РЖнформацСЦйнСЦ системи СЦ технологСЦСЧ у фСЦнансових установах

реферат: Банковское дело

Документы: [1]   Word-33332.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МРЖНРЖСТЕРСТВО  ОСВРЖТИ  РЖ  НАУКИ  УКРАРЗНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ТЕХНОЛОГРЖЧНИЙ  УНРЖВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ   ПЕРЕПРЖДГОТОВКИ   ФАХРЖВЦРЖВК О Н Т Р О Л Ь Н А     Р О Б О Т А

по диiиплСЦнСЦ  Вл РЖнформацСЦйнСЦ системи СЦ технологСЦСЧ у фСЦнансових установах »
Слухач:............................................Сидоркевич   Дмитро  РЖванович


СпецСЦальнСЦсть,  група:....................ЗФ - 02 ( фСЦнанси )


КерСЦвник:..........................................Бережная Леся ВСЦталСЦСФвна

                                                                    Результат,  дата:РеСФстрацСЦйний  номер,  дата:м. Черкаси

2002 р.
З  М  РЖ  С  Т1.  Характеристика й аналСЦз об`СФкта дослСЦдження, його функцСЦональна структура. .........................................................................................тАжтАж..................................................................3  


2. Забеспечуюча структура. ......................................................................................................................6  


2.1. СпецСЦалСЦзованСЦ пСЦдсистеми АБС UniCorn. ...............................................................................6  


2.2. Загальна характеристика АБС "UniCornтАЭ. ..............................................................................7


2.3. ОсновнСЦ "астивостСЦ автоматизованСЦй банкСЦвськСЦй системСЦ (АБС). ...................10

2.4. Короткий огляд функцСЦй АБС UniCorn. .................................................................................13


2.5. ФункцСЦональна схема операцСЦйного дня АБС UniCorn. ............................................14


2.6. Програмно-технСЦчнСЦ засоби. ........................................................................................................21


ЛСЦтература .........................................................................................тАжтАж.........................................................25


1.  Характеристика й аналСЦз об`СФкта дослСЦдження, його функцСЦональна структура.


Банк використовуСФ Автоматизовану БанкСЦвську Систему "UnСЦсоrnтАЭ (далСЦ АБС) розробки АТ "ЮнСЦкорн» (СертифСЦкат НБУ № 2 вСЦд 04.01.1996 долСЦ).


Автоматизована БанкСЦвська Система UniCorn - багатокористувачева, мультивалютна, цСЦлосна система з високим рСЦвнем автоматизацСЦСЧ СЦ захищеностСЦ.

UniCorn  вирСЦшуСФ всСЦ питання "банкСЦвського портфелютАЭ:

 • Ведення рахункСЦв банку;
 • Обробка платСЦжного документообСЦгу;
 • Формування бухгалтерськоСЧ звСЦтностСЦ;
 • Ведення кредитних та депозитних договорСЦв;
 • АналСЦз дСЦяльностСЦ банку;
 • Система КлСЦСФнт-Банк


Склад АБС  "UniCornтАЭ

I. Базова пСЦдсистема операцСЦйного дня банку.

 1. АРМ "Центр керування платежами банкутАЭ (ЦУП):
 2. оперативне керування корсчетом, взаСФмодСЦя з Обл уп НБУ;
 3. надзвичайно ретельнСЦ процедури завершення дня СЦ "примСЦряннятАЭ запропонованих до проводки платежСЦв;
 4. прийом сеансСЦв вСЦд операционистов;
 5. розрахункова палата для фСЦлСЦй (у даний моментВа- 1-й, 3-й, 4-й СЦ похСЦдних вСЦд них моделей) СЦ безбалансових вСЦддСЦлень;
 6. межфилиальные проводки корпоративноСЧ платСЦжноСЧ системи;
 7. розрахунок вСЦдсоткСЦв, плати за електроннСЦ платежСЦ СЦ "КлСЦСФнт-БанктАЭ;
 8. коректування копСЦйок проводок нац. еквСЦвалента для обоеспечения валютного балансу;
 9. Система введення документСЦв (АРМ операциониста й операциониста-контролера):
 10. введення СЦ контроль документСЦв;
 11. ведення бази даних партнерСЦв СЦ призначень платежу;
 12. прийом дакументов вСЦд прикладних Армов, у тому числСЦ вСЦд "Банк-клСЦСФнттАЭ;
 13. формування операцСЦйних сеансСЦв на операциониста-контролера чи на ЦУП;
 14. Система "ОперацСЦйний архСЦв банкутАЭ:
 15. швидкий (за кСЦлька секунд) пошук проводок в архСЦвСЦ за рСЦк (чи бСЦльше);
 16. складання звСЦтСЦв за попереднСЦ перСЦоди;
 17. дСЦагностика архСЦву рахункСЦв СЦ рухСЦв;
 18. ДовСЦдково-СЦнформацСЦйна система;
 19. Система "БанкСЦвська звСЦтнСЦстьтАЭ:
 20. усСЦ стандартнСЦ звСЦти;
 21. aspla;
 22. консолСЦдована звСЦтнСЦсть з використанням даних фСЦлСЦй по завершенню дня;
 23. ПСЦдсистема аналСЦтичного облСЦку на збСЦрних рахунках:
 24. господарськСЦ матерСЦали;
 25. малоцСЦннСЦ СЦ быстриознашивающиеся предмети;
 26. основнСЦ фонди СЦ нематерСЦальнСЦ активи;
 27. господарська дСЦяльнСЦсть, контракти дебеторов СЦ кредиторСЦв;
 28. клСЦСФнтськСЦ ОВГЗ;
 29. звСЦтнСЦсть по аналСЦтичному облСЦку;
 30. АРМ "ТехнСЦчний администратрор банкСЦвськоСЧ системитАЭ:
 31. тонке керування повноваженнями користувача на рСЦвнСЦ задачСЦ, пункту меню, рахунка, часу, робСЦтника мСЦiя СЦ т.д.;
 32. система динамСЦчного дублювання даних, у тому числСЦ на безлСЦч локальних серверСЦв;
 33. керування створенням СЦ вСЦдновленням з откатных копСЦй;
 34. ЛСЦцензСЦйна СУБД ConteXt
 35. виконуюча система;
 36. документацСЦя (докладнСЦ посСЦбники користувача СЦ программмиста);
 37. бСЦблСЦотеки СЦ приклади програмування мовою C.
 38. ОперацСЦйна система типу UNIX:
 39. SCOВаOpenServerВа3 з електронною документацСЦСФю встановлюСФться без лСЦцензСЦСЧ;
 40. SCOВаOpenServerВа5Ва- лСЦцензСЦя СЦ документацСЦя здобуваються в SCO;
 41. ДодатковСЦ послуги:
 42. спадкування даних системи-попередницСЦ (конвертацСЦя);
 43. рекомендацСЦСЧ з придбання СЦ модернСЦзацСЦСЧ устаткування. При необхСЦдностСЦВа- комплектування устаткування СЦ проведення мережСЦ;
 44. початкова установка СЦ настроювання ОС UNIX СЦ мережСЦ;
 45. гарантСЦйне обслуговування;
 46. докладна документацСЦя на росСЦйськСЦй чи украСЧнськСЦй мовах, на чи дискетах на паперСЦ;
 47. своСФчасне вСЦдновлення програм СЦ документацСЦСЧ всвязи з вимогами НБУ СЦ побажаннями замовникСЦв. Завдання для автоматичного вСЦдновлення розсилаються електронною поштою, при необхСЦдностСЦВа- щодня;
 48. навчання користувачСЦв;
 49. "гаряча лСЦнСЦятАЭ щодня з 9:00 до 22:00.


2. Забеспечуюча структура .


2.1. СпецСЦалСЦзованСЦ пСЦдсистеми АБС UniCorn.

