Припинення адмСЦнСЦстративних правопорушень

реферат: Административное право

Документы: [1]   Word-32805.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МРЖНРЖСТЕРСТВО ОСВРЖТИ УКРАРЗНИ

Ужгородський Державний УнСЦверситет

юридичний факультет


РЕФЕРАТ З АДМРЖНРЖСТРАТИВНОГО

ПРАВА НА ТЕМУ:


"ПРИПИНЕННЯ АДМРЖНРЖСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬтАЭ


Студент РЖРЖ курсу РЖ групи

Гайсак Ю.М.Ужгород 1999


План


Вступ

3

1. Поняття припинення адмСЦнСЦстративних правопорушень.

4

2. Правова характеристика окремих заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення:

6

2.1.АдмСЦнСЦстративне затримання

7

2.2.ВказСЦвка порушниковСЦ на протиправнСЦсть його дСЦй та вимога СЧх негайного припинення

9

2.3.Вилучення речей та документСЦв

9

2.4.Тимчасове вСЦдсторонення вСЦд виконання певних робСЦт або вилучення документСЦв на право СЧх ведення чи експлуатацСЦю механСЦзмСЦв

10

2.5.ПеревСЦрочний огляд

10

2.6.Застосування заходСЦв фСЦзичного впливу та спецзасобСЦв

11

3. Висновок

12

Список використаних джерел та лСЦтератури

13
Вступ


       КерСЦвництво суспСЦльством, забезпечення громадськоСЧ диiиплСЦни та правопорядку здСЦйснюСФться за допомогою активних засобСЦв цСЦлеспрямованого впливу на свСЦдомСЦсть та поведСЦнку людей. В якостСЦ цих засобСЦв виступають СЦ такСЦ методи державноСЧ СЦ громадськоСЧ дСЦяльностСЦ, як переконання та примус. Переконання та примус, як методи державного управлСЦння, явища суспСЦльнСЦ, так як вони знаходять свСЦй вияв у змСЦстСЦ звтАЩязкСЦв мСЦж учасниками конкретних суспСЦльних вСЦдносин. "Переконання передуСФ примусовСЦ, який застосовуСФться до громадян, не здатних скеровувати свою поведСЦнку у вСЦдповСЦдностСЦ з державною волеютАЭ.1 Примус СЦснуСФ у будь-якому суспСЦльствСЦ СЦ СФ необхСЦдним елементом органСЦзацСЦСЧ самого суспСЦльства. Якщо на раннСЦх етапах розвитку суспСЦльства вСЦн грунтувався на авторитетСЦ старСЦйшин, вождСЦв, то в сучасному суспСЦльствСЦ тАФ на "адСЦ держави. Отже, примус тСЦсно повтАЩязаний з державною "адою та визначаСФ характер цСЦСФСЧ "ади.

       "РЖнтереси охорони законностСЦ СЦ правопорядку, пСЦдтримки державноСЧ диiиплини потребують, щоб органи держави забезпечували проведення в життя державноСЧ волСЦ, застосовуючи в разСЦ необхСЦдностСЦ до тих, хто не слСЦдуСФ цСЦй волСЦ добровСЦльно, СЦ примусовСЦ заходи, якСЦ допускаються закономтАЭ.2 Державний примус застосовуСФться на пСЦдставСЦ переконання, у суворих рамках законностСЦ. "НайбСЦльш важливими принципами боротьби з правопорушеннями СФ неминучСЦсть впливу на правопорушника..., законнСЦсть, справедливСЦсть, гуманСЦзмтАЭ.3

РозрСЦзняють державний СЦ адмСЦнСЦстративний примус. Державний примус тАФ це засСЦб захисту СЦнтересСЦв суспСЦльства, вимушена реакцСЦя на неправомСЦрнСЦ дСЦСЧ. АдмСЦнСЦстративний примус тАФ рСЦзновид державного, окремий, самостСЦйний СЦнститут адмСЦнСЦстративного права. По сутСЦ це втручання у сферу правових СЦнтересСЦв правопорушника, СЦнших субтАЩСФктСЦв права. АдмСЦнСЦстративний примус включаСФ:

-заходи припинення адмСЦнСЦстративних правопорушень,

-заходи адмСЦнСЦстративного попередження,

-заходи адмСЦнСЦстративного стягнення.

