Планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ

курсовая работа: Банковское дело

Документы: [1]   Word-134993.doc Страницы: Назад 1 Вперед

План


Вступ

РоздСЦл 1. Планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ

РоздСЦл 2. ОрганСЦзацСЦя механСЦзму планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ

РоздСЦл 3. Планування дСЦяльностСЦ банкСЦвськоСЧ установи на прикладСЦ акцСЦонерно-комерцСЦйного банку соцСЦального розвитку тАЭукрсоцбанктАЭ

3.1 Виявлення наявних фСЦнансових можливостей тАЭУкрсоцбанкутАЭ

3.2 ОцСЦнка ефективностСЦ дСЦяльностСЦ тАЭУкрсоцбанкутАЭ за 2004-2006 р.р.

3.3 ОбТСрунтування вартостСЦ банкСЦвських послуг з урахуванням структури витрат

РоздСЦл 4. Шляхи покращення конкурентоздатностСЦ вСЦтчизняних банкСЦв

Список використаноСЧ лСЦтератури

Додатки

Вступ


Посилення конкуренцСЦСЧ, концентрацСЦя та централСЦзацСЦя банкСЦвського капСЦталу, активСЦзацСЦя процесСЦв глобалСЦзацСЦСЧ та дерегулювання, стрСЦмкий розвиток СЦнформацСЦйних технологСЦй, динамСЦзм зовнСЦшнього середовища призводять до ускладнення банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ. Це вимагаСФ застосування новСЦтнСЦх пСЦдходСЦв до управлСЦння банком, серед яких одне з провСЦдних мСЦiь належить плануванню дСЦяльностСЦ. У звтАЩязку з чим виникаСФ потреба у таких СЦнструментах СЦ методиках планування, якСЦ б допомогли керСЦвництву банкСЦв систематизувати та спростити СЦснуючСЦ складнСЦ структури управлСЦння банкСЦвською дСЦяльнСЦстю, з нових позицСЦй усвСЦдомити процеси планування, що вСЦдбуваються у банку. З огляду на це вважаСФться, що розвиток процесСЦв планування дСЦяльностСЦ банку СФ одним з найбСЦльш важливих у сучаснСЦй украСЧнськСЦй банкСЦвськСЦй науцСЦ та практицСЦ.

Планування, будучи однСЦСФю з найважливСЦших функцСЦй банкСЦвського менеджменту, створюСФ основу для розвитку управлСЦнського процесу, визначаСФ його мету, перспективи, встановлюСФ певну послСЦдовнСЦсть дСЦй, вибСЦр методСЦв СЦ засобСЦв дСЦяльностСЦ, СЧх необхСЦднСЦ пропорцСЦСЧ. УспСЦху в реалСЦзацСЦСЧ функцСЦСЧ планування не досягти без вСЦдповСЦдноСЧ мотивацСЦСЧ, рСЦвно як СЦ без монСЦторингу виконання плану. Планування, у процесСЦ якого виробляСФться банкСЦвська полСЦтика, охоплюСФ всСЦ сторони дСЦяльностСЦ банку, забезпечуСФ високий рСЦвень управлСЦння витратами та доходами, результатами чого СФ його платоспроможнСЦсть СЦ надСЦйнСЦсть, а також можливСЦсть вдосконалення банкСЦвських технологСЦй та соцСЦального розвитку. За цих умов особливоСЧ актуальностСЦ набуваСФ рСЦшення проблем планування фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ банкСЦв.

Мета курсовоСЧ роботи полягаСФ у висвСЦтленнСЦ питання органСЦзацСЦСЧ механСЦзму планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ.

Головним завданням курсовоСЧ роботи СФ:

сфери банкСЦвського планування та його ролСЦ в дСЦяльностСЦ банку;

визначити види планування дСЦяльностСЦ комерцСЦйного банку;

дослСЦдити етапи процесу планування;

висвСЦтлення питання органСЦзацСЦСЧ механСЦзму планування банкСЦвськоСЧ установи;

проведення планування дСЦяльностСЦ банкСЦвськоСЧ установи на прикладСЦ акцСЦонерно-комерцСЦйного банку соцСЦального розвитку тАЭУкрсоцбанк".

ОбтАЩСФктом дослСЦдження СФ акцСЦонерно-комерцСЦйний банк соцСЦального розвитку тАЭУкрсоцбанк".

СубтАЩСФктом дослСЦдження СФ органСЦзацСЦя механСЦзму планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ.

МетодологСЦчно-СЦнформацСЦйною основою написання курсовоСЧ роботи послужили законодавчСЦ СЦ нормативнСЦ акти, пСЦдручники та навчальнСЦ посСЦбники, данСЦ перСЦодичних видань, звСЦтнСЦ данСЦ АсоцСЦацСЦСЧ украСЧнських банкСЦв та АКБ СР тАЭУкрсоцбанк", статтСЦ в наукових перСЦодичних виданнях з дослСЦджуваноСЧ проблеми.

Курсова робота складаСФться зСЦ вступу, 4 роздСЦлСЦв, висновку, списку використаних джерел. Робота викладена на 44 сторСЦнках, СЦлюстрована 3 рисунками, мСЦстить 8 таблиць, включаСФ 3 додатки.

Список використаних джерел налСЦчуСФ 23 найменування.

РоздСЦл 1. Планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ


Сфера банкСЦвського планування та його роль в дСЦяльностСЦ банку.

Планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ - це процес визначення цСЦлей на майбутнСФ та розробка шляхСЦв СЧх досягнення. Планування слугуСФ основою для розвитку внутрСЦшньоСЧ системи банку з урахуванням впливу зовнСЦшнСЦх чинникСЦв СЦ СФ однСЦСФю з функцСЦй банкСЦвського менеджменту. Планування потребуСФ всеохоплюючого та СЦнтегрованого оцСЦнювання банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ - сильних СЦ слабких сторСЦн, органСЦзацСЦйноСЧ та фСЦнансовоСЧ структури, фСЦнансових результатСЦв, кадровоСЧ полСЦтики, контрольних функцСЦй банку.

У мСЦжнародну банкСЦвську практику планування прийшло в 1960-тСЦ роки. Основною причиною, що змусила банки звернутися до планування, було загострення конкуренцСЦСЧ. Розробка планСЦв, особливо стратегСЦчних, розглядалась як один з дСЦСФвих СЦнструментСЦв у боротьбСЦ з конкурентами за вихСЦд на новСЦ ринки, залучення клСЦСФнтури, пошук партнерСЦв.

Загострення конкуренцСЦСЧ зумовлювалося принциповими змСЦнами, що сталися в цей перСЦод у фСЦнансовому свСЦтСЦ:

вихСЦд банкСЦв на мСЦжнародну арену, що пСЦдняло конкуренцСЦю на мСЦжнародний рСЦвень;

виникнення нових фСЦнансових ринкСЦв, якСЦ змСЦнили характер фСЦнансування банкСЦв та компанСЦй;

проникнення в банки комптАЩютерноСЧ технСЦки, що допомогло розширити можливостСЦ дСЦяльностСЦ та вдосконалити процес планування;

перехСЦд до методСЦв диверсифСЦкацСЦСЧ продуктСЦв та послуг, а отже, значне зростання пропозицСЦСЧ в банкСЦвському секторСЦ;

поява та активСЦзацСЦя дСЦяльностСЦ небанкСЦвських фСЦнансових органСЦзацСЦй - пенсСЦйних, страхових, СЦнвестицСЦйних фондСЦв, довСЦрчих товариств, якСЦ почали здСЦйснювати операцСЦСЧ, ранСЦше "астивСЦ лише банкам.

У процесСЦ розробки плану дСЦяльностСЦ банку вирСЦшуються такСЦ основнСЦ завдання:

визначення перспективи та майбутнього профСЦлю банку;

визначення цСЦльових рСЦвнСЦв прибутковостСЦ банку;

визначення та характеристика сегментСЦв ринку, що СЧх маСФ намСЦр обслуговувати банк;

визначення обсягСЦв ресурсСЦв, необхСЦдних для досягнення цСЦлей, таких як матерСЦальнСЦ, фСЦнансовСЦ та трудовСЦ ресурси;

розробка видСЦв послуг, фСЦнансових продуктСЦв та технологСЦй, завдяки впровадженню яких банк зможе стримати бажанСЦ результати;

створення ефективних систем контролю за виконанням планСЦв.

Розробка обТСрунтованого плану дСЦяльностСЦ банку базуСФться на результатах докладного аналСЦзу фактичного становища банку та прогнозування майбутнСЦх форм дСЦяльностСЦ. АналСЦз з позицСЦй сьогодення та майбутнього стосуСФться таких основних сфер управлСЦння банкСЦвською дСЦяльнСЦстю:

управлСЦння джерелами фСЦнансування - методи та форми залучення депозитСЦв, нарощування капСЦталу, розвиток нових видСЦв банкСЦвських послуг СЦ продуктСЦв, пошук надСЦйних джерел запозичення коштСЦв;

управлСЦння прибутковСЦстю банку - ефективнСЦсть операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ, рСЦвень СЦнформацСЦйних технологСЦй, фСЦнансовСЦ результати дСЦяльностСЦ банку в цСЦлому та окремих його пСЦдроздСЦлСЦв СЦ працСЦвникСЦв;

управлСЦння ризиком активних операцСЦй банку - кредитних, СЦнвестицСЦйних, позабалансових;

управлСЦння комСЦсСЦйними операцСЦями;

рСЦвень операцСЦйного обслуговування, консалтинг, технСЦчнСЦ послуги, довСЦрчСЦ операцСЦСЧ клСЦСФнтСЦв;

розвиток контрольних функцСЦй - системи внутрСЦшнього аудиту; системи управлСЦння СЦнформацСЦСФю, органСЦзацСЦя систем контролю за ризиком кредитного й СЦнвестицСЦйного портфелСЦв;

управлСЦння персоналом банку - пСЦдготовка кадрСЦв, розробка систем набору, утримання та заохочування працСЦвникСЦв, удосконалення органСЦзацСЦйноСЧ структури банку.

Планування - це багатоступенева й розгалужена дСЦяльнСЦсть, яка охоплюСФ всСЦ аспекти органСЦзацСЦйного та фСЦнансового управлСЦння банком у контекстСЦ впливу зовнСЦшнього середовища. Тому у процесСЦ розробки ефективного плану слСЦд враховувати не лише внутрСЦшнСЦ особливостСЦ банкСЦвськоСЧ установи, а й зовнСЦшнСЦ чинники.

ЗовнСЦшнСФ середовище, в якому змушений працювати банк, неоднорСЦдне, СЦ тому його оцСЦнюють з погляду можливостей впливу з боку банку.

1. ЗовнСЦшнСФ середовище, на яке банк не може активно впливати СЦ маСФ пристосовуватись:

полСЦтико-правова сфера - регулюючСЦ процедури, податкова система, система пСЦльг тощо;

вимоги центрального банку, сформованСЦ у виглядСЦ обовтАЩязкових економСЦчних нормативСЦв;

коливання дСЦловоСЧ активностСЦ в краСЧнСЦ та контАЩюнктура ринкСЦв;

соцСЦально-культурнСЦ особливостСЦ, притаманнСЦ кожнСЦй нацСЦСЧ, регСЦону, якСЦ необхСЦдно враховувати для успСЦшноСЧ дСЦяльностСЦ.

2. ЗовнСЦшнСФ середовище, на яке банк може вплинути, пристосуватися, змСЦнити або обСЦйти:

сфера економСЦчних вСЦдносин - вибСЦр партнерСЦв, клСЦСФнтСЦв, сегментСЦв ринку, методСЦв ведення конкурентноСЧ боротьби, розвиток банкСЦвських послуг та СЦнструментСЦв, якСЦ "аштовують банк, вихСЦд на новСЦ ринки;

комунСЦкацСЦйно-СЦнформацСЦйне середовище - вибСЦр систем СЦ засобСЦв звтАЩязку, передавання СЦнформацСЦСЧ, комптАЩютерних систем, форм СЦ рСЦвнСЦв одержання СЦнформацСЦСЧ.

В загальному випадку план дСЦяльностСЦ банку маСФ охоплювати такСЦ аспекти:

1) докладне вСЦдображення завдань, що постають перед банком;

2) характеристика банкСЦвськоСЧ установи - СЧСЧ цСЦлСЦ, задачСЦ, стан зовнСЦшнього середовища та можливСЦсть впливу на зовнСЦшнСЦ чинники;

3) точний СЦ чСЦткий опис шляхСЦв вирСЦшення поставлених завдань та вСЦдповСЦдальностСЦ за отримання результатСЦв;

4) визначення конкретних значень фСЦнансових показникСЦв дСЦяльностСЦ банку й опис якСЦсних характеристик, що не мають кСЦлькСЦсних параметрСЦв;

5) визначення проблемних зон, як реальних, так СЦ потенцСЦйних, а також сфер пСЦдвищеного ризику;

6) чСЦткий опис ролСЦ та мСЦiя банку в майбутньому; розроблення заходСЦв, необхСЦдних для пСЦдтримання його платоспроможностСЦ, надСЦйностСЦ та конкурентоздатностСЦ.