 1. ПСЦдсистема "Кредити СЦ депозититАЭ;
 2. ПСЦдсистема цСЦнних паперСЦв:
 3. АРМ "АкцСЦонери банкутАЭ;
 4. АРМ "ДепозитарСЦйтАЭ;
 5. Ведення клСЦСФнтських ОВГЗ на аналСЦтичних субрахунках;
 6. ПСЦдсистема касового вузла:
 7. АРМ "Касовий плантАЭ;
 8. АРМ касира;
 9. ОбмСЦнний пункт On-Line;
 10. ЗвСЦтнСЦсть СЦ аналСЦз дСЦяльностСЦ обмСЦнних пунктСЦв;
 11. Картотека обов'язкових платежСЦв ДО2;
 12. Поштова служба:
 13. NbuMail-UNIX, сумСЦсна з поштою НБУ (uupc, ProCarry, Астра);
 14. Корпоративна пошта;
 15. ВзаСФмодСЦя з телексною мережею;
 16. Структурована бСЦблСЦотека корпоративноСЧ пошти СЦ пошти НБУ;
 17. ПСЦдсистема взаСФмодСЦСЧ з клСЦСФнтами:
 18. АдмСЦнСЦстратор пСЦдсистеми "КлСЦСФнт-БанктАЭ;
 19. розсилання виписок СЦ СЦнших документСЦв електронною поштою (СЦз шифруванням СЦ електронним пСЦдписом згСЦдно росСЦйського ДСТ Р3410);
 20. робоче мСЦiе клСЦСФнта "КлСЦСФнт-БанктАЭ Off-Line PAYT для DOS СЦ Wind0ws;
 21. робоче мСЦiе клСЦСФнта "КлСЦСФнт-БанктАЭ Off-Line FastPay для Wind0ws;
 22. робоче мСЦiе клСЦСФнта "КлСЦСФнт-БанктАЭ On-Line для UNIX;
 23. термСЦнал самообслуговування клСЦСФнта-власника кодованого рахунка;
 24. ПСЦдсистема персоналу банку
 25. АРМ "Зарплата спСЦвробСЦтникСЦв банкутАЭ;
 26. АРМ "Кадри»
 27. АРМ аналСЦтичноСЧ звСЦтностСЦ;
 28. АРМ брокера валютноСЧ бСЦржСЦ;
 29. ПСЦдсистема динамСЦчноСЧ взаСФмодСЦСЧ з фСЦлСЦями:
 30. складання динамСЦчних консолСЦдованих звСЦтСЦв;
 31. динамСЦчний контроль повноважень користувачСЦв фСЦлСЦСЧ спСЦвробСЦтником служби безпеки головноСЧ контори;
 32. контроль спСЦвробСЦтником головноСЧ контори обраних проводок фСЦлСЦСЧ, самостСЦйно взаСФмодСЦючого СЦз СЭП.


ВартСЦсть, термСЦни СЦ порядок оплати узгоджуються з посСЦбником АТ "ЮникорнтАЭ у кожнСЦм конкретному випадку. Для фСЦлСЦй СЦ додаткових серверСЦв передбаченСЦ значнСЦ знижки.

ВартСЦсть базовоСЧ пСЦдсистеми версСЦСЧ 4.хВа- еквСЦвалент менш 15Ватис. USD.

ВартСЦсть повноСЧ системи версСЦСЧ 4.хВа- еквСЦвалент менш 35Ватис. USD.


2.2. Загальна характеристика АБС "UniCornтАЭ.

       Автоматизована банкСЦвська система (АБС) UniCorn - многопользовательская, многовалютная, цСЦлСЦсна система з високим рСЦвнем автоматизацСЦСЧ СЦ захищеностСЦ. UniCorn вирСЦшуСФ всСЦ питання "банкСЦвського портфеля":

 1. - ведення рахункСЦв банку;
 2. - обробка платСЦжного документообСЦгу;
 3. - формування бухгалтерськоСЧ звСЦтностСЦ;
 4. - ведення договорСЦв;
 5. - розрахункова палата для фСЦлСЦй;
 6. - аналСЦз дСЦяльностСЦ банку.

       Платформою для UniCorn обрана ОС UNIX - задовольняюча свСЦтовим традицСЦям побудови банкСЦвських систем, що забезпечуСФ апаратну невибагливСЦсть технСЦчного рСЦшення, автоматичне рСЦшення всСЦх комунСЦкацСЦйних питань, природне масштабирование, багаторСЦвневу захист вСЦд несанкцСЦонованого чи неквалСЦфСЦкованого доступу, можливСЦсть автономного виконання робСЦт у заданий час (виписки клСЦСФнтам, пошта, дублювання й СЦн.) без участСЦ оператора.

       UniCorn можна установити усього на одному серверСЦ Pentium/100 (мСЦнСЦмальна конфСЦгурацСЦя, що забезпечуСФ продуктивнСЦсть базовоСЧ пСЦдсистеми до 3-х тисяч банкСЦвських транзакций у день) СЦ нарощувати надалСЦ потужнСЦсть сервера СЦ банкСЦвську корпоративну мережу для обслуговування сотень користувачСЦв.

       Будь-яка конфСЦгурацСЦя устаткування даСФ можливСЦсть:

 1. пСЦдтримувати територСЦально розосередженСЦ пСЦдроздСЦли;
 2. забезпечити роботу фСЦлСЦй 0-3 СЦ похСЦдних вСЦд них моделей СЭП НБУ;
 3. забезпечити роботу декСЦлькох фСЦлСЦй без номера по МФО СЦ кореспондентського рахунка в обласному керуваннСЦ НБУ, представлених у балансСЦ банку дСЦапазоном рахункСЦв або одним корсчетом;
 4. зв'язати всСЦ пСЦдроздСЦли в СФдину СЦнформацСЦйно-аналСЦтичну систему, що дозволяСФ всСЦм користувачам системи ( вСЦд клСЦСФнта до керуючого банком ( легко, швидко, зручно одержувати повну СЦнформацСЦю з усСЦм (у рамках допуску) балансововым лицьовим СЦ позабалансовим рахункам за весь архСЦвний перСЦод.

       UniCorn маСФ дружнСЦй користувальницький СЦнтерфейс, що забезпечуСФ швидкСЦсть освоСФння СЦ легкСЦсть використання, не потребуючого знання UNIX. Робоче мСЦiе користувача може бути реалСЦзоване на широкому класСЦ устаткування ( вСЦд дешевого алфавСЦтно-цифрового термСЦнала до могутньоСЧ WIND0WS-станцСЦСЧ. При цьому дСЦСЧ СЦ доступ строго регламентованСЦ СЦ протоколюються. Кожен користувач одержуСФ пСЦдказку про правильнСЦ дСЦСЧ, прапори наявностСЦ/вСЦдсутностСЦ необхСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ.

       Система вСЦдкрита для зв'язку з СЦншими Арм-ми СЦ системами як пСЦд UNIX, так СЦ пСЦд ДОС, WIND0WS, OS/2 СЦ т.д. ДопускаСФться робота UniCorn на тСЦм же серверСЦ, де встановлене програмне забезпечення S.W.I.F.T. В даний момент UniCorn успСЦшно взаСФмодСЦСФ СЦз шСЦстьма системами "Банк-КлСЦСФнттАЭ рСЦзних виробникСЦв.

       УсСЦ програми СЦ данСЦ UniCorn знаходяться на UNIX-серверСЦ. Користувач на своСЧй робочСЦй станцСЦСЧ не виконуСФ нСЦяких операцСЦй модифСЦкацСЦСЧ даних, що знСЦмаСФ безлСЦч проблем захисту, дублювання, недолСЦку мережних СЦ обчислювальних ресурсСЦв. АрхСЦтектура UniCornВа- "Хост-Терминал» вСЦдповСЦдаСФ вистражданому свСЦтовою практикою автоматизацСЦСЧ банкСЦвськоСЧ справи принципу "Один банк - один комп'ютертАЭ.
       Нижче представлена схема архСЦтектури корпоративноСЧ мережСЦ UniCorn.
2.3. ОсновнСЦ "астивостСЦ автоматизованСЦй банкСЦвськСЦй системСЦ (АБС).

При проектуваннСЦ СЦ виборСЦ АБС необхСЦдно було врахувати ряд вимог. ПерелСЦчимо СЦ коротко прокоментуСФмо найбСЦльш важливСЦ з них.

