ВСЦйна в РЖраку та ЗМРЖ

курсовая работа: Журналистика

Документы: [1]   Word-104319.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МСЦнСЦстерство освСЦти СЦ науки УкраСЧни

ЛьвСЦвський нацСЦональний унСЦверситет СЦм. РЖвана ФранкаКафедра зарубСЦжноСЧ

преси та СЦнформацСЦСЧ


ВСЦйна в РЖраку та ЗМРЖ

Курсова робота

студента III курсу заочного навчання

АнатолСЦя Мельника

ссылка на сайт удаленаspan>


Науковий керСЦвник:

доц. Лильо Т.Я.ЛьвСЦв - 2005

ЗМРЖСТ


ВСТУП........................................................................................................ст. 3-4

ОСНОВНА ЧАСТИНА.............................................................................ст. 5-15

1.1 Головне визначення поняття тАЮмиротворчостСЦтАЭ та

першоджерело невСЦрноСЧ поСЦнформованостСЦ журналСЦстСЦв,

а вСЦд того усього суспСЦльства......................................................... ст. 5-6

1.2 Суперечливе висвСЦтлення миротворчостСЦ у ЗМРЖ.....................ст. 6-8

1.3 Спроба вСЦднайти справжню причину перебування

украСЧнських вСЦйськ в РЖраку та головний принцип СЦлюстрацСЦСЧ

нового близькосхСЦдного конфлСЦкту у ЗМРЖ................................... ст. 8-11

1.4 ВСЦдверте СЦгнорування ЗМРЖ потенцСЦйноСЧ загрози

здСЦйснення терористичних актСЦв помсти на

територСЦСЧ УкраСЧни........................................................................... ст. 11-13

1.5. ОсновнСЦ аспекти погляду на конфлСЦктну соцСЦальну ситуацСЦю,

до якоСЧ призвела байдужСЦсть та необСЦзнанСЦсть, а також

заангажованСЦсть ЗМРЖ...................................................................... ст. 13-15


ВИСНОВОК............................................................................................. ст. 16-17

Список використаноСЧ лСЦтератури............................................................ ст. 18

ПерелСЦк матерСЦалСЦв, доданих до курсовоСЧ роботи (додатки) ............... ст. 19ДОДАТКИ.................................................................................................ст. 20-30ВСТУП

       Головним завданням засобСЦв масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ (ЗМРЖ) СФ правдиве СЦнформування широких мас населення про подСЦСЧ у свСЦтСЦ та в суспСЦльствСЦ.

РЖсторично склалось так, що вСЦйна завжди була невСЦдтАЩСФмною складовою СЦснування людства. Причини вСЦйни СФ рСЦзними, але вСЦйна, незалежно вСЦд причин, завжди залишаСФться катастрофою. РЖ правдиве висвСЦтлення цього явища у ЗМРЖ повинно займати головне мСЦiе у СЦнформацСЦйнСЦй полСЦтицСЦ держави. На прикладСЦ вСЦйни в РЖраку ми розглянемо проблему обтАЩСФктивного висвСЦтлення СЧСЧ в украСЧнських та свСЦтових ЗМРЖ. Але передусСЦм кСЦлька основних визначень СЦз вчення теорСЦСЧ та практики журналСЦстськоСЧ творчостСЦ.

ЛСЦтературна майстернСЦсть у журналСЦстицСЦ, за визначенням професора Здоровеги В.Й. (1) - тАЮце вмСЦння оперативно вСЦдгукуватись на актуальнСЦ питання, глибоко СЦ компетентно проникати в суть суспСЦльних подСЦй СЦ явищ, правдиво узагальнюючи СЧх з позицСЦй групових, державних, загальнолюдських СЦнтересСЦв, смСЦливо, аргументовано, цСЦкаво СЦ переконливо втСЦлювати "аснСЦ думки СЦ думки спСЦврозмовникСЦв у стислСЦй СЦ досконалСЦй формСЦ, домагаючись при цьому певних духовних СЦ практичних результатСЦвтАЭ. 

       тАЮПравдивСЦсть, обтАЩСФктивнСЦсть - найсуттСФвСЦший принцип журналСЦстики.

Та вСЦд проголошення цСЦСФСЧ засади демократичноСЧ журналСЦстики до СЧСЧ реалСЦзацСЦСЧ - дистанцСЦя досить солСЦдна. Щоб бути правдивою, журналСЦстицСЦ потрСЦбнСЦ обтАЩСФктивнСЦ передумови: полСЦтичнСЦ, економСЦчнСЦ, правовСЦ. Вони вивчаються, аналСЦзуються у процесСЦ розгляду мСЦiя СЦ ролСЦ ЗМРЖ у полСЦтичнСЦй структурСЦ суспСЦльства, СЧх функцСЦй СЦ принципСЦв.тАЭ

       Виходячи з цих визначень ми вже можемо зробити деякСЦ попереднСЦ висновки та обТСрунтувати вступ до нашого дослСЦдження.

       У висвСЦтленнСЦ вСЦтчизняними СЦ провСЦдними захСЦдними ЗМРЖ подСЦй СЦракськоСЧ вСЦйни ми не бачимо нСЦ обтАЩСФктивностСЦ, нСЦ правдивостСЦ, нСЦ професСЦйноСЧ вСЦдстороненостСЦ. Переважна бСЦльшСЦсть повСЦдомлень передусСЦм виражаСФ офСЦцСЦйну позицСЦю урядСЦв - СЦнСЦцСЦаторСЦв цСЦСФСЧ вСЦйни - США та ВеликобританСЦСЧ.

       Повертаючись до думки професора Здоровеги, мусимо констатувати, що державнСЦ СЦнтереси домСЦнують над загальнолюдськими. Чому це вСЦдбуваСФться? МаСФмо надСЦю, що механСЦзм такого спотворення основного принципу журналСЦстики буде якщо не розкрито, то хоча б чСЦтко показано у ходСЦ нашого дослСЦдження.

Отже, актуальнСЦсть нашого дослСЦдження визначаСФться такими основними чинниками:

 1. УкраСЧнський вСЦйськовий контингент перебуваСФ на територСЦСЧ РЖраку (цей фактор можна вважати головним, що не потребуСФ доведення)
 2. БСЦльшСЦсть краСЧн, що також розмСЦстили там своСЧ вСЦйська, були СЦ СФ жертвами терористичних актСЦв помсти, що призвели до загибелСЦ невинних людей;
 3. УкраСЧнське суспСЦльство в цСЦлому не вбачаСФ в цьому нСЦякоСЧ проблеми, тому що вважаСФ мСЦсСЦю наших вСЦйськовикСЦв у РЖраку благородною СЦ такою, що здСЦйснюСФться пСЦд егСЦдою ООН;
 4. Спотворене СЦнформування, а часом цСЦлеспрямоване дезСЦнформування населення попри все украСЧнськими ЗМРЖ про реальну ситуацСЦю, що склалася в РЖраку.

       Метою дослСЦдження СФ:

1) Визначення реального (прямого чи опосередкованого) впливу ЗМРЖ на сприйняття СЦ оцСЦнку украСЧнським суспСЦльством вСЦйни у РЖраку;

2) Пошук та аналСЦз помилок, якСЦ мають при цьому мСЦiе у повсякденнСЦй дСЦяльностСЦ ЗМРЖ;

3) Спроба знайти шляхи вирСЦшення проблеми обтАЩСФктивного висвСЦтлення подСЦй, котрСЦ передували вСЦйнСЦ в РЖраку, так само як СЦ наслСЦдкСЦв цСЦСФСЧ вСЦйни, яка до сих пСЦр триваСФ.

Воно проводилось, головним чином, методом пСЦдбору, вивчення та аналСЦзу повСЦдомлень вСЦтчизняних та зарубСЦжних ЗМРЖ про  перебСЦг цСЦСФСЧ вСЦйни - з моменту СЧСЧ початку (20 березня 2003 року) до середини травня 2005 року.


ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Головне визначення поняття тАЮмиротворчостСЦтАЭ та першоджерело невСЦрноСЧ поСЦнформованостСЦ журналСЦстСЦв, а вСЦд того усього суспСЦльства.

Першопричиною даного дослСЦдження стало суперечливе СЦнтервтАЩю, опублСЦковане в однСЦй з вСЦтчизняних газет. Як СЦ усСЦ СЦншСЦ публСЦкацСЦСЧ такого роду, воно апрСЦорно називаСФ миротворчСЦсть метою перебування наших вСЦйськ в РЖраку. У вступСЦ автор називаСФ украСЧнських вСЦйськовикСЦв миротворцями. ПСЦд час розмови з кореспондентом герой начерку прямо говорить: тАЮ... ми були там не миротворцями, як нас представляють. Адже миротворцСЦ належать до ООН...тАЭ [4] ПСЦсля цих слСЦв автор знову вживаСФ термСЦн тАЮмиротворцСЦтАЭ, не звертаючи уваги на пряме протирСЦччя, якому нСЦ вСЦн сам, нСЦ читач вже не надають принципового значення.

