Auto bazes materiali – tehniska sagade


Ievads

?aj? darb? runa b?s par LR IeM autob?zes materi?li-tehnisko apg?di un
da??ji par ?? uz??muma noliktavas darbu.
Dotais uz??mums ir sam?r?  svar?gs  saimniecisks  elements  Iek?lietu
ministrijas strukt?r?, jo nodro?ina policijas darbu ar transportu, k?
dienesta t? ar? saimniecisko.
Pats transporta nodro?in??anas b?t?ba sl?pj (ietver) sev? pla?u funkcijas
spektru, kas ietilpt dotaj? uz??mum?:
1.  Materi?li-tehniskais   un   uzskaites-kontroles   autotransporta
  nodro?in?jums:
 . Autotransporta nodro?ina, kas realiz?jas daudzst?v?g? dzelzsbetona sl?gt?
  tipa apkurin?m? celtn?, kur automa??nas ir pasarg?tas no ?r?jo sp?ku
  iedarb?bas;
 . Autotransporta tehnisk?s apkalpes nodro?in??ana, kas aiz?em gandr?z visas
  celtnes 1. St?vu, kur? ietilpst savs diagnostikas centrs, remonta zona
  virpo?anas un kr?so?anas cehs;
 . Nodro?in?jums ar degvielu – e??o?anas materi?liem;
 . Ikdienas transporta apr?pe – sava mazg?tuve;
 . Uzskaite, pl?no?ana un autotransporta kontrole, tai skait? savlaic?ga
  autotransporta tehnisk?s apskates izie?ana, tehnisk? apr?pe.
2. Ra?o?anas kompleksa nep?rtrauktas darb?bas materi?li – tehniskais un
  uzskaites – kontroles nodro?in??ana:
 . Da??do remontu nodro?in??ana kompleksa iek?ien?;
 . Degvielas uzpildes stacijas  nep?rtrauktas  darb?bas  nodro?in??ana
  kompleksa iek?ien?;
 . Kurin?tavas ceha nep?rtrauktas darb?bas nodro?in??ana;
 . Remonta – diagnostika  l?nija,  mazg?tuve  nep?rtrauktas  darb?bas
  nodro?in?jums, k? ar? autob?zes darb?ba kopum?.
Liela da?a ?o funkciju attiecas uz materi?li-tehnisko sag?di un attiec?gi
saist?tas ar noliktavu materi?li – tehnisko sag?di un t?tad ar pre?u –
materi?lo kr?jumu glab??anu, kas savuk?rt nodro?ina visu autotransporta
kompleksu ar nep?rtrauktu darb?bu, par ko ar? s?k?k v?l b?s runa.
Auto b?zes materi?li – tehnisk? sag?de

Materi?li – tehnisk? apg?de ?stenojas caur sag?des da?u, kas  cie??
sadarb?b? str?d? ar autob?zes noliktavu.
Sag?des noda?? ir 2 cilv?ki: sag?des priek?nieks, kas savuk?rt pl?no
autob?zes materi?li – tehnisko nodro?in?jumu ar vajadz?gaj?m deta??m.
Visas materi?li – tehnisk?s rezerves ien?kot  tiek  formul?tas  caur
noliktavu, kur t?s vai nu paliek, iet t?l?k uz piepras?to vietu (remonta
zonu, kr?so?anas cehu, vai piem?ram, mazg??anas l?dzek?i – uz automobi?u
mazg?tuvi). Materi?li – tehnisk?s sag?des hierarhijas strukt?ru var att?lot
sh?m? (z?m. № 1).At?ifr?sim bulti?as: Autob?zes administr?cijas aug??jais posms vienm?r
pie?em l?mumu par ??du vai t?du materi?li – tehnisk? kompleksa apg?di,
t?p?c z?m?jum? par?d?ta vad?bas a?g?rn? saite ar autotransporta kompleksu
kopum? un da??ji ar ekspluat?cijas noda?u, t? k? t? savuk?rt savlaic?gi
dara zin?mu vad?bai par amortiz?cijas nodilumiem.
Vad?ba pie?em t?l?ko l?mumu un dod sag?des priek?niekam uzdevumu par
materi?li – tehnisko rezervju sag?di. T?l?k sag?des priek?nieks kop? ar
sag?dnieku non?k noliktav?, kur tos pie?em un tie paliek tur  l?dz
piepras?jumam.
A?g?rn? saist?ba starp autotransporta saimniec?bas kompleksu, noliktavu un
sag?des noda?u ir t?p?c, ka pie?em piepras?jumu, p?rrun? vajadz?bu ar
kompleksa vad?bu un p?c tam pie?em l?mumu par turpm?k?m darb?b?m.

Noliktavas strukt?ra


Rezervju glab??ana autob?z? sadal?ta 3 b?z?s:

 . 1-? noliktava;
 . 2-? noliktava;
 . starpnoliktava vai rezervju noliktava, kas jau bijusi lieto?an?.

Par katru noliktavu atbild 1 atbild?g? persona, kas ved rezervju uzskaiti.
Uzskat?m?bas lab?k skatam noliktavas un sadales pl?nu (2. z?m).J?atz?m?, ka visas noliktavas racion?li izvietotas autob?zes teritorij?, ar
ko nodro?in?s to visliel?ko funkcion?lo efektivit?ti.

1-? noliktava

Pirm? noliktava sast?v no 3 apak?noliktav?m ar to kop?jo kvadrat?ru,
apm?r?m 835 kv. m.
1-?s  noliktavas  administrat?v?s  telpas  atrodas  vien?  no  1.2
apak?noliktav?m, kas apr?kota ar darba galdiem, b?zes uzskaites kartot?ku,
kompjuteru, kur? atrodas visu noliktavu uzskaites ?urn?ls.
Noliktava atrodas remonta zonas tuvum?, kas nodro?ina ?tru vajadz?go
rezerves da?u pieg?di.

