АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування та методи СЧх розрахунку

реферат: Банковское дело

Документы: [1]   Word-33342.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МСЦнСЦстерство освСЦти УкраСЧни

КиСЧвський нацСЦональний торговельно - економСЦчний унСЦверситет


Курсова робота на тему:

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування та методи СЧх розрахунку

Науковий керСЦвник:                                                       CмолСЦн РЖ.В.

Виконала роботу

студентка 1-оСЧ групи

3 курсу   ФБС                                                               Березна К.А.
КИРЗВ - 2001ПланВступ

 1. МеханСЦзм вСЦдтворення основних фондСЦв
 2. Види амортизацСЦСЧ та СЧх характеристики
 3. Методи розрахунку амортизацСЦСЧ основних фондСЦв
 4. ПрактичнСЦ проблеми управлСЦння вСЦдтворенням основних фондСЦв

Висновки

Використана лСЦтератураВступ

ОднСЦСФю з найважливСЦших сфер економСЦчних вСЦдносин в державСЦ СФ процес вСЦдтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових вСЦдносин у нашСЦй державСЦ, поряд з формуванням ринку капСЦталу, цСЦлеспрямованого регулювання потребуСФ процес вСЦдтворення основних фондСЦв, оскСЦльки вони великою мСЦрою визначають ефективнСЦсть суспСЦльного виробництва, темпи впровадження науково - технСЦчного прогресу, зростання нацСЦонального дохаду СЦ добробуту населення. Усунувшись вСЦд прямого втручання в дСЦяльнСЦсть пСЦдприСФмств, держава зберСЦгаСФ за собою головну регулюючу функцСЦю - встановлення " правил гри тАЭ, обовтАЩязкових для всСЦх без винятку учасникСЦв ринку.

НевСЦдтАЩСФмними складовими державного управлСЦння СФ адмСЦнСЦстративнСЦ та економСЦчнСЦ методи. Однак, якщо першСЦ передбачають прямий централСЦзований вплив на обтАЩСФкт, яким управляють, СЦ СФ обовтАЩязковими, то другСЦ - впливають на поведСЦнку керованих через СЧхнСЦ СЦнтереси.

ЕкономСЦчнСЦ методи реалСЦзуються на основСЦ поСФднання прямих та непрямих регуляторСЦв. РЗх спСЦввСЦдношення в окремСЦ перСЦоди рСЦзнСЦ. ПерехСЦд вСЦд централСЦзованоСЧ економСЦки до економСЦки ринкового типу передбачаСФ ширше залучення непрямих економСЦчних регуляторСЦв бюджетно - податковоСЧ, грошово - кредитноСЧ, амортизацСЦйноСЧ полСЦтики.

Задачею даноСЧ курсовоСЧ СФ дослСЦдження та визначення найоптимальнСЦших методСЦв амортизацСЦСЧ та визначення найсуттСФвСЦших проблем управлСЦння основними фондами.

В данСЦй курсовСЦй роботСЦ я хочу зупинитися на сутностСЦ, видах, методах амортизацСЦСЧ основних фондСЦв та проблемах амортизацСЦйноСЧ полСЦтики в УкраСЧнСЦ, якСЦй належить ключова роль у регулюваннСЦ та управлСЦннСЦ процесом вСЦдтворення основних фондСЦв. АмортизацСЦйна полСЦтика - це сукупнСЦсть заходСЦв, що здСЦйснюються державою СЦ спрямованСЦ на забезпечення нормального режиму вСЦдтворення основних фондСЦв. НайважливСЦшою умовою ефективного функцСЦонування пСЦдприСФмств у ринковому середовищСЦ СФ забезпечення принципу сомофСЦнансування, який передбачаСФ здСЦйснення господарськоСЧ та СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ за рахунок "асних джерел (амортизацСЦСЧ та нерозподСЦленого прибутку). Серед джерел самофСЦнансування амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування посСЦдають головне мСЦiе тому, що завдяки синхронностСЦ мСЦж кругооборотом основних фондСЦв СЦ формуванням амортизацСЦйного фонду, меншСЦй СЧх схильностСЦ до контАЩюнктурних коливань повтАЩязаних з результатом господарськоСЧ дСЦяльностСЦ, вони бСЦльшою мСЦрою, нСЦж прибуток, можуть бути фСЦнансовою базою сомостСЦйностСЦ пСЦдприСФмств у вСЦдтвореннСЦ основних фондСЦв.

КрСЦм того, амортизацСЦя в певнСЦй мСЦрСЦ виконуСФ СЦ стимулюючу функцСЦю, передбачаючи найбСЦльш повне використання основних фондСЦв: чим довший перСЦод функцСЦонування обладнання, тим бСЦльше виробляСФться продукцСЦСЧ СЦ тим швидше буде перенесена вартСЦсть основних фондСЦв. Це дозволить зменшити СЧх недоамортизацСЦСЧ внаслСЦдок морального зносу СЦ знизити втрати пСЦдприСФмства, що дуже важливо в умовах ринку.

Основною метою даноСЧ курсовоСЧ роботи СФ розкриття сутностСЦ амортизацСЦйних вСЦдрахувань, механСЦзму вСЦдрахуваннята амортизацСЦйних фондСЦв та практичних проблем управлСЦння вСЦдтворенням основних фондСЦв на пСЦдприСФмствСЦ..

Проблема, дослСЦджувана в данСЦй роботСЦ, СФ особливо актуальною для виробничих галузей економСЦки держави СЦ, насамперед, для тих пСЦдприСФмств, що займаються виробництвом засобСЦв виробництва, високотехнологСЦчного обладнання, пСЦдприСФмств паливно - енергетичного комплексу тощо.
1. МеханСЦзм вСЦдтворення основних засобСЦв

Безперервний процес виробництва вимагаСФ постСЦйного вСЦдтворення фСЦзично спрацьованих СЦ технСЦчно застарСЦлих основних фондСЦв. НеобхСЦдною умовою вСЦдновлення засобСЦв працСЦ у натурСЦ СФ СЧх вСЦдшкодування у вартСЦснСЦй формСЦ, яке здСЦйснюСФться через амортизацСЦю.

АмортизацСЦя основних засобСЦв - це процес перенесення авансовоСЧ ранСЦше вартостСЦ усСЦх видСЦв засобСЦв працСЦ на вартСЦсть виготовлюваноСЧ продукцСЦСЧ з метою СЧСЧ повного вСЦдшкодування.

Для вСЦдшкодування вартостСЦ зношеноСЧ частини основних фондСЦв кожне пСЦдприСФмство справляСФ амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахунки, тобто певних сум грошей вСЦдповСЦдно до розмСЦрСЦв фСЦзичного спрацювання СЦ технСЦко - економСЦчного старСЦння. ЦСЦ вСЦдрахування включають до собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ, реалСЦзують при продажу товарСЦв, а потСЦм накопичують у спецСЦальному амортизацСЦйному фондСЦ, що слугуСФ вСЦдновленню основних засобСЦв.

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування справляють за певними нормами, якСЦ характерезують щорСЦчний розмСЦр вСЦдрахувань у вСЦдсотках до балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв, розрахунки норм амортизацСЦйних вСЦдрахувань на повне вСЦдновлення ( реновацСЦю ) основних фондСЦв здСЦйснюють централСЦзовано за формулою:


Нав = (Ф - Л)*100/ Ап


де Ф - балансова ( первСЦсна чи вСЦдновна ) вартСЦсть основних фондСЦв;

      Л - лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть основних фондСЦв;

      Ап - амортизацСЦйний перСЦод (нормативний строк функцСЦонування ) основних фондСЦв.

При встановленнСЦ норм амортизацСЦйних вСЦдрахувань слСЦд виходити з економСЦчно доцСЦльних  середнСЦх строкСЦв функцСЦонування засобСЦв працСЦ, необхСЦдностСЦ забезпечення повного вСЦдшкодування вартостСЦ основних фондСЦв СЦ врахування технСЦко - економСЦчного СЧх старСЦння.

При цьому найбСЦльш складним СФ правильне визначення тривалостСЦ амортизацСЦйного перСЦоду ( доцСЦльного строку використання ) конкретних видСЦв засобСЦв працСЦ. Звичайно його встановлюють з урахуванням багатьох впливаючих факторСЦв, зокрема загальноСЧ фСЦзичноСЧ довговСЦчностСЦ СЦ економСЦчностСЦ капСЦтального ремонту засобСЦв працСЦ, умов СЧх експлуатацСЦСЧ, строкСЦв настання технСЦко - економСЦчного старСЦння, можливих темпСЦв оновлення, доцСЦльностСЦ застосування методу прискореноСЧ амортизацСЦСЧ тощо.

В мСЦру розвитку технСЦки, удосконалення технологСЦСЧ СЦ органСЦзацСЦСЧ виробництва змСЦнюються тривалСЦсть та характер використання окремих видСЦв основних фондСЦв, виникаСФ обтАЩСФктивна необхСЦднСЦсть скорочення нормативних строкСЦв СЧх функцСЦонування. У звтАЩязку з цим норми амортизацСЦйних вСЦдрахувань перСЦодично переглядають, уточнюють. МожливСЦ розробка СЦ запровадження навих нарм амортизацСЦйних вСЦдрахувань або ж лише коефСЦцСЦСФнтСЦв змСЦни  (збСЦльшення, зменшення ) дСЦючих норм.

Забезпечення нормального вСЦдтворення основних фондСЦв вимагаСФ правильного нарахування амортизацСЦСЧ за встановленими нормами. ЩорСЦчну суму амортизацСЦйних вСЦдрахувань на реновацСЦю основних фондСЦв обчислюють шляхом множення середньорСЦчноСЧ вартостСЦ СЧх на вСЦдповСЦднСЦ норми амортизацСЦСЧ СЦ поправочнСЦ коефСЦцСЦСФнти до них, що враховують конкретнСЦ умови експлуатацСЦСЧ окремих видСЦв засобСЦв працСЦ. СередньорСЦчна вартСЦсть кожного виду основних фондСЦв визначаСФться шляхом додавання до вартостСЦ на початок розрахункового року рСЦзницСЦ мСЦж середньорСЦчними величинами введення в дСЦю нових СЦ вибуття дСЦючих елементСЦв засобСЦв працСЦ. СередньорСЦчне введення (вибуття) визначають за результатом перемноження абсолютного його розмСЦру СЦ коефСЦцСЦСФнта функцСЦонування протягом розрахункового року засобСЦв працСЦ, що будуть введенСЦ в дСЦю СЦ вибудуть, тобто вСЦдношення кСЦлькостСЦ мСЦсяцСЦв експлуатацСЦСЧ до числа 12.

В промисловостСЦ та СЦнших галузях народного господарства СЦснуСФ певний порядок нарахування амортизацСЦСЧ, якого слСЦд дотримуватись на всСЦх пСЦдприСФмствах. АмортизацСЦСЧ пСЦдлягають усСЦ основнСЦ виробничСЦ фонди, за винятком законсервованих елементСЦв засобСЦв працСЦ. АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування на реновацСЦю основних фондСЦв повиннСЦ справлятись впродовж часу, достатнього для вСЦдшкодування повноСЧ СЧх вартостСЦ (з урахуванням лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ). З огляду на СЦснуючу на пСЦдприСФмствах практику нарахування амортизацСЦСЧ протягом фактичного строку експлуатацСЦСЧ основних фондСЦв треба вважати економСЦчно не виправданою.

ОцСЦнка наявностСЦ та руху основних фондСЦв торговельного пСЦдприВнСФмства проводиться по окремих СЦнвентарних об'СФктах основних фондСЦв в натуральному та вартСЦсному вимСЦрСЦ.

НатуральнСЦ показники характеризують кСЦлькСЦсть одиниць, що входять у склад кожного виду основних фондСЦв, СЧх параметри - по тужнСЦсть, продуктивнСЦсть, вантажнСЦсть, рСЦк введення в експлуатаВнцСЦю та СЦнше.

НатуральнСЦ показники використовуються для оцСЦнки технСЦчного стану та морального зносу основних фондСЦв, розробки балансу обладВннання, оцСЦнки продуктивноСЧ потужностСЦ та пропускноСЧ спроможностСЦ.

Кожна одиниця основних фондСЦв маСФ також визначену грошову вартСЦсть. ВартСЦснСЦ показники оцСЦнки основних фондСЦв дозволяють весВнти облСЦк загального обсягу, вСЦдображати знос

основних фондСЦв та враВнховувати його при оподаткуваннСЦ, здСЦйснювати фСЦнансування вСЦдтвоВнрення основних фондСЦв, оцСЦнювати ефективнСЦсть РЗх використання.

Для оцСЦнки основних фондСЦв використовуСФться первСЦсна, вСЦдновну-вальна та залишкова вартСЦсть.

ПервСЦсна вартСЦсть вСЦдображаСФ суму витрат пСЦдприСФмства на СЧх створення та введення в дСЦю: витрати на зведення будСЦвель, споруд; придбання машин та обладнання (включаючи витрати на доставку та монтаж, витрати на розробку проектно-кошторисноСЧ документацСЦСЧ), страхування. За первСЦсною вартСЦстю основнСЦ фонди враховуються на балансСЦ пСЦдприСФмства, тому СЧСЧ називають також балансовою вартСЦстю.

         ПСЦд вСЦдновлювальною вартСЦстю основних фондСЦв розумСЦють варВнтСЦсть СЧх вСЦдновлення за сучасних умов в цСЦнах, тобто вона являСФ собою суму витрат, яку зазнало б пСЦдприСФмство при формуваннСЦ аналогСЦчних основних фондСЦв в певний промСЦжок часу. ЗмСЦна вартостСЦ основних фондСЦв вСЦдбуваСФться пСЦд впливом змСЦни цСЦн на сировину та матерСЦали, змСЦни трудових витрат на РЗх виробництво, а також пСЦд впливом СЦнВнфляцСЦйних процесСЦв в економСЦцСЦ. Виникаюча розбСЦжнСЦсть мСЦж первСЦсВнною та вСЦдновлювальною вартСЦстю основних фондСЦв ускладнюСФ СЧх оцСЦнку та регулювання процесСЦв вСЦдтворення, призводить до викривВнлення показникСЦв оцСЦнки ефективностСЦ використання.

