БанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ

реферат: Банковское дело

Документы: [1]   Брэъштё№ъш_юяхЁрц.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МРЖНРЖСТЕРСТВО  ОСВРЖТИ  РЖ  НАУКИ  УКРАРЗНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ТЕХНОЛОГРЖЧНИЙ  УНРЖВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ   ПЕРЕПРЖДГОТОВКИ   ФАХРЖВЦРЖВК О Н Т Р О Л Ь Н А     Р О Б О Т А

по диiиплСЦнСЦ   Вл БанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ »

Вариант тАУ № 8
Слухач : ...........................................Сидоркевич   Дмитро  РЖванович


СпецСЦальнСЦсть,  група : ...................ЗФ тАУ 02 ( фСЦнанси )


КерСЦвник : .......................................Чаленко ВСЦкторСЦя ВасилСЦвна


                                                                    Результат,  дата:РеСФстрацСЦйний  номер,  дата:


м. Черкаси

2002 р.

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я1. ПосередницькСЦ операцСЦСЧ банкСЦв .............................................................................................- 3


2. Товарно-комСЦсСЦйнСЦ, складськСЦ операцСЦСЧ та операцСЦСЧ за дорученням .................................................................................................................................................................................тАж....- 7


3. Знайти форвардний  курс долара до гульдена та марку  по курсу "споттАЭ СЦ "форвардтАЭ, якщо:

курс "споттАЭ     2,5010 тАУ 2,5068

дисконт ( 3 мСЦс.)   30 тАУ 10 ...............................тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..........................................- 12


4. У клСЦента рахунок в USD, а вСЦн  хоче внести на дипозит 100 000 DEM. ........- 12

Найменування

Курс купСЦвлСЦ

Курс продажу

FRF

5,6

5,707

DEM

1,6

1,6900


5. ЗгСЦдно з умовами кредитного договору ставка простих вСЦдсоткСЦв в першому мСЦсяцСЦ користування кредиту склала 80% рСЦчних, а в кожному наступному мСЦсяцСЦ зростала на 5%. Визначити суму вСЦдсоткСЦв за кредит 300 тис.грн. строком на 9 мСЦсяцСЦв........................................................................................................................................................- 12


6. Банк видав кредит 10 млн. грн. на 3 роки за складною рСЦчною ставкою 60 % рСЦчних з погашенням одночасним платежСЦм. Визначити суму.  Яка погашаеться та суму нарахованих вСЦдсоткСЦв. ...........................................................................................................- 13     ЛСЦтература ..............................................................................................................................................- 14


1. ПосередницькСЦ операцСЦСЧ банкСЦв .

     ПосередницькСЦ операцСЦСЧ тАФ це послуги банкСЦв з розмСЦщенВння цСЦнних паперСЦв емСЦтентСЦв на первинному фондовому ринку, брокерськСЦ та дилерськСЦ послуги в операцСЦях з фондовими цСЦнноВнстями, СЦноземною валютою, СЦншСЦ види операцСЦй на грошовому ринку, в яких банки виступають як посередники, поСФднуючи СЦнтереси рСЦзних сторСЦн фСЦнансових угод.

Ринок цСЦнних паперСЦв вСЦдСЦграСФ життСФво важливу роль в економСЦчному розвитку як окремих господарюючих суб'СФктСЦв, так СЦ суспСЦльства в цСЦлому, забезпечуючи лСЦквСЦднСЦсть та ринковий механСЦзм цСЦноВнутворення, сприяючи обСЦгу капСЦталу СЦ його рацСЦональному розмСЦВнщенню. Основним завданням фондового ринку виступаСФ мобСЦлСЦзацСЦя та вкладання фСЦнансових ресурсСЦв у найбСЦльш привабливСЦ з точки зору ринковоСЧ ефективностСЦ види пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльВнностСЦ. ВСЦльний оборот капСЦталу на фондовому ринку забезпечуСФться через обСЦг цСЦнних паперСЦв, якСЦ подСЦляються на три групи:

тАФ пайовСЦ цСЦннСЦ папери, за якими емСЦтент не несе зобов'язання повернути кошти, СЦнвестованСЦ в його дСЦяльнСЦсть, але якСЦ надають СЧх "асникам право на участь в управлСЦннСЦ дСЦяльнСЦстю емСЦтента (акцСЦСЧ);

тАФ борговСЦ цСЦннСЦ папери, за якими емСЦтент несе зобов'язання повернути у визначений термСЦн кошти, але якСЦ не дають СЧх "асВнникам права на участь в управлСЦннСЦ дСЦяльнСЦстю емСЦтента (державнСЦ борговСЦ зобов'язання, облСЦгацСЦСЧ пСЦдприСФмств, ощаднСЦ сертифСЦкати та векселСЦ банкСЦв);

тАФ похСЦднСЦ цСЦннСЦ папери (фСЦнансовСЦ ф'ючерси, опцСЦони, свопи тощо).

