Областные госадминистрации как субъекты административного права Украины

реферат: Административное право

Документы: [2]   Tema7 - Oblastni_derzh_adm.doc Tema7_титульний.doc Страницы: Назад 1 Вперед

ОбласнСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ як субтАЩСФкти адмСЦнСЦстративного права


Вступ..................................................................................................................................тАжтАжтАж..

2

1. Поняття, призначення та принципи дСЦяльностСЦ обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ.....

4

2. Види повноваженнь обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ.

Характеристика повноваженнь обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ у сферСЦ забезпечення законностСЦ, прав СЦ свобод громадян..................................................................9

3. ВСЦдносини обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ з органами мСЦiевого самоврядування.

14

Висновки.........................................................................................................................................

19

ПерелСЦк використаноСЧ лСЦтератури та нормативних джерел..................................................

20Вступ

Насамперед, лише зауважимо, що становлення суверенноСЧ незалежноСЧ УкраСЧни та  швидка змСЦна полСЦтичних, соцСЦально-економСЦчних умов розвитку держави СЦ суспСЦльства - все це обумовлюСФ, не тСЦльки перманентний, а й СЦнтенсивний правотворчий процес, у тому числСЦ СЦ в областСЦ адмСЦнСЦстративного законодавства. Наприклад,  введення в дСЦю Закону УкраСЧни "Про мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ" № 586-14  вСЦд 09 квСЦтня 1999р.,  спричинило  за собою вСЦдмСЦну чотирьох попереднСЦх УказСЦв Президента у цСЦСФСЧ сферСЦ (у тому числСЦ Указ № 760/95 вСЦд 21.08.1995р.). У свою чергу, останнСЦ змСЦни до вищеназваного Закону були затвердженСЦ РСЦшенням КонституцСЦйного Суду лише 4 грудня 2001р.

Тепер до головного.  Учбовою метою даноСЧ роботи СФ  розкриття теми "обласних державних адмСЦнСЦстрацСЦй як субтАЩСФктСЦв адмСЦнСЦстративного праватАЭ. Тому, спочатку, слСЦд  визначитись з деякими базовими термСЦнами, предметом та обтАЩСФктом дослСЦдження.

          Варто зауважити, що адмСЦнСЦстративне право - це самостСЦйна галузь правовоСЧ системи УкраСЧни. ГалузСЦ права вСЦдрСЦзняються друг вСЦд друга по предмету СЦ методу правового регулювання.  Зокрема, цивСЦльному праву "астиве регулювання цивСЦльних правовСЦдносин (майнових СЦ зв'язаних з ними особистих немайнових прав), карному праву - регулювання вСЦдносин, зв'язаних зСЦ злочином СЦ покаранням.  КонституцСЦйне право, як  провСЦдна гаВнлузь, "закрСЦплюСФ основнСЦ принципи органСЦзацСЦСЧ та функцСЦонування виконавчоСЧ "ади, мСЦiе СЧСЧ суб'СФктСЦв у державному механСЦзмСЦ, правовСЦ основи СЧх форВнмування СЦ взаСФмовСЦдносин з суб'СФктами СЦнших гСЦлок СФдиноСЧ державноСЧ "ади; права СЦ свободи людини СЦ громадянина, значна частина яких практично реалСЦзуСФться у сферСЦ дерВнжавного управлСЦння. Отже, норми конституцСЦйного права СФ основою для вироблення адмСЦнСЦстративно-правових нормАдмСЦнСЦстративне право СЧх деталСЦзуСФ СЦ конкретизуСФ. При цьому воно визначаСФ правовий механСЦзм реалСЦзацСЦСЧ прав СЦ свобод громадян, компетенцСЦю рСЦзних ланок системи виВнконавчоСЧ "ади; адмСЦнСЦстративно-правовий статус конкретВнних учасникСЦв управлСЦнських вСЦдносин СЦ адмСЦнСЦстративно-правовСЦ засоби СЧх захисту; форми СЦ методи державно-управВнлСЦнськоСЧ дСЦяльностСЦ, основи СЧСЧ галузевоСЧ СЦ мСЦжгалузевоСЧ, регСЦональноСЧ СЦ мСЦiевоСЧ органСЦзацСЦСЧ тощотАЭ1.

"Сам термСЦн "адмСЦнСЦстративне" у перекладСЦ з латинськоСЧ означаСФ "управлСЦння". Тому словосполучення "адмСЦнСЦстраВнтивне право" цСЦлком закономСЦрно можна трактувати як "управлСЦнське право"i

.  РЖншими словами, адмСЦнСЦстративне право це тАУ "регулятор суспСЦльних вСЦдносин, що складаються у сферСЦ публСЦчного (державного) управлСЦннятАЭ.

       У широкому значеннСЦ термСЦн "управлСЦннятАЭ, як "дСЦяльнСЦсть по керСЦвництву або впливутАЭ, включаСФ такСЦ  компоненти:  субтАЩСФкт, обтАЩСФкт, керуючий вплив, зворотнСЦ звтАЩязки.

СутнСЦстю управлСЦння СФ вплив субтАЩСФкта на обтАЩСФкт, змСЦна обтАЩСФкта по уявленню субтАЩСФкта (змСЦна поведСЦнки обтАЩСФкта, яка вигСЦдна субтАЩСФкту).  "Суб'СФкти управлСЦння через волю впливаВнють на поведСЦнку, а через поведСЦнку тАФ на суспСЦльнСЦ вСЦдноВнсини та соцСЦальнСЦ процеси. ЗвСЦдси випливаСФ, що управлСЦнВння СФ способом (формою) реалСЦзацСЦСЧ (прояву) "адитАЭ1.

У даному випадку "субтАЩСФктом адмСЦнСЦстративного праватАЭ виступаСФ "обласна державна адмСЦнСЦстрацСЦятАЭ.  РЗСЧ поняття, призначення, та принципи дСЦяльностСЦ  будуть складати предмет дослСЦдження цСЦСФСЧ курсовоСЧ роботи, а обтАЩСФктом дослСЦдження  стануть тСЦ самСЦ соцСЦальнСЦ (суспСЦльнСЦ)  вСЦдносини якСЦ пСЦдлягають регулюванню.

У самому широкому розумСЦннСЦ, "обласна державна адмСЦнСЦстрацСЦятАЭ здСЦйснюСФ виконавчу "аду у вСЦдповСЦднСЦй територСЦальнСЦй одиницСЦ (областСЦ) УкраСЧни. "Виконавча "адатАЭ, яка СФ органСЦчною складовою соцСЦальВнноСЧ "ади, водночас маСФ перелСЦк певних специфСЦчних ознак, таких як:  виконавчо-розВнпорядчий характер; пСЦдзаконнСЦсть; масштабнСЦсть СЦ унСЦВнверсальнСЦсть; СЦСФрархСЦчнСЦсть;  безпосередньо органСЦзуюВнчий характер. 

"Масштаби функцСЦонування виконавчоСЧ "ади СФ найВнбСЦльшими у державСЦ. До сфери СЧСЧ безпосереднього вСЦдання належать величезнСЦ правовСЦ, СЦнформацСЦйнСЦ, економСЦчнСЦ, технСЦчнСЦ, СЦдеологСЦчнСЦ, органСЦзацСЦйнСЦ та СЦншСЦ ресурси. ВикоВннавча "ада спираСФться на значнСЦ територСЦСЧ та контингенти людей, збройнСЦ сили, спецСЦалСЦзованСЦ примусовСЦ установи тощо. РЖншими словами, у нСЦй сконцентрована фактична державна мСЦцьтАЭ1.

Так як виконавчою "адою охоплюСФться найширша сфера вСЦдВнносин у державСЦ, ми розглянемо лише ту частину вищеназваноСЧ сфери вСЦдносин, у який дСЦСФ (функцСЦонуСФ) "обласна державна адмСЦнСЦстрацСЦятАЭ.1. Поняття, призначення та принципи дСЦяльностСЦ обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ.