Для забезпечення об'СФктивностСЦ оцСЦнки проводиться перСЦодична переоцСЦнка основних фондСЦв за вСЦдновлювальною вартСЦстю. До 1997 року рСЦшення про проведення переоцСЦнки основних фондСЦв приймаВнлось на державному рСЦвнСЦ, з затвердженням централСЦзовано визначних диференцСЦйованих коефСЦцСЦСФнтСЦв СЦндексацСЦСЧ основних фондСЦв (залежно вСЦд РЗх виду та строку введення в експлуатацСЦю). В результатСЦ провеВндення переоцСЦнки всСЦ основнСЦ фонди пСЦдприСФмства отримували СФдину оцСЦнку з повноти вартостСЦ СЧх вСЦдтворення на момент СЦндексацСЦСЧ. ПереВноцСЦнцСЦ пСЦдлягала СЦ сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ.

Починаючи з 1998 року вСЦдповСЦдно до Закону "Про оподаткування прибутку" пСЦдприСФмства отримали право на самостСЦйну щорСЦчну переВноцСЦнку основних фондСЦв виходячи з офСЦцСЦйно опублСЦкованого СЦндексу СЦнфляцСЦСЧ.

Залишкова вартСЦсть основних фондСЦв характеризуСФ СЧх реально СЦсВннуючу вартСЦсть, яка ще не перенесена на вартСЦсть продукцСЦСЧ (робСЦт, послуг). КСЦлькСЦсно вона дорСЦвнюСФ рСЦзницСЦ мСЦж первСЦсною вартСЦстю тасумою накопиченого на момент оцСЦнки зносу основних фондСЦв в зв'язВнку з СЧх спрацюванням.

З метою оцСЦнки та аналСЦзу розрСЦзняють:

- бухгалтерську залишкову вартСЦсть основних фондСЦв, яка врахоВнвуСФ вплив на вартСЦсть основних фондСЦв дСЦючого (державне визначеноВнго) механСЦзму СЧСЧ амортизацСЦСЧ;


- реальну залишкову вартСЦсть, яка враховуСФ втрату споживчоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв в результатСЦ фСЦзичного та морального зносу.

Потреба в амортизацСЦСЧ основних фондСЦв обумовлена тим, що терВнмСЦн використання основних фондСЦв в дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства маСФ певнСЦ обмеження в зв'язку з поступовим зношуванням основних фонВндСЦв та втратою СЧх споживчоСЧ вартостСЦ (корисностСЦ).

Прийнято видСЦляти два види зносу - фСЦзичний та моральний.

ПСЦд фСЦзичним зносом (спрацюванням) основних фондСЦв слСЦд розуВнмСЦти втрату ними технСЦко-експлуатацСЦйних "астивостей внаслСЦдок РЗх використання або впливу на них природних сил.

На швидкСЦсть та розмСЦри фСЦзичного зносу основних фондСЦв впливають РЗх надСЦйнСЦсть та довговСЦчнСЦсть, рСЦвень використання, особливостСЦ матерСЦалСЦв, що застосовуються в СЧх виробництвСЦ, техВннологСЦя виробництва, рСЦвень використання в дСЦяльностСЦ торговельВнного пСЦдприСФмства, якСЦсть технСЦчного догляду та ремонтного обслуВнговування, квалСЦфСЦкацСЦя робСЦтникСЦв, СЦншСЦ органСЦзацСЦйно-технСЦчнСЦ фактори.

  Моральний знос (технСЦко-економСЦчне старСЦння основних фондСЦв) -це процес знецСЦнення дСЦючих засобСЦв працСЦ до настання СЧх повного фСЦВнзичного спрацювання пСЦд впливом науково-технСЦчного прогресу. ПриВнчиною морального зносу СФ створення принципово нових або бСЦльш продуктивних та економСЦчних основних фондСЦв, впровадження нових технологСЦй та матерСЦалСЦв у виробництво тощо. .

Усунення наслСЦдкСЦв зносу може вСЦдбуватися у рСЦзних формах (рис.1).

ФСЦзичний знос (спрацювання) подСЦляють на усувний (тимчасовий) та неусувний (нагромаджу вальний).

Перша частина фСЦзичного зносу перСЦодично усуваСФться шляхом капСЦтального ремонту основних фондСЦв.

Друга не може бути усунена таким шляхом. З часом неусувний фСЦзичний знос нагромаджуСФться та зумовлюСФ такий стан основних фондСЦв, при якому подальше СЧх використання СФ неможливим. НастаСФ момент повного фСЦзичного спрацювання, яке вимагаСФ замСЦни об'СФктСЦв основних фондСЦв на новСЦ тАФ аналогСЦчного призначення.

Моральний знос (технСЦко-економСЦчне старСЦння) також може бути повним та частковим.

Частковий моральний знос може бути усунений шляхом провеВндення модернСЦзацСЦСЧ основних фондСЦв, пСЦд якою розумСЦють внесення пеВнвних конструктивних змСЦн в об'СФкти основних фондСЦв з метою покраВнщення СЧх технСЦко-економСЦчних характеристик.


Настання повного морального зносу обумовлюСФ потребу в замСЦнСЦ об'СФктСЦв основних фондСЦв пСЦдприСФмства.

Залежно вСЦд результатСЦв змСЦни споживчоСЧ вартостСЦ основних фонВндСЦв видСЦляють:

- просте вСЦдтворення, при якому досягаСФться збереження споживВнчоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв;

- розширене вСЦдтворення, при здСЦйсненнСЦ якого споживча вартСЦсть та кСЦлькСЦсть основних фондСЦв пСЦдприСФмства зростаСФ.

Просте вСЦдтворення вСЦдбуваСФться шляхом проведення капСЦтального ремонту та замСЦни застарСЦлих об'СФктСЦв основних фондСЦв, розширене -шляхом проведення нового будСЦвництва, реконструкцСЦСЧ та технСЦчного переозброСФння, модернСЦзацСЦСЧ основних фондСЦв. ВибСЦр форми вСЦдтворенВння здСЦйснюСФться в процесСЦ управлСЦння СЦнвестицСЦйною дСЦяльнСЦстю торВнговельного пСЦдприСФмства.

ПромСЦжок часу, протягом якого вСЦдбуваСФться процес формування, використання та вСЦдновлення споживчоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв, характеризуСФться поняттям "цикл вСЦдтворення основних фондСЦв".

ОсновнСЦ стадСЦСЧ (етапи) циклу вСЦдтворення основних фондСЦв наведеВнно на рис. 2.

НаведенСЦ поняття не тСЦльки змСЦстовно, а й кСЦлькСЦсно вСЦдрСЦзняються одне вСЦд одного.

Якщо цикл вСЦдтворення основних фондСЦв бСЦльш тривалий, нСЦж обСЦг основних фондСЦв, то пСЦдприСФмство отримуСФ додатковий дохСЦд за рахунок використання накопиченоСЧ амортизацСЦСЧ.

Якщо ж в разСЦ неефективного використання цикл вСЦдтворення коВнротший за обСЦг фондСЦв, то пСЦдприСФмство не маСФ фСЦнансових джерел для вСЦдновлення основних фондСЦв (в зв'язку з незавершенням амортизаВнцСЦйного перСЦоду) СЦ несе збитки через списання залишковоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв на фСЦнансовСЦ результати дСЦяльностСЦ.

Побачивши механСЦзм вСЦдтворення основних фондСЦв буде важливим розглянути види та норми амортизацСЦСЧ.


2. Види та норми амортизацСЦСЧ та СЧх характеристика

ВСЦдповСЦдно до Закону пСЦд термСЦном "амортизацСЦя" основних фондСЦв СЦ нематерСЦальних активСЦв слСЦд розумСЦти поступове вСЦднесення витрат на СЧх придбання, виготовлення або полСЦпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах встановлених норм амортизацСЦйних вСЦдрахувань.

Витрати торговельного пСЦдприСФмства подСЦляються на:

- придбання основних фондСЦв та нематерСЦальних активСЦв для "асного використання;

- самостСЦйне виготовлення основних фондСЦв для "асних виробниВнчих потреб, включаючи витрати на виплату заробСЦтноСЧ плати працСЦвВнникам, якСЦ були зайнятСЦ на виготовленнСЦ таких основних фондСЦв;

- проведення всСЦх видСЦв ремонту, реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ та СЦнших видСЦв полСЦпшення основних фондСЦв.

Не пСЦдлягають амортизацСЦСЧ та повнСЦстю входять до складу валових витрат звСЦтного перСЦоду витрати платника податку на придбання основних фондСЦв та нематерСЦальних активСЦв з метою СЧх подальшоСЧ реалСЦзацСЦСЧ СЦншим платникам податку чи СЧх використання у виробництвСЦ (будСЦвництвСЦ, спорудженнСЦ) СЦнших основних фондСЦв, призначених для подальшоСЧ реалСЦзацСЦСЧ СЦншим платникам податку, та на утримання основних фондСЦв, що знаходяться на консервацСЦСЧ.

Не пСЦдлягають амортизацСЦСЧ та провадяться за рахунок прибутку торговельного пСЦдприСФмства витрати на придбання, ремонт та модернСЦзацСЦю легкових автомобСЦлСЦв, що використовуються.

З метою амортизацСЦСЧ основнСЦ фонди пСЦдприСФмства пСЦдлягають розВнподСЦлу на три групи:

група 1 - будСЦвлСЦ, споруди, СЧх структурнСЦ компоненти та передавальнСЦ пристроСЧ, в тому числСЦ житловСЦ будинки та СЧхнСЦ складовСЦ (квартири СЦ мСЦiя загального користування):

група 2 - автомобСЦльний транспорт та вузли (запаснСЦ частини) до нього; меблСЦ; побутовСЦ електроннСЦ, оптичнСЦ, електромеханСЦчнСЦ прилади та СЦнструменти, включаючи електронно - обчислювальнСЦ машини, СЦншСЦ машини для автоматичноСЧ обробки СЦнформацСЦСЧ, СЦнформацСЦйнСЦ системи, телефони, мСЦкрофони та рацСЦСЧ, СЦнше конторське (офСЦсне) обладнання, устаткування та прилади до них;

група 3 - будь-якСЦ СЦншСЦ основнСЦ фонди, не включенСЦ до груп 1 СЦ 2.

ОблСЦк балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв групи 1 належить проВнводити окремо по кожному об'СФкту (будСЦвлСЦ, спорудСЦ або СЧх структурВнному компоненту), а облСЦк балансовоСЧ вартостСЦ груп 2 СЦ 3 ведеться по СЧх сукупнСЦй балансовСЦй вартостСЦ незалежно вСЦд часу вводу в експлуаВнтацСЦю.АмортизацСЦя основних фондСЦв проводиться з застосуванням наВнступних норм:

група 1 - 5 вСЦдсоткСЦв;

група 2 - 25 вСЦдсоткСЦв;

група 3 - 15 вСЦдсоткСЦв.

Сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань звСЦтного перСЦоду визначаСФться шляхом застосування встановлених норм амортизацСЦСЧ до балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв на початок звСЦтного перСЦоду.

Балансова вартСЦсть групи основних фондСЦв на початок звСЦтного пеВнрСЦоду розраховуСФться за формулою:

Б(а)=Б(а - 1)+П(а - 1) - В(а - 1) - А(а - 1),

де Б(а) - балансова вартСЦсть групи на початок звСЦтного перСЦоду;

Б(а - 1) - балансова вартСЦсть групи на початок перСЦоду, що переВндував звСЦтному;

П(а - 1) - сума витрат, понесених на придбання основних фонВндСЦв, здСЦйснення капСЦтального ремонту, реконструкцСЦСЧ, модернСЦВнзацСЦСЧ та СЦнших полСЦпшень основних фондСЦв протягом перСЦоду, що передував звСЦтному;

В(а - 1) - сума виведених з експлуатацСЦСЧ основних фондСЦв за перСЦод, що передував звСЦтному;

А(а - 1)-сума амортизацСЦйних вСЦдрахувань, нарахованих у пеВнрСЦодСЦ, що передував звСЦтному.

Для амортизацСЦСЧ нематерСЦальних активСЦв застосовуСФться лСЦнСЦйний метод, за яким кожний окремий вид нематерСЦального активу амортиВнзуСФться рСЦвними частками виходячи з його вартостСЦ протягом термСЦну, який визначаСФться платником податку самостСЦйно, виходячи СЦз термСЦВнну корисного використання таких нематерСЦальних активСЦв або термСЦВнну дСЦяльностСЦ платника податку, але не бСЦльше 10 рокСЦв безперервноСЧ експлуатацСЦСЧ.

АмортизацСЦя проводиться:

- за основними фондами групи 1 - до досягнення балансовою варВнтСЦстю такого об'СФкта 100 неоподаткованих мСЦнСЦмумСЦв доходСЦв громадян з подальшим вСЦднесенням залишковоСЧ вартостСЦ до складу валових виВнтрат пСЦдприСФмства вСЦдповСЦдного перСЦоду;

-за основними фондами групи 2,3 та нематерСЦальними активами - до досягнення залишковоСЧ вартостСЦ нульового значення.

     Торговельне пСЦдприСФмство може самостСЦйно прийняти рСЦшення про застосування прискореноСЧ амортизацСЦСЧ основних фондСЦв групи 3, придВнбаних пСЦсля набуття чинностСЦ Закону за такими нормами:

1-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 15 вСЦдсоткСЦв;

2-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 30 вСЦдсоткСЦв;

3-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 20 вСЦдсоткСЦв;

4-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 15 вСЦдсоткСЦв;

5-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 10 вСЦдсоткСЦв;

6-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 5 вСЦдсоткСЦв;

7-й рСЦк експлуатацСЦСЧ - 5 вСЦдсоткСЦв;

Зазначене рСЦшення не може бути прийняте платниками податку, що випускають продукцСЦю (роботи, послуги), цСЦни (тарифи) на яку встановлюються (регулюються) державою.