Основою застосування цих заходСЦв СФ:

-кодекс про адмСЦнСЦстративнСЦ проступки,

-митний кодекс,

-закони про мСЦлСЦцСЦю,

-закони про службу безпеки,

-закони про державний кордон тощо.
1. Поняття припинення адмСЦнСЦстративних

правопорушень


ВирСЦшальна роль в боротьбСЦ з правопорушеннями належить державСЦ. Вона маСФ для цього спецСЦальний апарат примусу. ПравовСЦ норми визначають, в яких випадках державнСЦ органи можуть застосовувати заходи адмСЦнСЦстративного припинення, адмСЦнСЦстративного попередження та адмСЦнСЦстративнСЦ стягнення, види та розмСЦри примусових заходСЦв (санкцСЦй) та порядок СЧх застосування. Державний примус, "опосередковуючись у правСЦ, виступаСФ у формСЦ правового примусу СЦ, як правило, виявляСФться в конкретних заходах примусового характеру, якСЦ застосовуються уповноваженними на це органами держави (посадовими особами) у звтАЩязку з невиконанням правових норм.тАЭ4

За суб'СФктами впливу рСЦзнохарактернСЦ види примусу зближуються, оскСЦльки небезпека, якСЦй вони протидСЦють, загрожуСФ або окремСЦй фСЦзичнСЦй особСЦ, або суспСЦльству СЦ державСЦ, або одночасно тому й СЦншому.

В той же час що самСЦ види адмСЦнСЦстративного примусу (адмСЦнСЦстративне припинення, попередження та стягнення) рСЦзняться мСЦж собою. Так, "заходи припинення СЦ попередження мають запобСЦжно-захисний характертАЭ5, адмСЦнСЦстративне стягнення СФ покаранням, формою вСЦдповСЦдальностСЦ. Воно не може застосовуватися без юридичноСЧ оцСЦнки вчиненого дСЦяння, встановлення вини правопорушника, наявностСЦ СЦнших елементСЦв складу конкретного правопорушення. На вСЦдмСЦну вСЦд стягнення для застосування адмСЦнСЦстративного припинення не потрСЦбне встановлення вищезгаданих факторСЦв. АдмСЦнСЦстративне припинення стосуСФться майбутнього дСЦяння. АдмСЦнСЦстративне стягнення СФ карою за правопорушення, що вже сало мСЦiе. Заходи адмСЦнСЦстративного припинення впливають на поведСЦнку особи, а не безпосередньо на особу, як це вСЦдбуваСФться у випадку застосування адмСЦнСЦстративного стягнення. Саме ж припинення, на вСЦдмСЦну вСЦд покарання взагалСЦ, чСЦтко не визначаСФться у законСЦ за обсягом дСЦй. Тому не можна ототожнювати заходи припинення з СЦншими заходами адмСЦнСЦстративного примусу.

Таким чином, адмСЦнСЦстративне припинення можна визначити як "сукупнСЦсть заходСЦв державно-примусового припинення вСЦдповСЦдних правопорушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними юридичних вСЦдносин, попередження шкСЦдливих наслСЦдкСЦв дСЦянь, забезпечення умов для притягнення винних до вСЦдповСЦдальностСЦтАЭ.6

ВидСЦлення заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення, як СЦ взагалСЦ класифСЦкацСЦя видСЦв адмСЦнСЦстративного примусу, маСФ, на думку В.Е.Севрюгина, велике теоретичне та практичне значення:

-для усвСЦдомлення сутностСЦ рСЦзноманСЦтних заходСЦв примусу, СЧх мети та взаСФмодСЦСЧ;

-для застосування цих заходСЦв та забезпечення СЧх ефективностСЦ;

-для науковоСЧ кодифСЦкацСЦСЧ видСЦв адмСЦнСЦстративного примусу.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що заходи адмСЦнСЦстративного припинення спрямованСЦ на припинення протиправних дСЦй, вони використовуються для того, щоб не допустити нових правопорушень та настання шкСЦдливих наслСЦдкСЦв.

ВзагалСЦ з приводу класифСЦкацСЦСЧ заходСЦв адмСЦнСЦстративного примусу в нанауцСЦ адмСЦнСЦстративного права СЦснують двСЦ основнСЦ точки зору.

Перша була запропонована наприкСЦнцСЦ 40-х рокСЦв СтуденкСЦним С.С., Ямпольською Ц.А. та СЦншими та зводилася до видСЦлення адмСЦнСЦстративного стягнення та СЦнших заходСЦв адмСЦнСЦстративного примусу. В основу цього подСЦлу була закладена формальна ознака тАФ наявнСЦсть адмСЦнСЦстративних санкцСЦй.

РЖнша була висунута М.РЖ.РДропкСЦним наприкСЦнцСЦ 50-х рокСЦв та отримала найбСЦльше розповсюдження. Ця точка зору передбачаСФ СЦснування трьох видСЦв заходСЦв адмСЦнСЦстративного примусу, серед яких видСЦляються СЦ заходи припинення.

Заходи адмСЦнСЦстративного припинення використовуються як засСЦб примусового припинення провопорушень та вСЦдвернення СЧх шкСЦдливих наслСЦдкСЦв. Заходи припинення вСЦдрСЦзняються вСЦд адмСЦнСЦстративних стягнень та заходСЦв адмСЦнСЦстративного попередження за своСФю метою, яка полягаСФ у припиненнСЦ протиправноСЧ поведСЦнки, усуненнСЦ протиправноСЧ ситуацСЦСЧ, примушеннСЦ правопорушника дСЦяти у рамках встановлених правил спСЦвжиття.

