БанкСЦвська справа

реферат: Банковское дело

Документы: [1]   +Ёэъжтё№ъЁ ёяиЁтЁ.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МРЖНРЖСТЕРСТВО ОСВРЖТИ РЖ НАУКИ УКРАРЗНИ


РРЖВНЕНСЬКИ  ДЕРЖАВНИЙ УНРЖВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Кафедра облСЦку та аудиту

з диiиплСЦни "БанкСЦвська справа»

студента  групикурсу

спецСЦальностСЦ "ЕкономСЦка пСЦдприСФмстватАЭ

заочноСЧ форми навчанняshura19@yandex.ru


Викладач:
РРЖВНЕ - 2003

ЗМРЖСТ

сторСЦнка

 1. Питання 1. Порядок створення СЦ реСФстрацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв......... 3
 2. Питання 2. Поняття банкСЦвського капСЦталу............................................ 8

Практична частина

Завдання 1............................................................................................................. 12

Завдання 2............................................................................................................. 13

Завдання 3............................................................................................................. 14

Використана лСЦтература.................................................................................. 14


Номер залСЦковоСЧ книжки тАУ 984002.

Питання 1. Порядок створення СЦ реСФстрацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв.

КомерцСЦйнСЦ банки тАУ основна ланка кредитноСЧ системи краСЧни, у яку входять кредитнСЦ установи, що здСЦйснюють рСЦзноманСЦтнСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ для своСЧх клСЦСФнтСЦв на засадах комерцСЦйного розрахунку. Для цього вони використовують не тСЦльки свСЦй власний капСЦтал, але СЦ залучений фСЦнансовий капСЦтал у видСЦ внескСЦв, депозитСЦв, мСЦжбанкСЦвських кредитСЦв та СЦнших джерел. Причому залученСЦ засоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капСЦталу комерцСЦйних банкСЦв.

Основною метою комерцСЦйних банкСЦв, що стали створювати в УкраСЧнСЦ у 1989 роцСЦ, було оперативне одержання СЧхнСЦми засновниками СЦ клСЦСФнтами широкого спектра банкСЦвських послуг (включаючи одержання кредитСЦв), вирСЦшення засновниками за допомогою власного банку своСЧх групових чи СЦндивСЦдуальних проблем, одержання максимального прибутку для своСЧх акцСЦонерСЦв чи пайовикСЦв, а також для власного розвитку.

Спочатку комерцСЦйнСЦ банки створювалися переважно як галузевСЦ. ДеякСЦ банки виникли як дочСЦрнСЦ банки державних спецСЦалСЦзованих банкСЦв. Так, наприклад, був утворений УкрСЦнбанк.

ТакСЦ банки, як Демосбанк, КиСЧвський кооперативний банк тАУ попередник Градобанку, виникли як кооперативнСЦ комерцСЦйнСЦ банки. Це пояснюСФться тим, що в тСЦ часи кооперативи по виробництву товарСЦв, виконанню робСЦт СЦ наданню послуг були першими ринковими структурами, що дСЦяли в оточеннСЦ державних пСЦдприСФмств, органСЦзацСЦй СЦ заснувань, а часто СЦ при них. Щоб легше й оперативнСЦше вирСЦшувати питання одержання позичок на свСЦй розвиток, кооперативи стали створювати своСЧ банки.

НадалСЦ акцСЦонерами чи пайовиками комерцСЦйних банкСЦв усе бСЦльше ставали рСЦзнСЦ комерцСЦйнСЦ структури СЦ приватнСЦ особи. Цей процес особливо пСЦдсилився пСЦсля того, як наприкСЦнцСЦ 1992 року державним пСЦдприСФмствам було заборонено виступати засновниками комерцСЦйних структур, у тому числСЦ СЦ банкСЦв. У 1993 роцСЦ було прийняте рСЦшення про перерахування належних зазначеним пСЦдприСФмствам дивСЦдендСЦв у доход вСЦдповСЦдно пСЦдпорядкованостСЦ державного чи мСЦiевого бюджету. КооперативнСЦ банки були зрСЦвнянСЦ в правах з комерцСЦйними.

Поступово статус комерцСЦйних одержали колишнСЦ державнСЦ спецСЦалСЦзованСЦ банки. Так, на базСЦ республСЦканських Житлосоцбанку був органСЦзований Укрсоцбанк, Агропромбанку тАУ АПБ "УкраСЧна" АК, Промбудбанку тАУ ПромСЦнвестбанк. Таке роздержавлення зазначених трьох банкСЦв привело до створення в банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни нерСЦвних умов для дСЦяльностСЦ банкСЦв, поставивши в скрутне положення знову органСЦзованСЦ банки.

БСЦльш правильним було б за колишнСЦми державними банками залишити статус державних спецСЦалСЦзованих банкСЦв, через якСЦ направлялася б державна кредитна СЦ фСЦнансова пСЦдтримка прСЦоритетним напрямкам розвитку економСЦки. Так, у бСЦльшостСЦ краСЧн така пСЦдтримка надаСФться сСЦльському господарству, науцСЦ, державним пСЦдприСФмствам, житловому будСЦвництву СЦ так далСЦ.

В умовах ринковоСЧ економСЦки СЦстотнСЦ змСЦни вСЦдбулися в банкСЦвському контролСЦ. Якщо ранСЦш банки вСЦдСЦгравали роль державних контролерСЦв за дСЦяльнСЦстю суб'СФктСЦв господарювання, то в даний час цей контроль, як правило, здСЦйснюСФться на партнерських вСЦдносинах мСЦж банками СЦ СЧхнСЦми клСЦСФнтами.