Перш за все, щоб дослСЦдити  предмет роботи  "поняття, призначення та принципи дСЦяльностСЦ обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧтАЭ,  нам,  потрСЦбно звернутися  до РоздСЦлу VI, Основного Закону - КонституцСЦСЧ УкраСЧни ii

,  пСЦд назвою "КабСЦнет МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни та СЦншСЦ ограни виконавчоСЧ "адитАЭ, який мСЦстить статтСЦ 118 та 119, де визначаСФться загальний статус, основнСЦ функцСЦСЧ та принципи дСЦяльностСЦ  органСЦв виконавчоСЧ "ади на мСЦiях. 

       В цСЦлому, можна сказати, що обласна державна адмСЦнСЦстрацСЦя СФ складовою частиною СЦСФрархСЦСЧ державного апарату, який "представляСФ собою систему органСЦв, за допомогою яких здСЦйснюСФться державна "ада, виконуються основнСЦ функцСЦСЧ, досягаються цСЦлСЦ та завдання, що стоять перед державою на рСЦзних етапах СЧСЧ розвиткутАЭiii

.

За допомогою обласних СЦ районних адмСЦнСЦстрацСЦй,  дСЦючих за територСЦальним принципом, вищСЦ за  державною СЦСФрархСЦСФю органи виконавчоСЧ "ади УкраСЧни (Президент, Уряд (КМУ), "мСЦнСЦстерства та СЦншСЦ центральнСЦ органи виконавчоСЧ "адитАЭ1

) можуть здСЦйснювати своСЧ функцСЦСЧ у сферСЦ державного управлСЦння на мСЦiях. ОбласнСЦй, КиСЧвськСЦй та СевастопольськСЦй мСЦськСЦй дерВнжавнСЦй адмСЦнСЦстрацСЦСЧ пСЦдпорядковуються вСЦдповСЦдно районВннСЦ, районнСЦ у мСЦстах КиСФвСЦ та СевастополСЦ державнСЦ адмСЦВннСЦстрацСЦСЧ.

Так за змСЦстом СтаттСЦ 118 КонституцСЦСЧ УкраСЧни випливаСФ,  що  "виконавчу "аду в областях СЦ районах, мСЦстах КиСФвСЦ та СевастополСЦ здСЦйснюють мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ. ОсобливостСЦ здСЦйснення виконавчоСЧ "ади у мСЦстах КиСФвСЦ та СевастополСЦ визначаються окремими законами УкраСЧни.

Склад мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй формують голови мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй.

Голови мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй призначаються на посаду СЦ звСЦльняються з посади Президентом УкраСЧни за поданням КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни.

Голови мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй при здСЦйсненнСЦ своСЧх повноважень вСЦдповСЦдальнСЦ перед Президентом УкраСЧни СЦ КабСЦнетом МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни, пСЦдзвСЦтнСЦ та пСЦдконтрольнСЦ органам виконавчоСЧ "ади вищого рСЦвня.

МСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ пСЦдзвСЦтнСЦ СЦ пСЦдконтрольнСЦ радам у частинСЦ повноважень, делегованих СЧм вСЦдповСЦдними районними чи обласними радами.

МСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ пСЦдзвСЦтнСЦ СЦ пСЦдконтрольнСЦ органам виконавчоСЧ "ади вищого рСЦвня.

РСЦшення голСЦв мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй, що суперечать КонституцСЦСЧ та законам УкраСЧни, СЦншим актам законодавства УкраСЧни, можуть бути вСЦдповСЦдно до закону скасованСЦ Президентом УкраСЧни, або головою мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ вищого рСЦвня.

Обласна чи районна рада може висловити недовСЦру головСЦ вСЦдповСЦдноСЧ мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ, на пСЦдставСЦ чого Президент УкраСЧни приймаСФ рСЦшення СЦ даСФ обТСрунтовану вСЦдповСЦдь.

Якщо недовСЦру головСЦ районноСЧ чи обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ висловили двСЦ третини депутатСЦв вСЦд складу вСЦдповСЦдноСЧ ради, Президент УкраСЧни приймаСФ рСЦшення про вСЦдставку голови мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧтАЭ. [2, РоздСЦл VI]

Стаття 119 КонституцСЦСЧ даСФ визначення основним функцСЦям або призначенню мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй, до яких також входять СЦ обласнСЦ:

"МСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ на вСЦдповСЦднСЦй територСЦСЧ забезпечують:

 1. виконання КонституцСЦСЧ та законСЦв УкраСЧни, актСЦв Президента УкраСЧни, КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни, СЦнших органСЦв виконавчоСЧ "ади;
 2. законнСЦсть СЦ правопорядок; додержання прав СЦ свобод громадян;
 3. виконання державних СЦ регСЦональних програм соцСЦально-економСЦчного та культурного розвитку, програм охорони довкСЦлля, а в мСЦiях компактного проживання корСЦнних народСЦв СЦ нацСЦональних меншин СХ також програм СЧх нацСЦонально-культурного розвитку;
 4. пСЦдготовку та виконання вСЦдповСЦдних обласних СЦ районних бюджетСЦв;
 5. звСЦт про виконання вСЦдповСЦдних бюджетСЦв та програм;
 6. взаСФмодСЦю з органами мСЦiевого самоврядування;
 7. реалСЦзацСЦю СЦнших наданих державою, а також делегованих вСЦдповСЦдними радами повноваженьтАЭ.


ОкрСЦм цього, дСЦяльнСЦсть обласних  адмСЦнСЦстрацСЦй регламентуСФться, на основСЦ та вСЦдповСЦдно до  КонституцСЦСЧ,  Законом УкраСЧни "Про мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ"586-14  вСЦд 09 квСЦтня 1999р.iv

, який визначаСФ органСЦзацСЦю,  повноваження та порядок дСЦяльностСЦ мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй. Стаття 3 цього Закону3 закрСЦпляСФ принципи дСЦяльностСЦ    мСЦiевих  державних  адмСЦнСЦстрацСЦй. Так "мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ дСЦють на засадах:     

вСЦдповСЦдальностСЦ перед людиною СЦ державою за свою дСЦяльнСЦсть;

верховенства права;

законностСЦ;

прСЦоритетностСЦ прав людини;

гласностСЦ;

поСФднання державних СЦ мСЦiевих СЦнтересСЦв.

       Зазначимо,  що наведенСЦ принципи дСЦяльностСЦ мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ СФ невСЦдтАЩСФмною  частиною СЦ базуються на узагальненнСЦ, дСЦючих у державСЦ юридичних правил або на принципах  державного управлСЦння, як на позитивних закономСЦрностях, пСЦзнаних наукою СЦ практиВнкою та  закрСЦплених у правових нормах.

       ВСЦдповСЦдно до класифСЦкацСЦСЧ  пана Колпакова В.К.,  прийнято видСЦляти такСЦ групи принципСЦв державного управлСЦння:

1) соцСЦально-полСЦтичнСЦ тАФ демократизм, участь населення в управлСЦнськСЦй дСЦяльностСЦ держави (народнСЦсть); рСЦвнопВнравнСЦсть осСЦб рСЦзних нацСЦональностей; рСЦвнСЦсть усСЦх перед законом; законнСЦсть; гласнСЦсть СЦ врахування громадськоСЧ думки; об'СФктивнСЦсть;

2) органСЦзацСЦйнСЦ принципи побудови апарату державного управлСЦння тАФ галузевий, функцСЦональний, територСЦальний;

3) органСЦзацСЦйнСЦ принципи функцСЦонування (дСЦяльностСЦ) апарату державного управлСЦння тАФ нормативнСЦсть дСЦяльносВнтСЦ, СФдиноначальностСЦ, колегСЦальнСЦсть, подСЦл управлСЦнськоСЧ працСЦ; вСЦдповСЦдальнСЦсть за прийнятСЦ рСЦшення, оперативна самостСЦйнСЦсть.

