УправлСЦння ресурсами банку (на прикладСЦ ЗАТ "АкцСЦонерний КомерцСЦйний Промислово-СЦнвестицСЦйний б

дипломная работа: Банковское дело

Документы: [1]   Word-187911.doc Страницы: Назад 1 Вперед

ЗАХРЖДНО-ДОНБАСЬКИЙ РЖНСТИТУТ ЕКОНОМРЖКИ РЖ УПРАВЛРЖННЯ

КАФЕДРА ФРЖНАНСРЖВ
ДИПЛОМНА РОБОТА

УПРАВЛРЖННЯ РЕСУРСАМИ БАНКУ (НА ПРИКЛАДРЖ АКЦРЖОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АКЦРЖОНЕРНИЙ КОМЕРЦРЖЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-РЖНВЕСТИЦРЖЙНИЙ БАНК»)
Павлоград - 2008

Реферат


ОбтАЩСФкт дипломного дослСЦдження - дСЦяльнСЦсть комерцСЦйного банку по залученню депозитних коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб на прикладСЦ дСЦяльностСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» та СЦнших комерцСЦйних банкСЦв УкраСЧни першоСЧ групи рейтингу НацСЦонального банку УкраСЧни.

Предмет дипломного дослСЦдження - комплекс системи управлСЦння вартСЦстю та рентабельнСЦстю залучених депозитних коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007Варр., а також в СЦнших банкСЦвських установах УкраСЧни.

Мета дипломного дослСЦдження - обТСрунтування важливостСЦ СЦнтегрованого управлСЦння активами та пасивами комерцСЦйного банку, розкриття дСЦючоСЧ практики залучення депозитних коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», а також пошук напрямкСЦв удосконалення розвитку програмних моделей управлСЦння оптимальнСЦстю структури залучених депозитних коштСЦв в комерцСЦйному банку.

АктуальнСЦсть та доцСЦльнСЦсть проведення дослСЦджень методСЦв управлСЦння залученими депозитними коштами в комерцСЦйних банках полягаСФ в необхСЦдностСЦ впровадження методологСЦСЧ комплексного аналСЦзу ефективностСЦ дСЦяльностСЦ комерцСЦйного банку не тСЦльки в внутрСЦшньому мСЦкросередовищСЦ, але СЦ при аналСЦзСЦ положення банку у банкСЦвськСЦй системСЦ (макросередовищСЦ).

Практична цСЦннСЦсть отриманих результатСЦв дипломного дослСЦдження полягаСФ в розвитку комплексних пСЦдходСЦв до аналСЦзу ефективностСЦ полСЦтики застосування фСЦнансового важеля зростання рентабельностСЦ статутного капСЦталу банку за рахунок структуризацСЦСЧ залучених та запозичених коштСЦв.

Вступ


АктуальнСЦсть обраноСЧ теми дипломного проекту та доцСЦльнСЦсть проведення дослСЦджень для оцСЦнки стану та перспектив розвитку методСЦв управлСЦння залученими депозитними коштами в комерцСЦйних банках полягаСФ в необхСЦдностСЦ впровадження методологСЦСЧ комплексного аналСЦзу ефективностСЦ дСЦяльностСЦ комерцСЦйного банку не тСЦльки в внутрСЦшньому мСЦкросередовищСЦ, але СЦ при порСЦвняльному аналСЦзСЦ положення банку у банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни (макросередовищСЦ), оскСЦльки формування попиту та пропозицСЦСЧ на залученСЦ депозитнСЦ кошти СФ результатом конкурентноСЧ взаСФмодСЦСЧ банкСЦв банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни СЦ загального фСЦнансового стану юридичних СЦ фСЦзичних осСЦб в УкраСЧнСЦ, який формуСФ СЧх схильнСЦсть до пропозицСЦСЧ тимчасового збереження вСЦльних коштСЦв в банкСЦвськСЦй системСЦ.

ЗалученСЦ (на загальному фСЦнансово-депозитному ринку юридичних та фСЦзичних осСЦб) та запозиченСЦ (на мСЦжбанкСЦвському фСЦнансовому ринку) кошти комерцСЦйного банку СФ платними ресурсами, цСЦна на якСЦ залежить вСЦд СЧх виду, суми, валюти та строку залучення (запозичення).

ОбтАЩСФкт дипломного дослСЦдження - дСЦяльнСЦсть комерцСЦйного банку по залученню депозитних коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб на прикладСЦ дСЦяльностСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» та СЦнших комерцСЦйних банкСЦв УкраСЧни першоСЧ групи рейтингу НацСЦонального банку УкраСЧни.

Предмет дипломного дослСЦдження - комплекс системи управлСЦння вартСЦстю та рентабельнСЦстю залучених депозитних коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007Вар.р., а також в СЦнших банкСЦвських установах УкраСЧни.

Мета дипломного дослСЦдження - обТСрунтування важливостСЦ СЦнтегрованого управлСЦння активами та пасивами комерцСЦйного банку, розкриття дСЦючоСЧ практики залучення депозитних коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», а також пошук напрямкСЦв удосконалення розвитку програмних моделей управлСЦння оптимальнСЦстю структури залучених депозитних коштСЦв в комерцСЦйному банку.

Для досягнення поставленоСЧ мети в дипломнСЦй роботСЦ вирСЦшуються такСЦ завдання:

 • дослСЦджено сутнСЦсть та класифСЦкацСЦю ресурсноСЧ бази комерцСЦйного банку, як структурний розподСЦл коштСЦв на "асний капСЦтал, залученСЦ кошти юридичних та фСЦзичних осСЦб у виглядСЦ поточних та строкових депозитСЦв, запозиченСЦ кошти у СЦнших комерцСЦйних банкСЦв та НацСЦонального банку УкраСЧни у виглядСЦ короткострокових та довгострокових кредитСЦв;
 • дослСЦджено структуру залучених депозитних коштСЦв в ресурснСЦй базСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», СЧСЧ динамСЦку у 2004-2007 роках та порСЦвняльнСЦ особливостСЦ структур залучених депозитних коштСЦв в ресурсних базах СЦнших комерцСЦйних банках першоСЧ групи рейтингу НБУ;
 • розглянуто процес функцСЦонування та управлСЦння залученими депозитними коштами в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк»;
 • дослСЦджено структуру "асних та запозичених недепозитних коштСЦв в ресурснСЦй базСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», СЧСЧ динамСЦку у 2004-2007 роках та порСЦвняльнСЦ особливостСЦ структур "асних та недепозитних коштСЦв в ресурсних базах СЦнших комерцСЦйних банках першоСЧ групи рейтингу НБУ;
 • проведено аналСЦз дСЦючоСЧ практики управлСЦння залученими депозитними коштами в комерцСЦйних банках розвинутих краСЧн свСЦту;
 • проведена розробка регресСЦйноСЧ багатовимСЦрноСЧ математичноСЧ моделСЦ розрахунку впливу структури ресурсноСЧ бази (пасивСЦв) комерцСЦйного банку на рентабельнСЦсть його роботи;
 • на основСЦ розрахункСЦв побудованоСЧ моделСЦ запропоновано шляхи удосконалення оптимальноСЧ структури ресурсноСЧ бази в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» для пСЦдвищення рСЦвня рентабельностСЦ роботи банку;

На вирСЦшення проблеми оптимального управлСЦння залученими коштами в комерцСЦйних банках спрямованСЦ дослСЦдження, викладенСЦ в монографСЦях наступних авторСЦв: - АзаренковаВаГ.М., ВасюренкоВаО.В., ГерасимовичВаА.М., ЖуковВаЕ.Ф., КоцовськаВаР.Н., РичакСЦвська В.РЖ., МорозВаА.М., УкраСЧнська Л.О., СавлукВаМ.РЖ., ПановаВаГ.С., ПримосткаВаЛ.О., ПуховкСЦна М.Ф., СпСЦцин РЖ.О., СпСЦцин Я.О., ШевченкоВаР.РЖ.

В якостСЦ методологСЦчних СЦнструментСЦв дипломного дослСЦдження використовувались - СЦсторичний метод, структурний аналСЦз, первиннСЦ статистичнСЦ спостереження, групування та статистистичний аналСЦз хронологСЦчних рядСЦв параметрСЦв, методи порСЦвнянь, аналогСЦй, масштабування характеристик обтАЩСФктСЦв дослСЦдження в СФдину систему координат, економСЦчне моделювання та кореляцСЦйно-регресСЦйний аналСЦз за допомогою "електронних таблиць» EXCELтАС2007.

РЖнформацСЦйною базою дипломного дослСЦдження були - звСЦтнСЦ документи АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за 2004-2007 роки, статистичнСЦ матерСЦали НацСЦонального банку УкраСЧни, АсоцСЦацСЦСЧ украСЧнських банкСЦв, Держкомстату УкраСЧни.

Практична цСЦннСЦсть отриманих результатСЦв дипломного дослСЦдження полягаСФ в розвитку комплексних пСЦдходСЦв до аналСЦзу ефективностСЦ полСЦтики застосування фСЦнансового важеля зростання рентабельностСЦ статутного капСЦталу банку за рахунок структуризацСЦСЧ залучених та запозичених коштСЦв.

Так, полСЦтика екстенсивного зростання валюти балансу банку АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках та розширення його СЦнфраструктури з точки зору акцСЦонерСЦв, для яких СФдиним значимим показником ефективностСЦ депозитноСЧ полСЦтику залучення банком коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб СФ рентабельнСЦсть статутного капСЦталу ROE, тобто доходнСЦсть капСЦталу, вкладеного в акцСЦСЧ банку, - не СФ ефективною, оскСЦльки разом з полСЦтикою впровадження переорСЦСФнтацСЦСЧ банку з переважно юридичних клСЦСФнтСЦв в сторону ощадного банку для фСЦзичних осСЦб ROE зменшився з рСЦвня 16,2% за 2005 рСЦк до рСЦвня 8,7% за 2007 рСЦк, тобто дохСЦднСЦсть акцСЦй банку стала практично в 2 рази нижче ринковоСЧ доходностСЦ СЦнвестицСЦйного капСЦталу в УкраСЧнСЦ.

Впровадження пропозицСЦй СЦ рекомендацСЦй щодо шляхСЦв оптимСЦзацСЦСЧ структури залучених депозитних коштСЦв в комерцСЦйному банку, наданих в дипломнСЦй роботСЦ, дозволить:

 • зосередити увагу банкСЦвських установ на доцСЦльностСЦ оптимальних структурних обсягСЦв залучення депозитних коштСЦв вСЦдносно рСЦвня статутного капСЦталу з точки погляду на максимальний рСЦвень досягнення дивСЦдендноСЧ рентабельностСЦ роботи комерцСЦйного банку;
 • звернути увагу акцСЦонерСЦв комерцСЦйних банкСЦв на необхСЦднСЦсть оптимального нарощення "асного капСЦталу, оскСЦльки результати дипломного дослСЦдження доводять, що максимум частки ринку залучених коштСЦв не СФ основою для максимуму дивСЦдендноСЧ доходностСЦ акцСЦонерного капСЦталу банку, та навпаки, СЦснуСФ нелСЦнСЦйна функцСЦя рентабельностСЦ вСЦд структурноСЧ частки "асного капСЦталу.1. СутнСЦсть та структура ресурсСЦв банку, методи управлСЦння


1.1 Стан розвитку ресурсноСЧ бази банкСЦв на сучасному етапСЦ


За станом на 1 сСЦчня 2007 року лСЦцензСЦю НацСЦонального банку на здСЦйснення банкСЦвських операцСЦй в УкраСЧнСЦ мали 170 банкСЦв, у тому числСЦ: 135 банкСЦв (79,4% вСЦд загальноСЧ кСЦлькостСЦ дСЦючих банкСЦв) - акцСЦонернСЦ товариства (з них: 91 банк (53,5%) - вСЦдкритСЦ акцСЦонернСЦ товариства, 44 банки (25,9%) - закритСЦ акцСЦонернСЦ товариства), 35 банкСЦв (20,6%) - товариства з обмеженою вСЦдповСЦдальнСЦстю [81].

У 2006 року "асний капСЦтал (балансовий) банкСЦв збСЦльшився на 70,0% СЦ за станом на 01.01.2007Вар. становив 43,3 млрд. грн.

За 2006 рСЦк зобовтАЩязання банкСЦв УкраСЧни збСЦльшилися на 57,7% або на 108,7 млрд. грн. СЦ на 01.01.2007 становили 297,2 млрд. грн., в т.ч. нерезиденти - 23,7% вСЦд зобовтАЩязань.

ЗбСЦльшення зобов`язань банкСЦв вСЦдбулось, в основному, за рахунок строкових вкладСЦв (депозитСЦв) СЦнших банкСЦв та кредитСЦв, що отриманСЦ вСЦд СЦнших банкСЦв - на 40,2 млрд. грн. або в 2,5 разСЦв, збСЦльшення коштСЦв фСЦзичних осСЦб - на 33,5 млрд. грн. або на 46,2%, коштСЦв субтАЩСФктСЦв господарювання - на 15,7 млрд. грн. або на 25,6%, кредитСЦв, що отриманСЦ вСЦд мСЦжнародних та СЦнших фСЦнансових органСЦзацСЦй - на 4,8 млрд. грн. або в 2,4 рази, коррахункСЦв СЦнших банкСЦв - на 3,7 млрд. грн. або в 2 рази, цСЦнних паперСЦв "асного боргу - на 3,3 млрд. грн. або в 2,2 рази, субординованого боргу - на 2,1 млрд. грн. або на 83,0%.

Зобов`язання банкСЦв мають таку структуру. Кошти НацСЦонального банку УкраСЧни складають 0,5% вСЦд загальноСЧ суми зобовтАЩязань; коррахунки СЦнших банкСЦв - 2,5%; строковСЦ вклади (депозити) СЦнших банкСЦв та кредити, що отриманСЦ вСЦд СЦнших банкСЦв - 22,8%; кошти субтАЩСФктСЦв господарювання - 25,9%; кошти фСЦзичних осСЦб - 35,7%; кошти небанкСЦвських фСЦнансових установ - 2,5%; кошти бюджету та позабюджетних фондСЦв - 0,6%; кредити, що отриманСЦ вСЦд мСЦжнародних та СЦнших фСЦнансових органСЦзацСЦй - 2,8%, цСЦннСЦ папери "асного боргу - 2,1%; субординований борг - 1,6%; СЦншСЦ зобов`язання - 3,0%.

Банки мають таку структуру коштСЦв населення з точки зору строковостСЦ. СтроковСЦ кошти складають 81,8 млрд. грн. або 77,2% вСЦд загальноСЧ суми вкладСЦв, а кошти до запитання - 24,2 млрд. грн. або 22,8%. Кошти в нацСЦональнСЦй валютСЦ складають 53,8% вСЦд загальноСЧ суми коштСЦв фСЦзичних осСЦб.

ЗгСЦдно рСЦшення комСЦсСЦСЧ НБУ з питань нагляду та регулювання дСЦяльностСЦ банкСЦв [19], визначено такСЦ граничнСЦ межСЦ розмСЦру активСЦв для окремих груп банкСЦв банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни на 2007 рСЦк:

-Вагрупа I: бСЦльше 5000 млн. грн.; - група II: бСЦльше 2000 млн. грн.;

-Вагрупа III: бСЦльше 700 млн. грн.; - група IV: менше 700 млн. грн.


Таблиця 1.1. Групування банкСЦв на 2007 рСЦк за розмСЦром активСЦв за станом на 01.12.2006 [19], (тис. грн.)

N з/п

Назва банку

Активи


Група 1.


1

ПРИВАТБАНК

31 556 790

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (бувший АППБ "АВАЛЬ»)

26 174 268

3

УКРСИББАНК

21 118 102

4

ПРОМРЖНВЕСТБАНК

17 498 664

5

УКРЕКСРЖМБАНК

17 358 945

6

УКРСОЦБАНК

15 701 129

7

ОТП БАНКВа(бувший РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАРЗНА)

10 668 667

8

ОЩАДБАНК

10 472 989

9

ВлНАДРА»

9 654 333

10

ВлФРЖНАНСИ ТА КРЕДИТ»

6 950 295

11

КРЕДИТПРОМБАНК

6 687 150

12

ВлФОРУМ»

6 581 898

13

БРОКБРЖЗНЕСБАНК

6 431 775

14

УКРПРОМБАНК

6 176 224

15

ПЕРШИЙ УКР. МРЖЖНАРОДНИЙ БАНК

5 631 563

Таблиця 1.2. Групування банкСЦв на 2008 рСЦк за розмСЦром активСЦв за станом на 01.01.2008 [19]


За станом на 01.01.2008 року банкСЦвська система УкраСЧни маСФ наступнСЦ характеристики зростання депозитноСЧ бази залучених коштСЦв [81].

ЗобовтАЩязання банкСЦв УкраСЧни за 2007 рСЦк збСЦльшилися на 230,8 млрд. грн. або на 77,5% СЦ на 01.01.2008 становили 528,4 млрд. грн.

Зобов`язання банкСЦв мають таку структуру. Кошти НацСЦонального банку УкраСЧни складають 0,3% вСЦд загальноСЧ суми зобовтАЩязань; залишки на коррахунках СЦнших банкСЦв - 2,4%; строковСЦ вклади (депозити) СЦнших банкСЦв та кредити, що отриманСЦ вСЦд СЦнших банкСЦв - 29,4%; кошти субтАЩСФктСЦв господарювання - 21,2%; кошти фСЦзичних осСЦб - 30,9%; кошти небанкСЦвських фСЦнансових установ - 3,0%; кошти бюджету та позабюджетних фондСЦв - 0,8%; кредити, що отриманСЦ вСЦд мСЦжнародних та СЦнших фСЦнансових органСЦзацСЦй - 3,5%; цСЦннСЦ папери "асного боргу - 3,7%; субординований борг - 1,5%; СЦншСЦ зобов`язання - 3,3%.

Банки мають таку структуру коштСЦв населення з точки зору строковостСЦ. СтроковСЦ кошти складають 125,6 млрд. грн. або 76,8% вСЦд загальноСЧ суми коштСЦв населення, а кошти до запитання - 37,9 млрд. грн. або 23,2%. Кошти в нацСЦональнСЦй валютСЦ складають 60,1% вСЦд загальноСЧ суми коштСЦв фСЦзичних осСЦб.

Протягом 2007 року активи банкСЦв збСЦльшилися на 258,1 млрд. грн. або на 75,9% СЦ становлять 598,3 млрд. грн. ЗагальнСЦ активи збСЦльшились на 264,5 млрд. грн. або на 74,9% СЦ складають 617,6 млрд. грн. ЗбСЦльшення загальних активСЦв вСЦдбулось, в основному, за рахунок збСЦльшення кредитСЦв, наданих банками, - на 216,7 млрд. грн. або на 80,3%, з них: кредитСЦв, що наданСЦ субтАЩСФктам господарювання - на 108,5 млрд. грн. або на 64,7%, кредитСЦв, наданих фСЦзичним особам, - на 75,9 млрд. грн. або на 97,6%.

Продовжували зростати довгостроковСЦ кредити. Протягом 2007 року вони збСЦльшилися на 85,7% СЦ на 01.01.2008 становили 291,9 млрд. грн. або 60,0% вСЦд наданих кредитСЦв. Такий темп зростання СФ ризиком для депозитноСЧ бази, яка СФ, в основному, короткостроковою (не бСЦльше 1,2 року).

В табл. К.1 - К.3 Додатку К наведенСЦ данСЦ по регулюючСЦй ролСЦ НБУ в формуваннСЦ вартостСЦ депозитСЦв - нижнього рСЦвня депозитноСЧ ставки для банкСЦв, оскСЦльки облСЦкова ставка та ставки рефСЦнансування банкСЦв НБУ грають основну роль в оцСЦнцСЦ вартостСЦ грошей в грошовСЦй системСЦ УкраСЧни.


1.2 Поняття та класифСЦкацСЦя ресурсСЦв банку


Ресурси комерцСЦйного банку - це сукупнСЦсть грошових коштСЦв, що знаходяться у його розпорядженнСЦ СЦ використовуються ним для виконання активних операцСЦй. ОперацСЦСЧ, завдяки яким комерцСЦйнСЦ банки формують своСЧ ресурси, мають назву пасивних [28]. ЗгСЦдно з джерелами утворення банкСЦвських ресурсСЦв в СЦснуючСЦй банкСЦвськСЦй практицСЦ ресурси комерцСЦйних банкСЦв подСЦляють на "аснСЦ, залученСЦ та запозиченСЦ. У загальному обсязСЦ ресурсСЦв, якими володСЦСФ комерцСЦйний банк, переважають зобовтАЩязання банку.

ПСЦд зобовтАЩязаннями банку слСЦд розумСЦти вимоги до активСЦв банкСЦвськоСЧ установи, що зобовтАЩязують СЧСЧ сплатити фСЦксовану суму коштСЦв у визначений час у майбутньому. У бухгалтерському облСЦку до зобовтАЩязань включають кошти на поточних рахунках клСЦСФнтСЦв; кредиторську заборгованСЦсть, заборгованСЦсть за нарахованими процентами та вСЦдстрочену дебСЦторську заборгованСЦсть за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутрСЦшньо-банкСЦвськСЦ розрахунки (рис.Ва1.1-1.2).


Рис.Ва1.1. - Структура зобовтАЩязань банку [37]

Рис.Ва1.2. - Схема класифСЦкацСЦСЧ зобовтАЩязань банку за якСЦсним складом [37]


В економСЦчнСЦй лСЦтературСЦ зобовтАЩязання заведено подСЦляти на залученСЦ, запозиченСЦ кошти та технСЦчнСЦ запозиченСЦ поточнСЦ пасиви. ЗалученСЦ кошти СФ найбСЦльшою частиною зобовтАЩязань банку. Це основне джерело формування ресурсСЦв банку, якСЦ спрямовуються на проведення активних операцСЦй.

До залучених коштСЦв банку належать залишки коштСЦв на поточних, бюджетних рахунках клСЦСФнтСЦв, депозитнСЦ вклади фСЦзичних та юридичних осСЦб, вклади до запитання, залишки на пластикових платСЦжних картах, кредиторська заборгованСЦсть тощо.

У банкСЦвськСЦй практицСЦ залученСЦ кошти називають депозитними зобовтАЩязаннями. Депозит (вклад) - це зобовтАЩязання банку за тимчасово залученими коштами фСЦзичних СЦ юридичних осСЦб або цСЦнними паперами за вСЦдповСЦдну плату. Депозити утворюються за рахунок вкладу в банк суми грошей готСЦвкою або у безготСЦвковСЦй формСЦ, у виглядСЦ цСЦнного папера, що належить до оплати. Практично всСЦ клСЦСФнтськСЦ рахунки в пасивСЦ називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який рахунок, вСЦдкритий клСЦСФнтовСЦ в банку, на якому зберСЦгаються його грошовСЦ кошти. У свСЦтовСЦй практицСЦ СЧх частка в структурСЦ пасивСЦв становить вСЦд 60 до 80%.

ДепозитнСЦ операцСЦСЧ вСЦдСЦграють значну роль у дСЦяльностСЦ банку:

-ВадепозитнСЦ операцСЦСЧ СФ головним джерелом проведення активних СЦ, насамперед, пасивних операцСЦй. ВСЦд характеру депозитСЦв залежать види кредитних операцСЦй СЦ, вСЦдповСЦдно, розмСЦр доходу банку;

-Ваправильна органСЦзацСЦя депозитних операцСЦй забезпечуСФ лСЦквСЦднСЦсть комерцСЦйних банкСЦв;

-ВадепозитнСЦ операцСЦСЧ сприяють прискоренню безготСЦвкових розрахункСЦв;

-Варесурси, сформованСЦ за рахунок депозитних операцСЦй, зазвичай дешевшСЦ мСЦжбанкСЦвських кредитСЦв.

Водночас депозитнСЦ операцСЦСЧ мають певнСЦ недолСЦки:

-ВаоперацСЦСЧ щодо залучення коштСЦв у вклади повтАЩязанСЦ зСЦ значними маркетинговими зусиллями, грошовими СЦ матерСЦальними витратами комерцСЦйних банкСЦв. Це не даСФ змоги комерцСЦйному банку в разСЦ необхСЦдностСЦ оперативно отримувати грошовСЦ кошти для проведення активних операцСЦй, здСЦйснення непередбачених платежСЦв;

-ВамобСЦлСЦзацСЦя коштСЦв у вклади (депозити) в бСЦльшостСЦ випадкСЦв залежить вСЦд вкладникСЦв, а не вСЦд комерцСЦйного банку, якому часто важко, а то й неможливо досягти додаткового залучення коштСЦв;

-Вазагальний обсяг тимчасово вСЦльних грошових коштСЦв у рамках окремого банку або району обтАЩСФктивно обмежений.

Метою менеджменту в сферСЦ управлСЦння зобовтАЩязаннями банку СФ залучення достатнього обсягу коштСЦв з найменшими витратами для фСЦнансування тих активних операцСЦй, якСЦ маСФ намСЦр здСЦйснити банк СЦ пСЦдтримка достанього рСЦвня лСЦквСЦдностСЦ.

Основними завданнями щодо управлСЦння залученими коштами банку СФ:

 • дотримання нормативСЦв лСЦквСЦдностСЦ;
 • дотримання нормативСЦв обовтАЩязкового резервування;
 • реалСЦзацСЦя депозитноСЧ полСЦтики банку;
 • пСЦдтримка структури пасивСЦв (коефСЦцСЦСФнт фСЦнансового важеля) на рСЦвнСЦ, який вСЦдповСЦдаСФ стратегСЦчним цСЦлям банку;
 • використання пСЦдходСЦв до управлСЦння зобовтАЩязаннями, якСЦ вСЦдповСЦдають стратегСЦСЧ управлСЦння ризиком лСЦквСЦдностСЦ;
 • застосування СЦнструментСЦв управлСЦння зобовтАЩязаннями банку, адекватних стану фСЦнансового ринку;
 • встановлення вСЦдповСЦдностСЦ обсягСЦв СЦ структури зобовтАЩязань обсягам СЦ структурСЦ активних операцСЦй, спираючись на стратегСЦю СЦнтегрованого управлСЦння пасивами СЦ активами банку;
 • формування собСЦвартостСЦ ресурсСЦв на ринку, що забезпечують стабСЦльну доходнСЦсть активних операцСЦй.

Формування зобовтАЩязань банку знаходиться пСЦд впливом двох груп факторСЦв: зовнСЦшнСЦх СЦ внутрСЦшнСЦх [35]:

 1. До факторСЦв зовнСЦшнього впливу вСЦдносяться:

а) мСЦжнароднСЦ фактори:

-ВаконтАЩюнктура мСЦжнародних фСЦнансових ринкСЦв;

-Вадоступ банкСЦв УкраСЧни до кредитних ресурсСЦв на мСЦжнародних фСЦнансових ринках.

б) Фактори внутрСЦшньодержавнСЦ:

-ВаконтАЩюнктура ринку кредитних ресурсСЦв;

-ВаконтАЩюнктура фондового ринку;

-ВаконтАЩюнктура ринку нерухомостСЦ;

-Ваподаткове законодавство;

-ВаСЦнструментарСЦй НБУ з регулювання депозитних операцСЦй СЦ операцСЦй банкСЦв СЦз запозиченням коштСЦв в НБУ та СЦнших банках.

2. До факторСЦв внутрСЦшнього впливу вСЦдносяться:

-Вадоступ банку до мСЦжнародних фСЦнансових ринкСЦв, до коштСЦв мСЦжнародних фСЦнансових органСЦзацСЦй;

-Вадоступ до нацСЦональних фСЦнансових ринкСЦв;

-Вадоступ до коштСЦв НБУ:

-Ваучасть банку у мСЦжнародних платСЦжних системах;

-Ваучасть банку у внутрСЦшньодержавних платСЦжних системах;

-ВагеографСЦчне розташування фСЦлСЦй банку;

-ВакСЦлькСЦсна мережа фСЦлСЦй банку;

-ВаклСЦСФнтська база;

-Вавиди пасивних операцСЦй, якСЦ здСЦйснюСФ банк;

-ВаорганСЦзацСЦя розрахункових та касових операцСЦй з клСЦСФнтами;

-Ваведення кореспондентських рахункСЦв банку.

Власний капСЦтал комерцСЦйного банку займаСФ невелику питому вагу у сукупному капСЦталСЦ, при цьому, якщо для субтАЩСФктСЦв пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ норма "асного капСЦталу повинна становити бСЦля 50%, то для комерцСЦйних банкСЦв загальноприйнята норма може бути не бСЦльше 8%. Це обумовлено специфСЦкою банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ, при якСЦй банк користуСФться, в основному, чужими грошима, а "аснСЦ кошти служать передусСЦм для страхування СЦнтересСЦв вкладникСЦв СЦ кредиторСЦв банку, а також для покриття поточних збиткСЦв вСЦд банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ. РЖнакше кажучи, "асний капСЦтал комерцСЦйного банку виконуСФ захисну функцСЦю, а функцСЦя забезпечення оперативноСЧ дСЦяльностСЦ для "асного банкСЦвського капСЦталу СФ другорядною.

ЗалученСЦ кошти комерцСЦйного банку - це кошти, якСЦ банк залучаСФ на вклади СЦ депозити. Депозит (вклад) - кошти в безготСЦвковСЦй чи готСЦвковСЦй формСЦ, що надаються фСЦзичними чи юридичними особами в управлСЦння резиденту, визначеному фСЦнансовою органСЦзацСЦСФю згСЦдно СЦз чинним законодавством УкраСЧни, або нерезиденту на чСЦтко визначений строк та пСЦд процент СЦ оформлюються вСЦдповСЦдною угодою.

Практично усСЦ клСЦСФнтськСЦ рахунки називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який вСЦдкритий клСЦСФнту у банку рахунок, на якому зберСЦгаються його грошовСЦ кошти. За формою використання рахункСЦв вони подСЦляються на: депозити (вклади) до запитання, термСЦновСЦ або строковСЦ депозити, умовнСЦ депозити.