Розробка планСЦв здСЦйснюСФться як на рСЦвнСЦ банку, так СЦ на рСЦвнСЦ окремих його пСЦдроздСЦлСЦв, фСЦлСЦй СЦ вСЦддСЦлень. ТакСЦ плани рСЦзняться мСЦж собою за змСЦстом, формою подання, постановкою завдань, рСЦвнем деталСЦзацСЦСЧ та методами реалСЦзацСЦСЧ.

ЯкСЦсть плану оцСЦнюСФться з огляду на вСЦдповСЦднСЦсть вимогам до науково обТСрунтованого та документально зафСЦксованого плану:

вСЦдповСЦднСЦсть обранСЦй стратегСЦСЧ банку;

обтАЩСФктивна оцСЦнка ситуацСЦСЧ, що склалася;

узгодження з можливостями та наявними ресурсами;

вСЦдповСЦднСЦсть стилю керСЦвництва банком;

внутрСЦшня сумСЦснСЦсть усСЦх планСЦв;

реальнСЦсть;

розгорнутий опис заходСЦв СЦ строкСЦв СЧх виконання;

опис очСЦкуваних результатСЦв;

наявнСЦсть великого обсягу фактичного матерСЦалу, розрахункСЦв, прогнозСЦв.

У процесСЦ реалСЦзацСЦСЧ процесу планування можливе розроблення коригуючих заходСЦв, якСЦ дозволяють змСЦстити акценти з дСЦяльностСЦ банку як такоСЧ на результати цСЦСФСЧ дСЦяльностСЦ.

Види планування дСЦяльностСЦ комерцСЦйного банку.

Планування охоплюСФ всСЦ аспекти дСЦяльностСЦ банку СЦ в процесСЦ реалСЦзацСЦСЧ цСЦСФСЧ функцСЦСЧ менеджменту використовуються рСЦзнСЦ види планСЦв. Залежно вСЦд мети та рСЦвня розроблення плану виокремлюють такСЦ види планування:

стратегСЦчне;

тактичне;

оперативне.

СтратегСЦчне планування маСФ на метСЦ визначення основних цСЦлей та стратегСЦСЧ дСЦяльностСЦ банку в умовах конкретного ринку. Це процес розроблення загальноСЧ концепцСЦСЧ, яка СФ основою для прийняття ключових управлСЦнських рСЦшень щодо бажаного рСЦвня прибутковостСЦ, допустимого ризику, методСЦв ведення конкурентноСЧ боротьби, перспектив розширення дСЦяльностСЦ. У процесСЦ стратегСЦчного планування менеджмент банку маСФ сформулювати вСЦдповСЦдСЦ на такСЦ запитання: "Де перебуваСФ банк? Де вСЦн маСФ перебувати в майбутньому? Як досягти бажаноСЧ мети? ".

СтратегСЦчне планування СФ складовою системи стратегСЦчного управлСЦння банком (рис.1.1). СтратегСЦчне управлСЦння комерцСЦйним банком - це комплекс взаСФмозвтАЩязаних у часСЦ СЦ просторСЦ управлСЦнських процесСЦв СЦ функцСЦй, якСЦ забезпечують реалСЦзацСЦю мСЦсСЦСЧ та стратегСЦчних цСЦлей дСЦяльностСЦ банку.


Рис.1.1 Процес стратегСЦчного управлСЦння банком.


Загальна стратегСЦя розробляСФться та реалСЦзуСФться для всСЦСФСЧ банкСЦвськоСЧ установи як цСЦлоСЧ господарськоСЧ одиницСЦ на тривалий перСЦод СЦ, як правило, не передбачаСФ встановлення чСЦтких часових меж. СтратегСЦя стосуСФться концептуальних, життСФво важливих для банку напрямСЦв дСЦяльностСЦ, а СЧСЧ розроблення починаСФться з визначення системи стратегСЦчних цСЦлей банку.

ТрадицСЦйно формування стратегСЦСЧ не передбачаСФ чСЦткоСЧ фСЦксацСЦСЧ часових меж СЧСЧ реалСЦзацСЦСЧ (припускаСФться, що банк функцСЦонуватиме завжди). Тому в стратегСЦчному плануваннСЦ кСЦлькСЦснСЦ показники та СЧх конкретнСЦ значення, як правило, не встановлюються. СтратегСЦчнСЦ плани нацСЦленСЦ на довгострокову перспективу та базуються на аналСЦзСЦ СЦснуючих тенденцСЦй розвитку економСЦки, фСЦнансових ринкСЦв, а також мСЦстять елементи прогнозування й опис основних принципСЦв прийняття рСЦшень. У стратегСЦчних планах немаСФ подробиць, деталСЦзацСЦСЧ положень СЦ точних дат виконання.

СтратегСЦчне планування (на вСЦдмСЦну вСЦд довгострокового) спрямовано не на просту фСЦксацСЦю показникСЦв банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ на довгострокову перспективу, а передбачаСФ вибСЦр таких напрямСЦв та сфер роботи банку, котрСЦ забезпечать зростання його конкурентоспроможностСЦ. Тобто, стратегСЦчне планування СФ функцСЦСФю напряму розвитку банку, а довгострокове планування - функцСЦСФю часу.

СтратегСЦчний план розробляСФться на найвищому рСЦвнСЦ керСЦвництва банком, основнСЦ положення обовтАЩязковСЦ у формулюваннСЦ планових завдань на рСЦвнСЦ структурних пСЦдроздСЦлСЦв. Розроблення стратегСЦчного плану дСЦяльностСЦ банку базуСФться на результатах стратегСЦчного аналСЦзу. СтратегСЦчний аналСЦз даСФ змогу здСЦйснити формальний опис банку як обтАЩСФкта управлСЦння, виявити його особливостСЦ й тенденцСЦСЧ розвитку у взаСФмозвтАЩязку СЦз зовнСЦшнСЦм середовищем, а також сформувати СЦнформацСЦйну базу для прогнозування та обТСрунтованого вибору СЦз набору альтернатив оптимальноСЧ стратегСЦСЧ. Важливою рисою стратегСЦчного аналСЦзу СФ орСЦСФнтацСЦя на перспективу.

У стратегСЦчному аналСЦзСЦ зазвичай широко застосовуються якСЦснСЦ методи дослСЦджень (дСЦагностика, СЦнтервтАЩювання, сканування ситуацСЦСЧ, евристичнСЦ методи, бенчмаркСЦнг). НайбСЦльш вСЦдома методика стратегСЦчного аналСЦзу SWOT, названа за початковими лСЦтерами англСЦйських слСЦв: Stronghts - сильнСЦ сторони, Weaknesses - слабкСЦ сторони, Opportunities - можливостСЦ, Threats - загрози. Цей пСЦдхСЦд даСФ змогу оцСЦнити сильнСЦ та слабкСЦ сторони дСЦяльностСЦ банку, потенцСЦйнСЦ можливостСЦ та ризики. ЛогСЦчним продовженням SWOT-аналСЦзу стала методика SPACE, в якСЦй увага зосереджуСФться на фСЦнансових аспектах дСЦяльностСЦ, а тому вона найприйнятнСЦша для банкСЦв. Для дослСЦдження зовнСЦшнього середовища використовуСФться методика PEST-аналСЦзу (названа за англСЦйською абревСЦатурою: Policy - полСЦтика, Economics - економСЦка, Society - суспСЦльство, Technology - технологСЦя), спрямована на мСЦнСЦмСЦзацСЦю негативного впливу макроекономСЦчних чинникСЦв СЦ використання сприятливоСЧ контАЩюнктури ринку. СтратегСЦчний аналСЦз дозволяСФ обТСрунтувати стратегСЦчнСЦ цСЦлСЦ дСЦяльностСЦ банку, визначити довготермСЦновСЦ завдання й ефективнСЦ шляхи СЧх реалСЦзацСЦСЧ.

В умовах стабСЦльного зовнСЦшнього середовища стратегСЦчний план дСЦяльностСЦ банку не потребуСФ постСЦйного оновлення та коригування. Проте в сучасному свСЦтСЦ важко знайти економСЦчнСЦ системи та фСЦнансовСЦ ринки, якСЦ розвиваються автономно СЦ не зазнають впливу глобальних чинникСЦв. НовСЦ досягнення у сферСЦ комптАЩютерних технологСЦй та засобСЦв звтАЩязку зумовили перетворення фСЦнансових ринкСЦв на мСЦжнародний ринок, окремСЦ сегменти якого чутливо реагують на будь-якСЦ змСЦни в СЦнших сферах. Отже, мСЦнливСЦсть стала основною характеристикою фСЦнансових ринкСЦв. Але за сучасних економСЦчних умов жоден банк не може успСЦшно функцСЦонувати без розроблення концептуальних засад свого розвитку, якСЦ формулюються у виглядСЦ стратегСЦСЧ. В умовах ринкСЦв, що динамСЦчно розвиваються, постСЦйного удосконалення пропонованих фСЦнансових СЦнструментСЦв, загострення конкуренцСЦСЧ стратегСЦчне планування перетворилося на обовтАЩязкову складову ефективного управлСЦння банком.

Тактичне планування зорСЦСФнтоване на виконання певного завдання, що постаСФ перед банком СЦ сформульоване у стратегСЦчному планСЦ. ТакСЦ завдання здебСЦльшого мають середньо - та короткостроковий характер. У тактичному планСЦ формулюються способи досягнення цСЦлей та вирСЦшення конкретних завдань у кожнСЦй функцСЦональнСЦй сферСЦ банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ (фСЦнанси, органСЦзацСЦя, кадри, маркетинг СЦ т.п.).

Тактичне планування реалСЦзуСФться у формСЦ конкретного плану дСЦй, в якому перелСЦчено основнСЦ заходи, дати завершення певних етапСЦв роботи, конкретнСЦ виконавцСЦ та рСЦвень СЧхньоСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ, а також фСЦнансовСЦ результати, що СЧх заплановано одержати. Впровадження нових програм СЦ проектСЦв, розроблення нових видСЦв послуг або фСЦнансових СЦнструментСЦв, розширення мережСЦ фСЦлСЦй, вихСЦд на новСЦ ринки - усСЦ цСЦ завдання потребують докладного тактичного плану, який визначаСФ послСЦдовнСЦсть дСЦй, конкретнСЦ строки та виконавцСЦв. Тактичний план може використовуватись як на рСЦвнСЦ окремих пСЦдроздСЦлСЦв, вСЦддСЦлень, так СЦ на рСЦвнСЦ банкСЦвськоСЧ установи, залежно вСЦд характеру поставленого завдання.

Оперативне планування спрямовано на вирСЦшення конкретних питань дСЦяльностСЦ банку в короткостроковому перСЦодСЦ. Метою оперативного планування СФ забезпечення безперебСЦйноСЧ, ритмСЦчноСЧ, збалансованоСЧ роботи банку як у часовому розрСЦзСЦ, так СЦ в розрСЦзСЦ його структурних пСЦдроздСЦлСЦв. ОперативнСЦ плани розробляються на основСЦ стратегСЦчного СЦ тактичного планСЦв дСЦяльностСЦ банку та залежать вСЦд прийнятоСЧ стратегСЦСЧ управлСЦння, структури потенцСЦалу, системи управлСЦння.

Максимальна тривалСЦсть часового горизонту для оперативного планування обмежуСФться одним роком. ТакСЦ плани також складаються на пСЦврСЦччя, квартал, мСЦсяць, декаду. ОперативнСЦ плани мають високий ступСЦнь деталСЦзацСЦСЧ планових показникСЦв, перелСЦк яких залежить вСЦд часових меж його реалСЦзацСЦСЧ. Оперативний план у межах мСЦсяця бСЦльш деталСЦзований та конкретизований, для тривалСЦших перСЦодСЦв можуть використовуватися укрупненСЦ показники.

Оперативне планування - одна з функцСЦй оперативного управлСЦння банком. Оперативне управлСЦння передбачаСФ безперервне вивчення обтАЩСФкта в момент впливу на нього СЦ спрямовано на реалСЦзацСЦю функцСЦСЧ монСЦторингу для ефективного здСЦйснення управлСЦнського процесу. За змСЦстом цей вид управлСЦнськоСЧ дСЦяльностСЦ СФ комплексним, суцСЦльним, триваСФ постСЦйно, спираСФться на результати оперативного аналСЦзу.

Виокремлення обтАЩСФктСЦв оперативного управлСЦння в банку тСЦсно повтАЩязане зСЦ структурою динамСЦчного банкСЦвського балансу, який вСЦдображаСФ фСЦнансовий СЦ майновий стан банку. ОскСЦльки в кожному банку щоденне складання балансу обовтАЩязкове, то оперативна управлСЦнська дСЦяльнСЦсть СЦ полягаСФ передусСЦм в управлСЦннСЦ окремими банкСЦвськими операцСЦями та балансом у цСЦлому. Тож обтАЩСФктами оперативного планування в банку можуть бути: фСЦнансовСЦ потоки, окремСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ, фСЦнансовСЦ ризики, СЦндикатори фСЦнансових ринкСЦв, фСЦнансовСЦ результати дСЦяльностСЦ банку та його структурних пСЦдроздСЦлСЦв, лСЦквСЦдна позицСЦя банку та нормативи обовтАЩязкового резервування, валютна позицСЦя тощо. Розробка оперативних планСЦв та постСЦйний контроль за СЧх виконанням дозволяСФ менеджменту банку ефективнСЦше реалСЦзувати функцСЦю оперативного управлСЦння.

