Cyrix-процессоры

Attention: darbas buvo atidotas 2001
               VIKO!!! (Vilniaus kolegija)
Jei jus norite ?sitikinti kad ?is darbas nebuvo pridotas konkre?iam
d?stytojui arba fake, paklauskite mane e-mailu ruslan.p@land.ru


                  P.S.
          Yra gramatiniu ir leksiniu klaidu...          NAUJI IR PERSPEKTYV?S CYRIX PROCESORIAI                  Turinys?vadas   5


Bendros ?inios apie gamintoj?   6


VIA Cyrix III (Samuel 2) 600 ir 667 MHz 7

 Darbo na?umas  9
 Procesoriai:  9
  Motinin?s plok?t?s: 10
  Programinis apr?pinimas: 10
  Pliusai: 15
  Minusai: 15

Procesoriaus Blokin? Schema: 15


I?vada:   19


CeBit parodos metu (2001.03.25) VIA prane??, kad daugiau pavadinime Cyrix
III procerori? nebepamatysime. CeBit metu pristatytas 0,15 mikrono 733 Mhz
procesorius su Samuel II braduoliu bus pavadintas trumpai ir ai?kiai - Via
C3. Jis padarytas ant Celeron Samuel 2 branduoliu su 128 KB L1 ir 64 KB L2
ke?u irgaminamas TSMC fabrikuose pagal 0,15 mikronutechnologij?. Deka ?ios
technologijos kristalo plotis tik 52 mm2 ir suvartoja energijos net 25(
ma?iau negu to pa?io taktinio da?nio Celeron. Procesoriaus sistemine
magistrale 100 ir 133 MHz, palaiko MMX ir 3D Now! Instrukcijos.   19


Ma?as elektros sunaudojimas leid?ia naudoti Cyrix procesorius
ne?iojamuosiuose kompiuteriuose, ir internetiniuose ?renginiuose. D?l gero
au?inimo jiems nereikia galingus ventiliatorius, pakanka ma?os galios
ventiliatoriaus, kuris dirbs labai tyliai.  19


C3 procesoriaus pradine kaina buvo 54$ (urmais i? VIA ) , kas yra ?ymiai
ma?iau negu kitu AMD arba Intel procesori? su toki? pat taktini? da?ni?
kainos.   19                  ?vadas


   Svarbiausias komponentas kiekvieno personalinio kompiuterio yra jo
procesorius. Duotas elementas did?i?ja dalimi nustato galimybes skai?iavimo
sistemos ir, perkeltine prasme tariant, yra kompiuterio ?irdis.
   Mikroprocesorius, kaip taisykl?, yra labai sud?tinga integralin?
schema, padaryta vienam puslaidininke, kuri sugeba ?vykdyti kiekvien?
centrinio procesoriaus komand?. Integravimo lygis nustatomas  kristalo
dyd?iu ir realizuot? jame tranzistori? kiekiu. Integralin?s mikroschemos
dar vadinamos “?ipais”. Viena svarbiausi? mikroprocesoriaus dali? yra ALU
(aritmetinis – loginis ?taisas) ir valdymo blokas. Jie charakterizuojami
grei?iu (taktiniu da?niu), skil?i? skai?iumi ar ?od?io ilgiu (vidin?je ir
i?orin?je), architekt?ra ir komand? rinkimu. Mikroprocesoriaus architekt?ra
nustato reikiamus registrus, stekus, adresavimo sistem?, ir taip pat
apdorojamus duomen? tipus. Da?niausiai b?na tokie duomen? tipai: bitas
(vienaskiltis) puse baito, ar nibble (4 bait?), baitas (8 bitai), ?odis (16
bit?), dvigubas ?odis (32 bitai). Vykdomos mikroprocesoriaus komandos
pri?i?ri, kaip taisykl?, aritmetinius veiksmus, logines operacijas, valdymo
perdavim? (s?lygin? ir nes?lygin?) ir duomen? jud?jim? (tarp registr?,
atminties ir ??jimo – i??jimo “port?”).
   Bet kok? i?orin? ?rengin?, vykdant? procesoriaus ??jimo ir i??jimo
komandas, galima pavadinti periferiniais ?renginiais.
   Registras – ta tartum nedidel? atmintis, kuria procesorius naudojasi
kai kuriems konkretiems tikslams. Kiekviename procesoriuje  yra  keli
registrai ar registr? grup?s. Viena i? j? paprastai skirta programuotojui.
Toki? registr? gali b?ti pavyzd?iui 8 ar 16. Kreitis ? atminties l?stel?
atliekama per magistral?. Tam reikia atskiro procesoriaus darbo ciklo, o
registrai yra “po ranka”, pa?iame procesoriuje. Kiekvienas registras yra
tartum lenta, kurioje mikroprocesorius fiksuoja tarpinius  skai?iavim?
rezultatus. Kai kurie registrai specializuoti, o kai kuri? paskirtis
neapibr??ta, jie vadinami bendros  paskirties  arba  tiesiog  bendrai
registrai. ?ymi? registre fiksuojamos ?ym?s, kurios prane?a programai apie
kompiuterio b?sen?, nurodo atminties operacijos rezultato ypatumus, ar
leid?iami pertrauk?i? aptarnavimai ir pana?iai.  Speciali?j?  registr?
paskirtis:
   . Komand? skaitiklyje saugomas vykdomos komandos adresas.
   . D?klo rodykl?s registre saugomas eilinis krypties ? d?kl? adresas.
   ?iandien procesori? technologija labai spar?iai auga beveik kas
pusantr? met? nauji spart?s procesoriai tampa  dar  spartesniais  ir
tobulesniais. Mikroprocesorius gaminan?i? ir prekiaujan?i? firm? ?iandien
Lietuvoje yra ?inoma labai daug, tokios kaip: Intel, AMD, Cyrix, IBM,
Motorola, Centaur, MIPS ir kitos firmos.            Bendros ?inios apie gamintoj?


