Notiunea de putere de stat si putere politica1

                 INTRODUCERE     Categoria de putere, оn mod deosebit cea de putere politic?, a
constituit ?i constituie obiectul de cercetare a tuturor disciplinelor
teoretice cu caracter politic. Dreptul constitu?ional ca ?tiin?? politic?
?i juridic? оn acela?i timp, nu numai c? nu poate ocoli, dar nici nu poate
fi imaginat f?r? acest mare capitol referitor la puterea politic? la modul
оn care aceasta ia na?tere ?i se realizeaz? potrivit  dispozi?iilor
normative ?i a tradi?iilor unui popor, ale unei societ??i. Numai c? aceast?
?tiin?? nu cerceteaz? оntreaga problematic? a statului, a puterii politice
оn general. Foarte multe probleme referitoare la stat sunt analizate de
alte ramuri ale ?tiin?elor politice, precum teoria general? a statului,
istoria ideilor politice, filosofia politic?, sociologia politic? etc.
     Оn aceast? lucrare ne-am  propus  ca  obiectiv  clarificarea
conceptelor de putere politic? statal?, a elementelor ?i func?iilor sale, a
structurii de stat ?i formele de guvernare, a organiz?rii conducerii
societ??ii potrivit principiilor separa?iei puterilor оn stat ?i a analizei
cвt mai complete a modului de organizare ?i realizare a puterii оntr-un
anume stat.               No?iunea de putere
     Оn sens sociologic ?i aparent tautologic, puterea desemneaz?
ansamblul sau sistemul rela?iilor de putere constituite оntr-o societate
istorice?te determinat?, exprimвnd autoritatea pe care un individ sau un
grup de indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun,
asumat de membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care
exercit? puterea.1
     Aceast? defini?ie implic? urm?toarele preciz?ri:
     a) Puterea nu este o simpl? posibilitate a omului оn raport cu
      lumea exterioar? lui, ea nu este o simpl? rela?ie оntre om ?i
      om, оntre om ?i un obiect sau fenomen. O astfel de rela?ie poate
      exprima, cel mult, putin?a omului de a оntreprinde ceva оn
      ambian?a sa, nu оns? autoritatea lui оn raport cu al?ii;
     b) Autoritatea exprim? atвt ideea de for??, puterea de a comanda,
      de a dispune ?i de a impune, cвt ?i cadrul institu?ional prin
      care aceast? idee se materializeaz?, se obiectiveaz?;
     c) Puterea este un fenomen rela?ional: dezv?luirea esen?ei puterii
      nu este posibil? dac? facem abstrac?ie de subiectul puterii (
      guvernan?ii ), de obiectul ei ( guverna?ii ) ?i de mijloacele
      sau metodele оntrebuin?ate pentru realizarea puterii, adic? de
      raportul existen?ei оntre constrвngere ?i convingere. A?adar,
      puterea este o for?? care preexist? formelor de manifestare, ea
      este o energie social? оn stare latent?. “ Sesizarea ” puterii
      ?i a esen?ei ei devin posibile numai ca urmare a exterioriz?rii
      acesteia оntr-un cadru rela?ional;     d) Scopul puterii poate fi deliberat, asumat de c?tre cei asupra
      c?rora se exercit? puterea sau dimpotriv?, unul impus, resim?it
      ca presiune exterioar?, ca form? alienat? a idealului social.
      Dup? caz, scopul puterii asigur? stabilitatea raportului dintre
      guvernan?i ?i guverna?i sau, dimpotriv?, determin? sau оntre?ine
      tensionarea lui. Оn fine, explic? mijloacele la care recurge
      puterea pentru a se оnf?ptui. El explic?, de asemenea, starea
      existent? оn interiorul societ??ii: complementaritatea dintre
      putere ?i voin?a grupului sau neutralismul lor static ?i
      poten?ial exploziv:
     Оn general prin conceptul de putere se desemneaz? capacitatea de a
impune propria voin?? ori de a o exercita fa?? de al?ii.
     Ca raport de domina?ie puterea se institu?ionalizeaz? mai оntвi оn
familie (pater familias), оntr-o institu?ie ori organiza?ie (consilii de
administra?ie), оn ?coal? (profesorul), оn societate (autorit??ile puterii
statale parlament-guvern etc.).
     A?adar puterea este mijlocul prin care se men?ine  ordinea,
intervine pentru a respecta propor?iile sociale, pentru asigurarea “binelui
comun”.
     Iat? de ce Alexandru Vl?hu?? оn “Gвnduri” scria c? “adev?rata
m?sur? dup? care se judec? orice putere: cвt bine a adus pe lume, nu cвt
zgomot a f?cut”.
     Din punctul nostru de vedere, intereseaz? puterea la nivelul
macrosocial, acea putere care, оn exercitarea ei, se оntemeiaz?  pe
identificarea realit??ilor, cunoa?terea ?i promovarea unor valori  ?i
ajutorul cet??enilor care o accept? ?i recunosc оn vederea asigur?rii
interesului general.
     Оn concep?ia profesorului I. Deleanu “ puterea desemneaz? ansamblul
s?u, sistemul rela?iilor de putere constituie оntr-o societate istorice?te
determinat?, exprimвnd autoritatea pe care un individ sau un grup de
indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun, asumat de
membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care exercit?
puterea ”.
     Cunoscutul autor francez G. Burdeau, prezenta puterea ca fiind “o
for?? оn serviciul unei idei, o for?? n?scut? din con?tiin?a social?,
destinat? s? conduc? grupul оn c?utarea “binelui comun”  ?i capabil?, la
nevoie, de a impune membrilor atitudinea pe care ea o comand?”.
     Profesorul I. Deleanu surprinde urm?toarele aspecte legate de
putere:
       a) Puterea reprezint? nu numai “ideea de for??, puterea de a
        comanda, de a dispune ?i de a impune”, dar ?i “cadrul
        institu?ional prin care aceast? idee se materializeaz?”;
       b) Puterea se exercit? pentru realizarea unui scop comun ori
        pentru exercitarea unuia impus de guvernan?i.  Scopul
        puterii a?adar, determin?,  ori  statornicia  rela?iei
        guvernan?i-guverna?i  sau  dimpotriv?,  оncordarea  ori
        amplificarea acestuia. Оn func?ie de raportul оn care se
        afl? subiec?ii puterii se explic? ?i mijloacele folosite
        pentru exercitarea ei;
       c) Aspectul social al puterii este determinat de faptul c?
        puterea se exercit? numai оn cadrul rela?iilor sociale “оn
        lipsa puterii societatea este un corp inert, ea este
        incapabil? s?-?i satisfac? ra?iunea de a fi”, puterea este
        deci “o condi?ie a ordinii sociale ?i a  apropierii
        idealului comun, libertatea ?i binele nu sunt posibile
        decвt оntr-o asemenea ordine”.             No?iune de putere politic?
     Orice fapt social poate dobвndi semnifica?ie politic?. Fenomenul
politic este o calitate care poate fi ata?at oric?rui fapt social, dac?
оnl?untrul universului social dat acel fapt poate fi interpretat ca fiind
politic. Aceasta nu оnseamn?, bineоn?eles, c? totul este de domeniul
politicului; оnseamn?, оns?, c? totul este susceptibil de politizare.
Calitatea politic? este deci acea dimensiune care se ata?eaz? oric?ror
fapte, acte sau situa?ii оn m?sura оn care prin aceasta, se exprim?
existen?a unui grup uman, rela?iile de autoritate ?i de conformitate
stabilite оn vederea unui scop comun.
     Nu exist? fapte sociale politice prin ele оnsele, independent deci
de aprecierea lor ca atare. Exist? оns? fapte politice “oficializate”
оntrucвt sunt s?vвr?ite оntr-un cadru institu?ionalizat  (de  exemplu
alegerea sau revocarea deputa?ilor, investirea  guvernului  de  c?tre
parlament, dizolvarea parlamentului  de c?tre Pre?edintele Republicii,
suspendare din func?ie a Pre?edintelui Republicii de c?tre parlament).
     A?a cum am ar?tat anterior, puterea este caracteristic? oric?rei
colectivit??i umane. Rolul ei оn societate este argumentat prin lipsa
conformit??ii tuturor membrilor s?i fa?? de reguli ?i legi. Puterea este
cea care orienteaz? societatea spre anumite scopuri, dirijeaz? ?i men?ine
starea de func?ionare a societ??ii. Deci, puterea politic? apare “cвnd
comunitatea uman? devine societate, cвnd cei care o  alc?tuiesc  au
con?tiin?a de apartenen?? la acea colectivitate”.
     Procesul con?tiin?ei sociale a fost, fire?te, оndelungat ?i extrem
de anevoios. El s-a aflat mereu sub presiunea unei multitudini de factori
materiali ?i spirituali, interac?ionвnd spre producerea aceluia?i rezultat:
formarea con?tiin?ei.
     Оncercarea de reduc?iune sau feti?izare a unora dintre factorii
care au declan?at ?i оntre?inut procesul acestei deveniri, nu poate decвt
fi expresia unei m?rginiri deliberate sau accidentale.
     A?adar, puterea ?i societatea apar оmpreun?, pentru c? “f?r?
puterea politic?”, f?r? acea for?? de impulsie care genereaz? mi?carea оn
scopul c?reia e angajat organismul social, societatea e un corp inert
aproape de declinul ei”. (G. Burdeau).2
     Potrivit aceluia?i reputat autor francez formele puterii sunt
clasificate оn forme “preetatice” ?i forme “etatice”.
     Puterea apar?ine оn cadrul formelor preetatice, grupului, o putere
difuz?, ori ?efului sau unui grup minoritar (“puterea individualizat?”),
?inвnd seama de calit??ile sau meritele “?efului” de tradi?ii sau obiceiuri
etc. totdeauna оns? temeiul obiectiv al puterii preetatice, indiferent de
forma acesteia, r?mвne existen?a comunitar? ?i confruntarea comunit??ii cu
mediul ambiant. Sacralizarea ?i оncercarea de legitimare a  puterii,
deta?area ei de func?iile generale ale colectivit??ii, marcheaz? оnceputul
cristaliz?rii puterii ?i al alien?rii acesteia. Statul оnc? nu fusese
“inventat”. necesitatea lui devenise stringent?. Autoritatea puterii nu se
mai putea sprijini pe credin?e sau cutume. Era  necesar  un  cadru
institu?ionalizat care, pe de-o parte, s? legitimeze puterea iar pe de alt?
parte s?-i asigure realizarea ?i eficacitatea. Ansamblul articulat a?
institu?iilor ?i regulilor constituite оn acest scop desemneaz? statul, iar
puterea astfel institu?ionalizat? este o putere etatic? – puterea de stat.
Statul este un concept ?i o realitate, de?i, cum spunea Kelsen, “ca unitate
nu poate fi v?zut, nici auzit, nici pip?it”. Paradoxal, statul este o
institu?ie detestabil?, dar ?i indispensabil?. Necesitatea statului se
resimte atunci cвnd el nu exist?.
     Deci cristalizarea puterii, exercitarea ei ca form? normal? de
organizare a colectivit??ilor stabilite pe un teritoriu, acea putere
suveran? considerat? c? reprezint? colectivitatea, apare odat? cu statul.
     Teoriile cu privire la legitimitatea puterii au fost variate,
func?ie ?i de interesul urm?rit de sus?in?torii lor. Vom evoca ?i noi
succint aceste terorii.
     Desigur c? originea divin? a puterii a ap?rut pentru a justifica
imposibilitatea оn?elegerii ?i argument?rii puterii. De?in?torii puterii
era Dumnezeu, оmp?ratul Japoniei fiind numit “ fiul Soarelui ”.
     Teoria patriarhal? justific? existen?a statului din familie, оn
timp ce teoria patrimonial? sus?ine c? statul a luat fiin?? din dreptul de
proprietate asupra p?mвntului.
     Teoria contractualist?, sus?inut? mai ales de J.J. Russeau, T.
Hobbes ?i J. Locke motiveaz? existen?a statului ?i a puterii sale printr-un
“pact de nesupunere” a celor mul?i fa?? de rege, care le garanteaz? un
minim de libertate.
     Teoria violen?ei sus?ine c? statul este rezultatul unui impuls din
afar?, al “cultului for?ei” ?i al “spa?iului vital”.
     Teoria juridic? a statului-na?iune” sus?ine c?  statul  este
personificarea juridic? a unei na?iuni.
     Sus?in?torii acestei teorii (Einstein, Carre de Malberg, Jellinek,
Laband) re?in diferi?i factori pentru definirea unei na?iuni. Astfel,
concep?ia german? insist? pe factorii materiali ?i spirituali, concep?ia
francez? re?ine elementele subiective (sentimentele spirituale ce leag?
membrii colectivit??ii, dorin?a de a tr?i оmpreun?).
     Aceast? teorie a fost infirmat? de realitatea istoric?. Оn Italia
?i Germania na?iunea a precedat formarea statului, iar оn SUA statul a luat
fiin?? оnaintea na?iunii.
     Marx a f?cut critica Statului, definit ca “domnie a competen?ei” ?i
care “realizeaz? interesul general dincolo de contradic?iile sistemului
nevoilor, transformвnd individul оn cet??ean”. Statul este de fapt “un
produs al clasei dominante economic ?i care justific? domina?ia prin
autoritatea legilor ?i a sistemului politic –  (“critica  filozofiei
dreptului” – a lui Hegel).
     Se confund? astfel statul cu realitatea sa istoric?, statul cu
puterea politic? ori guvernamental?, ignorвndu-se eforturile f?cute de J.J.
Russeau pentru a defini politic natura regimului democratic”.
     Teoria sociologic? sus?inut? de Jean Duguit, afirm? c? de fapt
statul “este un fapt istoric, grupul impunвndu-?i voin?a sa celorlal?i
membri ai societ??ii”. Se reliefeaz? astfel оn prim plan “puterea material?
a statului”, “for?a sa irezistibil? de constrвngere”.
     Оn leg?tur? cu caracterul puterii de stat (ale puterii publice)
opiniile sunt variate, o deosebire esen?ial? relevвndu-se оntre cele
marxiste ?i cele nemarxiste. Dar dup? cum vom vedea, unele tr?s?turi sunt
re?inute de ambele categorii de doctrine, cum este, de exemplu, caracterul
politic (pentru aceasta fiind folosite acelea?i argumente sau argumente
deosebite), iar altele sunt remarcate fie numai оn doctrina occidental?
nemarxist? (?i sunt re?inute pentru democra?iile de aici), fie numai de
cea marxist?. Caracterele puterii de stat  re?inute  de  majoritatea
speciali?tilor marxi?ti ?i nemarxi?ti sunt:
       1. Politic
        2. Putere investit? cu for?? de constrвngere material?;
        3. Organizat
        4. Suveranitate
     La aceasta marxi?tii adaug? caracterul unitar, iar unii autori
occidentali enum?r? ?i alte caractere, precum:
       1. Caracterul civil;
       2. Caracterul temporar;
       3. Putere de superpozi?ie ?i de centralizare.
     Juri?tii marxi?ti re?in unele caractere care - zic ei – sunt
оntrunite numai de puterile statale ?i anume:
       1. Democratic;
       2. Creator;
       3. Progresist.          Puterea de stat este o putere politic?