Точки зору щодо застосування заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення у конкретних випадках СЦснують рСЦзнСЦ. ОднСЦ автори вважають, що цСЦ заходи можуть застосовуватися тСЦльки при наявностСЦ правопорушення, тобто у звтАЩязку з вчиненим правопорушенням. РЖншСЦ тАФ як при наявностСЦ, так СЦ при вСЦдсутностСЦ правопорушення, тобто для припинення майбутнСЦх правопорушень.

Наприклад, Севрюгин В.Е. вважаСФ, що заходи припинення застосовуються тСЦльки у звтАЩязку з вчиненим правопорушенням СЦ, як усСЦ примусовСЦ заходи, СФ передбаченою законом реакцСЦСФю на неправомСЦрнСЦ дСЦСЧ. В одному випадку припиняСФться конкретна дСЦя тАФ неправомСЦрна лСЦнСЦя поведСЦнки. В СЦнших випадках пСЦдставою застосування заходСЦв припинення СФ конкретний адмСЦнСЦстративний проступок (наприклад, дрСЦбне хулСЦганство). В третСЦх тАФ систематичнСЦ порушення. Але в усСЦх випадках цСЦ заходи СФ засобом охорони суспСЦлних вСЦдносин вСЦд наявних або можливих посягань.

Заходи адмСЦнСЦстративного припинення можуть застосовуватися як самостСЦйно (закриття закладу громадського харчування у звтАЩязку з антисанСЦтарним станом), так СЦ в сукупностСЦ з адмСЦнСЦстративними стягненнями, при цьому вони забезпечують можливСЦсть стягнення СЦ, як правило, йому передують (затримання порушника громадського порядку з наступним накладенням на нього адмСЦнСЦстративного штрафу).

УсСЦ заходи адмСЦнСЦстративного припинення застосовуються виключно на таких основних принципах:

- гуманСЦзм;

- законнСЦсть;

- оптимальнСЦсть;

- диференцСЦацСЦя заходСЦв припинення.

ГуманСЦзм у припиненнСЦ правопорушень означаСФ боротьбу з посяганнями на правопорядок, надСЦйний захист СЦнтересСЦв людей, СЧх прав та свобод.

ЗаконнСЦсть передбачаСФ чСЦтке дотримання законСЦв в процесСЦ застосування заходСЦв припинення.

ОптимальнСЦсть передбачаСФ вибСЦр найбСЦльш доцСЦльних заходСЦв впливу.

ДиференцСЦацСЦя передбачаСФ необхСЦднСЦсть вибору та застосування найбСЦльш доцСЦльних для данного правопорушення заходСЦв припинення.

НевСЦдтАЩСФмною частиною застосування заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення СФ виявлення СЦ усунення причин та умов вченення правопорушень. При цьому аналСЦзуються оперативна обстановка та результати припинення, стан правового порядку тощо.


2. Правова характеристика окремих заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення


Заходи адмСЦнСЦстративного припинення досить рСЦзноманСЦтнСЦ. Це обумовлено тим, що в рСЦзних умовах, по вСЦдношенню до рСЦзних субтАЩСФктСЦв рСЦзнСЦ державнСЦ органи повиннСЦ застосовувати найбСЦльш ефективнСЦ заходи для припинення антигромадських дСЦй. Велике розмаСЧття заходСЦв припинення свСЦдчить про те, що основна увага придСЦляСФться профСЦлактицСЦ правопорушень, своСФчасному припиненню подальших протиправних дСЦй. Заходи адмСЦнСЦстративного припинення застосовуються не тСЦльки для захисту СЦнтересСЦв суспСЦльства, але й для захисту СЦнтересСЦв, здоровтАЩя та життя самого правопорушника (наприклад, заходи, що застосовуються до водСЦя, який керуСФ транспортним засобом у станСЦ сптАЩянСЦння тощо).

Серед заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення розрСЦзняють:

-затримання (застосовуСФться як засСЦб припинення право-порушення, для доставлення порушника в мСЦлСЦцСЦю, встановлення особистостСЦ та складення протоколу про правопорушення);

-вказСЦвка порушниковСЦ на протиправнСЦсть його дСЦй та вимога СЧх негайного припинення (застосовуСФться компетентними органами управлСЦння, маСФ обовтАЩязковий характер, а невиконання тягне вСЦдповСЦдальнСЦсть);

-вилучення майна, документСЦв, СЦнших предметСЦв, якСЦ можуть стати обтАЩСФктами адмСЦнСЦстративних правопорушень або перебувають у неправомСЦрному володСЦннСЦ, використаннСЦ чи СФ речовими доказами (такими предметами можуть бути знаряддя незаконного мисливства, предмети контрабанди тощо);