2-? noliktava

2-? noliktava sast?v no 2 apak?noliktav?m ar kop?jo plat?bu ap 250 kv. m.
Administrat?v?s telpas, kur tiek uzskait?tas pre?u materi?l?s rezerves,
atrodas 1. St?v?, blakus remonta zonai. ?aj? telp? tiek re?istr?ta ar?
starpnoliktavas uzskaite.


Starpnoliktava


Starpnoliktava ir autob?zes noliktavu tre?ais posms un tur glab?jas lietoto
automobi?u rezerves da?as; piem?ram  rezerves  da?as  no  norakst?tam
automa??n?m, p?c lielu av?riju automa??nu rezerves da?as, bet kuras v?l ir
lietojams.
T? sast?v savuk?rt no 2 apak?noliktav?m, ar kop?jo pl?t?bu apm?ram 560 kv.
m.
Rezum?jot iepriek? teikto varam ka Iek?lietu da?as autob?zes kop?j? pl?t?ba
ier?kota iek??jo vajadz?bu apmierin??anai un pre?u materi?lu glab??anai k?
speci?l?m t? ar? saimniecisk?m vajadz?b?m.
Noliktavu sektors izvietots pa visu autob?zes teritoriju un nodro?in?tu
maksim?li ?rtu piek???anu pre?u – materi?laj?m rezerv?m, kas gala rezult?t?
nodro?ina  vislab?ko  (optim?l?ko)  visa   autotransporta  kompleksa
funkcion??anu.
Pre?u – materi?lo rezervju uzskaite glab??ana un kust?ba.
Pre?u – materi?lo rezervju uzskaite tiek vesta katr? noliktav? atsevi??i.
To dara atbild?g? persona. Pamat? pre?u – materi?l?s rezerves glab?jas
speci?l?s stela?u – ??ni?u konstrukcij?s, kur katrai ??ni?ai ir savs
numurs, kas ir identisks noliktavas uzskaites karti?ai (skat. pielikumu).
Uzskaites karti?? tiek nor?d?ta visa inform?cija par glab?jamo vien?bu, k?
ar? nor?de no k? sa??ma un kam nodota.
Pre?u – materi?l?s rezerves non?k noliktav? ar pavadz?mi, kur t?m turpm?k
n?k l?dz jauna materi?l?s uzskaites karti?a. Bet, ja noliktav? ??da vien?ba
jau ir, tad to pieraksta eso?aj?. T?l?k inform?cija tiek ierakst?ta
kompjuter?, uzskaites gr?mat?.
Noliktavas vien?bas sa?em?an?s funkciju izpilda persona, kas tie?i saist?ts
ar izrakst?to no noliktavas vien?bu.
?tata darbinieks pirms vien?bas  sa?em?anas  no  noliktavas  uzraksta
piepras?jumu, ko paraksta attiec?g? atbild?g? persona.
Remonta zonas ?tata darbinieks pirms vien?bas sa?em?an?s no noliktavas
saska?o to ar meistaru, remonta zonas priek?nieku vai t? vietnieku un
raksta piepras?jumu, atkar?b? no piepras?t?s vien?bas tipa un to paraksta
attiec?gais atbild?gais darbinieks.
Pielikums

Noliktavu izvietojuma sh?ma autob?zes teritorij?:Piem?ram 1.2 noliktavu sh?ma-----------------------
            Autob?zes priek?nieka vietnieks


              Autob?zes priek?nieks

Sag?des noda?a

               Sag?des priek?nieks

          Autotransporta ekspluat?cijas noda?a

                Gr?matved?ba

                 Sag?dnieks

               Autob?zes noliktava

             Autotransporta komplekss

Z?m.1

Autotransporta komplekss

                Citi sektori

              Automobi?u mazg?tuve

Remonta zona

Kr?so?anas cehs

                Administr?cija

                Sag?des noda?a


           Autotransporta kompleksa noliktava

                2-? noliktava
                (Saimniec?bas)

                Starpnoliktava
               (Lietotas kr?jumi)

                1-? noliktava
               (Jaun?s rezerves)

             Rezervju uzskaites sektors

1.1
 . Liela gabar?ta rez. da?as;
 . Ugunsdz un iee?o?. kr?jumi;
 . G?zu balonus;
 . Smagas ma?ini rezerves da?as.

3.1
 . Smagas ma?ini rezerves da?as (Liet.);
 . V?cas automa??nas rez. Da?as (RAF, Moskvi?s, VAZ).

2.1
 . Lakas un kr?sas;
 . Negabar?ta celtn. materi?li;
 . Bezizm?ra tilpnes ??idru;
 . Elektropreces;
 . Da??di s?kumi.

         1.2 Rezervju uzskaites operat?vais sektors


2.2
 . Gabar?tu caurules virpo?an?s darbiem;
 . Gabar?tu celtn. mat;
 . Lapas dzelz.

3.2
 . Imp. automa?. rezerves da?as.

              . Rito??s rez. da?as.

1.3
 . Akumulatori un riepas.

2. z?m.2.2

3.1

1.11.2

1.3

3.2

2.1

   - 1-s st?vs
   - 2-s st?vs
   - 4-s st?vsАдминистративное помещение
	

Преимущества заказа у 5rik.ru - это прямой контакт с авторм без диспетчеров и курьеров обеспечит наивысшее качество за приемлемую цену....

Примерные цены работ на заказ