ФСЦнансова складова дСЦяльностСЦ Погребищенського вСЦддСЦлення ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни&q

отчет по практике: Банковское дело

Документы: [1]   Word-135487.doc Страницы: Назад 1 Вперед


З В РЖ Т

з виробничоСЧ практики

(на прикладСЦ Погребищенського ТВБВ №10001/035 ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни»)Вступ


На сучасному етапСЦ, коли УкраСЧна перебуваСФ в спадСЦ економСЦчного розвитку, в умовах економСЦчноСЧ кризи, серед проблем, якСЦ постали, першочергово постала проблема вибору надСЦйного банку, де населенню вигСЦдно буде зберегти кошти, цСЦннСЦ папери та метали. ОскСЦльки бСЦльшСЦсть комерцСЦйних банкСЦв пСЦзнали краху в своСЧй дСЦяльностСЦ, то покластися можна тСЦльки на державу. РятСЦвником вСЦд держави виступаСФ "Державний ощадний банк УкраСЧни» - як найважливСЦший елемент вСЦдтворювальноСЧ структури економСЦки органСЦзовуСФ рух СЦ перерозподСЦл ресурсСЦв суспСЦльства в СЧх грошовому виразСЦ. Через Ощадбанк проходять грошовСЦ розрахунки СЦ платежСЦ господарюючих субтАЩСФктСЦв та населення в цСЦлому. ОскСЦльки Ощадбанк маСФ розгалужену систему, тобто фСЦлСЦСЧ по всСЦй УкраСЧнСЦ, то завдяки цьому населення маСФ можливСЦсть користуватися послугами Ощадбанку по всСЦй УкраСЧнСЦ.

Саме Ощадбанк виконуСФ важливу функцСЦю мобСЦлСЦзацСЦСЧ тимчасово вСЦльних грошових ресурсСЦв СЦ перетворення СЧх у реальний капСЦтал, здСЦйснюючи рСЦзноманСЦтнСЦ кредитнСЦ, СЦнвестицСЦйнСЦ та СЦншСЦ операцСЦСЧ СЦ забезпечуючи, таким чином, потреби економСЦки в додаткових ресурсах.

Метою проходження виробничоСЧ практики СФ ознайомлення з загальною характеристикою Ощадбанку та здСЦйснення монСЦторингу фСЦнансовоСЧ складовоСЧ дСЦяльностСЦ банку, теоретичне обгрунтування АРМ фСЦнансиста в банку.

Досягнення мети передбачаСФ вирСЦшення наступних завдань:

розробка загальноСЧ характеристики Погребищенського вСЦддСЦлення ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни»;

-ВааналСЦз фСЦнансовоСЧ складовоСЧ дСЦяльностСЦ банку;

-ВазСЦбрати СЦнформацСЦю про АРМ спецСЦалСЦста (фСЦнансиста) в банку.

Предмет дослСЦдження - нормативно-правове забезпечення банку, пСЦдроздСЦли банку, СЦнформацСЦйне та технСЦчне забезпечення, показники фСЦнансовоСЧ звСЦтностСЦ, АРМ фСЦнансиста Ощадбанку.

Об'СФктом СФ безпосередньо Погребищенське ТВБВ №10001/035

ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни».

ВСЦддСЦлення ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни» входить до СФдиноСЧ органСЦзацСЦйноСЧ структури Банку не СФ юридичною особою, вСЦдкрите на балансСЦ фСЦлСЦСЧ - ВСЦнницького обласного управлСЦння вСЦдкритого акцСЦонерного товариства "Державний ощадний банк УкраСЧни», пСЦдпорядковане установСЦ, на балансСЦ якоСЧ вСЦдкрите СЦ СФ СЧСЧ структурною одиницею, маСФ внутрСЦшньобанкСЦвський реСФстрацСЦйний код. Юридичною пСЦдставою забезпечення дСЦяльностСЦ установи СФ положення "Про територСЦально вСЦдокремлене без балансове вСЦддСЦлення "10001/035 ФСЦлСЦСЧ - ВСЦнницького обласного управлСЦння вСЦдкритого акцСЦонерного товариства "Державний ощадний банк УкраСЧни».

Для написання звСЦту про проходження навчальноСЧ практики використовувались закони УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть», "Про господарськСЦ товариства», положення про органСЦзацСЦю операцСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ в установах ВАТ "Ощадбанк», положення "Про територСЦально вСЦдокремлене без балансове вСЦддСЦлення "10001/035 ФСЦлСЦСЧ - ВСЦнницького обласного управлСЦння вСЦдкритого акцСЦонерного товариства "Державний ощадний банк УкраСЧни».1. Загальна характеристика Погребищенського вСЦддСЦлення ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни»


1.1 ЮридичнСЦ пСЦдстави забезпечення дСЦяльностСЦ установи


Юридичною пСЦдставою забезпечення дСЦяльностСЦ установи СФ положення "Про територСЦально вСЦдокремлене без балансове вСЦддСЦлення "10001/035 ФСЦлСЦСЧ - ВСЦнницького обласного управлСЦння вСЦдкритого акцСЦонерного товариства "Державний ощадний банк УкраСЧни» вСЦд "17» червня 2003 року №108, яке погоджено рСЦшенням комСЦсСЦСЧ з питань нагляду та регулювання дСЦяльностСЦ банкСЦв при управлСЦннСЦ НБУ у ВСЦнницькСЦй областСЦ вСЦд 10.12. 2003 №62. ЗгСЦдно з цим положенням вСЦддСЦлення входить до СФдиноСЧ органСЦзацСЦйноСЧ структури Банку не СФ юридичною особою, вСЦдкрите на балансСЦ фСЦлСЦСЧ - ВСЦнницького обласного управлСЦння вСЦдкритого акцСЦонерного товариства "Державний ощадний банк УкраСЧни», пСЦдпорядковане установСЦ, на балансСЦ якоСЧ вСЦдкрите СЦ СФ СЧСЧ структурною одиницею, маСФ внутрСЦшньобанкСЦвський реСФстрацСЦйний код. Метою дСЦяльностСЦ ВСЦддСЦлення СФ полСЦпшення обслуговування клСЦСФнтСЦв та одержання прибутку в СЦнтересах Банку вСЦд проведення банкСЦвськоСЧ та СЦншоСЧ дСЦяльностСЦ визначеноСЧ положенням та законодавством. Предметом дСЦяльностСЦ ВСЦддСЦлення СФ виконання банкСЦвських та СЦнших операцСЦй на пСЦдставСЦ дозволу на здСЦйснення банкСЦвських операцСЦй, виданого банком.

ВСЦддСЦлення здСЦйснюСФ такСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ:

-Ваприймання вкладСЦв (депозитСЦв) вСЦд юридичних СЦ фСЦзичних осСЦб;

-ВавСЦдкриття та ведення поточних рахункСЦв клСЦСФнтСЦв СЦ банкСЦв-кореспондентСЦв;

-Вапереказ грошових коштСЦв;

-ВалСЦзинг;

-Вавипуск, купСЦвля, продаж СЦ обслуговування чекСЦв СЦ векселСЦв;

-Вавипуск банкСЦвських платСЦжних карток СЦ здСЦйснення операцСЦй з використанням цих карток;

-ВаоперацСЦСЧ з валютними цСЦнностями;

-Ваперевезення валютних цСЦнностей та СЦнкасацСЦю коштСЦв;

-ВадовСЦрче управлСЦння коштами та цСЦнними паперами за договорами з юридичними та фСЦзичними особами.

Майно вСЦддСЦлення облСЦковуСФться на балансСЦ фСЦлСЦСЧ ВСЦнницького обласного управлСЦння ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни».КерСЦвництво поточною дСЦяльнСЦстю ВСЦддСЦлення здСЦйснюСФ керСЦвник - завСЦдуючий, а в разСЦ його вСЦдсутностСЦ - заступник. ВСЦддСЦлення гарантуСФ таСФмницю щодо операцСЦй, рахункСЦв та вкладСЦв клСЦСФнтСЦв, а також нерозголошення конфСЦденцСЦйноСЧ СЦнформацСЦСЧ, яка стала вСЦдома працСЦвникам ВСЦддСЦлення у звтАЩязку з виконанням ними своСЧх зобовтАЩязань.

Контроль за дСЦяльнСЦстю ВСЦддСЦлення здСЦйснюСФться шляхом проведення аудиту, ревСЦзСЦСЧ та тематичних перевСЦрок службами банку або фСЦлСЦСЧ у встановленому порядку в межах СЧСЧ повноважень та компетенцСЦСЧ. Нагляд за дСЦяльнСЦстю ВСЦддСЦлення здСЦйснюСФ територСЦальне управлСЦння НБУ за мСЦiезнаходженням ВСЦддСЦлення.


1.2 Структура взаСФмодСЦСЧ пСЦдроздСЦлСЦв вСЦддСЦлення ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни»


ОрганСЦзацСЦя банку являСФ собою досить складну процедуру та регулюСФться, як правило, загальним чи спецСЦальним (для банкСЦв) законодавством. В бСЦльшостСЦ краСЧн необхСЦдним СФ дозвСЦл на вСЦдкриття банку, але в рядСЦ випадкСЦв засновники можуть обмежитись простою реСФстрацСЦСФю.

Структура банку, кСЦлькСЦсть вСЦддСЦлСЦв, спецСЦалСЦзацСЦя служб, склад керСЦвництва, розподСЦл повноважень СЦ т.Вад. залежить вСЦд багатьох факторСЦв СЦ визначаСФться економСЦчною доцСЦльнСЦстю.

В загальнСЦй органСЦзацСЦйнСЦй структурСЦ банку можна видСЦлити два типи вСЦддСЦлСЦв:

-ВавСЦддСЦли, якСЦ виконують лСЦнСЦйнСЦ функцСЦСЧ;

-ВавСЦддСЦли, якСЦ виконують штабнСЦ функцСЦСЧ.

ЛСЦнСЦйнСЦ вСЦддСЦли безпосередньо зайняттСЦ виконанням органСЦзацСЦйноСЧ роботи (прийняття вкладСЦв, видача кредитСЦв, купСЦвля цСЦнних паперСЦв тощо). ТермСЦн "лСЦнСЦйний» характеризуСФ характер звтАЩязкСЦв цих вСЦддСЦлСЦв з вищими ешелонами банку. ЛСЦнСЦйнСЦ функцСЦСЧ делегуються з вищих поверхСЦв СЦСФрархСЦСЧ на нижчСЦ, що створюСФ безперервний "ланцюг команд» або "лСЦнСЦю» команд по вертикалСЦ, яка звтАЩязуСФ один рСЦвень з СЦншими.

ШтабнСЦ вСЦддСЦли займаються обслуговуванням лСЦнСЦйних вСЦддСЦлСЦв, допомагають СЧм у пСЦдвищеннСЦ ефективностСЦ СЧх дСЦяльностСЦ. Прикладом можуть слугувати вСЦддСЦли планування, кадрСЦв, юридичний, статистики.

ВСЦдомо декСЦлька принципових схем побудови банку. Кожна з них адекватна певному типу кредитного ринку. Так, в умовах локального ринку, обмеженого контингенту клСЦСФнтСЦв, вСЦдсутностСЦ активноСЧ боротьби конкуруючих установ, нерозвиненостСЦ або повноСЧ вСЦдсутностСЦ фСЦлСЦальноСЧ системи найбСЦльш розповсюджена так звана схема побудови банку. Для неСЧ характернСЦ гранична простота вертикальних звтАЩязкСЦв, пряме та безпосереднСФ пСЦдпорядкування вСЦддСЦлСЦв вищому керСЦвництву банку.

Погребищенське ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни» маСФ лСЦнСЦйну структуру взаСФмодСЦСЧ пСЦдроздСЦлСЦв установи.

В данСЦй органСЦзацСЦйнСЦй структурСЦ вСЦддСЦлення "Державний ощадний банк УкраСЧни» верхню позицСЦю займаСФ керуючий, якому пСЦдпорядковуСФться заступник керуючого. ОскСЦльки в лСЦнСЦйнСЦй структурСЦ створюСФться безперервний "ланцюг команд», тобто заступнику керуючого пСЦдпорядковуються взаСФмоповтАЩязанСЦ сектори та вСЦддСЦли, якСЦ в свою чергу мають зав. вСЦддСЦлами та зав. секторами, яким пСЦдпорядковуються пСЦдлеглСЦ вСЦддСЦлу, який створюСФ колектив вСЦддСЦлення.

ЗавСЦдуючий банку органСЦзовуСФ дСЦяльнСЦсть таким чином, щоб забезпечити:

-ВарозподСЦл обов'язкСЦв та повноважень щодо здСЦйснення операцСЦй;

-Ваналежне документування всСЦх операцСЦй (складання первинних документСЦв та регСЦстрСЦв бухгалтерського облСЦку). Якщо документування операцСЦй здСЦйснюСФться з використанням СЦнформацСЦйних технологСЦй, то вСЦдповСЦдне програмне забезпечення маСФ забезпечувати ведення протоколу про всСЦ операцСЦСЧ та дСЦСЧ вСЦдповСЦдальних працСЦвникСЦв у захищенСЦй вСЦд модифСЦкацСЦСЧ формСЦ;

-ВасвоСФчасне, повне та достовСЦрне вСЦдображення операцСЦй у регСЦстрах бухгалтерського облСЦку;

-Ванакопичення та надання докладноСЧ СЦнформацСЦСЧ за кожною операцСЦСФю з обовтАЩязковим зазначенням даних про СЧСЧ учасникСЦв, з визначенням балансових СЦ позабалансових вимог та зобовтАЩязань, можливих змСЦн за цими операцСЦями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходСЦв та витрат, а також СЦнших параметрСЦв, що забезпечують складання звСЦтностСЦ Банку;

-Вадотримання вимог ОблСЦковоСЧ полСЦтики Банку;

-ВаавтентифСЦкацСЦю вСЦдповСЦдального за проведення операцСЦйноСЧ процедури на паперових та/або електронних носСЦях;

-Вадотримання встановлених лСЦмСЦтСЦв на здСЦйснення окремих операцСЦй;

-Вавизначення наявних та можливих операцСЦйних ризикСЦв СЦ управлСЦння ними;

-Вавиконання необхСЦдних процедур внутрСЦшнього контролю;

-ВазберСЦгання СЦнформацСЦСЧ про всСЦ операцСЦСЧ установи Банку;

-ВаконфСЦденцСЦйнСЦсть СЦнформацСЦСЧ про кожну операцСЦю та СЧСЧ контрагентСЦв (СЦнформацСЦя про операцСЦю пСЦд час СЧСЧ передавання вСЦдповСЦдними каналами зв'язку маСФ бути зашифрованою);

-ВацСЦлСЦснСЦсть та достовСЦрнСЦсть СЦнформацСЦСЧ усСЦх операцСЦй;

-Ваформування та зберСЦгання первинних документСЦв, облСЦкових регСЦстрСЦв, звСЦтСЦв вСЦдповСЦдно до вимог законодавства УкраСЧни.

ОперацСЦйний вСЦддСЦл передбачаСФ порядок:

-Варегламенту роботи з вСЦдкриття, закриття операцСЦйного дня, надання прав доступу вСЦдповСЦдальним виконавцям до АБС;

-Ваведення реСФстрСЦв контрагентСЦв, рахункСЦв, контрактСЦв;

виконання розрахункових документСЦв;

-Вапроведення операцСЦй в АБС;

-ВаздСЦйснення СЦнкасацСЦСЧ та перевезення валютних цСЦнностей;

-Ваформування та зберСЦгання первинних документСЦв;

-ВаздСЦйснення внутрСЦшнього банкСЦвського контролю за операцСЦями, здСЦйсненими у ТВБВ;

-ВаобмСЦну СЦнформацСЦСФю.

В обовтАЩязковому порядку контролюючим працСЦвником пСЦдписуються такСЦ документи:

-ВагрошовСЦ чеки СЦз чекових книжок клСЦСФнтСЦв;

-ВареСФстри трансакцСЦй за операцСЦями з платСЦжними картками;

-Вазаявки на отримання пСЦдзвСЦт бланкСЦв суворого облСЦку (чистих бланкСЦв платСЦжних карток);

-Вазаяви на продаж СЦноземноСЧ валюти та банкСЦвських металСЦв;

-Варозпорядження на купСЦвлю СЦноземноСЧ валюти та банкСЦвських металСЦв;

-ВамеморСЦальнСЦ ордери за транзитними рахунками;

-Вазаяви на термСЦновий переказ готСЦвки в сумСЦ понад 5000 грн.;

-Варозрахунково-касовСЦ документи за фСЦнансовими операцСЦями, якСЦ пСЦдлягають обовтАЩязковому фСЦнансовому монСЦторингу;

-ВапенсСЦйнСЦ листи вСЦйськовослужбовцСЦв та доручення на виплату СЧм одноразовоСЧ допомоги.

В свою чергу вСЦддСЦл СЦнкасацСЦСЧ здСЦйснюСФ контроль за вСЦддСЦленням Ощабанку та здСЦйснюСФ перевезення коштСЦв.

ВСЦддСЦл активно-пасивних операцСЦй здСЦйснюСФ вСЦдкриття рахункСЦв та оформлення карткових рахункСЦв, займаСФться видачею карток.

В свою чергу звСЦтнСЦ фСЦлСЦСЧ виконують операцСЦСЧ з коштами юридичних та фСЦзичних осСЦб, передаючи СЦнформацСЦю головному вСЦддСЦленню Ощадбанк.


1.3 МСЦiе фСЦнансовоСЧ складовоСЧ в загальнСЦй структурСЦ


Значення банкСЦв в сучасних кредитних системах дуже велике. СьогоднСЦ вони здатнСЦ запропонувати клСЦСФнту до 500 видСЦв рСЦзноманСЦтних банкСЦвських продуктСЦв та послуг. Широка диверсифСЦкацСЦя операцСЦй банку дозволяСФ зберСЦгати клСЦСФнтСЦв та залишатись рентабельними навСЦть за неблагосприятливоСЧ кон`юнктури. Але далеко не всСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ повсякденно присутнСЦ та використовуються в практицСЦ конкретноСЧ банкСЦвськоСЧ установи. Проте СЦснуСФ певний базовий "набСЦр», без якого банк не може нормально СЦснувати та функцСЦонувати.