Створення СЦ дСЦяльнСЦсть комерцСЦйних банкСЦв.

Порядок створення СЦ дСЦяльностСЦ комерцСЦйних банкСЦв регламентуСФться законами УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть", "Про господарськСЦ товариства", "Про цСЦннСЦ папери СЦ фондову бСЦржу", "Про пСЦдприСФмництво", "Про аудит", "Про СЦноземнСЦ СЦнвестицСЦСЧ", "Про заставу" СЦ СЦншими, а також Тимчасовим положенням про порядок створення, реСФстрацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв СЦ здСЦйснення наглядом над СЧхньою дСЦяльнСЦстю, затвердженим ПравлСЦнням НацСЦонального банку УкраСЧни 17 липня 1992 року.

Засновниками, акцСЦонерами комерцСЦйних банкСЦв можуть бути украСЧнськСЦ й СЦноземнСЦ юридичнСЦ СЦ фСЦзичнСЦ особи, за винятком Рад народних депутатСЦв усСЦх рСЦвнСЦв, СЧхнСЦх виконавчих органСЦв, полСЦтичних СЦ профспСЦлкових органСЦзацСЦй, союзСЦв СЦ партСЦй, суспСЦльних фондСЦв, комерцСЦйних банкСЦв. Ними також не можуть бути громадяни наступних категорСЦй: вСЦйськовослужбовцСЦ, посадовСЦ особи органСЦв прокуратури, суду, державноСЧ безпеки, внутрСЦшнСЦх справ, арбСЦтражного суду, державного нотарСЦату, органСЦв державноСЧ влади СЦ управлСЦння, покликаних здСЦйснювати контроль за дСЦяльнСЦстю пСЦдприСФмств. Засновниками банкСЦв не можуть бути особи, яким заборонено займатися пСЦдприСФмницькою дСЦяльнСЦстю до закСЦнчення термСЦну, встановленого вироком суду, особи, що мають судимСЦсть за грабСЦжництво, хабарництво й СЦншСЦ корисливСЦ злочини.

НеобхСЦдно забезпечити банк примСЦщеннями з обладнаним касовим вузлом, пристроСФм охоронноСЧ СЦ пожежноСЧ сигналСЦзацСЦСЧ, спецСЦальних каналСЦв зв'язку, постом мСЦлСЦцСЦСЧ, обчислювальною й СЦншою банкСЦвською технСЦкою СЦ так далСЦ.

Товариство вважаСФться вСЦдкритим, якщо його акцСЦСЧ поширюються шляхом вСЦдкритоСЧ пСЦдписки чи купСЦвлСЦ-продажу на фондових бСЦржах чи у позабСЦржовому оборотСЦ. АкцСЦСЧ банку у видСЦ закритого акцСЦонерного товариства розподСЦляються мСЦж засновниками СЦ не можуть поширюватись шляхом пСЦдписки СЦ купуватися чи продаватися на бСЦржСЦ чи в позабСЦржовому оборотСЦ. ПСЦсля реСФстрацСЦСЧ СЦз закритого акцСЦонерного товариства вСЦн може бути реорганСЦзований у встановленому законом порядку у вСЦдкрите акцСЦонерне товариство. При цьому необхСЦдно мати на увазСЦ, що в першСЦ два роки СЦснування банку у видСЦ акцСЦонерного товариства, його засновники зобов'язанСЦ бути власниками акцСЦй на суму не менш 25 % статутного фонду.

Засновники банку (незалежно вСЦд того, у видСЦ якого товариства вСЦн органСЦзуСФться) повиннСЦ укласти мСЦж собою договСЦр, що визначаСФ порядок здСЦйснення ними спСЦльноСЧ дСЦяльностСЦ, вСЦдповСЦдальностСЦ перед особами, що пСЦдписалися на акцСЦСЧ, СЦ третСЦми особами. Засновники також несуть вСЦдповСЦдальнСЦсть по зобов'язаннях, що виникло до реСФстрацСЦСЧ банку НацСЦональним банком УкраСЧни.

Якщо банк створюСФться у видСЦ акцСЦонерного товариства вСЦдкритого типу, то засновники повиннСЦ зареСФструвати СЦнформацСЦю про випуск акцСЦй у МСЦнСЦстерствСЦ фСЦнансСЦв УкраСЧни. При цьому необхСЦдно представити наступнСЦ документи: а) заява на реСФстрацСЦю СЦнформацСЦСЧ; б) копСЦю платСЦжного доручення на суму держмита в розмСЦрСЦ 0,1% вСЦд загальноСЧ суми емСЦсСЦСЧ акцСЦй; в) проспект емСЦсСЦСЧ. КрСЦм реСФстрацСЦСЧ, СЦнформацСЦя про випуск акцСЦй пСЦдлягаСФ обов'язковоСЧ публСЦкацСЦСЧ в органах друку ВерховноСЧ Ради УкраСЧни (газета "Голос УкраСЧни"), КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни (газета "Урядовий кур'СФр") СЦ офСЦцСЦйному виданнСЦ фондовоСЧ бСЦржСЦ (газета "Факт" (не менш нСЦж за 10 днСЦв до початку пСЦдписки на акцСЦСЧ).

УстановчСЦ збори затверджують установчСЦ документи банку (установчий договСЦр СЦ устав), обираСФ раду СЦ правлСЦння банку, СЧхнСЦх голСЦв, ревСЦзСЦйну комСЦсСЦю, затверджуСФ регламенти роботи ради СЦ правлСЦння, розробляСФ положення про неСЧ. Збори можуть частину функцСЦй, що вСЦдносяться вСЦдповСЦдно до чинного законодавства до компетенцСЦСЧ загальних зборСЦв акцСЦонерСЦв, покласти на раду чи правлСЦння банку.