-тимчасове вСЦдсторонення вСЦд виконання певних робСЦт або вилучення документСЦв на право СЧх ведення чи експлуатацСЦю механСЦзмСЦв (застосовуСФться як засСЦб запобСЦгання шкСЦдливим наслСЦдкам певних виробничих функцСЦй, у вСЦдношеннСЦ осСЦб, стан здоровтАЩя, яких загрожуСФ оточуючим, а також, наприклад, у вСЦдношеннСЦ водСЦСЧв транспортних засобСЦв, що перебувають у станСЦ сптАЩянСЦння чи не мають прав на управлСЦння цим транспортним засобом). Особливим випадком цього виду адмСЦнСЦстративного припинення СФ припинення експлуатацСЦСЧ транспортних засобСЦв, технСЦчний стан яких створюСФ загрозу безпецСЦ дорожнього руху;

-перевСЦрочний огляд (застосовуСФться з метою забезпечення безпеки життя та здоровтАЩя громадян у вСЦдношеннСЦ фСЦзичних осСЦб та речей уповноваженими на те органами та у визначених законодавством випадках);

-застосування заходСЦв фСЦзичного впливу, спецзасобСЦв (здСЦйснюСФться з метою захисту громадян, для припинення масових заворушень, для конвоювання тощо);

-специфСЦчнСЦ повноваження представникСЦв адмСЦнСЦстративноСЧ "ади щодо перевСЦрки документСЦв, що засвСЦдчують особу, а також право на вхСЦд у житлове примСЦщення, на земельнСЦ дСЦлянки для припинення адмСЦнСЦстративного правопорушення, затримання правопорушника також можуть бути вСЦднесенСЦ до заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення.

КрСЦм вказаних видСЦв деякСЦ автори до заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення вСЦдносять такСЦ заходи як:

-лСЦквСЦдацСЦя результатСЦв неправомСЦрних дСЦй (застосовуСФться з метою поновлення стану, що СЦснував до таких дСЦй; наприклад, знос самовСЦльно збудованих будСЦвель);

-примусове лСЦкування (застосовуСФться у вСЦдношеннСЦ осСЦб, що хворСЦють на венеричнСЦ захворювання, СНРЖД, психСЦчно хворих, що вчинили суспСЦльно-небезпечнСЦ дСЦяння) тощо.

2.1.АдмСЦнСЦстративне затримання

НайпоширенСЦшим та найхарактернСЦшим заходом адмСЦнСЦстративного припинення СФ адмСЦнСЦстративне затримання.

В загальному виглядСЦ адмСЦнСЦстративне затримання можна визначити як "короткочасне обмеження особистоСЧ свободи з метою припинити порушення закону, запобСЦгти шкСЦдливим наслСЦдкам, не дозволити порушниковСЦ уникнути вСЦдповСЦдальностСЦ.тАЭ7

З наведеного визначення витСЦкаСФ, що загальною пСЦдставою адмСЦнСЦстративного затримання СФ адмСЦнСЦстративний проступок. Однак окрСЦм загальноСЧ передумови тАФ вчинення проступку тАФ для затримання потрСЦбна одна з наступних додаткових умов:

-наявнСЦсть серйозних пСЦдстав вважати, що активнСЦ протиправнСЦ дСЦСЧ будуть продовжуватися;

-що правопорушник може заподСЦяти шкоду суспСЦлним СЦнтересам, СЦншим громадянам, собСЦ;

-вСЦдсутнСЦсть можливостСЦ скласти протокол про проступок та СЦншСЦ документи безпосередньо на мСЦiСЦ (необхСЦднСЦсть проведення медичного обстеження, експертизи тощо);

-вСЦдмова сплатити штраф на мСЦiСЦ або розписатися у квитанцСЦйнСЦй книжцСЦ та вказати свою адресу, якщо вСЦдсутнСЦ свСЦдки, якСЦ можуть повСЦдомити необхСЦднСЦ вСЦдомостСЦ про порушника; вСЦдмова предтАЩявити документи, що засвСЦдчують особу, або при вСЦдсутностСЦ таких.

Таким чином, адмСЦнСЦстративне затримання СФ заходом адмСЦнСЦстративно-процесуального характеру, який застосовуСФться у звтАЩязку з вчиненням правопорушення СЦ полягаСФ у короткочасному обмеженнСЦ свободи правопорушника.

До основних нормативних актСЦв, якСЦ регулюють питання затримання, вСЦдноситься Закон "Про мСЦлСЦцСЦютАЭ, яким атестованим працСЦвникам мСЦлСЦцСЦСЧ надаСФться право затримувати осСЦб, якСЦ вчинили порушення, що тягнуть адмСЦнСЦстративну вСЦдповСЦдальнСЦсть. Також затримання можуть застосовувати працСЦвники служби безпеки, прикордонних вСЦйськ, СЦнспектори рибоохорони, лСЦсового, мисливського господарства при наявностСЦ вказаних вище умов.