Залежно вСЦд тривалостСЦ перСЦоду планування виокремлюють такСЦ його види:

довгострокове;

середньострокове;

короткострокове.

Кожен з цих видСЦв планування призначено для розроблення планСЦв дСЦяльностСЦ банку на чСЦтко визначений часовий перСЦод. Так, для довгострокового плану перСЦод планування становить 5-15 рокСЦв, для середньострокового - вСЦд двох до птАЩяти рокСЦв, а для короткострокового - до одного року.

Ця система планування передбачаСФ розроблення пСЦдпорядкованих у часСЦ та взаСФмно узгоджених планСЦв дСЦяльностСЦ СЦ нацСЦлена на полСЦпшення показникСЦв роботи банку. Тож у рСЦзних видах планСЦв спираються на однаковСЦ показники, диференцСЦйовано встановлюючи СЧх цСЦльовСЦ значення залежно вСЦд тривалостСЦ перСЦоду планування. У такому разСЦ кожен з планСЦв включаСФ узгодженСЦ мСЦж собою конкретнСЦ цСЦльовСЦ значення показникСЦв, якСЦ узагальнено характеризують дСЦяльнСЦсть банку. У банкСЦвськСЦй справСЦ - це показники прибутковостСЦ капСЦталу (ROE), прибутковостСЦ активСЦв (ROA), прибутку на одну акцСЦю, мультиплСЦкатор капСЦталу та СЦн. Використання цих показникСЦв у процесСЦ планування дозволяСФ банку орСЦСФнтуватися на ринкову оцСЦнку "асного капСЦталу та досягти конкурентного рСЦвня прибутковостСЦ. Розробка таких планСЦв ТСрунтуСФться на аналСЦзСЦ внутрСЦшнСЦх можливостей та резервСЦв банку.

Довгостроковий план передбачаСФ формування перспективних цСЦлей банку та прийняття рСЦшень на основСЦ довгострокових прогнозСЦв. На вСЦдмСЦну вСЦд стратегСЦчного плану, де формулюються загальнСЦ цСЦлСЦ розвитку установи, у довгостроковому планСЦ фСЦксуються цСЦльовСЦ значення конкретних показникСЦв дСЦяльностСЦ банку.

Середньострокове планування за змСЦстом СЦ формою близьке до довгострокового, а основною вСЦдмСЦнною рисою СФ тривалСЦсть перСЦоду планування.

Короткострокове планування дозволяСФ узгодити всСЦ напрями дСЦяльностСЦ банку та всСЦх його структурних пСЦдроздСЦлСЦв на поточний фСЦнансовий рСЦк. Короткострокове планування реалСЦзуСФться у формСЦ оперативних планСЦв та бюджетСЦв. У короткостроковому аспектСЦ на чСЦльне мСЦiе висуваються облСЦковСЦ показники дСЦяльностСЦ. НайуживанСЦшими плановими показниками СФ процентний прибуток, чиста процентна маржа, спред.

Одним СЦз видСЦв планування в банку СФ складання СЦндивСЦдуальних планСЦв працСЦвникСЦв банку. РЖндивСЦдуальний план виконуСФ кСЦлька важливих функцСЦй. По-перше, за допомогою плану перед працСЦвником ставляться конкретнСЦ завдання, шляхи СЧх досягнення та термСЦни виконання. Це даСФ змогу бачити перспективу й слугуСФ стимулом для полСЦпшення роботи кожного фахСЦвця банку. По-друге, СЦндивСЦдуальний план дозволяСФ керСЦвниковСЦ ефективнСЦше органСЦзувати роботу колективу й контролювати виконання обовтАЩязкСЦв кожним працСЦвником. По-третСФ, успСЦшне виконання СЦндивСЦдуального плану СФ пСЦдставою для матерСЦального заохочення фахСЦвцСЦв та розвитку СЧхньоСЧ картАЩСФри.

РЖндивСЦдуальнСЦ плани мають складатися за участю керСЦвника пСЦдроздСЦлу або старшого працСЦвника. ОбовтАЩязковим елементом СФ перевСЦрка результатСЦв роботи та вСЦдповСЦднСЦсть поставленим завданням. Без органСЦзацСЦСЧ належного контролю за виконанням планСЦв СЧх складання перетворюються на рутинну й непотрСЦбну роботу.

Етапи процесу планування.

Процес планування незалежно вСЦд виду складаСФться з кСЦлькох етапСЦв.

1. ЗбСЦр, оцСЦнка та аналСЦз СЦнформацСЦСЧ, яка включаСФ економСЦчнСЦ, правовСЦ, соцСЦальнСЦ та полСЦтичнСЦ чинники; перспективи росту та конкуренцСЦСЧ на СЦснуючих СЦ потенцСЦйних ринках; фСЦнансовСЦ перспективи в основних секторах економСЦки; слабкСЦ та сильнСЦ сторони банку.

2. Формулювання основноСЧ мети дСЦяльностСЦ банку та конкретних завдань, якСЦ охоплюють загальнСЦ напрямки просування на ринку, корпоративнСЦ фСЦнансовСЦ результати, методи управлСЦння банком, прСЦоритетнСЦ ринки та види банкСЦвських операцСЦй.

3. Прийняття рСЦшення та формулювання програми дСЦй: установлення конкретних кСЦлькСЦсних показникСЦв - доходи, витрати, обсяг кредитСЦв, збитки за кредитами, структура активних операцСЦй, структура депозитноСЧ бази тощо; конкретизацСЦя шляхСЦв СЧх досягнення; перелСЦк необхСЦдних заходСЦв; прийняття рСЦшень щодо придбання та використання ресурсСЦв, розширення або змСЦни органСЦзацСЦйноСЧ структури; кадрове забезпечення.

4. Документування: оформлення планСЦв у письмовСЦй формСЦ в такСЦй послСЦдовностСЦ - стратегСЦя, тактичний план, бюджет, повний баланс СЦ фСЦнансовий звСЦт на рСЦвнСЦ пСЦдроздСЦлСЦв та банку в цСЦлому.

5. Координування та затвердження планСЦв: загальний огляд, переговори, координацСЦя окремих планСЦв, затвердження плану на рСЦвнСЦ ПравлСЦння банку.

6. Контроль за виконанням планСЦв: аналСЦз доходСЦв, витрат, результатСЦв та ефективностСЦ планСЦв; перевСЦрка додержання строкСЦв виконання; у разСЦ виявлення значних розбСЦжностей - аналСЦз причин та формування коригуючих заходСЦв; забезпечення керСЦвництва банку СЦнформацСЦСФю про хСЦд виконання плану та одержанСЦ результати.

Одним з видСЦв планування в банку СФ складання СЦндивСЦдуальних планСЦв спСЦвробСЦтникСЦв банку. РЖндивСЦдуальний план виконуСФ кСЦлька важливих функцСЦй. По-перше, за допомогою плану перед спСЦвробСЦтником ставляться конкретнСЦ завдання, шляхи СЧх досягнення та термСЦни виконання. По-друге, СЦндивСЦдуальний план дозволяСФ керСЦвниковСЦ ефективнСЦше органСЦзувати роботу колективу й контролювати виконання обовтАЩязкСЦв кожним спСЦвробСЦтником. По-третСФ, успСЦшне виконання СЦндивСЦдуального плану СФ пСЦдставою для матерСЦального заохочення фахСЦвцСЦв та розвитку СЧхньоСЧ картАЩСФри.

РЖндивСЦдуальнСЦ плани мають складатися за участю керСЦвника пСЦдроздСЦлу або старшого спСЦвробСЦтника. ОбовтАЩязковим елементом СФ перевСЦрка результатСЦв роботи та вСЦдповСЦднСЦсть поставленим завданням. Без органСЦзацСЦСЧ належного контролю за виконанням планСЦв СЧх складання перетворюються на рутинну й непотрСЦбну роботу.

РоздСЦл 2. ОрганСЦзацСЦя механСЦзму планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ


ФСЦнансове планування спрямовуСФться на перетворення стратегСЦчних цСЦлей та завдань банку в конкретнСЦ значення результативних фСЦнансових показникСЦв дСЦяльностСЦ банкСЦвськоСЧ установи через реалСЦзацСЦю комплексу заходСЦв у сферСЦ фСЦнансСЦв.

Продукти фСЦнансового планування такСЦ:

побудова цСЦльовоСЧ фСЦнансовоСЧ моделСЦ банку;

визначення цСЦльових значень параметрСЦв банку;

обТСрунтування прогнозних показникСЦв фСЦнансових результатСЦв;

побудова прогнозного балансу;

розроблення плану банкСЦвських операцСЦй, бюджету банку та бюджетСЦв структурних пСЦдроздСЦлСЦв;

складання плану органСЦзацСЦйних заходСЦв СЦ визначення вСЦдповСЦдальних за СЧх виконання.

ФСЦнансове планування СФ складовою загального процесу управлСЦння фСЦнансовою дСЦяльнСЦстю банку (рис.2.1).

ФСЦнансовий план включаСФ розрахунок фСЦнансових результатСЦв дСЦяльностСЦ банку на плановий перСЦод, а також необхСЦдних для цього фСЦнансових, матерСЦальних та людських ресурсСЦв. У процесСЦ фСЦнансового планування встановлюються плановСЦ значення показникСЦв банкСЦвського балансу та звСЦту про прибутки СЦ збитки. По завершеннСЦ планового перСЦоду фактичнСЦ результати порСЦвнюються з плановими, виявляються причини вСЦдхилень та резерви полСЦпшення дСЦяльностСЦ.

ФСЦнансовий план - це засСЦб реалСЦзацСЦСЧ фСЦнансовоСЧ стратегСЦСЧ банку, яка СФ прСЦоритетною серед низки функцСЦональних стратегСЦй, спрямованих на досягнення стратегСЦчних цСЦлей дСЦяльностСЦ банкСЦвськоСЧ установи.

В банкСЦвськСЦй дСЦяльностСЦ до основних функцСЦональних стратегСЦй належать: фСЦнансова, органСЦзацСЦйна, маркетингова, технологСЦчна, облСЦково-аналСЦтична, кадрова. ДеталСЦзований перелСЦк функцСЦональних стратегСЦй банку може додатково включати ще й такСЦ: соцСЦальна, екологСЦчна, операцСЦйна, СЦнвестицСЦйна, стратегСЦя наукових дослСЦджень та розробок, СЦнновацСЦйна, матерСЦально-технСЦчного розвитку, загального управлСЦння, пСЦдвищення якостСЦ банкСЦвських продуктСЦв СЦ послуг та СЦн. Отже, на вСЦдмСЦну вСЦд промислових пСЦдприСФмств, для яких найважливСЦшою вважаСФться маркетингова стратегСЦя, для банкСЦвських установ прСЦоритетною СФ фСЦнансова стратегСЦя, з огляду на яку визначаСФться спрямування СЦнших функцСЦональних стратегСЦй.


Рис.2.1 Процес управлСЦння фСЦнансовою дСЦяльнСЦстю банку


Для формулювання чСЦткоСЧ та реалСЦстичноСЧ фСЦнансовоСЧ стратегСЦСЧ банку описовоСЧ моделСЦ, розробленоСЧ у процесСЦ стратегСЦчного планування, недостатньо, адже у сферСЦ фСЦнансСЦв слСЦд спиратися на конкретнСЦ числовСЦ значення фСЦнансових показникСЦв. ПорСЦвняльний аналСЦз фСЦнансових показникСЦв, зокрема таких узагальнюючих, як прибутковСЦсть СЦ ризик, з аналогСЦчними показниками дСЦяльностСЦ СЦнших банкСЦв, СЦз середнСЦми значеннями по банкСЦвськСЦй системСЦ в цСЦлому чи по групСЦ банкСЦв, або з найлСЦпшими показниками галузСЦ дозволяСФ банку сформувати адекватну самооцСЦнку та визначити стратегСЦчнСЦ орСЦСФнтири фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ.

РЖнструментом реалСЦзацСЦСЧ фСЦнансовоСЧ стратегСЦСЧ банку служать бюджети - плани проведення банкСЦвських операцСЦй з урахуванням майбутнСЦх доходСЦв СЦ витрат банку в цСЦлому та його окремих структурних пСЦдроздСЦлСЦв. Бюджети формуються з огляду на фактичнСЦ значення фСЦнансових показникСЦв з орСЦСФнтацСЦСФю на стратегСЦчнСЦ цСЦлСЦ та завдання банку у фСЦнансовСЦй сферСЦ.

До конкретних фСЦнансових стратегСЦй належать такСЦ:

нарощування капСЦтальноСЧ бази банку;

розширення депозитноСЧ бази;

кредитування;

СЦнвестування;

стратегСЦСЧ розвитку СЦнших фСЦнансових операцСЦй банку.