       ВиникаСФ думка, що термСЦн тАЮмиротворцСЦтАЭ не маСФ офСЦцСЦйного характеру СЦ журналСЦст вживаСФ, а суспСЦльство розумСЦСФ його, як синонСЦм до слова тАЮвСЦйськовослужбовецьтАЭ. СпробуСФмо дослСЦдити, наскСЦльки ця думка вСЦдповСЦдаСФ дСЦйсностСЦ.

Для перевСЦрки цього припущення ми намагалися визначити, коли термСЦн було вжито вперше на офСЦцСЦйному рСЦвнСЦ. В результатСЦ дослСЦдили, що в УкраСЧнСЦ вперше визначення тАЮмиротворчостСЦтАЭ щодо вСЦйни в РЖраку вжив  2 червня 2003 року Президент УкраСЧни ЛеонСЦд Кучма в УказСЦ N 459/2003 (тАЮПро направлення миротворчого контингенту для участСЦ УкраСЧни у мСЦжнароднСЦй миротворчСЦй операцСЦСЧ  в РеспублСЦцСЦ РЖрактАЭ) [1].

ПСЦсля вивчення даного документу стаСФ зрозумСЦлим, що термСЦн тАЮмиротворчСЦстьтАЭ вживаСФться офСЦцСЦйно. Але документ не надав нам зрозумСЦлого пояснення самого поняття миротворчостСЦ. НатомСЦсть вСЦн мСЦстить посилання на резолюцСЦю Ради Безпеки ООН 1483 (2003) вСЦд 22 травня 2003 року [2]. В текстСЦ цСЦСФСЧ резолюцСЦСЧ, немаСФ визначення термСЦну тАЮмиротворчСЦстьтАЭ (в ньому взагалСЦ немаСФ нСЦ слова про миротворчСЦсть). А оскСЦльки тепер нам вСЦдомо, що миротворчСЦсть повтАЩязана з дСЦяльнСЦстю ОрганСЦзацСЦСЧ ОбтАЩСФднаних НацСЦй, залишаСФться лише зазирнути у Статут ООН (4) СЦ дСЦзнатись, що воно таке - тАЮмиротворчСЦстьтАЭ. Ось що нам стало вСЦдомо:

МиротворчСЦсть - це широкий спектр дСЦй, спрямованих на досягнення згоди мСЦж сторонами, що перебувають  у конфлСЦктСЦ, за допомогою МИРНИХ ЗАСОБРЖВ (стаття 6)

ОрганСЦзацСЦя Об'СФднаних НацСЦй маСФ шСЦсть головних органСЦв: Генеральну Асамблею, Раду Безпеки, ЕкономСЦчну СЦ СоцСЦальну Раду, Раду з ОпСЦки, МСЦжнародний Суд СЦ СекретарСЦат. Рада Безпеки, згСЦдно зСЦ Статутом  вСЦдповСЦдаСФ за пСЦдтримання мСЦжнародного миру СЦ безпеки.

СлСЦд також зазначити, що згСЦдно зСЦ Статутом, головною метою ООН СФ пСЦдтримання мСЦжнародного миру та безпеки.

А пСЦдтримання миру тАФ це дСЦСЧ, пов'язанСЦ з розгортанням у районСЦ конфлСЦкту груп спостерСЦгачСЦв, вСЦйськових контингентСЦв, а часто й цивСЦльного персоналу ООН з метою сприяння дотримання досягнутих угод про припинення вогню. Головна мета цього заходу тАФ припинити кровопролиття, роз'СФднати конфлСЦктуючСЦ сторони.

Отже, тепер нам вСЦдомо, в чому полягаСФ миротворча дСЦяльнСЦсть. ДивуСФ лише той факт, що ЗМРЖ, якСЦ так широко вживають цей термСЦн, жодного разу його не пояснили. Хоча саме це - головна СЧх помилка, яку необхСЦдно якнайшвидше виправити. А першоджерелом невСЦрноСЧ поСЦнформованостСЦ журналСЦста в даному випадку СФ звичайна непрофесСЦйнСЦсть (незнання сутСЦ речей та понять, якими журналСЦст оперуСФ).  


1.2 Суперечливе висвСЦтлення миротворчостСЦ у ЗМРЖ.

Знаючи, що таке тАЮмиротворчСЦстьтАЭ, спробуСФмо спСЦвставити СЧСЧ суть з дСЦяльнСЦстю нашого вСЦйськового контингенту в РЖраку. Починати треба з введення. У вищезгаданому УказСЦ Президента пСЦдставою для вСЦдправлення контингенту названа та ж сама резолюцСЦя Ради Безпеки ООН. Як вже вСЦдомо, вона не мСЦстить нСЦ слова про миротворчСЦсть. Ми знову звертаСФмось до Статуту ООН.

ВиявляСФться, пСЦдставою для виконання миротворчих операцСЦй може бути тСЦльки мандат ООН, прийнятий вСЦдповСЦдною резолюцСЦСФю Ради Безпеки. НСЦякого мандату на миротворчу дСЦяльнСЦсть в РЖраку сьогоднСЦ не СЦснуСФ. ОстаннСЦй документ такого роду було скасовано (зупинено його дСЦю) резолюцСЦСФю 1490 (2003) вСЦд 6.10.2003. Цим рСЦшенням ООН вСЦдкликала усСЦх своСЧх спостерСЦгачСЦв РЖКМООН (РЖрако-КувейтськоСЧ МСЦсСЦСЧ ООН по нагляду), котрСЦ знаходились на СЦрако-кувейтському кордонСЦ. 

СтаСФ зрозумСЦлим, що ООН не маСФ нСЦякого вСЦдношення до подСЦй в РЖраку. ПСЦдтвердженням цьому СФ слова ВСЦктора Ющенка про необхСЦднСЦсть тАЭповернення вирСЦшення РЖракського конфлСЦкту пСЦд егСЦду Ради Безпеки ООНтАЭ (5)

Отже, украСЧнський вСЦйськовий контингент в РЖраку не виконуСФ ЖОДНОРЗ миротворчоСЧ мСЦсСЦСЧ. А засоби масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ стверджують протилежне.

СлСЦд навести декСЦлька яскравих прикладСЦв, якСЦ б проСЦлюстрували цю протилежнСЦсть. 

РЖнтернет-видання тАЮproUA.comтАЭ (14)

тАЮВерховна Рада вдруге оприлюднила свою позицСЦю вСЦдносно украСЧнських миротворцСЦв, що була викладена у постановСЦ Ради вСЦд 3 грудня 2004 року "Про вСЦдкликання миротворчого контингенту УкраСЧни, направленого для участСЦ в миротворчСЦй операцСЦСЧ в РеспублСЦцСЦ РЖрак», СЦ запропонувала президентовСЦ УкраСЧни негайно вивести украСЧнський миротворчий контингент СЦз РеспублСЦки РЖрак.тАЭ


       Утро.ru (15)

Украина намерена сократить количество миротворцев в Ираке с трех до двух батальонов. Об этом сообщил журналистам министр обороны Украины Евгений Марчук, вернувшийся из поездки в Ирак.


"Прес-служба ВСЦктора Ющенка" (5)

ВСЦктор Ющенко заявив, що його позицСЦя щодо виведення украСЧнських миротворцСЦв з РЖраку залишаСФться незмСЦнною. Про це вСЦн сказав сьогоднСЦ журналСЦстам пСЦсля зустрСЦчСЦ з делегацСЦСФю ООН.  

Як бачимо, у всСЦх трьох випадках чСЦтко проглядаСФться вищезгадана суперечнСЦсть щодо висвСЦтлення статусу украСЧнського контингенту в РЖраку.

БСЦльше того, ця суперечнСЦсть дуже схожа на ситуацСЦю, зображену доцентом Лильо у однСЦй зСЦ своСЧх праць (2): тАЮПрислуговування у журналСЦстицСЦ - наслСЦдок не тСЦльки залежностСЦ журналСЦста вСЦд "ади, а й брак фаху, що спричиняСФ без критичне сприйняття статус-квотАЭ. Тобто, нСЦякого бажання хоча б перевСЦрити достовСЦрнСЦсть надаваноСЧ СЦнформацСЦСЧ з СЦнших джерел, або розСЦбратись у значеннСЦ поняття тАЮмиротворчСЦстьтАЭ, для того, щоб зрозумСЦти самому СЦ пояснити його читачевСЦ, НЕМАРД.