Для реСФстрацСЦСЧ комерцСЦйного банку його рада представляСФ в двотижневий термСЦн пСЦсля перевСЦрки фСЦнансового стану засновникСЦв у регСЦональне управлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни наступнСЦ документи: заява про реСФстрацСЦю статуту банку за пСЦдписом голови ради; установчий договСЦр, пСЦдписаний засновниками банку СЦ завСЦрений СЧх печатками (для юридичних осСЦб) чи нотарСЦально (для фСЦзичних); устав банку, затверджений установчими зборами СЦ пСЦдписаний головою ради; протокол установчих зборСЦв; економСЦчне обТСрунтування створення банку, включаючи розрахунковий баланс СЦ розрахунок плану доходСЦв, витрат, прибутку на кСЦнець першого року його дСЦяльностСЦ; бухгалтерськСЦ баланси засновникСЦв, акцСЦонерСЦв; висновок аудиторськоСЧ органСЦзацСЦСЧ, що маСФ лСЦцензСЦю НацСЦонального банку УкраСЧни, про фСЦнансовий стан засновникСЦв; СЦнформацСЦю про професСЦйну придатнСЦсть голови правлСЦння СЦ головного бухгалтера, рекомендованих засновниками; копСЦСЧ платСЦжного документа про внесення плати за реСФстрацСЦю; копСЦю звСЦту про проведення вСЦдкритоСЧ пСЦдписки на акцСЦСЧ зСЦ списком акцСЦонерСЦв; довСЦдку про наявнСЦсть необхСЦдного примСЦщення для банку (якщо воно орендовано, те СЦ договСЦр оренди на термСЦн не менш 5 рокСЦв). ЗмСЦст кожного з документСЦв визначено Тимчасовим положенням про порядок створення, реСФстрацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв СЦ здСЦйснення нагляду за СЧхньою дСЦяльнСЦстю.

Отриманий вСЦд регСЦонального керування висновок СЦз зазначеними вище документами представляСФться в НацСЦональний банк УкраСЧни для реСФстрацСЦСЧ, що повинна бути здСЦйснена в мСЦсячний термСЦн з моменту одержання заяви.

КомерцСЦйнСЦ банки можуть вСЦдкривати своСЧ фСЦлСЦСЧ СЦ представництва як на територСЦСЧ УкраСЧни, так СЦ за СЧСЧ межами на пСЦдставСЦ письмовоСЧ згоди регСЦонального управлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни. НеобхСЦдною умовою СЧхнього вСЦдкриття СФ повна оплата заявленого статутного фонду банку. РЖ фСЦлСЦя, СЦ представництво не СФ юридичними особами. Це вСЦдособленСЦ пСЦдроздСЦли банку, що виступають вСЦд його СЦменСЦ СЦ дСЦють на пСЦдставСЦ своСЧх положень, затверджених вСЦдповСЦдно до порядку, передбаченим статутом банку.

РеСФстрацСЦя фСЦлСЦСЧ виробляСФться регСЦональним управлСЦнням НацСЦонального банку УкраСЧни протягом мСЦсяця з дня одержання всСЦх необхСЦдних документСЦв. ЗареСФстрованСЦй фСЦлСЦСЧ регСЦональне управлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни привласнюСФ шестизначний номер по МФО (код банку), а якщо вСЦн обслуговуСФться однСЦСФСЧ СЦ тСЦСФю ж розрахунковою палатою, що СЦ головний банк, то фСЦлСЦя може користатися номером МФО, привласненим банку, з додаванням ще одного знака.

Державна реСФстрацiя банкiв.

Державна реСФстрацiя банкiв здiйснюСФться Нацiональним банком УкраСЧни вiдповiдно до вимог цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку УкраСЧни.

Уповноваженi засновниками банку особи подають Нацiональному банку УкраСЧни для державноСЧ реСФстрацiСЧ такi документи:

1) заяву про реСФстрацiю банку;

2) установчий договiр (крiм державного банку);

3) статут банку;

4) рiшення про створення банку (протокол установчих зборiв) або Постанову Кабiнету Мiнiстрiв УкраСЧни про створення державного банку;

5) бiзнес-план, що визначаСФ види дiяльностi, якi банк плануСФ здiйснювати на найближчий рiк, та стратегiю дiяльностi банку на найближчi три роки згiдно iз встановленими Нацiональним банком УкраСЧни вимогами;

6) iнформацiю про фiнансовий стан учасникiв, якi матимуть iстотну участь у банку. У разi коли засновником банку СФ юридична особа, надаСФться iнформацiя про членiв ради директорiв i осiб, якi мають iстотну участь у цiй юридичнiй особi;

7) бухгалтерську i фiнансову звiтнiсть за останнi чотири звiтних перiоди (квартали) - для учасникiв - юридичних осiб, якi матимуть iстотну участь у банку, довiдку ДержавноСЧ податковоСЧ адмiнiстрацiСЧ УкраСЧни про доходи за останнiй звiтний перiод (рiк) - для учасникiв - фiзичних осiб, якi матимуть iстотну участь у банку;

8) вiдомостi про кiлькiсний склад спостережноСЧ ради, правлiння (ради директорiв), ревiзiйноСЧ комiсiСЧ;

9) копiю платiжного документа про внесення плати за реСФстрацiю банку, що встановлюСФться Нацiональним банком УкраСЧни;

10) нотарiально завiренi копiСЧ установчих документiв учасникiв, якi СФ юридичними особами та матимуть iстотну участь у банку;

11) копiСЧ звiту про проведення вiдкритоСЧ пiдписки на акцiСЧ - для банку, який створюСФться у формi вiдкритого акцiонерного товариства;

12) вiдомостi про професiйну придатнiсть та дiлову репутацiю голови та членiв правлiння (ради директорiв) i головного бухгалтера банку.