Зазвичай конкретнСЦ фСЦнансовСЦ стратегСЦСЧ банку нерСЦвнозначнСЦ, а тому можуть мати СЦСФрархСЦчну пСЦдпорядкованСЦсть, яка вСЦдображаСФться у структуруваннСЦ бюджетСЦв. ПерСЦодичний контроль за виконанням бюджетСЦв даСФ можливСЦсть виявити вСЦдхилення вСЦд запланованого iенарСЦю та коригувати план або стратегСЦю дСЦяльностСЦ банку.

Створення фСЦнансових планСЦв вСЦдбуваСФться як на рСЦвнСЦ банку в цСЦлому, так СЦ на рСЦвнСЦ окремих структурних пСЦдроздСЦлСЦв, тому окремСЦ плани мають бути узгодженСЦ. Процес узгодження бюджетСЦв може здСЦйснюватися двома основними методами: згори вниз СЦ знизу вгору. У першому варСЦантСЦ менеджмент банку формулюСФ завдання та визначаСФ плановСЦ значення фСЦнансових показникСЦв, якСЦ доводяться до пСЦдроздСЦлСЦв. КерСЦвники пСЦдроздСЦлСЦв, у свою чергу, розробляють конкретнСЦ заходи досягнення планових показникСЦв, якСЦ подаються на розгляд менеджментовСЦ банку й узгоджуються. Такий пСЦдхСЦд ефективний, коли потрСЦбно швидко реагувати на змСЦну зовнСЦшнСЦх умов та на жорстку конкуренцСЦю.

У разСЦ, коли бюджети узгоджуються знизу вгору, кожний пСЦдроздСЦл самостСЦйно розробляСФ фСЦнансовий план, виходячи з "асних можливостей СЦ потреб, надаСФ перелСЦк необхСЦдних для виконання ресурсСЦв. ТакСЦ бюджети подаються пСЦдроздСЦлами для перегляду й обговорення на рСЦвнСЦ керСЦвництва банку. Остаточний варСЦант плану визначаСФться в ходСЦ обговорення мСЦж менеджментом банку та лСЦнСЦйними керСЦвниками пСЦдроздСЦлСЦв.

Одним СЦз прийомСЦв, що забезпечуСФ узгодження взаСФмозвтАЩязкСЦв окремих результативних фСЦнансових показникСЦв банку та дозволяСФ визначити цСЦльовСЦ рСЦвнСЦ прибутковостСЦ, СФ методика декомпозицСЦйного аналСЦзу "асного капСЦталу (модель Дюпона). Цей пСЦдхСЦд досить унСЦверсальний СЦ застосовуСФться як зовнСЦшнСЦми, так СЦ внутрСЦшнСЦми користувачами, що дозволяСФ керСЦвництву банку оцСЦнювати дСЦяльнСЦсть кредитноСЧ установи за тими самими критерСЦями, за якими СЧСЧ оцСЦнюють зовнСЦшнСЦ аналСЦтики.

Методика декомпозицСЦйного аналСЦзу дозволяСФ дослСЦдити залежнСЦсть мСЦж показниками прибутковостСЦ СЦ ризику банку та виявити вплив окремих чинникСЦв на результати його дСЦяльностСЦ.

У методицСЦ декомпозицСЦйного аналСЦзу прибутковСЦсть банку оцСЦнюСФться показниками ROE (прибутковСЦсть капСЦталу) та ROA (прибутковСЦсть активСЦв), а показником ризику банку служить мультиплСЦкатор капСЦталу.

Схематично логСЦчно-структурну модель декомпозицСЦйного аналСЦзу "асного капСЦталу комерцСЦйного банку, орСЦСФнтовану на загальновживанСЦ у вСЦтчизнянСЦй практицСЦ пСЦдходи до групування банкСЦвських доходСЦв СЦ витрат, показано на рис.2.2


Рис.2.2 ЛогСЦчно-структурна схема декомпозицСЦйного аналСЦзу "асного капСЦталу банку.


ОскСЦльки кожен банк СФ ланкою банкСЦвськоСЧ системи краСЧни, то результати його дСЦяльностСЦ треба розглядати в контекстСЦ загальних тенденцСЦй розвитку системи. Для зтАЩясування позицСЦй окремого банку й обТСрунтування цСЦльових рСЦвнСЦв прибутковостСЦ застосовують порСЦвняльний аналСЦз. ВибСЦр бази порСЦвняння певною мСЦрою залежить вСЦд стратегСЦчних цСЦлей банку. Якщо стратегСЦчна мета полягаСФ у завоюваннСЦ лСЦдерства в групСЦ, до якоСЧ належить банк, то порСЦвнювати слСЦд з банками, котрСЦ мають найлСЦпшСЦ фСЦнансовСЦ показники в тСЦй самСЦй групСЦ. Якщо стратегСЦчною метою СФ розширення банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ та ресурсноСЧ бази СЦ перехСЦд до вищоСЧ (за обсягом активСЦв) групи банкСЦв, то слСЦд порСЦвнювати "аснСЦ позицСЦСЧ банку СЦз середнСЦми значеннями показникСЦв тСЦСФСЧ групи, до якоСЧ банк маСФ намСЦр увСЦйти.

РоздСЦл 3. Планування дСЦяльностСЦ банкСЦвськоСЧ установи на прикладСЦ акцСЦонерно-комерцСЦйного банку соцСЦального розвитку тАЭукрсоцбанктАЭ


3.1 Виявлення наявних фСЦнансових можливостей тАЭУкрсоцбанкутАЭ


АкцСЦонерно-комерцСЦйний банк соцСЦального розвитку "Укрсоцбанк" на сьогоднСЦ СФ одним з найбСЦльших системних банкСЦв в УкраСЧнСЦ, чистСЦ активи якого станом на 01 листопада 2007 року перевищували 27,780 млрд. грн. За 17 рокСЦв свого СЦснування Банк завоював стСЦйкий авторитет надСЦйноСЧ та стабСЦльноСЧ фСЦнансовоСЧ установи, що стрСЦмко розвиваСФться й оперативно реагуСФ на змСЦни ринку.

АКБ "Укрсоцбанк" в звСЦтному роцСЦ здСЦйснював полСЦтику, орСЦСФнтовану на пСЦдтримання оборотного капСЦталу вСЦтчизняних компанСЦй, надання високотехнологСЦчних продуктСЦв, а також на СЦндивСЦдуалСЦзацСЦю послуг для клСЦСФнтСЦв. ФахСЦвцями АКБ "Укрсоцбанк" були створенСЦ рСЦзнСЦ маркетинговСЦ СЦнструменти, якСЦ дали змогу видСЦляти саме цей банк як в очах вже СЦснуючих, так СЦ потенцСЦйних клСЦСФнтСЦв. ПостСЦйний систематичний аналСЦз можливостей компанСЦй у тих чи СЦнших галузях, СЧхнСЦй розвиток, дослСЦдження фСЦнансових моделей поведСЦнки клСЦСФнтСЦв, оптимСЦзацСЦя продуктового ряду сприяли пСЦдвищенню ефективностСЦ фСЦнансовоСЧ пСЦдтримки бСЦзнесу з урахуванням особливостей галузСЦ економСЦки, в якСЦй здСЦйснюСФ дСЦяльнСЦсть клСЦСФнт. Це сприяло збСЦльшенню обсягСЦв активних та пасивних операцСЦй СЦ, як наслСЦдок, отримання банком прибутку в розмСЦрСЦ 287,3 млн. грн., що в 2,5 рази бСЦльше нСЦж в минулому роцСЦ.

ЧистСЦ активи банку за звСЦтний рСЦк виросли в 1,6 рази або на 6 789,5 млн. грн. та на 01.01.2007 року становили 17 531,5 млн. грн. НайбСЦльше зростання обсягСЦв активСЦв вСЦдбулось за рахунок кредитних вкладень (в 1,8 рази, + 5 438,7 млн. грн), якСЦ на 01.01.2007 року склали 12 690,5 млн. грн. або 72% чистих активСЦв банку.

НайбСЦльшу питому вагу в кредитному портфелСЦ банку (40%) становлять позики, якСЦ наданСЦ населенню.

В звСЦтному роцСЦ АКБ тАЮУкрсоцбанк" залишався одним з лСЦдерСЦв серед банкСЦв, що пропонують найбСЦльш вигСЦднСЦ умови щодо надання послуг населенню, в тому числСЦ з кредитування фСЦзичних осСЦб.

В 2006 роцСЦ були вдосконаленСЦ та набули нових ознак кредитнСЦ продукти, направленСЦ на задоволення потреб населення. В 2006 роцСЦ АКБ "Укрсоцбанк" розробив унСЦкальнСЦ умови з кредитування фСЦзичних осСЦб в швейцарських франках. Впроваджено кредитування фСЦзичних осСЦб на набуття у "аснСЦсть нерухомостСЦ шляхом придбання цСЦльових (безпроцентних) облСЦгацСЦй, базовим товаром за якими виступаСФ обтАЩСФкт нерухомостСЦ або його частина, а також впроваджено механСЦзм кредитування шляхом участСЦ у Фондах фСЦнансування будСЦвництва виду "А". Як наслСЦдок, АКБ "Укрсоцбанк" з початку 2006 року збСЦльшив обсяг кредитного портфелю фСЦзичних осСЦб бСЦльш нСЦж у два рази СЦ який на 01.01.2007 року становив 6 953,3 млн. грн.

За звСЦтний рСЦк банк отримав доходи за кредитами, наданими фСЦзичним особам в сумСЦ 653,2 млн. грн. Це в 2,5 рази бСЦльше (на 388 млн. грн) нСЦж у попередньому роцСЦ. АКБ тАЮУкрсоцбанк" у 2006 роцСЦ активно розвивав кредитнСЦ продукти для корпоративних клСЦСФнтСЦв, насамперед у частинСЦ спрощення технологСЦСЧ СЧх продажу, впроваджував новСЦ послуги з використанням векселСЦв. В звСЦтному роцСЦ впроваджено програму "Кредит + 10% векселямитАЭ, спрямовану на здешевлення кредитних послуг для корпоративних клСЦСФнтСЦв. КлСЦСФнтам, якСЦ мають вСЦдкритСЦ лСЦмСЦти кредитування, Укрсоцбанк пропонував вексельнСЦ послуги (аваль векселСЦв, облСЦк векселСЦв, у тому числСЦ РЕПО) без додаткового забезпечення.

В 2006 роцСЦ Банком була проведена унСЦкальна акцСЦя для корпоративних клСЦСФнтСЦв "У Новий рСЦк - у новий офСЦс". У рамках акцСЦСЧ Укрсоцбанк пропонував юридичним особам скористатися кредитами на обтАЩСФкти торговельноСЧ, офСЦсноСЧ й складськоСЧ нерухомостСЦ з вСЦдстрочкою погашення основноСЧ суми боргу до 16 мСЦсяцСЦв, з авансовим внеском - вСЦд 0%.

Протягом 2006 року банк суттСФво збСЦльшив обсяги проектного фСЦнансування. Так середнСЦй обсяг СЦнвестицСЦй з кожного проекту становив EUR 15 млн. АКБ тАЮУкрсоцбанк" фСЦнансував проекти роздрСЦбних мереж, розважальних центрСЦв, нерухомостСЦ та СЦн. КрСЦм девелоперського бСЦзнесу, метою проектного фСЦнансування була модернСЦзацСЦя виробництв та купСЦвля нових лСЦнСЦй для пСЦдприСФмств, якСЦ працюють в споживчому секторСЦ.

Вдосконалено систему овердрафтного кредитування корпоративних клСЦСФнтСЦв, полСЦпшенСЦ умови кредитування корпоративних клСЦСФнтСЦв на придбання нерухомостСЦ та СЦнвестування у будСЦвництво нерухомостСЦ.

Результатом ефективноСЧ роботи банку стало збСЦльшення кредитного портфелю юридичних осСЦб в 1,3 рази (на 1 461,7 млн. грн) та отримання доходу вСЦд кредитування корпоративних клСЦСФнтСЦв за 2006 рСЦк в розмСЦрСЦ 690,0 млн. грн., що на 22,5% (на 126,8 млн. грн) бСЦльше нСЦж за попереднСЦй перСЦод.

Протягом 2005 року банк продовжував активно працювати на ринку цСЦнних паперСЦв, здСЦйснюючи операцСЦСЧ з купСЦвлСЦ-продажу державних цСЦнних паперСЦв, векселСЦв та облСЦгацСЦй недержавних органСЦзацСЦй, акцСЦй СЦнших емСЦтентСЦв - всього на загальну суму 2 232,4 млн. грн. (обсяг купСЦвлСЦ: 1 113,5 млн. грн., обсяг продажу - 1 118,9 млн. грн).