Таблиця 1.3. Пасиви банка (факторнСЦ агрегати)

Безплатний "асний капСЦталу (статутний капСЦтал +фонди + прибуток)

НизькооплатнСЦ залученСЦ кошти до запитання фСЦзичних осСЦб

ПлатнСЦ залученСЦ строковСЦ депозити фСЦзичних осСЦб

НизькооплатнСЦ залученСЦ кошти до запитання юридичних осСЦб

ПлатнСЦ залученСЦ та запозиченСЦ строковСЦ депозити юридичних осСЦб

ПлатнСЦ технологСЦчнСЦ пасиви (кредиторська заборгованСЦсть, "аснСЦ ЦП, вСЦдсотки за депозити)

1

2

3

4

5

6

Статутний капСЦтал банку

Кошти на вимогу фСЦзичних осСЦб

СтроковСЦ кошти фСЦзичних осСЦб

Кошти на вимогу СЦнших банкСЦв

КороткостроковСЦ кредити, що отриманСЦ вСЦд НацСЦонального банку УкраСЧни

Кредиторська заборгованСЦсть за операцСЦями з банками

ЕмСЦсСЦйнСЦ рСЦзницСЦ

Кошти виборчих фондСЦв

КороткостроковСЦ ощаднСЦ (депозитнСЦ) сертифСЦкати, емСЦтованСЦ банком

БюджетнСЦ кошти клСЦСФнтСЦв, якСЦ утримуються за рахунок мСЦiевих бюджетСЦв

ДовгостроковСЦ кредити, що отриманСЦ вСЦд НацСЦонального банку УкраСЧни

Кредиторська заборгованСЦсть СЦ транзитнСЦ рахунки за операцСЦями з клСЦСФнтами банку

ЗагальнСЦ резерви та фонди банку

ОщаднСЦ (депозитнСЦ) сертифСЦкати на вимогу, емСЦтованСЦ банком

ДовгостроковСЦ ощаднСЦ (депозитнСЦ) сертифСЦкати, емСЦтованСЦ банком

Кошти спецСЦального фонду бюджетСЦв АРК, областей, мСЦст КиСФва СЦ Севастополя

Кредити, що отриманСЦ вСЦд мСЦжнародних та СЦнших фСЦнансових органСЦзацСЦй

ЦСЦннСЦ папери "асного боргу, крСЦм субординованого боргу

Результати минулих рокСЦвКошти позабюджетних фондСЦв

СтроковСЦ вклади (депозити) СЦнших банкСЦв

РЖншСЦ пасиви банку

Результати звСЦтного року, що очСЦкують затвердженняКошти на вимогу суб'СФктСЦв господарювання

КороткостроковСЦ кредити, що отриманСЦ вСЦд СЦнших банкСЦв

БанкСЦвськСЦ резерви на покриття ризикСЦв СЦ витрат

Результати переоцСЦнкиКошти небанкСЦвських фСЦнансових установ

ДовгостроковСЦ кредити, що отриманСЦ вСЦд СЦнших банкСЦв

Субординований борг банку

До запозичених коштСЦв комерцСЦйного банку належать кошти, отриманСЦ вСЦд емСЦсСЦСЧ СЦ продажу облСЦгацСЦй, та кредити, отриманСЦ у СЦнших банкСЦв, в тому числСЦ в НацСЦональному банку УкраСЧни.

ЗалученСЦ та запозиченСЦ кошти комерцСЦйного банку СФ платними ресурсами, цСЦна на якСЦ залежить вСЦд СЧх виду, суми, валюти та строку залучення(запозичення). Структура балансових статей "асних, залучених та запозичених коштСЦв в пасивних ресурсах комерцСЦйного банку наведена в табл. 1.3 [13].

Виключна актуальнСЦсть дослСЦдження оптимальноСЧ структури запозичених та залучених коштСЦв комерцСЦйного банку СФ в тому, що загальна суми плати за залученСЦ та запозиченСЦ ресурси визначаСФ банкСЦвську собСЦвартСЦсть активних операцСЦй, тобто операцСЦйний прибуток вСЦд розмСЦщення ресурсСЦв в активнСЦ операцСЦСЧ по отриманню валового доходу банка.

ЗгСЦдно з правилами здСЦйснення депозитних операцСЦй для банкСЦвських депозитСЦв [11]:

-ВаСуб'СФктами депозитних операцСЦй СФ комерцСЦйнСЦ банки, якСЦ виступають як позичальники, так СЦ кредитори - "асники коштСЦв.

-ВаОб'СФктом депозитних операцСЦй СФ кошти, що переданСЦ комерцСЦйному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

СьогоднСЦ класифСЦкацСЦя вкладСЦв (депозитСЦв) здСЦйснюСФться за рСЦзними ознаками, основними серед яких СФ (рис.Ва1.3):

 • вид та статус вкладника;
 • валюта вкладу(депозиту);
 • термСЦн залучення вкладу(депозиту);
 • особливостСЦ поточноСЧ суми вкладу(депозиту);
 • вид депозитноСЧ ставки проценту;
 • особливостСЦ нарахування та сплати процентСЦв по вкладу(депозиту);


Рис.Ва1.3. - КласифСЦкацСЦя депозитСЦв [37]


За особливостями поточноСЧ суми депозиту вклади(депозити) розподСЦляються на:

 • вклади(депозити) з постСЦйною (початковою) сумою вкладу;
 • вклади(депозити) з вСЦльним довкладанням коштСЦв;
 • вклади(депозити) з автоматичним довкладанням неотриманоСЧ суми нарахованих процентСЦв;

За видом депозитноСЧ ставки проценту вклади (депозити) розподСЦляються на:

 • постСЦйна ставка депозиту без права корегування;
 • плаваюча ставка депозиту з правом корегування з боку комерцСЦйного банку при погодженнСЦ з клСЦСФнтом;
 • плаваюча ставка депозиту, автоматично враховуюча СЦндекс СЦнфляцСЦСЧ за погодженим з клСЦСФнтом алгоритмом у договорСЦ (СЦнвестицСЦйнСЦ вклади

АКБ "Аркада» - в одиницях СЦнвестування);

За особливостями нарахування та сплати процентСЦв по вкладу(депозиту) СЦснують наступнСЦ схеми:

 • нарахування та сплата процентСЦв по закСЦнченню строку залучення;
 • щомСЦсячне на нарахування процентСЦв та довкладання СЧх до основноСЧ суми вкладу з виплатою нарахованих процентСЦв по закСЦнченню строку залучення (ВлскладнСЦ проценти»);
 • щомСЦсячне нарахування процентСЦв та СЧх щомСЦсячна сплата вкладнику;
 • авансове нарахування процентСЦв та СЧх авансова виплата вкладнику при залученнСЦ вклада(депозита);
 • щомСЦсячне нарахування процентСЦв та СЧх перерахування на картковий рахунок (поточний рахунок) з можливСЦстю депозитного зберСЦгання пСЦд проценти для поточних вкладСЦв до запитання чи вСЦльного витрачання;

ОднСЦСФю формою строкових вкладСЦв, якСЦ, як правило, не передбачають дострокового вилучення коштСЦв вкладником СФ депозитнСЦ та ощаднСЦ сертифСЦкати.


1.3 Методи управлСЦння пасивами банку


Для забезпечення бажаноСЧ структури, обсягСЦв СЦ рСЦвня витрат за депозитними зобов'язаннями менеджмент використовуСФ рСЦзнСЦ методи залучення коштСЦв, якСЦ загалом зводяться до двох груп: цСЦновСЦ та нецСЦновСЦ методи управлСЦння залученими коштами [39].

СутнСЦсть цСЦнових методСЦв полягаСФ у використаннСЦ вСЦдсотковоСЧ ставки за депозитами як головного важеля в конкурентнСЦй боротьбСЦ за вСЦльнСЦ грошовСЦ кошти фСЦзичних СЦ юридичних осСЦб. ПСЦдвищення пропонованоСЧ банком ставки даСФ змогу залучити додатковСЦ ресурси. РЖ навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмежений небагатьма прибутковими напрямами СЧх розмСЦщення, зберСЦгаСФ або навСЦть зменшуСФ депозитнСЦ ставки.

Обсяги залучення заощаджень у банкСЦвську систему суттСФво залежать вСЦд цСЦновоСЧ полСЦтики банкСЦв, основним СЦнструментом якоСЧ СФ депозитна ставка. Банки встановлюють диференцСЦйованСЦ ставки залежно вСЦд виду депозитного рахунку, строку розмСЦщення коштСЦв на депозитСЦ та суми вкладу. ЦСЦноутворення за депозитними зобов'язаннями банку базуСФться на аналСЦзСЦ спСЦввСЦдношення мСЦж депозитною ставкою, яка вСЦдображаСФ ринкову вартСЦсть залучення коштСЦв, СЦ витратами банку, пов'язаними з обслуговуванням кожного виду депозитних рахункСЦв. Якщо операцСЦйнСЦ витрати банку за рахунком чималСЦ, наприклад, для розрахункових рахункСЦв клСЦСФнтСЦв, то ставка буде низькою або взагалСЦ вСЦдсотки не виплачуватимуться. Покриття витрат з обслуговування депозиту банк найчастСЦше перекладаСФ на клСЦСФнта, стягуючи фСЦксовану комСЦсСЦйну винагороду або встановлюючи вартСЦсть проведення кожноСЧ операцСЦСЧ за рахунком, СЦ водночас виплачуСФ вСЦдсотки за залишок коштСЦв на клСЦСФнтському рахунку.

В табл. Ж.1-Ж.6 Додатку Ж наведенСЦ умови залучення вкладСЦв в 6 банках м. КиСФва станом на 15.05.2007 року, якСЦ дозволяють СЦдентифСЦкувати основнСЦ СЦнструменти конкурентного управлСЦння залученням депозитСЦв в банкСЦвську систему, як:

 • ставка залучення депозиту в залежностСЦ вСЦд валюти депозиту, строку залучення, режиму сплати вСЦдсоткСЦв, режиму сприяння особливим клСЦСФнтам, суми депозиту та СЦнш.;
 • строк залучення депозиту;
 • мСЦнСЦмальна сума залучення депозиту;
 • строковСЦсть сплати вСЦдсоткСЦв (авансова, щомСЦсячна, щоквартальна, в кСЦнцСЦ строку);
 • наявнСЦсть режиму довкладання коштСЦв депозиту чи фСЦксована початкова сума депозиту;
 • наявнСЦсть режиму часткового зняття суми депозиту та режим нарахування вСЦдсоткСЦв у цьому випадку;
 • наявнСЦсть режиму кредитування вкладника пСЦд заставу депозиту на певну долю депозиту (не бСЦльше 50%);
 • штрафнСЦ санкцСЦСЧ за дострокове припинення договору депозиту (зменшення ставки нарахування вСЦдсоткСЦв та перерахування при розривСЦ);
 • простСЦ чи складнСЦ вСЦдсотки (автоматичне зарахування вСЦдсоткСЦв до суми вкладу);
 • постСЦйна чи регулюСФма ставка депозиту на протязСЦ довгострокового депозиту;
 • наявнСЦсть режиму мультивалютностСЦ вкладу при сплатСЦ вСЦдсоткСЦв по вкладу в СЦноземнСЦй валютСЦ;
 • наявнСЦсть додаткових бонусно-виграшних програм при пролонгацСЦСЧ депозита на наступний строк;
 • наявнСЦсть умов безкоштовноСЧ сплати комунальних платежСЦв через банк при наявностСЦ в ньому депозиту на певну суму та певний строк;
 • наявнСЦсть умови видачСЦ безплатноСЧ пластиковоСЧ картки для отримання нарахованих вСЦдсоткСЦв через мережу банкоматСЦв банку чи в любому вСЦддСЦленнСЦ банку.

За своСЧм економСЦчним змСЦстом вСЦдсоткова ставка депозитСЦв - це ринкова цСЦна (вартСЦсть) грошей, яка вСЦдображаСФ альтернативнСЦ варСЦанти СЧх розмСЦщення та ризики. Депозитна ставка СФ платою "асниковСЦ тимчасово вСЦльних грошових коштСЦв за СЧх використання впродовж певного перСЦоду часу СЦ маСФ компенсувати упущенСЦ можливостСЦ за СЦнших напрямСЦв СЧх розмСЦщення [42].

АналСЦз даних табл. Ж.1-Ж.6 Додаток Ж показуСФ, що на сучасному етапСЦ розвитку банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни застосовуСФться набор управлСЦння параметрами поточних та строкових депозитСЦв, наведений в табл. 1.3-1.5, який доповнюСФ основний цСЦновий параметр - вСЦдсоткову ставку депозиту в залежностСЦ вСЦд валюти вкладу - строком депозиту, умовами сплати вСЦдсоткСЦв, мСЦнСЦмальноСЧ суми депозиту, умовами права на часткове поповнення та зняття суми вкладу.


Таблиця 1.3. РЖнструменти банку з управлСЦння строковими залученими коштами юридичних та фСЦзичних осСЦб [24]

Вид СЦнструмента

УправляСФмСЦ параметри, застосовуСФмСЦ СЦнструментом

ЛСЦмСЦтування суми залучених коштСЦв

МСЦнСЦмальна сума депозиту

МСЦнСЦмальна сума довкладень

МСЦнСЦмальна сума часткового зменшення депозиту

УправлСЦння строками депозитСЦв

Строк депозита по договору

МожливСЦсть автоматичноСЧ пролонгацСЦСЧ строку договору

Строк до кСЦнця дСЦСЧ депозитного договору, пСЦсля якого поповнення депозитного рахунку припиняСФться

Строк повСЦдомлення банку про дострокове повернення грошових коштСЦв на вимогу клСЦСФнта

УправлСЦння процентною ставкою

Вид процентноСЧ ставки: фСЦксована чи плаваюча процентна ставка

СпосСЦб нарахування процентСЦв (простСЦ чи складнСЦ)

РозмСЦр процентноСЧ ставки за договором

РозмСЦр процентноСЧ ставки у разСЦ дострокового розСЦрвання договору клСЦСФнтом

УправлСЦння перСЦодичнСЦстю сплати процентСЦв

Авансова сплата

ПерСЦодична (щомСЦсячна, шоквартальна, рСЦчна)

Сплата по закСЦнченню договору


Таблиця 1.4. РЖнструменти банку з управлСЦння залученими коштами на вимогу (поточнСЦ рахунки) юридичних та фСЦзичних осСЦб [24]

Вид СЦнструмента управлСЦння

УправляСФмСЦ параметри, застосовуСФмСЦ СЦнструментом

ЛСЦмСЦтування суми залучених коштСЦв

МСЦнСЦмальний незнСЦмаСФмий залишок суми на рахунку

УправлСЦння процентною ставкою

Вид процентноСЧ ставки: фСЦксована чи плаваюча процентна ставка

СпосСЦб нарахування процентСЦв (простСЦ чи складнСЦ)

РозмСЦр процентноСЧ ставки за договором

УправлСЦння перСЦодичнСЦстю сплати процентСЦв

ПерСЦодична (щомСЦсячна, шоквартальна, рСЦчна)


Таблиця 1.5. РЖнструменти банку з управлСЦння залученими коштами на вимогу (картковСЦ рахунки) юридичних та фСЦзичних осСЦб [24]

Вид СЦнструмента управлСЦння

УправляСФмСЦ параметри, застосовуСФмСЦ СЦнструментом

ЛСЦмСЦтування суми залучених коштСЦв

Максимальна сума зняття коштСЦв з рахунку за 1 день

УправлСЦння процентною ставкою

Вид процентноСЧ ставки: фСЦксована чи плаваюча процентна ставка

СпосСЦб нарахування процентСЦв (простСЦ чи складнСЦ)

РозмСЦр процентноСЧ ставки за договором

УправлСЦння перСЦодичнСЦстю сплати процентСЦв

ПерСЦодична (щомСЦсячна, шоквартальна, рСЦчна)

ЛСЦмСЦт транзакцСЦй

Максимальна кСЦлькСЦсть трансакцСЦй за 1 день


Банки, якСЦ не мають на ринку репутацСЦСЧ надСЦйних СЦ стабСЦльних установ, змушенСЦ для залучення клСЦСФнтСЦв пропонувати високСЦ депозитнСЦ ставки. У такому разСЦ менеджмент банку повинен точно знати напрями та обсяги можливого розмСЦщення ресурсСЦв та СЧх дохСЦднСЦсть. ПСЦдвищення депозитноСЧ ставки за вСЦдсутностСЦ високодохСЦдних напрямСЦв розмСЦщення залучених ресурсСЦв може призвести до появи вСЦд'СФмного спреду, а отже, збитковоСЧ дСЦяльностСЦ банку.

В умовах загострення конкурентноСЧ боротьби в банкСЦвськСЦй сферСЦ менеджмент велику увагу придСЦляСФ саме нецСЦновим методам управлСЦння, оскСЦльки пСЦдвищення депозитних ставок маСФ обмеження СЦ не завжди такий метод управлСЦння можна застосовувати.

До нецСЦнових методСЦв управлСЦння депозитами належать реклама, полСЦпшений рСЦвень обслуговування; розширення спектра пропонованих банком рахункСЦв СЦ послуг, комплексне обслуговування, додатковСЦ види безкоштовних послуг, розташування фСЦлСЦй у мСЦiях, максимально наближених до клСЦСФнтСЦв, пристосування графСЦка роботи до потреб клСЦСФнтСЦв та СЦн. У боротьбСЦ за клСЦСФнтСЦв банки вдаються до таких прийомСЦв, як проведення лотереСЧ серед клСЦСФнтСЦв, безкоштовне розсилання витягСЦв з рахункСЦв, вСЦдкриття депозитСЦв новонародженим як подарунок вСЦд банку, обладнання безкоштовних автомобСЦльних стоянок бСЦля банку, розташування банкоматСЦв у громадських мСЦiях, проведення безготСЦвкових розрахункСЦв за допомогою пластикових карток, надсилання клСЦСФнтам привСЦтань СЦ подарункСЦв до свят вСЦд СЦменСЦ керСЦвництва банку та СЦн. [25]

НецСЦновСЦ методи управлСЦння базуються на маркетингових дослСЦдженнях того сектора ринку, який обслуговуСФться банком, вивченнСЦ потреб клСЦСФнтури, розробцСЦ нових фСЦнансових СЦнструментСЦв та операцСЦй, що пропонуються клСЦСФнтам. У цСЦлому застосування нецСЦнових методСЦв потребуСФ деяких (СЦнодСЦ чималих) витрат. Тому, обираючи метод управлСЦння залученими коштами, менеджмент банку маСФ порСЦвняти витрати, пов'язанСЦ з пСЦдвищенням депозитноСЧ ставки, та витрати, якСЦ супроводжуватимуть впровадження нецСЦнових прийомСЦв. На практицСЦ цСЦ методи застосовують паралельно.

На рСЦвень депозитноСЧ ставки впливаСФ багато чинникСЦв, зокрема такСЦ, як попит СЦ пропозицСЦя грошових коштСЦв на ринку, попит на кредити, норми обовтАЩязкових резервСЦв за зобов'язаннями банку, обов'язковСЦ вимоги НБУ щодо спСЦввСЦдношення вкладСЦв фСЦзичних осСЦб СЦ регулятивного капСЦталу банку, структура та умови вкладу, правила облСЦку СЦ оподаткування доходСЦв, завищений рСЦвень вСЦдсоткових ставок СЦнсайдерам банку, рСЦвень конкуренцСЦСЧ, демпСЦнгова полСЦтика окремих банкСЦв, якСЦ тСЦльки виходять на ринок СЦ прагнуть будь-якою цСЦною завоювати свою нСЦшу, необТСрунтовано пСЦдвищуючи депозитнСЦ ставки.

ПСЦд час визначення рСЦвня депозитноСЧ ставки менеджменту банку потрСЦбно пам'ятати, що цСЦна ресурсСЦв трансформуСФться в цСЦну кредиту, яка, своСФю чергою, вСЦдображаСФться в цСЦнах на товари СЦ послуги, кСЦнцевим споживачем яких залишаСФться населення. ВСЦдтак необТСрунтоване завищення депозитних ставок маСФ негативнСЦ наслСЦдки для всього суспСЦльства.

В основу формування депозитних ставок покладено визначення базовоСЧ ринковоСЧ ставки, яка показуСФ той мСЦнСЦмальний рСЦвень дохСЦдностСЦ, що задовольнить СЦнвестора у разСЦ вкладення "асних коштСЦв у конкретний банк. Отже, на рСЦвень базовоСЧ депозитноСЧ ставки впливають такСЦ основнСЦ чинники:

-ВареальнСЦ темпи економСЦчного зростання в краСЧнСЦ;

-ВаочСЦкуваний рСЦвень СЦнфляцСЦСЧ впродовж перСЦоду вкладання коштСЦв;

-Варизик неповернення коштСЦв, що пов'язуСФться з конкретною банкСЦвською установою.

Основним СЦнструментом управлСЦння зобов'язаннями банку СФ депозитна ставка. В основу формування депозитних ставок покладено визначення рСЦвня ринкових процентних ставок.

РСЦвень ринкових процентних ставок банкСЦвських депозитСЦв може бути визначений за формулою [24]:


(1.1)


де k - рСЦвень ринковоСЧ процентноСЧ ставки депозиту;

r - реальна доходно-витратна процентна ставка процентСЦв банку;

x - очСЦкуваний рСЦвень СЦнфляцСЦСЧ;

p - премСЦя за ризик непогашених зобовтАЩязань.

m - премСЦя за ризик дострокового погашення депозиту

rконкур - конкурентна складова ставки, яка залежить вСЦд конкурентних пропозицСЦй банкСЦв на банкСЦвському ринку (зовнСЦшнСЦй тиск на ставку).

Реальна ставка залежить вСЦд попиту грошей на ринку активних операцСЦй, вСЦд пропозицСЦСЧ грошей на ринку депозитСЦв та регуляцСЦСЧ рСЦвня розмСЦщення залучених депозитСЦв в активнСЦ кредити за допомогою вимог НацСЦонального банку УкраСЧни до ставки обовтАЩязкового резервування залучених коштСЦв, яка стримуСФ кредитний мультиплСЦкатор грошей в банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни. Реальна ставка розраховуСФться за формулою нормованоСЧ доходностСЦ залученого депозиту в активних операцСЦях банку (з врахуванням залишення в резервах банку обовтАЩязковоСЧ частки депозиту) [24]:


(1.2)


де rкред - ринкова ставка активних (кредитних) операцСЦй, в якСЦ можна розмСЦстити залученСЦ депозитнСЦ кошти;

rдох_банк - розрахункова ставка "асного доходу банку вСЦд активноСЧ операцСЦСЧ по розмСЦщенню депозиту;

Stприб - ставка податку на прибуток банку;

Δrвитр_банку - додаткова ставка врахування витрат банку на оформлення та обслуговування депозиту (договора, пластиковСЦ картки та СЦнше);

rобов_резерв - ставка вимог НБУ до обовтАЩязкового резервування частки залучених депозитСЦв на кореспондентському рахунку в НацСЦональному банку УкраСЧни.

Формула (1.2) показуСФ доходно-витратну фСЦнансову схему залежностСЦ депозитноСЧ ставки вСЦд ставки активних (кредитних) операцСЦй по розмСЦщенню залученого депозиту в активнСЦ операцСЦСЧ банку та ставки обовтАЩязкового резервування, якСЦ для комерцСЦйного банку СФ зовнСЦшнСЦми, незалежними вСЦд нього.

Реальна ставка процента та СЦнфляцСЦйна премСЦя разом визначають номСЦнальний рСЦвень пропонуСФмоСЧ банком ставки депозита на рСЦвнСЦ вСЦльного вСЦд ризику процента (i) [24]:


(1.3)


ЗастосовуСФмСЦ СЦнструменти управлСЦння залученими коштами в банках банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни дають можливСЦсть структурувати основнСЦ сегменти залучених коштСЦв по управлСЦнню p та m - ризиковими ставками, як:

1. ОщаднСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • сплата вСЦдсоткСЦв в кСЦнцСЦ строку договору депозиту чи авансом;
 • вСЦдсутнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • вСЦдсутнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

2. ДоходнСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • регулярна (щомСЦсячна чи щоквартальна) сплата вСЦдсоткСЦв;
 • вСЦдсутнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • вСЦдсутнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

3. НакопичувальнСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • умови як сплати вСЦдсоткСЦв в кСЦнцСЦ строку так СЦ регулярна (щомСЦсячна чи щоквартальна) сплата вСЦдсоткСЦв;
 • наявнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • вСЦдсутнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

4. УнСЦверсальнСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • умови як сплати вСЦдсоткСЦв в кСЦнцСЦ строку так СЦ регулярна (щомСЦсячна чи щоквартальна) сплата вСЦдсоткСЦв;
 • наявнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • наявнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

У вказаних 4тАСх сегментах додатковСЦ умови строкСЦв сплати вСЦдсоткСЦв та наявнСЦсть чи вСЦдсутнСЦсть права управлСЦння основним "тСЦлом» депозиту СФ основою для систематичного регулювання рСЦзницСЦ в вСЦдсоткових ставках при рСЦвних строках розмСЦщення депозитСЦв.

До СЦнструментСЦв банку, крСЦм процентноСЧ ставки за окремим депозитом, вСЦдносять узагальнюючСЦ показники середньоСЧ процентноСЧ ставки СЦ собСЦвартостСЦ залучених коштСЦв. Середня процентна ставка за залученими коштами розраховуСФться як середньозважена величина ставок залучених коштСЦв на конкретну дату. До розрахунку приймаються:

-Вазалишок коштСЦв за кожною статтею залучених коштСЦв за балансом на конкретну дату;

-Вапроцентна ставка (параметр аналСЦтичного облСЦку) за кожною статтею залучених коштСЦв.

На середню процентну ставку дСЦють такСЦ фактори:

 • змСЦни процентних ставок за окремими залученими коштами;
 • змСЦна структури залучених коштСЦв.

Тому бСЦльш обтАЩСФктивну СЦнформацСЦю щодо динамСЦки процентних ставок можна отримати на пСЦдставСЦ середньоСЧ ставки за окремими групами залучених коштСЦв. Ця СЦнформацСЦя мСЦститься в щоденному звСЦтСЦ банку про депозити СЦ процентнСЦ ставки.

СобСЦвартСЦсть залучених коштСЦв використовують як СЦнструмент управлСЦння процентною маржею у тактичному менеджментСЦ. ЩомСЦсяця на пСЦдставСЦ даних балансу (щодо процентних витрат) СЦ даних управлСЦнського облСЦку (щодо середньоденноСЧ суми залучених коштСЦв) собСЦвартСЦсть залучених коштСЦв розраховують як вСЦдношення процентних витрат до середньоденного залишку залучених коштСЦв.

УправлСЦння зобов'язаннями банку здСЦйснюСФться ПравлСЦнням банку, КУАП, Казначейством, функцСЦональними пСЦдроздСЦлами з вкладних операцСЦй, аналСЦзу, планування, звСЦтностСЦ. РозподСЦл функцСЦй СЦ повноважень з управлСЦння зобов'язаннями вСЦдрСЦзняСФться за банками СЦ залежить вСЦд типу його органСЦзацСЦйноСЧ структури, кСЦлькостСЦ рСЦвнСЦв управлСЦння у банку, ступеня централСЦзацСЦСЧ прийняття рСЦшень щодо пасивних операцСЦй. У документованСЦй формСЦ розподСЦл функцСЦй СЦ повноважень передбачаСФться внутрСЦшнСЦми регламентами банку СЦ повинен забезпечити виконання всСЦх завдань з управлСЦння зобов'язаннями банку [49].

Методичне забезпечення банку з управлСЦння зобов'язаннями охоплюСФ полСЦтики банку, внутрСЦшнСЦ нормативнСЦ документи стосовно аналСЦтичного облСЦку, форм управлСЦнськоСЧ звСЦтностСЦ, ризик-менеджменту, планування, здСЦйснення депозитних операцСЦй з клСЦСФнтами та банками, методики з планування СЦ аналСЦзу грошових потокСЦв зСЦ зобов'язань банку (табл. 1.6).


Таблиця 1.6. Групи СЦ види методичного забезпечення банку з управлСЦння зобов'язаннями банку [24]

Групи методичного забезпечення

Види методичного забезпечення

ЗагальнСЦ для всСЦх зобов'язань

3 полСЦтик

Депозитна полСЦтика


ОблСЦкова полСЦтика

3 облСЦку

План аналСЦтичних рахункСЦв

ЗСЦ звСЦтностСЦ

Форми управлСЦнськоСЧ звСЦтностСЦ

3 ризик-менеджменту

Положення щодо управлСЦння ризиком незбалансованоСЧ лСЦквСЦдностСЦ

3 планування

МетодичнСЦ рекомендацСЦСЧ зСЦ складання бСЦзнес-плану розвитку банку на рСЦк

Стосовно залучених коштСЦв

ЗСЦ здСЦйснення депозитних операцСЦй з клСЦСФнтами

Положення про депозитнСЦ операцСЦСЧ юридичних осСЦб у нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютах у системСЦ банку


Правила здСЦйснення установами банку операцСЦй по вкладах населення


Правила випуску депозитних сертифСЦкатСЦв банку

ЗСЦ встановлення процентних ставок за депозитами

Методи цСЦноутворення на депозити банку

ЗалученСЦ кошти банку мають наступнСЦ основнСЦ методологСЦчнСЦ важелСЦ контролю та управлСЦння:

-ВадоступнСЦсть до додаткового залучення та можливСЦсть пСЦдтримання необхСЦдного рСЦвня залучення;

-ВавартСЦсть залучених коштСЦв, яка реалСЦзуСФться у виглядСЦ ставок залучення;

-ВастабСЦльнСЦсть обсягСЦв залучених коштСЦв з точки зору конкурентностСЦ умов з СЦншими банками;

-Вапроцентна маржа використання залучених коштСЦв, яка реалСЦзуСФться у виглядСЦ кредитних ставок розмСЦщення залучених коштСЦв, конкурентних з точки зору середньоринкових ставок кредитування в банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни.

В результатСЦ несприятливого коливання на ринку вСЦдсоткових ставок Банк пСЦддаСФться вСЦдсотковому ризику, джерелом якого СФ дисбаланс активСЦв СЦ пасивСЦв, чутливих до змСЦни вСЦдсоткових ставок за термСЦнами погашення.

