Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze


          Latvijas Lauksaimniec?bas Universit?te
              Ekonomikas fakult?te
           Gr?matved?bas un finansu katedra                In?ra R?vi?a


             Refer?ts FINAS?S UN KRED?T?


    A/S «PAREX BANKA» DARB?BAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANAL?ZE   Darba autors              In?ra R?vi?a
                    Ekonomikas fakult?tes Nepilna laika
                    studiju Gr?matved?bas un finansu
                    specialit?tes 2.kursa studente
                    matrikulas № 0138464

   Darba vad?t?js          pasniedz?ja
                    M?r?te Lazdi?a               J?KABPILS, 2002


                  Saturs

   IEVADS   3
   1. PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI   5
    1.1 Kartes   5
    1.2 Komun?lie un abonentu maks?jumi  6
   2. KRED?TI A/S «PAREX BANKA» 7
    2.1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi 7
     2.1.1 Kred?ti uz??mumiem 8
     2.1.2 Kred?ti priv?tperson?m 8
     2.1.3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei 9
     2.1.4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m 9
   3. A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG?   10
   4. KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA»   13
   5. KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA»   15
   SECIN?JUMI 17
   IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS  18
   PIELIKUMI  19
   PIELIKUMU SATURS.   20                  IEVADS


   Parekss banka tika dibin?ta 1992.gad?. Jau 2001.gad? Parekss banka un
Parekss grupa kopum? ne tikai sasniedza ienes?guma rekordu, bet ar?
sasniedza teicamus darb?bas r?d?t?jus pla?? pied?v?to pakalpojumu spektr?,
pier?dot sevi k? neapstr?damu l?deri Latvijas finansu sektor?. [7.,3]
   Parekss banka ir viena no liel?kajiem kreditoriem ne tikai Latvij?,
bet akt?vi darbojas ar? Lietuv? un Igaunij?. Jau 1994.gad? Parekss bank?
tika izveidota Kredit??anas da?a, kur? taj? laik? str?d?ja 4 cilv?ki, bet
1995.gad? tika izveidota L?zinga da?a. 1997.gad? banka piedal?j?s Parekss
L?zings (Latvij?) un Parex Lizingas (Lietuv?) dibin??an?, tika izveidota
kredit??anas noda?a Parekss bankas fili?l? Citadele.
                 Parekss grupa sast?v no:
                  . Parekss bankas grupas;
                  . Parekss apdro?in??anas grupas (Parekss
                   apdro?in??anas komp?nija un  Baltic
                   Polis Lietuv?).
Savuk?rt Parekss bankas grup? ietilpst:
 . Parekss banka;
 . Parekss atkl?tais pensiju fonds;
 . Parekss Brokeru sist?ma;
 . Parex Asset Management;
 . Parekss ieguld?jumu sabiedr?ba;
 . Parekss L?zings;
 . Parex Lizingas (Lietuva);
 . Parex Bankas (Lietuva).

   Sav? darb? apskat??u tikai vienu mazu da?u no Parekss grupas, t.i.,
Parekss bankas darb?bu, pakalpojumu kl?stu un kred?tl?niju.

   J?dzienu interpret?cija:
   . Debetkarte – ir karte, kas ?auj izmantot tikai tos l?dzek?us, kas
    iemaks?ti kartes kont?.
   . Kred?tkarte dod iesp?ju izmantot ne tikai pa?a iemaks?tos l?dzek?us
    kartes kont?, bet ar? l?dzek?us bankas pie??irt? kred?tlimita
    ietvaros.
   . ?st? kred?tkarte – latu kred?tkarte, kas dom?ta nor??iniem Latvij?
    un vis? pasaul?.
   . Kred?tiest?de ir uz??m?jsabiedr?ba, kas dibin?ta, lai pie?emtu
    noguld?jumus un citus atmaks?jamos l?dzek?us no  neierobe?ota
    klientu loka un sav? v?rd? izsniegtu kred?tus un sniegtu citus
    finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)].  Kred?tiest?des Latvij? savu
    darbu var uzs?kt tikai p?c Finansu un kapit?la tirgus komisijas
    (FKTK)  izsniegtas  licences  sa?em?anas  un  re?istr?cijas.
    Kred?tiest??u  pien?kums  ir  garant?t  savu  klientu  un
    korespondentkontu noguld?jumu un oper?ciju nosl?pumu.[4.,45]


   . Kred?ts – atl?dz?bas dar?jums, kur? kred?tiest?de uz rakstveida
    l?guma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kur?
    klientam rada ties?bas r?koties ar t?m un pien?kumu noteikt? laik?
    un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)]
   . Overdrafts – br?vi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas
    grafika, bet ar izmanto?anas termi?u l?dz 12 m?ne?iem. Vai ar?
    iepriek? saska?ota kred?tl?nija jeb aiz??muma ties?bas, kuras
    klients var izmantot, veicot maks?jumus vai veicot izmaksas no sava
    nor??inu konta. [1.,10]
   . Kred?tl?nija – bankas atbalsts, kas ?aus ?tri ieg?t nepiecie?amos
    l?dzek?us.
   . Noguld?jums – naudas l?dzek?u glab??ana kred?tiest?des kont?
    noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3., 1 (6)]
   . Klients – fizisk? vai juridisk? persona, kurai kred?tiest?de sniedz
    finansu pakalpojumus. [3., 1 (9)]
   . Finansu l?zings – kredit??ana, ko veic atbilsto?i  Unitroit
    konvencij? par starptautisko finansi?lo  l?zingu  noteiktajiem
    pamatprincipiem. [3., 1 (37)]

