Застосування рухливих СЦ спортивних СЦгор у процесСЦ вСЦдновлення координацСЦйних здСЦбностей дСЦтей з дСЦаг

курсовая работа: Медицина, здоровье

Документы: [1]   Word-121812.doc Страницы: Назад 1 Вперед

МРЖНРЖСТЕРСТВО УКРАРЗНИ ПО СПРАВАХ сСЦмтАЩСЧ, МОЛОДРЖ РЖ СПОРТУ

Донецький державнСЦй СЦнститут здоровтАЩя, фСЦзичного виховання та спорту

Факультет фСЦзичноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ

Кафедра фСЦзСЦологСЦСЧ, фСЦзичноСЧ та психологСЦчноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧЗАСТОСУВАННЯ РУХЛИВИХ РЖ СПОРТИВНИХ РЖГОР У ПРОЦЕСРЖ ВРЖДНОВЛЕННЯ КООРДИНАЦРЖЙНИХ ЗДРЖБНОСТЕЙ ДРЖТЕЙ З ДРЖАГНОЗОМ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛРЖЧ


Курсова роботаВиповнив:

Студентка 46 групи

Корольова РД.О.


ПровСЦрив:

к. пед. н. Деминська Л.О
Донецьк 2006

ЗмСЦст


Вступ тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАжтАж.тАжтАж 3

РоздСЦл 1. АналСЦз лСЦтератури тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАжтАж 6

1.1. ВСЦковСЦ особливостСЦ дСЦтей у вСЦцСЦ другого дитинстватАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж... 6

1.2. Патогенез, структура рухового дефекту, при атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж. 8

1.3. ЛСЦкувальна дСЦя фСЦзичноСЧ культури при реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей з атонСЦчно-астатичною формою ДЦП. тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж............... 16

РоздСЦл 2. Методи дослСЦджень, та методика ЛФК застосована реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей з атонСЦчно-астатичною формою ДЦПтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж... 23

2.1. Методи дослСЦджень, застосовуванСЦ при складаннСЦ комплексСЦв реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей з атонСЦчно-астатичною формою ДЦПтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж 23

  1. СпецСЦальна методика ЛФК СЦз використанням елементСЦв спортивних СЦгор СЦ рухливих СЦгортАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж. 25

УмовивСЦд тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж... 45

ВисновкитАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАжтАж47

список лСЦтературитАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж48

ДодатоктАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАж...52

Вступ


АктуальнСЦсть проблеми.

Питання реабСЦлСЦтацСЦСЧ хворих на дитячий церебральний паралСЦч в останнСЦ роки стаСФ усе бСЦльш актуальним у зв'язку з високим медичним СЦ соцСЦальним значенням. ТрадицСЦйнСЦ методи обновленого лСЦкування, що несуть у собСЦ загальноприйнятСЦ засоби лСЦкувальноСЧ фСЦзкультури, не можуть повною мСЦрою задовольнити зростаючСЦ вимоги до ефективностСЦ реабСЦлСЦтацСЦСЧ. При СФдностСЦ комплексСЦв лСЦкувальноСЧ фСЦзкультури для хворих на дитячий церебральний паралСЦч (ДЦП) необхСЦдно розробити для кожноСЧ дитини СЦндивСЦдуальний комплекс з урахуванням особливостей його вегетативних можливостей, моторики й СЦнтелекту.

За останнСЦ роки дитячий церебральний паралСЦч став одним з найбСЦльш розповсюджених захворювань нервовоСЧ системи у дСЦтей. У Донецьку ДЦП хворСЦють 2017 дитини (данСЦ за 2005 г), поширенСЦсть ЦП на 10000 дитячого населення - 27,0. ЗахворюванСЦсть ЦП на 10000 дитячого населення - 1,4. Ця недуга входить у розряд невилСЦковних хвороб, але проведення своСФчасноСЧ СЦ правильноСЧ корекцСЦСЧ ушкоджених систем органСЦзму дСЦтей, за допомогою коррекцСЦйних фСЦзичних вправ, застосування елементСЦв спортивних СЦгор СЦ спецСЦальних рухових режимСЦв, СФ передумовою для успСЦшноСЧ побутовоСЧ, навчальноСЧ, трудовоСЧ СЦ соцСЦальноСЧ адаптацСЦСЧ до реальних умов життя, СЧхньоСЧ СЦнтеграцСЦСЧ в суспСЦльствСЦ [3,11,29].

АктуальнСЦсть пошуку й обТСрунтованого застосування нетрадицСЦйних методСЦв профСЦлактики, лСЦкування СЦ реабСЦлСЦтацСЦСЧ ДЦП зв'язано з низькою ефективнСЦстю загальноприйнятих медикаментозних, мануальних, фСЦзСЦотерапевтичних, хСЦрургСЦчних та СЦн. методСЦв лСЦкування цСЦСФСЧ патологСЦСЧ.

Дитячий церебральний паралСЦч СФ захворюванням головного мозку, що виникаСФ пСЦд впливом рСЦзних патологСЦчних явищ внутрСЦутробно, при пологах СЦ в перСЦод новорожденностСЦ. У центрСЦ клСЦнСЦчноСЧ картини знаходяться руховСЦ розлади, що супроводжуються порушеннями функцСЦй СЦнших аналСЦзаторних систем (зору, вестибулярного апарата, глибокоСЧ чутливостСЦ й СЦн.), а також мови СЦ психСЦки. В даний час проблема профСЦлактики, лСЦкування СЦ соцСЦальноСЧ допомоги цим хворим СФ однСЦСФСЧ з ведучих у невропатологСЦСЧ дитячого вСЦку. У комплексне лСЦкування дитячого церебрального паралСЦчу включаються: медикаментознСЦ засоби, лСЦкувальна фСЦзкультура, ортопедична допомога, рСЦзнСЦ види масажу, рефлексотерапСЦя, фСЦзСЦотерапевтичнСЦ процедури, заняття з логопедом СЦ психологом, навчання навичкам самообслуговування СЦ працСЦ. РСЦзнСЦ прийоми масажу загальне СЦ схСЦдного, прогрСЦвання по крапках, корекцСЦя рухСЦв, заняття фСЦзичними вправами й ортопедичний режим у переважнСЦй бСЦльшостСЦ здСЦйснюються масажистами й СЦнструкторами лСЦкувальноСЧ фСЦзкультури, вСЦд рСЦвня пСЦдготовленостСЦ яких багато в чому залежить успСЦх лСЦкування [1,2,9].

Об'СФкт дослСЦдження - процес розвитку СЦ корекцСЦСЧ координацСЦйних здСЦбностей дСЦтей з дСЦагнозом атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП

Предмет дослСЦджень - методика фСЦзичних вправ у сполученнСЦ з елементами спортивних СЦгор при реабСЦлСЦтацСЦСЧ атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП, (3-й ступеня ваготи (легка)) для дСЦтей, у вСЦцСЦ "другого дитинства», що знаходяться на стацСЦонарСЦ.

ЦСЦль роботи - розробка СЦ впровадження в лСЦкувальний процес, спецСЦалСЦзованого СЦнтернату №5 для дСЦтей хворих на ДЦП, програми розвитку СЦ корекцСЦСЧ координацСЦйних здСЦбностей.

У процесСЦ вивчення СЦ реалСЦзацСЦСЧ даноСЧ методики вирСЦшувалися наступнСЦ задачСЦ:

 1. Вивчити лСЦтературнСЦ джерела, присвяченСЦ методицСЦ ЛФК у сполученнСЦ елементСЦв спортивних СЦгор при реабСЦлСЦтацСЦСЧ атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП у дСЦтей з 3 ступенем ваготи.
 2. ЗдСЦйснити пСЦдбСЦр засобСЦв СЦ методСЦв фСЦзичних вправ для складання комплексу ЛФК з елементами проведення методики спортивних СЦгор при атонСЦчно-астатичноСЧ формСЦ ДЦП з 3 ступенем ваготи.
 3. Визначити вплив фСЦзичних вправ на активСЦзацСЦю репаративних процесСЦв, полСЦпшеннСЦ координацСЦСЧ рухСЦв, зниження тремору рук СЦ голови, пСЦдвищення тонусу м'язСЦв, розширення руховоСЧ навички, розвиток просторового почуття.

Теоретичне СЦ практичне значення. У зв'язку зСЦ збСЦльшення кСЦлькостСЦ дСЦтей миючих синдром ДЦП, методика ЛФК СЦ елементи спортивних СЦгор необхСЦднСЦ, для полСЦпшення адаптацСЦСЧ дСЦтей у суспСЦльствСЦ здорових людей. Так само при рСЦшеннСЦ реабСЦлСЦтацСЦйних задач, розширюються руховСЦ можливостСЦ дСЦтей, полСЦпшуСФться координацСЦя рухСЦв, тренуСФться вестибулярний апарат. ФСЦзичнСЦ вправи роблять не тСЦльки регулюючий вплив на м'язовий апарат, але СЦ на стан СЦ функцСЦСЧ внутрСЦшнСЦх органСЦв, тобто змушуючи працювати м'яза, ми змушуСФмо внутрСЦшнСЦ органи працювати бСЦльш СЦнтенсивно, збСЦльшуСФмо резерви органСЦзму. РацСЦонально використовуючи рСЦзноманСЦтнСЦ засоби СЦ методи фСЦзичного виховання, ЛФК, можна лСЦквСЦдувати недолСЦки фСЦзичного розвитку СЦ руховоСЧ сфери дСЦтей СЦз ДЦП.

Наукова новизна. ДослСЦдження останнього рокСЦв поповнили СЦ поглибили уявлення про механСЦзм походження ДЦП. Це дозволяСФ по-новому оцСЦнити СЦ значення фСЦзичноСЧ культури в комплексСЦ заходСЦв для вСЦдбудовного лСЦкування СЦ профСЦлактики порочних установок при ДЦП. Порушення координацСЦСЧ в спокоСЧ, СФ основною патологСЦСФю атонСЦчно-астатичноСЧ форми. Порушення статики виникають при парезСЦ заднСЦх канатикСЦв, спинного мозку й СЦнших вСЦддСЦлСЦв, де проходять шляхи глибокоСЧ чутливостСЦ, а також при парезСЦ вестибулярного апарата, хробака мозочка, кори великих пСЦвкуль головного мозку.

У данСЦй роботСЦ, нами запропонованСЦ, комплекси реабСЦлСЦтацСЦСЧ атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП, дСЦтей у вСЦцСЦ "другого дитинства», у яких використовуСФться методика проведення елементСЦв спортивних СЦгор, що благотворно позначаСФться на станСЦ координацСЦСЧ рухСЦв, м'язового почуття, вестибулярного апарата.

Робоча гСЦпотеза: рацСЦональний пСЦдбСЦр засобСЦв СЦ методСЦв припускаСФ удосконалювання методики фСЦзичних вправ у дСЦтей страждаючих на атонСЦчно-астатичну форму ДЦП СЦз 3 рСЦвнем ваготи.

РоздСЦл 1. АналСЦз лСЦтератури


  1. ВСЦковСЦ особливостСЦ дСЦтей у вСЦцСЦ другого дитинства


Кожному вСЦковому перСЦодовСЦ характернСЦ яскраво вираженСЦ, специфСЦчнСЦ особливостСЦ. Знання особливостей вСЦковоСЧ перСЦодизацСЦСЧ необхСЦдно для правильноСЧ побудови СЦндивСЦдуальноСЧ програми фСЦзичноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ дитини.

 1. перСЦод новонародженностСЦ з народження до 10 днСЦв.
 2. грудний вСЦк 10 днСЦв - 1 рСЦк.
 3. раннСФ дитинство 1 - 3 рокСЦв.
 4. перше дитинство 4 - 7 рокСЦв.
 5. друге дитинство: хлопчики вСЦд 8 до 12 рокСЦв, дСЦвчинки вСЦд 8 до 11 рокСЦв.
 6. пСЦдлСЦтковий вСЦк: хлопчики 13 - 16 рокСЦв, дСЦвчинки 12 - 15 рокСЦв.
 7. юнацький вСЦк: юнака 17 - 21 рСЦк, дСЦвчини 16 - 20 рокСЦв.

У данСЦй роботСЦ розглядаСФться вСЦк вСЦдповСЦдний "другому дитинству» або молодший шкСЦльний вСЦк [23,25].

Молодший шкСЦльний вСЦк охоплюСФ перСЦод вСЦд 8 до 11 - 12 рокСЦв. Звичайно цей перСЦод у порСЦвняннСЦ з дошкСЦльним СЦ пСЦдлСЦтковим перСЦодами прийнято вважати вСЦдносно "спокСЦйним» у життСЦ дитини.

Центральна нервова система СФ одним з основних регуляторних механСЦзмСЦв усСЦх життСФвих процесСЦв в органСЦзмСЦ дитини, у тому числСЦ його поводження СЦ рухСЦв. До семирСЦчного вСЦку завершуСФться в основному диференцСЦювання нервовоСЧ тканини кори великих пСЦвкуль головного мозку. НервовСЦ клСЦтки у всСЦх шарах кори здобувають характерну розвиту форму СЦ стають схожими на клСЦтки кори дорослоСЧ людини. ПродовжуСФться мСЦСФлСЦнСЦзацСЦя нервових волокон.

Посилено розвиваються асоцСЦативнСЦ волокна, що зв'язують рСЦзнСЦ нервовСЦ центри СЦ вСЦддСЦли кори великих пСЦвкуль мозку один з одним.

Удосконалювання центральноСЧ нервовоСЧ системи у школярСЦв молодших класСЦв виражаСФться насамперед у розвитку СЦ посиленнСЦ процесСЦв гальмування в корСЦ головного мозку. Кора великих пСЦвкуль здобуваСФ бСЦльш виражене регулююче СЦ затримуюче значення в поводженнСЦ дитини, у нерозривному зв'язку з розвитком гальмових явищ у корСЦ великих пСЦвкуль у школярСЦв молодших класСЦв СЦнтенсивно наростають СЦ стають бСЦльш стСЦйкими процеси концентрацСЦСЧ порушення. ЗвСЦдси випливаСФ можливСЦсть прояву активноСЧ уваги СЦ свСЦдомоСЧ зосередженостСЦ [35, 36].

Розвиток процесСЦв гальмування, концентрацСЦСЧ СЦ стСЦйкостСЦ нервових процесСЦв у центральнСЦй нервовСЦй системСЦ дитини 8 - 12 рокСЦв створюСФ в цьому вСЦцСЦ гарну базу для навчання СЦ виховання.

СтупСЦнь розвитку руховоСЧ активностСЦ дитини СФ показником розвитку всього рухового аналСЦзатора, тобто нервового СЦ кСЦстково-м'язового апарата.

М'язова система школяра, у порСЦвняннСЦ з дошкСЦльним вСЦком продовжуСФ змСЦцнюватися й удосконалюватися за рахунок розвитку переважно довгих м'язСЦв, що обумовлюють швидкСЦсть СЦ гнучкСЦсть рухСЦв, СЦ в меншому ступенСЦ за рахунок розвитку силових м'язСЦв.

ВСЦк дитини 8 - 12 рокСЦв характеризуСФться бСЦльш гармонСЦчним розвитком рухСЦв. Основною рисою цього перСЦоду СФ перехСЦд вСЦд вСЦльних рухСЦв до органСЦзованих виучених рухСЦв, зв'язаним з наростанням контролю кори великих пСЦвкуль головного мозку.

У зв'язку з великою руховою активнСЦстю в школяра швидко розвиваються сила СЦ координацСЦя великих м'язСЦв верхнСЦх СЦ нижнСЦх кСЦнцСЦвок. Але в силу наявноСЧ патологСЦСЧ, руху дСЦтей трохи нескоординованСЦ, маються зайвСЦ супутнСЦ рухи.

К 10 - 11 рокам розвиток рухового апарата дитини продовжуСФться в основному по лСЦнСЦСЧ удосконалення дрСЦбних трудових рухСЦв, що знаходиться в прямого зв'язку з СЦнтенсивним розвитком рухових центрСЦв кори головного мозку[5, 23, 30].

М'яз як орган почуттСЦв, дозрСЦваСФ до 7 - 8 рокСЦв, СЧСЧ дСЦяльнСЦсть у зв'язку з безперервноСЧ СЦмпульсацСЦСФй у центральну нервову систему СФ важливим чинником розвитку й удосконалювання основних нервових процесСЦв у корСЦ головного мозку. Наприклад: навчання дСЦтей мови, з рухами кистСЦ СЦ пальцСЦв рСЦзко прискорюСФ розвиток мови, що СФ одним зСЦ способСЦв усунення супутньою патологСЦСФю при атонСЦчно-астатичноСЧ формСЦ ДЦП.

В аналСЦзСЦ абсолютних величин рСЦчного приросту тотальних розмСЦрСЦв тСЦла школярСЦв (рСЦст, маса, окружнСЦсть грудноСЧ клСЦтки) показуСФ, що у вСЦцСЦ вСЦд 8 до 11 - 12 рокСЦв немаСФ значного розходження в ходСЦ фСЦзичного розвитку хлопчикСЦв СЦ дСЦвчинок.

Процеси окостенСЦння, тобто замСЦни хрящовоСЧ тканини на кСЦсткову, продовжуються протягом усього шкСЦльного вСЦку. У молодших школярСЦв вСЦдбуваСФться остаточне формування нормальноСЧ кривизни хребта, характерноСЧ для дорослоСЧ людини. Загальна стСЦйкСЦсть хребетного стовпа значно збСЦльшуСФться, але його зв'язковий апарат ще слабкий.

У вСЦцСЦ 8 - 9 рокСЦв спостерСЦгаСФться СЦнтенсивне зростання кСЦсток стопи СЦ кистей рук СЦз триваючими в них процесами окостенСЦння. У 10 - 12 рокСЦв значно пСЦдвищуСФться стСЦйкСЦсть кистСЦ за рахунок росту кСЦсток передплСЦччя (променевоСЧ СЦ лСЦктьовоСЧ) СЦ дрСЦбноСЧ кСЦсток зап'ястя [25, 36].

ВСЦковий перСЦод вСЦд 8 до 11 - 12 рокСЦв, можна вважати вСЦдносно "спокСЦйним». ОсновнСЦ процеси, що вСЦдбуваються в центральнСЦй нервовСЦй системСЦ, створюють гарнСЦ передумови для успСЦшноСЧ навчально-виховноСЧ роботи, а розвиток моторики обумовлюСФ приступнСЦсть багатьох трудових рухСЦв. А при використаннСЦ методики ЛФК у цьому вСЦцСЦ, можна практично цСЦлком виправити порушену координацСЦю рухСЦв, пСЦдвищити точнСЦсть виконуваних рухСЦв, позбутися вСЦд патологСЦчних рухСЦв, пСЦдвищити тонус м'язСЦв, вСЦдновлюючи СЧхню силу СЦ працездатнСЦсть, обсяг рухСЦв у суглобах.

1.2. Патогенез, структура рухового дефекту, при атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП


ПСЦд термСЦном "дитячСЦ церебральнСЦ паралСЦчСЦ» (ДЦП) розумСЦють групу захворювань, що виникають внаслСЦдок ушкоджень головного (рСЦдше спинного) мозку, пСЦд час внутрСЦшньоутробного розвитку плоду, у момент пологСЦв або в ранньому пСЦсляпологовому перСЦодСЦ. При цьому найбСЦльше важко страждають "молодСЦтАЭ вСЦддСЦли мозку - великСЦ пСЦвкулСЦ, що регулюють довСЦльнСЦ рухи, мову й СЦн., корковСЦ функцСЦСЧ. Приблизно в 57 % випадкСЦв захворювання СФ уродженим, у 40% - обумовлене патологСЦчними родами СЦ тСЦльки у 3 % дСЦтей зв'язано з СЦнфекцСЦйними захворюваннями, черепно-мозковою травмою або СЦншими патологСЦями, що розвилися вже пСЦсля народження. ДитячСЦ церебральнСЦ паралСЦчСЦ - вСЦдносно часте захворювання, що зустрСЦчаСФться в середньому в двох з 1000 дСЦтей. Його основна характерна риса - порушення розвитку психомоторних функцСЦй. У хворих з рСЦзними формами ДЦП порушена просторова органСЦзацСЦя пози СЦ рухСЦв унаслСЦдок змСЦнених у порСЦвняннСЦ зСЦ здоровими особами позного СЦ рухового стереотипСЦв. РуховСЦ розлади виявляються у видСЦ паралСЦчСЦв, парезСЦв, насильницьких рухСЦв, порушень координацСЦСЧ рухСЦв. ЦСЦ симптоми нерСЦдко супроводжуються затримкою психо-речового розвитку аж до глибокоСЧ дебСЦльностСЦ СЦ повноСЧ вСЦдсутностСЦ мови, судорожними припадками, порушеннями зору, слуху, чутливостСЦ й СЦншими патологиями [1, 2, 24].