До таких констатуючих операцСЦй банка вСЦдносяться:

-Ваприйом депозитСЦв;

-ВаздСЦйснення грошових платежСЦв;

-Вавидача грошових кредитСЦв.

Саме на виконаннСЦ цих функцСЦй СЦ створюСФться той фундамент, на якому розвиваСФться робота банку.

ПерехСЦд до ринковоСЧ економСЦки обумовлений пСЦдвищеною увагою до банкСЦвськоСЧ системи. Як СЦ будь-яке пСЦдприСФмство, банк СФ самостСЦйним господарюючим суб'СФктом, володСЦСФ правами юридичноСЧ особи, виробляСФ СЦ реалСЦзуСФ продукт, надаСФ послуги, дСЦСФ на принципах госпрозрахунку. Погребищенське вСЦддСЦлення "Державний ощадний банк УкраСЧни» займаСФ важливе мСЦiе фСЦнансовоСЧ складовоСЧ в загальнСЦй структурСЦ, тому що цей банк належить державСЦ, хоча СЦ вважаСФться вСЦдкритим акцСЦонерним товариством. АкцСЦями банку може володСЦти, будь-хто хто володСЦСФ акцСЦями, але 50% акцСЦй знаходиться в "асностСЦ банку, що даСФ змогу мати бСЦльшСЦ права та вважатися державною "аснСЦстю.

Банк вирСЦшуСФ питання, пов'язанСЦ з задоволенням суспСЦльних потреб в своСФму продуктСЦ СЦ послугах, реалСЦзацСЦСФю на основСЦ отриманого прибутку соцСЦальних СЦ економСЦчних СЦнтересСЦв як членСЦв його колективу, так СЦ СЦнтересСЦв "асника майна банку. Банк може здСЦйснювати операцСЦСЧ, передбаченСЦ Законом "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть», Стаття 3, Статутом банку. СьогоднСЦ ощадбанк може запропонувати клСЦСФнту до 200 видСЦв рСЦзноманСЦтних банкСЦвських продуктСЦв СЦ послуг. Широка диверсифСЦкацСЦя операцСЦй дозволяСФ банкам зберСЦгати клСЦСФнтСЦв СЦ залишатися рентабельними навСЦть при надто несприятливСЦй господарськоСЧ контАЩюнктурСЦ. Але далеко не всСЦ банкСЦвськСЦ операцСЦСЧ повсякденно присутнСЦ СЦ використовуються в практицСЦ конкретного банкСЦвського закладу (наприклад, виконання мСЦжнародних розрахункСЦв чи трастовСЦ операцСЦСЧ). Але СФ певний базовий набСЦр, без якого банк не може СЦснувати СЦ нормально функцСЦонувати. До таких операцСЦй, що конструюють дСЦяльнСЦсть банка вСЦдносять:

-Ваприйом депозитСЦв;

-ВаздСЦйснення грошових платежСЦв СЦ розрахункСЦв;

-Вавидача кредитСЦв.

Систематичне виконання зазначених функцСЦй СЦ створюСФ той фундамент, на якому базуСФться робота банка. РЖ хоч виконання кожного виду операцСЦй сконцентровано в спецСЦальних вСЦддСЦлах банка, вони переплСЦтаються мСЦж собою. Так, банки володСЦють унСЦкальною спроможнСЦстю створювати засоби платежу, що використовуються в господарствСЦ для органСЦзацСЦСЧ товарного обСЦгу СЦ розрахункСЦв. СпроможнСЦсть Ощадбанку збСЦльшувати СЦ зменшувати депозити СЦ грошову масу широко використовуСФться центральним банком, який через систему обов'язкових резервСЦв управляСФ динамСЦкою кредиту.

ВАТ "Ощадбанк» - украСЧнський спадкоСФмець Ощадбанку СРСР. 100% акцСЦй Ощадбанку перебуваСФ в державнСЦй "асностСЦ. Банк маСФ третСЦй за величиною портфель депозитСЦв фСЦзичних осСЦб - 12,1 млрд. грн. (за даними АУБ на 1 лютого). Ощадбанк СФдиний серед украСЧнських банкСЦв, повернення внескСЦв у якому на 100% гарантуСФ держава.

У груднСЦ 2008 року КабСЦнет МСЦнСЦстрСЦв вирСЦшив збСЦльшити статутний капСЦтал майже у 6 разСЦв. Уряд видСЦлив 11,7 млрд. грн. на збСЦльшення статутного капСЦталу.

Активи: 56,9 млрд. грн. - 3 мСЦiе

КапСЦтал: 15,7 млрд. грн. - 1 мСЦiе

Прибуток за 2008 рСЦк: 305,8 млн. грн.

Показники дСЦяльностСЦ ВАТ "Ощадбанк» досить стабСЦльно працюСФ СЦ за рСЦвнем розвитку не поступаСФться комерцСЦйним банкам.2. МонСЦторинг фСЦнансовоСЧ складовоСЧ Погебищенського вСЦддСЦлення ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни»


2.1 Нормативно-правове забезпечення


Банк у своСЧй роботСЦ керуСФться Законами УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть», "Про господарськСЦ товариства», СЦншими законодавчими актами УкраСЧни, нормативними актами НацСЦонального банку УкраСЧни, СФдиними правилами бухгалтерського облСЦку в банках на базСЦ комплексноСЧ автоматизацСЦСЧ та комп'ютеризацСЦСЧ. ЗгСЦдно цих законСЦв Банк самостСЦйно визначаСФ напрями своСФСЧ дСЦяльностСЦ СЦ спецСЦалСЦзацСЦю за видами операцСЦй. НацСЦональний банк УкраСЧни здСЦйснюСФ регулювання дСЦяльностСЦ спецСЦалСЦзованих банкСЦв через економСЦчнСЦ нормативи та нормативно-правове забезпечення здСЦйснюваних цими банками операцСЦй. Банк набуваСФ статусу спецСЦалСЦзованого банку у разСЦ, якщо бСЦльше 50 вСЦдсоткСЦв його активСЦв СФ активами одного типу. Банк набуваСФ статусу спецСЦалСЦзованого ощадного банку у разСЦ, якщо бСЦльше 50 вСЦдсоткСЦв його пасивСЦв СФ вкладами фСЦзичних осСЦб.

НацСЦональний банк УкраСЧни здСЦйснюСФ регулювання та банкСЦвський нагляд вСЦдповСЦдно до положень КонституцСЦСЧ УкраСЧни, цього Закону, Закону УкраСЧни "Про НацСЦональний банк УкраСЧни», СЦнших законодавчих актСЦв та нормативно-правових актСЦв НацСЦонального банку УкраСЧни. Державний банк засновуСФться за рСЦшенням КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни. При цьому в законСЦ про Державний бюджет УкраСЧни на вСЦдповСЦдний рСЦк передбачаються витрати на формування статутного капСЦталу державного банку. КабСЦнет МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни зобов'язаний отримати позитивний висновок НацСЦонального банку УкраСЧни з приводу намСЦру заснування державного банку. Отримання висновку НацСЦонального банку УкраСЧни СФ обов'язковим також у разСЦ лСЦквСЦдацСЦСЧ (реорганСЦзацСЦСЧ) державного банку, за винятком його лСЦквСЦдацСЦСЧ внаслСЦдок неплатоспроможностСЦ. Статут та дСЦяльнСЦсть державного банку мають вСЦдповСЦдати вимогам цього Закону, СЦнших законСЦв УкраСЧни та нормативно-правових актСЦв НацСЦонального банку УкраСЧни. Статут державного банку затверджуСФться постановою КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни. НацСЦональний банк УкраСЧни здСЦйснюСФ державну реСФстрацСЦю державних банкСЦв вСЦдповСЦдно до вимог цього Закону та нормативно-правових актСЦв НацСЦонального банку УкраСЧни. Держава здСЦйснюСФ СЦ реалСЦзуСФ повноваження "асника щодо акцСЦй (паСЧв), якСЦ СЧй належать у статутному капСЦталСЦ державного банку, через органи управлСЦння державного банку [2-3].

КабСЦнет МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни здСЦйснюСФ управлСЦння державним банком у випадках, встановлених цим Законом, СЦншими законами СЦ статутом державного банку. Органами управлСЦння державного банку СФ наглядова рада СЦ правлСЦння банку. Органом контролю державного банку СФ ревСЦзСЦйна комСЦсСЦя, персональний та кСЦлькСЦсний склад якоСЧ визначаються наглядовою радою державного банку.

Наглядова рада СФ вищим органом управлСЦння державного банку, що здСЦйснюСФ контроль за дСЦяльнСЦстю правлСЦння банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштСЦв, забезпечення СЧх повернення вкладникам СЦ захисту СЦнтересСЦв держави як акцСЦонера державного банку, а також здСЦйснюСФ СЦншСЦ функцСЦСЧ, визначенСЦ цим Законом. До складу наглядовоСЧ ради державного банку входять члени наглядовоСЧ ради банку, призначенСЦ Верховною Радою УкраСЧни, Президентом УкраСЧни СЦ КабСЦнетом МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни. До складу наглядовоСЧ ради державного банку, який призначаСФться Верховною Радою УкраСЧни, в обов'язковому порядку входить не менше одного представника парламентськоСЧ опозицСЦСЧ.

З метою представництва СЦнтересСЦв держави до складу наглядовоСЧ ради державного банку можуть входити представники органСЦв виконавчоСЧ "ади та СЦншСЦ особи, якСЦ вСЦдповСЦдають вимогам, зазначеним у цСЦй статтСЦ. ТермСЦн повноважень членСЦв наглядовоСЧ ради державного банку - п'ять рокСЦв.

Банк зобов'язаний подавати НацСЦональному банку УкраСЧни фСЦнансову СЦ статистичну звСЦтнСЦсть щодо роботи банку, його операцСЦй, лСЦквСЦдностСЦ, платоспроможностСЦ, прибутковостСЦ, а також СЦнформацСЦю афСЦлСЦйованих осСЦб банку з метою оцСЦнки фСЦнансового стану банку. НацСЦональний банк УкраСЧни маСФ право вимагати вСЦд банку подання консолСЦдованоСЧ звСЦтностСЦ.

НацСЦональний банк УкраСЧни встановлюСФ для банкСЦв:

1) форми звСЦтностСЦ та методику СЧСЧ складання;

2) перСЦодичнСЦсть та строки подання звСЦтностСЦ;

3) структуру пояснювальноСЧ записки;

4) мСЦнСЦмум вСЦдомостей, що пСЦдлягають опублСЦкуванню, та строки СЧх подання;

5) методику складання консолСЦдованоСЧ звСЦтностСЦ.

НацСЦональний банк УкраСЧни маСФ право в окремих випадках вимагати подання разовоСЧ та тимчасовоСЧ звСЦтностСЦ.

Кожний "асник СЦстотноСЧ участСЦ в банку, який СФ юридичною особою, зобов'язаний подати НацСЦональному банку УкраСЧни у встановлений ним строк рСЦчний звСЦт про свою дСЦяльнСЦсть. ЗвСЦт повинен мСЦстити таку СЦнформацСЦю:

1) види дСЦяльностСЦ, якСЦ здСЦйснюСФ юридична особа;

2) СЦнформацСЦя щодо суб'СФктСЦв господарювання, в яких особа маСФ участь, що перевищуСФ 10 вСЦдсоткСЦв, зокрема: найменування та мСЦiезнаходження юридичноСЧ особи, розмСЦр частки, що знаходиться у "асностСЦ цСЦСФСЧ особи, види дСЦяльностСЦ;

3) баланс та звСЦт про прибутки цСЦСФСЧ особи на кСЦнець останнього фСЦнансового року.

НацСЦональний банк УкраСЧни маСФ право вимагати подання СЦнших перСЦодичних звСЦтСЦв чи СЦнформацСЦСЧ вСЦд "асникСЦв СЦстотноСЧ участСЦ в банку з метою здСЦйснення нагляду за безпекою СЦ надСЦйнСЦстю фСЦнансового стану банку та забезпечення дотримання положень цього Закону.

ФСЦнансовим роком банку вважаСФться календарний рСЦк, який починаСФться 1 сСЦчня.


2.2 РЖнформацСЦйне забезпечення


РЖнформацСЦйним забезпеченням Ощадбанку СФ Internet за допомогою якого можна подати СЦнформацСЦю про банк та його послуги. Також СЦнформацСЦйним середовищем в банку виступаСФ електронна пошта, через яку отримуСФться СЦнформацСЦя для дСЦяльностСЦ банку. Також важливим СЦнформацСЦйним забезпеченням СФ брошури з СЦнформацСЦСФю про банк. РЖнформацСЦя щодо кожноСЧ фСЦнансовоСЧ операцСЦСЧ, яка надаСФться Уповноваженому органу у складСЦ файла-повСЦдомлення, пСЦдписуСФться електронним цифровим пСЦдписом вСЦдповСЦдального працСЦвника вСЦдповСЦдного рСЦвня за допомогою засобСЦв накладання/перевСЦрки електронного цифрового пСЦдпису, вбудованих у систему автоматизацСЦСЧ банку.

Сформований системою автоматизацСЦСЧ банку файл-повСЦдомлення шифруСФться програмними засобами, вбудованими в АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» для фСЦлСЦй СЦ АРМ-НБУ для управлСЦння фСЦнансового монСЦторингу центрального апарату, та передаСФться засобами електронноСЧ пошти FOSS-mail вСЦддСЦленнями до вСЦдповСЦдних регСЦональних управлСЦнь та регСЦональними управлСЦннями до управлСЦння фСЦнансового монСЦторингу центрального апарату СЦ засобами електронноСЧ пошти НацСЦонального банку УкраСЧни управлСЦнням фСЦнансового монСЦторингу центрального апарату на адресу Уповноваженого органу. У реСФстрСЦ операцСЦй, що пСЦдлягають фСЦнансовому монСЦторингу, виконуСФться консолСЦдацСЦя СЦнформацСЦСЧ вСЦд пСЦдпорядкованих установ.


2.3 ТехнСЦчне забезпечення


Склад комплексу технСЦчних засобСЦв для функцСЦонування дСЦяльностСЦ банку визначений у вСЦдповСЦдностСЦ з змСЦстом задач, що входять у систему СЦ алгоритмСЦв СЧх розвтАЩязку, органСЦзацСЦСФю СЦ формами представлення СЦнформацСЦСЧ, структурою та обтАЩСФмно-часовими характеристиками СЦнформацСЦйних потокСЦв, а також розвтАЩязками по органСЦзацСЦСЧ технологСЦчного процесу обробки СЦнформацСЦСЧ.

Комплекс технСЦчних засобСЦв повинен включати технСЦчнСЦ засоби обробки СЦнформацСЦСЧ, якСЦ призначенСЦ для виконання наступних функцСЦй:

-ВапСЦдготовка СЦнформацСЦСЧ на машинних носСЦях;

-Ваобробка та зберСЦгання (накопичування) СЦнформацСЦСЧ на машинних носСЦях;

-ВавивСЦд СЦнформацСЦСЧ в читаСФмСЦй формСЦ;

-ВаархСЦвнСЦ зберСЦгання СЦнформацСЦСЧ;

-Вазасоби для створення облСЦкових документСЦв.

ТехнСЦчнСЦ засоби для створення облСЦкових документСЦв повиннСЦ мати наступнСЦ особливостСЦ:

-ВаввСЦд СЦнформацСЦСЧ за допомогою ручного вводу даних;

-ВарегСЦстрацСЦя СЦнформацСЦСЧ, що вводиться, на машинному носСЦСЧ;

-Ваобмеження доступу використання СЦ захисту вСЦд несанкцСЦонованого доступу до СЦнформацСЦСЧ.

ТехнСЦчне забезпечення АРМ повинне гарантувати високу надСЦйнСЦсть технСЦчних засобСЦв, органСЦзацСЦю зручних для користувача режимСЦв роботи (автономний, з розподСЦленою БД, СЦнформацСЦйний, з технСЦкою верхнСЦх рСЦвнСЦв СЦ т.Вад.), здатнСЦсть обробити в заданий час необхСЦдний об'СФм даних. ОскСЦльки АРМ СФ СЦндивСЦдуальним призначеним для користувача засобом, воно повинне забезпечувати високСЦ ергономСЦчнСЦ "астивостСЦ СЦ комфортнСЦсть обслуговування.

ТехнСЦчнСЦ засоби пСЦдготовки СЦнформацСЦСЧ на машинному носСЦСЧ повиннСЦ надавати можливСЦсть вводу СЦнформацСЦСЧ з клавСЦатури та регСЦстрацСЦСЧ СЦнформацСЦСЧ, що вводиться на носСЦСЧ.

Зокрема вибСЦр ПЕОМ IBM PC/AT 486 визначений обтАЩСФмом вхСЦдних даних (8 Мбайт оперативноСЧ памтАЩятСЦ та 180 Мбайт постСЦйноСЧ памтАЩятСЦ), високою оперативнСЦстю виконання роботи у режимСЦ дСЦалогу, зручнСЦстю СЦ простотою експлуатацСЦСЧ, компактнСЦстю СЦ порСЦвняльно невисокою вартСЦстю комплексу ПЕОМ. Час розвтАЩязання задчСЦ на ПЕОМ PC/AT 486 задовольняСФ вимоги користувача.

Характеристика ПЕОМ PC / AT 486 наведена нище.

ОсновнСЦ елементи апаратних засобСЦв:

-Васистемний блок;

-ВаклавСЦатура;

-ВапристрСЦй вСЦдображення (монСЦтор);

-Вадисководи;

-Вадрукуючий пристрСЦй;

-ВарСЦзноманСЦтнСЦ засоби синхронного зв'язку та управлСЦння СЦгровими програмами.

Системний блок складаСФться з системноСЧ плати, блоку живлення та слотСЦв для додаткових плат. На системнСЦй платСЦ розмСЦщенСЦ:

-ВамСЦкропроцесор (486 UMS);

-Ваоперативна памтАЩять (RAM 8 Мбайта).

Слоти забезпечують пСЦдключення пристроСЧв вСЦдображення, дисководСЦв для ГМД, каналСЦв телекомунСЦкацСЦй, додатковоСЧ памтАЩятСЦ та СЦгрових пристроСЧв.

КлавСЦатура вмСЦщуСФ "асний мСЦкропроцесор, який здСЦйснюСФ сканування клавСЦатури, приглушення ефекту тремтСЦння клавСЦш СЦ буферСЦзацСЦСЧ до 20 символСЦв.