       СоцСЦально-полСЦтичнСЦ принципи тАФ це найзагальнСЦшСЦ принВнципи державно-управлСЦнськоСЧ  сфери. Вони поширюються на всСЦ види виконавчо-розпорядчоСЧ дСЦяльностСЦ та всСЦ фунВнкцСЦонуючСЦ в державСЦ управлСЦнськСЦ структури, у тому числСЦ СЦ на обласнСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ.  Принципи цСЦСФСЧ групи, як правило,  закрСЦплюються у нормативному поВнрядку. Багато з них мСЦститься у КонституцСЦСЧ УкраСЧни (вони дСЦстали назву конституцСЦйних) та в СЦнших законодавчих актах.

       Особливе мСЦiе серед усСЦх принципСЦв державного упВнравлСЦння належить принципу законностСЦ. Стаття 1 КонВнституцСЦСЧ визначаСФ УкраСЧну як правову державу, ст. 8 закрСЦпВнлюСФ як державний принцип верховенства права (розумСЦСФться, з одного боку,  як верховенство КонституцСЦСЧ стосовно всСЦх СЦнших законСЦв СЦ пСЦдзаконних актСЦв, а з СЦншого, як прихильнСЦсть "ади СЦ громадян законам СЦ нормам дСЦючого внутрСЦшньодержавного СЦ мСЦжнародного права), а статтСЦ 6 СЦ 19 встановлюють, що органи законодавчоСЧ, виконавчоСЧ та судовоСЧ гСЦлок "ади здСЦйснюють своСЧ повноваження у встаВнновлених цСЦСФю КонституцСЦСФю межах СЦ вСЦдповСЦдно до закоВннСЦв УкраСЧни. Це означаСФ, що суворе й неухильне додержанВння законСЦв СЦ пСЦдзаконних актСЦв тАФ це СФдино припустимий варСЦант дСЦяльностСЦ державних структур, посадових осСЦб, орВнганСЦв мСЦiевого самоврядування, об'СФднань громадян, СЦнВнших суб'СФктСЦв права.  Додержання законностСЦ необхСЦдно розглядати як найважливСЦшу умову СЦ неодмСЦнну основу ефективного функцСЦонування управлСЦнського апаВнрату, забезпечення правового порядку в нашСЦй державСЦ.

       Отже, додержання принципу законностСЦ у державному управлСЦннСЦ  вСЦдносно обласних державних адмСЦнСЦстрацСЦй передбачаСФ:

тАв дСЦяльнСЦсть (функцСЦонування)  виключно в межах правових приписСЦв;

тАв утворення управлСЦнських органСЦв на пСЦдставСЦ суворого додержання чинного законодавства;

тАв високу свСЦдомСЦсть СЦ диiиплСЦнованСЦсть службовцСЦв обласних держаних адмСЦнСЦстрацСЦй.

       ЗаконнСЦсть як найважливСЦший принцип дСЦяльностСЦ обласних  державних адмСЦнСЦстрацСЦй  фСЦкВнсуСФться у вСЦдповСЦдних нормативних документах (перш за все КонституцСЦСЧ та Закону "Про мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧтАЭ), якСЦ визначають СЧх правоВнвий статус та повноваження як суб'СФктСЦв державного управлСЦння.

       З СЦншого боку, обласнСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ, повиннСЦ дотримуватись принципа вСЦдповСЦдальностСЦ перед людиною СЦ державою за свою дСЦяльнСЦсть.  Насамперед,  тому що КонституцСЦя УкраСЧни проголошуСФ: "держава вСЦдповСЦдаСФ перед люВндиною за свою дСЦяльнСЦстьтАЭ(ст. 3); а також, тому що,  порушення чинного законодавства тягне за собою юридичну вСЦдповСЦдальнСЦсть, а незнання заВнконСЦв не звСЦльняСФ вСЦд неСЧ (ст. 68).

       Реальне здСЦйснення демократичних перетворень, вдосВнконалення управлСЦнських процесСЦв вСЦдповСЦдно до вимог доВнкументСЦв про адмСЦнСЦстративну реформу, забезпечення в державСЦ справжньоСЧ законностСЦ та реального правового поВнрядку можливСЦ лише в умовах широкоСЧ гласностСЦ та врахуВнвання громадськоСЧ думки. Цей принцип мСЦстить три взаСФмопов'язанСЦ та взаСФмозумовленСЦ компоненти. По-перше, тАФ широка гласнСЦсть; по-друге, тАФ громадська думка щодо функцСЦонування суб'СФктСЦв державного управлСЦння; по-третСФ, тАФ широке СЧСЧ урахування пСЦд час вироблення управлСЦнських рСЦшень.

       ГласнСЦсть даСФ змогу громадянам бачити механСЦзм форВнмування СЦ реалСЦзацСЦСЧ державно-керуючого впливу та протСЦВнкання всСЦх управлСЦнських процесСЦв.

       Громадська думка вСЦдображаСФ уявлення (оцСЦнки, суВндження) найактивнСЦшоСЧ частини населення щодо ефекВнтивностСЦ, корисностСЦ, правильностСЦ управлСЦнських рСЦшень. Вона СФ масивом СЦнформацСЦСЧ для суб'СФктСЦв державного управлСЦння.

       Урахування громадськоСЧ думки тАФ це канал зворотного зв'язку в системСЦ державного управлСЦння, використання СЦнформацСЦйного масиву для вироблення СЦ прийняття найВнбСЦльш обТСрунтованих та ефективних управлСЦнських рСЦшень.

       Держава забезпечуСФ додержання даного принципу двоВнма способами.

По-перше, вона вимагаСФ вСЦд державних органСЦв гласВнностСЦ й вСЦдкритоСЧ для широкоСЧ громадськостСЦ дСЦяльностСЦ. Так, у ЗаконСЦ УкраСЧни вСЦд 23 вересня 1997 р. "Про порядок висвСЦтлення дСЦяльностСЦ органСЦв державноСЧ "ади та органСЦв мСЦiевого самоврядування в УкраСЧнСЦ засобами масовоСЧ СЦнВнформацСЦСЧ"9 СФ норма, яка зобов'язуСФ цСЦ органи забезпечувати журналСЦстам вСЦльний доступ до СЦнформацСЦСЧ щодо своСФСЧ дСЦВняльнСЦсть, а також надавати СЧСЧ засобам масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ у повному обсязСЦ (стаття 2).

       По-друге, держава стимулюСФ прагнення населення до висловлювання суджень щодо дСЦяльностСЦ органСЦв державВнноСЧ "ади СЦ мСЦiевого самоврядування, а також пСЦдприВнСФмств, установ, органСЦзацСЦй. Так, закрСЦплене у КонституцСЦСЧ право громадян УкраСЧни брати участь в управлСЦннСЦ державВнними справами (ст. 38) передбачаСФ СЧх СЦнформованСЦсть про стан справ у цСЦй сферСЦ та спонукаСФ до активних дСЦй, спрямованих на його полСЦпшення. Ця норма конкретизоВнвана в ЗаконСЦ "Про звернення громадян", в УказСЦ ПрезиВндента УкраСЧни вСЦд 19 березня 1997 р. "Про заходи щодо заВнбезпечення конституцСЦйних прав громадян на звернення" та в СЦнших актах.

       Стаття 3 КонституцСЦСЧ проголошуСФ, що "Права СЦ свободи людини та СЧх гарантСЦСЧ визначають змСЦст СЦ спрямованСЦсть дСЦяльностСЦ держави.... Утвердження СЦ забезпечення прав СЦ свобод людини СФ головним обов'язком державитАЭ. ЗмСЦст цСЦСФСЧ закрСЦпленоСЧ правовоСЧ норми, у поСФднаннСЦ з вищеописаним принципом гласностСЦ, у свою чергу,  сприяСФ втСЦленню принципа  прСЦоритетностСЦ прав людини у дСЦяльностСЦ обласних держадмСЦнСЦстрацСЦй.