СтупСЦнь ваги рухових порушень варСЦюСФ у великому дСЦапазонСЦ, де на одному полюсСЦ знаходяться грубСЦшСЦ руховСЦ порушення, на СЦншому - мСЦнСЦмальнСЦ. ПсихСЦчнСЦ СЦ мовнСЦ розлади, так само як СЦ руховСЦ, варСЦюють у широких межах, СЦ може спостерСЦгатися цСЦла гама рСЦзних сполучень. Наприклад, при глибоких рухових порушеннях психСЦчнСЦ порушення можуть бути вСЦдсутнСЦ або бути мСЦнСЦмальними, СЦ, навпаки, при легких рухових порушеннях можуть спостерСЦгатися грубСЦ психСЦчнСЦ СЦ мовнСЦ розлади.

Основоположником вивчення ДЦП вважають англСЦйського хСЦрурга - ортопеда ЛСЦттла. На його думку, причиною уроджених паралСЦчСЦв СФ аномально протСЦкаючи або передчаснСЦ пологи й асфСЦксСЦя плоду. ЛСЦттл докладно описав одну з форм ДЦП, при якСЦй руки уражаються менш, нСЦж ноги. ПСЦзнСЦше ця форма одержала назву хвороба ЛСЦттла. АнглСЦйський хСЦрург описав СЦ деякСЦ СЦншСЦ форми уроджених паралСЦчСЦв, наприклад гСЦперкСЦнетичну, розробив СЦ широко застосував деякСЦ види хСЦрургСЦчного лСЦкування при ДЦП [4, 13, 10].

ВСЦдомий австрСЦйський лСЦкар 3. Фрейд у серединСЦ XIX в. проаналСЦзував форми захворювання, описанСЦ ЛСЦттлом, з позицСЦСЧ невропатолога СЦ запропонував назви для деяких з них - дСЦплегСЦя, двостороння гемСЦплегСЦя.

На пСЦдставСЦ особливостей рухових порушень A. Ford (1945) видСЦлив п'ять форм дитячого церебрального паралСЦчу: подвСЦйну гемСЦплегСЦю, спастичну дСЦплегСЦю, гиперкСЦнетичну, мозжечкову СЦ гемСЦпаретичну. К. А. Семенова СЦ Б. В. Голант (1972) узяли за основу цю класифСЦкацСЦю СЦ включили в неСЧ особливостСЦ психСЦчного СЦ мовного розвитку при кожнСЦй формСЦ дитячого церебрального паралСЦчу. В основу класифСЦкацСЦСЧ ДЦП, прийнятоСЧ в нашСЦй краСЧнСЦ, покладена основна особливСЦсть цього захворювання, а саме - характер СЦ виразнСЦсть порушення рухових функцСЦй, обумовленСЦ аномальним станом м'язового тонусу СЦ розладом координацСЦСЧ рухСЦв. У зв'язку з тим, що видСЦленСЦ форми захворювання дають найбСЦльше повне представлення про ступСЦнь рухових, психСЦчних СЦ мовних порушень, ця класифСЦкацСЦя в даний час СЦ використовуСФться.

ВидСЦляються наступнСЦ форми ДЦП:

 1. спастична гемСЦплегСЦя,
 2. спастична дСЦплегСЦя (синдром ЛСЦттла),
 3. двостороння (подвСЦйна) гемСЦплегСЦя,
 4. атактична (мозжечкова) форма,
 5. атонСЦчно-астатична форма,
 6. гСЦперкСЦнетична форма,
 7. змСЦшанСЦ форми.

ТермСЦном "дитячий церебральний паралСЦч (ДЦП)» поСФднуються з синдромами, що виникли в результатСЦ ушкодження мозку на раннСЦх етапах онтогенезу у проявСЦ нездатнСЦстю зберСЦгати нормальну позу СЦ виконувати довСЦльнСЦ рухи. ДЦП - це збСЦрний термСЦн, що поСФднуСФ групу не прогресуючих станСЦв - розладСЦв рухСЦв (паралСЦчСЦ, гСЦперкСЦнези, атаксСЦя), що можуть сполучатися з порушеннями психСЦки, мови, чуттСФвих систем, епСЦлептичними припадками (Семенова К. А., Махмудова Н. М., 1980, Вах М., 1964, Nelson К. В., Ellenberg J. Н., 1984, Paneth N., 1984, Бадалян Л. О. СЦ СЦн., 1988, Bobat К., 1980, Aicardi J, Вах М., 1992, Huges I., Newton R., 1992). НаявнСЦсть розладСЦв, руху СЦ пози тСЦла при рядСЦ неврологСЦчних хвороб у дСЦтей спонукало ряд авторСЦв видСЦлити ДЦП, як хворобу СЦ ДЦП, як синдром[6, 1, 29, 38].

Наукова група ВОЗ (1980) дала таке визначення хвороби: дитячСЦ церебральнСЦ паралСЦчСЦ тАФ це група психоречевих СЦ моторних не прогресуючих синдромСЦв, що СФ наслСЦдком ушкодження мозку у внутрСЦшньоутробному, СЦнтранатальному СЦ ранньому постнатальному перСЦодах.

ПочатковСЦ клСЦнСЦчнСЦ прояви церебральних паралСЦчСЦв формуються на першому роцСЦ життя. РЗхня своСФчасна дСЦагностика СЦ рання адекватна корекцСЦя мають вирСЦшальне значення для попередження важких розладСЦв рухСЦв, мови СЦ психСЦки на наступних етапах розвитку. ТСЦльки при важких формах патологСЦСЧ можна поставити дСЦагноз незабаром пСЦсля народження. В СЦнших випадках необхСЦдно динамСЦчне спостереження за розвитком дитини. Особливо важливе, значення мають "фактори ризику» у видСЦ рСЦзних неврологСЦчних симптомСЦв СЦ синдромСЦв, виявленСЦ в перСЦод новонародженностСЦ.

ДЦП виявляСФться у видСЦ рСЦзних рухових, психСЦчних, мовних порушень, а також порушень функцСЦй аналСЦзаторних систем (зору, слуху). У дСЦтей СЦз ЦП затримане СЦ порушене формування всСЦх рухових функцСЦй: СЦз працею СЦ запСЦзненням формуСФться функцСЦя утримання голови, навички сидСЦння, стояння СЦ ходьби. У силу специфСЦки рухових порушень у дСЦтей СЦз ЦП статичнСЦ СЦ локомоторнСЦ функцСЦСЧ не можуть розвиватися правильно[10, 33].

У лСЦтературСЦ останнього рокСЦв з'явилися роботи, заснованСЦ на дослСЦдженнях дСЦтей страждаючих ДЦП. Але ця проблема вивчена в недостатньому ступенСЦ, а методика ЛФК при даному захворюваннСЦ, запропонована сучасними фахСЦвцями СЦстотно нСЦчим не вСЦдрСЦзняСФться вСЦд методики застосовуваноСЧ при тСЦй же патологСЦСЧ, але в СЦншСЦй вСЦковСЦй категорСЦСЧ. Так само дуже мало лСЦтератури в якСЦй би придСЦлялося досить уваги реабСЦлСЦтацСЦСЧ атонСЦчно-астатичноСЧ формСЦ ДЦП. Але завдяки новим досягненням науки в областСЦ фСЦзСЦологСЦСЧ, бСЦомеханСЦки, неврологСЦСЧ, СЦ СЦнших фундаментальних науках, а так само методСЦв дослСЦдження СЦ спостереження патологСЦчних процесСЦв в органСЦзмСЦ хворого, нашСЦ знання розширилися в областСЦ лСЦкування СЦ реабСЦлСЦтацСЦСЧ багатьох форм ДЦП.

ВСЦдомСЦ п'ять основних груп причин усСЦх хвороб: бСЦологСЦчнСЦ, фСЦзичнСЦ, хСЦмСЦчнСЦ, механСЦчнСЦ, соцСЦально-психологСЦчнСЦ. ПершСЦ чотири з них можуть приводити до виникнення ДЦП. Це захворювання виникаСФ у вСЦдповСЦдь на рСЦзноманСЦтнСЦ впливи, що ушкоджують, на нервову систему (НС) у пре- СЦ перСЦнатальном перСЦодах. ПорСЦз НС на раннСЦх етапах онтогенезу в наступному виявляСФться хронСЦчною СЦнвалСЦдСЦзацСЦСФй дитини, унаслСЦдок порушення здатностСЦ виконувати активнСЦ довСЦльнСЦ рухи СЦ зберСЦгати вертикальну позу тСЦла.

Порушення формування мозку на раннСЦх етапах онтогенезу, що лежить в основСЦ ДЦП, може бути результатом цСЦлого ряду несприятливих впливСЦв. Так, з кожних 100 випадкСЦв ЦП - 30 виникають внутрСЦутробно, 60 - у момент пологСЦв, 10 - пСЦсля народження [1,2,13].

НайбСЦльше значення надаСФться впливовСЦ шкСЦдливих факторСЦв у перСЦод вагСЦтностСЦ СЦ пологСЦв. З пренатальних факторСЦв ризику порСЦзу нервовоСЧ системи слСЦд зазначити вСЦдхилення в станСЦ здоров'я матерСЦ й акушерському анамнезСЦ. До них вСЦдносяться конституцСЦональнСЦ порушення, соматичнСЦ, ендокриннСЦ, СЦнфекцСЦйнСЦ захворювання, шкСЦдливСЦ звички, повторнСЦ викиднСЦ, мертвородження, тривалий перСЦод безплСЦдностСЦ ускладнення попереднСЦх вагСЦтностей СЦ пологСЦв, наявнСЦсть у родинСЦ дСЦтей з патологСЦСФю нервовоСЧ системи. До факторСЦв ризику також вСЦдносяться: вСЦк матерСЦ менш 18 СЦ старше 30 рокСЦв, хитливий соцСЦально-економСЦчний СЦ родинний стан жСЦнок, СЦмунологСЦчна несумСЦснСЦсть матерСЦ СЦ плоду, переношена вагСЦтнСЦсть, багатоплСЦдна вагСЦтнСЦсть, низька маса тСЦла дитини при народженнСЦ. ШкСЦдливий вплив на плСЦд може робити прийом вагСЦтними лСЦкарських препаратСЦв, стресовСЦ стани матерСЦ, пСЦзнСЦ токсикози, погроза викидня, матковСЦ кровотечСЦ[6, 24, 29].

До шкСЦдливих факторСЦв, що несприятливо дСЦють на плСЦд внутрСЦутробно, вСЦдносяться:

 • РЖнфекцСЦйнСЦ захворювання, перенесенСЦ майбутньою матСЦр'ю пСЦд час вагСЦтностСЦ (вСЦруснСЦ СЦнфекцСЦСЧ, краснуха, токсикоз);
 • Серцево-судиннСЦ СЦ ендокриннСЦ порушення в матерСЦ;
 • Токсикози вагСЦтностСЦ;
 • НесумСЦснСЦсть кровСЦ матерСЦ СЦ плоду по резус-факторСЦ;
 • ГемолСЦтична хвороба (хвороба кровСЦ) немовлят, може виникнути в тих випадках, коли в матерСЦ кров резус-негативна, а в батька - резус-позитивний СЦ плСЦд успадкував приналежнСЦсть батька. В основСЦ гемолСЦтичноСЧ хвороби лежить руйнування (гемолСЦз) еритроцитСЦв плоду пСЦд впливом резус-антитСЦл матерСЦ. Захворювання плоду виникаСФ в середньому в однСЦСФСЧ з 25-30 резус-негативних жСЦнок. З кожноСЧ наступноСЧ вагСЦтнСЦстю СЦмовСЦрнСЦсть резус-конфлСЦкту пСЦдвищуСФться;
 • ПсихСЦчнСЦ травми, у тому числСЦ СЦ негативнСЦ емоцСЦСЧ;
 • ФСЦзСЦологСЦчнСЦ фактори (перегрСЦвання або переохолодження, дСЦя вСЦбрацСЦСЧ, опромСЦнення, у тому числСЦ й ультрафСЦолетове у великих дозах);
 • ДеякСЦ лСЦкарськСЦ препарати;
 • ЕкологСЦчне неблагополуччя (забрудненСЦ вСЦдходами виробництва вода СЦ повСЦтря; змСЦст у продуктах харчування великоСЧ кСЦлькостСЦ нСЦтратСЦв, ядохСЦмСЦкатСЦв, радСЦонуклСЦдСЦв, рСЦзних синтетичних добавок).

До СЦнтранатальним факторам ризику вСЦдносяться асфСЦксСЦя в родах СЦ внутрСЦчерепнСЦй родовСЦй травмСЦ[10, 13, 38].

В даний час, численними дослСЦдженнями доведено, що бСЦльш 400 факторСЦв можуть зробити вплив, що ушкоджуСФ, на ЦНС плоду, що розвиваСФться. Сполучення внутрСЦшньоутробноСЧ патологСЦСЧ з родовою травмою, вважаСФться в даний час однСЦСФСЧ з найбСЦльш частих причин виникнення ДЦП.

ДСЦя родовоСЧ травми звичайно сполучиться з асфСЦксСЦСФю (патологСЦчним станом органСЦзму, що характеризуСФться недолСЦком кисню в кровСЦ СЦ надлишковому нагромадженнСЦ вуглекислоти, порушенням подиху, серцевоСЧ дСЦяльностСЦ). ДСЦти, що перенесли стан асфСЦксСЦСЧ й особливо клСЦнСЦчну смерть (вСЦдсутнСЦсть подиху СЦ серцевоСЧ дСЦяльностСЦ), маСФться високий ступСЦнь ризику виникнення ДЦП.

ДЦП може виникнути, СЦ пСЦсля народження в результатСЦ перенесених нейроСЦнфекцСЦСЧ (менСЦнгСЦту, енцефалСЦту), важких забитих мСЦiь голови [4, 33, 38].

У данСЦй роботСЦ розглядаСФться атонСЦчно-астатична (гСЦпотонСЦчна, мозжечкова, атаксСЦя) форма ДЦП. ВСЦд СЦнших форм ДЦП вСЦдрСЦзняСФться тим, що на перше мСЦiе виходить атаксСЦя, пСЦд якою розумСЦють порушення координацСЦСЧ рухСЦв СЦ рСЦвноваги. Цей розлад виникаСФ не вСЦдразу пСЦсля народження дитини. На першому роцСЦ життя звичайно вСЦдзначаСФться лише загальна гСЦпотонСЦя м'язСЦв СЦ вСЦдставання у фСЦзичному розвитку (гСЦпотонСЦчна форма ДЦП), СЦ зовнСЦ дСЦти схожСЦ на хворих синдромом "млявоСЧ дитини» рисунок 1.1.

Маються також порушення координацСЦСЧ рухСЦв СЦ рСЦвноваги, але цСЦ симптоми не СФ домСЦнуючими. РЖнша особливСЦсть цСЦСФСЧ форми полягаСФ в тСЦм, що руховСЦ порушення неодмСЦнно сполучаться з рСЦзкою затримкою розвитку мови СЦ психСЦки.

У положеннСЦ на спинСЦ дитина млява, малорухома. Тонус м'язСЦв знижений, причому в руках менше, нСЦж у ногах. Рух рук бСЦльш активнСЦ.

Голову дитина починаСФ тримати тСЦльки пСЦсля 6 мСЦсяцСЦв. Якщо його взяти пСЦд мишки, вСЦн не може удержати вертикальну позу, голова СЦ тулуб нахиленСЦ вперед. У положеннСЦ на животСЦ - не в змозСЦ тримати голову протягом тривалого часу СЦ спиратися на руки.

Один з частих, симптомСЦв, що спостерСЦгаються при данСЦй формСЦ ДЦП, - тремор рук СЦ голови. Якщо з положення лежачи на животСЦ дитина пСЦднСЦмаСФться СЦ спираСФться на руки, то з'являються качальнСЦ рухи тулуба СЦ тремор голови. ОстаннСЦй нерСЦдко спостерСЦгаСФться при ходьбСЦ.

Тремор руки виникаСФ, коли дитина намагаСФться взяти в руку предмет. СидСЦти тривалий час дСЦти можуть тСЦльки з пСЦдтримкою. Ходити такСЦ хворСЦ починають у 2-3 року. При цьому СЧхнСЦ рухи нескоординованСЦ, хода хитлива. Дитина ходить СЦ ходить на широко розставлених ногах, вСЦдводячи руки в сторони, робить багато додаткових рухСЦв, щоб зберегти рСЦвновагу.

Порушення координацСЦСЧ рухСЦв СЦ рСЦвноваги, цСЦ симптоми не СФ домСЦнуючими. РЖнша особливСЦсть цСЦСФСЧ форми полягаСФ в тСЦм, що руховСЦ порушення неодмСЦнно сполучаться з рСЦзкою затримкою розвитку мови СЦ психСЦки.

У положеннСЦ на спинСЦ дитина млявий, малорухомий. Тонус м'язСЦв знижений, причому в руках менше, нСЦж у ногах. Руху рук бСЦльш активнСЦ.

Голову дитина починаСФ тримати тСЦльки пСЦсля 6 мСЦсяцСЦв. Якщо його взяти пСЦд мишки, вСЦн не може удержати вертикальну позу, голова СЦ тулуб нахиленСЦ вперед. У положеннСЦ на животСЦ - не в змозСЦ тримати голову протягом тривалого часу СЦ спиратися на руки.

СидСЦти дитина починаСФ в пСЦвтора - два роки. У цьому положеннСЦ ноги широко розведенСЦ, поверненСЦ (роторовани) назовнСЦ. ВираженСЦ кСЦфоз грудного вСЦддСЦлу хребта. Поза хитлива, тулуб розгойдуСФться зСЦ сторони убСЦк. СтСЦйкСЦсть з'являСФться у 4 - 6 рокСЦв[4, 38].

Розладу координацСЦСЧ рухСЦв завжди супроводжуються чСЦтко вираженим зниженням тонусу м'язСЦв. НерСЦдко спостерСЦгаСФться не рСЦзко виражена затримка психСЦчного розвитку.

Для оцСЦнки ваги рухових проявСЦв, були запропонованСЦ наступнСЦ рСЦвнСЦ патологСЦСЧ рухового розвитку, по тСЦм же принципам видСЦляють особливостСЦ мовних порушень, поСФднуючи них у комплексСЦ з руховими.

ВидСЦляються:

 • 0-й рСЦвень. Хворий не формуСФ позу сидячи, коштуючи, не повертаСФться в положеннСЦ лежачи, не пересуваСФться. РухСЦв у руках нСЦ, або вони мСЦнСЦмальнСЦ. Важка дизартрСЦя або анартрСЦя. ЗбереженСЦ всСЦ або бСЦльшСЦсть тонСЦчних рефлексСЦв. ОлСЦгофренСЦя. Цей рСЦвень типовий для хворих ДЦП у формСЦ подвСЦйнСЦй гемСЦплегСЦСЧ.
 • I рСЦвень. Хворий пересуваСФться зСЦ сторонньою допомогою (пСЦдрСЦвень "а») або з опорою на ходуни (подуровень "б»), самообслуговування вСЦдсутнСФ або часткове, у невеликому обсязСЦ. Сидить у дефектнСЦй позСЦ, з опорою, позу коштуючи не утримуСФ. ЗбереженСЦ всСЦ або частина тонСЦчних рефлексСЦв. ДизартрСЦя, рСЦзна по вазСЦ. РЖнтелект може бути знижений, можлива олСЦгофренСЦя, але може бути СЦ нормальним, СЦ цСЦ дСЦти можуть учитися по програмСЦ масовоСЧ школи.
 • II рСЦвень. Хворий пересуваСФться з опорою на милицСЦ або тростини (Вла»), самообслуговування незначне обмежено через патологСЦчнСЦ установки в суглобах рук або гСЦперкСЦнезСЦв, атаксСЦСЧ. ССЦдаСФ СЦ сидить сам у дефектнСЦй позСЦ, позу стоячи може створити з працею, але неСЧ без пСЦдтримки не утримуСФ. Мова може бути дизартрична у 60 - 70% хворих. РЖнтелект може бути нормальним, у 20 - 30% випадкСЦв - олСЦгофренСЦя в ступенСЦ дебСЦльностСЦ. ТонСЦчнСЦ рефлекси частково збереженСЦ.
 • III рСЦвень. Ходьба дефектною ходою, але самостСЦйна на короткСЦ вСЦдстанСЦ без додатковоСЧ опори (Вла»), або на значнСЦ вСЦдстанСЦ (Влб»). ФункцСЦя рук порушена незначно, самообслуговування повне, утруднена тСЦльки дрСЦбна моторика. РЖнтелект нормальний, трохи знижений, або ж олСЦгофренСЦя в ступенСЦ дебСЦльностСЦ в 15 - 20% випадкСЦв. ДизартрСЦя в 45 - 50% випадкСЦв. ТонСЦчнСЦ патологСЦчнСЦ рефлекси можуть вСЦдсутнСЦ, але СЧхнього наслСЦдку у формСЦ патологСЦчних сСЦнергСЦй збереженСЦ[4, 13,24].
  1. ЛСЦкувальна дСЦя фСЦзичноСЧ культури при реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей з атонСЦчно-астатичною формою ДЦП.