     Este o caracteristic? a puterii de stat argumentat? оn mod diferit
оn gвndirea marxist? fa?? de cea nemarxist?. Pentru Marx ?i discipolii s?i,
esen?a politicii trebuie c?utat? оn lupta de clas?, оn doctrina lor baza
economic? a societ??ii determinвnd оntreaga suprastructur?, deci,  ?i
puterea de stat, care este o putere de clas?, apar?in?toare aceleia care,
fiind de?in?toarea principalelor mijloace de produc?ie, este, ca efect al
acestui fapt, ?i de?in puterea de stat. Deci, cвnd marxi?tii spun c?
puterea de stat este o putere politic?, se refer? la caracterul ei de
clas?, la faptul c? ea apar?ine numai unei clase ?i este utilizat? оn
general pentru realizarea unor interese specifice, pentru atingerea unor
scopuri legate de menirea istoric? a unei clase. ?i totu?i, оn concep?ia
fondatorilor marxismului, orice putere politic? de tip “ expoatator ” are
?i unele sarcini general-umane, dincolo de cele de clas?, precum cele
referitoare la men?inerea echilibrului intern, ap?rarea patriei etc.3
     Re?inвnd caracterul politic al puterii de stat, unii gвnditori
occidentali aduc argumente diferite fa?? de marxi?ti. Astfel Harion ?i J.
Giequel sus?in c? puterea de stat este o putere politic? deoarece:
       1. Statul este un arbitru, alegвnd оntre diverse op?iuni (mai
        ales оn occident, prin ac?iunea grupurilor de presiune);
       2. Puterea nu mai este de natur? patrimonial? ca оn evul
        mediu, cвnd se f?cea o confuzie оntre patrimoniul statului
        ?i patrimoniul privat, autoritatea statului  fiind  o
        autoritate direct? (personal?);
       3. Sanc?iunile pronun?ate оn numele statului sunt sanc?iuni
        directe privind persoana ?i deosebindu-se astfel de cele
        patrimoniale specifice  societ??ii  revolute.  Sau  оn
        concep?ia altor autori,
caracterul politic al puterii de stat este determinat de  existen?a
deosebirilor dintre guvernan?i ?i guverna?i, idee ce reiese din concep?ia
fondatorilor dreptului constitu?ional clasic francez.


            Puterea de stat este oficial?


     Puterea de stat este oficial?. Aceasta оnseamn? c? puterea de stat
este legitim?. Legitimitatea ei se traduce prin  faptul  instaur?rii
democratice pe calea alegerilor (vot universal, egal, direct, secret ?i
liber exprimat) sau forma nedemocratic? a folosirii for?ei, violen?ei pe
calea revolu?iilor, insurec?iilor.
     Oficialitatea puterii statale presupune de asemenea, continuitatea
?i permanen?a acesteia, este ?tiut c? guvernarea trebuie s? fie permanent?,
altfel societatea sufer? ?i genereaz? haos.
     Ca putere oficial?, chiar dac? este format? din reprezentan?ii unui
grup ori ai anumitor partide (alegerile sunt cele care decid), puterea de
stat se exercit? pentru оntreaga societate, conduce toat? societatea.
       Оn opinia domnului profesor Ion Deleanu, premisa ?i totodat?
mijlocul puterii de stat de a se valoriza ca factor de comand? social? sunt
crearea ?i aplicarea normelor juridice. O considerabil? parte a rela?iilor
sociale devin astfel rela?ii juridice, al c?ror con?inut se exprim? prin
drepturile ?i obliga?iile, juridice?te consacrate ?i garantate, ce revin
participan?ilor la aceste rela?ii. Op?iunea politic? devine acum dirijare
statal? ?i juridic?, aflat? sub  semnul  virtualit??ii  constrвngerii
juridice. De?i normele juridice nu asaneaz? totalitatea normelor  ?i
rela?iilor politice sau de alt? natur? existente оn spa?iul social – acest
lucru nefiind de altfel posibil ?i nici necesar – prin func?iile pe care le
оndeplinesc – ?i оnainte de toate prin postularea preeminen?ei intereselor
generale -, normele juridice subordoneaz? toate celelalte norme sociale, le
polarizeaz? оn jurul anumitor valori specifice societ??ii, astfel оncвt, оn
cele din urm?, оntregul sistem normativ al societ??ii poart? pecetea unora
?i acelora?i interese.
     Desigur c? puterea de stat – ca ansamblu unitar al institu?iilor
?i rela?iilor de putere reglementate juridic - nu poate s? acopere ?i nici
nu absoarbe multitudinea ?i diversitatea institu?iior ?i raporturilor de
putere existente оn  societate (corpul electoral, partidele politice,
sindicate, alte organiza?ii, grupuri de presiune, organiza?ii religioase).
Dimensiunea puterii оn societate, sub diferitele ei forme  (puterea
institu?ional?, puterea partidelor, a sindicatelor, a  grupurilor  de
presiune, mass-mediei etc.) ?i interac?iunea dintre factorii ei constituie
o condi?ie esen?ial? de echilibru ?i eficacitate la nivel social, precum ?i
premisa decisiv? a unui regim autentic democratic.
       Puterea de stat ?i societatea se afl? оntr-o rela?ie de
influen?? reciproc?. Dac? puterea de stat se realizeaz? ca autoritate оn
societate ?i fa?? de ea, societatea ac?ioneaz? de asemenea asupra puterii
de stat. Astfel: orice societate о?i polarizeaz? interesele generale оn
jurul unor valori pe care puterea de stat, sub aspectul esen?ei ei, a
modului ei de organizare ?i de exercitare, nu le poate ignora (de exemplu
ideologia democratic?, liberal? ?i pluralist?);  ansamblul  rela?iilor
economice ale societ??ii, inclusiv rela?iile de proprietate, influen?eaz?
de asemenea organizarea puterii de stat ?i func?iile ei (de exemplu,
economia liberal?, comparativ cu cea socialist?); circumstan?ele istorice
?i  tradi?iile  (bun?oar?,  constituirea  unor  state  оn  procesul
decoloniz?rii, tradi?iile monarhice sau republicane) prefigureaz? puterea
?i apoi contribuie la cristalizarea ei; factorul interna?ional exercit? ?i
el o presiune considerabil? asupra puterii  de  stat  (de  exemplu,
constituirea zonelor de influen?? la Ialta, оn 1945); оn fine, psihologia
individual? ?i colectiv? оndepline?te un rol important  оn  procesul
organiz?rii puterii ?i al stabilirii func?iilor ?i metodelor ei  de
exercitare. A?adar societatea ac?ioneaz? asupra puterii de stat prin
intermediul factorilor ideologici, economici, politici,  interna?ionali
etc., realizвndu-se astfel un original ?i permanent circuit feed-back оntre
puterea de stat ?i societate.

   Puterea de stat este investit? cu putere de constrвngere material?