       КомплекснСЦсть рСЦшень в областСЦ автоматизацСЦСЧ

НавСЦть невеликому банку вже немислимо обмежитися автоматизацСЦСФю тСЦльки робСЦт з операцСЦйного дня, оскСЦльки росте складнСЦсть СЦ обсяг взаСФмодСЦСЧ мСЦж рСЦзними службами банку. Актуальним стаСФ впровадження цСЦлСЦсноСЧ автоматизованоСЧ банкСЦвськоСЧ системи (АБС), що поСФднуСФ рСЦшення всСЦх питань "банкСЦвського портфеля". При цьому необхСЦдно подбати про СФднСЦсть СЦнформацСЦйного простору для рСЦзних компонентСЦв такий АБС. ВсСЦ АРМы UniCorn використовують загальнСЦ СЦнформацСЦйно-довСЦдкову базу й операцСЦйний архСЦв, що обновляються автоматично.

       ПСЦдтримка довСЦльного числа варСЦантСЦв структури банку

Нарощування банкСЦвських послуг спричиняСФ поява нових структурних пСЦдроздСЦлСЦв, найчастСЦше рознесених територСЦально. У залежностСЦ вСЦд виконуваних задач система UniCorn дозволяСФ вести роботу в режимСЦ автоматичного вСЦдновлення СЦнформацСЦСЧ на локальному серверСЦ поза залежнСЦстю вСЦд територСЦального розташування. UniCorn пСЦдтримуСФ роботу всСЦх типСЦв фСЦлСЦй, офСЦцСЦйно разрешёных на УкраСЧнСЦ, безбалансового вСЦддСЦлення, а також фСЦлСЦСЧВа- юридичноСЧ особиВа- без МФО СЦ корсчёта в НБУ, представленого в балансСЦ головноСЧ контори дСЦапазоном чи рахункСЦв одним корсчётом.

       ФункцСЦональна гнучкСЦсть, переносимость, масштабируемость.

Банк може впевнено планувати свою дСЦяльнСЦсть тСЦльки розраховуючи на пСЦдтримку своСФСЧ стратегСЦСЧ з боку АБС, що забезпечуСФ реструктуризацСЦСЧ як банку, так СЦ корпоративноСЧ мережСЦ, включаючи вСЦдновлення устаткування. В умовах неустояного фСЦнансового законодавства АБС повинна бути здатна легко нарощувати функцСЦональнСЦ можливостСЦ, вСЦдкрита для взаСФмодСЦСЧ з СЦншими системами. В даний час базова пСЦдсистема UniCorn взаСФмодСЦСФ СЦз шСЦстьма системами "Клент-БанктАЭ рСЦзних виробникСЦв.

АБС UniCorn легко адаптуСФться до нових умов роботи СЦ нормативних документСЦв. З огляду на динамСЦчну структуру банку, вона забезпечуСФ просту реконфигурацию структури робочих мСЦiь СЦ пСЦдроздСЦлСЦв банку. UniCorn маСФ засобу для органСЦзацСЦСЧ роботи з фСЦлСЦями, вСЦддСЦленнями й окремо розташованими пСЦдроздСЦлами, клСЦСФнтами банку.

Важливим фактором СФ використання мови програмування C у вСЦдповСЦдностСЦ зСЦ стандартом ANSI, що забезпечуСФ переносимость при змСЦнСЦ версСЦСЧ операцСЦйноСЧ системи UNIX СЦ парку обчислювальних машин. З того самого дистрибутива UNIX СЦ АБС UniCorn однаково успСЦшно встановлюються СЦ функцСЦонують, у залежностСЦ вСЦд необхСЦдноСЧ продуктивностСЦ, на будь-якому серверСЦВатАФ вСЦд AT486 до многопроцессорного 4×Pentium450.

UniCorn пСЦдтримуСФ рСЦзнСЦ мережнСЦ рСЦшення на основСЦ мультипортовых карт, TCP/IP, IPX (Novell Netware).

       НадСЦйнСЦсть, стСЦйкСЦсть, захищенСЦсть

СпецифСЦка банкСЦвськоСЧ СЦнформацСЦСЧ пред'являСФ особливо твердСЦ вимоги до схоронностСЦ даних СЦ регламентацСЦСЧ доступу до них. Поряд з цим, легкСЦсть, своСФчаснСЦсть СЦ повнота СЦнформацСЦСЧ, наданоСЧ в рамках компетенцСЦСЧ користувачСЦв вСЦд голови банку до клСЦСФнта, створюСФ комфортнСЦ умови роботи. При цьому в АБС працюСФ розвита система протоколювання будь-яких дСЦй кожного користувача, що гарантуСФ схороннСЦсть даних СЦ дотримання принципу комерцСЦйноСЧ таСФмницСЦ.

Захист СЦнформацСЦСЧ забезпечуються багаторСЦвневою системою регламентацСЦСЧ доступу до виконуваних задач СЦ СЦнформацСЦСЧ (на рСЦвнСЦ UNIX, файловоСЧ системи, СУБД, адмСЦнСЦстрування банкСЦвськоСЧ системи СЦ доступу до баз чи даних окремим рахункам). Могутня система регламентацСЦСЧ доступу до задач, подзадачам, окремим пунктам меню, групам чи рахункСЦв окремим рахункам, що СЦдентифСЦкуСФ СЦм'я, паролСЦ, сервер СЦ термСЦнальну лСЦнСЦю користувача, дозволяСФ на основСЦ наявного програмного забезпечення органСЦзувати практично необмежена кСЦлькСЦсть варСЦантСЦв робочих мСЦiь зСЦ строго визначеними повноваженнями.

ПСЦдсистема резервного дублювання СЦнформацСЦСЧ працюСФ в автоматичному режимСЦ СЦ забезпечуСФ не тСЦльки своСФчасне створення резервних копСЦй СЦ СЧхнСФ розсилання на локальнСЦ сервера, але СЦ контроль що розсилаються репликатов, що виключаСФ розсилання некоректноСЧ СЦнформацСЦСЧ у випадку програмних чи збоСЧв грубих помилок обслуговуючого персоналу.

В АБС UniCorn витриманСЦ усСЦ вимоги НБУ до шифрування й електронного пСЦдпису. Понад цього, UniCorn функцСЦонуСФ в середовищСЦ UNIX, що задовольняСФ всесвСЦтньо визнаному рСЦвню захищеностСЦ C2. Значна увага придСЦлена припиненню спроб перевищення повноважень користувача, у тому числСЦ мимовСЦльнихВа- у результатСЦ низькоСЧ квалСЦфСЦкацСЦСЧ, чи пСЦдкупу погроз. Завдяки интегрированности з архСЦтектурою корпоративноСЧ мережСЦ СЦ самоСЧ АБС, розвитСЦ системи регламентацСЦСЧ доступу СЦ дублювання даних UniCorn багаторазово перевершують стандартнСЦ засоби захисту даних засобами СУБД. РеалСЦзоване у всСЦх прикладних програмах UniCorn довСЦльне керування доступом на основСЦ карток безпеки СФ ознакою рСЦвня захищеностСЦ B.

АБС UniCornВатАФ це не тСЦльки професСЦйна постановка задачСЦ СЦ висока якСЦсть програмування, але СЦ ретельне пророблення технологСЦСЧ експлуатацСЦСЧ СЦ пСЦдтримки системи. Розсилання й установка вСЦдновлень автоматизованСЦ.

