Правова охорона навколишнього природного середовища

реферат: Административное право

Документы: [1]   Word-32798.doc Страницы: Назад 1 Вперед
План


Вступ


  1. Правова охорона навколишнього природного середовища.


2. Земельний кодекс УкраСЧни про вади земельного фонду


3. СкладовСЦ частини природно-заповСЦдного фонду


4. ПравовСЦ заходи охорони атмосферного повСЦтря тваринного свСЦту.


5. Водний кодекс УкраСЧни


Висновок
Вступ.


ЕкологСЦя тАФ це знання людини про те що СЧСЧ оточуСФ У наш час даний термСЦн мСЦцно закрСЦпився у суспСЦльнСЦй свСЦдомостСЦ. ЕкологСЦя стала одним з основних показникСЦв ставлення полини до життя, навколишнього природного середовища ЕкологСЦчна свСЦдомСЦсть вСЦдображаСФ духовнСЦсть суспСЦльства, його "порозумСЦння» з природою невСЦд СФмною частиною якоСЧ СФ людина.

В екологСЦчних роздумах людини вСЦдбиваСФться рСЦвень СЧСЧ СЦнтелекту, загальноСЧ СЦ професСЦйноСЧ культури. БСЦльшСЦсть людей якСЦ свСЦдомо зараховують себе до прибСЦчникСЦв сучасноСЧ культури вважають що захист довкСЦлля е одним з найбСЦльш важливих завдань сучасних СЦ майбутнСЦх генерацСЦй. Стан природи викликаСФ все бСЦльше занепокоСФння у представникСЦв рСЦзних верств населення.

НинСЦ майже немаСФ свСЦдомоСЧ людини яка не знана б дещо про екологСЦю Для бСЦльшостСЦ населення з нею поСФднана стурбованСЦсть тими негативними наслСЦдками, що спостерСЦгаються у рСЦзних сферах антропогенноСЧ активностСЦ. Як правило, цСЦ наслСЦдки теоретичною основою яких треба вважати так званий антропоцентризм пов'язанСЦ з доведенням до крайньоСЧ межСЦ тих навантажень якСЦ людина покладаСФ на природу. УявляСФться що вже настав час для епохи екiентризму коли не людина повинна диктувати своСЧ умови природСЦ, а природа тАФ людинСЦ. Адже антропоцентризм становить небезпеку для СЦснування людей у глобальному масштабСЦ.

ЕкологСЦчне законодавство тАФ це структура, що об'СФднуСФ екологСЦчнСЦ юридичнСЦ норми рСЦзного рСЦвня СЦ рСЦзноСЧ спрямованостСЦ. Ними можуть бути норми конституцСЦйнСЦ, звичайнСЦ, норми, орСЦСФнтованСЦ на соцСЦальнСЦ вСЦдносини рСЦзного змСЦсту, з приводу охорони рСЦзних природних об'СФктСЦв. Вказане законодавство СФ системою, що маСФ бСЦльш-менш сталий характер. Його реалСЦзацСЦя породжуСФ вСЦдносно сталСЦ правовСЦ вСЦдносини.

Системою екологСЦчного законодавства необхСЦдно вважати цСЦлСЦснСЦсть, яка складаСФться з окремих законодавчих актСЦв, що перебувають мСЦж собою у взаСФмодСЦСЧ. Як правило, екологСЦчний закон дСЦСФ не сам по собСЦ, а у взаСФмовСЦдносинах СЦ на пСЦдставСЦ СЦнших законСЦв, причому не лише екологСЦчного змСЦсту.

ПервСЦсним елементом екологСЦчного законодавства треба вважати його норму. Вона вСЦдСЦграСФ базову роль в системСЦ цього законодавства, оскСЦльки перебуваСФ у найбСЦльш нижчому, фундаментальному рСЦвнСЦ системи.