     Statul a fost ?i este conceput ca un sistem de organiza?ii care,
urm?rind realizarea unor func?ii la nivelul societ??ii, poate ?i trebuie s?
utilizeze “for?a” оn acest scop. Vorbind de caracteristicile puterii de
stat, D. Negulescu cita pe Jhering, care оn “Der zweek im Recht” ar?ta c?
statul este o putere superioar? tuturor voin?elor ce se g?sesc  pe
teritoriul s?u. Aceast? putere este ?i trebuie s? fie - pentru ca s? avem
un stat – o putere material? superioar? oric?rei alte puteri existвnd pe un
teritoriu determinat. Statul nu poate fi conceput оn afara puterii de
comand?, оn afara puterii de constrвngere. “Lipsa puterii materiale (Macht)
este p?catul mortal al statului – preciza Jhering. “Popoarele au suportat –
continu? el – cea mai rea folosin?? a puterii de stat, biciul lui Atila ?i
nebunia unor оmp?ra?i romani; ele au s?rb?torit ca pe ni?te eroi adev?ra?i
tirani, la picioarele c?rora oamenii se prosternau оn pulbere. Chiar оn
starea de delir, despotismul r?mвne o form? de stat, pe cвt? vreme anarhia
nu; ea este neputin?a puterii publice, este  o  stare  antisocial?,
descompunerea, destr?marea societ??ii”.
     Argumentarea necesit??ii existen?ei unui  aparat оnzestrat cu
“for?a material? de constrвngere” оn societate este diferit? оn gвndirea
marxist?, fa?? de cea nemarxist?, celei dintвi fiindu-i specific? o pozi?ie
ce rezult? din caracterul de clas? atribuit puterii de stat. Astfel,
potrivit concep?iei marxiste, dac? statul prin esen?a lui este aparatul
minorit??ii ?i ap?r? interesele minoritare, dominan?i fiind оndreptat
оmpotriva celor mul?i, el nu poate exista altfel decвt prin organizarea
unui sistem specializat de organe care s? impun? voin?? clasei dominante,
s? asigure prin for?? aplicarea legilor ce nu exprim? voin?a general?. Оn
doctrina socialist? ideea aceasta a fost nuan?at? оn ultimele decenii,
sus?inвndu-se c? оn statele de acest tip recurgerea la for?? constituie
ultima ra?io, sfera constrвngerii statale оngustвndu-se treptat, statul
transformвndu-se оntr-un stat al оntregului popor, unde dictatura este
оnlocuit? cu autoconducerea societ??ii.
     Оn ceea ce prive?te doctrinele nemarxiste, aici explica?iile
necesit??ii unei for?e de constrвngere material? sunt mult mai variate mai
nuan?ate. Astfel, unii speciali?ti, vorbind de guvernan?i ?i guverna?i au
demonstrat necesitatea acesteia plecвnd de la sfera larg? a celora ce
trebuie s? se supun? ordinelor guvernan?ilor. Cei mai mul?i, оns?, au
argumentat necesitatea unui aparat de constrвngere pentru ap?rarea ordinii
sociale, a intereselor comunit??ii оn ansamblul ei. Se arat? c? puterea de
stat de?ine monopolul constrвngerii materiale, f?r? a atribui nici o
semnifica?ie sau caracter de clas? acesteia. Constrвngerea apare astfel
necesar? pentru ap?rarea valorilor оntregii societ??i, a  vie?ii,  a
s?n?t??ii, libert??ii ?i averii tuturor.
     Оn leg?tur? cu necesitatea for?ei de constrвngere, оn literatura
de specialitate s-a subliniat “c? statul nu a existat оn sensul modern al
cuvвntului, decвt оn momentul оn care a concentrat оn mвinile sale оntreaga
putere de constrвngere material?”, c? “оn anumite privin?e esen?ialul
puterii rezid? оn acest monopol al constrвngerii materiale оn care statul
оnsu?i nu este decвt o form? vid? de sens”.


          Puterea de stat are caracter organizat

     Privit? prin prisma necesit??ilor care i-au determinat apari?ia,
ca ?i prin prisma func?iilor ce le are de оndeplinit, puterea de stat nu
poate fi altfel conceput? decвt ca putere organizat?, structurat? ?i
echilibrat?, оn sensul stabilirii unor leg?turi stabile, ferme оntre
componentele sale.
     Anvizajat? prin prisma cerin?ei func?ionale care i-a determinat
apari?ia – conducerea organizat? ?i unitar? a societ??ii – statul apare ca
un sistem organiza?ional politic a c?rui menire este conducerea societ??ii,
conducere ce se realizeaz? – оn mod deosebit оn societ??ile contemporane –
prin adoptarea de norme juridice ce au valabilitate pe оntreg teritoriul ?i
cu privire la оntreaga popula?ie asupra c?reia se exercit? autoritatea de
stat. Ori, atвt adoptarea normelor cвt ?i aplicarea lor sunt оn competen?a
unor forme organiza?ionale statale, fiecare categorie de organe de?inвnd,
dup? caz, competen?ele оn domeniul cre?rii dreptului, a realiz?rii lui prin
mijloace administrative ?i a realiz?rii lui pe c?i juridice. Pentru aceasta
оntreaga activitate exist? un оntreg e?afodaj de organe de stat оntre care
 rela?iile esen?iale difer? оn  func?ie  de  sistemul  politic  sau
constitu?ional adoptat оn ??rile respective.

     Privit prin prisma func?iilor pe care le are de оndeplinit – a?a
cum au fost conceptualizate de ?tiin?a clasic? a Dreptului constitu?ional (
func?ia legislativ?, func?ia executiv? ?i cea judec?toreasc? ) sau a?a cum
sunt azi formulate оn literatura de specialitate ( de determinare a
scopurilor, sarcinilor societ??ii, de organizare a realiz?rii acestora, de
distribu?ie a valorilor ?i de ap?rare a lor etc. ) puterea de stat apare
necesarmente organizat?, fiecare sarcin? trebuind a fi realizat? potrivit
specificului ei de un organ sau organe competente ale statului.


             Puterea de stat este unic?

     Оn leg?tur? cu aceast? caracteristic?, C. Dissescu ar?ta, cu mul?i
ani оn urm?, c? “scriitorii germani au mai stabilit un caracter special
statului,” / usammen gehorigkeit”, adic? unitatea,  leg?tura  comun?,
entitatea sub care оl privesc statele str?ine. Dar aceast? оnsu?ire –
preciza el – intr? оn no?iunea teritorial? a statului, al c?rui caracter
este unitatea ?i indivizibilitatea. Noi credem, al?turi de al?ii, c?
unitatea este o caracteristic? atвt a teritoriului cвt ?i a puterii
publice. Aceast? idee poate fi sprijinit? cu argumente diferite.
     Marxi?tii o sprijin? pe principiul unicit??ii clasei care de?ine
puterea public?, admi?вnd numai cu titlu de excep?ie, coexisten?a unor
clase la putere, fiind date exemple оn acest sens fie din perioada
prelu?rii puterii de c?tre burghezie – de pild? perioada оn care оn Roma
erau la conducere atвt burghezia cвt ?i o parte a mo?ierilor – fie din
perioada prelu?rii puterii de c?tre proletariat – de exemplu 1917, din
iunie pвn? оn octombrie, cвnd conduc Rusia un organ reprezentativ al
muncitorilor, solda?ilor ?i ??ranilor (sovietele) ?i unul reprezentativ al
burgheziei (guvernul). Teoriile nemarxiste folosesc argumente variate оn
sus?inerea ideii caracterului unitar al puterii. Astfel, de exemplu,
Montesquieu, cu toate c? vorbe?te despre separarea puterilor оn stat ” ?i
argumenteaz? necesitatea limit?rii unor puteri prin activitatea altora,
arat? оn final sensul unic al activit??ii acestora spunвnd c? toate
puterile “sont forcees d’aller de concert” (sunt for?ate de a c?dea de
acord), fapt ce ne conduce la concluzia unit??ii puterilor оn stat. Sau оn
concep?ia unor contemporani care spun c? puterea de stat “este o putere de
superpozi?ie ?i centralizat?”, ideea unit??ii acesteia este evident. Dup?
cum este ?tiut, superpozi?ia este criteriul de a comasa sau combina mai
multe elemente оntr-un tot, оn a?a fel оncвt elementele comasate s? fie
direct оn subordinea celui format prin comasare. Deci, cu referire la
organele statului, subordonarea tuturor fa?? de anumite organe supreme
semnific? unitatea lor, dup? cum centralizarea nu se poate realiza decвt
prin subordonare.