       ЛСЦцензСЦйна чистота, зважений вибСЦр СУБД

ОбмеженСЦ можливостСЦ СЦнвестицСЦй у покупне програмне забезпечення СЦ низьку якСЦсть зв'язку накладають визначену специфСЦку на вибСЦр базовоСЧ СУБД в умовах УкраСЧни. Використання дорогих реляционных СУБД не тСЦльки породжуСФ неадекватнСЦ витрати на оплату незатребуваних можливостей, але СЦ рСЦзко знижуСФ захищенСЦсть, надСЦйнСЦсть СЦ швидкодСЦю. Виконання яких-небудь транзакций у режимСЦ On-Line вимагаСФ рСЦшення проблем блокування ресурсСЦв, що зважуються тСЦльки цСЦною деякого зниження надСЦйностСЦ СЦ/чи продуктивностСЦ. В АБС UniCorn усСЦ цСЦ проблеми вирСЦшенСЦ оптимально завдяки використанню лСЦцензСЦйно чистоСЧ, максимально пристосованоСЧ до роботи в UNIX мережний СУБД ConteXt виробництва Unite+ у сполученнСЦ з максимальним використанням пакетного режиму виконання транзакций. При рСЦшеннСЦ конкретних задач прикладнСЦ програми використовують технологСЦю файлСЦв-сеансСЦв, що радикально пСЦдвищуСФ технологСЦчну стСЦйкСЦсть. АТ "ЮникорнтАЭ СФ офСЦцСЦйним дистрибьютором ConteXt, супроводжуСФ свою версСЦю 3.9 СУБД на рСЦвнСЦ повних вихСЦдних текстСЦв. КористувачСЦ UniCorn можуть бути упевненСЦ як у тСЦм, що СЧхнСЦй не змусять платити за таСФмничСЦ невикористовуванСЦ можливостСЦ СУБД, так СЦ в тСЦм, що в один прекрасний момент цСЦ можливостСЦ не вСЦдкриють дверСЦ в банк хакерам чи полСЦцСЦСЧ по дотриманню авторських прав.

       Прийнятна вартСЦсть

Немаловажним параметром АБС СФ обсяги витрат не тСЦльки на програмне забезпечення СЦ його послепродажное обслуговування, але СЦ на навчання персоналу, комплектацСЦю технСЦчними засобами, органСЦзацСЦю мережСЦ. ЦСЦна базовоСЧ пСЦдсистеми опердня UniCorn, включаючи безлСЦмСЦтну лСЦцензСЦю на СУБД, рСЦчне гарантСЦйне обслуговування СЦ "гарячутАЭ лСЦнСЦю, не перевищуСФ еквСЦвалента $15000.

КлСЦСФнти АТ "ЮникорнтАЭ зберегли засоби СЦ час завдяки вСЦдмовленню вСЦд дорогих, потребуючих значних обчислювальних СЦ мережних ресурсСЦв, ненадСЦйних СЦ погано захищених рСЦшень. Ми заощаджуСФмо грошСЦ своСЧх клСЦСФнтСЦв!

       НаступнСЦсть

Запуск UniCorn виробляСФться зСЦ спадкуванням даних системи-попередницСЦ.

       ВСЦдповСЦднСЦсть формальним вимогам СЦ технСЦчнСЦй полСЦтицСЦ НБУ

АБС повинна постСЦйно удосконалюватися вСЦдповСЦдно до правил участСЦ, що змСЦнюються, у СЭП СЦ банкСЦвською звСЦтнСЦстю. ТехнологСЦчнСЦ рСЦшення UniCorn нСЦколи не були морально застарСЦлими. ВерсСЦСЧ системи обновляються щокварталу. Проходження всСЦх тестСЦв без зауважень при сертифСЦкацСЦСЧ НБУ в груднСЦ 1995 року пСЦдтвердило блискучу репутацСЦю UniCorn як стСЦйкоСЧ, надСЦйноСЧ системи, що задовольняСФ самим вимогливим вимогам.

       Широка практична апробацСЦя прийнятих рСЦшень

Протягом ряду рокСЦв UniCorn успСЦшно експлуатуСФться в КиСЧвському народному банку, ВсеукраСЧнському акцСЦонерному банку (Вабанк), КиСФво-Печерськ банцСЦ, АКБ "УкраСЧнський капСЦталтАЭ, Фермерско-Земельном банку, АКБ "Мрия» СЦ СЧхнСЦх фСЦлСЦях у декСЦлькох мСЦстах УкраСЧни, вСЦддСЦленнСЦ мСЦжнародного оффшорного банку, АКБ "ГеосантристАЭ, Укргазбанке. РСЦшення UniCorn схваленСЦ всесвСЦтньо вСЦдомою аудиторською фСЦрмою "Артур АндерсентАЭ. Починаючи з 1992 року банки, де встановлена UniCorn, першими успСЦшно брали участь у рядСЦ експериментСЦв НБУ: по вилученСЦй пСЦдготовцСЦ документСЦв для централСЦзованоСЧ обробки в РРП, по обмСЦнСЦ електронними платСЦжними й СЦншими документами з використанням UNIX-серверСЦв, по мультивалютной СЭП, по електронному пСЦдписСЦ в СЭП. З 1993 року UniCorn бСЦльш двадцяти разСЦв була представлена на рСЦзних виставках СЦ семСЦнарах. На конкурсСЦ Софтрегата-96 UniCorn визнана кращоСЧ в номСЦнацСЦСЧ автоматизованих банкСЦвських систем. У 1997 роцСЦ представники АТ "ЮникорнтАЭ були включенСЦ в робочу групу НБУ по переходу на МСБУ.

2.4. Короткий огляд функцСЦй АБС UniCorn.


АБС UniCorn забезпечуСФ всСЦ сфери дСЦяльностСЦ банку:

 1. Базова операцСЦйна банкСЦвська пСЦдсистемаВа- введення СЦ проведення всСЦх банкСЦвських операцСЦй з урахуванням взаСФмодСЦСЧ пСЦдроздСЦлСЦв банку, вСЦддСЦлень СЦ фСЦлСЦй мСЦж собою СЦ СЦз СЭП, а також контроль операцСЦй СЦ стану рахункСЦв, ведення архСЦвСЦв, пСЦдготовку звСЦтностСЦ; розрахункова палата для фСЦлСЦй усСЦх моделей;
 2. Кредитно-фСЦнансова пСЦдсистемаВа- пСЦдготовка, ведення, контроль кредитних, депозитних, акцСЦонерних СЦ т.д. договорСЦв, ощадкаса;
 3. УправлСЦнська пСЦдсистемаВа- одержання фСЦнансово-економСЦчноСЧ аналСЦтичноСЧ СЦнформацСЦСЧ про стан СЦ показники дСЦяльностСЦ банку, у тому числСЦ конструювання СЦ розрахунок нових специфСЦчних показникСЦв дСЦяльностСЦ;
 4. Подистема взаСФмодСЦСЧ з клСЦСФнтамиВа- кСЦлька рСЦзних альтернативних систем "КлСЦСФнт-БанктАЭ (як Off-Line, так СЦ On-Line), термСЦнали самообслуговування, автоматизована розсилання виписок СЦ СЦншоСЧ СЦнформацСЦСЧ електронною поштою;
 5. ДодатковСЦ пСЦдсистемиВа- кадровий облСЦк, розрахунок зарплати, аналСЦтичний облСЦк, канцелярСЦя, поштово-комунСЦкацСЦйна система, забезпечення роботи касового вузла, обмСЦнного пункту, вСЦддСЦлу корсчетов, цСЦнних паперСЦв, брокера УМВБ;
 6. АдмСЦнСЦстративна пСЦдсистемаВа- реконфигурация мережСЦ СЦ самоСЧ АБС, регламентацСЦя доступу, керування системними ресурсами, автоматичне реплицирование на СЦншСЦ сервера, резервне дублювання СЦнформацСЦСЧ.


2.5. ФункцСЦональна схема операцСЦйного дня АБС UniCorn

"СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ БАНКРЖВСЬКИХ ДОКУМЕНТРЖВтАЭ (АРМ операциониста)

Система призначена для введення СЦ коректування банкСЦвських документСЦв операторами й операционистами банку, прийому на контроль операцСЦйних сеансСЦв вСЦд СЦнших Арм-ов (Кредити, Депозити, Ощадкаса, АкцСЦонери, Каса, Зарплата, Банк-КлСЦСФнт, АналСЦтичний облСЦк СЦ т.д.), керування курсами валют, передачСЦ пСЦдготовлених банкСЦвських операцСЦй у проводку, перегляду протоколСЦв введення СЦ стану пачок операцСЦй, одержання всСЦСФСЧ (у межах допуску) оперативноСЧ й архСЦвноСЧ СЦнформацСЦСЧ про стан рахункСЦв СЦ рухи по них, формування СЦ печатки рСЦзних документСЦв поточного операцСЦйного дня.