З метою врахування впливу СЦнфляцСЦСЧ на реальну вартСЦсть основних фондСЦв пСЦдприСФмства Законом встановлена можливСЦсть проведення щорСЦчноСЧ СЦндексацСЦСЧ балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв та нематерСЦВнальних активСЦв пСЦдприСФмства.

РЖндексацСЦя проводиться на коефСЦцСЦСФнт СЦндексацСЦСЧ, який визнаВнчаСФться за формулою:

КСЦ=[ J (а - 1) - 10 ]:100,

де J (а - 1) - СЦндекс СЦнфляцСЦСЧ року, за результатами якого провадиВнться СЦндексацСЦя;

Якщо значення КСЦ не перевищуСФ одиницСЦ, СЦндексацСЦя не провадиВнться.

У разСЦ, коли платник податку застосував коефСЦцСЦСФнт СЦндексацСЦСЧ, такий платник податку зобов'язаний визнати капСЦтальний доход у сумСЦ, що дорСЦвнюСФ рСЦзницСЦ мСЦж балансовою вартСЦстю вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв (нематерСЦальних активСЦв), визначеною на початок звСЦтного року СЦз застосуванням коефСЦцСЦСФнта СЦндексацСЦСЧ СЦ балансовою вартСЦстю такоСЧ групи основних фондСЦв (нематерСЦальних активСЦв) до такоСЧ СЦндексацСЦСЧ. Зазначений капСЦтальний доход належить до складу валових доходСЦв платника податку кожного звСЦтного кварталу звСЦтноВнго року в сумСЦ, яка дорСЦвнюСФ однСЦй четвертСЦ вСЦдсотка рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ вСЦдповСЦдноСЧ групи основних фондСЦв (нематерСЦальних актиВнвСЦв) вСЦд суми капСЦтального доходу такоСЧ групи (нематерСЦального активу).

Введений в дСЦю порядок амортизацСЦСЧ основних фондСЦв та нематерСЦВнальних активСЦв пСЦдприСФмства суттСФво вСЦдрСЦзняСФться вСЦд ранСЦше дСЦючого механСЦзму. Узагальнення цих вСЦдмСЦнностей подано у таблицСЦ 1.

Як видно з порСЦвняльноСЧ таблицСЦ, новий порядок амортизацСЦСЧ осВнновних фондСЦв та нематерСЦальних активСЦв вСЦдповСЦдаСФ СЦнтересам пСЦдВнприСФмства та може оцСЦнюватися позитивно. Водночас, слСЦд зазначити, що пСЦдприСФмства УкраСЧни позбавленСЦ можливостСЦ цСЦлеспрямованого впливу на обсяг амортизацСЦйних вСЦдрахувань як джерело формування "асних фСЦнансових ресурсСЦв.

      ОсновнСЦ фактори, що обумовлюють розмСЦр амортизацСЦйних вСЦдраВнхувань, узагальнено на рис. 3.           ПСЦсля аналСЦзу видСЦв амортизацСЦСЧ доцСЦльно буде розглянути методи розрахунку амортизацСЦСЧ3. Методи розрахунку амортизацСЦСЧ основних фондСЦв

В краСЧнах з розвиненою економСЦкою пСЦдприСФмства мають можлиВнвСЦсть самостСЦйного вибору методу амортизацСЦСЧ та розробки на цСЦй пСЦдВнставСЦ "асноСЧ амортизацСЦйноСЧ полСЦтики.

АмортизацСЦйна полСЦтика пСЦдприСФмства тАФ це цСЦлеспрямована дСЦяльВннСЦсть пСЦдприСФмства з вибору та застосування одного з можливих (законодозволених) методСЦв амортизацСЦСЧ з метою максимСЦзацСЦСЧ обсягу "аВнсних фСЦнансових ресурсСЦв протягом амортизацСЦйного перСЦоду.


Характеристика найбСЦльш розповсюджених в свСЦтовСЦй практицСЦ методСЦв амортизацСЦСЧ наведена у табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика можливих методичних пСЦдходСЦв до амортизацСЦСЧ основних фондСЦв пСЦдприСФмств.

Назва методу

Характеристика методу

ОцСЦнка доцСЦльностСЦ застосування

1.Виробничий метод.

АмортизацСЦя проводиться пропорцСЦйно СЦнтенсивностСЦ використання об'СФкта амортизацСЦСЧ.

ЗабезпечуСФ сталий рСЦвень амортизаВнцСЦСЧ в складСЦ валових витрат, повтАЩязуСФ амортизацСЦю з отриманням доходСЦв вСЦд експлуатацСЦСЧ об'СФктаВн амортизацСЦСЧ.

   2.Прогресивна амортизацСЦя (метод суми рокСЦв).

Без змСЦни амортизацСЦйного перСЦоду передбачаСФ застосування бСЦльш високих норм амортизацСЦСЧ в першСЦ перСЦоди експлуатацСЦСЧ.

ВраховуСФ фактор морального звосу та зниження доходСЦв в мСЦру моВнрального старСЦння основних фондСЦв.


3. Дегресивна амортизацСЦя (метод залишку, що знижуСФться).Вн

Норми амортизацСЦСЧ застосовуються до залишковоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв, що скорочуСФ обсяг амортизацСЦйних вСЦдрахувань та подовжуСФ амортизацСЦйний перСЦод.

ДозволяСФ вСЦдшкодувати витрати на створення основних фондСЦв протяВнгом бСЦльш тривалого перСЦоду, вСЦдповСЦдно забезпечити зростання баланВнсового прибутку.

Вн
4. Прискорена амортизацСЦя.

ПередбачаСФ застосування бСЦльш високих ворм амортизацСЦСЧ з вСЦдповСЦдним скороченням амортизацСЦйВнного перСЦоду.

ВраховуСФ потребу в бСЦльш швидкоВнму вСЦдшкодуваннСЦ витрат по створенню основних фондСЦв, СФ по сутСЦ формою кредитування пСЦдприСФмств,Вн дозволяСФ знизити балансовий приВнбуток та зменшити обсяг податкових платежСЦв.Вн
АмортизацСЦя нараховуСФться на основнСЦ засоби, що мають обмежений строк корисноСЧ експлуатацСЦСЧ, який визначаСФться самим пСЦдприСФмством з урахуванням таких факторСЦв:

 • очСЦкуваноСЧ потужностСЦ або фСЦзичноСЧ продуктивностСЦ обтАЩСФкту;
 • очСЦкуваного фСЦзичного зносу;
 • морального зносу;
 • правових або аналогСЦчних обмежень у використаннСЦ обтАЩСФкту.

Метод амортизацСЦСЧ повинен забезпечити розподСЦл вартостСЦ активу на систематичнСЦй основСЦ СЦ вСЦдображати спосСЦб, завдяки якому економСЦчна вигода вСЦд даного активу споживаСФться пСЦдприСФмством. Це означаСФ, наприклад, що якщо автомобСЦль використовуСФться для доставки вантажСЦв заказчикам, його амортизацСЦю доцСЦльно нараховувати на основСЦ пробСЦгу в кожному звСЦтному перСЦодСЦ.

В свою чергу, амортизацСЦя службового автомобСЦля керСЦвника може нараховуватися методом прямолСЦнСЦйного списання.

КласифСЦкацСЦя методСЦв амортизацСЦСЧ основних засобСЦв приведена на рис. 4. Для СЧх СЦлюстрацСЦСЧ будемо використовувати наступний приклад.

Приклад. СобСЦвартСЦсть придбаного станка складаСФ 20000 грн., а строк його корисноСЧ експлуатацСЦСЧ рСЦвний 4 рокам. ОчСЦкуСФться, що цей станок буде мати лСЦквСЦдацСЦйну вартСЦсть 2000 грн.

Метод рСЦвномСЦрноСЧ амортизацСЦСЧ

РСЦвномСЦрна амортизацСЦя досягаСФться переважно за допомогою метода прямолСЦнСЦйного списання.

Метода прямолСЦнСЦйного списання. При використаннСЦ метода прямолСЦнСЦйного списання вартСЦсть обтАЩСФкту основних засобСЦв списуСФться рСЦвними частинами на промСЦжку всього перСЦоду його експлуатацСЦСЧ. Сума рСЦчних амортизацСЦйних вСЦдрахувань може бути розрахована двома шляхами.При першому способСЦ розрахунок проводиться подСЦлом вартостСЦ обтАЩСФкту, що пСЦдлягаСФ амортизацСЦСЧ, на строк його корисноСЧ експлуатацСЦСЧ.

В нашому прикладСЦ сума щорСЦчних амортизацСЦйних вСЦдрахувань становить:


( 20000 - 2000 )/4 = 4500 грн.


При другому способСЦ сума щорСЦчних вСЦдрахувань визначаСФться множенням встановленоСЧ або розрахованоСЧ рСЦчноСЧ норми амортизацСЦСЧ на першочергову вартСЦсть обтАЩСФкту (за вСЦдрахунком його лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ ).

В нашому прикладСЦ рСЦчна норма амортизацСЦСЧ становить 25%   

( 100/4 ) та, вСЦдповСЦдно, сума щорСЦчних вСЦдрахувань складе:


( 20000 - 2000 )*25/100 = 4500 грн.

Розрахунок амортизацСЦйних вСЦдрахувань при використаннСЦ метода прямолСЦнСЦйного списання приведено в таблицСЦ 3.

АналСЦзуючи цСЦ розрахунки можна сказати що цей метод маСФ своСЧ преваги та недолСЦки.

Переваги даного методу являСФться простота розрахунку та рСЦвномСЦрнСЦсть розподСЦлу суми амортизацСЦСЧ мСЦж облСЦковими перСЦодами, що забезпечуСФ спСЦвставленСЦсть вартостСЦ продукцСЦСЧ з доходом вСЦд СЧСЧ реалСЦзацСЦСЧ.

НедолСЦком його вважають те, що вСЦн не враховуСФ моральний знос, вСЦдмСЦнностСЦ виробничоСЧ потужностСЦ основних засобСЦв в рСЦзнСЦ роки СЧх експлуатацСЦСЧ та необхСЦднСЦсть збСЦльшення витрат на ремонт в останнСЦ роки служби.

Таблиця 3

Розрахунок амортизацСЦСЧ методом прямолСЦнСЦйного списання


РСЦк

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя ( знос )

Балансова вартСЦсть

0

тАФ

тАФ

тАФ

20000

1

1/4*18000

4500

4500

15500

2

1/4*18000

4500

9000

11000

3

1/4*18000

4500

13500

6500

4

1/4*18000

4500

18000

2000


ВСЬОГО

18000
Але, не дивлячись на недолСЦки, метод прямолСЦнСЦйного списання являСФться найбСЦльш розповсюдженим на практицСЦ.

Метод дегресивноСЧ ( прискореноСЧ ) амортизацСЦСЧ.

При використаннСЦ прискореноСЧ амортизацСЦСЧ в першСЦ роки експлуатацСЦСЧ основних засобСЦв списуСФться бСЦльша ( основна ) частина СЧх вартостСЦ. Прискорена амортизацСЦя означаСФ щорСЦчне зменшення суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань.

ДоцСЦльнСЦсть застосування методСЦв прискореноСЧ амортизацСЦСЧ пояснюСФться наступними причинами:

 • найбСЦльша СЦнтенсивнСЦсть використання основних засобСЦв припадаСФ на першСЦ роки СЧх експлуатацСЦСЧ, коли вони фСЦзично СЦ морально ще являються новими;
 • накопичуються засоби для замСЦни амортизуСФмого обтАЩСФкту у виподку його швидкого морального старСЦння та СЦнфляцСЦСЧ;
 • забезпечуСФ можливСЦсть збСЦльшення частки витрат на ремонт амортизуСФмих обтАЩСФктСЦв, яка приходиться на наступнСЦ роки СЧх використання, без вСЦдповСЦдного збСЦльшення витрат виробництва ( за рахунок того, що сума нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ в цСЦ роки зменшуСФться ).

НайбСЦльш розповсюдженими методами прискореноСЧ амортизацСЦСЧ являються метод суми цифр рокСЦв ( кумулятивний метод ) СЦ метод зменшення залишку.

Метод суми цифр рокСЦв ( кумулятивний метод ). Сума цифр рокСЦв - це результат додавання порядкових нометСЦв тих рокСЦв, на протязСЦ яких функцСЦонуСФ обтАЩСФкт.

У нашому випадку, оскСЦльки строк служби станка становить 4 роки, сума цифр рокСЦв дорСЦвнюСФ:


1 + 2 + 3 + 4 = 10.


ВСЦдповСЦдно цьому методу рСЦчна норма амортизацСЦСЧ визначаСФться як вСЦдношення строку служби, що залишився ( на початок звСЦтного перСЦоду ) до суми цифр рокСЦв.

В нашому прикладСЦ ця норма складаСФ: в 1-й рСЦк - 4/10, в 2-й - 3/10, в 3-й - 2/10, в 4-й - 1/10.

Для визначення рСЦчноСЧ суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань норма амортизацСЦСЧ вСЦдповСЦдного року множиться на рСЦзницю мСЦж початковою вартСЦстю обтАЩСФкта СЦ його лСЦквСЦдацСЦйною вартСЦстю ( табл. 4 )

У випадку, якщо строк експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта достатньо тривалий, сума цифр рокСЦв визначаСФться по формулСЦ кумулятивного числа:


( n + 1 )*n/2 = ( 4 + 1 )*4/2 = 10 рокСЦв.

Таблиця 4

Розрахунок амортизацСЦСЧ методом суми рокСЦв

РСЦк

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя ( знос )

Балансова вартСЦсть

0

тАФ

тАФ

тАФ

20000

1

4/4*18000

7200

7200

12800

2

3/4*18000

5400

12600

7400

3

2/4*18000

3600

16200

3800

4

1/4*18000

1800

18000

2000


ВСЬОГО

18000Метод зменшення залишку. Метод зменшення залишку передбачаСФ визначення суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань множенням балансовоСЧ вартостСЦ обтАЩСФкту основних засобСЦв на початок звСЦтного перСЦоду на постСЦйну норму амортизацСЦСЧ. Ця норма розрахавуСФться по формулСЦ:

Норма амор-СЧ=1-( лСЦквСЦдацСЦйна вар-ть/собСЦвар-ть обтАЩСФкту ) ^1/n

де n - кСЦлькСЦсть рокСЦв корисноСЧ експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкту.