ЛСЦкувальна фСЦзична культура - ЛФК (кСЦнезотерапСЦя, фСЦзична реабСЦлСЦтацСЦя) являСФ собою вид дСЦяльностСЦ, заснованоСЧ на природно-бСЦологСЦчнСЦй потребСЦ органСЦзму - русСЦ. РЖнформацСЦя про рух вСЦд пропрСЦоцептивного нервового апарата сухожиль, м'язСЦв СЦ суглобних сумок (почуття кСЦнестезСЦСЧ) у ЦНС постСЦйно зСЦставляСФться СЦ коректуСФться з одночасно надходить СЦнформацСЦСФю вСЦд органСЦв почуттСЦв - зорового, слухового, вестибулярного й СЦншого аналСЦзаторСЦв, тобто пСЦд час будь-якого руху постСЦйно здСЦйснюСФться зворотний зв'язок або сенсорна корекцСЦя. У здСЦйсненнСЦ виправлень до руху за допомогою органСЦв почуттСЦв у рСЦзних випадках у рСЦзному ступенСЦ беруть участь усСЦ види чутливостСЦ, тому дефект найбСЦльш необхСЦдних для руху видСЦв чутливостСЦ СЦ забезпечуваних ними сенсорних корекцСЦй веде до важких порушень руховоСЧ координацСЦСЧ [3,5,11,34].

При дитячому церебральному паралСЦчСЦ (ДЦП) порушення руховоСЧ сфери виявляються у видСЦ розладСЦв регуляцСЦСЧ м'язового тонусу, впливу патологСЦчних тонСЦчних рефлексСЦв або наслСЦдкСЦв СЧхнього впливу. Вони сумСЦстяться з недорозвиненням або патологСЦСФю системи пропрСЦорецепцСЦСЧ м'язСЦв, суглобСЦв, зв'язувань, що забезпечують потСЦк аферентних СЦмпульсСЦв у мозок, тобто з патологСЦСФю кСЦнестезСЦСЧ - здатнСЦстю вСЦдчувати розташування частин тСЦла у просторСЦ, на основСЦ якоСЧ будуСФться сприйняття схеми тСЦла, схеми поз СЦ рухСЦв. У зв'язку з цим процес перебудови патологСЦчних поз СЦ рухСЦв у дСЦтей СЦз ДЦП, як правило, вСЦдбуваСФться довгостроково СЦ важко, оскСЦльки стара, закрСЦплена патологСЦчна схема тСЦла для СЧхнього сприйняття СФ зручна СЦ звичноСЧ, а всяка спроба нормалСЦзувати порочне положення викликаСФ вСЦдчуття дискомфорту СЦ новоСЧ, незвичноСЧ дСЦСЧ.

Розладу кСЦнестезСЦСЧ впливають СЦ на процес освоСФння манСЦпуляцСЦй СЦз предметами, що стаСФ причиною недостатностСЦ активного дотику, негативно позначаСФться на розвитку пСЦзнавальноСЧ дСЦяльностСЦ СЦ рСЦвнСЦ психСЦчного розвитку хвороСЧ дитини [6, 15, 17, 30]. РуховСЦ розлади СЦ патологСЦя кСЦнестезСЦСЧ часто збСЦльшуються патологСЦСФю органСЦв зорами слуху, що СФ причиною неправильного формування просторових представлень. Порушення погодженостСЦ дСЦй руки й око або координацСЦСЧ очей - рука вСЦдбивають на розвитку навичок самообслуговування СЦ навчальних навичок. ВиникаСФ залежнСЦсть дитини вСЦд навколишнСЦх дорослих, пасивнСЦсть, порушуються процеси становлення мотивацСЦСЧ. Розладу загальноСЧ моторики, як СЦ подиху, часто тСЦсно зв'язанСЦ з мовними розладами. Порушеннями функцСЦСЧ вестибулярного апарата багато в чому визначаСФться патологСЦя анти гравСЦтацСЦйного тонусу, що виявляСФться у хворого ДЦП у вертикальному положеннСЦ (сидячи, стоячи, у ходьбСЦ) - страждаСФ рефлекторний механСЦзм, що забезпечуСФ збереження рСЦвноваги. У такий спосСЦб дСЦти з церебральним паралСЦчем - це дСЦти з множинними порушеннями, що ведучими серед яких СФ руховСЦ СЦ чуттСФвСЦ (сенсорнСЦ) розлади.

ЛФК вСЦдСЦграСФ ведучу роль у комплекснСЦй реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей СЦз ДЦП. РЖндивСЦдуальний комплекс вправ складають з урахуванням клСЦнСЦчноСЧ форми поразки, його ваги, вСЦку пацСЦСФнта, характеру фСЦзичного розвитку СЦ загального стану органСЦзму [20, 26, 37].

УсСЦ засоби ЛФК при лСЦкуваннСЦ хворих ДЦП мають на метСЦ сенсорнСЦ корекцСЦСЧ. Особлива роль надаСФться руховСЦ як лСЦкувальному факторовСЦ, що використовуСФться в органСЦзованСЦй формСЦ - у видСЦ фСЦзичних вправ, що вСЦдповСЦдають становСЦ хворого, особливостям поразки його нервовоСЧ системи СЦ розладам функцСЦСЧ. ФСЦзичнСЦ вправи СФ тим неспецифСЦчним подразником, що впливаСФ на фСЦзСЦологСЦчнСЦ механСЦзми, що брали участь у розвитку СЦ проявСЦ захворювання. Так, спецСЦальнСЦ прийоми лСЦкувальноСЧ гСЦмнастики по МСЦшелю ля Матье дозволяють досягти посилення афферентного потоку вСЦд пере розтягнутих м'язСЦв- розгиначив СЦ супСЦнаторСЦв плеча СЦ наступного збСЦльшення обсягу рСЦзгибательних СЦ супСЦнацСЦоних рухСЦв верхньоСЧ кСЦнцСЦвки. За допомогою методу динамСЦчноСЧ проприоцептивноСЧ корекцСЦСЧ СЦмСЦтуСФться посилення гравСЦтацСЦСЧ, при цьому посилений потСЦк, що надходить, нормалСЦзованоСЧ сенсорноСЧ (переважно проприоцептивноСЧ) СЦмпульсацСЦСЧ в координацСЦйнСЦ структури мозку сприяСФ бСЦльш СЦнтенсивному формуванню пам'ятСЦ нормалСЦзованих рухСЦв. МаСФ на метСЦ вплинути на характер сенсорних корекцСЦй СЦ застосування рСЦзних адаптованих для лСЦкування ДЦП видСЦв масажу, лСЦкування положенням, локальною гСЦпотермСЦСФю й СЦншими засобами ЛФК. ОкремСЦ прийоми класичного, рефлекторно-сегментарного масажу й СЦнших його видСЦв, як СЦ лСЦкування положенням, деякою мСЦрою використовуються з метою нормалСЦзацСЦСЧ тонусу м'язСЦв перед виконанням спецСЦальних прийомСЦв гСЦмнастики або чергуються з ними, сприяючи пСЦдвищенню ефективностСЦ процедури без значного наростання м'язового стомлення. З метою корекцСЦСЧ сенсорних розладСЦв пСЦд час процедури використовуються дзеркала, вправи супроводжуються поясненням порядку СЧхнього виконання, застосовують також СЦншСЦ джерела сенсорних стимулСЦв - спецСЦальнСЦ килимки, щСЦточки СЦ т.д., дана методика застосовуСФться для полСЦпшення просторового сприйняття положення тСЦла СЦ корекцСЦСЧ координацСЦСЧ рухСЦв[3, 31, 37, 40].

Разом з методикою ЛФК застосовують лСЦкувальний масаж, його призначають переважно дСЦтям, що можуть самСЦ розслабити м'яза, в СЦнших випадках масаж може приводити до збСЦльшення тонусу не тСЦльки ослаблених, але СЦ спазмованих м'язСЦв. РацСЦональне застосування масажу сприяСФ зниженню рефлекторноСЧ збудливостСЦ м'язСЦв, полСЦпшуСФ кровопостачання, змСЦцнюСФ ослабленСЦ м'язи. Масаж необхСЦдно призначати вибСЦрково для окремих груп м'язСЦв; для спазмованих м'язСЦв використовують переважно прийоми поглажування, розтирання, у той же час протипоказанСЦ прийоми поплескування, рублення, розмСЦнання, вСЦбрацСЦСЧ. При середнСЦй вазСЦ атонСЦчно-астатичноСЧ формСЦ хвороби в перСЦодСЦ активних лСЦкувальних заходСЦв можливе застосування прийому щСЦцСЦобразного размСЦнання.

Поряд з масажем уражених кСЦнцСЦвок застосовують масаж комСЦрковоСЧ зони по Г. Ф. Щербаку, а також крапковий масаж за допомогою пальцевого роздратування основних рухових крапок. Масаж рухових крапок впливаСФ на функцСЦональний стан центральноСЧ нервовоСЧ системи, стимулюСФ трофСЦку СЦ тонус ослаблених м'язСЦв (переважно м'язСЦв що вСЦдводять СЦ розгибателей), сприяСФ зниженню тонусу спазмованих м'язСЦв. Курс лСЦкування складаСФться з 30 - 40 процедур. Масаж, звичайно застосовують не ранСЦше чим через 30 - 40 хв., пСЦсля бальнеотерапСЦСЧ СЦ через 1 г., послу грязелСЦкування.

У пацСЦСФнтСЦв з атонСЦчно-астатичною формою дитячого церебрального паралСЦчу доцСЦльне застосування пСЦдвСЦдного масажу, що здСЦйснюють у ваннСЦ або басейнСЦ, за допомогою стиснутого повСЦтря, що надходить по шлангу, або води пСЦд тиском 1,5 - 2 атмосфери. Можливе СЦндивСЦдуальне дозування процедури пСЦдвСЦдного масажу за допомогою змСЦни розмСЦрСЦв наконечника, надягнутого на край шланга [11,30, 34, 39].

Хворим з атонСЦчно-астатичною формою дитячого церебрального паралСЦчу при слабостСЦ м'язСЦв спини, живота СЦ сСЦдничних м'язСЦв показане призначення душСЦв - циркулярного, висхСЦдного, дрСЦбно- СЦ крупноСЦгольчатого. УсСЦ бальнеотерапевтичнСЦ процедури повиннСЦ завершуватися вСЦдпочинком дитини не менш 30 хв.

Так само застосовуСФться грязелСЦкування хворих дитячим церебральним паралСЦчем з аплСЦкацСЦями на комСЦркову зону. Грязьовий корж товщиною 2 - 3 см накладаСФться на область шиСЧ, плечовий пояс, верхню частину грудей СЦ спини, поверх коржа дитини вкутують у простирадло СЦ байкову ковдру. Температура бруду складаСФ 38 - 42 В°С в залежностСЦ вСЦд вСЦку СЦ загального стану пацСЦСФнта.

Для впливу на центральну нервову систему призначають гальванСЦзацСЦю по лобово-потиличнСЦй СЦ глазнСЦчно-потиличнСЦй методицСЦ. Процедури в кСЦлькостСЦ 20 - 25 проводять через день при експозицСЦСЧ 20 - 30 хв. По такСЦй же методицСЦ здСЦйснюють електрофорез кальцСЦю або йоду. ДоцСЦльне застосування гальванСЦчних комСЦрСЦв з рСЦзними лСЦкарськими речовинами (бром, кальцСЦй). Число процедур складаСФ 8 - 12 у залежностСЦ вСЦд вСЦку пацСЦСФнтСЦв [6, 15, 34, 39, 40].

З метою зниження спастичностСЦ м'язСЦв нижнСЦх кСЦнцСЦвок, пСЦдвищення СЧхнСЦх функцСЦональних можливостей застосовують електрофорез 2 - 3% розчину бромистого натрСЦю, 3 - 5% розчину новокаСЧну, 2 - 3% розчину йодистого калСЦю за загальною методикою Вермеля. ТехнСЦка методу складаСФться в примСЦщеннСЦ електрода площею 300 см2 у мСЦжлопаточнСЦй областСЦ СЦ з'СФднаннСЦ його з одним полюсом, два електроди по 130 см - кожний помСЦщають на область СЦкроножних м'язСЦв нСЦг СЦ з'СФднують з СЦншим полюсом апарата для гальванСЦзацСЦСЧ. ЩСЦльнСЦсть струму складаСФ до 0,08 мА/см2, тривалСЦсть процедури 15 - 20 хв. На курс лСЦкування призначають 15 - 20 процедур. Для кращоСЧ переносимости процедур курс лСЦкування може бути пСЦдроздСЦлений на цикли, що складаються з 3 - 4 процедур з перервами мСЦж ними в 2 - 3 днСЦ.

РЖндуктотермСЦю призначають на область грудних хребцСЦв. Використовують електрод - диск або електрод - кабель у видСЦ петлСЦ з одного або пСЦвтора виткСЦв. Сила анодного струму на апаратСЦ ДКВ-1 складаСФ 180 - 200 мА. тривалСЦсть процедури 10 - 20 хв. На курс лСЦкування призначають 10 - 12 процедур через день [11,30, 34, 39].

ЕлектростимуляцСЦя СФ методом, що сприяСФ змСЦцненню ослаблених м'язСЦв, пСЦдвищенню СЧхньоСЧ скорочувальноСЧ активностСЦ, трофСЦки. Процедура полегшуСФ роботу методиста по ЛФК, допомагаСФ в навчаннСЦ дитини виборчому скороченню м'язСЦв. Для електростимуляцСЦСЧ застосовують синусоСЧдальнСЦ модульованСЦ струми вСЦд апаратСЦв "АмплСЦ-пульс», а також СЦмпульснСЦ струми низькоСЧ частоти вСЦд апаратСЦв АСМ - 2 або АСМ - 3. Силу струму варто пСЦдбирати СЦндивСЦдуально, уникаючи неприСФмних хворобливих вСЦдчуттСЦв. ТривалСЦсть вправ складаСФ 10 - 20 хв. причому пСЦсля 1 - 2 вправ па вСЦдпочинок вСЦдводять 2 - 3 хв. На курс лСЦкування 20 - 30 сеансСЦв щодня.

ПСЦд час електростимуляцСЦСЧ м'язи-антагонСЦсти не повиннСЦ скорочуватися, у випадках скорочень необхСЦдно перемСЦстити електрод, зменшити силу струму, а СЦнодСЦ СЦ площу електрода.

У системСЦ комплексного лСЦкування атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП застосовують СЦ медикаментозне лСЦкування.

Призначення медикаментозних засобСЦв пацСЦСФнтам СЦз ДЦП здСЦйснюСФться СЦндивСЦдуально з урахуванням клСЦнСЦчноСЧ картини захворювання. Застосовуються препарати, що знижують м'язовий тонус, що активують обмСЦннСЦ процеси, антихолСЦнестеразнСЦ препарати СЦ седативнСЦ засоби.

У числСЦ антихолСЦнестеразних препаратСЦв застосовують галантамСЦн, прозерСЦн СЦ дСЦбазол. ГалантамСЦн (нСЦвалСЦн) являСФ собою СЦнгСЦбСЦтор холСЦнестерази, препарат сприяСФ проведенню рухових СЦмпульсСЦв у сСЦнапсах центральноСЧ нервовоСЧ системи й у нервово-м'язових сСЦнапсах, чим досягаСФться пСЦдвищення руховоСЧ активностСЦ ослаблених мишСЦ. РЖн'СФкцСЦСЧ галантамСЦна призначають за 20 - 30 хв до початку лСЦкувальноСЧ гСЦмнастики, дозування залежить вСЦд вСЦку дСЦтей. Разова доза препарату у вСЦцСЦ 12 рокСЦв складаСФ 0,1 - 0,2 мл 0,25% розчину, у вСЦцСЦ 3 - 5 рокСЦв - 0,2 - 0,4 мл, 6 - 8 рокСЦв - 0,3 - 0,4 мл, 9 - 14 рокСЦв - 0,5 - 0,7 мл, 15 - 16 рокСЦв - 0,2 - 0,7 мл 0,5 - 1 % розчину[11,15,17].

Препарати - антидепресанти (СЦпразид, нуредал) призначають пацСЦСФнтам СЦз синдромом адСЦнамСЦСЧ, астенСЦчними проявами з метою стимулюючого й антидепресивного впливу на центральну нервову систему. ЦСЦ препарати полегшують проведення вСЦдбудовних заходСЦв, лСЦкувальноСЧ гСЦмнастики, логопедичних СЦ педагогСЦчних занять, пСЦдвищують контактнСЦсть СЦ активнСЦсть хворих. Препарати протипоказанСЦ при порушеннях функцСЦСЧ печСЦнки, нирок, мозкового кровообСЦгу, декомпенсацСЦСЧ серцевоСЧ дСЦяльностСЦ.

РоздСЦл 2. Методи дослСЦджень, та методика ЛФК застосована реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей з атонСЦчно-астатичною формою ДЦП.


2.1. Методи дослСЦджень застосованСЦ при складаннСЦ комплексСЦв реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей з атонСЦчно-астатичною формою ДЦП.


У данСЦй курсовСЦй роботСЦ для рСЦшення поставлених задач нами були використанСЦ наступнСЦ методи:

I. АналСЦз медичноСЧ СЦ педагогСЦчноСЧ лСЦтератури.

АналСЦз лСЦтератури проводився нами з метою вивчення особливостей виникнення СЦ протСЦкання захворювання атонСЦчно-астатична форма ДЦП, а також методСЦв вСЦдновлення координацСЦйних здСЦбностей при даному захворюваннСЦ.

Метод аналСЦзу лСЦтератури дозволив нам побачити всю масштабнСЦсть СЦ значимСЦсть даноСЧ проблеми. Було встановлено значимСЦсть ЛФК, що СФ невСЦд'СФмною СЦ навСЦть у деяких випадках однСЦСФСЧ з головних засобСЦв лСЦкування, вСЦдновлення. Це пСЦдкреслюють бСЦльшСЦсть авторСЦв, що присвячують своСЧ працСЦ проблемСЦ ДЦП. Завдяки правильному пСЦдборовСЦ вправ спостерСЦгалися полСЦпшення руховоСЧ активностСЦ дСЦтей за всСЦма показниками.

АналСЦзуючи програмнСЦ документи, ми установили, що використання фСЦзкультурно-спортивноСЧ корекцСЦСЧ, сприяСФ компенсацСЦСЧ вегетативного забезпечення дСЦяльностСЦ, полСЦпшенню рухових умСЦнь, насамперед статичноСЧ функцСЦСЧ. СпецСЦальнСЦ фСЦзичнСЦ вправи пСЦдвищують фСЦзичнСЦ можливостСЦ хворих СЦ служать гарною пСЦдготовкою для наступноСЧ бСЦльш активноСЧ СЧхньоСЧ участСЦ в СЦграх, бСЦльш успСЦшного виконання дСЦтьми складно - координованих СЦ рухових елементСЦв, особливо в СЦграх-естафетах.

   1. БесСЦда з лСЦкарями, методистами СЦ психологом школи СЦнтернату.
   2. АналСЦз медичних карт хворих дСЦтей.

Вивчення медичних карт дозволив нам вивчити особливостСЦ протСЦкання захворювання атонСЦчно-астатична форма ДЦП СЦ методи реабСЦлСЦтацСЦСЧ, що рекомендуються, вСЦдновлення й адаптацСЦСЧ.