ВисокСЦ рейтинговСЦ оцСЦнки вСЦд найбСЦльш авторитетних мСЦжнародних рейтингових агентств - Moody`s, Fitch, Standard&Poors, з урахуванням покращення прогнозСЦв по рейтингам усСЦма трьома агентствами у 2006 роцСЦ, допомогли "УкрсоцбанкутАЭ наприкСЦнцСЦ звСЦтного року залучити синдикований кредит у сумСЦ 250 млн. дол. США з найнижчою для украСЧнських банкСЦв маржею (1,6% рСЦчних). Кредит, наданий BayernLB (НСЦмеччина), Calyon (ФранцСЦя) та UniCreditGroup, який надСЦйшов через банк Bank Austria Creditanstalt AG (АвстрСЦя), залучено на один рСЦк з можливСЦстю продовження. В проектСЦ прийняли участь 36 банкСЦв-кредиторСЦв з таких краСЧн як АвстрСЦя, ВеликобританСЦя, НСЦмеччина, НСЦдерланди, ГрецСЦя, Польща, ПортугалСЦя, ФранцСЦя, ОбтАЩСФднанСЦ АрабськСЦ ЕмСЦрати, Кувейт, Угорщина, Бахрейн, РЖндСЦя, Китай, СполученСЦ Штати Америки, Оман, Пакистан (Додаток 1).

РЖнвестицСЦйна привабливСЦсть банку та рСЦзноманСЦтнСЦсть СЦнструментСЦв по залученню коштСЦв дала змогу збСЦльшити в порСЦвняннСЦ з початком року обсяг чистих зобовтАЩязань в 1,6 рази (на 5 869,0 млн. грн), якСЦ на 01.01.2007 року становили 15 604,8 млн. грн.

В структурСЦ зобов'язань за пСЦдсумками 2006 року основну масу - 8 282,0 млн. грн. (70%) складали кошти субтАЩСФктСЦв господарювання та фСЦзичних осСЦб. РЗх обсяги збСЦльшились в порСЦвняння з 01.01.2006 року в 1,3 рази (на 2 620,4 млн. грн). В структурСЦ залишкСЦв коштСЦв на рахунках клСЦСФнтСЦв найбСЦльшу частку (53%) формували кошти юридичних осСЦб - субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ.30% цих коштСЦв становили пСЦдприСФмства та органСЦзацСЦСЧ, основним видом дСЦяльностСЦ яких СФ торгСЦвля, 26% - сСЦльське господарство; 10% - будСЦвництво, 7,0% - дослiдження та розробки.

Кошти населення в структурСЦ коштСЦв клСЦСФнтСЦв займали 47%. РЗх залишки протягом року збСЦльшились на 1 593,6 млн. грн. (в 1,4 рази) СЦ досягли рСЦвня 5 108,0 млн. грн. насамперед за рахунок строкових коштСЦв. ЗбСЦльшення пасивСЦв було забезпечено як за рахунок зобовтАЩязань банку, так СЦ за рахунок капСЦталу. В звСЦтному роцСЦ вСЦдбулось поповнення статутного капСЦталу на 300 млн. грн. (до 370 млн. грн). За пСЦдсумками 2006 року капСЦтал АКБ "Укрсоцбанк" становив майже два мСЦльярди гривень (1 926,7 млн. грн) та збСЦльшився проти минулого року на 88% (в т. ч. за рахунок прибутку - на 287,3 млн. грн).

Також АКБ "Укрсоцбанк" продовжував активно працювати на ринку банкСЦвських платСЦжних карток. АКБ тАЮУкрсоцбанк" займаСФ 6 позицСЦю по емСЦсСЦСЧ карток серед банкСЦв-конкурентСЦв. ВСЦд здСЦйснення операцСЦй з використанням банкСЦвських платСЦжних карток банк протягом 2006 року отримав комСЦсСЦйних доходСЦв в сумСЦ 38,4 млн. грн.

За пСЦдсумками 2006 року Укрсоцбанк у рамках факторингу провСЦв обслуговування товарних поставок на суму понад 2,3 млрд. грн. З них близько 50 млн. грн. припадаСФ на експортно-СЦмпортнСЦ операцСЦСЧ. Показники Укрсоцбанку свСЦдчать про його провСЦднСЦ позицСЦСЧ на ринку факторингу, на якому частка банку становить близько 30%. База дебСЦторСЦв, яку обслуговуСФ Укрсоцбанк, досягла 2 тисяч субтАЩСФктСЦв господарськоСЧ дСЦяльностСЦ. Банк придСЦляСФмо багато уваги збору й прийому платежСЦв вСЦд дебСЦторСЦв, що забезпечуСФ високий рСЦвень платСЦжноСЧ диiиплСЦни. Укрсоцбанк - СФдиний з украСЧнських банкСЦв що надаСФ послуги мСЦжнародного факторингу.

Одним з найважливСЦших компонентСЦв у системСЦ аналСЦзу фСЦнансовоСЧ стСЦйкостСЦ комерцСЦйного банку СФ оцСЦнка рСЦвня його доходностСЦ СЦ прибутковостСЦ. Значення цСЦСФСЧ оцСЦнки витСЦкаСФ з того, що доходи СЦ прибутковСЦсть характеризують сферу використання банкСЦвських активСЦв, впливають на прирСЦст "асного капСЦталу банку, визначають можливСЦсть зростання активних операцСЦй банку СЦ експансСЦСЧ на ринку, додають впевненостСЦ СЦнвесторам СЦ кредиторам у пСЦдтриманнСЦ дСЦлових вСЦдносин з даним конкретним банком, створюють запас мСЦцностСЦ, забезпечують виплату дивСЦдендСЦв СЦнвесторам.


3.2 ОцСЦнка ефективностСЦ дСЦяльностСЦ тАЭУкрсоцбанкутАЭ за 2004-2006 р.р.


ОрСЦСФнтир банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ в ринковому господарствСЦ складаСФться в максимСЦзацСЦСЧ прибутку вСЦд операцСЦй при вСЦдомостСЦ до мСЦнСЦмуму втрат. Прибуток або збитки, отриманСЦ банком - це показники, що концентрують у собСЦ результати рСЦзних пасивних й активних операцСЦй банку та вСЦдображають вплив всСЦх чинникСЦв, що впливають на дСЦяльнСЦсть банку. Методика аналСЦзу результативностСЦ банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ починаСФться з аналСЦзу доходСЦв СЦ витрат СЦ завершуСФться дослСЦдженням прибутку. РЖнформацСЦйною базою для аналСЦзу фСЦнансових результатСЦв служать рахунку балансу: 701 "Доходи", 702 "Витрати", 703 "Прибуток", 704 "Збитки", 705 "Використання прибутку". ЦСЦль аналСЦзу фСЦнансових результатСЦв - виявлення резервСЦв росту прибутковостСЦ банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ й формування на цСЦй основСЦ рекомендацСЦй з подальшоСЧ роботи. При цьому стратегСЦя банку повинна будуСФться на наступних принципах:

якнайдешевше придбати капСЦтал;

продавати капСЦтал СЦ послуги по рентабельнСЦй ставцСЦ;

знизити банкСЦвськСЦ ризики шляхом втрат вСЦдбору надСЦйних клСЦСФнтСЦв й одержання гарантСЦй, диверсифСЦкованостСЦ операцСЦй й освоСФння ринкСЦв позичкового капСЦталу.

АналСЦз банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ з погляду СЧСЧ прибутковостСЦ дозволяСФ керСЦвництву сформувати кредитну й процентну полСЦтику, виявити менш прибутковСЦ операцСЦСЧ й розробити рекомендацСЦСЧ можливого одержання банком бСЦльших доходСЦв.

Розглянемо складовСЦ валового доходу.


Таблиця 3.1

ДинамСЦка структури валового доходу, тис. грн.

Показники

31.12.2004.

31.12.2005.

31.12.2006.

Процентний дохСЦд

795843,000

908628,000

1420562,000

Непроцентний дохСЦд

28569,000

26626,000

22060,000

Загальний валовий дохСЦд

824412,000

935254,000

1442622,000


ПроцентнСЦ доходи з 31.12.2004 р. по 31.01.2005 р. збСЦльшилися на 112785 тис. грн. (14,17%), а з 31.12.2005 р. по 31.12.2006 р. збСЦльшилися на 511934 тис. грн. (56,3%). В абсолютному вираженнСЦ процентнСЦ доходи з 2004 по 2006 роки збСЦльшилися на 78,2%. Загальна сума доходСЦв з 2004 по 2006 роки збСЦльшилися на 43%. НепроцентнСЦ доходи мають тенденцСЦю убСЦк зменшення на 18,9% в перСЦод з 2005 по 2006 р.р.

Виявимо за рахунок яких статей вСЦдбулося збСЦльшення доходСЦв.


Таблиця 3.2

Структура дохСЦдноСЧ бази банку, тис. грн.

Показники

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

Доходи вСЦд операцСЦй

СЦз цСЦнними паперами.

2067,400

2146,740

2232,390

Доходи вСЦд операцСЦй з

СЦноземною валютою.

1842,800

1928,500

2014,970

КомСЦсСЦйний дохСЦд.

314649,000

341977,000

420317,000

Торговельний дохСЦд

61458,000

62637,000

94081,000


ВирСЦшальний вплив на збСЦльшення доходСЦв зробило збСЦльшення суми працюючих активСЦв на 39,3%. При загальному збСЦльшеннСЦ дохСЦдноСЧ бази банку потрСЦбно вСЦдзначити збСЦльшення надходжень по комСЦсСЦях СЦ послугам банку на 22,9%. ТретСФ за прибутковСЦстю мСЦiе займають операцСЦСЧ СЦз цСЦнними паперами. Питома вага цих доходСЦв з 2005 по 2006 роки збСЦльшилася на 19,15%. МСЦнСЦмальну частку в загальному обсязСЦ доходСЦв становлять доходи по операцСЦях з СЦноземною валютою (4,8% - 2,2%).

Важливу роль в аналСЦзСЦ грають показники, що характеризують прибутковСЦсть.


Таблиця 3.3

Показники прибутковостСЦ банку, млн. грн

Показники

31.12.2005

31.12.2006

Темп росту (%)

ПрибутковСЦсть кредитних операцСЦй.

4248,3

6953,3

62,4

ПрибутковСЦсть активних операцСЦй.

10956,875

17531,5

69,7


Показник, що характеризуСФ прибутковСЦсть кредитних операцСЦй, розглянутий нами в динамСЦцСЦ показав, що прибутковСЦсть по основних операцСЦях банку за рСЦк збСЦльшилась на 62,4%. Показник прибутковостСЦ середнСЦх залишкСЦв по активах збСЦльшився на 69,7%.

Розглянемо доходи з позицСЦСЧ СЧхньоСЧ стабСЦльностСЦ. Чим бСЦльше нестабСЦльнСЦсть у доходах, тим нижче якСЦсть доходСЦв. При цьому в розрахунок приймаються такСЦ фактори як змСЦна курсу валюти, СЦнфляцСЦйнСЦ процеси.


Таблиця 3.4

ДинамСЦка структури витрат банку, тис. грн.

Показники

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

ПроцентнСЦ витрати

487307,000

549907,000

819015,000

НепроцентнСЦ витрати

43848,000

49205,000

53198,000

Разом витрат

531115,000

599112,000

872213,000


З таблицСЦ 3.4 помСЦтно, що процентнСЦ витрати займають (80,5% - 81,8%) вСЦд витрат банку, причому з 2005 по 2006 р.р. бачимо рСЦст СЧхньоСЧ питомоСЧ ваги на 8,3%.

ДанСЦ таблицСЦ 3.5 пСЦдтверджують, що витрати на 31 грудня 2006 року становлять 49,7% вСЦд суми витрат банку на 31 грудня 2005 року. ЗбСЦльшення вСЦдбулося по всСЦх статтях витрат, але найбСЦльш значиме збСЦльшення - за рахунок збСЦльшення витрат по вСЦдсотках, сплаченим фСЦзичним особам по притягнутих засобах. ЗмСЦна убСЦк збСЦльшення по них склало 69,4%. НайбСЦльша питома вага в структурСЦ витрат займають вСЦдсотки, сплаченСЦ по придбаних кредитах, причому частка СЧх за останнСЦй рСЦк зросла з 39,1% до 49,1%.


Таблиця 3.5

Елементи витрат комерцСЦйного банку, тис. грн.

Показники

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

ЧистСЦ витрати на формування резервСЦв

72367,000

70725,000

58071,000

ЗагальнСЦ адмСЦнСЦстративнСЦ витрати

189045,000

219792,000

270003,000

Витрати на змСЦст апарата банка

243852,000

277656,000

342806,000

Штрафи, пени, неустойки сплаченСЦ

567,000

534,000

467,000

РЖншСЦ витрати

32749,000

37983,000

45930,000


ПСЦдбиваючи пСЦдсумок, слСЦд зазначити, що скороченню сумарних витрат банку сприяють: оптимСЦзацСЦя структури ресурсноСЧ бази; зменшення непроцентних витрат. АналСЦз прибутку варто починати з розгляду загальноСЧ картини прибутковостСЦ банкСЦвських операцСЦй. АналСЦз повинен бути деталСЦзований у динамСЦку по вивченню прибутковостСЦ статей по окремих видах дСЦяльностСЦ.