Нацiональний банк УкраСЧни у тижневий термiн з дати подання документiв для державноСЧ реСФстрацiСЧ банку вiдкриваСФ тимчасовий рахунок для накопичення пiдписних внескiв засновникiв та iнших учасникiв банку.

Рiшення про державну реСФстрацiю банку або про вiдмову в державнiй реСФстрацiСЧ банку приймаСФться Нацiональним банком УкраСЧни не пiзнiше тримiсячного строку з моменту подання повного пакета документiв, зазначених у цiй статтi.

Нацiональний банк УкраСЧни може вимагати вiд заявника виправлення недолiкiв у поданих документах.

РеСФстрацiя банкiв здiйснюСФться шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реСФстру банкiв, пiсля чого банк набуваСФ статусу юридичноСЧ особи.

Нацiональний банк УкраСЧни видаСФ банку свiдоцтво про його державну реСФстрацiю за встановленою ним формою.

Пiдстави для вiдмови в державнiй реСФстрацiСЧ.

Нацiональний банк УкраСЧни може вiдмовити в державнiй реСФстрацiСЧ банку у разi, якщо:

1) порушено порядок створення банку;

2) установчi документи банку не вiдповiдають законодавству УкраСЧни;

3) подано неповний пакет документiв, необхiдних для державноСЧ реСФстрацiСЧ банку, або цi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону чи нормативно-правових актiв Нацiонального банку УкраСЧни;

4) у Нацiонального банку УкраСЧни СФ докази, що пiдтверджують вiдсутнiсть бездоганноСЧ дiловоСЧ репутацiСЧ чи вiдсутнiсть задовiльного фiнансового стану принаймнi одного iз засновникiв, що мають iстотну участь у банку;

5) професiйна придатнiсть та дiлова репутацiя голови виконавчого органу i головного бухгалтера банку, а також членiв виконавчого органу банку не вiдповiдають вимогам Нацiонального банку УкраСЧни.

Про неповноту поданого пакета документiв та/або про невiдповiднiсть професiйноСЧ придатностi та дiловоСЧ репутацiСЧ голови правлiння (ради директорiв) та головного бухгалтера Нацiональний банк УкраСЧни зобов'язаний повiдомити уповноваженим особам банку не пiзнiше мiсячного строку з дати подання документiв.

Про вiдмову у державнiй реСФстрацiСЧ банку Нацiональний банк УкраСЧни приймаСФ мотивоване рiшення. Засвiдчена Нацiональним банком УкраСЧни копiя рiшення про вiдмову в реСФстрацiСЧ банку надсилаСФться уповноваженiй особi банку рекомендованим листом або вручаСФться пiд розпис.

Вiдмова у державнiй реСФстрацСЦСЧ банку не може бути здiйснена з iнших пiдстав, крiм зазначених у цiй статтi.

Особливостi державноСЧ реСФстрацiСЧ банкiв з iноземним капiталом.

При будь-якому набуттi банком статусу банку з iноземним капiталом, за умови, що iноземний iнвестор набуваСФ iстотноСЧ участi, для державноСЧ реСФстрацiСЧ банку з iноземним капiталом додатково до зазначених у статтi 17 цього Закону документiв iноземний iнвестор або за його дорученням банк - емiтент акцiй, андеррайтер чи будь-яка iнша юридична або фiзична особа, що маСФ доручення вiд iноземного iнвестора, подаСФ такi документи:

1) нотарiально засвiдчену за мiiем видачi копiю рiшення уповноваженого органу управлiння iноземного iнвестора про участь у банку в УкраСЧнi;

2) письмову згоду на участь iноземного iнвестора у банку в УкраСЧнi, видану державним або iншим уповноваженим контролюючим органом краСЧни, в якiй зареСФстровано головний офiс iноземного iнвестора, якщо законодавством такоСЧ краСЧни вимагаСФться одержання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземного iнвестора про вiдсутнiсть вимог щодо попередньоСЧ згоди на здiйснення iнвестицiСЧ за кордон;

3) нотарiально засвiдчений за мiiем видачi витяг з торгового (банкiвського) реСФстру або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджуСФ реСФстрацiю iноземного учасника в краСЧнi, в якiй зареСФстровано головний офiс iноземного iнвестора;

4) нотарiально засвiдчену за мiiем видачi копiю висновку iноземноСЧ аудиторськоСЧ органiзацiСЧ про фiнансовий стан iноземного iнвестора на кiнець останнього повного календарного року. Якщо визначений висновок надаСФться iноземною аудиторською органiзацiСФю, яка не входить до перелiку iноземних аудиторських органiзацiй, визнаних Нацiональним банком УкраСЧни, то такий висновок маСФ бути пiдтвердженим украСЧнською аудиторською органiзацiСФю.

Документи, зазначенi в пунктах 1, 2 (крiм письмового запевнення iноземного iнвестора), 3, 4 частини першоСЧ цiСФСЧ статтi, повиннi бути легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраСЧни.