ЦСЦннСЦ папери випускаються як з метою створеная нових та розвитку СЦснуючих виробництв, так СЦ для покриття тимчасових потреб в обСЦгових коштах. Вони можуть бути СЦменними чи на пред'явника, з вСЦльним чи обмеженим колом обСЦгу. На сьогоднСЦ цСЦннСЦ папери в УкраСЧнСЦ можуть випускатись як у "асне папеВнровСЦй формСЦ у виглядСЦ вСЦдповСЦдних бланкСЦв, так СЦ у формСЦ записСЦв на рахунках у системСЦ електронного обСЦгу цСЦнних паперСЦв. ПряВнмими комерцСЦйними учасниками фондового ринку як окремого сектора економСЦки, на якому здСЦйснюСФться пСЦдприСФмницька дСЦяльнСЦсть, СФ:

тАФ фСЦнансовСЦ компанСЦСЧ, якСЦ спецСЦалСЦзуються на комерцСЦйнСЦй та комСЦсСЦйнСЦй дСЦяльностСЦ з цСЦнними паперами, а також на операцСЦях за дорученням емСЦтента в процесСЦ первинного розмСЦщення випускСЦв цСЦнних паперСЦв та надання СЦнших послуг (СЦнвестицСЦйне консульВнтування, управлСЦння портфелями цСЦнних паперСЦв тощо);

тАФ комерцСЦйнСЦ банки, якСЦ отримали лСЦцензСЦю на ведення проВнфесСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ на фондовому ринку та здСЦйснюють визнаВнченСЦ чинним законодавством операцСЦСЧ з цСЦнними паперами;

тАФ СЦнвестицСЦйнСЦ компанСЦСЧ, якСЦ поСФднують в однСЦй особСЦ функцСЦСЧ фСЦнансового посередника (брокера, дСЦлера) й СЦнституцСЦйного СЦнвеВнстора. ВзаСФмнСЦ фонди СЦнвестицСЦйноСЧ компанСЦСЧ акумулюють кошти дрСЦбних СЦнвесторСЦв для спСЦльного СЦнвестування в цСЦннСЦ папери, дСЦючи за рахунок СЦ в СЦнтересах осСЦб, якСЦ СЧх купують. РЖнвестицСЦйнСЦ компанСЦСЧ виступають для СЦнших СЦнституцСЦйних СЦнвесторСЦв СЦнвесВнтицСЦйними менеджерами СЦ консультантами, формують СЧх активи в цСЦнних паперах, органСЦзують нарахування та сплату доходСЦв по цСЦнних паперах.

ПобСЦчними (непрямими) комерцСЦйними учасниками фондоВнвого ринку, якСЦ зобов'язанСЦ дСЦяти на ринку лише через посередВнництво прямих учасникСЦв, СФ:

тАФ СЦнвестицСЦйнСЦ фонди, якСЦ органСЦзують спСЦльне СЦнвестування в цСЦннСЦ папери через емСЦсСЦю "асних неголосуючих цСЦнних паперСЦв;

тАФ довСЦрчСЦ товариства, що здСЦйснюють операцСЦСЧ на фондовому ринку вСЦд СЦменСЦ, за рахунок, в СЦнтересах та на СЦм'я довСЦрителСЦв;

тАФ пенсСЦйнСЦ фонди та страховСЦ компанСЦСЧ, якСЦ мають можливСЦсть через послуги фСЦнансових посередникСЦв здСЦйснювати операцСЦСЧ на фондовому ринку з метою формування "асних портфелСЦв цСЦнних паперСЦв СЦ отримання доходу по них.

      ПозабСЦржовий ринок цСЦнних паперСЦв створюСФться СЦ функцСЦоВннуСФ з метою забезпечення максимального зв'язку механСЦзмСЦв фонВндового ринку з СЦнтересами СЦнвесторСЦв та емСЦтентСЦв окремих регСЦоВннСЦв, сприяння залученню капСЦталСЦв у середнСЦ та малСЦ пСЦдприСФмства, створення сприятливих умов для розвитку новСЦтнСЦх технологСЦй та виробництв, диверсифСЦкацСЦСЧ напрямкСЦв пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльВнностСЦ в регСЦонах, створення потужноСЧ фондовоСЧ СЦнфраструктури, спроможноСЧ у короткий термСЦн реформувати "аснСЦсть за допоВнмогою залучення широких верств дрСЦбних та СЦнституцСЦйних СЦнвеВнсторСЦв. Саме на позабСЦржовому ринку здСЦйснюються такСЦ операцСЦСЧ, як СЦнвестицСЦйне консультування, управлСЦння портфелем цСЦнних паперСЦв. КомерцСЦйнСЦ банки в сучасних умовах активно проводять фондовСЦ операцСЦСЧ як на бСЦржовому, так СЦ на позабСЦржовому ринку цСЦнних паперСЦв.

      У загальному виглядСЦ операцСЦя з цСЦнними паперами тАФ це юридичне оформлена та закСЦнчена дСЦя або послСЦдовнСЦсть дСЦй на фондовому ринку, об'СФктом яких СФ цСЦннСЦ папери та грошовСЦ засоби.

УсСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ з цСЦнними паперами можуть бути розподСЦленСЦ на три основнСЦ групи:

емСЦсСЦйнСЦ тАФ пасивнСЦ операцСЦСЧ, якСЦ здСЦйснюються через випуск цСЦнних паперСЦв "асного боргу;

СЦнвестицСЦйнСЦ тАФ активнСЦ операцСЦСЧ СЦз вкладення "асних та заВнлучених фСЦнансових ресурсСЦв у фондовСЦ активи шляхом придбанВння вСЦдповСЦдних цСЦнних паперСЦв на фондовому ринку вСЦд свого СЦменСЦ;

клСЦСФнтськСЦ тАФ посередницькСЦ операцСЦСЧ з цСЦнними паперами, якСЦ здСЦйснюються банками вСЦд СЦменСЦ, за рахунок та на користь клСЦСФнтСЦв.