IV. АналСЦз традицСЦйних методСЦв реабСЦлСЦтацСЦСЧ.

ЗмСЦст основних роздСЦлСЦв традицСЦйноСЧ методики реабСЦлСЦтацСЦСЧ рухових функцСЦй представленСЦ в таблицСЦ 2.1. За даною методикою проводилася реабСЦлСЦтацСЦя контрольноСЧ групи фахСЦвцями, спецСЦалСЦзованого СЦнтернату №5.

Таблиця 2.1

ЗмСЦст основних роздСЦлСЦв традицСЦйноСЧ методики реабСЦлСЦтацСЦСЧ рухових функцСЦй у дСЦтей з атонСЦчно-астатичною формою ДЦП


Роздягнув


ЗмСЦст роздягнув


Дозування


ОМОВРЖ

1

2

3

4


ПСЦдготовча частина1

 • ходьба на мСЦiСЦ;

1-1,5тАІ

Руки на пояс,

 • ходьба по залСЦ з рСЦзним вихСЦдним положенням рук;

2тАІ

подих глибоке спокСЦйне.

 • нахили вперед, з торканням статСЦ;

1тАІ


 • ходьба випадами;

1тАІОсновна частина2


 • Прийняти правильну поставу, вСЦдСЦйти вСЦд стСЦнки

3-4 рази

Темп повСЦльний.

 • И.п. те ж. Крок уперед, нахил, розслабити м'яза. И.п.

3-4 рази

Стежити за правильнСЦстю виконання

 • И.п. лежачи. ПСЦдйом голови СЦ плСЦч.

4-5 разСЦв


 • И.п. лежачи на животСЦ, пСЦдборСЦддя на тильнСЦй поверхнСЦ кистСЦ.

4-5 разСЦв

Стежити за правильнСЦстю виконання.

 • Руки на пояс, пСЦдйом голови плСЦч, лопатки з'СФднати.

4-5 разСЦв


 • И.п. теж. Руки за голову, пСЦдйом голови СЦ плСЦч.

4-5 разСЦв

Стежити за подихом

 • И.п. сидячи. Перекидання м'яча, голова СЦ груди пСЦднятСЦ.

5-6 разСЦв

Стежити за подихом.

 • Перекат м'яча партнеровСЦ.

2тАІ

Темп повСЦльний

 • И.п. лежачи на спинСЦ. Почергове згинання СЦ розгинання в колСЦнному СЦ тазостегновому суглобСЦ.


4-6 разСЦв

Стежити за правильнСЦстю виконання

 • Руки нагору, повСЦльне пСЦднСЦмання ноги до кута 900. По черзСЦ повСЦльно опустити. И.п. теж.

4-6 разСЦв.У повСЦльному темпСЦ

 • ВлСхрещування» - прямих нСЦг.

4-8 разСЦв


 • Лежачи на правому боцСЦ, рука нагору, лСЦва уздовж тулуба. ПСЦднСЦмання й опускання лСЦвоСЧ ноги.


4-8 разСЦв


 • Лежачи на лСЦвому боцСЦ, те ж правоСЧ.

4-8 разСЦвЗаключна частина3

 • Ходьба по залСЦ.

2тАІ

Стежити за поставою

 • ДихальнСЦ вправи.

2тАІ

Темп повСЦльний  1. СпецСЦальна методика ЛФК СЦз використанням елементСЦв спортивних СЦгор СЦ рухливих СЦгор


Використання активного рухового режиму у видСЦ СЦгрових змагань СЦ спортивних тренувань СФ великим стимулом розвитку мотивацСЦСЧ СЦ допомагаСФ формуванню нового стереотипу руху. Режим тренувального процесу створюСФ умови для формування негативних тимчасових кортико-мускулярних зв'язкСЦв СЦ зниження тонСЦчноСЧ СЦмпульсацСЦСЦ СЦнтерорецепторСЦв.

Вплив додаткових фСЦзичних факторСЦв, на периферичний вСЦдрСЦзок рефлекторноСЧ дуги, забезпечуСФ адекватне адаптацСЦйно-трофСЦчне постачання руху СЦ регулюючий вплив центральних структур на загальну СЦ тонку моторику.

Запропонована нами методика в комплексСЦ з СЦншими засобами реабСЦлСЦтацСЦСЧ позитивно впливаСФ на стан вестибулярного апарата, розвиток координацСЦйних здСЦбностей, станСЦ опорно-рухового апарата.

Прийоми й основнСЦ положення проведення ЛФК у дСЦтей СЦз ДЦП:

 1. Попередньо перед початком лСЦкувальноСЧ фСЦзкультури необхСЦдно максимальне розслаблення усСЦх або бСЦльшостСЦ спазмованих м'язСЦв тСЦла СЦ кСЦнцСЦвок за допомогою масажу.
 2. Придушення залишкових проявСЦв тонСЦчних рефлексСЦв.
 3. Розслаблення функцСЦональних контрактур у суглобах кСЦнцСЦвок.
 4. Робота з послСЦдовного становлення вертикальноСЧ установки голови СЦ тСЦла, статики СЦ локомацСЦСЧ.
 5. КорекцСЦя структури кроку, установки стСЦп.
 6. Виховання рухСЦв у проксимальних СЦ дистальних вСЦддСЦлах верхнСЦх кСЦнцСЦвках.
 7. КорекцСЦя порочних установок опорно-рухового апарата, подолання слабостСЦ окремих м'язових груп.
 8. Робота з нормалСЦзацСЦСЧ тонусу м'язСЦв.
 9. Робота з полСЦпшення м'язово-суглобного почуття СЦ тактильних вСЦдчуттСЦв.
 10. Робота з посилення розвитку тСЦСФСЧ групи м'язСЦв, що змушена взяти на себе функцСЦСЧ ослабленоСЧ.
 11. КорекцСЦя дСЦяльностСЦ серцево-судинноСЧ, дихальноСЧ, СЦ СЦнших систем.

КоррекцСЦйнна програма повинна як би "заглядати» набагато в перед СЦ передбачати так само застосування таких комплексСЦв вправ, що коригують, якСЦ б вСЦдповСЦдали бСЦльш високому (СЦ в даний момент неможливому) рСЦвневСЦ рухового розвитку. Структура уроку СЦ складання комплексу зазначенСЦ у таблицях 2.2., 2.3.

Таблиця 2.2.

Структура уроку лСЦкувальноСЧ гСЦмнастики.


Роздягнув

ВихСЦдне положення

ЗмСЦст заняття

Дозування

МетодичнСЦ вказСЦвки

Вступний

Стоячи

Ходьба зСЦ змСЦною темпу опори (на носках, п'ятах, зовнСЦшньому СЦ внутрСЦшньому зводах стСЦп), з рухами рук. ДихальнСЦ вправи.

3 - 4 хв

АмплСЦтуда повна темп середнСЦй.

Основний

Стоячи або сидячи (можна використовувати кожне В.п.)

Вправи для м'язСЦв тулуба.

6 - 8 разСЦв

То же

ДихальнСЦ вправи

30 - 60 с.

- //- //-

БСЦг.

- //- //-

- //- //-

Вправи для верхнСЦх кСЦнцСЦвок, на розслаблення

- //- //-

- //- //-

Повороти тулуба.

- //- //-

- //- //-

Вправи для всСЦх груп м'язСЦв нижнСЦх кСЦнцСЦвок.

- //- //-

- //- //-

Вправи в рСЦвновазСЦ СЦ на координацСЦю рухСЦв

- //- //-

- //- //-

Вправи зСЦ снарядами

- //- //-

- //- //-

ДихальнСЦ вправи

4 - 8 раз

- //- //-

ПрисСЦдання

- //- //-

- //- //-

Вправи на розслаблення.

- //- //-

- //- //-

Вправи з елементами спортивних СЦгор.

4 - 8 разСЦв


Заключний

Стоячи (можна використовувати кожне В.п.)

Проведення СЦгор з елементами спортивних СЦгор

10 хв


Ходьба в темпСЦ 80 крокСЦв у хвилину в сполученнСЦ з рухами рук СЦ дихальних вправ.

1 хв

АмплСЦтуда СЦ темп середнСЦй.

Вправи виконуються по можливостСЦ з предметами. Дозування вправ може мСЦнятися в залежностСЦ вСЦд загального стану хворого, складностСЦ вправи СЦ реабСЦлСЦтацСЦйного перСЦоду.


Таблиця 2.3.

Зразковий комплекс вправ для дСЦтей у вСЦцСЦ другого дитинства, з атонСЦчно-астатичноСЧ формою ДЦП


ЗмСЦст заняття

Дозування

МетодичнСЦ вказСЦвки

РЖ

ПСЦдготовча частина. 1. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба звичайна.

1 мин

Стежити за поставою.

 1. В. п. те ж. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з круговими рухами рук.

1 мин

Намагатися дихати в одному ритмСЦ.

 1. В. п. те ж. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з пСЦднСЦманням рук нагору на 1 - 2 кроки - вдих, на 3 - 4 - 5 крокСЦв - видих, руки в сторони, униз.


1 хв


Темп середнСЦй.

РЖРЖ

Основна частина. 1. В. п. те ж. Руки зСЦгнути в лСЦктьових суглобах, кистСЦ до плСЦч, лСЦктСЦ пригорнути до тулуба. Ноги разом, носки нарСЦзно. ПСЦдняти лСЦктСЦ вперед - вдих. Повернуться в в. п. - видих.


4 - 6 разСЦв


*****

 1. В. п. те ж. Руки уздовж тулуба. Ноги разом, носки разом. ПСЦдняти праву ногу вперед, круговСЦ рухи стопою усередину СЦ назовнСЦ з одночасним круговим рухом лСЦвою кистю усередину СЦ назовнСЦ. Теж, але з лСЦвоСЧ ноги.


8 - 10 разСЦв

Темп середнСЦй.

 1. В. п. стоячи. Руки в замок на груди. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ПСЦдняти руки нагору, вСЦдставити праву ногу назад, прогнуться - вдих. Повернуться в В. п. - видих. Теж але з лСЦвоСЧ ноги.

6 - 8 разСЦв


 1. В. п. сидячи на стСЦльцСЦ. Руки покласти на колСЦна, у руках м'яч. Ноги витягнути, п'ятами спиратися об стать. ПСЦдняти кистСЦ рук з м'ячем СЦ носки нСЦг нагору, голову праворуч. Те ж улСЦво.


       6 - 8 разСЦв

Подих довСЦльний. Темп середнСЦй. Використовувати баскетбольний м'яч.

 1. В. п. те ж. Руки уздовж тулуба. Ноги на ширинСЦ плСЦч, стопами утримувати м'яч. ПСЦд В. п. стоячи. ПСЦдняти руки в сторони - вдих, злегка нахилити тулуб уперед, опустити руки вниз, доторкнуться до м'яча, розслабити - видих.


4 - 6 разСЦв


Темп середнСЦй.

 1. В. п. те ж. Ноги витягнути вперед стопами, утримувати м'яч. Руки уздовж тулуба. ПСЦдняти руки нагору - вдих. Нахилити злегка тулуб уперед, привести ноги з м'ячем до стСЦльця, руки опустити вниз - видих.


4 - 6 разСЦв

*****

 1. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки за головою. Ноги прямСЦ, стопами утримувати м'яч. ПСЦднСЦмання нСЦг з м'ячем до кута 45В° - вдих. Опустити ноги - видих. Виконати теж з лСЦвоСЧ ноги.


6 - 8 разСЦв

Темп середнСЦй. Подих не затримувати.

 1. В. п. стоячи на четвереньках. ПоперемСЦнно пСЦдняти лСЦву руку СЦ праву ногу (до горизонтального рСЦвня), повернутися у в.п., пСЦдняти праву руку, СЦ лСЦву ногу, повернутися у в.п.

3 - 4 рази

Голову не пСЦднСЦмати

 1. В. п. стоячи. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Руки на поясСЦ присСЦдання. 1. В. п. стоячи. Баскетбольний м'яч у руках. Передача м'яча партнеровСЦ двома руками вСЦд грудей.

10 раз

Темп середнСЦй.

 1. В. п. стоячи. Баскетбольний м'яч у руках. Виконання ведення м'яча в ходьбСЦ. ЗмСЦнювати ведучу руку кожнСЦ 30 сек.

2 хв

Темп повСЦльний.

РЖРЖРЖ

Заключна частина. 1. Гра "Попади в мтАЩяч»

5 хв


 1. Гра "Рухлива мета»

5 хв


 1. Ходьба з пСЦднСЦманням рук нагору, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв руки вниз - видих.

1 хв


 1. Ходьба з поворотом на 180В° з вСЦдкритими СЦ закритими очима через 4 кроки.

1 хв

Темп середнСЦй. Подих не затримувати. Спина пряма


Для складання комплексСЦв вправ рекомендованСЦ наступнСЦ вправи:

РекомендуСФться пСЦдбСЦр вправ з акцентом на розвиток координацСЦСЧ рухСЦв.

Вправи в ходьбСЦ, пСЦд час якоСЧ утягують у роботу великСЦ групи м'язСЦв, що викликаСФ розширення величезноСЧ мережСЦ дрСЦбних кровоносних судин - капСЦлярСЦв. Ходьба врСЦвноважуСФ нервовСЦ процеси порушення СЦ гальмування в корСЦ головного мозку. ДСЦСФ на весь органСЦзм заспокСЦйливо. ЗастосовуСФться проста, звичайна ходьба, ходьба з рухами рук, тулуба, зСЦ змСЦною напрямку, СЦз закритими СЦ вСЦдкритими очима, СЦз прискоренням СЦ уповСЦльненням СЦ д. р. ПерерахованСЦ види ходьби полСЦпшують рСЦвновагу, координацСЦю рухСЦв[7,8,12].

 1. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з легким поворотом тулуба в сторони з одночасним рухом розслаблених рук. Ходьба з пСЦднСЦманням рук у сторони СЦ поворотом голови, на 1 - 2 кроки - вдих, на 3 - 4 - 5 крокСЦв руки вниз, голову прямо - видих. Виконувати протягом 1 - 2 хв.
 2. В. п. стоячи. Узяти цСЦпок правою рукою за один кСЦнець, СЦншоСЧ опустити вниз. Ноги разом. Ходьба з пСЦднСЦманням цСЦпка на плече на кожен 4-й крок. Ходьба з поворотом на 180 градусСЦв через кожнСЦ 3 - 4 кроки. Ходьба з пСЦднСЦманням цСЦпка убСЦк СЦ поворотом голови вправо, улСЦво, на 1 - 2 кроки - вдих, на 3 - 4 - 5 крокСЦв - видих. Виконувати протягом 1 - 2 хв.
 3. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з зупинками СЦ стоянням на однСЦй нозСЦ на рахунок 1, 2, 3. Ходьба з пСЦднСЦманням рук у сторони, голову нагору, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв повернути голову лСЦворуч, опустити вниз. Руки вперед, униз, розслабити м'яза рук - видих. Те ж праворуч. Виконувати протягом 2 - 3 хв.
 4. В. п. стоячи. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги разом. Ходьба звичайна м'яч у правСЦй руцСЦ. Ходьба з перекиданням м'яча з правоСЧ руки на лСЦву. Ходьба з перекиданням м'яча вперед, нагору, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7крокСЦв руки за голову, уперед, униз - вдих. Ходьба звичайна (без м'яча) з пСЦднСЦманням рук нагору СЦ розслаблення рук при опусканнСЦ них униз. Виконувати протягом 1 - 2 хв.
 5. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба по прямоСЧ лСЦнСЦСЧ. Ходьба з пСЦднСЦманням рук у сторони, за голову, на 1 - 2 кроки - вдих, на 3 - 4 - 5 крокСЦв руки вперед, униз, розслабити руки - видих. Виконувати протягом 1 - 2 хв.
 6. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з пСЦднСЦманням рук нагору, пальцСЦ зжати у кулак. Ходьба з пСЦднСЦманням прямоСЧ правоСЧ, пСЦсля лСЦвоСЧ ноги вперед на кожен 4-й крок. Ходьба з пСЦднСЦманням прямих рук уперед, у сторони, нагору, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв руки за голову, униз, розслабити руки - видих. Виконувати протягом 2тАФ3 хв.
 7. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з пСЦднСЦманням рук у сторони СЦ поворотом тулуба праворуч, лСЦворуч на кожен крок. Ходьба по прямоСЧ лСЦнСЦСЧ з приставлянням п'яти до носка СЦншоСЧ стопи, з пСЦднСЦманням рук уперед, у сторони, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв руки вниз - видих. Виконувати протягом 2 - 3 хв.
 8. В. п. те ж. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги разом. Ходьба звичайна з пСЦднСЦманням м'яча на груди. З кроком правоСЧ ноги м'яч нагору, СЦз кроком лСЦвоСЧ - на груди, СЦз кроком правоСЧ - униз. Ходьба з переходом через м'яч СЦ поворотом на 180-360В°. Ходьба з пСЦднСЦманням рук нагору, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв руки вниз - видих. Виконувати 2 - 3 хв.
 9. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба по прямоСЧ лСЦнСЦСЧ з закритими СЦ вСЦдкритими очима. Ходьба з присСЦданням через кожнСЦ 4 кроки. Ходьба з пСЦднСЦманням рук у сторони, нагору, плескання долонями над головою, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв руки за голову, у сторони, униз, плескання внизу - видих. Виконувати протягом 2 - 3 хв.
 10. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з високим пСЦднСЦманням стегна СЦ торканням правого стегна лСЦвоСЧ руки, зСЦгнутоСЧ в лСЦктьовому суглобСЦ. Те ж з лСЦвого стегна. Ходьба з одночасним обертанням голови СЦ рук з вСЦдкритими СЦ закритими очима. Ходьба на носках з пСЦднСЦманням рук нагору, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв руки вниз, опуститися на всю ступню, на п'яти - видих. Виконувати протягом 2 - 3 хв.
 11. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Ходьба з присСЦданням через кожнСЦ 4 кроки. Ходьба з почерговим вСЦдведенням нСЦг убСЦк СЦ розслабленням м'язСЦв нСЦг. Ходьба з пСЦднСЦманням рук нагору, на 1 - 2 - 3 кроки - вдих, на 4 - 5 - 6 - 7 крокСЦв - видих, руки опустити, злегка повертаючи тулуб на право, лСЦворуч, погойдувати руками. Виконувати протягом 2 - 3 хв.
 12. В. п. стоячи. Руки з м'ячем унизу. Ноги разом. Ходьба звичайна. Ходьба з пСЦднСЦманням м'яча вправо, залишити м'яч на правСЦй руцСЦ СЦ нею послати його за голову, у потилицСЦ пСЦдхопити м'яч лСЦвою рукою. Виконувати протягом 30 - 40 сек. Те ж улСЦво.
 13. В. п. стоячи. Руки з гантелями опущенСЦ вниз. Ноги разом. Ходьба з присСЦданням СЦ списуванням гантелями кола лСЦворуч праворуч СЦ праворуч лСЦворуч, повертаючи при цьому тулубСЦ на 360В° через кожнСЦ чотири кроки. Виконувати протягом 20тАФ30 сек. Подих довСЦльний, рСЦвномСЦрний.

Вправи для рук СЦ плечового пояса, випрямляють хребет, розправляють грудну клСЦтку, сприяють правильному подиховСЦ, змСЦцнюють м'яза рук СЦ плечового пояса, збСЦльшують рухливСЦсть суглобСЦв[16,21,22].