Таблиця 3.6.

Структура дСЦяльностСЦ по видах дСЦяльностСЦ, тис. грн.

Показники

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

Прибуток вСЦд операцСЦйноСЧ

дСЦяльности.

183319,000

225870,000

459546,000

Прибуток вСЦд побСЦчноСЧ

дСЦяльностСЦ.

25924,000

29378,000

32582,000

РЖнший прибуток.

3456,000

3784,000

4157,000


При оцСЦнцСЦ щорСЦчного приросту прибутку банку необхСЦдно виходити з того, що вСЦн не повинен бути нижче темпСЦв СЦнфляцСЦСЧ.

У противному випадку реальнСЦ доходи будуть скорочуватися й вСЦдбудеться знецСЦнення банкСЦвського капСЦталу. У зв'язку СЦз цим, при аналСЦзСЦ прибутку СЧСЧ величину необхСЦдно коректувати з урахуванням темпСЦв СЦнфляцСЦСЧ.

У 2006 роцСЦ балансовий прибуток банку склав 37,7% вСЦд суми прибутку минулого року. Основним джерелом прибутку СФ прибуток вСЦд операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ банку, тобто прибуток банку формувалося в основному (на 93,7%) за рахунок стабСЦльних джерел доходу.

Система коефСЦцСЦСФнтСЦв прибутковостСЦ включаСФ наступнСЦ показники:


Таблица 3.7.

КоефСЦцСЦСФнти прибутковостСЦ банку, тис. грн.

Показники

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

Балансовий прибуток / Активи

8895432,000

10762963,000

17531455,000

Чистий прибуток /Власний капСЦтал

963926,000

1027174,000

1926662,000


Прибуток до активСЦв СФ основним коефСЦцСЦСФнтом, що дозволяСФ дати першу кСЦлькСЦсну оцСЦнку рентабельностСЦ банку. Значення цього коефСЦцСЦСФнта пСЦд кСЦнець року знижуСФться. "асний капСЦтал - найбСЦльш стабСЦльна частина ресурсСЦв комерцСЦйного банку. Тому стабСЦльнСЦсть або зростання прибутку в минулСЦ перСЦоди гарантуСФ в певнСЦй мерСЦ збереження рСЦвня рентабельностСЦ банку в майбутньому. НарештСЦ, даний коефСЦцСЦСФнт цСЦкавить засновникСЦв, акцСЦонерСЦв або пайовикСЦв, тому що показуСФ ефективнСЦсть СЧхнСЦх СЦнвестицСЦй.

Вплив на коефСЦцСЦСФнт прибутковостСЦ:

збСЦльшення абсолютноСЧ величини балансового прибутку у 2006 роцСЦ в 1,63 рази призвело до збСЦльшення величини прибутковостСЦ в 1,88 рази.

пСЦдвищення розмСЦру активСЦв в 1,59 рази привело до збСЦльшення показника прибутковостСЦ на 7,26%. Таким чином, коефСЦцСЦСФнт прибутковостСЦ збСЦльшився в порСЦвняннСЦ з 2005 роком на 5,93%.

АналСЦз результативних рахункСЦв балансу дозволяСФ розрахувати необхСЦдну дохСЦдну маржу, тобто розрив у ставках по активних СЦ пасивних операцСЦях, що даСФ можливСЦсть банку покривати необхСЦднСЦ витрати, але не приносить прибутку. Достатня маржа передбачаСФ, що банк крСЦм поточних витрат повинен ще розвиватися й заробляти для цього прибуток.


Таблиця 3.8.

Показники прибутковостСЦ банку

Показники

31.12.2005

31.12.2006

Процентна маржа

1,38

1,75

НеобхСЦдна маржа

2,28

2,53

Достатня маржа

3,28

4,53


З таблицСЦ 3.8. видно, що всСЦ показники 2006 року пСЦдвищилися в порСЦвняннСЦ з попереднСЦм роком. Значення коефСЦцСЦСФнта необхСЦдноСЧ маржСЦ в банку на 31 грудня 2005 року нижче, нСЦж на 31 грудня 2006 року. Це означаСФ, що на початок року в банку було менше можливостей збСЦльшити прибуток, нижче була його конкурентна здатнСЦсть.

Банк не може успСЦшно розвиватися в напрямку, якСЦ диктують розглянутСЦ вище тенденцСЦСЧ. Такий режим роботи банку пов'язаний з пСЦдвищеним ризиком СЦ вСЦдмовою диверсифСЦкованостСЦ як активних, так СЦ пасивних операцСЦй. Очевидно, що необхСЦдно змСЦни фСЦнансовоСЧ полСЦтики банку. ОписанСЦ фактичнСЦ й прогнознСЦ тенденцСЦСЧ в змСЦнСЦ обсягу виробництва, темпах СЦнфляцСЦСЧ й валютного курсу дають пСЦдставу використати в кСЦнцСЦ 2006 роцСЦ структуру активСЦв СЦ пасивСЦв, динамСЦку СЧхнСЦх окремих видСЦв для складання прогнозного балансу на кСЦнець 2007 рСЦк.


3.3 ОбТСрунтування вартостСЦ банкСЦвських послуг з урахуванням структури витрат


ВартСЦсть банкСЦвських послуг визначаСФться залежно вСЦд СЧх виду з урахуванням прямих витрат - безпосередньо пов'язаних з виконанням послуг, невигСЦдних витрат СЦ планових накопичень в розмСЦрах, що забезпечують функцСЦонування банку на принципах комерцСЦйного розрахунку.

До прямих витрат по наданню банкСЦвських послуг вСЦдносяться:

заробСЦтна плата працСЦвникСЦв, що виконують послуги з урахуванням вСЦдрахувань на соцСЦальне страхування, до пенсСЦйного фонду СЦ СЦншСЦ цСЦлСЦ;

вартСЦсть витрачених матерСЦалСЦв (папСЦр СЦ СЦн);

амортизацСЦйнСЦ вСЦдрахування на основнСЦ фонди, що безпосередньо використовуються при наданнСЦ послуг;

операцСЦйнСЦ витрати (оплата СЦнкасацСЦСЧ СЦ охорони при розрахунку послуг з касового обслуговування, поштово-телеграфнСЦ витрати по операцСЦях клСЦСФнтСЦв при розрахунковому обслуговуваннСЦ СЦ СЦн).

До накладних вСЦдносяться витрати на утримання апарату управлСЦння СЦ СЦнших структурних пСЦдроздСЦлСЦв загального призначення комерцСЦйного банку, витрати на, господарськСЦ вСЦдрядження, включаючи службовий транспорт, витрати на утримання будСЦвель, пСЦдготовку кадрСЦв СЦ СЦн. Величина не накладних витрат у витратах на конкретнСЦ види банкСЦвських послуг визначаСФться виходячи з процентного вСЦдношення загальнобанкСЦвських витрат по фСЦнансовому плану на рСЦк по комерцСЦйному банку до фонду оплати працСЦ працСЦвникСЦв, що виконують послуги.

За умов нестабСЦльного економСЦчного розвитку, що спостерСЦгаСФться в УкраСЧнСЦ протягом останнього десятирСЦччя, передбачити рСЦвень СЦнфляцСЦСЧ, визначити ризиковСЦсть банкСЦвськоСЧ установи, а також спрогнозувати темпи росту, якСЦ насправдСЦ перетворилися на темпи економСЦчноСЧ кризи, не вдаСФться навСЦть на макроекономСЦчному рСЦвнСЦ. Тому вСЦтчизнянСЦ банки при встановленнСЦ депозитноСЧ ставки орСЦСФнтуються на рСЦвень облСЦковоСЧ ставки НБУ та пропонують клСЦСФнтам плаваючу ставку, яка переглядаСФться в разСЦ змСЦни облСЦковоСЧ ставки. НесприятливСЦ економСЦчнСЦ процеси змусили банки перейти до короткострокового залучення коштСЦв, коли депозити приймаються на такий перСЦод часу, у межах якого темпи СЦнфляцСЦСЧ бСЦльш чи менш точно можуть бути передбаченСЦ. Використання облСЦковоСЧ ставки НБУ як орСЦСФнтиру щодо пропозицСЦСЧ ставок за депозитними рахунками цСЦлком обТСрунтоване, оскСЦльки в облСЦковСЦй ставцСЦ очСЦкуваний рСЦвень СЦнфляцСЦСЧ вже врахований, а в УкраСЧнСЦ саме СЦнфляцСЦя СФ головним чинником, що впливаСФ на рСЦвень банкСЦвських ставок.

АКБ "Укрсоцбанк" надаСФ повний пакет традицСЦйних та СЦнновацСЦйних послуг, що вСЦдповСЦдають мСЦжнародним банкСЦвським стандартам.

Банк пропонуСФ вСЦдкриття та обслуговування поточних рахункСЦв клСЦСФнтСЦв для здСЦйснення розрахункСЦв пСЦдприСФмства в нацСЦональнСЦй та СЦноземнСЦй валютах. Для великих корпоративних клСЦСФнтСЦв, якСЦ мають розгалужену мережу структурних пСЦдроздСЦлСЦв, ми пропонуСФмо СЦндивСЦдуальнСЦ умови СЧх обслуговування, в т. ч. стандартизованСЦ тарифнСЦ пакети, органСЦзацСЦю прийому платежСЦв за товари компанСЦСЧ через фСЦлСЦальну мережу банку по всСЦй УкраСЧнСЦ, управлСЦння консолСЦдованими фСЦнансовими потоками пСЦдприСФмства.

Витрати на обслуговування поточних рахункСЦв - це найдешевший ресурс тАЭУкрсоцбанкутАЭ. Тому збСЦльшення його частки у ресурснСЦй базСЦ зменшуСФ процентнСЦ витрати банку, але рСЦзко збСЦльшувати такий СЦнструмент складно, оскСЦльки зростання величини поточних рахункСЦв невигСЦдне клСЦСФнтам банку, а новСЦ господарськСЦ суб'СФкти з'являються не дуже часто.

СтабСЦльний рСЦвень залучення коштСЦв, зважена полСЦтика управлСЦння лСЦквСЦднСЦстю СЦ ресурсами, лСЦбералСЦзацСЦя умов кредитування дали змогу найбСЦльшими за останнСЦ птАЩять рокСЦв темпами (80,8%) збСЦльшити портфель позик клСЦСФнтам - з 3 822 млн. гривень до 6 909 млн. гривень. ПрСЦоритетним напрямком розвитку залишаСФться кредитування приватних клСЦСФнтСЦв.

Формуючи кредитний портфель, менеджмент банку звичайно керуСФться правилом - видавати тСЦ кредити, якСЦ приносять максимальнСЦ доходи за СЦнших однакових умов. ДохСЦднСЦсть кредитноСЧ операцСЦСЧ визначаСФться рСЦвнем вСЦдсотковоСЧ ставки за даним кредитом, тривалСЦстю перСЦоду надання кредиту та прийнятою системою нарахування вСЦдсоткових платежСЦв. На прибутковСЦсть кредитних операцСЦй банку впливають як доходи та витрати, так СЦ можливСЦ збитки, що визначаються рСЦвнем кредитного ризику за кожною позикою. ВСЦдсоткова ставка за кредитом охоплюСФ: вартСЦсть залучення кредитних ресурсСЦв для банку; операцСЦйнСЦ витрати, повтАЩязанСЦ з процесом кредитування; премСЦю за ризик невиконання зобовтАЩязань клСЦСФнтом; враховуСФ вартСЦсть залучених коштСЦв та всСЦ витрати банку, повтАЩязанСЦ з наданням кредиту, премСЦю за ризик, повтАЩязаний зСЦ строком кредитування; бажаний рСЦвень прибутковостСЦ кредиту, який забезпечуСФ достатнСЦ виплати акцСЦонерам банку.

ЗбСЦльшення у залучених коштах частки строкових депозитСЦв пСЦдприСФмств та органСЦзацСЦй СФ позитивним моментом, незважаючи на те, що цей ресурс сприяСФ зростанню процентних витрат. СтроковСЦ депозити - це стабСЦльна частина ресурсСЦв банку, яка даСФ змогу здСЦйснювати кредитування на тривалСЦшСЦ термСЦни та пСЦд бСЦльший вСЦдсоток.

тАЭУкрсоцбанк" широко застосовуСФ депозити населення, тому що витрати за ними нижчСЦ, нСЦж за мСЦжбанкСЦвським кредитом.

НайважливСЦшим СЦнструментом депозитноСЧ полСЦтики СФ вСЦдсоток, що банк сплачуСФ вкладникам за залученСЦ ресурси. Сплата вСЦдсоткСЦв по депозитних рахунках - основна стаття операцСЦйних витрат банку. Отже банк не зацСЦкавлений у занадто високому рСЦвнСЦ процентноСЧ ставки. Одночасно вСЦн змушений пСЦдтримувати такий СЧСЧ рСЦвень, що був би привабливий для клСЦСФнтСЦв. Чим надСЦйнСЦше пасиви, тобто чим бСЦльше термСЦн СЦ сума депозити, тим бСЦльший вСЦдсоток гарантуСФ банк.

