платника тАФ протягом 30 календарних днСЦв з дати СЧх складання.

У платСЦжних вимогах банк стягувача повинен перевСЦрити вСЦдповСЦднСЦсть заповнення таких реквСЦзитСЦв:

1.        назву стягувача;

2.        код стягувача;

3.        рахунок стягувача;

4.        найменування банку стягувача;

5.        код банку стягувача;

6.        пСЦдписи стягувача та вСЦдбиток його печатки.

Банк платника, отримуючи документи, перевСЦряСФ правильнСЦсть заповнення реквСЦзитСЦв:

 • платник;
 • код платника;
 • рахунок платника;
 • банк платника;
 • код банку платника;
 • пСЦдписи та вСЦдбиток печатки платника.

ПлатСЦжнСЦ вимоги стягувачСЦв приймаються банком до виконання незалежно вСЦд наявностСЦ коштСЦв на поточному рахунку платника, оскСЦльки стягнення здСЦйснюСФться з усСЦх рахункСЦв пСЦдприСФмства: поточних, депозитних, коштСЦв у розрахунках.

Якщо на час надходження на рахунках платника недостатньо коштСЦв для виконання платСЦжних вимог, то документи виконуються частково СЦ в несплаченСЦй сумСЦ повертаються стягувачу. Часткова оплата оформляСФться меморСЦальним ордером (додаток 3). На платСЦжних вимогах вСЦдповСЦдальний виконавець окреслюСФ реквСЦзит "сума» СЦ на зворотСЦ всСЦх поданих примСЦрникСЦв документа зазначаСФ дату здСЦйснення платежу, суму часткового платежу та несплачену суму. Ця СЦнформацСЦя засвСЦдчуСФться пСЦдписом вСЦдповСЦдального виконавця та вСЦдбитком штампа банку. У разСЦ вСЦдсутностСЦ коштСЦв на рахунках платника документи в день надходження повертаються без виконання.

У разСЦ сплати документа виконуються такСЦ бухгалтерськСЦ записи:

Дебет - 2600 "ПоточнСЦ рахунки суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» боржника;

Дебет - 2602 "Кошти в розрахунках суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» боржника;

Дебет - 2610 "КороткостроковСЦ депозити суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ» боржника;

Кредит - 1200 "Кореспондентський рахунок у НацСЦональному банку УкраСЧни», якщо стягувач обслуговуСФться СЦншим банком.

Списання коштСЦв, що знаходяться на рахунках субтАЩСФктСЦв пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ без згоди СЧх "асникСЦв не допускаСФться, за виключенням рСЦшення судСЦв, арбСЦтражного суду СЦ за виконавчими надписами нотарСЦусСЦв.

БезспСЦрне списання (стягнення) коштСЦв здСЦйснюСФться на бланку платСЦжноСЧ вимоги, яка подаСФться стягувачем у банк, в якому вСЦн обслуговуСФться у трьох примСЦрниках СЦз супровСЦдним реСФстром у двох примСЦрниках.

Якщо платник СЦ одержувач коштСЦв обслуговуються в рСЦзних банках, то перший СЦ другий примСЦрники платСЦжноСЧ вимоги спецзвтАЩязком надсилаються банком одержувача в банк платника, третСЦй видаСФться на руки одержувачу коштСЦв.

У разСЦ накладання арешту на кошти рахунку субтАЩСФкта пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ (за позовом прокуратури, слСЦдчих органСЦв, служби безпеки, за порушеними кримСЦнальними справами) банк припиняСФ списання коштСЦв за розпорядженням "асника рахунку за будь-якими платежами, за винятком платежСЦв до бюджету та обовтАЩязкових платежСЦв.

Для забезпечення виконання ухвали суду (постанови прокурора, слСЦдчого), на час накладення арешту, банк вСЦдкриваСФ юридичнСЦй або фСЦзичнСЦй особСЦ спецСЦальний рахунок на балансовому рахунку № 2909 "РЖнша кредиторська заборгованСЦсть за операцСЦями з клСЦСФнтами банку».

Кошти, якСЦ нагромаджуються на спецСЦальному рахунку, забороняСФться використовувати до отримання рСЦшення суду про СЧх стягнення або ухвали суду про зняття арешту.

ПСЦсля нагромадження на спецСЦальному рахунку необхСЦдноСЧ суми, банк резервуСФ СЧСЧ на цьому рахунку до одержання вСЦдповСЦдних рСЦшень щодо СЧх стягнення, СЦ вСЦдновлюСФ проведення операцСЦй за встановленим порядком.

У системСЦ рахункСЦв бухгалтерського облСЦку вСЦдображаються такСЦ процедури процесу розрахункСЦв:

1. Чекодавець придбаваСФ у своСФму банку чекову книжку, сплачуючи послуги за даною операцСЦСФю готСЦвкою або з коштСЦв поточного рахунку:

Дебет - 1001, 2520, 2540, 2541, 2542, 2545, 2600, 2620

Кредит - "РЖншСЦ комСЦсСЦйнСЦ доходи за операцСЦями з клСЦСФнтами»

2. Банк депонуСФ кошти з поточного рахунку на аналСЦтичний рахунок "Розрахунки чеками»:

Дебет - 2520, 2540, 2541, 2542, 2600, 2620

Кредит - 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622.

3. По мСЦрСЦ видачСЦ бланкСЦв чекових книжок вСЦдображаСФ змСЦст операцСЦСЧ за позабалансовими рахунками:

Дебет - 9910 Контррахунок

Кредит - 9821 "Бланки сувороСЧ звСЦтностСЦ»

4. ЗараховуСФ суму, зазначену в чеку, в разСЦ його надходження вСЦд чекодержателя, за умови, що чекодавець СЦ чекодержатель обслуговуються однСЦСФю установою комерцСЦйного банку:

Дебет - АналСЦтичний рахунок "Розрахунки чеками» до вСЦдповСЦдного балансового рахунку

Кредит - 2600 Поточний рахунок

Кредит - 2620 ПоточнСЦ рахунки фСЦзичних осСЦб

5. Прийняття чека на СЦнкасо:

Дебет - 9830 "Документи СЦ цСЦнностСЦ, прийнятСЦ на СЦнкасо»

Кредит - 9910 Контррахунок.

6. ВСЦдсилання банком чекодержателя чека до банку чекодавця на СЦнкасо:

Дебет - 9831 "Документи СЦ цСЦнностСЦ, вСЦдСЦсланСЦ на СЦнкасо»

Кредит - 9910

та Дебет - 9910

Кредит - 9830 "Документи СЦ цСЦнностСЦ, прийнятСЦ на СЦнкасо».

6. Одержавши чек на СЦнкасо, банк-емСЦтент перераховуСФ грошСЦ банку чекодержателя:

Дебет - АналСЦтичний рахунок "Розрахунки чеками»

Кредит - 1200.