 1. В. п. стоячи. Руки на пояс. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ПСЦдняти плечСЦ нагору, з'СФднати лопатки, подивитися нагору - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 2. В. п. лежачи на спинСЦ. Тримати цСЦпок за кСЦнцСЦ. Ноги разом. ПеремСЦстити цСЦпок вправо, пСЦдняти у бСЦк, нагору - вдих, вСЦдставити лСЦву ногу. ПеремСЦстити цСЦпок улСЦво, униз - видих, вСЦдставити праву ногу. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 3. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги разом. ПСЦдняти м'яч нагору - вдих. ССЦсти, опустити м'яч униз - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 4. В. п. сидячи. Узяти цСЦпок рукою посерединСЦ. Ноги разом. ПСЦдняти цСЦпок правою рукою убСЦк, нагору - вдих. Опустити цСЦпок униз, узяти посерединСЦ цСЦпок лСЦвоСЧ, праву руку розслабити, злегка погойдуючи СЧСЧ вперед, назад - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ руки.
 5. В. п. сидячи. Руки з гантелями на стегнах. Ноги разом. ЗСЦгнути руки в лСЦктьових суглобах, лСЦктСЦ в сторони, з'СФднати лопатки, пСЦдняти голову нагору - вдих. Покласти гантелСЦ на стегна, опустити голову вниз, руки уздовж тулуба, розслабити руки, злегка погойдуючи СЧхнСЦй уперед, назад - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв.
 6. В. п. стоячи. Руки з гантелями на стегнах. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Нахил вправо - лСЦву руку нагору. Те ж улСЦво. Повторити 4 - 6 разСЦв. Вага гантель не бСЦльше 500 грам СЦ пСЦдбираСФться СЦндивСЦдуально.
 7. В. п. те ж. Узяти гСЦмнастичний цСЦпок. Тримати рукою за один кСЦнець, СЦншоСЧ опустити на пСЦдлогу. Не вСЦдриваючи кСЦнця цСЦпка вСЦд пСЦдлоги, повертаючи на 360В°, описати коло правою рукою з вСЦдкритими СЦ закритими очима. Повторити 4 - 6 разСЦв. Подих довСЦльний. Те ж з лСЦвоСЧ руки.
 8. В. п. те ж. Руки з гантелями опущенСЦ вниз. Ноги разом, носки нарСЦзно. ПСЦдняти праву руку убСЦк, лСЦву перед грудьми, голову повернути праворуч - вдих. Опустити руки по дузСЦ вниз, улСЦво повернути голову лСЦворуч - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ руки.

Вправи для корпуса втягують у роботу м'яза живота СЦ тулуба, дозволяють зберегти правильну поставу[3,32].

 1. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки уздовж тулуба. Ноги зСЦгнути в колСЦнних суглобах. ПСЦдняти злегка зСЦгнуту в колСЦнному суглобСЦ праву ногу, струснути кСЦлька разСЦв - видих. ЛСЦву руку завести за голову. Повернутися в в. п. - вдих. Те ж з лСЦвоСЧ ноги. Повторити 6 - 8 разСЦв.
 2. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки з цСЦпком опущенСЦ вниз. Ноги разом. ПСЦдняти цСЦпок нагору, розлучити ноги в сторони - вдих. Опустити цСЦпок униз, пСЦдняти ноги нагору - видих. ПСЦдняти цСЦпок нагору, ноги опустити - вдих. Опустити цСЦпок - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 3. В. п. сидячи на статСЦ. ЦСЦпок на стегна. Тримати за кСЦнцСЦ. Ноги злегка зСЦгнути в колСЦнних суглобах. ПСЦдняти цСЦпок нагору - вдих. ЗСЦгнути ноги, пригорнути до грудей, цСЦпок на гомСЦлцСЦ - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 4. В. п. сидячи. ЦСЦпок на стегнах, тримати за кСЦнцСЦ. Ноги разом. ПСЦдняти цСЦпок нагору, голову пСЦдняти нагору - вдих. Нахилити тулуб вправо, голову повернути праворуч - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж лСЦворуч.
 5. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки з гантелями уздовж тулуба. Ноги разом. ПСЦдняти СЦ зСЦгнути ноги в колСЦнних СЦ тазостегнових суглобах. Руки з гантелями покласти на колСЦна. Виконувати СЦмСЦтацСЦю СЧзди "на велосипедСЦ». При розгинаннСЦ правоСЧ ноги праву руку пСЦднСЦмати нагору. Повторити 4 - 6 разСЦв. Подих довСЦльне, рСЦвномСЦрне. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.

Вправи для нСЦг, допомагають зберегти рСЦвновага, стСЦйкСЦсть при ходьбСЦ, змСЦцнюють м'яза нСЦг, збСЦльшують рухливСЦсть суглобСЦв.

 1. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки уздовж тулуба. Ноги разом. Руки на пояс, зСЦгнути праву ногу в колСЦнному суглобСЦ, пСЦдняти ногу - видих. Те ж з лСЦвоСЧ ноги. Повернутися в СЦ. п. - вдих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 2. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба, цСЦпок тримати за кСЦнцСЦ, опустити вниз. Ноги разом, носки нарСЦзно. ПСЦдняти цСЦпок нагору, пСЦднятися на носки - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 3. В. п. стоячи. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги разом, носки нарСЦзно. Зробити випад правою ногою назад, пСЦдняти м'яч нагору, злегка розСЦгнути тулуб назад - вдих, повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 4. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки з м'ячем опущенСЦ. Ноги разом. ПСЦдняти м'яч уперед, розлучити ноги в сторони - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 5. В. п. сидячи на статСЦ. Руки уздовж тулуба. Ноги злегка зСЦгнути, м'яч пСЦд колСЦнами. Перекочування м'яча навколо себе, пСЦд ногами в обидвСЦ сторони. Повторити 4 - 6 разСЦв. Подих довСЦльне, рСЦвномСЦрне. Спину тримати прямо.
 6. В. п. сидячи. ЦСЦпок тримати за кСЦнцСЦ, покласти на стегна. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ПСЦдняти цСЦпок нагору, розлучити ноги ширше - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 7. В. п. лежачи на спинСЦ. ЦСЦпок тримати за кСЦнцСЦ. Ноги зСЦгнути в колСЦнних суглобах. ПСЦдняти ноги нагору, описувати колСЦнами кола лСЦворуч праворуч СЦ праворуч лСЦворуч. Повторити 4тАФ6 разСЦв. Подих довСЦльне, рСЦвномСЦрне.
 8. В. п. стоячи перед стСЦльцем на вСЦдстанСЦ 0,5 - 1 м вСЦд нього, м'яч на статСЦ. Носком правоСЧ ноги м'яч, обвести його навколо стСЦльця лСЦворуч праворуч СЦ праворуч лСЦворуч. Повторити 2 - 4 рази в кожну сторону. Темп середнСЦй, пСЦсля - швидкий. Подих рСЦвномСЦрне, не затримувати. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 9. В. п. стоячи. Руки з м'ячем унизу. Ноги разом, носки нарСЦзно. ПСЦднятися на носки, пСЦдняти м'яч кистями, опуститися на п'яти, опустити м'яч. Повторити 8 - 10 разСЦв. Подих довСЦльне, рСЦвномСЦрне.
 10. В. п. стоячи. ЦСЦпок у руках, унизу, ноги на ширинСЦ плСЦч. Переступити правою ногою через цСЦпок, не випускаючи неСЧ, з рук. Повторити 6 - 8 разСЦв. Подих рСЦвномСЦрний, не затримувати. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 11. В. п. лежачи на спинСЦ. Руки з гантелями уздовж тулуба. Ноги разом. ПСЦдняти таз - вдих. ПСЦдняти пряму праву ногу - видих. Не опускаючи таз, опустити ногу, пСЦдняти праву руку нагору - вдих. Опустити таз СЦ руку - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 12. В. п. стоячи. ЦСЦпок опустити вниз. Ноги разом, носки разом. ПСЦдняти цСЦпок нагору, голову нагору - вдих. ПрисСЦсти, цСЦпок уперед - видих. Випрямитися, змахнути правою ногою убСЦк, цСЦпок пСЦдняти нагору "СЦво - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 13. В. п. сидячи. ЦСЦпок покласти на стегна. Ноги випрямити вперед, розлучити ширше. ПСЦдняти ноги нагору, цСЦпок за голову - вдих. Опустити ноги, згинаючи них у колСЦнних суглобах, розлучити колСЦна ширше, сковзаючи п'ятами по статСЦ СЦ притискаючи ступнСЦ друг до друга, опустити цСЦпок униз - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв.

Вправи загального впливу, у виконаннСЦ яких беруть участь багато груп м'язСЦв: (рук, плечового СЦ тазового поясСЦв, спини, живота СЦ нСЦг). У результатСЦ цих вправ полСЦпшуСФться кровообСЦг, розкриваСФться велике число додаткових капСЦлярСЦв, СЦ як наслСЦдок м'яза харчують бСЦльшою кСЦлькСЦстю кровСЦ що благотворно позначаСФться на стан м'язСЦв[10,11,17].

 1. В. п. стоячи. Руки на пояс. Ноги разом, носки разом. ПСЦдняти руки вперед, стопи поставити на носки - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 2. В. п. стоячи. Узяти волейбольний м'яч. Руки з м'ячем опущенСЦ горизонтально вниз. Ноги разом, носки нарСЦзно. ПСЦдняти м'яч нагору, голову нагору, вСЦдставити праву ногу назад на носок - вдих. Нахилити голову, опустити м'яч, приставити ногу - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 3. В. п. стоячи. Руки з гантелями внизу. Ноги разом, носки разом. ПСЦдняти руки нагору, голову пСЦдняти нагору, пСЦдняти праву ногу, стояти на однСЦй нозСЦ - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 4. В. п. те ж. Узяти цСЦпок рукою посерединСЦ. Ноги разом, носки нарСЦзно. ПСЦдняти цСЦпок правою рукою убСЦк, пСЦднСЦмати нагору й опускати вниз кСЦнцСЦ цСЦпка, голову повернути праворуч, стояти на правСЦй нозСЦ, лСЦва нога з високим пСЦднСЦманням стегна - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ руки.
 5. В. п. сидячи на пСЦдлозСЦ. Обпертися руками з гантелями, лСЦворуч бСЦля таза. Ноги разом. Повертаючи праворуч, переставляти гантелСЦ по пСЦдлозСЦ, поки вони не займуть положення праворуч бСЦля таза, пСЦсля лСЦворуч бСЦля таза. Повторити 4 - 6 разСЦв. Подих довСЦльне, рСЦвномСЦрне.
 6. В. п. стоячи. Руки з еспандером пСЦдняти нагору. Ноги на ширинСЦ плСЦч. КруговСЦ обертання тулуба СЦ голови праворуч лСЦворуч СЦ лСЦворуч праворуч. Повторити 4 - 6 разСЦв. При нахилСЦ тулуба СЦ голови злегка розтягувати еспандер на видиху. Подих не затримувати.

ДихальнСЦ вправи. Вони застосовуються у видСЦ самостСЦйних вправ. У сполученнСЦ з СЦншими, а так же для активного вСЦдпочинку пСЦсля важких вправ СЦ розвитку повного подиху. Зокрема для розвитку повного подиху застосовуються наступнСЦ групи вправ[22].

 1. В.п. стоячи, одну руку покласти на груди, СЦншу - на живСЦт. Зробити тривалий вдих, спочатку випинати живСЦт, потСЦм розширювати грудну клСЦтку. Видих проводити починаючи з верхнСЦх вСЦддСЦлСЦв грудноСЧ клСЦтки СЦ потСЦм максимально витягати живСЦт. Повторити 2 - 4 рази.
 2. В. п. сидячи. Проробити те ж, що й у першСЦй вправСЦ.
 3. В. п. стоячи. Одну руку покласти на груди, СЦншу - на живСЦт. Ступнути лСЦвою ногою вперед, зробити повний вдих, приставити праву ногу до лСЦвого, зробити повний видих. Те ж але з СЦншоСЧ ноги. Повторити 3 - 4 рази. ВСЦдпочити 20 - 30 сек.
 4. В. п. те ж. Руки опустити в низ. Ходьба. На 1 - 2 кроки зробити повний вдих, на 3 - 4 - 5 крокСЦв зробити повний видих. ТривалСЦсть ходьби - 30 - 40 сек.

СпецСЦальнСЦ вправи застосовуються з профСЦлактичною метою СЦ повиннСЦ включатися в тренування. Особливо, важливе, значення для дСЦтей, що страждають на атонСЦчно-астатичну, форму ДЦП мають вправи на рСЦвновагу, координацСЦю рухСЦв СЦ на увагу. Вони не тСЦльки усувають вестибулярний синдром, порушення рСЦвноваги, запаморочення, полСЦпшують стСЦйкСЦсть, координацСЦю рухСЦв, але СЦ роблять позитивнСЦ емоцСЦСЧ [16,18].

 1. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги разом, носки разом. ПСЦдняти руки нагору, пСЦднятися на носки, голову пСЦдняти нагору - вдих. Руки за голову, пальцСЦ кистей "у замок», опуститися на всю ступню, нахилити голову - видих. ПСЦдняти руки нагору - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 2. В. п. стоячи. Руки уздовж тулуба. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Вправа "ластСЦвка».Виконати по 15 ск на кожнСЦй нозСЦ.
 3. В. п. стоячи. Узяти гСЦмнастичний цСЦпок. Тримати за кСЦнцСЦ, опустити горизонтально, униз. Ноги разом, носки разом. ПСЦдняти цСЦпок нагору, вСЦдставити праву ногу назад на носок, пСЦдняти голову нагору - вдих. Опустити цСЦпок на груди, голову вниз, приставити ногу - видих. ПСЦдняти цСЦпок нагору, вправо, голову повернути праворуч - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Те ж з лСЦвоСЧ ноги. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 4. В. п. стоячи. Обпертися вСЦдведеноСЧ убСЦк правою рукою на цСЦпок. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ВСЦдвести лСЦву руки СЦ лСЦву ногу убСЦк - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Те ж з лСЦвоСЧ руки. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 5. В. п. лежачи на спинСЦ. ЦСЦпок тримати за кСЦнцСЦ. Ноги зСЦгнути в колСЦнних суглобах, поставити ближче до таза. ПСЦдняти цСЦпок нагору - вдих. ПСЦднСЦмаючи голову СЦ тулуб, дСЦстати цСЦпком колСЦна - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 6. В. п. стоячи. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги разом, носки разом. Поставити праву ногу на носок убСЦк, м'яч на груди, приставити ногу, пСЦднятися на носки, пСЦдняти м'яч нагору - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 7. В. п. стоячи, руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги разом. Поставити праву ступню впритул до носка лСЦвоСЧ, пСЦдняти м'яч уперед - вдих. ВСЦдставити лСЦву ногу на носок убСЦк, м'яч перемСЦстити праворуч, лСЦворуч, униз - видих. ЛСЦву ногу вперед на носок, описати носком коло, повертаючи при цьому м'яч кистями в горизонтальнСЦй площинСЦ - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Те ж з лСЦвоСЧ ноги. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 8. В. п. сидячи. Руки з м'ячем покласти на стегна. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Узяти м'яч у праву руку, пСЦдняти м'яч нагору - вдих. Опустити руку, передати м'яч у лСЦву руку, нахилити тулуб вправо, опустити праву руку вниз, уздовж тулуба, розслабити руку - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ руки.
 9. В. п. стоячи. Руки з м'ячем у грудей. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ПСЦдняти м'яч нагору, голову пСЦдняти нагору - вдих. ПрисСЦсти. М'яч за голову - видих. Устати, пСЦдняти м'яч нагору - вдих. Ударити м'ячем об стать, пСЦймати м'яч - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 10. В. п. стоячи. Узяти гСЦмнастичний цСЦпок, опустити горизонтально вниз. Ноги разом, носки разом. Один кСЦнець цСЦпка поставити на стать, за СЦнший кСЦнець тримати правою рукою. Описати коло цСЦпком праворуч лСЦворуч (лСЦворуч праворуч). Повернутися в СЦ. п., переступити через цСЦпок. Повторити 6 - 8 разСЦв. Подих довСЦльне, рСЦвномСЦрне. Те ж з лСЦвоСЧ руки.
 11. В. п. стоячи. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ЗСЦгнути праву ногу, не вСЦдриваючись стопи вСЦд статСЦ, нахилити тулуб до лСЦвоСЧ ноги, м'ячем торкнутися лСЦвого колСЦна, носка - видих. Повернутися в СЦ. п. - вдих. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 12. В.п. сидячи. Руки з м'ячем на стегнах. Ноги на широчСЦнСЦ не плСЦч. ПСЦдняти м'яч уперед - вдих, опустити м'яч униз - покласти мСЦж стСЦп - видих. Випрямитися, руки нагору - вдих, затиснути м'яч стопами, пСЦдняти злегка ноги нагору, руки опустити - видих. ПСЦдняти руки нагору, ноги опустити - вдих. Нахилитися, пСЦдняти м'яч, повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 13. В. п. стоячи. ГСЦмнастичний цСЦпок тримати за кСЦнцСЦ, опустити горизонтально вниз. Ноги разом. ПСЦдняти цСЦпок уперед, голову нагору, пСЦднятися на носки - вдих. ЦСЦпок на груди, нахилити голову, опуститися на всю ступню - видих. ЦСЦпок уперед, на груди - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 14. В. п. стоячи. ЦСЦпок за голову. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ПСЦднятися на носки, цСЦпок пСЦдняти нагору - вдих. Повернутися в СЦ. п., нахилити тулуб уперед - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 15. В. п. стоячи. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ПСЦдняти лСЦву руку убСЦк, пСЦдкинути м'яч правою рукою нагору на 0,5 м, злегка присСЦдаючи - вдих. ПСЦймати м'яч двома руками - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв, поступово збСЦльшуючи висоту кидка м'яча. Подих не затримувати. Те ж СЦз правоСЧ руки.

Вправи на розслаблення м'язСЦв. РозрСЦзняють пасивне (пСЦд час сну) СЦ активне (довСЦльне, свСЦдоме) розслаблення м'язСЦв. СвСЦдоме розслаблення м'язСЦв розвиваСФ й удосконалюСФ процеси гальмування в центральнСЦй нервовСЦй системСЦ. СпецСЦальнСЦ вправи з цСЦСФю метою викликають в органСЦзмСЦ ряд позитивних фСЦзСЦологСЦчних зрушень, сприяють бСЦльш швидкому усуненню явищ стомлення СЦ пСЦдвищують працездатнСЦсть органСЦзму. УмСЦння розслаблювати м'яза - спецСЦальна навичка, якСЦй навчиться нелегко.

 1. В. п. те ж. Руки з м'ячем на стегнах. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Покласти м'яч пСЦд праве стегно, погойдування правоСЧ гомСЦлки - видих. Повернутися в СЦ. п. - вдих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 2. В. п. сидячи на статСЦ. Руками спиратися позаду. Ноги разом. ЗСЦгнути злегка праву ногу в колСЦнному суглобСЦ СЦ вСЦдразу що ж шльопають рухами розСЦгнути ногу, опустити на стать - видих. Повернутися в СЦ. п. - вдих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 3. В. п. лежачи на спинСЦ. Затиснути м'яч стопами. Руки схрестити, покласти на груди. Розлучити руки в сторони, злегка пСЦдняти прямСЦ ноги, не випускаючи м'яча, - вдих. Повернутися в СЦ. п. - видих. Розлучити руки в сторони, пСЦдняти нагору - вдих. Опустити руки на груди, схрестити руки, пСЦдняти злегка зСЦгнуту в колСЦнному СЦ тазостегновому суглобСЦ праву ногу, струснути розслаблену ногу кСЦлька разСЦв - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 4. В. п. те ж. Руки з гантелями уздовж тулуба. Ноги разом, зСЦгнути в колСЦнних суглобах, поставити ближче до таза. Руки до плСЦч, нагору - вдих. Опустити руки, пСЦдняти праву ногу, злегка зСЦгнути в колСЦнному СЦ тазостегновому суглобСЦ, струснути кСЦлька разСЦв ногу - видих. Опустити ногу, витягнути ноги - вдих, повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.

Вправи, зв'язанСЦ з рухом голови СЦ нахилами тулуба. Повороти, обертання, нахили, опускання голови СЦ тулуба, включенСЦ в комплекс фСЦзичних вправ ранковоСЧ гСЦгСЦСФнСЦчноСЧ СЦ лСЦкувальноСЧ гСЦмнастики у визначенСЦй послСЦдовностСЦ, змСЦцнюють м'яза шиСЧ, благотворно впливають на систему кровообСЦгу головного мозку, полСЦпшують дСЦяльнСЦсть вестибулярного апарата[11,30, 34].

