Античная литература


                          Latvijas Universitвte

                          Bibliotзku zinвtnes un
                          informвcijas fakultвte

                          Antоkв literatыra

                          Konspekti

               Antоkв literatыra                          nepilna laika
                          1.kurss                Rоga/1999.gads


           Sengrieнu literatыras periodizвcija
           (9.-18. gs.p.m.з. (m.з. 3.; 4.gs.)

|1. Arhaiskais |Eposs   |Homзrs     |“Iliвda”, “Odiseja”      |
|periods    |(Varoтepos|        |               |
|(9.-7.gs.p.m.з.|s)    |        |               |
|)       |     |        |               |
|        |Didaktiska|Hзsiods    |“Darbi un dienas”, “Teogonija”|
|        |is eposs |        |               |
|        |Fabula  |Ezops     |               |
|2. Klasiskais |Lirika  |Kallins |}7.gs.p.m.|             |
|periods    |(elзмija |Tirtajs |з.    |             |
|(7.-4.gs.p.m.з.|un jambi) |Mimnerms |     |             |
|)       |     |Arhilohs |     |             |
|        |     |Solons  |}6.gs.p.m.|             |
|        |     |Teognоds |з.    |             |
|        |Melika  |Alkajs     |“Man apmulst prвts”,     |
|        |     |Sapfo     |“Ziloтkaurokturis”      |
|        |     |Anakrionts   |“Jau mзness ir zudis skatam” |
|        |     |        |“Steidzies puisзn...”     |
|        |Koru   |Pindars    |Pоtiskв Epinоkija Etnas    |
|        |lirika  |        |Hieronam           |
|        |Traмзdija |Eshils     |“Sasaistоtais”, “Prometejs”, |
|        |     |(545.-456.g.p.m|“Oresteja”, “Agamemnons”   |
|        |     |.з.)      |Horeforas - ziedotвjs     |
|        |     |        |Eimenоdas - lebvзlоgвs.    |
|        |     |Sofokls    |“Antigone”, “Valdnieks Edips” |
|        |     |(496.-406.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|        |     |Eiripоds    |“Mзdijas”, “Hipolits”,    |
|        |     |(484.-406.g.p.m|“Trojietes”, “Helena”,    |
|        |     |.з.)      |“Orests”, “Elektra”,     |
|        |     |        |“Ifigзnija Aulоdв”,      |
|        |     |        |“Bakhantes”          |
|        |Komзdija |Aristofвns   |“Jвtnieki”, “Mвkoтi”,     |
|        |1)    |(450.-384.g.p.m|“”Lapsenes”, “Miers”, “Putni”,|
|        |Vecatiskв |.з.)      |“Vardes”, “Bagвtоba”,     |
|        |     |        |“Aоstrate”, “Sievietes tautas |
|        |     |        |sapulcз”, “Sievietes     |
|        |     |        |Tesmoforiju svзtkos”     |
|Atiskais posms |Vзsturiskв|Herodots    |               |
|(5. - 4.    |proza   |(484.-424.g.p.m|               |
|gs.p.m.з.)   |     |.з.)      |               |
|        |     |Tukidids    |“Vзsture” 8 grвmatas     |
|        |     |(460.-400.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|        |     |Ksenofonts   |“Grieнijas vзsture”      |
|        |     |(430.-355.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|        |Retoriskв |Lizijs     |“Runa pret Eratostenu”    |
|        |proza   |(459.-380.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|        |     |Demostens   |“Treрв runв pret Filipu”   |
|        |     |(384.-322.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|        |Folozofisk|Platons    |“Valsts”           |
|        |в     |(427.-347.g.p.m|               |
|        |proza   |.з.)      |               |
|        |     |Aristotelis  |“Poзtika”           |
|        |     |(384.-322.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|3. Helзnisma  |     |Menandrs    |“Оgтa”, “Рноrзjtiesa”     |
|laika     |     |(342.-392.g.p.m|               |
|literatыra   |     |.з.)      |               |
|(3.-1.gs.p.m.з.|     |        |               |
|)       |     |        |               |
|        |     |Teokrоts    |“Idilles”, Sirakыzietes”   |
|        |     |(310.-250.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|        |     |Kallimahs   |“Tabulas”, “Cзloтi”      |
|        |     |(310.-240.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|        |     |Rodas     |“Argonautika”         |
|        |     |Apollonijs   |               |
|        |     |(295.-215.g.p.m|               |
|        |     |.з.)      |               |
|4. Romas    |     |Plыtahs    |“Morвles traktвti”, “Paralзlie|
|laikmeta    |     |(46.-120.g.m.з.|dzоves apraksti”       |
|literatыra   |     |)       |               |
|(1.gs.p.m.з.- |     |        |               |
|m.з.4.gs.)   |     |        |               |
|        |     |Lukiвns    |“Muрas slavinвjums”, “Bez   |
|        |     |(125.-180.g.m.з|mantojuma atstвtais”, “Dievu |
|        |     |.)       |sarunas”, “Jыras sarunas”   |
|        |     |Longs     |“Dafnоds un Hloja”      |
|        |     |(apm.2. vai  |               |
|        |     |3.gs.m.з.)   |               |

                  Homзrs

   Nav оpaрi vзsturisku ziтu. Viтр ir bijis akls, dieviрнas iedvesmas
apgarots dziesminieks. Apmзram septiтas pilsзtas pretendз  uz  Homзra
dzimteni. It kв viтр esot uzturзjies Hijв. Vзlвk tur dzоvojoрi homerоdi.
Viтi izplatоja Homзra dzeju. Grieнu daiпliteratыras vissenвkie pieminekпi
ir eposi “Iliвda” un “Odiseja”, par kuru autoru tiek uzskatоts aklais
dzejnieks Homзrs. Tв domвja arо antоkajв pasaulз, lai gan jau tad konkrзtu
biogrвfisku ziтu par Homзru nebija. Viтa eposi, mainoties laikmetu literвri
estзtiskajвm  prasоbвm,  vienmзr  palika  izcila  dzejas  meistardarba
neatdarinвms paraugs.
   Par poзmu raрanos laiku ir domstarpоbas, bet apmзram 8.gs.p.m.з. Tзmas
ir par Trojas karu, kas norisinвjвs apmзram 13., 12.gs.p.m.з. eposu
vзstоjums ir par pagвtni. Homзrs tajos iepin sava laika notikumus. Poзmв
atrodams Mikзnu kultыrai piederoрi motоvi. Mikзnu kultыras ziedu laiku 16.,
12.gs.p.m.з.
   Eposos attзlotie notikumi saistоti ar grieнu (ahaju) karagвjienu uz
Troju (jeb Iliju), pilsзtu Mazвzijв. “Iliвda” stвsta par Trojas aplenkрanas
pзdзjв, desmit? gada notikumiem; siюeta pamatв - stвsts par varoтa Ahilleja
dusmвm. Grieнu karavadoтa Aмamenona aizvainots, viтs atsacоjies cоnоties,
un grieнi nespзj gыt uzvaru pвr trojieрiem, kamзr kaujвs nepiedalвs
Ahillejs. Tomзr, uzzinot, ka nogalinвts vina vistuvвkais draugs Patrokls,
saniknotais Ahillejs dodas kaujв un uzveic trojieрu vadoni Hektoru.
    “Odiseja” ir nedaudz jaunвka poзma par “Iliвdu”. Tв veltоta grieнu
varoтa Odiseja piedzоvojumiem pзc Trojas kara, kad, jыras dieva Paseidona
vajвts, viтр klejo desmit gadus, lоdz atgrieюas pie uzticоgвs sievas
Penelopes.
   Varoтpoзmu saturu veidojis ne tikai bagвts grieнu folkloras un
mitoloмijas materiвls un paрa autora mвkslinieciskв fantвzija, bet arо
vзsturiski fakti. Troja  patiesi  eksistзjusi.  Arheoloмisko  izrakumu
rezultвtв (tos uzsвka XIX gs. vвcu tirgotвjs H. Рlimanis) tika atklвti
vairвki рis pilsзtas kultыrslвтi. Viens no tiem slвnis atbilst eposos
attзlotajam Senajos змiptieрu un hetu XIV-XIII gs. p. m. з. dokumentos
minзti  arо  vairвkkвrtзjie  ahaju  iebrukumi  Mazвzijas  piekrastз,
ievзrojamвkais no kuriem, iespзjams, bijis tв saucamais Trojas karр. Tв
notikumi tiek attiecinвti uz XIII gs. p. m. з., kad Grieнijв un Egejas
jыras salвs vзl valda senв un bagвtоgв Egejas kultыra (saukta arо par
Krзtas-Mikзnu kultыru - XVII-Xll gs. p. m. з.). “Iliвdв” un “Odisejв”
atspoguпojas ne vien рis laikmets, bet arо daudzas iezоmes, kas raksturo IX-
III gs. p. m. з., tвdзп ar рiem gadsimtiem pieтemts saistоt eposu galоgвs
izveides laiku.
    Grыti tomзr atdalоt patieso. Mezglos sapоto autora idealizзto
vзstures notikumu kodolu no mоtiem, kurus savukвrt papildina fantastiski
motоvi. Poзmвm raksturоgi, ka lоdzвs grieнu un trojieрu varoтiem darbojвs
arо dievi, ne vien lemjot un virzot notikumu gaitu, bet reizзm arо aktоvi
cоnoties kaujas laukв vienв vai otrв no karojoрajвm pusзm.
    “Iliвdas” un “Odisejas” mвksliniecisko savdabоgumu veido varoтpoзmвm
tipisku izteiksmes lоdzekпu kopums. “Tas ir episkajam stilam raksturоgais
nesteidzоgs, plaрi plыstoрs vзstоjums, tradicionвli vienвdas vвrdkopas,
rindas, stвstоjuma epizodзs. рвdas tв saucamвs  formulas,  pastвvоgie
epiteti, plaрi salоdzinвjumi, krвртi savв uzskatвmоbв, heksametra pantmзrs
- bыtiskвkвs ро stila iezоmes.”
   Eposв nenoliedzami vienotв iecere un tвs realizвcijas mвkslinieciskums
nodroрinвja Homзram spoюu slavu jau antоkajв pasaulз un vairвk nekв 20
gadsimtus pзc tam. Tomзr jau senatnз radвs jautвjums par abu poзmu autoru:
Homзram piedзvзja vзl virkni citu episku darbu, vзlвk uzskatоja, ka viтр
sacerзjis tikai “Iliвdu” un “Odiseju”, bet daюi hellзnisma  laikmeta
pзtnieki “Odiseju” atzina par kвda cita dzejnieka darbu. Tв saucamais
“Homзra jautвjums” par plaрu diskusiju objektu kпuva XVIII gs. beigвs, kad
vвcu filologs F. Volfs izvirzоja domu: “Iliвda” un “Odiseja” esot atseviрнu
dziesminieku dвювdв laikв sacerзti varoтstвsti, kuri vзlвk apkopoti un
rediмзti. Tв рai jautвjumв pakвpeniski iezоmзjuрies divi pamatvirzieni:
unitвriju teorija (poзmas esot vienotas, un tвm esot viens autors) un
analоtiнu teorija (eposi sastвvot no pastвvоgвm daпвm, kuras sacerзtas
daювdos laika posmos). Vairums mыsdienu zinвtnieku aizstвv iespзju savienot
abu uzskatu racionвlвkos pierвdоjumus: sengrieнu eposu  veido  daювdu
vзsturisko laikposmu notikumi un mоti, kurus  vienotв  mвkslinieciskв
veselumв sakausзjis viens autors (leмendвrais Homзrs).
   Homзra poзmas nozоmоgi ietekmзjuрas vзlвko gadsimtu grieнu un romieрu
literвtыru un mвkslu, bet ar Vergilija  “Eneidas”  starpniecоbu  arо
Rietumeiropas eposa attоstоbu.
   Homзra “lliвda” un “Odiseja” ir un paliek savdabоgs sengrieнu kultыras
simbols.

             Hзsiods (8.-7.gs.p.m.з.)

   Hзsiods ir spilgti izteikta personоba grieнu literatыrв.
   Hзsioda dzоves laiku var noteikt tikai aptuveni 8.gs. beigas vai 7.gs.
sвkums p.m.з. Viтр tвtad ir Homзra eposa jaunвkais laikabiedrs. Tajв laikв
мints kopienai sabrыkot un рнiru sabiedrоbai veidojoties, Grieнijв strauji
attоstоjвs privвtоpaрums, saasinвjвs рнiru cотa. Naturвlвs saimniecоbas
vietв stвjвs naudas saimniecоba. Tas stipri ietekmзja sоkos un vidзji
turоgos zemniekus, kas nonвca pilnоgв atkarоbв  no  lielajiem  zemes
оpaрniekiem. Hзsiods, bыdams sоkais zemes оpaрnieks, labi zinвja zemnieku
dzоves un darba apstвkпus un runв par tiem didaktiskajв poзmв “Darbi un
dienas”.
   “Darbi un dienas” ( ро didaktiskв poзma atрнiras no varoтu eposa ar
to, ka tajв ir mazвk mitoloмiska materiвla, toties ar daudz lielвku
tieрamоbu ienвk reвlвs dzоves attiecоbu attзlojumu. Pзc apjoma darbs ir
neliels, bet satura ziтв nozоmоgs. Hesiods savв poзmв nerunв par tвlo
pagвtni, bet vairвk pievзrрas tagadnei par sava  laika  sasвpзjuрiem
jautвjumiem. Tiesas prвvas uzsвkрanas iemesls bija poзmas sarakstорana.
Tiesas darbus uzsвka Hesioda brвlis Perss, un piekukuпojot tiesu, panвkt
netaisnоgu lзmumu un atтem Hзsiodam mantojuma daпu.
   Hзsiods izvirza uzdevumu ( runвt patiesоbu. Poзmas pirmajв daпв
Hзsiods runв par sociвlo netaisnоbu, par valdniekiem liekзюiem, tiesneрu
korumpзtоbu, varmвcоbu, patvaпu.
   Viтр arо meklз lоdzekпus kв to novзrst, dod padomu savam brвlim Persam
neiesaistоties нildвs un izvairоties no skaпвm sapulcзm, bet pievзrsties
darbam. Tвpat viтр ar ironiju runв par pзrkamajiem ierзdтiem, valsts
vоriem.
   Hзsiods liek saprast, ka taisnоba stвv augstвk par varu, bet cilvзks
bieюi vien to saprot tikai tad, kad nonвcis jau nelaimз. Un netaisniem
spriedumiem kв зna lоdzi nвk Zvзrests, un Tiesa vienmзr tiecas  uz
mantkвrоgiem пaudоm, tв atnes tiem nelaimi, bet kas taisnоgi tiesв, tam
pilsзta plaukst un zeп, un tauta laimоgi dzоvo. Tur valda pвrticоba un
saticоba.
   Hзsiods aicina valdniekus apsvзrt vзrоgi sirdо, kв spriest taisnоgu
tiesu, jo tautai ir jвmaksв par valdnieku vainu. Пaunumu ir pilna pasaule
un ceпр uz to ir lоdzens un viegli ejams.
   Runвjot par darbu Hзsiods aicina jau laikus domвt par raюu, lopiem,
neko neatstвt nepadarоtu, neko neatlikt uz pзdзjo brоdi. Aicina neaizmirst
mыюоgos dievus, kad cilvзks ir kпuvis bagвts, un ziedot tiem labвko no tв,
kas tam pieder, tad arо dievs nenovзrsоs savu laipno vaigu. Tвpat arо
pievзrрas cilvзku savstarpзjвm attiecоbвm. Viтр pamвca, kad zemniekiem sвkt
darbus, рai dienu uzskaitоjumв labi saskatвmi grieнu tautas ticзjumi. Lasot
poзmu reizзm рнiet, ka autors dzоvi saskata drыmвs krвsas, bet tomзr viтр
tic taisnоbas uzvarai. “Darbos un dienвs” var atrast daudzus sakвmvвrdus un
parunas, kas ir populвras un tiek lietotas vзl рodien. Daudzas rindas ir
veltоtas dabas tзlojumiem, bet tвs vairs nav  tik  bagвtоgi  krвртi
aprakstоtas kв Homзram, kaut gan arо Hesiods savos darbos ir izmantojis
epitetus, salоdzinвjumus un atkвrtojumus.
   “Teogonija” parвda izmaiтas рнiru sabiedrоbas iekвrtв (piemзram pвreja
no matriarhвta uz patriarhвtu) mitoloмiski atspoguпojas teikвs par veco
dievu cотu ar jaunajiem. Pamatв pasaules izcelрanвs hronoloмija, pзc
Hзsioda domвm, vispirms bija Haoss - “tumрs tukрums”, Zeme un Erots (
“mоlestоba”. No Haosa un Zemes daювdвs paaudzзs radвs pвrзjвs pasaules
daпas ( Erebs “Tumsоba”, gaiрais Зters, Debsis, Jыra, Saule, Mзness.
Hзsiods apraksta ne tikai reвlus pielыgрanas objektus, kas grieнu kultыrв
bija dievi, bet arо to spзku personifikвcija, kurus viтр domвja kв cilvзkus
rоcоbas ietekmзtвjus - Darbs,  Aizmirstоba,  Bads,  Skumjas,  Kaujas,
Slepkavоbas, Нildas, Meli utt.
              Ezops (apm. 6gs.p.m.з)
   Droрu vзsturisku ziтu nav, bet 5.gs.p.m.з. vзsturnieks  Hзrdots
apgalvoja, ka Ezops dzоvojis 6.gs.p.m.з.), bijis vergs Samas salв un Delfos
ticis nogalinвts.
   Ezopa fabulu motоvs ietverts morвlзs, tajвs uzsvзrts, ka pasaulз valda
пaunums, ka liktenis ir mainоgs, bet nвkotne nedroрa un nenoteikta, ka nav
jвcenрas mainоt likteтa pieрнirto stвvokli, jo izmaiтas var nest vзl
lielвku nelaimi.
   Fabulu personвюi - dzоvnieki, augi, cilvзki, dievi - bet tie sevо
nevienmзr ietver tвs оpaроbas, kвdas ir pierast personificзt ar tiem
(skudra - strвdоga, lapsa viltоga), bet arо pilnоgi pretзju оpaроbu paudзji
(skudra - melоga un zaglоga)
   Fabulu stils ir vienkвrрs, skaidrs un lakonisks.