АРМ пСЦдтримуСФ введення СЦ контроль документСЦв наступних видСЦв:


ВнутрСЦбанкСЦвськСЦ:

 1. внутрСЦфСЦлСЦальнСЦ в нацСЦональнСЦй СЦ СЦноземнСЦй валютах;
 2. операцСЦСЧ з касою;
 3. вСЦдкриття СЦ закриття рахункСЦв;
 4. операцСЦСЧ з позабалансовими й управлСЦнськими рахунками;
 5. розбСЦр нез'ясованих сум;


Межфилиальные:

 1. проводки на СЦншСЦ фСЦлСЦСЧ одного банку;


МСЦжбанкСЦвськСЦ:

 1. електроннСЦ платежСЦ в нацСЦональнСЦй СЦ СЦншСЦй валютах;
 2. розбСЦр корсчетов;


       АРМ операциониста забезпечуСФ незалежну роботу всСЦх операторСЦв по введенню проводок у нацСЦональнСЦй СЦ СЦноземнСЦй валютСЦ, попереднСЦй контроль документСЦв, що вводяться, на суму введення (за схемою пачок), на вСЦрогСЦднСЦсть рахункСЦв СЦ МФО (по ключСЦ СЦ списку "своСЧх"), несуперечнСЦсть атрибутСЦв документа, обов'язкову оцСЦнку об операторСЦ, що вводив документ,, протоколВаформування сеансСЦв ( дата, час, кСЦлькСЦсть документСЦв по кожнСЦм видСЦ платежСЦв.

       АРМ операциониста приймаСФ, контролюСФ СЦ пСЦдписуСФ платСЦжнСЦ документи, пСЦдготовленСЦ специализированнымими АРМами, у тому числСЦ "КлСЦСФнт-БанктАЭ. Використання АРМ операциониста як СФдиного центра пСЦдготовки СЦ контролю правильностСЦ платежСЦв радикально пСЦдвищуСФ надСЦйнСЦсть пСЦдсистеми формування платСЦжних документСЦв, дозволяСФ легко нарощувати систему шляхом створення спецСЦалСЦзованих Армов, що взаСФмодСЦють з базовою пСЦдсистемою операцСЦйного дня банку через АРМ операциониста.

АРМ функцСЦонуСФ незалежно вСЦд стану операцСЦйного дня. Таким чином, у випадку завершення опердня ранком, операционист може пСЦдготувати платежСЦ в рахунок вчорашнього або сьогоднСЦшнього опердня. Операционист вСЦдправляСФ пСЦдготовленСЦ сеанси в ЦУП безпосередньо або через старшого операциониста-контролера, що здСЦйснюСФ верифСЦкацСЦю платежСЦв.


       Окремою пСЦдсистемою, викликуваноСЧ з АРМа операциониста, СФ картотека обов'язкових платежСЦв (картотека ДО2). Вона дозволяСФ враховувати обов'язковСЦ платежСЦ СЦ з появою можливостСЦ автоматично породжуСФ необхСЦднСЦ для погашення платСЦжнСЦ, меморСЦальнСЦ СЦ позабалансовСЦ документи. ПСЦдсистема СФ одним з додаткових рСЦшень СЦ в базовий комплект не входить.


Система "БАНКРЖВСЬКА ЗВРЖТНРЖСТЬтАЭ

       У системСЦ реалСЦзованСЦ:


1) АРХРЖВНРЖ ЗВРЖТИ - по завершених банкСЦвських днях. ЗвСЦти по архСЦвним даним можуть бути сформованСЦ в будь-який час за будь-який чи день перСЦод з банкСЦвського архСЦву. До цСЦСФСЧ групи належить бСЦльшСЦсть звСЦтСЦв системи (виписки по л/рахунках, оборотно-сальдовые вСЦдомостСЦ СЦ т.д.).

2) ЗВРЖТИ ОПЕРДНЯ - за даними поточного банкСЦвського дня (щоденна каса, протокол дня, операцСЦйнСЦ сеанси для клСЦСФнтСЦв, що течуть оборотно/сальдовСЦ вСЦдомостСЦ СЦ т.д.).

 1. ЗМРЖШАНРЖ ЗВРЖТИ - готуються по архСЦвним даним з облСЦком даних поточного операцСЦйного дня (5-деннСЦ СЦ декаднСЦ звСЦти по касСЦ СЦ т.д). Саме такСЦ звСЦти користаються найбСЦльшою популярнСЦстю в останнСЦй день декади, мСЦсяця, кварталу.
 2. ЗВРЖТИ З РЕПОЗИТАРИЯВа- консолСЦдованСЦ чи своСФ вСЦддСЦлення.

       Для бСЦльшостСЦ звСЦтСЦв користувач може вибрати ступСЦнь подробицСЦ ( чивключати лицьовСЦ, агрегированные I-IV порядкСЦв СЦ т.д., а також данСЦ флиалов свого чи регСЦону усСЦх). ПСЦдсистема звСЦтностСЦ дозволяСФ в бСЦльшостСЦ випадкСЦв вСЦдмовитися вСЦд STAT СЦ ASPLA. Формат пСЦдготовлених для репозитария файлСЦв вСЦдповСЦдаСФ галузевим стандартам НБУ.


       Автоматично при завершеннСЦ дня системою формуються:

 1. Протокол опердня;
 2. Протокол узгодження корсчета банку з випискою з РКЦ;
 3. Виписки по особових рахунках (форма 15);
 4. Виписки по валютних особових рахунках;
 5. ВСЦдомСЦсть залишкСЦв по особових рахунках (ф. 96);
 6. Оборотно-сальдовая вСЦдомСЦсть по балансових рахунках (ф.25);
 7. Щоденний баланс банку для ОблуправлСЦння НБУ (у центральному вСЦддСЦленнСЦ банку + консолСЦдований баланс);
 8. Валютний баланс дня по усСЦх валютах;
 9. ВСЦдомостСЦ вСЦдкриття СЦ закриття рахункСЦв;
 10. ВСЦдомСЦсть вСЦдкладених СЦ знятих СЦз проводки операцСЦй;
 11. ВСЦдомСЦсть надходжень на рахунки "диких" сум;
 12. ВСЦдомСЦсть "червоних" сальдо;
 13. Особовий рахунок по касСЦ (ф.72);
 14. ВСЦдомСЦсть оборотСЦв по позабалансових рахунках (ф.102) СЦ бухгалтерський журнал позабалансових рахункСЦв (ф.103);
 15. НормативнСЦ показники банку (лСЦквСЦднСЦсть, платоспроможнСЦсть, притягнутСЦ засоби СЦ безлСЦч СЦнших);
 16. РеСФстри початкових СЦ вСЦдповСЦдних електронних платежСЦв;
 17. РеСФстри платежСЦв мСЦж вСЦддСЦленнями одного банку;
 18. СупровСЦднСЦ документи для РРП НБУ;
 19. Виписки по л/рахунках СЦ полноформатные операцСЦйнСЦ сеанси для користувачСЦв системи "БАНК - КЛРЖРДНТтАЭ;

       Протягом дня формуються документи для службового використання СЦ для звСЦтностСЦ перед НБУ:

 1. КасовСЦ звСЦти (форма 747, залишок операцСЦйноСЧ каси);
 2. ЗвСЦти про укладенСЦ договори СЦ ставки по кредитах СЦ депозитам;
 3. Про розмСЦр кредитних вкладень;
 4. Про затримки виплати зарплати;
 5. ВСЦдомостСЦ залишкСЦв по лицьових СЦ балансових рахунках на сучасний момент дня (у карбованцях СЦ у валютСЦ);
 6. Касовий журнал приходу/витрати;
 7. Журнали початкових СЦ вСЦдповСЦдних авСЦзо;

       Системою також формуються необхСЦднСЦ звСЦти по декадах, п'ятиденкам, тижням, за мСЦсяць, квартал, пСЦврСЦччя, рСЦк:

 1. касовСЦ звСЦти;
 2. валютнСЦ звСЦти;
 3. звСЦти про доходи СЦ витрати банку (ф.2);
 4. звСЦти для податковоСЧ СЦнспекцСЦСЧ;
 5. форма 748;
 6. звСЦт про затримки виплати зарплати;
 7. щоквартальна касова заявка;
 8. оборотно-сальдовые вСЦдомостСЦ (включаючи валютнСЦ);
 9. баланс банку на кСЦнець мСЦсяця СЦ супутнСЦ йому звСЦти (форми 700, 721, 722).