  1. В. п. сидячи. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз, СЦз права. Ноги разом. Повернути голову на право, пСЦдняти м'яч нагору, пСЦдняти голову нагору - вдих. Повернути голову лСЦворуч, опустити м'яч униз, лСЦворуч, опустити голову вниз - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв.
  2. В. п. сидячи. Руки з м'ячем покласти на стегна. Ноги разом. ПСЦдняти м'яч нагору - вдих. Опускаючи м'яч униз, нахилити тулуб вправо - видих. Те ж улСЦво. Повторити 4 - 6 разСЦв.
  3. В. п. те ж. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги разом. ПСЦдняти м'яч нагору - вдих. Нахилити тулуб уперед, покласти м'яч праворуч у нСЦг - видих. ПСЦдняти м'яч нагору, пСЦдняти голову нагору, розлучити ноги в сторони, випрямити тулуб - вдих. Нахилити тулуб уперед, покласти м'яч мСЦж нСЦг, нахилити голову - видих, випрямитися, пСЦдняти м'яч нагору - вдих, повернутися в СЦ. п. - видих. Те ж лСЦворуч. Повторити 4 - 6 разСЦв.
 1. В. п. сидячи. Руки з м'ячем покласти на стегна. Ноги разом. ПСЦдняти м'яч нагору, за голову - вдих. Нахилити тулуб уперед, покласти м'яч на пСЦдлогу - видих. Випрямитися, пСЦдняти руки нагору, плескання над головою - вдих. Нахилитися, узяти м'яч - видих. Випрямитися, м'яч уперед - вдих, повернутися в СЦ. п. - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв
 2. В. п. сидячи. ЦСЦпок опустити горизонтально вниз. Ноги разом. ПСЦдняти цСЦпок уперед, вправо, повернути голову праворуч. Нахилити тулуб уперед, цСЦпок опустити вниз, голову повернути прямо (не нахиляти), ноги випрямити вперед. Випрямитися, пСЦдняти цСЦпок уперед, зСЦгнути ноги в колСЦнних суглобах. Повернутися в СЦ. п.. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж улСЦво.
 3. В. п. сидячи. Руки з цСЦпком на стегнах. Ноги разом. ПСЦдняти цСЦпок нагору, голову пСЦдняти нагору, випрямити ноги вперед, поставити на п'яти - вдих. Повернути тулуб праворуч, повернути голову лСЦворуч, нахилити тулуб вправо (улСЦво), зСЦгнути ноги в колСЦнних суглобах - видих. Повернутися в СЦ. п. - вдих. ПСЦдняти праву ногу вперед, пСЦсля лСЦву, зСЦгнути ноги - видих. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж лСЦворуч.
 4. В. п. стоячи. Руки з м'ячем опущенСЦ вниз. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ЗСЦгнути праву ногу, не вСЦдриваючись стопи вСЦд статСЦ, нахилити тулуб до лСЦвоСЧ ноги, м'ячем торкнутися лСЦвого колСЦна, носка - видих. Повернутися в СЦ. п. - вдих. Повторити 4 - 6 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги
 5. В. п. стоячи. Руки опущенСЦ вниз. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Обертання голови праворуч лСЦворуч СЦ лСЦворуч праворуч. Повторити 4 - 6 разСЦв. Подих повне, змСЦшане.
 6. В. п. стоячи. ЦСЦпок за спину. Ноги разом, носки разом. Опустити голову вниз, цСЦпок нагору, уперед, униз - видих. ЦСЦпок на груди, пСЦднятися на носки, голову нагору - вдих. Опуститися на всю ступню, цСЦпок уперед, зСЦгнути праву ногу в колСЦнному суглобСЦ - видих. Повернутися в СЦ. п. - вдих. Повторити 6 - 8 разСЦв. Те ж з лСЦвоСЧ ноги.
 7. В. п. сидячи. ЦСЦпок покласти на стСЦлець за спину, тримати цСЦпок за кСЦнцСЦ. Ноги на ширинСЦ плСЦч. ПСЦдняти цСЦпок нагору, згинаючи руки в лСЦктях, ноги витягнути вперед, пСЦдняти голову нагору, повернути праворуч, лСЦворуч - вдих. Повернутися у в. п. - видих. Повторити 6 - 8 разСЦв.
 8. В. п. те ж. Узяти гантелСЦ (0,5 кг), покласти мСЦж стопами. Руки уздовж тулуба. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Нахилитися, не згинаючи ноги в колСЦнних суглобах, узяти гантелСЦ в руки - видих. Випрямитися, пСЦдняти руки нагору - вдих. Нахилитися, покласти гантелСЦ - видих. Випрямитися - вдих. Повторити 6 - 8 разСЦв.
 9. В. п. стоячи. Руки з гантелями опущенСЦ вниз. Ноги на ширинСЦ плСЦч. Обертання голови праворуч лСЦворуч СЦ лСЦворуч праворуч з одночасним пСЦднСЦманням СЦ опусканням кистей рук нагору СЦ вниз. Повторити 4 - 6 разСЦв.

Виконувати вСЦдразу усСЦ вправи, що входять у комплекс, небажано, особливо тим, хто вперше приступаСФ до занять. Вправи варто виконувати в темпСЦ, що вСЦдповСЦдаСФ рСЦвневСЦ фСЦзичноСЧ пСЦдготовленостСЦ що займаються, починаючи з мСЦнСЦмальноСЧ кСЦлькостСЦ, СЦ лише потСЦм, через кСЦлька занять додавати по одному повторенню.

Елементи спортивних СЦгор застосовуваних для складання комплексСЦв вправ. ПСЦд впливом СЦгор збСЦльшуСФться обсяг рухСЦв у тазостегнових, колСЦнних СЦ гомСЦлковостопних суглобах нижнСЦх кСЦнцСЦвок, зростають показники фСЦзичноСЧ працездатностСЦ, прискорюСФться швидкСЦсть реакцСЦСЧ хворих на сигнал, полСЦпшуСФться просторова орСЦСФнтацСЦя СЦ координацСЦя рухСЦв[7,8,32].

Для складання комплексу з застосуванням рухливих СЦгор СЦ елементСЦв спортивних СЦгор, не необхСЦдно знати, яке якСЦсть цСЦ СЦгри розвивають. СамСЦ СЦгри СЦ СЧхня спрямованСЦсть зазначена в таблицСЦ 2.4.

ТривалСЦсть заняття складаСФ 45 хвилин. У комплексах ЛФК рекомендуСФться акцентувати увага на вправах зСЦ снарядами. КСЦлькСЦсть повторень збСЦльшуСФться в мСЦру освоСФння вправ СЦ в залежностСЦ вСЦд самопочуття дСЦтей. РЖгрища можна проводити два рази в день.

Таблиця 2.4.

На СЦменування СЦгор у залежностСЦ вСЦд здатностСЦ, що розвиваСФться.СпрямованСЦсть СЦгор

ЗастосовуванСЦ СЦгри,

1

ОрСЦСФнтацСЦя в просторСЦ, рСЦвновага.

ВлЕстафета з елементами рСЦвноваги», "Захищай товариша», "Крокуй уперед», "Компас», "Перехопи м'яч», "Трикутники», "ЗмСЦна мСЦiь»

2

КонцентрацСЦя уваги, швидкСЦсть реакцСЦСЧ

ВлВартовСЦ СЦ РозвСЦдники», "БСЦг за прапорцями», "М'яч на статСЦ», "Рухлива мета», "Двома м'ячами через сСЦтку», "СвСЦтлофор», "Увага м'яч», "Блукаючий м'яч», "Наперегони з м'ячем»

3

Сенсорно-моторне виховання (слухо- СЦ зорово-моторна координацСЦя, вестибулярне тренування)

"День СЦ нСЦч», "Вудка», "Снайпери», "Влучно в мету», "Потрап у м'яч», "Падаючий цСЦпок», "ПСЦдкинься СЦ пСЦймай», "Схований пас», "Рухлива мета», "Кидки М'яча по колу»

4

СпритнСЦсть СЦ точнСЦсть рухСЦв

ВлСильнСЦ СЦ спритнСЦ», "МисливцСЦ СЦ качки», "Чехарда», "Хто швидше опануСФ м'ячем», "ВСЦднСЦми м'яч при веденнСЦ», "Вибий м'яч з казана».

УмовивСЦд


У результатСЦ лСЦкування хворих спостерСЦгалося збСЦльшення кСЦлькостСЦ виконуваних складно координованих рухСЦв, дСЦти найбСЦльше точно виконували вправи. Так само в результатСЦ проведення рухливих СЦгор СЦ елемент змагальностСЦ, що бере участь у них, благотворно впливав на розвиток вольових якостей дитини, що сприяло максимально активСЦзувати увагу СЦ волю при виконаннСЦ поставлених задач. У дСЦтей з'являлася самостСЦйнСЦсть, впевненСЦсть у собСЦ СЦ великому бажаннСЦ брати участь у реабСЦлСЦтацСЦйному процесСЦ.

Для одержання позитивного результату необхСЦдно в методицСЦ ЛФК варто дотримувати наступних, обов'язкових умов.

 • лСЦкарський контроль, за адекватнСЦстю й ефективнСЦстю фСЦзичних навантажень, СЧхня корекцСЦя в разСЦ потреби;
 • послСЦдовне нарощування фСЦзичноСЧ активностСЦ хворого;
 • застосування патогенетино обТСрунтованого комплексу методСЦв ЛФК - лСЦкувальноСЧ гСЦмнастики, спортивних СЦ рухливих СЦгор СЦ СЦн.;
 • активна СЦ свСЦдома участь хворого в реабСЦлСЦтацСЦйному процесСЦ;
 • рацСЦональне сполучення ЛФК СЦ СЦнших методСЦв комплексноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ (медикаментозних, психотерапевтичних, педагогСЦчних СЦ СЦн.);
 • системнСЦсть застосування фСЦзичних вправ (вибору адекватних вправ, послСЦдовнСЦсть СЧхнього застосування, сполучення з дихальними вправами, облСЦк вихСЦдних положень СЦ СЦн.);
 • розмаСЧтСЦсть СЦ новизна в пСЦдборСЦ СЦ застосуваннСЦ фСЦзичних вправ;
 • усебСЦчний вплив з метою удосконалювання нейрогуморального механСЦзму регуляцСЦСЧ СЦ розвитку адаптацСЦСЧ всього органСЦзму хворого;
 • тривалСЦсть застосування фСЦзичних вправ, тому що вСЦдновлення порушених функцСЦй основних систем органСЦзму хворого можливо лише за умови тривалого СЦ завзятого повторення вправ, для багатьох хворих них варто застосовувати протягом усього життя.

У процесСЦ занять варто поступово збСЦльшувати навантаження пСЦд постСЦйним контролем, за станом дитини СЦ його реакцСЦСФю на фСЦзичнСЦ вправи. При цьому збСЦльшення тренувального навантаження досягаСФться спочатку за рахунок кСЦлькостСЦ повторень кожноСЧ вправи, а потСЦм додаються новСЦ.

Поряд СЦз заняттями в групСЦ дСЦти повиннСЦ виконувати комплекси ранковоСЧ гСЦгСЦСФнСЦчноСЧ гСЦмнастики щодня протягом 20 хв.

СистематичнСЦ заняття фСЦзичними вправами сприяють закрСЦпленню результату.

ЕфективнСЦсть методики визначаСФться диференцСЦйованим використанням рухливих, спортивних СЦгор СЦ методСЦв ЛФК СЦз метою фСЦзичноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ хворих, а також вСЦдповСЦднСЦстю навантаження пСЦд час занять СЦндивСЦдуальним руховим можливостям хворих.

Використання фСЦзкультурно-спортивноСЧ дСЦяльностСЦ у формСЦ реабСЦлСЦтацСЦйно-рекреативних заходСЦв щодо пропонованоСЧ методики, що вСЦдповСЦдаСФ СЦнтересам СЦ потребам хворих дСЦтей, СФ доцСЦльним з погляду соцСЦальноСЧ адаптацСЦСЧ хворих ДЦП. Тому що дСЦти швидше адаптуються в суспСЦльствСЦ, у них розвиваються необхСЦднСЦ вольовСЦ якостСЦ, комунСЦкативнСЦ здСЦбностСЦ СЦ прагнення до перемоги, що у свою чергу не даСФ акцентувати увагу на своСЧй патологСЦСЧ.

Проведення занять з використанням рухливих СЦ спортивних СЦгор, а також консультацСЦй по СЧхнСЦй органСЦзацСЦСЧ, дозволяють також вирСЦшити важливу проблему дозвСЦлля, що маСФ високу соцСЦальну значимСЦсть для цСЦСФСЧ категорСЦСЧ хворих.

Висновки


 1. У процесСЦ написання курсовоСЧ роботи були проаналСЦзованСЦ СЦ вивченСЦ джерела, присвяченСЦ методицСЦ ЛФК у сполученнСЦ елементСЦв спортивних СЦгор при реабСЦлСЦтацСЦСЧ атонСЦчно-астатичноСЧ форми ДЦП у дСЦтей з 3 ступенем ваги. З запропонованих методик нами були обранСЦ найбСЦльш ефективнСЦ вправи якСЦ позитивно впливають на розвиток координацСЦйних здСЦбностей.
 2. Нами був здСЦйснений пСЦдбор засобСЦв СЦ методСЦв фСЦзичних вправ, на основСЦ цього ми розробили ефективний комплекс ЛФК зСЦ сполученням з елементами спортивних СЦгор, для дСЦтей страждаючих на атонСЦчно-астатичну форму ДЦП СЦз 3 ступенем ваги поразки.
 3. З'ясували, що вплив фСЦзичних вправ при атонСЦчно-астатичну форму ДЦП СЦз 3 ступенем ваги поразки впливаСФ, на активСЦзацСЦю репаративних процесСЦв, полСЦпшення координацСЦСЧ рухСЦв, зниження тремору рук СЦ голови, пСЦдвищення тонусу м'язСЦв, розширення руховоСЧ навички, розвиток просторового почуття.

список лСЦтератури


 1. Абрамова Т.Ф. ФСЦзична реабСЦлСЦтацСЦя дСЦтей з порушеннями функцСЦй опорно-рухового апарата. / Абрамова Т.Ф., Гончарова Г.А., Гросс Н.А.// Дитячий церебральний паралСЦч. М.: Радянський спорт, 2000. - с. 131-135.
 2. Авакян Г.Н. Вивчення координацСЦйних порушень у хворих дитячим церебральним паралСЦчем. / Авакая Г.Н., Булаева Н.В., Гроппа С. А./ КишинСЦв: Охорона здоров'я - 1984. - №2 з 23 - 24.
 3. Айзиков Г.С. ЛФК при паралСЦтичних захворюваннях у дСЦтей / Айзиков Г.С. / М.: Медицина, - 1983. - 17 - 47 с.
 4. Бадалян Л.О. АтаксСЦя в дСЦтей. /Бадалян Л.О./ Ташкент: Медицина 1989. - 302 с.
 5. Белова Г.И. ВСЦдбудовне лСЦкування дСЦтей, хворих церебральним паралСЦчем, в умовах санаторСЦю. / Белова Г.И., Семенова К.А., Шамарин Т.Г. / К.: Здоров`я, 1984. - 104 с.
 6. Бортфельд С. А. ЛСЦкувальна фСЦзична культура СЦ масаж при дитячому церебральному паралСЦчСЦ. / Бортфельд С. А., Рогачова Е. И. / Л.: Медицина, 1986. - 176 с.
 7. Былеева Л.В. РухливСЦ СЦгри. /Былеева Л.В., Коротков И.М./ М.: ФСЦзкультура СЦ спорт - 1982. - с. 224.
 8. Валеев Н.М. РухливСЦ СЦгри в системСЦ реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей з церебральним паралСЦчем. / Валеев Н.М. / М.: ФСЦзкультура в профСЦлактицСЦ лСЦкуваннСЦ СЦ релаксацСЦСЧ - 2004. - №5 - с. 29 - 31.
 9. Герцин Г.И. РеабСЦлСЦтацСЦя дСЦтей з поразками опорно-рухового апарата в санаторно-курортних умовах. / Г.И. Герцин, А.А. Лобенко.// Дитячий церебральний паралСЦч. - М.: Медицина, 1989. с. 198 - 218
 10. Гришулина Н. Ю. Адаптивна фСЦзкультурно - спортивна корекцСЦя статомоторних вегетативних порушень у дСЦтей, хворих на церебральний паралСЦч. / Гришулина Н. Ю./ М.: Медична перспектива - 2004. - т4. - №1 - с. 96 - 99.
 11. Гросс Н.А. ФСЦзична реабСЦлСЦтацСЦя дСЦтей з порушеннями функцСЦй опорно-рухового апарата/ПСЦд ред. Н.А.Гросс. - М.: Радянський спорт, 2000. - 224 с.
 12. Гуревич И.А. 300 змагально-СЦгрових завдань по фСЦзичному вихованню/ Гуревич И.А. / МСЦнськ: Вища школа 1994. - 319ст.
 13. Дубровский В.И. ЛСЦкувальна фСЦзична культура. / Дубровский В.И. / Дитячий церебральний паралСЦч. М.: "АДОС, 1998. - с. 391 - 399.
 14. Епифанов В.А. ЛСЦкувальна фСЦзична культура СЦ спортивна медицина. / Епифанов В.А. / Дитячий церебральний паралСЦч. М.: Медицина, 1999. с. 189 - 196 .
 15. Ефименко Н. Н. В. ЗмСЦст СЦ методика занять фСЦзкультурою з дСЦтьми, що страждають церебральним паралСЦчем. / Ефименко Н. Н., Сермеев Б. У / М.: Радянський спорт, - 1991. - с. 24 - 50.
 16. ЖукСЦв М.Н.РухливСЦ СЦгри / ЖукСЦв М.Н./ М.: АкадемСЦя. - 2000 - 160 с.
 17. РЖванникова Е.Д. Роль лСЦкувальноСЧ фСЦзичноСЧ культури СЦ трудотерапСЦСЧ в комплексному лСЦкуваннСЦ хворих страждаючих дитячому церебральному паралСЦчем / РЖванникова Е.Д. / М.: Медицина - 1973. - с. 38 - 45, 120 - 127
 18. Кожевникова В. Т. Вестибулярне тренування в лСЦкуваннСЦ хворих СЦз ДЦП / Кожевникова В. Т. / М.: ФСЦзкультура в профСЦлактицСЦ лСЦкуваннСЦ СЦ релаксацСЦСЧ - 2004 - №1 - с. 20 - 22.
 19. Кожевникова В. Т. Сучасна концепцСЦя фСЦзичноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ дСЦтей хворих дитячим церебральним паралСЦчем/ Кожевникова В. Т. / М.:, журн Мед., технСЦка 2005.- №2 - с. 42 - 45
 20. КозявкСЦн В. РЖ. Методи оцСЦнки ефективностСЦ медичноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ в системСЦ СЦнтенсивноСЧ нейрофСЦзСЦологСЦчноСЧ реабСЦлСЦтацСЦСЧ. /В. РЖ. КозявкСЦн, О.О. Кочмар/ Л.: УкраСЧнськСЦй медичний часопис №3 (35), 2003. - с. 61- 66.
 21. Коротков И.М. РухливСЦ СЦгри в заняттях спортом. / Коротков И.М.. / М.: ФиС, - 1971. - 120 с.
 22. КузнСФцова Т.Д. ДихальнСЦ вправи у фСЦзичному вихованнСЦ: Учеб.пособ. / Т.Д КузнСФцова, П.М. Левитский, В.С. Язловский/ - К.: Здоров'я, 1989. - 136 с.
 23. ЛаптСФв А.П. ВСЦковСЦ особливостСЦ дСЦтей СЦ пСЦдлСЦткСЦв. Загартовування. Учеб./ А.П. ЛаптСФв, С.А. Полиевский/ ГСЦгСЦСФна - М.: ФСЦзкультура СЦ спорт - 1990. - с. 156 - 174.
 24. ЛебедСФв В. Н. Про ролСЦ порушень функцСЦСЧ вестибулярного апарата в патогенезСЦ СЦ клСЦнСЦцСЦ ДЦП I/МатерСЦали 1-й Респ. научн. конф.: Дитячий церебральний паралСЦч. / ЛебедСФв В. Н. / Л., 1974. С. 64 - 65.
 25. Марокосян А.А. Питання вСЦковоСЧ фСЦзСЦологСЦСЧ. Учеб. / А.А. Марокосян / - М.: ОсвСЦта, - 1974. - 223с.
 26. Мастюкова Е.М. ФСЦзичне виховання дСЦтей з церебральним паралСЦчем / Е.М. Мастюкова / - М.: ОсвСЦта, - 1991. - 159с.
 27. Мошков В.Н. ЛСЦкувальна фСЦзична культура в клСЦнСЦцСЦ нервових хвороб: уч., / В. Н. Мошков. - М.: Медицина, 1982. - 224 с.
 28. Перхурова И.С. РегуляцСЦя пози СЦ ходьби при ДЦП СЦ деякСЦ способи корекцСЦСЧ. / Перхурова И. С., Лузиновин В. М., Сологубов Е. М. / М.:, журн Мед., технСЦка - 1996.- №3 - с. 31 - 36
 29. Попов С.Н. ФСЦзична реабСЦлСЦтацСЦя.// пСЦд загальною проф., ред., С.Н. Попов Изд - е // Дитячий церебральний паралСЦч. - Ростов н/Д.: ФенСЦкс - 2004. с. 487 - 491.
 30. Семенова К. А., Медична реабСЦлСЦтацСЦя СЦ соцСЦальна адаптацСЦя хворих дитячим церебральним паралСЦчем./ Семенова К. А., Махмудова И. М./ Ташкент: Медицина 1979. - 342с.
 31. Сологубов Е. Г., Система оцСЦнки розвитку опорно-рухового апарата хворих дитячим церебральним паралСЦчем СЦ засобу фСЦзичноСЧ корекцСЦСЧ виявлених порушень. ПосСЦбник для лСЦкарСЦв./ Сологубов Е. Г., ПолякСЦв С. Д., Смирнов И. Е., Кожевникова В. Т. пСЦд ред., Сологубов Е. Г.,/ М.: Медицина 2004. - 403.
 32. Старковская В.Л. 300 рухливих СЦгор для оздоровлення дСЦтей вСЦд I року до 14рокСЦв. / Старковская В.Л. / М.: Медицина, - 1994. - 218 с.
 33. Текорюс В. В. ЛСЦкування рухових порушень у дСЦтей з церебральним паралСЦчем / Текорюс В. В. / НевропатологСЦя СЦ психСЦатрСЦя. М.: Медицина, - 1985. - т. 84. - 205- 341 с.
 34. Тюрин А.В. Комплексна реабСЦлСЦтацСЦя СЦнвалСЦдСЦв з порушенням опорно-рухового апарата при ДЦП / Тюрин А.В./ М.: ЛСЦкарська праворуч - 2002. - №3 - 4 , с. 93 - 98.
 35. Фонарев А. М. Розвиток орСЦСФнтованих реакцСЦй у дСЦтей./ Фонарев А. М. / М.: ПедагогСЦка, - 1977. - 67 с.
 36. Фонарев М.И. ДовСЦдник по дитячСЦй лСЦкувальнСЦй фСЦзкультурСЦ. / пСЦд., ред. М.И. Фонарев. - Л.: Медицина, 1983, - 360 с.
 37. Шейнкман О.Г. Вплив корекцСЦСЧ рухових порушень на функцСЦональний стан мозку при дитячому церебральному паралСЦчем / Шейнкман О.Г. / М.:, НевропатологСЦя СЦ психСЦатрСЦя - 2000.- т 100 - №3 - с. 28 - 32
 38. Шишов А. С. Про патогенез синдрому гостроСЧ мозжечковой атаксСЦСЧ в дСЦтей./ Шишов А. С. Уланський К. Т. / М.: ПедСЦатрСЦя, - 1980, №3, с. 48 -53.
 39. Яворский А. Б. АналСЦз ходи хворих з рСЦзними формами ДЦП/ А. Б. Яворский, Е. М. Сологубов, С. А. Немкова. / М.: Медицина, журн Мед., технСЦка -2003. - т1 - №6 - с. 21 - 26
 40. Яворский А. Б. КСЦнетичнСЦ характеристики вертикальноСЧ стСЦйкостСЦ хворих ДЦП / А. Б. Яворский, Е. Г. Сологубов, С. А. Немкова. / М.: НеврологСЦя СЦ психСЦатрСЦя. - 2004. - т4. - №1 - с. 21 - 25.