У нашому випадку норма амортизацСЦСЧ дорСЦвнюСФ:

1 - ( 2000/2000 )^1/4 = 1 - 0,5623 = 0,437 ( 40% )

Використавуя дану норму, отримаСФмо розрахунок амортиза-цСЦйних вСЦдрахувань по рокам ( табл. 5 ).

Таблиця 5

Розрахунок амортизацСЦСЧ методом зниження залишку


РСЦк

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя ( знос )

Балансова вартСЦсть

0

тАФ

тАФ

тАФ

20000

1

44%*20000

8800

8800

11200

2

44%*11200

4928

13728

6272

3

44%*6272

2760

16488

3512

4

44%*3512

1545

18033

1967

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ


РСЦзновидом розглянутого метода являСФться метод подвСЦйного зниження залишку. При цьому методСЦ в якостСЦ норми амортизацСЦСЧ використовуСФться подвСЦйна ставка амортизацСЦйних вСЦдрахувань, що розрахована методом прямолСЦнСЦйного списання.

Для розрахунку рСЦчноСЧ суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань отриману норму амортизацСЦСЧ слСЦд помножити на балансову вартСЦсть обтАЩСФкта до початку звСЦтного перСЦоду.


Аморт-нСЦ вСЦдрахування = 2*норма аморт-СЦ*балансова варт-ть


В нашому прикладСЦ рСЦчна норма амортизацСЦСЧ станка складаСФ 25%. ВСЦдповСЦдно. ПодвСЦйна норма буде дорСЦвнювати 50%.

Розрахунок амортизацСЦСЧ для кожного року корисноСЧ експлуатацСЦСЧ станка з використанням даноСЧ норми приведен в табл. 6.

СлСЦд вСЦдмСЦтити, що лСЦквСЦдацСЦйна вартСЦсть станка в даному випадку не приймаСФться на увагу при розрахунку сум амортизацСЦйних вСЦдрахувань.

Сума амортизацСЦСЧ останнього року розраховуСФться таким чином, щоб залишкова вартСЦсть обтАЩСФкта в кСЦнцСЦ перСЦоду його експлуатацСЦСЧ була не менше його лСЦувСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ.

Таблиця 6

Розрахунок амортизацСЦСЧ методом подвСЦйного зниження залишку

РСЦк

Розрахунок

АмортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена амортизацСЦя ( знос )

Балансова вартСЦсть

0

тАФ

тАФ

тАФ

20000

1

50%*20000

10000

10000

10000

2

50%*10000

5000

15000

5000

3

50%*5000

2500

17500

2500

4

тАФ

2500

20000

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

В рядСЦ краСЧн норма амортизацСЦСЧ збСЦльшуСФться не в 2, а в 1,5, 3 або 4 раза. Так, у ФранцСЦСЧ застосовуються наступнСЦ коефСЦцСЦСФнти: 1,5 - при строку служби обтАЩСФкта 3 - 4 роки; 2 - 5 - 6 рокСЦв; 2,5 - якщо строк служби обтАЩСФкта перевищуСФ 10 рокСЦв.

Однак найбСЦльш часто, особливо в США, застосовуСФться метод подвСЦйноСЧ норми амортизацСЦСЧ.

Методи прогресивноСЧ ( повСЦльноСЧ ) амортизацСЦСЧ.

Методи прогресивноСЧ амортизацСЦСЧ передбачають поступове збСЦльшення суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань на протязСЦ строку експлуатацСЦСЧ основних засобСЦв.

ЦСЦ методи звичайно використовуються тСЦльки в окремих галузях, таких як комунальне господарство СЦ пСЦдприСФмства, якСЦ здСЦйснюють операцСЦСЧ з нерухомСЦстю.

До методСЦв прогресивноСЧ ( повСЦльноСЧ ) амортизацСЦСЧ вСЦдноситься метод амортизацСЦйного фонду СЦ метод ануСЦтету. ОсобливСЦстю цих методСЦв являСФться те, що на вСЦдмСЦну вСЦд СЦнших методСЦв амортизацСЦСЧ вони передбачають дисконтування майбутнСЦх грошових надходжень вСЦд СЦнвестицСЦй в основнСЦ засоби з використанням складних вСЦдсоткСЦв. У звтАЩязку з цим такСЦ методи амортизацСЦСЧ СЦнколи називають методами складних вСЦдсоткСЦв.

Ставка дисконту звичайно рСЦвна вартостСЦ капСЦталу компанСЦСЧ або основуються на нСЦй.

Метод амортизацСЦйного фонду. При цьому методСЦ одночасно з перСЦодичним нарахуванням амортизацСЦСЧ сума, рСЦвна величинСЦ амортизацСЦйних вСЦдрахувань, вкладаСФться в надСЦйнСЦ цСЦннСЦ папери або депонуСФться на окремому рахунку.

ОтриманСЦ вСЦдсотки по СЦнвестицСЦям або вкладам також  зараховуються в амортизацСЦйний фонд.

Таким чином, амортизацСЦйний фонд формуСФться за рахунок двох джерел: амортизацСЦйних вСЦдрахувань СЦ отриманого доходу у виглядСЦ процентСЦв вСЦд СЦнвестицСЦй або вкладСЦв.

Величина амортизацСЦйних вСЦдрахувань розраховуСФться таким чином, щоб до кСЦнця строку служби основних засобСЦв амортизацСЦйний фонд був рСЦвний СЧх початковСЦй вартостСЦ ( за вирахуванням лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ ).

В результатСЦ даний метод забезпечуСФ поступове накопичення грошових ресурсСЦв, необхСЦдних для замСЦни зносившихся обтАЩСФктСЦв без вСЦдволСЦкання поточних фСЦнансових ресурсСЦв.

Припустимо, що в нашому прикладСЦ станок амортизуСФться за допомогою створення амортизацСЦйного фонду вкладанням його засобСЦв в 5% - вСЦ цСЦннСЦ папери. Прценти по СЦнвестицСЦям виплачуються один раз на рСЦк.

РСЦчна сума вСЦдрахувань в амортизацСЦйний фонд розраховуСФться по формулСЦ:


    Аморт-нСЦ                           собСЦв-ть обтАЩСФкта - лСЦквСЦдацСЦйна варт-ть

вСЦдрахування                         майбутня вартСЦсть ануСЦтету


ПСЦдставимо в цю формулу данСЦ з нашого прикладу:


Аморт-нСЦ                              20 000 тАФ  2 000                  4176  

вСЦдрахування                              4,3101

Розрахунок вСЦдрахувань в амортизацСЦйний фонд приведен в табл. 7

Таблиця 7

Розрахунок амортизацСЦйних вСЦдрахувань в умовах створення амортизацСЦйного фонду

РСЦк

ВСЦдрахува-ння в аморт. фонд

Процент на залишок фонду ( 5% )

Загальне збСЦльшення аморт. фонду

Залишок аморт. фонду

Витрати на амор-СЦю

Накопи-чений знос

Баланс. вар-ть

0

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

20000

1

4176

0

4176

4176

4176

4176

15824

2

4176

209

4385

8561

4385

8561

11439

3

4176

428

4604

13165

4604

13165

6835

4

4176

659

4835

18000

4835

18000

2000


Метод ануСЦтету. При даному методСЦ сума рСЦчних амортизацСЦй-них вСЦдрахувань розраховуСФться по формулСЦ:


Аморт. вСЦдрах-ня = ( собСЦв-ть обтАЩСФкта - теперешня оцСЦнка очСЦкуваноСЧ лСЦквСЦд. вар-тСЦ )/ теперешня вар-ть одиницСЦ ануСЦтету


ПСЦдставив данСЦ попереднього прикладу з використанням таблицСЦ теперешньоСЧ вартостСЦ, отримаСФмо:


Аморт. вСЦдрах-ня = ( 20000 - ( 2000*0,8227))/3,546 = 5176 грн.


Розрахунок амортизацСЦСЧ при використаннСЦ методу амортизацСЦСЧ приведено в табл. 8


Для окремих видСЦв основних засобСЦв нарахування амортизацСЦСЧ вСЦдбуваСФться на основСЦ сумарного виробСЦтку обтАЩСФкта за весь перСЦод його експлуатацСЦСЧ у вСЦдповСЦдних одиницях вимСЦру ( кСЦлькСЦсть виготовленоСЧ продукцСЦСЧ, вСЦдпрацьованих годин, кСЦлометрСЦв пробСЦгу тСЦа СЦн ).
Таблиця 8

Розрахунок амортизацСЦСЧ методом ануСЦтету

РСЦк

Витрати на амортизацСЦю

ДохСЦд вСЦд процентСЦв ( 5% балансовоСЧ вартостСЦ )

Нарахована амортизацСЦя

Накопиче-ний знос

Балансова вартСЦсть

0

тАФ

тАФ

тАФ

тАФ

20 000

1

5176

1 000

4 176

4 176

15 824

2

5176

791

4 385

8 561

11 439

3

5176

572

4 604

13 165

6 835

4

5176

342

4 834

17 999

2 001


Норма амортизацСЦСЧ розраховуСФться на одиницю дСЦядьностСЦ           ( виробництва, послуг ) по формулСЦ:


Норма                     (собСЦвар-ть обтАЩСФкта-лСЦквСЦдацСЦйна варт-ть)

   амор-СЦСЧ               розрахунковий обсяг дСЦяльностСЦ ( виробництва )


Припустимо, що у нашому прикладСЦ станок був придбаний для виготовлення 90 000 од. продукцСЦСЧ. ТодСЦ норма амортизацСЦСЧ на оди-ницю продукцСЦСЧ становитиме:


( 20 000 - 2 000 )/90 000 = 0.2 грн./од.


На протязСЦ строку експлуатацСЦСЧ фактично виготовлено, од.:

1-й рСЦк - 30 000; 2-й рСЦк - 25 000; 3-й - рСЦк - 15 000; 4-й - 20 000. Виходячи з цього розрахуСФмо амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування ( табл. 9)
Таблиця 9

Розрахунок амортизацСЦСЧ методом суми одиниць продукцСЦСЧ

РСЦк

Розрахунок

амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування

Накопичена аморт-СЦя ( знос )

Балансова вартСЦсть

0

тАФ

тАФ

тАФ

20 000

1

0,2*30 000

6 000

6 000

14 000

2

0,2*25 000

5 000

11 000

9 000

3

0,2*15 000

3 000

14 000

6 000

4

0,2*20 000

4 000

18 000

2 000


Всього

18 000
Основним недолСЦком цього методу являСФться те, що в рядСЦ випадкСЦв важко визначити виробСЦтку окремих обтАЩСФктСЦв основних засобСЦв. У звтАЩязку з цим його використання доцСЦльне тСЦльки у тому випадку, коли можна заздалегСЦдь визначити сумарний виробСЦток обтАЩСФкта.

ВибСЦр методу амортизацСЦСЧ основних фондСЦв базуСФться на розробцСЦ бСЦзнес-плану дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства протягом амортизацСЦйного перСЦВноду та повинен враховувати такСЦ фактори:

- темпи зростання обсягСЦв дСЦяльностСЦ та СЧСЧ доходностСЦ;

- темпи зростання поточних витрат;

- змСЦни в податковСЦй полСЦтицСЦ держави або податковому статутСЦ пСЦдприСФмства;

- необхСЦднСЦсть та час виконання фСЦнансових зобов'язань, джереВнлом покриття яких СФ чистий прибуток пСЦдприСФмства або проведення капСЦтальних витрат за рахунок прибутку;

- прогнозований перСЦод експлуатацСЦСЧ об'СФкта амортизацСЦСЧ до його лСЦквСЦдацСЦСЧ або продажу, можливу цСЦну реалСЦзацСЦСЧ об'СФкта амортизацСЦСЧ;

- потребу в формуваннСЦ "асних фСЦнансових ресурсСЦв протягом амортизацСЦйного перСЦоду.

Обгрунтування доцСЦльностСЦ застосування методу амортизацСЦСЧ чи вибору з кСЦлькох можливих передбачаСФ проведення такоСЧ роботи:

1. Розрахунок розмСЦру амортизацСЦйних вСЦдрахувань по роках амортизацСЦйного перСЦоду.

2. Розрахунок обсягу чистого прибутку, що залишаСФться в розпоВнрядженнСЦ пСЦдприСФмства по роках амортизацСЦйного перСЦоду.

3. Розрахунок грошового потоку пСЦдприСФмства по роках амортиВнзацСЦйного перСЦоду, який визначаСФться як сума амортизацСЦйних вСЦдраВнхувань та чистого прибутку пСЦдприСФмства.

4. Визначення теперСЦшньоСЧ вартостСЦ сукупного грошового потоку, який сформовано протягом амортизацСЦйного перСЦоду з урахуванням фактора дисконту.

КритерСЦСФм вибору СФ максимальне значення теперСЦшньоСЧ вартостСЦ грошового потоку, тобто виконання вимоги:

чПn + АМn

( 1+ q )

де чПn - чистий прибуток n-го перСЦоду;

АМn - амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування n-го перСЦоду;

q - дисконт;

k - тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду.

Наведена методика маСФ використовуватися при оцСЦнцСЦ доцСЦльностСЦ застосування прискореноСЧ амортизацСЦСЧ основних фондСЦв в межах, що передбаченСЦ дСЦючим законодавством.
4. ПрактичнСЦ проблеми управлСЦння вСЦдтворенням основних фондСЦв на пСЦдприСФмствСЦ.