   Lai ?stenotu kredit??anas iesp?jas ir j?r??in?s ar kred?ta savlaic?gu
atmaksu. T?p?c esmu izv?l?jusies izp?t?t un izanaliz?t Parekss bankas
pakalpojumu kl?stu un, par pamatu ?emot Parekss bankas datus, sal?dzin?t
konkr?ti kred?ta sa?em?anas iesp?jas un procesu, k? ar? noskaidrot bank?s
iesniedzamo dokumentu sarakstu kred?ta sa?em?anai, kred?ta procentu likmes,
atmaks??anas k?rt?bu un izanaliz?t, kur? tad ?sti bank? ??du kred?tu ?emt
ir visizdev?g?k. L?dz ar to ?? darba ietvaros vair?k uzman?bas tiek
piev?rsts kred?ta b?t?bai un raksturam, k? ar? kred?ta nodro?in?jumam.

   Darba m?r?is ir izv?rt?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus fizisk?m
person?m, k? ar? sal?dzin?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus ar div?m cit?m
bank?m.

   Darba raksturs ir praktisks, temata atkl?smei tiek dots teor?tiskais
pamatojums. Darba sagatavo?anai  tiek  izmantota  speci?la  ekonomisk?
literat?ra; internet? public?tie dati par banku pakalpojumiem, Latvijas
Republikas likumdo?anas akti, kas attiecin?mi uz banku darb?bu, k? ar? citi
metodiskie nor?d?jumi.

   P?t?juma b?ze: A/S «Parex banka», A/s «Latvijas kr?jbanka», A/s
«Baltijas Tranz?tu banka» kred?ta sa?em?anas iesp?jas,  dokument?cija,
procentu likmes un atmaksas noteikumi un k?rt?ba.

   Darba strukt?ra: darbs sast?v no 20 lpp; ievada; 5 noda??m; 3
apak?noda??m;  4  punktiem;  secin?jumiem;  literat?ras  saraksta;  8
pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 att?li.          PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI


                 1 Kartes                                 1.1.tabula

    Parekss bankas maks?jumu kar?u da?u no pakalpojumiem tarifi.[1]
                                    (LVL)
|      |Pakalpojuma nosaukums                    |
|karte   |                               |
|      |M?ne?a |Pre?u |Skaidra|Kred?|Proce|Pe??a|Overd|Kartes |
|      |maksa |un   |s   |ta  |ntu |s  |rafta|konta |
|      |    |pakalpo|naudas |proce|likme|proce|apjom|sl?g?an|
|      |    |jumu  |iz?em?a|ntu |gad? |ntu |s  |a   |
|      |    |apmaksa|na   |likme|par |likme|   |    |
|      |    |Latvij?|Parekss|gad? |kav?t|gad? |   |    |
|      |    |    |bank? |   |iem |par |   |    |
|      |    |    |    |   |nor??|atlik|   |    |
|      |    |    |    |   |iniem|umu |   |    |
|      |    |    |    |   |   |kont?|   |    |
|      |    |    |    |   |   |virs |   |    |
|      |    |    |    |   |   |200 |   |    |
|      |    |    |    |   |   |LVL |   |    |
|Studentu  |Bezmaks|Bezmaks|Bezmaks|24% |6%  |1%  |-  |Bezmaks|
|karte VISA |as   |as   |as   |   |   |   |   |as   |
|Elektron  |    |    |    |   |   |   |   |    |
|Debetkartes|    |    |    |   |   |   |L?dz |    |
|Maestro un |0.50  |Bezmaks|Bezmaks|24% |6%  |1%  |50% |Bezmaks|
|VISA    |m?nes? |as   |as   |   |   |   |no  |as   |
|Elektron  |    |    |    |   |   |   |algas|    |
|      |    |    |    |   |   |   |   |    |
|Algas   |    |    |    |   |   |   |L?dz |    |
|kartes   |0.50  |Bezmaks|Bezmaks|24% |6%  |1%  |200% |Bezmaks|
|Maestro un |m?nes? |as   |as   |   |   |   |no  |as   |
|VISA    |    |    |    |   |   |   |algas|    |
|Elektron  |    |    |    |   |   |   |   |    |
|Virtu?l?  |14 LVL |1%   |2%   |-  |-  |-  |-  |Bezmaks|
|karte   |gad?  |    |    |   |   |   |   |as   |
|?st?    |36 – 99|Bezmaks|2%   |24% |36% |-  |Katra|Bezmaks|
|kred?tkarte|LVL  |as   |    |   |   |   |m  |as   |
|      |gad?  |    |    |   |   |   |indiv|    |
|      |    |    |    |   |   |   |.  |    |
|Kred?tkarte|36 – 99|0,5%  |1,5%  |28% |18% |-  |-  |Bezmaks|
|s VISA   |LVL  |    |    |   |   |   |   |as   |
|      |gad?  |    |    |   |   |   |   |    |
|Kred?tkarte|36 – 99|    |    |   |   |-  |-  |Bezmaks|
|s Eurocard |LVL  |0,5%  |1,5%  |28% |18% |   |   |as   |
|/     |gad?  |    |    |   |   |   |   |    |
|MasterCard |    |    |    |   |   |   |   |    |
|Naudas   |6 LVL |-   |0,30  |24% |6%  |-  |-  |Bezmaks|
|karte   |gad?  |    |LVL  |   |   |   |   |as   |
|Cirrus   |    |    |    |   |   |   |   |    |