З метою зниження вСЦдсоткового ризику при управлСЦннСЦ залученими коштами Банк використовуСФ комплексну систему управлСЦння ризиком, яка базуСФться на:

-ВапрогнозуваннСЦ тенденцСЦй змСЦни вСЦдсоткових ставок;

-ВавивченнСЦ динамСЦки змСЦни спреду мСЦж ставками залучення СЦ розмСЦщення коштСЦв;

-ВавизначеннСЦ величини GAPтАСрозриву мСЦж активами СЦ пасивами, чутливими до змСЦни вСЦдсоткових ставок на рСЦзних часових промСЦжках;

-ВавизначеннСЦ спСЦввСЦдношення активСЦв СЦ пасивСЦв, чутливих до змСЦни вСЦдсоткових ставок СЦ спСЦввСЦдношення GAPтАСрозриву до чистих активСЦв Банку;

-ВавстановленнСЦ лСЦмСЦту величини вСЦдсоткового ризику в капСЦталСЦ Банку;

-ВаздСЦйсненнСЦ контролю за розривами мСЦж активами СЦ пасивами, чутливими до змСЦни вСЦдсоткових ставок на щотижневСЦй основСЦ;

-ВаздСЦйсненнСЦ контролю за рСЦвнем чистоСЧ вСЦдсотковоСЧ маржСЦ;

-ВаспСЦввСЦдношення величини вСЦдсоткового ризику з прибутком Банку;

-ВаствореннСЦ стрес-моделей;

-ВапроведеннСЦ зваженоСЧ вСЦдсотковоСЧ полСЦтики Банку, яка базуСФться на формуваннСЦ вСЦдсоткових ставок за кредитами з урахуванням собСЦвартостСЦ пасивСЦв СЦ рейтингу позичальника, ризику операцСЦСЧ;

-ВащомСЦсячному переглядСЦ вСЦдсоткових ставок активних СЦ пасивних опера-цСЦй з урахуванням ринковоСЧ позицСЦСЧ банкСЦв-конкурентСЦв;

-ВауправлСЦннСЦ кривою прибутковостСЦ активСЦв СЦ пасивСЦв за термСЦнами погашення.

Результати оцСЦнки та аналСЦзу величини вСЦдсоткового ризику подаються на засСЦдання Кредитного комСЦтету СЦ КУАП двСЦчСЦ на тиждень. КУАП ухвалюСФ рСЦшення про змСЦну вСЦдсотковоСЧ полСЦтики Банку СЦ внутрСЦшнСЦх лСЦмСЦтСЦв вСЦдсоткового ризику. РСЦшення про змСЦну рСЦвня вСЦдсоткових ставок затверджуються КУАП СЦ доводяться до всСЦх регСЦональних пСЦдроздСЦлСЦв вСЦдповСЦдними наказами СЦ розпорядженнями. КУАП здСЦйснюСФ постСЦйний монСЦторинг СЦ перегляд вСЦдсоткових ставок за видами валют, в розрСЦзСЦ термСЦнСЦв, видСЦв продуктСЦв (за активами СЦ пасивами Банку).

Щоденний контроль вСЦдповСЦдностСЦ фактичних вСЦдсоткових ставок, встановлених в Банку, здСЦйснюСФ служба бек-офСЦсу Головного Банку. Контроль проводиться в цСЦлому по системСЦ Банку.

Для пСЦдвищення "гнучкостСЦ» балансу по вСЦдношенню до вСЦдсоткового ризику в договорах з фСЦксованою ставкою (кредитних, депозитних) передбачена можливСЦсть перегляду вСЦдсоткових ставок, у разСЦ значних коливань ставок на ринку або змСЦни облСЦковоСЧ ставки.

ПрийнятСЦ КомСЦтетом управлСЦнськСЦ рСЦшення виконуються працСЦвниками казначейства банку та СЦнших структурних пСЦдроздСЦлСЦв з вСЦдповСЦдних напрямСЦв дСЦяльностСЦ. Казначейство або департамент активних СЦ пасивних операцСЦй СФ основним робочим пСЦдроздСЦлом комерцСЦйного банку, який реалСЦзуСФ СЦнтегрований пСЦдхСЦд до управлСЦння фСЦнансовими потоками банку та управлСЦнськСЦ рСЦшення КУАП.

Банки, крСЦм управлСЦння окремими видами залучених коштСЦв, використовують СЦнструменти управлСЦння структурою залучених коштСЦв (табл. 1.7).


Таблиця 1.7. РЖнструменти банку з управлСЦння структурою залучених коштСЦв [24]

Ознака

ФСЦнансовСЦ коефСЦцСЦСФнти

За субтАЩСФктами депозитних зобовтАЩязань

СпСЦвСЦдношення коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб

За видами поточних рахункСЦв фСЦзичних осСЦб

СпСЦввСЦдношення коштСЦв на вимогу за звичайними рахунками та картковими рахунками фСЦзичних осСЦб

За строками залучених коштСЦв

СпСЦввСЦдношення коштСЦв на вимогу СЦ строкових коштСЦв

За видами валют

СпСЦввСЦдношення коштСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютах

За видами процентних ставок

СпСЦввСЦдношення коштСЦв, залучених за фСЦксованою процентною ставкою, СЦ коштСЦв, залучених за плаваючою процентною ставкою

СпСЦввСЦдношення залучених коштСЦв, за якими нараховуються простСЦ СЦ складнСЦ проценти


Основним СЦнтегральним показником ефективностСЦ процесу управлСЦння залученими коштами СФ чистий процентний спред, тобто рСЦзниця сум отриманих процентСЦв за розмСЦщення залучених коштСЦв в процентнСЦ кредити, вСЦднесених до сум кредитСЦв, та сум сплачених процентСЦв за залучення поточних та строкових депозитСЦв, вСЦднесених до сум залучених депозитСЦв:


Чистий процентний спред(%) =Процентний дохСЦд ПроцентнСЦ витрати

= (- - -) х 100%


Чистий процентний спред - визначаСФ здатнСЦсть банку приносити прибуток у виглядСЦ його доходу вСЦд процентноСЧ рСЦзницСЦ пСЦдпроцентних активСЦв та залучених коштСЦв.

Другим основним показником ефективностСЦ управлСЦння залученими коштами СФ рСЦвень обовтАЩязкового резервування залучених коштСЦв на кореспондентському рахунку банку в НБУ, який знижуСФ частку залучених коштСЦв, що можуть бути розмСЦщенСЦ комерцСЦйним банком в активнСЦ операцСЦСЧ, тобто частка розмСЦщених коштСЦв повинна дати процентний дохСЦд, якСЦй покриСФ витрати на залучення усСЦСФСЧ суми залучених коштСЦв, та ще й дати прибуток. ПСЦдвищення норм обовтАЩязкового резервування для рСЦзних строкСЦв та валют приводить до змСЦн в полСЦтицСЦ комерцСЦйного банку по залученню коштСЦв з боку мСЦнСЦмСЦзацСЦСЧ недоходних обовтАЩязкових резервСЦв, а також вСЦдповСЦдному пСЦдняттю ставок активних операцСЦй по кредитуванню (розмСЦщенню залучених коштСЦв).

В таблицСЦ Л.1 Додатку Л наведена динамСЦка встановлення НацСЦональним банком нормативСЦв обовтАЩязкового резервування окремих агрегатСЦв залучених банками коштСЦв у 1998-2008 роках. Як показуСФ, аналСЦз даних табл. Л.1, регулююча полСЦтика НБУ на сучасному етапСЦ робить вигСЦдним залучення строкових коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб, оскСЦльки рСЦвень обовтАЩязкового резервування за цими видами залучених ресурсСЦв знизився з 6,0% на початок 2006 року до 0,5% на кСЦнець 2006 року та у 2007-2008 роках. Одночасно НБУ суттСФво знизив рСЦвень обовтАЩязкового резервування за поточними коштами юридичних та фСЦзичних осСЦб в нацСЦональнСЦй валютСЦ з рСЦвня 8% на початок 2006 року до 1% на кСЦнець 2006 року та на протязСЦ 2007 року, що привело до рСЦзкого зростання у 2007 роцСЦ обсягСЦв депозитСЦв, залучених комерцСЦйними банками.

В той же час НБУ на протязСЦ 2006-2007 року пСЦдняв норму обсягу обов'язкових резервСЦв, який маСФ зберСЦгатися щоденно на початок операцСЦйного дня на кореспондентському рахунку банку в НацСЦональному банку УкраСЧни в розмСЦрСЦ з 70 процентСЦв вСЦд суми визначеного та сформованого обсягу обов'язкових резервСЦв за попереднСЦй звСЦтний перСЦод резервування (з 01.03.2006) до 100% з 01.10.2006 року.2. ОцСЦнка стану розвитку ресурсноСЧ бази АТЗТ "АкцСЦонерний КомерцСЦйний ПромСЦнвестбанк» за 2004-2007 роки


2.1 ЕкономСЦчна характеристика дСЦяльностСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за 2004-2007 роки


УкраСЧнський акцСЦонерний комерцСЦйний промислово-СЦнвестицСЦйний банк (ПромСЦнвестбанк УкраСЧни) створено 26 серпня 1992 року в результатСЦ роздержавлення та приватизацСЦСЧ республСЦканськоСЧ СЦнфраструктури Промстройбанку СРСР в УкраСЧнСЦ. У процесСЦ акцСЦонування та приватизацСЦСЧ до державного бюджету УкраСЧни спрямованСЦ кошти, еквСЦвалентнСЦ 1 млрд. дол. США [83].

Станом на 01.01.2008 року статутний капСЦтал банку становить 200 175 000 грн., розподСЦлених на 20 175 000 простих акцСЦй номСЦнальною вартСЦстю 10 грн. за 1 акцСЦю.

СамостСЦйна юридична особа - акцСЦонерне товариство закритого типу "АкцСЦонерний комерцСЦйний промислово-СЦнвестицСЦйний банк» (УкраСЧна, 01001, КиСЧвтАС1, пров. Шевченка, 12) станом на 31.12.2006 року органСЦзацСЦйна структура ПромСЦнвестбанку представлена 825 установами, в тому числСЦ [83]:

-ВаОПЕРУ ПромСЦнвестбанку - 1;

-ВафСЦлСЦСЧ - 161;

-ВабезбалансовСЦ вСЦддСЦлення - 662;

-ВаПредставництво в РосСЦйськСЦй ФедерацСЦСЧ         - 1.

На кСЦнець року структура Центрального Апарату банку складалася СЦз птАЩяти Головних регСЦональних управлСЦнь (СхСЦдно-Донбаського, Центрально-КиСЧвського, ПСЦвденно-РЖндустрСЦального, ХаркСЦвського та ЗахСЦдно-УкраСЧнського), 17 департаментСЦв (Генеральний департамент облСЦку та банкСЦвського контролю, ФСЦнансовий департамент, Департамент пасивСЦв, Департамент кредитування, Департамент споживчого кредитування, Планово-аналСЦтичний департамент, Департамент фСЦнансового монСЦторингу, Департамент безпеки банку, Юридичний департамент, Департамент управлСЦння персоналом, Департамент розвитку банку, Департамент капСЦтального будСЦвництва, Департамент внутрСЦшнього аудиту, Господарський департамент, Департамент цСЦнних паперСЦв, Департамент валютних операцСЦй, Департамент касових операцСЦй та СЦнкасацСЦСЧ), Центру комп'ютерних та пластикових технологСЦй.

Банк маСФ наступнСЦ лСЦцензСЦСЧ та дозволи на здСЦйснення операцСЦй [83]:

-ВаЛСЦцензСЦя НацСЦонального банку УкраСЧни №1 вСЦд 31.10.2001 року та дозволи на проведення банкСЦвських операцСЦй (дозвСЦл №1-3 вСЦд 31.10.01Вар. та додаток до дозволу №1-3 вСЦд 20.01.06Вар.);

-ВаЛСЦцензСЦя ДержавноСЧ комСЦсСЦСЧ з цСЦнних паперСЦв та фондового ринку (серСЦя АА №770422 вСЦд 13.10.04Вар. строком дСЦСЧ до 13.10.07Вар.) на здСЦйснення професСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ на ринку цСЦнних паперСЦв: дСЦяльнСЦсть по випуску та обСЦгу цСЦнних паперСЦв; депозитарна дСЦяльнСЦсть зберСЦгача цСЦнних паперСЦв; дСЦяльнСЦсть щодо ведення реСФстру "асникСЦв СЦменних цСЦнних паперСЦв;

-ВаЛСЦцензСЦя МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни (серСЦя АБ №108675 вСЦд 23.05.05Вар. строком дСЦСЧ до 23.05.10Вар.) на проведення операцСЦй з торгСЦвлСЦ з купленими у населення та прийнятими пСЦд заставу з ювелСЦрними та побутовими виробами з дорогоцСЦнних металСЦв та дорогоцСЦнного камСЦння.

В ДнСЦпропетровськСЦй областСЦ ПромСЦнвестбанк представлений 7 фСЦлСЦями - балансовими вСЦддСЦленнями ПромСЦнвестбанку та 52 безбалансовими вСЦддСЦленнями, якСЦ структурно входять до фСЦлСЦй [83]:

1. ВСЦддСЦлення ПромСЦнвестбанку в м. ДнСЦпропетровськ, 49000, м. Днiпpопетpовськ, вул. Ленiна, 17 (+ 12 безбалансових вСЦддСЦлень);

2. ВСЦддСЦлення ПромСЦнвестбанку в м. Жовтi Води ДнСЦпропетровськоСЧ областСЦ, 52204, ДнСЦпропетровська обл., м. Жовтi Води, вул.РЖ. Богуна, 75тАСа;

3. Центpально-мiське вСЦддСЦлення ПромСЦнвестбанку в м. Кpивий Рiг ДнСЦпропетровськоСЧ областСЦ, 50000, ДнСЦпропетровська обл., м. Кpивий Piг, пp.К. Маpкса, 5 (+ 24 безбалансових вСЦддСЦлень);

4. ВСЦддСЦлення ПромСЦнвестбанку в м. Hiкополь ДнСЦпропетровськоСЧ областСЦ 53210, ДнСЦпропетровська обл., м. Hiкополь, пp. Тpубникiв, 11тАСб (+ 7 безбалансових вСЦддСЦлень);

5. ВСЦддСЦлення ПромСЦнвестбанку в м. Hовомосковськ ДнСЦпропетровськоСЧ областСЦ, 51200, ДнСЦпропетровська обл., м. Hовомосковськ, вул. М.ВаГоловка, 1;

6. ВСЦддСЦлення ПромСЦнвестбанку в м. Павлогpад ДнСЦпропетровськоСЧ областСЦ 51400, ДнСЦпропетровська обл., м. Павлогpад, пpов. Музейний, 2 (+ 7 безбалансових вСЦддСЦлень);

7. ВСЦддСЦлення ПромСЦнвестбанку в м. Днiпpодзеpжинськ ДнСЦпропетровськоСЧ областСЦ, 51929, ДнСЦпропетровська обл., м. Днiпpодзеpжинськ, пp. Ленiна, 4 (+ 2 безбалансових вСЦддСЦлення);

8. Основним стратегСЦчними напрямками дСЦяльностСЦ ПромСЦнвестбанку СФ комплексне, високоякСЦсне обслуговування клСЦСФнтСЦв, мСЦнСЦмСЦзацСЦя ризикСЦв всСЦх операцСЦй банку, нарощення ресурсноСЧ бази та СЧх ефективне спрямування на зростання економСЦчноСЧ могутностСЦ УкраСЧни.

Основними стратегСЦями ПромСЦнвестбанку в економСЦчному полСЦ УкраСЧни СФ:

 • змСЦцнення провСЦдних позицСЦй в фСЦнансово-банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни по якСЦсному СЦ надСЦйному обслуговуванню клСЦСФнтСЦв рСЦзних форм "асностСЦ;
 • активна участь у проведеннСЦ реформ, стимулювання розвитку економСЦки СЦ зростання добробуту украСЧнського народу;
 • подальше пСЦдвищення капСЦталСЦзацСЦСЧ як основи для збСЦльшення обсягСЦв дСЦяльностСЦ при повному забезпеченнСЦ надСЦйностСЦ та стабСЦльностСЦ банку;
 • залучення та ефективне використання мобСЦлСЦзованих грошових коштСЦв на фСЦнансування потреб клСЦСФнтСЦв банку, СЧх розрахункове СЦ касове обслуговування, виконання валютних та СЦнших банкСЦвських операцСЦй;
 • зростання конкурентоспроможностСЦ банку шляхом збСЦльшення обсягСЦв робочих активСЦв та довгострокових ресурсСЦв, мСЦнСЦмСЦзацСЦСЧ ризикСЦв, оптимСЦзацСЦСЧ системи кредитного менеджменту, розширення спектру банкСЦвських послуг та укрСЦплення матерСЦально-технСЦчноСЧ бази банку;
 • забезпечення високоСЧ якостСЦ кредитноСЧ дСЦяльностСЦ завдяки ефективнСЦй системСЦ ризик-менеджменту, нових розробок в сферСЦ управлСЦння кредитною дСЦяльнСЦстю, подальша кредитна пСЦдтримка реалСЦзацСЦСЧ СЦнновацСЦйно-СЦнвестицСЦйних проектСЦв украСЧнських пСЦдприСФмств;
 • розвиток СЦ впровадження нових банкСЦвських послуг в сферСЦ електронних технологСЦй, перш за все пластикових карток, РОS - термСЦналСЦв банкоматСЦв, електронних грошей та СЦнших;
 • удосконалення дворСЦвневоСЧ структури управлСЦння та органСЦзацСЦСЧ менеджменту банку.

ПромСЦнвестбанк СФ унСЦверсальним фСЦнансовим СЦнститутом, що надаСФ весь спектр банкСЦвських послуг юридичним СЦ фСЦзичним особам. Банк переважно спецСЦалСЦзуСФться на кредитуваннСЦ пСЦдприСФмств промисловостСЦ, агропромислового комплексу, розрахунково-касовому обслуговуваннСЦ юридичних осСЦб. ТрансформацСЦя заощаджень населення в СЦнвестицСЦйний розвиток економСЦки СФ одним СЦз прСЦоритетних напрямкСЦв дСЦяльностСЦ ПромСЦнвестбанку.

ПромСЦнвестбанк пропонуСФ широкий спектр послуг у сферСЦ зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ, здСЦйснення мСЦжнародних розрахункСЦв та валютних операцСЦй, зокрема: при розрахунках з використанням документарних акредитивСЦв та гарантСЦй, рСЦзнСЦ форми торгового та проектного фСЦнансування експортно-СЦмпортних операцСЦй та зовнСЦшньоекономСЦчних проектСЦв клСЦСФнтСЦв, у тому числСЦ шляхом вСЦдстрочки платежу за акредитивами, а також надання всСЦх видСЦв банкСЦвських гарантСЦй.

ЗдСЦйснюСФться весь спектр валютно-обмСЦнних операцСЦй, а саме: купСЦвля-продаж готСЦвковоСЧ СЦноземноСЧ валюти, приймання на СЦнкасо банкнот СЦноземних держав, виплата валюти за платСЦжними картками.

ПромСЦнвестбанк за дорученням УкраСЧнського нацСЦонального фонду "ВзаСФморозумСЦння СЦ примирення» при КабСЦнетСЦ МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни продовжував здСЦйснювати виплати компенсацСЦй та фСЦнансовоСЧ допомоги жертвам нацистських переслСЦдувань в роки ДругоСЧ свСЦтовоСЧ вСЦйни за рахунок Федерального фонду НСЦмеччини "ПамтАЩять, вСЦдповСЦдальнСЦсть СЦ майбутнСФ», АвстрСЦйських фондСЦв "Примирення, миру СЦ спСЦвробСЦтництва» та "Примирення».

У 2006 роцСЦ ПромСЦнвестбанк продовжував спСЦвпрацювати з американською компанСЦСФю MoneyGram Payment Systems, Inc. по здСЦйсненню мСЦжнародних грошових переказСЦв в СЦноземнСЦй валютСЦ за дорученням фСЦзичних осСЦб по системСЦ MoneyGram. ПромСЦнвестбанк СФ одним СЦз найбСЦльших агентСЦв компанСЦСЧ MoneyGram в УкраСЧнСЦ та в краСЧнах СНД (враховуючи РосСЦю), якСЦ пропонують цю послугу.

Протягом звСЦтного року мережа пунктСЦв обслуговування переказСЦв ПромСЦнвестбанку збСЦльшена з 425 до 599 пунктСЦв (в 1,40 раза). В них здСЦйснюються операцСЦСЧ по вСЦдправленню та виплатСЦ транскордонних термСЦнових грошових переказСЦв з 170 краСЧн свСЦту, в яких дСЦють 100 тис. пунктСЦв MoneyGram.

З 2006 року ПромСЦнвестбанк розпочав здСЦйснювати мСЦжнароднСЦ грошовСЦ перекази в доларах США та СФвро за дорученням та на користь фСЦзичних осСЦб по системСЦ CONTACT. Ця система маСФ 29 тис. пунктСЦв обслуговування та даСФ можливСЦсть здСЦйснювати грошовСЦ перекази з 81 краСЧни свСЦту.

За рСЦк мережа пунктСЦв обслуговування переказСЦв ПромСЦнвестбанку по системСЦ CONTACT зросла до 599 пунктСЦв.

В березнСЦ 2006 року ПромСЦнвестбанк уклав договСЦр з компанСЦСФю Travelex Money Transfer, Ltd. (АнглСЦя) щодо впровадження в ПромСЦнвестбанку мСЦжнародних грошових переказСЦв по системСЦ Travelex, яка дасть можливСЦсть здСЦйснювати грошовСЦ перекази в доларах США та СФвро за дорученням та на користь фСЦзичних осСЦб в 138 краСЧнах свСЦту. ЗдСЦйснення переказСЦв по системСЦ Travelex плануСФться розпочати в 2007 роцСЦ.

У звСЦтному роцСЦ ПромСЦнвестбанком здСЦйснена пСЦдготовча робота для укладання договору з компанСЦСФю Western Union Network (France) SAS (ФранцСЦя) щодо впровадження в ПромСЦнвестбанку мСЦжнародних грошових переказСЦв за дорученням та на користь фСЦзичних осСЦб. Ця система СФ найбСЦльшою з мСЦжнародних систем грошових переказСЦв, вона маСФ 270 тис. пунктСЦв обслуговування в 200 краСЧнах свСЦту. ЗдСЦйснення переказСЦв по системСЦ Western Union плануСФться розпочати в 2007 роцСЦ.

З метою повного задоволення потреб клСЦСФнтСЦв банку в СЦноземнСЦй валютСЦ активно здСЦйснюються операцСЦСЧ купСЦвлСЦ-продажу безготСЦвковоСЧ СЦноземноСЧ валюти. Структурними пСЦдроздСЦлами банку здСЦйснюСФться весь спектр валютно-обмСЦнних операцСЦй: купСЦвля-продаж готСЦвковоСЧ СЦноземноСЧ валюти, конвертацСЦя готСЦвковоСЧ СЦноземноСЧ валюти, купСЦвля дорожнСЦх чекСЦв, приймання на СЦнкасо банкнот СЦноземних держав та СЦменних чекСЦв.

Протягом звСЦтного року банк активно працював на ринку платСЦжних карток. Загальна кСЦлькСЦсть випущених платСЦжних карток для клСЦСФнтСЦв банку складала на кСЦнець року 3407,4 тисяч штук проти 2781,4 тисяч за 2006 рСЦк (прирСЦст 626,0 тисяч, що складаСФ 1,23 раза). НайбСЦльшими темпами зростали картки мСЦжнародних платСЦжних систем. РЗх кСЦлькСЦсть зросла за рСЦк на 538,8 тисяч (1,35 раза) СЦ склала на 31 грудня 2006 року 2071,1 тисяч. КСЦлькСЦсть банкоматСЦв банку збСЦльшилась за рСЦк на 205 одиниць (в 1,2 раза) СЦ складала на кСЦнець року 1380 одиниць. В 2006 роцСЦ банком запроваджено надання послуг клСЦСФнтам через систему "РЖнтернет-КлСЦСФнт-Банк». НадалСЦ збСЦльшуватимуться обсяги та якСЦсть послуг населенню в сферСЦ безготСЦвкових платежСЦв та грошових переказСЦв, зберСЦгання цСЦнностей та продажа банкСЦвських металСЦв, надання послуг по вСЦдкриттю СЦ веденню пенсСЦйних рахункСЦв [83].

Кредитна дСЦяльнСЦсть банку представлена наступними операцСЦями: надання кредитСЦв (зокрема, вСЦдкриття кредитних лСЦнСЦй, в т.ч. мультивалютних, кредитування в формСЦ овердрафту, СЦз використанням пластикових карток), операцСЦСЧ з врахування векселСЦв, факторинговСЦ операцСЦСЧ, надання гарантСЦй, авалСЦв. Протягом року фСЦлСЦСЧ банку здСЦйснювали кредитування субтАЩСФктСЦв господарювання, органСЦв державноСЧ "ади та мСЦiевого самоврядування.

ПромСЦнвестбанк продовжував розвивати банкСЦвськСЦ послуги для населення, впроваджуючи рСЦзноманСЦтнСЦ кредитнСЦ програми на споживчСЦ цСЦлСЦ. ДоступнСЦсть послуг та розгалужена мережа фСЦлСЦй, привабливСЦ умови кредитування дозволили банку у минулому роцСЦ наростити портфель споживчих кредитСЦв бСЦльш нСЦж вдвСЦчСЦ. Для фСЦзичних осСЦб у банку дСЦяли програми кредитування на придбання нерухомостСЦ, автотранспортних засобСЦв, товарСЦв тривалого користування, оплату навчання, послуг та СЦншСЦ споживчСЦ потреби.

Серед кредитних послуг банку фСЦзичним особам значним попитом користувались кредити на придбання, будСЦвництво та облаштування житла. ПромСЦнвестбанком пропонуються кредити на придбання нерухомостСЦ на вторинному та первинному ринках, в тому числСЦ кредитування будСЦвництва житла через Фонди фСЦнансування будСЦвництва та шляхом придбання фСЦзичною особою цСЦльових СЦменних облСЦгацСЦй.

Значним попитом користувались кредити на придбання автотранспорту. Враховуючи попит та потреби населення, банком запропонована програма кредитування фСЦзичних осСЦб на придбання автомобСЦлСЦв без сплати авансових внескСЦв та покриття витрат, повтАШязаних з оформленням автомобСЦля.

Перспективним напрямком дСЦяльностСЦ банку СФ кредитування фСЦзичних осСЦб з використанням мСЦжнародних платСЦжних карток. В звСЦтному роцСЦ запровадженСЦ чотири новСЦ тарифнСЦ програми, якСЦ орСЦСФнтованСЦ на рСЦзнСЦ верстви населення.

В 2007 роцСЦ ПромСЦнвестбанк забезпечив динамСЦчний розвиток усСЦх сфер дСЦяльностСЦ. Протягом року вСЦн планомСЦрно нарощував потужнСЦсть, розвивав СЦнформацСЦйнСЦ технологСЦСЧ, впроваджував новСЦ види послуг. В економСЦку УкраСЧни за минулий рСЦк банком спрямовано понад 8 млрд. дол. США кредитСЦв, а загальний обсяг кредитування вСЦтчизняного виробництва незалежноСЧ УкраСЧни перевищив позначку у 65 млрд. дол. США. ВсСЦ СЦноземнСЦ кредитори вклали в економСЦку УкраСЧни лише п'яту частину цього рСЦвня. У 2007 роцСЦ мСЦжнародним рейтинговим агентством Moody's (Нью-Йорк) ПромСЦнвестбанку наданий один з найвищих мСЦжнародних рейтингСЦв серед украСЧнських банкСЦв, що свСЦдчить про його важливу роль в фСЦнансовСЦй системСЦ УкраСЧни, вагомий внесок у розвиток украСЧнськоСЧ економСЦки, високу стабСЦльнСЦсть СЦ надСЦйнСЦсть. В минулому роцСЦ банк ввСЦйшов до рейтингу "ТОПтАС100. Лучшие компании финансового сектора Украины» видавництва "ЕкономСЦка», за результатами ВсеукраСЧнського конкурсу-виставки "Кращий вСЦтчизняний товар 2007 року» отримав статус "Виробник кращих вСЦтчизняних товарСЦв 2007 року» та перемогу у рядСЦ номСЦнацСЦй.

Головною стратегСЦСФю дСЦяльностСЦ банку СФ СЦнвестицСЦйна спрямованСЦсть кредитних вкладень. У 2007 роцСЦ ПромСЦнвестбанк продовжував фСЦнансувати такСЦ галузСЦ народного господарства, як машинобудування, паливно-енергетичний сектор, металургСЦя, хСЦмСЦчна та нафтохСЦмСЦчна промисловСЦсть, будСЦвництво, транспорт та зв'язок, сСЦльське господарство тощо. Протягом року кредитний портфель банку зрСЦс бСЦльше нСЦж в 1,5 раза. ДвСЦ третини кредитСЦв банку носять довгостроковий характер СЦ спрямованСЦ на модернСЦзацСЦю та оновлення виробничих фондСЦв пСЦдприСФмств всСЦх форм "асностСЦ, розширення виробничих та експортний можливостей кредитуСФмих пСЦдприСФмств, створення нових якСЦсних товарСЦв та робочих мСЦiь.

Протягом року динамСЦчно нарощувався капСЦтал банку, активи, кошти пСЦдприСФмств СЦ населення. ПорСЦвняно з початком року обсяг вкладСЦв населення зрСЦс в 1,3 раза СЦ перевищив 10 млрд. гривень. Така чСЦтка тенденцСЦя динамСЦчного зростання довСЦри населення до ПромСЦнвестбанку свСЦдчить про його високу надСЦйнСЦсть СЦ платоспроможнСЦсть, вСЦрнСЦсть обраному курсу на створення сприятливих умов для примноження заощаджень населення.

ПромСЦнвестбанк маСФ солСЦдну клСЦСФнтську базу - майже 4 млн. громадян та суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ, надаСФ клСЦСФнтам понад 300 видСЦв послуг: вСЦд розрахунково-касового обслуговування до сучасних електронних послуг та операцСЦй з банкСЦвськими металами, постСЦйно вдосконалюСФ форми обслуговування клСЦСФнтСЦв.

ПромСЦнвестбанк СФ одним СЦз лСЦдерСЦв ринку пластикових технологСЦй. Банком емСЦтовано бСЦльше 4 млн. карток, в тому числСЦ 2,6 млн. карток мСЦжнародних платСЦжних систем, встановлено 1,7 тис. банкоматСЦв.