    ЕкологСЦчнСЦ акти юридичного значення мають рСЦзну юридичну силу залежно вСЦд того, яким державним органом вони прийнятСЦ чи затвердженСЦ. Юридична сила еколоВнгСЦчних актСЦв обумовлюСФться тим, який природний об'СФкт береться державою пСЦд охорону, тобто сила юридичного захисту цього об'СФкта залежить вСЦд його екологСЦчноСЧ цСЦнностСЦ, поширеностСЦ чи, навпаки, помСЦтного зникнення, наслСЦдком чого СФ занесення того або СЦншого об'СФкта до ЧервоноСЧ книги. Проте системний аналСЦз сучасного екологСЦчного законодавства даСФ пСЦдстави для висновку, що юридична сила захисту природних об'СФктСЦв залежить вСЦд мСЦiя цих об'СФктСЦв в системСЦ навколишнього природного середовища та СЧх стану.

Система екологСЦчного законодавства УкраСЧни в основному повинна вСЦдповСЦдати системСЦ екологСЦчного права. Право того чи СЦншого об'СФкта природи визначаСФться його мСЦiем в нСЦй. ВСЦд системи природи залежать система екологСЦчного права а отже, СЦ система екологСЦчного законодавства.

1. Правова охорона навколишнього природного середовища.


Охорона навколишнього середовища здСЦйснюСФться рСЦзними, у тому числСЦ й правовими, засобами. При цьому в правових формах захищаються переважно всСЦ компоненВнти, якСЦ утворюють природне середовище.

Сучасними головними нормативно-правовими актами що регулюють основи органСЦзацСЦСЧ охорони навколишнього приВнродного середовища, СФ Закони УкраСЧни "Про охорону наВнвколишнього природного середовища» вСЦд 25 червня 1991 р., "Про охорону атмосферного повСЦтря» вСЦд 16 жовтВння 1992 р., "Про природно-заповСЦдний фонд УкраСЧни» вСЦд 16 червня 1992 р., "Про тваринний свСЦт» вСЦд 3 березня 1993 р., "Про карантин рослин» вСЦд 30 червня 1993 р та СЦншСЦ. До того ж деякСЦ вСЦдносини у сферСЦ використання СЦ охоВнрони навколишнього природного середовища врегульованСЦ кодексами (земельним, водним, лСЦсовим, про надра), а таВнкож Законами УкраСЧни "Про плату за землю» вСЦд 3 липня 1992 р., "Про ветеринарну медицину» вСЦд 25 червня 1992 р. Важливе значення у вирСЦшеннСЦ цього питання маСФ затверджений Постановою ВерховноСЧ Ради "Порядок обмеВнження, тимчасовоСЧ заборони (зупинення) чи припинення дСЦяльностСЦ пСЦдприСФмств, установ, органСЦзацСЦй СЦ об'СФктСЦв у разСЦ порушення ними законодавства про охорону навкоВнлишнього природного середовища».

РСЦзновидами права природокористування СФ:

Право землекористування, право водокористування, право лСЦсокористування, право користуватися надрами, право коВнристуватися тваринним свСЦтом, право користування природВнно-заповСЦдним фондом.

Право природокористування тАФ це процес рацСЦонального використання людиною природних ресурсСЦв для задоволенВння рСЦзних потреб та СЦнтересСЦв.

НайважливСЦшими принципами природокористування СФ його цСЦльовий характер, плановСЦсть СЦ тривалСЦсть, лСЦцензуванВння, врахування надзвичайного значення у життСЦ суспСЦльства тощо. При цьому видСЦляють такСЦ групи природокористуВнвання, як право загального СЦ спецСЦального використання землСЦ, вод, лСЦсСЦв, надр, тваринного свСЦту та СЦнших природних ресурсСЦв. Суб'СФктами права загального користування приВнродними ресурсами можуть бути, згСЦдно з Законом УкраСЧни "Про охорону навколишнього природного середовища», усСЦ громадяни для задоволення найрСЦзноманСЦтнСЦших потреб СЦ СЦнтересСЦв. Воно здСЦйснюСФться громадянами безкоштовно СЦ безлСЦцензСЦйно, тобто для цього не потрСЦбен вСЦдповСЦдний дозвСЦл уповноважених органСЦв СЦ осСЦб. Загальним СФ, наприкВнлад, використання паркСЦв, скверСЦв, водойм, лСЦсСЦв, збСЦр дикоВнрослих ягСЦд, грибСЦв, горСЦхСЦв СЦ т. СЦн. Право загального прироВндокористування закрСЦплене у ст. 13 КонституцСЦСЧ УкраСЧни:

ВлКожний громадянин маСФ право користуватися природними об'СФктами права "асностСЦ народу вСЦдповСЦдно до закону». ПохСЦдним вСЦд загального природокористування СФ спецСЦальне використання природних ресурсСЦв.

На вСЦдмСЦну вСЦд першого, це використання конкретних природних ресурсСЦв, що здСЦйснюСФться громадянами, пСЦдприСФмствами, установами СЦ органСЦзацСЦями у випадках, коли вСЦдповСЦдна, визначена у законодавствСЦ частина природВнних ресурсСЦв передаСФться СЧм для використання. Як правило, така передача маСФ вартСЦсть СЦ визначена в часСЦ. Надання приВнродних ресурсСЦв вСЦдбуваСФться на основСЦ спецСЦальних доВнзволСЦв тАФ державних актСЦв на право постСЦйного користуванВння.

КрСЦм прав суб'СФктСЦв, як природокористувачСЦв, сучасною юридичною наукою сформованСЦ й СЦнтенсивно розвиваються екологСЦчнСЦ права СЦ обов'язки. Так, у КонституцСЦСЧ УкраСЧни записано, що "кожен маСФ право на безпечне для життя СЦ здоров'я довкСЦлля та на вСЦдшкодуванВння завданоСЧ порушенням цього права шкоди. Кожному гаВнрантуСФться право вСЦльного доступу до СЦнформацСЦСЧ про стан довкСЦлля, про якСЦсть харчових продуктСЦв СЦ предметСЦв побуту, а також право на СЧСЧ поширення». АналогСЦчнСЦ формулювання СФ й у ЗаконСЦ УкраСЧни "Про охорону навколишнього природВнного середовища», бо це право тАФ одне з основних прав люВндини. Цьому праву вСЦдповСЦдаСФ обов'язок держави забезпечуВнвати здСЦйснення санСЦтарно-гСЦгСЦСФнСЦчних заходСЦв, спрямованих на полСЦпшення та оздоровлення навколишнього природного середовища.

УсСЦ екологСЦчнСЦ права громадян захищаються СЦ вСЦдновлюВнються у судовому порядку.

Поряд з правами Закон УкраСЧни "Про охорону навкоВнлишнього природного середовища» передбачаСФ СЦ певнСЦ обов'язки громадян. Так, незалежно вСЦд того, СФ громадяни природокористувачами, чи нСЦ,тАФ вони зобов'язанСЦ берегти природу, рацСЦонально використовувати СЧСЧ запаси, не завдаВнвати шкоди. КрСЦм того, Закон УкраСЧни "Про охорону наВнвколишнього природного середовища» покладаСФ на громаВндян СЦ пСЦдприСФмства, установи й органСЦзацСЦСЧ, як суб'СФктСЦв спеВнцСЦального використання природних ресурсСЦв, спецСЦальнСЦ обов'язки. Так, плата за спецСЦальне природокористування встановлюСФться на основСЦ нормативСЦв плати СЦ лСЦмСЦтСЦв викоВнристання природних ресурсСЦв. ЦСЦ нормативи визначаються з урахуванням розповсюдження природних ресурсСЦв, СЧх якостСЦ, можливостСЦ використання, мСЦiезнаходження, можВнливостСЦ переробки СЦ зберСЦгання вСЦдходСЦв. До того ж суб'СФкти спецСЦального природокористування зобов'язанСЦ сплачувати певнСЦ кошти за забруднення навколишнього природного сеВнредовища, що встановлюються за викиди у атмосферу заВнбруднюючих речовин; скидання забруднюючих речовин на поверхню води, у територСЦальнСЦ СЦ морськСЦ води, а також пСЦд землю.