Складення протоколу про затримання, перелСЦк органСЦв (посадових осСЦб), компетентних застосовувати затримання, строки затримання, оскарження та опротестування затримання регламентуються главою 20 КпАП УкраСЧни.

Як правило, строк адмСЦнСЦстративного затримання не може тривати понад 3 години СЦ його початком вважаСФться момент доставлення порушника, а у вСЦдношеннСЦ осСЦб, що перебувають у станСЦ сптАЩянСЦння, тАФ з часу витверезнення. Особи, якСЦ порушили прикордонний режим, можуть затримуватися до трьох або до десяти дСЦб (з санкцСЦСЧ прокурора).

Про адмСЦнСЦстративне затримання обовтАЩязково складаСФться протокол.

КожнСЦй затриманСЦй особСЦ маСФ бути повСЦдомлено про причини затримання ("МСЦжнародний пакт про громадянськСЦ та полСЦтичнСЦ праватАЭ, 1966 р.).

АдмСЦнСЦстративному затриманню не пСЦдлягають СЦноземнСЦ громадяни, якСЦ користуються дипломатичним СЦмунСЦтетом, при наявностСЦ у цих осСЦб документСЦв, що пСЦдтверджують СЧх статус. АдмСЦнСЦстративне затримання, як правило, не застосовуСФться до вСЦйськовослужбовцСЦв та працСЦвникСЦв органСЦв внутрСЦшнСЦх справ, а також до депутатСЦв усСЦх ланок Рад, суддей та прокурорСЦв.

РСЦзновидом адмСЦнСЦстративного затримання СФ привСЦд та офСЦцСЦйна пересторога про неприпустимСЦсть антигромадськоСЧ поведСЦнки осСЦб. ЦСЦ заходи застосовуються, як правило, з метою припинення ухилення осСЦб вСЦд явки у вСЦдповСЦдну державну установу.

ПотрСЦбно вСЦдрСЦзняти адмСЦнСЦстративне затримання вСЦд затримання осСЦб, що пСЦдозрюються у скоСФннСЦ злочинСЦв. ТакСЦ особи позбавляються волСЦ на строк не менше трьох дСЦб, мають бути допитанСЦ впродовж 24 годин, СЦ протягом 48 годин прокурор маСФ вирСЦшити питання про СЧх арешт (ст.ст. 106, 107 КримСЦнально-процесуального кодексу УкраСЧни).

За пСЦдставами, метою та строками розрСЦзняють два види адмСЦ-нСЦстративного затримання: затримання на загальних пСЦдставах та спецСЦальнСЦ види затримання.

До затримання на загальних пСЦдставах можна вСЦднести таке затримання, яке проводиться працСЦвниками мСЦлСЦцСЦСЧ на строк до трьох годин, а затриманих тримають в черговСЦй кСЦмнатСЦ або СЦншому службовому примСЦщеннСЦ.

СпецСЦальне затримання продовжуСФться бСЦльш тривалий промСЦжок часу, нСЦж загальне, тому воно може проводитися тСЦльки у випадку вчинення особою певного, прямо вказаного в законСЦ проступку (наприклад, дрСЦбного хулСЦганства).

Можна видСЦлити птАЩять спецСЦальних видСЦв адмСЦнСЦстративного затримання:

- затримання осСЦб, що знаходяться у станСЦ сптАЩянСЦння;

- затримання осСЦб, якСЦ вчинили дрСЦбне хулСЦганство;

- затримання осСЦб, що займаються бродяжництвом та жебракуванням;

- затримання осСЦб, якСЦ ухиляються вСЦд явки до суду, що розглядаСФ справу про вчиненСЦ ними проступки;

- затримання порушникСЦв прикордонного режиму.

2.2.ВказСЦвка порушниковСЦ на протиправнСЦсть його дСЦй та вимога СЧх негайного припинення

НерСЦдко у своСЧй дСЦяльностСЦ органи мСЦлСЦцСЦСЧ та СБУ застосовують такий захСЦд адмСЦнСЦстративного припинення, як вказСЦвка порушниковСЦ на протиправнСЦсть його дСЦй та вимога СЧх негайного припинення.

Ця вимога може бути сформульована як в письмовСЦй, так СЦ в уснСЦй формСЦ представниками вказаних органСЦв, якСЦ здСЦйснюють повноваження щодо пСЦдтримки правопорядку та забезпечення виконання загальнообовтАЩязкових правил.

Вимога припинити неправомСЦрну поведСЦнку маСФ юридично обовтАЩязковий характер, СЧСЧ невиконання тягне вСЦдповСЦдальнСЦсть.

Наприклад, працСЦвники ДАРЖ мають право вимагати вСЦд громадян додержання правил, що вСЦдносяться до забезпечення безпеки дорожнього руху, надавати СЧм обовтАЩязковСЦ до виконання приписи щодо усунення порушень.