          Alte caracteristici ale puterii de stat

     Dup? cum ar?tam, afar? de aceste caracteristici pe care le g?sim –
explicit sau implicit – formulate оn gвndirea speciali?tilor marxi?ti ?i
nemarxi?ti, unii gвnditori din occident mai adaug? ?i altele. Astfel, se
apreciaz? c? puterea de stat are un caracter civil ?i temporal. Dar aceste
caractere sunt re?inute ca fiind specifice doar democra?iilor occidentale
actuale. Doctrina socialist?, оn special cea elaborat? оn a doua perioad?
de dezvoltare a statelor europene avвnd acest caracter, a sus?inut ideea
existen?ei unor caracteristici ale puterii de stat socialist ?i anume:
       1. Caracterul democratic “argumentвnd” c? democra?ia burghez?
        este  “ciuntit?, fals?” o  democra?ie  оn  ghilimele,
        comparativ cu cea socialist?, singura democra?ie real?,
        societatea socialist? fiind comunitatea  оn  care  se
        realizeaz? conducerea poporului pentru popor ?i  prin
        popor”etc.
       2. Caracterul creator, оn sensul c? orice putere etatic? pвn?
        la cea socialist? ?i-a propus doar men?inerea unor rela?ii,
        conservarea lor, pe cвnd aceasta – numai ea – are sarcini
        preponderent creatoare, de construire a unei societ??i noi,
        lipsite de exploatare;
       3. Caracterul progresist, strвns legat de cel creator, care
        reiese din faptul c? aceast? putere de stat socialist?
        promoveaz? noul оn toate domeniile  ?i  оn  special,
        оnlocuirea vechilor rela?ii de produc?ie burgheze cu un nou
        tip de rela?ii, progresiste care urmeaz?  s?  ridice
        societatea pe noi culmi de civiliza?ie ?i progres”.

     Am tr?it cu to?ii ?i am sim?it pe viu “democra?ia” “progres”,
“noul” create de comunism ?i nu merit? s? facem “un rechizitoriu, ci doar o
constatare: o оntreag? societate dore?te “s? se оntoarc?” la democra?ia
“ciuntit?”, burghez?, la democra?ia de tip occidental, cu o condi?ie: s? se
ocoleasc? “p?catele ei”.


     Suveranitate – caracteristic? esen?ial? a puterii de stat


     Suveranitatea de stat este acea calitate – tr?s?tur? – a puterii
de stat de a fi suprem? оn raport cu oricare alte puteri sociale existente
оn limitele sale teritoriale ?i independent? fa?? de puterile oric?rui alt
stat sau organism interna?ional, calitate exprimat? оn dreptul statului de
a-?i stabili оn mod liber, f?r? nici o imixtiune din afar? scopurile sale
pe plan intern ?i extern, sarcinile fundamentale pe care le are de
оndeplinit ?i mijloacele necesare realiz?rii lor, respectвnd suveranitatea
altor state ?i normele dreptului interna?ional.