У разi, якщо iноземний iнвестор СФ фiзичною особою, вiн подаСФ:

1) письмову згоду на участь iноземного iнвестора у банку в УкраСЧнi, видану державним або iншим уповноваженим контролюючим органом краСЧни, якщо законодавством такоСЧ краСЧни вимагаСФться отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземного iнвестора про вiдсутнiсть вимог законодавства краСЧни його перебування щодо попередньоСЧ згоди на здiйснення iнвестицiСЧ за кордон. Письмова згода маСФ бути легалiзована в консульськiй установi УкраСЧни, якщо iнше не передбачено чинним мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою УкраСЧни;

2) анкету, яка повинна мiстити, зокрема, iнформацiю про вiдсутнiсть судимостi.

Якщо документи, зазначенi в цiй статтi, складенi iноземною мовою, вони повиннi супроводжуватися нотарiально завiреним перекладом украСЧнською мовою.

Нацiональний банк УкраСЧни маСФ право вiдмовити у державнiй реСФстрацiСЧ банку з iстотною iноземною участю за умови вiдсутностi принаймнi одного з документiв, визначених цiСФю статтею, або неналежного оформлення будь-якого з них. Вiдмова надаСФться в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.


Питання 2. Поняття банкСЦвського капСЦталу.

Роздiл III (з Закону УкраСЧни про банки та банкСЦвську дСЦяльнСЦсть). КапСЦтал, управлСЦння, вимоги до дСЦяльностСЦ банкСЦв.

Глава 6. КапСЦтал, фонди та резерви банку.

СтаттяВа30.ВаСтруктура капiталу банку.

Капiтал банку включаСФ:

1) основний капiтал;

2) додатковий капiтал.

Основний капiтал банку включаСФ сплачений i зареСФстрований статутний капiтал i розкритi резерви, якi створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку, надбавок до курсу акцiй i додаткових внескiв акцiонерiв у капiтал, загальний фонд покриття ризикiв, що створюСФться пiд невизначений ризик при проведеннi банкiвських операцiй, за винятком збиткiв за поточний рiк i нематерiальних активiв. Розкритi резерви включають i iншi фонди такоСЧ самоСЧ якостi, якi повиннi вiдповiдати таким критерiям:

1) вiдрахування до фондiв мають здiйснюватися з прибутку пiсля оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всi потенцiйнi податковi зобов'язання;

2) фонди i рух коштiв до них та з них повиннi окремо розкриватись у опублiкованих звiтах банку;

3) фонди повиннi бути у розпорядженнi банку для покриття збиткiв з метою необмеженого i негайного використання у разi появи збиткiв;

4) збитки не можуть безпосередньо покриватися з фондiв, а повиннi проводитися через рахунок прибуткiв i збиткiв.

За умови затвердження Нацiональним банком УкраСЧни додатковий капiтал може включати:

1) нерозкритi резерви (крiм того факту, що такi резерви не вiдображаються в опублiкованому балансi банку, вони повиннi мати такi самi якiсть i природу, як i розкритий капiтальний резерв);

2) резерви переоцiнки (основнi засоби та нереалiзована вартiсть "прихованих" резервiв переоцiнки в результатi довгострокового перебування у власностi цiнних паперiв, вiдображених у балансi за iсторичною вартiстю СЧх придбання);

3) гiбриднi (борг/капiтал) капiтальнi iнструменти, якi повиннi вiдповiдати таким критерiям:

вони СФ незабезпеченими, субординованими i повнiстю сплаченими;

вони не можуть бути погашенi за iнiцiативою власника;

вони можуть вiльно брати участь у покриттi збиткiв без пред'явлення банку вимоги про припинення торгових операцiй;

вони дозволяють вiдстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати вiдсоткiв, якщо рiвень прибутковостi не дозволяСФ здiйснити такi виплати;

4) субординований борг (звичайнi незабезпеченi борговi капiтальнi iнструменти, якi за умовою контракту не можуть бути забранi з банку ранiше 5 рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiСЧ повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй всiх iнших кредиторiв). При цьому сума таких коштiв, включених у капiтал, не може перевищувати 50 вiдсоткiв розмiру основного капiталу зi щорiчним зменшенням на 20 вiдсоткiв вiд його первинноСЧ вартостi протягом 5 останнiх рокiв угоди.

Нацiональний банк УкраСЧни маСФ право визначати своСФю постановою iншi статтi балансу банку для включення до додаткового капiталу, а також умови i порядок такого включення. Додатковий капiтал не може бути бiльшим 100 вiдсоткiв основного капiталу.

СтаттяВа31.ВаРозмiр статутного капiталу на момент реСФстрацiСЧ банку.

Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на момент реСФстрацiСЧ банку не може бути менше:

1) для мiiевих кооперативних банкiв - 1 мiльйона СФвро;

2) для комерцiйних банкiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiСЧ однiСФСЧ областi, - 3 мiльйонiв СФвро;

3) для банкiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiСЧ всiСФСЧ УкраСЧни, - 5 мiльйонiв СФвро.

Перерахування розмiру статутного капiталу у гривнi здiйснюСФться за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, встановленим Нацiональним банком УкраСЧни на день укладення установчого договору.

За пiдсумками року на основi фiнансовоСЧ звiтностi банки зобов'язанi коригувати розмiр статутного капiталу на iндекс девальвацiСЧ чи ревальвацiСЧ гривнi за рахунок та в межах валових доходiв або валових витрат банку вiдповiдно до методики, встановленоСЧ Нацiональним банком УкраСЧни.

Нацiональний банк УкраСЧни маСФ право встановити для окремих банкiв залежно вiд СЧх спецiалiзацiСЧ диференцiйований мiнiмальний статутний капiтал на момент реСФстрацiСЧ банку, але не нижче розмiрiв, передбачених цiСФю статтею.

СтаттяВа32.ВаПорядок формування статутного капiталу банку.