2.3.Вилучення речей та документСЦв

На пСЦдставСЦ законодавства про митнСЦ вСЦдносини, прикордоннСЦ вСЦйська, безпеку УкраСЧни, мСЦлСЦцСЦю, про мисливство СЦ мисливське господарство тощо передбачаСФться такий захСЦд адмСЦнСЦстративного припинення як вилучення майна, документСЦв, СЦнших предметСЦв (посвСЦдчень, свСЦдоцтв, паспортСЦв, трудових книжок, СЦноземноСЧ валюти, вогнепальноСЧ та холодноСЧ зброСЧ, печаток, штампСЦв, знарядь незаконного мисливства, предметСЦв контрабанди тощо), якСЦ можуть стати обтАЩСФктами адмСЦнСЦстративних правопорушень або перебувають у неправомСЦрному володСЦннСЦ, використаннСЦ чи СФ речовими доказами.

СутнСЦсть цього заходу полягаСФ у вилученнСЦ у приватних та юридичних осСЦб речей та документСЦв, що обовтАЩязково оформлюСФться протоколом.

Наприклад, службовСЦ особи органСЦв ДАРЗ мають право вилучати у водСЦСЧв посвСЦдчення на право керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху, якщо вони тягнуть накладення адмСЦнСЦстративного стягнення у видСЦ позбавлення права керування транспортним засобом, або працСЦвники мисливських, рибних СЦнспекцСЦй та мСЦлСЦцСЦСЧ тАФ забороненСЦ знаряддя або знаряддя незаконного мисливства при порушеннСЦ вСЦдповСЦдних правил.

В адмСЦнСЦстративному правСЦ питання застосування цього заходу регулюються ст.265 КпАП УкраСЧни.

ВилученСЦ речСЦ та документи зберСЦгаються до розгляду справи про адмСЦнСЦстративне порушення в мСЦiях, встановлених органами (посадовими особами), яким надано право проводити вилучення речей та документСЦв. По закСЦнченнСЦ розгляду справи, в залежностСЦ вСЦд результату СЧСЧ розгляду, вони у встановленому порядку конфСЦскуються або повертаються володарю або знищуються, а у випадку вСЦдплатного вилучення тАФ реалСЦзовуються.

Вилучення речей та документСЦв фСЦксуСФться в протоколСЦ.

2.4.Тимчасове вСЦдсторонення вСЦд виконання певних робСЦт

або вилучення документСЦв на право СЧх ведення чи експлуатацСЦю механСЦзмСЦв

Цей захСЦд адмСЦнСЦстративного припинення застосовуСФться з метою запобСЦгання шкСЦдливим наслСЦдкам певних виробничих функцСЦй, у тих випадках, коли встановленСЦ порушення правил виконання певних робСЦт та використання механСЦзмСЦв, а також у вСЦдношеннСЦ осСЦб, поведСЦнка яких у рамках цСЦСФСЧ дСЦяльностСЦ загрожуСФ безпецСЦ суспСЦльства.

Так, органи ДАРЖ мають право заборонити ремонтнСЦ або СЦншСЦ роботи на вулицях та дорогах, якщо при СЧх проведеннСЦ не дотримуються вимоги по забезпеченню безпеки дорожнього руху, або можуть вСЦдсторонити вСЦд управлСЦння транспортними засобами осСЦб, якСЦ перебувають у станСЦ сптАЩянСЦння чи не мають прав на управлСЦння даним транспортним засобом, грубо порушують правила дорожнього руху. Такий захСЦд також застосовують органи держгСЦртехнагляду при порушеннСЦ правил безпеки, органи держсаннагляду тАФ щодо осСЦб - носСЦСЧв СЦнфекцСЦйних захворювань.

Зазначений захСЦд маСФ короткочасний характер, поскСЦльки надалСЦ питання про допущення до роботи вирСЦшуСФ не особа, яка застосувала "вСЦдстороненнятАЭ, а "асник, адмСЦнСЦстрацСЦя.

Тимчасове вСЦдсторонення як захСЦд адмСЦнСЦстративного припинен-ня треба вСЦдрСЦзняти вСЦд передбаченого трудовим законодавством вСЦдсторонення вСЦд роботи (ст.46 Кодексу законСЦв про працю), метою якого СФ усунення порушень працСЦвником трудовоСЧ чи технологСЦчноСЧ диiиплСЦни (поява на роботСЦ у нетверезому станСЦ тощо).

2.5.ПеревСЦрочний огляд

З метою припинення протиправних дСЦй та забезпечення безпеки життя та здоровтАЩя громадян в адмСЦнСЦстративному законодавствСЦ передбачено такий захСЦд адмСЦнСЦстративного припинення як огляд (перевСЦрочний огляд). Цей захСЦд може застосовуватися як у вСЦдношеннСЦ фСЦзичних осСЦб, так СЦ у вСЦдношеннСЦ речей.