     Suveranitatea de?i este o no?iune unitar? оn esen?a ei, implic?
totu?i, dou? ipostaze ce reflect? cele dou? planuri pe care se manifest?:
cel intern ?i cel extern. Dep??indu-se stadiul оn care se vorbe?te de
“suveranitate intern?” ?i “suveranitate extern?”, ast?zi se vorbe?te de
dou? laturi ale aceluia?i fenomen, оntre care exist? puternice leg?turi de
interdependen??, formвnd un tot unitar.
     Suprema?ia puterii de stat desemneaz? acea оnsu?ire a acesteia de
a fi superioar? oric?rei alte puteri sociale existente оntr-o anumit? ?ar?
la un moment dat. Ea se caracterizeaz? оn dreptul statului de a adopta
norme juridice, reguli obligatorii pentru to?i cet??enii ei ?i de a le
asigura aplicarea. S-a spus de asemenea, c? numai puterea de stat decide
asupra drepturilor ?i оndatoririlor fundamentale ale cet??enilor s?i,
precum ?i a modului оn care acestea sunt garantate, idee dep??it? azi de
realitatea existen?ei unor organisme interna?ionale de ap?rare a dreptului
omului, de existen?a unor conven?ii (tratate) cu privire la garantarea lor,
fapt ce reiese ?i din interpretarea articolului 4  din  Constitu?ia
Republicii Moldova, оn care se indic? c? dispozi?iile constitu?ionale
privind drepturile ?i libert??ile omului se interpreteaz? ?i se aplic? оn
concordan?? cu declara?ia Universal? a dreptului Omului, cu pactele ?i cu
celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Оn aceste condi?ii
putem afirma c? statul sunt cele ce asigur? ?i ocrote?te drepturile
cet??enilor lor оn concordan?? cu dispozi?ia tratatelor interna?ionale din
acest domeniu.
     Suprema?ia puterii de stat se manifest? оn anumite  limite
teritoriale, teritoriu pe care puterea de stat este organizat? fiind
inalienabil? ?i indivizibil?. Suveranitatea de stat se manifest?  оn
integritatea teritoriului ?i  inviolabilitatea  frontierelor  statului.
Suprema?ia puterii de stat are un con?inut complex, referindu-se la toate
laturile vie?ii sociale ?i la toate problemele ce pot interesa o anume
societate оn prezent sau viitor.
     Suprema?ia puterii de stat trebuie privit? оns? оn strвns?
leg?tur? cu for?ele ei materiale de constrвngere, pentru c? “puterea de
comand? a statului” nu se manifest? оn plenitudinea ei decвt dac? statul
dispune de for?ele ?i mijloacele necesare pentru asigurarea voin?ei sale.
Cвnd for?a statelor scade, alte puteri, interese – precum ale unor grup?ri
extremiste etc. – se pot manifesta mai pregnant decвt cea a statului, оn
astfel de condi?ii fiind greu s? mai vorbe?ti de suprema?ia sa.
     A doua latur? a  suveranit??ii, strвns legat? de prima, este
independen?a. Ea se manifest? оn rela?iile statului cu alte  state,
exprimat? оn neatвrnarea statului ?i decurge din suprema?ia puterii de
stat. Independen?a indic? acea tr?s?tur? a puterii de stat potrivit c?reia
statul о?i stabile?te  singur liber ?i dup? propria sa apreciere, f?r?
nici un amestec al vreunui alt stat sau organism mondial, politica sa
intern? ?i extern?. Statul suveran apare astfel independent atвt оn ceea ce
prive?te rezolvarea problemelor sale interne, cвt ?i a celor externe. Dar
aceast? independen?? trebuie s? se manifeste оn condi?iile respect?rii
altor state ?i a normelor unanim admise ale dreptului interna?ional.
Afirmarea suveranit??ii unui stat implic?  respectarea  suveranit??ii
celorlalte state, egale оn drept. Fiecare stat, оn numele poporului s?u,
are dreptul s?-?i aleag? calea dezvolt?rii ?i s? stabileasc? mijloacele
pentru realizarea ei. Dar afirmarea libert??ii, a independen?ei unui stat
trebuie dublat? de colaborarea statelor, de pe pozi?ii de egalitate ?i
respect reciproc, pentru rezolvarea intereselor comune, ale intereselor
comunit??ii umane, оn general.
     Colaborarea оntre state se realizeaz? dup? cum este ?tiut,
potrivit unor principii оn cadrul c?rora respectiv suveranitatea ocup? un
loc important. Dar manifestarea sa nu poate fi privit? altfel decвt prin
prisma ac?iunii celorlalte. Оnsemn?tatea atribuit? acestui principiu nu
trebuie interpretat? оn sensul diminu?rii celorlalte – egalitatea оn
drepturi, avantajul reciproc etc. – deoarece aceste  principii  sunt
complementare, ac?ioneaz? unul prin cel?lalt, manifestarea ?i realizarea
unuia depinzвnd de modul оn care se manifest? ?i ac?ioneaz?  toate
celelalte. Astfel, de exemplu, nerespectarea sau оnc?lcarea principiilor
egalit??ii оn drept a statelor aduce prejudicii principiului suveranit??ii,
оnc?lcarea acestuia din urm? оmpiedic? realizarea avantajului reciproc ?i
a?a mai departe. Оn felul acesta apare clar c? interac?iunea tuturor
principiilor ce guverneaz? rela?iile оntre state are dou? efecte pozitive
directe:
       1) Asigur? c? celelalte state vor respecta ?i ele, la rвndul
        lor, independen?a ?i drepturile suverane ale statului,
        astfel punвndu-se оn mi?care  mecanismul  principiului
        reciprocit??ii;
       2) Eliminarea condi?iilor apte de a genera arbitrariul ?i
        st?rile anarhice оn sвnul comunit??ii interna?ionale.
     Independen?a unui stat nu trebuie absolutizat? оn detrimentul
celorlalte, ci, din contra ea trebuie privit? prin prisma realiz?rii
independen?ei celorlalte state. Statele оmpreun? trebuie s? fac? eforturi
care s? asigure echilibrul comunit??ii interna?ionale. Pentru realizarea
acestui echilibru ele trebuie s? ajung? la un compromis, luвnd decizii, de
pe pozi?ii suverane, оn leg?tur? cu anumite atribu?ii ce vor apar?ine unor
organisme interna?ionale.
     Оn lumina celor ar?tate, suveranitatea de stat apare ca o unitate
dialectic?, a suprema?iei ?i independen?ei puterii de stat, apare, оn
acela?i timp, ca tr?s?tur? esen?ial? a acesteia.
Suveranitatea azi are un con?inut complex, pe plan interna?ional ?i оn
cadrul fiec?rui stat оn parte f?cвndu-se eforturi  sus?inute  pentru
determinarea cвt mai complet? a acestuia. Оn acest sens trebuie ar?tat
faptul c? declara?ia Organiza?iei Na?iunilor Unite din 1970 a precizat care
sunt principalele elemente constitutive ale suveranit??ii ?i anume:
       1) Toate statele sunt egale din punct de vedere juridic;
       2) Fiecare stat se bucur? de drepturi inerente deplinei
        suveranit??i;
       3) Fiecare stat are obliga?ia de a respecta personalitatea
        altor state;
       4) Integritatea teritorial? ?i independen?a politic? ale
        statului sunt inviolabile;
       5) Fiecare stat are dreptul de a alege ?i dezvolta оn mod
        liber sistemul s?u politic;
       6) Fiecare stat este obligat s? se achite оn оntregime ?i cu
        bun? credin?? de obliga?iile sale interna?ionale ?i s?
        tr?iasc? оn pace cu celelalte state.
     Оn acest document s-a precizat de asemenea c? toate statele se
bucur? de egalitate suveran?, c? ele au drepturi ?i obliga?ii egale ?i sunt
membre egale ale comunit??ii interna?ionale, indiferent de deosebirile de
ordin economic, social, politic sau de oricare alt? natur?.