КомерцСЦйний банк проводить ту чи СЦншу операцСЦю на фондоВнвому ринку залежно вСЦд конкретно визначеноСЧ мети банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ. Так, для формування СЦ збСЦльшення "асного капСЦталу та залучення ресурсСЦв для використання в активних операцСЦях банк здСЦйснюватиме емСЦсСЦйнСЦ операцСЦСЧ:

тАФ випуск акцСЦй СЦ облСЦгацСЦй;

тАФ емСЦсСЦю векселСЦв;

тАФ випуск депозитних та ощадних сертифСЦкатСЦв. З метою одержання прибуткСЦв вСЦд дСЦяльностСЦ з цСЦнними папеВнрами, для забезпечення участСЦ у статутному капСЦталСЦ СЦнших пСЦдприСФмств та контролю над СЧх "аснСЦстю банк здСЦйснюватиме СЦнвестицСЦйнСЦ операцСЦСЧ:

тАФ арбСЦтражну дилерську дСЦяльнСЦсть, тобто виконання угод купСЦвлСЦ-продажу цСЦнних паперСЦв вСЦд свого СЦменСЦ та за свСЦй рахуВннок шляхом виставлення "асних цСЦн купСЦвлСЦ-продажу СЦз зобов'яВнзанням СЧх купСЦвлСЦ та (або) продажу за заявленими цСЦнами;

тАФ купСЦвлю акцСЦй з метою утримування СЧх у своСФму розпоряВндженнСЦ термСЦном бСЦльше нСЦж 1 рСЦк.

Якщо метою банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ на фондовому ринку вистуВнпаСФ одержання доходу у виглядСЦ комСЦсСЦйних винагород вСЦд операцСЦй з цСЦнними паперами, то банк буде проводити клСЦСФнтськСЦ операцСЦСЧ:

тАФ андеррайтинг, тобто гарантоване розмСЦщення на ринку виВнпускСЦв цСЦнних паперСЦв клСЦСФнтСЦв-емСЦтентСЦв;

тАФ брокерську дСЦяльнСЦсть, тобто здСЦйснення угод з цСЦнними паперами як повСЦрений чи комСЦсСЦонер, що дСЦСФ на пСЦдставСЦ договоВнру доручення або комСЦсСЦСЧ;

тАФ дСЦяльнСЦсть з управлСЦння цСЦнними паперами, тобто здСЦйснення вСЦд свого СЦменСЦ та за винагороду протягом певного строку довСЦрВнчого управлСЦння цСЦнними паперами, що належать СЦншСЦй особСЦ, в СЦнтересах цСЦСФСЧ або СЦнших осСЦб;

тАФ клСЦрингову дСЦяльнСЦсть: послуги з визначення взаСФмних зобов'язань (збирання, звСЦрка, коригування СЦнформацСЦСЧ щодо угод з цСЦнними паперами СЦ пСЦдготовка бухгалтерських документСЦв) та СЧх залСЦку з поставок цСЦнних паперСЦв СЦ розрахункСЦв за ними;

тАФ депозитарну дСЦяльнСЦсть: надання послуг зСЦ зберСЦгання сертифСЦВнкатСЦв цСЦнних паперСЦв та (або) облСЦку переходу прав на цСЦннСЦ папери;

тАФ реСФстраторську дСЦяльнСЦсть: операцСЦСЧ зСЦ збирання, фСЦксацСЦСЧ, обробки, зберСЦгання та надання СЦнформацСЦСЧ, що складаСФ систему ведення реСФстру "асникСЦв цСЦнних паперСЦв;

тАФ дСЦяльнСЦсть з обслуговування клСЦСФнтських операцСЦй з цСЦнниВнми паперами: надання консультацСЦйно-СЦнформацСЦйних послуг, що безпосередньо сприяють укладанню цивСЦльно-правових угод з цСЦнними паперами мСЦж учасниками фондового ринку.

  КрСЦм цього юридичнСЦ та фСЦзичнСЦ особи тАФ суб'СФкти пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ можуть придбавати СЦноземну валюту через уповноважеВннСЦ банки для виконання "асних зобов'язань перед нерезидентаВнми.

      РЖноземна валюта, придбана у встановленому порядку через уповноваженСЦ банки та уповноваженСЦ кредитно-фСЦнансовСЦ устаВннови на мСЦжбанкСЦвському валютному ринку УкраСЧни, повинна бути використана резидентом протягом 5 робочих днСЦв з моменВнту зарахування СЧСЧ на його поточний рахунок.

      Придбана СЦноземна валюта може бути перерахована резиденВнтом для виконання "асних зобов'язань перед нерезидентом лише з поточного рахунка в СЦноземнСЦй валютСЦ, з якого, за рСЦшенням реВнзидента, здСЦйснюються всСЦ перерахування з метою виконання його зобов'язань перед нерезидентами в цСЦй СЦноземнСЦй валютСЦ.

      У разСЦ порушення резидентами зазначеного строку придбана СЦноземна валюта продаСФться уповноваженим банком протягом 5 робочих днСЦв на МВРУ. При цьому позитивна курсова рСЦзниця, що може виникати за такою операцСЦСФю, щоквартально направВнляСФться до Державного бюджету УкраСЧни, а негативна тАФ вСЦдноВнситься на результати господарськоСЧ дСЦяльностСЦ резидента. У разСЦ повернення на адресу резидента коштСЦв в СЦноземнСЦй валютСЦ, що були купленСЦ на МВРУ та перерахованСЦ на користь нерезидента через те, що взаСФмнСЦ зобов'язання повнСЦстю або частково не викоВннанСЦ, цСЦ кошти не можуть бути використанСЦ з СЦншою метою СЦ пСЦдляВнгають продажу на МВРУ. Кошти в СЦноземнСЦй валютСЦ, що надСЦйВншли на адресу резидента тАФ суб'СФкта пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦ, пСЦдлягають попередньому зарахуванню на розподСЦльчий рахунок в уповноваженому банку.