Статутний капiтал банку формуСФться вiдповiдно до вимог цього Закону, законодавства УкраСЧни та установчих документiв банку.

Формування та збiльшення статутного капiталу банку може здiйснюватися виключно шляхом грошових внескiв. Грошовi внески для формування та збiльшення статутного капiталу банку резиденти УкраСЧни здiйснюють у гривнях, а нерезиденти - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або у гривнях.

Статутний капiтал банку не повинен формуватися з непiдтверджених джерел.

Банк маСФ право збiльшувати статутний капiтал пiсля того, як усi учасники повнiстю виконали своСЧ зобов'язання щодо оплати паСЧв або акцiй i попередньо оголошений пiдписний капiтал повнiстю оплачено.

Банк не маСФ права без згоди Нацiонального банку УкраСЧни зменшувати розмiр регулятивного капiталу нижче мiнiмально встановленого рiвня. Капiтал банку не може бути меншим статутного капiталу, необхiдного для заснування банку.

ЗабороняСФться використовувати для формування капiталу банку бюджетнi кошти, якщо такi кошти мають iнше цiльове призначення.

СтаттяВа33.ВаАкцiСЧ банку та паСЧ банку.

Банки здiйснюють емiсiю власних акцiй та оголошують пiдписку на паСЧ вiдповiдно до законодавства УкраСЧни про господарськi товариства та цiннi папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Банкам забороняСФться випуск акцiй на пред'явника.

Наявнiсть збиткiв у банку не СФ перешкодою для оголошення пiдписки на акцiСЧ або паСЧ банку та збiльшення статутного капiталу банку.

Банки мають право придбавати власнi акцiСЧ або паСЧ з наступним письмовим повiдомленням Нацiонального банку УкраСЧни про укладенi угоди, яке маСФ бути надiслане протягом 5 робочих днiв з дати укладення угод. Банкам не дозволяСФться придбання власних акцiй, якщо це може призвести до падiння регулятивного капiталу нижче за мiнiмальний рiвень.

Про намiр банку придбати загальну кiлькiсть власних акцiй або паСЧв у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв загальноСЧ емiсiСЧ банк письмово повiдомляСФ Нацiональному банку УкраСЧни за 15 календарних днiв до укладення угод. Нацiональний банк УкраСЧни маСФ право заборонити банку купiвлю власних акцiй або паСЧв у разi, якщо це може призвести до погiршення фiнансового стану банку.

Банк-емiтент продаСФ своСЧ акцiСЧ на первинному ринку безпосередньо або через андеррайтерiв. Банку дозволяСФться виступати посередником для купiвлi-продажу власних акцiй або паСЧв.

СтаттяВа34.ВаIстотна участь.

Юридична чи фiзична особа, яка маСФ намiр придбати iстотну участь у банку або збiльшити СЧСЧ таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володiти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 вiдсоткiв статутного капiталу банку чи права голосу придбаних акцiй (паСЧв) в органах управлiння банку, зобов'язана отримати письмовий дозвiл Нацiонального банку УкраСЧни.

Для отримання такого дозволу заявник повинен надати iнформацiю, передбачену нормативно-правовими актами Нацiонального банку УкраСЧни, щодо фiнансового стану та дiловоСЧ репутацiСЧ майбутнього власника iстотноСЧ участi банку.

Нацiональний банк УкраСЧни приймаСФ рiшення про задоволення чи вiдмову в задоволеннi прохання про надання дозволу на придбання чи збiльшення iстотноСЧ участi у банку в мiсячний строк з дня отримання всiСФСЧ необхiдноСЧ iнформацiСЧ. Вiдмова у дозволi на придбання чи збiльшення iстотноСЧ участi у банку надаСФться в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

Нацiональний банк УкраСЧни даСФ дозволу на придбання чи збiльшення iстотноСЧ участi у банку вiдповiдно до частини першоСЧ цiСФСЧ статтi у разi, якщо:

1) особа, яка придбаваСФ iстотну участь, не маСФ бездоганноСЧ дiловоСЧ репутацiСЧ. У разi, якщо такою особою СФ юридична особа, цей критерiй поширюСФться на членiв виконавчого органу i наглядовоСЧ ради юридичноСЧ особи, а також на власникiв iстотноСЧ участi, що СФ фiзичними особами;

2) вiдсутнi власнi кошти у розмiрi, достатньому для здiйснення заявленого внеску;

3) придбання чи збiльшення iстотноСЧ участi загрожуватиме iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку або розвитку конкурентного середовища у банкiвськiй системi.

Якщо особа володiСФ iстотною участю у банку чи збiльшуСФ свою участь до рiвня, визначеного частиною першою цiСФСЧ статтi, без одержання письмового дозволу Нацiонального банку УкраСЧни, останнiй маСФ право заборонити такiй особi прямо чи опосередковано, повнiстю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцiй (паСЧв) та брати участь будь-яким чином в управлiннi справами банку.

У разi встановлення заборони користуватися правом голосу вiдповiдно до придбаних акцiй (паСЧв) право брати участь у голосуваннi передаСФться довiренiй особi, яка призначаСФться Нацiональним банком УкраСЧни за поданням банку. Довiрена особа зобов'язана при голосуваннi дiяти в iнтересах квалiфiкованого та зваженого управлiння банком.

Рiшення загальних зборiв учасникiв, прийнятi з використанням права голосу придбаних акцiй (паСЧв), щодо якого встановлена тимчасова заборона його використання, не мають юридичноСЧ сили.

СтаттяВа35.ВаАдекватнiсть капiталу.