       Для центральних вСЦддСЦлень банкСЦв, що мають фСЦлСЦСЧ в УкраСЧнСЦ, передбачений автоматичний прийом, обробка СЦ збереження даних вСЦд фСЦлСЦй. ПостСЦйно виробляСФться контроль наявностСЦ СЦ стану переданоСЧ СЦнформацСЦСЧ з вСЦдображенням пСЦдказок СЦ попереджень на екранСЦ користувача АРМа звСЦтностСЦ СЦ головного бухгалтера банку. Один з нових видСЦв сервСЦсу для наших клСЦСФнтСЦвВа- аналСЦз балансу фСЦлСЦй, регСЦонального СЦ консолСЦдованого балансСЦв, також стану кредитних ресурсСЦв у реальному часСЦ. Особливою популярнСЦстю ця послуга користаСФться в останнСЦй день мСЦсяця.

ПСЦдсистема звСЦтностСЦ постСЦйно удосконалюСФться вСЦдповСЦдно до побажань замовникСЦв СЦ вимогами НБУ. Створення програм нових звСЦтСЦв згСЦдно з постСЦйно мСЦнливими вимогами НБУ входить у гарантСЦйне обслуговування.


Система "АНАЛРЖТИЧНИЙ ОБЛРЖКтАЭ

       Комплекс програм аналСЦтичного облСЦку АБС UniCorn складаСФться з п'яти компонентСЦв:

 1. АРМ бухгалтера по облСЦку господарських матерСЦалСЦв банку;
 2. АРМ бухгалтера по веденню основних фондСЦв банку;
 3. АРМ бухгалтера по облСЦку малоцСЦнних СЦ быстроизнашивающихся предметСЦв банку;
 4. АРМ бухгалтера по веденню збСЦрних рахункСЦв загального призначення (звичайно цеВа- рахунка господарськоСЧ дСЦяльностСЦ банку, складних розрахункСЦв СЦз клСЦСФнтами);
 5. АРМ звСЦтностСЦ за даними аналСЦтичного облСЦку (найбСЦльш повне представлення СЦнформацСЦСЧ СЦнших Армов).

Для зручностСЦ користувача СЦ полегшення супроводу Армы мають загальнСЦ бази даних СЦ близький користувальницький СЦнтерфейс. Права доступу роздСЦленСЦ стандартними засобами АБС UniCorn .

Програми аналСЦтичного облСЦку виконують наступнСЦ функцСЦСЧ:

 1. Ведення довСЦдникСЦв пСЦдроздСЦлСЦв, матерСЦально вСЦдповСЦдальних або пСЦдзвСЦтних осСЦб, класСЦв, груп, номСЦнацСЦй СЦ артикулСЦв об'СФктСЦв облСЦку.
 2. Уведення первинних документСЦв. На етапСЦ впровадженняВа- це документи початкового введення, а потСЦмВа- реальнСЦ документи: приходу, витрати, переоцСЦнки, внутрСЦшнього перемСЦщення.
 3. Формування платСЦжних документСЦв (простих чи зведених меморСЦальних ордерСЦв для вСЦдображення руху об'СФктСЦв аналСЦтичного облСЦку в балансСЦ банку) з автоматичною кореспонденцСЦСФю рахункСЦв.
 4. Одержання СЦнтерактивних довСЦдок про наявнСЦсть СЦ рухи МЦ, МБП СЦ ОФ.
 5. Ведення журналу руху й СЦндивСЦдуальних карток одиниць збереження.
 6. Формування документСЦв в автоматичному режимСЦ. Прикладами таких документСЦв СФ округлення цСЦн, нарахування чи амортизацСЦСЧ СЦндексацСЦя основних фондСЦв.
 7. Формування СЦ роздрукСЦвка бСЦльш сотнСЦ рСЦзних вСЦдомостей, що вСЦдбивають залишки СЦ рух у рСЦзних розрСЦзах.
 8. Автоматичне звСЦрення даних аналСЦтичного облСЦку (сальдо й обороти по балансовСЦй, залишковСЦй СЦ податковСЦй вартостСЦ) СЦз синтетичним облСЦком у балансСЦ банку.
 9. Ведення внесистемного СЦ податкового облСЦку, у тому числСЦ роздСЦльного фСЦнансового СЦ податкового облСЦку для основних фондСЦв.
 10. Формування платСЦжних сеансСЦв для АРМа Операциониста
 11. ДопомСЦжнСЦ технологСЦчнСЦ операцСЦСЧ: резервне копСЦювання, переСЦндексацСЦя, вСЦдкСЦт, видалення старих рухСЦв, настроювання кореспондуючих рахункСЦв СЦ т.д.


"ИНФОРМАЦИОННО - ДОВРЖДКОВА систематАЭ

       Система призначена для надання великоСЧ службовоСЧ (технСЦчноСЧ й аналСЦтичний) СЦнформацСЦСЧ спСЦвробСЦтникам банку в рамках допуску. Система забезпечуСФ швидкий СЦ зручний доступ до даних

поточного опердня :

 1. вибСЦр операцСЦй дня по рахунку, пошук по сумСЦ, МФО, наявнСЦсть СЦ поточне стан рахункСЦв СЦ операцСЦй;
 2. найменуванню чи клСЦСФнта кореспондента й СЦнших реквСЦзитСЦв;
 3. формування балансових звСЦтСЦв у гривнях СЦ СЦнвалютСЦ на сучасний момент дня;

до архСЦвних даних :

 1. пошук СЦ перегляд даних по клСЦСФнтах;
 2. пошук рахункСЦв (вСЦдкритих СЦ закритих), вибСЦр усСЦх рахункСЦв, що належать одному клСЦСФнту;
 3. перегляд операцСЦй по особових рахунках, рахункам I-IV-го порядку СЦ позабалансових рахункСЦв за весь архСЦвний перСЦод;
 4. формування, перегляд, печатка лицьових по рахунках за перСЦод у нацСЦональнСЦй СЦ СЦноземнСЦй валютах;
 5. дСЦаграми залишкСЦв по особових рахунках за архСЦвний перСЦод;
 6. пошук рухСЦв по датСЦ, сумСЦ, реквСЦзитам кореспондента, виду операцСЦСЧ СЦ т.п.;
 7. графСЦчне представлення динамСЦки будь-яких показникСЦв банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ за архСЦвний перСЦод, динамСЦки курсСЦв валют;
 8. аналСЦз структури доходСЦв СЦ витрат, активСЦв СЦ пасивСЦв банку за будь-який перСЦод з архСЦву банку;

до довСЦдкових даних:

 1. план рахункСЦв;
 2. довСЦдники банкСЦв УкраСЧни СЦ СЧСЧ околиць;
 3. офСЦцСЦйнСЦ курси валют Нацбанку УкраСЧни, динамСЦка курсСЦв;
 4. символи кассплана;
 5. види дебетових документСЦв;
 6. календар звСЦтСЦв перед НБУ;
 7. звСЦти по всСЦм заздалегСЦдь пСЦдготовлених стандартних формах банкСЦвськоСЧ звСЦтностСЦ з можливСЦстю СЧхньоСЧ печатки.

       Система надаСФ доступ СЦ забезпечуСФ обробку всСЦСФСЧ поточноСЧ кореспонденцСЦСЧ НацСЦонального банку СЦ РРП (телеграми, укази, листи, реклама СЦ т.п.).

       Додатковий сервСЦс надаСФ можливСЦсть обмСЦну повСЦдомленнями з СЦншими користувачами банкСЦвськоСЧ системи, користування многоразрядным калькулятором з пам'яттю, розрахунок ключСЦв до рахункСЦв, телефонний довСЦдник СЦ СЦн.