       Дотримання встановлених КонституцСЦСФю УкраСЧни виВнмог щодо територСЦальноСЧ органСЦзацСЦСЧ "ади на мСЦiях  передбачаСФ поСФднання державних СЦ мСЦiевих СЦнтересСЦв. РЖншою мовою, поСФднання прямого державного управлСЦння на регСЦональному рСЦвнСЦ з мСЦiевим самоврядуванням виступаСФ ще одним провСЦдним принципом дСЦяльностСЦ обласних державних адмСЦнСЦстрацСЦй СЦ маСФ конкретний вираз у делегуваннСЦ повноважень. ДелегованСЦ повноваження  -  це "повноваження  органСЦв  виконавчоСЧ "ади,  наданСЦ органам мСЦiевого самоврядування законом,  а  також повноваження  органСЦв  мСЦiевого  самоврядування,  якСЦ передаються вСЦдповСЦдним мСЦiевим державним адмСЦнСЦстрацСЦям за рСЦшенням районних, обласних рад2тАЭ.

       Додержання цих нормативно закрСЦплених принципСЦв дСЦяльностСЦ даСФ змогу найбСЦльш ефективно використовувати потенцСЦал  мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй  СЦ сприяСФ  прийВнняттю правильних управлСЦнських рСЦшень, заВнстосуванню правових управлСЦнських дСЦй, ефективному контролю СЦ виконавськСЦй диiиплСЦнСЦ.    

Розкривши  в цСЦлому тему поняття, призначення, та принципи дСЦяльностСЦ обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ, ми можемо перейти до розгляду наступного пункту.


2. Види повноважень обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ. 

Характеристика повноважень обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ у сферСЦ забезпечення законностСЦ, прав СЦ свобод громадян.

РоздСЦл 3, Закону УкраСЧни "Про мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧтАЭ пСЦд назвою "КОМПЕТЕНЦРЖЯ МРЖСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМРЖНРЖСТРАЦРЖЙтАЭ складаСФться з двох Глав, що описують основнСЦ види повноважень. РЗх можна, умовно,  подСЦлити на:  загальнСЦ повноваження,  галузевСЦ повноваження, та, окремо, права мСЦiевих  держадмСЦнСЦстрацСЦй.

Глава 1 окреслюСФ коло повноважень обласних та районних адмСЦнСЦстрацСЦй. Так згСЦдно зСЦ ст. 13 "до вСЦдання мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй у межах СЦ формах, визначених КонституцСЦСФю СЦ  законами  УкраСЧни,  належить  вирСЦшення питань:

     1) забезпечення законностСЦ,  охорони прав,  свобод СЦ законних СЦнтересСЦв громадян;

     2) соцСЦально-економСЦчного розвитку вСЦдповСЦдних територСЦй;

     3) бюджету, фСЦнансСЦв та облСЦку;

     4) управлСЦння майном, приватизацСЦСЧ та пСЦдприСФмництва;

     5) промисловостСЦ,   сСЦльського   господарства,   будСЦвництва, транспорту СЦ зв'язку;

     6) науки,  освСЦти,  культури, охорони здоров'я, фСЦзкультури СЦ спорту, сСЦм'СЧ, жСЦнок, молодСЦ та неповнолСЦтнСЦх;

     7) використання землСЦ, природних ресурсСЦв, охорони довкСЦлля;

     8) зовнСЦшньоекономСЦчноСЧ дСЦяльностСЦ;

     9) оборонноСЧ роботи та мобСЦлСЦзацСЦйноСЧ пСЦдготовки;

     10) соцСЦального  захисту,  зайнятостСЦ  населення,  працСЦ   та заробСЦтноСЧ плати.

     МСЦiевСЦ державнСЦ  адмСЦнСЦстрацСЦСЧ  вирСЦшують  й  СЦншСЦ  питання, вСЦднесенСЦ законами до СЧх повноваженьтАЭ.

РегламентуСФться коло питань, повтАЩязаних зСЦ здСЦйсненням мСЦiевими  державними  адмСЦнСЦстрацСЦями повноважень СЦнших органСЦв (ст. 14), здСЦйсненням   державного    контролю    мСЦiевими    державними адмСЦнСЦстрацСЦями (ст. 16), а також з об'СФктами    управлСЦння    мСЦiевих    державних  адмСЦнСЦстрацСЦй (ст. 15).

       ПерелСЦк основних галузевих повноважень мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй наводиться у ГлавСЦ 2, РоздСЦлу 3, Закону УкраСЧни "Про МДАтАЭ4. До них належать:

- повноваження   в  галузСЦ  соцСЦально-економСЦчного розвитку (ст. 17).

- повноваження в галузСЦ бюджету та фСЦнансСЦв (ст. 18).

- повноваження   в   галузСЦ   управлСЦння   майном, приватизацСЦСЧ та пСЦдприСФмництва (ст. 19).

- повноваження    в    галузСЦ     мСЦстобудування, житлово-комунального господарства,  побутового, торговельного обслуговування,  транспорту  СЦ зв'язку (ст. 20).

- повноваження в  галузСЦ  використання  та  охорони  земель, природних ресурсСЦв СЦ охорони довкСЦлля (ст. 21).

- повноваження  в  галузСЦ  науки,  освСЦти,  охорони здоров'я, культури,    фСЦзкультури    СЦ   спорту,  материнства СЦ дитинства, сСЦм'СЧ та молодСЦ (ст. 22).

- повноваження в галузСЦ соцСЦальн. забезпечення та соцСЦального захисту населення (ст. 23).

- повноваження в галузСЦ зайнятостСЦ населення, працСЦ та заробСЦтноСЧ плати (ст. 24).

- повноваження    в    галузСЦ    мСЦжнародних   та   зовнСЦшньоекономСЦчних вСЦдносин (ст. 26).

- повноваження в галузСЦ оборонноСЧ роботи (ст. 27).

- здСЦйснення повноважень, делегованих СЧм обласними СЦ районними  радами (ст. 29).

Окремим видом повноважень СФ права мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй, закрСЦпленСЦ  Статтею 28, Закону УкраСЧни "Про МДАтАЭ4, якСЦ виступають ТСрунтом (основою)  для реалСЦзацСЦСЧ наданих повноважень. Так мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ мають право:

     1) проводити  перевСЦрки  стану додержання КонституцСЦСЧ УкраСЧни та законСЦв УкраСЧни,  СЦнших актСЦв законодавства органами  мСЦiевого самоврядування та СЧх посадовими особами,  керСЦвниками пСЦдприСФмств, установ,  органСЦзацСЦй, СЧх фСЦлСЦалСЦв та вСЦддСЦлень незалежно вСЦд форм "асностСЦ  СЦ  пСЦдпорядкування  по напрямах,  визначених статтею 16

цього Закону;

     2) залучати вчених, спецСЦалСЦстСЦв, представникСЦв громадськостСЦ до проведення перевСЦрок,  пСЦдготовки СЦ розгляду питань, що входять до компетенцСЦСЧ мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй;

     3) одержувати вСЦдповСЦдну статистичну СЦнформацСЦю та СЦншСЦ  данСЦ вСЦд  державних  органСЦв  СЦ  органСЦв  мСЦiевого самоврядування,  СЧх посадових  осСЦб,  полСЦтичних  партСЦй,  громадських  СЦ   релСЦгСЦйних органСЦзацСЦй,  пСЦдприСФмств,  установ та органСЦзацСЦй,  СЧх фСЦлСЦалСЦв СЦ

вСЦддСЦлень незалежно вСЦд форм "асностСЦ;

     4) давати згСЦдно  з  чинним  законодавством  обов'язковСЦ  для виконання    розпорядження    керСЦвникам   пСЦдприСФмств,   установ, органСЦзацСЦй, СЧх фСЦлСЦалСЦв та вСЦддСЦлень незалежно вСЦд форм "асностСЦ СЦ  громадянам  з контрольованих питань,  порушувати питання про СЧх вСЦдповСЦдальнСЦсть у встановленому законом порядку;

     5) здСЦйснювати СЦншСЦ функцСЦСЧ СЦ повноваження  згСЦдно  з  чинним законодавством.