ПромСЦнвестбанк пСЦдтримуСФ вСЦдносини з бСЦльш нСЦж 200 провСЦдними СЦноземними фСЦнансовими установами. КлСЦСФнти банку здСЦйснюють своСЧ розрахунки через 35 кореспондентських рахункСЦв ПромСЦнвестбанку, що вСЦдкритСЦ у 22 банках свСЦту, через якСЦ за 11 мСЦсяцСЦв 2007 року проведено 12,4 млрд. доларСЦв США пла-тежСЦв. Банк неодноразово отримував нагороди вСЦд Deutsche Bank, The Bank of New York, СЦнших провСЦдних фСЦнансових установ свСЦту за найкращу якСЦсть та високий рСЦвень здСЦйснення мСЦжнародних платежСЦв.

Банк активно працюСФ в системСЦ банкСЦвських телекомунСЦкацСЦй SWIFT та REUTER, здСЦйснюСФ перекази фСЦзичних осСЦб за мСЦжнародними системами Money Gram та Contact. Маючи 669 пунктСЦв обслуговування переказСЦв в усСЦх регСЦонах УкраСЧни, ПромСЦнвестбанк СФ одним з найбСЦльших агентСЦв компанСЦСЧ MoneyGram як в УкраСЧнСЦ, так СЦ в краСЧнах СНД. За результатами 2006 року ПромСЦнвестбанк от-римав нагороду за найбСЦльшу ринкову частку у здСЦйсненнСЦ грошових переказСЦв в СЦноземнСЦй валютСЦ за дорученням та на користь фСЦзичних осСЦб по системСЦ Money-Gram в УкраСЧнСЦ, а у 2007 роцСЦ - за успСЦшний початок здСЦйснення грошових переказСЦв за системою Western Union.

В Додатку А наведенСЦ баланси АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за 2004-2007 роки та звСЦти про фСЦнансовСЦ результати дСЦяльностСЦ банку за 2004-2007 роки [83].

В табл. 2.1 наведенСЦ основнСЦ характеристики дСЦяльностСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за 2004-2007 роки у формСЦ абсолютних значень характеристик та вСЦдповСЦдного рейтингового мСЦiя банку у банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни по вСЦдповСЦднСЦй характеристицСЦ. Одночасно в табл. 2.1 та на рис.Ва2.1 наведений обсяг ринку банкСЦвських послуг, який займаСФ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» в загальних обсягах БС УкраСЧни, поступово втрачаючи позицСЦСЧ пСЦд впливом конкурентСЦв.

Як показуСФ аналСЦз даних табл. 2.1 на ринку залучених депозитних коштСЦв, якСЦ СФ предметом дипломного дослСЦдження, ПромСЦнвестбанк займаСФ 1 (2004) -2 (2007) мСЦiя по обсягах депозитСЦв юридичних осСЦб та 3 (2004) - 4 (2007) мСЦiя по обсягах залучення депозитСЦв фСЦзичних осСЦб, по загальному обсягу валюти балансу банк займав 3 мСЦiе у 2004 роцСЦ та 6 мСЦiе у 2007 роцСЦ. Так за 2004-2007 роки у АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк»:

а) абсолютний обсяг валюти балансу збСЦльшився з 10,6 млрд. грн. до 26,1 млрд. грн., тобто зрСЦс в 2,46 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу валюти баланса банка в загальному обсягу валюти баланса банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 8,1% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 4,46% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,81 раза.

В результатСЦ за обсягом валюти балансу банк за 4 роки перемСЦстився з 3 мСЦiя в БС УкраСЧни на 6 мСЦiе (рис.Ва2.2);

б) абсолютний обсяг "асного капСЦталу збСЦльшився з 1,167 млрд. грн. до 2,683 млрд. грн., тобто зрСЦс в 2,3 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу "асного капСЦталу банка в загальному обсягу "асного капСЦталу банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 6,29% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 3,28% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,71 раза.

В результатСЦ за обсягом "асного капСЦталу банк за 4 роки перемСЦстився з 3 мСЦiя в БС УкраСЧни на 6 мСЦiе (рис.Ва2.10);

в) абсолютний обсяг поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб збСЦльшився з 3,466 млрд. грн. до 10,173 млрд. грн., тобто зрСЦс в 2,93 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб в загальному обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 8,51% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 6,3% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,35 раза.

В результатСЦ за обсягом поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб банк за 4 роки перемСЦстився з 3 мСЦiя в БС УкраСЧни на 4 мСЦiе (рис.Ва2.5);

г) абсолютний обсяг поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб збСЦльшився з 5,599 млрд. грн. до 10,786 млрд. грн., тобто зрСЦс в 1,93 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб в загальному обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 11,93% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 7,137% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,67 раза.

В результатСЦ за обсягом поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб банк за 4 роки перемСЦстився з 1 мСЦiя в БС УкраСЧни на 2 мСЦiе (рис.Ва2.3);

д) абсолютний обсяг чистого прибутку банку збСЦльшився з 0,122 млрд. грн. до 0,234 млрд. грн., тобто зрСЦс в 1,92 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу чистого прибутку банку в загальному обсягу чистого прибутку банкСЦв-ськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 9,31% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 3,64% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 2,55 раза.

В результатСЦ за обсягом чистого прибутку банк за 4 роки перемСЦстився з 2 мСЦiя в БС УкраСЧни на 7 мСЦiе (Рис.Ва2.9);

е) рентабельнСЦсть статутного капСЦталу банку(ROE) за рахунок стратегСЦСЧ капСЦталСЦзацСЦСЧ дивСЦдендСЦв в спецСЦальному фондСЦ та постСЦйному рСЦвнСЦ статутного капСЦталу збСЦльшилась з рСЦвня 61,11% у 2004 роцСЦ (5 рейтингове мСЦiе) до рСЦвня 117,1% у 2007 роцСЦ (1 рейтингове мСЦiе), тобто зросла в 1,92 раза (рис.Ва2.7). Але при цьому рентабельнСЦсть активСЦв банку (ROA) зменшилась з рСЦвня 1,154% у 2004 роцСЦ (55 рейтингове мСЦiе) до рСЦвня 0,898% у 2007 роцСЦ (45 рейтингове мСЦiе), що, за нормативами НБУ, характеризуСФ банк як низькорентабельний (рис.Ва2.8).

Таким чином, фСЦнансовий важель залучених коштСЦв в АТЗТ "АТ ПромСЦн-вестбанк» працюСФ з високою ефективнСЦстю, але СФ значнСЦ резерви росту рентабельностСЦ статутного капСЦталу за рахунок пСЦдвищення рентабельностСЦ роботи активСЦв банку.


2.2 АналСЦз структури депозитноСЧ бази залучених коштСЦв АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк»


Для залучення на депозити коштСЦв юридичних осСЦб АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» банк пропонуСФ рСЦзноманСЦтнСЦ депозитнСЦ продукти, розробленСЦ вСЦдповСЦдно до СЦндивСЦдуальних вимог клСЦСФнтСЦв [83].

КороткостроковСЦ та довгостроковСЦ депозити дозволять пСЦдприСФмствам з максимальною ефективнСЦстю використати тимчасово вСЦльнСЦ кошти. З огляду на своСЧ можливостСЦ та потреби кожний клСЦСФнт банку може розмСЦстити грошовСЦ кошти у будь-якСЦй валютСЦ на депозитному рахунку на узгоджений строк та взаСФмовигСЦдних умовах.


Таблиця 2.2. Умови залучення строкових депозитСЦв юридичних осСЦб (18.03.2008)

Депозити

ПроцентнСЦ ставки за строками розмСЦщення, % рСЦчних

до 1 мСЦсяця

до 3 мСЦсяцСЦв

до 6 мСЦсяцСЦв

до 9 мСЦсяцСЦв

до 12 мСЦсяцСЦв

бСЦльше 1 року

в нацСЦональнСЦй валютСЦ

до 7,0

до 8,0

до 11,0

до 12,5

до 12,5

до 13,0

в доларах США

до 5,0

до 7,0

до 8,0

до 8,5

до 9,0

до 10,0

в СФвро

до 4,0

до 5,0

до 6,0

до 7,0

до 8,0

до 9,0


НаведенСЦ процентнСЦ ставки коригуються в залежностСЦ вСЦд суми коштСЦв, термСЦну розмСЦщення депозиту та додаткових умов щодо права поповнення або часткового зменшення коштСЦв на депозитному рахунку.

Проценти за депозитами нараховуються та сплачуються щомСЦсячно. За бажанням клСЦСФнта проценти можуть спрямовуватися на поповнення депозиту.

Депозитна база залучених коштСЦв фСЦзичних осСЦб в ПромСЦнвестбанку формуСФться за рахунок наступних видСЦв депозитСЦв:

-ВаПоточнСЦ рахунки фСЦзичних осСЦб

-ВаПоточнСЦ рахунки для отримання адресноСЧ матерСЦальноСЧ допомоги та соцСЦально-орСЦСФнтованих виплат

-ВаПродаж ощадних сертифСЦкатСЦв

-ВаВклад "Депозитний»

-ВаВклад "РЖнвестицСЦйний депозит»

-ВаВклад "Зимова спека» новий!

-ВаВклад "Активний вкладник» новий!

-ВаВклад "РДвродолар»

-ВаВклад "Ветеран Плюс»

-ВаВклад "Ветеран»

-ВаВклад "ПовнолСЦття»

-ВаВклад до запитання

-ВаДепозитнСЦ платСЦжнСЦ картки "асникам банкСЦвських вкладСЦв

ПромСЦнвестбанк СФ учасником Фонду гарантування вкладСЦв фСЦзичних осСЦб (свСЦдоцтво учасника Фонду №116 вСЦд 02.09.1999Вар).

ПромСЦнвестбанк вСЦдкриваСФ рахунки в нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютСЦ фСЦзичним особам - громадянам УкраСЧни, СЦноземним громадянам та особам без громадянства. Для вСЦдкриття поточного та депозитного рахункСЦв необхСЦднСЦ наступнСЦ документи []:

а) резидентам (громадянам УкраСЧни, СЦноземцям та особам без громадянства, якСЦ отримали посвСЦдку на проживання в УкраСЧнСЦ):

-Вапаспорт фСЦзичноСЧ особи;

-ВадовСЦдка про присвоСФння СЦдентифСЦкацСЦйного номера Державного реСФстру фСЦзичних осСЦб - платникСЦв податкСЦв, видана органом податковоСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ;

б) нерезидентам (громадянам УкраСЧни, що постСЦйно проживають за СЧСЧ межами, СЦноземним громадянам, та особам без громадянства, якСЦ тимчасово перебувають на територСЦСЧ УкраСЧни строком до 1 року вСЦдповСЦдно до вСЦдкритоСЧ вСЦзи або документСЦв, що пСЦдтверджують законнСЦсть перебування в УкраСЧнСЦ згСЦдно з чинним законодавством):

-Вапаспорт фСЦзичноСЧ особи;

-ВадовСЦдка про пСЦдтвердження джерела надходження готСЦвки в нацСЦональнСЦй або СЦноземнСЦй валютСЦ.

Вкладник маСФ право оформити в установСЦ банку довСЦренСЦсть на право розпорядження коштами СЦншСЦй особСЦ та заповСЦдальне розпорядження.

Банк гарантуСФ таСФмницю вСЦдомостей про вкладникСЦв, операцСЦСЧ, що ними здСЦйснюються, та стан рахункСЦв. Без згоди вкладника довСЦдки третСЦм особам по рахунку можуть бути наданСЦ лише у випадках, передбачених чинним законодавством УкраСЧни.

1. ПоточнСЦ рахунки фСЦзичних осСЦб

ПромСЦнвестбанк пропонуСФ приватним особам вСЦдкриття та ведення поточних рахункСЦв в нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютСЦ, за якими:

-ВаприймаСФ та видаСФ готСЦвку;

-ВаздСЦйснюСФ безготСЦвковСЦ розрахунки за товари та послуги, комунальнСЦ та СЦншСЦ платежСЦ;

-ВаздСЦйснюСФ перекази коштСЦв.

На поточнСЦ рахунки приватних осСЦб ПромСЦнвестбанком зараховуються:

-Ваоплата працСЦ, пенсСЦСЧ, допомоги, авторськСЦ гонорари за лСЦтературнСЦ роботи, музичнСЦ твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну дСЦяльнСЦсть, науковСЦ роботи та винаходи;

-Вавиплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове вСЦдшкодування за майновим страхуванням;

-Ваорендна плата за використання житлових помешкань, рухомого СЦ нерухомого майна;

-ВавСЦдшкодування шкоди, заподСЦяноСЧ робСЦтникам та службовцям калСЦцтвом або у разСЦ втрати годувальника;

-Вакошти в нацСЦональнСЦй валютСЦ за продану СЦноземну валюту;

-Вакошти за реалСЦзоване "асне майно та за здану сСЦльгосппродукцСЦю;

-ВаСЦншСЦ надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству УкраСЧни.

Установи ПромСЦнвестбанку надають можливСЦсть вкладникам отримувати вСЦдсотки за вкладами до запитання щомСЦсячно, щоквартально та в кСЦнцСЦ року СЦз розрахунку:

-Вав нацСЦональнСЦй валютСЦ - до 0,5% рСЦчних;

-Вав СЦноземнСЦй валютСЦ - до 0,5% рСЦчних.

2. Рахунки для отримання адресноСЧ матерСЦальноСЧ допомоги та соцСЦально-орСЦСФнтованих виплат

ПромСЦнвестбанк пропонуСФ приватним особам вСЦдкриття рахункСЦв для отримання адресноСЧ матерСЦальноСЧ допомоги та соцСЦально-орСЦСФнтованих виплат. Для вСЦдкриття такого рахунку додатково в установу банку необхСЦдно надати документ, що пСЦдтверджуСФ призначення допомоги та СЧСЧ отримання (довСЦдка про призначення допомоги, довСЦдка вСЦд органСЦзацСЦСЧ, яка призначаСФ допомогу або фСЦнансуСФ СЧСЧ). Якщо у приватних осСЦб вже СФ поточнСЦ рахунки, вСЦдкритСЦ в установах банку, соцСЦальнСЦ виплати можуть зараховуватись на цСЦ рахунки.

3. ДепозитнСЦ вклади фСЦзичних осСЦб


Таблиця 2.3. ОсновнСЦ умови вкладу "Депозитний» (18.03.2008)

Строк

У гривнях

У доларах США

У СФвро

до 1 мСЦсяця

до 3% рСЦчних

до 4,5% рСЦчних

до 2% рСЦчних

вСЦд 1 до 3 мСЦсяцСЦв

до 10% рСЦчних

до 7,5% рСЦчних

до 7% рСЦчних

вСЦд 3 до 6 мСЦсяцСЦв

до 11,5% рСЦчних

до 8,3% рСЦчних

до 7,5% рСЦчних

вСЦд 6 до 12 мСЦсяцСЦв

до 12,5% рСЦчних

до 10% рСЦчних

до 8% рСЦчних

бСЦльше 12 мСЦсяцСЦв

до 13,5% рСЦчних

до 10,2% рСЦчних

до 9% рСЦчних


ВСЦдсотки сплачуються щомСЦсячно, щоквартально чи в кСЦнцСЦ термСЦну


Таблиця 2.4. ОсновнСЦ умови вкладу "РЖНВЕСТИЦРЖЙНИЙ ДЕПОЗИТ» (18.03.2008)

Строк

У гривнях

У доларах США та СФвро

3 роки

до 13,5% рСЦчних

до 8% рСЦчних

Упродовж термСЦну дСЦСЧ депозитного договору по вкладу "РЖнвестицСЦйний депозит» можна отримати кредит на вигСЦдних умовах пСЦд заставу майнових прав на депозит.

При достроковому закриттСЦ рахунку, проценти за весь час зберСЦгання коштСЦв на рахунку нараховуються та сплачуються в наступному розмСЦрСЦ:

-Ваякщо вклад пролежав менше одного року з дати вСЦдкриття рахунку - з розрахунку процентноСЧ ставки, що дСЦСФ за вкладами на вимогу (поточними рахунками). РанСЦше виплаченСЦ проценти Банк утримуСФ СЦз суми депозиту;

-Ваякщо вклад пролежав один рСЦк СЦ бСЦльше з дати вСЦдкриття рахунку - проценти сплачуються за кожний повний рСЦк СЦз розрахунку процентноСЧ ставки, вказаноСЧ в договорСЦ банкСЦвського вкладу, за неповний рСЦк - за ставкою, що дСЦСФ за вкладами на вимогу (поточними рахунками).


Таблиця 2.5. ОсновнСЦ умови вкладу "ЗИМОВА СПЕКА» (18.03.2008)

Строк

У гривнях

У доларах США

У СФвро

3 мСЦсяцСЦ

до 13% рСЦчних

до 10% рСЦчних

до 8,5% рСЦчних

МСЦнСЦмальний первинний внесок

500

100

100


ВСЦдсотки по вкладу "ЗИМОВА СПЕКА» щомСЦсячно нараховуються, приСФднуються до залишку на рахунку та капСЦталСЦзуються. Поповнювати вклад додатковими внесками дозволяСФться. При достроковому поверненнСЦ з рахунку всСЦСФСЧ суми депозиту або його частини, проценти за весь час зберСЦгання коштСЦв на рахунку.


Таблиця 2.6. ОсновнСЦ умови вкладу "АКТИВНИЙ ВКЛАДНИК» (18.03.2008)

Строк

У гривнях

У доларах США

У СФвро

3 роки

до 12,5% рСЦчних

до 9% рСЦчних

до 8% рСЦчних

МСЦнСЦмальний первинний внесок

500

100

100

Незнижувальний залишок депозиту

500

100

100

Проценти по вкладу "АКТИВНИЙ ВКЛАДНИК» щомСЦсячно нараховуються, приСФднуються до залишку та капСЦталСЦзуються на рахунку. ДодатковСЦ внески та часткове зняття коштСЦв дозволяСФться.

При достроковому поверненнСЦ з рахунку всСЦСФСЧ суми депозиту або його частини СЦ при цьому залишок буде складати менше незнижувального, проценти за весь час зберСЦгання коштСЦв на Рахунку на суму незнижувального залишку нараховуються з розрахунку дСЦючоСЧ процентноСЧ ставки за вкладами на вимогу.


Таблиця 2.7. ОсновнСЦ умови вкладу "ЕВРОДОЛАР» (18.03.2008)

Строк

У доларах США та СФвро

13 мСЦсяцСЦв

до 8% рСЦчних


МСЦнСЦмальна сума вкладу "ЕВРОДОЛАР» - 500 доларСЦв США, 500 СФвро. Виплата процентСЦв - в кСЦнцСЦ термСЦну депозиту. ПСЦсля закСЦнчення термСЦну дСЦСЧ депозитного договору сума депозиту та нарахованих вСЦдсоткСЦв за бажанням вкладника можуть бути сплаченСЦ з конвертацСЦСФю в одну з валют (долари США або СФвро) з використанням курсу НБУ, що дСЦСФ на день закСЦнчення договору.


Таблиця 2.8. ОсновнСЦ умови вкладу "ПОВНОЛРЖТТЯ» (18.03.2008)

Строк

У гривнях

У доларах США та СФвро

До досягнення особою, на користь якоСЧ вСЦдкрито вклад, 18 рокСЦв

до 12% рСЦчних

до 8% рСЦчних


По вкладу "ПОВНОЛРЖТТЯ» банком нараховуСФться складний вСЦдсоток. Рахунок можна поповнювати додатковими внесками, розмСЦр яких не обмежуСФться.

МСЦнСЦмальна сума вкладу - 500 грн., 100 USD, 100 EUR

Власником вкладу "ПовнолСЦття» СФ фСЦзична особа, яка уклала договСЦр з банком на користь дитини, якСЦй не виповнилось 15 рокСЦв. ПСЦсля досягнення повнолСЦття дитина маСФ право отримати суму вкладу та нарахованих вСЦдсоткСЦв, пред'явивши свСЦдоцтво про народження, паспорт та вкладну книжку.

До досягнення дитиною повнолСЦття вкладом розпоряджаСФться особа, яка уклала договСЦр з Банком. Вона маСФ право достроково отримати кошти з вкладу:

- протягом 1 року - вСЦдсотки не сплачуються;

-ВапСЦсля 1 року - вСЦдсотки виплачуються за повну кСЦлькСЦсть рокСЦв зберСЦгання вкладу.


Таблиця 2.9. ОсновнСЦ умови вкладу "ДО ЗАПИТАННЯ» (18.03.2008)

ВСЦдсоткова ставка

У гривнях

У доларах США та СФвро

до 0,5% рСЦчних

до 0,5% рСЦчних


Послуги, що надаються за поточним рахунком:

-ВабезготСЦвковСЦ розрахунки за товари та послуги

-Ваоплата комунальних послуг

-Вапереказ коштСЦв в установи ПромСЦнвестбанку та в СЦншСЦ банки

-Вазарахування на рахунок заробСЦтноСЧ плати та СЦнших доходСЦв

-ВаСЦншСЦ операцСЦСЧ, якСЦ не суперечать чинному законодавству

ДодатковСЦ послуги, якСЦ пропонуються банком по рахунках вкладникСЦв:

-Ваоформлення заповСЦдального розпорядження

-Ваоформлення довСЦреностСЦ на право розпорядження коштами СЦншою особою

ПромСЦнвестбанк пропонуСФ спецСЦальну банкСЦвську програму депозитного залучення коштСЦв при обслуговуваннСЦ пенсСЦонерСЦв:

-ВаПоточний пенсСЦйний рахунок

-ВаКартковий пенсСЦйний рахунок

-ВаВклад "Ветеран» оновлений!

-ВаВклад "Ветеран Плюс» оновлений!

-ВаРЖншСЦ вклади

-ВаДепозитнСЦ платСЦжнСЦ картки "асникам банкСЦвських вкладСЦв

На пенсСЦйнСЦ рахунки, вСЦдкритСЦ за бажанням пенсСЦонерСЦв, ПромСЦнвестбанк зараховуСФ кошти, що надходять з ПенсСЦйного фонду УкраСЧни.


Таблиця 2.10. ОсновнСЦ умови поточного пенсСЦйного рахунку "ДО ЗАПИТАННЯ» (18.03.2008)

ВСЦдсоткова ставка - до 6% рСЦчних

ВСЦдсотки сплачуються щомСЦсячно


Таблиця 2.11. ОсновнСЦ умови карткового пенсСЦйного рахунку "ДО ЗАПИТАННЯ» (18.03.2008)

ВСЦдсоткова ставка - 10% рСЦчних

ВСЦдсотки сплачуються щомСЦсячно


Для оформлення поточного пенсСЦйного рахунку або пенсСЦйноСЧ платСЦжноСЧ картки необхСЦднСЦ такСЦ документи:

-Вапаспорт;

-ВапенсСЦйне посвСЦдчення;

-ВадовСЦдка про присвоСФння СЦдентифСЦкацСЦйного номера Державного реСФстру фСЦзичних осСЦб-платникСЦв податкСЦв, видана органом податковоСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ.

Для оформлення поточного рахунку треба звернутися до найближчоСЧ установи ПромСЦнвестбанку, СЦ написати заяву на перерахування пенсСЦСЧ або грошовоСЧ допомоги на поточний рахунок. Заяву можна залишити у банку або передати СЧСЧ особисто в органи ПенсСЦйного Фонду.

Для одержання пенсСЦСЧ за допомогою платСЦжноСЧ картки необхСЦдно укласти з банком договСЦр на вСЦдкриття карткового рахунку. Протягом 14 днСЦв пСЦсля укладання договору буде видана картка Maestro мСЦжнародноСЧ платСЦжноСЧ системи Europay, за якою можна одержувати пенсСЦю в банкоматах банку або пунктах видачСЦ готСЦвки у зручний для пенсСЦонера час. Видача СЦ обслуговування картки здСЦйснюСФться банком безкоштовно.

Щоб здСЦйснювати комунальнСЦ та СЦншСЦ платежСЦ, не звертаючись щоразу до банку, можна написати доручення на перСЦодичне перерахування цих платежСЦв з поточного пенсСЦйного рахунку. При цьому можна за необхСЦднСЦстю змСЦнювати суми СЦ перСЦодичнСЦсть платежСЦв чи реквСЦзити одержувачСЦв. Цю послугу - здСЦйснення комунальних платежСЦв - банк надаСФ безкоштовно. Для пСЦдтвердження проведених розрахункСЦв банк видаСФ копСЦСЧ платСЦжних документСЦв.

Власники пенсСЦйних рахункСЦв у ПромСЦнвестбанку можуть оформити спецСЦальний депозитний вклад "Ветеран».


Таблиця 2.12. ОсновнСЦ умови пенсСЦйного вкладу "ВЕТЕРАН» (18.03.2008) (для пенсСЦонерСЦв, якСЦ отримують пенсСЦю в установах ПромСЦнвестбанку)

Строк

У гривнях

У доларах США

У СФвро

вСЦд 6 до 12 мСЦсяцСЦв

до 13,5% рСЦчних

до 9,5% рСЦчних *

до 8% рСЦчних

2 роки

до 13,5% рСЦчних

до 9,5% рСЦчних *

до 8% рСЦчних


ВСЦдсотки за пенсСЦйним вкладом "ВЕТЕРАН» сплачуються щомСЦсячно. Банком нараховуСФться складний вСЦдсоток. Рахунок можна поповнювати додатковими внесками, розмСЦр яких не обмежуСФться. Безкоштовне оформлення довСЦреностСЦ та заповСЦдального розпорядження.


Таблиця 2.13. ОсновнСЦ умови пенсСЦйного вкладу "ВЕТЕРАН ПЛЮС» (18.03.2008) (для пенсСЦонерСЦв, якСЦ отримують пенсСЦю в установах ПромСЦнвестбанку)

Строк

У гривнях

У доларах США

У СФвро

вСЦд 6 до 12 мСЦсяцСЦв

до 14,5% рСЦчних

до 10,5% рСЦчних *

до 9% рСЦчних

2 роки

до 14,5% рСЦчних

до 10,5% рСЦчних *

до 9% рСЦчних

Вклад вСЦдкриваСФться за умови переоформлення вкладу пСЦсля закСЦнчення термСЦну.

По депозитних вкладах СЦснуСФ ризик втрат в звтАЩязку зСЦ змСЦною рСЦвня облСЦковоСЧ ставки НБУ та рСЦвня процентних ставок на фСЦнансовому ринку УкраСЧни. З метою уникнення втрат постСЦйно переглядаються процентнСЦ ставки за вкладами населення та централСЦзовано визначаСФться СЧх максимальний рСЦвень. ЗдСЦйснюСФться щоденний контроль за рСЦвнем процентних ставок, пСЦд якСЦ залучаються кошти фСЦзичних осСЦб установами ПромСЦнвестбанку.

УправлСЦння процентним ризиком СФ складовою частиною загальноСЧ процентноСЧ полСЦтики ПромСЦнвестбанку, яка реалСЦзуСФться банком в процесСЦ здСЦйснення активно-пасивних операцСЦй та планомСЦрного збСЦльшення капСЦталу. З метою зниження процентного ризику були здСЦйсненСЦ наступнСЦ заходи:

 • дотримання запланованого рСЦвня чистоСЧ процентноСЧ маржСЦ та спреду для стабСЦлСЦзацСЦСЧ обсягСЦв чистого процентного доходу;
 • забезпечення систематичного аналСЦзу тенденцСЦй ринку та прогнозування руху процентних ставок;
 • визначення оптимальних процентних ставок за залученими та розмСЦщеними коштами;

На рис.Ва2.12 - 2.15 наведенСЦ результати структурного аналСЦзу частки "асного капСЦталу та зобовтАЩязань в пасивахв АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» та, окремо, структурного аналСЦзу питомоСЧ ваги залучених та запозичених коштСЦв в зобовтАЩязаннях банку у 2006-2007 роках.


Рис.Ва2.12. - Структура обсягСЦв складових пасивСЦв (власного капСЦталу +залучених та запозичених коштСЦв) в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2006 роцСЦ


Рис.Ва2.13. - Структура обсягСЦв складових пасивСЦв (власного капСЦталу + залучених та запозичених коштСЦв) в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2007 роцСЦ

Рис.Ва2.14. - Структура зобовтАЩязань за обсягами залучених та запозичених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2006 роцСЦ


Рис.Ва2.15. - Структура зобовтАЩязань за обсягами залучених та запозичених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2007 роцСЦ


Як показуСФ спСЦльний аналСЦз графСЦкСЦв рис.Ва2.12 -2.15 структура пасивСЦв АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2006-2007 роках характеризуСФться наступними показниками:

 1. Структурна частка "асного капСЦталу знаходиться на рСЦвнСЦ 9,38% у 2006 роцСЦ та знижуСФться до рСЦвня 8,94% у 2007 роцСЦ;
 2. Структурна частка запозичених коштСЦв, представлених коштами СЦнших банкСЦв та коштами вСЦд емСЦсСЦСЧ депозитних сертифСЦкатСЦв, знаходиться:

-Вадля коштСЦв СЦнших банкСЦв на рСЦвнСЦ 1,14% у 2006 роцСЦ та пСЦдвищуСФться до рСЦвня 2,45% у 2007 роцСЦ;

-Вадля коштСЦв вСЦд емСЦсСЦСЧ депозитних сертифСЦкатСЦв на рСЦвнСЦ 0,15% у 2006 роцСЦ та пСЦдвищуСФться до рСЦвня 0,51% у 2007 роцСЦ;

 1. Структурна частка залучених коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб займаСФ основну частину пасивСЦв банку та становить 88% у 2006 роцСЦ та 87% у 2007 роцСЦ, складаючись з наступних основних агрегатСЦв:


Таблиця 2.14. Структурна частка агрегатСЦв залучених коштСЦв в валютСЦ пасивСЦв балансу АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2006-2007 роках

ВСЦдносний рСЦвень в%

2006

2007

поточнСЦ рахунки коштСЦв бюджету та державних цСЦльових фондСЦв

0,201

0,035

вклади (депозити) мiiевих бюджетiв

0,367

1,185

кошти суб'СФктСЦв господарювання на вимогу

22,936

17,665

короткостроковi вклади (депозити) суб'СФктiв господарювання

3,061

0,902

довгостроковi вклади (депозити) суб'СФктiв господарювання

23,601

23,101

нарахованСЦ витрати за коштами суб'СФктСЦв господарювання

0,030

0,032

кошти фСЦзичних осСЦб на вимогу

11,851

14,279

короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

14,716

10,131

довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

9,978

18,467

нарахованСЦ витрати за коштами фСЦзичних осСЦб

0,133

0,152

Кошти небанкСЦвських фiнансових установ,

1,170

1,049

РАЗОМ

88,043

86,999


ЗгСЦдно даним табл. 2.14, у 2007 роцСЦ значно зросла частка довгострокових вкладСЦв фСЦзичних осСЦб +8,5% за рахунок зниження частки коштСЦв юросСЦб на вимогу (-5,3%) та частки короткострокових депозитСЦв юросСЦб (-2,1%).