         Kvints Horвcijs Flaks (65.g. - 8.g. p.m.з.)

   Ziтas par viтa dzоvi atrodamas viтa darbos. Dzimis Dienviditвlijв,
Venosв. Tзvs brоvlaistais ( tas bija kauna traips, kas nepameta Horвciju un
radоja zinвmu nepilnvзrtоbas sajыtu, lai gan apzinвjвs savu nozоmоgumu
Romas literatыrв. Studзja Romв grieнu un romieрu literatыru, retoriku,
filozofiju. Vзlвk zinврanas papildina Atзnвs. Studз stoiнu un Epikыra
filozofiju. Iestвjas republikвтu armijв 41.gadв piedalвs kaujв pie Filipвm
pret Augustu un Antoniju. Kad cieta neveiksmi glвbjas bзgot. Pзc amnestijas
atgrieюas Romв, bet viтa оpaрumu konfiscз par labu oktaviвna veterвniem.
Palicis bez lоdzekпiem, Horвcijs uzтemas rakstveюa pienвkumus un nodarbojas
ar dzejoрanu. Ar to iemanto Virgоlija draudzоbu, kurр ieved viтu Mecenвta
pulciтв. drоz pзc Mecenвta nвves arо Horвcijs mirst un tiek apglabвts
blakus. Mecenвts bija tas, kas iepazоstinвja Horвciju ar Augustu un tas
viтam piedвvвja goda amatu, bet Horвcijs atteicвs, gribзdams sevi pasargвt
no intrigвm.
   Slavu Horвcijam atnesa “Satоras”, “Epodi”.
   Pakвpeniski samierinвjвs ar jauno valsts iekвrtu, kпuva par Augusta
slavinвtвju.
   Horвcija darbi tiek publicзti рвdв secоbв: Odas, Epodi, Gadsimta
himna, Satоras un Vзstules. Te nav ievзrota darbu tapрanas  secоba.
“Satоras” un “Epodus” rakstоjis savas literвrвs darbоbas sвkumв.
   “Satоras” ( izdotas 1.gs. иetrdesmitajos gados p.m.з. divвs grвmatвs.
   1.grвmta ( 10 satоras
   2.grвmata ( 8 satоras.
   Sarakstоtas filozofiskajв dialoga formв daktilu heksametrв. Horвcijs
tвs sauca par “Sarunвm”. To valoda ir viegla, tuva Prozai.
   “Satоrвs” Horвcijs pievзrрas privвtai dzоvei, skar morвli filozofiskas
problзmas, sadzоves parвdоbas, risina literatыras jautвjumus. Izzobojot
netikumus. “Satоras” ( mistrojums formas un satura ziтв daювdi dzejoпi.
“Satоru” dibinвtвjs - Lыcilijs 2.gs.p.m.з. Horвcijs pвrmet  Lыcilijam
neizkoptu stilu. Horвcija “credo” ir apvienot Romas seno dzejnieku idejas
ar “jauno” dzejnieku sasniegumiem formas izveidз. “Satоrвs” pauю savus
filozofiskos uzskatus sintizзjot epikыrieрu un satоriнu mвcоbas, iesaka
baudоt dzоvi, bet bыt pieticоgam, savaldоt kaislоbas, ievзrot mзru.
   Horвcija morвle nav sausa, dragmatiska. Viтр pamвca ar labsirdоgu
humoru - pasaka patiesоbu smejoties. Izsmej skopuпus, mantrauрus, dzоru
cienоtвjus, kaislоbas vergus. Visur рвdi konkrзti piemзri, salоdzinвjumi
(piemзram, lauku miers - pilsзtas burzma, lauku pele - pilsзtas pele).
   Savos darbos daudz runв pats par sevi, savu gвdоgo tзvu, par Mecenвtu.
Vieglв stвstоjumв pievзrрas nopietniem tematiem,  izmantojot  fabulas,
atziтas. “Satоrвs” spilgti, tieрi attзlo Romas dzоvi.
   “Epodi” - piedzоvojums, jambu pantmзrв saturзti dzejoпi, kas sastвv no
divrindu strafвm, kurвs otrв vвrsma ir оsвka par pirmo.
   No Arhilaha Horвcijs pвrтзmis griezоgus jambus - pantmзrus un aso
toni. Bet “Epodu” saturs ir oriмinвls, nav aizgыts no grieнiem.
   “Epodos” izsmej cilvзku trыkumus, pievзrрas daювdвm dzоves parвdоbвm.
2.epods - оpaрi populвrs, jo tajв runa ir par vienkвrрa zemnieka dzоvi,
pзdзjв strafв noskaidrojвs, ka lauku idilles slavinвjums ir liekulоgs.
“Epodвs” parвdвs Horвcija politiskie uzskati, kas pakвpeniski mainвs.
“Epodas” jau parвdвs Oktaviвna - Augusta cildinврana, kas nav “Satоrвs”.
   “Odas” - иetrвs grвmatвs, trоs iznвk 43.g.p.m.з.  bet  ceturtв
33.g.p.m.з.
   Pieskaras filozofiski зtiskiem jautвjumiem. Tвpat iet savu “zelta
vidusceпu” - Horвcija gudrоbu. Tiek cildinвts Augusts un Romas valsts.
“Odвs” atspoguпojas ar Horвcija personisku pвrdzоvojumi.  Raksta  par
mоlestоbu, bieюi mainot mоlas objektu. Bet viтa mоlas dzeja nav jыtu
оstenuma un kvзles. Tajв vairвk ir pвrdomas, kas nesaviптo lasоtвju.
Horвcijs augsti vзrtз draudzоbu. Viтр ieviesis romas literatыrв grieнu
pantmзrus un veidojis tos smalkвkus. Ietekmзjies no Alkaja, Anakreanta,
Sapfas. “Odas” ir slavenвkais Horвcija darbs tieрi ar sava satura bagвtоbu,
izteiksmes tзlainоbu.
   17.gs.p.m.з. sacer patriotisko “Gadsimta himnu”, un pзdзjais darbs ir
“Vзstuпu”  grвmatas.  Tвs  adresзtas  atseviрнвm  personвm.  Padziпina
iepriekрзjos darbos paustos uzskatus. Slavena ir otrвs grвmatas treрв
vзstule ( “Dzejas mвksla” ( runв par dzejas teoriju, drвmu. “Vзstulз - 476
vвrsmas.  Skarti  kompozоcijas,  formas  jautвjumi.  Prasоba  pзc
viengabalainоbas,  stila  atbilstоbu  saturam.  Atturзрanвs  no  lieka
naturвlisma. Vзrрas pret dievu iejaukрanos lugas beigвs, pret slepkavоbвm
uz skatuves. Dzejas pamatв ir talanta un mвkslas tehnikas salоdzinвjums.
“Dzejas mвksla” ir literвrвs teorijas юanra pilnоgвkais un labвkais paraugs
Romas literatыrв.

         Publijs Ovоdijs (43.g.p.m.з. - m.з.18.g.)

   Ovоdija literвrв darbоba saistоta ar Augusta valdорanas 2.posmu.
   Ovоdija biogrвfija ir viтa “Skumju elзмija”  ceturtвs  grвmatas
10.elзмijв.
   Dzimis Sulmonв. Cзlies no jвtnieku dzimtas, мimenз jaunвkais dзls.
Mвcоjies retoriku skolв Romв. Ovоdijam  padevuрas  svazorijas,  kurвs
nepiecieрama bagвta iztзle un emocionalitвte. Pзc skolas beigрanas dodas uz
Grieнiju un apmeklз Atзnas, kur padziпina savas zinврanas. Atgrieюoties
Romв strвdв par policijas zemвkвs pakвpes ierзdni. Bet рis darbs viтu
neinteresз un viтр nododas literatыrai. Izveidojas  par  sava  laika
populвrвko dzejnieku Romв. Romu uzskata par savu dzimteni un ir laimоgs, ka
var dzоvot Romв. Piecdesmit gadu vecumв, m.з. 8.gadв, Ovоdijs  tiek
izraidоts trimdв uz Tomi pilsзtu Melnвs jыras piekrastз. Ar рo pilsзtu
sasitвs II.posms Ovоdija dzоvз, no m.з. 8.-18.gadam. Augustu neapmierinвja
Ovоdija literвrв darbоba. Dzejoпu krвjums “Mоlas mвksla” atklвja Augusta
Romas sabiedrоbas apрaubвmo tikumоbu. Savв daiпrades I posmв Ovоdijs pret
Augusta зtiskajвm reformвm izturas nenopietni un to Augusts uzskatоja par
protestu, neuzticоbu. Ovоdijs mirst trimdв, m.з. 18.gadв. Apbedоts netiek
Romв, bet turpat trimdв.
   Literвro darbоbu var iedalоt 3 posmos:
   1) mоlas dzejas ( “Mоlas dzeja”, “Mоlas elзмija”, “Varones”, “Mоlas
mвksla”, “Zвles pret mоlestоbu”;
   2) reliмiski mitoloмiska satura poзmas ( “Fвsti”, “Metamarfozas”;
   3) trimdas laika dzeja (8.g.m.з. -18.g.m.з.) ( “Skumjas elзмijas”,
“Vзstules no Panta”
   “Mоlas зlзмijas” ( piecas grвmatas. Sagвdвja Ovоdijam mоlas dziedoтa
slavu. Otrajв izdevumв iznвca trоs grвmatвs. Mоlas зlзмijas ir veltоtas
vienai varonei ( Korinnai. Taиu atрнirоbв no Katulla korinnas, Ovоdija
Korinna ir vairвk nosacоts tзls. Ovоdijs sniedz precоzu Korinnas вrзjo
portretu, bet neatklвj savas jыtas. Tai nav savas sejas, dvзseles, tв
iemieso skaistu sievieti vispвrоgв nozоmз. Ovоdijs mоlas юanrв ir ne tikai
turpinвtвjs, bet arо novators.
   Ovоdija mоlзtвjam mоlestоba nav dziпр un vienreizзjs piedzоvojums, bet
gan viegla, aizraujosa rotaпa. Tas spзj mоlзt gan kundzi, gan viтas
verdzeni.
   “Varones” ( piecpadsmit vзstules, kuras saviem prombыtnз esoрajiem
vоriem un mопotajiem raksta grieнu mоtu varones.
   Visas vзstules ir par vienu tematu: рнirрanвs, ilgas, vientulоba,
greizsirdоbas mokas, skumjas atmiтas par nelaimоgas mоlas sвkumu, domas par
nвvi, lыgums atgriezties.
   Kautrоgв Penelope un kaislоgв Fedra, sentimentвlв Enona un atriebоgв
Medeja, pamestв Didona un ar varu рнirtв Brizeida katra savвdi pвrdzоvo
savas jыtas.
   Ovоdijs smeп no daювdiem avotiem, viтр izmanto Homзru, traмзdijas,
helenistisko poзziju, tзlojoрвs mвkslas darbus. Arо pilnоgi pastвvоgi
pвrstrвdв siюetus. Viтa varones gandrоz vienmзr ir bailоgas un nevarоgas,
kв piemзram Ovоdija Didonai nav to iezоmju, kuras viтai bija devis
Virgоlijs.
   Apmзram ap to paрu laiku, kad Ovоdijs raksta “Varones”, top arо viтa
traмзdija “Medeja”, kura lоdz mыsdienвm nav saglabвjusies.
   “Mоlas mвksla” ( savdabоga parodija.
   I.daпa - par mоlas objektu atraрanu
   II.daпa - par iekaroрanu
   III.daпa - par mоlestоbas saglabврanu.
   Pamвcоbas vispirms sniegtas vоrieрiem, pзc tam sievietзm. Daudz
izmantoti salоdzinвjumi.
   “Zвles pret mоlestоbu” - padomi kв izвrstзties  no  nelaimоgas
mоlestоbas. Dod atziтu, ka mоlestоba ir kв slimоba un zвles katram
vajadzоgas citвdвkas.
   Ро I.perioda dzeja ir viegla, bez оpaрa satura dziпuma. Ovоdijs
vispilnоgвk atspoguпo mоlestоbu, Iedziпinвs  sievietes  jыtu  pasaulз,
pвrdzоvojumos. Necenрas neko idealizзt.
   II.posmв pievзrрas reliмiski mitoloмiskвm poзmвm.
   “Fasti” - neskaidro Romas seno paraюu un svзtku izcelsmi. Atbilst
augusta centieniem.
   Izmanto teikas par romieрu svзtkiem un ataino to atmosfзru. Роs teikas
kopв saista romieрu kalendвrs, katra grвmata veltоta kвdam mзnesim un sвkas
ar mзneрa nosaukuma izskaidrojumu. “Fastвs” aplыkoti vissenвkie dievi un
laiku. Augusts un Jыlijs Cзzars tiek pielоdzinвti dieviem. “Fasti” saista
ar patriotismu, mоlestоba uz tautu caurauю visu Romas senatni, un lоdz ar
to dara interesantu paraюu un tradоciju aprakstu.
   “Metamorfozas” - poзma par dievu un cilvзku pвrvзrрanos dzоvniekos,
augos, akmeтos, zvaigznзs. Grib parвdоt dzоves daudzveidоbu,  cilvзka
sareюмоto,  pretrunоgo  raksturu.  “Metamorfozas”  atspoguпo  pasaules
vienotоbu, ka viss pasaulз ir saistоts ar cilvзku. “Metamorfozas” ir visuma
vзsture, sвkot no Noasa beidzot lоdz vзsturiskajam laikmetam. Izmanto visu
grieнu mitoloмiju (250 mоti). Poзma sastвv no 15.grвmatвm, darbоba tajвs
notiek daювdвs vietвs un poзma tiek sadalоta ciklos: Argosas un Tзbu mоti,
argonauti, Hзrakls, Enejs un viтa pзcnвcзji.
   Pasaules pвrvзrрanвs no haosa lоdz harmoniskam kosmosam. Mоts par
иetriem cilvзces attоstоbu posmiemiem: zelta, sudraba, vara un dzelzs
laikmetiem. Dafnes pвrvзrрana lauru kokв (I gr.); mоts par Faetonu, Saules
dзlu, kas izlыdzies no tзva viтa ratus un tikko kв nav sadedzinвjis zemi
(II gr.); par Narcisu, kas noraidоjis nimfas Eho mоlu, bet iemоlзjies pats
savв attзlв (III gr.); novele par Pirama un Tizbes nelaimоgo mоlu (IV gr.);
teika par Niobi, kas lepojusies ar saviem bзrniem un viтus zaudзjusi
augstprвtоgвs lielорanвs dзп (VI gr.); par Kefala un Prokridas greizsirdоgo
mоlestоbu (VII gr.); nelaimоgais Daidala un Ikara lidojums (VIII gr.) teika
par Orfeju un Eridiki, mоlas mоti, kurus stвsta Orfejs (X gr.); Keika un
Halkionas uzticоgв mоla (XI gr.).
   “Skumju elзмijas” - piecas grвmatas.
   I.grвmata tapusi ceпв uz trimdu. Apraksta vзtru Adrijas jыrв, kas kuмi
atdzen pie Itвlijas krastiem.
   5.elзмijв Ovоdijs sevi salоdzina ar Odiseju. Un uzvar, ka viтa
liktenis ir vзl bзdоgвks, jo nav atpakaпceпa uz Romu.
   3.elзмijв apraksta pзdзjo nakti Romв, un neslзpj savu dziпo izmisumu.
   II.grвmatв ir kв vзstule Augustam. Ovоdijs aizmirst savu lepnumu un
lыdz Augustu пaut tam atgriezties. Drыmi un pelзki Ovоdijs apraksta trimdas
ainavu un tвds ir arо viтa dvзseliskais stвvoklis.
   III.grвmatв Ovоdijs apraksta vietзjo iedzоvotвju drыmo raksturu.
   IV.grвmatв stвsta par to, kв viтam nвcies aizstвvзties ar ieroci
rokвs.