         Teorii contemporane privind suveranitatea
     Оn?elegвnd suveranitatea ca puterea absolut? nelimitat? de nimeni
?i de nimic ce se exercit? exclusiv ?i independent de c?tre stat, mul?i
autori contemporani au argumentat, dup? caz, caracterul permanent al
suveranit??ii, inutilitatea acestui concept, demonetizarea sa demonstrвnd
c? p?strarea suveranit??ii statelor  are  consecin?e  nefaste  asupra
colabor?rii acestora, asupra climatului interna?ional. Au fost ?i sunt
sus?inute puncte de vedere care repudiaz? suveranitatea, considerвnd-o “o
surs? a nesiguran?ei ?i a r?ului”, un obstacol оn calea dezvolt?rii
rela?iilor dintre na?iuni, un concept оnvechit care creeaz? dificult??i de
netrecut ?i confuzii оn sfera dreptului interna?ional, un concept “gre?it”
care ar trebui azvвrlit, renun?area la suveranitate fiind considerat? ca o
cale de men?inere a p?cii ca un mijloc de a facilita libera circula?ie a
oamenilor ?i a ideilor. Unii autori contemporani refuz? sau evit? s?
utilizeze aceast? no?iune. Astfel, de exemplu, profesorul J. E. Aubert,
analizвnd puterea de constrвngere ca element caracteristic al puterii de
stat, arat? c? o astfel de putere se manifest? la toate e?aloanele – stat
federal, canton, organisme regionale ?i comunale – dar nu are aceea?i
natur? “la nivelul na?iunii se va spune c? este suveran? sau, pentru a
evita a evita acest adjectiv devalorizat, se va spune c? puterea de
constrвngere a Elve?iei depinde imediat de dreptul interna?ional”. Ori din
afirma?ia de mai sus dou? idei se impun prioritar:
       1) No?iunea de suveranitate s-a demonetizat de a?a natur?
        оncвt nu merit? s? mai fie utilizat?;
       2) Puterea de constrвngere a  unui stat este subordonat?
        dreptului interna?ional.
         Dac? multe concep?ii converg c?tre negarea total? a
suveranit??ii statelor,  altele  “propun”  reconsiderarea  conceptului,
schimbarea viziunii asupra con?inutului acesteia, a cre?rii unei concep?ii
оn care se va ?ine cont de deosebirile care exist? оntre faptul “de a avea”
suveranitate ?i faptul “de a o exercita”, оntre suveranitate “оn sens
politic” ?i suveranitate “оn sens juridic”, ajungвnd astfel, la ideea
competen?elor statului оn favoarea unor organisme interna?ionale.
     Pentru prima orientare – monist? – concludent este dup? p?rerea
noastr?, un exemplu, cel al doctrinei normativiste a lui Hans Kelsen (1881
– 1973). Оn concep?ia sa “suveranitatea nu  constituie  o  calitate
perceptibil? sau obiectiv discernabil? dintr-un obiect real , ci din contr?
condi?ia de care depinde o ordine normativ? suprem? care, оn validitatea
sa nu se deduce din nici o alt? ordine superioar?”. Aceast? idee privind
suveranitatea, pentru a fi corect оn?eleas?, trebuie analizat? оn lumina
doctrinei sale – “doctrina pur?” – a dreptului оnl?untrul c?reia dreptul
este conceput ca un e?afodaj de norme – de acte juridice (normative ?i
nenormative) – subordonate din treapt? оn  treapt?  pвn?  la  norma
fundamental? (o norm? ipotetic?), iar statul ca ordine juridic? subordonat
ordinii interna?ionale. La Kelsen deci sistemul de drept na?ional о?i
g?se?te validitatea оn sistemul de drept interna?ional, ceea ce conduce la
concluzia c? оntre aceste dou? sisteme nu poate exista decвt o unitate
perfect?. Singura concep?ie posibil? – dup? el – este cea monist?.
Examinвnd cele dou? construc?ii posibile – monist? cu primatul dreptului
interna?ional ?i monismul cu primatul dreptului intern – afirm? c? am fi
liberi s? alegem оntre ele, pentru ca apoi s? ajung? la concluzia
categoric? a subordon?rii dreptului intern fa?? de dreptul interna?ional.4
     Оn acest sens este semnificativ? defini?ia pe care o d? statului ?i
anume “statul … se define?te ca o ordine juridic? relativ centralizat?,
limitat? оn domeniul s?u de validitate spa?ial ?i temporal subordonat?
direct dreptului interna?ional ?i eficace оn ansamblu ?i оn mod general”.
Astfel, pornind de la teza potrivit c?reia dreptul interna?ional determin?
sfera de validitate a ordinelor juridice (a statelor), ajunge la concluzia
necesit??ii “elimin?rii dogmei suveranit??ii”.
     El cere s? se renun?e la suveranitate ar?tвnd c? statul nu are o
competen?? exclusiv оn problemele na?ionale. Nu  exist?  probleme  –
precizeaz? el – care s? nu poat? fi reglementate de dreptul interna?ional,
dar exist? probleme care pot fi reglementate numai de acesta.
     Observ?m c? H. Kelsen are o  viziune  “mondialist?”  asupra
fenomenelor juridice, ordinea juridic? interna?ional? cuprinzвnd toate
ordinele juridice na?ionale,  dreptul  interna?ional  transformвndu-se,
astfel, оntr-un “drept mondial”.
     Pentru cea de a doua orientare – schimbarea viziunii asupra
conceptului de suveranitate, astfel оncвt s? reflecte mai fidel ?i mai
exact realitatea – este foarte greu de f?cut referire doar la autori. Cele
mai multe opinii sunt azi exprimate оn acest sens, idei ca cele privind
deosebirea dintre suveranitatea politic? ?i suveranitatea juridic?, ca cele
privind “suveranitatea relativ?”, “suveranitatea competen??” etc. fiind
оntвlnite foarte frecvent. Astfel, de exemplu, Verdoss propune o teorie a
reparti?iei competen?elor ?i ajunge la concluzia priorit??ii dreptului
interna?ional, demonstrвnd necesitatea transfer?rii unor atribu?ii din
competen?a statelor pe seama unor “nivele superioare”, suprastatale sau
interna?ionale. Korowicz, la rвndul s?u, propune оnlocuirea termenului de
suveranitate оn?eleas? “оn mod absolut” cu cel de “suveranitate relativ?”.
El argumenteaz? ideea suveranit??ii relative pornind de la situa?iile reale
оn care suveranitatea este supus? la tot felul de limit?ri. Оn acest sens
ar?ta c? suveranitatea poate fi limitat? ?i prin simpla оncheiere de
tratate interna?ionale,  deoarece  au  drept  consecin??  restrвngerea
libert??ii de ac?iune a statului. De asemenea face o deosebire оntre
suveranitatea propriu-zis? ?i exerci?iul ei, ar?tвnd c? suveranitatea nu
poate fi abandonat? dar exerci?iul ei poate fi restrвns – virtual … f?r?
limite.
     La aceste dou? orient?ri, din care uneia оi este  specific
argumentarea ideii unui singur stat – statul mondial – unei singure
suveranit??i, iar celeilalte ideea subordon?rii directe a dreptului intern
fa?? de cel interna?ional se adaug? o a  treia,  care  are  drept
caracteristic? faptul c? neag? suveranitatea “de fapt”, am spune noi, adic?
se refer? la “ceea ce este” azi suveranitatea statului ?i nu la ceea “ce
trebuie s? fie”. Pornind de la unele constat?ri realiste cu privire la
inegalitatea puterii militare ?i economice a statelor, unii autori trag
concluzia c? no?iunea de suveranitate “о?i pierde orice semnifica?ie”.
Astfel, M. A. Kaplan spunea c? ceea ce caracterizeaz? оn prezent via?a
interna?ional? este dominarea acesteia de c?tre statele mai puternice,
conducerea ei dup? un sistem bipolar, оn care suveranitatea statului о?i
pierde orice semnifica?ie sau, oricum, este mult “restrвns?” prin limitarea