   Kompanija Cyrix buvo ?kurta 1988 metais. Pirmas j? produktas buvo
matematinis coprocesorius, kuris gana greitai tapo populiarus. Tai leido
kompanijai gaminti savo procesorius. Pirmas  Cyrix  procesorius  buvo
i?leistas 1992 metais kovo m?nes?, tai buvo visa serija Cyrix Cx486SLC. Tai
buvo viena i? pirm? alternatyv? Intel i386 rinkoje. ?io CPU (centrinis
duomen? apdorojimo ?taisas – central processing unit) leid?iamas taktinis
da?nis buvo nuo 20 MHz iki 66 MHz. Procesorius buvo sudarytas i? 600
t?kstan?i? tranzistori? ir tur?jo nuo vieno iki dviej? kilo bait? L1 ke?o
ir palaik? iki 512 kilo bait? L2 ke?o motinin?s plok?t?s.
   Nors firma ir gamino gerus procesorius, bet 1999 metais nei?laik?
didel?s konkurencijos bankrutavo, kuri? per?m? firma VIA. Garsi valdymo
mikroschem? rinkini? gamintoja Taivano firma “VIA Technologies”.
   Pirmas procesorius su marke VIA buvo Cyrix III nieko bendro su Cyrix
technologija netur?jo. Jame buvo panaudotas kompanijos Centaur branduolys
Samuel, bet firma VIA paliko pavadinima Cyrix, nes ?is pavadinimas buvo
labiau i?gars?j?s. I? prad?i? buvo planuota gaminti procesorius su Jochua
(Cyrix)  branduoliu,  bet  jis  buvo  persilpnas  firmos  gaminamiems
procesoriams.
   Dabar gaminami 533 ir 667 MHz procesoriai “ViaCyrix III” turi pirmin?
128 KB spartinan?i?j? atmintin?, 100/133 MHz magistral?, yra suderinami su
“AMD 3Dnow!” bei “Intel” MMX technologijomis, gerai tinka kabinet? bei
ne?iojamiesiems kompiuteriams, suvartoja ma?ai energijos ir yra pigesni u?
AMD bei “Intel”, procesorius.
   Vasario m?nes? “VIA Technologies” prad?jo gaminti 0,13 mikrometr?
technologijos 700, 733 ir 800 MHz tobulesnius procesorius, jau turin?ius
antrin? vidin? 64 KB spartinan?i?j? atmintin?, o met? pabaigoje ketina j?
da?n? padidinti iki 1,2 GHz. Naujieji procesoriai bus vadinami “Samuel 2”.
“VIA Technologies” tikisi parduoti apie 15 000 000 nauj?j? procesori? per
metus ir u?imti ma?daug 10 procent? procesori? rinkos.