       Компонент формування рСЦзних показникСЦв СФ могутнСЦм генератором рСЦзних показникСЦв дСЦяльностСЦ банку. Користувачу доступна можливСЦсть самостСЦйного конструювання СЦ розрахунку специфСЦчних показникСЦв, у тому числСЦ прогнозного типу. Фактично, генератор показникСЦв СФ СЦнтерпретатором нескладноСЧ мови розрахунку показникСЦв, що дозволяСФ пСЦдготувати звСЦт у новСЦй формСЦ за кСЦлька хвилин. ПлануСФться порСЦвняльний аналСЦз показникСЦв дСЦяльностСЦ банку з використанням данСЦ АсоцСЦацСЦСЧ, Калини й СЦнших подСЦбних даних.

2.6. Програмно-технСЦчнСЦ засоби.

ПрограмнСЦ засоби.

       Як основу для створення АБС використовувалася многопользовательская операцСЦйна система UNIX, що маСФ реалСЦзацСЦСЧ для стандартних комп'ютерСЦв, таких як Intel, VAX, HP/RISK/SUN/Alpha-station СЦ СЦн. Мова програмування ANSI-C.

       ДостоСЧнством ОС UNIX СФ наявнСЦсть комунСЦкацСЦйних СЦ мережних пакетСЦв UUCP, TCP/IP, NFS, що дозволяють створювати усСЦлякСЦ варСЦанти гетерогенних мереж, що поСФднують рСЦзнСЦ ОС. ОС UNIX традицСЦйно СФ системою з високим рСЦвнем надСЦйностСЦ СЦ захисту, недоступним для офСЦсних операцСЦйних оболонок типу ДОС СЦ Wind0ws. У той же час UNIX дозволяСФ використовувати на робочих станцСЦях використовувати такСЦ оболонки для пСЦдготовки рСЦзних документСЦв СЦ обмСЦну СЦнформацСЦСФю з UNIX.

       В даний момент UniCorn реалСЦзована пСЦд SCO Xenix386 3.3, SCO UNIX 3.2, SCO ODT 1.0, ODT 2.0, SCO Open Server версСЦй 3 СЦ 5, BSD UNIX, SunOS, Solaris. АТ "ЮникорнтАЭ виконуСФ функцСЦСЧ офСЦцСЦйного реселлера The Santa Cruz OperationВа- ведучого постачальника захищених UNIX-систем сСЦмейства SCO. База даних ConteXt фСЦрми Unite+ на сьогоднСЦшнСЦй день маСФ бСЦльш 2 тис. СЦнсталяцСЦй у РосСЦСЧ, БалтСЦСЧ, СкандинавСЦСЧ, КанадСЦ й УкраСЧнСЦ, наприклад, довСЦдковСЦ служби 09, АВИР, СБ, пенсСЦйний фонд, АТ УкрРечФлот СЦ СЦн. За договором з фСЦрмою Unite+ АТ "ЮникорнтАЭ супроводжуСФ свою версСЦю СУБД ConteXt V.3.9 на рСЦвнСЦ вихСЦдних текстСЦв.  UniCorn не використовуСФ компонентСЦв з невСЦдомими "астивостями. ОперацСЦйна система СЦ СУБД лСЦцензуються СЧхнСЦми розроблювачами СЦ мають необхСЦднСЦ гарантСЦСЧ.

       Перевагою АБС, заснованоСЧ на ОС UNIX, СФ те, що при змСЦнСЦ зовнСЦшнСЦх умов (рСЦст банку, створення фСЦлСЦй, територСЦальна далекСЦсть пСЦдроздСЦлСЦв СЦ т.д.) не потрСЦбно змСЦна програм СЦ методСЦв роботи користувачСЦв системи. Проблеми зважуються тСЦльки придбанням СЦ установкою вСЦдповСЦдних технСЦчних засобСЦв СЦ вСЦдповСЦдною настроюванням операцСЦйноСЧ системи СЦ програм обслуговування мережСЦ.

ТехнСЦчнСЦ засоби.

       Центральне вСЦддСЦлення банку СЦ фСЦлСЦСЧ оснащуються UNIX-серверами, комплектацСЦя яких визначаСФться обсягами проведених операцСЦй СЦ кСЦлькСЦстю користувачСЦв, що працюють з АБС. Для базовоСЧ пСЦдсистеми банку, що проводить

 1. до 2000 операцСЦй у день СЦ маСФ до 16 користувачСЦв системи досить одного PentiumВа100, RAM 48M, HDD 2x500M;
 2. до 10000 операцСЦй у день СЦ маСФ до 32 (64) користувачСЦв системи досить одного PentiumВа200, RAM 128M, HDD 2x1G;
 3. понад 10000 операцСЦй у день СЦ що маСФ 32-128 користувачСЦв системи  досить 2-3 Pentium-200, RAM 128M, HDD 2x2G.

       НеобхСЦдною умовою надСЦйного функцСЦонування АБС СФ постСЦйне автоматичне дублювання СЦнформацСЦСЧ на СЦнший диск, а також функцСЦонування резервного сервера в "гарячому" режимСЦ (автоматичне дублювання СЦнформацСЦСЧ з мережСЦ за допомогою UUCP, TCP/IP). Звичайно один з локальних серверСЦв СЦ СФ сервером гарячого резерву. До центрального сервера пСЦдключаються пристроСЧ швидкоСЧ печатки (два в центральному вСЦддСЦленнСЦ СЦ по одному у фСЦлСЦях). Сервера повиннСЦ забезпечуватися пристроями безперебСЦйного харчування для забезпечення роботи при кидках напруги мережСЦ СЦ нормального завершення роботи у випадку зникнення напруги мережСЦ.

       На центральному UNIX-серверСЦ знаходяться всСЦ бази даних СЦ установленСЦ всСЦ задачСЦ програмного комплексу АБС. Робота здСЦйснюСФться безпосередньо на серверСЦ по локальнСЦй мережСЦ. МожливСЦ наступнСЦ варСЦанти реалСЦзацСЦСЧ мережСЦ:


а)

використання мультипортовых плат, що пСЦдтримують протокол RS232 типу "ARNET"

-

вСЦд 4 до 16 робочих мСЦiь (швидкСЦсть обмСЦну до 19200 бод)

Для запобСЦгання виходу з ладу устаткування СЦ збСЦльшення растояния мСЦж сервером СЦ термСЦналом до 500м бажана установка гальванСЦчноСЧ розв'язки з використанням ИРПС. Зв'язок з термСЦналом здСЦйснюСФться з використанням 4-провСЦдноСЧ кручений пари 3-й категорСЦСЧ. Як робоче мСЦiе можливе використання як термСЦналСЦв, так СЦ персональних комп'ютерСЦв у режимСЦ эмуляции термСЦнала UNIX-машини. ЦеВа- найбСЦльш дешевий вид мережСЦ.

б)

використання концентраторСЦв, що пСЦдтримують протокол RS232 типу "DIGIBOARD"

-

вСЦд 16 до 256 робочих мСЦiь (швидкСЦсть обмСЦну до 32400 бод). Все СЦнше аналогСЦчно п. а).

в)

використання мережних карт типу "ЕTHЕRNЕ"

-

(швидкСЦсть обмСЦну до 10 Мбод). КСЦлькСЦсть робочих мСЦiь визначаСФться проводкою коаксСЦального чи кабелю кручений пари 3-й категорСЦСЧ по будинку СЦ наявнСЦстю мережних карт у кожнСЦй робочСЦй станцСЦСЧ (персональному комп'ютерСЦ).