До повноважень в  галузСЦ  забезпечення  законностСЦ, правопорядку, прав СЦ свобод громадян, згСЦдно зСЦ статтею 25 належать:

    1) забезпечення   виконання  КонституцСЦСЧ  та  законСЦв  УкраСЧни, рСЦшень КонституцСЦйного Суду  УкраСЧни,  актСЦв  Президента  УкраСЧни, КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни, СЦнших органСЦв державноСЧ "ади;

     2) забезпечення  здСЦйснення  заходСЦв  щодо  охорони громадськоСЧ безпеки, громадського порядку, боротьби зСЦ злочиннСЦстю;

     3) забезпечення розгляду  звернень  громадян  та  СЧх  об'СФднань, контролюСФ стан цСЦСФСЧ роботи в органах мСЦiевого самоврядування,  на пСЦдприСФмствах,  в  органСЦзацСЦях  СЦ  установах,   розташованих   на вСЦдповСЦднСЦй територСЦСЧ;

     4) здСЦйснення  заходСЦв щодо органСЦзацСЦСЧ правового СЦнформування СЦ виховання населення;

     5) розгляд питань СЦ внесення  пропозицСЦй  про  нагородження державними  нагородами  УкраСЧни;  (Пункт 5 статтСЦ 25 СЦз змСЦнами, внесеними   згСЦдно   СЦз   Законом  N  2419-III  (  2419-14  )  вСЦд 17.05.2001)

     6) забезпечення  виконання   актСЦв   законодавства   з   питань громадянства,  пов'язаних  з  перебуванням  СЦноземцСЦв  та осСЦб без громадянства,  сприяння органам внутрСЦшнСЦх справ у додержаннСЦ правил паспортноСЧ системи;

     7) проведення роботи,  пов'язаноСЧ з розробленням та здСЦйсненням заходСЦв щодо розмСЦщення,  працевлаштування, соцСЦально-побутового СЦ медичного обслуговування бСЦженцСЦв,  а також депортованих осСЦб, якСЦ добровСЦльно повертаються в регСЦони СЧх колишнього проживання;

     8) забезпечення  виконання  законодавства   щодо   нацСЦональних меншин СЦ мСЦграцСЦСЧ, про свободу думки СЦ слова, свободу свСЦтогляду СЦ вСЦросповСЦдання;

     9) оголошення  у  разСЦ  стихСЦйного  лиха,  аварСЦй,   катастроф, епСЦдемСЦй,   епСЦзоотСЦй,   пожеж,  СЦнших  надзвичайних  подСЦй  зони надзвичайноСЧ ситуацСЦСЧ; здСЦйснення передбачених законодавством заходи, пов'язаних  з пСЦдтриманням у них громадського порядку,  врятуванням життя людей, захистом СЧх здоров'я СЦ прав, збереженням матерСЦальних цСЦнностей;

     10)  сприяння дСЦяльностСЦ аварСЦйно-рятувальних служб за мСЦiем СЧх дислокацСЦСЧ,  пСЦд час прямування до зон надзвичайних ситуацСЦй та пСЦд час лСЦквСЦдацСЦСЧ надзвичайних ситуацСЦй,  зокрема  у  поданнСЦ  СЧм необхСЦдних транспортних та СЦнших матерСЦальних засобСЦв СЦ послуг;

(Статтю  25  доповнено  пунктом  10 згСЦдно СЦз Законом N 2470-III ( 2470-14 ) вСЦд 29.05.2001)

     11) участь  у  вирСЦшеннСЦ  питань  проведення  виборСЦв СЦ референдумСЦв та адмСЦнСЦстративно-територСЦального  устрою  у  межах, визначених законодавством;

     12) розгляд   справ  про  адмСЦнСЦстративнСЦ  правопорушення, вСЦднесенСЦ  до  СЧСЧ  вСЦдання,  утворення  адмСЦнСЦстративних  комСЦсСЦй  та координування СЧх дСЦяльностСЦ;

     13) здСЦйснення управлСЦння архСЦвною справою.


Характеризуючи цСЦ повноваження  у сферСЦ забезпечення законностСЦ, прав СЦ свобод громадян, насамперед, варто зауважити, що згСЦдно з конституцСЦйно закрСЦпленими принципами вСЦдповСЦдальностСЦ  держави перед люВндиною за свою дСЦяльнСЦсть та головним обов'язком держави забезпечувати права СЦ свободи людини (ст. 3), законнСЦсть у дСЦяльностСЦ обласних  державних адмСЦнСЦстрацСЦй  повинна виявлятиВнся у такому виглядСЦ:

а) всСЦ рСЦшення, що приймаються, повиннСЦ вСЦдповСЦдати чинному законодавству;

б) рСЦшення, що приймаються, не повиннСЦ виходити за межСЦ повноважень обласних держадмСЦнСЦстрацСЦй, тобВнто вони можуть прийматися тСЦльки з питань, що вСЦднесенСЦ до СЧх компетенцСЦСЧ;

в) усСЦ рСЦшення повиннСЦ прийматися у такоВнму порядку СЦ таких формах, якСЦ вСЦдповСЦдають нормативним приписам;

г) взаСФмовСЦдносини обласних держадмСЦнСЦстрацСЦй з недержавними структурами, громадянами та СЧх об'СФднаннями, а також СЦнВншими громадськими формуваннями (органами самоорганСЦзаВнцСЦСЧ населення) здСЦйснюються у межах взаСФмних прав СЦ обов'язкСЦв, якСЦ визначенСЦ на законних пСЦдставах.

Велике значення для ефективного виконання вимог пСЦдпункту 4 статтСЦ 25 Закону4 у сферСЦ забезпечення прав СЦ свобод громадян маСФ правова культура посадових осСЦб, правосвСЦдомСЦсть, заснованСЦ на визнаннСЦ абсолютноСЧ цСЦнВнностСЦ основних прав людини. Велике значення маСФ добре здСЦйснюване переконання, а також вмСЦло органСЦзоване заохочення.

У звтАЩязку з пСЦдпунктом 12 статтСЦ 25, треба також зауважити, що повноваження органСЦв СЦ посадових осСЦб, що розгляВндають справи про адмСЦнСЦстративнСЦ правопорушення, мСЦсВнтяться в КпАП УкраСЧни, а ст. 222 Кодексу визначаСФ, зокреВнма, категорСЦСЧ справ, пСЦдвСЦдомчСЦ органам внутрСЦшнСЦх справ (мСЦлСЦцСЦСЧ); а ст. 214 розмежовуСФ компетенцСЦю органСЦв, що уповноваженСЦ розглядати справи про адмСЦнСЦстративнСЦ праВнвопорушення тощо.

Щодо забезпечення розгляду  звернень  громадян (СЧх обтАЩСФднань) та  контролю за  станом цСЦСФСЧ роботи в органах мСЦiевого самоврядування,  на пСЦдприСФмствах,  в  органСЦзацСЦях  СЦ  установах,   розташованих  на територСЦСЧ областей, ще "КонцепцСЦя адмСЦнСЦстративноСЧ реформитАЭ3

передбачала право на позасудовий захист  прав СЦ свобод громадян,  порушуваних органами виконавчоСЧ "ади,  що повинно реалСЦзовуватися шляхом подання адВнмСЦнСЦстративноСЧ скарги до вищого у порядку пСЦдлеглостСЦ орВнгану виконавчоСЧ "ади (посадовоСЧ особи).

Окремо, хоча це й виходить за рамки теми цСЦСФСЧ курсовоСЧ роботи,  але стосуСФться захисту законностСЦ, а  також прав СЦ свобод громадян,  дозволю собСЦ висловити особисту думку. 