            Pindars (apm.522-441.g.p.m.з.)

   Grieнu klasiнis. Dzimis  Oratorijв,  izglоtojies  Atenвs,  vзlвk
uzturзjies Sirkыrвs, Akragantв. Pвrvaldоjis visus svinоgвs koru lirikas
юanrus.
   Visievзrojamвkвs ir epikзnijas - slavinвjumi uzvarзtвjiem vispвrзjвs
grieнu sacоkstзs - sporta spзlзs.
   Pindara darbi apkopoti 17.grвmatвs. Saglabвjuрвs 45 epikзnijas 4
grвmatвs, kas sadalоtas pзc sacensоbu vietвm:
   1) Olimpiskвs - uzvara Olimpijв
   2) Pоtiskвs - uzvara Delfвs
   3) Nemejiskвs - uzvara Nemejв
   4) Istmiskвs - uzvara Istmв.

             Solons (638. - 558.g.p.m.з)

   Izcils Atзnu politiskais darbinieks. Viтр ir vergturu demokrвtijas un
to sociвlo pamatprincipu dibinвtвjs, uz kuriem balstoties attоstоjвs Atзnu
demokrвtiskв polisa. Viтa dzоves laikв bija smagas ekonomiski politiskвs
krоzes. Ро krоze draudзja izvзrsties pilsoтu karв. Рajв situвcijв Solons
tika uzaicinвts kв рноrзjtiesnesis un likumdevзjs. Turоgie tika iegroюoti,
Atзnu zemnieki atbrоvoti no parвdu verdzоbas. Solona politiskв darbоba
spilgti atspoguпojas viтa dzejв. Viтa elзмijas un jambi ir viтa politiskвs
darbоbas atskaite. Populвrs Solons kпuva ar elзмiju “Solamоnas”. Tajв viтр
aicina atзnieрus nebыt gпзviem un atkarot megerieрiem zaudзto Solamоnas
salu. Solonam piemita patriotisks patoss, lepnums par savu  pilsзtu,
lоdzjыtоba pret verdzоbв pвrdotajiem.
   “Solamоna”
   Ievadв Solons uzrunв atзnieрus aicina cотв par Solomоnas salu, ar
ironiju runв par cilvзku lзtticоbu, muпноbu.
   “Katrs par sevi jыs gudri un lоdzоgi viltоgвm lapsвm,
   Tomзr, kad sanвcis bars, sekls un tukрs jыsu prвts.
   Vоrus ar glaimоgu mзli jыs ieceпat valdnieku tronо,
   Vвrdi jums vienоgais mзrs, neskatоts tikums un darbs.”
   “Solamоnas” beigвs dod it kв atskaiti par saviem darbiem. Par to, ka
nav tukрu vвrdu runвtвjs, bet solоto ir pildоjis. Atbrоvojis vergus. To
visu panвcis ar stingru likumu un taisnоbu. Beigвs izsaka domu par savu
grыto politiнa likteni, par to, ka tiek vajвts. Dod salоdzinвjumu:
   “No visвm pusзm tвpзc vajвts esmu es
   Kв niknais vilks, kam apkвrt stвjies suтu bars.”
           Alkajs (7.gs.p.m.з.-6.gs.p.m.з.)

   Dzimis Mitilзnes pilsзtв, aristokrвtu мimenз. Viтa dzоves laikв
risinвs asas cотas starp dзmosi un dzimtas aristokrвtiju. Demokrвtu uzvaras
rezultвtв Alkajs ir spiests atstвt dzimteni un doties trimdв. Alkja lirikв
ir gan politiskв tematika, gan mоlas lirika, dzоru dziesmas, himnas. Alkajs
izmanto daювdus pantmзrus, bet nozоmоgвkв ir Alkaja strofa, ko vзlвk
izmanto Horвcijs.
   “Nav vietas skumjвm dzоvз, ja tвm nav nekвda jзga, labвk  ir
priecвties, baudоt dzоvi. Ziema saistвs ar kaut ko nevзlamu, nepatоkamu,
bet ziedonis ar prieku, dzоvоbas atgrieрanos dabв un cilvзkos.”
               Sapfo (6.gs.p.m.з.)

   Dzоvojusi Lesbas salв, Mitelзnз vadоjusi skolu, kur mвcоja aristokrвtu
meitenзm dzeju, mыziku, deju. Bыdama aristokrвte, tвpat kв Alkajs un
Teognоds ir spiesta atstвt dzimteni un doties trimdв. Kвdu laiku dzоvo
Sicоlijв. Ziтas par viтas dzоvi ir maz un tвs ir pretrunоgas. Vienоgв
liecоba ir viтas dzeja. Ir leмenda, kas vзsta par to, ka Sapfo bijusi
nelaimоgi iemоlзjusies un metusies no klints jыrв. Sapfo izmanto daювdus
pantmзrus un strofas. Vзlвk Horвcijs izmantojis savв dzejв tв saukto Sapfo
strofu. Dzejв galvenв uzmanоba veltоta mоlestоbai,  jaunоbai,  dzоves
priekam. Te parвdвs jыtu neviltotоba, pвrdzоvojuma dziпums,  tieрums,
spilgta emocionalitвte.
   No viтas saglabвjusies “Himna Afrodоtei”. Sapfo Afrodоti uzrunв kв
senu draudzeni, пoti tieрi, personоgi. Te nav nekв no patosa, tie ir pirmie
soпi dzejnieka profesionalitвtes ceпв. Pirmajв daпв aicina Afrodоti palоgв
savвs bзdвs, lai tв viтu atbrоvo no sirdsnemiera, kas viтв valda.
   Otrajв  daпв  parвdоts  пoti  spilgts  mоlestоbas  pвrdzоvojuma
atspoguпojums. Spilgti, tieрi un  neviltoti  attзlotas  Sapfo  jыtas,
mоlestоba. Varbыt pat pвrвk tieрi. Рajв daпв it kв tiek atkailinвta viтas
dvзsele.
   Treрв, ceturtв un piektв daпв dabas tзlojums, ar kuras palоdzоbu tiek
parвdоts dvзseles nosakтojums.
   Beigвs izskan pesimisms, skumjвs par vientulоbu, atstвtоbu.
   “Jau mзness ir zudis skatam,
   Un Plejвdes sen jau projвm (
   Nakts vidus, bet laiks iet secen, jo viena, es viena guпu.”
   Tв nevar rast mieru ne miegв, ne darbв, jo visas domas saista kвds
jauneklis.
   Epitalвmijas
   Dzоres, kвres, svinоbas, vоns, jautrоba, lоgavaiтa slavinврana, tвpat
pieminзts vоndevis Hermijs.
            Anakreonts (6.gs.p.m.з. 2.puse)

   Dzоvojis Teosв. Vзlвk pзc persieрu iebrukuma pвrceпas uz Trвнiju,
vзlвk uz Grieнiju. Samas salu, kur dzоvoja tirвna Polikrata, tad Atзnвs,
Tesвlijв, kur arо miris. Dzejas tematika ir vienveidоga -  rotaпоga
mоlestоba, dzоru dziesmas, te nav jыtu dziпuma, tieрu pвrdzоvojumu, kas ir
Sapfo un Alkaja lirikв. Popularitвti viтa dzeja ieguvusi ar asprвtоgu
rotaпоgumu, gaiрu ironiju, improvizвtorisku vieglumu. Ar hellзnisma laiku
izplatвs anakreontiskв dzeja, kas atdarina Anakretonta dzejas formu un
saturu tik tieрi, ka nezinot autoru to ir grыti atрнirt oriмinвlu no
atdarinвjuma.
   Dzeja ir viegla, rotaпоga
   1. Prieku baudорana.
   2. Rыgtums par vecumu, kas tuvojas.
   3. Ironija par mоlestоbu, kas grib aizbзgt, bet nespзj.
              Arhilahs (7.gs.p.m.з.)

   Dzimis Parosas salв, aristokrвta un verdzenes dзls, nebыdams likumоgs
dзls, bija zinвmв mзrв deklasзts cilvзks un, trыkuma spiests. dzоvojis
nemierоgu, kara algotтa klaiтotвja dzоvi, piedaloties kara gвjienos jaunu
koloniju iegырanas dзп, nekur neiedzоvojies apkвrtзjв vidз. Viтр pats sevi
raksturo kв “kara dieva kalpu, kam pazоstamas arо mыzu saldвs dвvanas”.
Karр viтam ir eksistences avots. Bыdams kara algotnis, lielвko dzоves daпu
pavada daювdвs Grieнijas pilsзtas. Galvenokвrt rakstоjis elзмijas  un
jambus, mazвk sacerзjis fabulas. Tвs sacerзjis divrindзs, kur otrв rinda
pantmзrв atрнiras no pirmвs. Neviens darbs nav saglabвjies  pilnоgi.
Fragmenti liecina par izkoptu valodas lakonismu, izteiksmes  lоdzekпu
daudzveidоbu. Viтa dzejв jыtama smalka ironija, asi nievвjoрa satоra, kв
arо gaiрu jыtu apdvesta mоlas jыsma, aicinвjums dzоves grыtоbas un bзdas
remdзt vоnв. Savв dzejв noliedz tradicionвlo aristokrвtijas morвli, tвdзп
arо izvзlзjies kara algotтa dzоvi. Par bзgрanu no kaujas laika dzejnieks
stвsta aukstasinоgi ar zinвmu paрironiju. Viтa dzejв atspoguпojas viтa
dzоves filozofijas pamatprincipi: izturоba, vоriрноba, apzinврanвs, ka
straujas likteтa pвrmaiтas ir likumsakarоgas dzоves ritms. Viтam piemоt
spзcоgs temperaments, пoti tieрi un spilgti attзlo savas izjыtas attieksmз
pret dzоves daudzveidоbu.
   Arhilaha elзмijв varonim kaujв lоdzi ir vоns un maize. Un vоnu dzerot
tam рнзps ir atbalsts, bet vоns ir atbalsts kaujв. nenopeп par to. ka
vairogs tiek aizmirsts kaujas laikв, bet priecоgs, ka paрa вda vesela, kas
bзdas par vairogu, to var pagвdвt jaunu. Tai paрв laikв aicina droрiem un
spзcоgiem bыt, jo tikai drosme un spзks ir lоdzeklis pret пaunumu.
   Epodi - рeit parвdвs attiecоbas starp Dieviem un cilvзkiem. Dievu vara
un spзja vзrot notiekoрo, tiesвt cilvзku rоcоbu.
   Trohaji - doma, ka cilvзks ir pakпauts savam liktenis un viтam jвdzоvo
tв, kв nolicis liktenis.
              Teognids (6.gs.p.m.з.)

   Dzimis Megarв. Dzeja ir didaktiska satura ar spilgti  izteiktu
politisko ievirzi. Teognids piederзja pie dzimts aristokrвtijas, kura cотв
ar dзmosu zaudзja. Tвpзc dzejnieks bijis spiests pamest dzimteni un doties
trimdв. Savas elзмijas viтр velta kвdam jaunietim Kirnam. Savвs elзмijвs
viтр aicina novзrsties no dзmosa, kas nav cienоgs bыt par noteicзju polisв.
Viтa dzejв ir daudz ironijas un naida pret demokrвtijas pвrstвvjiem, kas
bija guvuрi uzvaru politiskajвs un ekonomiskajвs cотвs un sagrвbuрi varu un
bagвtоbu Megarв. Viтam raksturоga ir spilgta un tзlaina valoda, formas un
domas skaidrums.
   “Elзмijas”
   Viтa elзмija ir kв pamвcоba, padomu devзja kвdam jaunietim vвrdв
Kirns. Un рis Teognоda pamвcоbas ir visai interesantas. Kв galvenв te
dominз doma, nekad nesaistоties  ar  cilvзkiem,  kas  ir  trыcоgвki,
neizglоtotвki par tevi paрu, jo no tвdiem nekad nav nekвda labuma. Saieties
vajag tikai ar tiem, kas no augstas cilts, jo tiem allaю galds ir klвts un
palоdzоbu tie nelыgs grыtв brоdо, bet trыcоgais nespзs palоdzзt, jo paрam
tam klвjas grыti. Un nevajag palоdzзt tiem, kas no zemвkas рнiras, jo
atmaksu ir veltоgi gaidоt. Un sev no viтiem tu nekв nevari iegыt. Labums no
tвdiem nav nekвds. Savukвrt sievu, ja tai naudas ir daudz ir derоgi тemt no
zemвkas kвrtas. Ar ironiju uzsver, ka manta ir tв, kas ir cilvзku prвtos.
“Un kвrtas nu mantkвre jauc!”
   Un elзмijas beigвs izskan doma, ka labвk ir pavisam nepiedzimt рajв
pasaulз, bet ja esi piedzimis, tad вtrвk tiecies ar nвvi, jo kapв ir
tоkamвk nekв dzоvi baudоt.
         Publijs Vergilijs Marons (70.-19.g.p.m.з.)