ПСЦдсумовуючи сказане, можна дСЦйти висновку: пошук оптимального рСЦвня ставок по депозитним та кредитних операцСЦях - складне завдання, яке маСФ вирСЦшувати менеджмент кожного банку самостСЦйно залежно вСЦд ринковоСЧ ситуацСЦСЧ, "асних потреб та можливостей. Занадто низький рСЦвень ставки призводить до вСЦдпливу депозитСЦв з банку, зменшуСФ обсяг кредитних ресурсСЦв, а отже, звужуСФ можливостСЦ проведення активних операцСЦй та отримання доходСЦв. Завищення депозитноСЧ ставки тягне за собою зростання вСЦдсоткових виплат за рахунками клСЦСФнтСЦв СЦ за вСЦдсутностСЦ високоефективних напрямкСЦв розмСЦщення ресурсСЦв спричинюСФться до зменшення маржСЦ чи навСЦть завдаСФ збиткСЦв.

РоздСЦл 4. Шляхи покращення конкурентоздатностСЦ вСЦтчизняних банкСЦв


Розвиток банкСЦвськоСЧ системи як головного складника фСЦнансового сектора покликаний прискорити трансформацСЦю суспСЦльства загалом СЦ розвиток бСЦзнесСЦв зокрема, оскСЦльки значний вплив банкСЦв на украСЧнське середовище СФ очевидним. Навряд чи сьогоднСЦ в УкраСЧнСЦ знайдеться людина, пСЦдприСФмство або органСЦзацСЦя, повнСЦстю задоволенСЦ роботою вСЦтчизняноСЧ банкСЦвськоСЧ системи. При цьому спектр оцСЦнок досить широкий: вСЦд повного заперечення будь-яких позитивних зрушень останнСЦми роками до переможних реляцСЦй про видатнСЦ досягнення.

УкраСЧнськСЦ комерцСЦйнСЦ банки кредитують переважно поточнСЦ посередницькСЦ платСЦжно-розрахунковСЦ, а не капСЦтальнСЦ, СЦнвестицСЦйнСЦ операцСЦСЧ. При цьому цей процес просякнутий хабарництвом СЦ корупцСЦСФю. Кредити отримують здебСЦльшого не тСЦ пСЦдприСФмцСЦ, якСЦ виробили та реалСЦзували товари СЦ мають на кредит законне право, а тСЦ, що зумСЦли налагодити особистСЦ стосунки з банкСЦрами. Через вСЦдсутнСЦсть ефективних механСЦзмСЦв та СЦнструментСЦв управлСЦння ризиками почастСЦшали випадки вСЦдмивання "бруднихтАЭ грошей через украСЧнськСЦ банки. Таким чином обезкровлюСФться економСЦка УкраСЧни, пСЦдриваються стимули до СЧСЧ розвитку.

НасьогоднСЦ СФ ряд наявних проблем у банкСЦвськСЦй системСЦ УкраСЧни, що знижують рейтинги банкСЦв та довСЦру збоку населення.

Такими проблемами СФ:

Висока концентрацСЦя капСЦталу у групСЦ найбСЦльших банкСЦв; лише 20 СЦз

195 комерцСЦйних банкСЦв формують 99% портфеля кредитСЦв СЦ депозитСЦв, що СФ досить негативним фактором, адже така ситуацСЦя може призвести до розширення практики домовленостей СЦ змов великих банкСЦв мСЦж собою у проведеннСЦ своСФСЧ дСЦяльностСЦ, наприклад, у встановленнСЦ цСЦн на банкСЦвськСЦ послуги.

НерацСЦональна територСЦальна структура, територСЦальна

нерСЦвномСЦрнСЦсть банкСЦвськоСЧ системи та локальний характер банкСЦвських ринкСЦв;

Низький рСЦвень капСЦталСЦзацСЦСЧ комерцСЦйних банкСЦв;

РЖснування розриву мСЦж облСЦковою ставкою НБУ СЦ ставками по

кредитах комерцСЦйних банкСЦв, що може стати серйозним бартАЩСФром на шляху подальшого росту економСЦки краСЧни, а також великий розрив мСЦж ставками за депозитами СЦ комерцСЦйними кредитами, пов'язаний з перенесенням банками своСЧх витрат на клСЦСФнтСЦв.

НизькСЦ обсяги кредитування реального сектора економСЦки;

Проблема надСЦйностСЦ СЦ забезпеченостСЦ виданих кредитСЦв;

Проблема незабезпечених, ненадСЦйних кредитСЦв;

Проблема гарантування вкладСЦв населення та вСЦдновлення довСЦри до банкСЦв.

НинСЦ в УкраСЧнСЦ стратегСЦчне управлСЦння банкСЦвською дСЦяльнСЦстю перебуваСФ поки що в стадСЦСЧ зародження, а система спецСЦальних заходСЦв стратегСЦчного характеру формуСФться методом спроб СЦ помилок, тодСЦ як у вСЦтчизняному банкСЦвському секторСЦ необхСЦдна розробка банками своСЧх довгострокових конкурентних стратегСЦй, орСЦСФнтованих на збереження СЦ пСЦдвищення конкурентоспроможностСЦ.

Для розв'язання наведених проблем та пСЦдвищення рейтингу банкСЦвських установ СЦ довСЦри збоку населення необхСЦдно здСЦйснити такСЦ заходи:

розширити мережу комерцСЦйних банкСЦв в СЦнших регСЦонах краСЧни;

звузити процентну маржу комерцСЦйних банкСЦв;

удосконалити податкову систему краСЧни;

ввести СФдинСЦ загальнодержавнСЦ реСФстри рухомого СЦ нерухомого майна;

ввести спрощену процедуру банкрутства пСЦдприСФмств;

оптимСЦзувати ризик-менеджмент;

швидкими темпами проводити реорганСЦзацСЦю, об'СФднання або лСЦквСЦдацСЦю проблемних банкСЦв;

налагодити роботу Фонду гарантування вкладСЦв населення та зробити СЧСЧ ефективною;

створити сприятливий СЦнвестицСЦйний клСЦмат, атмосферу масового СЦнвестування в украСЧнську економСЦку;

збСЦльшити кСЦлькСЦсть та пСЦдвищити якСЦсть банкСЦвських послуг на основСЦ використання сучасних технологСЦй СЦ обладнання;

впроваджувати новСЦ банкСЦвськСЦ продукти;

розвивати взаСФмовСЦдносини банкСЦв з клСЦСФнтами;

сформувати та пСЦдтримувати режим справедливоСЧ конкуренцСЦСЧ як у банкСЦвському, так СЦ в реальному секторах економСЦки;

розробити довгостроковСЦ стратегСЦСЧ СЦз застосуванням мСЦжнародного досвСЦду та нацСЦональних особливостей СЦ специфСЦчних характеристик кожного банку;

розвивати РЖнтернет-банкСЦнг, залучати для цього вСЦдповСЦдних висококвалСЦфСЦкованих спецСЦалСЦстСЦв, використовувати новСЦтнСЦ СЦнформацСЦйнСЦ технологСЦСЧ;

розвивати СЦ надалСЦ удосконалювати законодавство СЦ нормативну базу;

пСЦдвищити рСЦвень СЦнформацСЦйного забезпечення у дСЦяльностСЦ комерцСЦйних банкСЦв;

сформувати нову, ринкову психологСЦю людей та довСЦри в них до банкСЦвськоСЧ системи.

НаведенСЦ пропозицСЦСЧ спрямованСЦ на подолання тих проблем, якСЦ СЦснують сьогоднСЦ у банкСЦвському секторСЦ УкраСЧни та впливають на його глобальну та регСЦональну конкурентоспроможнСЦсть. Зокрема, розширення мережСЦ комерцСЦйних банкСЦв в СЦнших регСЦонах вирСЦшить проблему концентрацСЦСЧ банкСЦв та СЧх активСЦв переважно в КиСЧвськСЦй областСЦ та вСЦдповСЦдно низького рСЦвня конкурентоспроможностСЦ банкСЦв СЦнших областей.

Висновок

У процесСЦ розробки теми курсовоСЧ роботи було вивчено питання органСЦзацСЦСЧ механСЦзму планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ.

Структура курсовоСЧ роботи базуСФться на тому, що планування банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ - це процес визначення цСЦлей на майбутнСФ та розроблення способСЦв СЧх досягнення. Планування СФ основою для розвитку внутрСЦшньоСЧ системи банку з урахуванням впливу зовнСЦшнСЦх чинникСЦв СЦ СФ однСЦСФю з функцСЦй банкСЦвського менеджменту. Планування потребуСФ всеосяжного та СЦнтегрованого оцСЦнювання банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ - сильних СЦ слабких аспектСЦв, органСЦзацСЦйноСЧ та фСЦнансовоСЧ структури, фСЦнансових результатСЦв, кадровоСЧ полСЦтики, контрольних функцСЦй банку.

Планування СФ основним етапом управлСЦння, яке пСЦдпорядковане головнСЦй метСЦ полСЦтики управлСЦння прибутком банку й забезпечуСФться комплексом дСЦй з проведення розрахункСЦв доходСЦв у майбутньому перСЦодСЦ. Основними вихСЦдними передумовами планування дСЦяльностСЦ банкСЦвськоСЧ установи СФ розроблена програма, яка визначаСФ: обсяги та склад наданих послуг на майбутнСЦй перСЦод, сума витрат та сума доходСЦв, яка забезпечить умови ефективного розвитку банку в плановому перСЦодСЦ СЦ розроблена цСЦнова полСЦтика банку. Контроль за виконанням фСЦнансових планСЦв, або бюджетний контроль, - це процес зСЦставлення фактичних результатСЦв СЦз плановими, аналСЦз вСЦдхилень СЦ внесення необхСЦдних корективСЦв.

Це даСФ можливСЦвСЦсть досягнути поставленоСЧ мети: визначення та планування прибутковостСЦ банку з урахуванням максимально можливоСЧ кСЦлькостСЦ факторСЦв, що визначають процентнСЦ та непроцентнСЦ доходи та витрати банку, структуру його активСЦв та пасивСЦв, всю деталСЦзовану дСЦяльнСЦсть банку на перСЦод, що плануСФться. Запропонована форма дозволяСФ в наочнСЦй формСЦ проводити та аналСЦзувати весь цей процес.

ДослСЦдження, проведенСЦ в третьому роздСЦлСЦ курсовоСЧ роботи довели, що АКБ "Укрсоцбанк" СФ унСЦверсальною кредитно-фСЦнансовою установою; протягом розглянутих в курсовСЦй роботСЦ перСЦодСЦв банк здСЦйснював банкСЦвську дСЦяльнСЦсть на пСЦдставСЦ законодавчих СЦ нормативних актСЦв, що регулюють банкСЦвську дСЦяльнСЦсть в УкраСЧнСЦ. ОцСЦнку ефективностСЦ дСЦяльностСЦ комерцСЦйного банку АКБ "Укрсоцбанк" в роботСЦ було зроблено на основСЦ балансу СЦ фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ за перСЦод з 2004-2006 рр. З приведених даних в таблицях курсовоСЧ роботи видно, що всСЦ показники за перСЦод 2004-2006 рр. мали тенденцСЦю до збСЦльшення. АКБ "Укрсоцбанк" СФ одним з великих банкСЦв УкраСЧни, вСЦн входить в птАЩятСЦрку банкСЦв з найкращими показниками, за рейтингом АсоцСЦацСЦСЧ украСЧнських банкСЦв на 01.09.2008 р. банк займав четверту позицСЦю за всСЦма фСЦнансовими результатами. АналСЦз доходСЦв та витрат засвСЦдчуСФ, що банк маСФ достатнСЦй "асний капСЦтал для покриття взятих зобов`язань СЦ в перспективСЦ банк маСФ можливСЦсть за рахунок невикористаних резервСЦв розширювати активнСЦ операцСЦСЧ, пСЦдтримуючи на незмСЦнному рСЦвнСЦ "асний капСЦтал та утримуючи показники, що характеризують достатнСЦсть капСЦталу, на оптимальному рСЦвнСЦ, банк маСФ стСЦйку капСЦтальну базу СЦ достатньо капСЦталу для покриття втрат вСЦд прийнятих ризикСЦв. ВсСЦ основнСЦ показники достатностСЦ капСЦталу мають значення, якСЦ задовольняють встановленСЦ нормативи. Узагальнюючи наведене, вСЦдзначимо, що стан планування дСЦяльностСЦ банку "Укрсоцбанк" задовСЦльний, негативних тенденцСЦй, в цСЦлому, в управлСЦннСЦ не знайдено.

Розглянувши у роботСЦ проблеми банкСЦвського сектору УкраСЧни та можливСЦ заходи СЦз пСЦдвищення рейтингу банкСЦвських установ, треба зазначити, що банкСЦвський сектор УкраСЧни розвинений ще дуже слабко, причиною чого СФ як дСЦСЧ органСЦв державноСЧ "ади, так СЦ загальноекономСЦчнСЦ проблеми, СЦ дСЦяльнСЦсть самих банкСЦвських установ.