Державна амортизацСЦйна полСЦтика СФ важливим СЦнструментом активСЦзацСЦСЧ СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств за умов ринковоСЧ економСЦки. Вироблення обгрунтованоСЧ амортизацСЦйноСЧ полСЦтики дозволяСФ стимулювати зростання СЦнвестицСЦй, оновлення продукцСЦСЧ СЦ виробничого апарату. В УкраСЧнСЦ з 1 липня 1997 р. вСЦдповСЦдно до Закону "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств» вСЦд 22 травня 1997 р. вСЦдбулися СЦстотнСЦ змСЦни в нормах СЦ порядку нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв для комерцСЦйних пСЦдприСФмств, установ та органСЦзацСЦй. Однак СЦ ця система амортизацСЦСЧ маСФ надто багато недолСЦкСЦв. Ось перелСЦк найСЦстотнСЦших з них:

- пСЦдприСФмствам, за наявностСЦ серед них великоСЧ кСЦлькостСЦ збиткових, нав'язали тСЦльки прискорену аморгизацСЦю, хоч вона даСФ переваги лише рентабельним пСЦдприСФмствам. При цьому не було дано визначення прискореноСЧ амортизацСЦСЧ;

- не було визначено галузСЦ застосування СЦ мета фСЦскальноСЧ та економСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ, а кСЦлькСЦсть норм амортизацСЦСЧ була невиправдано дуже скорочена (приблизно з 1400 до 4) за наявностСЦ великих вСЦдмСЦнностей у довговСЦчностСЦ та умовах вСЦдтворення окремих засобСЦв працСЦ;

-для бСЦльшостСЦ видСЦв основних фондСЦв було здСЦйснено перехСЦд вСЦд неприскореного рСЦвномСЦрного методу нарахування амортизацСЦСЧ до прискореного методу залишку, який зменшуСФться. В умовах же застосування прискореноСЧ амортизацСЦСЧ на пСЦдприСФмствах мають визначати своСЧ справжнСЦ затрати, пов'язанСЦ з вСЦдтворенням засобСЦв працСЦ, СЦ уточнювати таким чином витрати виробництва;

- практично повнСЦстю пСЦдприСФмства вСЦдмовилися вСЦд використання неприскореноСЧ амортизацСЦСЧ без належних пСЦдстав;

- введення групового облСЦку нарахування амортизацСЦСЧ для основних фондСЦв другоСЧ СЦ третьоСЧ груп, по-сутСЦ, зруйнувало СЧх пооб'СФктний облСЦк;

- до складу амортизованих основних засобСЦв включили вузли РЖ запаснСЦ частини для автомобСЦлСЦв, якСЦ не входять до комплекту СЧх поставки, що суперечить економСЦчнСЦй теорСЦСЧ;

-для основних фондСЦв другоСЧ СЦ третьоСЧ груп, що амортизуються методом залишку, який зменшуСФться, не було передбачено перехСЦд до одноразового списання залишковоСЧ вартостСЦ. ВнаслСЦдок високих темпСЦв нарахування амортизацСЦСЧ у першСЦ роки амортиВнзацСЦйний перСЦод розтягуСФться до нескСЦнченностСЦ. Виявився химерний симбСЦоз прискореноСЧ СЦ уповСЦльненоСЧ амортизацСЦСЧ;

- основнСЦ фонди збСЦльшуються на величину затрат, пов'язаних з проведенням усСЦх видСЦв ремонтСЦв, реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ (крСЦм затрат, вСЦднесених вСЦдразу на собСЦвартСЦсть, в межах 5 або 9% загальноСЧ балансовоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв на початок звСЦтного року). Таким чином, було введено два джерела фСЦнансування затрат на ремонти - за рахунок собСЦвартостСЦ та амортизацСЦйних вСЦдрахувань, що ускладнюСФ облСЦк СЦ знижуСФ СЦнвестицСЦйнСЦ можливостСЦ пСЦдприСФмств;

- не було введено механСЦзм об'СФктивноСЧ СЦ своСФчасноСЧ переоцСЦнки основних фондСЦв. Нова система амортизацСЦСЧ використовуСФться четвертий рСЦк, СЦ на СЧСЧ адресу за цей час було висловлено багато критичних зауважень вченими та керСЦвниками пСЦдприСФмств. Щодо цього показовими СФ результати вибСЦркового обстеження, проведеного в 1999 р. МСЦнСЦстерством економСЦки СЦ Держкомстатом. у вСЦдповСЦдностСЦ з якими 55% опитаних пСЦдприСФмств висловили категоричне негативне ставлення до дСЦючого амортизацСЦйного законодавства, 40% - не можуть пристосуватися до тримСЦрноСЧ класифСЦкацСЦСЧ основних фондСЦв. ТСЦльки для 16% респондентСЦв впровадження прискореноСЧ амортизацСЦСЧ привело до зниження податку на прибуток, а 61% пСЦдприСФмств постраждали вСЦд суттСФвого пСЦдвищення собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ через нарахування амортизацСЦСЧ прискореними методами. В середньому по УкраСЧнСЦ заСЦнтересованСЦсть у впровадженнСЦ прискореноСЧ амортизацСЦСЧ висловили 19.5% пСЦдприСФмств, а 63% пСЦдприСФмств висловилися на пСЦдтримку рСЦвномСЦрно прямолСЦнСЦйних методСЦв СЧСЧ нарахування. Тому необхСЦднСЦсть виправлення СЦ вдосконалення амортизацСЦСЧ нСЦ в кого не викликаСФ сумнСЦвСЦв. Проте аналСЦз системи амортизацСЦСЧ, яка мСЦститься в стандартСЦ бухгалтерського облСЦку № 7 "ОсновнСЦ засоби", що був зареСФстрований у МСЦнСЦстерствСЦ юстицСЦСЧ 18 травня 2000 р., показав, що поряд з достоСЧнствами в нСЦй СФ недолСЦки - як тСЦ, що перейшли з попередньоСЧ системи, так СЦ новостворенСЦ.

Серед переваг системи амортизацСЦСЧ, яка мСЦститься в стандартСЦ, насамперед, слСЦд зазначити вСЦдмову вСЦд нав'язування пСЦдприСФмствам лише прискореноСЧ амортизацСЦСЧ. адже СЧСЧ використання даСФ переваги тСЦльки рентабельним пСЦдприСФмствам. Якщо вСЦдповСЦдно до Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств" пСЦдприСФмства повиннСЦ були використовувати або метод залишку, який зменшуСФться, або прискорений метод з фСЦксованими рСЦчними нормами амортизацСЦСЧ, то тепер пСЦдприСФмствам надано право вибирати будь-який метод нарахування амортизацСЦСЧ з п'яти пропонованих у стандартСЦ: прямолСЦнСЦйний, метод зменшення залишковоСЧ вартостСЦ (залишку, який зменшуСФться), метод прискореного зменшення залишковоСЧ вартостСЦ (залишку, що зменшуСФться за подвСЦйною нормою), кумулятивний (суми чисел), виробничий (амортизацСЦя нараховуСФться пропорцСЦйно обсяговСЦ виробленоСЧ продукцСЦСЧ або виконаноСЧ роботи). Перший СЦ останнСЦй з перелСЦчених методСЦв (за умови, що амортизацСЦйний перСЦод дорСЦвнюСФ економСЦчно рацСЦональному строку служби засобСЦв працСЦ) можна вСЦднести до неприскорених методСЦв амортизацСЦСЧ, а решту - до прискорених. А у випадку встановлення пСЦдприСФмством занижених строкСЦв корисного використання засобСЦв працСЦ всСЦ розглядуванСЦ методи амортизацСЦСЧ стають прискореними.

ОскСЦльки стандартом передбачено 9 груп основних засобСЦв замСЦсть 3 СЦ пСЦдприСФмствам надана повна свобода у виборСЦ строку корисного використання (експлуатацСЦСЧ) засобСЦв працСЦ, отже, СЦ норм амортизацСЦСЧ, то СЧх кСЦлькСЦсть може бути бСЦльшою. КрСЦм того, в стандартСЦ зазначаСФться, що "пСЦдприСФмство може застосовувати норми СЦ методи нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв, передбачених податковим законодавством". Це застереження взагалСЦ не зрозумСЦле, СЦ ось чому.

По-перше, виходить, що стандарт, по-сутСЦ, скасовуСФ положення, зафСЦксованСЦ у ЗаконСЦ УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств", що СФ неприпустимим. Можливо укладачСЦ стандарту сподСЦваються на негайне прийняття закону про амортизацСЦю, який у точностСЦ вСЦдображатиме систему амортизацСЦСЧ, пропоновану в стандартСЦ.

По-друге, надання таких необмежених прав пСЦдприСФмствам у виборСЦ системи амортизацСЦСЧ не маСФ аналогСЦв у свСЦтовСЦй практицСЦ, оскСЦльки такий захСЦд, по-сутСЦ, означаСФ припинення платежСЦв податку на прибуток. За такоСЧ надмСЦрноСЧ лСЦбералСЦзацСЦСЧ системи амортизацСЦСЧ всСЦ пСЦдприСФмства за звСЦтами скоро виявляться або з нульовим фСЦнансовим результатом, або збитковими.

У вСЦдповСЦдностСЦ СЦз стандартом № 7 для платникСЦв податку на прибуток припиняСФться нарахування амортизацСЦСЧ на повне вСЦдновлення вузлСЦв та запасних частин автотранспорту, якщо останнСЦ не входять до заводського комплекту транспортних засобСЦв.

   ДостоСЧнство стандарту полягаСФ у вСЦдмовСЦ вСЦд ведення тСЦльки групового облСЦку нарахування амортизацСЦСЧ СЦ вСЦдродженнСЦ пооб'СФктного облСЦку засобСЦв працСЦ другоСЧ СЦ третьоСЧ груп. Краще вирСЦшене також питання фСЦнансування затрат на всСЦ види ремонтСЦв за рахунок собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ, а не за рахунок двох джерел, як це робиться нинСЦ. ПроаналСЦзуСФмо найСЦстотнСЦшСЦ недолСЦки системи амортизацСЦСЧ, яка мСЦститься в стандартСЦ. Багато якСЦ з них, на наш погляд, СФ наслСЦдком недостатнього з'ясування теоретичних основ прискореноСЧ та неприскореноСЧ амортизацСЦСЧ. Досить поширеною помилкою СФ те, що пСЦд прискореною амортизацСЦСФю розумСЦють будь-який метод розрахунку амортизацСЦйних вСЦдрахувань, коли вони прогресивно зменшуються в кожному наступному перСЦодСЦ. За такого пСЦдходу прискорена амортизацСЦя ототожнюСФться тСЦльки з частиною методСЦв, якими вона може здСЦйснюватися: методом суми чисел, залишку, який зменшуСФться, та СЦншими. КрСЦм того, випускаСФться з виду необхСЦднСЦсть розглядати систему амортизацСЦСЧ, до якоСЧ. крСЦм методу нарахування, входить порядок переоцСЦнки основних фондСЦв та тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду. При проведеннСЦ своСФчасних СЦ об'СФктивних переоцСЦнок основних фондСЦв прискорену амортизацСЦю можна забезпечити й рСЦвномСЦрним (прямолСЦнСЦйним) методом, скоротивши тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду проти економСЦчно рацСЦонального строку служби засобСЦв працСЦ. З другого боку, за вСЦдсутностСЦ своСФчасноСЧ та повноСЧ СЦндексацСЦСЧ основних фондСЦв в умовах високих темпСЦв СЦнфляцСЦСЧ СЦ перелСЦченСЦ спецСЦальнСЦ методи прискореноСЧ амортизацСЦСЧ можуть не забезпечувати навСЦть звичайну неприскорену амортизацСЦю.

   ПравильнСЦше прискореною амортизацСЦСФю буде вважати таку систему СЧСЧ нараВнхування СЦ порядок переоцСЦнки засобСЦв працСЦ, за яких протягом перших рокСЦв чи всього амортизацСЦйного перСЦоду забезпечуСФться випереджаюче зростання нагромадженоСЧ суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань порСЦвняно з дСЦйсними темпами втрати засобами працСЦ споживчих "астивостей СЦ вартостСЦ.

  Неприскореною амортизацСЦСФю слСЦд вважати таку систему СЧСЧ нарахування, яка протягом всього економСЦчно рацСЦонального строку служби засобу працСЦ забезпечить збСЦг нагромадженоСЧ суми амортизацСЦйних вСЦдрахувань з дСЦйсними темпами втрати засобами працСЦ споживчих "астивостей СЦ вартостСЦ. З цього можна зробити висновок. що тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду при використаннСЦ неприскореноСЧ амортизацСЦСЧ маСФ дорСЦвнювати економСЦчно рацСЦональному строку служби засобу працСЦ. А величини амортизацСЦйних вСЦдрахувань за одиницю часу (мСЦсяць, рСЦк) для засобСЦв працСЦ найчастСЦше мають бути рСЦзними протягом амортизацСЦйного перСЦоду, щоб вСЦдповСЦдати справжнСЦм темпам втрати засобами працСЦ споживчих "астивостей СЦ вартостСЦ.

Однак обгрунтувати тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду СЦ норми неприскореноСЧ амортизацСЦСЧ, що забезпечують збСЦг нагромадженоСЧ суми амортизацСЦйних вСЦдрахуваньСЦз справжнСЦми темпами втрати засобами працСЦ споживчих "астивостей СЦ вартостСЦ, дуже складно. Справа в тому, що економСЦчно рацСЦональний строк служби кожного конкретного засобу працСЦ СФ випадковою величиною, що визначаСФться великою кСЦлькСЦстю впливаючих на нього факторСЦв, у тому числСЦ якСЦстю виготовлення, технСЦчного СЦ ремонтного обслуговування, умовами, якСЦстю та СЦнтенсивнСЦстю експлуатацСЦСЧ. Тому для сукупностСЦ однотипних засобСЦв працСЦ, що використовуються в даних виробничих умовах, можна з певним рСЦвнем довСЦри методами математичноСЧ статистики визначити тСЦльки найбСЦльш СЦмовСЦрне значення цСЦСФСЧ величини (математичне очСЦкування).