Рис.Ва2.16. - Структура розподСЦлу тривалостСЦ (часовоСЧ стСЦйкостСЦ) джерел пасивСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2007 роцСЦ


Рис.Ва2.17. - Структура розподСЦлу тривалостСЦ зобовтАЩя-зань за залученими та запозиченими коштами в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2007 роцСЦ

На рис.Ва2.16 -2.17 наведений аналСЦз строковостСЦ залучених коштСЦв в пасивах АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» (рис.Ва2.16) та, окремо, в зобовтАЩязаннях за залученими та запозиченими коштами (рис.Ва2.17).

Як показуСФ спСЦльний аналСЦз графСЦкСЦв рис.Ва2.16 -2.17:

-Вапасиви строковСЦстю бСЦльше 10 рокСЦв представленСЦ "асним капСЦталом у частцСЦ 8,97% (2007 рСЦк) вСЦд загального обсягу пасивСЦв, при цьому СЦз 2,683 млрд. грн. "асного капСЦталу - 1,998 млрд. грн. вкладено в основнСЦ та нематерСЦальнСЦ активи банку, таким чином "асний оборотний капСЦтал банку станом на 01.01.2008 року становить 0,685 млрд. грн., тобто 2,63% вСЦд обсягу валюти балансу;

-ВанайбСЦльша частка в зобовтАЩязаннях належить нестСЦйкСЦй групСЦ депозитСЦв на вимогу, тобто коштам на поточних рахунках юридичних та фСЦзичних осСЦб (36,55% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу), якСЦ СФ найбСЦльш дешевою депозитною базою банку;

-ВакороткостроковСЦ депозити юридичних та фСЦзичних осСЦб тривалСЦстю вСЦд 2 до 92 днСЦв представленСЦ часткою в 14,5% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу;

-ВадовгостроковСЦ депозити юридичних та фСЦзичних осСЦб тривалСЦстю вСЦд 93 днСЦв до 1 року представленСЦ часткою в 23,96% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу;

-ВаСЦнвестицСЦйнСЦ довгостроковСЦ депозити юридичних та фСЦзичних осСЦб тривалСЦстю вСЦд 1 року до 10 рокСЦв представленСЦ часткою в 25,98% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу.

На рис.Ва2.18 -2.19 представленСЦ графСЦки динамСЦки показникСЦв структури процентних, комСЦсСЦйних та торгСЦвельних доходСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2008 роках та процентного спреду та операцСЦйноСЧ маржСЦ в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках. Як показуСФ аналСЦз графСЦкСЦв рис.Ва2.18 -2.19 у 2006-2007 роках з пСЦдвищенням частки довгострокових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб, якСЦ СФ вСЦдносно дорогою депозитною базою, показники операцСЦйноСЧ маржСЦ та процентного спреду поступово знижуються.


Рис.Ва2.18. - ДинамСЦка структури процентних, комСЦсСЦйних та торгСЦвельних доходСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2008 роках


Таблиця 2.15. Середньозважена процентна ставки за активами та зобовтАЩязаннями в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за 2006 рСЦк

Ря-док

Найменування статтСЦ

ГривнСЦ

USD

EUR

RUВ


АКТИВИ

3.

Кошти в СЦнших банках

10,7

2,4

1,9

0,8

5.

ЦСЦннСЦ папери в портфелСЦ банку на продаж

12,8

0

0

0

6.

Кредити та заборгованСЦсть клСЦСФнтСЦв

17,2

11,7

11,6

14,2

7.

ЦСЦннСЦ папери в портфелСЦ банку до погашення

13,3

0

0

0


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8.

Кошти банкСЦв

0

5,9

0,3

0,3

9.

Кошти клСЦСФнтСЦв: юридичнСЦ особи

8,1

7,7

7,5

0,2

фСЦзичнСЦ особи

11,7

10.

ОщаднСЦ (депозитнСЦ) сертифСЦкати, емСЦтованСЦ банком

12,1

0

0

0


Таблиця 2.16. Середньозважена процентна ставки за активами та зобовтАЩязаннями в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за 2007 рСЦк

Ря-док

Найменування статтСЦ

ГривнСЦ

USD

EUR

RUВ


АКТИВИ

3.

Кошти в СЦнших банках

9,5

4,4

2,6

0,9

4.

ЦСЦннСЦ папери в торговому портфелСЦ банку

0

0

0

0

5.

ЦСЦннСЦ папери в портфелСЦ банку на продаж

13

0

0

0

6.

Кредити та заборгованСЦсть клСЦСФнтСЦв: юридичних осСЦб

16,2

11,0

10,9

10,2


фСЦзичних осСЦб

18,8

12,1

11,7

0


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8.

Кошти банкСЦв

0

7

3,9

0,1

9.

Кошти клСЦСФнтСЦв

8,7

5,6

6,6

1,4

10.

ОщаднСЦ (депозитнСЦ) сертифСЦкати, емСЦтованСЦ банком

12,7

0

0

0


Рис.Ва2.20. - Повалютна структура залучених коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2006-2007 роках


2.3 Вплив недепозитних джерел "асних та запозичених коштСЦв на ресурсну полСЦтику АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк»


В якостСЦ недепозитних джерел "асних та запозичених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» в пасивах використовуються (рис.Ва2.23):

-Вавласний оборотний капСЦтал - 8,97% обсягСЦв пасивСЦв балансу (рис.Ва2.13);

-ВазапозиченСЦ кошти СЦнших банкСЦв - 2,45% обсягСЦв пасивСЦв валюти балансу (рис.Ва2.13):

а) внутрСЦшня структурна частка в доларах США становить вСЦд 79,6% у 2006 роцСЦ до 69,2% у 2007 роцСЦ (рис.Ва2.26 - 2.27);

б) внутрСЦшня структурна частка в СФвро становить вСЦд 1,39% у 2006 роцСЦ до 9,37% у 2007 роцСЦ (рис.Ва2.26 - 2.27);

в) внутрСЦшня структурна частка в гривнях США становить вСЦд 17,34% у 2006 роцСЦ до 17,58% у 2007 роцСЦ (рис.Ва2.26 - 2.27);

-ВазапозиченСЦ кошти вСЦд емСЦсСЦСЧ боргових цСЦнних паперСЦв - депозитних сертифСЦкатСЦв в нацСЦональнСЦй валютСЦ - 0,51% обсягСЦв пасивСЦв валюти балансу (рис.Ва2.13);

АналСЦз динамСЦки зростання абсолютних обсягСЦв недепозитних джерел "асних та запозичених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках (рис.Ва2.23) показав, що:

-Ваобсяги "асного капСЦталу банка зросли з рСЦвня 1,167 млрд. грн. у 2004 роцСЦ до рСЦвня 2,683 млрд. грн. у 2007 роцСЦ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 229,91%);

-Ваобсяги запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв зросли з рСЦвня 0,114 млрд. грн. у 2004 роцСЦ до рСЦвня 1,800 млрд. грн. у 2007 роцСЦ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1577,2%);

-Ваобсяги запозичених коштСЦв в результатСЦ емСЦсСЦСЧ депозитних сертифСЦкатСЦв банка зросли з рСЦвня 16,7 млн. грн. у 2004 роцСЦ до рСЦвня 170,95 млн. грн. у 2007 роцСЦ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1019,0%);

АналСЦз динамСЦки ланцюгового приросту абсолютних обсягСЦв недепозитних джерел запозичених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках (рис.Ва2.24) показав, що:

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв "асного капСЦталу з рСЦвня 17,24% у 2005/2004 роках поступово зрСЦс до рСЦвня 70,6% у 2007/2006 роках;

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв з рСЦвня 45,8% у 2005/2004 роках рСЦзко зрСЦс до рСЦвня 318,8% у 2007/2006 роках;

В той же час порСЦвняльний аналСЦз динамСЦки зростання абсолютних обсягСЦв депозитних джерел залучених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках (рис.Ва2.24) показав, що:

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв залучених коштСЦв фСЦзичних осСЦб з рСЦвня 55,6% у 2005/2004 роках поступово знизився до рСЦвня 33,9% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 293,4%);

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв залучених коштСЦв фСЦзичних осСЦб з рСЦвня 34,5% у 2005/2004 роках рСЦзко знизився до рСЦвня 3,3% у 2006/2005 роках та знову зрСЦс до рСЦвня 38,6% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 192,65%);

Таким чином, АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» поступово переорСЦСФнтовуСФ полСЦтику традицСЦйного депозитного залучення коштСЦв пасивСЦв в напрямку полСЦтики зростання запозичення недепозитних коштСЦв на мСЦжбанкСЦвському ринку ресурсСЦв.

АналСЦз строковостСЦ запозичених коштСЦв (рис.Ва2.25 -2.26) показуСФ, що:

 • 79,97% коштСЦв банкСЦв залучено на термСЦн вСЦд 3 до 6 мСЦсяцСЦв;
 • 85,2% коштСЦв депозитних сертифСЦкатСЦв залучено на строк бСЦльше 3 мСЦсяцСЦв, з них 28,34% залучено на строк вСЦд 2 до 3 рокСЦв;

АналСЦз повалютноСЧ структури запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв (рис.Ва2.27 -2.28) показуСФ, що:

-Ваструктурна частка запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв в доларах США знизилась з рСЦвня 79,6% у 2006 роцСЦ до 69,2% у 2007 роцСЦ;

-Ваструктурна частка запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв в СФвро зросла з рСЦвня 1,4% у 2006 роцСЦ до 9,4% у 2007 роцСЦ, витСЦснивши долари США;

Таким чином, ресурсна полСЦтика запозичення коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» характеризуСФться (рис.Ва2.29 -2.30):

 • запозиченням не бСЦльше 3,0% недепозитних коштСЦв вСЦд валюти пасивСЦв;
 • запозиченням, в основному, середньострокових валютних коштСЦв на мСЦжбанкСЦвському ринку для компенсацСЦСЧ вимог клСЦСФнтСЦв по фСЦнансуванню СЦмпортних операцСЦй, при цьому значно зростаСФ використання СФвро замСЦсть доларСЦв США в розрахунках торгового обороту клСЦСФнтСЦв банку;
 • запозиченням середньо - та довгострокових коштСЦв в нацСЦональнСЦй валютСЦ за допомогою депозитних сертифСЦкатСЦв, якСЦ вСЦдрСЦзняються вСЦд депозитних вкладСЦв вСЦдсутнСЦстю можливостСЦ дострокового погашення банком.

-Вабанк поступово переорСЦСФнтовуСФ полСЦтику традицСЦйного депозитного залучення коштСЦв пасивСЦв в напрямку полСЦтики зростання запозичення коштСЦв на мСЦжбанкСЦвському ринку ресурсСЦв.


2.4 ОсновнСЦ проблеми формування ресурсноСЧ бази пасивСЦв та аналСЦз конкурентоспроможностСЦ депозитноСЧ полСЦтики АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» на банкСЦвському ринку УкраСЧни


ЗастосовуСФмСЦ СЦнструменти управлСЦння залученими коштами в АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК» та СЦнших банках банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни дають можливСЦсть структурувати основнСЦ сегменти залучених коштСЦв як:

1. ОщаднСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • сплата вСЦдсоткСЦв в кСЦнцСЦ строку договору депозиту чи авансом;
 • вСЦдсутнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • вСЦдсутнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

2. ДоходнСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • регулярна (щомСЦсячна чи щоквартальна) сплата вСЦдсоткСЦв;
 • вСЦдсутнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • вСЦдсутнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

3. НакопичувальнСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • умови як сплати вСЦдсоткСЦв в кСЦнцСЦ строку так СЦ регулярна (щомСЦсячна чи щоквартальна) сплата вСЦдсоткСЦв;
 • наявнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • вСЦдсутнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

4. УнСЦверсальнСЦ депозити, основними признаками яких СФ:

 • умови як сплати вСЦдсоткСЦв в кСЦнцСЦ строку так СЦ регулярна (щомСЦсячна чи щоквартальна) сплата вСЦдсоткСЦв;
 • наявнСЦсть права на довкладення коштСЦв до вкладу на перСЦод договору;
 • наявнСЦсть права на часткове зняття коштСЦв вкладу на перСЦод договору;

У вказаних 4тАСх сегментах додатковСЦ умови строкСЦв сплати вСЦдсоткСЦв та наявнСЦсть чи вСЦдсутнСЦсть права управлСЦння основним "тСЦлом» депозиту СФ основою для систематичного регулювання рСЦзницСЦ в вСЦдсоткових ставках при рСЦвних строках розмСЦщення депозитСЦв.

На рис. Н.1 - Н.3 Додатку Н наведенСЦ результати оцСЦнки цСЦновоСЧ конкурентоспроможностСЦ АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК» на ринку залучення депозитСЦв в УкраСЧнСЦ. Як показуСФ аналСЦз даних рис. Н.1 - Н.3 Додатку Н маркетингова полСЦтика пропозицСЦСЧ банкСЦвських депозитних послуг АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК» характеризуСФться вСЦдносно середнСЦм та низьким рСЦвнями пропонуСФмих ставок депозитних ресурсСЦв - ставок покупки ресурсСЦв. В табл. 2.17 наведенСЦ коефСЦцСЦСФнти конкурентоспроможностСЦ по привабливостСЦ ставок покупки ресурсСЦв АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» вСЦдносно конкурентСЦв, розрахованСЦ як коефСЦцСЦСФнт конкурентноСЧ привабливостСЦ депозитних ставок:

(2.1)


де - ставка_макс(СЦ) - максимальна ставка депозитСЦв СЦ-го виду;

АналСЦз результатСЦв, наведених в табл. 2.17 та на рис. Н.1 - Н.3 Додатку Н, показуСФ, що в сегментСЦ ринку банкСЦвських депозитних послуг конкурентнСЦ коефСЦцСЦСФнти привабливостСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» в середньому становлять 66,62%, а дСЦапазон коефСЦцСЦСФнтСЦв для рСЦзних видСЦв вкладСЦв знаходиться серед значень 40,0% -93,33%, тобто:

-ВадоходнСЦ ставки депозитСЦв в банку знаходяться в серединних позицСЦях рейтингу, тобто ставки депозитСЦв СФ непривабливими для клСЦСФнтСЦв, але залученСЦ ресурси СФ вСЦдносно "дешевими», нСЦж в СЦнших банках;

-Вабанк застосовуСФ середнСЦй рСЦвень обмежувальних бартАЩСФрСЦв по мСЦнСЦмальнСЦй сумСЦ вкладу вСЦдносно СЦнших банкСЦв конкурентСЦв, тобто СФ привабливим для клСФнтСЦв.


Таблиця 2.17. КоефСЦцСЦСФнти конкурентоспроможностСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за рСЦвнем привабливостСЦ депозитних послуг (станом на 18.03.2008)

№ з/п

Назва банкСЦвськоСЧ послуги

Ставка чи сумарна ставка "ПромСЦн-вестбанк»

Максимальна (для депо-зитСЦв) ставка на ринку в характерному сегментСЦ

КоефСЦцСЦСФнт конкурент-тноСЧ приваб-ливостСЦ про-позицСЦй "ПромСЦн-вестбанк»

1.

ОщаднСЦ вклади на 3 мСЦсяцСЦ (гривня)

10,00%

13,00%

76,92%

2.

ОщаднСЦ вклади на 3 мСЦсяцСЦ (долар США)

7,00%

10,50%

66,67%

3.

ОщаднСЦ вклади на 3 мСЦсяцСЦ (СФвро)

7,00%

7,50%

93,33%

4.

ОщаднСЦ вклади на 6 мСЦсяцСЦв (гривня)

11,50%

14,50%

79,31%

5.

ОщаднСЦ вклади на 6 мСЦсяцСЦв (долар США)

7,50%

11,50%

65,22%

6.

ОщаднСЦ вклади на 6 мСЦсяцСЦв (СФвро)

7,50%

9,35%

80,21%

7.

ОщаднСЦ вклади на 12 мСЦсяцСЦв (гривня)

12,50%

16,00%

78,13%

8.

ОщаднСЦ вклади на 12 мСЦсяцСЦв (долар США)

8,50%

12,00%

70,83%

9.

ОщаднСЦ вклади на 12 мСЦсяцСЦв (СФвро)

8,00%

10,75%

74,42%

10.

ОщаднСЦ вклади на 24 мСЦсяцСЦв (гривня)

13,50%

16,50%

81,82%

11.

ОщаднСЦ вклади на 24 мСЦсяцСЦв (долар США)

9,00%

12,00%

75,00%

12.

ОщаднСЦ вклади на 24 мСЦсяцСЦв (СФвро)

9,00%

10,75%

83,72%

13.

ОщаднСЦ вклади на 36 мСЦсяцСЦв (гривня)

13,50%

17,50%

77,14%

14.

ОщаднСЦ вклади на 36 мСЦсяцСЦв (долар США)

9,00%

12,20%

73,77%


Таким чином, проведений аналСЦз показав:

-ВаконкурентнСЦ переваги на ринку депозитних послуг в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» на сучасному етапСЦ забезпечуються полСЦтикою мСЦнСЦмСЦзацСЦСЧ ставок залучення депозитСЦв та використання СЦмСЦджу "надСЦйного» та стабСЦльного банку, як послуги додатковоСЧ банкСЦвськоСЧ гарантСЦСЧ повернення депозиту;

-Ваяк показуСФ аналСЦз, аналогСЦчну стратегСЦю використовуСФ СЦ самий великий банк УкраСЧни - АКБ "Приватбанк», якСЦ вдало використовують психологСЦю вкладникСЦв пСЦсля скандального банкрутства великих комерцСЦйних банкСЦв КиСФва, ДнСЦпропетровська та СЦнших.

Депозитна полСЦтика зниження вартостСЦ залучених коштСЦв фСЦзичних та юридичних осСЦб за рахунок зниження ставок залучення коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» в умовах зростання конкуренцСЦСЧ на ринку банкСЦвських ресурсСЦв в банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни привела до зниження темпСЦв зростання депозитноСЧ бази залучених коштСЦв у 2007 роцСЦ та до рСЦзкого зростання недепозитноСЧ бази запозичених коштСЦв з мСЦжбанкСЦвського ринку.

ОкрСЦм цього, проблемою для ресурсноСЧ бази банку СФ управлСЦння часовими розривами в тривалостСЦ виданих довгострокових кредитСЦв та залученням короткострокових та середньострокових депозитних коштСЦв, що потребуСФ впровадження комплексних систем одночасного управлСЦння депозитною та кредитною полСЦтикою банку в розрСЦзСЦ:

 • технологСЦСЧ управлСЦння GAP - розривами в строкових потоках надходження та витрат коштСЦв пасивних та активних операцСЦй банку;
 • технологСЦСЧ управлСЦння рентабельнСЦстю фСЦнансового важеля залучених та запозичених коштСЦв за допомогою оптимальноСЧ структури спСЦввСЦдношення "асних та позикових коштСЦв банку.        


3. Шляхи вдосконалення депозитноСЧ полСЦтики управлСЦння ресурсною базою АТЗТ "АкцСЦонерний КомерцСЦйний ПромСЦнвестбанк»


3.1 КомплекснСЦ методи управлСЦння пасивами банку


В умовах становлення фСЦнансового ринку в УкраСЧнСЦ, реструктуризацСЦСЧ банкСЦвськоСЧ системи, комерцСЦйнСЦ банки повиннСЦ здСЦйснювати зважену реалСЦстичну стратегСЦю подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. ВибСЦр оптимального шляху формування ресурсноСЧ бази, який враховуватиме адекватну економСЦчну ситуацСЦю СЦ сприятиме надСЦйному розвтАЩязанню дилеми "прибутковСЦсть-лСЦквСЦднСЦсть», СФ одним з основних завдань комерцСЦйного банку.

Для оцСЦнювання ефективностСЦ та повноти використання банком своСЧх зобовтАЩязань застосовуються такСЦ показники [78]:

-ВаступСЦнь використання платних пасивСЦв;

-ВаступСЦнь використання сукупних зобовтАЩязань.

АналСЦз наведених показникСЦв здСЦйснюСФться у динамСЦцСЦ, а також порСЦвнюючи фактичнСЦ показники з СЧх нормативними значеннями. Для розрахунку впливу факторСЦв на показники ефективностСЦ використання зобовтАЩязань банку використовуСФться спосСЦб ланцюгових пСЦдстановок.

СтупСЦнь використання платних пасивСЦв банку визначаСФться за такою формулою [77]:


(3.1)


Як показуСФ практика, норматив використання платних пасивСЦв маСФ становити не менше 90%.

Для оптимальноСЧ дСЦяльностСЦ комерцСЦйного банку необхСЦдне ефективне використання не тСЦльки платних ресурсСЦв, а й усСЦх сукупних зобовтАЩязань. ЕфективнСЦсть використання сукупних зобовтАЩязань визначають за такою формулою [77]:


(3.2)


ВважаСФться, що банк ефективно використовуСФ в господарському оборотСЦ сукупнСЦ зобовтАЩязання, якщо наведений показник буде не менше 75-80%.

ВСЦдносна вартСЦсть (витратнСЦсть) ресурсСЦв визначаСФться у вСЦдсотках СЦ розраховуСФться за формулою [77]:


(3.3)


АналСЦз зазначених показникСЦв буде доцСЦльним у тих випадках, коли сума наданих мСЦжбанкСЦвських кредитСЦв буде меншою суми отриманих мСЦжбанкСЦвських кредитСЦв.

ОптимСЦзацСЦя ресурсноСЧ бази банку повинна здСЦйснюватись за допомогою прийомСЦв лСЦнСЦйного програмування. Причому за основу оптимСЦзацСЦСЧ повиннСЦ братися два такСЦ критерСЦСЧ: витратнСЦсть та стабСЦльнСЦсть ресурсСЦв.

Оптимальною буде така структура ресурсСЦв, коли за наявних умов забезпечуватиметься максимальна стабСЦльнСЦсть ресурсноСЧ бази за СЧСЧ мСЦнСЦмальноСЧ вСЦдносноСЧ вартостСЦ.

У процесСЦ формування оптимальноСЧ ресурсноСЧ бази банку насамперед необхСЦдно визначити прСЦоритети окремих видСЦв ресурсСЦв, для чого здСЦйснюСФться структурний аналСЦз ресурсноСЧ бази банку.

ЕфективнСЦсть оптимСЦзацСЦСЧ забезпечуватиметься тСЦльки за умови врахування всСЦх наявних обмежень на ресурси та можливостей СЧх залучення.

Сучасний свСЦтовий банкСЦвський досвСЦд показуСФ, що внутрСЦшнСФ управлСЦння залученими коштами з точки зору рентабельностСЦ, процентного ризику та ризику лСЦквСЦдностСЦ вСЦдбуваСФться за допомогою наступних СЦнструментСЦв [24]:

-Вавстановлення GAPтАСрозривСЦв по активам та пасивам;

-ВауправлСЦння рСЦвнем процентноСЧ маржСЦ;

-Вавстановлення мСЦнСЦмально допустимих процентних ставок по кредитним операцСЦям та максимально допустимих ставок по залученню депозитСЦв;

-Вавстановлення позицСЦйних лСЦмСЦтСЦв по процентним активам СЦ пасивам;

-ВауправлСЦння на основСЦ визначення операцСЦСЧ активСЦв та пасивСЦв;

-ВауправлСЦння за допомогою СЦмСЦтацСЦйних моделей;

-ВаперСЦодичне стрес-тестування.

Порядок управлСЦння процентним ризиком та ризиком лСЦквСЦдностСЦ визначаСФться вСЦдповСЦдними положеннями та методиками, що затвердженСЦ КУАП та ПравлСЦнням банку - цСЦльовою стратегСЦСФю строкового ГЕП-менеджменту в управлСЦннСЦ активами та пасивами банку [41].

СтратегСЦй управлСЦння вСЦдсотковим ризиком СФ двСЦ: фСЦксацСЦя спреду та управлСЦння гепом. ОскСЦльки прогнозСЦв щодо динамСЦки ставок СЦ варСЦантСЦв реструктуризацСЦСЧ балансу в банку може бути багато, в межах цих загальних стратегСЦй банк може сформувати багато альтернативних iенарСЦСЧв, якСЦ аналСЦзуються за допомогою прийомСЦв СЦмСЦтацСЦйного моделювання. СтратегСЦя фСЦксацСЦСЧ спреду передбачаСФ максимальну збалансованСЦсть позицСЦй за чутливими активами та зобов'язаннями, тобто нульовий геп. У такому разСЦ маржа банку залишаСФться стабСЦльною, незалежною вСЦд коливань вСЦдсоткових ставок на ринку. У разСЦ застосування стратегСЦСЧ фСЦксацСЦСЧ спреду одержання пСЦдвищених прибуткСЦв унаслСЦдок сприятливоСЧ кон'юнктури ринку стаСФ неможливим, тодСЦ як СЦ додатний, СЦ вСЦд'СФмний геп дають таку потенцСЦйну можливСЦсть. Зате ця стратегСЦя СФ найпростСЦшою та досить надСЦйною, адже вона не потребуСФ нСЦ точних прогнозСЦв, нСЦ складного аналСЦтичного забезпечення.

СтратегСЦя управлСЦння гепом маСФ на метСЦ отримання пСЦдвищених прибуткСЦв СЦ передбачаСФ свСЦдомий ризик банку, а тому характеризуСФться як агресивнСЦша. У разСЦ реалСЦзацСЦСЧ ризику маржа банку знизиться, що буде зумовлено пСЦдвищенням ставок за вСЦд'СФмного гепу або зниженням ставок за додатного гепу. У процесСЦ реалСЦзацСЦСЧ стратегСЦСЧ управлСЦння гепом необхСЦдно досягти вСЦдповСЦдностСЦ мСЦж видом гепу (додатний чи вСЦд'СФмний) та прогнозами змСЦни напряму, швидкостСЦ й рСЦвня вСЦдсоткових ставок. Очевидно, запорукою успСЦху цСЦСФСЧ стратегСЦСЧ СФ наявнСЦсть надСЦйного прогнозу (або можливСЦсть отримати такий прогноз) СЦ передбачуванСЦсть економСЦчноСЧ ситуацСЦСЧ. Якщо спрогнозувати змСЦну вСЦдсоткових ставок неможливо, наприклад, через нестабСЦльнСЦсть економСЦки або пСЦд час кризових перСЦодСЦв, набагато безпечнСЦшою для банку буде стратегСЦя фСЦксацСЦСЧ спреду.

Зокрема вСЦтчизняна практика засвСЦдчуСФ, що украСЧнськСЦ банки здебСЦльшого вСЦддають перевагу стратегСЦСЧ фСЦксацСЦСЧ спреду, утримуючи незначний розрив мСЦж активами СЦ пасивами з однаковими термСЦнами погашення. Водночас СФ очевидним, що повнСЦстю збалансувати активи СЦ пасиви за строками неможливо (та й недоцСЦльно), а тому проблеми, пов'язанСЦ з управлСЦнням гепом, не втрачають своСФСЧ актуальностСЦ.

Основними параметрами управлСЦння СФ строки та обсяги активСЦв СЦ зобов'язань банку. Узгодження строкСЦв розмСЦщення активСЦв СЦ залучення зобов'язань - один СЦз методСЦв, з допомогою якого банк фСЦксуСФ спред СЦ нейтралСЦзуСФ ризик змСЦни вСЦдсотковоСЧ ставки. ПрипускаСФться, що всСЦ вСЦдсотковСЦ ставки СЦ за активними, СЦ за пасивними операцСЦями змСЦнюються з однаковою швидкСЦстю в одному напрямСЦ. Це припущення пов'язане з концепцСЦСФю "паралельного зсуву» кривоСЧ дохСЦдностСЦ.

СутнСЦсть прийомСЦв УАП банку полягаСФ у встановленнСЦ спСЦввСЦдношень мСЦж строками залучення та розмСЦщення однакових за обсягом коштСЦв.

Збалансований за строками пСЦдхСЦд передбачаСФ встановлення повноСЧ вСЦдповСЦдностСЦ мСЦж термСЦнами залучення та розмСЦщення коштСЦв. Такий прийом не максимСЦзуСФ, а стабСЦлСЦзуСФ прибуток, мСЦнСЦмСЦзуючи вСЦдсотковий ризик.

Незбалансований за строками пСЦдхСЦд СФ альтернативним прийомом управлСЦння, який надаСФ потенцСЦйнСЦ можливостСЦ одержання пСЦдвищених прибуткСЦв за рахунок змСЦни вСЦдсоткових ставок. Використання цього пСЦдходу базуСФться на прогнозСЦ змСЦни швидкостСЦ, напряму та величини вСЦдсоткових ставок на ринку. ЗгСЦдно з незбалансованим пСЦдходом до управлСЦння, строки залучення коштСЦв мають бути коротшими за строки СЧх розмСЦщення, якщо прогноз свСЦдчить про майбутнСФ зниження вСЦдсоткових ставок. РЖ навпаки: строки виконання зобов'язань банку мають перевищувати строки за активами, якщо прогнозуСФться зростання ставок. Це даСФ змогу максимСЦзувати прибуток, але супроводжуСФться пСЦдвищеним ризиком, пов'язаним СЦз невизначенСЦстю змСЦни вСЦдсоткових ставок. Якщо прогноз щодо вСЦдсоткових ставок не виправдаСФться, банк може отримати збитки.

На вибСЦр того чи СЦншого пСЦдходу до управлСЦння строками впливаСФ багато чинникСЦв, таких як обрана банком загальна стратегСЦя управлСЦння, надСЦйнСЦсть прогнозу змСЦни ринкових ставок, конкретна ситуацСЦя на ринку, можливостСЦ банку щодо залучення та розмСЦщення коштСЦв, схильнСЦсть до ризику.