На стан банкСЦвських установ впливають численнСЦ чинники - зовнСЦшнСЦ, внутрСЦшнСЦ, економСЦчнСЦ, неекономСЦчнСЦ, викликаючи велику кСЦлькСЦсть серйозних проблем, якСЦ стоять на завадСЦ пСЦдвищення конкурентоспроможностСЦ банкСЦвського сектору в УкраСЧнСЦ. Проте проблеми, якСЦ стоять перед украСЧнськими банками, не СФ неподоланними. Вони потребують лише формалСЦзацСЦСЧ СЦ цСЦлеспрямованоСЧ роботи як органСЦв державноСЧ "ади, так СЦ самих комерцСЦйних банкСЦв. ПрофесСЦоналСЦзм СЦ накопичений практичний досвСЦд бСЦльшоСЧ частини теперСЦшнСЦх працСЦвникСЦв банкСЦвськоСЧ сфери дозволяють сподСЦватися, що з часом в УкраСЧнСЦ сформуСФться повноцСЦнна банкСЦвська система, яка буде здСЦйснювати сприяння активному ринковому розвитку економСЦки краСЧни.

ПланомСЦрне СЦ послСЦдовне впровадження у масштабах краСЧни комплексу запропонованих заходСЦв може прискорити розвиток банкСЦвськоСЧ системи, створивши реальнСЦ передумови для виникнення на фСЦнансових ринках повноцСЦнного конкурентного середовища та формування конкурентоспроможностСЦ банкСЦвського сектору на свСЦтовому рСЦвнСЦ.

Список використаноСЧ лСЦтератури


 1. Закон УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть" вСЦд 07.12.2000 р.
 2. Про НацСЦональний банк УкраСЧни: Закон УкраСЧни №679-XIV вСЦд 20.05.1999р. // ЗаконодавчСЦ СЦ нормативнСЦ акти з банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ, 1999, №7. - с.3-23.
 3. Положення про порядок формування обовтАЩязкових резервСЦв для банкСЦв УкраСЧни вСЦд 27.06.2001р. № 244 // ЗаконодавчСЦ СЦ нормативнСЦ акти з банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ, 2001, №7. - С.65-88.
 4. Закон УкраСЧни " Про бухгалтерський облСЦк СЦ фСЦнансову звСЦтнСЦсть в
 5. УкраСЧнСЦ тАЭ вСЦд 16.07.99 № 996.
 6. Про органСЦзацСЦю бухгалтерського облСЦку та звСЦтностСЦ в банкСЦвських установах УкраСЧни: Положення: Затв. Поставою ПравлСЦння НБУ вСЦд 30.12.98 № 566.
 7. Правила бухгалтерського облСЦку доходСЦв СЦ витрат банкСЦв УкраСЧни: Затв. Постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 18.06.03 № 255.
 8. ЩомСЦсячна збСЦрка статистичних показникСЦв грошового ринку "ОсновнСЦ монетарнСЦ параметри грошово - кредитного ринку УкраСЧни" // ВСЦсник НБУ, 2002, №2. - с.38-39.
 9. Правила бухгалтерського облСЦку доходСЦв СЦ витрат банкСЦв УкраСЧни: Затв. Постановою ПравлСЦння НБУ вСЦд 18.06.03 № 255.
 10. Кириченко О.РЖ. Банкiвський менеджмент: Навч. посiб. для вищ. навч. закл. // О. Кириченко, I. Гiленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 2004. - с.671.
 11. Примостка Л.О. ПСЦдручник. - 2-ге вид., доп. СЦ перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.
 12. Примостка Л.О. Навч. посСЦбник. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.
 13. Гладких Д. Особливостi планування доходiв, витрат i податкiв банкiвськоСЧ установи // Д. Гладких // Вiсник НБУ. - 2005. - № 1.
 14. Климова О.О. Проведение анализа прибыльности коммерческих банков Украины / О.О. Климова // Фiнанси УкраСЧни. - 2005. - № 3. - с.112 - 116.
 15. Стоян В.Л. Управлiння витратами банку / В. Стоян // Банкiвська справа. - 2000. - № 5. с.39 - 42, 52.
 16. Остапець А.РЖ., Остапець А.В. БанкСЦвська система УкраСЧни: стан СЦ проблеми розвитку // ФСЦнанси УкраСЧни. - 2000. - №8. - с.114-117.
 17. Раевський К. РД. Методичнi рекомендацiСЧ щодо економiчного аналiзу дiяльностi комерцiйного банку / К. Раевський, Т. Раевська // Вiсник НБУ. - 1999. - № 4. - с.35 - 48.
 18. Смовженко Т., ХмСЦль Л. Проблеми вдосконалення дСЦяльностСЦ комерцСЦйних банкСЦв в економСЦцСЦ УкраСЧни // РегСЦональна економСЦка. - 2001. - №1. - с.163-169.
 19. Вовчак О.Д. Банкiвська справа в УкраСЧнi: стан, проблеми та перспективи розвитку / О.Д. Вовчак // Фiнанси Украiни. - 2003. - № 10. - с.118 - 125.
 20. Гумен РЖ. СкладовСЦ банкСЦвських рейтингСЦв: науково-практичний аспект/ ВСЦсник НБУ 2000. - №1. - с.57-60.
 21. БанкСЦвське право УкраСЧни: навч. посСЦбник. авт.: Жуков А.М., РЖоффе А.Ю., Кротюк В.Л., ПасСЦчник В.В., СелСЦванов А.О. та СЦн. / За заг. ред. СелСЦванова А.О. - К.: Видавничий дСЦм "РЖн ЮретАЭ, 2000. - с.384.
 22. Патрiкац Л. Проблеми та перспективи розвитку банкiвськоi системи Украiни / Л. Патрiкац, Д. Крохмалюк // Вiсник НБУ. - 2004. - № 1. - с.38
 23. РСЦчнСЦ звСЦти наданСЦ Департаментом банкСЦвського нагляду та Департаментом бухгалтерського облСЦку та розрахункСЦв в акцСЦонерному банку соцСЦального розвитку тАЭУкрсоцбанк" за 2004-2006 р.р.
 24. МатерСЦали сайту ссылка на сайт удаленаa>ukrsotsbank.com/

Додатки


Додаток 1


Баланс станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статтСЦ

ПримСЦтки

2006 рСЦк

2005 рСЦк

АКТИВИ

1

Кошти в НацСЦональному банку УкраСЧни та готСЦвковСЦ кошти банку


2 734 960

1 629 958

2

КазначейськСЦ та СЦншСЦ цСЦннСЦ папери, що рефСЦнансуються НацСЦональним банком УкраСЧни, СЦ цСЦннСЦ папери, емСЦтованСЦ НацСЦональним банком УкраСЧни

2

210 720

212 228

3

Кошти в СЦнших банках

3

202 381

414 296

4

ЦСЦннСЦ папери в торговому портфелСЦ банку

4

283 556

667

5

ЦСЦннСЦ папери в портфелСЦ банку на продаж

5

16 531

329 313

6

Кредити та заборгованСЦсть клСЦСФнтСЦв

6

12 426 630

7 048 834

7

ЦСЦннСЦ папери в портфелСЦ банку до погашення

7

0

0

8

РЖнвестицСЦСЧ в асоцСЦйованСЦ та дочСЦрнСЦ компанСЦй

8

5 786

209

9

ОсновнСЦ засоби та нематерСЦальнСЦ активи

9

1 484 298

973 539

10

НарахованСЦ доходи до отримання

10

83 125

85 486

11

ВСЦдстрочений податковий актив


0

0

12

РЖншСЦ активи

11

72 634

63 736

13

ДовгостроковСЦ активи, призначенСЦ для продажу

12

10 834

4 697

14

Усього активСЦв


17 531 455

10 762 963

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

15

Кошти банкСЦв


3 826 027

975 485

15.1

У тому числСЦ кредити, якСЦ отриманСЦ вСЦд НацСЦонального банку УкраСЧни


378 750

0

16

Кошти клСЦСФнтСЦв

13

10 992 553

8 350 158

17

ДепозитнСЦ сертифСЦкати, емСЦтованСЦ банком


6 386

79 823

18

БорговСЦ цСЦннСЦ папери, емСЦтованСЦ банком

14

367 619

71 803

19

НарахованСЦ витрати до сплати

15

131 631

102 364

20

ВСЦдстроченСЦ податковСЦ зобов"язання


233 573

114 634

21

РЖншСЦ зобовтАЩязання

16

47 004

41 522

22

Усього зобов`язань


15 604 793

9 735 789

23

Статутний капСЦтал

17

370 000

70 000

24

КапСЦталСЦзованСЦ дивСЦденди


0

0

25

ВласнСЦ акцСЦСЧ (частки, паСЧ), що викупленСЦ в акцСЦонерСЦв (учасникСЦв)


(1)

(67)

26

ЕмСЦсСЦйнСЦ рСЦзницСЦ


992

957

27

Резерви та СЦншСЦ фонди банку


560 775

443 461

28

Резерви переоцСЦнки, у тому числСЦ:


705 915

410 480

28.1

Резерви переоцСЦнки необоротних активСЦв


705 688

394 973

28.2

Резерви переоцСЦнки цСЦнних паперСЦв


227

15 507

29

НерозподСЦлений прибуток (непокритий збиток) минулих рокСЦв


1 645

511

30

Прибуток/збиток звСЦтного року, що очСЦкуСФ затвердження


287 336

101 832

31

Усього "асного капСЦталу


1 926 662

1 027 174

32

Усього пасивСЦв


17 531 455

62 963

Додаток 2


ЗвСЦт про фСЦнансовСЦ результати за станом на 31 грудня 2006 р.

Рядок

Найменування статтСЦ

2006

2005

2004

1

2

4

5

6

1

Чистий процентний дохСЦд

601547,000

358721,000

314792,000

1.1

Процентний дохСЦд

1420562,000

908628,000

795843,000

1.2

ПроцентнСЦ витрати

819015,000

549907,000

487307,000

2

Чистий комСЦсСЦйний дохСЦд

403156,000

329046,000

268164,000

2.1

КомСЦсСЦйний дохСЦд

420317,000

341977,000

314649,000

2.2

КомСЦсСЦйнСЦ витрати

17161,000

12931,000

10734,000

3

Торговельний дохСЦд

94081,000

62637,000

61458,000

4

ДохСЦд у виглядСЦ дивСЦдендСЦв

143,000

58,000

51,000

5

ДохСЦд вСЦд участСЦ в капСЦталСЦ

0,000

1,000

-

6

Непроцентний дохСЦд

22060,000

26626,000

28569,000

7

Усього доходСЦв

1442622,000

935254,000

824412,000

8

ЗагальнСЦ адмСЦнСЦстративнСЦ витрати

270003,000

219792,000

189045,000

9

Витрати на змСЦст апарата банка

342806,000

277656,000

243852,000

10

Втрати вСЦд участСЦ в капСЦталСЦ

0,000

0,000

0,000

11

НепроцентнСЦ витрати

53198,000

49205,000

43848,000

12

Прибуток вСЦд операцСЦйноСЧ

дСЦяльности

459546,000

225870,000

183319,000

13

ЧистСЦ витрати на формування резервСЦв

58071,000

70725,000

243852,000

14

Витрати на податок на прибуток

114258,000

53354,000

35826,000

15

Прибуток пСЦсля оподаткування

287217,000

101791,000

89593,000

16

Чистий прибуток на одну просту акцСЦю (грн)

0,140

0,170

0, 195

17

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцСЦю (грн)

0,140

0,170

0, 195


Додаток 3


МетодологСЦСЧ аналСЦзу спСЦльного дефолту (JDA) Moody's Investors Service

Назва банку

Депозитний рейтинг в мСЦiевСЦй валютСЦ

Довгостроковий рейтинг за нацСЦональною шкалою

Рейтинг незабезпечених боргових зобов'язань в мСЦiевСЦй СЦ СЦноземнСЦй валютСЦ

Депозитний рейтинг в СЦноземнСЦй валютСЦ

Рейтинг фСЦнансовоСЧ стСЦйкостСЦ

"Укрсоцбанк"

Ba2

Aaa.ua

Ba2

B2

E+

"Надра"

B1/NP

Aa2.ua

B1

B2/NP

E+

ПУМБ

B1/NP

Aa2.ua

B1

B2/NP

E+

"Форум"

B1/NP

Aa3.ua

B1

B2/NP

E+

"РодовСЦд Банк"

B1/NP

Baa1.ua

B3

B2/NP

E+

"Хрещатик"

B3/NP

Baa1.ua

B3

B3/NP

E+

"Правекс-банк"

B3/NP

Baa2.ua

B3

B3/NP

E+

"ТАС-комерцбанк"

B3/NP

A2.ua

B2/NP

B3/NP

E+

"Укрексимбанк"

Baa2/P-2.

A2.ua

Ba2

B2/NP

D-

VAB-банк

B2/NP

A1.ua

B3

B2/NP

E+

"Альфа-банк"

Ba3/NP

Aa1.ua

Ba3

B2/NP

E+


Страницы: Назад 1 Вперед