ВлМозком» комптАЩютера СФ мСЦкропроцесор, який здСЦйснюСФ виконання команд СЦ обробку даних. МСЦкропроцесор обтАЩСФднуСФ у собСЦ 27500 транзисторСЦв СЦ маСФ 32-бСЦтну адресну шину команд. У структурСЦ мСЦкропроцесора найбСЦльш важливу роль грають:

-Ваарифметико-логСЦчний пристрСЦй (АЛП);

-Ваблок шинного СЦнтерфейсу;

-Ваблок управлСЦння памтАЩяттю.

АЛП входить в так названий виконавчий блок, який виконуСФ команди.

Блок управлСЦння памтАЩяттю складаСФться, в свою чергу, з двох СЦнших блокСЦв:

-Ваблок сегментацСЦСЧ;

-Ваблок пСЦдкачки сторСЦнок.

ЦСЦ пристроСЧ призначенСЦ для розбиття оперативноСЧ памтАЩятСЦ на вСЦдносно невеликСЦ фрагменти СЦ динамСЦчного перерозподСЦлу СЧх в прикладних програмах.

На системнСЦй платСЦ знаходяться два типи памтАЩятСЦ:

Перший тип - це постСЦйна памтАЩять. Ця памтАЩять представляСФ собою одну або декСЦлька мСЦкросхем, якСЦ постСЦйно зберСЦгають деяку СЦнформацСЦю. ОскСЦльки ця СЦнформацСЦя може тСЦльки зчитуавтися в анголомовнСЦй лСЦтературСЦ вони отримала назву "Read Only Memory» (ROM) - "тСЦльки читаСФма памтАЩять»

ROM - памтАЩять служить для розмСЦщення у нСЦй даних про апаратнСЦ особливостСЦ ПК СЦ базовоСЧ системи вводуВа/ виводу операцСЦйноСЧ системи

(Basic Input/Output System - BIOS).

BIOS дозволяСФ комптАЩютеру при початковому запуску ПК, тобто включеннСЦ блоку живлення, виконати три основнСЦ операцСЦСЧ:

-ВарозпСЦзнати, якСЦ пристроСЧ встановленСЦ у ПК;

-Ваотримати вказСЦвки, звСЦдки СЦ як читати файли операцСЦйноСЧ системи;

-Вавизначити як встановити взаСФмозвтАЩязок мСЦж центральним процесором та СЦншими пристроями (дисководами, монСЦтором, памтАЩяттю, клавСЦатурою. Саме на рСЦвнСЦ ROM може бути виявлена несумСЦснСЦсть того чи СЦншого ПК з клану IBM з оригСЦнальною моделлю ПК.

Другий тип памтАЩятСЦ - оперативна памтАЩять.

Оперативна памтАЩять або оперативний запамтАЩятовуючий пристрСЦй - ОЗП (Random Access Memory - RAM) являСФ собою сукупнСЦсть мСЦкросхем з "астивСЦстю накопичувати СЦ тимчасово зберСЦгати СЦнформацСЦю.

Оперативна памтАЩять, яка знаходиться у розпорядженнСЦ користувача ПК, може бути роздСЦлена на чотири категорСЦСЧ.

Базова памтАЩять (conventional memory).

Це оперативна памтАЩять обтАЩСФмом до 640 Кбайт, яка обслуговуСФться найбСЦльш розповсюдженою операцСЦйною системою ПК - DOS (Disk Operating System). Будь-яка програма, що працюСФ пСЦд управлСЦнням DOS, може бути завантажена в цю область памтАЩятСЦ СЦ використовувати СЧСЧ без будь-яких обмежень.

Нарощена памтАЩять (extended memory).

Це оперативна памтАЩять бСЦльше 1 МБ, що встановлюСФться на платах розширення. Ця область памтАЩятСЦ може бути використана програмами, що працюють у середовищСЦ DOS, але легко доступна при роботСЦ операцСЦйних систем XENIX, UNIX i OS/2.

Схована памтАЩять (shadow memory).

Це категорСЦя нарощеноСЧ памтАЩятСЦ в ПК AT (що використовують мСЦкропроцесор Intel 80286). Вона застосовуСФться для резервування областей памтАЩятСЦ пСЦд вСЦртуальнСЦ диски, прСЦнтернСЦ спулери, областСЦ зберСЦгання копСЦй BIOS, а також буфери для операцСЦй обмСЦну з СЦншими пристроями (кеш-памтАЩять).

Розширена памтАЩять (expanded memory).

ДозволяСФ отримати доступ до оперативноСЧ памтАЩятСЦ за межами 640 Кбайт, використовуючи особливСЦ програмнСЦ засоби у середовищСЦ DOS (Lotus 1 - 2 - 3, Symphony releas 1.1., Ventura Publisher version 2.0 та СЦн.). НеобхСЦдСЦсть у цьому звичайно виникаСФ при роботСЦ з великими таблицями чи обтАЩСФмними документами. Розширена памтАЩять може застосовуватися в будь-яких моделях ПК, але обтАЩСФм СЧСЧ обмежений 8 Мбайт.

Також банк у своСФму розпорядженнСЦ маСФ також такСЦ технСЦчнСЦ засоби як банкомат, за допомогою якого здСЦйснюСФться отримання коштСЦв.

ПостермСЦнал, який використовуСФться для видачСЦ готСЦвки, за допомогою якого вибиваСФться чек про отримання коштСЦв.

Дитектор валют, за допомогою якого перевСЦряСФться валюта на фальшивСЦсть, вСЦн складаСФться зСЦ збСЦльшуючого скла, ультрафСЦолету за допомогою якого просвСЦчуються водянСЦ знаки.


2.4 РЖнтелектуальне забезпечення


В банку працюють висококвалСЦфСЦкованСЦ працСЦвники. Увесь персонал пСЦдприСФмства маСФ вищу освСЦту та технСЦчну спецСЦальну. Завдяки тому, що банк маСФ висококвалСЦфСЦкованих працСЦвникСЦв, робота банку здСЦйснюСФться на найвищому рСЦвнСЦ. Працюють в банку фСЦнансисти, працСЦвники з технСЦчною освСЦтою, аналСЦтики, оператори комп'ютерного набору.

До компетенцСЦСЧ вСЦдповСЦдального працСЦвника банку (фСЦлСЦй) належать:

-Ваприйняття рСЦшень про повСЦдомлення Уповноваженого органу про фСЦнансовСЦ операцСЦСЧ, щодо яких СФ мотивованСЦ пСЦдозри, що вони можуть здСЦйснюватися з метою легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмивання) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, або що вони повтАЩязанСЦ, мають вСЦдношення або призначенСЦ для фСЦнансування тероризму;

-Ваприйняття рСЦшень про СЦнформування правоохоронних органСЦв, визначених законодавством УкраСЧни, про фСЦнансовСЦ операцСЦСЧ, щодо яких СФ пСЦдозри, що вони повтАЩязанСЦ, мають вСЦдношення або призначенСЦ для фСЦнансування тероризму;

-ВаздСЦйснення перевСЦрок дСЦяльностСЦ будь-якого пСЦдроздСЦлу банку (фСЦлСЦСЧ) та СЧх працСЦвникСЦв щодо дотримання ними Правил внутрСЦшнього фСЦнансового монСЦторингу та виконання програм здСЦйснення фСЦнансового монСЦторингу;

-Ваправо доступу до всСЦх примСЦщень, документСЦв, засобСЦв телекомунСЦкацСЦй;

-Вазалучення будь-яких працСЦвникСЦв банку (фСЦлСЦСЧ) до проведення заходСЦв СЦз запобСЦгання легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, та здСЦйснення перевСЦрок з цих питань;

-Ваодержання пояснень вСЦд працСЦвникСЦв банку (фСЦлСЦСЧ) незалежно вСЦд займаних ними посад з питань здСЦйснення фСЦнансового монСЦторингу;

-Ваприйняття рСЦшення про надання СЦнформацСЦСЧ з питань фСЦнансового монСЦторингу на запити Уповноваженого органу та вСЦдповСЦдних правоохоронних органСЦв.

В УкраСЧнСЦ малий та середнСЦй бСЦзнес здСЦйснюСФ значний вплив на розвиток краСЧни. ВСЦдСЦграючи вагому роль у СЧСЧ суспСЦльно-економСЦчному зростаннСЦ, пСЦдприСФмства цього сектору на сьогоднСЦ потребують комплексного обслуговування та банкСЦвських послуг нового рСЦвня для задоволення своСЧх фСЦнансових потреб. Для малого та середнього пСЦдприСФмництва банк - це не лише джерело фСЦнансування бСЦзнесу, а й стабСЦльний фСЦнансовий партнер, який надаСФ можливСЦсть отримати додатковСЦ прибутки вСЦд тимчасово вСЦльних коштСЦв, допомагаСФ керувати фСЦнансовими потоками та економити час.

РозумСЦючи цСЦ потреби, Ощадбанк уже багато рокСЦв поспСЦль використовуСФ найсучаснСЦшСЦ технологСЦСЧ в обслуговуваннСЦ бСЦзнесу. ПроаналСЦзувавши потреби малого та середнього бСЦзнесу, в 2007 роцСЦ банк запропонував не лише новСЦ кредитнСЦ продукти, зокрема кредитування комерцСЦйного автотранспорту, а й комплексне обслуговування поточних рахункСЦв - тарифнСЦ пакети для малого та середнього бСЦзнесу. СпецСЦалСЦсти Ощадбанку розумСЦють, що пСЦдтримка малого бСЦзнесу полягаСФ не лише в суто банкСЦвському обслуговуваннСЦ успСЦшного бСЦзнесу, а й у створеннСЦ сприятливих умов на самому початку заснування "асноСЧ спраги. Таким чином, кредит на придбання комерцСЦйного автотранспорту розрахований також на людей, якСЦ бажають займатися пСЦдприСФмницькою дСЦяльнСЦстю, мають стабСЦльний дохСЦд СЦ прагнуть вСЦдкрити свою справу з метою отримання додаткового прибутку.

Разом зСЦ швидким зростанням економСЦки СЦ появою нових фСЦнансових СЦнструментСЦв малий та середнСЦй бСЦзнес маСФ бути бСЦльш обСЦзнаним у фСЦнансових питаннях. Якщо великСЦ корпорацСЦСЧ можуть скористатися порадами консалтингових компанСЦй, то представники цього сектору покладаються лише на "аснСЦ знання та досвСЦд. Враховуючи це, Ощадбанк прагне стати фСЦнансовим помСЦчником для пСЦдприСФмця незалежно вСЦд того, чи СФ вСЦн клСЦСФнтом банку, чи нСЦ.


2.4.1 Методики обчислення показникСЦв фСЦнансовоСЧ дСЦяльностСЦ

Для оцСЦнки доходСЦв та видаткСЦв необхСЦдно розрахувати загальну суму доходСЦв банку, отриманоСЧ СЧм за перСЦод, СЦз наступним подСЦлом СЧСЧ на види доходСЦв, що надСЦйшли вСЦд проведення рСЦзноманСЦтних видСЦв банкСЦвських операцСЦй.

ВаловСЦ доходи банку прийнято роздСЦляти на процентнСЦ СЦ непроцентнСЦ.

До процентних доходСЦв банку вСЦдносяться:

-ВанарахованСЦ й отриманСЦ вСЦдсотки по позичках у гривневому виразСЦ;

-ВанарахованСЦ й отриманСЦ вСЦдсотки по позичках в СЦноземнСЦй валютСЦ.

Структура процентних доходСЦв банку може бути подана також у виглядСЦ:

-Вапроцентних доходСЦв, отриманих по мСЦжбанкСЦвських позичках;

-Вапроцентних доходСЦв, що надСЦйшли по комерцСЦйних позичках.

НепроцентнСЦ доходи складають:

-Вадоходи вСЦд СЦнвестицСЦйноСЧ дСЦяльностСЦ (дивСЦденди по цСЦнних паперах, доходи вСЦд участСЦ в спСЦльнСЦй дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств СЦ органСЦзацСЦСЧ й СЦн.);

-Вадоходи вСЦд валютних операцСЦй;

-Вадоходи вСЦд отриманих комСЦсСЦй СЦ штрафСЦв;

-ВаСЦншСЦ доходи.

Також доходи можна роздСЦлити на банкСЦвськСЦ СЦ небанкСЦвськСЦ.

БанкСЦвськСЦ доходи - це тСЦ, що безпосередньо повтАЩязанСЦ з банкСЦвською дСЦяльнСЦстю.

НебанкСЦвськСЦ - тСЦ, якСЦ не вСЦдносяться до основноСЧ банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ, але забезпечують СЧСЧ здСЦйснення.

При оцСЦнцСЦ доходСЦв банку визначаСФться питома вага кожного виду доходу в СЧхнСЦй загальнСЦй сумСЦ або вСЦдповСЦднСЦй групСЦ доходСЦв.

ДинамСЦка дохСЦдних статей може порСЦвнюватися з попереднСЦми перСЦодами, у тому числСЦ СЦ по кварталах.

СтабСЦльний СЦ ритмСЦчний прирСЦст доходСЦв банку свСЦдчить про його нормальну роботу СЦ про квалСЦфСЦковане управлСЦння.

ПСЦсля проведення оцСЦнки структури доходСЦв банку по укрупнених статтях варто бСЦльш детально вивчити структуру доходСЦв, що формують укрупнену статтю, що займаСФ найбСЦльшу питома вагу в загальному обсязСЦ доходСЦв [12, 58].

АналСЦзуючи одночасно доходи конкретного банки СЦ динамСЦку структури активу балансу, можемо зробити висновок, що не всСЦ активи банку приносять йому адекватний прибуток. Це вСЦдноситься до активСЦв, що звичайно не приносять доходу (наприклад, кошти в касСЦ СЦ на кореспондентському рахунку, резерви в НБУ СЦ "аснСЦ основнСЦ засоби), а також до таких активСЦв, як цСЦннСЦ папери й СЦншСЦ права участСЦ, придбанСЦ банком СЦ нематерСЦальнСЦ активи. Це означаСФ, що якСЦсть спСЦльних проектСЦв, придбаних цСЦнних паперСЦв СЦ нематерСЦальних активСЦв СФ вкрай невисокою.

Отже, доход комерцСЦйних банкСЦв залежить вСЦд норми прибутку по позичкових СЦ СЦнвестицСЦйних операцСЦях, розмСЦру комСЦсСЦйних платежСЦв, стягнутих банком за послуги, а також вСЦд суми СЦ структури активСЦв.

ДоходнСЦсть банка СФ результатом оптимальноСЧ структури його балансу як у частинСЦ активСЦв, так СЦ пасивСЦв, цСЦльовоСЧ спрямованостСЦ в дСЦяльностСЦ банкСЦвського персоналу в цьому напрямку. РЖншими важливими умовами забезпечення доходностСЦ банка СФ рацСЦоналСЦзацСЦя структури видаткСЦв СЦ доходСЦв, розрахунки процентноСЧ маржу СЦ виявлення тенденцСЦй у доходностСЦ позичкових операцСЦй, планування мСЦнСЦмальноСЧ дохСЦдноСЧ маржСЦ для прогнозування орСЦСФнтованого рСЦвня вСЦдсоткСЦв по активних СЦ пасивних операцСЦях. Умовою доходностСЦ банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ безумовно СФ пСЦдтримка лСЦквСЦдностСЦ, управлСЦння банкСЦвськими ризиками, СЧхня мСЦнСЦмСЦзацСЦя.

ОцСЦнка витрат банка здСЦйснюСФться по тСЦСФСЧ ж схемСЦ, що й оцСЦнка його доходСЦв. ВаловСЦ витрати банку можна роздСЦлити на процентнСЦ СЦ непроцентнСЦ.

ПроцентнСЦ витрати складають:

-ВанарахованСЦ СЦ сплаченСЦ вСЦдсотки в гривнях;

-ВанарахованСЦ СЦ сплаченСЦ вСЦдсотки у валютСЦ.

До непроцентних витрат вСЦдносять:

-ВаоперацСЦйнСЦ витрати:

-ВасплаченСЦ комСЦсСЦйнСЦ по послугах СЦ кореспондентських вСЦдносинах;

-Вавитрати по операцСЦях СЦз цСЦнними паперами;

-Вавитрати по операцСЦях на валютному ринку;

-Вавитрати по забезпеченню функцСЦонування банку:

-Вавитрати на утримання апарата управлСЦння;

-ВагосподарськСЦ витрати;

-ВаСЦншСЦ витрати:

-Ваштрафи, пенСЦ, неустойки сплаченСЦ;

-ВавСЦдсотки СЦ комСЦсСЦйнСЦ минулого рокСЦв СЦ т.Вад.

НайбСЦльше значними статтями операцСЦйних витрат банку традицСЦйно СФ витрати:

-Вапо виплатСЦ вСЦдсоткСЦв по поточних СЦ строкових вкладах;

-Вапов'язанСЦ з виплатою комСЦсСЦйних СЦншим банкам СЦ СЦншим фСЦнансово - кредитним заснуванням за наданСЦ послуги;

-Вапо утриманню й експлуатацСЦСЧ будинкСЦв СЦ устаткування;

-Вана заробСЦтну плату персоналу;

-Вана створення спецСЦальних резервСЦв.

У останнСЦ роки спостерСЦгаСФться зрСЦст питомоСЧ ваги видаткСЦв на виплату вСЦдсоткСЦв по вкладах клСЦСФнтСЦв. Це пояснюСФться, по-перше, пСЦдвищенням рСЦвня процентних ставок по депозитах у результатСЦ посилення конкурентноСЧ боротьби СЦ, по-друге, збСЦльшенням питомоСЧ ваги депозитних рахункСЦв у загальнСЦй сумСЦ притягнутих коштСЦв.

Банки, що виконують мСЦжнароднСЦ розрахунковСЦ операцСЦСЧ, сплачують комСЦсСЦйнСЦ банку, що виконуСФ доручення на здСЦйснення операцСЦй (акредитивних, СЦнкасових СЦ СЦн.). Але кСЦнцевим платником виступаСФ клСЦСФнт банку, СЦз доручення якого проведена операцСЦя. Банк у повному обсязСЦ списуСФ з його рахунку сплачену СЧм комСЦсСЦю [14, 87].