ВСЦдсутнСЦсть незалежних адмСЦнСЦстративних судСЦв, якСЦ б розлядали виключно справи  вСЦдносно взаСФмодСЦСЧ представникСЦв "ади (держави)  та СЧСЧ громадян,  позбавляСФ нашу краСЧну  бСЦльш ефективного механСЦзму встановлення СЦ регламентацСЦСЧ таких взаСФмовСЦдносин у суспСЦльствСЦ, за яких кожнСЦй людинСЦ було б гарантовано реальне додержання СЦ охорона приналежних СЧй прав СЦ свобод у сферСЦ виконавчоСЧ "аВнди, а також бСЦльш ефективний захист у випадках СЧхнього поруВншення.


НаприкСЦнцСЦ цього роздСЦлу, треба сказати, що поняття повноважень  щСЦльно стикуСФться з поняттям  взаСФмодСЦСЧ  (вСЦдносин) обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ з СЦншими субтАЩСФктами держави, серед яких, наприклад, органи мСЦiевого самоврядування тощо.  Розглянемо це питання  у наступнСЦй частинСЦ цСЦСФСЧ роботи.

  


3. ВСЦдносини обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ з органами мСЦiевого самоврядування.

ЦСЦ вСЦдносини  регулюються кСЦлькома нормативно-правовими актами, серед яких найголовнСЦшСЦ: КонституцСЦя2, Закони УкраСЧни "Про мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧтАЭ4 та "Про мСЦiеве самоврядуваннятАЭv

.

       На вСЦдмСЦну вСЦд втратившого чиннСЦсть "ПоложеннятАЭ4

, де передбачались дуже  вагомСЦ  та широкСЦ контрольнСЦ повноваження (пункт 8 "ПоложеннятАЭ) глав обласних  держадмСЦнСЦстрацСЦй по зупиненню, скасуванню (аж до звернення в прокуратуру) рСЦшень мСЦiевих Рад, виконавчих комСЦтетСЦв мСЦiевого самоврядування та СЧх голСЦв, "якщо вони суВнперечать КонституцСЦСЧ УкраСЧни, законам УкраСЧни, указам СЦ розпорядженням Президента УкраСЧни,...тАЭ, дСЦючи у сьогодення Закони регулюють цСЦ вСЦдносини бСЦльш зважено та детально.

Так стаття 20 Закону "Про мСЦiеве самоврядуваннятАЭ5  передбачаСФ можливСЦсть здСЦйснення державного контролю за дСЦяльнСЦстю  органСЦв  СЦ  посадових  осСЦб мСЦiевого  самоврядування  лише на пСЦдставСЦ,  в межах повноважень та у  спосСЦб,  що  передбаченСЦ  КонституцСЦСФю  та законами  УкраСЧни, СЦ який  не  повинен призводити до втручання органСЦв державноСЧ  "ади  чи  СЧх  посадових  осСЦб  у  здСЦйснення  органами мСЦiевого самоврядування наданих СЧм "асних повноважень.

Як вже згадувалось ранСЦше,  мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ та ограни мСЦiевого самоврядування керуються принципом делегування повноважень у вСЦдносинах мСЦж собою. ЗгСЦдно зСЦ  статтею 44 Закону "Про мСЦiеве самоврядуваннятАЭ районнСЦ,   обласнСЦ  ради  делегують  вСЦдповСЦдним  мСЦiевим державним адмСЦнСЦстрацСЦям такСЦ повноваження:

1) пСЦдготовка  СЦ  внесення  на  розгляд ради проектСЦв програм соцСЦально-економСЦчного та культурного розвитку вСЦдповСЦдно  районСЦв СЦ   областей,   цСЦльових  програм  з  СЦнших  питань,  а  в  мСЦiях компактного проживання нацСЦональних  меншин  -  також  програм  СЧх

нацСЦонально-культурного    розвитку,    проектСЦв   рСЦшень,   СЦнших матерСЦалСЦв  з  питань,  передбачених  цСЦСФю  статтею;  забезпечення виконання рСЦшень ради;

2) пСЦдготовка пропозицСЦй до програм соцСЦально-економСЦчного та культурного  розвитку  вСЦдповСЦдно  областей  та  загальнодержавних програм   економСЦчного,   науково-технСЦчного,    соцСЦального    та культурного розвитку УкраСЧни;

3) забезпечення  збалансованого  економСЦчного  СЦ  соцСЦального розвитку    вСЦдповСЦдноСЧ    територСЦСЧ,   ефективного   використання природних, трудових СЦ фСЦнансових ресурсСЦв;

4) пСЦдготовка  СЦ  подання  до  вСЦдповСЦдних органСЦв виконавчоСЧ "ади фСЦнансових показникСЦв СЦ  пропозицСЦй  до  проекту  Державного бюджету УкраСЧни;

5) сприяння СЦнвестицСЦйнСЦй  дСЦяльностСЦ  на  територСЦСЧ  району, областСЦ;

6) об'СФднання  на  договСЦрних  засадах  коштСЦв   пСЦдприСФмств, установ та органСЦзацСЦй,  розташованих на вСЦдповСЦднСЦй територСЦСЧ,  СЦ населення, а також бюджетних коштСЦв на будСЦвництво, реконструкцСЦю, ремонт  та  утримання  на  пайових  засадах  об'СФктСЦв соцСЦальноСЧ СЦ виробничоСЧ СЦнфраструктури,  шляхСЦв мСЦiевого значення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

7) залучення в порядку,  встановленому законом,  пСЦдприСФмств, установ та органСЦзацСЦй,  якСЦ не належать до комунальноСЧ "асностСЦ, до  участСЦ  в  обслуговуваннСЦ  населення  вСЦдповСЦдноСЧ   територСЦСЧ, координацСЦя цСЦСФСЧ роботи;

8) затвердження   маршрутСЦв   СЦ   графСЦкСЦв   руху   мСЦiевого пасажирського транспорту незалежно вСЦд форм "асностСЦ,  узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) пСЦдготовка  питань  про визначення у встановленому законом порядку територСЦСЧ,  вибСЦр,  вилучення (викуп) СЦ надання землСЦ  для мСЦстобудСЦвних потреб, визначених мСЦстобудСЦвною документацСЦСФю;

10) органСЦзацСЦя охорони,  реставрацСЦСЧ,  використання пам'яток СЦсторСЦСЧ     та    культури,    архСЦтектури    СЦ    мСЦстобудування, палацово-паркових,  паркових  та  садибних  комплексСЦв,  природних заповСЦдникСЦв мСЦiевого значення;

11) пСЦдготовка висновкСЦв щодо проектСЦв мСЦiевих мСЦстобудСЦвних програм  вСЦдповСЦдних  адмСЦнСЦстративно-територСЦальних  одиниць,  що затверджуються сСЦльськими, селищними, мСЦськими радами;

12) видача    вСЦдповСЦдно    до   законодавства   забудовникам архСЦтектурно-планувальних   завдань   та   технСЦчних    умов    на проектування,   будСЦвництво,   реконструкцСЦю  будинкСЦв  СЦ  споруд, благоустрСЦй територСЦй та надання дозволу на проведення цих робСЦт;

13) забезпечення  вСЦдповСЦдно до законодавства розвитку науки, усСЦх видСЦв освСЦти, охорони здоров'я, культури, фСЦзичноСЧ культури СЦ спорту,   туризму;   сприяння  вСЦдродженню  осередкСЦв  традицСЦйноСЧ народноСЧ  творчостСЦ,  нацСЦонально-культурних  традицСЦй  населення,

художнСЦх    промислСЦв    СЦ   ремесел,   роботСЦ   творчих   спСЦлок, нацСЦонально-культурних товариств,  асоцСЦацСЦй, СЦнших громадських та неприбуткових  органСЦзацСЦй,  якСЦ  дСЦють  у  сферСЦ освСЦти,  охорони здоров'я, культури, фСЦзичноСЧ культури СЦ спорту, сСЦм'СЧ та молодСЦ;