7. Одержання СЦнкасового чека банком чекодержателя:

Дебет - 9910

Кредит - 9831 "Документи СЦ цСЦнностСЦ, вСЦдСЦсланСЦ на СЦнкасо»

- даСФ пСЦдставу банку чекодержателя зарахувати суму, зазначену в чеку на рахунок одержувача:

Дебет - 1200

Кредит - 2520, 2540, 2541, 2542, 2600, 2620.

8. Списано за платСЦжним дорученням клСЦСФнта кошти:

 • отримувач СЦ платник обслуговуються в однСЦй установСЦ банку:

а) Дебет - Рахунок платника

Кредит - Рахунок отримувача

 • обслуговуються рСЦзними установами банкСЦв:

б) Дебет - Рахунок платника

Кредит - 1200.

9. ВСЦдкриття акредитива банком-емСЦтентом:

а) Дебет - Поточний рахунок заявника акредитива

Кредит - АналСЦтичний рахунок "Розрахунки акредитивами»

б) Дебет - 9802 "Акредитиви до сплати»

Кредит - 9910.

10. Надане доручення банком-емСЦтентом СЦншому банку виконувати акредитив:

Дебет - Поточний рахунок заявника

Кредит - 1200

 • одночасно на суму акредитива здСЦйснюСФться бухгалтерське проведення:

Дебет - 9802 "Акредитиви до сплати»

Кредит - 9910.

11. Зарахування коштСЦв бенефСЦцСЦару за акредитивом, що депонований у банку-емСЦтентСЦ, який одночасно СФ виконуючим банком:

Дебет - АналСЦтичний рахунок "Розрахунки акредитивами»

Кредит - Поточний рахунок бенефСЦцСЦара

або

Кредит - 1200 (за умови, що поточний рахунок бенефСЦцСЦара вСЦдкритий в СЦншому банку)

 • одночасно:

Дебет - 9910

Кредит - 9802.

12. Отримане доручення на суму акредитива у виконуючому банку:

Дебет - 1200

Кредит - АналСЦтичний рахунок "Розрахунки акредитивами».

13. При вСЦдкриттСЦ непокритого акредитива у банку-емСЦтентСЦ виконуСФться операцСЦя:

Дебет - 9020 "ГарантСЦСЧ, наданСЦ клСЦСФнтам»

Кредит - 9900.

14. У виконуючому банку сума непокритого акредитива облСЦковуСФться на позабалансовому рахунку 9802 "Акредитиви до сплати»:

Дебет - 9802 "Акредитиви до сплати»

Кредит - 9910.

15. Виплата бенефСЦцСЦару за акредитивом, депонованим у виконуючому банку:

Дебет - АналСЦтичний рахунок "Розрахунки акредитивами»

Кредит - Поточний рахунок бенефСЦцСЦара.

16. Одночасно третСЦй примСЦрник реСФстру документСЦв разом СЦз документами, передбаченими умовами акредитива, надсилаСФться до банку-емСЦтента для списання коштСЦв з рахунку 9802 "Акредитиви до сплати»:

Дебет - 9910

Кредит - 9802 Акредитиви до сплати

17. У банку-емСЦтентСЦ при неможливостСЦ отримання коштСЦв за непокритим акредитивом з рахунку заявника:

Дебет - 2040 "КороткостроковСЦ кредити субтАЩСФктам господарськоСЧ дСЦяльностСЦ за внутрСЦшнСЦми торговельними операцСЦями»

Кредит - 1200

 • одночасно на суму виплачених бенефСЦцСЦару коштСЦв:

Дебет - 9900

Кредит - 9020 "ГарантСЦСЧ, що наданСЦ клСЦСФнтам».

18. ВСЦдшкодування банком-емСЦтентом витрат, повтАЩязаних з виконанням акредитива виконуючому банку:

Дебет - 7100 "КомСЦсСЦйнСЦ витрати на розрахунково-касове обслуговування»

Кредит - 1200.

19. У виконуючому банку зарахування коштСЦв бенефСЦцСЦару за непокритим акредитивом:

Дебет - 1200

Кредит - Рахунок бенефСЦцСЦара

 • одночасно:

Дебет - 9910

Кредит - 9802 "Акредитиви до сплати».

20. Отримана плата вСЦд банку-емСЦтента за виконання акредитива:

Дебет - 1200

Кредит - 6110 "КомСЦсСЦйнСЦ доходи вСЦд розрахунково-касового обслуговування клСЦСФнтСЦв».

Форми документСЦв, що пСЦдприСФмства подають банкам, а також документСЦв, що вони отримують вСЦд банкСЦв на пСЦдтвердження виконання вСЦдповСЦдних операцСЦСЧ, включенСЦ в унСЦфСЦковану систему грошово-розрахунковоСЧ документацСЦСЧ. Вони затвердженСЦ ПравлСЦнням НБУ СЦ стандартизованСЦ. Для складання документСЦв використовуються стандартнСЦ бланки встановленого зразка, виготовленСЦ друкарським способом. Широко застосовуСФться складання грошово-розрахункових документСЦв на електронно-обчислювальних машинах (з аналогСЦчним розташуванням усСЦх даних, передбачених стандартною формою друкарського бланку за певною операцСЦСФю). УсСЦ грошово-розрахунковСЦ документи у своСФму складСЦ мають меморСЦальний ордер, у якому вказано бухгалтерське проведення, тобто визначенСЦ бухгалтерськСЦ рахунки, що пСЦдлягають дебатуванню СЦ кредитуванню.

КСЦлькСЦсть примСЦрникСЦв документСЦв маСФ бути достатньою для вСЦдображення операцСЦСЧ в облСЦку за всСЦма особовими рахунками всСЦх сторСЦн-учасникСЦв, що беруть участь у виконаннСЦ банкСЦвськоСЧ операцСЦСЧ. УсСЦ примСЦрники заповнюють на друкарськСЦй машинцСЦ в один прийом або шляхом множення оригСЦналСЦв. Чеки, об'яви на внесення готСЦвкою, квитанцСЦСЧ, прибутковСЦ СЦ видатковСЦ касовСЦ ордери заповнюють "асноручно.

У банках установленСЦ правила зберСЦгання документСЦв. Щоденно документи, на пСЦдставСЦ яких у банку здСЦйснювали господарськСЦ операцСЦСЧ, групують та брошурують у папки, що мають назву "Документи дня». У таких папках меморСЦальнСЦ документи розмСЦщують у порядку зростання номерСЦв балансових рахункСЦв, якСЦ дебетованСЦ. КасовСЦ документи, що брошурують, розподСЦляють окремо на прибутковСЦ СЦ видатковСЦ. Визначений порядок зберСЦгання документСЦв даСФ змогу у разСЦ потреби швидко знаходити СЦнформацСЦю щодо операцСЦй, здСЦйснених банком.