Видатки банку на утримання й експлуатацСЦю будинкСЦв СЦ устаткування, оплату персоналу СЦ соцСЦальнСЦ посСЦбники носять щодо постСЦйний характер. РЗхня питома вага в загальнСЦй сумСЦ видаткСЦв банку дуже значний.

Визначена частина коштСЦв банка витрачаСФться на створення резервСЦв. РЖншСЦ видатки в рахунку прибуткСЦв СЦ збиткСЦв банку показуються по статтСЦ "РЖншСЦ операцСЦйнСЦ видатки». Це внески, видатки на рекламу, СЦнвентар СЦ матерСЦали, на оплату послуг аудиторських фСЦрм, судовСЦ СЦ транспортнСЦ витрати, а також деякСЦ види податкСЦв. Доходи - це збСЦльшення економСЦчних вигод у виглядСЦ збСЦльшення активСЦв або зменшення зобовтАЩязань, що призводить до збСЦльшення "асного капСЦталу (за винятком збСЦльшення капСЦталу за рахунок внескСЦв акцСЦонерСЦв).

Витрати - це зменшення економСЦчних вигод у виглядСЦ вибуття активСЦв чи збСЦльшення зобов» язань, якСЦ призводять до зменшення "асного капСЦталу (за винятком зменшення капСЦталу внаслСЦдок йго вилучення чи розподСЦлу "асниками);

Особлива увага заслуговуСФ оцСЦнка двох груп статей: видатки, пов'язанСЦ з забезпеченням функцСЦонування банку (особливо адмСЦнСЦстративно-господарськСЦ) СЦ видатки, пов'язанСЦ з пСЦдвищенням ризикованостСЦ банкСЦвськоСЧ дСЦяльностСЦ (створення обов'язкових СЦ СЦнших страхових резервСЦв).

Ефективна ставка вСЦдсотка застосовуСФться для:

-Ваобчислення величини амортизацСЦСЧ дисконту (премСЦСЧ) за звСЦтний перСЦод;

-ВаоцСЦнки зменшення корисностСЦ через розрахунок суми очСЦкуваного вСЦдшкодування для цСЦнних паперСЦв, що облСЦковуються за амортизованою собСЦвартСЦстю;

-Вавизнання процентних доходСЦв/витрат.

Нарахування доходСЦв та витрат поточного перСЦоду здСЦйснюСФться в кСЦнцСЦ кожного мСЦсяця за кожною операцСЦСФю (договором) окремо. ОблСЦк доходСЦв та витрат, отриманих у поточному мСЦсяцСЦ, до дати нарахування може здСЦйснюватися в момент СЧх надходження (сплати), касовим методом або нарахуванням у момент сплати.

Нарахування процентних доходСЦв (витрат), амортизацСЦя дисконту (премСЦСЧ) за фСЦнансовими активами або фСЦнансовими зобовтАЩязаннями в СЦноземнСЦй валютСЦ здСЦйснюСФться в тСЦй валютСЦ, в якСЦй облСЦковуСФться повтАЩязаний з ними фСЦнансовий актив або фСЦнансове зобовтАЩязання.

Доходи визнаються в сумСЦ справедливоСЧ вартостСЦ активСЦв, якСЦ отриманСЦ або пСЦдлягають отриманню.

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комСЦсСЦСЧ за здСЦйснений обмСЦн валют, надання (отримання) консультацСЦй тощо) можуть визнаватись без вСЦдображення за рахунками нарахованих доходСЦв (витрат), якщо кошти отриманСЦ (сплаченСЦ) у звСЦтному перСЦодСЦ, у якому послуги фактично надаються (отримуються).

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комСЦсСЦСЧ за СЦнформацСЦйно-розрахункове обслуговування в системСЦ електронних платежСЦв, за послуги користування системою електронноСЧ пошти, тощо) визнаються щомСЦсячно протягом усього строку дСЦСЧ договору про надання (отримання) послуг СЦ вСЦдображаються в бухгалтерському облСЦку за принципом нарахування та вСЦдповСЦдностСЦ доходСЦв СЦ витрат.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються пСЦсля завершення кожного етапу операцСЦСЧ протягом дСЦСЧ договору про надання (отримання) послуг СЦ вСЦдображаються в облСЦку за принципом нарахування та вСЦдповСЦдностСЦ доходСЦв СЦ витрат. Нарахування доходСЦв (витрат) здСЦйснюСФться з дати оформлення документа, що пСЦдтверджуСФ надання (отримання) послуги.

Доходи (витрати) за послугами з обовтАЩязковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

Доходи/витрати за вСЦдкриття та ведення кореспондентських рахункСЦв типу НОСТРО вСЦдображаються в бухгалтерському облСЦку за касовим методом згСЦдно з виписками банкСЦв-кореспондентСЦв.

Витрати, якСЦ неможливо прямо повтАЩязати з доходом певного перСЦоду, вСЦдображаються у складСЦ витрат того звСЦтного перСЦоду, в якому вони були здСЦйсненСЦ.

Визнання сум нестач та крадСЦжок за активами Банку здСЦйснюСФться в момент СЧх виникнення до встановлення винних осСЦб незалежно вСЦд дати надходження або сплати грошових коштСЦв в погашення (вСЦдшкодування) заподСЦяного збитку установСЦ Банку. Суми нестач СЦ втрат до встановлення винних осСЦб, якСЦ мають вСЦдшкодувати нестачСЦ чи втрати, списуються на витрати звСЦтного перСЦоду з одночасним вСЦдображенням за позабалансовими рахунками.

Залишки за рахунками доходСЦв СЦ витрат за операцСЦями мСЦж пСЦдзвСЦтними установами повиннСЦ бути тотожними.

Нарахування процентСЦв за фСЦнансовими СЦнструментами здСЦйснюСФться за номСЦнальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску) та вСЦдображаСФться за рахунками з облСЦку нарахованих доходСЦв СЦ нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Визнання процентних доходСЦв (витрат) здСЦйснюСФться за рахунками процентних доходСЦв СЦ витрат за класами 6, 7 СЦз застосуванням методу ефективноСЧ ставки вСЦдсотка.

РСЦзниця мСЦж сумою визнаних доходСЦв (витрат) за ефективною ставкою вСЦдсотка та сумою нарахованих процентСЦв за номСЦнальною процентною ставкою становить суму амортизацСЦСЧ дисконту (премСЦСЧ).

ПроцентнСЦ доходи та витрати за фСЦнансовими СЦнструментами вСЦдображаються в бухгалтерському облСЦку СЦз застосуванням ефективноСЧ ставки вСЦдсотка та визначаються як добуток амортизованоСЧ собСЦвартостСЦ на ефективну ставку вСЦдсотка (Додаток В).

Ефективна ставка вСЦдсотка - ставка, яка точно дисконтуСФ очСЦкуваний потСЦк майбутнСЦх грошових платежСЦв або надходжень упродовж очСЦкуваного термСЦну дСЦСЧ фСЦнансового СЦнструменту до чистоСЧ балансовоСЧ вартостСЦ (амортизованоСЧ собСЦвартостСЦ) цього СЦнструменту.

Ефективна ставка вСЦдсотка не використовуСФться для здСЦйснення розрахункСЦв з контрагентами по процентних доходах (витратах) та в податковому облСЦку при визначеннСЦ податку на прибуток Банку.

Метод ефективноСЧ ставки вСЦдсотка - метод обчислення амортизованоСЧ собСЦвартостСЦ фСЦнансового активу або фСЦнансового зобовтАЩязання (або групи фСЦнансових активСЦв чи фСЦнансових зобовтАЩязань) та розподСЦлу доходСЦв у виглядСЦ процентСЦв чи витрат на виплату процентСЦв протягом вСЦдповСЦдного перСЦоду часу.

Банк застосовуСФ метод ефективноСЧ ставки вСЦдсотка з урахуванням вимог, якСЦ визначенСЦ нормативно-правовими актами НацСЦонального банку УкраСЧни та локальними нормативно-правовими актами Банку.

Ефективна ставка вСЦдсотка використовуСФться для:

-ВаоцСЦнки фСЦнансових СЦнструментСЦв, що облСЦковуються за амортизованою собСЦвартСЦстю, а саме, кредитСЦв, депозитСЦв, боргових цСЦнних паперСЦв;

-Вавизнання процентних доходСЦв (витрат);

-Вадисконтування очСЦкуваних майбутнСЦх грошових потокСЦв у разСЦ зменшення корисностСЦ активСЦв.

Визначення ефективноСЧ ставки вСЦдсотка за фСЦнансовими СЦнструментами та СЧСЧ розрахунок здСЦйснюються вСЦдповСЦдно до вимог Методики розрахунку ефективноСЧ ставки вСЦдсотка за фСЦнансовими СЦнструментами ВАТ "Ощадбанк», затвердженоСЧ постановою правлСЦння вСЦд 12.05.2006Вар. №33-1.

Ефективна ставка вСЦдсотка не застосовуСФться до фСЦнансових СЦнструментСЦв (кредитСЦв, депозитСЦв, боргових цСЦнних паперСЦв):

-ВазСЦ строком користування, що не перевищуСФ 1 рСЦк;

-Ваякщо рСЦвень вСЦдхилення ефективноСЧ ставки вСЦдсотка вСЦд номСЦнальноСЧ процентноСЧ ставки СФ несуттСФвим, тобто менше або дорСЦвнюСФ 1,5 вСЦдсоткового пункту;

-Ваякщо величина дисконту (премСЦСЧ) з урахуванням сум комСЦсСЦй, що включаються до вартостСЦ фСЦнансового СЦнструменту, СФ несуттСФвою, тобто не бСЦльше 1% вСЦд суми номСЦналу фСЦнансового СЦнструменту.

При цьому сума дисконту (премСЦСЧ) з урахуванням сум комСЦсСЦй, що включаються до вартостСЦ фСЦнансового СЦнструменту, вСЦдноситься з рахунку неамортизованого дисконту (премСЦСЧ) на процентнСЦ доходи (витрати) пСЦд час визнання такого фСЦнансового СЦнструменту.

ОскСЦльки ВСЦддСЦлення Ощадбанку СФ безбалансовим, то здСЦйснюСФться методика розрахунку статей бюджету, за допомогою планово-аналСЦтичних рахункСЦв Ощадбанку (Додаток Г).


2.4.2 ПрограмнСЦ засоби обробки СЦнформацСЦСЧ

В банку управлСЦння дСЦяльнСЦстю здСЦйснюСФться на спецСЦалСЦзованому робочому мСЦiСЦ клСЦСФнта програмного комплексу "клСЦСФнт-банк».

На основСЦ дСЦючих нормативних актСЦв НацСЦонального банку УкраСЧни та Ощадного банку УкраСЧни СЦ визначаСФ основнСЦ правила органСЦзацСЦСЧ захисту електронних банкСЦвських документСЦв в системСЦ дистанцСЦйного обслуговування електронних платежСЦв за допомогою програмного комплексу "клСЦСФнт-банк» (далСЦ - "клСЦСФнт-банк»).

Для захисту СЦнформацСЦСЧ електронних банкСЦвських документСЦв "клСЦСФнт-банк» Ощадбанку використовуСФться програмний комплекс захисту СЦнформацСЦСЧ.

ГенерацСЦя (виготовлення), використання СЦ зберСЦгання таСФмних ключСЦв (ТК) та встановлення СЦндивСЦдуальних паролСЦв на них виконуСФться вСЦдповСЦдальними виконавцями згСЦдно п.Ва5.3.2. Договору особисто в присутностСЦ представника банку (адмСЦнСЦстратора захисту банкСЦвськоСЧ установи) або самостСЦйно (якщо клСЦСФнт за договором одержав у своСФ розпорядження програмний модуль генерацСЦСЧ ключСЦв). ТермСЦн дСЦСЧ ТК становить 6 мСЦсяцСЦв. ГенерацСЦя нових ТК повинна здСЦйснюватись не пСЦзнСЦше 7 робочих днСЦв до закСЦнчення термСЦну СЧх дСЦСЧ (Додаток Б).

З метою недопущення невиправданих зупинок роботи "клСЦСФнт-банк» "асникам ТК необхСЦдно зробити копСЦСЧ своСЧх ТК. КопСЦювання ТК виконуСФться лише самим "асником ТК СЦз подальшою процедурою знищення промСЦжного файлу. В разСЦ виходу з ладу основного таСФмного ключа, його "асником виконуСФться повторна процедура копСЦювання ТК СЦз наявноСЧ копСЦСЧ, а також фСЦзичне знищення несправного носСЦя СЦнформацСЦСЧ, на якому знаходився ТК, до стану неможливостСЦ вСЦдновлення СЦнформацСЦСЧ.

ВСЦдповСЦдальнСЦ користувачСЦ, якСЦ працюють з ТК, забезпечують таСФмнСЦсть паролю доступу до файлу ТК та в профСЦлактичних цСЦлях виконують перСЦодичну замСЦну паролСЦв. Пароль не повинен зберСЦгатися у вСЦдкритому виглядСЦ (записаним на паперСЦ, у блокнотСЦ СЦ т.Вап.).

ВСЦдповСЦдальнСЦсть за зберСЦгання та використання ТК в робочий час та пСЦд час перерви несе "асник ТК. В неробочий час ТК повинен зберСЦгатися в особистому опечатаному сейфСЦ його "асника. ВСЦдповСЦдальний користувач не маСФ права передавати пристрСЦй з файлом ТК або розголошувати пароль доступу до нього стороннСЦм особам.

В разСЦ втрати/компрометацСЦСЧ будь-якого ТК, замСЦни осСЦб, якСЦ згСЦдно установчих документСЦв мають право пСЦдпису банкСЦвських документСЦв, клСЦСФнт негайно повСЦдомляСФ адмСЦнСЦстратора захисту банкСЦвськоСЧ установи та забезпечуСФ термСЦнову замСЦну вищезгаданих ТК.

При виведеннСЦ користувача СЦз програмного комплексу "клСЦСФнт-банк» вСЦдповСЦдальнСЦсть за знищення файлу його ТК несе керСЦвництво установи.

Також банк ще здСЦйснюСФ операцСЦСЧ та управлСЦння за допомогою наступних програм: Remote - програма для роботи з бухгалтерськими проводками.

ACBO вклади 6.3. - програма для роботи з вкладами.

КомунальнСЦ платежСЦ - програми для прийому платежСЦв вСЦд населення.

Demand - програма для зарахування коштСЦв на пластиковСЦ картки. переказ грошових коштСЦв на анонСЦмний (номерний) рахунок за кордон СЦ надходження грошових коштСЦв з анонСЦмного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштСЦв на рахунок, вСЦдкритий у фСЦнансовСЦй установСЦ в краСЧнСЦ, що вСЦднесена КабСЦнетом МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни до перелСЦку офшорних зон;

-Вазарахування або переказ грошових коштСЦв у випадку, коли хоча б одна зСЦ сторСЦн СФ фСЦзичною або юридичною особою, що маСФ вСЦдповСЦдну реСФстрацСЦю, мСЦiе проживання чи мСЦiезнаходження в краСЧнСЦ (на територСЦСЧ), яка не бере участСЦ в мСЦжнародному спСЦвробСЦтництвСЦ у сферСЦ запобСЦгання та протидСЦСЧ легалСЦзацСЦСЧ доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, та фСЦнансуванню тероризму, або однСЦСФю зСЦ сторСЦн СФ особа, що маСФ рахунок в банку, зареСФстрованому у вищезазначенСЦй краСЧнСЦ (на вищезазначенСЦй територСЦСЧ). ПерелСЦк таких краСЧн (територСЦй) визначаСФться вСЦдповСЦдно до порядку, встановленого КабСЦнетом МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни на основСЦ перелСЦкСЦв, затверджених мСЦжнародними органСЦзацСЦями, дСЦяльнСЦсть яких спрямована на протидСЦю легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, та фСЦнансуванню тероризму, СЦ пСЦдлягаСФ опублСЦкуванню;

-Вазарахування на рахунок коштСЦв у готСЦвковСЦй формСЦ з СЧх подальшим переказом того самого або наступного операцСЦйного дня СЦншСЦй особСЦ;

-Вазарахування грошових коштСЦв на рахунок чи списання грошових коштСЦв з рахунку юридичноСЧ особи, перСЦод дСЦяльностСЦ якоСЧ не перевищуСФ трьох мСЦсяцСЦв з дня СЧСЧ реСФстрацСЦСЧ, або зарахування грошових коштСЦв на рахунок чи списання грошових коштСЦв з рахунку юридичноСЧ особи у випадку, якщо операцСЦСЧ на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його вСЦдкриття;

-ВавСЦдкриття рахунку з внесенням на нього коштСЦв на користь третьоСЧ особи;

-Вапереказ особою за вСЦдсутностСЦ зовнСЦшньоекономСЦчного контракту коштСЦв за кордон;

-Вавиплата фСЦзичнСЦй особСЦ страхового вСЦдшкодування або отримання страховоСЧ премСЦСЧ;

-Вавиплата особСЦ виграшу в лотерею, казино або в СЦншому гральному закладСЦ.

ASB вклади 6.3. (посл. контроль) - програми для роботи з вкладами пСЦдзвСЦтних фСЦлСЦй. Засобами АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» виконуСФться формування файлСЦв-повСЦдомлень типу XA, XL СЦ XN для наступноСЧ передачСЦ до регСЦонального управлСЦння банку.

При формуваннСЦ файлСЦв типу XA, XL СЦ XN за допомогою вбудованих в АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» бСЦблСЦотек захисту СЦнформацСЦСЧ "Вега» виконуСФться накладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (вСЦдомостСЦ про фСЦнансову операцСЦю) СЦ на файл в цСЦлому та наступне шифрування файлСЦв за допомогою програмного забезпечення "SCCRIPT».

Засобами електронноСЧ пошти захищенСЦ файли передаються на поштову скриньку FIN_MONITOR регСЦонального управлСЦння банку не пСЦзнСЦше 12 години другого банкСЦвського дня з моменту занесення СЦнформацСЦСЧ про операцСЦю до РеСФстру.

Засобами АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» виконуСФться формування файлСЦв-повСЦдомлень типу XA, XL СЦ XN для наступноСЧ передачСЦ до управлСЦння фСЦнансового монСЦторингу.

За допомогою програмного забезпечення "SCCRIPT» виконуються дешифрування файлСЦв типу XA, XL СЦ XN та наступна перевСЦрка ЕЦП на кожнСЦй структурСЦ INF_* (вСЦдомостСЦ про фСЦнансову операцСЦю) СЦ на файлСЦ в цСЦлому за допомогою вбудованих в АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» бСЦблСЦотек захисту СЦнформацСЦСЧ "Вега».