Контроль у сферСЦ природовикористання СЦ охорони наВнвколишнього природного середовища здСЦйснюСФться шляхом перевСЦрки, нагляду, обстеження, СЦнвентаризацСЦСЧ та експерВнтиз. ВСЦн може здСЦйснюватись як уповноваженими державВнними органами, так СЦ громадськими формуваннями. ДерВнжавний контроль покладаСФться на Ради народних депуВнтатСЦв, державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ та МСЦнСЦстерство охорони наВнвколишнього природного середовища СЦ його органи на мСЦiях.

2. Земельний кодекс УкраСЧни про вади земельного фонду


Земельний Кодекс прийнятий Верховною Радою УкраВнСЧни 13 березня 1992 р.; вСЦн регулюСФ вСЦдносини у сферСЦ викоВнристання СЦ охорони землСЦ.

УсСЦ землСЦ УкраСЧни подСЦляються на:

1) землСЦ сСЦльськогосподарського призначення;

2) землСЦ населених пунктСЦв;

3) землСЦ промисловостСЦ, транспорту, зв'язку, оборони та СЦншого призначення;

4) землСЦ природоохоронного, оздоровчого, рекреацСЦйноВнго та СЦсторико-культурного призначення;

5) землСЦ лСЦсового фонду;

6) землСЦ водного фонду;

7) землСЦ запасу.

ВСЦднесення земель до певноСЧ категорСЦСЧ провадиться вСЦдповСЦдно до СЧх цСЦльового призначення.

У державнСЦй "асностСЦ перебувають усСЦ землСЦ УкраСЧни за винятком земель, переданих у колективну чи приватну "аснСЦсть.                                           -

Суб'СФктами права державноСЧ "асностСЦ на землю вистуВнпають:

1) Верховна Рада УкраСЧни тАФ на землСЦ загальнодержавВнноСЧ "асностСЦ УкраСЧни;

2) Верховна Рада АвтономноСЧ РеспублСЦки КримтАФна землСЦ в межах територСЦСЧ РеспублСЦки, за винятком земель заВнгальнодержавноСЧ "асностСЦ;

3) обласнСЦ, районнСЦ, мСЦськСЦ, селищнСЦ, сСЦльськСЦ Ради наВнродних депутатСЦв тАФ на землСЦ в межах СЧх територСЦй, за виВннятком земель загальнодержавноСЧ "асностСЦ.

ЗемлСЦ, що перебувають у загальнодержавнСЦй "асностСЦ можуть передаватися в колективну або приватну "аснСЦсть СЦ надаватись у користування, у тому числСЦ в оренду. Не моВнжуть передаватися у колективну СЦ приватну "аснСЦсть: землСЦ загального користування населених пунктСЦв, землСЦ гСЦрничо-добувноСЧ промисловостСЦ, СФдиноСЧ енергетичноСЧ та космСЦчноСЧ систем, транспорту, зв'язВнку, оборони; землСЦ природоохоронного, оздоровчого, рекреВнацСЦйного та СЦсторико-культурного призначення; землСЦ лСЦсоВнвого фонду; землСЦ водного фонду; землСЦ сСЦльськогосподарсьВнких науково-дослСЦдних СЦ навчальних закладСЦв.