Тактика структурного балансування активСЦв СЦ пасивСЦв може застосовуватись СЦ щодо строкСЦв, СЦ щодо обсягСЦв залучених СЦ розмСЦщених коштСЦв. СутнСЦсть пСЦдходу зводиться до намагання максимально наблизити обсяги активних СЦ пасивних операцСЦй, якСЦ мають однаковСЦ строки виконання. РЖнакше кажучи, банк щоразу намагаСФться зупинити вибСЦр на тому напрямСЦ розмСЦщення коштСЦв, який дасть змогу повнСЦстю узгодити структуру активСЦв СЦ зобов'язань. Керуючись правилами структурного балансування, менеджер запропонуСФ клСЦСФнтовСЦ кредит на таку саму суму СЦ той самий строк, якСЦ передбаченСЦ умовами угоди, що слугуСФ джерелом фСЦнансування кредитноСЧ операцСЦСЧ.

Узгодження строкСЦв вхСЦдних СЦ вихСЦдних фСЦнансових потокСЦв використовуСФться менеджментом банкСЦв паралельно з СЦншими прийомами управлСЦння вСЦдсотковим ризиком, оскСЦльки на практицСЦ узгодити всСЦ позицСЦСЧ за строками та сумами майже неможливо. ЗдебСЦльшого цей пСЦдхСЦд застосовують щодо найбСЦльших за обсягами операцСЦй. Загалом методи структурного балансування СФ традицСЦйним пСЦдходом до управлСЦння активами СЦ пасивами банку для зниження вСЦдсоткового ризику. До переваг цСЦСФСЧ групи методСЦв можна вСЦднести простоту та доступнСЦсть, що особливо важливо для вСЦтчизняних банкСЦв за браком СЦнших можливостей, якСЦ надаСФ розвинений фСЦнансовий ринок. НедолСЦками СФ недостатня гнучкСЦсть, необхСЦднСЦсть проведення реструктуризацСЦСЧ балансу у зв'язку зСЦ змСЦнами ринкових ставок, брак достатнього простору для маневру. Вимога у вСЦдповСЦднення структури активСЦв СЦ пасивСЦв перешкоджаСФ повному врахуванню потреб клСЦСФнтСЦв, коли йдеться про укладення кредитних СЦ депозитних угод, потребуСФ деякого часу СЦ може стати неприйнятною для щоденного управлСЦння вСЦдсотковим ризиком. Проведення збалансованих операцСЦй не завжди вСЦдповСЦдаСФ потребам банку, його планам на майбутнСФ, а СЦнодСЦ невигСЦдне з погляду витрат.

У процесСЦ управлСЦння активами та зобов'язаннями для встановлення контролю над рСЦвнем ризику вСЦдсотковоСЧ ставки оцСЦнюСФться чутливСЦсть окремих статей СЦ банкСЦвського балансу в цСЦлому до вСЦдсоткового ризику. РЖндикатором чутливостСЦ балансу до вСЦдсоткового ризику СФ показник гепу (gap - розрив, дисбаланс). Для визначення показника гепу всСЦ активи СЦ пасиви банку подСЦляють на двСЦ групи - чутливСЦ до змСЦн вСЦдсотковоСЧ ставки та нечутливСЦ до таких змСЦн.

Актив чи пасив СФ чутливим до змСЦн вСЦдсотковоСЧ ставки, якщо впродовж зафСЦксованого СЦнтервалу вСЦн задовольнятиме принаймнСЦ одну з таких умов:

-Вадата перегляду плаваючоСЧ вСЦдсотковоСЧ ставки потрапляСФ в межСЦ зафСЦксованого часового СЦнтервалу;

-Вастрок погашення настаСФ в цьому СЦнтервалСЦ;

-ВатермСЦн промСЦжноСЧ або частковоСЧ виплати основноСЧ суми настаСФ в зафСЦксованому СЦнтервалСЦ;

-ВазмСЦна базовоСЧ ставки (наприклад, облСЦковоСЧ ставки НБУ), покладеноСЧ в основу цСЦноутворення активу чи зобов'язання, можлива або очСЦкуСФться впродовж цього самого часового СЦнтервалу СЦ не контролюСФться банком.

До нечутливих активСЦв СЦ зобов'язань належать такСЦ, доходи та витрати за якими впродовж аналСЦзованого перСЦоду не залежать вСЦд змСЦни вСЦдсоткових ставок на ринку.

Показник гепу визначаСФться як рСЦзниця мСЦж величиною чутливих активСЦв СЦ чутливих зобов'язань банку в кожному СЦз зафСЦксованих СЦнтервалСЦв [63]:


(3.4)


де GAP (t) - величина гепу (у грошовому виразСЦ) в перСЦодСЦ t;

FA (t) - активи, чутливСЦ до змСЦни вСЦдсотковоСЧ ставки в перСЦодСЦ t;

FL (t) - пасиви, чутливСЦ до змСЦни ставки в перСЦодСЦ t.

Геп може бути додатним, якщо активи, чутливСЦ до змСЦн ставки, перевищують чутливСЦ зобов'язання (FA(t) > FL(t)), або вСЦд'СФмним, якщо чутливСЦ зобов'язання перевищують чутливСЦ активи (FA(t) < FL(t)).

Збалансована позицСЦя, коли чутливСЦ активи та зобов'язання рСЦвнСЦ мСЦж собою, означаСФ нульовий геп. За нульового гепу маржа банку буде стабСЦльною, незалежною вСЦд коливань вСЦдсоткових ставок, а вСЦдсотковий ризик - мСЦнСЦмальним. Проте одержати пСЦдвищений прибуток внаслСЦдок сприятливоСЧ змСЦни вСЦдсоткових ставок на ринку за нульового гепу неможливо. РЖ додатний, СЦ вСЦд'СФмний геп надають банку потенцСЦйну можливСЦсть отримати бСЦльшу маржу, нСЦж у разСЦ нульового гепу.

Для визначення спСЦввСЦдношення чутливих активСЦв СЦ зобов'язань банку використовують коефСЦцСЦСФнт гепу - FGAP (t), який обчислюСФться як вСЦдношення чутливих активСЦв до чутливих зобов'язань [63]:

(3.5)


Якщо коефСЦцСЦСФнт гепу бСЦльший за одиницю, це означаСФ, що геп додатний, якщо менший - геп вСЦд'СФмний. Якщо коефСЦцСЦСФнт дорСЦвнюСФ одиницСЦ, геп нульовий.

Головна СЦдея управлСЦння гепом полягаСФ в тому, що величина та вид (додатний або вСЦд'СФмний) гепу мають вСЦдповСЦдати прогнозам змСЦни вСЦдсоткових ставок.

Правило управлСЦння гепом:

-Ваякщо геп додатний, то зСЦ зростанням вСЦдсоткових ставок маржа банку зростатиме СЦ, навпаки, у разСЦ СЧх зниження маржа зменшуватиметься;

-Ваякщо геп вСЦд'СФмний, то зСЦ зростанням вСЦдсоткових ставок маржа банку зменшуватиметься, а з СЧх зниженням - збСЦльшуватиметься.

Це означаСФ, що для банку не так вже й важливо, як змСЦнюються вСЦдсотковСЦ ставки на ринку. Головне - щоб геп вСЦдповСЦдав тому напряму руху ставок, який забезпечить пСЦдвищення прибутку, тобто був додатним за пСЦдвищення ставок СЦ вСЦд'СФмним - за СЧх зниження.

Проте менеджменту банку потрСЦбно пам'ятати, що потенцСЦйна можливСЦсть одержання додаткового прибутку супроводжуСФться пСЦдвищеним рСЦвнем вСЦдсоткового ризику. Якщо прогноз змСЦни ставок виявиться помилковим або не справдиться, то це може призвести до зниження прибутку СЦ навСЦть до збиткСЦв. Отже, за наявностСЦ в банку додатного чи вСЦд'СФмного гепу цСЦлком реальною СФ СЦ ймовСЦрнСЦсть одержання додаткових прибуткСЦв, СЦ ймовСЦрнСЦсть фСЦнансових втрат.

Тому геп СФ мСЦрою вСЦдсоткового ризику, на який наражаСФться банк упродовж зафСЦксованого часового СЦнтервалу. Незалежно вСЦд того, додатний чи вСЦд'СФмний геп маСФ банк, що бСЦльша абсолютна величина гепу, то вищий рСЦвень вСЦдсоткового ризику бере на себе банк СЦ то бСЦльше змСЦнюСФться його маржа.

Однак анСЦ абсолютна величина гепу, анСЦ коефСЦцСЦСФнт гепу не дають уявлення про те, яка частина активСЦв чи пасивСЦв банку залежить вСЦд змСЦни вСЦдсотковоСЧ ставки. Для контролю за рСЦвнем вСЦдсоткового ризику використовують СЦндекс вСЦдсоткового ризику.

РЖндекс вСЦдсоткового ризику дорСЦвнюСФ вСЦдношенню абсолютноСЧ величини гепу до працюючих активСЦв СЦ виражаСФться у вСЦдсотках [63]:


(3.6)


де IR (t) - СЦндекс вСЦдсоткового ризику;

А - працюючСЦ активи банку.

РЖндекс вСЦдсоткового ризику показуСФ, яка частина активСЦв (коли геп додатний) чи пасивСЦв (коли геп вСЦд'СФмний) може змСЦнити свою вартСЦсть у зв'язку зСЦ змСЦною ринкових ставок, а отже, вплинути на ринкову вартСЦсть усСЦСФСЧ банкСЦвськоСЧ установи. РЖндекс розраховуСФться без урахування знака, оскСЦльки СЦ додатний, СЦ вСЦд'СФмний геп можуть призвести до збиткСЦв.

Через встановлення лСЦмСЦтСЦв СЦндексу вСЦдсоткового ризику банк може здСЦйснювати контрольну функцСЦю. ЛСЦмСЦт СЦндексу визначаСФ той рСЦвень ризику вСЦдсотковоСЧ ставки, який банк вважаСФ за доцСЦльне на себе взяти. У практицСЦ роботи закордонних банкСЦв лСЦмСЦт СЦндексу вСЦдсоткового ризику встановлюСФться зазвичай на рСЦвнСЦ 20-25%, хоча твердих норм не СЦснуСФ.

ЗмСЦну маржСЦ банку залежно вСЦд коливань ринкових ставок даСФ змогу оцСЦ-нити модель гепу, яка описуСФ залежнСЦсть мСЦж цими показниками [63]:


(3.7)


де- величина змСЦни процентноСЧ маржСЦ банку (у грошовому виразСЦ)

впродовж перСЦоду t;

rp, r - прогнозована та поточна ринковСЦ ставки вСЦдповСЦдно.

ЗбСЦльшення чи зменшення процентноСЧ маржСЦ залежить вСЦд знака гепу (Влплюс» чи "мСЦнус»), а також вСЦд того, зростатимуть чи спадатимуть вСЦдсотковСЦ ставки на ринку.

Додатне значеннявказуСФ на збСЦльшення маржСЦ СЦ буде результатом пСЦдвищення ставок за додатного гепу або зниження ставок за вСЦд'СФмного гепу. ВСЦд'СФмне значення DP (t) означатиме зниження маржСЦ банку, зумовлене пСЦдвищенням ставок за вСЦд'СФмного гепу або СЧх зниженням за додатного гепу.

З моделСЦ гепу випливаСФ, що величина змСЦн у показниках прибутковостСЦ банку залежить СЦ вСЦд темпСЦв змСЦни вСЦдсоткових ставок, СЦ вСЦд величини гепу, яку банк може регулювати на "асний розсуд. Очевидно, з цих двох чинникСЦв точно вимСЦряти можна лише внутрСЦшнСЦй, тобто геп, тодСЦ як зовнСЦшнСЦй (ставки) можна тСЦльки прогнозувати з певним рСЦвнем СЦмовСЦрностСЦ.

Головне завдання менеджменту банку в процесСЦ управлСЦння гепом - досягти вСЦдповСЦдностСЦ мСЦж видом гепу та прогнозом змСЦни напряму, швидкостСЦ й рСЦвня вСЦдсоткових ставок. НеобхСЦдною умовою управлСЦння гепом СФ наявнСЦсть надСЦйного прогнозу (або можливСЦсть одержати такий прогноз) СЦ передбачуванСЦсть економСЦчноСЧ ситуацСЦСЧ.

Метод гепу даСФ змогу банку зважено керувати спСЦввСЦдношенням обсягСЦв активСЦв СЦ зобов'язань банку, проте на практицСЦ виникаСФ необхСЦднСЦсть одночасного управлСЦння СЦ обсягами, СЦ строками фСЦнансових потокСЦв банку. Для цього застосовують метод кумулятивного гепу.

Метод кумулятивного гепу даСФ змогу управляти спСЦввСЦдношенням чутливих активСЦв СЦ зобов'язань не лише у певний момент часу (статичний аналСЦз), а й водночас враховувати часовий компонент (динамСЦчний аналСЦз). ЗмСЦст методу полягаСФ в тому, що в кожному з СЦнтервалСЦв, на якСЦ подСЦлено дослСЦджуваний перСЦод (часовий горизонт), зСЦставляються чутливСЦ активи та зобов'язання й обчислюСФться геп. ОскСЦльки показник гепу тСЦсно пов'язаний з конкретним часовим СЦнтервалом, показникСЦв гепу буде стСЦльки, скСЦльки й часових СЦнтервалСЦв. Кумулятивний (нагромаджений) геп - це алгебраСЧчна сума (з урахуванням знака) гепСЦв у кожному з часових СЦнтервалСЦв, на якСЦ подСЦлено часовий горизонт. Для обчислення показника кумулятивного гепу в кожному з СЦнтервалСЦв обчислюють алгебраСЧчну суму гепСЦв за попереднСЦ перСЦоди [63]:


(3.8)


де KGAP(T) - кумулятивний геп;

T - часовий горизонт;.

Показник кумулятивного гепу показуСФ незбалансованСЦсть (рСЦзницю) мСЦж загальним обсягом чутливих активСЦв СЦ зобов'язань, якСЦ впродовж часового горизонту можуть бути переоцСЦненСЦ.

ПорСЦвняльний аналСЦз ефективностСЦ управлСЦнням часовими геп-розривами в короткострокових активах та пасивах в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року, що для короткострокових активСЦв та пасивСЦв частковСЦ (в перСЦодах) гепи (розрив мСЦж активами та пасивами) та кумулятивний геп мають вСЦд'СФмний характер, тобто управлСЦння пасивами та активами, начебто, спрямоване на прогноз зниження вСЦдсоткових ставок на пасиви та активи в короткостроковому перСЦодСЦ. При цьому у 2006 роцСЦ величина кумулятивного вСЦдтАЩСФмного гепу для короткострокових перСЦодСЦв зросла практично в 10 разСЦв за рахунок стратегСЦСЧ роботи в дСЦапазонСЦ строкСЦв активСЦв та пасивСЦв вСЦд 1 до 31 дня (ВлкороткСЦ грошСЦ»).

ПорСЦвняльний аналСЦз ефективностСЦ управлСЦнням часовими геп-розривами в довгострокових активах та пасивах в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показуСФ, що для довгострокових активСЦв та пасивСЦв частковСЦ (в перСЦодах) гепи (розрив мСЦж активами та пасивами) та кумулятивний геп мають додатний характер, тобто управлСЦння пасивами та активами, начебто, спрямоване на прогноз пСЦдвищення вСЦдсоткових ставок на пасиви та активи в довгостроковому перСЦодСЦ. При цьому у 2006 роцСЦ величина кумулятивного вСЦдтАЩСФмного гепу для довгострокових перСЦодСЦв зросла практично в 4 рази за рахунок стратегСЦСЧ роботи в дСЦапазонСЦ строкСЦв активСЦв та пасивСЦв бСЦльше 365 днСЦв (ВлдовгСЦ грошСЦ»).

АналСЦз структури активСЦв та пасивСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», в той же час показуСФ, що довгостроковСЦ кредити (строк бСЦльше 365 днСЦв) у 2005-2006 роках зросли за рахунок масового СЦпотечного кредитування фСЦзичних осСЦб, а пасивна база залучених ресурсСЦв маСФ, в основному, короткостроковий характер.

Для дослСЦдження ефективностСЦ строкових дСЦапазонСЦв залучення коштСЦв розглянемо кореляцСЦйну модель СЦнструменту управлСЦння оптимальною структурою залучених коштСЦв з точки зору максимуму рентабельностСЦ.


3.2 ПропозицСЦСЧ щодо удосконалення управлСЦння пасивами АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк»


НинСЦ у свСЦтовСЦй банкСЦвськСЦй практицСЦ СЦнтегрований пСЦдхСЦд до управлСЦння активами СЦ пасивами банку бСЦльшСЦстю фахСЦвцСЦв визнано СФдиним рацСЦональним способом управлСЦння, здатним забезпечити виживання банку у висококонкурентному ринковому середовищСЦ. За сучасних умов пСЦдвищеноСЧ волатильностСЦ фСЦнансових ринкСЦв СЦ зростання загального рСЦвня ризиковостСЦ саме цей пСЦдхСЦд найефективнСЦший [51].

Незалежно вСЦд того, якого пСЦдходу до управлСЦння активами та пасивами дотримуСФться банк, перед менеджментом неминуче постаСФ важливе питання: чи мають величина та структура зобов'язань впливати на напрями розмСЦщення активСЦв?

ТрадицСЦйний пСЦдхСЦд до вирСЦшення проблеми полягаСФ в об'СФднаннСЦ джерел фСЦнансування. ЗгСЦдно з таким методом управлСЦння структура зобов'язань не впливаСФ на вибСЦр напрямСЦв розмСЦщення активСЦв, усСЦ кошти розглядаються як СФдиний ресурсний потенцСЦал банку без урахування особливостей рСЦзних видСЦв зобов'язань. Завдання керСЦвництва банку - визначити прСЦоритетнСЦ напрями розмСЦщення активСЦв, що розглядаються як незалежна величина.

Перевагою методу об'СФднання джерел фСЦнансування СФ простота й доступнСЦсть його практичного застосування, а головним недолСЦком - виникнення проблем з лСЦквСЦднСЦстю. Ризик лСЦквСЦдностСЦ зростаСФ, якщо зв'язки мСЦж активами та зобов'язаннями не враховуються. Намагаючись вибрати найприбутковСЦшСЦ напрями вкладення ресурсСЦв, банк може видати довгостроковСЦ кредити, якСЦ фСЦнансуються за рахунок короткострокових депозитСЦв. Така трансформацСЦя з великою ймовСЦрнСЦстю призводить до пСЦдвищення рСЦвня ризику лСЦквСЦдностСЦ.

Якщо менеджмент банку вирСЦшить застрахуватися вСЦд пСЦдвищення рСЦвня ризику лСЦквСЦдностСЦ СЦ з цСЦСФю метою розглядатиме високолСЦквСЦднСЦ активи як прСЦоритетний напрям розмСЦщення коштСЦв, йому доведеться вСЦдмовитися вСЦд одержання максимально можливого прибутку для акцСЦонерСЦв банку.

Альтернативний пСЦдхСЦд до управлСЦння структурою активСЦв СЦ зобов'язань банку базуСФться на подСЦлСЦ джерел фСЦнансування. СутнСЦсть методу полягаСФ у встановленнСЦ вСЦдповСЦдностСЦ мСЦж конкретними видами таких джерел СЦ напрямами використання ресурсного потенцСЦалу. Частина ресурсСЦв, сформована за рахунок мСЦнливих джерел, таких як вклади до запитання, залишки на розрахункових рахунках клСЦСФнтСЦв, одержанСЦ позики "овернайт», маСФ вкладатися в короткостроковСЦ кредити та цСЦннСЦ папери. Кошти, одержанСЦ зСЦ стабСЦльних джерел, таких як строковСЦ вклади, депозити, можуть бути спрямованСЦ на видачу довгострокових кредитСЦв СЦ придбання облСЦгацСЦй.

Застосовуючи метод подСЦлу джерел фСЦнансування, менеджмент банку маСФ ретельно стежити за розмСЦрами сум СЦ строками рСЦзних видСЦв зобов'язань СЦ увСЦдповСЦднювати до них структуру активСЦв. З огляду на потребу постСЦйно балансувати мСЦж структурою пасивСЦв та активСЦв зазначений метод стаСФ вельми трудомСЦстким, а отже, ускладнюСФться практичне його застосування. РЖншим недолСЦком СФ можливе зменшення доходСЦв банку, спричинене вСЦдмовою вСЦд прибуткового вкладення коштСЦв, якщо не СЦснуСФ вСЦдповСЦдного джерела фСЦнансування. Перевага цього методу полягаСФ у зниженнСЦ ризику незбалансованоСЧ лСЦквСЦдностСЦ, оскСЦльки потреба в лСЦквСЦдних засобах у будь-який час може бути передбачена [53].

Метод подСЦлу джерел фСЦнансування набув практичного поширення в перСЦод керування банками через пасиви. Встановлення контролю над структурою та стабСЦльнСЦстю зобов'язань даСФ змогу формувати депозитну базу згСЦдно з потребами щодо проведення активних операцСЦй. З розвитком фСЦнансових ринкСЦв головна перевага методу подСЦлу джерел, яка полягаСФ в зниженнСЦ ризику лСЦквСЦдностСЦ, втратила своСФ значення. Банки дСЦстали можливСЦсть у будь-який час залучати лСЦквСЦднСЦ кошти на мСЦжбанкСЦвському ринку.

У мСЦжнароднСЦй банкСЦвськСЦй практицСЦ застосовують СЦнтегрований пСЦдхСЦд до управлСЦння, який включаСФ методи об'СФднання та подСЦлу джерел фСЦнансування СЦ забезпечуСФ бСЦльшу гнучкСЦсть СЦд час управлСЦння активами та зобов'язаннями банку.

При управлСЦннСЦ ризиком процентних ставок менеджмент банку маСФ вирСЦшити такСЦ завдання [33]:

-Вадосягти цСЦльового рСЦвня чистоСЧ процентноСЧ маржСЦ, спреду, стабСЦлСЦзацСЦСЧ чистого процентного доходу;

-Вапередбачити рух процентних ставок, визначити тенденцСЦСЧ ринку;

-Вавстановити процентнСЦ ставки за залученими та наданими коштами, визначити динамСЦчну структуру активСЦв СЦ пасивСЦв на пСЦдставСЦ геп-аналСЦзу та дюрацСЦСЧ;

-Вавикористовувати засоби хеджування.

Перевагою СЦнтегрованого пСЦдходу СФ можливСЦсть отримання максимального прибутку за прийнятного рСЦвня ризику, а також реалСЦзацСЦя зваженого пСЦдходу до управлСЦння лСЦквСЦднСЦстю завдяки точнСЦшому визначенню потреби в лСЦквСЦдних коштах. Такий пСЦдхСЦд до управлСЦння потребуСФ застосування багатьох складних методСЦв СЦ прийомСЦв та високого рСЦвня квалСЦфСЦкацСЦСЧ банкСЦвських менеджерСЦв, що часто перешкоджаСФ його впровадженню у практику роботи украСЧнських банкСЦв.

РЖнструментарСЦй управлСЦння активами та пасивами включаСФ СЦнформацСЦйнСЦ системи, моделСЦ планування, аналСЦз СЦ оцСЦнку iенарСЦСЧв, системи прогнозування, фСЦнансовСЦ огляди та спецСЦальнСЦ звСЦти. ВСЦдтак УАП охоплюСФ практично всСЦ сфери фСЦнансового управлСЦння банком, такСЦ як стратегСЦчне та середньострокове планування, оперативне управлСЦння, включаючи аналСЦз СЦ контроль, управлСЦння прибутком СЦ ризиками, формування аналСЦтичного СЦнструментарСЦю.

Довгострокове управлСЦння активами СЦ пасивами оцСЦнюСФться конкуренто-спроможним рСЦвнем прибутку на активи (ROA) та прибутку на капСЦтал (ROE). Оперативне управлСЦння активами СЦ пасивами зорСЦСФнтоване на щоденне управлСЦння банкСЦвським балансом. У цьому аспектСЦ головними показниками ефективностСЦ застосування УАП СФ процентний прибуток, чиста процентна маржа або прибуток на акцСЦю. НевСЦддСЦльними складниками процесу стають контроль та управлСЦння фСЦнансовими ризиками, передусСЦм ризиком вСЦдсоткових ставок, валютним ризиком СЦ ризиком незбалансованоСЧ лСЦквСЦдностСЦ.

Щодо управлСЦння активами СЦ пасивами загальнСЦ стратегСЦСЧ управлСЦння фСЦнансовою дСЦяльнСЦстю банку реалСЦзуються через систему аналСЦтичних моделей СЦ методСЦв управлСЦння.

В дипломнСЦй роботСЦ розроблений один з можливих комплексних пСЦдходСЦв до побудови системи управлСЦння залученими коштами комерцСЦйного банку за пСЦдходами ризик-менеджменту, побудований на побудовСЦ економетричноСЧ моделСЦ по цСЦльовСЦй функцСЦСЧ - нормативна дивСЦдендна дохСЦднСЦсть статутного капСЦталу.

ПСЦд економетричною моделлю розумСЦють рСЦвняння регресСЦСЧ, яке встановлюСФ кСЦлькСЦсне спСЦввСЦдношення мСЦж дивСЦдендною доходнСЦстю статутного капСЦталу банка СЦ вСЦдносною структурою залучених коштСЦв, при цьому вважаСФться що принцип конкуренцСЦСЧ банкСЦвського ринку приводить до вирСЦвнювання вСЦдсоткових ставок для рСЦзних видСЦв депозитСЦв в банках УкраСЧни.

АналСЦз формування дивСЦдендноСЧ доходностСЦ статутного капСЦталу банка за допомогою економетричних методСЦв включаСФ [45]: зтАЩясування чинникСЦв, що можуть впливати на розмСЦр доходСЦв; формування масиву статистичноСЧ СЦнформацСЦСЧ; знаходження регресСЦйних залежностей (побудова регресСЦйних моделей); економСЦчна СЦнтерпретацСЦя моделей СЦ практичне використання.

В якостСЦ вхСЦдних параметрСЦв дослСЦдження, згСЦдно з доступними для дослСЦдження агломератами балансСЦв банкСЦв, публСЦкуСФмих щомСЦсячно на РЖнтернет-сайтСЦ АсоцСЦацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв УкраСЧни [81] застосовуються:

Х1 - Частка технологСЦчних (основнСЦ засоби, дебСЦторська заборгованСЦсть, нарахованСЦ вСЦдсотки) та малоприбуткових (каса, коррахунок в НБУ) активСЦв, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х2 - Частка низькоприбуткових мСЦжбанкСЦвських кредитСЦв, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х3 - Частка високоприбуткових кредитСЦв юридичним особам, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х4 - Частка високоприбуткових кредитСЦв фСЦзичним особам, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х5 - Частка високоприбуткових цСЦнних паперСЦв, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х6 - Частка безплатного "асного капСЦталу (статутний +фонди + прибуток), вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х7 - Частка низьковартСЦсних залучених коштСЦв до запитання фСЦзосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х8 - Частка високовартСЦсних залучених строкових депозитСЦв фСЦзосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х9 - Частка низьковартСЦсних залучених коштСЦв до запитання юридосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х10 - Частка високовартСЦсних залучених строкових депозитСЦв юридосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х11 - Частка платних технологСЦчних пасивСЦв (дебСЦторська заборгованСЦсть, "аснСЦ ЦП, вСЦдсотки за депозити), вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

В якостСЦ вихСЦдноСЧ функцСЦСЧ Y дослСЦджуСФться параметр:

Y - Приведена до рСЦчноСЧ норми прибутковСЦсть (дивСЦдендна доходнСЦсть) статутного капСЦталу, % на рСЦк.

В розробленСЦй моделСЦ, для того, щоб можна було порСЦвнювати банки з рСЦзними статутними капСЦталами на протязСЦ певного СЦнтервалу часу (чи один банк зСЦ статутним капСЦталом, що змСЦнюСФться кожен мСЦсяць) переходимо до вСЦдносних (зведених) величин, тобто величин вСЦднесених до статутного капСЦталу.        


(3.10)


(3.11)


(3.12)


(3.13)

(3.14)


(3.15)


(3.16)


(3.17)


(3.18)


(3.19)


(3.20)

(3.21)


(3.22)


На основСЦ наведених даних спостережень будуються лСЦнСЦйна одновимСЦрнСЦ Y=f(X1) та багатовимСЦрнСЦ Y=f (X1, X2, X3) регресСЦйнСЦ моделСЦ, яка встановлюСФ залежнСЦсть доходностСЦ статутного капСЦталу банку вСЦд суми показникСЦв статей залученого платного капСЦталу ресурсСЦв , (, n - кСЦлькСЦсть перСЦодСЦв, що розглядаються) в СЦ-тий перСЦод [48].

ОдновимСЦрна лСЦнСЦйна регресСЦйна модель представляСФться як:


, (3.23)


де - постСЦйна складова доходу (початок вСЦдлСЦку);

- коефСЦцСЦСФнт регресСЦСЧ;

- вСЦдхилення фактичних значень доходу вСЦд оцСЦнки (математичного сподСЦвання) середньоСЧ величини доходу в СЦ-тий перСЦод.

РЖснують рСЦзнСЦ способи оцСЦнювання параметрСЦв регресСЦСЧ. НайпростСЦшим, найунСЦверсальнСЦшим СФ метод найменших квадратСЦв[48]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресСЦСЧ, досягаСФться, коли сума квадратСЦв рСЦзниць мСЦж фактичними значеннями доходу та його оцСЦнками СФ мСЦнСЦмальною, що можна записати як


. (3.24)


ВСЦдмСЦтимо, що залишкова варСЦацСЦя (3.24) СФ функцСЦоналом вСЦд параметрСЦв регресСЦйного рСЦвняння:


(3.25)


За методом найменших квадратСЦв параметри регресСЦСЧ СЦ СФ розвтАЩязком системи двох нормальних рСЦвнянь [48]:


, (3.26)


.

РозвтАЩязок цСЦСФСЧ системи маСФ вигляд:


, (3.27)


.