   Dzimis Ziemeпitвlijв, brоvo iedzоvotвju zemвkajв slвnо. Viтa tзvs
pratis uzlabot savu materiвlo stвvokli un ieguvis zemes gabalu Mantujas
pilsзtas apkвrtnз. Mвcоjies Kremonв, Milвnв. Beigвs pвriet dzоvot uz Romu,
lai papildinвtos retorikв un zinвtnзs. No advokвta karjeras, kurai parasti
gatavojвs retoru skolas jaunie audzзkтi, nekas neiznвca. Vergilijam nebija
oratora dвvanu. Vergilijs jaunоbв jыsmoja par neirotiнu dzeju un rakstоja
liriskus dzejoпus “jaunajв” stilв, bet viтр cenрas tuvinвties Katullas
stilam, citз un pвrveido viтa dzejas. No Katulla mвcвs rыpоgo formas
apdari, no Lukrзcija dabas izjыtu un epikыrieрu mierоgвs dzоves  un
pieticоbas ideвlus.
   Pзc studijвm atgrieюas mвjвs. Tuva bijusi mierоgв lauku dzоve.
Vergilija zeme vзlвk tiek konfiscзta, bet pзc Mecenвta lыguma Vergilijs
tiek bagвtоgi atlоdzinвts.
   Vergilijs pieslienas Mecenвta pulciтam. 50 gadu vecumв dodas uz
Grieнiju un Troju, lai savвktu materiвlus “Enоdai”, bet atpakaпceпв mirst.
   No pirmajiem darbiem “Bukolikas”, “Ganu dziesmas”. Par paraugu тзmis
Teokrita idilles. Vergilijam gani ir tikai maskas. Vergilija eklogas
saistоtas ar aktuвliem notikumiem, tajвs skan tв laika politiskie motоvi.
   I.eklogв divi gani Titirs un Milibijs sarunвjas. Nelaimоgais Milibijs
ir spiests atstвt savu zemes  stыrоti, kas atdots Oktaviвna armijas
veterвniem. Viтр dodas ar kazu baru projвm un dzied bзdоgu dziesmu.
Savukвrt Titaram ir izdevies saglabвt savu оpaрumu un slavз dievu par viтa
laipnоbu.
   Titara personв Vergilijs tзlo pats sevi, un te pirmo reizi ieskanas
Augusta slavinврanas motоvs. Ganu klusajв idillз iekпaujas laikmetоga
tematika, protests pret pilsoтu kariem, kuru dзп jвatstвj dzimtene.
   IV.eklogai ir izteikti politisks raksturs. Vergilijs pareмoja “zelta
laikmetu” iestврanos pзc kвda bзrna piedzimрanas. Jautвjums par bзrnu
(kurр?) nav atrisinвts. Ekloga adresзta Asinijam Polionam.
   V.eklogв gans Mopss dzied par jaunekпa Dafnida nвvi, bet Melnaks Mopsu
mierina un stвsta par Dafnida uzтemрanu dievu skaitв.
   X.eklogв apdzied sava drauga Kornзlija Galla mоlas mokas.
   Eklogu formu veido gleznaina daba. Eklogвs viss zied, viss ir dzоvоbas
spзka pilns.
   Mecenвta ierosinвts Vergilijs raksta “Georgikas”.
   “Georgikas” - pamвcoрa poзma par lauksaimniecоbas galvenajвm nozarзm
иetrвs grвmatвs.
   I.grвmata stвsta par zemkopоbu (par augsni, arрanu, darba rоkiem).
   II.grвmata stвsta par dвrzniecоbu (augu, koku audzзрanu, рнirтu
uzlaboрanu).
   III.grвmata stвsta par lopkopоbu.
   IV.grвmata stвsta par biрkopоbu.
   Vergilijam lauku temats bijis пoti tuvs. Tas bija arо aktuвls
Oktiviвna valdорanas laikв.
   “Gerogiku” pamatuzdevums  bija  radоt  interesi  par  zemkopоbu,
propagandзt valdоbas plвnus.
   “Georgikвs” Vergilijs atklвti cildina Oktaviвna reюоmu, jo рis darbs
ir viтam veltоts.
   “Georgikвm” par pamatu noderзja Hesioda “Darbi un dienas”. Hзsiods
neslзpj zemnieku grыtоbas, bet Vergilijs idealizз to dzоvi.
   Vergilijs domв, ka laimi var sasniegt baudot kluso dzоvi uz laukiem.
   Katrв “Georgiku” grвmatв bez pamвcоbвm ir arо galvenвs atkвpes:
   1. tзlainais pavasara apraksts.
   2. Itвlijas cildinврana.
   3. Oktaviвna slavinврana
   4. mоts par Orfeju un Euridiki.
   “Geordikвs” ir daudz lauksaimniecоbas, мeogrвfijas,  astronomijas
terminu.
   Рis zinвtniskums ir pilnоgi aleksandrieрu gaumз.
   “Eneоda”
   Darbs iesвkts 29.gadu vecumв, nav pabeigts. Pamatв mоts par trojieti
Eneju.
   “Eneоda” rakstоta pзc Homзra “Iliвdas” un “Odisejas” parauga. Sastвv
no 12 grвmatвm un sadalвs divвs daпвs. Pirmajвs seрвs aprakstоtas Eneja
maldu gaitas lоdz nonвkрanai Latijв un tвs dzоvз dзvз par  romieрu
“Odiseju”. Pзdзjвs 6 grвmatas veltоtas Eneja cотвm un varoтdarbiem Latijв,
dзvз par romieрu “Iliвdu”.
   Eneja ieraрanвs Latijв pзc ilgiem klejojumiem pa zemзm un jыrвm
naidоgвs dievietes Junonas dзп. Par pilsзtas dibinврanu Latijв. Junona lolo
domu “likt Kвrtвgai valdоt pвr tautвm”. Tвpзc padzirdзjusi par Eneja domu
sagraut Kвrtвgu, viтa lыdz vзju dievu Eolu palaist vaпв vзjus un aizraut
Eneju. Jupiters mierina Eneja mвti Venзru, kas uztraucas par dзla likteni.
Enejs ierodas pie Kвrtвgas valdnieces Didonas, kas laipni uzтem Eneju un
rоko par godu dzоres. Enejs stвsta par dramatiskajiem piedzоvojumiem
ceпojumos.
         Publijs Terencijs Afrs (ap190.g - 159.g.)

   Afrs ir pieтemtais vвrds (Вfrikвnietis), dzimis Kвrtвgв. Romв viтр
nokпuvis no Вfrikas kв vergs un bijis kalps senatora Terencija Lukana mвjв.
Saimnieks ieinteresзjвs par apdвvinвto vergu, izglоto to un atlaiю brоvоbв.
Ternecijs uzturзjвs diюciltоgвs jaunatnes  sabiedrоbв.  Sarakstоjis  6
komзdijas, kuras visas ir saglabвjuрas.  Grieнu  oriмinвlu  оpatnоbas
Terencijs saglabв labвk nekв Plauts. Viтa komзdijвs tв pat kв Menandra ir
mierоgas, bez bufenвdes, kustоgiem vergiem, kontikвm. Viтр nejauc romieрu
un grieнu  dzоves  оpatnоbas.  Viтa  lugas  tвpat  kв  Menandra  ir
aristokrвtiskas. Terencijs ir pвrвks par Plautu, rыpоga un dziпв raksturu
veidoрanв. Viтa personвюi raksturoti dziпi, iejыtоgi. Plauta komзdiju vergs
Terencija komзdijвs tiek atbоdоts malв. Savedзjs parвdвs tikai vienв lugв
“Brвпi”. Hetзras nav mantkвrоgas, pзrkamas. Attiecоbas мimenзs ir labas un
konflikti izceпas tikai pвrpratumu dзп.
   “Brвпi” audzinврanas problзmas.
   Dзmejam ir divi dзпi, Eshins un Ktзsifons. Ktзsifons dzоvo pie tзva uz
laukiem, bet Eshins pilsзtв pie tзva brвпa. Ktзsifonam nav daudz brоvоbas,
turpretо Eshоns dzоvo brоvi. Eshоons ielauюas savedзja mвjв un nolaupa
netiklu meiteni. Tзvs par to uzzinot, pвrmet brвlim, ka tas nav stingri
audzinвjis viтa dзlu. Bet vзlвk izrвdвs, ka Eshоns meiteni nav nolaupоjis
sev, bet gan savam brвlim Ktзsifonam pзc viтa lыguma. Pats Eshоns iemоlзjis
vienkвrрu, krietnu atзnieti, kuru grib precзt.
   “Vоramвte” Пoti nopietna luga. Lоdzоga Menandra “Рноrзjtiesai”.
   Jauneklis Pamfоls svзtkos izvaro godоgu meiteni Filumenti, novelk tai
gredzenu un uzdвvina hetзrai. Pзc tзva gribas apprec Filumeni. Bet viтi abi
nezin, ka viтi ir jau “tikuрies”. Pamfils aizmirst hetзru un iemоl sievu.
Viтр aizbrauc mantojuma darорanвs. Filemene atgrieюas pie saviem vecвkiem,
kur viтai piedzimst bзrns. Pamfils atgriezies ir пoti saрutis,  bet
Filumenes mвte ierauga hetзras pirkstos Filumenes gredzenu un noskaidrojas,
ka Pamfils ir Filumenes bзrna tзvs. Baktida palоdz atjaunot мimenes laimi.
   Komзdija ir пoti humвni varoтi - labvзlоga vоramвte un sievasmвte.
   Terencija prologi vairs nav оsti libreti, tie veltоti literвrai
problemвtikai, aizstвv  kontaminвcijas  paтзmienu,  noskaidro  plaмiвta
jзdzienu, stвsta arо par savвm problзmвm: “Es esmu cilvзks, un nekas
cilvзcоgs man nav sveрs”.
            Plauts (ap 254.- 184.g.p.m.з.)

   Оstajв vвrdв Tits Maks, pieтemtais vвrds Plauts dzimis Umbrijв.
Pirmais pievзrрas komзdijai. no 21 lugas saglabвjuрвs 20. Viтa lugas ir
jaunatisko komзdiju pвrveidojumi. Plauts ir pвrveidojis grieнu lugas gan
pзc satura, gan formas. Menandra komзdijas ir izsmalcinвtвkas, nopietnвkas.
Plauts ir vienkвrрu пauюu rakstnieks, demokrвts. Viтa komзdiju centrв ir
vergs, pret kuru Plauts izturas ar simpвtijвm. Plauts maina  grieнu
jaunatiskвs komзdijas sociвlo tendenci. Plauta darbos atspoguпojas pilsoтu
aktivitвte, optimisms, viтa varoтi ir enerмiski, neatlaidоgi. Piemзrojoties
skatоtвjam viтр pastiprina komiskos efektus, iestarpina jautru, piedauzоgu
bufanвdi. Plauts izmanto kontaminвcijas paтзmienus, saliedз divas lugas
vienв.
   Komiskв efekta dзп Plauts lieto grieнu vвrdus, izteicienus. Plauta
komзdijвs ir daudz vairвk jautrоbas nekв jaunatiskajвs. Viтa varoтi ir пoti
temperamentоgi. Tikpat izteiksmоgi Plauts tзlo sзras.
   Komismu kвpina arо tas, ka vergs bieюi nostвjas pozв, kas neatbilst
viтa stвvoklim. Plautam raksturоga personu samainорana, kam par cзloni ir
рo personu вrзjв lоdzоba, izmantoto arо dubultnieka motоvu. Komismu vairo
arо apzinоgв skatuviskвs ilыzijas neievзroрana. Plauts bagвtina “jauno”
grieнu komзdiju ar mыziku un dziesmвm. Viтa komзdijвs var pat salоdzinвt ar
mыsdienu operetзm.
   Plauta komзdijas atрнiras no grieнu paraugiem ar:
   1. demokrвtisku ievirzi;
   2. jautrоbu;
   3. asprвtоbu;
   4. muzikalitвti;
   5. Tajвs nav dziпu domu;
   6. nav smalku psiholoмisku nianрu, konsekventu varoтu raksturojuma.
   “Mвla krыze” maz intrigas. Tв  ir  raksturu  komзdija.  Centrв
psiholoмiski labi izveidots skopuпa Eikliona tзls. Viтр atradis pavardв
mвla krыzi ar zeltu, zaudз dvзseles mieru, kпыst skops un dzоvo vienвs
bailзs, ka tikai kвds negrasвs nozagt viтam naudu. Medagars bildina
Eikliona meitu Fзdru. Taиu viтр nezin, ka to pavedis viтa mвsas dзls
Likonids un, ka viтa gaida bзrnu. Mвla krыzi nozog Likonida vergs un
Eiklions meklз zagli, kliedz, vaimanв. Viтр grieюas pзc palоdzоbas pie
skatоtвjiem, bet arо to vidы ir zagпi. Likonids ierodas pie Eiklonоda, lai
atzоtos grзkв un lыdz viтa meitas roku. Komisms izraisвs tajв brоdо, kad
Eikliona domв, ka Likonids runв par nozagto krыzi nevis viтa meitas
paveрanu. Eiklions atdabыn savu krыzi atpakaп. Likonоds apprec Fзdru,
Eiklions, lai atgыtu sirdsmieru atdod zeltu znotam.
   “Lielоgais karavоrs”
   Varonis ir muпнis, sevо iemоlзjies algotnis ar pвrspоlзti svinоgu
vвrdu Pirgopoliniks (“Tirgoтu un pilsзtu uzvarзtвjs”). Viтр lielвs ar
saviem fantastiskajiem varoтdarbiem, kurus viтam sagudro viтa piedzоvotвjs
Artotags (“Maizes grauzis”). Veselus leмionus tas aizpыр ar vienu elpas
pыtienu, vienв dienв iznоcinвjis simtus cilvзku, ar vienu sitienu salauzis
zilonim kвju. Jыtas apmierinвts, ja kвds apbrоno viтa skaistumu, drosmi,
piekriрanu pie sievietзm. Pats sevi dзvз par “Venзras mоluli”, bet оstenоbв
ir gпзvs, izvirtis.
   Komзdijas 1.daпa risinвs Efesas pilsзtв, Pirgopoliniks no Atзnвm
atvedis sev gыstekni - nolaupоtu meiteni Filokomasiju. Efesв ierodas viтas
iemопotais, lai to glвbtu un apmetas blakus Pirgopolinika mвjai. Meitene
izmantodama slepenu eju satiekas ar savu iemопoto.
   2.daпв kвda skaista sieviete uzdodas par kaimiтa sievu un atzоstas, ka
neprвtоgi iemоlзjusies Pirgopolinikв. Tas jыtas пoti glaimots un atlaiю
mвjвs savu nolaupоto Filokomasiju, apbalvodams ar bagвtоgвm dвvanвm. Tad
viтр dodas pie sievietes, kas viтu it kв dievina, bet ierodas kaimiтu mвjв,
viтр tiek neюзlоgi piekauts.
   Рai lugai nav stingras kompozоcijas. Intriga ir tajв daпв, kad
piekrвpj Pirgopoliniku, jo pastвv taиu slepenв eja pa kuru meitene tвpat
var aizbзgt. Tвpзc daюkвrt рeit saskatвma kontaminвcija.
   “Viltоgais vergs” - “Pseidols”, pieder pie intrigu komзdiju tipa.
   Atjautоgs, viltоgs, izdomв nepвrspзjams. darbоba norisinвs Atзnвs,
divu kaimiтu mвju priekрa. Vienв dzоvo Simons ar dзlu Kalidoru, otrв
savedзjs Balions. Kalidors atzоstas Simona vergam Pseidolam, ka mоl hetзru
Fзniku, Baliona verdzeni. Fзniku ir jau nopircis kвds meнedonieрu karavоrs
par 20 minвm, no kurвm 15 minas ir jau samaksвtas. Pseidols nolemj palоdzзt
Kalidoram, kaut arо zobojas par to. Viтр uzтemas vienas dienas laikв
sagвdвt 20 minas no paрa Kalidora tзva. Viтр izdod “likumu”: “Bоstieties
рodien no manis un neticiet man!”. Pats Simons apsola kaimiтam dod 20
minas, ja Pseidolam izdotos ar viltu dabыt jaunavu. Ierodas meнedonieрi
karavоra vзstnesis harpags. Pseidols izviп tam vзstuli, atdod cilvзku, kas
dabыn par vзstuli Fзniku un atdod to Klaidoram. Kad blзdоbв atklвjas
savedзjs ir spiests samaksвt karavоram, bet Simons par Poseidola viltоbu
vзl samaksв 20 minas tam. Tas тirgвjas par savu saimnieku, piedzeras un
smejas.
   “Amfitrions” - vienоgв luga ar mitoloмisku siюetu.
   Jupiters Tзbu varoтa Amfitriona izskatв iekпыst pie viтa sievas
Alkemоnas un pavada ar to nakti. Jupiters bija paтзmis lоdzi Amfitriona
verga Sasija izskatв Merkuriju. Tad ierodas оstais Amfitrions ar vergu un
sвkas pвrpratumu virkne, jo uz skatuves ir divi Amfitrioni, divi Sasiji.
Alkemоnei pзc tam piedzimst reizз divi dзпi: viens no vоra, otrs no
Jupitera.
   “Dvотi”
   Komзdija par brвпiem, kuru  apbrоnojamв  lоdzоba  rada  daювdus
pвrpratumus.
   Plauta valoda ir bagвta ar aliterвcijвm, vвrdu spзlзm.
            Eiripоds (484.-406.g.p.m.з.)