ОднСЦСФю з форм "асностСЦ на землю СФ колективна "аснСЦсть. Суб'СФктами права колективноСЧ "асностСЦ на земВнлю СФ колективнСЦ сСЦльськогосподарськСЦ пСЦдприСФмства, сСЦльськогосподарськСЦ кооперативи, садСЦвницькСЦ товариства, сСЦльськогосподарськСЦ акцСЦонернСЦ товариства, у тому числСЦ створенСЦ на базСЦ радгоспСЦв та СЦнших державних сСЦльськогосВнподарських пСЦдприСФмств. Розпорядження земельними дСЦлянками, що перебувають у колективнСЦй "асностСЦ, здСЦйснюСФться за рСЦшенням загальних зборСЦв колективу. ЗемлСЦ у колективну "аснСЦсть передаються безкоштовно. Кожний член колективноСЧ "асностСЦ на землю у разСЦ виходу З колективу маСФ право одержати свою частку землСЦ в натурСЦ, яка визначаСФться в порядку, передбаченоВнму Земельним кодексом.

Право приватноСЧ "асностСЦ громадян УкраСЧни на земВнлю означаСФ, що тСЦльки вони мають право на одержання у "аснСЦсть земельних дСЦлянок для: ведення сСЦльськоВнгосподарського господарства; ведення осоВнбистого пСЦдсобного господарства; будСЦвнщтва СЦ обслугоВнвування житлового будинку СЦ господарських будСЦвель: садСЦвництва; дачного СЦ гаражного будСЦвництва.

Громадяни набувають право "асностСЦ на земельнСЦ дСЦлянки у разСЦ: одержання СЧх у спадщину; одержання частВнки землСЦ у спСЦльному майнСЦ подружжя; купСЦвлСЦ-продажу; даВнрування та обмСЦну. Передача земельних дСЦлянок у "аснСЦсть громадян проводиться мСЦiевими Радами народних депуВнтатСЦв за плату або безкоштовно. РЖноземним громадянам та особам без громадянства земельнСЦ дСЦлянки у "аснСЦсть не передаються.

У тимчасове користування на умовах оренди земля наВндаСФться: громадянам УкраСЧни; пСЦдприСФмствам, установам СЦ органСЦзацСЦям; громадським об'СФднанням СЦ оеяСЦгСЦйним органСЦзацСЦям; спСЦльним пСЦдприСФмствам; мСЦжнародним об'СФднанВнням СЦ органСЦзацСЦям з участю украСЧнських та СЦноземних юридичних осСЦб СЦ громадян; пСЦдприСФмствам, що повнСЦстю належать СЦноземним СЦнвесторам; СЦноземним державам; мСЦжнародним органСЦзацСЦям; СЦноземним юридичним особам та особам без громадянства. Орендодавцями землСЦ СФ сСЦльськСЦ, селищнСЦ, мСЦськСЦ, районнСЦ Ради народних депутатСЦв СЦ "асники землСЦ. Земля може надаватися в оренду у коротВнкострокове користування тАФ до трьох рокСЦв СЦ довгострокове тАФ до 50 рокСЦв. Умови викориВнстання землСЦ, строки СЧСЧ використання, плата за оренду землСЦ визначаються за угодою сторСЦн СЦ обумовлюються в договорСЦ. ПСЦсля закСЦнчення строку оренди землСЦ орендар маСФ переВнважне право на вСЦдновлення договору. КрСЦм того, орендарСЦ земельних дСЦлянок сСЦльськогосподарського призначення маВнють переважне право на одержання орендованих земельних дСЦлянок у приватну "аснСЦсть.

3. СкладовСЦ частини природно-заповСЦдного фонду


Природно-заповСЦдний фонд тАФ це дСЦлянки сушСЦ СЦ водноСЧ о простору, природнСЦ комплекси та об'СФкти, якСЦ мають особВнливу природоохоронну, наукову, естетичну та СЦншу цСЦннСЦсть, а тому видСЦленСЦ з метою збереження природного середовиВнща, генофонду тваринного СЦ рослинного свСЦту, пСЦдтримання загального екологСЦчного балансу та екологСЦчноСЧ безпеки УкраСЧни.