РОЗДРЖЛ 3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛРЖК ОПЕРАЦРЖЙ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ СУБтАЩРДКТРЖВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В НАЦРЖОНАЛЬНРЖЙ ВАЛЮТРЖ НА ПРИКЛАДРЖ ДОСВРЖДУ ЛЬВРЖВСЬКОРЗ ФРЖЛРЖРЗ АКРЖБ "УКРСИББАНК»


3.1 Умови вСЦдкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку в нацСЦональнСЦй валютСЦ субтАЩСФкта господарськоСЧ дСЦяльностСЦ у ЛьвСЦвськСЦй фСЦлСЦСЧ АКРЖБ "УкрСиббанк»


ЛьвСЦвська фСЦлСЦя АКРЖБ "УкрСиббанк» у своСЧй роботСЦ з поточними рахунками субтАЩСФктСЦв господарювання використовуСФ такСЦ нормативнСЦ документи:

 • Стандарти УкраСЧни:

Закон УкраСЧни "Про платСЦжнСЦ системи та переказ коштСЦв в УкраСЧнСЦ» (СЦз змСЦнами)

 • Стандарти НБУ:

ВлРЖнструкцСЦя про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах», затверджена Постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 12.11.2003р. N 492,

ВлРЖнструкцСЦя про безготСЦвковСЦ розрахунки в УкраСЧнСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ», затверджна постановою ПравлСЦння НБУ №22 вСЦд 21.01.2004р.

ВлПоложення про органСЦзацСЦю операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ в банках УкраСЧни», затверджене Постановою ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 18.06.2003р. №254 (СЦз змСЦнами СЦ доповненнями).

 • ВнутрСЦшнСЦ стандарти:

ВлПоложення про вСЦдкриття та ведення рахункСЦв клСЦСФнтСЦв-фСЦзичних осСЦб, в тому числСЦ переказ готСЦвкових коштСЦв з цих рахункСЦв за допомогою платСЦжних СЦнструментСЦв та зарахування коштСЦв на них, затверджене протоколом ПравлСЦння АКРЖБ "УкрСиббанк» №14 вСЦд 26.04.2004.;

ВлПоложення про вСЦдкриття та ведення поточних рахункСЦв у нацСЦональнСЦй валютСЦ клСЦСФнтСЦв-юридичних осСЦб, в тому числСЦ переказ готСЦвкових коштСЦв з цих рахункСЦв за допомогою платСЦжних СЦнструментСЦв та зарахування коштСЦв на них», затверджене протоколом ПравлСЦння №14 вСЦд 26.04.2004.;

ВлПоложення про ведення рахункСЦв клСЦСФнтСЦв-фСЦзичних осСЦб (резидентСЦв та нерезидентСЦв) в СЦноземнСЦй валютСЦ та клСЦСФнтСЦв - нерезидентСЦв в грошовСЦй одиницСЦ УкраСЧни», затверджене протоколом ПравлСЦння №14 вСЦд 26.04.2004.;

ВлПоложення про ведення рахункСЦв клСЦСФнтСЦв-юридичних осСЦб (резидентСЦв та нерезидентСЦв) в СЦноземнСЦй валютСЦ та клСЦСФнтСЦв - нерезидентСЦв в грошовСЦй одиницСЦ УкраСЧни», затверджене протоколом ПравлСЦння №14 вСЦд 26.04.2004.;

ВлПорядок використання грошових засобСЦв на рахунках фСЦзичних осСЦб довСЦреними особами СЦ законними представниками клСЦСФнтСЦв», затверджений Наказом по Банку №19 вСЦд 06.01.2006.;

ВлПорядок залучення СЦ обслуговування фСЦзичних осСЦб тАУ одержувачСЦв пенсСЦй та соцСЦально-орСЦСФнтованих виплат установами АКРЖБ "УкрСиббанк», затверджений Наказом по Банку №166-а вСЦд 17.05.2004.;

ВлПоложення про безготСЦвковСЦ розрахунки в нацСЦональнСЦй валютСЦ в установах АКРЖБ "УкрСиббанк», затверджене Наказом по Банку № 617 вСЦд 03.08.2005р.;

ВлПрограма СЦдентифСЦкацСЦСЧ та вивчення клСЦСФнтСЦв банку», затверджена Протоколом ПравлСЦння Банку №10 вСЦд 03.04.2006р.;

ВлПоложення про здСЦйснення банками фСЦнансового монСЦторингу», затверджене Постановою ПравлСЦння НБУ 14.05.2003р. № 189;

ВлПрограма здСЦйснення фСЦнансового монСЦторингу в АКРЖБ "УкрСиббанк» - ОперацСЦСЧ з безготСЦвковими засобами , затверджена ПравлСЦнням АКРЖБ "УкрСиббанк» (протокол №10 вСЦд 03.04.2006р.).

Розрахункове обслуговування клСЦСФнтСЦв здСЦйснюСФться операцСЦйною вертикаллю на ТТ, контролюСФться вСЦддСЦлом органСЦзацСЦСЧ безготСЦвкових розрахункСЦв з клСЦСФнтами УОР РД, вСЦддСЦлом супроводження пасивних операцСЦй УправлСЦння розрахункСЦв по банкСЦвським операцСЦям Департаменту операцСЦйних розрахункСЦв ГБ.

ЗберСЦгання договорСЦв банкСЦвського рахунку (в металевих шафах) входить до функцСЦональних обов'язкСЦв начальникСЦв ТТ.

Розрахункове обслуговування клСЦСФнтСЦв тАУ субтАЩСФктСЦв господарювання здСЦйснюСФться, як правило, через поточнСЦ рахунки в нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютах СЦ поточнСЦ бюджетнСЦ рахунки в нацСЦональнСЦй валютСЦ УкраСЧни, якСЦ вСЦдкриваються вСЦдповСЦдно до РЖнструкцСЦСЧ № 492.

У порядку, передбаченому вказаним нормативним документом та внутрСЦшнСЦми положеннями, для здСЦйснення безготСЦвкових розрахункСЦв поточнСЦ рахунки вСЦдкриваються також СЦ фСЦзичним особам.

ПоточнСЦ рахунки юридичних та фСЦзичних осСЦб вСЦдкриваються в модулСЦ АМ АБС "SAP for Banking».

СубтАЩСФкти господарювання можуть вСЦдкривати поточнСЦ рахунки фСЦзичним особам для здСЦйснення деяких видСЦв виплат на користь фСЦзичних осСЦб (заробСЦтноСЧ плати, дивСЦдендСЦв, стипендСЦй, пенсСЦй, соцСЦальноСЧ допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо), уклавши з банком договСЦр про вСЦдкриття поточних рахункСЦв на користь фСЦзичних осСЦб.