1.3 Спроба вСЦднайти справжню причину перебування украСЧнських вСЦйськ в РЖраку та головний принцип СЦлюстрацСЦСЧ нового близькосхСЦдного конфлСЦкту у ЗМРЖ.

Доречно повернутися до СЦнтервтАЩю з ВСЦктором Ющенко у тАЮЛьвСЦвськСЦй  газетСЦтАЭ (5). Пан Ющенко зокрема заявив: тАЮЯ не приховую, що у фракцСЦСЧ теж була складна дискусСЦя щодо голосування питання РХБЗ-батальйонутАЭ. 2 роки тому в УкраСЧнСЦ вСЦдбувалися дивнСЦ речСЦ. Парламент вСЦв дебати про вСЦдправку батальйону хСЦмСЦчного захисту, а Президент пСЦдписав Указ про введення миротворчого контингенту.  РЖ ми про це НРЖЧОГО не знаСФмо.

Щоб розСЦбратися у цих протирСЦччях, нам необхСЦдно розглянути подСЦСЧ у хронологСЦчному порядку. 

20-го березня 2003 року ПостсувереннСЦй РеспублСЦцСЦ РЖрак було завдано нещадний ракетний обстрСЦл вСЦйськами США. Згодом до найбагатшоСЧ краСЧни свСЦту окрСЦм ПСЦвнСЦчноСЧ РЖрландСЦСЧ пСЦдключилась (як було домовлено ранСЦше) СЦ колишня метрополСЦя РЖраку ВеликобританСЦя. УсСЦ нападники дСЦяли у складСЦ так званоСЧ КоалСЦцСЦСЧ, до якоСЧ згодом увСЦйшла й УкраСЧна (3).

ВСЦдома нам резолюцСЦя, на виконання якоСЧ нСЦби-то дСЦСФ КоалСЦцСЦя, була прийнята через два мСЦсяця пСЦсля вторгнення СЧСЧ вСЦйськ  в незалежну РеспублСЦку РЖрак СЦ нСЦяким чином НЕ МОГЛА БУТИ пСЦдставою для введення вСЦйськ.

ОфСЦцСЦйною причиною розвтАЩязання нового вСЦйськового конфлСЦкту на Близькому СходСЦ була: тАЮНаявнСЦсть в РЖраку зброСЧ масового ураження й небажання цСЦСФСЧ краСЧни роззброюватисьтАЭ. А згодом виявилось, що нСЦякоСЧ зброСЧ масового ураження в цСЦй краСЧнСЦ не було, нема СЦ не могло бути. Це офСЦцСЦйнСЦ висновки КомСЦсСЦСЧ Президента США з перевСЦрки роботи американських спецслужб (6). СвоСЧ висновки за 2002 рСЦк з великим соромом та скандалом у свСЦтовСЦй пресСЦ також спростувала СЦ Британська розвСЦдка (7). А Джордж Буш заявив: "До початку вСЦйни менСЦ, як СЦ багатьом в США та у всьому свСЦтСЦ, здалось, що ми знайдемо зброю масового ураження.тАЭ На питання, чи варто було в такому випадку розпочинати вСЦйну, Буш вСЦдповСЦв: "Так, абсолютно". Заради чого вже загинуло бСЦльше 1,3 тис. американцСЦв, залишаСФться незрозумСЦлим. У Хусейна не було нСЦ ядерноСЧ бомби, нСЦ звтАЩязкСЦв з "Аль-КаСЧдою" (слова самого Буша). Тут варто зосередити увагу на заангажованостСЦ вСЦдомих свСЦтових СЦнформагентств (BBC та CNN). Адже розкриваючи перед читачами вищезгадану подСЦю, вони нСЦяк не спСЦвставили СЧСЧ СЦз причиною вторгнення ОбтАЩСФднаних Сил КоалСЦцСЦСЧ в РЖрак. Адже нею, як не дивно, була саме: тАЮНаявнСЦсть в РЖраку зброСЧ масового ураження й небажання цСЦСФСЧ краСЧни роззброюватисьтАЭ... 

Чому вдавана негативнСЦсть у висвСЦтленнСЦ подСЦй (СЦнформацСЦя про шокуюче визнання розвСЦдками найрозвиненСЦших свСЦтових держав своСЧх грубих помилок) нСЦяк не повтАЩязуСФться з тим, що це було РДДИНОЮ причиною початку вСЦйни?

У свСЦй час ООН на вторгнення в РЖрак своСФСЧ згоди НЕ дала. А в СЦнтервтАЩю британськСЦй телерадСЦокомпанСЦСЧ БСЦ-бСЦ-сСЦ Генеральний Секретар ООН КофСЦ Анан заявив, що вторгнення США та СЧх союзникСЦв в РЖрак було СЦ залишаСФться протизаконною дСЦСФю, яка порушуСФ Статут ОрганСЦзацСЦСЧ ОбтАЩСФднаних НацСЦй (7).

Звичайний розгляд цих подСЦй нам нСЦчого не даСФ - у сенсСЦ нашого дослСЦдження. НеобхСЦдно зауважити, що проведенню вСЦйськовоСЧ операцСЦСЧ передувала масована СЦнформацСЦйна атака на свСЦдомСЦсть як американського суспСЦльства, так СЦ свСЦтовоСЧ громади в цСЦлому. МеханСЦзм було вСЦдпрацьовано ще пСЦд час пСЦдготовки тАЮБурСЦ в пустелСЦтАЭ.

В СЦнформацСЦйну вСЦйну СЦ пропаганду було втягнуто СЦ провСЦднСЦ СЦнформацСЦйнСЦ агентства свСЦту, такСЦ як CNN i BBC. Атака була успСЦшною, адже навСЦть у обтАЩСФктивних повСЦдомленнях цих агентств використовувались пропагандистськСЦ штампи тАЮвСЦсь златАЭ , тАЮБитва за СвободутАЭ, тАЮборотьба з свСЦтовим тероризмомтАЭ, тощо. Вживання таких штампСЦв позбавляСФ навСЦть правдиве повСЦдомлення обтАЩСФктивностСЦ.

США зумСЦли перевести свСЦтову суспСЦльну думку у площину цих штампСЦв. Всьому свСЦту вони навтАЩязали своСФ бСЦнарне, чорно-бСЦле мислення. тАЮХто не з Сполученими Штатами, той виступаСФ за свСЦтове ЗлотАЭ. КрСЦм того, був створений мСЦф про необхСЦднСЦсть захисту християнськоСЧ культури перед навалою тАЮдикоготАЭ СЦсламу. АбсурднСЦсть таких оцСЦнок загалу вже не здаСФться абсурдною. Тепер питання не стоСЧть про осуд нападникСЦв. НСЦ, тепер противники цСЦСФСЧ вСЦйни повиннСЦ виправдовуватись перед тАЮпрогресивним людствомтАЭ.

Агресори  досягли цього саме за допомогою ЗМРЖ, що зайвий раз пСЦдтверджуСФ надзвичайно потужний вплив мас-медСЦа на людей.

28 серпня 2003 року УкраСЧнський вСЦйськовий контингент почав виконання покладених на нього завдань у складСЦ багатонацСЦональноСЧ дивСЦзСЦСЧ тАЮЦентр-ПСЦвденьтАЭ ОбтАЩСФднаних Сил КоалСЦцСЦСЧ. Загальна чисельнСЦсть украСЧнського так званого миротворчого контингенту складала приблизно 1600 чоловСЦк.

       Коли взимку 2004-2005 пСЦд тиском громадськостСЦ постало питання про негайне виведення украСЧнських вСЦйськ з РЖраку, виявилось що ми не можемо цього зробити. Головна причина - зобовтАЩязання перед союзниками, що носять юридичний характер. (8)

           Схоже, йдеться про офСЦцСЦйний документ (можливо договСЦр), який регламентуСФ вСЦдносини мСЦж УкраСЧною та СЧСЧ союзниками по КоалСЦцСЦСЧ. Про наявнСЦсть такого документу  свСЦдчать факти неодноразового перенесення дати виводу вСЦйськ, а також категоричнСЦ заяви високих посадовцСЦв США про порядок СЦ строки виведення украСЧнського контингенту.

тАЮТим часом, представник Держдепартаменту США Адам ЕрелСЦ вважаСФ, що рСЦшення про виведення украСЧнського миротворчого контингенту з РЖраку маСФ приймати новий президент УкраСЧни СЦ новий уряд, а не ЛеонСЦд Кучма.