Засобами АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» виконуються приймання файлСЦв-повСЦдомлень типу XA, XL СЦ XN вСЦд вСЦддСЦлень, контроль структури та значень атрибутСЦв, формування файлСЦв-квитанцСЦй XB, XM та XP, занесення вибраних операцСЦй до реСФстру операцСЦй, що пСЦдлягають фСЦнансовому монСЦторингу, та формування файлСЦв-повСЦдомлень типу XA, XL СЦ XN для наступноСЧ передачСЦ до управлСЦння фСЦнансового монСЦторингу.

При формуваннСЦ файлСЦв типу XA, XL СЦ XN за допомогою вбудованих в АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» бСЦблСЦотек захисту СЦнформацСЦСЧ "Вега» виконуСФться перенакладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (вСЦдомостСЦ про фСЦнансову операцСЦю) СЦ накладання ЕЦП на файл у цСЦлому та наступне шифрування файлСЦв за допомогою програмного забезпечення "SCCRIPT».

Засобами електронноСЧ пошти того ж дня захищенСЦ файли передаються на поштову скриньку FIN_MONITOR центрального апарату Ощадбанку не пСЦзнСЦше 16 години.

Засобами АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» виконуСФться формування файлСЦв-повСЦдомлень типу XA СЦ XN для наступноСЧ передачСЦ до Уповноваженого органу.

За допомогою програмного забезпечення "SCCRIPT» виконуються дешифрування файлСЦв типу XA, XL СЦ XN та наступна перевСЦрка ЕЦП на кожнСЦй структурСЦ INF_* (вСЦдомостСЦ про фСЦнансову операцСЦю) СЦ на файлСЦ в цСЦлому за допомогою вбудованих в АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» бСЦблСЦотек захисту СЦнформацСЦСЧ "Вега».

Засобами АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» виконуються приймання файлСЦв-повСЦдомлень типу XA, XL СЦ XN вСЦд регСЦонального управлСЦння, контроль структури та значень атрибутСЦв, формування файлСЦв-квитанцСЦй XB, XM та XP, занесення вибраних операцСЦй до реСФстру операцСЦй, що пСЦдлягають фСЦнансовому монСЦторингу, та формування файлСЦв-повСЦдомлень типу XA СЦ XN для настурпноСЧ передачСЦ до Уповноваженого органу.

При формуваннСЦ файлСЦв типу XA СЦ XN за допомогою вбудованих в АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» бСЦблСЦотек накладання/перевСЦрки ЕЦП НБУ виконуються перенакладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (вСЦдомостСЦ про фСЦнансову операцСЦю) СЦ накладання ЕЦП на файл у цСЦлому. За допомогою АРМ НБУ виконуСФться шифрування файлСЦв типу XA СЦ XN, захищенСЦ файли передаються електронною поштою НБУ до Уповноваженого органу.

Програма СЦдентифСЦкацСЦСЧ та вивчення клСЦСФнтСЦв банку - ця програма забезпечуСФ виконання вимог законСЦв УкраСЧни з питань запобСЦгання легалСЦзацСЦСЧ доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, при здСЦйсненнСЦ банком функцСЦй субтАЩСФкта первинного фСЦнансового монСЦторингу в частинСЦ проведення СЦдентифСЦкацСЦСЧ осСЦб, якСЦ здСЦйснюють фСЦнансовСЦ операцСЦСЧ, що пСЦдлягають фСЦнансовому монСЦторингу, або вСЦдкривають рахунок (у тому числСЦ депозитний) на пСЦдставСЦ наданих в установленому порядку документСЦв або за наявностСЦ пСЦдстав вважати, що СЦнформацСЦя щодо СЦдентифСЦкацСЦСЧ особи потребуСФ уточнення.

УсСЦ установи та структурнСЦ пСЦдроздСЦли банку зобов'язанСЦ СЦдентифСЦкувати вСЦдповСЦдно до законодавства УкраСЧни:

-ВаклСЦСФнтСЦв, що вСЦдкривають рахунки в банку;

-ВаклСЦСФнтСЦв, якСЦ здСЦйснюють операцСЦСЧ, що пСЦдлягають фСЦнансовому монСЦторингу;

-ВаклСЦСФнтСЦв, що здСЦйснюють операцСЦСЧ з готСЦвкою без вСЦдкриття рахунку на суму, що перевищуСФ еквСЦвалент 50 000 гривень або еквСЦвалент цСЦСФСЧ суми в СЦноземнСЦй валютСЦ;

-ВаосСЦб, якСЦ дСЦють вСЦд СЦменСЦ зазначених клСЦСФнтСЦв (до таких осСЦб вСЦдносяться особи, якСЦ мають вСЦдповСЦдним чином оформлену довСЦренСЦсть на виконання певних дСЦй або отримання цСЦнностей вСЦд СЦменСЦ клСЦСФнта; посадовСЦ особи клСЦСФнта - юридичноСЧ особи, що мають право першого та другого пСЦдпису та виступають вСЦд СЧСЧ СЦменСЦ);

-ВафСЦзичних осСЦб, якСЦ СФ "асниками СЦстотноСЧ участСЦ у статутному фондСЦ клСЦСФнта - юридичноСЧ особи, мають прямий або опосередкований вплив на неСЧ;

-ВафСЦзичних осСЦб, якСЦ мають можливСЦсть впливати на рСЦшення юридичноСЧ особи (реальних "асникСЦв) та отримують економСЦчну вигоду вСЦд СЧСЧ дСЦяльностСЦ.

УсСЦм установам та структурним пСЦдроздСЦлам банку забороняСФться вСЦдкривати та вести анонСЦмнСЦ (номернСЦ) рахунки. ЗабороняСФться також вступати в договСЦрнСЦ вСЦдносини з клСЦСФнтами - юридичними чи фСЦзичними особами у разСЦ, якщо виникаСФ сумнСЦв стосовно того, що особа виступаСФ не вСЦд "асного СЦменСЦ.

Рахунок клСЦСФнту вСЦдкриваСФться та здСЦйснюються операцСЦСЧ лише пСЦсля проведення СЦдентифСЦкацСЦСЧ особи клСЦСФнтСЦв та вжиття заходСЦв вСЦдповСЦдно до законодавства, яке регулюСФ вСЦдносини у сферСЦ запобСЦгання легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом.

РЖдентифСЦкацСЦСЧ також пСЦдлягають засновники юридичних осСЦб усСЦх рСЦвнСЦв у такому порядку:

-Вау разСЦ якщо засновниками юридичноСЧ особи СФ виключно фСЦзичнСЦ особи, то СЦдентифСЦкацСЦСЧ пСЦдлягають всСЦ фСЦзичнСЦ особи, що володСЦють 10 та бСЦльше вСЦдсотками статутного фонду;

-Вау разСЦ якщо засновником юридичноСЧ особи СФ СЦнша юридична особа, яка володСЦСФ 10 та бСЦльше вСЦдсотками статутного фонду, або коли таких осСЦб кСЦлька, необхСЦдно СЦдентифСЦкувати всСЦх фСЦзичних осСЦб цих юридичних осСЦб, що володСЦють 50 та бСЦльше вСЦдсотками СЧх статутних фондСЦв (у такому випадку працСЦвник банку встановлюСФ дану СЦнформацСЦю на основСЦ завСЦрених копСЦй установчих документСЦв або вСЦдповСЦдного листа клСЦСФнта СЦз зазначенням необхСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ по засновниках клСЦСФнта - юридичноСЧ особи);

-Вау разСЦ якщо засновником юридичноСЧ особи СФ СЦнша юридична особа (особи), яка володСЦСФ 10 та бСЦльше вСЦдсотками статутного фонду (засновники 1-го рСЦвня), СЦ в засновниках цСЦСФСЧ юридичноСЧ особи (осСЦб) присутнСЦ юридичнСЦ особи, що володСЦють 50 та бСЦльше вСЦдсотками статутного фонду засновникСЦв 1-го рСЦвня (засновники 2-го рСЦвня), та по юридичних особах - засновниках 2-го рСЦвня слСЦд СЦдентифСЦкувати всСЦх фСЦзичних осСЦб, що володСЦють 50 та бСЦльше вСЦдсотками СЧх статутних фондСЦв (засновникСЦв 3-го рСЦвня).

СлСЦд зазначити, що у разСЦ якщо засновником клСЦСФнта - юридичноСЧ особи СФ державнСЦ органи, комунальнСЦ пСЦдприСФмства, пСЦдприСФмства, засновником та "асником яких СФ держава або окремСЦ органи, то СЦдентифСЦкацСЦя таких засновникСЦв не здСЦйснюСФться.

У разСЦ укладання договору банкСЦвського вкладу або договору банкСЦвського рахунку на користь третьоСЧ особи працСЦвник банку СЦдентифСЦкуСФ особу, що вСЦдкриваСФ рахунок, а особу, на користь якоСЧ укладено договСЦр СЦ вСЦдкрито рахунок, - пСЦд час пред'явлення цСЦСФю особою до банку першоСЧ вимоги або виявлення нею СЦншим способом намСЦру скористатися цим рахунком.

Анкети ведуться працСЦвниками тих пСЦдроздСЦлСЦв якСЦ вСЦдкривають рахунки клСЦСФнтам СЦ зберСЦгають СЧх юридичнСЦ справи. Анкета клСЦСФнта зберСЦгаСФться в юридичнСЦй справСЦ клСЦСФнта.

Анкета формуСФться за результатами здСЦйснення початковоСЧ СЦдентифСЦкацСЦСЧ клСЦСФнта на етапСЦ встановлення вСЦдносин з ним. РЖнформацСЦя, що мСЦститься в анкетСЦ, уточнюСФться в процесСЦ вивчення клСЦСФнта працСЦвниками, вСЦдповСЦдальними СЦдентифСЦкацСЦю СЦ ведення анкет клСЦСФнтСЦв. Не допускаСФться не заповнення або наявнСЦсть прочеркСЦв в окремих пунктах анкети [9, 52].

РСЦшення щодо недоцСЦльностСЦ ведення анкет може бути прийнято працСЦвником банку у разСЦ якщо клСЦСФнт:

-Ваодноразово протягом тривалого перСЦоду часу користуСФться послугами банку (отримання кредиту, розмСЦщення депозиту, переказ готСЦвки тощо);

-ВаздСЦйснюСФ операцСЦСЧ без вСЦдкриття рахунку на незначнСЦ суми (сплата державного мита, комунальних послуг, податкСЦв, переказ готСЦвки тощо);

-ВаотримуСФ за допомогою банку заробСЦтну плату, пенсСЦю, стипендСЦю (включаючи обслуговування за допомогою платСЦжних карток, якщо такСЦ рахунки не поповнюються з СЦнших джерел) тощо.

Банк отримуСФ вСЦд клСЦСФнта вСЦдомостСЦ та документи, якСЦ дають змогу СЦдентифСЦкувати та вивчити клСЦСФнта. ВсСЦ документи, якСЦ отримують вСЦд клСЦСФнта працСЦвники банку для СЦдентифСЦкацСЦСЧ та вивчення клСЦСФнта, мають бути чинними та мСЦстити достовСЦрну СЦнформацСЦю на час СЧх надання банку.

З метою СЦдентифСЦкацСЦСЧ та вивчення клСЦСФнта працСЦвники банку на пСЦдставСЦ наданих оригСЦналСЦв або належним чином завСЦрених копСЦй документСЦв насамперед з`ясовують СЦнформацСЦю про:

1) резидентСЦв;

а) для фСЦзичних осСЦб:

-ВапрСЦзвище, СЦмтАЩя, по батьковСЦ;

-Вадата народження;

-ВасерСЦя та номер паспорта (або СЦншого документа, який посвСЦдчуСФ особу), дата видачСЦ та орган, який його видав;

-ВамСЦiе проживання;

-ВаСЦдентифСЦкацСЦйний номер згСЦдно з Державним реСФстром фСЦзичних осСЦб - платникСЦв податкСЦв та СЦнших обовтАЩязкових платежСЦв;

б) для юридичних осСЦб:

-Ванайменування;

-Ваюридична адреса;

-Вадокументи про пСЦдтвердження державноСЧ реСФстрацСЦСЧ (включаючи установчСЦ документи, СЦнформацСЦю щодо посадових осСЦб та СЧх повноважень тощо);

-ВаСЦдентифСЦкацСЦйний код згСЦдно з РДДРПОУ;

-ВареквСЦзити банкСЦв, в яких вСЦдкритСЦ поточнСЦ рахунки, та номери цих рахункСЦв.

2) нерезидентСЦв;

а) для фСЦзичних осСЦб:

-ВапрСЦзвище, СЦм'я, по батьковСЦ (у разСЦ його наявностСЦ);

-Вадата народження;

-ВасерСЦя та номер паспорта (або СЦншого документа, який посвСЦдчуСФ особу), дата видачСЦ та орган, який його видав;

-Вагромадянство;

-ВамСЦiе проживання або тимчасового перебування;

б) для юридичних осСЦб:

-Ванайменування;

-ВамСЦiезнаходження;

-ВареквСЦзити банкСЦв, в яких вСЦдкритСЦ поточнСЦ рахунки, та номери цих рахункСЦв;

-ВаданСЦ про реСФстрацСЦю цСЦСФСЧ юридичноСЧ особи на пСЦдставСЦ копСЦСЧ легалСЦзованого витягу торговельного, банкСЦвського чи судового реСФстру або засвСЦдченого нотарСЦально реСФстрацСЦйного посвСЦдчення уповноваженого органу СЦноземноСЧ держави про таку реСФстрацСЦю.

Щоквартально вСЦдповСЦдальними за ведення анкет працСЦвниками здСЦйснюСФться аналСЦз операцСЦй клСЦСФнта щодо СЧх вСЦдповСЦдностСЦ фСЦнансовому стану та сутСЦ дСЦяльностСЦ клСЦСФнта СЦ включаСФ всСЦ рахунки клСЦСФнта, що вСЦдкритСЦ в пСЦдроздСЦлах банку.

Характеристика фСЦнансового стану клСЦСФнта в банку приймаСФться в числовому вираженнСЦ - це обороти клСЦСФнта по рахунку за квартал, що передуСФ кварталу, який аналСЦзуСФться. Для оцСЦнки вСЦдповСЦдностСЦ операцСЦй клСЦСФнта його фСЦнансовому стану обороти клСЦСФнта по рахунку за попереднСЦй квартал порСЦвнюються з оборотами клСЦСФнта за квартал, який аналСЦзуСФться. У разСЦ збСЦльшення оборотСЦв клСЦСФнта в аналСЦзованому кварталСЦ бСЦльше нСЦж на 200% (у 3 рази) операцСЦСЧ клСЦСФнта в аналСЦзованому кварталСЦ визнаються такими, що не вСЦдповСЦдають фСЦнансовому стану, СЦ СЧм придСЦляСФться пСЦдвищена увага. В разСЦ вСЦдсутностСЦ у кварталСЦ, що передуСФ аналСЦзованому, оборотСЦв по рахунках клСЦСФнта для порСЦвняння беруться данСЦ за попереднСЦй квартал, в якому були обороти по рахунках.

ДанСЦ про оцСЦнку фСЦнансового стану клСЦСФнта та вСЦдповСЦднСЦсть операцСЦй клСЦСФнта його фСЦнансовому стану та сутСЦ дСЦяльностСЦ клСЦСФнта щоквартально вносяться вСЦдповСЦдальними за ведення анкет спСЦвробСЦтниками у додаток до анкети клСЦСФнта.

При вСЦдкриттСЦ рахунку клСЦСФнту присвоюСФться рСЦвень ризику щодо можливостСЦ проведення ним операцСЦй з легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмивання) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом. РСЦвень ризику визначаСФться працСЦвниками, вСЦдповСЦдальними за СЦдентифСЦкацСЦю СЦ ведення анкет клСЦСФнтСЦв. Високий рСЦвень ризику встановлюСФться клСЦСФнтам за наявностСЦ однСЦСФСЧ з ознак:

1) НаявнСЦсть контрагентСЦв - резидентСЦв краСЧн, про яких з достовСЦрних (офСЦцСЦйних) джерел вСЦдомо, що вони:

-Ване дотримуються загальноприйнятих стандартСЦв у боротьбСЦ з легалСЦзацСЦСФю (вСЦдмиванням) грошей, отриманих злочинним шляхом;

-Ване передбачають розкриття або надання СЦнформацСЦСЧ щодо фСЦнансових операцСЦй;

-Ване виконують рекомендацСЦСЧ Групи розробки фСЦнансових заходСЦв боротьби з вСЦдмиванням грошей (FATF);

-ВаСФ краСЧнами, в яких вСЦдбуваються вСЦйськовСЦ дСЦСЧ;

-ВаСФ офшорними територСЦями.

2) КлСЦСФнт - юридична особа, що, не будучи фСЦнансовою установою, займаСФться грошовими переказами, операцСЦями з оплати чекСЦв готСЦвкою тощо.

3) КлСЦСФнт - юридична особа, яка займаСФться туристичною дСЦяльнСЦстю.

4) КлСЦСФнт - юридична особа, що одержуСФ фСЦнансову допомогу вСЦд нерезидентСЦв УкраСЧни чи надаСФ фСЦнансову допомогу на адресу нерезидентСЦв УкраСЧни.

5) КлСЦСФнт (фСЦзична особа) СФ особою, яка обСЦймаСФ (обСЦймала) посаду, вСЦдповСЦдно до якоСЧ маСФ (мала) широкСЦ "аднСЦ повноваження (керСЦвний склад: центральних СЦ мСЦiевих органСЦв державноСЧ виконавчоСЧ "ади; мСЦiевого самоврядування; осередкСЦв полСЦтичних партСЦй), або СФ членом сСЦмтАЩСЧ такоСЧ особи.

6) КлСЦСФнт - юридична особа, що СФ неприбутковою громадською органСЦзацСЦСФю (крСЦм органСЦзацСЦй, що дСЦють пСЦд егСЦдою загальновСЦдомих мСЦжнародних органСЦзацСЦй).

7) КлСЦСФнт юридична особа, що здСЦйснюСФ зовнСЦшньоекономСЦчнСЦ операцСЦСЧ.