   Viтa daiпrade noslзdz klasiskвs drвmas attоstоbu. Dzimis Salamоnas
salв. Bijis dziпi izglоtots cilvзks par ko liecina viтa traмзdijas. Mоlзjis
dabu, klusumu, vientulоbu. Ir saukts par “filozofu uz skatuves”, jo viтa
darbos ar daudz pвrdomu atziтu. Eiripоds nav piedalоjies sabiedriski
politiskajв dzоvз, nav arо ieтзmis nekвdu valsts amatu. Savos darbos viтр
tomзr atsaucas uz svarоgвkajiem notikumiem un valstо. Savв mыюв pзdзjos
gadus pavadоja Meнedonijв tur mira 406.gadв pirms mыsu зras.
   Savu augstвko uzplaukumu viтa daiпrade sasniedza Peloponesas kara
(431.-404.g.) gados (tв bija cотa starp Atзnu un Spartu, un kara orbоtв
bija ierauta visa Grieнija). Savos darbos Eiripоds attзlo politiskвs un
sociвlвs pretrunas, kas radоja asus konfliktus starp demokrвtijas un
aristokrвtijas spзkiem. Viтр nosoda kв Spartas tв arо Atзnas cотu par
politisko varu visв Grieнijв, kas arо izraisоja 27 gadus ilgo Peloponesas
karu. Viтam tuvas ir arо sofistu visu vзrtоbu pвrvзrtзрanas metodes.
Eiripids vзrр pret sievietes beztiesisko stвvokli - “Mзdeja”, “Hipolits”.
Pret seno traмзdiju kaitоgumu _ “Elektra”, “Orests”, “Ifigзnija Aulоdв pret
dievu netaisno rоcоbu. “Hioplits”, “Ions”, tвpat risinвja sociвlo jautвjumu
- “Trojietes”, “Ions”.
   Kв dramaturgs darbojies 50 gadus, bet tikai piecas reizes ieguvis I
vietu dramaturgu sacensоbвs. Tas izskaidrojams ar to, ka Atзnieрi nevarзja
pieтemt visus jaunos jautвjumus viтa darbos, kas bija пoti tuvi sofistu
filozofijai. Toties Hellзisma periodв un Romas varas gados  Eiripоda
daiпrade bija пoti populвra. Ir saglabвjuрas 17 traмзdijas un viena satоru
drвma “Ciklops”.
   Traмзdijas: “Mзdeja”, “Hipolits”, Trojietes”, “Helзna”, “Orests”,
“Elektra”, Ions”, “Ifigзnija Aulоdв”, “Bakhanietes”.
   Eiripоds оpaрu uzmanоbu pievзrр sievietei, tвs psiholoмijai, jыtu
pвrdzоvojumiem. Viтр rвdоjis to attоstоbв, izaugsmз. autors ir pievзrsies
arо sadzоves tematikai un tas bija priekрnoteikums jaunatiskвs komзdijas
attоstоbai. Tas, ka Eiripоds prata iedziпinвties cilvзka psiholoмijв,
parвdоt dvзseles cзlumu, varoтu cilvзciskumu,  tuvina  viтa  daiпradз
mыsdienвm. Viтa varoтi nav viengabalaini, tajos ir iekрзjвs pretrunas, cотa
paрam ar sevi. Un tas ir tas jaunais, kas parвdвs Eiripоda dramaturмijв.
Viтр savвs traмзdijвs ir pamazinвjis kara lomu darbоbas risinвjumв. Kara
partijas padziпina drвmas idejas izpratni, izsaka autora pвrdomas, nevis
virza darbоbas attоstоbu, bet pastiprinвta loma ir dialogiem. Tie savukвrt
veido diskusijas formas. Eiripоds labi pвrvalda formu: prologв daювs rindвs
ievada lasоtвju notikumu situвcijв, epilogs stвsta par to tвlвko likteni.
Eiripоda ietekmз attоstоjвs jaunatiskв komзdija Grieнijв, Romв. Un ar
romieрu komзdijas starpniecоbu Rietumeiropas sadzоves drвma.
   “Mзdeja”
   Izmantots mоts par argonautu braucienu un Kolhоdu pзc zelta aunвdas.
Kolhоda valdnieka meita burve Mзdeja iemоlзjusies argaonautu vadonо Jasonв
un palоdz viтam iegыt zelta aunвdu, un izglвbs viтam dzоvоbu. Viтa bзg kopв
ar Jasonu no Kolhоdas uz Tesвliju, kur Jasons cer atgыt nelikumоgi atтemto
valdnieka varu. Izmantojis mitoloмijas siюetu Eiripоds veido мimenes drвmu.
Mзdejai un Jasonam ir divi dзli, bet Jasons nolзmis atstвt мimenei un
apprecзt Korintas valdnieka meitu Glauki. Mзdejas izmisums pвriet naidв,
kad viтa uzzina, ka Jasons мimeni atstвjis materiвlu apsvзrumu dзп, Mзdeja
meklз tвdu atriebоbas veidi, kas visvairвk sвpinвtu Jasonu.
   Mвtes mоlestоba un atriebes kвre - рo jыtu konflikts veido traмзdijas
galveno saturu.
   Prologв aukle stвsta par to, kв Mзdeja mоlзjusi Jasonu, viтa dзп
pametusi dzimteni, tuviniekus un atbraukusi tam lоdz. Par to, ka Jasons
saietas ar Kreonta meitu un taisвs to precзt  un par Mзdejas lielajвm
bзdвm, kas robeюojas jau ar naidu. Bet audzinвtвjs stвsta par vзl lielвku
nelaimi, kas Mзdeju sagaida. Tв ir Mзdejas un bзrnu izraidорana no valsts
ar Kreonta pavзli. Mзdejas naids vзrрas arо pret bзrniem un aukle uzskata,
ka labвk tiem nerвdоties mвtei acоs. Mзdeja noюзlo, ka precзjusi Jasonu,
viтa dзп pametusi мimeni. Koris viтu mierina. Mзdeju mвc dzоves apnikums,
bezcerоba. Mзdeja runв par sievietes bezcerоgo likteni, par viтas vзlmi un
nodomu atriebties. Tad ierodas Kreonts, kurр paziтo, ka Mзdejai no viтa
zemes jвaiziet, lai Mзdeja nevarзtu nodarоt пaunumu viтa meitai. Mзdejai
vienas dienas laikв jвpamet pilsзta, jo citвdi to gaida nвve. taиu Mзdeja
ir рajв vienв dienв ir izplвnojusi atriebties., nogalinot Jasonu, Kreontu
un viтa meitu. Bet Mзdeja ir apdomоga un viltоga. Viтa apsver visus
variantus. (Mзdejas tзvs ir Saules dieva dзls).
   Koris dzied par sievieрu grыto stвvokli un par vоru pвrestоbвm,
nelaimi, kas pвrsteigusi Mзdeju. Ierodas Jasons un saka Mзdejai, ka viтa
pati ir vainоga, ka viтu izraida. tomзr izsaka, ka viтam rыp bзrnu nвkotne.
Savukвrt Mзdeja izsaka visu ko domв par Jasonu. Sarunв Jasons atklвj, ka
materiвlu apsvзrumu dзп pametis Mзdeju un piedвvв materiвlas rыpes par viтu
un bзrniem, bet Mзdeja noraida viтa piedвvвjumu. Koris dzied par to, kвdas
sвpes jвcieр pieviltas, nelaimоgas mоlestоbas dзп. Cik smagi ir vilties
kвdв, kam tu vienmзr esi uzticзjies. Mзdeja negaidot satiek Atзnu valdnieku
Egeju. Tam nav bзrnu. Mзdeja lыdz viтam patvзrumu, solоdama, ka zina tвdas
zвles, kas lоdzзtu pret Egeja nelaimi. Egejs dod patvзrumu Mзdejai un tв
lоdz galam izplвno atriebоbas plвnu. Koris slavз Atзnas. Koris mзмina
atrunвt Mзdeju no savu bзrnu noslepkavoрanas. Mзdeja ataicina Jasonu un
paziтo, ka atzоst viтa rоcоbu par pareizu un lыdz atstвt bзrnus Korintв, jo
grib doties trimdв viena. Mзdeja ar bзrniem sыta lоgavai savu lоgavas tзrpu
un diadзmu. Saules dieva dвvanu. Tв ir saindзta. No tвs aiziet bojв gan
lоgava, gan viтas tзvs. Tвda ir Mзdejas atriebоba. Koris izsaka pвrdomas
par bзrnu nozоmi cilvзka dzоvз. Ierodas ziтnesis no pils un stвsta par
notikumiem, kas tur risinвjuрies. Mзdeja to uzklausa ar neslзptu prieku,
bet vзl viтai padomв nogalinвt savus bзrnus. Ierodas Jasons, bet ir jau par
vзlu, jo virs nama parвdвs spвrnotu pынu rati, kuros atrodas Mзdeja ar
bзrnu lонiem. Jasons nolвd Mзdeju, izmisis par bзrnu nвvi. Starp abiem
risinвs asa saruna. Mзdeja aizbrauc pынa ratos.
   “Ifigзnija Aulоdв”
   Grieнu floti, kad tв devвs karagвjienв uz Troju aizkavз pilnоgs
bezvзjр. Pie tв ir vainоgs Agamemons, kurр noрвvis Artemоdas stirnu un
izsaucis dievietes dusmas. Priesteris Kalhants ziтo, ka jвziedo Agamemons
meita Ifigзnija, tad dievietes dusmas rimsies. Iekрзju pretrunu mocоts tзvs
nosыta sievai un meitai vзstuli, lai ierodas pie viтa it kв, lai atdotu to
Ahilejam par sievu. Vзlвk viтр to noюзlo un sыta otru vзstuli, kurв
aizliedz doties ceпв. Bet otra vзstule nesasniedz adresвtus, jo Agamemona
brвlis Menelajs to aiztur. Tad notiek ass strоds starp brвпiem. Traмзdijв
iezоmзjas Ifigзnijas tзls attоstоbв, kad Ifigзnija ierodas kara nometnз, tв
ir priecоga, jo domв, ka salaulвsies ar slavenu varoni Ahileju, bet ir
izmisusi uzzinot, ka to gaida nвve. Lыdz tзva юзlastоbu. Ahilejs ir
saрutis, ka viтa vвrds izmantots, lai ievilinвtu meiteni nometnз un nolemj
glвbt Ifigзniju. Nometnз draud izcelties karр, jo karaspзks pieprasa
Ifigзnijas upurзрanu. Ifigзnija izрнiras par nвvi, lai glвbtu daudzu citu
bojвeju un lai grieнi gыtu uzvaru. Agamemons raksta vзstuli, lai neved
Ifigзniju un aizkavз to, ja tв ir ceпв uz nometni.
            Menandrs (342.-294.g.p.m.з.)