"США розраховують, що будь-якСЦ змСЦни, що стосуються украСЧнського контингенту, будуть зваженими, СЦ вироблятимуться в процесСЦ тСЦсних консультацСЦй з коалСЦцСЦйними силами", - цитуСФ представника держдепартаменту AFPтАЭ.(9)

Важко було очСЦкувати вСЦд украСЧнських ЗМРЖ великоСЧ обтАЩСФктивностСЦ у висвСЦтленнСЦ цих подСЦй, СЦ нашоСЧ участСЦ у вСЦйнСЦ. УкраСЧна стала союзником США, мала перед цСЦСФю краСЧною зобовтАЩязання юридичного характеру, отож СЦ полСЦтику в царинСЦ СЦнформацСЦСЧ повинна була проводити вСЦдповСЦдну.

РЖнформування украСЧнського суспСЦльства проводилось по американськСЦй схемСЦ - з урахуванням мСЦiевих особливостей. ЗамСЦсть таких штампСЦв, як тАЮвСЦсь златАЭ, використовувались своСЧ штампи - тАЮмиротворчСЦстьтАЭ, наприклад. Та принцип лишився тим самим. ДержавнСЦ СЦнтереси знову переважили загальнолюдськСЦ. А якСЦ нашСЦ державнСЦ СЦнтереси у цьому питаннСЦ? тАЮВорог мого друга - мСЦй ворогтАЭ.

Отже, робимо висновок. УкраСЧнський вСЦйськовий контингент входить до складу ОбтАЩСФднаних Сил анти-СЦракськоСЧ КоалСЦцСЦСЧ, яка всупереч нормам мСЦжнародного права здСЦйснила акт збройноСЧ агресСЦСЧ проти суверенноСЧ республСЦки РЖрак. ВсСЦ дСЦСЧ украСЧнського контингенту регулюються зобовтАЩязаннями перед союзниками, що носять юридичний характер. Це передбачаСФ наявнСЦсть якогось конкретного мСЦжнародноСЧ угоди, про яку наше суспСЦльство немаСФ гадки. ЗМРЖ, якСЦ повиннСЦ СЦнформувати народ про такСЦ речСЦ, самСЦ з рСЦзних причин перебувають у пСЦтьмСЦ невСЦгластва.


1.4 ВСЦдверте СЦгнорування ЗМРЖ потенцСЦйноСЧ загрози здСЦйснення терористичних актСЦв помсти на територСЦСЧ УкраСЧни.

          Так сталось, що до сьогоднСЦ в УкраСЧнСЦ поки не вСЦдбулося жодного терористичного акту помсти зСЦ сторони мусульманського свСЦту. Щоб зрозумСЦти причину моСФСЧ зовсСЦм ненауковоСЧ радостСЦ з цього приводу, згадаймо трагедСЦю з СЦспанськими потягами, рСЦчницю яких нещодавно вСЦдзначив масовими акцСЦями протесту весь свСЦт. ПСЦсля цих вибухСЦв РЖспанСЦя, не зважаючи на заклик США  тАЮНе йти на поводу у терористСЦвтАЭ, вивела своСЧх найманцСЦв з РЖраку. РЖ навСЦть тодСЦ, коли СЦспанськСЦ вояки вже СЧхали додому, вони були раптово обстрСЦлянСЦ СЦракцями. В результатСЦ, сСЦм СЦспанцСЦв вбито, а сСЦм взято в полон. 

         До речСЦ, жодного украСЧнського солдата не взято в полон, СЦ нашСЦй краСЧнСЦ не висунуто вимог на зразок тих, якСЦ були предтАЩявленСЦ свого часу ФСЦлСЦппСЦнам (забрати вСЦйська з територСЦСЧ РЖраку протягом 72 годин)  та СЦншим тАЮсоюзникамтАЭ. ФСЦлСЦппСЦни цСЦ вимоги виконали, бо не хотСЦли, щоб вСЦд рук розлючених СЦракцСЦв гинули громадяни СЧхньоСЧ держави. На вСЦдмСЦну вСЦд ФСЦлСЦппСЦн, СЦншСЦ тАЮсоюзникитАЭ не злякалися погроз, а прислухались до типового заклику США тАЮНе йти на поводу у терористСЦвтАЭ СЦ не вивели своСЧ вСЦйська. То тут то там, у рСЦчцСЦ Тигр виловлювали понСЦвеченСЦ тСЦла СЧхнСЦх громадян

         ЗМРЖ СЦ тут, як то кажуть, не пасли заднСЦх. Замовчувались втрати, перебСЦльшувались успСЦхи КоалСЦцСЦСЧ, нехтувались успСЦхи протилежноСЧ сторони. Спроба незалежним телеканалом тАЮАль-ДжазСЦратАЭ показати репортажСЦ про допити американських полонених, або тСЦла загиблих воякСЦв КоалСЦцСЦСЧ пСЦддавались нещадному тиску як з боку високих посадових осСЦб США та ВеликобританСЦСЧ, так СЦ з боку вСЦдомих, щоправда заангажованих, ЗМРЖ.

         А ось ще один приклад справжньоСЧ заангажованостСЦ офСЦцСЦйних СЦнформацСЦйних джерел (зокрема прес-служби МО УкраСЧни): тАЮХвилиною мовчання усСЦ присутнСЦ вшанували памтАЩять 18 загиблих в РЖраку украСЧнських миротворцСЦв.тАЭ (15)  ЦСЦ слова пролунали з вуст МСЦнСЦстра Оборони 12 травня 2005. ПСЦдбито пСЦдсумки СЦракськоСЧ кампанСЦСЧ для УкраСЧни (станом на 15.05.2005 вона ще не скСЦнчилась).

18 загиблих. Четверо з яких загинули в бою (як вСЦдомо, згСЦдно Статуту ООН, миротворцям заборонено брати участь у бойових дСЦях), а двоСФ закСЦнчили життя самогубством. Для пересСЦчного громадянина цСЦлком логСЦчно постаСФ питання, ЧОМУ вони це зробили? Але цСЦкавСЦше те, що серед опитаних мною людей (бСЦля 50-ти), нСЦхто не мав реальноСЧ змоги ознайомитись з цСЦСФю СЦнформацСЦСФю СЦ вСЦдповСЦдно розмислити над нею (хСЦба це не вина журналСЦстСЦв?). Ця СЦнформацСЦя була надана прес-службою МСЦнСЦстерства Оборони УкраСЧни, зокрема опублСЦкована на СЧСЧ СЦнтернет-сторСЦнцСЦ. Цю СЦнформацСЦю у своСЧх цСЦлях використало бСЦльшСЦсть журналСЦстСЦв сучасних украСЧнських ЗМРЖ, навСЦть не намагаючись СЧСЧ перевСЦрити, або задуматись над справжнСЦм змСЦстом поняття тАЮмиротворчСЦстьтАЭ СЦ пояснити його громадськостСЦ. ЗалишаСФться незрозумСЦлим, чому все-таки цього не було зроблено.

Чи СЦснуСФ взагалСЦ для украСЧнського суспСЦльства небезпека кровноСЧ помсти СЦракцСЦв за те, що наш далеко не миротворчий контингент свого часу безпСЦдставно та незаконно вторгся у колись вСЦльну та суверенну державу? Безперечно СЦснуСФ - принаймнСЦ так пСЦдказуСФ нам здоровий глузд. Якщо ж вСЦрити рСЦдним ЗМРЖ, нам нСЦчого не загрожуСФ. ОсновнСЦ принципи дСЦяльностСЦ ЗМРЖ, як от обтАЩСФктивнСЦсть та правдивСЦсть, серйозно порушено. Де ж тут СЦстина?


1.5. ОсновнСЦ аспекти погляду на конфлСЦктну соцСЦальну ситуацСЦю, до якоСЧ призвела байдужСЦсть та необСЦзнанСЦсть, а також заангажованСЦсть ЗМРЖ.

Мене останнСЦм часом дуже дивуСФ ставлення до цСЦСФСЧ проблеми моСЧх спСЦвгромадян, а ще бСЦльше - украСЧнських засобСЦв масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ. ВСЦдкриваСФте будь-яку газету СЦ читаСФте про тАЮмиротворчий контингенттАЭ,  про героСЧчних тАЮмиротворцСЦвтАЭ в РЖраку СЦ т.д. Так само з телебаченням та радСЦомовленням. ЗвСЦдти повертаються тАЮмиротворцСЦтАЭ СЦ розповСЦдають нам, який все-таки там тАЮекстрСЦмтАЭ СЦ як добре, що вони туди поСЧхали, бо багато чому навчились, стали справжнСЦми фахСЦвцями вСЦйськовоСЧ справи. Ще вони говорять про високий рСЦвень зарплатнСЦ (щонайменше 600 доларСЦв) СЦ саме це, переважно, стаСФ головною причиною рСЦшення поСЧхати свСЦт за очСЦ. Можливо, СЧх батьки не давали б так легко офСЦцСЦйну згоду на це, якби СЧм сказали правду. Одна справа - вСЦдпустити сина захищати мир, а СЦнша - ...