До природно-заповСЦдного фонду належать:

1) природнСЦ об'СФктитАФзаповСЦдники, бСЦосфернСЦ заповСЦдВнники, нацСЦональнСЦ природнСЦ парки, заказники, пам'ятки природи, заповСЦднСЦ урочища;

2) штучнСЦ об'СФкти тАФ ботанСЦчнСЦ сади, дендрологСЦчнСЦ парВнки, зоологСЦчнСЦ парки, парки-пам'ятки садово-паркового миВнстецтва.

ПрироднСЦ заповСЦдники, заповСЦднСЦ зони бСЦосферних заВнповСЦдникСЦв, нацСЦональнСЦ парки СФ "аснСЦстю народу УкраСЧни. УсСЦ СЦншСЦ об'СФкти природно-заповСЦдного фонду можуть переВнбувати СЦ в СЦнших формах "асностСЦ. Охорона об'СФктСЦв приВнродно-заповСЦдного фонду забезпечуСФться шляхом встановВнлення заповСЦдного режиму; органСЦзацСЦСЧ систематичних споВнстережень СЦ дослСЦджень; здСЦйснення державного СЦ громадсьВнкого контролю; встановлення пСЦдвищеноСЧ вСЦдповСЦдальностСЦ та СЦн. КрСЦм того, цСЦ об'СФкти можуть використовуватися лише для: природоохоронних, науково-дослСЦдних, оздоровчих та освСЦтньо-виховних цСЦлей. УправлСЦння у сферСЦ охорони приВнродно-заповСЦдного фонду здСЦйснюСФ МСЦнСЦстерство охорони навколишнього природного середовища УкраСЧни та його орВнгани на мСЦiях. БезпосереднСФ управлСЦння бСЦльшСЦстю об'СФктСЦв природно-заповСЦдного фонду здСЦйснюСФться спецСЦаВнльними адмСЦнСЦстрацСЦями, до складу яких входять вСЦдповСЦднСЦ науковСЦ пСЦдроздСЦли, служби охорони, господарського та СЦншого обслуговування. За Законом, право участСЦ в управлСЦннСЦ названими об'СФктами належить СЦ вСЦдповСЦдним об'СФднанням громадян.
4. ПравовСЦ заходи охорони атмосферного повСЦтря тваринного свСЦту.


УправлСЦння у галузСЦ охорони атмосферного повСЦтря здСЦйснюють КабСЦнет МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни, уряд АвтономноСЧ РеспублСЦки Крим, МСЦнСЦстерство охорони навколишнього природного середовища УкраСЧни, МСЦнСЦстерство охорони здоров я УкраСЧни, мСЦiевСЦ органи державноСЧ виконавчоСЧ "аВнди, СЦншСЦ державнСЦ органи. Вони проводять стандартизацСЦю СЦ нормування у галузСЦ охорони атмосферного повСЦтря. ДерВнжавнСЦ стандарти у цСЦй галузСЦ СФ обов'язковими СЦ визначають поняття й термСЦни, режим використання й охорони атмоВнсферного повСЦтря, методи контролю за його станом, вимоги щодо запобСЦгання шкСЦдливому впливу на атмосферне поВнвСЦтря та СЦн. КрСЦм того, встановлюються такСЦ нормативи: екоВнлогСЦчноСЧ безпеки атмосферного повСЦтря; обмежено допустиВнмих викидСЦв забруднюючих речовин СЦ шкСЦдливого впливу фСЦзичних СЦ бСЦологСЦчних факторСЦв стацСЦонарними джерелами; обмеженСЦ нормативи утворення забруднюючих речовин, якСЦ вСЦдводяться в атмосферне повСЦтря; використання атмосферВнного повСЦтря як сировини; концентрацСЦСЧ забруднюючих реВнчовин у вСЦдпрацьованих газах. У зв'язку з СЦснуванням дерВнжавних стандартСЦв СЦ нормативСЦв держава покладаСФ на пСЦдприСФмства, установи СЦ органСЦзацСЦСЧ вСЦдповСЦднСЦ обов'язки. Так, вони зобов'язанСЦ вживати заходСЦв щодо зменшення обВнсягСЦв шкСЦдливих викидСЦв, пСЦдтримувати у справному станСЦ споруди, устаткування й апаратуру для очищення викидСЦв тощо.