У випадках прямо передбачених законодавством, огляд може проводитись з метою припинення правопорушень, встановлення особистостСЦ порушника, складення протоколу про адмСЦнСЦстративне правопорушення, забезпечення своСФчасного та правильного розгляду справ та виконання постанов по справам про адмСЦнСЦстративнСЦ правопорушення.

Цей захСЦд дозволяСФться застосовувати службовим особам органСЦв внутрСЦшнСЦх справ, митницСЦ, СБУ, цивСЦльноСЧ авСЦацСЦСЧ, прикордонних вСЦйськ, державних спецСЦалСЦзованих СЦнспекцСЦй (мисливськоСЧ, рибноСЧ та СЦн.), працСЦвникам позавСЦдомчоСЧ охорони МВС, вСЦдомчоСЧ сторожовоСЧ та воСФнСЦзованоСЧ охорони (ст.264 КпАП УкраСЧни).

Однак цей захСЦд може застосовуватися тСЦльки при наявностСЦ вСЦрогСЦдноСЧ СЦнформацСЦСЧ про порушення певних правил або реальну загрозу недоторканостСЦ особи.

СутнСЦсть особистого огляду полягаСФ у обстеженнСЦ, обшуку тСЦСФСЧ чи СЦншоСЧ особи з метою виявлення та вилучення речей та документСЦв, якСЦ можуть стати обтАЩСФктами адмСЦнСЦстративних правопорушень або вже СФ засобом або безпосереднСЦм обтАЩСФктом правопорушення.

У випадку необхСЦдностСЦ особистий огляд може бути проведений, незалежно вСЦд волСЦ особи, щодо якоСЧ цей захСЦд застосовуСФться.

Особистий огляд може проводитися тСЦльки особами однСЦСФСЧ статСЦ з особою, щодо якоСЧ застосовуСФться цей захСЦд.

Таким чином, особистий огляд та огляд речей проводяться для запобСЦгання протизаконному провезенню вибухових, отруйних, легкозапалювальних, радСЦоактивних речовин, зброСЧ, набоСЧв та СЦнших небезпечних речовин та предметСЦв пасажирами цивСЦльних повСЦтряних суден, а також у СЦнших випадках, прямо передбачених законодавством.

Порядок проведення особистого огляду та огляду речей в установах митницСЦ встановлюСФться Митним кодексом УкраСЧни.

2.6.Застосування заходСЦв фСЦзичного впливу та спецзасобСЦв

З метою захисту громадян, самозахисту, для припинення масових заворушень, групових порушень громадського порядку, затримання, конвоювання, утримання правопорушникСЦв, у вСЦдношеннСЦ осСЦб, що перешкоджають обшуку, вилученню речей, для припинення фСЦзичного опору представникам "ади тощо працСЦвники мСЦлСЦцСЦСЧ, служби безпеки застосовують заходи фСЦзичного впливу та спецзасоби.

До перелСЦку спецзасобСЦв можна вСЦднести наручники, гумовСЦ кийки, сльозоточивСЦ речовини, свСЦтлозвуковСЦ пристроСЧ, водомети, спецпристроСЧ для вСЦдкриття примСЦщень чи примусовоСЧ зупинки транспортних засобСЦв, захоплення правопорушникСЦв тощо. Повний перелСЦк засобСЦв, дозволених до використання працСЦвниками вказаних органСЦв, закрСЦплено в законодавствСЦ.

У виключних випадках з метою забезпечення виконання службового обовтАЩязку по захисту СЦнтересСЦв держави, охоронСЦ громадського порядку, державноСЧ, колективноСЧ та СЦндивСЦдуальноСЧ "асностСЦ, громадян та СЧх СЦнтересСЦв вСЦд злочинних посягань працСЦвники мСЦлСЦцСЦСЧ та воСФнСЦзованоСЧ охорони можуть використовувати зброю, у якостСЦ надзвичайного заходу. Наприклад, зброя може застосовуватися для вСЦдвернення нападу на певнСЦ обтАЩСФкти, а також для вСЦдвернення озброСФного нападу на охоронюванСЦ обтАЩСФкти.

ЗабороняСФться застосування спецзасобСЦв до жСЦнок з явними ознаками вагСЦтностСЦ, осСЦб похилого вСЦку, СЦнвалСЦдСЦв, малолСЦтнСЦх.


КрСЦм вищезгаданих, СЦснують СЦншСЦ форми адмСЦнСЦстративного припинення, рСЦзноманСЦтнСЦсть яких зумовлена рСЦзноманСЦтнСЦстю самих форм адмСЦнСЦстративних правопорушень.


3. Висновок


Отже, адмСЦнСЦстративне припинення являСФ собою сукупнСЦсть заходСЦв державного примусового припинення правопорушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними суспСЦльних вСЦдносин, попередження шкСЦдливих наслСЦдкСЦв дСЦянь, забезпечення умов для притягнення винних до вСЦдповСЦдальностСЦ.