тАЮ... - Батьки були категорично проти, але що мали робити. Я доросла людина, СЦ сам вирСЦшую, - каже капСЦтан АнатолСЦй РЖченський з мСЦста ДеражнСЦ ХмельницькоСЧ областСЦ. - Я, наприклад, у ЛьвовСЦ знСЦмаю квартиру, заробляю 1010 грн. на мСЦсяць. ЗвСЦсно, що цього менСЦ не вистачаСФ. А в РЖраку матиму стСЦльки ж, лишень у доларах. Служба у миротворчих контингентах для мене - СФдина можливСЦсть заробити...тАЭ [3]


Вадим Павленко з Тернополя, колишнСЦй контрактник, учасник бойових дСЦй в РЖраку (друга ротацСЦя) [4]:

тАЮ...В РЖраку я набрався досвСЦду, пройшов найвищу вСЦйськову школу, випробував себе на фСЦзичну та моральну мСЦцнСЦсть СЦ довСЦв самому собСЦ, що як чоловСЦк можу витримати справжнСЦ випробування

    Я себе готував до поСЧздки на вСЦйну. Коли СЧхав, громадянськоСЧ вСЦйни ще не було А десь у квСЦтнСЦ розпочалося справжнСФ пекло - як погодне так СЦ воСФнне...

..ХлопцСЦ з першого набору розповСЦдали, що СЧм було легше, адже бомбардування через вечСЦр тодСЦ не було. А тепер в РЖраку повним ходом СЦде громадянська вСЦйна, дедалСЦ запеклСЦша. Ми були там не миротворцями, як нас представляють. Адже миротворцСЦ належать до ООН, а ми були вСЦд НАТО...тАЭ

 • З якою метою ти туди подався?
 • Люблю гострСЦ вСЦдчуття. Мабуть, я один з небагатьох, хто поСЧхав на вСЦйну тСЦльки заради того, щоб насолодитися супергострими вСЦдчуттями, викинути адреналСЦн, подивитися на свСЦт СЦ набратися досвСЦду. Бо ж бСЦльшСЦсть хотСЦла заробити. ДвСЦ третини миротворцСЦв були СЦз сСЦльськоСЧ мСЦiевостСЦ. Багато хто був сСЦмейний СЦ справдСЦ потребував грошей...тАЭ


Що спонукало Вас зректися мирного життя СЦ шукати щастя в зонСЦ вСЦйськового конфлСЦкту? (11)

 • (РЖван ЖУК з Тернополя) тАЮЯ не знаю. Можливо, бажання вСЦдчути на "аснСЦй шкСЦрСЦ, що таке вСЦйна, випробувати в нСЦй себе. Наша армСЦя не даСФ нам цього збагнути. Вона не робить з прищавуватих солдатикСЦв справжнСЦх чоловСЦкСЦв... Зрештою, хотСЦлося СЦ пСЦдзаробити. ВСЦйськовСЦ в РЖраку - це тСЦ ж заробСЦтчани-украСЧнцСЦ, що трудяться в АнглСЦСЧ чи ПортугалСЦСЧ. Дають лопату - копаСФш, дають рушницю - стрСЦляСФш. Принцип один СЦ той самий: наказують - виконуСФш...тАЭ


Ось до чого це нас привело. тАЮДають рушницю - стрСЦляСФштАЭ. За 600 доларСЦв. Це морально? Це потрСЦбно? На вСЦдмСЦну вСЦд попереднСЦх роздСЦлСЦв, в даному випадку уся вина за таку аморальнСЦсть та бездуховнСЦсть, апатСЦю лягаСФ на плечСЦ ЗМРЖ. ВИСНОВОК

       Наше дослСЦдження добСЦгаСФ логСЦчного завершення. ЯкСЦ ми отримали результати?

 1. ЗМРЖ, якСЦ широко вживають термСЦн тАЮмиротворчСЦстьтАЭ, жодного разу нам його не пояснили.
 2. УкраСЧнський вСЦйськовий контингент в РЖраку не виконуСФ ЖОДНОРЗ миротворчоСЧ мСЦсСЦСЧ. А засоби масовоСЧ СЦнформацСЦСЧ стверджують протилежне.
 3. ЗМРЖ вкотре довели своСФ невСЦгластво, взагалСЦ не проСЦнформувавши суспСЦльство про наявнСЦсть мСЦжнародноСЧ угоди мСЦж УкраСЧною та учасниками КоалСЦцСЦСЧ
 4. ЗМРЖ створюють атмосферу спокою СЦ миру, приховуючи велику небезпеку, що загрожуСФ украСЧнському народу
 5. ЗМРЖ СФ цСЦлком винними у тому, що суспСЦльство погоджуСФться вСЦдправляти своСЧх громадян для участСЦ у поневоленнСЦ та загарбаннСЦ незалежноСЧ краСЧни.


Отож, вСЦтчизнянСЦ ЗМРЖ не змогли подолати цСЦСФСЧ тенденцСЦСЧ - домСЦнування державних СЦнтересСЦв над загальнолюдськими. Здавалось би, висновок зрозумСЦлий - необхСЦдно забезпечити рСЦвновагу, рСЦвномСЦрнСЦсть, рСЦвноправнСЦсть, СЦ як результат - обтАЩСФктивнСЦсть. Та менСЦ здаСФться, що все не так просто.

Status quo у царинСЦ свСЦтових ЗМРЖ такий - бСЦльша частина СЦнформацСЦСЧ про вСЦйну в РЖраку подаСФться необтАЩСФктивно. ДСЦють (при чому дуже ефективно) вже давно сформованСЦ стереотипи СЦ пропагандистськСЦ клСЦше. НСЦхто вже не може так просто назвати РЖрак невинною жертвою нападу. ВсСЦ скажуть про Багдад - столицю свСЦтового тероризму.

Отож, коли ЗМРЖ прийдуть до чесностСЦ СЦ обтАЩСФктивностСЦ, почнуть грати тАЮза правиламитАЭ, це не вирСЦшить проблеми. Маси отримають обтАЩСФктивну СЦнформацСЦю, як альтернативу до повСЦдомлень заангажованих ЗМРЖ. ПСЦсля засвоСФння СЦ осмислення повСЦдомлень вСЦд перших СЦ других - сформуСФться "асна оцСЦнка подСЦй, як тАЮрСЦвнодСЦйнатАЭ. РЖ ця рСЦвнодСЦйна буде тАЮзмСЦщенатАЭ в бСЦк неправдивого висвСЦтлення СЦнформацСЦСЧ. Коротше кажучи, той, хто просто буде грати за правилами - програСФ.

Щоб ця тАЮрСЦвнодСЦйнатАЭ була максимально наближеною до обтАЩСФктивного сприйняття, довелось би якось тАЮнейтралСЦзуватитАЭ вплив СЦснуючих клСЦше. Чесним ЗМРЖ доведеться принести в жертву вСЦдстороненСЦсть - на користь емоцСЦйностСЦ та вСЦдвертоСЧ моральноСЧ оцСЦнки.

Чи це допустимо, а якщо допустимо, то яким способом - предмет окремого дослСЦдження.

Чи дослСЦджена нами ситуацСЦя - наслСЦдок цСЦлеспрямованого надання офСЦцСЦйними джерелами спотвореноСЧ СЦнформацСЦСЧ, або ж використання ЗМРЖ "адою як знаряддя пропаганди? Пошук вСЦдповСЦдСЦ на це запитання виходить за межСЦ даного дослСЦдження. Але це не знСЦмаСФ вСЦдповСЦдальностСЦ з усСЦх нас.        