Банки, а також власники iстотноСЧ участi зобов'язанi пiдтримувати норматив спiввiдношення мiж розмiром регулятивного капiталу i сумою зважених до ризику активiв - адекватностi капiталу. Вiд банкiв вимагаСФться пiдтримувати СЧх регулятивний капiтал на рiвнi, що становить не менше 8 вiдсоткiв зважених до ризику активiв i позабалансових зобов'язань. Для банку, що розпочинаСФ операцiйну дiяльнiсть, цей норматив протягом перших 12 мiсяцiв маСФ становити не менше 15 вiдсоткiв, протягом наступних 12 мiсяцiв - не менше 12 вiдсоткiв. Нацiональний банк УкраСЧни маСФ також право встановлювати мiнiмальний коефiцiСФнт спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв.

Порядок обчислення нормативу адекватностi капiталу банку, мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку УкраСЧни.

У разi коли рiвень регулятивного капiталу банку досягне рiвня нижче вiд встановленого Нацiональним банком УкраСЧни, банк зобов'язаний протягом одного мiсяця, починаючи з дня встановлення факту зменшення рСЦвня капСЦталу, подати на розгляд Нацiонального банку УкраСЧни план заходСЦв щодо порядку i строкСЦв вiдновлення рiвня регулятивного капiталу банку.

Банку забороняСФться виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-якiй формi, якщо така виплата чи розподiл призведе до порушення нормативу адекватностi капiталу.

Капiтал банку не може бути менше суми мiнiмального розмiру статутного капiталу, визначеного статтею 31 цього Закону.

У разi, якщо за попереднiй рiк дiяльнiсть банку була неприбутковою, банку дозволяСФться виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-якiй формi у сумi, що не перевищуСФ 50 вiдсоткiв вiд рiзницi мiж капiталом банку i рiвнем регулятивного капiталу.

СтаттяВа36.ВаРезервний та iншi фонди банку.

Банки зобов'язанi формувати резервний фонд на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях.

Розмiр вiдрахувань до резервного фонду маСФ бути не менше 5 вiдсоткiв вiд прибутку банку до досягнення ними 25 вiдсоткiв розмiру регулятивного капiталу банку.

У разi коли дiяльнiсть банку може створювати загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку, Нацiональний банк УкраСЧни маСФ право вимагати вiд банку збiльшення розмiру резервiв щорiчних вiдрахувань до них.

Банки зобов'язанi формувати iншi фонди та резерви на покриття збиткiв вiд активiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку УкраСЧни.
Практична частина.

Завдання 1. (варСЦант 2)

Вкладник поклав в минулому роцСЦ на депозитний рахунок певну суму на 1 рСЦк (з 1.01 по 31.12). Визначити реальний доход вкладника за рСЦк. Чи була ця операцСЦя вигСЦдною для нього?

ПроцентнСЦ ставки по депозитних владах в минулому роцСЦ змСЦнювались так (%рСЦчних):

з 1.01

з 1.05

з 15.05

з 15.06

з 15.07

з 21.08

з 10.10

160

80

48

38

30

44

55

ЩомСЦсячний рСЦвень СЦнфляцСЦСЧ в минулому роцСЦ склав (%):

ССЦчень

18,6

Травень

4,4

Вересень

13,2

Лютий

15,2

Червень

3,2

Жовтень

10,2

Березень

11,8

Липень

4,8

Листопад

6,2

КвСЦтень

5,8

Серпень

4,2

Грудень

5,4

Сума вкладу, згСЦдно з моСЧм варСЦантом, становить 14 тис. грн.

РозвтАЩязок:

Розрахунок проведемо у табличнСЦй формСЦ

МСЦсяцСЦ

ДнСЦ

Середньо-добова %

Середньо-мСЦсячна %

Доход

РЖнфляцСЦя

Втрати

1. ССЦчень

31

0,44

13,64

1909,6

18,6

2604

2. Лютий

28

0,44

12,32

1724,8

15,2

2128

3. Березень

31

0,44

13,64

1909,6

11,8

1652

4. КвСЦтень

30

0,44

13,2

1848

5,8

812

5. Травень

1-14

15-31

0,22

0,13

3,08

2,21

сума 5,29

740,6

4,4

616

6. Червень

1-14

15-30

0,13

0,10

1,82

1,6

сума 3,42

478,8

3,2

448

7. Липень

1-14

15-31

0,10

0,08

1,4

1,36

сума 2,76

386,4

4,8

672

8.Серпень

1-20

21-31

0,08

0,12

1,6

1,32

сума 2,92

408,8

4,2

588

9. Вересень

30

0,12

3,6

504

13,2

1848

10. Жовтень

1-9

10-31

0,12

0,15

1,08

3,3

сума 4,38

613,2

10,2

1428

11. Листопад

30

0,15

4,5

630

6,2

868

12. Грудень

31

0,15

4,65

651

5,4

756

Разом
11804,8


14420

Висновок: реальний доход вкладника за рСЦк становить 11 тис. 804 грн. 80 коп. Але ця операцСЦя для вкладника СФ не вигСЦдною, оскСЦльки втрати вСЦд СЦнфляцСЦСЧ значно перевищують доходи, СЦ становлять 14 тис. 420 грн.

Завдання 2.

ПСЦдприСФмство представило в банк звСЦтнСЦ данСЦ для отримання кредиту. На основСЦ наведених даних проаналСЦзувати кредитоспроможнСЦсть пСЦдприСФмства та зробити висновок про доцСЦльнСЦсть надання кредиту.