          VIA Cyrix III (Samuel 2) 600 ir 667 MHz   Procesorius VIA Cyrix III Samuel buvo gaminamas su taktiniu da?niu nuo
500 iki 667 MHz. Nekreipiant d?mesio ? pakankamai ilg? konvejer? 12 pakop?,
kuri teori?kai turi leisti pagreit? 0,18 mikrometr? procesoriaus iki 1 GHz
ir auk??iau, i?testuoti procesoriai nepasidav? tokiems pagrei?iams, ir
ai?kiai ne d?l perkaitimo – naudojant radiatori? temperat?ra nepakilo
auk??iau 40 laipsni?. I?testuotas 550 MHz procesorius, apskai?iuotas 100
MHz FSB, :”u?turbintas” buvo tik iki 5,5 x 112 = 616 MHz, k? sunku
pavadinti patenkinamu rezultatu.
   Procesori? da?nis su branduoliu Samuel 2 prasid?s nuo, apytiksliai,
700 MHz (ai?ku roadmap nuo VIA) irgreitai pasieks kartel? iki 900 MHz, o
iki antro ketvir?io 2001 met? jau ir,buvo planuojami, nauji branduoliai
EZRA, ir 0,13 mikron? technologija. Kol kas galima konstatuoti tai, kad
auginimas taktini? da?ni? savo procesori? kompanijai VIA kainuos ma?iau nei
 Low – End sektoriuje turgaus. Artimiausiu laiku Low – End procesoriumi nuo
Intel ir AMD gali “kli?ti”... Ai?ku ne pagal gaminim?, o pagal taktin?
da?n?, nors ir tai jau ?ingsnis ? priek?. Ypa? marketingo at?vilgiu.
   Antras svarbus momentas – naudojamoji galia. Veikiant 1,5 V ?tampai
700 MHz procesorius su branduoliu Samuel 2 sunaudoja tik 5 W,  dar ma?iau,
nei mobili versija procesoriaus Celeron, dirbanti 600 MHz da?niu.
   Sekanti diagrama atvaizduoja naudojam? gali? procesoriaus:   Palyginimui – paprastas (ne mobilus) 600 MHz Celeron sunaudoja 17 W, o
600 MHz Duron – 24,5 W.
   Kas lie?ia galios i?skaidymo, tai ji sudaro eil? 70 – 80 % procent?
nuo reikalaujamo. Galios i?skaidymo – tai charakteristika, nurodanti, kok?
?ilumos kiek? turi i?vesti au?inimo ?renginys. Nekreipiant ? tai k?
auk??iau i?d?st?me, galima sakyti, kad Samuel 2 nereikalingas radiatorius.
   Ir i? tikr?j? – jeigu procesorius VIA Cyrix III su branduoliu Samuel
dirbt? be radiatoriaus, tai Samuel 2 daro stebuklus. Mes eksploatavome savo
procesori? per par? be radiatoriaus ir ventiliatoriaus ir steb?jome.
Dirbant ?prast? darb? su ofiso dokumentais branduolys Samuel 2 i?silaik?
kambario temperat?roje, atliekant ofiso testus branduolys truput? ??ilo, ir
tik Quake 3 paleidimas leido suprasti, kad procesorius i?vis dirba (turint
omenyje – kaista). Procesorius ?kaito iki 50 laipsni? temperat?ros, bet be
jokio at?aldymo, ir kai tik nutraukdavome darb?, procesorius “momentaliai”
atv?sdavo.
   52 kilovolt? mm branduolio naujo procesorius ?sid?jo L2 greitoji
atmintis (ke?as) 64 KB dyd?iu, kuris, tikriausiai, ?ne? savo ? procesoriaus
grei?io panaudojim?. Pabaigai pa?velkim ? lentel? sudaryt? kompanijos VIA:   Laboratorijoje pabuvojo du procesoriai Samuel 2, vienas i? j? buvo su
667 MHz taktiniu da?niu, o kitas – prie? serijinis su 600 MHz taktiniu
da?niu. Markiruote branduolio abiej? procesori? – C5B. O kod?l taktinis
da?nis duot? procesori? neprasideda nuo 700 MHz? Duoti procesoriai i?leisti
nedidel?mis partijomis specialiai prie? gamybiniam ?vertinimui  busim?
sistem?, o komerciniam naudojimui taktinis da?nis bus 700 MHz ir didesnis.
   Abu procesoriai yra keramikiniu korpusu, o branduolys pridengtas
metaliniu dangteliu, kuris ne tik saugo kristal? nuo pa?alini? poveiki?,
bet ir atlieka radiatoriaus vaidmen?.
   ?domiausia markiruot? nauj? procesori? – procesori? Celeron. Kai
rinkoje buvo procesoriai Celeron su vienodu taktiniu da?niu, pavyzd?iui 300
MHz, bet tuo pa?iu skiriantys L2 spartinan?iosios atmintin?s (ke?o)turiniu
branduolyje arba jo buvimu, tai kad nesimai?yt? jie buvo markiruojami kaip
300A ir 300. Duotas b?das paimtas i?reik?ti kompanijai VIA – procesorius
Samuel 2 su 600 MHz da?niu ir 64 KB L2 – ke?u atpa??stamas kaip Cyrix III
600A.
   ?domus pri?jimas kompanijos VIA prie naujo procesoriaus logotipo.
Samuel 2 buvo parduodamas su markiruote Cyrix III, tiesa sakant ?is
pavadinimas nepateisino kompanijos vil?i?. Tod?l vietoje didel?mis raid?mis
Cyrix buvo ra?oma VIA, o apa?ioje, ma?omis raid?mis – Cyrix III.   Nekreipiant d?mesio ?  tai,  kad  procesoriai  n?ra  serijiniai
egzemplioriai, abu eksportuojami su u?blokuotu koeficientu daugybos ir
apskai?iuoti da?niui FSB 133 MHz. Pakankamai ribotas ?renginys da?nio
sistemin?s plok?t?s GA – 6VX7 – 4X neleido pilnai ?vertinti galimybi? nauj?
procesori? dirbti padidintuose da?niuose (t.y. “u?turbintame” re?ime), nors
?iokias tokias i?vadas galima padaryti. 600 MHz procesorius su  4,5
dauginimo koeficientu 150 MHz da?nyje – 675 MHz. O procesorius su da?niu
667 MHz nesugeb?jo susidoroti su 150 x 5 – 750 MHz da?niu – atsisak?
pereiti POST, tod?l teko pasitenkinti ma?u – viso 140 x 5 = 700 MHz.
Pagreitis ai?ku nedaro ?sp?d?io, nors buvo viltis, kad tikri serijiniai
pavyzd?iai parodys kur kas geresnius rezultatus.
   Laikas pa?i?r?ti prakti?kai ant kiek ger? VIA i?kep? savo antr? Samuel