Додаток

Правила СЦ змСЦст використовуваних СЦгор.


ВлВлучно в мету»

ПСЦдготовка. ПосерединСЦ площадки проводиться риса, уздовж якого ставляться 10 мСЦстечок (булав). ГраючСЦ подСЦляються на двох команд СЦ вибудовуються шеренгами одна позад СЦншоСЧ на однСЦй сторонСЦ площадки особою до мСЦстечок. Учасники вереди стоячий шеренги одержують по маленькому м'ячСЦ. Перед шеренгою проводиться лСЦнСЦя старту.

ЗмСЦст гри.: По встановленому сигналСЦ керСЦвника граючоСЧ першоСЧ шеренги кидають м'ячСЦ в мСЦстечка (булави), намагаючись них збити. ЗбитСЦ мСЦстечка пСЦдраховуються СЦ ставляться на мСЦiе. ХлопцСЦ, що кидали м'ячСЦ, бСЦжать, пСЦдбирають СЧх СЦ передають учасникам наступноСЧ команди, а самСЦ стають у шеренгу позад них. По командСЦ керСЦвника граючоСЧ другоСЧ шеренги (команди) також кидають м'ячСЦ в мСЦстечка. Знову пСЦдраховуються збитСЦ мСЦстечка. Так грають 2-4 рази.

ВиграСФ команда, що зумСЦла за кСЦлька разСЦв збити бСЦльшу кСЦлькСЦсть мСЦстечок.

Правила гри. 1. Кидати м'ячСЦ можна тСЦльки по сигналСЦ керСЦвника. 2. При кидку заходити за стартову рису не можна. Кидок, що зайшов за рису не зараховуСФться.


ВлБлукаючий м'яч»

ПСЦдготовка. ГравцСЦ (парна кСЦлькСЦсть) стають у коло, Розрахувавши на перший-другий, вони роздСЦляються на 2 команди й одержують два м'ячСЦ.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ гравцСЦ починають перекидати м'яч тСЦльки своСЧм номерам, намагаючись, щоб нейтральнСЦ гравцСЦ не перехопили його.

Правила. М'яч варто перекидати тСЦльки в одному напрямку.

ПеремагаСФ команда, у якоСЧ менша кСЦлькСЦсть разСЦв перехопили м'яч.


ВлМ'яч на пСЦдлозСЦ»

ПСЦдготовка. УсСЦ граючСЦ утворять коло. ДвоСФ граючих стають у середину кола. СтоячСЦ по колу опускаються на одне або два колСЦна. У них один волейбольний м'яч. ВедучСЦ повертаються особою до м'яча.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ керСЦвника граючСЦ починають перекочувати м'яч по статСЦ, намагаючись зачепити СЧм ноги тСЦ що водять. ТСЦ що водять бСЦгають вСЦд м'яча в колСЦ, пСЦдстрибують, рятуючи вСЦд нього. Якщо кому-небудь СЦз граючих удасться потрапити м'ячем у ноги ведучих, вСЦн займаСФ його мСЦiе, а колишнСЦй ведучСЦ стають в коло.

Виграють тСЦ, хто жодного разу не були ведучими. ПершСЦ ведучСЦ не вважаються тими що програли.

Правила гри: 1. Гра починаСФться по сигналСЦ. 2. ЗаплямованСЦ по ногах ведучий вСЦдразу ж йде на мСЦiе заплямувавшего його. 3. Заплямувати можна не вище колСЦн. 4. Перший ведучий не вважаСФться що програв.


ВлПСЦдкинься СЦ пСЦймай»

ПСЦдготовка: Кожна команда будуСФться у двСЦ шеренги навпроти один одного. ВСЦдстань мСЦж шеренгами команд 3 - 4 м. Лов СЦ пСЦдкидання м'яча можна виконувати з ударом об стать або стСЦнку, стоячи на мСЦiСЦ або в стрибку

ЗмСЦст гри. У гравцСЦв однСЦСФСЧ шеренги (кожноСЧ команди) по м'ячСЦ. Викладач даСФ сигнал, СЦ учнСЦ одночасно пСЦдкидають м'яч перед собою нагору, ловлять його двома руками СЦ прокочують партнерам своСФСЧ команди, що коштуСФ навпроти в СЦншСЦй шерензСЦ. ТСЦ у свою чергу повторюють завдання в пСЦдкиданнСЦ, ловСЦ СЦ катанСЦ м'яча

Правила: 1. ПеремагаСФ команда, швидше СЦ точнСЦше виконала завдання, тобто що маСФ; 2. Менше число падСЦнь м'яча; 3. БСЦльш точне його катання; 4. Краще виконання лову СЦ передачСЦ м'яча зазначеним способом

ВлПотрап у м'яч»

ПСЦдготовка. Для гри потрСЦбнСЦ один волейбольний м'яч СЦ тенСЦснСЦ м'ячСЦ в кСЦлькостСЦ, рСЦвнСЦй половинСЦ тСЦ що беруть участь. ГраючСЦ подСЦляються на двСЦ команди СЦ вибудовуються шеренгами на протилежних сторонах площадки на вСЦдстанСЦ 18 - 20 м друг вСЦд друга. Перед носками граючих проводяться лСЦнСЦСЧ, а посерединСЦ площадки кладеться волейбольний м'яч. ГравцСЦ однСЦСФСЧ команди (по жеребСЦ) одержують по маленькому м'ячСЦ.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ керСЦвника гравцСЦ кидають м'яч у волейбольний м'яч, намагаючись вСЦдкотити його до протилежноСЧ команди. ГравцСЦ з СЦншоСЧ команди збирають кинутСЦ м'ячСЦ СЦ по сигналСЦ теж кидають них у волейбольний м'яч, намагаючись вСЦдкотити його назад. Так, по черзСЦ команди мечуть м'ячСЦ встановлена кСЦлькСЦсть разСЦв. ТривалСЦсть гри 8-10 хв.

ВиграСФ команда, що зумСЦла закотити м'яч за рису команди, що коштуСФ навпроти.

Правила гри: 1. Якщо входСЦ гри волейбольний м'яч викотиться убСЦк вСЦд граючих, його кладуть у зону площадки на тСЦй же лСЦнСЦСЧ. 2. У цьому випадку обстрСЦл волейбольного м'яча починаСФться з двох сторСЦн одночасно. 3. Кожен загнаний за рису супротивника м'яч приносить командСЦ одне вСЦчко.


ВлКидки м'яча по колу»

ПСЦдготовка. ГравцСЦ обох команд коштують по колу СЦ перекидають м'яч двома руками через голову.

ЗмСЦст гри. По 2 гравця вСЦд кожноСЧ команди, що знаходяться в серединСЦ кола, намагаються перехопити м'яч.

Правила. Гру варто починати тСЦльки по сигналСЦ викладача. При перехопленнСЦ м'яча ведучий повинний покласти його поруч СЦз собою, а гравець м'яч, що передав, - узяти його СЦ виконати передачу.

ПеремагаСФ команда, що зумСЦла виконати бСЦльше передач за вСЦдведений час.


ВлВартовСЦ СЦ розвСЦдники»

ПСЦдготовка. ГраючСЦ подСЦляються на двСЦ команди - "розвСЦдникСЦв» СЦ "вартових» - СЦ вибудовуються уздовж двох протилежних сторСЦн площадки на вСЦдстанСЦ 18 - 20 м одна вСЦд СЦншоСЧ. У трьох кроках перед шеренгами проводиться лСЦнСЦя, а в серединСЦ в обкреслений кружок кладеться волейбольний м'яч.

ЗмСЦст гри. ГравцСЦ в командах розраховуються один по одному номерСЦв. Задача команди "розвСЦдникСЦв» - вСЦднести м'яч за свою лСЦнСЦю, задача гравцСЦв СЦншоСЧ команди - перешкодити цьому. Учитель голосно називаСФ номер, СЦ гравцСЦ, що коштують навпроти ( тСЦ що мають цей номер), пСЦдбСЦгають до м'яча. Якщо "вартовий» зазСЦвався, "розвСЦдник» вистачаСФ м'яч СЦ тСЦкаСФ з ним у свСЦй будинок, а "вартовий» йде в полон, стаСФ за спиною "розвСЦдника». Якщо ж обоСФ гравця одночасно вибСЦгають на середину, то задача "розвСЦдника» полягаСФ в тСЦм, щоб, виконавши ряд вСЦдволСЦкаючих вправ (руху руками, стрибки на мСЦiСЦ СЦ з поворотом, випади СЦ т.п.), вСЦдвернути увага "вартового» (вСЦн повторюСФ слСЦдом за "розвСЦдником» цСЦ рухи) СЦ вСЦднести м'яч. Якщо "розвСЦдник» схопив м'яч, але якщо "вартовий» наздогнав його й заплямував рукою, полоненим стаСФ "розвСЦдник», у противному випадку вСЦн виграСФ двобСЦй. Гра продовжуСФться доти, поки всСЦ номери не приймуть участСЦ в грСЦ. ПолоненСЦ пСЦдраховуються СЦ вСЦдпускаються у своСЧ команди. Гра повторюСФться, гравцСЦ при цьому мСЦняються ролями.

ПеремагаСФ та команда, що зумСЦла взяти бСЦльше бранцСЦв.

Правила гри: 1. "Вартовий» зобов'язаний повторити всСЦ рухи "розвСЦдника», СЦнакше вСЦн програСФ. 2. ПереслСЦдувати гравця, що тСЦкаСФ, можна тСЦльки до риси його будинку. 3. Гравець, що упустив м'яч, вважаСФться пСЦйманим. 4. Щораз м'яч ставить на мСЦiе "розвСЦдник».

ВлМисливцСЦ СЦ качки»

ПСЦдготовка. ГраючСЦ подСЦляються на двСЦ команди, одна з яких - "мисливцСЦ» - стаСФ по колу (перед рисою), друга - "качки» - входить у середину кола. У "мисливцСЦв» волейбольний м'яч.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ "мисливцСЦ» починають вибивати "качок» з кола. Кожен гравець може сам метати м'яч або передати м'яч для кидка партнеровСЦ по командСЦ. "Качки», бСЦгаючи усерединСЦ кола, рятуються вСЦд м'яча, хиляються, коли в колСЦ не залишаСФться нСЦ однСЦСФСЧ "качки», пСЦсля чого гравцСЦ мСЦняються ролями.


ВлСильнСЦ СЦ спритнСЦ»

ПСЦдготовка. ДвСЦ команди розташовуються по колу, через один. УсерединСЦ кола в лСЦнСЦСЧ, що обмежуСФ його, вСЦсСЦм цурок, у центрСЦ кола - м'яч.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ учасники гри, взявшись за руки СЦ не розчСЦплюючи них, намагаються пСЦдштовхнути супротивника, щоб вСЦн збив цурку (мСЦстечко, малу булаву). Збивший СЧСЧ бере м'яч СЦ, стоячи в центрСЦ кола, не сходячи з мСЦiя, намагаСФться осалить СЧм кого-небудь СЦз гравцСЦв СЦншоСЧ команди, що розбСЦгаються в рСЦзнСЦ сторони.

ВиграСФ команда, що одержала менше штрафних окулярСЦв.

Правила гри: 1. Якщо що метав промахнеться, його команда караСФться двома штрафними окулярами. 2. За точний кидок командСЦ, що збила цурку, нараховуСФться одне штрафне вСЦчко.


ВлБСЦг за прапорцями»

ПСЦдготовка. Клас подСЦляСФться на команди, у кожнСЦй з них вибирають капСЦтана. Команди розташовуються за стартовими лСЦнСЦями - одна напроти СЦншоСЧ. ВСЦдстань мСЦж командами 20 - 30 м. ПосерединСЦ площадки, мСЦж двома лСЦнСЦями, що обмежують смугу шириною 2 - 3 м, у шаховому порядку розкладають прапорцСЦ.

ЗмСЦст гри. По сигналу гравцСЦ швидко пСЦдбСЦгають до прапорцСЦв СЦ намагаються зСЦбрати СЧхнСЦй якнайбСЦльше. Через установлений час по командСЦ дСЦти повертаються на мСЦiя, швидко будуються в шеренгу. КапСЦтани збирають СЦ пСЦдраховують прапорцСЦ, принесенСЦ СЧх гравцями. За кожен прапорець нараховуСФться одне вСЦчко.

ПеремагаСФ команда, що набрала бСЦльше вСЦчко.

Правила гри: 1. ПСЦд час перебСЦжки гравцевСЦ дозволяСФться збирати будь-як кСЦлькСЦсть прапорцСЦв, що лежать на землСЦ. 2. ЗабороняСФться вСЦднСЦмати прапорцСЦ друг у друга. 3. За лСЦнСЦСЧ, що обмежують мСЦiе для прапорцСЦв, заступати не можна. 4. КапСЦтани команд грають на рСЦвних правах з усСЦма.


ВлТрикутники»

ПСЦдготовка. Команди роздСЦляються на трСЦйки й утворять трикутник зСЦ сторонами в 7 - 8 крокСЦв.

ЗмСЦст гри. Один СЦз гравцСЦв у трСЦйцСЦ робить передачу партнеровСЦ, що коштуСФ праворуч, а сам бСЦжить за м'ячем СЦ займаСФ мСЦiе гравця, що приймаСФ м'яч. У той же час гравець, що приймаСФ м'яч, направляСФ його третьому гравцевСЦ, а сам бСЦжить за м'ячем СЦ встаСФ на мСЦiе третього гравця СЦ т.д.

Правила. Пересування можна починати тСЦльки по сигналСЦ. ГравцСЦ змСЦнюють напрямок руху за вказСЦвкою СЦнструктора.

ПеремагаСФ команда, у якоСЧ трСЦйки швидше виконали намСЦчене завдання, не зробивши помилок.


ВлДень СЦ НСЦч»

ПСЦдготовка. ГраючСЦ подСЦляються на двох команд, що стають на середину площадки спиною друг до друга на вСЦдстанСЦ 1,5 м. ОднСЦй командСЦ даСФться назва "День», СЦншоСЧ - "НСЦч». У кожноСЧ команди на своСЧй сторонСЦ площадки (у 10 - 12 м) - будинок.

ЗмСЦст гри. Учитель зненацька вимовляСФ назву однСЦСФСЧ з команд, наприклад "День!» ГравцСЦ цСЦСФСЧ команди швидко тСЦкають у свСЦй будинок, а СЦншоСЧ команди - доганяють СЦ плямують них. ЗаплямованСЦ гравцСЦ пСЦдраховуються (записуСФться СЧхнСФ число) СЦ вСЦдпускаються у свою команду. УсСЦ стають на колишнСЦ мСЦiя, а вчитель знову називаСФ команду. Важливо, щоб не було строгого чергування, тодСЦ граючСЦ не знають, яка команда буде названа, а тому гранично уважнСЦ. Перед сигналом керСЦвник, щоб вСЦдвернути увага граючих, може запропонувати СЧм виконувати рСЦзнСЦ вправи (змСЦна положень рук, стрибки або крок на мСЦiСЦ СЦ т.п.). Гра проводиться кСЦлька разСЦв, пСЦсля чого пСЦдраховуСФться, скСЦльки гравцСЦв пСЦймано в кожнСЦй командСЦ за однакову кСЦлькСЦсть перебСЦжок (за три або чотири).

ПеремагаСФ команда, заплямувала бСЦльше гравцСЦв.

Правила гри: 1. ГравцСЦв дозволяСФться салити тСЦльки до риси будинку. 2. РЖншСЦ продовжують брати участь у грСЦ. 3. У ходСЦ перебСЦжки один учасник може салити не що тСЦльки коштуСФ навпроти, але СЦ його сусСЦдСЦв.

ВлВибий м'яч з казана»

ПСЦдготовка. ГравцСЦ команд будуються в коло на вСЦдстанСЦ витягнутих рук. У центрСЦ (4-5 м вСЦд граючих) - "казан», у якому 10-15 м'ячСЦв.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ викладача хто-небудь СЦз граючих кидаСФ м'яч, намагаючись вибити один або кСЦлька м'ячСЦв з казана. ВибитСЦ м'ячСЦ лунають граючоСЧ. НаступнСЦ гравцСЦ виконують те ж завдання

Правила. ГравцСЦ кидають м'яч тСЦльки один раз. У випадку промаху гравець повинний покласти свСЦй м'яч назад у казан (якщо в команди бСЦльше одного м'яча).

ВиграСФ команда, що з казана виб'СФ бСЦльше число м'ячСЦв за зазначений час.


ВлВудка»

ПСЦдготовка. Для гри потрСЦбна мотузка довжиною 3 - 4 м, на кСЦнцСЦ якоСЧ прив'язаний мСЦшечок, наповнений горохом або пСЦском. РЖнодСЦ для гри використовують звичайну скакалку. Це вудка, за допомогою якоСЧ рибалка (ведучий) ловить рибок (СЦнших граючих). УсСЦ граючСЦ стають у коло, а що водить - у середину кола з мотузкою в руках.