   Не менш складним завданням СФ СЦ встановлення дСЦйсних темпСЦв втрати засобами працСЦ споживчих "астивостей та вартостСЦ, отже, СЦ щорСЦчних норм амортизацСЦСЧ. НайсприятливСЦшСЦ умови для розв'язання такого завдання виникають за наявностСЦ розвинутого вторинного ринку засобСЦв працСЦ.

   В умовах високих темпСЦв СЦнфляцСЦСЧ, крСЦм перелСЦчених завдань, слСЦд забезпечити своСФчасну СЦ повну СЦндексацСЦю основних фондСЦв.

АналСЦзованСЦ проблеми неприскореноСЧ амортизацСЦСЧ дають змогу зробити висновок, що точно розрахувати СЧСЧ параметри для конкретного засобу працСЦ практично СФ неможливим. Йтися може тСЦльки про приблизнСЦ параметри. Завдання дуже спрощуСФться, якщо орСЦСФнтуватися на звичайний рСЦвномСЦрний метод нарахування амортизацСЦСЧ при збСЦгу перСЦоду амортизацСЦСЧ з економСЦчно рацСЦональним строком служби засобу працСЦ. При цьому, звичайно, СЦгноруСФться нерСЦвномСЦрнСЦсть щорСЦчного спрацювання засобСЦв працСЦ протягом строку служби. Тому з певним допущенням методом неприскореноСЧ амортизацСЦСЧ прийнято вважати прямолСЦнСЦйний метод СЧСЧ нарахування. ВСЦдповСЦдно до цього методу амортизацСЦя нараховуСФться пропорцСЦйно календарному часу використання засобСЦв працСЦ або обсягу фактично виробленоСЧ продукцСЦСЧ (роботи). Другий рСЦзновид цього методу в стандартСЦ названий виробничим методом. Але тут слСЦд особливо пСЦдкреслити, що прямолСЦнСЦйний метод нарахування амортизацСЦСЧ може бути не лише неприскореним, але й прискореним. Неприскореним вСЦн СФ при збСЦговСЦ амортизацСЦйного перСЦоду з економСЦчно рацСЦональним строком служби. Часто ця обов'язкова умова СЦгноруСФться.

   Для вСЦднесення амортизацСЦСЧ до прискореноСЧ чи неприскореноСЧ не досить знати тСЦльки метод СЧСЧ нарахування, а слСЦд проаналСЦзувати весь комплекс умов, якСЦ СЧСЧ супроводжують: тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду, економСЦчно рацСЦональний строк служби засобу працСЦ, порядок переоцСЦнки його вартостСЦ. СукупнСЦсть перелСЦчених елементСЦв утворюСФ систему амортизацСЦСЧ. Система амортизацСЦСЧ, що грунтуСФться на будь-якому з розглядуваних методСЦв, за певних умов може виявитися прискореною, неприскореною або уповСЦльненою.

   У стандартСЦ слСЦд було б дати визначення як фСЦскальноСЧ, так СЦ економСЦчноСЧ (фактичноСЧ) амортизацСЦСЧ, зазначити СЧх сферу застосування та цСЦлСЦ. Сфера застосування фСЦскальноСЧ амортизацСЦСЧ встановлюСФться дСЦючим законом про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств. Через фСЦскальну амортизацСЦю маСФ здСЦйснюватися державне регулювання СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ та рСЦвня оподаткування прибутку пСЦдприСФмств. ФСЦскальна амортизацСЦя маСФ суворо регламентуватися СЦ нараховуватися у точнСЦй вСЦдповСЦдностСЦ з нормами та правилами, якСЦ мСЦстяться в ЗаконСЦ про оподаткування прибутку. Вона маСФ визначати максимально можливу суму амортизацСЦйних вСЦдрахувань пСЦдприСФмства за певний перСЦод, вСЦд якоСЧ залежить сума податку на прибуток.

   ФСЦскальна амортизацСЦя може нараховуватися як прискореним так СЦ не-прискореними методами. Причому пСЦдприСФмства за наявностСЦ дозволу на прискорену амортизацСЦю повиннСЦ мати право вибору мСЦж прискореною СЦ неприскореною амортизацСЦСФю.

   У стандартСЦ бухгалтерського облСЦку необхСЦдно зазначити, що метою економСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ маСФ бути визначення дСЦйсних витрат виробництва, пов'язаних з повним вСЦдтворенням засобСЦв працСЦ, отже, СЦ собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ (послуг). Провадитися економСЦчна амортизацСЦя маСФ в рамках управлСЦнського облСЦку СЦ тСЦльки неприскореними методами. В усьому СЦншому керСЦвники пСЦдприСФмств мають вибирати норми СЦ правила нарахування, якСЦ найбСЦльшою мСЦрою вСЦдповСЦдають досягненню поставленоСЧ мети.

   Якщо звернутися до наведених результатСЦв вибСЦркового обстеження пСЦдприСФмств, то за паралельного використання фСЦскальноСЧ та економСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ 61% респондентСЦв бСЦльше не вважатимуть себе постраждалими вСЦд СЦстотного пСЦдвищення собСЦвартостСЦ продукцСЦСЧ, зумовленого прискореною амортизацСЦСФю. СтаСФ очевидним, що прискорена амортизацСЦя штучно завищуСФ собСЦвартСЦсть продукцСЦСЧ, СЦ вСЦдповСЦдно, занижуСФ прибуток для цСЦлей оподаткування, а фактично не пСЦдвищуСФ собСЦвартСЦсть СЦ не знижуСФ прибуток. Дана обставина чомусь важко сприймаСФться не тСЦльки практичними працСЦвниками, а й багатьма вченими-економСЦстами, якСЦ займаються проблемою вСЦдтворення засобСЦв працСЦ.

   ВСЦдмСЦннСЦсть неприскореноСЧ фСЦскальноСЧ амортизацСЦСЧ вСЦд економСЦчноСЧ полягаСФ в такому. У фСЦскальнСЦй амортизацСЦСЧ тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду маСФ бути орСЦСФнтованою на найСЦмовСЦрнСЦше значення економСЦчно рацСЦонального строку служби засобСЦв працСЦ даного виду в середнСЦх умовах СЧх використання. А в економСЦчнСЦй амортизацСЦСЧ тривалСЦсть амортизацСЦйного перСЦоду маСФ дорСЦвнювати фактичному строку служби до списання або вибуття конкретного засобу працСЦ на кожному пСЦдприСФмствСЦ. Цей строк у стандартСЦ названий строком корисного використання (експлуатацСЦСЧ). Фактичний строк служби до списання конкретного засобу працСЦ може бути економСЦчно рацСЦональним, що СФ найвигСЦднСЦшим для пСЦдприСФмства, або з рСЦзних причин може вСЦдрСЦзнятися вСЦд нього в будь-який бСЦк.

   СлСЦд особливо пСЦдкреслити, що широко використовуванСЦ у свСЦтовСЦй практицСЦ СЦ наведенСЦ в стандартСЦ такСЦ прискоренСЦ методи нарахування амортизацСЦСЧ, як зменшення залишковоСЧ вартостСЦ, зменшення залишковоСЧ вартостСЦ за подвСЦйною нормою, кумулятивний (суми чисел), аж нСЦяк не вСЦдбивають якСЦсь реальнСЦ закономСЦрностСЦ втрати засобами працСЦ споживчих "астивостей СЦ вартостСЦ. Вони просто задають певнСЦ алгоритми розрахунку сум амортизацСЦСЧ, якСЦ зменшуються в часСЦ. Тому. якщо встановити перСЦод амортизацСЦСЧ таким, що дорСЦвнюСФ економСЦчно рацСЦональному строку служби засобСЦв працСЦ, то збСЦг нараховуваних сум амортизацСЦСЧ СЦз справжнСЦми темпами втрати засобами працСЦ споживчих "астивостей СЦ вартостСЦ може бути тСЦльки випадковим. РСЦвною мСЦрою це стосуСФться СЦ всСЦх СЦнших вСЦдомих методСЦв прискореноСЧ амортизацСЦСЧ.    Прискорена амортизацСЦя маСФ дозволятися тСЦльки для основних засобСЦв, якСЦ вводяться, оскСЦльки в цьому випадку вона найбСЦльшою мСЦрою стимулюСФ оновлення виробництва та СЦнвестицСЦСЧ. 

   Головний недолСЦк дСЦючоСЧ амортизацСЦйноСЧ полСЦтики тАФ СЧСЧ антиСЦнвес-тицСЦйна спрямованСЦсть через законодавчу реглаВнментацСЦю амортизацСЦСЧ тСЦльки як елементу розВнрахунку податку на приВнбуток СЦ повного вСЦдриву нарахування амортизацСЦСЧ вСЦд реального зносу акВнтивСЦв у конкретних умоВнвах СЧх експлуатацСЦСЧ. При цьому грубою помилкою дСЦючоСЧ методики нарахуВнвання амортизацСЦСЧ СФ прийняття за зносоутворювальну базу залишковоСЧ вартостСЦ акВнтивСЦв, що при невизначеностСЦ термСЦнСЦв використання (або СЧх лСЦквСЦдацСЦйноСЧ вартостСЦ) програмуСФ старСЦння основних засобСЦв, постСЦйне скорочення сум амортизацСЦСЧ й унеможливлюСФ взагалСЦ перенесення в повному обсязСЦ авансованого капСЦталу на витраВнти виробництва.

  НаслСЦдком запровадження новоСЧ методики нарахування амортизацСЦСЧ стало скорочення на 15,4% у 1998 абсолютного розмСЦру нарахованого амортизацСЦйного фонду в економСЦцСЦ УкраСЧни (14285 млн. гри. у 1997 та 12037 млн. грн. у 1998).

  Це зумовило рСЦзкСЦ змСЦни структури як витрат на виробВнництво продукцСЦСЧ, так СЦ джерел фСЦнансування капСЦтальних вклаВндень: питома вага амортизацСЦСЧ у витратах на виробництво скоВнротилася з 9,3 до 7,8%; у складСЦ джерел фСЦнансування капСЦтальВнних вкладень тАФ з 61,3 до 54,1%. На цьому тлСЦ особливо небезВнпечна тенденцСЦя до поглиблення нецСЦльового характеру викоВнристання амортизацСЦйного фонду. За даними зведеного бухгалВнтерського балансу, в 1998 порСЦвняно з попереднСЦм роком аморВнтизацСЦя, що знаходиться в поточному обСЦгу, зросла на 43,3%.

Чинна класифСЦкацСЦя активСЦв (за трьома групами) надзвиВнчайно спрощена. Положення складнюСФться введенням облСЦку активСЦв за сукупною вартСЦстю об'СФктСЦв другоСЧ та треВнтьоСЧ груп (привабливого тСЦльки з позицСЦй спрощеного конВнтролю сум нарахованоСЧ амортизацСЦСЧ  податковою адмСЦнСЦстрацСЦСФю). Такий облСЦк унеможливлюСФ урахування специфСЦчних умов експлуатацСЦСЧ активСЦв (СЦнтенсивнСЦсть викоВнристання, змСЦннСЦсть, виробниче середовище тощо).

Не змСЦцнюють СЦнвестицСЦйну спрямованСЦсть амортиВнзацСЦйноСЧ полСЦтики жорсткСЦ обмеження, покладенСЦ на викоВнристання прискорених методСЦв амортизацСЦСЧ чинним закоВннодавством: СЧх застосування розповсюджуСФться тСЦльки на введенСЦ СЦз середини 1997 активи, що входять до третьоСЧ групи основних засобСЦв без права СЦндексування СЧх вартостСЦ; не розповсюджуються прискоренСЦ методи амортизацСЦСЧ на пСЦдприСФмства, цСЦни на продукцСЦю яких встановлюються державою СЦ найголовнСЦше - регламентований механСЦзм прискореноСЧ амортизацСЦСЧ не СФ таким по сутСЦ, вСЦн лише засСЦб перерозподСЦлу нараховуваних сум амортизацСЦСЧ у часСЦ, оскСЦльки не передбачаСФ скорочення загальних термСЦнСЦв виВнкористання.     Використання прискорених методСЦв амортиВнзацСЦСЧ потребуСФ СЦндивСЦдуального облСЦку об'СФктСЦв, що вступаСФ в протирСЦччя з вимогами щодо групового облСЦку активСЦв.

  ПрискоренСЦ методи амортизацСЦСЧ самСЦ по собСЦ не мСЦстять стиВнмулСЦв до СЦнвестування на стагнуючому, низько- СЦ малоприбутВнковому виробництвСЦ. ЦСЦ методи в змозСЦВлпСЦдСЦгрСЦти» СЦнвесВнтицСЦйну активнСЦсть в уже СЦнвестованих, прибуткових пСЦдприСФмствах. В реальних умовах каталСЦзатором економСЦчного зростання СЦ вСЦдродження виробництва прискоренСЦ методи аморВнтизацСЦСЧ можуть стати у досить вузькому секторСЦ економСЦки. НаслСЦдок СЧх введення - пСЦдтримка вузького кола динамСЦчних, не обтяжених боргами фСЦрм, що не мають СЦнвестицСЦйних пСЦльг. Для них вСЦдкриваСФться можливСЦсть отримання додаткових податкових пСЦльг без трансформацСЦСЧ СЧх у капСЦтальнСЦ вкладення.

Державна амортизацСЦйна полСЦтика, передбачаючи СЦ готуВнючись до СЦнвестицСЦйного "сплеску», повинна забезпечувати максимальнСЦ свободи пСЦдприСФмницьким структурам у викоВнристаннСЦ "асних коштСЦв, але в реальних умовах законодавчСЦ "вишукування» в галузСЦ прискореноСЧ амортизацСЦСЧ передчаснСЦ СЦ кориснСЦ лише в теоретичному планСЦ.