8) КлСЦСФнт - юридична особа займаСФться гральним бСЦзнесом (пСЦдприСФмницькою дСЦяльнСЦстю, яка не СФ реалСЦзацСЦСФю продукцСЦСЧ (товарСЦв, робСЦт, послуг), що пов'язана з отриманням гральним закладом (казино, тоталСЦзатор, букмекерська контора, зал гральних автоматСЦв та СЦншСЦ гральнСЦ мСЦiя) доходу у виглядСЦ виграшу та платнСЦ за проведення азартних СЦгор та парСЦ).

9) КлСЦСФнт - юридична особа займаСФться дСЦяльнСЦстю, повтАЩязаною з реалСЦзацСЦСФю, враховуючи комСЦсСЦйну, предметСЦв мистецтва й антикварСЦату.

10) КлСЦСФнт - юридична особа займаСФться торгСЦвлею (посередництво в торгСЦвлСЦ) нерухомим майном.

ВсСЦм СЦншим клСЦСФнтам присвоюСФться низький ризик.

Банк оцСЦнюСФ репутацСЦю клСЦСФнта за наявнСЦстю негативноСЧ СЦнформацСЦСЧ про нього. В разСЦ вСЦдсутностСЦ негативноСЧ СЦнформацСЦСЧ про клСЦСФнта його репутацСЦя оцСЦнюСФться як "задовСЦльна», в разСЦ наявностСЦ негативноСЧ СЦнформацСЦСЧ про клСЦСФнта його репутацСЦя оцСЦнюСФться як "незадовСЦльна» [7, 38].

РЖдентифСЦкацСЦя клСЦСФнта здСЦйснюСФться на пСЦдставСЦ оригСЦналСЦв документСЦв, представлених клСЦСФнтом, або належним чином засвСЦдчених СЧх копСЦй, а також у разСЦ потреби на пСЦдставСЦ СЦнформацСЦСЧ, одержаноСЧ вСЦд органСЦв державноСЧ "ади, банкСЦв, СЦнших юридичних осСЦб, та за результатами проведених заходСЦв щодо збору СЦнформацСЦСЧ про клСЦСФнта з СЦнших джерел (вСЦдповСЦдно до статтСЦ 64 Закону УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть»).

Джерелом одержання вСЦдповСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ може слугувати також офСЦцСЦйний лист вСЦд клСЦСФнта - юридичноСЧ особи СЦз зазначенням вСЦдповСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ за пСЦдписом директора, скрСЦплений печаткою органСЦзацСЦСЧ.

НаданСЦ клСЦСФнтом належним чином засвСЦдченСЦ копСЦСЧ документСЦв, копСЦСЧ представлених ним оригСЦналСЦв документСЦв та СЦншСЦ документи (в тому числСЦ опитувальники), що СФ пСЦдставою для СЦдентифСЦкацСЦСЧ юридичноСЧ або фСЦзичноСЧ особи, мають мСЦститися у справСЦ клСЦСФнта СЦ зберСЦгатися протягом термСЦнСЦв, визначених законодавством УкраСЧни.

РЖдентифСЦкацСЦя особи не СФ обовтАЩязковою в разСЦ:

-Вапроведення фСЦнансовоСЧ операцСЦСЧ особою, що ранСЦше була СЦдентифСЦкована;

-Ваукладення угод мСЦж банками, зареСФстрованими в УкраСЧнСЦ.

Якщо особа дСЦСФ як представник СЦншоСЧ особи або у працСЦвника банку виникаСФ сумнСЦв стосовно того, що ця особа дСЦСФ вСЦд "асного СЦменСЦ, або вигодоодержувачем СФ СЦнша особа, то працСЦвник банку зобовтАЩязаний СЦдентифСЦкувати також ту особу, яку представляСФ клСЦСФнт, або яка СФ вигодоодержувачем. Якщо встановити третю особу, на СЦм'я якоСЧ вСЦдкриваСФться рахунок, неможливо, працСЦвникам банку необхСЦдно призупинити процес вСЦдкриття рахунку до одержання повноСЧ СЦнформацСЦСЧ про можливого бенефСЦцСЦара по рахунку.

У разСЦ виникнення сумнСЦву щодо достовСЦрностСЦ вСЦдомостей або документСЦв, наданих клСЦСФнтом, працСЦвник банку разом зСЦ службою банкСЦвськоСЧ безпеки банку з урахуванням ступеня ризику здСЦйснення цим клСЦСФнтом операцСЦй з легалСЦзацСЦСЧ доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, здСЦйснюють перевСЦрку вСЦдомостей або документСЦв шляхом здСЦйснення запиту до вСЦдповСЦдних установ, що видали документ або володСЦють СЦнформацСЦСФю, наданою клСЦСФнтом до банку.

ПСЦд час вивчення установчих документСЦв юридичноСЧ особи та документСЦв, що пСЦдтверджують СЧСЧ державну реСФстрацСЦю, слСЦд придСЦлити особливу увагу:

-Ваоформленню установчих документСЦв (враховуючи всСЦ зареСФстрованСЦ змСЦни) та документСЦв, що пСЦдтверджують СЧСЧ державну реСФстрацСЦю;

-Вавидам дСЦяльностСЦ та операцСЦям, якСЦ проводить клСЦСФнт;

-Васкладу засновникСЦв юридичноСЧ особи та СЧСЧ повтАЩязаних осСЦб;

-ВаструктурСЦ органСЦв управлСЦння юридичноСЧ особи та СЧх повноваженням;

-ВарозмСЦру зареСФстрованого та сплаченого статутного фонду.

ПСЦд час встановлення кореспондентських вСЦдносин працСЦвник банку з`ясовуСФ, чи вживаСФ кореспондент належних заходСЦв для запобСЦгання легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом.

ЗабороняСФться встановлювати кореспондентськСЦ вСЦдносини з фСЦнансовими установами-нерезидентами, якСЦ не вживають або вживають недостатнСЦх заходСЦв для запобСЦгання легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмиванню) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, або не мають фСЦзичноСЧ присутностСЦ (банки оболонки, вСЦртуальнСЦ банки).

Уточнення СЦнформацСЦСЧ щодо СЦдентифСЦкацСЦСЧ та вивчення клСЦСФнта здСЦйснюються не рСЦдше одного разу на рСЦк, якщо ризик проведення клСЦСФнтом операцСЦй з легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмивання) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, оцСЦнено як високий. Для СЦнших клСЦСФнтСЦв термСЦн уточнення СЦнформацСЦСЧ не повинен перевищувати трьох рокСЦв.

РЖнформацСЦя щодо СЦдентифСЦкацСЦСЧ та вивчення клСЦСФнта пСЦдлягаСФ обовтАЩязковому уточненню у разСЦ:

-ВазмСЦни "асника СЦстотноСЧ участСЦ;

-ВазмСЦни мСЦiезнаходження (проживання) "асника рахунку;

-Вавнесення змСЦн до установчих документСЦв;

-ВазакСЦнчення строку дСЦСЧ наданих документСЦв.

Якщо ризик проведення клСЦСФнтом операцСЦй з легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмивання) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, оцСЦнюСФться банком як високий, то операцСЦям такого клСЦСФнта придСЦляСФться пСЦдвищена увага.

Якщо ризик проведення клСЦСФнтом операцСЦй з легалСЦзацСЦСЧ (вСЦдмивання) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, оцСЦнюСФться банком як високий, то банк може направити свого працСЦвника на мСЦiе здСЦйснення клСЦСФнтом своСФСЧ дСЦяльностСЦ з метою перевСЦрки наданоСЧ клСЦСФнтом СЦнформацСЦСЧ.

Якщо клСЦСФнт вСЦдмовляСФ працСЦвнику банку в наданнСЦ необхСЦдних для його СЦдентифСЦкацСЦСЧ документСЦв або вСЦдомостей чи умисно надаСФ неправдивСЦ вСЦдомостСЦ про себе, то працСЦвник банку вСЦдмовляСФ клСЦСФнту у вСЦдкриттСЦ рахунку або його обслуговуваннСЦ. ЗабороняСФться вступати в договСЦрнСЦ вСЦдносини з клСЦСФнтом - юридичною чи фСЦзичною особою, якщо виникаСФ сумнСЦв стосовно того, що вона дСЦСФ не вСЦд "асного СЦменСЦ.

Якщо пСЦд час здСЦйснення СЦдентифСЦкацСЦСЧ клСЦСФнта виникаСФ мотивована пСЦдозра щодо надання ним недостовСЦрноСЧ СЦнформацСЦСЧ або навмисного надання СЦнформацСЦСЧ з метою введення в оману, то СЦнформацСЦя про фСЦнансовСЦ операцСЦСЧ цього клСЦСФнта надаСФться до Уповноваженого органу.

Для СЦдентифСЦкацСЦСЧ СЦ вжиття достатнСЦх, на думку банку, заходСЦв для пСЦдтвердження особи клСЦСФнта - юридичноСЧ особи та для забезпечення спроможностСЦ банку виконувати правила внутрСЦшнього фСЦнансового монСЦторингу та програми його здСЦйснення, у тому числСЦ щодо виявлення фСЦнансових операцСЦй, що мають сумнСЦвний характер, банк маСФ право витребувати передбачену законодавством СЦнформацСЦю, яка стосуСФться СЦдентифСЦкацСЦСЧ цСЦСФСЧ особи та СЧСЧ керСЦвникСЦв, у органСЦв державноСЧ "ади, якСЦ здСЦйснюють нагляд та/або контроль за дСЦяльнСЦстю цСЦСФСЧ юридичноСЧ особи, банкСЦв, СЦнших юридичних осСЦб, а також здСЦйснювати передбаченСЦ законодавством заходи щодо збору такоСЧ СЦнформацСЦСЧ з СЦнших джерел. ВказанСЦ органи державноСЧ "ади, банки, СЦншСЦ юридичнСЦ особи зобов'язанСЦ протягом десяти робочих днСЦв з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку СЦнформацСЦю.

Для СЦдентифСЦкацСЦСЧ клСЦСФнта - фСЦзичноСЧ особи та вжиття достатнСЦх, на думку банку, заходСЦв для пСЦдтвердження його особи банк маСФ право витребувати СЦнформацСЦю, яка стосуСФться СЦдентифСЦкацСЦСЧ цСЦСФСЧ особи, у органСЦв державноСЧ "ади, банкСЦв, СЦнших юридичних осСЦб, а також здСЦйснювати заходи щодо збору такоСЧ СЦнформацСЦСЧ про цю особу, яка СФ необхСЦдною для виконання правил внутрСЦшнього фСЦнансового монСЦторингу та програм його здСЦйснення, у тому числСЦ щодо виявлення фСЦнансових операцСЦй, що мають сумнСЦвний характер. ВказанСЦ органи державноСЧ "ади, банки, СЦншСЦ юридичнСЦ особи зобов'язанСЦ протягом десяти робочих днСЦв з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку СЦнформацСЦю.

Якщо на рахунках клСЦСФнта, який вСЦднесений до категорСЦСЧ з "Високим ризиком», вСЦдсутнСЦй протягом 1 року рух коштСЦв, то такий клСЦСФнт класифСЦкуСФться як клСЦСФнт з "Низьким ризиком», СЦ особа, вСЦдповСЦдальна за ведення анкети клСЦСФнта, вносить вСЦдповСЦднСЦ змСЦни до анкети.

Перегляд класифСЦкацСЦСЧ клСЦСФнтСЦв вСЦдповСЦдно до оцСЦнки ризику здСЦйснення ними операцСЦй, що можуть бути пов`язанСЦ з легалСЦзацСЦСФю (вСЦдмиванням) доходСЦв, одержаних злочинним шляхом, або фСЦнансуванням тероризму, здСЦйснюСФться працСЦвниками банку, якСЦ обслуговують клСЦСФнтСЦв СЦ вСЦдкривають СЧм рахунки, один раз на рСЦк у першому кварталСЦ СЦ в подальшому щоквартально ними ж здСЦйснюСФться контроль за клСЦСФнтами, переведеними до категорСЦСЧ з "Низьким ризиком». У разСЦ якщо клСЦСФнт, переведений до категорСЦСЧ з "Низьким ризиком», вСЦдновлюСФ спСЦвпрацю з банком СЦ зтАЩявляСФться рух коштСЦв на його рахунках, вСЦн знову вСЦдноситься до категорСЦСЧ клСЦСФнтСЦв з "Високим ризиком».

ВСЦдповСЦднСЦ структурнСЦ пСЦдроздСЦли центрального апарату банку зобовтАЩязанСЦ здСЦйснювати (не рСЦдше одного разу на квартал) перевСЦрки СЦснуючих клСЦСФнтСЦв - "асникСЦв карткових рахункСЦв, пСЦдприСФмств торгСЦвлСЦ (послуг) та афСЦлСЦативних членСЦв платСЦжноСЧ системи на предмет внесення до списку (Влчорного списку») УправлСЦння контролю за СЦноземними активами Казначейства США.


2.5 КомунСЦкацСЦйна пСЦдтримка


КомунСЦкацСЦйну пСЦдтримку створюСФ середовище Internet та електронна пошта.

Електронний розрахунковий документ та його паперова форма мають однакову юридичну силу з паперовим розрахунковим документом.

ЗмСЦст електронного розрахункового документа, шифри, ключСЦ та паролСЦ, за допомогою яких виконуСФться його захист, а також СЦнформацСЦя про стан електронних розрахункСЦв мають статус конфСЦденцСЦйноСЧ СЦнформацСЦСЧ СЦ становлять банкСЦвську таСФмницю.

Електронний розрахунковий документ маСФ мСЦстити всСЦ обов'язковСЦ реквСЦзити вСЦдповСЦдно до вимог РЖнструкцСЦСЧ про мСЦжбанкСЦвський переказ коштСЦв в УкраСЧнСЦ в нацСЦональнСЦй валютСЦ, затвердженоСЧ постановою ПравлСЦння НацСЦонального банку УкраСЧни вСЦд 16.08.2006 №320.

Вимоги до формування документСЦв за операцСЦями СЦз застосуванням спецСЦальних платСЦжних засобСЦв визначаються платСЦжною системою з урахуванням вимог, встановлених НацСЦональним банком УкраСЧни.

ВСЦдповСЦдно до технологСЦСЧ роботи СЕП електронний розрахунковий документ маСФ мСЦстити технологСЦчнСЦ реквСЦзити, зокрема вСЦдмСЦтку про час оброблення цього документа.

ТранзитнСЦ (нСЦчнСЦ) платежСЦ, що здСЦйснюються засобами ВПС, необхСЦдно проводити щоденно. ЗалишкСЦв за транзитними рахунками за станом на звСЦтну дату не повинно бути.


2.5.1 ЛокальнСЦ комптАЩютеризованСЦ мережСЦ

В банку комп'ютеризованСЦ локальнСЦ мережСЦ в банку взаСФмодСЦють один з одним за допомогою рСЦзних програм, вСЦд головного сервера надходить СЦнформацСЦя, все знаходиться пСЦд контролем.

НеобхСЦдною умовою надСЦйного функцСЦонування АБС СФ постСЦйне автоматичне дублювання СЦнформацСЦСЧ на СЦнший диск, а також функцСЦонування резервного сервера в "гарячому» режимСЦ (автоматичне дублювання СЦнформацСЦСЧ з мережСЦ за допомогою UUCP, TCP/IP). Звичайно один з локальних серверСЦв СЦ СФ сервером гарячого резерву. До центрального сервера пСЦдключаються пристроСЧ швидкоСЧ печатки (два в центральному вСЦддСЦленнСЦ СЦ по одному у фСЦлСЦях). Сервера повиннСЦ забезпечуватися пристроями безперебСЦйного харчування для забезпечення роботи при змСЦнСЦ напруги мережСЦ СЦ нормального завершення роботи у випадку зникнення напруги мережСЦ.

У центральному вСЦддСЦленнСЦ для пСЦдтримки електронних платежСЦв, для зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ, фСЦлСЦями, пСЦдроздСЦлами банку, клСЦСФнтами банку, з метою неприпустимостСЦ несанкцСЦонованого доступу по зовнСЦшнСЦх каналах зв'язку СЦ розвантаження центрального сервера встановлюСФться поштовий UNIX-сервер, зв'язаний по мережСЦ з центральним сервером.

На центральному UNIX-серверСЦ знаходяться всСЦ бази даних СЦ установленСЦ всСЦ задачСЦ програмного комплексу АБС. Робота здСЦйснюСФться безпосередньо на серверСЦ по локальнСЦй мережСЦ. МожливСЦ наступнСЦ варСЦанти реалСЦзацСЦСЧ мережСЦ (табл. 1).

Таблиця 1. ВарСЦанти реалСЦзацСЦСЧ мережСЦ

а)

використання мультипортових плат, що пСЦдтримують протокол RS232 типу "ARNET»

-

вСЦд 4 до 16 робочих мСЦiь (швидкСЦсть обмСЦну до 19200 бод)

Для запобСЦгання виходу з ладу устаткування СЦ збСЦльшення растояния мСЦж сервером СЦ термСЦналом до 500Вам бажана установка гальванСЦчноСЧ розв'язки з використанням ИРПС. Зв'язок з термСЦналом здСЦйснюСФться з використанням 4тАСпровСЦдноСЧ кручений пари 3тАСй категорСЦСЧ. Як робоче мСЦiе можливе використання як термСЦналСЦв, так СЦ персональних комп'ютерСЦв у режимСЦ эмуляции термСЦнала UNIXтАСмашини. ЦеВа- найбСЦльш дешевий вид мережСЦ.

б)

використання концентраторСЦв, що пСЦдтримують протокол RS232 типу "DIGIBOARD»

-

вСЦд 16 до 256 робочих мСЦiь (швидкСЦсть обмСЦну до 32400 бод). Все СЦнше аналогСЦчно п. а).

в)

використання мережних карт типу "ЕTHЕRNЕ»

-

(швидкСЦсть обмСЦну до 10 Мбод). КСЦлькСЦсть робочих мСЦiь визначаСФться проводкою коаксСЦального чи кабелю кручений пари 3тАСй категорСЦСЧ по будинку СЦ наявнСЦстю мережних карт у кожнСЦй робочСЦй станцСЦСЧ (персональному комп'ютерСЦ).