СПИСОК ВИКОРИСТАНОРЗ ЛРЖТЕРАТУРИ:

      1. Володимир Здоровега тАЮТеорСЦя СЦ методика журналСЦстськоСЧ творчостСЦтАЭ //

          ЛьвСЦв, 2000: тАЮПАРЖСтАЭ

     2. Тарас Лильо тАЮКомунСЦкацСЦя. РЖдентичнСЦсть. ГлобалСЦзацСЦятАЭ (наукове 

          видання), ЛьвСЦв, 2004: видавничий центр ЛНУ СЦм. РЖвана ФранкаСЦ

        3. АнатолСЦй Мельник тАЮПро мСЦфСЦчну миротворчСЦсть в РЖракутАЭ, тАЮВисокий  

            ЗамоктАЭ, 25 травня 2005 року

         ссылка на сайт удаленаpages.php?ac=arch&atid=39345 

     4. Статут ООН [ссылка на сайт удаленаa>]

     5. Прес-служба ВСЦктора Ющенка [ссылка на сайт удаленаa>]

     6. тАЮСША окончательно признали, что у Хусейна не было оружия массового 

          поражениятАЭ, Корреспондент.net, 7 жовтня 2004  [ссылка на сайт удаленаa>]

     7. тАЮУтро.Ru :: УКРАИНАтАЭ [ссылка на сайт удаленаa>]

     8. Довга дорога з СЦракськоСЧ "Дюни» 11.01.2005  ссылка на сайт удаленаa>

     9. тАЮСША хочуть, щоб украСЧнцСЦв з РЖраку забрав Ющенко, а не КучматАЭ, 

           News.net.Ua

    10. Видання "Российская газета» [ссылка на сайт удаленаa>u]

    11. тАЮЦе не наша вСЦйна...тАЭ, тАЮЗа вСЦльну УкраСЧну ПлюстАЭ, 24 березня 2005 року

       12. Телеканал ICTV [ссылка на сайт удаленаa>]

       13.  РРЖА "Новости" [ссылка на сайт удаленаa>], ИТАР-ТАСС

     14. "Довга дорога з СЦракськоСЧ "Дюни»тАЭ, РЖнтернет-видання тАЮproUA.comтАЭ

          11.01.2005Ва15:36

        15. Прес-служба МСЦнСЦстерства Оборони УкраСЧни [ссылка на сайт удаленаa>]

        16. тАЮУтро.RuтАЭ [ссылка на сайт удаленаa>]


       


ДОДАТКИ:

Додаток 1. Указ Президента УкраСЧни N 459/2003, тАЮОфСЦцСЦйний вСЦсник УкраСЧнитАЭ вiд 27.06.2003 - 2003 р., № 24, стор. 32, стаття 1122).

Додаток 2. РезолюцСЦя Ради Безпеки ООН 1483 (2003) вСЦд 22 травня 2003 року.

Додаток 3. тАЮРЖрак вчить нас любити УкраСЧнутАЭ , тАЮВисокий ЗамоктАЭ, 12.05.2005

Додаток 4. тАЮВ РЖраку я перший раз у життСЦ заплакавтАЭ, тАЮЕкспрестАЭ, 13-20 сСЦчня 2005 року.
Додаток 1.                                         У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАРЗНИ


Про направлення миротворчого контингенту для участСЦ

УкраСЧни у мСЦжнароднСЦй миротворчСЦй операцСЦСЧ

в РеспублСЦцСЦ РЖрак

    

Ураховуючи зобов'язання   УкраСЧни   як   держави   -    члена

ОрганСЦзацСЦСЧ Об'СФднаних НацСЦй,

     беручи     до  уваги РезолюцСЦю Ради Безпеки ООН N 1483 (2003)

вСЦд 22 травня 2003 року,

     виходячи з того,  що участь УкраСЧни в  заходах  зСЦ  створення

умов  стабСЦльностСЦ  та  безпеки  в  РеспублСЦцСЦ  РЖрак спрямована на

усунення загрози миру та мСЦжнароднСЦй безпецСЦ,

     виходячи з неподСЦльностСЦ безпеки в регСЦонСЦ ПерськоСЧ затоки  СЦ

Близького  Сходу та усвСЦдомлюючи вСЦдповСЦдальнСЦсть УкраСЧни як члена

ООН у справСЦ пСЦдтримання миру та безпеки на  територСЦСЧ  РеспублСЦки

РЖрак,

     беручи до  уваги,  що надання допомоги РеспублСЦцСЦ РЖрак матиме

важливе значення для забезпечення участСЦ  УкраСЧни  у  пСЦслявоСФннСЦй

вСЦдбудовСЦ економСЦки цСЦСФСЧ держави,

     вважаючи, що  участь  УкраСЧни  у  вСЦдновленнСЦ  та пСЦдтриманнСЦ

миру,  безпеки  СЦ  стабСЦльностСЦ  на  територСЦСЧ   РеспублСЦки   РЖрак

вСЦдповСЦдаСФ   СЦнтересам  пСЦдтримання  миру  та  безпеки  в  регСЦонСЦ

ПерськоСЧ затоки СЦ Близького Сходу, нацСЦональним СЦнтересам УкраСЧни,

     на пСЦдставСЦ пропозицСЦСЧ Ради нацСЦональноСЧ  безпеки  СЦ  оборони

УкраСЧни  та  вСЦдповСЦдно  до  Закону  УкраСЧни "Про участь УкраСЧни в

мСЦжнародних         миротворчих         операцСЦях"     

п о с т а н о в л я ю:

     1. Визнати     доцСЦльною     участь    УкраСЧни    у    складСЦ

багатонацСЦональних сил зСЦ створення умов стабСЦльностСЦ та безпеки в

РеспублСЦцСЦ  РЖрак,  що  дСЦють  у  рамках  Об'СФднаного  командування

(АдмСЦнСЦстрацСЦСЧ)    на    виконання    РезолюцСЦСЧ Ради  Безпеки  ООН

N 1483 (2003) вСЦд 22 травня 2003 року ( 995_b43 ).

     2. Направити  до  складу  багатонацСЦональних сил зСЦ створення

умов  стабСЦльностСЦ  та  безпеки  в  РеспублСЦцСЦ  РЖрак   украСЧнський

миротворчий    контингент    загальною    чисельнСЦстю    до   1800

вСЦйськовослужбовцСЦв Збройних Сил УкраСЧни.

     3. КабСЦнету МСЦнСЦстрСЦв УкраСЧни забезпечити належну  пСЦдготовку

та  своСФчасне  направлення  украСЧнського миротворчого контингенту,

зазначеного в статтСЦ 2 цього Указу, до  складу  багатонацСЦональних

сил зСЦ створення умов стабСЦльностСЦ та безпеки в РеспублСЦцСЦ РЖрак, а

також необхСЦдне  фСЦнансове  та  матерСЦально-технСЦчне  забезпечення

його дСЦяльностСЦ.


Президент УкраСЧни                                         Л.КУЧМА

м. КиСЧв, 2 червня 2003 року

          N 459/2003


ПублiкацiСЧ документа: ВаГолос УкраСЧни вiд 12.06.2003 - № 108

тАв ВаУрядовий кур'СФр вiд 12.06.2003 - № 107

тАв ВаОфСЦцСЦйний вСЦсник УкраСЧни вiд 27.06.2003 - 2003 р., № 24, стор. 32, стаття 1122

Додаток 2.


Резолюция 1483 (2003),

принятая Советом Безопасности на его 4761-м заседании

22 мая 2003 года


Совет Безопасности,


ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции,


вновь подтверждая суверенитет и территориальную целостность Ирака,


вновь подтверждая также важность ликвидации иракского оружия массового уничтожения и последующего подтверждения разоружения Ирака,


подчеркивая право иракского народа свободно определить свое политическое будущее и контролировать свои собственные природные ресурсы, приветствуя приверженность всех заинтересованных сторон оказанию поддержки делу создания обстановки, в которой он смог бы как можно скорее сделать это, и выражая твердую убежденность в том, что день, когда иракцы достигнут самоуправления, должен наступить быстро,


поощряя усилия народа Ирака по формированию представительного правительства, основанного на верховенстве права, которое обеспечивает всем иракским гражданам равные права и справедливость без различия по признаку этнической принадлежности, религии или пола, и в этой связи ссылаясь на резолюцию 1325 (2000) от 31 октября 2000 года,


приветствуя первые шаги иракского народа в этом направлении и отмечая в этой связи сделанное в Эн-Насирии заявление от 15 апреля 2003 года и багдадское заявление от 28 апреля 2003 года,


будучи твердо убежден в том, что Организация Объединенных Наций должна играть жизненно важную роль в предоставлении чрезвычайной гуманитарной помощи, в реконструкции Ирака и в восстановлении и создании национальных и местных институтов представительного правления,


отмечая заявление министров финансов и управляющих центральными банками Группы семи промышленно развитых государств от 12 апреля 2003 года, в котором ее члены признали необходимость в многосторонних усилиях по оказанию помощи в восстановлении и развитии Ирака и необходимость содействия этим усилиям со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка,


приветствуя также возобновление оказания гуманитарной помощи и продолжающиеся усилия Генерального секретаря и специализированных учреждений по снабжению народа Ирака продовольствием и медикаментами,


приветствуя назначение Генеральным секретарем своего Специального советника по Ираку,


заявляя о необходимости обеспечения ответственности за преступления и злодеяния, совершенные прежним иракским режимом,