На пСЦдставСЦ копСЦй заяви пСЦдприСФмства про вСЦдкриття поточних рахункСЦв на користь фСЦзичних осСЦб пСЦсля заповнення в кожнСЦй з них роздСЦлу "ВСЦдмСЦтки банку» уповноважений працСЦвник банку вСЦдкриваСФ поточнСЦ рахунки фСЦзичним особам за перелСЦком СЦ формуСФ справи з юридичного оформлення рахункСЦв. Порядок копСЦювання заяви (пСЦдприСФмством або банком) у кСЦлькостСЦ, що дорСЦвнюСФ кСЦлькостСЦ фСЦзичних осСЦб, зазначенСЦй у перелСЦку, визначаСФться договором мСЦж банком та пСЦдприСФмством.

ВидатковСЦ операцСЦСЧ за цими рахунками здСЦйснюються пСЦсля звернення фСЦзичних осСЦб до банку (зокрема, для отримання грошей або платСЦжноСЧ картки), предтАЩявлення ними документСЦв, якСЦ дають змогу банку СЦдентифСЦкувати цих клСЦСФнтСЦв, укладення договору банкСЦвського рахунку та у разСЦ потреби тАУ заповнення картки СЦз зразками пСЦдписСЦв (додатоктАж)

ВСЦдповСЦдно до статтСЦ 1075 "РозСЦрвання договору банкСЦвського рахунку» ЦивСЦльного кодексу УкраСЧни банк маСФ право вимагати розСЦрвання договору банкСЦвського рахунка у разСЦ вСЦдсутностСЦ операцСЦй за цим рахунком протягом року, якщо СЦнше не встановлено договором.

Банк може вСЦдмовитися вСЦд договору банкСЦвського рахунка та закрити рахунок клСЦСФнта у разСЦ вСЦдсутностСЦ операцСЦй за рахунком клСЦСФнта протягом трьох рокСЦв пСЦдряд та вСЦдсутностСЦ залишку грошових коштСЦв на цьому рахунку. ЗазначенСЦ рахунки Банк виявляСФ за результатами щорСЦчноСЧ СЦнвентаризацСЦСЧ поточних рахункСЦв клСЦСФнтСЦв станом на 01.10.

Якщо на рахунку клСЦСФнта, за яким протягом трьох рокСЦв пСЦдряд вСЦдсутнСЦй рух, СФ залишок грошових коштСЦв, вСЦн перераховуСФться на рахунок 2903 "Кошти клСЦСФнтСЦв банку за недСЦючими рахунками» за умови забезпечення аналСЦтичного облСЦку цих коштСЦв СЦ збереження СЦнформацСЦСЧ щодо старого номеру рахунку клСЦСФнта, останньоСЧ операцСЦСЧ за цим рахунком тощо.

При цьому застосовуСФться механСЦзм змСЦни рахункСЦв вСЦдповСЦдно до роздСЦлу 19 РЖнструкцСЦСЧ про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах (п. РЖРЖ-5-2 цього роздСЦлу).

Банк маСФ забезпечити зберСЦгання справ з юридичного оформлення недСЦючих рахункСЦв у порядку, встановленому для дСЦючих рахункСЦв. Кошти клСЦСФнтСЦв, перенесенСЦ на балансовий рахунок 2903 "Кошти клСЦСФнтСЦв банку за недСЦючими рахунками», мають облСЦковуватись банком на цьому рахунку до моменту звернення "асникСЦв цих коштСЦв щодо розпорядження ними. ЗгСЦдно СЦз статтею 268 ЦивСЦльного Кодексу УкраСЧни на вимогу повернення вкладу не поширюСФться позовна давнСЦсть.

За наявностСЦ рСЦшення уповноваженого державного органу про скасування державноСЧ реСФстрацСЦСЧ пСЦдприСФмства або державноСЧ реСФстрацСЦСЧ фСЦзичноСЧ особи-пСЦдприСФмця, визнання в установленому порядку пСЦдприСФмства фСЦктивною або оголошення фСЦзичноСЧ особи померлою чи визнання безвСЦсно вСЦдсутньою банк закриваСФ рахунки таких осСЦб СЦ протягом трьох робочих днСЦв надаСФ СЦнформацСЦю спецСЦально уповноваженому органу виконавчоСЧ "ади з питань фСЦнансового монСЦторингу щодо таких рахункСЦв.

Залишки коштСЦв за такими рахунками перераховуються на аналСЦтичний рахунок "залишки коштСЦв клСЦСФнтСЦв при закриттСЦ рахункСЦв для наступного перерахування за призначенням» балансового рахунку 2909 "РЖнша кредиторська заборгованСЦсть за операцСЦями з клСЦСФнтами банку».

У разСЦ ненадходження протягом семи робочих днСЦв розпоряджень вСЦд спецСЦально уповноваженого органу виконавчоСЧ "ади з питань фСЦнансового монСЦторингу або рСЦшення суду стосовно вжиття чи невжиття заходСЦв щодо цих коштСЦв банк зараховуСФ цСЦ кошти на балансовий рахунок визначений НацСЦональним банком для облСЦку коштСЦв за недСЦючими рахунками клСЦСФнтСЦв (2903).

У разСЦ наявностСЦ на рахунку при закриттСЦ залишкСЦв коштСЦв банк видаСФ кошти клСЦСФнтовСЦ готСЦвкою або перераховуСФ такСЦ залишки на пСЦдставСЦ платСЦжного доручення на СЦнший рахунок клСЦСФнта, зазначений у заявСЦ. У день закриття рахунку Банк видаСФ клСЦСФнту довСЦдку про закриття рахунку.

Про закриття рахункСЦв клСЦСФнтСЦв тАУ субтАЩСФктСЦв господарювання, постСЦйного представництва, приватного нотарСЦуса або адвоката електронною поштою НацСЦонального банку УкраСЧни Банк надсилаСФ вСЦдповСЦдне повСЦдомлення органам державноСЧ податковоСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ протягом трьох днСЦв з дати закриття рахунку згСЦдно "Порядку подання податковим органам ПовСЦдомлення про вСЦдкриття (закриття) рахункСЦв у фСЦнансових установах» (наказ ДПА УкраСЧни № 306 вСЦд 01.08.2001р.) та "Порядку подання фСЦнансовими установами органам державноСЧ податковоСЧ служби повСЦдомлень про вСЦдкриття/закриття рахункСЦв платникСЦв податкСЦв СЦ зборСЦв (обов'язкових платежСЦв) та заповнення розрахункових документСЦв у разСЦ сплати (стягнення) платежСЦв до бюджету або повернення платежСЦв з бюджету» (наказ ДПА УкраСЧни № 301 вСЦд 01.07.2002р. СЦз змСЦнами СЦ доповненнями).