г)

у випадку установки в будинку NOVELLтАСлокальноСЧ мережСЦ

-

доступ з робочих станцСЦй на UNIXтАСсервер з використанням IP протоколу


Для надСЦйного функцСЦонування поштового вузла банку потрСЦбно виконання наступних умов:

-Вадля зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУВа- 2 лСЦнСЦСЧ зв'язку (рекомендуСФться: одна з нихВа- "РЖСКРА» чи видСЦлена лСЦнСЦя);

-Вадля зв'язку з фСЦлСЦямиВа- по однСЦй телефоннСЦй лСЦнСЦСЧ на 2 фСЦлСЦСЧ;

-Вадля зв'язку з пСЦдроздСЦлами банку, територСЦально вилученими вСЦд центрального вСЦддСЦлення, вимоги аналогСЦчнСЦ п. b).

-Вадля зв'язку з клСЦСФнтами при одноразовому режимСЦ (виписка по особовому рахунку) на 100 клСЦСФнтСЦв (1 лСЦнСЦя, при багаторазовому режимСЦ (додатково приймаються-передаються початковСЦ СЦ вСЦдповСЦднСЦ документи) 2 лСЦнСЦСЧ;

-Вавикористання модемСЦв СЦз протоколом V32bis (9600/14400 бод) c протоколом корекцСЦСЧ помилок MNP5-10 СЦ V42bis для лСЦнСЦй, що комутируються, СЦ модемСЦв зСЦ швидкСЦстю 64 Кбод чи 128 Кбод для видСЦлених лСЦнСЦй.

ЛокальнСЦ UNI-сервера встановлюються у великих пСЦдроздСЦлах банку, на них знаходяться бази даних тих задач, з якими працюСФ тСЦльки цей пСЦдроздСЦл (копСЦСЧ цих баз знаходяться також на центральному серверСЦ СЦ вСЦдкритСЦ тСЦльки на читання, усСЦ змСЦни баз на локальних серверах автоматично вСЦдслСЦдковуються на центральному серверСЦ), а також копСЦСЧ необхСЦдних для роботи баз даних (тСЦльки читання), обновлюванСЦ автоматично з центрального сервера. На центральному серверСЦ установленСЦ всСЦ необхСЦднСЦ задачСЦ програмного комплексу АБС. Робота здСЦйснюСФться безпосередньо на серверСЦ по локальнСЦй мережСЦ. ДанСЦ передаються по телефонному каналСЦ, що комутируСФться, за допомогою протоколу UUCP. При наявностСЦ видСЦленоСЧ лСЦнСЦСЧ можлива взаСФмна робота користувачСЦв обох систем за допомогою IP-протоколу. При наявностСЦ комутаторСЦв X.25 можлива одночасна робота користувачСЦв СЦ UNIX-серверСЦв c використанням рСЦзних протоколСЦв.

Для нормального функцСЦонування невеликого чи банку фСЦлСЦСЧ досить перерахованого вище. Для банку з розвитий СЦнфраструктурою, що маСФ великСЦ чи пСЦдроздСЦли територСЦально вилученСЦ вСЦддСЦлення, схема взаСФмодСЦСЧ пСЦдроздСЦлСЦв з центральним вСЦддСЦленням буде вСЦдрСЦзнятися в залежностСЦ вСЦд конкретних умов:

-Вамалий пСЦдроздСЦл (1-2 користувача АБС), що епСЦзодично працюСФ з АБС на центральному серверСЦ (1 телефонна лСЦнСЦя, один модем);

-ВапСЦдроздСЦл (2-4 користувачСЦв), що постСЦйно працюСФ з АБС на центральному серверСЦ (1 телефонна чи лСЦнСЦя 1 видСЦлена лСЦнСЦя СЦ 1 модем, що використовують комутатор X.25, що дозволяСФ одночасну роботу декСЦлькох термСЦналСЦв по одному каналСЦ. При вСЦдсутностСЦ комутатора X.25 рСЦшення ускладнюСФться СЦ потрСЦбно установка локального сервера, або микрораутера;

-Ваодне чи кСЦлька пСЦдроздСЦлСЦв (4-16 користувачСЦв), що постСЦйно працюють з АБС (установка локального UNIXтАСсервера c викладеними вище можливостями. ПотрСЦбно 1 телефонна чи лСЦнСЦя 1 видСЦлена лСЦнСЦя СЦ 1 модем).ть

2.5.2 Internet - середовище, як форма забезпечення дСЦяльностСЦ установи

За допомогою Internet в банку здСЦйснюСФться обмСЦн СЦнформацСЦСФю мСЦж фСЦлСЦями, якСЦ пСЦдпорядковуються банку. Також за допомогою електронноСЧ пошти передаються та отримуються данСЦ щодо дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства. Отримувати вСЦд вищого керСЦвництва новСЦ розпорядження до дСЦяльностСЦ та ведення операцСЦй з валютою та касою банку. Завдяки тому що банк маСФ свСЦй сайт, це даСФ змогу клСЦСФнтам ознайомлюватися з СЦнформацСЦСФю про банк та його дСЦяльнСЦсть.

На вСЦдмСЦну вСЦд абсолютноСЧ бСЦльшостСЦ РЖнтернет-сайтСЦв украСЧнських фСЦнансових установ, на яких описуються банкСЦвськСЦ продукти, оновлений сайт Ощадбанку залишаСФ враження безпосереднього живого спСЦлкування банку з клСЦСФнтом. Дизайн оновленого сайту базуСФться на нових корпоративних стандартах СЦ виконаний таким чином, щоб зробити сприйняття СЦнформацСЦСЧ легшим СЦ зручнСЦшим, а враження вСЦд вСЦзиту - сприятливим СЦ таким, що запам'ятовуСФться.

Ще бСЦльш досконалою стала вСЦртуальна карта. У будь-який момент, знаходячись на сторСЦнках сайту, клСЦСФнт або партнер банку маСФ змогу скористатися СЦнтерактивним чатом СЦ отримати пСЦдтримку оператора Контактного центру в режимСЦ он-лайн. А за допомогою форм зворотного зв'язку можна подСЦлитися своСЧми побажаннями СЦ думками. Також був упроваджений зручний СЦнструмент пошуку точок присутностСЦ Ощадбанку.

Вибравши потрСЦбне мСЦсто СЦ вулицю, можна легко знайти найближчСЦ до неСЧ вСЦддСЦлення, банкомати СЦ термСЦнали.

ОкрСЦм цього, на сайтСЦ було вСЦдкрито роздСЦли для малого та корпоративного бСЦзнесу, де пропонуСФться ряд депозитних, кредитних програм та сервСЦсСЦв, якСЦ допоможуть приватним пСЦдприСФмцям та представникам малого, середнього та корпоративного бСЦзнесу заощадити СЦ накопичити грошовСЦ кошти або швидко та зручно отримати кредит на розвиток СЧхнього бСЦзнесу.

НавСЦть пСЦсля запуску проекту триваСФ постСЦйне СЦнформацСЦйне наповнення СЦ оновлення сайту, який вважаСФться одним СЦз найбСЦльш актуальних джерел СЦнформацСЦСЧ про життя, продукти СЦ послуги Ощадбанку.

ЦСЦлодобовий режим роботи центру допомагаСФ клСЦСФнтам оперативно отримувати необхСЦдну СЦнформацСЦю, яку висококвалСЦфСЦкованСЦ оператори надають трьома мовами - украСЧнською, росСЦйською, англСЦйською. Минулого року актуальнСЦсть такоСЧ послуги для клСЦСФнтСЦв пСЦдтверджена дедалСЦ зростаючою кСЦлькСЦстю звернень.

Контактний центр банку надаСФ консультацСЦСЧ стосовно продуктСЦв та послуг банку, СЦнформацСЦю про стан карткового рахунку клСЦСФнта, цСЦкавСЦ акцСЦСЧ та СЧх умови, мСЦiезнаходження регСЦональних вСЦддСЦлень СЦ банкоматСЦв, а також проводить такСЦ операцСЦСЧ, як змСЦна лСЦмСЦтСЦв на зняття готСЦвки з платСЦжноСЧ картки, внесення картки до стоп-списку та СЦншСЦ послуги для "асникСЦв платСЦжних карток Ощадбанку.

Також було впроваджено новСЦ послуги - отримання попереднього рСЦшення щодо надання кредиту та обслуговування клСЦСФнтСЦв - "асникСЦв карткових рахункСЦв - за допомогою Web-чату.3. Характеристика АРМ - спецСЦалСЦста (фСЦнансиста)


3.1 ОсновнСЦ задачСЦ, що виконуються на робочому мСЦiСЦ


ДСЦяльнСЦсть працСЦвникСЦв сфери управлСЦння (бухгалтерСЦв, фахСЦвцСЦв кредитно-банкСЦвськоСЧ системи, плановикСЦв, технологСЦв, керСЦвникСЦв, конструкторСЦв СЦ т.Вад.) в даний час орСЦСФнтована на використовування розвинутих технологСЦй. ОрганСЦзацСЦя СЦ реалСЦзацСЦя управлСЦнських функцСЦй вимагаСФ радикальноСЧ змСЦни як самоСЧ технологСЦСЧ управлСЦння, так СЦ технСЦчних засобСЦв обробки СЦнформацСЦСЧ, серед яких головне мСЦiе займають персональнСЦ комп'ютери. Вони все бСЦльш перетворюються з систем автоматичноСЧ переробки вхСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ в засоби накопичення досвСЦду управлСЦнських працСЦвникСЦв, аналСЦзу, оцСЦнки СЦ вироблення найефективнСЦших економСЦчних рСЦшень.

Автоматизоване робоче мСЦiе (АРМ) визначаСФться як сукупнСЦсть СЦнформацСЦйно-програмно-технСЦчних ресурсСЦв, що забезпечуСФ кСЦнцевому користувачу обробку даних СЦ автоматизацСЦю управлСЦнських функцСЦй в конкретнСЦй наочнСЦй областСЦ.

Створення автоматизованих робочих мСЦiь припускаСФ, що основнСЦ операцСЦСЧ по накопиченню, зберСЦганню СЦ переробцСЦ СЦнформацСЦСЧ покладаються на обчислювальну технСЦку, а працСЦвник сфери управлСЦння (економСЦст, технолог, керСЦвник СЦ т.Вад.) виконуСФ частину ручних операцСЦй СЦ операцСЦй, що вимагають творчого пСЦдходу при пСЦдготовцСЦ управлСЦнських рСЦшень. Персональна технСЦка застосовуСФться користувачем для контролю виробничо-господарськоСЧ дСЦяльностСЦ, змСЦни значень окремих параметрСЦв в ходСЦ рСЦшення задачСЦ, а також введення початкових даних в АРЗС для вирСЦшення поточних задач СЦ аналСЦзу функцСЦй управлСЦння.

АРМ створюСФться для забезпечення виконання деякоСЧ групи функцСЦй. НайпростСЦшою функцСЦСФю АРМ СФ СЦнформацСЦйно-довСЦдкове обслуговування. АРМ мають проблемно-професСЦйну орСЦСФнтацСЦю на конкретну наочну область.

ПрофесСЦйнСЦ АРМ СФ головним СЦнструментом спСЦлкування людини з обчислювальними системами, граючи роль автономних робочих мСЦiь, СЦнтелектуальних термСЦналСЦв великих ЕОМ, робочих станцСЦй в локальних сСЦтях.

ЛокалСЦзацСЦя АРМ дозволяСФ здСЦйснити оперативну обробку СЦнформацСЦСЧ зразу ж по СЧСЧ надходженнСЦ, а результати обробки берегти скСЦльки завгодно довго на вимогу користувача.

Метою упровадження АРМ СФ посилення СЦнтеграцСЦСЧ управлСЦнських функцСЦй, СЦ кожне бСЦльш менш "СЦнтелектуальне робоче мСЦiе» повинне забезпечувати роботу в багатофункцСЦональному режимСЦ.

АРМ виконують децентралСЦзовану одночасну обробку економСЦчноСЧ СЦнформацСЦСЧ на робочих мСЦiях виконавцСЦв у складСЦ розподСЦленоСЧ бази даних (БД). При цьому вони мають вихСЦд через системний пристрСЦй СЦ канали зв'язку в ПЕВМ СЦ БД СЦнших користувачСЦв, забезпечуючи таким чином сумСЦсне функцСЦонування ПЕВМ в процесСЦ колективноСЧ обробки.

АРМ, створенСЦ на базСЦ персональних комптАЩютерСЦв, - найпростСЦший СЦ поширений варСЦант автоматизованого робочого мСЦiя для працСЦвникСЦв сфери органСЦзацСЦйного управлСЦння. Таке АРМ розглядаСФться як система, яка в СЦнтерактивному режимСЦ роботи надаСФ конкретному працСЦвнику (користувачу) всСЦ види забезпечення монопольно на весь сеанс роботи. Цьому вСЦдповСЦдаСФ пСЦдхСЦд до проектування такого компоненту АРМ, як внутрСЦшнСФ СЦнформацСЦйне забезпечення, згСЦдно якому СЦнформацСЦйна фундацСЦя на магнСЦтних носСЦях конкретного АРМ повинна знаходитися в монопольному розпорядженнСЦ користувача АРМ. Користувач сам виконуСФ всСЦ функцСЦональнСЦ обов'язки за опрацьованою СЦнформацСЦСФю.

Створення АРМ на базСЦ персональних комп'ютерСЦв забезпечуСФ:

-Вапростоту, зручнСЦсть СЦ дружнСЦсть по вСЦдношенню до користувача;

-Вапростоту адаптацСЦСЧ до конкретних функцСЦй користувача;

-ВакомпактнСЦсть розмСЦщення СЦ невисокСЦ вимоги до умов експлуатацСЦСЧ;

-Вависоку надСЦйнСЦсть СЦ живучСЦсть;

-ВапорСЦвняно просту органСЦзацСЦю технСЦчного обслуговування.

На сучасному етапСЦ автоматизацСЦСЧ управлСЦння суспСЦльним виробництвом найперспективнСЦшою СФ автоматизацСЦя планово-управлСЦнських функцСЦй на базСЦ персональних ЕОМ, встановлених безпосередньо на робочих мСЦiях фахСЦвцСЦв.

ЦСЦ системи отримали широке розповсюдження в органСЦзацСЦйному управлСЦннСЦ пСЦд назвою автоматизованих робочих мСЦiь (АРМ).

ФСЦнансист територСЦально-вСЦдокремленого безбалансового вСЦддСЦлення ВАТ "Державний ощадний банк УкраСЧни» (далСЦ Ощадбанк) призначаСФться на посаду наказом начальника регСЦонального управлСЦння Ощадбанку. ЗвСЦльнення з посади здСЦйснюСФться за поданням завСЦдуючого вСЦддСЦлення згСЦдно наказу регСЦонального управлСЦння Ощадбанку. При звСЦльненСЦ спецСЦалСЦста 1 категорСЦСЧ служби активно-пасивних операцСЦй проводиться передача справ новопризначеному працСЦвниковСЦ СЦз складанням вСЦдповСЦдних документСЦв.

ФСЦнансист ТВБВ Ощадбанку безпосередньо пСЦдпорядковуСФться завСЦдуючому та заступнику завСЦдуючому.

У своСЧй роботСЦ фСЦнансист вСЦддСЦлення Ощадбанку керуСФться законодавчими актами УкраСЧни, нормативними актами НацСЦонального банку УкраСЧни, положеннями та внутрСЦшнСЦми розпорядчими документами Ощадбанку, технологСЦчними та СЦнструктивними матерСЦалами по використанню обчислювальноСЧ технСЦки, яка використовуСФться для автоматизацСЦСЧ банкСЦвського виробництва у вСЦддСЦленСЦ, а також посадовою СЦнструкцСЦСФю.

ФСЦнансист зобовтАЩязаний:

-Вадотримуватись чинного законодавства та нормативних документСЦв СЦ вимог ПравлСЦння Ощадного банку УкраСЧни в частинСЦ кредитування фСЦзичних осСЦб;

-Вазалучати потенцСЦйних клСЦСФнтСЦв на обслуговування по платСЦжних картках;

-Ваконсультувати клСЦСФнтСЦв з питань користування БПК;

-Ваукладати договорСЦв з клСЦСФнтами банку на вСЦдкриття карткових рахункСЦв та СЧх обслуговування;

-ВаСЦдентифСЦкувати "асникСЦв рахункСЦв та/або довСЦрених осСЦб;

-ВавСЦдкривати картковСЦ рахунки та СЧх обслуговувати;

-ВаздСЦйснювати пСЦдготовку та супроводження документСЦв з питань обслуговування кредитних БПК, якСЦ вносяться на розгляд кредитного комСЦтету;

-ВаздСЦйснювати видачу та обслуговування (подовження термСЦну дСЦСЧ, замСЦна при втратСЦ, тощо) БПК;

-ВаздСЦйснювати формування, передача та отримання електронних документСЦв за розрахунками з використанням платСЦжних карток;

-Вапроводити монСЦторинг рахункСЦв з дебетовим сальдо, роботу з клСЦСФнтами по погашенню заборгованостСЦ за овердрафтом та по кредитних лСЦнСЦях;

-ВаздСЦйснювати оцСЦнку кредитних заявок, аналСЦз та оцСЦнку фСЦнансового стану позичальника;

-Вавиявляти проблеми СЦз своСФчасним поверненням кредитСЦв, розробляти та реалСЦзовувати заходи щодо повернення кредитСЦв, сплати вСЦдсоткСЦв та штрафних санкцСЦй по прострочених кредитах;

-Вапроводити монСЦторинг кредитних операцСЦй;

-ВазберСЦгати СЦнформацСЦю, що становить службову таСФмницю або носить конфСЦденцСЦйний характер;

-ВааналСЦзувати та розробляти звСЦти Ощадбанку та готувати висновки, брати участь у складаннСЦ рСЦчного звСЦту;

-Ванадавати консультацСЦСЧ щодо банкСЦвський операцСЦй;

-Вадодержуватись правил СЦ норм охорони працСЦ та протипожежного захисту.

Для реалСЦзацСЦСЧ своСЧх функцСЦй фСЦнансист маСФ право:

-Вавносити пропозицСЦСЧ з питань своСФСЧ роботи завСЦдуючому банку;

-Ваприймати участь СЦ давати вказСЦвки з вирСЦшення конкретних питань своСФСЧ роботи, пСЦдписувати документи в межах своСФСЧ компетенцСЦСЧ;

-Ваотримувати необхСЦдну для виконання покладених функцСЦй СЦнформацСЦю;

-Ваприймати участь в нарадах, де розглядаються питання, якСЦ вСЦдносяться до дСЦяльностСЦ працСЦвникСЦв банку;

-Вакористуватись всСЦма трудовими правами визначених чинним законодавством.