                Darbo na?umas


   Darbo na?umas ?vertinimui naudojami buvo ?taisai:

Procesoriai:


   VIA Cyrix III Samuel2 667A МHz, magistrale 133 МHz, Socket-370
   VIA Cyrix III Samuel2 600A МHz, magistrale 133 МHz, Socket-370
   VIA Cyrix III 533 МHz, magistral? 133 МHz, Socket-370
   Intel Celeron 366 МHz, magistral? 66 МHz, Socket-370 (produktyvumo
palyginimui buvo naudojamas kaip 550 МHz, magistrale 100 МHz).
   AMD Duron 600 МHz, magistral? 100 МHz, Socket-A


Motinin?s plok?t?s:


   Gigabyte 6VX7-4X da?nis VIA Apollo Pro133A
   Epox 3VCA2+ da?nis VIA Apollo Pro133A
   Soltek 75-KAV-X ?ipas VIA KT133A
   Atmintin?: Hyundai PC133 128Mb
   Vin?esteris: Quantum Fireball CX 13Gb 5400RPM
   CD-ROM: Panasonic 40x speed
   Videokorta: ASUS V7700 GeForce2 GTS (Core: 200MHz; Mem: 166MHz DDR)


Programinis apr?pinimas:


   Windows ME final release build 3000
   NVIDIA Detonator 2 v6.34
   Ziff-Davis Winbench 99 v1.1 CPUMark
   Ziff-Davis Winbench 99 v1.1 FPU Winmark
   BapCo & Mad Onion SysMark 2000 Internet Content Creation v1.0 patch 4B