ЕкономСЦчний механСЦзм забезпечення охорони атмосферВнного повСЦтря полягаСФ у лСЦмСЦтуваннСЦ, економСЦчному заохоВнченнСЦ СЦ стимулюваннСЦ охорони атмосферного повСЦтря.

Законодавство передбачаСФ, що правопорушеннями у гаВнлузСЦ охорони атмосферного повСЦтря СФ: порушення нормаВнтивСЦв гранично допустимих викидСЦв забруднюючих речовин; перевищення нормативСЦв гранично допустимих рСЦвнСЦв шкСЦдливого впливу фСЦзичних СЦ бСЦологСЦчних факторСЦв; викоВнристання атмосферного повСЦтря як сировини основного виВнробничого призначення без дозволу спецСЦально уповноваВнжених державних органСЦв та СЦн.

Закон регулюСФ вСЦдносини у галузСЦ охорони, викориВнстання СЦ вСЦдтворення тваринного свСЦту, об'СФкти якого переВнбувають у станСЦ природноСЧ волСЦ, у неволСЦ чи в напСЦввСЦльних умовах, на сушСЦ, у водСЦ, грунтСЦ, повСЦтрСЦ, постСЦйно чи тимчаВнсово населяють територСЦю УкраСЧни або належать до приВнродних багатств СЧСЧ континентального шельфу та морськоСЧ економСЦчноСЧ зони. До об'СФктСЦв тваринного свСЦту належать: хордовСЦ, в тому числСЦ хребетнСЦ СЦ безхребетнСЦ тварини в усьоВнму СЧх видовому розмаСЧттСЦ та на всСЦх стадСЦях розвитку, що перебувають у станСЦ природноСЧ волСЦ: частини диких тварин; продукти життСФдСЦяльностСЦ диких тваВнрин; залишки викопних тварин.

Суб'СФктом права загальнодерВнжавноСЧ "асностСЦ на тваринний свСЦт СФ держава в особСЦ ВерВнховноСЧ Ради УкраСЧни. ОкремСЦ об'СФкти тваринного свСЦту моВнжуть бути колективною чи приватною "аснСЦстю.

Основними видами використання об'СФктСЦв тваринного свСЧту законодавство вважаСФ: мисливство; рибальство; викоВнристання об'СФктСЦв тваринного свСЦту у наукових, культурно-освСЦтнСЦх, виховних та естетичних цСЦлях; використання коВнрисних "астивостей життСФдСЦяльностСЦ тварин; використання тварин з метою отримання продуктСЦв СЧх життСФдСЦяльностСЦ; добування диких тварин з метою утримання СЦ розведення в неволСЦ чи в напСЦввСЦльних умовах для комерцСЦйних та СЦнших цСЦлей.

5. Водний кодекс УкраСЧни


Цей кодекс регулюСФ правовСЦ вСЦдносини з метою забезпеВнчення збереження, наукового обгрунтування, рацСЦонального використання вод для потреб населення СЦ галузей еконоСЧ" ки, вСЦдтворення водних ресурсСЦв, охорони вод вСЦд забрудВннення, засмСЦчення та вичерпання, запобСЦгання шкСЦдливим дСЦям вод та лСЦквСЦдацСЦСЧ СЧх наслСЦдкСЦв, полСЦпшення стану водних об'СФктСЦв, а також охорони прав пСЦдприСФмств, установ, оргаВннСЦзацСЦй СЦ громадян на водовикористання. Водний фонд УкраВнСЧни включаСФ усСЦ води (воднСЦ об'СФкти) на територСЦСЧ УкраСЧни. До водного фонду належать:

1. ПоверхневСЦ води: природнСЦ водойми (озера), водото-ки (рСЦчки, струмки), штучнСЦ водойми (водосховища, ставВнки) СЦ канали.