УповноваженСЦ банки та уповноваженСЦ кредитно-фСЦнансовСЦ установи зобов'язанСЦ продавати без доручення клСЦСФнтСЦв усСЦ надВнходження на користь клСЦСФнтСЦв в СЦноземнСЦй валютСЦ, що пСЦдлягають продажу на МВРУ згСЦдно з чинним законодавством УкраСЧни, проВнтягом 5 банкСЦвських днСЦв з часу зарахування таких надходжень на СЧх кореспондентськСЦ рахунки. Кошти в СЦноземнСЦй валютСЦ, якСЦ були зарахованСЦ на розподСЦльчий рахунок СЦ не пСЦдлягають, згСЦдно з чинним законодавством УкраСЧни, продажу на МВРУ, уповноваВнжений банк або уповноважена кредитно-фСЦнансова установа зобов'язанСЦ перерахувати на поточний валютний рахунок клСЦСФнта без його доручення не пСЦзнСЦше 5 банкСЦвських днСЦв з моменту заВнрахування цих коштСЦв на розподСЦльчий рахунок.

Продаж за дорученням клСЦСФнта його "асних коштСЦв в СЦноВнземнСЦй валютСЦ уповноважений банк або уповноважена кредитно-фСЦнансова установа зобов'язанСЦ здСЦйснювати протягом 5 банкСЦвВнських днСЦв з часу списання цих коштСЦв з поточного рахунка клСЦСФнта.

ГривнСФвий еквСЦвалент СЦноземноСЧ валюти, проданоСЧ на мСЦжбан-кСЦвському валютному ринку УкраСЧни, в усСЦх випадках маСФ бути зарахований на основний поточний рахунок "асника коштСЦв не пСЦзнСЦше 2 банкСЦвських днСЦв пСЦсля надходження на кореспондентВнський рахунок вСЦдповСЦдноСЧ суми в гривнях.

Суб'СФкти мСЦжбанкСЦвського валютного ринку УкраСЧни при проведеннСЦ безготСЦвкових операцСЦй з купСЦвлСЦ-продажу СЦноземноСЧ валюти на МВРУ отримують комСЦсСЦйну винагороду вСЦд клСЦСФнтСЦв у гривнях.

Уповноваженому банку та уповноваженСЦй кредитно-фСЦнансовСЦй установСЦ згСЦдно з "асними тарифами дозволяСФться отримувати комСЦсСЦйну винагороду в СЦноземнСЦй валютСЦ за рахунок коштСЦв клСЦСФнтСЦв, якщо операцСЦСЧ, якСЦ вони виконують за дорученням клСЦСФнтСЦв, пов'язанСЦ зСЦ сплатою комСЦсСЦйноСЧ винагороди в СЦноземнСЦй валютСЦ СЦноземному банку-кореспонденту та зСЦ сплатою коштСЦв мСЦжнародВнним платСЦжним системам СЦ мСЦжнародним системам зв'язку за коВнристування СЧхнСЦми послугами.
2. Товарно-комСЦсСЦйнСЦ, складськСЦ операцСЦСЧ та операцСЦСЧ за дорученням

ОперацСЦСЧ з векселями, що здСЦйснюються в сучасних умовах комерцСЦйними банками, можна класифСЦкувати за такими групами.

1. КредитнСЦ операцСЦСЧ тАФ операцСЦСЧ з надання грошових коштСЦв проти врахування векселСЦв та надання кредитСЦв пСЦд заставу векселСЦв.

2. ТорговельнСЦ операцСЦСЧ тАФ операцСЦСЧ з купСЦвлСЦ та продажу векселСЦв.

3. ГарантСЦйнСЦ операцСЦСЧ тАФ операцСЦСЧ з надання гарантСЦй оплати векселСЦв третСЦх осСЦб за певних обставин СЦ в обумовлений строк: ввалювання векселСЦв, видача гарантСЦй на забезпечення оплати векселСЦв.

4. РозрахунковСЦ операцСЦСЧ тАФ операцСЦСЧ з оформлення заборВнгованостСЦ векселями: прийняття до сплати переказних векселСЦв, виданих на банк кредиторами; видача простих векселСЦв кредиторам банку; видача переказних векселСЦв на боржникСЦв банку; видача банку простих векселСЦв боржниками банку; вексельнСЦ платежСЦ.

5. КомСЦсСЦйнСЦ та довСЦрчСЦ операцСЦСЧ тАФ операцСЦСЧ з СЦнкасування векселСЦв; домСЦциляцСЦя векселСЦв; зберСЦгання векселСЦв; купСЦвля, проВндаж СЦ обмСЦн векселСЦв за дорученням клСЦСФнтСЦв.