Справа з юридичного оформлення рахунку залишаСФться в банку СЦ зберСЦгаСФться ним протягом п'яти рокСЦв пСЦсля закриття рахунку.

ЗмСЦна рахункСЦв (процедура закриття ранСЦше вСЦдкритих рахункСЦв з одночасним вСЦдкриттям нових рахункСЦв клСЦСФнтСЦв не за СЧх СЦнСЦцСЦативою, у результатСЦ проведення якоСЧ змСЦнюються всСЦ або окремСЦ (один або кСЦлька) банкСЦвськСЦ реквСЦзити клСЦСФнтСЦв - назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку) вСЦдбуваСФться у разСЦ:

 • проведення реорганСЦзацСЦСЧ в межах одного банку;
 • проведення реорганСЦзацСЦСЧ банкСЦв шляхом злиття, приСФднання, подСЦлу, перетворення;
 • змСЦни мСЦiезнаходження банку, у результатСЦ якоСЧ змСЦнюСФться код банку;
 • змСЦни порядку бухгалтерського облСЦку рахункСЦв клСЦСФнтСЦв.

Про змСЦну рахункСЦв банк завчасно повСЦдомляСФ всСЦх клСЦСФнтСЦв в письмовому виглядСЦ.

У разСЦ змСЦни рахункСЦв клСЦСФнтСЦв новСЦ справи з юридичного оформлення рахункСЦв не формуються. За потреби вони передаються СЦншому банку (установСЦ цього банку) за передавальним актом.

Про змСЦну рахункСЦв суб'СФктСЦв господарювання банк повСЦдомляСФ вСЦдповСЦднСЦ органи державноСЧ податковоСЧ служби згСЦдно "Порядку подання фСЦнансовими установами органам державноСЧ податковоСЧ служби повСЦдомлень про вСЦдкриття/закриття рахункСЦв платникСЦв податкСЦв СЦ зборСЦв (обов'язкових платежСЦв) та заповнення розрахункових документСЦв у разСЦ сплати (стягнення) платежСЦв до бюджету або повернення платежСЦв з бюджету», затвердженого Наказом ДержавноСЧ податковоСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ УкраСЧни № 301 вСЦд 01.07.2002р.(СЦз змСЦнами СЦ доповненнями).

Банк здСЦйснюСФ розрахунково-касове обслуговування своСЧх клСЦСФнтСЦв на пСЦдставСЦ вСЦдповСЦдних договорСЦв. Кошти з рахункСЦв клСЦСФнтСЦв Банк списуСФ тСЦльки за дорученнями "асникСЦв цих рахункСЦв або на пСЦдставСЦ платСЦжних вимог стягувачСЦв у разСЦ примусового списання коштСЦв.

УсСЦ операцСЦСЧ щодо безготСЦвкових розрахункСЦв оформлюються типовими первинними документами згСЦдно з додатками до РЖнструкцСЦСЧ про безготСЦвковСЦ розрахунки в УкраСЧнСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ, крСЦм випадкСЦв, якщо умовами договору про розрахунково-касове обслуговування передбачено подання платником електронних розрахункових документСЦв та визначенСЦ правила заповнення платником таких доручень, умови СЧх приймання та виконання Банком.

РозрахунковСЦ документи приймаються Банком до виконання без обмеження СЧх максимального або мСЦнСЦмального розмСЦру суми. ПлатежСЦ з рахункСЦв клСЦСФнтСЦв виконуються у межах залишкСЦв коштСЦв на початок операцСЦйного дня, а в разСЦ СЧх вСЦдсутностСЦ/ недостатностСЦ тАУ тСЦльки у випадках, коли це передбачено договором мСЦж Банком та платником.

ПлатСЦжнСЦ вимоги на примусове списання коштСЦв з рахункСЦв платникСЦв банк приймаСФ незалежно вСЦд наявностСЦ на них достатнього залишку коштСЦв та виконуСФ СЧх у межах залишку коштСЦв на рахунку у порядку, визначеному РЖнструкцСЦСФю про безготСЦвковСЦ розрахунки в УкраСЧнСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ, затвердженоСЧ Постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 21.01.2004 р. №22 СЦз змСЦнами СЦ доповненнями та Положенням про порядок виконання банками документСЦв на переказ, примусове списання СЦ арешт коштСЦв в СЦноземних валютах та банкСЦвських металСЦв, затвердженим Постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 28.07.2008 р. №216.

На всСЦх примСЦрниках прийнятих розрахункових документСЦв на паперових носСЦях Банк платника обовтАЩязково заповнюСФ реквСЦзити "Дата надходження» СЦ "Дата виконання», засвСЦдчуючи СЧх пСЦдписом вСЦдповСЦдального виконавця та вСЦдбитком штампа Банку. На документах прийнятих банком пСЦсля закСЦнчення операцСЦйного часу, крСЦм того, ставиться штамп "ВечСЦрня». Якщо дата складання розрахункового документа збСЦгаСФться з датою його виконання, то реквСЦзит "Дата надходження» може не заповнюватись. РеквСЦзит "Дата надходження» заповнюСФться на платСЦжних дорученнях клСЦСФнтСЦв про сплату платежСЦв до бюджету незалежно вСЦд дати складання платником цього платСЦжного доручення.

РозрахунковСЦ документи, що надСЦйшли до Банку протягом операцСЦйного часу, виконуються в день СЧх надходження. РозрахунковСЦ документи, що надСЦйшли до Банку пСЦсля операцСЦйного часу, виконуються наступного дня або в день СЧх надходження, якщо це визначено договором обслуговування банкСЦвського рахунку. ТривалСЦсть операцСЦйного дня, операцСЦйного часу встановлюСФться Банком самостСЦйно, про що вказуСФться в наказСЦ по банку.

Для оперативного ведення клСЦСФнтом своСЧх рахункСЦв в АКРЖБ "УкрСиббанк» застосовуються системи дистанцСЦйного обслуговування клСЦСФнта:

 • ВлклСЦСФнт-банк» ;
 • ВлStarAccеss»
 • СЦншСЦ канали дистанцСЦйного доступу .

Використовуючи системи вСЦддаленого доступу, клСЦСФнт здСЦйснюСФ безготСЦвковСЦ розрахунки шляхом надання до банку електронних платСЦжних документСЦв.

Юридичною пСЦдставою для входження клСЦСФнта в системи електронних платежСЦв "клСЦСФнт-банк», "StarAccеss» СФ окремий договСЦр мСЦж ним i Банком.