ei doar la unele probleme. Relativ asem?n?tor vede lucrurile ?i G.
Schawrtzenberg, care arat? c? suveranitatea deplin? apar?ine doar cвtorva
state mai puternice, celelalte оnscriindu-se оn cadrul unor raporturi de
ierarhizare bazate pe for??.
     Оn condi?iile actuale caracterizate prin amploarea mi?c?rilor
revolu?ionare din ??rile din centrul ?i estul Europei, ??ri care au p?r?sit
calea comunist? de dezvoltare ?i s-au orientat spre dreptul constitu?ional
clasic, pozi?ia fa?? de suveranitate se diversific? ?i mai mult. Remarc?m
astfel оn Europa, dar nu numai:
       1) O tendin?? de interna?ionalizare de integrare economic,
        cultural?, politic? etc. ?i, pe cale de consecin??, de
        creare sau reactivare a unor organisme interstatale care
        exercit? atribu?ii  ce  anterior  apar?ineau  statelor
        suverane.
       2) O tendin?? invers? de dezmembrare a unor state de regul?
        statele federale ?i de formare  a  unor  state  noi
        independente.
     Prima tendin?? este cea a statelor dezvoltate din Europa, a
statelor bogate. Ea poate fi ilustrat? printr-un exemplu recent: semnarea
la Luxemburg, оn octombrie 1991, de c?tre ??rile C.E.P. ?i A.E.L.S. a unui
acord privind crearea оn 1993 a unei vaste zone a liberului schimb. A doua
tendin?? este specific? statelor din r?s?ritul Europei, unde s-au desprins
ca state independente Lituania, Letonia, Estonia etc., unde alte state
lupt? pentru independen??, unde Basarabia prin referendum ?i-a declarat
independen?a. Оn aceste condi?ii credem noi, atitudinea fa?? de conceptul
de suveranitate se va schimba radical.                 Concluzii
     Orice societate, oricвt de primitiv?, trebuie s? dispun? de o
anumit? organizare ?i distribuire a puterilor, chiar ?i pentru elementara
func?ie a conserv?rii ei. Оn acest sens Balandier consider? c? puterea va
fi definit? ca rezultвnd, pentru orice societate, din necesitatea de a
lupta оmpotriva entropiei care o amenin?? cu dizolvarea. Nu exist? forme de
agregare social? ?i activit??i umane mai complexe care s? fie lipsite de
putere. Puterea apare ca o necesitate social?, necesitate ce poate fi
explicat?, оn primul rвnd prin prisma importan?ei pe care o prezint?
men?inerea echilibrului, a coeziunii interne a oric?rei societ??i. Dar ea
apare ?i ca rezultat al unei necesit??i externe, explicat? prin prisma
faptului c? orice societate global? este оn leg?tur? cu exteriorul, are
leg?turi cu alte societ??i, fapt pentru care puterea trebuie s? organizeze
aceste rela?ii, dup? cum trebuie s?-i asigure ap?rarea.
     Formele puterii pot fi desigur foarte variate, dar nu se poate
imagina absen?a total? a oric?ror forme de putere, f?r? a presupune
dezagregarea structurilor societ??ii. Rolul esen?ial al oric?rei forme de
putere este de a asigura coeziunea ?i func?ionalitatea diferitor structuri
?i organisme ale societ??ii umane, coordonarea activit??ilor care se
desf??oar? оn interiorul acestora. Argumentarea necesit??ii puterii, Robert
Bierstedt preciza: trebuie s? fie clar c? este nevoie de putere pentru a
consfin?i asocia?ia, a-i garanta continuitatea, a-i оnt?ri normele …. Pe
scurt, puterea sprijin? ordinea fundamental? a societ??ii ?i organizarea
social? оn cadrul ei. Puterea st? оn spatele oric?rei asocia?ii ?i оi
sus?ine structura, f?r? putere nu exist? nici o organizare ?i nici o ordine
”.
     Referindu-ne la putere trebuie s? facem o distinc?ie оntre puteri …
оn general puterea politic? ?i puterea de stat, probleme ce sunt adesea
confuz tratate оn literatura de specialitate.
     Cвnd spunem “puterea ca fenomen social”, facem o deosebire оntre:
     1)  Rela?iile  de  “conducere-supunere”  (sau  de  “dominare-
      subordonare”), bazate pe capacitatea de a lua decizii ?i a
      asigura оndeplinirea lor (prin mijloace de persuasiune sau prin
      constrвngere, dup? caz);
     2) acea calitate a personalit??ii umane de a putea face ceva, adic?
      puterea оn sens de putin??, for??, t?rie;
     Оn acest sens de un real folos ne este distinc?ia f?cut? de unii
speciali?ti оn Fran?a оntre “puissance” ?i “pouvoir”. Astfel de exemplu
M.Prelot sus?ine c? puissance ” este echivalent cu poten?ia (autoritate
natural? ?i personal?), iar pouvoir cu potestas (autoritatea construit?
magistratura).
     Ceea ce are primordial оn vederea dreptului constitu?ional cвnd
analiz?m puterea este primul sens , cel de rela?ie оntre dou? subiecte
inegale, rela?ie оn virtutea c?reia un subiect de regul? colectiv, are
capacitatea de a lua decizii ?i de a asigura оndeplinirea lor. Acest fapt,
оns?, nu determin? оnl?turarea sau neglijarea complet? a celuilalt sens, de
putin?? for?? t?rie pentru c? puterea politic? este de?inut? ?i exercitat?
de oameni, iar de calitatea lor depinde calitatea ?i eficien?a deciziilor
luate.
     Puterea se manifest? оn toate domeniile vie?ii sociale, оmbr?cвnd
forme foarte variate: economice, politice, militar?, spiritual-ideologic?
etc.
     Puterea politic? se deosebe?te de alte forme de putere prin aceea
c? ea se manifest? numai оn societ??ile оn care exist? o diferen?iere
social? оntre cei ce conduc ?i cei condu?i, оntre guvernan?i ?i guverna?i.
Оn literatura de specialitate s-a ar?tat c? оn orice grup uman se poate
observa o diviziune a membrilor lui оn dou? categorii, cei care comand? ?i
cei care ascult?. Acest aspect exprim? existen?a puterii. Dar cвnd acest
fenomen se remarc? la nivelul societ??ii globale, este un fenomen politic,
atunci vorbim de putere politic? a statului.
     Puterea politic? este puterea organizat? a unui grup care se
exprim? оn capacitatea acestuia de a lua decizii obligatorii ?i de a le
asigura оnf?ptuirea оn societ??ile оn care diferen?ierea оntre guvernan?i
?i guverna?i a atins un anume grad. No?iunea de putere politic? este
folosit? cel mai des ca fiind sinonim cu cea de putere de stat. Dup?
p?rerea noastr? оns?, prima are o sfer? mai larg?. Astfel putem vorbi de
puterea politic? a uni partid chiar dac? acesta se afl? оn opozi?ie, dar nu
putem considera aceast? putere ca fiind ?i de natur? etatic?.
     Sintetizвnd am putea spune c? puterea ca fenomen social оmbrac? mai
multe forme c? printre acestea, puterea politic? ocup? un loc principal, c?
ea se manifest? numai оn societ??ile оn care exist? o diferen?iere оntre
guvernan?i ?i guverna?i, avвnd o sfer? mai larg? decвt puterea de stat care
semnific? o anumit? putere politic?, ce poate fi deta?at? de altele prin
tr?s?turi specifice, proprii, ce-i confer? un loc aparte оn sfera formelor
(tipurilor) de putere.
     Puterea de stat poate fi abordat? la mai multe nivele:
1) la un nivel general abstract;
2) la nivelul unui anume tip de putere
3) la nivelul unei anume puteri concrete ( de exemplu puterea de stat
  existent? azi оn Republica moldova).
Dup? cum ea poate fi abordat? din mai multe puncte de vedere: sociologic,
juridic etc.                Bibliografie