   Dzimis ievзrojamв, bagвtв мimenз. Guvis labu izglоtоbu, bija filozofa
Teofrasta skolnieks. Viтa darbs “Raksturi” ir ietekmзjis Menandra daiпradi.
Par politiskajiem uzskatiem konkrзtu ziтu nav, bet Menandrs bija negatоvi
noskaтots pret monarhiju. Pievзrрas galvenokвrt sadzоves  jautвjumiem,
мimenes problзmu risinвjumam. Turpina Eiripоda tзmu par sievietes stвvokli
sabiedrоbв, izliktв un atrastв bзrna motоvs, “mazв”  cilvзka dzоve un
liktenis. Viтa darbos ir dziпр humвnisms, pвrdomas par reliмiju un iztika
jautвjumiem, cilvзku attiecоbвm. Viтam pieder teicieni”
   “Cik skaists ir cilvзks, ja viтр patiesi ir cilvзks”
   “,,, nav jвpiekвpjas пauniem cilvзkiem, bet vajag tiem pretoties, lai
dzоvз viss nesagrieztos.”
   Vairвk par 100 komзdijвm (105-108). Tikai 20 gs. atrasti Змiptes
papirusos fragmenti no “Рноrзjtiesas”, “Varonis”, “Nogrieztв matu pоne”,
“Samiete”, “Sikionietis”.
   Savukвrt komзdijai “Оgтa” trыkst tikai daюu  rindiтu.  Menandra
komзdijas pзc siюeta struktыras nav vienвdas. “Рноrзjtiesa” un “Nogrieztв
matu pоne” ir sareюмоta intriga, spilgti un psiholoмiski dziпi veidoti
raksturi. Tie nav trafareti, jaunatiskвs komзdijas tзli (skopais vecis,
viltоgais vergs, nevarоgais jauneklis), bet gan neparasti  tв  laika
sabiedrоbai (Pamfilas un Abratonas raksturi). Dramatiskajвs sacensоbвs
pirmo vietu ieguva septiтas reizes. Darbi viтa dzоves laikв nebija seviрнi
populвri. Laikam jau tвpзc, ka tajвs bija stilistiski izkopta valoda,
atteikрanвs no komisma un bufanвdes, nopietns saturs, arо pвrdroрas domas.
Menandrs izvirza morвlвs prasоbas kв sievietзm tв vоrieрiem. Iedroрinвs
parвdоt hetзru pвrвku par kвdu no brоvajiem cilvзkiem. Viтa darbi ietekmзja
Plauta un Terencija darbus. Ar Romas komзdijas starpniecоbu Menandra
daiпrade ietekmзjusi arо Rietumeiropas komзdiju.
   “Оgтa” - “cilvзku nоdзjs”.
   Knemons nоst cilvзkus, jo ir dziпi pвrliecinвts, ka visi cilvзki ir
пauni, bet nejauрs gadоjums liek mainоt uzskatus. Pвns stвsta par Knзmona
dоvainоbвm, par оpatnзjo dzоvi, naidu pret cilvзkiem. visvairвk ienоst
kaimiтus, tad bijuрo sievu, dzоvo kopв ar meitu. Sastrats satiek Knзmona
meitu un iemоl to, bet meitene ir hetзra. Sastrats sыtоjis uz Knзmona mвju
Piriju, lai uzzinвtu kaut ko tuvвk par meiteni, bet Pirijs tiek izdzоts un
Knзmons to nomзtв ar akmeтiem, mвla pikвm, bumbieriem. Otrreiz ieraugot
Sastratu Knзmons gan ar akmeтiem vairs nemet, bet ir пoti nelaipns.
Sastratam neizdodas tв arо neko sarunвt, bet viтр runв ar jaunavas brвli
Georgiju. Georgijs uzzinвjis Sastrada nodomu precзt viтa mвsu nolemj
palоdzзt. Arо viтр negatоvi raksturo savu patзvu. Sastrats uzzina, ka
Knзmons atdos tikai tad savu meitu, ka znots bыs lоdzоgs raksturв viтвm.
Sastrats arо mзмina strвdвt uz lauka, bet pirmajв dienв neveicas. Bet tad
nвca kвds gadоjums, kas palоdzзja Sastratam. Kвdu dienu vecв kalpone bija
ielaidusi spaini akв, viтa gribзja to izvilkt, bet virve pвrtrыka un arо
kaplis iekrita akв. Knзmons, gribзdams izvilkt spaini un kapli, pats iekrоt
akв. Tad atsteidzas Sastrats un Georgijs un izvelk Knзmonu. Knзmons atzоst,
ka ir kпыdоjies domвdams, ka var dzоvot viтр bez cilvзkiem. Visu mantu
novзl Georgijam. Arо savu meitu uztic tam un Georgijam jвizvзlas precinieks
mвsai. Tad Sastrats lыdz atпauju savam tзvam precзt Knзmona meitu un tas
piekrоt, bet nepiekrоt izprecinвt savu meitu Georgijam, bet beigвs piekrоt
arо tam. Sastrots liek tзvam pie sirds, ka tв nauda, kas tev pieder vienam
un ja tвs ir daudz nenes prieka Bet tв var palоdzзt kвdam citam kam tв
varbыt ir пoti nepiecieрama. Tв var darоt kвdu laimоgu. Komзdija beidzas ar
divkвrрвm kвzвm. Vergi kaitina Knзmonu to traucзdami un vaicвdami pзc
daювdiem traukiem, lоdz beidzot tas padodas un пauj sevi aizvest uz kвzвm.
   “Рноrзjtiesa”
   Vergs Davs atradis izliktu bзrnu, viтр grib to paturзt un atdod otram
vergam Sirsikam, bet dвrglietas patur sev. Sirsiks pieprasa tвs, jo tвs var
palоdzзt atrast оstos bзrna vecвkus. Strоdu izрнir Harisija sievastзvs
Smirkins, kurр padzirdзjis par znota izlaidоgo dzоvi ieradies noskaidrot
мimenes nesaskaтu iemeslus.
       Lucijs Anejs Seneka (daюi gadi p.m.з.- 65.g.m.з.)
   Lucijs Anejs Seneka, vidзjais no trim Senekas Vecвkв dзliem, dzimis
Spвnijв, Kordubas pilsзtв (tagad Korova), bet uzaudzis Romв. Guvis reorisko
izglоtоbu, nodarbojies ar filozofijas studijвm. Viтa uzskatus veidoja
Sotions, Attalla, Fabians. Seneka ir stoitiнu jeb “jaunв stila” pвrstвvis.
M.з. 20-jos gados Seneka pievзrрas sabiedriskajai darbоbai, uzstвjas ar
tiesas runвm. Smagi saslimts un dodas uz Змipti вrstзties. 30-jos gados
darbojas kв advokвts Romas tiesвs, bet viтa panвkumi izraisa imperatora
Kaligulas skaudоbu. Рajв laikв rodas darbi. “Par dusmвm” - veltоjums
vecвkajam brвlim, “Mierinвjums Marcijai” - veltоta vзsturnieka Kremыcija
Borda meitai.
   Pзc imperatora Klaudija nвkрanas pie varas, intrigu rezultвtв Seneka
tiek izsыtоts uz 8 gadiem trimdв uz Korsiku. Tur Seneka nodarbojas ar
filozofiju un literatыru. Rodas: “Mierinвjums Helvijai” - veltоts mвtei,
“Mierinвjums Polоbijam”, “Par dzоves оslaicоbu”. Рajв laikв sвkas darbs
pie traмзdijвm. 49.gadв Seneka tiek atsaukts no trimdas un iecelts par
faktisko impзrijas pвrvaldоtвju Neirona valdорanas sвkumв. Saraksta “Par
юзlsirdоbu”. 56.gadв kпыst par konsulu. Рajв laikв kпыst пoti bagвts, kas
ir pretrunв ar viтa uzskatiem, ka viтр neatzоst materiвlвs vзrtоbas par
noteicoрajвm. Tas izraisоja nepatiku pret viтu. 62.gadв viтa ietekme uz
Neironu beidzas un viтр turas tвlвk no galma intrigвm. Saraksta: “Par
atpыtu”, “Par labdarоbu:, “Dabaszinвtniskie jautвjumi”, “Morвlвs vзstules
Lucijam” - labвkais Senekas darbs. 65.gadв rodas nesaskaтв starp Seneku un
Neironu, kurр pavзl Senekam izdarоt paрnвvоbu, ko viтр arо izdara. Kopв ar
viтu nвvi iet viтa sieva un brвlis.
   Seneka daiпradз ir divas daпas:
   1) Sacerзjumu dzeja;
   2) Sacerзjumi prozв.
   Traмзdijas
   Traмзdiju rakstорanai Seneka pievзrрas trimdas gados. Ir desmit
traмзdijas:
   “Trakojoрais Herakls”, “Trojietes”, Fзniнietis”, “Mзdeja”, “Fзdra”,
“Edips”, “Agamenons”, “Tiests”, “Зtiesi Herakls”, “Oktвvija”, kas gan nav
paрa Senka darbs, bet gan kвda viтa sekotвja. Tв ir vienоgв lоdz mums
nonвkusо traмзdija no romieрu dzоves. Vзsta par Neirona sievas Oktavijas
nogalinврanu pзc imperatora pavзles un Neirona apprecзрanos ar Popeju.
Viens no trim galvenajiem personвюiem traмзdijв ir pats Seneka. Viтa
traмзdiju siюeti un tзli ir aizgыti no grieнu mоtiem un grieнu (Euripоda,
Sofokla, Eshila) traмзdijвm, bet jauns ir siюetu un tзlu traktзjums. Viтa
traмзdijas sarakstоtas “jaunв stila” ietekmз, un tas ir pieтзmis dramatiska
siюeta attоstоbu un raksturu izstrвdi. Seneka saglabв monologus, dialogus,
kora partijas, kas iedala traмзdiju piecos cзlienos. Bet izmaina traмзdijas
struktыru, varoтu traktзjums, paрa termina “traмiskais” raksturu.
   Par labвko traмзdiju tiek uzskatоta “Mзdeja”, kurai par pamatu тemts
Eiripоda darbs. Traмзdija ir bez ievada, jo Seneka uzskata, ka lasоtвjam ir
zinвms mоts un darbojoрвs personas, kв arо finвls. Un viтa varone jau
sвkumв ir tвda, kвdai tai jвbыt beigвs. Jau sвkumв tв ir tзlota kв пaunв
burve, kas gatava jebkвdam noziegumam. Monologam seko kora aicinвjums, kurр
veltоts jaunlaulвtajiem - Jasonam un Krзusai - Korintas valdnieka Kreonta
meitai. Otrajв cзlienв Mзdeja runв par atriebоbu, taиu ne pret Jasonu, kuru
viтa grib saglabвt kв savu vоru, bet gan attiecоbв uz Krзusu un viтas tзvu.
Tad Mзdejas saruna ar Kreontu. Taиu Seneka Kreonts ir tipisks tirвns, bet
Mзdeja veikla advokвte. Mзdeja izlыdzas, lai netiktu izraidоta tыlоt, bet
dienu vзlвk. Treрajв cзlienв aukle raksturo atriebes pвrтemto Mзdeju. No
sarunas ar Jasonu Mзdeja saprot cik пoti viтр ir pieнзries bзrniem, un
treрo reizi ieskanas Mзdejas doma par atriebоbu. Koris dzied par Mзdejas -
mоlestоbв pieviltвs naida  spзku,  atgвdinot  argonautu  piemeklзjuрвs
nelaimes. Ceturtais cзliens sastвv tikai no diviem monologiem: vecв aukle
stвsta par tai, ka Mзdeja izlietodama daювdвs burves mвkslas, saindз
dвvanas un ar bзrniem nosыta tвs Krзusam un viтas tзvam. Piektajв cзlienв
ierodas sыtnis un paziтo ar abu nвvi. Seko garр Mзdejas monologs, kurв tв
izplвno turpinвjumu savai atriebоbai. Parвdвs doma par bзrnu nogalinврanu.
Bet Mзdejв nerisinвs iekрзjв cоna starp mвtes un pieviltвs sievas jыtвm,
mоlestоbu un naidu. Mзdeja nogalina vienu  dзlu.  Grieнu  traмзdijвs
slepkavоbas nerisinвjвs aiz skatuves, bet Seneka Mзdeja slepkavo  uz
skatuves. Satriecoрas ir traмзdijas beigas, kad ierodas Jasons un viтam
redzot Mзdeja uzkвpj uz jumts un acu priekрв nogalina otru dзlu. Pabeigusi
savu darbu Mзdeja uz Zvaigютaina pынa spвrniem aizlido debesоs. Seneka
“Mзdeja” ir vienkвrрвka. Vienkвrрota ir arо Mзdejas attieksme pret vоru.
Eiripida Mзdeja пauj izsekot saviem pвrdzоvojumiem, tad Seneka tзlo tikai
atriebes kвri. Tв rezultвtв tзls kпuvis vienkвrрots. Samazinвts darbojoрo
personu skaits, darbоba kпuvusi vienkвrрвka. Ро оpatnоba raksturоga visai
Seneka daiпradei. Viтр neizvirza problзmas, nerisina konfliktus. Viтр arо
savвs traмзdijвs paliek filozofs stoiнis, kas pasauli uztver kв akla
nepielыdzama likteтa izpausmi, kuram cilvзks var pretstatоt nesalauюamu
gara stingrоbu, gatavоbu vajadzоbas gadоjumв mirt. Cотas rezultвts Senekam
ir vienaldzоgs.
   Senekam pirmajв vietв ir рausmu siюeti, ar meюonоgiem kaisles,
izmisuma, iznоdзрanas alku tзlojumiem. Bieюi darbоba tiek risinвta uz
drыmas dabas ainas fona. Seneka tзli ir milzоga spзka un kaislоbu cilvзki.
Un tikai atseviрнвs momentos tie ir apveltоti ar maigвm jыtвm un tajos
brоюos atklвjas smalks psiholoмiskais tзlojums. Viтa varoтi neatklвj sevi
darbоbas gaitв, viтai jau sвkumв ir tвdi, kвdiem tiem jвbыt beigвs. Te nav
tзlu raksturu izaugsmes. Vienveidоgi ir personвюi. Ja tas ir valdnieks, tad
noteikti tirвns un blakus kвds cietзjs. kas ir gatavs panest visas
pвrestоbas. Un ja vajag arо mirt. Visi рie cietзji - vai tie ir pieauguрie
vai bзrni, ir apveltоti ar vienвdu domврanas, sprieрanas lоmeni. Viтi mazвk
pвrdzоvo paрi, bet vairвk stвsta par saviem  pвrdzоvojumiem.  Seneka
traмзdijas nav  domвtas  teвtriem  skatоtвjiem,  bet  gan  lasоtвjam,
klausоtвjam. Seneka зtika bija humвna un balstоjвs uz prвtu un ticоbu
cilvзka gara varenоbai.
   Prozas darbi
   1. Traktвti par morвli, filozofiskвm tзmвm
   “Par dzоves оslaicоbu”
   “Par laimоgu dzоvi”
   “Par dvзseles mieru”
   “Par юзlsirdоbu”
   “Par dusmвm”
   2. Literвrвs vзstules
   “Vзstules Lucоlijam” - visplaрвk izpauюas  Senekas  filozofiskie
uzskati.
   3.Mierinвjuma vзstules - konsolвcijas
   “Mierinвjums Helvijai”
   “Mierinвjums Polоbijam”
   “Mierinвjums Marciaji”
   Seneka pвrdomas saistвs ar garоgвs dzоves un praktiskвs morвles
jautвjumiem. Seneka ir stoiнu filozofijas “jaunвkв” perioda pвrstвvis un
viтu filozofija sastвv no: loмikas, fizikas, зtikas. Seneka оpaрi pievзrрas
зtikai. Un galvenais рajв mвcоbв - dzоvз saskaтв ar darbu. Tikums kв gribas
un darbоbas pareiza izpausme tiek pretstats baudai. Izdala иetrus tikumus:
   1) sapratne par labo un пauno;
   2) droрsirdоba - dvзseles stiprums;
   3) paрsavaldорanвs;
   4) taisnоba.
   Savos spriedumos bieюi vien nonвca pretrunвs. Viтa filozofiskais
uzdevums bija - iemвcоt dzоvot un iemвcоt mirt, sniegt iekрзju dvзseles
neatkarоbu un dvзseles mieru. Gandrоz nav pozitоvu laikmeta pвrstвvju
piemзru. Atklвj  sabiedrоbas  dzоves  trыkumus,  оstenоbu,  zemiskumu,
nabadzоbu. Atzоst visu cilvзku vienlоdzоbu. Vergs  var  iekрзji  bыt
neatkarоgвks, brоvвks un bagвtвks par savu saimnieku. Necieр pыli. Brоvs ir
tas, kurр ir garоgi bagвts. Tas, kurр nav sasniedzis gudrоbu vai netiecas
pзc tвs ir vergs. Cilvзku krietnu dara nevis izcelрanвs un  mantas
stвvoklis, bet gan dvзseles stвvoklis.
   Par Senekas ideвlu kпuva nevis republika, kuru vairs  nevarзja
atjaunot, bet taisnоga imperatora vara. Lоdzjыtоba: trыkums ir kritзrijs,
kas рнir labu valdnieku no tirвna. Seneka pauю savu riebumu pret tirвniju
un arо karavоra profesiju. Uzsver, ka mantkвrоba, greznоba samaitв cilvзku.
Рeit viтр nonвk pretrunв ar sevi, bet lai pretrunas mazinвtu starp morвles
principiem un to оstenoрanu, Seneka bieюi atsaucas uz cilvзka rakstura
vвjumu, uz to, ka visi cilvзki ir grзcоgi. Seneka noraidoрi izturas pret
reliмiju. Viтa un kristietоbas pasaules uzskati cilvзka un viтa spзju
vзrtзjumв ir diametrвli pretзji. Ja kristietоbai cilvзks ir vвja bыtne, tad
Seneka cilvзks var nostвties lоdzвs dievam.
   “Visa dzоve - gatavoрanвs nвvei”.
   Seneka par bзdвm saka: “Pвrmзrоgas bзdas ir pretdabiskas, viltоgas,
apkaunojoрas, tвm nav pamata”.
   Пoti labs darbs ir “Pвrнirboрanвs” (t.i. par “Iesvзtорanu muпнa
kвrtв”, нirbis - “tukрa galva”, muпнis). Savos filozofiskajos traktвtos maz
izmanto klasisko filozofiskв dialoga formu. Bieюi ir minзts adresвts runai,
bet tв nemaz nav konkrзta persona. Seneka labi izprata cilvзku iekрзjo
bыtоbu, daudzveidоbu. Viтр labi pвrvalda strоda un pierвdоjumu mвkslu.
Izmanto salоdzinвjumus no daювdвs dzоves jomam, daudz ir пoti spilgti un
tзlaini. Bauda - ir kaut kas zemisks, verdzisks, nevarоgs, nepastвvоgs, tвs
mвjoklis ir krogi, dzertuves. Tikumоbu var atrast templо, tв aizstвj mыrus,
tв ir putekпaina, tulznaina roku вda. Cilvзku kam uzbrukuрas bзdas Seneka
salоdzina ar kuмinieku vзtras laikв. Cilvзka dzоve - tв ir kara nometne.
   “Tam kas neko nedara, diena lieks gara.”