2. ПСЦдземнСЦ води та джерела.

3. ВнутрСЦшнСЦ морськСЦ води та територСЦальне море. УсСЦ спори з питань використання СЦ охорони вод та вСЦдтворення водних ресурсСЦв розглядаються державними органами охоВнрони навколишнього природного середовища, водного госВнподарства, геологСЦСЧ, мСЦiевими Радами народних депутатСЦв, судом, арбСЦтражним судом або третейським судом у порядВнку, встановленому законодавством.Висновок


Неможливо уявити собСЦ людство поза природою, земними умовами його СЦснування. Життя людини тСЦсно вплСЦтаСФться в систему взаСФмозв'язкСЦв явищ природи, що створюють основу людського буття. НавСЦть незначнСЦ змСЦни природних умов: температури, вологостСЦ, атмосферного тиску, хСЦмСЦчного складу повСЦтря, води тощо) впливають на людину.

СьогоднСЦ людство не може вСЦдмовитися вСЦд використання природних ресурсСЦв, якСЦ СФ основою матерСЦального виробництва, але не може й миритися з деградацСЦСФю навВнколишнього природного середовища внаслСЦдок СЦнтенсивноСЧ експлуатацСЦСЧ землСЦ, СЧСЧ надр, водних об'СФктСЦв, лСЦсСЦв, тваринного СЦ рослинного свСЦту. Тому важливим напрямом сучаВнсного соцСЦального регулювання вСЦдносин в сферСЦ взаСФмодСЦСЧ природи РЖ суспСЦльства СФ забезпечення рацСЦонального природокористування. Його метою СФ задоволення матерСЦВнальних потреб суспСЦльства за рахунок наявних СЦ вСЦдновлювальних природних ресурсСЦв, визначення найбСЦльш ефективного, економСЦчно вигСЦдного СЧх використання без заподСЦВняння шкоди для життСФво важливих екологСЦчних СЦнтересСЦв людей.

ЕкологСЦчна функцСЦя держави не повинна  обмежуватися тСЦльки охороною навколишнього природного середовища. Вона полягаСФ, або принаймнСЦ повинна полягати не тСЦльки в охоронСЦ, а й у вСЦдновленнСЦ природи, що постраждала вСЦд людського безглуздя. Ця функцСЦя маСФ непереВнвершено значення, оскСЦльки вСЦд неСЧ залежать здоров'я планети СЦ саме СЦснування людства. З цСЦСФСЧ причини вона маСФ здСЦйснюватись в умовах екстремальностСЦ, якСЦ передбачають надзвичайну напруженСЦсть активностСЦ держави екологСЦчного змСЦсту. Настав час значно посилити "адний характер екологСЦчноСЧ функцСЦСЧ держави.Використана лСЦтература:


  • КонституцСЦйне право - опорнСЦ конспекти.


  • Словник - довСЦдник В.В.Молдовом В.Ф.Мелащенко

              КиСЧв "ЮманатАЭ 1996 р.


  • "Основи конституцСЦйного права УкраСЧнитАЭ

         Державний украСЧнський педагогСЦчний унСЦверситет СЦм. Драгоманова

              КиСЧв 1997 р., за редакцСЦСФю АПрН, професора В.В.Копейчикова


  • "ЕкологСЦчне правотАЭ  В.РЖ.Андрейцев

              КиСЧв "ВентурСЦтАЭ 1996 р.


  • "Основи держави СЦ праватАЭ навчальний посСЦбник

          А.М.КолорСЦй СЦ А.Ю.ОлСЦйник

              КиСЧв "ЛибСЦдьтАЭ 1997 р.   ст.112 - 123.

Страницы: Назад 1 Вперед