ФСЦнансист несе вСЦдповСЦдальнСЦсть за:

-ВаякСЦсть СЦ своСФчаснСЦсть виконання покладених на нього посадовою СЦнструкцСЦСФю обовтАЩязкСЦв;

-Вапорушення чинного законодавства, нормативних документСЦв НБУ, вСЦдомчих нормативних документСЦв та СЦнших вказСЦвок та розпоряджень;

-Вадотримання правил внутрСЦшнього трудового розпорядку СЦ збереження банкСЦвськоСЧ та комерцСЦйноСЧ таСФмницСЦ, вСЦдомчих нормативних документСЦв та СЦнших вказСЦвок та розпоряджень;

-ВасамовСЦльне передання виконання своСЧх обовтАЩязкСЦв СЦншим особам;

-Ванеприйняття рСЦшень з питань, що входять в його компетенцСЦю;

-Вапорушення законодавства з питань фСЦнансового монСЦторингу.

ФСЦнансист повинен знати:

-Вазакони, постанови, розпорядження, накази, що стосуються його функцСЦональних обовтАЩязкСЦв;

-Ваположення та СЦнструкцСЦСЧ по органСЦзацСЦСЧ ведення звСЦтностСЦ банкСЦвського виробництва;

-Ванормативно-методичнСЦ документи, якСЦ регламентують дСЦяльнСЦсть Ощадбанку, стосовно кредитування;

-ВаСтатут Ощадбанку, Положення про територСЦально-вСЦдокремлене без балансове вСЦддСЦлення, економСЦчний змСЦст та технологСЦю банкСЦвських операцСЦй та послуг;

-ВатеорСЦю та практику кредитування, порядок укладання та контролю виконання кредитних угод;

-Вапорядок та строки складання статистичноСЧ звСЦтностСЦ;

-ВаперелСЦк документацСЦСЧ, що становить службову таСФмницю або носить конфСЦденцСЦйний характер;

-ВаПоложення про порядок вСЦдкриття та обслуговування карткових рахункСЦв в установах ВАТ "Ощадбанк»

-Ваположення про здСЦйснення банками фСЦнансового монСЦторингу;

-ВаперелСЦк СЦнформацСЦСЧ, що становить службову таСФмницю або носить конфСЦденцСЦйний характер;

-Вадержавну мову;

-Ваправила експлуатацСЦСЧ комптАЩютерноСЧ, обчислювальноСЧ та органСЦзацСЦйноСЧ технСЦки;

-Ваоснови трудового законодавства;

-Ваправила технСЦки безпеки та правила протипожежноСЧ безпеки;

-ВаквалСЦфСЦкацСЦйнСЦ вимоги;

-ВаосвСЦта вища;

-Вастаж роботи не менше 3тАСх рокСЦв.


3.2 РЖнформацСЦйна база та технСЦчна база


РЖнтелектуальними складовими СФ персональний комп'ютер, електронна пошта та РЖнтернет. За допомогою цих СЦнтелектуальних складових фСЦнансист маСФ змогу виконувати всСЦ своСЧ обов'язки на найвищому рСЦвнСЦ. Робота за допомогою СЦнтелектуальних складових забезпечуСФться правильнСЦсть ведення аналСЦзу дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмства. Також СЦнтелектуальними складовими СФ методичнСЦ вказСЦвки та нормативне забезпечення.

РЖнформацСЦйним забезпеченням (РЖЗ) СФ сукупнСЦсть проектних рСЦшень по об'СФмах, розмСЦщеннСЦ, формах органСЦзацСЦСЧ СЦнформацСЦСЧ, циркулюючоСЧ в АРЖТ. Воно включаСФ сукупнСЦсть показникСЦв, довСЦдкових даних, класифСЦкаторСЦв СЦ кодифСЦкаторСЦв СЦнформацСЦСЧ, унСЦфСЦкованСЦ системи документацСЦя, спецСЦально органСЦзованСЦ для автоматичного обслуговування, масиви СЦнформацСЦСЧ на вСЦдповСЦдних носСЦях, а також персонал, що забезпечуСФ надСЦйнСЦсть зберСЦгання, своСФчаснСЦсть СЦ якСЦсть технологСЦСЧ обробки СЦнформацСЦСЧ.

РЖнформацСЦйне забезпечення системи автоматизованого облСЦку, контролю СЦ аудиту подСЦляСФться на:

1) позамашинне СЦнформацСЦйне забезпечення, до якого входить:

а) система класифСЦкацСЦСЧ СЦ кодування;

б) система нормативно-довСЦдковоСЧ СЦнформацСЦСЧ;

в) оперативна документацСЦя;

г) нормативно-методичнСЦ СЦ конструкторськСЦ матерСЦали по СЦнформацСЦйному забезпеченню.

2) внутримашинне СЦнформацСЦйне забезпечення, яке включаСФ в себе:

а) СЦнформацСЦйна база:

-ВавихСЦдна СЦнформацСЦя;

-ВавхСЦдна СЦнформацСЦя;

-ВапромСЦжна СЦнформацСЦя;

б) комплекс програмних засобСЦв органСЦзацСЦСЧ СЦ представлення даних.

ТехнСЦчним забезпеченням (ТЗ) СФ комплекс технСЦчних засобСЦв збору, реСФстрацСЦСЧ, передачСЦ, обробки, вСЦдображення, розмноження СЦнформацСЦСЧ, оргтехнСЦки СЦ СЦн., що забезпечують роботу АРЖТ. Центральне мСЦiе в комплексСЦ технСЦчних засобСЦв належить ПЕОМ. Структурними елементами ТЗ СФ також методичнСЦ СЦ керСЦвнСЦ матерСЦали, технСЦчна документацСЦя СЦ обслуговуючий персонал.

ТехнСЦчне забезпечення - це комплекс технСЦчних засобСЦв СЦ методСЦв, що забезпечують функцСЦонування ЕОМ.

ТехнСЦчною основою органСЦзацСЦСЧ облСЦку, контролю СЦ аналСЦзу СФ наступнСЦ технСЦчнСЦ засоби:

-ВаПК рСЦзних класСЦв;

-Вапринтер;

-Валазерний принтер;

-Ваапаратура мережСЦ;

-ВареСФстратори виробництва;

-Ватощо.

ОрганСЦзацСЦСЧ облСЦку, контролю СЦ аналСЦзу складаСФться з двох етапСЦв:

-ВавибСЦр обладнання, сумСЦсного мСЦж собою;

-ВавибСЦр периферСЦйноСЧ технСЦки.

ЕргономСЦчне забезпечення являСФ собою сукупнСЦсть методСЦв, методик, СЦнструкцСЦй, стандартСЦв, нормативСЦв СЦ довСЦдкових документСЦв за допомогою яких вирСЦшуються проблеми рСЦзних аспектСЦв: психологСЦчних, фСЦзСЦологСЦчних, технСЦчних та СЦн.

При використаннСЦ АРМ бухгалтера слСЦд врахувати:

-ВаСЦнформацСЦя на екранСЦ вСЦдео-термСЦналу маСФ бути у зручному для сприйняття виглядСЦ;

-ВадСЦалог з системою будують так, щоб для вСЦдповСЦдСЦ користувача треба було натискувати менше клавСЦш;

-ВаповСЦдомлення системи повиннСЦ супроводжуватись короткими звуковими сигналами, а особливо важливСЦ - довгими.

Важливою ергономСЦчною вимогою, виконання якоСЧ забезпечуСФ високий рСЦвень облСЦку, контролю та аналСЦзу СФ оптимСЦзацСЦя параметрСЦв середовища. Основними такими параметрами СФ рСЦвень освСЦтлення примСЦщення, СЦнтелектуальне СЦ зорове навантаження, естетичний рСЦвень свСЦтло-кольоровоСЧ композицСЦСЧ в робочСЦй зонСЦ, рСЦвень диiиплСЦни працСЦ та СЦн.

Важливими факторами умов працСЦ СФ температура СЦ вологСЦсть повСЦтря. Температуру в примСЦщення при розумовСЦй працСЦ слСЦд пСЦдтримувати 18-20*С.

В умовах масового використання ПЕОМ питання ергономСЦчного забезпечення набувають великого значення, оскСЦльки вСЦд розвтАЩязання СЧх значною мСЦрою залежать не тСЦльки продуктивнСЦсть працСЦ, якСЦсть облСЦку, контролю СЦ аналСЦзу, а й здоровтАЩя облСЦкових працСЦвникСЦв.

ЕргономСЦчне забезпечення (ЕЗ) як сукупнСЦсть методСЦв СЦ засобСЦв, використовуваних на рСЦзних етапах розробки СЦ функцСЦонування АРЖТ. Воно призначене для створення оптимальних умов високоефективноСЧ дСЦяльностСЦ людини в АРЖТ. До складу ергономСЦчного оснащення АРЖТ входять: комплекс рСЦзноСЧ документацСЦСЧ, що мСЦстить ергономСЦчнСЦ вимоги до робочих мСЦiь, СЦнформацСЦйних моделей, умов дСЦяльностСЦ персоналу, а також набСЦр найбСЦльш доцСЦльних способСЦв реалСЦзацСЦСЧ цих вимог СЦ здСЦйснення ергономСЦчноСЧ експертизи рСЦвня СЧх реалСЦзацСЦСЧ; комплекс методСЦв, навчально-методичноСЧ документацСЦСЧ СЦ технСЦчних засобСЦв, призначених для обТСрунтування формулювання вимог до рСЦвня пСЦдготовки персоналу, формування системи вСЦдбору СЦ пСЦдготовки персоналу АРЖТ; комплекс методСЦв СЦ методик, що пСЦдвищують ефективнСЦсть дСЦяльностСЦ людини в АРЖТ.

АРЖС розрСЦзняються за типом основноСЧ дСЦяльностСЦ об'СФкту (економСЦчнСЦ, технологСЦчнСЦ, адмСЦнСЦстративнСЦ СЦ тому подСЦбне), сферою функцСЦональноСЧ спрямованостСЦ (фСЦнансовСЦ, податковСЦ, страховСЦ, банкСЦвськСЦ, бухгалтерськСЦ, маркетинговСЦ СЦ тому подСЦбне), по методу вирСЦшення завдань (експертнСЦ, СЦмСЦтацСЦйнСЦ, оптимСЦзацСЦйнСЦ, СЦнформацСЦйно-вСЦдповСЦднСЦ, телекомунСЦкацСЦйнСЦ) СЦ тому подСЦбне

Автоматизована СЦнформацСЦйна технологСЦя (АРЖТ) - системно органСЦзована для вирСЦшення завдань управлСЦння сукупнСЦсть методСЦв СЦ засобСЦв реалСЦзацСЦСЧ операцСЦй збору, реСФстрацСЦСЧ, передачСЦ, накопичення, пошуку, обробки СЦ захисту СЦнформацСЦСЧ на базСЦ застосування розвиненого програмного забезпечення, використовуваних засобСЦв обчислювальноСЧ технСЦки СЦ зв'язку, а також способСЦв, за допомогою яких СЦнформацСЦя пропонуСФться користувачам.Висновки та пропозицСЦСЧ


Написання звСЦту про проходження навчальноСЧ практики дало змогу зрозумСЦти, що функцСЦонування та розвиток "Державного ощадного банку УкраСЧни» займаСФ важливе мСЦiе фСЦнансовоСЧ складовоСЧ в загальнСЦй структурСЦ. ТриваСФ позитивна тенденцСЦя до пСЦдвищення рСЦвня капСЦталСЦзацСЦСЧ, передусСЦм - за рахунок збСЦльшення статутного капСЦталу вСЦдповСЦдно до вимог Закону УкраСЧни "Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть» та нормативно-правових актСЦв НБУ.

Таким чином, можна зробити наступнСЦ висновки:

Заснування банку СФ складною процедурою, яка вСЦдбуваСФться у вСЦдповСЦдностСЦ з нацСЦональним законодавством. Загальними вимогами при заснуваннСЦ банку СФ:

-ВанаявнСЦсть мСЦнСЦмального капСЦталу;

-ВаквалСЦфСЦкований, досвСЦдчений керСЦвний персонал;

-ВадоцСЦльнСЦсть органСЦзацСЦСЧ даного банку, забезпечення його прибутковостСЦ;

Основним керСЦвним органом СФ рада директорСЦв. Вона вСЦдповСЦдаСФ за:

-Ваформування вищих керСЦвних органСЦв;

-Вавизначення полСЦтики та цСЦлей банку;

-Вазагальний контроль за дСЦяльнСЦстю банку.

Структурна органСЦзацСЦя банку визначаСФться середовищем його дСЦяльностСЦ.

Структура банкСЦвського кредитування СФ досить стСЦйкою. Основну частку кредитСЦв становлять позички, наданСЦ суб`СФктам господарювання, збСЦльшуСФться питома вага довгострокових кредитСЦв, а також позичок, наданих населенню.

В результатСЦ написання звСЦту було здСЦйснено характеристику юридичних пСЦдстав для дСЦяльностСЦ банку та структури пСЦдроздСЦлСЦв банку, проведено монСЦторинг фСЦнансовоСЧ складовоСЧ дСЦяльностСЦ банку, було зСЦбрано документи, щодо оформлення основних банкСЦвських операцСЦй, а також здСЦйснено характеристику АРМ фСЦнансиста.

Сформований системою автоматизацСЦСЧ банку файл-повСЦдомлення шифруСФться програмними засобами, вбудованими в АРМ "ФСЦнансовий монСЦторинг» для фСЦлСЦй СЦ АРМ-НБУ для управлСЦння фСЦнансового монСЦторингу центрального апарату, та передаСФться засобами електронноСЧ пошти FOSS-mail вСЦддСЦленнями до вСЦдповСЦдних регСЦональних управлСЦнь та регСЦональними управлСЦннями до управлСЦння фСЦнансового монСЦторингу центрального апарату СЦ засобами електронноСЧ пошти НацСЦонального банку УкраСЧни управлСЦнням фСЦнансового монСЦторингу центрального апарату на адресу Уповноваженого органу. У реСФстрСЦ операцСЦй, що пСЦдлягають фСЦнансовому монСЦторингу, виконуСФться консолСЦдацСЦя СЦнформацСЦСЧ вСЦд пСЦдпорядкованих установ.

ТехнСЦчне забезпечення АРМ повинне гарантувати високу надСЦйнСЦсть технСЦчних засобСЦв, органСЦзацСЦю зручних для користувача режимСЦв роботи (автономний, з розподСЦленою БД, СЦнформацСЦйний, з технСЦкою верхнСЦх рСЦвнСЦв СЦ т.Вад.), здатнСЦсть обробити в заданий час необхСЦдний об'СФм даних. ОскСЦльки АРМ СФ СЦндивСЦдуальним призначеним для користувача засобом, воно повинне забезпечувати високСЦ ергономСЦчнСЦ "астивостСЦ СЦ комфортнСЦсть обслуговування.

Загалом у своСЧй роботСЦ фСЦнансист вСЦддСЦлення Ощадбанку керуСФться законодавчими актами УкраСЧни, нормативними актами НацСЦонального банку УкраСЧни, положеннями та внутрСЦшнСЦми розпорядчими документами Ощадбанку, технологСЦчними та СЦнструктивними матерСЦалами по використанню обчислювальноСЧ технСЦки, яка використовуСФться для автоматизацСЦСЧ банкСЦвського виробництва у вСЦддСЦленСЦ, а також посадовою СЦнструкцСЦСФю.Список використаноСЧ лСЦтератури


1. ЗмСЦни та доповнення до Закону УкраСЧни "Про цСЦннСЦ папери та фондову бСЦржу» вСЦд 10.09.97.

2. Закон УкраСЧни "Про державне регулювання ринку цСЦнних паперСЦв в УкраСЧнСЦ» вСЦд 30.10.96.

3. Указ Президента УкраСЧни "Про безпосереднСФ залучення УФБ до приватизацСЦйних процесСЦв» вСЦд 1995 року.

4. Закон УкраСЧни "Про банки та банкСЦвську дСЦяльнСЦсть» вСЦд 1991 року.

5. Закон УкраСЧни "Про "аснСЦсть» вСЦд 07.02.91 №697-ХРЖРЖ.

6. Закон УкраСЧни "Про заставу» вСЦд 2.10.92 №2654-ХРЖРЖ.

7. Закон УкраСЧни "Про страхування». - К.: Парламент, 1998. - 37Вас.

8. Про НацСЦональний банк УкраСЧни: Закон УкраСЧни вСЦд 20 травня 1999 рокуВа// ВСЦдомостСЦ ВРУ вСЦд 10.10.1999. - 1999, №29, стаття 238.

9. АбралаваВаН.А.ВаДепозитный потенциал коммерческого банкаВа// ВСЦсник УАБС. - 2004. - №2. - с.Ва62-65.

10. ВасюренкоВаО.В. БанкСЦвськСЦ операцСЦСЧ: Навч. посСЦб. - 4-те вид., перероб. СЦ доп. - К.: Знання, 2004. - 324Вас.

11. ВолошинВаА.К.ВаЦена капиталаВа// Мир денег. - 2003. - №2. - с.Ва8-11.

12. ГрошСЦ та кредит: ПСЦдручник. - 3-тСФ вид., перероб. СЦ доп. / М.РЖ. Савлу, А.М.ВаМороз, М.Ф. ПуховкСЦна та СЦн.; За заг. ред. М.РЖ. Савлука. - К.:КНЕУ, 2002.Ва- 598Вас.

13. ДзюблюкВаО.А.ВаПроблеми забезпечення ефективного функцСЦонування банкСЦвськоСЧ системи в перехСЦднСЦй економСЦцСЦВа// ВСЦсник НБУ. - 2005. - №3. - с.Ва30-42.

14. ПетрукВаО.М. БанкСЦвська справа: Навчальний посСЦбник / За ред. д - ра екон. наук, проф. Ф.Ф.ВаБутинця. - К.: Кондор, 2004. - 461Вас.

15. ПримосткаВаЛ.О. ФСЦнансовий менеджмент у банку: ПСЦдручник. - 2тАСге вид., доп. СЦ перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 486Вас.

Страницы: Назад 1 Вперед