ЗмСЦстом дСЦй Уряду в ситуацСЦСЧ, що склалася, маСФ стати провеВндення СЦнСЦцСЦатив з розробки стратегСЦчних документСЦв - КонВнцепцСЦСЧ державноСЧ амортизацСЦйноСЧ полСЦтики та Програми рефорВнмування амортизацСЦйноСЧ системи (довго-, середньо- та коротВнкостроковоСЧ). ЦСЦ стратегСЦчнСЦ документи повиннСЦ визначити осВнновнСЦ засади Закону УкраСЧни "Про амортизацСЦю» СЦ бути узгодВнженими з вСЦдповСЦдним роздСЦлом Закону УкраСЧни "Про оподатВнкування прибутку пСЦдприСФмств» та всСЦма СЦнструктивними й норВнмативними актами, що регламентують порядок оцСЦнки, СЦндекВнсацСЦСЧ основного капСЦталу, облСЦку його руху, зносу та амортизацСЦСЧ.

  СтратегСЦчнСЦ, законодавчСЦ та нормативно-СЦнструктивнСЦ доВнкументи, що регламентують механСЦзми побудови ефективноСЧ амортизацСЦйноСЧ системи,  на нашу думку,  мають мСЦстити такСЦ вихСЦднСЦ полоВнження:

1. АмортизацСЦйна полСЦтика перехСЦдного перСЦоду повинна органСЦчно поСФднувати директивнСЦ та ринковСЦ важелСЦ при поВнсиленнСЦ останнСЦх. Це здСЦйснюСФться на основСЦ послСЦдовноСЧ регВнламентацСЦСЧ механСЦзмСЦв лСЦбералСЦзацСЦСЧ амортизацСЦйноСЧ системи, яка гнучко змСЦнюСФться залежно вСЦд реальних економСЦчних процесСЦв. Мета реформацСЦСЧ в цСЦй галузСЦ тАФ активСЦзацСЦя СЦнвесВнтицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ, фСЦнансове оздоровлення пСЦдприСФмств, перехСЦд на СЦнновацСЦйно-технологСЦчний шлях розвитку, пСЦдвиВнщення дСЦловоСЧ активностСЦ суб'СФктСЦв господарювання.

Державна амортизацСЦйна полСЦтика повинна створювати переваги для зростання "асних джерел капСЦталовкладень вСЦдповСЦдно СЦ залежно вСЦд стратегСЦСЧ та прСЦоритетСЦв структурноСЧ та науково-технологСЦчноСЧ полСЦтики у точках економСЦчного зростання, в яких краСЧна маСФ конкурентнСЦ переваги, а також в СЦмпортозамСЦнюючому виробництвСЦ.

2. Держава маСФ регламентувати принципи побудови амортизацСЦйноСЧ системи спецСЦальним Законом УкраСЧни "Про амортизацСЦю», в якому амортизацСЦя трактуСФться як екоВнномСЦчний процес вСЦдтворення основного капСЦталу суб'СФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ. Закон визначаСФ основнСЦ правила наВнрахування СЦ використання амортизацСЦСЧ (класифСЦкацСЦя основВнного капСЦталу, середнСЦ нормативнСЦ термСЦни використання та допустимий дСЦапазон вСЦдхилень, перелСЦк та порядок застосуВнвання рСЦзних методСЦв амортизацСЦСЧ, умови списання та зарахуВнвання активСЦв на баланс, зобов'язання щодо цСЦльового викориВнстання амортизацСЦСЧ, тощо) СЦ надаСФ певнСЦ свободи суб'СФктам госВнподарювання у виборСЦ прийнятного для них режиму списання основного капСЦталу. ВСЦдповСЦдний роздСЦл Закону УкраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств» маСФ визначати лише режим вилучення амортизацСЦйних сум з-пСЦд оподаткування.

3. Законодавче затверджений порядок амортизацСЦСЧ маСФ позбутися недолСЦкСЦв дСЦючоСЧ методологСЦСЧ, для цього вСЦн повиВннен передбачати;

тАв прийняття за базу нарахування амортизацСЦСЧ первСЦсноСЧ (а не залишковоСЧ) вартостСЦ основного капСЦталу;

тАв вСЦдродження пооб'СФктного облСЦку активСЦв на СЦндивСЦдуВнальних рахунках;

тАв класифСЦкацСЦю основного капСЦталу на функцСЦональнСЦй основСЦ з урахуванням його галузевоСЧ специфСЦки;

тАв визначення групових норм згСЦдно з функцСЦональною клаВнсифСЦкацСЦСФю основного капСЦталу. При нарахуваннСЦ амортизацСЦСЧ вони мають застосовуватись у визначеному дСЦапазонСЦ колиВнвань (коридорСЦ) залежно вСЦд конкретних умов експлуатацСЦСЧ;

тАв заборону на безповоротне вилучення коштСЦв амортиВнзацСЦйного фонду в будь-якСЦй формСЦ;

тАв введення вСЦдповСЦдно до стратегСЦСЧ прСЦоритетСЦв структурВнноСЧ та науково-технологСЦчноСЧ полСЦтики пСЦльг з податку на прибуток, що спрямовуСФться на реСЦнвестування. Ця пСЦльга прямоСЧ дСЦСЧ маСФ активно використовуватися, поки виробВнництво не вийде на траСФкторСЦю сталого економСЦчного зросВнтання, в умовах якого природно набуватимуть розповсюдВнження прискоренСЦ методи амортизацСЦСЧ;

тАв скорочення обмежень на використання прискореноСЧ амортизацСЦСЧ, дозвСЦл пСЦдприСФмствам самостСЦйно обирати метоВнди амортизацСЦСЧ та вСЦльно переходити з прискорених методСЦв на рСЦвномСЦрнСЦ у будь-який час;

тАв перехСЦд до вСЦдокремлених стандартСЦв облСЦку для оподаткуВнвання СЦ зовнСЦшнСЦх користувачСЦв; для цього систему облСЦку реглаВнментувати таким чином: у собСЦвартСЦсть включаються всСЦ фактичнСЦ капСЦтальнСЦ витрати, а для цСЦлей оподаткування вони приймаютьВнся з урахуванням затверджених норм СЦ у встановлених межах.


ВнВисновки

Дана робота розкриваСФ сутнСЦсть амортизацСЦйних вСЦдрахувань, що полягаСФ в здатностСЦ вСЦдтворювати основнСЦ фонди, оновлювати СЧх. У роботСЦ поданСЦ характеристики рСЦзних видСЦв амортизацСЦСЧ, що використовуються в залежностСЦ вСЦд виду СЦ строку служби основних фондСЦв. Розкриття видСЦв СЦ методСЦв аналСЦзу амортизацСЦйних вСЦдрахувань, шляхСЦв СЧх удосконалення даСФ змогу використати цей матерСЦал на практицСЦ для вивчення економСЦчних можливостей конкурентного пСЦдприСФмства.

При  розрахунку норм амортизацСЦСЧ дуже важливо правильно визначити економСЦчно доцСЦльний строк служби основних фондСЦв з урахуванням СЧх довговСЦчностСЦ, морального зносу, перспективних планСЦв технСЦчного переобладнання, балансу устаткування, можливостей модернСЦзацСЦСЧ СЦ капСЦтального ремонту.

Особливо слСЦд вСЦдмСЦтити, що вибСЦр методу амортизацСЦСЧ основних фондСЦв повинен базуватися на розробцСЦ бСЦзнес - плану дСЦяльностСЦ пСЦдриСФмства протягом амортизацСЦйного перСЦоду СЦ врахувати темпи зростання обсягСЦв дСЦяльностСЦ та СЧСЧ доходностСЦ, темпи зростання поточних витрат, змСЦни в податковСЦй полСЦтицСЦ держави або податковому статусСЦ пСЦдприСФмства, необхСЦднСЦсть та час виконання фСЦнансових зобовтАЩязань, джерелом покриття яких СФ чистий прибуток пСЦдприСФмства або проведення капСЦтальних витрат за рахунок прибутку. НеобхСЦдно врахувати прогнозований перСЦод експлуатацСЦСЧ обтАЩСФкта амортизацСЦСЧ до його лСЦквСЦдацСЦСЧ або продажу, можливу цСЦну реалСЦзацСЦСЧ обтАЩСФкта амортизацСЦСЧ, потребу в формуваннСЦ "асних фСЦнансових ресурсСЦв протягом амортизацСЦйного перСЦоду.

КрСЦм того, треба мати на увазСЦ, що в рядСЦ галузей норми амортизацСЦСЧ можуть бути пСЦдвищенСЦ чи пониженСЦ також у залежностСЦ вСЦд технологСЦчних особливостей виробництва, режиму СЦ змСЦнностСЦ устаткування, ступеню навантаження СЦ фСЦзичного обтАЩСФму виконуваних робСЦт, умов зовнСЦшнього середовища, географСЦчного розмСЦщення обтАЩСФктСЦв та СЦнших факторСЦв.

   ПроаналСЦзувавши практичнСЦ проблеми управлСЦння амортизацСЦСФю основних фондСЦв можемо зробити висновки, наслСЦдком  лСЦбералСЦзацСЦСЧ державноСЧ амортизацСЦйноСЧ полСЦтики та орСЦСФнтацСЦСЧ системи амортизацСЦСЧ на захСЦднСЦ станВндарти, розпочатих у краСЧнСЦ СЦз середини 1997, стало значне поВнслаблення СЦнвестицСЦйного потенцСЦалу амортизацСЦйноСЧ систеВнми та СЧСЧ безпосереднСФ пСЦдпорядкування СЦнтересам бюджетно-податковоСЧ полСЦтики.

НайсуттСФвСЦшСЦ з низ:

- пСЦдприСФмствам, за наявностСЦ серед них великоСЧ кСЦлькостСЦ збиткових, нав'язали тСЦльки прискорену аморгизацСЦю, хоч вона даСФ переваги лише рентабельним пСЦдприСФмствам. При цьому не було дано визначення прискореноСЧ амортизацСЦСЧ;

- не було визначено галузСЦ застосування СЦ мета фСЦскальноСЧ та економСЦчноСЧ амортизацСЦСЧ, а кСЦлькСЦсть норм амортизацСЦСЧ була невиправдано дуже скорочена (приблизно з 1400 до 4) за наявностСЦ великих вСЦдмСЦнностей у довговСЦчностСЦ та умовах вСЦдтворення окремих засобСЦв працСЦ;

-для бСЦльшостСЦ видСЦв основних фондСЦв було здСЦйснено перехСЦд вСЦд неприскореного рСЦвномСЦрного методу нарахування амортизацСЦСЧ до прискореного методу залишку, який зменшуСФться. В умовах же застосування прискореноСЧ амортизацСЦСЧ на пСЦдприСФмствах мають визначати своСЧ справжнСЦ затрати, пов'язанСЦ з вСЦдтворенням засобСЦв працСЦ, СЦ уточнювати таким чином витрати виробництва;

- практично повнСЦстю пСЦдприСФмства вСЦдмовилися вСЦд використання неприскореноСЧ амортизацСЦСЧ без належних пСЦдстав;

- введення групового облСЦку нарахування амортизацСЦСЧ для основних фондСЦв другоСЧ СЦ третьоСЧ груп, по-сутСЦ, зруйнувало СЧх пооб'СФктний облСЦк;

- до складу амортизованих основних засобСЦв включили вузли РЖ запаснСЦ частини для автомобСЦлСЦв, якСЦ не входять до комплекту СЧх поставки, що суперечить економСЦчнСЦй теорСЦСЧ;

-для основних фондСЦв другоСЧ СЦ третьоСЧ груп, що амортизуються методом залишку, який зменшуСФться, не було передбачено перехСЦд до одноразового списання залишковоСЧ вартостСЦ. ВнаслСЦдок високих темпСЦв нарахування амортизацСЦСЧ у першСЦ роки амортиВнзацСЦйний перСЦод розтягуСФться до нескСЦнченностСЦ. Виявився химерний симбСЦоз прискореноСЧ СЦ уповСЦльненоСЧ амортизацСЦСЧ;

- основнСЦ фонди збСЦльшуються на величину затрат, пов'язаних з проведенням усСЦх видСЦв ремонтСЦв, реконструкцСЦСЧ, модернСЦзацСЦСЧ. Таким чином, було введено два джерела фСЦнансування затрат на ремонти - за рахунок собСЦвартостСЦ та амортизацСЦйних вСЦдрахувань, що ускладнюСФ облСЦк СЦ знижуСФ СЦнвестицСЦйнСЦ можливостСЦ пСЦдприСФмств;

- не було введено механСЦзм об'СФктивноСЧ СЦ своСФчасноСЧ переоцСЦнки основних фондСЦв.

    ПротирСЦччя СЦнтересСЦв СЦнвестицСЦйноСЧ та бюджетно-податВнковоСЧ полСЦтики вСЦдбуваСФться в умовах безперервного загостВнрення кризи в СЦнвестицСЦйнСЦй сферСЦ СЦ скорочення "асних та СЦноземних джерел фСЦнансування капСЦталовкладень. Тому поВндолання цього протирСЦччя - необхСЦдна умова економСЦчного зростання СЦ нагальна сучасна проблема, вирСЦшення якоСЧ маСФ здСЦйснюватися на пСЦдставСЦ всебСЦчного врахування реальних процесСЦв вСЦдтворення капСЦталу в умовах фСЦнансовоСЧ неВнстабСЦльностСЦ та СЦнвестицСЦйноСЧ кризи. Головна причина СЦстотного послаблення СЦнвестицСЦйного потенцСЦалу амортизацСЦйноСЧ системи протягом останнСЦх двох рокСЦв - помилковСЦ рСЦшення, покладенСЦ в основу розробки нормативно-методичного забезпечення державноСЧ амортиВнзацСЦйноСЧ полСЦтики СЦ, як наслСЦдок - повний вСЦдрив останньоСЧ вСЦд реальних процесСЦв вСЦдтворення активСЦв та конкретних умов СЧх експлуатацСЦСЧ.