 1. ОсновнСЦ засоби тАУ 17; (А)
 2. Готова продукцСЦя тАУ 18; (А)
 3. ВиробничСЦ запаси тАУ 3; (А)
 4. Каса тАУ 1; (А)
 5. Розрахунковий рахунок тАУ 21; (А)
 6. ДебСЦтори тАУ 16; (А)
 7. Статутний фонд тАУ 18; (П)
 8. ФЕС тАУ 24; (П)
 9. АмортизацСЦйний фонд тАУ 10; (П)
 10. ДовгостроковСЦ позики тАУ 6; (П)
 11. Кредитори тАУ 18; (П)
 12. Балансовий прибуток тАУ 50;
 13. Витрати тАУ 90.

РозвтАЩязок.

Для визначення кредитоспроможностСЦ використовують:

 1. КоефСЦцСЦСФнт миттСФвоСЧ лСЦквСЦдностСЦ тАУ характеризуСФтьсяна скСЦльки швидко короткостроковСЦ зобовтАЩязання можуть бути погашенСЦ високолСЦквСЦдними активами:

Кл1 = Авл / Зпот = (1+21) / 18 = 1,22 > 0,2;

КоефСЦцСЦСФнт поточноСЧ лСЦквСЦдностСЦ тАУ характеризуСФ наскСЦльки швидко зобовтАЩязання покриваються лСЦквСЦдними активами:

Кл2 = Ал / Зпот = (1+21+16) / 18 = 2,11 > 0,5;

КоефСЦцСЦСФнт загальноСЧ лСЦквСЦдностСЦ:

Клз = Ао / Зпот = (18+3+1+21+16) / 18 = 3,28 > 2.

 1. КоефСЦцСЦСФнт фСЦнансовоСЧ стСЦйкостСЦ:

- коефСЦцСЦСФнт маневреностСЦ власних коштСЦв тАУ характеризуСФ ступСЦнь мобСЦльностСЦ використання власних коштСЦв:

Км = (ВК тАУ Ан) / ВК = (18 + 24 + 10 - 17) / (18 + 24 + 10) = 35 / 52 = 0,67 > 0,5;

 • коефСЦцСЦСФнт незалежностСЦ тАУ характеризуСФ ступСЦнь незалежностСЦ пСЦдприСФмства вСЦд залучених коштСЦв:

Кн = ЗК / ВК = (6 + 18) / (18 + 24 + 10) = 24 / 52 = 0,46 < 1;

 1. КоефСЦцСЦСФнт рентабельностСЦ:
 2. рентабельнСЦсть витрат:

Рв = (П / В) х 100 = (50 / 90) х 100 = 56 %;

 • рентабельнСЦсть активСЦв:

Ра = (П / А) х 100 = 50 / (17+18+3+1+21+16) х 100 = (50 / 76) х 100 = 65,8 %.

Висновок. Отже, виходячи з проведених розрахункСЦв, дане пСЦдприСФмство повнСЦстю кредитоспроможне, оскСЦльки всСЦ показники задовольняють економСЦчним вимогам кредитоспроможностСЦ. На мою думку, цьому пСЦдприСФмству доцСЦльно надати кредит.
Завдання 3.

На основСЦ наведених даних скласти баланс комерцСЦйного банку та проаналСЦзувати дотримання нормативСЦв капСЦталу, лСЦквСЦдностСЦ та ризику:

 1. Статутний фонд тАУ 21; (П)
 2. Каса тАУ 17; (А)
 3. ОтриманСЦ вСЦд СЦнших банкСЦв кредити тАУ 13; (П)
 4. СтроковСЦ вклади фСЦзичних осСЦб тАУ 26; (П)
 5. Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ тАУ 10; (А)
 6. ОсновнСЦ засоби тАУ 31; (А)
 7. ПоточнСЦ рахунки пСЦдприСФмств тАУ 58; (П)
 8. Кредити, наданСЦ СЦншими банками тАУ 64; (А)
 9. Кредити, отриманСЦ вСЦд НБУ тАУ 17; (П)
 10. ФЕС тАУ 25; (П)
 11. ДебСЦтори тАУ 15; (А)
 12. Резервний фонд тАУ 11; (П)
 13. РЖнвестицСЦСЧ в цСЦннСЦ папери тАУ 21; (А)
 14. Кредити, наданСЦ пСЦдприСФмствам тАУ 13. (А)

РозвтАЩязок:

Активи банку:

А = 17+10+31+64+15+21+13 = 171;

Пасиви банку:

П = 21+13+26+58+17+25+11 = 171;

ВласнСЦ кошти тАУ з пасиву:

ВК = 21 + 25 + 11 = 57;

ЗалученСЦ кошти (кредити СЦ депозити):

ЗК = 26 + 13 = 39;

ЗапозиченСЦ кошти:

ЗК = 58+17 = 75;

П = 57 + 39 + 75 = 171.Використана лСЦтература

 1. Закон УкраСЧни "Про банки i банкiвську дiяльнiстьтАЭ (Вiдомостi ВерховноСЧ Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30)
 2. Ющенко В. БанкСЦвська система УкраСЧни в ринковСЦй економСЦцСЦ // "ЕкономСЦка УкраСЧни" 3 1994 р.
 3. Закон УкраСЧни "ПРО цСЦннСЦ папери СЦ фондову бСЦржу" 1992 р.
 4. "Урядовий куртАЩСФр" 8 листопада 1994 р.
 5. Закон УкраСЧни "ПРО банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть" 1992 р.
 6. Е.Дж. Доллан "ГрошСЦ, банкСЦвська справа СЦ грошово-кредитна полСЦтика". М.1994р.
 7. Мороз А.Н. "Основи банкСЦвськоСЧ справи". КиСЧв 1994 р.
Страницы: Назад 1 Вперед