   “Ja gribi tikt mоlзts, - mоli”.
   “Griboрu liktenis ved - negriboрu - velk”.
        Rodas Appalonijs (295.g.p.m.з.- 215.g.p.m.з.)
   Dzimis Змiptз, Aleksandrijв, tur arо nodzоvojis lielвko mыюa daпu,
ieguvis vispusоgu izglоtоbu. Bijis Aleksandrijas bibliotзkas pвrzinis un
troтmantinieka Plotemaja III Eiergeta audzinвtвjs. Jau agri interesзjies
par klasisko grieнu literatыru un pats pievзrsies literвrajai darbоbai.
Literвram naidam pievienojвs personоgais konflikts ar skolotвju Kallimahu,
kas beidzвs ar to, ka Appolonijs atstвja Aleksandriju un apmetвs uz dzоvi
Rodas salв, no turienes arо cзlies viтa literвrais vвrds  -  Rodas
Appolinijs.
   Sarakstоjis darbus par Hзsiodu, Arhilahu, Kolofonas Antimahu. Tвpat
darbu “Pret Zзnodatu”. Bet nozоmоgвkais darbs ir “Argonautika”. Viтa
lielвkie darbi raksturo viтu kв “mвcоtu” dzejnieku, dzejnieku - zinвtnieku.
“Argaonautikas” raрanвs pamatв ir Appolonija strоds ar savu skolotвju
Kallimahu, jo tas negatоvi izturзjвs pret mзмinвjumu atjaunot varoтeposu
tradоcijas. Viтр uzskatоja, ka varoтeposi ir novecojuрi, bet kв pierвdоjumu
pretзjam Appolonijs saraksta “Argonautiku”. Tвs pamatв ir slavenais mоts
par argonautu braucienu pзc zelta aunвdas. Tam raksturоga оsa, nevainojama
dzejas forma. Par savu darbu tika пoti asi kritizзts no Kallimaha puses un
ir spiests doties trimdв. Apmetas uz dzоvi Rodas salв un dзvз sevi роs
jaunвs dzоves vietas vвrdв. Appolonijs izsmзja Kallimahu  epigrammвs,
savukвrt tas sarakstоja ironisku darbu “Ibiss”. “Argonautika”  tajв laikв
cieta neveiksmi, jo Appolonijs bija sev nospraudis neiespзjamu mзrнi -
savienot рajв darbв varoтeposu un hellзnisma literatыras pamatprincipus.
   “Argonautika”
   Arhamзnв valdоja Atamants. No mвkoтu dieves Nefeles tam bija divi
bзrni - Helle un Frikss. Atamants atstвja Nefeli un apprecзja Оno, kura
neieredzзja vоra bзrnus un gribзja tos pazudinвt. Viтa liek apsзt laukus ar
sakaltuрвm sзklвm, kas neizdоgt un tвdзп iestвjas bads. Atamants  lыdz
padomu pie Delfu Orвkula, bet pзc Оno pavзles sыtтi paziтo, ka Orвkuls liek
sыtоt Friksu, lai to upurзtu dieviem. Atamants ir spiests iekrist. Tad
atlido Nefeles zeltvilnas auns aizved Helli un Friksu uz ziemeпiem.
Lidojuma laikв Helle iekrоt jыrв, bet auns nolaiюas Kalhidв, kur mоt Aiзts
saules dieva dзls. Viтр uzтem Friksu pilо, audzina, apprecina ar savu meitu
Halkiapi. Aunu upurз Zevam, bet aunвdu pakar Oreja svзtbirzз, kur to sargв
milzоgs pынis.
   Ziтas par aunвdu izplatоjвs visв Grieнijв. Frikss un  Atamanta
pзcnвcзji ziтo, ka viтa labklвjоba ir atkarоga no aunвdas. Atamanta brвlis
uzceп Iolkas pilsзtu, kur pзc viтa nвves valda Aisens, bet viтa brвlis
Pelijs atтem troni. Kad Aisena dзls Jвsons izaug, viтр pieprasa, lai Pelijs
atkвpjas no troтa. Pelijs sola to darоt tikai tad, kad bыs atvesta zelta
aunвda, jo cer, ka Jвsons aizies bojв. Jвsons ar Atзnas palоdzоbu uzbыvз
kuмi “Argo”, sapulcina diювkos varoтus sev par ceпabiedriem (Hзrakls,
Kastors, Orfejs, visi varoтi tiek aprakstоti, tвpat viтu izcelрanos). Рie
varoтi tiek nosaukti par argonautiem. Viтiem palоdz - Hзra,  Atзna,
Apollons. Hзra izmanto Jвsonu, lai atriebtos Pelijam. Atзna grib palоdzзt
kuмim ceпв. Apollons grib palоdzзt sakarв ar seniem priekрstatiem par
Apollonu kв saules dievu un zelta aunвdu kв saules simbolu.
   Jвsons atрнiras no varoтiem ar savu fizisko skaistumu. Viтр ir
argonautu vadonis, bet Hзrakls ir pвrвks. Kad kuмis dodas jыrв Jвsons ir
nomвkts. Orfejs kitвras pavadоjumв dzied par olimpa valdniekiem. Tad tiek
aprakstоta pastврanвs Lamenas salв, kur dzоvo tikai sievietes, kas ir
pametuрas savus vоrus to neuzticоbas dзп. Visur valda prieks. Jвsons iemоl
Lamenas salas valdnieci Hipsipili. Tikai Hзrakla pвrmetumi liek argonautiem
atkal doties ceпв. Tвlвk viтi ierodas Kizikas pussalв un tur cоnвs ar
seрrocоgajiem milюiem. Mоsijв Hзlu meюa nimfas ierauj avotв. Hзrakls dodas
viтu meklзt, bet argonauti aizbrauc bez viтa, jo tв ir Zeva griba.
   Daudz ir dabas, мeogrвfijas un etnogrвfijas aprakstu, uz tв fona
izceпas emocionвlas epizodes. Zevs Fзnejam atтзmis redzi un uzsыtоjis
harpijas, kas viтam atтem зdienu. Argonauti tвs padzen un pareмis pareмo
argonautiem nвkotni. Tos gaida ilgs ceпр. Kolhоdв tiem varзs palоdzзt tikai
Afrodоte. Pareмojums ir пoti garр (100 rindas) Argonautiem nвkas cоnоties
arо ar jыras stihiju. Te palоdz Atзna. Tвlвk dominзjoрв ir mоlestоba.
Treрajв daпв darbоba risinвs gan uz zemes, gan Olimpв. Argonauti ir
ieraduрies Kolhоdв un Hзra un Atзna apsprieюas kв palоdzзt Jвsonam un lыdz
Afrodоtes atbalstu. Viтa labprвt palоdzзtu, bet tas nav viтas spзkos, jo
jвrunв ar paрu Erotu. Afrodоte ir Erota mвte. Erots negrib palоdzзt, bet
kad viтam piesola sen kвrotu rotaпlietu viтр ieрauj Mзdejai bultu tieрi
sirdо, Ar to palоdzоba beidzas. Kad argonauti ierodas Aiзta pilо un lыdz
aunвdu, Aiзts liek tiem pildоt neiespзjamus uzdevumus, jo cer, ka Jвsons
tos pildot ies bojв.
   Argonauti lыdz palоdzоbu Mзdejai. Jвsona un Mзdejas tikрanвs notiek
pie Hekates tempпa. Mзdeja pamвca Jвsonu kв uzvarзt. Jвsons izpilda Aiзta
noteikumus, bet saprot, ka tas labprвtоgi nedos aunвdu un to slepus paтem.
Aiзts sarоko pakaпdzорanos. Mзdeja grib bзgt ar Jвsonu uz Grieнiju, bet to
nevada mоlestоba, viтa ir citвda - пauna burve. Tiek nogalinвts Apsirts un
tas izraisa Zeva dusmas. Jвsons un Mзdeja nevar doties ceпв вtrвk pirms tos
nav рноstоjusi Kirke. Atpakaп ceпр ir pa tвm vietв, kas aprakstоts Odisejв
(Skillu, Haribadu, Sirзnu salu). Ierodas kolhоdieрi un prasa izdot Mзdeju,
Jвsons un Mзdeja salaulвjas, lai Medejai nav jвatgrieюas Kolhоdв. Bet
laulоba nav laimоga. Atpakaпceпв argonauti nonвk Вfrikas tuksnesо, nonвk
Kзtв, kur uzvar milzi Talasu, cотв ar ыdens stihiju no kuras izglвbj
Apollons un Atgrieюas Egirs salв.
   Daiпrades оpatnоbas:
   1. Mitoloмiskв materiвla lоdzоba Homзra un Appolonija eposos.
   2. Bagвtоgs mitoloмisks materiвls.
   3. izmanto reti sastopamus mоtu variantus.
   4. Dievu tзlojumi - paralзles ar hellзnisma valdnieka kultu.
   5. Dievi no cilvзkiem ir atsveрinвti. Tie liekas daudz bвlвki
salоdzinot ar Homзra dieviem.
   6. Sadzоviski piezemзtas ainas.
   7. Racionвla, skeptiska attieksmes pret naivu ticоbu mоtam.
   Appolonija intereрu centrв ir мeogrвfija un mitoloмija. Viтр skaidro
vietu nosaukumus, apraksta upes, salu novietojumus. Viтa valoda  ir
arhaizзda. izmantojis izteicienus un vвrdus, kas raksturоgi episkajam
stilam. Salоdzinвjumu sfзrв Appolonijs ir lоdzоgs Homзram. Viтр salоdzina
cilvзkus ar dzоvniekiem augiem, ыdeтiem, dabas stihijвm. Bieюi vien ar
kokiem. Cilvзku balsis ir kв vзju auri. Tomзr Appolonija salоdzinвjums ir
plaрвks. Viтр salоdzina cilvзka dvзseles stвvokli ar ziediem. Appolonija
salоdzinвjums ar uguni ir saistоts ar cilvзka emocionвlo pasauli  -
mоlestоba ir lоdzоga ugunij. Salоdzinвjumi ir lоdzeklis kв  savienot
varoтeposu ar sava laika literatыras prasоbвm, kв arо kompozicionвlas
vienotоbas lоdzeklis. Tвpat tie palоdz izprast varoтu dvзseles stвvokli,
palielina iekрзjo spriegumu un veido notikumu kompozicionвlo saikni.
         Kallimahs (ap 310.g.p.m.з.-240.g.p.m.з.)
   Dzimis Kirзnз ievзrojamu aristokrвtu мimenз. Ieguvis literвru un
filozofisku izglоtоbu Atзnвs. Strвdвjis par skolotвju, bet vзlвk par
Aleksandrijas bibliotзkas vadоtвju. Рajв laikв pievзrрas arо zinвtniskiem
pзtоjumiem literatыras jomв. Darbв “Tabulas” (120 grвmatas) Kallimahs devis
pirmo grieнu literatыras bibliogrвfisku apskatu. Rakstоja epigrammu himnas,
elзмijas, epоliju, kв arо zinвtniskus apcerзjumus. Saglabвjuрas tikai seрas
himnas un 64 epigrammas. Atrasti 800 Kallimahu darbu fragmenti, kuri dod
priekрstatu par viтa zuduрajiem darbiem. Kallimaha  himnas nav priekр
svinоgiem, reliмiskiem svзtkiem, tajвs nav patosa, svinоguma un reliмiskв
rituвla elementu. Viтa himnas iz mazas miniatыras ar mitoloмisku siюetu.
Tajвs ir gan reвlвs dzоve tзlojums, gan arо politiski jautвjumi.
   Epigrammas tematika - mоlestоba, draudzоba, literвrв polemika.
   Ievзrojamвkais darbs - “Cзloтi” - vзstоjoрu elзмiju krвjums  4
grвmatвs. tajвs apkopoti nostвsti par daювdu svзtku, rituвlu, nosaukumu
izcelрanos. Krвjuma noslзgumв ir epоlijs “Berenоkes matu sproga”, bet par
darba saturu var spriest pзc epоlija “Hekale”, kur stвstоts par “Herkaliju”
svзtku dibinврanu.
   Aizstвvзdams maza forma dzeju, Kallimahs apkaroja lielo  eposu,
ciklisko poзmu, kas nepadodas izsmalcinвtais apdarei. Kallimahs saprata, ka
izsmalcinвtоbai, lielu ideju nenoslogotai aleksandrieрu dzejai mazвs formвs
bija vairвk piemзrotas.
   “Berenоkas matu sproga”
   Atdzejos Katulls. Sacerзts par godu tam, ka Змiptes  valdnieka
Ptolomeja Evergeta sieva Berenоke ziedojusi savu matu sprogu dieviem,
lыgdama, lai viтas virs atgrieztos no kara. Matu sproga no altвra pazudusi.
Galma astronauts tai paрв laikв pie debesоm atklвjis jaunu zvaigznвju un
atzinis, ka Berenоkes matu sproga pвrvзrsta zvaigznвjв.
   Par notikuрo vзstо pati matu sproga, kas nonвkusi pie debesоm
pвrvзrsta par zvaigznвju. Viтa stвsta par lielajвm Berenоkes skumjвm par
vоru un no raudврanas zeltainв matu sproga bija gluюi mitra. Sproga stвsta
par to cik viтai юзl bijis рнirties no Berenоkes zeltainвs galvas, par to
kв viтa nonвk pie Venзras un par savu pвrvзrрanos un likteni starp pвrзjв
zvaigznзm. Sproga noюзlo savu pвrvзrрanos un vзlas bыt atkal pie Berenоkes
- bыt valdnieces matu sproga.
   Himna Zevam
   Tajв stвstоts par Zeva dzimрanu. Par to kв tas piedzimis Parasijв
Rejai. Kad tas piedzimis Reja to nomazgвjusi, ievоstоjusi autiтos un
atdevusi Nedai, lai tв viтu aiznestu kalnos un audzinвtu lielu. Neda -
vecвkв no nimfвm, kas bija klвt Zeva dzimрanas brоdо. Viтai par godu to
upi, kurв nomazgвja Zevu nosauca par Nedu. Tвlвk stвstоts par Zeva laimоgo
bзrnоbu, par to kв tas tika aprыpзts. Tвlвk stвstоts kв Zevs ieceп sev
kareivjus, kas kпыst par varoтiem. Par Zeva milzоgo varu pвr cilvзkiem.
   “Dod mantu un tikumu пaudоm!
   Vai gan bez tikuma manta var cilvзkus laimоgus darоt?
   Vai pat tik tikumus bez mantas?
   Dod tikumu, laimi mums visiem!”
          Teokrits (310.g.p.m.з.-250.g.p.m.з.)
   Dzimis Sirakыzвs, ilgu laiku dzоvojis Kosas salв. Viтa talanta
attоstоbu sekmзja dzejnieki Filзts, Asklepiвds un Leonоds. Ap 270 gadu
pвrceпas uz dzоvi Aleksandrijв. Viтр ir “mazвs formas” dzejnieks. Rakstоja
idilles, epigrammas, epоlijus, enkomijus. Saglabвjuрas 30 idilles un 26
epigrammas. Viтр ir bukoliskвs dzejas pвrstвvis. Un рis dzejas galvenв
iezоmз - lauku dzоves idializвcija, uz роs dzejas pamatiem Teokrits veidoja
literвro юanru - idilli. Idilles - neliela aina no laucinieku un vienkвrрo
pilsзtnieku dzоves. teokrita idillзm ir pa daпai stвstоjuma, pa daпai
dramatiska dialoga forma. Raksturоgs arо apdziedврanas moments. Mоlestоbas
tзma ir dominзjoрв. Bieюi dabas tзlojums ir fons darbоbas risinвjumam.
Izmantojot mitoloмiskus siюetus Teokrits ienes pats savu traktзjumu (stвsta
par Hзrakla un Hзlas draudzоbu), par nelaimоgi iemоlзjuрos  ciklopu.
Teokrita daiпrades sekotвji - Vergоlijs, Moshs, Bions.
   1.idille
   Tajв ir daudz folkloras, tв ir dziesma par ganu, kurр ir iemоlзjies un
jыtas nomвkts savas mоlestоbas dзп, jo negrib pakпauties mоlestоbas varai.
Viтр neprot mоlзt, jo pats Erots ir iekalis viтu vaювs. Savas mоlestоbas
dзп viтр mirst.
   4.idille
   Ganu saruna. Viтi ir brоvi cilvзki - Bats un Koridons. Koridons gana
Egona govis, jo tas ir devies uz Olimpiskajвm spзlзm lоdzi atlзtam Milonam,
bet Korinda darbu pieskata Egona vecais tзvs. Bats satiek Korindu un
izpraртв par pзdзjiem notikumiem. Рajв sarunв labi parвdв Korinda un Bata
raksturi. Korinds - labsirdоgs, lзtticоgs, naivs, bet Bats - ziтkвrоgs un
ironisks.
   6.idille
   Divi gani Dafnоds un Damoits skaistв  vasaras  dienв  sacenрas
dziedврanв. Dziesmu tзma ir viena - par Plifзma nelaimоgo mоlestоbu pret it
kв vienaldzоgo nimfu Galateju. Dafnоds dzied Polifзmam labvзпa vвrdв, bet
Daimonts it kв paрa Plifзma vвrdв.
   15.idille
   Tв ir viena no slavenвkajвm Teokrita idillзm - Sirakыzietes jeb
sievietes Adonоda svзtkos.
   Attзlota dzоves aina, ar reвlistiskiem cilvзka raksturiem, viтu
interesзm. Lоdzвs sadzоviskajвm ainвm doti arо reliмiski elementi. Idille
slavз Змiptes valdnieka Ptolomeja Filadelfa devоgumu.
   Sarunвjas divas draudzenes Gorgo un Praksinoja par to, ka nedrоkst
runвt slikti par savu tuvвko bзrna klвtbыtnз. Uzsvзrts, ka  cilvзks
cenрoties var panвkt visu. Sоki apraksta kв draudzenes poрas uz pili, kur
notiek kвzas. Idille beidzas ar пoti sadzоvisku ainu, kur Gorgo jвdodas
mвjas taisоt Dioklоdam pusdienas.
           Longs (apmзram 2. vai 3.gs.m.з.)
   Nav droрu ziтu, bet tiek uzskatоts par romвna “Dafnоds un Hloja”
autoru. Romвns ieтem izcilu un atseviрнu vietu sengrieнu romвna юanrв.
Siюeta skaidrоba, kompozоcijas skaidrоba, tas paceп pвri ро юanra citiem
sacerзjumiem, jo citiem ir raksturоgs samezglots siюets, daювdu notikumu un
piedzоvojumu pвrmзrоba. Longa prozas darbam piemоt оpaрs ritms un poзtisks
krвртums. Romвnв attзlota divu jaunieрu mоlestоba, kas Erota rosinвta
pamazвm pвrvзrрas no neapzinвtas ilgu tieksmes lоdz kaislоgвm jыtвm.
   Dafnоds un Hloja
   Abus jaunieрus vecвki kвdreiz bija pametuрi un jaunieрi izaug ganu
vidы. Abi vзl ir gandrоz bзrni, kad jau iemоlas viens otrв, viтiem vзl
jвuzzina, kas ir mоlestоba. mоlas ilgu augрana tiek parвdоta paralзli
dabai, tв tiek saskaтota ar dabas parвdоbвm. romвnв tiek aprakstоta Hlojs