   Законодавча та нормативно-методична база, що регулюСФ процеси облСЦку та амортизацСЦСЧ активСЦв (стаття 8.3.5 Закону УкВнраСЧни "Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмствтАЭ у редакцСЦСЧ вСЦд 22.05.97, РЖнструкцСЦя МСЦнфСЦну УкраСЧни з бухгалтерського облСЦку балансовоСЧ вартостСЦ груп основних фондСЦв вСЦд 24.07.97 та РЖнструкцСЦя з облСЦку основних засобСЦв бюджетних установ вСЦд 01.01.98), не опираСФться на довгострокову концепцСЦю рефорВнмування амортизацСЦйноСЧ системи СЦ не пСЦдготовлена до практичВнного використання. Вона бСЦльше опрацьована з позицСЦй опоВндаткування та приватизацСЦСЧ, а не з позицСЦй вСЦдтворення активСЦв СЦ технологСЦчного оновлення виробництва. Тому амортизацСЦйна полСЦтика останнСЦх рокСЦв не сприяСФ, а протидСЦСФ накопиченню ре-новацСЦйних ресурсСЦв та руйнуСФ на пСЦдприСФмствах фСЦнансову баВнзу капСЦталоутворення як основу досягнення позитивноСЧ екоВнномСЦчноСЧ динамСЦки та економСЦчного зростання.

НайсуттСФвСЦший недолСЦк новоСЧ амортизацСЦйноСЧ полСЦтики, що провокуСФ рСЦзноманСЦтнСЦ протирСЦччя, труднощСЦ та параВндокси у поточнСЦй практицСЦ нарахування та використання амортизацСЦСЧ, - СЧСЧ концептуальна невизначенСЦсть.

СтратегСЦчнСЦ, законодавчСЦ та нормативно-СЦнструктивнСЦ доВнкументи, що регламентують механСЦзми побудови ефективноСЧ амортизацСЦйноСЧ системи,  на нашу думку,  мають мСЦстити такСЦ вихСЦднСЦ полоВнження:

 1. АмортизацСЦйна полСЦтика перехСЦдного перСЦоду повинна органСЦчно поСФднувати директивнСЦ та ринковСЦ важелСЦ при поВнсиленнСЦ останнСЦх.
 2. Держава маСФ регламентувати принципи побудови амортизацСЦйноСЧ системи спецСЦальним Законом УкраСЧни "Про амортизацСЦю».
 3. Законодавче затверджений порядок амортизацСЦСЧ маСФ позбутися недолСЦкСЦв дСЦючоСЧ методологСЦСЧ.
Додатки
Рисунок 1

Види фСЦзичного спрацювання СЦ технСЦко - економСЦчного старСЦння засобСЦв працСЦ та форми СЧх усунення.
                
Таблиця 1


ВСЦдмСЦнностСЦ в порядку амортизацСЦСЧ основних фондСЦв та нематерСЦальних нематерСЦальних активСЦв пСЦдприСФмства в перСЦод до СЦ пСЦсля 1.07.1997 р.


ВСЦдмСЦнностСЦ

Порядок амортизацСЦСЧ, що дСЦяв до 1.07.1997 р.

Порядок амортизацСЦСЧ, що дСЦСФ з 1.07.1997 р.

 1. Суть поняття

амортизацСЦСЧ

Погашення вартостСЦ основних засобСЦв шляхом вСЦднесення зноВнсу (амортизацСЦСЧ) за затверджеВн ними нормами на витрати ви робництва (обСЦгу) протягом термСЦну, за який первСЦсна вар тСЦсть повнСЦстю переноситься на витрати виробництва та обСЦгу. Вн

Поступове вСЦднесення витрат на придбання основних фондСЦв, СЧх виготовлення або полСЦпшення, на зменшення скоригованого доходу платника податку в межах певних норм.

2. Об'СФкт амортизацСЦСЧ.Вн

Балансова вартСЦсть основних засобСЦв та нематерСЦальних активСЦв.

Витрати на придбання, виготовлення та полСЦпшення основних фондСЦв та нематерСЦальних активСЦв. Вн

3. НаслСЦдки амортизацСЦСЧ для визначення поВн датковоСЧ бази.

ВСЦдносилась на витрати виробництва (обСЦгу) СЦ, вСЦдповСЦдно,Вн зменшувала балансовий прибуток пСЦдприСФмства.Вн

ВСЦдноситься на зменшення скоригованого валового доходу платника податку.

4. Процедура облСЦку основних фондСЦв та нарахування амортизацСЦСЧ.ВнВн

Складна, диференцСЦйованСЦ норми амортизацСЦСЧ за видами осВнновних фондСЦв, потреба в по-об'СФктному облСЦку.

Спрощена, СФдинСЦ норми аморВнтизацСЦСЧ в рамках 3 груп основних фондСЦв, пооб'СФктний облСЦк тСЦльки щодо основних фондСЦв групи 1.

5. МожливСЦсть СЦндексацСЦСЧ вартоВнстСЦ.

За рСЦшенням МСЦнСЦстерства фСЦнансСЦв УкраСЧни.Вн

МожливСЦсть проведення щорСЦчноСЧ СЦндексацСЦСЧ з урахуванням СЦндексу СЦнфляцСЦСЧ вСЦдповСЦдного року, при умовСЦ, що РЖСЦнф>1,1.

6. МожливСЦсть проведення приВнскореноСЧ амортиВнзацСЦСЧ.

За встановленним перелСЦком основних фондСЦв СЦз застосуванВнням встановлених норм аморВнтизацСЦСЧ, збСЦльшених вдвСЦчСЦ.

За основними фондами групи 3, що придбанСЦ пСЦсля 1.07.1997 р. за диференцьованими (по роках, експлуатацСЦСЧ) нормами амортизацСЦСЧ.

7. МожливСЦсть

амортизацСЦСЧ полСЦпшень основних фондСЦв.

Витрати на капСЦтальний ремонт пСЦдлягають амортизацСЦСЧ в

загальному порядку, витрати

на поточний ремонт в повному обсязСЦ вСЦдносяться на витрати (собСЦвартСЦсть).

У розмСЦрах, що не перевищуВнють 5% сукупноСЧ балансовоСЧ

вартостСЦ, в повному обсязСЦ вСЦдВнносяться до валових витрат у перСЦодСЦ СЧх проведення. В СЦнших випадках - збСЦльшують балансову вартСЦсть та амортизуються

в загальному порядку.

8.ОсобливостСЦ

амортизацСЦСЧ легкових автомобСЦВн

лСЦв.

Не СЦснувало.

Витрати на придбання, ремонт, та модернСЦзацСЦСЧ легкових автомобСЦлСЦв, крСЦм пСЦдприСФмств, що наВн

дають платнСЦ послуги з перевеВнзення. Не пСЦдлягають амортизаВн

цСЦСЧ та проводяться за рахунок прибутку.

9. ОсобливостСЦ

амортизацСЦСЧ не

виробничих

основних фондСЦв.

За рахунок чистого прибутку.

АмортизацСЦя не передбачена законодавством.
10.ОсобливостСЦ

амортизацСЦСЧ при виведенСЦ з експлуатацСЦСЧ.

На час виведення з експлуатаВнцСЦСЧ амортизацСЦя не проводиться.

У разСЦ лСЦквСЦдацСЦСЧ, капСЦтального ремонту, реконструкцСЦСЧ або консервацСЦСЧ за рСЦшенням пСЦдприСФмства або КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни на час виведення основних фондСЦв групи 1 амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування не нараховуються. По СЦнших групах - балансова вартСЦсть не змСЦнюСФВн ться, амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування нараховуються. У разСЦ вимушеноСЧ замСЦни з незалежних обставин:

а) балансова вартСЦсть об'СФкта групи 1, що пСЦдлягаСФ вимушенСЦй замСЦнСЦ, збСЦльшуСФ валовСЦ витрати певного перСЦоду;

б) балансова вартСЦсть груп 2,3 не змСЦнюСФться, амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування нараховуються.

11.ОсобливостСЦ амортизацСЦСЧ осВн

новних фондСЦв, що введенСЦ в експлуатацСЦю до 1.07.1997р.

Не визначенСЦ.

ВстановленСЦ норми амортизацСЦСЧ використовуються до залишкоВнвоСЧ вартостСЦ основних фондСЦв на 1.07.1997 р.

12. ТривалСЦсть амортизацСЦйно-го перСЦоду.

Нормативний термСЦн експлуаВнтацСЦСЧ.

по групСЦ 1 -до досягнення одним о'СФктом вартостСЦ 100 неоподаткованих

мСЦнСЦмумСЦв доходСЦв громадян.

по групСЦ 2

до досягнення балансовоСЧ вартостСЦ групи нульового значення.


МазаракСЦ А.А. ЕкономСЦка торговельного пСЦдприСФмства. ПСЦдручник для вузСЦв. - К.: " Хрещатик тАЭ,1999. - с.650 - 651
РЖ. Створення основних фондСЦв

II. ПСЦдготовка до експлуатацСЦСЧ

IV. Завершення експлуатацСЦСЧ основних фондСЦв

IIРЖ. ЕксплуатацСЦя основних фондСЦв


Рис. 2. СтадСЦСЧ та етапи циклу вСЦдтворення основних фондСЦв торговельного пСЦдприСФмства


Рисунок 3

Фактори, що обумовлюють обсяги амортизацСЦйних вСЦдрахувань.


Рисунок 4


КласифСЦкацСЦя методСЦв амортизацСЦСЧ основних засобСЦв
Список використаноСЧ лСЦтератури:

 1. Про оподаткування прибутку пСЦдприСФмств: Закон УкраСЧни згСЦдно постанови ВР №325/94 - ВР вСЦд 28.12.94. РЖз змСЦнами внесеними згСЦдно СЦз законом №1559 - III ( 1559 - 14 ) вСЦд 16.03.2000.
 1. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев, МП" ИТЕМлтд тАЭ, СП" АДЕФ - Украина тАЭ, 1996 - 534с.
 2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.:" Ника - Центр тАЭ,2000. - 512с.
 3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.:ИЭП, 1996. - 128с.
 4. ЕкономСЦка пСЦдприСФмства: ПСЦдручник. - В 2т. т1 / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: Вид-во" Хвиля - Прес тАЭ, Донецьк: Мале пСЦдприСФмство" Поиск тАЭ, Т-во книголюбСЦв,1995. - 400с.
 5. Коробов М.Я. ФСЦнанси промислового пСЦдприСФмства: ПСЦдручник. - К.: ЛибСЦдь, 1995. - 160с.
 6. Котенко Л.Н., Чебанов Н.В. Учет основных фондов и нематериальных активов. - К.:ЦСП" Компас тАЭ,1996. - 144с.
 7. МазаракСЦ А.А. ЕкономСЦка торговельного пСЦдприСФмства. ПСЦдручник для вузСЦв. - К.: " Хрещатик тАЭ,1999. - 800с.
 8. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1996. - 447с.
 9. Производственный потенциал: обновление и использование / Н.И.Иванов. - К.: Наукова думка,1989. - 256с.
 10. Ушакова Н.М., ЛСЦгоненко Л.О. ФСЦнанси пСЦдприСФмства: Опорний    конспект лекцСЦй. - К.: Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня ВЦ  КДТЕУ,1998. - 120с.
 11. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б.Поляк,         И.А.Акодис, Т.А.Краева и др.; Под ред. проф. Г.Б.Полякова. - М.: Финансы, ЮНИТИ,1997. - 518с.
 12. Финансы предприятий: Учебное пособие / Е.И.Бородина, Ю.С.голикова; под ред. Е.И.Бородиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1995. - 208с.
 13. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. - М.: ИНФРА - М,1997. - 416с.
 14. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М.Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 367с.
 15. Безуглий А. Про вилучення амортизацСЦйних вСЦдрахувань пСЦдприСФмств // ЕкономСЦка УкраСЧни. - 1999. - №5. - с.36 - 43
 16. Безуглий А. Про вилучення частини амортизацСЦйних вСЦдрахувань та використання потужностей пСЦдприСФмств // ЕкономСЦка УкраСЧни. - 2000. - №1. - с.34 - 40
 17. Безуглий А. Риск экологических катастроф и амортизационная политика // Бизнес Информ. - 1998. - №16. - с.57 - 61
 18. Васильченко Г. Формування СЦнвестицСЦйних ресурсСЦв в УкраСЧнСЦ // ЕкономСЦчний часопис. - 1999. - № 2. - с.24 - 27
 19. Вишневецький В., Липницький В., Липницький Д. Про новий порядок амортизацСЦСЧ основних фондСЦв // ЕкономСЦка УкраСЧни. - 1998. - №3. - с.42 - 47
 20. Губачова О.,Обираемо метод нарахування амортизацСЦСЧ основних засобСЦв.-2000. - №11.-с.42-47
 21. Знайко Ю. 19 февраля заплати амортналог! // Все о бухгалтерском учете. - 1999. - №15. - с.20
 22. Лях Л., Короткевич О. Основне протирСЦччя державноСЧ амортизацСЦйноСЧ полСЦтики та шляхи подолання // РДкономСЦст.-№3,-2000,-с. 104
 23. Орлов П., Орлов С. Державна амортизацСЦйна полСЦтика // ЕкономСЦка УкраСЧни. - 1998. - №8. - с.31 - 37
 24. Орлов П., Орлов С. Прискорена амортизацСЦя СЦ прискорене спрацювання основних фондСЦв // ЕкономСЦка УкраСЧни. - 1999. - №5. - с.30 - 36
 25. Орлов П., Орлов С. Державна амортизацСЦйна полСЦтика та СЧСЧ вСЦдбиття в стандартах бухгалтерського облСЦку //ЕкономСЦка УкраСЧни.-2000. -№3.-с.30-35
 26. Степовой А. Строительство основных фондов, прочие затраты и их амортизация // Все о бухгалтерском учете. - 1999. - №40. - с.25
 27. Трунова Е. Как правильно россчитать амортизационный взнос за месяц // Все о бухгалтерском учете. - 1999. - №44. - с.29
 28. Хмелевський РД. АмортизацСЦйна полСЦтика й оновлення промислово-виробничих основних фондСЦв // ЕкономСЦка УкраСЧни. - 1999. - №3. - с.41 - 47
 29. Чуй РЖ.Р. ФСЦнансовий стан пСЦдприСФмства // ФСЦнансСЦ УкраСЧни. - 1999. - №11. - 27 - 31с.
Страницы: Назад 1 Вперед