подчеркивая необходимость уважения археологического, исторического, культурного и религиозного наследия Ирака и дальнейшей защиты археологических, исторических, культурных и религиозных объектов, музеев, библиотек и памятников,


отмечая письмо постоянных представителей Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 8 мая 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/538) и признавая конкретные полномочия, обязанности и обязательства этих государств как оккупирующих держав в соответствии с применимыми нормами международного права в рамках объединенного командования (ВлАдминистрация»),


отмечая далее, что другие государства, которые не являются оккупирующими державами, работают в настоящее время или могут работать в будущем в рамках Администрации,


приветствуя далее готовность государств-членов содействовать обеспечению стабильности и безопасности в Ираке путем предоставления персонала, оборудования и других ресурсов в рамках Администрации,


будучи озабочен тем, что судьба многих граждан Кувейта и третьих государств со 2 августа 1990 года все еще остается неизвестной,


определяя, что положение в Ираке, хотя и улучшилось, по?прежнему представляет собой угрозу международному миру и безопасности,


действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,


1. обращается к государствам-членам и заинтересованным организациям с призывом оказать народу Ирака помощь в его усилиях по реформированию своих учреждений и восстановлению своей страны и содействовать созданию условий стабильности и безопасности в Ираке в соответствии с настоящей резолюцией;


2. призывает все государства-члены, которые в состоянии сделать это, немедленно откликнуться на призывы Организации Объединенных Наций и других международных организаций относительно оказания гуманитарной помощи Ираку и помочь в удовлетворении гуманитарных и других нужд иракского народа путем предоставления продовольствия, медицинских товаров и ресурсов, необходимых для реконструкции и восстановления экономической инфраструктуры Ирака;


3. призывает государства-члены отказывать в предоставлении убежища тем представителям прежнего иракского режима, которые предположительно несут ответственность за преступления и злодеяния, и поддержать меры по привлечению их к ответственности;


4. призывает Администрацию в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и другими соответствующими нормами международного права содействовать благополучию народа Ирака путем эффективного управления территорией, в том числе, в частности, с помощью деятельности по восстановлению условий безопасности и стабильности и созданию условий, в которых иракский народ может свободно определить свое политическое будущее;


5. призывает всех, кого это касается, полностью выполнять свои обязательства по международному праву, включая, в частности, Женевские конвенции 1949 года и Гаагское положение 1907 года;


6. призывает Администрацию и соответствующие организации и отдельных лиц продолжать прилагать усилия по установлению местонахождения, идентификации и репатриации всех граждан Кувейта и третьих государств или останков лиц, находившихся в Ираке по состоянию на 2 августа 1990 года или после этой даты, а также кувейтских архивов, которые не были предприняты прежним иракским режимом, и в этой связи поручает Координатору высокого уровня в консультации с Международным комитетом Красного Креста и Трехсторонней комиссией и при соответствующей поддержке иракского народа и в координации с Администрацией принять меры по выполнению своего мандата в отношении судьбы пропавших без вести граждан Кувейта и третьих государств и собственности;


7. постановляет, что все государства-члены должны предпринять соответствующие шаги, чтобы содействовать возвращению в сохранности иракским учреждениям иракской культурной собственности и других предметов, имеющих археологическое, историческое, культурное, редкое научное и религиозное значение, незаконно изъятых из Иракского национального музея, Национальной библиотеки и других учреждений в Ираке после принятия резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 года, в том числе путем введения запрета на куплю-продажу или передачу таких предметов и предметов, в отношении которых существуют разумные основания подозревать, что они были незаконно изъяты, и призывает Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Интерпол и другие международные организации по мере необходимости оказать содействие в осуществлении данного пункта;


8. просит Генерального секретаря назначить Специального представителя по Ираку, в независимые обязанности которого будет входить представление регулярных докладов Совету о своей деятельности согласно настоящей резолюции, координация деятельности Организации Объединенных Наций в постконфликтных процессах в Ираке, координация работы учреждений Организации Объединенных Наций и международных учреждений, занимающихся оказанием гуманитарной помощи и деятельностью по восстановлению Ирака, и тАФ в координации с Администрацией тАФ оказание следующей помощи народу Ирака:


a) координация деятельности по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению, осуществляемой учреждениями Организации Объединенных Наций, и деятельности учреждений Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций;


b) поощрение безопасного, упорядоченного и добровольного возвращения беженцев и перемещенных лиц;


c) активное взаимодействие с Администрацией, народом Ирака и другими имеющими к этому отношение в деле развития усилий по восстановлению и созданию общенациональных и местных институтов представительного правления, в том числе путем взаимодействия в целях содействия процессу, который привел бы к созданию международно признанного представительного правительства Ирака;


d) содействие восстановлению ключевых объектов инфраструктуры в сотрудничестве с другими международными организациями;


e) содействие экономическому восстановлению и созданию условий для устойчивого развития, в том числе путем координации с национальными и региональными организациями, в зависимости от обстоятельств, гражданским обществом, донорами и международными финансовыми учреждениями;


f) поощрение международных усилий по содействию осуществлению основных функций гражданской администрации;


g) поощрение защиты прав человека;


h) поощрение международных усилий по восстановлению потенциала сил иракской гражданской полиции; и


i) поощрение международных усилий по содействию проведению правовой и судебной реформы;


9. поддерживает формирование народом Ирака тАФ с помощью Администрации и во взаимодействии со Специальным представителем тАФ иракской временной администрации в качестве переходной администрации, управляемой иракцами до тех пор, пока народ Ирака не создаст международно признанное представительное правительство, которое возьмет на себя обязанности Администрации;


10. постановляет, что, за исключением запретов, касающихся продажи или поставок Ираку оружия и связанных с ним материальных средств, не являющихся оружием и связанными с ним материальными средствами, необходимыми Администрации для целей настоящей и других соответствующих резолюций, все запреты, касающиеся торговли с Ираком и предоставления Ираку финансовых или экономических ресурсов, введенные резолюцией 661 (1990) и последующими соответствующими резолюциями, включая резолюцию 778 (1992) от 2 октября 1992 года, более не действуют;


11. вновь подтверждает, что Ирак должен выполнить свои обязательства в области разоружения, побуждает Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки регулярно информировать Совет о своей деятельности в этом отношении и подчеркивает намерение Совета вновь рассмотреть мандаты Комиссии Организации Объединенных Наций по наблюдению, контролю и инспекциям и Международного агентства по атомной энергии, предусмотренные в резолюциях 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, 1284 (1999) от 17 декабря 1999 года и 1441 (2002) от 8 ноября 2002 года;


12. отмечает создание Фонда развития Ирака, который должен находиться в ведении Центрального банка Ирака и подлежать ревизии независимыми аудиторами, утвержденными Международным консультативным и контрольным советом Фонда развития Ирака, и ожидает скорейшего созыва совещания Международного консультативного и контрольного совета, члены которого будут включать обладающих надлежащей квалификацией представителей Генерального секретаря, директора-распорядителя Международного валютного фонда, генерального директора Арабского фонда социального и экономического развития и президента Всемирного банка;


13. отмечает далее, что средства Фонда развития Ирака должны выделяться по распоряжению Администрации тАФ в консультации с иракской временной администрацией тАФ на цели, изложенные в пункте 14 ниже;


14. подчеркивает, что Фонд развития Ирака должен использоваться транспарентным образом для удовлетворения гуманитарных потребностей иракского народа, для экономической реконструкции и восстановления инфраструктуры Ирака, для продолжения разоружения Ирака и для покрытия расходов иракской гражданской администрации, а также в других целях на благо иракского народа;


15. призывает международные финансовые учреждения оказать народу Ирака помощь в реконструкции и развитии его экономики и способствовать предоставлению помощи более широким сообществом доноров и приветствует готовность кредиторов, включая кредиторов в рамках Парижского клуба, найти решение проблемам суверенного долга Ирака;