БанкСЦвська частина систем "клСЦСФнт-банк» СЦ "StarAccеss» СФ невСЦдтАЩСФмною частиною операцСЦйного дня банку СЦ маСФ забезпечувати захист клСЦСФнтських розрахункових документСЦв у електронному виглядСЦ пСЦд час СЧх оброблення Банком. ЦСЦ системи передбачають перевСЦрку наведених електронних пСЦдписСЦв на кожному електронному розрахунковому документСЦ клСЦСФнта.

ЗвСЦряння початкових СЦ зворотних платежСЦв мСЦж банкСЦвською СЦ клСЦСФнтською частиною систем "клСЦСФнт-банк», "StarAccеss» здСЦйснюСФться наприкСЦнцСЦ операцСЦйного дня за допомогою "РеСФстру електронних платежСЦв за розрахунковими документами, якСЦ вСЦдправленСЦ в банк каналами звтАЩязку СЦ прийнятСЦ банком до оплати» (далСЦ тАУВлРеСФстр»). РеСФстр складаСФться в розрСЦзСЦ кожного клСЦСФнту СЦ мСЦстить повний перелСЦк реквСЦзитСЦв розрахункових документСЦв, вСЦдомостСЦ про дату СЦ час подання розрахункових документСЦв "асником рахунку до виконання, електроннСЦ пСЦдписи керСЦвника та головного бухгалтера "асника рахунку. Банк щоденно архСЦвуСФ електроннСЦ розрахунковСЦ документи, якСЦ вСЦдправленСЦ клСЦСФнтом, та зберСЦгаСФ СЧх протягом установленого строку.

За користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клСЦСФнта, банк сплачуСФ проценти, сума яких зараховуСФться на рахунок, якщо СЦнше не встановлено договором банкСЦвського рахунка або законом. Нарахування процентСЦв за залишками на поточних рахунках клСЦСФнтСЦв тАУ фСЦзичних осСЦб та пСЦдприСФмств Банк здСЦйснюСФ на пСЦдставСЦ Договору банкСЦвського рахунку (додатоктАж).

Порядок нарахування процентСЦв за залишками на поточних рахунках пСЦдприСФмств регламентуСФться Паспортом "Нарахування процентСЦв по залишках на поточних рахунках в нацСЦональнСЦй валютСЦ», затвердженого наказом №171 вСЦд 18.05.2004.

Проценти нараховуються за залишком коштСЦв на рахунку виходячи з фактичноСЧ кСЦлькостСЦ днСЦв перебування коштСЦв на рахунку (таблиця 3.1).

Сума процентСЦв зараховуСФться на рахунок клСЦСФнта у строки, встановленСЦ договором, а якщо такСЦ строки не встановленСЦ договором тАУ щомСЦсячно.

В разСЦ виплати нарахованих процентСЦв СЦноземним представництвам, нерезидентам тАУ СЦнвесторам Банк повинен утримати податок на дохСЦд нерезидента з суми сплачених процентСЦв за ставкою згСЦдно Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств», якщо СЦнше не передбачено дСЦючими мСЦжнародними договорами УкраСЧни про уникнення подвСЦйного оподаткування. Податок на дохСЦд нерезидента нараховуСФться у нацСЦональнСЦй валютСЦ за курсом, встановленим НБУ на день виплати доходу нерезиденту та перераховуСФться до Держбюджету в день виплати процентСЦв.


Таблиця 3.1

ОблСЦк нарахування та зарахування процентСЦв на рахунок клСЦСФнта

Дебет

Кредит

ПСЦдстава платежу

1. Нарахування процентСЦв

7020,7070,

2608,2658,

В нац. валютСЦ

7040

2628

3800

2608,2658,

В СЦноземнСЦй валютСЦ

2628

Ва

7020,7070,

3801

ЕквСЦвалент суми нарахованих процентСЦв

7040

2. Виплата процентСЦв

2608,2658,

2600,2650,

На суму процентСЦв

2628

2620,2625

3. Нарахування виплат нерезиденту в нацСЦональнСЦй валютСЦ

7020

2608

На суму процентСЦв в податковому облСЦку (85%) та фСЦнансовому облСЦку (15%)

2608

2600

Виплата %% за вирахуванням суми податку

2608

3620

Нарахування податку на дохСЦд нерезидента одночасно з виплатою доходу

3620

Рахунок бюджету

Перерахування податку в бюджет

4. Нарахування виплат нерезиденту в СЦноземнСЦй валютСЦ

3800

2608

На суму процентСЦв

7020

3801

ВСЦдображення нарахованих процентСЦв в податковому облСЦку (85%) та фСЦнансовому облСЦку (15%)

2608

1919

Виплата %% за вирахуванням суми податку

2608

3800

Нарахування податку на дохСЦд нерезидента одночасно з виплатою доходу

3620

Рахунок бюджету

Перерахування податку в бюджет


Якщо програмним забезпеченням банку передбачено щоденне нарахування та зарахування процентСЦв на рахунок клСЦСФнта (згСЦдно договорСЦв), в тому числСЦ за картковими рахунками, то Банк не вСЦдображаСФ проценти за рахунками нарахованих витрат:

Дебет - 7 кл.

Кредит - ПоточнСЦ рахунки клСЦСФнтСЦв.

Нарахування доходСЦв за розрахунково-касове обслуговування здСЦйснюСФться на пСЦдставСЦ Договору банкСЦвського рахунку, яким передбачаСФться договСЦрне списання плати за обслуговування рахунку СЦ наданСЦ послуги, шляхом списання коштСЦв з рахунку клСЦСФнта згСЦдно тарифСЦв Банку, що дСЦють на день проведення операцСЦСЧ (-СЦй) чи надання послуг.

Нарахування доходСЦв за розрахунково-касовим обслуговуванням вСЦдображене в таблиця 3.2.


Таблиця 3.2

Нарахування доходСЦв за розрахунково-касовим обслуговуванням

Дебет

Кредит

ПСЦдстава платежу

1. Нарахування комСЦсСЦйного доходу за РКО

3570

6110

В нац. валютСЦ

3570

3800

В СЦноземнСЦй валютСЦ

3801

6110

ЕквСЦвалент суми нарахованих доходСЦв

3579

3570

НарахованСЦ доходи, що простроченСЦ

2. Сплата комСЦсСЦСЧ за РКО

2600,2620,

2625,2650,

1002

3570,3579

На суму комСЦсСЦСЧ

АБО:2600,2620,

2625,2650,1002

6110У сучасних умовах процес бухгалтерського облСЦку в банках автоматизований. У зв'язку з цим, з метою збереження СЦнформацСЦСЧ про кожний окремий об'СФкт аналСЦтичного облСЦку, оптимСЦзацСЦСЧ його ведення СЦ пСЦдготовки звСЦтностСЦ комерцСЦйними банками, НацСЦональним банком УкраСЧни було розроблено "МетодичнСЦ вказСЦвки щодо ведення параметрСЦв аналСЦтичного облСЦку».