nolaupорana un gыsts, kuмa bojвeja. Romвna beigвs jaunieрi satiekвs ar
saviem bagвtajiem vecвkiem, tie viтus pazоst, noюзlo savu agrвko rоcоbu  un
rоko kвzas saviem bзrniem.
            Platona (427. – 347. g.p.m.з.)
   Ceпojumos pa Dienviditвliju un Sicоliju Platons  iepazоstas  ar
pitagorieрu mвcоbu un vairвkkвrt nesekmоgi centies realizзt dzоvз savas
ideвlвs valsts iekвrtas idejas. Ap 387.gadu p.m.з. Platons nodibinвja savu
filozofisko skolu - Akadзmiju, kas turpinвja darboties vзl ilgi pзc Platona
nвves, lоdz pat m.з. 6 gs. Platons bija ideвlists (vвrds “ideвlists” cзlies
no Platona pamatuzskatiem par ideju pasauli iepretо jutekliskajai) savos
meklзjumos un uzskatos. Arо viтa uzskati par cilvзku  kopumв,  viтa
psihiskajiem procesiem un stвvokпiem ir cieрi saistоti ar augstвkвs ideju
pasaules pastвvзрanu.
   Platona зtika vairвk ir orientзta uz ideвlas, pilnоgas cilvзku kopоbas
radорanu, nevis uz atseviрнas  personоbas  audzinврanu.  Viтр  nebija
individuвlists, bet gan sociвlists, kuram galvenais ir izveidot vislabвko,
pзc mыsdienu uzskatiem pat mazliet dieviрнu, valsts iekвrtu, kur katrai
cilvзku grupai ir savs konkrзts uzdevums.
   Cilvзkus viтр iedalоja 3 grupвs. Pirmвs grupas cilvзki ir valdоtвji,
viedie, filozofi. Viтi ir taisnоgi, godоgi, patiesi un atturоgi, viтi
tiecas izprast visu skaisto un ideju pasauli. Tвlвk nвk cilvзki, kuru
raksturоgвkвs оpaроbas ir droрsirdоba, vоriрноba, pienвkuma apziтa, tвdзп
Platons tiem iedalоja kareivju un sargu uzdevumu. Bet treрв cilvзku grupa
miesiski ir pвrвk piesaistоta fiziskajai pasaulei, tвdзп tiem jвnodarbojas
ar fizisko darbu – jвkпыst par zemniekiem, amatniekiem un jвnodroрina
valsts materiвlв eksistence. Tв kв pirmвs un otrвs grupas rokвs atrodas
visa likumdoрanas un cilvзktiesоbu vara, viтi nedrоkst bыt savtоgi un
materiвli ieinteresзti, lоdz ar to viтi nedrоkst precзties. Abвm grupвm ir
jвdzоvo kв vienai lielai мimenei. Рo ideвlistisko un pat grieнu valstоs
neiespзjamo sadalоjumu Platons izvirzоja kв vienоgo  pilnоgas  valsts
pastвvзрanas noteikumu, bet pilnоga valsts ir nepiecieрama, lai izaudzinвtu
pilnоgus cilvзkus.
   Platonam eksistз divas pasaules, kas ir pilnоgi atdalоtas un atрнirоgi
raksturojamas. Viena ir lietu pasaule, kas ir vienmзr mainоga gan laikв,
gan telpв, saistоta ar raрanos un zuрanu, tв ir sajыtama ar maтu orgвniem.
Otra ir ideju pasaule – tв nosaka jutekliskвs pasaules esamоbu, tв ir
nemainоga, pastвvоga un neuztverama. Ideju pasauli var aptvert tikai garв.
Tikai lietu idejas ir оstas nevis paрas lietas, tвdзп tikai idejas ir
izziтas vзrtas, jo satur sevо lietu nemainоgo bыtоbu.
   Platons cilvзkв izdala nemirstоgu dvзseli un mirstоgu нermeni. Dvзsele
ir pielоdzinвta idejвm, un tв kв tвs eksistз pirms jutekliskвm lietвm, tad
tвs ir vienotas un nedalвmas. Arо dvзsele kв ideju zinврana eksistз pirms
cilvзka un ir nedalвma un nemirstоga. Нermenо ir daudz matзrijas, lоdz ar
to tas ir dalвms un mirstоgs. Bыtоbв нermenis cilvзka eksistencз ir kas
nicinвms un nosodвms, pat iemieso visu пauno, tas kalpo tikai kв cietums
dvзselei, no kura tai jвatbrоvojas. Lai to izdarоtu, dvзselei jвattоras,
jвapspieю jutekliskвs tieksmes, jвtiecas pзc augstвkвs patiesоbas. Tвdв
veidв cilvзks kпыst pilnоgs.
   Platons, skaidrojot dvзseli, izmanto lоdzоbu ar pajыgu, kur kuиieris
ir prвts, viens no zirgiem ir jutekliskвs iekвres, bet otrs – saprвtоgв
griba. Viens zirgs tiecas vilkt dvзseli, bet otram tuvвka рнiet zeme, lоdz
ar to izvзrрas cотa dvзselз, kas ir mыюоgв cilvзces problзma – dvзsele ir
iekalta mыюоgв spriegumв.
   Platons bija reinkarnвcijas atbalstоtвjs un uzskatоja, ka tikai pзc
vairвkkвrtзjas iemiesoрanвs, kad dvзsele attоrijusies jau vairвkвs pakвpзs
tв kпыst dieviрнa, paceпas augstвk pie ideju pasaules durvоm un zыd iekрзjв
pretruna, rodas harmonija un saskaтa virzоbв uz augstвko punktu – ideju
pasauli. Bet katrв nвkoрajв dzоvз dvзsele pвrdzimst vai nu cilvзkв vai
dzоvniekв, atkarоbв no tв cik tikumоga tв bijusi iepriekрзjв dzоvз. Ar
tikumоbu рeit jвsaprot, kura dvзseles daпa cilvзka dzоvз bija visaktоvвkв.
Platons dvзseli iedalоja 3. daпвs. Saprвtоgвs dvзseles daпas jeb prвta
augstвkais tikums ir gudrоba. Ar рo dvзseles daпu cilvзks apsver savu
rоcоbu, izglоtojas un vadвs pзc augstвkiem tikumоbas un зtikas principiem.
Otrв dvзseles daпa ir afektоvв jeb emocionвlв, kuras augstвkais tikums ir
droрsirdоba – ar роs dvзseles daпas atbalstu cilvзks izjыt un izrвda
emocijas, ir spзjоgs uz lоdzjыtоbu, sirsnоbu, naidu, dusmвm, uzupurзрanos
u.t.t. Bet treрв ir zemвkв – jutekliskв dvзseles daпa, kas ir vienвda gan
cilvзkiem, gan dzоvniekiem un augiem. Tв ir atbildоga par jutekliskвm
iekвrзm un baudвm, нermeтa fizisko vajadzоbu apmierinврanu. Рвs dvзseles
daпas augstвkais tikums ir paрsavaldорanвs, atturоba. Katrв cilvзkв ir
visas trоs augstвk minзtвs daпas, bet daюos, kвdas daпas pвrsvars ir
lielвks.
Vissvarоgвkв dvзseles funkcija ir izziтa, jo izziтa cilvзku noved pie
pilnоbas. Izziтa Platonam ir mвcоba par atturзрanos jeb “anamnesis”.
Jebkura izziтa ir dvзseles atmiтas par ideju pasauli, kurв tв mita pirms
iemвjoja cilvзkв. Ideju pasaule ir visa sвkums, jutekliskвs pasaules pamats
un dvзseles pirmavots.
   Тemot vзrв izziтas veidus, Platons izdalоja 2 veidu iespзjamos ceпus,
kвdos cilvзks var nodzоvot savu dzоvi. Pirmв ir izziтas dzоve, kurв cilvзks
par augstвko mзrнi uzskata izzinвt patiesоbu, un tвda dzоve ir laba pati no
sevis, jo iemieso platoniskв filozofiskв uzskata kulminвcijas punktu,
cilvзka ideвlo ceпu. Otrв ir darbоgв dzоve, kas gan nenozоmз, ka cilvзks
dara visu, kas ienвk prвtв, nevзrtзjot izdarоtв пaunumu vai labumu,
derоgumu, bet gan saprвtоgas gribas ietekmзts virza darbоgo нermeni uz
iecerзto mзrнi. Рвda dzоve ir laba tвdзп, ka nepiecieрama.
   Platona mоlestоba ir mоlestоba uz idejвm, to pasaules pilnоba vienоgв
dod mоlestоbai attaisnojumu un augstвko ideju. Protams, Platons, neizslзdz
arо cilvзku mоlestоbu, tв pat ir оpaрi veicinвma, tikai viтр to izprot
citвdi, kontekstв ar augsto ideju mоlestоbu. Platoniskв mоlestоba meklз
tikai dieviрнo, tв atпauj mоlзt tikai pilnоbu un ideвlu, mоlзt ar spзcоgu
gara un dvзseles tieksmi. Izslвpuрo tв nedzirdо, izsalkuрo nepaзdina un
neglоto nenoglвsta, jo cilvзks viтam  nav  paрvзrtоba,  tikai  ideju
iemiesotвjs un atturоgais skaistuma un pilnоbas pielыdzзjs. Tikai tв
mоlestоba, kas ved uz ideju, ir svзtоga un оstena, tв ir cilvзka cienоga,
bet ne mоlestоba uz lietвm vai cilvзkiem, kuri ir gaistoрi un nepastвvоgi.
Platons vienmзr domвja, ka mоlзt cilvзka skaistumu nav vзrts, lai gan lоdz
zinвmam laikam tas ir aizrautоgi un jauki, jo skaistums ar laiku zыd un
paliek tukрums. Arо platoniskв mоlestоba nav izprotama tвdв veidв, kв tas
ieviesies mыsu leksikв, jo Platons pats рвdu jзdzienu neieviesa. Tв nav
fiziskвs mоlestоbas nobeigums, bet gan tieрi mоlestоba uz idejвm, uz
augstвko patiesоbu, kurai viss dzоvnieciskais un jutekliskais ir sveрs.
Dieva Erota augsto spзku un varu Platons ir atklвjis daudzos “dialogos”,
bet jo оpaрi dialogв “Dzоres”.
   “Bet kas gan tad notiktu, ja tu bыtu skatоjies vistоrвko daili un
tikai to bez cilvзka нermeтa un miesas, bez cilvзku rotвm un krвртuma,
skatoties tikai рo mыюоgo, dieviрнo daili. Vai tu vзl domвtu, ka ро dzоve
ir nicinвma, ja vari uz dieviрнo raudzоties un tajв kavзties? Vai tu nebыtu
pвrliecinвts, ka tikai vзrojot tв, kв tas vajadzоgs, skaisto var radоt
nevis patiesв зna, bet paрu patieso, jo tu vairs neesi pievзrsies зnai, bet
оstenоbai.”
   Viens no nozоmоgвkajiem dialogiem ir “Valsts”.
   Galvenais рajв dialogв ir ideвlвs valsts uzbыves  principi  un
filozofiskais pamatojums. Pвrrunвjot ideoloмijas jautвjumu ideвlajв valsts
iekвrtв, sarunas dalоbnieki pieskaras literatыrai.
   Pзc Platona domвm mвksla, bыdama reвlвs pasaules atdarinвjums ir пoti
tвlu no lietu patiesвs bыtоbas atklврanas, patiesоbu ar atdarinврanas
lоdzekпiem nevarot nedz apjaust, nedz attзlot. Platons nenoliedz mвkslas
iedarbоbas spзku, taиu vienоgais uzdevums, ko mвkslai un arо literatыrai
Platons izvirza ir audzinвt pilsoтus ar cildeniem paraugiem. Vajadzоgs
stingras atlases princips  literatыras  sacerзjumu  izvзlз  izglоtоbas
vajadzоbвm.
         Marks Tulijs Cicerons (106.-43.g.p.m.з.)
   Cicerons bija politisks darbinieks un lielisks rakstnieks, pзdзjais
ievзrojamais Romas republikas ideologs, kas tвs iekвrtu pamatoja ar grieнu
politiskajвm teorijвm. Lоdz mыsdienвm saglabвjuрвs 58  runas,  virkne
retorikas un filozofisko traktвtu, 800 vзstules. Dzimis 106.gada 3.janvвrо
p.m.з. latотu pilsзtв Arpinв un ir cзlies no jвtnieku aprindвm. Viтa
vecвkiem bija sakar galvaspilsзtв, viтu draugu lokв bija tolaik pazоstamie
oratori Antonija un Krass. Vecвki vзlзdamies dot labu izglоtоbu abiem
dзliem - Markam un Kvintam pвrcзlвs uz dzоvi Romв. Skolв Cicerons apguva
grieнu klasisko literatыru. Scevola Paneteja iespaidв sвk interesзties par
filozofiju. Cicerons vingrinвjвs runu sastвdорanв grieнu un latотu valodв,
sacerзja poзmas, tulkoja no grieнu valodas prozв un dzejв.
   Ar daiпrunоbu nenвcвs nodarboties, jo 80.gadu sвkumв iekрзjo juku dзп
tiesas nedarbojвs, bet advokвta darbоbu uzsвka 80.gadu beigвs. Leils
Cicerona panвkums bija Seksta Roscija aizstвvзрanas runai,  bet  pзc
drosmоgвs uzstврanвs Roscija lietв, kur viтр neaizskarot personоgi paрu
diktatoru Sullu, bet kritizзjot Sullas reюоmu, palikрana Romв  kпuva
bоstama. Kopв ar brвli Kvinu dodas ilgstoрв ceпojumв pa Grieнiju un
Mazaziju. Lielu ietekmi uz viтu atstвja Atзnas un Rodosas salв pavadоtais
laiks.
   79.gadв atgrieюas Romв un kпыst plaрi pazоstams un lоdzko sasniedza
laikв noteikto vecumu, lai varзtu kпыt par valsts amatpersonu, viтu рajos
amatos arо ievзlзja.
   71.gada beigвs sвkвs prвva pret Verresu, Cicerons uzтemas apsыdzоbas
uzturзрanu, lai gan Cicerons jau pirmвs sesijas kвrtв pierвdоja Verresa
vainu, Cicerons publicзja savus materiвlus kв piecas runas pret Varresu.
   66.gadв Cicerons uzstвjas ar savu pirmo politisko runu par pilnvaru
pieрнirрanu Pompejam, lai pabeigtu karu Mazazijв.
   63.gadв kпыst par konsulu, atklвj Katelоna sazvзrestоbu un saтem
“tзvijas tзva” nosaukumu. Рajв laikв top poзmas “Par manu konsultu”, “ Par
manu laiku”, un иetras runas pret Katelоnu.
   58.gadв Cicerons dodas trimdв, jo vajв Katelоnas piekritзji (Pompejs,
Cezars, Krass). Sвkas depresija. Raksta darbus par morвli, зtiku. 55.gadв
top lielais dialogs “Orators”, bet 54.gadв sвk rakstоt traktвtu “Par
valsti”, kurв cildina Romas valsts iekвrtu un apskata tвs pagrimuma
iemeslus. рo traktвtu uzdroрinвs publicзt tikai 51.gadв.
   Cicerons noslзdzвs no aktоvвs sabiedriskвs dzоves un dzоvodams te
savвs mвjвs, te pie sava drauga Atika, pievзrрas filozofijai. Cicerons sev
nosprauda mзrнi popularizзt sabiedrоbai grieнu filozofiju. Samзrв neilgв
laikв (33 mзneрos) Cicerons bija pabeidzis lielвko daпu savu filozofisko
sacerзjumu, to vidu “Hortenzijs” (lоdz mыsdienвm nav saglabвjies, bet
senatnз tam bija liels iespaids, ar to sвkвs traktвtu sзrija), “Par labв un
пaunв robeювm”, “Par dievu dabu”.
   Pirmвm kвrtвm Cicerons uzskatоja par pienвkumu uzrakstоt traktвtu
filozofijas aizstвvзрanai, kas bija pretrunв ar romieрu uzskatiem. Traktвtв
“Hortenzijs” Cicerons aizstвv savu pвrliecоbu un vзlзрanos nodarboties ar
filozofisko apcerзрanu, jo Ciceronam bija sevi jвattaisno romieрu acоs.
Viтр bija sabiedriski politiskais darbinieks, kurр bija atklвjis Katelоna
sazvзrestоbu, bet tagad vзlзjвs nodarboties ar filozofiju.
   Traktвtв “Par dievu dabu” Cicerons atspзko epikыrieрu un stoiнu
argumentus par dievu esamоbu, bet saviem sacerзjumiem dod nevis ateistisku,
bet gan agnosticisku formulзjumu - neskatoties uz to, vai ir dievi vai nav,
bet valsts reliмiju nepiecieрams aizsargвt.
   51.gadв Ciceronu nosыta par prokonsulu uz Kilkija provinci, saтem goda
titulu - “imepratoru” par lielajiem panвkumiem karв pвr kalnu ciltоm.
   50.gadв Cicerons atgrieюas Itвlijв pilsoтu kara priekрvakarв. Dodas uz
Grieнiju pie Pompeja, bet 48.gadв sakauj Pompeju un Cicerons dodas atpakaп
uz Itвliju un izlоgst ar Cзzaru. Par vienu no Cicerona draugiem kпыst
Bruts, vзlвkais Cзzara slepkava. Pзc Cзzara nogalinврanas 44.gadв Ciceronam
atkal sвkas aktоvs politiskais darbоbas laiks un sekmоgi cоnвs pret
Antoniju, kurр sevi uzskata par  Cзzara  pзcteci.  Cотas  literвrais
piemineklis pret Antoniju ir palikuрas “Filipikas”, tajвs ir 14 runas.
   Oktaviвns izlоga ar Antoniju un noslзdza savienоbu. 43.gada 7.decembrо
Antonija aмenti notvзra Ciceronu un viтu nogalinвja, Antonijs pavзlзja
nocirsto Cicerona galvu uzstвdоt Romas foruma oratoru tribоnз.
               Informвcijas avoti

   Platons “Menons. Dzоres” - Zvaigzne ABC, 1980.gads

   A.Vorobjovs “Psiholoмijas vзsture” - Rоga, 1998.gads

   Sengrieнu literatыras antoloмija - Rоga, Zvaigzne, 1990.gads

   I.Tronskis - Antоkвs literatыras vзsture - Latvijas valsts
izdevniecоba, Rоga, 1954.gads

   A.Rubenis - Romas kultыra - “Svзtdienas Rоts”, 1993.gads

   A.Rubenis - Senвs Grieнijas dzоve un kultыra - Rоga, “Zvaigzne”,
1994.gads

   Kыle M., Kыlis R. - “Filosofija” - apgвds “Burtnieks”, 1996.

   P.J.Anstrats, - “Civilizвcijas vзsture” R., “Karogs” - 1995., 153.lpp.

   I.Нзniтр - Seno laiku vзsture II – Zvaigzne ABC, 1994.gads

   Metodisks lоdzeklis - Seno laiku vзsture 2.daпa – Rоga, 1995.gads

   Pasaules vзsture 1. daпa. - Senie laiki – RaKa, latvieрu izdevums,
1997.gads