14) пСЦдготовка СЦ подання на затвердження ради пропозицСЦй щодо органСЦзацСЦСЧ  територСЦй  СЦ  об'СФктСЦв   природно-заповСЦдного   фонду мСЦiевого  значення  та  СЦнших територСЦй,  що пСЦдлягають особливСЦй охоронСЦ; внесення пропозицСЦй до вСЦдповСЦдних державних органСЦв щодо оголошення  природних  та  СЦнших  об'СФктСЦв,  що  мають екологСЦчну, СЦсторичну,  культурну або наукову цСЦннСЦсть, пам'ятками СЦсторСЦСЧ або культури, якСЦ охороняються законом;

15) здСЦйснення необхСЦдних заходСЦв щодо  лСЦквСЦдацСЦСЧ  наслСЦдкСЦв екологСЦчних катастроф, стихСЦйного лиха, епСЦдемСЦй, епСЦзоотСЦй, СЦнших надзвичайних ситуацСЦй, СЦнформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робСЦт пСЦдприСФмств, установ та органСЦзацСЦй, а також населення;

16) координацСЦя  на вСЦдповСЦднСЦй територСЦСЧ дСЦяльностСЦ мСЦiевих землевпорядних органСЦв;

17) здСЦйснення контролю за використанням коштСЦв, що надходять у   порядку   вСЦдшкодування   втрат    сСЦльськогосподарського    СЦ лСЦсогосподарського виробництва, пов'язаних СЦз вилученням (викупом) земельних дСЦлянок.

КрСЦм повноважень, зазначених у частинСЦ першСЦй цСЦСФСЧ статтСЦ (ст. 44), обласнСЦ  ради  делегують  обласним  державним  адмСЦнСЦстрацСЦям такСЦ повноваження:

1) визначення   вСЦдповСЦдно   до  закону  розмСЦру  вСЦдрахувань пСЦдприСФмствами,  установами  та  органСЦзацСЦями,  що  надходять  на розвиток шляхСЦв загального користування в областСЦ;

2) погодження   у   випадках,   передбачених    законом, з вСЦдповСЦдними  сСЦльськими,  селищними,  мСЦськими радами питань щодо розподСЦлу коштСЦв за використання природних ресурсСЦв, якСЦ надходять до фондСЦв охорони навколишнього природного середовища;

3) пСЦдготовка  проектСЦв  рСЦшень  про  вСЦднесення   лСЦсСЦв   до категорСЦСЧ захисностСЦ,  а також про подСЦл лСЦсСЦв за розрядами такс у випадках СЦ порядку, передбачених законом;

4) прийняття  у  встановленому  законом  порядку  рСЦшень  про заборону   використання   окремих  природних  ресурсСЦв  загального користування;

5) визначення вСЦдповСЦдно до законодавства режиму використання територСЦй рекреацСЦйних зон;

6) затвердження  для  пСЦдприСФмств,  установ  та  органСЦзацСЦй, розташованих  на  вСЦдповСЦднСЦй територСЦСЧ,  лСЦмСЦтСЦв викидСЦв СЦ скидСЦв забруднюючих речовин у довкСЦлля та лСЦмСЦтСЦв розмСЦщення  вСЦдходСЦв  у випадках, передбачених законом.

У свою чергу, стаття 29 Закону УкраСЧни "Про МДАтАЭ4 нормативно закрСЦпляСФ  здСЦйснення  мСЦiевими  державними адмСЦнСЦстрацСЦями повноважень, делегованих СЧм обласними СЦ районними  радами    "вСЦдповСЦдно   до КонституцСЦСЧ  УкраСЧни  в  обсягах СЦ межах,  передбачених статтею 44 Закону УкраСЧни   "Про   мСЦiеве    самоврядування    в    УкраСЧнСЦ" ( 280/97-ВР )тАЭ.

КрСЦм того, стаття 34  Закону "Про МДАтАЭ4 безпосередньо регулюСФ вСЦдносини  мСЦiевих  державних  адмСЦнСЦстрацСЦй   з обласними та районними радами.

Так мСЦiевСЦ державнСЦ   адмСЦнСЦстрацСЦСЧ   здСЦйснюють   повноваження, делегованСЦ СЧм вСЦдповСЦдними обласними, районними радами.

Делегування радами     повноважень     мСЦiевим     державним адмСЦнСЦстрацСЦям      супроводжуСФться      передачею     фСЦнансових, матерСЦально-технСЦчних  та  СЦнших  ресурсСЦв,  необхСЦдних   для   СЧх здСЦйснення.

МСЦiевСЦ державнСЦ  адмСЦнСЦстрацСЦСЧ  пСЦдзвСЦтнСЦ  та  пСЦдконтрольнСЦ вСЦдповСЦдним радам у частинСЦ делегованих повноважень.

Голови мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй мають  право  вносити на   розгляд  вСЦдповСЦдних  рад  питання,  пов'язанСЦ  з  виконанням делегованих повноважень, та СЦншСЦ пропозицСЦСЧ.

Голови обласних державних адмСЦнСЦстрацСЦй мають право дорадчого голосу  на  засСЦданнях  обласних  рад.  Голови  районних державних адмСЦнСЦстрацСЦй мають право дорадчого голосу на засСЦданнях  районних рад.

Голови мСЦiевих   державних  адмСЦнСЦстрацСЦй  щорСЦчно  звСЦтують перед вСЦдповСЦдними радами  з  питань  виконання  бюджету,  програм соцСЦально-економСЦчного   та   культурного   розвитку  територСЦй  СЦ делегованих повноважень.

Обласна та районна  ради  можуть  висловити  недовСЦру  головСЦ вСЦдповСЦдноСЧ мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ,  на пСЦдставСЦ чого, з урахуванням  пропозицСЦй  органу  виконавчоСЧ  "ади  вищого  рСЦвня, Президент   УкраСЧни   приймаСФ   рСЦшення  СЦ  даСФ  вСЦдповСЦднСЦй  радСЦ обТСрунтовану вСЦдповСЦдь.

Якщо недовСЦру   головСЦ   обласноСЧ   чи   районноСЧ   державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ  висловили  двСЦ третини вСЦд складу вСЦдповСЦдноСЧ ради, Президент УкраСЧни приймаСФ вСЦдставку  голови  вСЦдповСЦдноСЧ  мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ.

Також, стаття 35 Закону "Про МДАтАЭ4 визначаСФ вСЦдносини  мСЦiевих  державних  адмСЦнСЦстрацСЦй  з органами мСЦiевого самоврядування  територСЦальних  громад СЦ СЧх посадовими особами. За змСЦстом статтСЦ, "мСЦiевСЦ державнСЦ   адмСЦнСЦстрацСЦСЧ   на  вСЦдповСЦднСЦй  територСЦСЧ  взаСФмодСЦють  з  сСЦльськими,  селищними  СЦ  мСЦськими   радами,   СЧх виконавчими органами та сСЦльськими, селищними СЦ мСЦськими головами, сприяють  у  здСЦйсненнСЦ   ними   "асних   повноважень   мСЦiевого самоврядування,   зокрема   у   вирСЦшеннСЦ   питань   економСЦчного, соцСЦального  та  культурного   розвитку   вСЦдповСЦдних   територСЦй, змСЦцнення    матерСЦальноСЧ    та    фСЦнансовоСЧ    бази    мСЦiевого самоврядування,   контролюють   виконання   наданих   СЧм   законом повноважень органСЦв виконавчоСЧ "ади,  розглядають та враховують у своСЧй   дСЦяльностСЦ   пропозицСЦСЧ   депутатСЦв,   органСЦв   мСЦiевого самоврядування та СЧх посадових осСЦб.

     У разСЦ розгляду мСЦiевою державною адмСЦнСЦстрацСЦСФю питань, якСЦ зачСЦпають СЦнтереси мСЦiевого самоврядування, про це повСЦдомляСФться заздалегСЦдь    вСЦдповСЦдним   органам   мСЦiевого   самоврядування.