     Constitu?ia Republicii Moldova din 1994, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1994, 4 august, nr. 1)
     Prof. dr. Genoveva Vrabie, “Dreptul constitu?ional ?i institu?ii
politice contemporane”, Editura “?tefan Procopiu”, Ia?i, 1993, Edi?ia a 2-
a, Partea I
     Prof. univ. dr. Ion Deleanu, “Drept constitu?ional ?i institu?ii
politice. Tratat”, Editura “Europa Nova”, Bucure?ti 1996, vol 1
     Cristian Ionescu “Drept constitu?ional ?i institu?ii politice”,
Bucure?ti, 1996                Planul lucr?rii

     Introducere ………………………………………………………….1
     No?iunea puterii ……………………………………………………..2
     No?iune de putere politic? …………………………………………...5
     Caracteristici ale puterii de stat ……………………………………...9
           Puterea de stat este o putere politic? …………………………9
           Puterea de stat este oficial? …………………………………10
           Puterea de stat este investit? cu putere
           de constrвngere material? …………………………………..12
           Puterea de stat are caracter organizat ……………………….13
           Puterea de stat este unic? …………………………………...14
            Alte  caracteristici  ale  puterii  de  stat
…....……………………15
     Suveranitatea – caracteristic? esen?ial? a puterii de stat …………….16
     Teorii contemporane privind suveranitatea ………………………….20
     Concluzii ……………………………………………………………..24
     Bibliografie …………………………………………………………..27

1 G. Bordeau, Droit constitutionnel, cit. supra, p.13

2 G. Burdeau, Traite de science politique, t. Ier , Libraire generale de
droit
et de justisprudence, Paris, 1966, nr. 406

       3 K. Marx, F. Engels, Opere, vol. 20, 1964, p. 177- 178

4 H.Kelsen, La Theorie du droit, Paris, 1962, p. 438