Тобто застосування заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення направлене на те, щоб забезпечити:

-припинення у примусовому порядку протиправних дСЦянь;

-поновлення порушених цими дСЦяннями юридичних вСЦдносин;

-попередження, вСЦдвернення СЧх шкСЦдливих наслСЦдкСЦв;

-створення умов для наступного притягнення правопорушникСЦв до вСЦдповСЦдальностСЦ.

АдмСЦнСЦстративне припинення, як вид державних примусових заходСЦв, СФ складовою частиною адмСЦнСЦстративного примусу.

Для забезпечення доцСЦльностСЦ цього виду дСЦяльностСЦ державних органСЦв передбачаСФться диференцСЦацСЦя заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення, що викликано рСЦзноманСЦтнСЦстю суспСЦльних вСЦдносин, якСЦ регулюються правом, та характером посягань на цСЦ вСЦдносини.

Виходячи з вищесказаного, можна серед заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення можна видСЦлити:

-затримання (найбСЦльш поширений захСЦд);

-вимога до порушника припинити протиправну поведСЦнку та дотримуватися загальнообовтАЩязкових правил;

-вилучення речей та документСЦв;

-тимчасове вСЦдсторонення вСЦд виконання певних робСЦт або певного виду дСЦяльностСЦ;

-перевСЦрочний огляд;

-застосування заходСЦв фСЦзичного впливу та спецзасобСЦв;

-лСЦквСЦдацСЦя результатСЦв протиправних дСЦй тощо.

Застосування заходСЦв адмСЦнСЦстративного припинення, органи, якСЦ мають право застосовувати цСЦ заходи, порядок СЧх застосування чСЦтко регламентованСЦ у законодавствСЦ. Заходи адмСЦнСЦстративного припинення застосовуються у випадках, коли необхСЦдно припинити у примусовому порядку протиправнСЦ дСЦяння та вСЦдвернути СЧх шкСЦдливСЦ наслСЦдки. Ряд заходСЦв припинення створюють умови для наступного притягнення правопорушникСЦв до вСЦдповСЦдальностСЦ.

ДСЦяльнСЦсть державних органСЦв по застосуванню заходСЦв припинення маСФ будуватися на принципах законностСЦ, гуманСЦзму, демократизму, оптимальностСЦ, диференцСЦацСЦСЧ цих заходСЦв.

В цСЦлому, заходи адмСЦнСЦстративного припинення мають профСЦлактичну направленСЦсть та являють собою засСЦб попередження та припинення злочинностСЦ.


Список використаних джерел та лСЦтератури


  1. Бахрах Д.Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тенденции развития. тАФ М., 1972.
  2. Бахрах Д.Н., Серегин А.В. Ответственность за нарушение общественного порядка. тАФ М.: Юрид.лит., 1977.
  3. Коваль Л.В. АдмСЦнСЦстративне право: Курс лекцСЦй. тАФ К.: ВентурСЦ, 1996.
  4. Кодекс УкраСЧни про адмСЦнСЦстративнСЦ правопорушення (станом на 1 серпня 1997 р.). - КиСЧв: Парламентське видавництво, 1997.
  5. Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. тАФ К.: "УкраинатАЭ, 1991.
  6. Севрюгин В.Е. Проблемы административного права: Учебное пособие. тАФ Тюмень: ТГУ, 1994.
  7. Советское административное право: Учебник под ред. П.Т.Василенкова. тАФ М.: Юрид.лит., 1990.
  8. Советское административное право. Части общая и особенная: Учебник под ред. М.И.Еропкина. тАФ К., 1878.
  9. Советское административное право: Учебник под ред. Р.С.Павловского. тАФ К.: "Вища школатАЭ, 1986.
  10. Юридичний словник-довСЦдник / за ред.Ю.С.Шемчушенка. - КиСЧв: Femina, 1996.

1 Коваль Л.В. АдмСЦнСЦстративне право. Курс лекцСЦй. - К.: ВентурСЦ, 1996, с.115.

2 Советское административное право: Учебник под ред. П.Т.Василенкова. - Москва: Юрид.лит.,1990, с.170-171.

3 Бахрах Д.Н., Серёгин А.В. Ответственность за нарушение общественного порядка. Москва: Юрид. лит., 1977, с.23.

4 Севрюгин В.Е. Проблемы административного права. Учебное пособие. - Тюмень: ТВФ МВД РФ, ТГУ, 1994, с.90.

5 Коваль Л.В. АдмСЦнСЦстративне право. Курс лекцСЦй. - К.: ВентурСЦ, 1996, с.116.

6 Коваль Л.В. АдмСЦнСЦстративне право. Курс лекцСЦй. - К.: ВентурСЦ, 1996, с.117.

7 Коваль Л.В. АдмСЦнСЦстративне право. Курс лекцСЦй. - К.: ВентурСЦ, 1996, с.117.

Страницы: Назад 1 Вперед