6. Врахування векселСЦв тАФ операцСЦя з кредитування банВнком суб'СФкта господарювання шляхом придбання векселя до наВнстання строку платежу за ним з дисконтом (зСЦ знижкою) за гроВншовСЦ кошти з метою одержання прибутку вСЦд погашення векселя за номСЦнальною вартСЦстю. При цьому сума дисконту утримуСФться наперед СЦ вираховуСФться вСЦдповСЦдно СЦз номСЦнальноСЧ суми векселя, виходячи з кСЦлькостСЦ днСЦв, що залишаються до строку платежу за ним з прийняттям до розрахунку дня врахування СЦ дня платежу.

     УкраСЧнськСЦ комерцСЦйнСЦ банки здСЦйснюють операцСЦСЧ з векселяВнми вСЦдповСЦдно до ЗаконСЦв УкраСЧни "Про цСЦннСЦ папери СЦ фондову бСЦржу», "Про пСЦдприСФмства в УкраСЧнСЦ», "Про державне регулюВнвання ринку цСЦнних паперСЦв в УкраСЧнСЦ». МеханСЦзм проведення банками вексельних операцСЦй базуСФться також на ПоложеннСЦ про простий СЦ переказний вексель (затверджене Постановою ЦВК СЦ РНК СРСР вСЦд 7 серпня 1937 p. № 104/1341), Правилах вигоВнтовлення СЦ використання вексельних бланкСЦв (затвердженСЦ ПоВнстановою КМУ СЦ НБУ вСЦд 10 вересня 1992 p. № 528), ПоложеннСЦ про операцСЦСЧ банкСЦв з векселями (затверджене Постановою ПравВнлСЦння НБУ вСЦд 28 серпня 1999 p.  № 258).

      У загальному значеннСЦ вексель тАФ це цСЦнний папСЦр, у якому зазначено безумовне грошове зобов'язання однСЦСФСЧ особи щодо сплати СЦншСЦй особСЦ визначеноСЧ суми коштСЦв у визначений строк. Елементами, що в сукупностСЦ становлять вексельне зобов'язання та перетворюють його з простого цивСЦльного боргового зобов'яВнзання в зобов'язання, що регулюСФться нормами вексельного заВнконодавства, виступають вексельнСЦ реквСЦзити, основними серед яких СФ:

тАФ валюта СЦ сума векселя;

тАФ дата платежу;

тАФ безумовне зобов'язання (наказ) сплатити вексельну суму;

тАФ найменування та адреса векселедавця;

тАФ мСЦiе платежу.

На практицСЦ використовують простий СЦ переказний векселСЦ.

Простий вексель тАФ це вексель, виданий у формСЦ безумовВнного зобов'язання здСЦйснити платСЦж.

Переказний вексель тАФ це вексель, виданий у формСЦ безВнумовного наказу здСЦйснити платСЦж.

Дисконтна ставка, що застосовуСФться банком при врахуваннСЦ векселСЦв, тСЦсно пов'язана з процентною ставкою по звичайних креВндитних операцСЦях СЦ може бути розрахована за формулою

D = ,

де  D тАФ рСЦчна ставка дисконту, % ;

R тАФ рСЦчна процентна ставка, % ;

п тАФ кСЦлькСЦсть днСЦв до погашення векселя.

Розрахунок суми, яку належить сплатити пред'явнику векселя у момент його врахування банком, можна здСЦйснити за формулою

AP = NV (1 тАУ D ),

де АР тАФ сума, що виплачуСФться пред'явнику за врахований вексель;

NV тАФ номСЦнальна вартСЦсть векселя.

ТорговельнСЦ операцСЦСЧ з купСЦвлСЦ та продажу векселСЦв здСЦйснюВнються банками на пСЦдставСЦ укладеного з продавцем (покупцем) договору про купСЦвлю (продаж) векселСЦв, в якому, зокрема, поВнвиннСЦ бути визначенСЦ:

тАФ цСЦна купСЦвлСЦ (продажу) векселСЦв;

тАФ строк та порядок здСЦйснення розрахунку;

тАФ умови переходу права "асностСЦ на векселСЦ;

тАФ строк та порядок передавання векселСЦв тощо. ЦСЦна векселя при купСЦвлСЦ (продажу) встановлюСФться за домоВнвленСЦстю сторСЦн у вСЦдсотках до номСЦнальноСЧ вартостСЦ векселя. Дата переходу прав "асностСЦ, строк СЦ порядок розрахунку та передаВнвання векселСЦв встановлюються договором за домовленСЦстю сторСЦн з урахуванням вимог цивСЦльного законодавства.

      Продавець може зробити на векселСЦ один СЦз таких передаВнвальних написСЦв (СЦндосаментСЦв):

СЦменний тАФ СЦндосамент, за яким векселетримач передаСФ права за векселем покупцю та в якому зазначаСФться особа, якСЦй або за наказом якоСЧ маСФ бути здСЦйснений платСЦж;

бланковий тАФ СЦндосамент без зазначення певноСЧ особи, який складаСФться лише з пСЦдпису векселетримача, за яким векселетриВнмач передаСФ всСЦ права покупцю векселя. Вексель з проставленим бланковим СЦндосаментом, який пСЦдлягаСФ оплатСЦ за наказом, повиВннен бути оплачений пред'явнику. Векселетримач може перетвоВнрити бланковий СЦндосамент у повний, зробивши над пСЦдписом бланкового СЦндосаменту вказСЦвку на певну особу. З метою уникВннення непорозумСЦнь при пред'явленнСЦ банку векселСЦв та контроВнлю банком вСЦдповСЦдальностСЦ за векселем договСЦр про купСЦвлю (проВндаж) векселСЦв маСФ мСЦстити СЦнформацСЦю про вид СЦндосаменту на векселСЦ (СЦменний, бланковий) та особу, яка його вчинила.

      ГарантСЦйнСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ з векселями полягають у наВнданнСЦ банком забезпечення платежу за векселем за будь-яку СЦз зобов'язаних за ним осСЦб. Гарантування оплати векселСЦв СФ форВнмою кредитування банком суб'СФкта господарювання СЦ здСЦйснюСФтьВнся на загальних принципах банкСЦвського кредитування за доруВнченням та за рахунок клСЦСФнтСЦв. ГарантСЦя платежу за векселем наВндаСФться шляхом ввалювання векселя та письмовоСЧ гарантСЦСЧ в заВнбезпечення оплати векселя.

Авалювання тАФ це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повнСЦстю або частково за одну СЦз зобов'язаних за ним осСЦб, якщо платник не оплатив вексель у строк. Як правило, можуть бути авальованСЦ векселСЦ з точно визначеним строком плаВнтежу. Аваль оформляСФться як напис на векселСЦ: "Вважати за аваль», "Як авалСЦст за (назва особи, за яку видано аваль)», "Ава-льований». В авалСЦ маСФ бути зазначена особа, за яку вСЦн виданий. Якщо вона не зазначена, вважаСФться, що аваль наданий за вексеВнледавця. Аваль може бути наданий у будь-який час: при склаВнданнСЦ, видаваннСЦ та на будь-якому наступному етапСЦ обСЦгу векселя.

      ГарантСЦя на забезпечення оплати векселСЦв складаСФться банВнком обов'язково у письмовСЦй формСЦ. УсСЦ гарантСЦСЧ вважаються без-вСЦдзивними, якщо не зазначено СЦнше. ВзагалСЦ пСЦд гарантСЦСФю платежу за векселем вважаСФться безвСЦдзивне зобов'язання здСЦйснити платСЦж за векселем у строк за пред'явленням вимоги. ПлатСЦж маСФ бути виконаний проти пред'явлення письмовоСЧ вимоги платежу згСЦдно з умовами гарантСЦСЧ.

Обсяг та порядок вСЦдповСЦдальностСЦ банку за гарантСЦСФю визнаВнчаСФться законодавством тСЦСФСЧ мСЦiевостСЦ, де надано гарантСЦю, та змСЦстом самоСЧ гарантСЦСЧ. Для того, щоб зобов'язання за гарантСЦСФю регулювалося нормами законодавства про вексельний обСЦг, доВнстатньо, щоб в нСЦй були такСЦ реквСЦзити:

тАФ повне найменування банку-гаранта;

тАФ безумовне зобов'язання банку-гаранта про виплату гаранВнтСЦйноСЧ суми;

тАФ сума гарантСЦСЧ;

тАФ мСЦiе видачСЦ.

КрСЦм того, гарантСЦя платежу за векселем, якщо вона обтяжена СЦншими обставинами та умовами про невиконання зобов'язань щодо угоди, може мати такСЦ реквСЦзити:

тАФ повне найменування позичальника (особи, вСЦд СЦменСЦ якоСЧ видаСФться гарантСЦя);

тАФ повне найменування бенефСЦцСЦара (особи, на користь якоСЧ видана гарантСЦя);

тАФ посилання на угоду, на пСЦдставСЦ якоСЧ видана гарантСЦя;

тАФ строк платежу;

тАФ умови пред'явлення вимоги платежу;

тАФ можливе врегулювання скорочення гарантСЦйноСЧ суми;

тАФ застереження про витрати.

Питання про те, за яких обставин та на яких умовах банк маСФ виконувати гарантСЦю, а також строк та умови СЧСЧ погашення виВнзначаються змСЦстом гарантСЦСЧ та чинним законодавством.

РозрахунковСЦ вексельнСЦ операцСЦСЧ банкСЦв здСЦйснюються у виВнглядСЦ оформлення заборгованостСЦ векселями та проведення розВнрахункСЦв з використанням векселСЦв. Оформлення заборгованостСЦ векселями мСЦж банком та СЦншою особою (боржником або кредиВнтором банку) полягаСФ у замСЦнСЦ одних зобов'язань СЦншими тАФ векВнсельними. До операцСЦй з оформлення векселями кредиторськоСЧ заборгованостСЦ банку належать:

тАФ акцепт (надання згоди на оплату) переказних векселСЦв банком, виданих на банк кредитором банку;

тАФ видача простих векселСЦв банком кредитору банку. До операцСЦй з оформлення векселями дебСЦторськоСЧ заборгоВнваностСЦ банку належать:

тАФ видача банком переказних векселСЦв на боржника банку СЦ акцепт векселСЦв боржником;

тАФ видача боржником банку простих векселСЦв на користь банку.

До операцСЦй з розрахункСЦв векселями щодо погашення креВндиторськоСЧ заборгованостСЦ банку належать вексельнСЦ платежСЦ на користь кредитора, СЧх змСЦст полягаСФ в тому, що кредитор банку погоджуСФться прийняти вСЦд банку-боржника виконання СЦншого (вексельного) зобов'язання вСЦд платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання вСЦдбуваСФться шляхом передавання векВнселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.