Представники цих органСЦв та посадовСЦ особи  територСЦальних  громад мають   право  брати  участь  у  розглядСЦ  таких  питань  мСЦiевою державною адмСЦнСЦстрацСЦСФю, висловлювати зауваження СЦ пропозицСЦСЧ.

     Голови мСЦiевих  державних  адмСЦнСЦстрацСЦй,   СЧх   заступники, керСЦвники  управлСЦнь,  вСЦддСЦлСЦв  та  СЦнших структурних пСЦдроздСЦлСЦв мСЦiевоСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ або СЧх представники  мають  право бути  присутнСЦми на засСЦданнях органСЦв мСЦiевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються СЧх компетенцСЦСЧ.

     МСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ не мають  права  втручатися  у здСЦйснення органами мСЦiевого самоврядування "асних повноважень.

     Для здСЦйснення     спСЦльних    програм    мСЦiевСЦ    державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ та органи мСЦiевого самоврядування  можуть  укладати договори, створювати спСЦльнСЦ органи та органСЦзацСЦСЧтАЭ.

З СЦншого боку, вСЦдповСЦдно до Закону "Про мСЦiеве самоврядування в УкраСЧнСЦ" виконавчим комСЦтетам мСЦських рад делегованСЦ деякСЦ повноваження органСЦв виконавчоСЧ "ади. На пСЦдставСЦ п. 2 ст. 11 цього Закону виконавчСЦ комСЦтети пСЦд час здСЦйсВннення делегованих СЧм повноважень пСЦдконтрольнСЦ вСЦдпоВнвСЦдним органам виконавчоСЧ "ади. Це означаСФ, що вони реалСЦзують певний обсяг виконавчоСЧ "ади, тобто належать до СЧСЧ суб'СФктСЦв.

Тобто, повноваження делегуються взаСФмно, не тСЦльки вСЦд органСЦв мСЦiевого самоврядування, а й до них, що сприяСФ збалансованому поСФднанню загально державних СЦ мСЦiевих  СЦнтересСЦв.

Висновки


Таким чином,  з приводу обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ,  можна зробити наступнСЦ короткСЦ висновки: 

 • Обласна державна адмСЦнСЦстрацСЦя СФ одним СЦз субтАЩСФктСЦв адмСЦнСЦстративного (державно-управлСЦнського) права, тому що, здСЦйснюСФ дСЦяльнСЦсть по управлСЦнню соцСЦальними вСЦдносинами, вСЦднесеними до СЧСЧ компетенцСЦСЧ законодавством УкраСЧни;
 • Поняття, правовий статус, повноваження, призначення СЦ принципи дСЦяльностСЦ  обласноСЧ державноСЧ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ закрСЦплено в КонституцСЦСЧ2, та вСЦдповСЦдних Законах УкраСЧни. Насамперед, це Закони  "Про мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧтАЭ4 та "Про мСЦiеве самоврядовання в УкраСЧнСЦтАЭ5, оскСЦльки вони закрСЦпляють основний розподСЦл виконавчоСЧ "ади на мСЦiях.
 • Обласна державна адмСЦнСЦстрацСЦя СФ складовою ланкою СЦСФрархСЦСЧ державноСЧ "ади СЦ  здСЦйснюСФ виконавчу "аду вСЦдповСЦдно до адмСЦнСЦстративно-територСЦальнго подСЦлу УкраСЧни.
 • Вона покликана захищати права СЦ заВнконнСЦ СЦнтереси громадян та держави, забезпечувати комВнплексний соцСЦально-економСЦчний розвиток територСЦСЧ та реалСЦзацСЦю державноСЧ полСЦтики у визначених законодавВнством сферах управлСЦння.
 • Обласна державна адмСЦнСЦстрацСЦя дСЦСФ на засадах законностСЦ, гласностСЦ, поСФднання загальнодержавних СЦ мСЦiевих СЦнтеВнресСЦв, взаСФмодСЦСЧ з вСЦдповСЦдними представницькими органаВнми та органами мСЦiевого самоврядування.ПерелСЦк використаноСЧ лСЦтератури та нормативних джерел.


1 ЗгСЦдно з статтею 31, ЗУ №586-14 вСЦд 09.04.1999р. правлСЦння, вСЦддСЦли  та  СЦншСЦ  структурнСЦ пСЦдроздСЦли мСЦiевих державних адмСЦнСЦстрацСЦй пСЦдзвСЦтнСЦ  та  пСЦдконтрольнСЦ  вСЦдповСЦдним мСЦнСЦстерствам, СЦншим центральним органам виконавчоСЧ "адитАЭ.

2 ЗУ "Про мСЦiеве самоврядування в УкраСЧнСЦтАЭ № 280-97-ВР вiд 21_05_1997

3 Затверджена Указом Президента "Про заходи щодо впровадження КонцепцСЦСЧ адмСЦнСЦстративноСЧ реформи в УкраСЧнСЦтАЭ 810-98 в 22/07/1998р.


4 "Положення про обласну, КиСЧвську, Севастопольську мСЦську державну адмСЦнСЦстрацСЦю та Положення про районну, районну у мСЦстах КиСФвСЦ та СевастополСЦ державну адмСЦнСЦстрацСЦютАЭ , затверджене Указом Президента 760-95, 21-08-1995. (Указ 760-95  втратив чиннСЦсть на пСЦдставСЦ Указу Президента N218/2002 вСЦд 05.03.2002р.)i  Колпаков В. К., АдмСЦнСЦстративне право УкраСЧни, ПСЦдручник, КиСЧв, ЮрСЦнком РЖнтер,

1999р.

ii  КонституцСЦя УкраСЧни: Прийнята на п'ятСЦй сесСЦСЧ ВерховВнноСЧ Ради УкраСЧни 28 червня 1996 р. // ВСЦдомостСЦ ВерховноСЧ Ради УкраСЧни (далСЦ - ВВР). - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

iii Загальна ТеорСЦя держави та права, АкадемСЦчний курс, Том 1. ТеорСЦя государства, пСЦд редакцСЦею Марченко В.Н., Московський державний унСЦверситет, 1998р., Стр. 159.

iv Закон УкраСЧни "Про мСЦiевСЦ державнСЦ адмСЦнСЦстрацСЦСЧ" № 586-14  вСЦд 09 квСЦтня 1999р., ВСЦдомостСЦ ВерховноСЧ Ради (ВВР), 1999, № 20-21, ст.190.

v Закон УкраСЧни "Про мСЦiеве самоврядування в УкраСЧнСЦтАЭ № 280-97-ВР вiд 21/05/1997р.


6 Указ Президента  "Про визнання такими, що втратили чиннСЦсть, деяких указСЦв Президента УкраСЧнитАЭ№ 218/2002 ВавСЦд 05.03.2002р.


7 Указ Президента "Про заходи щодо впровадження КонцепцСЦСЧ адмСЦнСЦстративноСЧ реформи в УкраСЧнСЦтАЭ № 810-98 вiд 22/07/1998р.


8  Указ Президента "Про Положення про обласну, КиСЧвську, Севастопольську мСЦську державну адмСЦнСЦстрацСЦю та Положення про районну, районну у мСЦстах КиСФвСЦ та СевастополСЦ державну адмСЦнСЦстрацСЦютАЭ, № 760-95 , 21-08-1995р.


9   Закон УкраСЧни  "Про порядок висвСЦтлення дСЦяльностСЦ органСЦв державноСЧ "ади та органСЦв мСЦiевого самоврядування в УкраСЧнСЦ засобами масовоСЧ СЦнВнформацСЦСЧ" №539/97-ВР вСЦд 23 вересня 1997р.


10  Постанова КМУ "Про порядок державноСЧ реСФстрацСЦСЧ суб'СФктСЦв пСЦдприСФмницькоСЧ дСЦяльностСЦтАЭ , №740-98-п  вСЦд 25 травня 1998р.
Страницы: Назад 1 Вперед