Застосування мСЦжнародних принципСЦв та стандартСЦв бухгалтерського облСЦку даСФ можливСЦсть складати фСЦнансову звСЦтнСЦсть, яка достатньою мСЦрою вСЦдтворюСФ вСЦрогСЦдну та зрозумСЦлу картину господарсько-фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ банку.


ВИСНОВКИ


СьогоднСЦ та й на перспективу стратегСЦя бСЦльшостСЦ украСЧнських банкСЦв спрямовуСФться на розширення клСЦСФнтськоСЧ бази СЦ зростання обсягу послуг, що надаються, тобто плануСФться стабСЦльне збСЦльшення кСЦлькостСЦ клСЦСФнтСЦв СЦ вСЦдповСЦдне зростання обсягу залучених коштСЦв. В умовах конкуренцСЦСЧ на ринку банкСЦвських послуг вимогливСЦсть клСЦСФнтСЦв до якостСЦ розрахунково-касового обслуговування значно зростаСФ. Одним СЦз основних критерСЦСЧв вибору СФ надСЦйнСЦсть банку, його СЦмСЦдж. За цих умов досить важливе значення маСФ початкова точка взаСФмодСЦСЧ банку СЦ клСЦСФнта, тобто вСЦдкриття рахункСЦв.

Рахунки для зберСЦгання грошових коштСЦв СЦ здСЦйснення всСЦх видСЦв банкСЦвських операцСЦй вСЦдкриваються у будь-яких банках УкраСЧни за вибором клСЦСФнта СЦ за згодою цих банкСЦв.

Банки вСЦдкривають рахунки зареСФстрованим субтАЩСФктам пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ тАФ юридичним СЦ фСЦзичним особам, фСЦлСЦям, представництвам, вСЦддСЦленням, СЦншим вСЦдокремленим пСЦдроздСЦлам пСЦдприСФмств, у тому числСЦ структурним пСЦдроздСЦлам, що видСЦляються у процесСЦ приватизацСЦСЧ, а також представництвам юридичних осСЦб тАФ нерезидентСЦв, СЦноземним СЦнвесторам, фСЦзичним особам, виборчим фондам (полСЦтичних партСЦй, виборчих блокСЦв партСЦй та кандидатСЦв у народнСЦ депутати). Порядок проведення операцСЦй на рахунках у нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютСЦ регулюСФться чинним законодавством УкраСЧни, нормативними актами НацСЦонального банку УкраСЧни. ОсновнСЦ положення викладенСЦ в "РЖнструкцСЦСЧ про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах», затвердженСЦй Постановою № 492 ПравлСЦння НБУ вСЦд 12.11.2003р.

У процесСЦ надання банкСЦвських послуг СЦ отримання прибутку домСЦнуСФ рух фСЦнансового капСЦталу, здебСЦльшого у формСЦ залучених коштСЦв клСЦСФнтСЦв. ВСЦдповСЦдно, у системСЦ облСЦку необхСЦдно забезпечити вСЦдображення всСЦх аспектСЦв залучення коштСЦв СЦ СЧх розмСЦщення.

Банк СФ розрахунковим центром СЦ посередником у фСЦнансових операцСЦях, що СЧх виконують його клСЦСФнти. Цим пояснюСФться активна участь банку в роботСЦ багатьох пСЦдприСФмств рСЦзних галузей СЦ форм "асностСЦ. Саме тому важливим завданням дСЦючоСЧ системи облСЦку СФ вСЦдображення виконаних операцСЦй за дорученнями клСЦСФнтСЦв на СЧхнСЦх поточних рахунках.

Бухгалтерський облСЦк надаСФ користувачам для прийняття рСЦшень повну, правдиву СЦ неупереджену СЦнформацСЦю про фСЦнансове становище, результати дСЦяльностСЦ СЦ рух коштСЦв пСЦдприСФмства, якСЦ необхСЦднСЦ для забезпечення СФдностСЦ виробництва й обСЦгу СЦ опосередковують змСЦну форм руху авансованого капСЦталу з грошовоСЧ форми в товарну, СЦ навпаки - з товарноСЧ в грошову, внаслСЦдок чого обрану тему вважаю актуальною. З поточного рахунка пСЦдприСФмство оплачуСФ операцСЦСЧ, що забезпечують виробничо-господарську, комерцСЦйну та СЦншу дСЦяльнСЦсть; розрахунки за товарно-матерСЦальнСЦ цСЦнностСЦ з постачальниками СЦ покупцями продукцСЦСЧ; наданСЦ СЦ отриманСЦ послуги; сплата обов'язкових платежСЦв до бюджету СЦ державних фондСЦв; операцСЦСЧ, пов'язанСЦ СЦз забезпеченням "асних соцСЦально-побутових потреб, та СЦншСЦ операцСЦСЧ вСЦдповСЦдно до статутноСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства. З поточного рахунка банк видаСФ готСЦвку на оплату працСЦ, виплату допомоги по тимчасовСЦй непрацездатностСЦ, дивСЦдендСЦв (доходСЦв), на господарськСЦ та СЦншСЦ потреби. Видачу готСЦвкових грошових коштСЦв, а також безготСЦвковСЦ перерахування з поточного рахунка пСЦдприСФмства банк проводить на пСЦдставСЦ наказСЦв "асника рахунка або з його згоди (акцепту). БезготСЦвковСЦ розрахунки мСЦж суб'СФктами пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ здСЦйснюються у нацСЦональнСЦй валютСЦ УкраСЧни через установи банкСЦв шляхом перерахування коштСЦв з рахунка платника на рахунок одержувача, за рСЦзними формами, наявнСЦсть яких пов'язана з використанням рСЦзних видСЦв розрахункових документСЦв. ЗдСЦйснюються вони за допомогою таких форм розрахункових документСЦв: платСЦжними дорученнями; платСЦжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платСЦжними вимогами; СЦнкасовими дорученнями (розпорядженнями). Розрахунки платСЦжними дорученнями СФ однСЦСФю з найбСЦльш поширених форм розрахункСЦв як при мСЦжмСЦських, так СЦ мСЦських розрахунках. За допомогою платСЦжних доручень пСЦдприСФмство здСЦйснюСФ розрахунки з постачальниками СЦ пСЦдрядчиками у разСЦ передоплати або за домовленСЦстю; з бюджетом по податках та СЦнших платежах; з ПенсСЦйним фондом СЦ Фондом соцСЦального страхування; з органами МСЦнСЦстерства зв'язку за послуги тощо. ПСЦдприСФмство одержуСФ готСЦвку з вищезазначених рахункСЦв в установах банкСЦв у межах готСЦвкових коштСЦв СЦ витрачаСФ СЧСЧ на цСЦлСЦ, якСЦ визначенСЦ в грошовому чеку СЦ не суперечать чинному законодавству.