До операцСЦй з розрахункСЦв векселями щодо погашення дебСЦторВнськоСЧ заборгованостСЦ перед банком належать вексельнСЦ платежСЦ боржником на користь банку. РЗх змСЦст полягаСФ в тому, що банк-кредитор погоджуСФться прийняти вСЦд клСЦСФнта-боржника виконанВння СЦншого (вексельного) зобов'язання вСЦд платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання вСЦдбуваСФться шляхом передаВнвання векселя, придбаного клСЦСФнтом-боржником, банку-кредитору.

КомСЦсСЦйнСЦ та довСЦрчСЦ вексельнСЦ операцСЦСЧ здСЦйснюються банками у формСЦ: СЦнкасування векселСЦв; домСЦциляцСЦСЧ векселСЦв; зберСЦгання векселСЦв; купСЦвлСЦ, продажу та обмСЦну векселСЦв за дорученням.

РЖнкасування векселСЦв тАФ це здСЦйснення банком за дорученВнням векселетримача операцСЦй з векселями СЦ супровСЦдними коВнмерцСЦйними документами (за СЧх наявностСЦ тАФ розрахунками, трансВнпортними документами, товаророзпорядчими документами тощо) на пСЦдставСЦ одержаних вСЦд векселетримача СЦнструкцСЦй з метою:

тАФ одержання платежу (акцепту) за векселями;

тАФ передавання векселСЦв СЦ комерцСЦйних документСЦв проти плаВнтежу (акцепту);

тАФ передавання векселСЦв СЦ комерцСЦйних документСЦв на СЦнших умовах.

Використовуються такСЦ види СЦнкасування векселСЦв СЦ супровСЦдВнних комерцСЦйних документСЦв:

1) чисте СЦнкасо тАФ СЦнкасування векселСЦв без супровСЦдних комерцСЦйних документСЦв;

2) документарне СЦнкасо тАФ СЦнкасування векселСЦв СЦз супроВнвСЦдними комерцСЦйними документами.

Сторонами в операцСЦСЧ СЦнкасування виступають:

1) принципал тАФ особа, яка доручаСФ банку операцСЦю СЦнкасуВнвання;

2) банк-ремСЦтент тАФ банк, якому принципал доручив опеВнрацСЦю СЦнкасування;

3) СЦнкасуючий банк тАФ будь-який банк, крСЦм банку-ремСЦтен та, який бере участь в операцСЦСЧ СЦнкасування;

4) пред'являючий банк тАФ СЦнкасуючий банк, який здСЦйснюСФ пред'явлення векселСЦв СЦ комерцСЦйних документСЦв платнику;

5) платник тАФ особа, якСЦй пред'являються векселСЦ та коВнмерцСЦйнСЦ документи згСЦдно з дорученням на СЦнкасування.

Чисте СЦ документарне СЦнкасо векселСЦв здСЦйснюСФться банком на пСЦдставСЦ укладеного з векселетримачем договору про СЦнкасування.

ДомСЦциляцСЦя векселСЦв тАФ це призначення особливого мСЦiя платежу за векселем, вСЦдмСЦнного вСЦд мСЦiезнаходження платника за векселем, а також призначення особливого платника (домСЦцилСЦа-та) за векселем. Оплата векселСЦв, в яких банк виступаСФ особливим платником (домСЦцилСЦатом) тАФ це здСЦйснення банком за дорученВнням довСЦрителя-платника за векселем операцСЦй з векселями на пСЦдставСЦ одержаних вСЦд довСЦрителя СЦнструкцСЦй, тобто:

тАФ приймання векселСЦв до платежу вСЦд законного векселеВнтримача;

тАФ здСЦйснення платежу за векселями;

тАФ передавання векселСЦв платнику пСЦсля повноСЧ оплати векселя. Ознакою домСЦцильованого векселя СФ наявнСЦсть на лицьовому боцСЦ векселя вказСЦвки векселедавця: "ДомСЦцильований в (наймеВннування особливого мСЦiя платежу СЦ назва банку)», "Платник (назва банку СЦ найменування особливого мСЦiя платежу)», "ПСЦдляВнгаСФ сплатСЦ в (назва банку СЦ найменування особливого мСЦiя плаВнтежу)». ПлатСЦж банк-домСЦцилСЦат виконуСФ вСЦд СЦменСЦ СЦ за дорученВнням платника за векселем тАФ векселедавця. Векселедавець переВнраховуСФ в банк на вСЦдповСЦдний рахунок кошти в обсязСЦ, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштСЦв або за рахунок надаВнного векселедавцю кредиту, сума якого попередньо зарахована на вСЦдповСЦдний рахунок для оплати векселСЦв, банк-домСЦцилСЦат СЦ здСЦйснюСФ платСЦж за векселем законному векселетримачевСЦ.

ЗберСЦгання векселСЦв тАФ це здСЦйснення банком за дорученням, вСЦд СЦменСЦ СЦ за рахунок довСЦрителя (векселетримача) операцСЦй з векселями на пСЦдставСЦ одержаних вСЦд довСЦрителя СЦнструкцСЦй, тобто:

тАФ схову;

тАФ передавання оригСЦналу векселя законному векселетримаВнчу копСЦСЧ векселя;

тАФ передавання примСЦрника переказного векселя, що признаВнчався для акцепту, законному векселетримачу СЦншого примСЦрниВнка векселя;

     тАФ передавання оригСЦналСЦв примСЦрникСЦв СЦ копСЦй векселСЦв СЦншСЦй особСЦ на умовах, зазначених довСЦрителем.