Середньоквадратична помилка регресСЦСЧ, знаходиться за формулою

, (3.28)


КоефСЦцСЦСФнт детермСЦнацСЦСЧ для даноСЧ моделСЦ


(3.29)


повинен дорСЦвнювати: >0,75 - сильний кореляцСЦйний звтАЩзок, 0,36>>0,75 - кореляцСЦйний звтАЩязок середньоСЧ щСЦльностСЦ; <0,36 - кореляцСЦйнСЦй звтАЩязок низькоСЧ щСЦльностСЦ [48].

КореляцСЦйно-регресСЦйне дослСЦдження одномСЦрноСЧ функцСЦСЧ рентабельностСЦ статутного капСЦталу ROE та рентабельностСЦ "асного капСЦталу ROEK (статутний + резерви + фонди + прибуток) вСЦд питомоСЧ ваги цих недепозитних агрегатСЦв в валютСЦ пасивСЦв балансу показало (рис. П.Ва1 - П.Ва5 Додатку П):

-Вазниження питомоСЧ ваги статутного капСЦталу в валютСЦ балансу веде до зростання фСЦнансового важелю залучених та запозичених коштСЦв, якСЦ використовуються як засСЦб зароблення прибутку, "асником якого СФ статутний капСЦтал;

-Вазниження в структурСЦ "асного капСЦталу (статутний капСЦтал+резерви+фонди+капСЦталСЦзований прибуток) питомоСЧ ваги статутного капСЦталу, яке практикуСФться АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», значно пСЦдвищуСФ показник ROE, але не приводить до зростання рентабельностСЦ активСЦв, хоча в СЧх склад входить бесплатна частка "асного капСЦталу;

-ВаСЦснуСФ нелСЦнСЦйна функцСЦя рентабельностСЦ ROE вСЦд структурноСЧ частки "асного капСЦталу, яка СФ статистично чСЦткою для перших 20тАСти банкСЦв БС УкраСЧни (рис. П.Ва1), але з розширенням вибСЦрки (рис. П.Ва2, П.Ва3) статистичний звтАЩязок стаСФ слабким.

ЛСЦнСЦйна багатовимСЦрна модель (ЛБМ) Y=f (X1, X2, X3) маСФ такий вигляд [68]


y=ОІ0+ ОІ1x1+ тАж + ОІpxp         (3.30)


y - залежна змСЦнна - ендогенна змСЦнна

x1, x2тАжxp - залежнСЦ змСЦннСЦ - екзогеннСЦ змСЦннСЦ.

У звтАЩязку з тим, що економетрична модель обовтАЩязково маСФ випадкову помилку, модель (3.30) переписуСФться у виглядСЦ (3.31)


y=ОІ0+ ОІ1x1+ тАж + ОІpxp+Оµ         (3.31)


де Оµ - випадкова помилка або перешкода.

Якщо пСЦсля необхСЦдних обчислень визначенСЦ чисельнСЦ значення коефСЦцСЦСФнтСЦв ОІ, то кажуть, що ми отримали оцСЦнку коефСЦцСЦСФнтСЦв моделСЦ:, тобто оцСЦнкою коефСЦцСЦСФнта ОІ СФ його чисельне значення b=.

Якщо замСЦнити у виразСЦ (3.31) коефСЦцСЦСФнти моделСЦ оцСЦнками, то ми отримаСФмо такий вираз


        (3.32)


Основними передумовами використання моделСЦ (3.30-3.32), а такСЦ моделСЦ ще називаються регресСЦйними багатовимСЦрними моделями, СФ наступне:

 1. M (Оµ)=0 математичне сподСЦвання перешкоди равно 0;
 2. перешкода взаСФмонезалежна СЦз змСЦнними cov (xi,)=0
 1. для 2тАСх визначень перешкоди коефСЦцСЦСФнтСЦв коварСЦацСЦСЧ мСЦж ними також дорСЦвнюСФ 0 - cov
 2. перешкода Оµ нормально розподСЦлена величина з параметрами (0; 1) Оµ=N (Оµ, 0; 1)
 3. вСЦд вимСЦру до вимСЦру дисперсСЦя перешкоди не змСЦнюСФться

ПтАЩята "астивСЦсть. носить спецСЦальну назву: гомоскедастичнСЦсть (однорСЦднСЦсть). Якщо умова 5) не виконана, то кажуть, що дисперсСЦя маСФ "астивСЦсть гетероскедастичностСЦ.

Чисельний аналСЦз регресСЦйноСЧ моделСЦ починають з того, що визначають значення регресСЦйних коефСЦцСЦСФнтСЦв ОІ1тАж ОІр та коефСЦцСЦСФнтСЦв ОІ0, який маСФ спецСЦальну назву - вСЦльний член.

РегресСЦйнСЦ коефСЦцСЦСФнти визначають за допомогою методСЦв найменших квадратСЦв.


        (3.33)


ВСЦзьмемо частичнСЦ похСЦднСЦ по кожному з виразСЦв, дорСЦвняти СЧх СЦ отримаСФмо систему рСЦвняньЦя система рСЦвнянь маСФ спецСЦальну назву - нормальна система.


(3.34)

НевСЦдомСЦ у системСЦ (3.34) - це коефСЦцСЦСФнти в0, в1тАж

х1, y1 - ми маСФмо внаслСЦдок спостережень

в0, в1 - це коефСЦцСЦСФнти, якСЦ ми повиннСЦ визначити

n - кСЦлькСЦсть спостережень, вони нам завжди вСЦдомСЦ.

Розрахунки багатовимСЦрноСЧ лСЦнСЦйноСЧ регресСЦйноСЧ моделСЦ проведено за допомогою "електронних таблиць» EXCELтАС2000. Результати розрахункСЦв наведенСЦ в табл. Е.1 - Е.4 ДодаткуВаЕ.

Як видно з даних розрахункСЦв табл. Е.1 - Е.4 Додатку Е, лСЦнСЦйнСЦ багатовимСЦрнСЦ рСЦвняння регресСЦСЧ описують наступнСЦ статистичнСЦ процеси:

1. РСЦвняння багатовимСЦрноСЧ лСЦнСЦйноСЧ регресСЦСЧ:

а) 11тАСпараметрична модель "активи+пасиви АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» (n=47).б) 6тАСпараметрична модель "пасиви АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» (n=47).


в) 11тАСпараметрична модель "активи+пасиви 4тАСх банкСЦв» (n=191).


г) 6тАСпараметрична модель "пасиви 4тАСх банкСЦв» (n=191).


2. КоефСЦцСЦСФнт детермСЦнацСЦСЧ для даних моделей:

а) КоефСЦцСЦСФнт детермСЦнацСЦСЧ R2 (11тАСпараметрична модель "активи+пасиви АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк») = 0,856 (n=47), сила регресСЦйного звтАЩязка - високоСЧ щСЦльностСЦ (бСЦльше 0,75).

б) КоефСЦцСЦСФнт детермСЦнацСЦСЧ R2 (6тАСпараметрична модель "пасиви АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк») = 0,616 (n=47), сила регресСЦйного звтАЩязка - середньоСЧ щСЦльностСЦ (0,36>>0,75).

в) КоефСЦцСЦСФнт детермСЦнацСЦСЧ R2 (11тАСпараметрична модель "активи+пасиви 4тАСх банкСЦв») = 0,877 (n=191), сила регресСЦйного звтАЩязка - високоСЧ щСЦльностСЦ (бСЦльше 0,75).

г) КоефСЦцСЦСФнт детермСЦнацСЦСЧ R2 (6тАСпараметрична модель "пасиви 4тАСх банкСЦв») = 0,754 (n=191), сила регресСЦйного звтАЩязка - високоСЧ щСЦльностСЦ (бСЦльше 0,75).

3. ПеревСЦрку значущостСЦ регресСЦйного рСЦвня здСЦйснюють за критерСЦСФм ФСЦшера F. Якщо величина F буде бСЦльше Fтабл, то ми вважаСФмо, що наше рСЦвняння значуще.

ЗгСЦдно з таблицями критичних значень критерСЦя ФСЦшера:

-Вадля багатовимСЦрноСЧ (СЦ=11) лСЦнСЦйноСЧ вибСЦрки з nтАС1=191 величин табличне значення Fтабл = 1,93 при рСЦвнСЦ довСЦрчоСЧ ймовСЦрностСЦ Р=0,95 [48].

-Вадля багатовимСЦрноСЧ (СЦ=6) лСЦнСЦйноСЧ вибСЦрки з nтАС1=47 величин табличне значення Fтабл = 2,31 при рСЦвнСЦ довСЦрчоСЧ ймовСЦрностСЦ Р=0,95 [48].

Як видно з даних розрахункСЦв (Додаток Е), проведених за допомогою "електронних таблиць» EXCELтАС2000, фактичнСЦ значення критерСЦя ФСЦшера для багатовимСЦрних вибСЦрок (СЦ=6) з nтАС1=47 величин та (СЦ=11) з nтАС1=191 величина становлять:

а) F (11тАСпараметрична модель "активи+пасиви АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк») = 19,526 (n=47)> 2,31 (табл. критерСЦй ФСЦшера);

б) F (6тАСпараметрична модель "пасиви АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк») = 10,981 (n=47)> 2,31 (табл. критерСЦй ФСЦшера);

в) F (11тАСпараметрична модель "активи+пасиви 4тАСх банкСЦв») = 116,582 (n=191)> 1,93 (табл. критерСЦй ФСЦшера);

г) F (6тАСпараметрична модель "пасиви 4тАСх банкСЦв») = 94,333 (n=191)> 1,93 (табл. критерСЦй ФСЦшера).

Тобто набагато перевищують мСЦнСЦмально-критерСЦальнСЦ значення по ФСЦшеру СЦ отриманСЦ регресСЦйнСЦ багатовимСЦрнСЦ рСЦвняння СФ значущими.

Як показують результати аналСЦзу, при впровадженнСЦ 11тАСпараметричноСЧ моделСЦ (ВлАктиви+Пасиви») по вСЦдношенню до якостСЦ рСЦшення по 6тАСпараметричнСЦй моделСЦ (ВлПасиви») значення коефСЦцСЦСФнта детермСЦнацСЦСЧ R2 на вибСЦрцСЦ помСЦсячних даних для АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» за 2004-2007 роки зростаСФ з рСЦвня 0,616 (середня сила звтАЩязку) до 0,856 (сильний кореляцСЦйний звтАЩязок).

Одночасно, як показують результати аналСЦзу, при впровадженнСЦ 11тАСпараметричноСЧ моделСЦ (ВлАктиви+Пасиви») по вСЦдношенню до якостСЦ рСЦшення по 6тАСпараметричнСЦй моделСЦ (ВлПасиви») значення коефСЦцСЦСФнта детермСЦнацСЦСЧ R2 на вибСЦрцСЦ помСЦсячних даних для 4тАСх банкСЦв (АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», БАНК "Приватбанк», БАНК "Укрсоцбанк», БАНК "Державний УкрексСЦмбанк» за 2004-2007 роки зростаСФ з рСЦвня 0,754 (сильний кореляцСЦйний звтАЩязок) до 0,877 (сильний кореляцСЦйний звтАЩязок).

ОтриманСЦ регресСЦйнСЦ рСЦвняння можуть бути використанСЦ для якСЦсного аналСЦзу депозитноСЧ полСЦтики банку, тобто оцСЦнки впливу структури активСЦв та пасивСЦв на рентабельнСЦсть статутного капСЦталу банку ROE. При цьому найбСЦльш цСЦнним методологСЦчним пСЦдхСЦдом до описаного процесу моделювання для менеджменту банка СФ використання СЦнформацСЦСЧ не тСЦльки по "асному банку, а з допомогою нормованого приведення масштабСЦв банкСЦв - також СЦ СЦнформацСЦСЧ по СЦншим банкам банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни.

СутнСЦстний аналСЦз отриманих кореляцСЦйно-регресСЦйних моделей по дослСЦджуСФмому АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» показуСФ:

-ВанайбСЦльш ефективним в депозитнСЦй полСЦтицСЦ банку з точки зору зростання ROE СФ пСЦдвищення структурноСЧ частки поточних депозитСЦв юридичних осСЦб, що потребуСФ мСЦнСЦмальних витрат на обслуговування операцСЦй (особливо з використанням автоматизованих систем "КлСЦСФнт-банк») та маСФ найменшу ставку витрат (0,5% рСЦчних);

-Вав той же час пСЦдвищення структурноСЧ частки поточних депозитСЦв фСЦзичних осСЦб потребуСФ значних витрат на обслуговування операцСЦй з незначними сумами, що потребуСФ значних вкладень на СЧх автоматизацСЦю (банкомати, POS - термСЦнали), хоч також маСФ найменшу ставку витрат (0,5% рСЦчних);

-Ваефективним в депозитнСЦй полСЦтицСЦ банку з точки зору зростання ROE СФ пСЦдвищення структурноСЧ частки строкових депозитСЦв юридичних осСЦб, якСЦ мають значнСЦ одиничнСЦ суми, потребують мСЦнСЦмальних витрат на обслуговування операцСЦй та маСФ ставку депозитних витрат на 1,0 -1,5% рСЦчних нижче у порСЦвняннСЦ з строковими депозитами фСЦзичних осСЦб;

-Вав той же час пСЦдвищення структурноСЧ частки строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб СФ нагально необхСЦдним з точки зору перемСЦщення значних джерел вСЦльних коштСЦв в УкраСЧнСЦ 2004-2008 рокСЦв до населення, що потребуСФ значних витрат на обслуговування численних операцСЦй з незначними сумами та потребуСФ значних вкладень на СЧх автоматизацСЦю (банкомати, POS - термСЦнали), при цьому вартСЦсть строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб СФ найвищою серед джерел депозитСЦв.

Таким чином, полСЦтика екстенсивного зростання валюти балансу банку АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках та розширення його СЦнфра-структури з точки зору акцСЦонерСЦв, для яких СФдиним значимим показником ефективностСЦ депозитноСЧ полСЦтику залучення банком коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб СФ рентабельнСЦсть статутного капСЦталу ROE, тобто доходнСЦсть капСЦталу, вкладеного в акцСЦСЧ банку, - не СФ ефективною, оскСЦльки разом з полСЦтикою впровадження переорСЦСФнтацСЦСЧ банку з переважно юридичних клСЦСФнтСЦв в сторону ощадного банку для фСЦзичних осСЦб ROE зменшився з рСЦвня 16,2% за 2005 рСЦк до рСЦвня 8,7% за 2007 рСЦк, тобто дохСЦднСЦсть акцСЦй банку стала практично в 2 раза нижче ринковоСЧ доходностСЦ СЦнвестицСЦйного капСЦталу в УкраСЧнСЦ.

Практична цСЦннСЦсть отриманих результатСЦв дипломного дослСЦдження полягаСФ в наданнСЦ службСЦ депозитного менеджменту АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» нових комплексних рСЦшень та пСЦдходСЦв по аналСЦзу ефективностСЦ полСЦтики застосування фСЦнансового важеля зростання рентабельностСЦ статутного капСЦталу за рахунок залучених та запозичених коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб, якСЦ доцСЦльно застосувати для корегування стратегСЦчних напрямкСЦв в структурСЦ депозитноСЧ полСЦтики банку.Висновки


Проведене дипломне дослСЦдження мало метою теоретичне обгрунтування важливостСЦ визначення алгоритму управлСЦння залученням ресурсСЦв(пасивСЦв) у юридичних та фСЦзичних осСЦб, розкриттю дСЦючоСЧ практики залучення коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», а також пошуку напрямкСЦв удосконалення розвитку програмних моделей управлСЦння оптимальнСЦстю структури залучених коштСЦв в комерцСЦйному банку.

Для досягнення поставленоСЧ мети в дипломнСЦй роботСЦ вирСЦшенСЦ такСЦ завдання:

 • дослСЦджено сутнСЦсть та класифСЦкацСЦю ресурсноСЧ бази комерцСЦйного банку, як структурний розподСЦл коштСЦв на "асний капСЦтал, залученСЦ кошти юридичних та фСЦзичних осСЦб у виглядСЦ поточних та строкових депозитСЦв, запозиченСЦ кошти у СЦнших комерцСЦйних банкСЦв та НацСЦонального банку УкраСЧни у виглядСЦ короткострокових та довгострокових кредитСЦв;
 • дослСЦджено структуру залучених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», СЧСЧ динамСЦку у 2004-2007 роках та порСЦвняльнСЦ особливостСЦ структур залучених коштСЦв в СЦнших комерцСЦйних банках першоСЧ групи рейтингу НБУ;
 • розглянуто процес функцСЦонування та управлСЦння залученими коштами в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк»;
 • проведено аналСЦз дСЦючоСЧ практики управлСЦння залученими коштами в комерцСЦйних банках розвинутих краСЧн свСЦту;
 • проведена розробка регресСЦйноСЧ багатовимСЦрноСЧ математичноСЧ моделСЦ розрахунку впливу структури пасивСЦв комерцСЦйного банку на рентабельнСЦсть його роботи;
 • на основСЦ розрахункСЦв побудованоСЧ моделСЦ запропоновано шляхи удосконалення оптимальноСЧ структури залучених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» для пСЦдвищення рСЦвня рентабельностСЦ роботи банку.

Як показують результати аналСЦзу, дослСЦджуСФмий банк АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» станом на 01.01.2008 року займаСФ 2тАСе мСЦiе в банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни по обсягам залучених коштСЦв юридичних осСЦб (10,786 млрд. грн.) та 4тАСе мСЦiе по обсягам залучених коштСЦв фСЦзичих осСЦб (10,172 млрд. грн.), при цьому цСЦ обсяги в 1,5 раза (для коштСЦв юридичних осСЦб) та в 2,2 раза (для коштСЦв фСЦзичних осСЦб) меншСЦ, нСЦж у лСЦдера БС УкраСЧни - АКБ "Приватбанк».

ПорСЦвняння показникСЦв вСЦдношення залучених коштСЦв до "асного капСЦталу в найбСЦльших банках УкраСЧни станом на 01.01.2008 року показало, що цей показник для АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» дорСЦвнюСФ 7,81, при рСЦвнСЦ показника у лСЦдера БС УкраСЧни АКБ "Приватбанк» - 6,5 та максимальному значеннСЦ в СЦнших банках 1-2 групи рейтингу НБУ до 7,0. Таким чином, потенцСЦал "асного капСЦталу банку в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» для залучення коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб використано у максимально високому ступенСЦ для БС УкраСЧни, що значно пСЦдвищуСФ ризик функцСЦонування банку.

СпСЦльний аналСЦз дозволив виявити наступнСЦ тенденцСЦСЧ внутрСЦшнього розвитку АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» та вплив зовнСЦшнього конкурентного середовища банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни на частку, яку займаСФ банк на ринку банкСЦвських капСЦталСЦв та послуг в УкраСЧнСЦ.

Так за 2004-2007 роки у АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк»:

а) абсолютний обсяг валюти балансу збСЦльшився з 10,6 млрд. грн. до 26,1 млрд. грн., тобто зрСЦс в 2,46 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу валюти балансу банка в загальному обсягу валюти баланса банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 8,1% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 4,46% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,81 раза.

В результатСЦ за обсягом валюти балансу банк за 4 роки перемСЦстився з 3 мСЦiя в БС УкраСЧни на 6 мСЦiе;

б) абсолютний обсяг "асного капСЦталу збСЦльшився з 1,167 млрд. грн. до 2,683 млрд. грн., тобто зрСЦс в 2,3 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу "асного капСЦталу банка в загальному обсягу "асного капСЦталу банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 6,29% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 3,28% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,71 раза.

В результатСЦ за обсягом "асного капСЦталу банк за 4 роки перемСЦстився з 3 мСЦiя в БС УкраСЧни на 6 мСЦiе;

в) абсолютний обсяг поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб збСЦльшився з 3,466 млрд. грн. до 10,173 млрд. грн., тобто зрСЦс в 2,93 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб в загальному обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 8,51% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 6,3% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,35 раза.

В результатСЦ за обсягом поточних СЦ строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб банк за 4 роки перемСЦстився з 3 мСЦiя в БС УкраСЧни на 4 мСЦiе;

г) абсолютний обсяг поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб збСЦльшився з 5,599 млрд. грн. до 10,786 млрд. грн., тобто зрСЦс в 1,93 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб в загальному обсягу поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 11,93% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 7,137% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 1,67 раза.

В результатСЦ за обсягом поточних СЦ строкових депозитСЦв юридичних осСЦб банк за 4 роки перемСЦстився з 1 мСЦiя в БС УкраСЧни на 2 мСЦiе;

д) абсолютний обсяг чистого прибутку банку збСЦльшився з 0,122 млрд. грн. до 0,234 млрд. грн., тобто зрСЦс в 1,92 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу чистого прибутку банку в загальному обсягу чистого прибутку банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни зменшилась з рСЦвня 9,31% у 2004 роцСЦ до рСЦвня 3,64% у 2007 роцСЦ, тобто зменшилась в 2,55 раза.

В результатСЦ за обсягом чистого прибутку банк за 4 роки перемСЦстився з 2 мСЦiя в БС УкраСЧни на 7 мСЦiе;

е) рентабельнСЦсть статутного капСЦталу банку(ROE) за рахунок стратегСЦСЧ капСЦталСЦзацСЦСЧ дивСЦдендСЦв в спецСЦальному фондСЦ та постСЦйному рСЦвнСЦ статутного капСЦталу збСЦльшилась з рСЦвня 61,11% у 2004 роцСЦ (5 рейтингове мСЦiе) до рСЦвня 117,1% у 2007 роцСЦ (1 рейтингове мСЦiе), тобто зросла в 1,92 раза. Але при цьому рентабельнСЦсть активСЦв банку (ROA) зменшилась з рСЦвня 1,154% у 2004 роцСЦ (55 рейтингове мСЦiе) до рСЦвня 0,898% у 2007 роцСЦ (45 рейтингове мСЦiе), що, за нормативами НБУ, характеризуСФ банк як низькорентабельний.

Таким чином, фСЦнансовий важель залучених коштСЦв в АТЗТ "АТ ПромСЦнвестбанк» працюСФ з високою ефективнСЦстю, але СФ значнСЦ резерви росту рентабельностСЦ статутного капСЦталу за рахунок пСЦдвищення рентабельностСЦ роботи активСЦв банку.

Структура пасивСЦв АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2006-2007 роках характеризуСФться наступними показниками:

1. Структурна частка "асного капСЦталу знаходиться на рСЦвнСЦ 9,38% у 2006

роцСЦ та знижуСФться до рСЦвня 8,94% у 2007 роцСЦ;

 1. Структурна частка запозичених коштСЦв, представлених коштами СЦнших банкСЦв та коштами вСЦд емСЦсСЦСЧ депозитних сертифСЦкатСЦв, знаходиться:

-Вадля коштСЦв СЦнших банкСЦв на рСЦвнСЦ 1,14% у 2006 роцСЦ та пСЦдвищуСФться до рСЦвня 2,45% у 2007 роцСЦ;

-Вадля коштСЦв вСЦд емСЦсСЦСЧ депозитних сертифСЦкатСЦв на рСЦвнСЦ 0,15% у 2006 роцСЦ та пСЦдвищуСФться до рСЦвня 0,51% у 2007 роцСЦ;

 1. Структурна частка залучених коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб займаСФ основну частину пасивСЦв банку, складаючись з агрегатСЦв:


ВСЦдносний рСЦвень в%

2006

2007

поточнСЦ рахунки коштСЦв бюджету та державних цСЦльових фондСЦв

0,201

0,035

вклади (депозити) мiiевих бюджетiв

0,367

1,185

кошти суб'СФктСЦв господарювання на вимогу

22,936

17,665

короткостроковi вклади (депозити) суб'СФктiв господарювання

3,061

0,902

довгостроковi вклади (депозити) суб'СФктiв господарювання

23,601

23,101

нарахованСЦ витрати за коштами суб'СФктСЦв господарювання

0,030

0,032

кошти фСЦзичних осСЦб на вимогу

11,851

14,279

короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

14,716

10,131

довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб

9,978

18,467

нарахованСЦ витрати за коштами фСЦзичних осСЦб

0,133

0,152

Кошти небанкСЦвських фiнансових установ,

1,170

1,049

РАЗОМ

88,043

86,999


У 2007 роцСЦ значно зросла частка довгострокових вкладСЦв фСЦзичних осСЦб +8,5% за рахунок зниження частки коштСЦв юросСЦб на вимогу (-5,3%) та частки короткострокових депозитСЦв юросСЦб (-2,1%).

АналСЦз строковостСЦ залучених коштСЦв в пасивах АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» та, окремо, в зобовтАЩязаннях за залученими та запозиченими коштами показав:

-Вапасиви строковСЦстю бСЦльше 10 рокСЦв представленСЦ "асним капСЦталом у частцСЦ 8,97% (2007 рСЦк) вСЦд загального обсягу пасивСЦв, при цьому СЦз 2,683 млрд. грн. "асного капСЦталу - 1,998 млрд. грн. вкладено в основнСЦ та нематерСЦальнСЦ активи банку, таким чином "асний оборотний капСЦтал банку станом на 01.01.2008 року становить 0,685 млрд. грн., тобто 2,63% вСЦд обсягу валюти балансу;

-ВанайбСЦльша частка в зобовтАЩязаннях належить нестСЦйкСЦй групСЦ депозитСЦв на вимогу, тобто коштам на поточних рахунках юридичних та фСЦзичних осСЦб (36,55% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу), якСЦ СФ найбСЦльш дешевою депозитною базою банку;

-ВакороткостроковСЦ депозити юридичних та фСЦзичних осСЦб тривалСЦстю вСЦд 2 до 92 днСЦв представленСЦ часткою в 14,5% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу;

-ВадовгостроковСЦ депозити юридичних та фСЦзичних осСЦб тривалСЦстю вСЦд 93 днСЦв до 1 року представленСЦ часткою в 23,96% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу;

-ВаСЦнвестицСЦйнСЦ довгостроковСЦ депозити юридичних та фСЦзичних осСЦб тривалСЦстю вСЦд 1 року до 10 рокСЦв представленСЦ часткою в 25,98% вСЦд обсягу зобовтАЩязань в пасивах балансу.

АналСЦз динамСЦки показникСЦв структури процентних, комСЦсСЦйних та торгСЦвельних доходСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2008 роках та процентного спреду та операцСЦйноСЧ маржСЦ в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках показав, що у 2006-2007 роках з пСЦдвищенням частки довгострокових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб, якСЦ СФ вСЦдносно дорогою депозитною базою, показники операцСЦйноСЧ маржСЦ та процентного спреду поступово знижуються.

В якостСЦ недепозитних джерел "асних та запозичених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» в пасивах використовуються:

-Вавласний оборотний капСЦтал - 8,97% обсягСЦв пасивСЦв балансу;

-ВазалученСЦ кошти СЦнших банкСЦв - 2,45% обсягСЦв пасивСЦв валюти балансу:

а) внутрСЦшня структурна частка в доларах США становить вСЦд 79,6% у 2006 роцСЦ до 69,2% у 2007 роцСЦ;

б) внутрСЦшня структурна частка в СФвро становить вСЦд 1,39% у 2006 роцСЦ до 9,37% у 2007 роцСЦ;

в) внутрСЦшня структурна частка в гривнях США становить вСЦд 17,34% у 2006 роцСЦ до 17,58% у 2007 роцСЦ;

-ВазалученСЦ кошти вСЦд емСЦсСЦСЧ боргових цСЦнних паперСЦв - депозитних сертифСЦкатСЦв в нацСЦональнСЦй валютСЦ - 0,51% обсягСЦв пасивСЦв валюти балансу.

АналСЦз динамСЦки зростання абсолютних обсягСЦв недепозитних джерел "асних та запозичених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках показав, що:

-Ваобсяги "асного капСЦталу банка зросли з рСЦвня 1,167 млрд. грн. у 2004 роцСЦ до рСЦвня 2,683 млрд. грн. у 2007 роцСЦ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 229,91%);

-Ваобсяги запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв зросли з рСЦвня 0,114 млрд. грн. у 2004 роцСЦ до рСЦвня 1,800 млрд. грн. у 2007 роцСЦ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1577,2%);

-Ваобсяги запозичених коштСЦв в результатСЦ емСЦсСЦСЧ депозитних сертифСЦкатСЦв банка зросли з рСЦвня 16,7 млн. грн. у 2004 роцСЦ до рСЦвня 170,95 млн. грн. у 2007 роцСЦ (базовий темп росту 2007/2004 становить - 1019,0%);

АналСЦз динамСЦки ланцюгового приросту абсолютних обсягСЦв депозитних джерел залучених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках показав, що:

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв "асного капСЦталу з рСЦвня 17,24% у 2005/2004 роках поступово зрСЦс до рСЦвня 70,6% у 2007/2006 роках;

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв з рСЦвня 45,8% у 2005/2004 роках рСЦзко зрСЦс до рСЦвня 318,8% у 2007/2006 роках;

В той же час порСЦвняльний аналСЦз динамСЦки зростання абсолютних обсягСЦв депозитних джерел залучених коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках показав, що:

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв залучених коштСЦв фСЦзичних осСЦб з рСЦвня 55,6% у 2005/2004 роках поступово знизився до рСЦвня 33,9% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 293,4%);

-Ватемп ланцюгового приросту обсягСЦв залучених коштСЦв фСЦзичних осСЦб з рСЦвня 34,5% у 2005/2004 роках рСЦзко знизився до рСЦвня 3,3% у 2006/2005 роках та знову зрСЦс до рСЦвня 38,6% у 2007/2006 роках (базовий темп росту 2007/2004 становить - 192,65%);

Таким чином, АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» поступово переорСЦСФнтовуСФ полСЦтику традицСЦйного депозитного залучення коштСЦв пасивСЦв в напрямку полСЦтики зростання частки запозичення коштСЦв на мСЦжбанкСЦвському ринку ресурсСЦв.