   BapCo & Mad Onion SysMark 2000 Office Productivity v1.0 patch 4B
   idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3   Na k?, naujas Samuel 2 pasirod? pakankami gerai – daug didesni
taktiniai da?niai ir papildomai L2 – ke?as leid?ia procesoriui pakankamai
u?tikrintai jaustis ofiso programose. Taip pat L2 ke?as leido truput?
atgyvinti vaizd? ir ?aidim? programose. Sekan?ioje diagramoje matosi ?ymus
padid?jimas produktyvume 667 MHz procesoriaus GB 6VX7 – 4X, sistemin?s
plok?t?s at?vilgiu Epox 3VCA2+, i?kviesta optimizavimui BIOS L2 – ke?o
naujo procesoriaus.   Pagrindiniu Cyrix IIIA tr?kumu pasilieka perl?tas coprocesorius.
   Diagramoje  auk??iau  parodyti  rezultatai,  gauti  “u?turbinto”
procesoriaus Samuel 2 – nors, ?iuo atveju  pagrindinis  produktyvumo
padid?jimas ?vyksta  b?tent  d?l  pralaidumo  padidinimo  magistral?je
“procesorius – atmintin?”.
      Tokiu b?du dar kart? pasitvirtina pati stipriausia procesori?
VIA vieta – naudojimas 133 MHz magistral?s. Buvo tikimasi, kad greitu laiku
pasirodys ir kiti architekt?riniai privalumai, i? kuri? pagrindiniu tampa
pagreitinimas coprocesoriaus.
      Tarp kitko, galima pabr??ti, kad abu procesoriai – ir 600, ir
667 MHz – apr?pina ne tik priimam?j?, o jau ir pakankamai komfortin?
?aidim? vaizd?.
   Vedant proting? kain? politik?, kuria visuomet skyr?si kompanija VIA,
Samuel 2 pilnai gali pretenduoti ? savo rinkos u?valdym? – visi privalumai
procesoriai paveld?jo nuo savo pirmtako, o jo  produktyvumas  rimtai
pager?jo.


Pliusai:


   nedidel? naudojamoji galia.
   Ypa? ma?a pagal matmenis PC sklaidomoji galia.
   Atsparumas mechaniniams poveikiams.


Minusai:


   Vis d?l to kol kas pakankamai sunkiai einasi konkuruoti su Celeron ir
Duron – bet ?viesa tunelio gale jau matosi.


   Procesoriaus Blokin? Schema:                  I?vada:

   Nuo Cyrix liko tik pavadinimas o savo procesoriaus jau nera.

   CeBit parodos metu (2001.03.25) VIA prane??, kad daugiau pavadinime
Cyrix III procerori? nebepamatysime. CeBit metu pristatytas 0,15 mikrono
733 Mhz procesorius su Samuel II braduoliu bus pavadintas trumpai ir
ai?kiai - Via C3. Jis padarytas ant Celeron Samuel 2 branduoliu su 128 KB
L1 ir 64  KB  L2  ke?u  irgaminamas  TSMC  fabrikuose  pagal  0,15
mikronutechnologij?. Deka ?ios technologijos kristalo plotis tik 52 mm2 ir
suvartoja energijos net 25( ma?iau negu to pa?io taktinio da?nio Celeron.
Procesoriaus sistemine magistrale 100 ir 133 MHz, palaiko MMX ir 3D Now!
Instrukcijos.


   Ma?as elektros sunaudojimas leid?ia  naudoti  Cyrix  procesorius
ne?iojamuosiuose kompiuteriuose, ir internetiniuose ?renginiuose. D?l gero
au?inimo jiems nereikia galingus ventiliatorius, pakanka ma?os galios
ventiliatoriaus, kuris dirbs labai tyliai.


   C3 procesoriaus pradine kaina buvo 54$ (urmais i? VIA ) , kas yra
?ymiai ma?iau negu kitu AMD arba Intel procesori? su toki? pat taktini?
da?ni? kainos.Prie? perkant procesoriu reikia atsi?velgti ? t? k? jus ?adate daryti su
juo, kokius programas naudosite t.t.Literat?ros s?ra?as:
www.hardware.lt
www.hacker.lt
www.cyrix.com
www.cyrix.ru
www.xakep.ru
www.infra.ru
www.stolica.ru


-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]