16. просит также Генерального секретаря, действуя в координации с Администрацией, продолжать осуществлять свои функции согласно резолюциям Совета Безопасности 1472 (2003) от 28 марта 2003 года и 1476 (2003) от 24 апреля 2003 года в течение шести месяцев с момента принятия настоящей резолюции и завершить в течение этого срока наиболее эффективным с точки зрения затрат образом текущие операции Программы "Нефть в обмен на продовольствие» (ВлПрограмма») как на уровне Центральных учреждений, так и на местах, передав ответственность за управление любой незаконченной деятельностью в рамках Программы Администрации, в том числе путем принятия следующих необходимых мер:a) содействовать скорейшей отгрузке и подтвержденной доставке первоочередных товаров гражданского назначения, как определено Генеральным секретарем и назначенными им представителями, в координации с Администрацией и иракской временной администрацией, по утвержденным и профинансированным контрактам, заключенным ранее предыдущим правительством Ирака, для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи народу Ирака, в том числе, по мере необходимости, согласование изменений к положениям или условиям этих контрактов и относящихся к ним аккредитивов, как указано в пункте 4(d) резолюции 1472 (2003);


b) осуществить обзор в свете изменившихся обстоятельств в координации с Администрацией и иракской временной администрацией относительной целесообразности каждого утвержденного и профинансированного контракта с целью определения, содержат ли такие контракты товары, необходимые для удовлетворения нужд народа Ирака как в настоящий период, так и в ходе реконструкции, и отложить принятие мер по тем контрактам, которые будут сочтены как имеющие сомнительную пользу, и относящимся к ним аккредитивам до тех пор, пока международно признанное представительное правительство Ирака не будет в состоянии принять свое собственное решение относительно того, следует ли выполнять такие контракты;


c) представить Совету Безопасности в течение 21 дня с момента принятия настоящей резолюции для осуществления Советом Безопасности обзора и рассмотрения смету оперативного бюджета, основанного на средствах, которые уже находятся на счете, учрежденном во исполнение пункта 8(d) резолюции 986 (1995) от 14 апреля 1995 года, с указанием:


i) всех известных и прогнозируемых затрат Организации Объединенных Наций, которые необходимы для обеспечения непрерывного функционирования мероприятий, связанных с осуществлением настоящей резолюции, включая оперативные и административные расходы, имеющие отношение к соответствующим учреждениям и программам Организации Объединенных Наций, отвечающим за реализацию Программы как на уровне Центральных учреждений, так и на местах;


ii) всех известных и прогнозируемых расходов, связанных с прекращением Программы;


iii) всех известных и прогнозируемых расходов, связанных с возвратом средств правительства Ирака, которые были предоставлены государствами-членами Генеральному секретарю в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 1 резолюции 778 (1992); и


iv) всех известных и прогнозируемых расходов, связанных со Специальным представителем и обладающим надлежащей квалификацией представителем Генерального секретаря, который будет исполнять функции члена Международного консультативного и контрольного совета, за шестимесячный период, определенный выше, после чего эти расходы будут покрываться Организацией Объединенных Наций;d) консолидировать в рамках единого фонда счета, учрежденные во исполнение пунктов 8(a) и 8(b) резолюции 986 (1995);


e) выполнить все остающиеся обязательства, касающиеся прекращения Программы, в том числе согласование, наиболее эффективным с точки зрения затрат образом, любых необходимых расчетных платежей, которые будут произведены за счет средств целевых депозитных счетов, учрежденных во исполнение пунктов 8(a) и 8(b) резолюции 986 (1995), с теми сторонами, которые ранее заключили контрактные обязательства с Генеральным секретарем в рамках Программы, и определить в координации с Администрацией и иракской временной администрацией будущий статус контрактов, заключенных Организацией Объединенных Наций и соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций в рамках счетов, учрежденных во исполнение пунктов 8(b) и 8(d) резолюции 986 (1995);


f) представить Совету Безопасности за 30 дней до прекращения Программы всеобъемлющую стратегию, разработанную в тесной координации с Администрацией и иракской временной администрацией, которая приведет к доставке всей соответствующей документации и передаче всей оперативной ответственности от Программы Администрации;


17. просит далее Генерального секретаря передать как можно скорее Фонду развития Ирака 1 млрд. долл. США из нераспределенных средств на счетах, учрежденных во исполнение пунктов 8(a) и 8(b) резолюции 986 (1995), возвратить правительству Ирака средства, которые были перечислены Генеральному секретарю государствами-членами во исполнение пункта 1 резолюции 778 (1992), и постановляет, что после вычета всех соответствующих расходов Организации Объединенных Наций, связанных с поставками в рамках санкционированных контрактов, и расходов по Программе, изложенных в пункте 16(c) выше, включая остаточные обязательства, все излишки средств на целевых депозитных счетах, учрежденных во исполнение пунктов 8(a), 8(b), 8(d) и 8(f) резолюции 986 (1995), должны быть как можно скорее перечислены в Фонд развития Ирака;


18. постановляет прекратить сразу же после принятия настоящей резолюции функции, касающиеся деятельности по наблюдению и контролю, осуществляемой Генеральным секретарем в рамках Программы, включая контроль за экспортом нефти и нефтепродуктов из Ирака;


19. постановляет прекратить деятельность Комитета, учрежденного во исполнение пункта 6 резолюции 661 (1990), по истечении шестимесячного периода, предусмотренного в пункте 16 выше, и далее постановляет, что Комитет должен идентифицировать лиц и организации, упомянутые в пункте 23 ниже;


20. постановляет, что все экспортные продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа из Ирака после даты принятия настоящей резолюции будут осуществляться в соответствии с превалирующей на международных рынках наилучшей практикой, их проверку будут осуществлять независимые аудиторы, подотчетные Международному консультативному и контрольному совету, упомянутому в пункте 12 выше, с тем чтобы обеспечить транспарентность, и постановляет далее, что, за исключением предусмотренного в пункте 21 ниже, все поступления от таких продаж будут депонироваться в Фонд развития Ирака до тех пор, пока не будет надлежащим образом создано международно признанное представительное правительство Ирака;


21. постановляет далее, что 5 процентов от поступлений, упомянутых в пункте 20 выше, должны направляться в Компенсационный фонд, учрежденный согласно резолюции 687 (1991) и последующим соответствующим резолюциям, и что, если международно признанное представительное правительство Ирака и Совет управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций во исполнение своих полномочий в отношении методов обеспечения того, чтобы платежи перечислялись в Компенсационный фонд, не примут решения об ином, это требование будет иметь обязательный характер для сформированного надлежащим образом международно признанного представительного правительства Ирака и любых его правопреемников;


22. отмечает важное значение создания международно признанного представительного правительства Ирака и целесообразность скорейшего завершения реструктуризации долга Ирака, как об этом говорится в пункте 15 выше, постановляет далее, что до 31 декабря 2007 года, если Совет не примет решения об ином, нефть, нефтепродукты и природный газ иракского происхождения будут пользоваться иммунитетом, до передачи титула первоначальному покупателю, от судебного разбирательства в их отношении и не подлежат какой-либо форме ареста, наложения взыскания или судебного исполнения, что все государства должны предпринять любые шаги, которые могут оказаться необходимыми согласно их соответствующим внутренним правовым системам, для обеспечения этой защиты, и что поступления и обязательства, вытекающие из их продажи, а также Фонд развития Ирака пользуются привилегиями и иммунитетами, аналогичными привилегиям и иммунитетам, которыми пользуется Организация Объединенных Наций, за исключением того, что вышеупомянутые привилегии и иммунитеты не будут применяться в отношении любых судебных разбирательств, в ходе которых использование таких поступлений и обязательств является необходимым для удовлетворения ответственности за ущерб, определенный в связи с экологической аварией, включая разлив нефти, который может произойти после даты принятия настоящей резолюции;


23. постановляет, что все государства-члены, в которых имеются:


a) средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы предыдущего правительства Ирака или его государственных органов, корпораций или учреждений, находящихся за пределами Ирака на момент принятия настоящей резолюции, или


b) средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые были вывезены из Ирака или попали в распоряжение Саддама Хусейна или других высокопоставленных должностных лиц прежнего иракского режима и их ближайших родственников, включая организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких лиц или лиц, действующих от их имени или по их указанию, должны безотлагательно заморозить эти средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы и, если только эти средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы не являются объектом ранее вынесенного судебного, административного или арбитражного постановления об удержании или решения, незамедлительно обеспечить их перевод в Фонд развития Ирака, при этом понимается, что, если не будет принято иного решения, иски частных лиц или неправительственных организаций в отношении этих переведенных средств или других финансовых активов могут быть предъявлены международно признанному представительному правительству Ирака, и постановляет далее, что все такие средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы пользуются теми же привилегиями, иммунитетами и защитой, которые предусмотрены в пункте 22;


24. просит Генерального секретаря представлять Совету через регулярные интервалы доклады о работе Специального представителя в связи с осуществлением настоящей резолюции и о работе Международного консультативного и контрольного совета и побуждает Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки регулярно информировать Совет об их усилиях согласно настоящей резолюции;


25. постановляет провести обзор осуществления настоящей резолюции не позднее, чем через 12 месяцев после ее принятия и рассмотреть дальнейшие шаги, которые могут потребоваться;


26. призывает государства-члены и международные и региональные организации содействовать осуществлению настоящей резолюции;


27. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.


Страницы:
Назад 1 Вперед