АналСЦз строковостСЦ запозичених коштСЦв показуСФ, що:

 • 79,97% коштСЦв банкСЦв залучено на термСЦн вСЦд 3 до 6 мСЦсяцСЦв;
 • 85,2% коштСЦв депозитних сертифСЦкатСЦв залучено на строк бСЦльше 3 мСЦсяцСЦв, з них 28,34% залучено на строк вСЦд 2 до 3 рокСЦв;

АналСЦз повалютноСЧ структури запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв показуСФ, що:

-Ваструктурна частка запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв в доларах США знизилась з рСЦвня 79,6% у 2006 роцСЦ до 69,2% у 2007 роцСЦ;

-Ваструктурна частка запозичених коштСЦв СЦнших банкСЦв в СФвро зросла з рСЦвня 1,4% у 2006 роцСЦ до 9,4% у 2007 роцСЦ, витСЦснивши долари США;

Таким чином, ресурсна полСЦтика запозичення коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» характеризуСФться:

 • залученням не бСЦльше 3,0% недепозитних коштСЦв вСЦд валюти пасивСЦв;
 • залученням, в основному, середньострокових валютних коштСЦв на мСЦжбанкСЦвському ринку для компенсацСЦСЧ вимог клСЦСФнтСЦв по фСЦнансуванню СЦмпортних операцСЦй, при цьому значно зростаСФ використання СФвро замСЦсть доларСЦв США в розрахунках торгового обороту клСЦСФнтСЦв банку;
 • залученням середньо - та довгострокових коштСЦв в нацСЦональнСЦй валютСЦ за допомогою депозитних сертифСЦкатСЦв, якСЦ вСЦдрСЦзняються вСЦд депозитних вкладСЦв вСЦдсутнСЦстю можливостСЦ СЧх дострокового погашення банком.

Проведений в дипломнСЦй роботСЦ аналСЦз умов залучення депозитСЦв дозволяСФ СЦдентифСЦкувати основнСЦ СЦнструменти конкурентного управлСЦння залученням депозитСЦв в банкСЦвську систему, як:

 • ставка залучення депозиту в залежностСЦ вСЦд валюти депозиту, строку залучення, режиму сплати вСЦдсоткСЦв, режиму сприяння особливим клСЦСФнтам, суми депозиту та СЦнш.;
 • строк залучення депозиту;
 • мСЦнСЦмальна сума залучення депозиту;
 • строковСЦсть сплати вСЦдсоткСЦв (авансова, щомСЦсячна, щоквартальна, в кСЦнцСЦ строку);
 • наявнСЦсть режиму довкладання коштСЦв депозиту чи фСЦксована початкова сума депозиту;
 • наявнСЦсть режиму часткового зняття суми депозиту та режим нарахування вСЦдсоткСЦв у цьому випадку;
 • наявнСЦсть режиму кредитування вкладника пСЦд заставу депозиту на певну долю депозиту (не бСЦльше 50%);
 • штрафнСЦ санкцСЦСЧ за дострокове припинення договору депозиту (зменшення ставки нарахування вСЦдсоткСЦв та перерахування при розривСЦ);
 • простСЦ чи складнСЦ вСЦдсотки (автоматичне зарахування вСЦдсоткСЦв до суми вкладу);
 • постСЦйна чи регулюСФма ставка депозиту на протязСЦ довгострокового депозиту;
 • наявнСЦсть режиму мультивалютностСЦ вкладу при сплатСЦ вСЦдсоткСЦв по вкладу в СЦноземнСЦй валютСЦ;
 • наявнСЦсть додаткових бонусно-виграшних програм при пролонгацСЦСЧ депозита на наступний строк;
 • наявнСЦсть умов безкоштовноСЧ сплати комунальних платежСЦв через банк при наявностСЦ в ньому депозиту на певну суму та певний строк;
 • наявнСЦсть умови видачСЦ безплатноСЧ пластиковоСЧ картки для отримання нарахованих вСЦдсоткСЦв через мережу банкоматСЦв банку чи в любому вСЦддСЦленнСЦ банку.

ПорСЦвняльна оцСЦнка цСЦновоСЧ конкурентоспроможностСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» на ринку залучення депозитСЦв в УкраСЧнСЦ показала, що маркетингова полСЦтика пропозицСЦСЧ банкСЦвських депозитних послуг АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» характеризуСФться вСЦдносно середнСЦм та низьким рСЦвнями пропонуСФмих ставок депозитних ресурсСЦв - ставок покупки ресурсСЦв:

-Вав сегментСЦ ринку банкСЦвських депозитних послуг конкурентнСЦ коефСЦцСЦСФнти привабливостСЦ АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» в середньому становлять 66,62%;

-ВадСЦапазон коефСЦцСЦСФнтСЦв привабливостСЦ для рСЦзних видСЦв вкладСЦв знаходиться в дСЦапазонСЦ 40,0% -93,33%, тобто:

а) доходнСЦ ставки депозитСЦв в банку знаходяться в серединих позицСЦях рейтингу, вСЦдповСЦдно, ставки депозитСЦв СФ непривабливими для клСЦСФнтСЦв, але залученСЦ ресурси СФ вСЦдносно "дешевими», нСЦж в СЦнших банках;

б) банк застосовуСФ середнСЦй рСЦвень обмежувальних бартАЩСФрСЦв по мСЦнСЦмальнСЦй сумСЦ вкладу вСЦдносно СЦнших банкСЦв конкурентСЦв, тобто СФ привабливим для клСЦСФнтСЦв.

-ВаконкурентнСЦ переваги на ринку депозитних послуг в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» на сучасному етапСЦ забезпечуються полСЦтикою мСЦнСЦмСЦзацСЦСЧ ставок залучення депозитСЦв та використання СЦмСЦджу "надСЦйного» та стабСЦльного банку, як послуги додатковоСЧ банкСЦвськоСЧ гарантСЦСЧ повернення депозиту;

-Ваяк показуСФ аналСЦз, аналогСЦчну стратегСЦю використовуСФ СЦ самий великий банк УкраСЧни - АКБ "Приватбанк», який також вдало використовуСФ психологСЦю вкладникСЦв пСЦсля скандального банкрутства великих комерцСЦйних банкСЦв КиСФва, ДнСЦпропетровська та СЦнших.

Депозитна полСЦтика зниження вартостСЦ залучених коштСЦв фСЦзичних та юридичних осСЦб за рахунок зниження ставок залучення коштСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» привела в умовах жорсткоСЧ конкуренцСЦСЧ на ринку залучення ресурсСЦв в банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни до зниження темпСЦв зростання депозитноСЧ бази залучених коштСЦв у 2007 роцСЦ та до рСЦзкого зростання недепозитноСЧ бази запозичених коштСЦв з мСЦжбанкСЦвського ринку.        

В проектнСЦй частинСЦ дипломноСЧ роботи запропонованСЦ перспективнСЦ СЦнструменти управлСЦння залученими коштами, якСЦ застосовуються у банках розвинутих краСЧн свСЦту, тобто:

-Вакомплексне управлСЦння залученими коштами (пасивами) та активами з точки зору процентноСЧ маржСЦ та ризику процентноСЧ маржСЦ, повтАЩязаного з динамСЦкою ставок на пасиви (ресурси) та невСЦдповСЦдною динамСЦкою ставок на кредити (активи), а також часових розривСЦв (гепСЦв) у строках залучення пасивСЦв (ресурсСЦв) та строках розмСЦщення активСЦв;

-ВаСЦнструментарСЦй управлСЦння оптимальною структурою залучених коштСЦв з точки зору максимСЦзацСЦСЧ рентабельностСЦ роботи банку у виглядСЦ кореляцСЦйно-регресСЦйноСЧ моделСЦ.

ПорСЦвняльний аналСЦз ефективностСЦ управлСЦнням часовими геп-розривами в короткострокових активах та пасивах в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показав, що для короткострокових активСЦв та пасивСЦв частковСЦ (в перСЦодах) гепи (розрив мСЦж активами та пасивами) та кумулятивний геп мають вСЦд'СФмний характер, тобто управлСЦння пасивами та активами, начебто, спрямоване на прогноз зниження вСЦдсоткових ставок на пасиви та активи в короткостроковому перСЦодСЦ. При цьому у 2006 роцСЦ величина кумулятивного вСЦдтАЩСФмного гепу для короткострокових перСЦодСЦв зросла практично в 10 разСЦв за рахунок стратегСЦСЧ роботи в дСЦапазонСЦ строкСЦв активСЦв та пасивСЦв вСЦд 1 до 31 дня (ВлкороткСЦ грошСЦ»).

ПорСЦвняльний аналСЦз ефективностСЦ управлСЦнням часовими геп-розривами в довгострокових активах та пасивах в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показуСФ, що для довгострокових активСЦв та пасивСЦв частковСЦ (в перСЦодах) гепи (розрив мСЦж активами та пасивами) та кумулятивний геп мають додатний характер, тобто управлСЦння пасивами та активами, начебто, спрямоване на прогноз пСЦдвищення вСЦдсоткових ставок на пасиви та активи в довгостроковому перСЦодСЦ. При цьому у 2006 роцСЦ величина кумулятивного вСЦдтАЩСФмного гепу для довгострокових перСЦодСЦв зросла практично в 4 рази за рахунок стратегСЦСЧ роботи в дСЦапазонСЦ строкСЦв активСЦв та пасивСЦв бСЦльше 365 днСЦв (ВлдовгСЦ грошСЦ»).

АналСЦз структури активСЦв та пасивСЦв в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк», в той же час показуСФ, що довгостроковСЦ кредити (строк бСЦльше 365 днСЦв) у 2005-2006 роках зросли за рахунок масового СЦпотечного кредитування фСЦзичних осСЦб, а пасивна база залучених ресурсСЦв маСФ, в основному, короткостроковий характер.

Таким чином, проведений аналСЦз показав, що менеджменту управлСЦння активами та пасивами в АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» необхСЦдна бСЦльш досконала модель управлСЦння активами та пасивами для приведення структури залучених коштСЦв в бСЦльш оптимальний дСЦапазон з точки зори максимСЦзацСЦСЧ рентабельностСЦ статутного капСЦталу (дивСЦдендна дохСЦднСЦсть).

При розробцСЦ в дипломному проектСЦ перспективноСЧ математичноСЧ моделСЦ для апарату управлСЦння структурою залучених коштСЦв в комерцСЦйному банку в якостСЦ вхСЦдних параметрСЦв регресСЦйноСЧ багатовимСЦрноСЧ моделСЦ Х1 - Х11, згСЦдно з доступними для дослСЦдження агломератами балансСЦв банкСЦв, публСЦкуСФмих щомСЦсячно на РЖнтернет-сайтСЦ АсоцСЦацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв УкраСЧни в дипломному проектСЦ застосованСЦ:

Х1 - Частка технологСЦчних (основнСЦ засоби, дебСЦторська заборгованСЦсть, нарахованСЦ вСЦдсотки) та малоприбуткових (каса, коррахунок в НБУ) активСЦв, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х2 - Частка низькоприбуткових мСЦжбанкСЦвських кредитСЦв, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х3 - Частка високоприбуткових кредитСЦв юридичним особам, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х4 - Частка високоприбуткових кредитСЦв фСЦзичним особам, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х5 - Частка високоприбуткових цСЦнних паперСЦв, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х6 - Частка безплатного "асного капСЦталу (статутний +фонди + прибуток), вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х7 - Частка низьковартСЦсних залучених коштСЦв до запитання фСЦзосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х8 - Частка високовартСЦсних залучених строкових депозитСЦв фСЦзосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х9 - Частка низьковартСЦсних залучених коштСЦв до запитання юридосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х10 - Частка високовартСЦсних залучених строкових депозитСЦв юридосСЦб, вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

Х11 - Частка платних технологСЦчних пасивСЦв (дебСЦторська заборгованСЦсть, "аснСЦ ЦП, вСЦдсотки за депозити), вСЦднесених до поточного рСЦвня статутного капСЦталу банку, %;

В якостСЦ вихСЦдноСЧ функцСЦСЧ дослСЦджСФний параметр Y - приведена до рСЦчноСЧ норми прибутковСЦсть (дивСЦдендна доходнСЦсть) статутного капСЦталу ROE, % на рСЦк.

В розробленСЦй моделСЦ, для того, щоб можна було порСЦвнювати банки з рСЦзними статутними капСЦталами на протязСЦ певного СЦнтервалу часу (чи один банк зСЦ статутним капСЦталом, що змСЦнюСФться кожен мСЦсяць) здСЦйснений перехСЦд до вСЦдносних (зведених) величин, тобто величин вСЦднесених до статутного капСЦталу.

ОтриманСЦ регресСЦйнСЦ рСЦвняння можуть бути використанСЦ для якСЦсного аналСЦзу депозитноСЧ полСЦтики банку, тобто оцСЦнки впливу структури активСЦв та пасивСЦв на рентабельнСЦсть статутного капСЦталу банку ROE. При цьому найбСЦльш цСЦнним методологСЦчним пСЦдхСЦдом до описаного процесу моделювання для менеджменту банка СФ використання СЦнформацСЦСЧ не тСЦльки по "асному банку, а з допомогою нормованого приведення масштабСЦв банкСЦв - також СЦ СЦнформацСЦСЧ по СЦншим банкам банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧни.

СутнСЦстний аналСЦз отриманих кореляцСЦйно-регресСЦйних моделей по дослСЦджуСФмому АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» показуСФ:

-ВанайбСЦльш ефективним в депозитнСЦй полСЦтицСЦ банку з точки зору зростання ROE СФ пСЦдвищення структурноСЧ частки поточних депозитСЦв юридичних осСЦб, що потребуСФ мСЦнСЦмальних витрат на обслуговування операцСЦй (особливо з використанням автоматизованих систем "КлСЦСФнт-банк») та маСФ найменшу ставку витрат (0,5% рСЦчних);

-Вав той же час пСЦдвищення структурноСЧ частки поточних депозитСЦв фСЦзичних осСЦб потребуСФ значних витрат на обслуговування операцСЦй з незначними сумами, що потребуСФ значних вкладень на СЧх автоматизацСЦю (банкомати, POS - термСЦнали), хоч також маСФ найменшу ставку витрат (0,5% рСЦчних);

-Ваефективним в депозитнСЦй полСЦтицСЦ банку з точки зору зростання ROE СФ пСЦдвищення структурноСЧ частки строкових депозитСЦв юридичних осСЦб, якСЦ мають значнСЦ одиничнСЦ суми, потребують мСЦнСЦмальних витрат на обслуговування операцСЦй та маСФ ставку депозитних витрат на 1,0-1,5% рСЦчних нижче у порСЦвняннСЦ з строковими депозитами фСЦзичних осСЦб;

-Вав той же час пСЦдвищення структурноСЧ частки строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб СФ нагально необхСЦдним з точки зору перемСЦщення значних джерел вСЦльних коштСЦв в УкраСЧнСЦ 2004-2008 рокСЦв до населення, що потребуСФ значних витрат на обслуговування численних операцСЦй з незначними сумами та потребуСФ значних вкладень на СЧх автоматизацСЦю (банкомати, POS-термСЦнали), при цьому вартСЦсть строкових депозитСЦв фСЦзичних осСЦб СФ найвищою серед джерел депозитСЦв.

Таким чином, полСЦтика екстенсивного зростання валюти балансу банку АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» у 2004-2007 роках та розширення його СЦнфраструктури з точки зору акцСЦонерСЦв, для яких СФдиним значимим показником ефективностСЦ депозитноСЧ полСЦтику залучення банком коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб СФ рентабельнСЦсть статутного капСЦталу ROE, тобто доходнСЦсть капСЦталу, вкладеного в акцСЦСЧ банку, - не СФ ефективною, оскСЦльки разом з полСЦтикою впровадження переорСЦСФнтацСЦСЧ банку з переважно юридичних клСЦСФнтСЦв в сторону ощадного банку для фСЦзичних осСЦб ROE зменшився з рСЦвня 16,2% за 2005 рСЦк до рСЦвня 8,7% за 2007 рСЦк, тобто дохСЦднСЦсть акцСЦй банку стала практично в 2 раза нижче ринковоСЧ доходностСЦ СЦнвестицСЦйного капСЦталу в УкраСЧнСЦ.

Практична цСЦннСЦсть отриманих результатСЦв дипломного дослСЦдження полягаСФ в наданнСЦ службСЦ депозитного менеджменту АТЗТ "АК ПромСЦнвестбанк» нових комплексних рСЦшень та пСЦдходСЦв по аналСЦзу ефективностСЦ полСЦтики застосування фСЦнансового важеля зростання рентабельностСЦ статутного капСЦталу за рахунок залучених та запозичених коштСЦв юридичних та фСЦзичних осСЦб, якСЦ доцСЦльно застосувати для корегування.

Список використаних джерел


1. ЗАКОН УКРАРЗНИ "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть»Ва// вСЦд 7 грудня 2000 року №2121тАСIIIВа(РЖз змСЦнами СЦ доповненнями, внесеними ЗаконамиВаУкраСЧни станомВавСЦд вСЦд 16 листопада 2006 року №358тАСV)

2. Закон УкраСЧни "Про НацСЦональний банк УкраСЧни»Ва// вСЦд 20 травня 1999 року №679тАСXIVВа(станом на 10.01. 2002 року №2922тАСIII)

3. Закон УкраСЧни "Про господарськСЦ товариства»Ва// вСЦд 19 вересня 1991 року №1576тАСXII (вСЦд 17 травня 2001 року №2409тАСIII)

4. ЗАКОН УКРАРЗНИ "Про цСЦннСЦ папери та фондовий ринок»Ва// вСЦд 23 лю-того 2006 року №3480тАСIV

5. ЗАКОН УКРАРЗНИ "Про Фонд гарантування вкладСЦв фСЦзичних осСЦб» вСЦд 20 вересня 2001 року 2740тАСIII

6. РЖнструкцСЦя з бухгалтерського облСЦку кредитних, вкладних (депозитних) операцСЦй та формування СЦ використання резервСЦв пСЦд кредитнСЦ ризики в банках УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 15 вересня 2004 року №435

7. МетодичнСЦ вказСЦвки з СЦнспектування банкСЦв "Система оцСЦнки ризикСЦв»Ва// Постанова ПравлСЦння НБУ вСЦд 15.03.2004 №104.

8. МетодичнСЦ рекомендацСЦСЧ щодо органСЦзацСЦСЧ та функцСЦонування систем ризик - менеджменту в банках УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 02.08.2004 №361

9. Правила бухгалтерського облСЦку доходСЦв СЦ витрат банкСЦв УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 18 червня 2003 року N255Ва// Законодавчо-довСЦдкова система законодавства УкраСЧни WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квСЦтень 2006 року

10. Положення про регулювання НацСЦональним банком УкраСЧни лСЦквСЦдностСЦ банкСЦв УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 26 вересня 2006 року №378

11. Положення про порядок здСЦйснення банками УкраСЧни вкладних (депо-зитних) операцСЦй з юридичними СЦ фСЦзичними особамиВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 3 грудня 2003 року №516 (РЖз змСЦнами СЦ допов-неннями, внесеними постановою ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧниВавСЦд 15 вересня 2004 року №437)

12. Положення про порядок видачСЦ банкам банкСЦвських лСЦцензСЦй, письмо-вих дозволСЦв та лСЦцензСЦй на виконання окремих операцСЦйВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 17 липня 2001 року №275 (РЖз змСЦнами СЦ до-повненнями, внесеними постановами ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни станом вСЦд 12 жовтня 2005 року №373)

13. Про затвердження Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку банкСЦв УкраСЧни та РЖнструкцСЦСЧ про застосування Плану рахункСЦв бухгалтерського облСЦку банкСЦв УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 17 червня 2004 року №280 (РЖз змСЦнами СЦ доповненнями, внесеними постановами ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни станом вСЦд 6 березня 2006 року №76)

14. Положення про порядок формування обов'язкових резервСЦв для банкСЦв УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 16 березня 2006 року №91

15. Про затвердження РЖнструкцСЦСЧ про порядок вСЦдкриття, використання СЦ закриття рахункСЦв у нацСЦональнСЦй та СЦноземних валютахВа// Постанова ПравлСЦн-ня НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 12 листопада 2003 року №492 (РЖз змСЦнами СЦ доповненнями, внесеними постановами ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни станомВавСЦд 21 грудня 2005 року №485)

16. Про затвердження РЖнструкцСЦСЧ про порядок складання та оприлюднення фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ банкСЦв УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального бан-ку УкраСЧни вСЦд 7 грудня 2004 року №598 (РЖз змСЦнами СЦ доповненнями, внесеними постановами ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧниВавСЦд 21 грудня 2005 року №484)

17. Про внесення змСЦн до Методики розрахунку економСЦчних нормативСЦв регулювання дСЦяльностСЦ банкСЦв в УкраСЧнСЦВа// ПРАВЛРЖННЯ НАЦРЖОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАРЗНИ ПОСТАНОВА вСЦд 11 квСЦтня 2005 року №125 (РЖз змСЦнами СЦ доповненнями, внесеними постановою ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧниВавСЦд 22 грудня 2005 року №493)

18. Про затвердження РЖнструкцСЦСЧ про порядок регулювання дСЦяльностСЦ банкСЦв в УкраСЧнСЦВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 28 серпня 2001 року №368

19. Про розподСЦл банкСЦв на групиВа// НАЦРЖОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАРЗНИ
КОМРЖСРЖЯ З ПИТАНЬ НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДРЖЯЛЬНОСТРЖ БАНКРЖВ, РРЖШЕННЯ вСЦд 25 грудня 2006 року №364

20. Про встановлення мСЦнСЦмального розмСЦру регулятивного капСЦталу бан-кСЦв у гривняхВа// ПРАВЛРЖННЯ НАЦРЖОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАРЗНИ ПОСТА-НОВА вСЦд 15 лютого 2006 року №50

21. Про затвердження Правил органСЦзацСЦСЧ статистичноСЧ звСЦтностСЦ, що пода-СФться до НацСЦонального банку УкраСЧниВа// Постанова ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 19 березня 2003 року №124 (РЖз змСЦнами СЦ доповненнями, внесенимиВапостановами ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни станом вСЦд вСЦд 16 червня 2005 року №223)

22. АналСЦз банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ: ПСЦдручник / А.М.ВаГерасимович та СЦн.; За ред. А.М.ВаГерасимовича. - К.: КНЕУ, 2003.Ва- 599Вас.

23. АзаренковаВаГ.М., ДСЦкань Л.В., НовосельцеваВаТ.О. СучаснСЦ комерцСЦйнСЦ банки: персонал, розвиток, органСЦзацСЦя: МонографСЦя. - ХаркСЦв: ВД "РЖНЖЕК», 2003 - 131Вас.

24. АрСЦстова А.М., ШульгаВаН.П. ФСЦнансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцСЦй - К: КНТЕУ, 2007.Ва- 123Вас.

25. БанкСЦвський менеджмент: Навч. посСЦбник / За ред. О.А.ВаКириченка. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438Вас.

26.ВаБанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ: ПСЦдручник / За ред. А.М.ВаМороз. - К.: КНЕУ, друге видання. - 2002. - 476Вас.

27. БанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ: ПСЦдручник. - 2тАСге вид., випр. СЦ доп./ А.М.ВаМороз, М.РЖ. Савлук, М.Ф. ПуховкСЦна та СЦн.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.ВаМороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476Вас.

28. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.ВаЖукова.Ва- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471Вас.

29. БанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ:ПСЦдручникВа/ За ред. МСЦщенка В.РЖ., Слав"янськоСЧ Н.Г.Ва- КиСЧв: Знання-Прес, 2006.Ва- 727Вас.

30. БанкСЦвський нагляд: Навчальний посСЦбник / МСЦщенко В.РЖ.; ЯценюкВаА.П.; КоваленкоВаВ.В.; КоренСФва О.Г.Ва- К.: Знання, 2004.Ва- 406Вас. - (Вища освСЦта ХХI столСЦття)

31. БанкСЦвський нагляд: Навчальний посСЦбник / МСЦн-во освСЦти СЦ науки УкраСЧни; Ун-т економСЦки та права "Крок»; ГрушкоВаВ.РЖ.; ЛаптСФв С.М.; ЛюбуньВаО.С.; РаСФвський К.РД.Ва- К.: ЦНЛ, 2004.Ва- 264Вас.

32. Бланк, Игорь Александрович. Основы финансового менеджмента/ И.А.ВаБланк. - 2тАСе изд., перераб. и доп. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.1. - 2004. - 622 с.

33. Бланк, Игорь Александрович. Основы финансового менеджмента/ И.А.ВаБланк. - 2тАСе изд., перераб. и доп. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.2. - 2004. - 618 с.

34. ВасюренкоВаО.В. БанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ: Навчальний посСЦбник. - 4тАСте вид., перероблене СЦ доповнене - КиСЧв: Знання, 2004. - 324Вас. - (Вища освСЦта ХХРЖ столСЦття)

35. ВасюренкоВаО.В. БанкСЦвський менеджмент: Навчальний посСЦбник. - КиСЧв: АкадемСЦя, 2001. - 313Вас.

36. ВасюренкоВаО.В., СердюкВаЛ.В., СидоренкоВаО.М., КарасьоваВаЗ.М., КаднСЦчанська В.М., ФедоренкоВаН.С. ОблСЦк СЦ аудит у банках: Навчальний посСЦбник.Ва- К.: Знання, 2003. - 524Вас.

37. ВасюренкоВаЛ.В., ФедосСЦк РЖ.М.ВаРесурси комерцСЦйного банку: теоретич-ний та прикладний аналСЦз: МонографСЦя. - ХаркСЦв: ПП ЯковлСФва, 2003. - 88Вас.

38. ВасюренкоВаО.В., АзаренковаВаГ. УправлСЦння лСЦквСЦднСЦстю банку з погляду змСЦни швидкостСЦ його фСЦнансових потокСЦвВа// БанкСЦвська справа (укр.).Ва- 2003.Ва- №1.Ва- C.60-64

39. Васюренко, Олег Володимирович. ЕкономСЦчний аналСЦз дСЦяльностСЦ комерцСЦйних банкСЦв: Навчальний посСЦбник/ О.В.ВаВасюренко, К.О.ВаВолохата. - К.: Знання, 2006. - 464Вас. - (Вища освСЦта XXI столСЦття)

40. Волошина О. Факторные модели анализа ликвидности коммерческого банкаВа// Банковские технологии (рус.).Ва- 2002.Ва- №12.Ва- C.27-30

41. ГолубевВаИ.А.ВаГэп-анализ структурной ликвидности: теория и практикаВа// Финансы и кредит (рус.).Ва- 2002.Ва- №18.Ва- C.2-7

42.ВаГрошСЦ та кредит: ПСЦдручник / За ред. проф. М. РЖ. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 578Вас.

43. Деньги, кредиты, банки: Учебник/ Под ред. О.И.ВаЛаврушина. -2тАСе изд. Перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000

44. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. профессора Е.Ф.ВаЖукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622Вас.

45. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник/ К.ВаДоугерти. - 2тАСе изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 419Вас. - (Университетский учебник)

46. ЗбСЦрник задач з аналСЦзу банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ: Навчальний посСЦбник/ РЖ.М. ПарасСЦй-Вергуненко, Л.О.ВаПримостка; Ред. А.М.ВаГерасимович. - К.: КНЕУ, 2006. - 504Вас. - (До 100тАСрСЦччя КиСЧвського нацСЦонального економСЦчного унСЦверситету)

47. КоцовськаВаР., РичакСЦвська В та СЦнш. ОперацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв - ЛьвСЦв: ЛБРЖ НБУ, 2001 - 276Вас.

48. Кулинич, Омелян РЖванович. ТеорСЦя статистики: ПСЦдручник/ О.РЖ. Кулинич, Р.О.ВаКулинич. - 3тАСтСФ вид., переробл. СЦ допов. - К.: Знання, 2006. - 294Вас. - (Вища освСЦта XXI столСЦття)

49. Лютий, РЖгор ОлексСЦйович. БанкСЦвський маркетинг: Навчальний посСЦбник/ РЖ.О.ВаЛютий, О.О.ВаСолодка. - К.: Знання, 2006. - 395Вас. - (Вища освСЦта XXI столСЦття)

50. ЛугСЦнСЦн, Олег РДвгенович. Статистика нацСЦональноСЧ економСЦки та свСЦтового господарства: Навчальний посСЦбник для студ. вищих навчальних закладСЦв/ О.РД. ЛугСЦнСЦн, С.В. ФомСЦшин. - К.: Центр навчальноСЧ лСЦтератури, 2006. - 503Вас.

51. МиллерВаР.Л., Ван-ХузВаД.Д.ВаСовременные деньги и банковское дело / Пер.с англ. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 856Вас.

52. МСЦжнароднСЦ стандарти бухгалтерського облСЦку/ пер. с.англ. за ред. С.Ф.ВаГолова - К.: ФедерацСЦя професСЦйних бухгалтерСЦв та аудиторСЦв УкраСЧни, 1998. - 736Вас.

53. МолчановВаО.В. ТеоретичнСЦ пСЦдходи до управлСЦння лСЦквСЦднСЦстю сучасних банкСЦвВа// Формування ринкових вСЦдносин в УкраСЧнСЦ (укр.).Ва- 2006.Ва- №10.Ва- C.48-51

54. НадСЦйна практика управлСЦння лСЦквСЦднСЦстю в банкСЦвських органСЦзацСЦяхВа// Нормативно-рекомендацСЦйний документ Базельського комСЦтету з банкСЦвсь-кого нагляду (№69 лютий 2000 року).

55. НСЦкСЦтСЦн, АндрСЦй ВалерСЦйович. Маркетинг у банку: Навчальний посСЦбник/ А.В. НСЦкСЦтСЦн, Г.П. БортнСЦков, А.В.ВаФедорченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 432Вас. - (До 100тАСрСЦччя КиСЧвського нацСЦонального економСЦчного унСЦверситету)

56. НиконоваВаИ.А., ШамгуновВаР.Н.ВаСтратегия и стоимость коммерческого банка. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 304Вас.

57. ОблСЦк та аудит у комерцСЦйних банках / А.М.ВаГерасимович, Т.В.ВаКривов'яз, О.А.ВаМазур та СЦн.; За ред. проф. А.М.ВаГерасимовича. - ЛьвСЦв: Видавництво "ФенСЦкс», 1999. - 512Вас.

58. ОблСЦк СЦ аудит у банках: Навчальний посСЦбник/ Л.В.ВаСердюк, О.М.ВаСидоренко; Ред. О.В.ВаВасюренко. - К.: Знання, 2006. - 596Вас. - (Вища освСЦта XXI столСЦття)

59. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. - М.:ИНФРА-М, 1996. - 624Вас.

Страницы: Назад 1 Вперед