ЗмСЦст гри. Що водить обертаСФ мотузку з мСЦшечком так, щоб той сковзав по пСЦдлозСЦ, роблячи коло за навкруги пСЦд ногами граючих. Вони уважно стежать за рухом мСЦшечка СЦ пСЦдстрибують, щоб вСЦн не зачепив кого-небудь з них. Той, кого зачепить мСЦшечок або мотузка, стаСФ в середину СЦ починаСФ обертати мотузку, а колишнСЦй що водить йде на його мСЦiе в коло.

Виграють два-три гравця, що залишилися останнСЦми.

Правила гри. 1. Гравець вважаСФться пСЦйманим у тому випадку, якщо мотузка торкнулася його ноги не вище голеностопа. 2. Гравцям пСЦд час стрибкСЦв не дозволяСФться наближатися до що водить. 3. Той гравець, якого зачепила мотузка, вибуваСФ з гри.


ВлСнайпери»

ПСЦдготовка. Для гри потрСЦбнСЦ мСЦстечка СЦ тенСЦснСЦ м'ячСЦ (бажано по кСЦлькостСЦ граючих). Учасники гри будуються в одну шеренгу СЦ розраховуються на перший-другий. ПершСЦ номери - одна команда, другСЦ - СЦнша. Якщо ширина площадки не дозволяСФ усСЦм стояти в однСЦй шерензСЦ, то гравцСЦ утворять двСЦ шеренги, одна в потилицю СЦншоСЧ. У цьому випадку кожна шеренга - команда. Перед носками граючих проводиться риса, за которую не можна заходити при метаннСЦ м'яча. У 6 м вСЦд цСЦСФСЧ риси СЦ паралельно СЧй ставиться в ряд (у пСЦвтора кроках один вСЦд СЦншого) уперемСЦж по 5 мСЦстечок двох кольорСЦв. ЗгСЦдно кольору мСЦстечок командам дають назви (наприклад, синСЦ СЦ бСЦлСЦ).

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ вчителя команди по черзСЦ залпом (усСЦ гравцСЦ одночасно) мечуть м'ячСЦ в мСЦстечка з положення стоячи, з колСЦна або лежачи, за умовами гри. Кожне збите мСЦстечко свого кольору вСЦдсуваСФться на крок далСЦ, а збите мСЦстечко команди супротивника - на крок ближче.

ВиграСФ команда, що зумСЦла в ходСЦ декСЦлькох метань далСЦ вСЦдсунути своСЧ мети.

Правила гри. 1. МСЦстечка ставляться на новСЦ мСЦiя пСЦсля залпу однСЦСФСЧ з команд. 2. КинутСЦ м'ячСЦ пСЦдбираються гравцями СЦншоСЧ команди. 3. ЗбитСЦ мСЦстечка ставить на новСЦ мСЦiя помСЦчник учителСЦ.


ВлУвага м'яч»

ПСЦдготовка. ГравцСЦ команди розташовуються по колу, у центрСЦ - ведучий з м'ячем.

ЗмСЦст гри. Гравець передаСФ м'яч будь-якому партнеровСЦ СЦ, випливаючи за м'ячем, займаСФ мСЦiе м'яч, той що пСЦймав. ОстаннСЦй, ставши ведучий, продовжуСФ гру. РЖ так доти, поки всСЦ учасники не побувають тСЦ що водять

Правила. ПеремагаСФ команда, що ранСЦш закСЦнчила гру.


ВлЗахищай товариша»

ПСЦдготовка. УсСЦ граючСЦ, крСЦм двох, стають по колу на вСЦдстанСЦ витягнутих рук. Перед СЧхнСЦми носками проводиться риса. ГраючСЦ одержують волейбольний м'яч. У середину кола виходять двоСФ тСЦ що водять: в один кидають м'яч, СЦнший його захищаСФ, вСЦдбиваючи м'яч.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ керСЦвника гравцСЦ перекидають м'яч один одному СЦ намагаються прямим улученням вибити що водить. У випадку "учення у ведучого його перемСЦняСФ захисник, а захисником стаСФ той, хто зумСЦв заплямувати гравця м'ячем.

Перемагають гравцСЦ, що довше протримаються в ролСЦ ведучих.

Правила гри. 1. Улучення при виходСЦ за лСЦнСЦю кола не зараховуСФться. 2. "учення в голову не зараховуСФться. 3. Захисник може вСЦдбивати м'яч будь-якими частинами тСЦла. 4. Ведучому не можна стосуватися руками захисника.

ВлВСЦднСЦми м'яч»

ПСЦдготовка. ГравцСЦ в парах розташовуються по колу. ГравцСЦ, що коштують усерединСЦ кола, виконують ведення м'яча ближньою рукою в 1 м вСЦд, що коштують за навкруги.

ЗмСЦст гри. ГравцСЦ навкруги, намагаючись опанувати м'ячем, роблять по черзСЦ випади СЦ намагаються вибити м'яч рухом руки знизу нагору або збоку по напрямку ведення. Гравець, у якого вибили м'яч, продовжуСФ його ведення. Через зазначений час команди мСЦняються мСЦiями.

Правила. Гру варто починати тСЦльки по сигналСЦ викладача. ПеремагаСФ команда, у якоСЧ найменша кСЦлькСЦсть загублених м'ячСЦв. Гру можна провести у видСЦ змагання мСЦж парами.


ВлРухлива мета»

ПСЦдготовка. УчнСЦ утворять велике коло (коштують у двох-трьох кроках друг вСЦд друга). Перед носками гравцСЦв можна провести лСЦнСЦю. ВидСЦляСФться що водить, котрий виходить у середину кола.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ керСЦвника дСЦти намагаються прямим улученням потрапити у ведучого волейбольним м'ячем, вСЦд якого ведучий, бСЦгаючи усерединСЦ кола, ухиляСФться. Кому це удасться зробити, стаСФ що водить. Гру можна проводити в двох-трьох колах.

ПеремагаСФ гравець, що довше усСЦх пробув у ролСЦ що водить.

Правила гри. 1. У ходСЦ гри кидаючи м'яч не дозволяСФться заступати ногою за рису. 2. Не зараховуСФться "учення в гравця пСЦсля вСЦдскоку м'яча вСЦд землСЦ. 3. Якщо що водить удалося пСЦймати м'яч, вСЦн не вибуваСФ з гри. 4. "учення в голову не зараховуСФться.


ВлДвома м'ячами через сСЦтку»

ПСЦдготовка. Гра проводиться на волейбольнСЦй площадцСЦ. ЗамСЦсть волейбольноСЧ сСЦтки може бути натягнута мотузка з прикрСЦпленими стрСЦчечками. ГраючСЦ подСЦляються на двСЦ рСЦвнСЦ по числу команди, що бере участь, що стають на двох половинах площадки в три ряди. Кожна команда одержуСФ волейбольний м'яч.

ЗмСЦст гри. По свистку суддСЦ команди перекидають м'ячСЦ через сСЦтку на сторону супротивника. Перекидання м'ячСЦв продовжуСФться доти, поки на однСЦй сторонСЦ не виявляться одночасно два м'ячСЦ. ДаСФться свисток, гра зупиняСФться, СЦ команда, на сторонСЦ якоСЧ виявилося два м'ячСЦ, програСФ СЦншСЦй командСЦ одне вСЦчко. М'ячСЦ повертаються в команди СЦ знову (по сигналСЦ) починаСФться СЧхнСФ перекидання.

ПеремагаСФ команда, що першоСЧ набере 10 окулярСЦв.

Правила гри. 1. М'яч не повинний пролСЦтати пСЦд сСЦткою. 2. М'яч не повинний падати за кордон площадки супротивника. 3. Обидва м'ячСЦ не повиннСЦ виявлятися одночасно на сторонСЦ супротивника. 4. Якщо м'ячСЦ зштовхнулися в повСЦтрСЦ при подачСЦ, гравцСЦ повторюють подачу м'ячСЦв. 5. Якщо гравець кинув м'яч через сСЦтку до свистка, його команда програСФ вСЦчко. 6. За кожне порушення правил командСЦ зараховуються штрафнСЦ окуляри.


ВлРухлива цСЦль»

ПСЦдготовка. На площадцСЦ креслять два кола дСЦаметром 6 - 7 м. За границями кола встають на рСЦвнСЦй вСЦдстанСЦ друг вСЦд друга 5 - 6 граючих, у центрСЦ кола - що водить.

ЗмСЦст гри. Задача гравцСЦв, що коштують за межами, "заплямувати» м'ячем що водить, котрий ухиляСФться вСЦд м'яча.

Правила. При "ученнСЦ у ведучого м'ячем гравець одержуСФ вСЦчко. ЗабороняСФться кидати м'яч в особу що водить, а також при кидках переступати лСЦнСЦю кола.

ПеремагаСФ команда, гравцСЦ якоСЧ зумСЦли менша кСЦлькСЦсть разСЦв бути заплямованими.

ВлЕстафета з елементами рСЦвноваги»

ПСЦдготовка. 3 - 4 команди по 8 - 10 чоловСЦк будуються в колони по одному. Пере кожноСЧ ставиться по одному гСЦмнастичному ослонСЦ (рейкою нагору).

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ головнСЦ гравцСЦ пробСЦгають по рейцСЦ, добСЦгають до стСЦни СЦ, торкнувшись СЧСЧ рукою, повертаються назад. Другий гравець вибСЦгаСФ вперед тодСЦ, що коли повернувся торкнеться його рукою. Той що виконав завдання, встаСФ в кСЦнець колони.

ВиграСФ команда, гравцСЦ якоСЧ швидше закСЦнчать естафету.

Правила гри: 1. БСЦг починаСФться по сигналСЦ. 2. ГравцСЦ зобов'язанСЦ пробСЦгати по рейцСЦ ослона. 3. За кожне порушення даються штрафнСЦ окуляри


ВлПерехопи м'яч»

ПСЦдготовка. Команди подСЦляються на п'ятСЦрки: три гравцСЦ передають м'яч один одному, а два - вСЦднСЦмають його в суперника.

ЗмСЦст гри. Схема гри, що ведеться на чвертСЦ баскетбольноСЧ площадки, дана на малюнку

Правила. Гравець, що зумСЦв перехопити або зачепити м'яч, одержуСФ вСЦчко. Гравець, що допустив вихСЦд м'яча за межСЦ площадки або той що порушив правила його ведення або перехоплення, одержуСФ штрафне вСЦчко.

ПеремагаСФ команда, що набрала бСЦльшу кСЦлькСЦсть очкСЦв за перехоплення (за винятком штрафних очкСЦв).


ВлЗмСЦна мСЦiь»

ПСЦдготовка. ГравцСЦ двох команд, стоячи в шеренгах особою друг до друга на протилежних сторонах площадки (за лСЦнСЦями своСЧх "будинкСЦв»), присСЦдають СЦ кладуть руки на колСЦна.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ всСЦ гравцСЦ, стрибаючи з глибокого приседа, просуваються вперед, намагаючись швидше перетнути линию протилежного "будинку». ПотСЦм випливають стрибки в зворотну сторону, але в грСЦ не бере участь той, хто перетнув линию "будинку» останнСЦм. Гра продовжуСФться доти, поки на площадцСЦ не залишаться 2 - 3 самих витривалих стрибуна.

ПеремагаСФ команда, що по закСЦнченнСЦ гри зберегла бСЦльше стрибунСЦв.

Правила гри: 1. Гра починаСФться по сигналСЦ керСЦвника. 2. Руки з колСЦн забирати не можна. 3. Стрибати дозволяСФться тСЦльки з положення глибокого приседа.


ВлКрокуй уперед»

ПСЦдготовка. Грають двСЦ команди на великСЦй площадцСЦ (довжиною не менш 40 м). У 20 - 30 м вСЦд середньоСЧ лСЦнСЦСЧ на кожнСЦй половинСЦ площадки проводяться лицьовСЦ лСЦнСЦСЧ. Кожна команда довСЦльно розташовуСФться на своСФму полСЦ в 5 - 10 м вСЦд середньоСЧ лСЦнСЦСЧ.

ЗмСЦст гри. По сигналСЦ один СЦз гравцСЦв (за умовою) починаСФ гру: кидаСФ волейбольний м'яч по напрямку лицьовоСЧ лСЦнСЦСЧ команди супротивника. РЗСЧ гравцСЦ намагаються пСЦймати м'яч з лСЦта. Якщо це удасться, той що пСЦймав м'яч з мСЦiя лову робить три великих кроки вперед СЦ виконуСФ кидок на площадку супротивника (м'яч, що упав на землю, кидають з мСЦiя його приземлення). Кидки СЦ лов продовжуються доти, поки одна з команд не закидаСФ м'яч за лицьову лСЦнСЦю супротивника.

ПеремагаСФ команда, що першоСЧ закидаСФ м'яч за лицьову лСЦнСЦю супротивника.

Правила гри: 1. ГравцСЦ кожноСЧ команди кидають м'яч по черзСЦ, установленоСЧ до початку гри (по тактичному розрахунку). 2. М'яч, що пСЦймав, з лСЦта передаСФ його для кидка черговому гравцевСЦ


ВлНаперегони з м'ячем»

ПСЦдготовка. ГравцСЦ будуються в шеренги в бСЦчних границь площадки особою до середини. Одна команда коштуСФ праворуч, СЦнша - лСЦворуч вСЦд щита. ВСЦдстань мСЦж гравцями 3 - 4 кроки. ГравцСЦ розраховуються один по одному.

ЗмСЦст гри. КерСЦвник кидаСФ м'яч у щит СЦ називаСФ будь-який номер. ОбоСФ гравця пСЦд цим номером вибСЦгають вперед СЦ намагаються заволодСЦти м'ячем. Той, кому це удалося, робить передачу останньому гравцевСЦ своСФСЧ команди, що передаСФ його по шерензСЦ далСЦ (з рук у руки або ударом об землю). Гравець, що не зумСЦв заволодСЦти м'ячем, оббСЦгаСФ гравцСЦв своСФСЧ шеренги з лСЦвоСЧ сторони, намагаючись обСЦгнати м'яч, що передають гравцСЦ СЦншоСЧ команди. Якщо гравець, що бСЦжить, фСЦнСЦшуСФ наприкСЦнцСЦ шеренги ранСЦш м'яча, то вСЦчко нараховуСФться його командСЦ. РЖнша команда теж одержуСФ вСЦчко за те, що СЧСЧ гравець опанував м'ячем пСЦсля кидка по щитСЦ. Якщо ж фСЦнСЦш першим перетнув мтАЩяч, то командСЦ зараховуСФться два вСЦчка. ПотСЦм керСЦвник викликаСФ СЦншСЦ номери. ГравцСЦ, що прийняли участь у боротьбСЦ за м'яч, знову стають на своСЧ мСЦiя.

ПеремагаСФ команда, що набрала бСЦльше окулярСЦв.

Правила гри: 1. Гра починаСФться по сигналСЦ керСЦвника. 2. Гравець, що втратив м'яч, повинний повернутися на мСЦiе СЦ продовжувати передачСЦ. 3. Передавати м'яч гравцевСЦ своСФСЧ команди можна тСЦльки зазначеним способом


ВлЧехарда»

ПСЦдготовка: ГраючСЦ стають друг за другом по прямоСЧ лСЦнСЦСЧ в 5 - 6 кроках друг вСЦд друга.

ЗмСЦст гри. УсСЦ гравцСЦ, крСЦм стоячого позаду, виставляють ногу, згинають СЧСЧ СЦ, спираючи на неСЧ руками, нахиляють тулуб СЦ голову. ЗаднСЦй гравець, розбСЦгшись, пСЦдстрибуСФ, вСЦдштовхуСФться руками вСЦд спини стоячого перед гравця СЦ, розлучивши ноги в сторони, перестрибуСФ через нього, бСЦжить далСЦ, перестрибуСФ через другого, третього СЦ т.д. ПотСЦм вСЦн вибСЦгаСФ вперед на 5-6 крокСЦв СЦ стаСФ, зСЦгнувши, як СЦ всСЦ граючСЦ. ПСЦсля цього починаСФ перестрибувати через усСЦх наступний учасник, потрапивший останнСЦм

Правила: 1 Гра починаСФться по сигналСЦ викладача.

ПеремагаСФ команда, першоСЧ що закСЦнчила естафету.


ВлКомпас»

ПСЦдготовка. На землСЦ малюють коло дСЦаметром 2 - 3 м. На вСЦдстанСЦ приблизно 3 м вСЦд кола пишуть вСЦдповСЦдно до напрямку букви "П» (пСЦвнСЦч), "Пв» (пСЦвдень), "3» (захСЦд), "С» (схСЦд).

ЗмСЦст гри. ДСЦти стають спиною до центра кола СЦ слухають команду керСЦвника: "ПСЦвдень!», "ПСЦвнСЦч!», "ЗахСЦд!», "СхСЦд!». ЗмСЦст гри. По командСЦ керСЦвника "ПСЦвдень!» усСЦ повиннСЦ повернутися в одну сторону. Гравець, що коштуСФ особою до пСЦвночСЦ, повертаСФться на 180В°. РЖншим у цей час досить зробити пСЦвоберту праворуч або лСЦворуч, щоб виконати команду керСЦвника. Це залежить вСЦд того, у якому положеннСЦ знаходиться той або СЦнший гравець. КерСЦвник подаСФ рСЦзнСЦ команди, СЦ дСЦти приймають вСЦдповСЦднСЦ положення. Той, хто помилився (повернувся не в ту сторону), одержуСФ штрафне вСЦчко.

Переможцем вважаСФться той, хто за час гри набрав менше штрафних окулярСЦв.

Правила гри: 1. Гра починаСФться по сигналСЦ керСЦвника. 2. За кожне порушення правил нараховуються штрафнСЦ окуляри.


ВлПадаючий цСЦпок»

ПСЦдготовка. Для гри потрСЦбнСЦ 1тАФ2 гСЦмнастичнСЦ цСЦпки. УсСЦ стають у коло СЦ розраховуються один по одному номерСЦв. Перший номер виходить у середину кола водити. Якщо граючих багато, то вони утворять два кола. Ведучий одержуСФ цСЦпок СЦ ставить неСЧ на стать, дотримуючи рукою.

ЗмСЦст гри. Що водить, тримаючи цСЦпок за верхнСЦй кСЦнець, голосно називаСФ який-небудь номер СЦ вСЦдпускаСФ цСЦпок. Гравець з названим номером повинний пСЦдскочити СЦ схопити цСЦпок, поки вона не упала на стать. Якщо йому удасться пСЦймати цСЦпок, вСЦн повертаСФться на своСФ мСЦiе, а що водить продовжуСФ водити. Якщо ж вСЦн не пСЦймаСФ цСЦпок, то стаСФ що водить, а колишнСЦй що водить йде в коло на своСФ мСЦiе.

ВиграСФ той, хто жодного разу не був ведучим (за винятком першого ведучого).

Правила гри: 1. Ведучий не маСФ права вСЦдпускати кСЦнець цСЦпка до того, як назве або номер. Якщо вСЦн допустить цю помилку, то зобов'язано переграти. 2. ГраючСЦ не повиннСЦ заважати один одному. 3. Якщо кому-небудь СЦз гравцСЦв перешкодили вибСЦгти до цСЦпка СЦ через це вСЦн не зумСЦв неСЧ схопити, поки вона не торкнулася пола, то гравець залишаСФться на мСЦiСЦ, а ведучий продовжуСФ гру.


ВлСхований пас»

ПСЦдготовка: У центрСЦ кожного з кСЦл знаходиться ведучий - гравець СЦншоСЧ команди.

ЗмСЦст гри. Учасники команд перекидають м'яч один одному, намагаючись, щоб ведучий не торкнувся або не пСЦймав його.

ВарСЦанти передачСЦ: двома руками вСЦд грудей СЦ зверху; одною рукою вСЦд плеча, зверху, збоку, знизу; з вСЦдскоком вСЦд статСЦ будь-яким способом.

Правила: 1. Гру варто починати тСЦльки по сигналСЦ викладача. 2. Якщо ведучому вдаСФться торкнутися м'яча або пСЦймати його, вСЦн приносить командСЦ вСЦчко. М'яч передаСФться у колСЦ СЦ гра продовжуСФться. 3. Гравець, неправильно або невдало виконав передачу, вибуваСФ з гри.

ПеремагаСФ команда, що мала менше втрат м'яча й у якоСЧ бСЦльше залишилося гравцСЦв.

Страницы: Назад 1 Вперед