г)

у випадку установки в будинку NOVELL-локальноСЧ мережСЦ

-

доступ з робочих станцСЦй на UNIX-сервер з використанням IP протоколу

У центральному вСЦддСЦленнСЦ для пСЦдтримки електронних платежСЦв, для зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ, фСЦлСЦями, пСЦдроздСЦлами банку, клСЦСФнтами банку, з метою неприпустимостСЦ несанкцСЦонованого доступу по зовнСЦшнСЦх каналах зв'язку СЦ розвантаження центрального сервера встановлюСФться поштовий UNIX-сервер, зв'язаний по мережСЦ з центральним сервером. Для надСЦйного функцСЦонування поштового вузла банку потрСЦбно виконання наступних умов:

 1. для зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУВа- 2 лСЦнСЦСЧ зв'язку (рекомендуСФться: одна з нихВа- "РЖСКРА" чи видСЦлена лСЦнСЦя);
 2. для зв'язку з фСЦлСЦямиВа- по однСЦй телефоннСЦй лСЦнСЦСЧ на 2 фСЦлСЦСЧ;
 3. для зв'язку з пСЦдроздСЦлами банку, територСЦально вилученими вСЦд центрального вСЦддСЦлення, вимоги аналогСЦчнСЦ п. b).
 4. для зв'язку з клСЦСФнтами при одноразовому режимСЦ (виписка по особовому рахунку) на 100 клСЦСФнтСЦв ( 1 лСЦнСЦя, при багаторазовому режимСЦ (додатково приймаються-передаються початковСЦ СЦ вСЦдповСЦднСЦ документи) ( 2 лСЦнСЦСЧ;
 5. використання модемСЦв СЦз протоколом V32bis (9600/14400 бод) c протоколом корекцСЦСЧ помилок MNP5-10 СЦ V42bis для лСЦнСЦй, що комутируються, СЦ модемСЦв зСЦ швидкСЦстю 64 Кбод чи 128 Кбод для видСЦлених лСЦнСЦй.

       ЛокальнСЦ UNIX-сервера встановлюються у великих пСЦдроздСЦлах банку, на них знаходяться бази даних тих задач, з якими працюСФ тСЦльки цей пСЦдроздСЦл (копСЦСЧ цих баз знаходяться також на центральному серверСЦ СЦ вСЦдкритСЦ тСЦльки на читання, усСЦ змСЦни баз на локальних серверах автоматично вСЦдслСЦдковуються на центральному серверСЦ), а також копСЦСЧ необхСЦдних для роботи баз даних (тСЦльки читання), обновлюванСЦ автоматично з центрального сервера. На центральному серверСЦ установленСЦ всСЦ необхСЦднСЦ задачСЦ програмного комплексу АБС. Робота здСЦйснюСФться безпосередньо на серверСЦ по локальнСЦй мережСЦ. ДанСЦ передаються по телефонному каналСЦ, що комутируСФться, за допомогою протоколу UUCP. При наявностСЦ видСЦленоСЧ лСЦнСЦСЧ можлива взаСФмна робота користувачСЦв обох систем за допомогою IP-протоколу. При наявностСЦ комутаторСЦв X.25 можлива одночасна робота користувачСЦв СЦ UNIX-серверСЦв c використанням рСЦзних протоколСЦв.

       Для нормального функцСЦонування невеликого чи банку фСЦлСЦСЧ досить перерахованого вище. Для банку з розвитий СЦнфраструктурою, що маСФ великСЦ чи пСЦдроздСЦли територСЦально вилученСЦ вСЦддСЦлення, схема взаСФмодСЦСЧ пСЦдроздСЦлСЦв з центральним вСЦддСЦленням буде вСЦдрСЦзнятися в залежностСЦ вСЦд конкретних умов:

 1. малий пСЦдроздСЦл (1-2 користувача АБС), що епСЦзодично працюСФ з АБС на центральному серверСЦ ( 1 телефонна  лСЦнСЦя, один модем;
 2. пСЦдроздСЦл (2-4 користувачСЦв), що постСЦйно працюСФ з АБС на центральному серверСЦ ( 1 телефонна чи лСЦнСЦя 1 видСЦлена лСЦнСЦя СЦ 1 модем, що використовують комутатор X.25, що дозволяСФ одночасну роботу декСЦлькох термСЦналСЦв по одному каналСЦ. При вСЦдсутностСЦ комутатора X.25 рСЦшення ускладнюСФться СЦ потрСЦбно установка локального сервера, або микрораутера;
 3. одне чи кСЦлька пСЦдроздСЦлСЦв (4-16 користувачСЦв), що постСЦйно працюють з АБС ( установка локального UNIX-сервера c викладеними вище можливостями. ПотрСЦбно 1 телефонна чи лСЦнСЦя 1 видСЦлена лСЦнСЦя СЦ 1 модем.

ДинамСЦка цСЦн на обчислювальне СЦ мережне устаткування приводить до необхСЦдностСЦ постСЦйного коректування рСЦшень по СЦнвестицСЦях в устаткування СЦ мережну СЦнфраструктуру. Так, приведенСЦ вище рекомендацСЦСЧ з устаткування вСЦдносяться до 1997 року СЦ напевно трохи застарСЦли до моменту, коли Ви читаСФте цСЦ рядки. У кожнСЦй конкретнСЦй ситуацСЦСЧ треба розглядати поточний рСЦвень цСЦн СЦ характеристик устаткування. РСЦшення також повинне оптимально враховувати наявнСЦсть уже наявноСЧ СЦнфраструктури. АТ "ЮникорнтАЭ виступаСФ як системний СЦнтегратор, що може як придбати й установити необхСЦдне мережне, обчислювальне устаткування СЦ програмне забезпечення, так СЦ проконсультувати свого клСЦСФнта для прийняття СЧм самостСЦйного зваженого рСЦшення. Ми настСЦйно рекомендуСФмо нашим клСЦСФнтам погоджувати рСЦшення про СЦнвестицСЦСЧ в СЦнформацСЦйну СЦнфраструктуру з метою запобСЦгання неадекватних витрат. Ми всСЦляко намагаСФмося заощаджувати вашСЦ грошСЦ!

Практика довела, що для одержання могутньоСЧ, захищеноСЧ, масштабируемой системи з розвитий мережною пСЦдтримкою варто вибирати як операцСЦйну платформу саме UNIX. При цьому також можна бути упевненим, що всСЦ оплаченСЦ можливостСЦ устаткування використовуються щонайкраще. Це заощаджуСФ значнСЦ засоби.
Л РЖ Т Е Р А Т У Р А1.А.С.Савченко "ОсновнСЦ напрямки розвитку автоматизацСЦСЧ банкСЦвськоСЧ системи УкраСЧнитАЭВа- Комп'ютери+Програми, БАНКРЖВСЬКРЖ ТЕХНОЛОГРЖРЗ, №3, 1995, с.4-5;

2.Т.И.Голота, А.И.Петренко "БанкСЦвськСЦ СЦнформацСЦйнСЦ технологСЦСЧтАЭВа- Комп'ютери+Програми, Спецвыпуск: АвтоматизацСЦя банкСЦвського бСЦзнесу, 1994, с.4-8, 61;

3. А.Г.КурганСЦв, М.А.Навроцкий, С.П.Попович "АвтоматизованСЦ банкСЦвськСЦ системи: почався завтрашнСЦй деньтАЭВа- Комп'ютери+Програми БАНКРЖВСЬКРЖ ТЕХНОЛОГРЖРЗ, №2, 1995, с.30-37;

4. А.Л.Ляшенко "СУБД ConteXt очима розроблювачатАЭВа- Комп'ютери + Програми, №5(20), 1995, с.22-26;

5. Автоматизована банкСЦвська система UniCorn. ТехнологСЦчна схема обробки платСЦжних документСЦвВа- АТ "ЮнСЦкорнтАЭ 23380583.00071.01-32

6. Вимоги НацСЦонального банку УкраСЧни до програмного комплексу "ОперацСЦйний день банку" (ОДБ)Ва- Постанова ПравлСЦння НБУ №106 вСЦд 12 травня 1995 року;

7. Про впровадження електронного цифрового пСЦдпису в систему електронних платежСЦвВа- Лист НБУ №18014/103 вСЦд 14.08.1995р.;

8. Автоматизована банкСЦвська система UniCorn. Опис рСЦшень для задовСЦльнення Вимог НБУВа- АТ "ЮнСЦкорнтАЭ 23380583.00075.01-32;

9. О.Г.ЧумакСЦв РЖнформацСЦйнСЦ системи комерцСЦйних банкСЦв.ВатАФ СловтАЩянський унСЦверситет, КиСЧв, 1998р.;

10. В.Галатенко РЖнформацСЦйна безпека: огляд основних положень. Комп'ютерний огляд №33(57)-38(62), 1996р.;


Страницы: Назад 1 Вперед