ЗберСЦгання векселСЦв здСЦйснюСФться за двома видами:

1) "закрите зберСЦгання» тАФ зберСЦгання векселСЦв шляхом надання довСЦрителю депозитного вСЦчка у сховищСЦ (сейфСЦ) банку без будь-яких СЦнструкцСЦй щодо дСЦй банку з векселями;

2) ВлвСЦдкрите зберСЦганням тАФ зберСЦгання векселСЦв шляхом подання в банк супровСЦдного доручення на зберСЦгання з точними СЦнструкцСЦями щодо дСЦй банку з векселями.

ЗберСЦгання векселСЦв банк здСЦйснюСФ на пСЦдставСЦ укладеного з довСЦрителем договору про зберСЦгання.

КупСЦвля, продаж СЦ обмСЦн векселСЦв за дорученням клСЦСФнтСЦв здСЦйснюСФться банком на пСЦдставСЦ договорСЦв комСЦсСЦСЧ СЦ доручення. На виконання цих договорСЦв банк укладаСФ з клСЦСФнтами окремСЦ договори купСЦвлСЦ, продажу СЦ мСЦни векселСЦв.

При купСЦвлСЦ векселСЦв за дорученням клСЦСФнта банк може надаВнвати останньому кредит або забезпечувати виконання його зобоВнв'язань гарантСЦСФю чи поручительством на загальних принципах банкСЦвського кредитування, беручи при цьому на себе вСЦдповСЦднСЦ кредитнСЦ ризики.


ПРАКТИЧНЕ  ЗАДАННЯ

3. Знайти форвардний  курс долара до гульдена та марку  по курсу "споттАЭ СЦ "форвардтАЭ, якщо:

курс "споттАЭ     2,5010 тАУ 2,5068

дисконт ( 3 мСЦс.)   30 тАУ 10


      Так як курс "споттАЭ нижчий курса "форвардтАЭ то буде  дисконт  (2,5010 < 2,5068).

      Визначимо  форвардний курс : курс "споттАЭ = курс "форвардтАЭ тАУ дисконт


      2,4980 тАУ 2,5058
4. У клСЦента рахунок в USD, а вСЦн  хоче внести на дипозит 100 000 DEM.

Найменування

Курс купСЦвлСЦ

Курс продажу

FRF

5,6

5,707

DEM

1,6

1,6900


      1). Спочатку, по законодавству УкраСЧни, необхСЦдно обмСЦняти (продати)  марки за гривню         100 000 х 1,6 = 160 000 грн;

      2). Купити за гривню  долари США   160 000 / 5,707 = 28 035.47 USD ( не враховуСФм 1 % пенсСЦйного фонду та комСЦсСЦю банка)

      КлСЦСФнт може покласти на рахунок   28 035.47 $.

5. ЗгСЦдно з умовами кредитного договору ставка простих вСЦдсоткСЦв в першому мСЦсяцСЦ користування кредиту склала 80% рСЦчних, а в кожному наступному мСЦсяцСЦ зростала на 5%. Визначити суму вСЦдсоткСЦв за кредит 300 тис.грн. строком на 9 мСЦсяцСЦв.

1). РозрахуСФмо суму вСЦдсоткСЦв за перший мСЦсяц :

( 300 х 80 % /100 % ) / 12 = 20 тис. грн.

2). Визначемо суму простих вСЦдсоткСЦв за кредит 300 тис.грн. строком на 9 мСЦсяцСЦв: 20+21,25+22,5 +тАж+ 30 = 225 тис. грн.6. Банк видав кредит 10 млн. грн. на 3 роки за складною рСЦчною ставкою 60 % рСЦчних з погашенням одночасним платежСЦм. Визначити суму,  яка погашаеться та суму нарахованих вСЦдсоткСЦв.

1). визначемо майбутню вартСЦсть на складний процент.

Майбутню вартСЦсть через n рокСЦв можна вирахувати за формулою

де FV тАФ майбутня вартСЦсть;

PV тАФ теперСЦшня вартСЦсть майбутнього доходу;

R тАФ рСЦчна ставка процента;

n   тАФ кСЦлькСЦсть рокСЦв.


      FV = 10 х ( 1 + 0,6 )3 = 40,96 млн.грн. тАУ  сума, яка повинна погашатися через три роки;

2). Сума нарахованих вСЦдсоткСЦв 40,96 тАУ 10  = 30,96 млн.грн.
ЛСЦтература:1. ЗУ "Про банки та банкСЦвську дСЦяльнСЦсть» - м. КиСЧв, 7 грудня 2000 р.;

2. Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. тАУ М. : Финансы и статистика, 1999. тАУ 576с.;

3. Васюренко О.В. БанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ: Навч. посСЦб. тАУ 2-ге вид., випр. СЦ доп. тАУ К.:Е-во "Знання», 2001. тАУ 255 с.;

4. Коваленко В.В. ОсобливостСЦ кредитування пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦй в сучасних умовах // ФСЦнанси УкраСЧни. тАУ 1998. тАУ 10. тАУ с.27 тАУ 30.;

5. ЛахтСЦонова Л.А. "ФСЦнансовий аналСЦз субтАЩСФктСЦв господарювання: МонографСЦя» - К.: КНЕУ, 2001. тАУ 387 с.

6. ЗУ " Про державне регулювання ринку цСЦнних паперСЦв  в УкраСЧнСЦ » - м. КиСЧв, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР ;


7. ЗУ " Про цСЦннСЦ папери СЦ фондову бСЦржу » - м. КиСЧв, 18 червня 1991 року      N 1201-XII ;


Страницы: Назад 1 Вперед