ОрганСЦзацСЦя аналСЦтичного облСЦку базуСФться на нових пСЦдходах до параметрСЦв аналСЦтичних рахункСЦв, що в цСЦлому визначаСФ окремий блок питань у загальнСЦй програмСЦ реформування бухгалтерського облСЦку в банках УкраСЧни. Параметри аналСЦтичного облСЦку та СЦншСЦ параметри, що деталСЦзують СЦнформацСЦю про операцСЦСЧ клСЦСФнтСЦв банку, СФ неодмСЦнною умовою акумуляцСЦСЧ бази даних для формування фСЦнансовоСЧ та статистичноСЧ звСЦтностСЦ.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОРЗ ЛРЖТЕРАТУРИ


 1. Господарський кодекс УкраСЧни вСЦд 01.16.2003р. № 436-IV зСЦ змСЦнами та доповненнями // -п.1-С.44- гл. 4
 2. Закон УкраСЧни "Про платСЦжнСЦ системи та переказ грошей в УкраСЧнСЦ» вСЦд 05.04.2001р.
 3. Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть: Закон УкраСЧни вСЦд 07.12.2000р., зСЦ змСЦнами та доповненнями // Ч.3 С.64
 4. Про запобСЦгання та протидСЦю легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом: Закон УкраСЧни вСЦд 28.11.2002р., № 249-РЖV, зСЦ змСЦнами та доповненнями // С.5-6
 5. РЖнструкцСЦя про безготСЦвковСЦ розрахунки в УкраСЧнСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ: Затверджено постановою № 132 ПравлСЦння НБУ вСЦд 15.04.2005р. зСЦ змСЦнами та доповненнями
 6. РЖнструкцСЦя про застосування Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку банкСЦв УкраСЧни: Затверджено постаново № 280 ПравлСЦння НБУ вСЦд 17.06.2004р. зСЦ змСЦнами та доповненнями.
 7. РЖнструкцСЦя про касовСЦ операцСЦСЧ в банках УкраСЧни : Затверджено постановою № 337 ПравлСЦння НБУ вСЦд 14.09.03р.// Г.3 п.4- Г.2 п.3
 8. РЖнструкцСЦя про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютах: Затверджено постановою № 492 ПравлСЦння НБУ вСЦд 12.11.2003р., зСЦ змСЦнами та доповненнями // п. 2.6 гл.2- п. 3.2, гл3- п. 5.3-5.7 гл.5
 9. РЖнструкцСЦя з бухгалтерського облСЦку операцСЦй з готСЦвковими коштами та банкСЦвськими металами в банках УкраСЧни: Затверджено постановою № 495 ПравлСЦння НБУ вСЦд 20.10.2004р.
 10. Положення про здСЦйснення банками фСЦнансового монСЦторингу: Затверджено постановою № 189 ПравлСЦння НБУ вСЦд 14.05.2003р. зСЦ змСЦнами та доповненнями // Г.3 п.3.8
 11. ГрошСЦ та кредит: ПСЦдручник / М.РЖ. Савлук та СЦн.. тАУ К.: КНЕУ, 2001р.
 12. КСЦндрацька Л. М. Бухгалтерський облСЦк у комерцСЦйних банках УкраСЧни: Навч. посСЦбник.ВатАФ К.: КНЕУ, 1999. тАФ 432 с.
 13. Коцовська Р.Р., Табачук Г.П., РичакСЦвська В.РЖ., Груздевич Я.В., Вознюк М.А. ОперацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв. тАУ 3-тСФ вид., доп.-Л: ЛБРЖ НБУ, 2003- 424с.
 14. Кредитна система УкраСЧни СЦ банкСЦвськСЦ технологСЦСЧ : За ред. д-ра екон. наук проф. РЖ.В. Сала тАУ Л:НБУ, 2002 тАУ 1 книга, 515с.
 15. ссылка на сайт удаленаa>
 16. www.visnuk.com.ua
 17. www.glavbuh.org


ДОДАТОК А


_______________________________

(назва банку-емСЦтента)

Заява

про перерахування коштСЦв N ___

вСЦд "___" ____________ 200_ р.

Я, __________________________________________________________________,

(прСЦзвище, СЦм'я, по батьковСЦ)

паспорт серСЦСЧ ___________ N ____________, виданий "_____" _______________________ 200_ р.

(словом)

__________________________________________________________________,

(ким)

прошу перерахувати з мого рахунку ___________________________________________________

(номер)

__________________________________________________________________

(сума цифрами та словами)

для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим чеком) __________________:

(номер)

для отримання чековоСЧ книжки (розрахункового чека);

для поповнення коштСЦв на рахунку за чековою книжкою (розрахунковим чеком) (потрСЦбне пСЦдкреслити).

ПСЦдпис клСЦСФнта __________________________

Заяву прийняв __________________________

(пСЦдпис)

ДОДАТОК Б


ПовСЦдомлення

про помилковий переказ

вСЦд "___" ____________ 200_ р.

N ______


кому __________________________________________________________________

(назва юридичноСЧ/фСЦзичноСЧ особи або банку, якСЦй/якому надсилаСФться це повСЦдомлення)

1. Банком ___________________________ помилково переказанСЦ __________________________

(назва банку, його код)                                        (дата)

кошти в сумСЦ _____________________ за розрахунковим документом ______________________

(цифрами, словами)                                        (назва, його дата СЦ номер)

з рахунку _____________________ платника ___________________________________________

(номер)                                        (назва платника, його код)

на рахунок __________________ отримувача ___________________________________________.

(номер)                        (назва неналежного отримувача, його код)

2. Прошу протягом трьох днСЦв вСЦд дати одержання цього повСЦдомлення

повернути суму _________________ банку _____________________________________________

(цифрами, словами)        (назва банку, що помилково переказав кошти, його код)

на рахунок __________________________________________________________________

(номер внутрСЦшнього рахунку, з якого банк за рахунок "асних коштСЦв перерахував СЧх

__________________________________________________________________

належному отримувачу)

ПСЦдписи банку* ________________

________________

________________

М. П.

Отримано банком

неналежного отримувача**

________________________

(дата, пСЦдпис)

--------------------

* ПовСЦдомлення засвСЦдчуСФться пСЦдписами головного бухгалтера (його заступника), працСЦвника, на якого покладено функцСЦСЧ контролю, та вСЦдповСЦдального виконавця банку.

** ЗаповнюСФться в разСЦ надсилання повСЦдомлення через банк, що обслуговуСФ неналежного отримувача.

Страницы: Назад 1 Вперед