   Ir 21.gadsimts, lieliem so?iem m?s ien?kam jauno tehnolo?iju pasaul?.
Arvien vair?k darbavietu saviem darbiniekiem izv?las algas nevis izmaks?t
skaidr? naud?, bet gan p?rskait?t uz bankas kontu. Parekss banka pied?v?
«Algu kartes». Alga Jums ir pieejama ?rt?k, jo j?s to varat iz?emt pa
da??m, varat ar algas karti iepirkties veikalos un citur, algas karte dod
iesp?ju sa?emt pat?ri?a kred?tu l?dz pat 200% no vid?j?s algas. Atrodoties
bank?, j?su alga pelna procentus. Uz algas karti varat sa?emt ne tikai
algu, bet ar? citus maks?jumus, piem?ram ?imenes pabalstus, pensijas utt.   Parekss bank? tiek pied?v?tas ??das algu kartes:
 . Maestro – starptautiska debetkarte izmantojama bankas fili?l?s un
  nor??inu grup?s Latvij?; nor??iniem veikalos, bankas autom?tos Latvij? un
  vis? pasaul?;
 . Cirrus – starptautisk? debetkarte naudas iz?em?anai bankas autom?tos vis?
  pasaul?;
 . VISA Electron – starptautiska debetkarte izmantojama nor??iniem veikalos,
  bankas autom?tos Latvij? un vis? pasaul?.
   Dodoties ce?ojum? vai dar?jumu braucien?, kur j?s nev?l?tos ?emt l?dzi
skaidru naudu, Parekss banka ??diem gad?jumiem pied?v? jums ?rtu piek???anu
naudai, ja j?s ieg?d?jaties Parekss bankas kred?tkarti. Lai ??du karti
sa?emtu jums pat nav j?iemaks? garantijas depoz?ts, un ?? kred?tkarte dod
jums bezprocentu kred?tu uz laiku l?dz 45 dien?m. Parekss banka, atkar?b?
no j?su v?lm?m pied?v? ??das ?st?s kred?tkartes:
   . Eurocard/MasterCard: Mass, Business, Gold;
   . VISA: Classic, Business, Gold.
   Parekss banka pied?v? ar? maks?jumu kartes uz??m?jiem, uz??mumu
darbiniekiem, kuri bie?i brauc komand?jumos, un  ar?,  ja  uz??mumam
nepiecie?ams iepirkties internet?, tad Parekss bank?  var  ieg?d?ties
Virtu?lo karti.


           2 Komun?lie un abonentu maks?jumi


                                 1.2.tabula

      Komun?lo un abonentu maks?jumu tarifi Parekss bank?.[2]
                                    (LVL)
|Pakalpojuma nosaukums             |Bankas komisijas |
|                        |maksa      |
|Lattelekom pakalpojumu apmaksa         |0,10       |
|Latvijas G?ze pakalpojumu apmaksa       |Bezmaksas    |
|TELE 2, LMT pakalpojumu apmaksa        |0,15       |
|Baltcom TV un Baltcom Plus pakalpojumu apmaksa |Bezmaksas    |
|Maks?jumi par elektroener?iju         |1,5% (min.0,20  |
|                        |LVL)       |
|P?r?jie komun?lie un abonentu maks?jumi:    |         |
|- ja sa??m?ja konts ir Parekss bank?      |0,15       |
|- ja sa??m?ja konts ir cit? bank? Latvij?   |0,30 + 0,5% no  |
|                        |summas      |


   Parekss bankas fili?l?s un nor??inu grup?s ir iesp?jams apmaks?t
praktiski visus ikm?ne?a r??inus. ?os r??inus bank? ir iesp?jams apmaks?t
ne tikai ar skaidru naudu, bet ar? ar nor??inu karti. Ja bank? jau ir
nor??inu konts, tad Parekss banka pied?v? ar? t?du pakalpojumu k? Tie?ais
debets. Tas ir bankas pakalpojums, kas ?auj ietaup?t savu laiku, uzticot
Bankai autom?tiski no klienta nor??inu vai kartes konta apmaks?t pies?t?tos
r??inus par pakalpojumiem.


             KRED?TI A/S «PAREX BANKA»


           1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi


   Vis? pasaul? jau sen pie?emts dz?vot uz kred?ta, ar?  Latvij?
kredit??ana k??st arvien aktu?l?ka. Re?la iesp?ja jau ?odien at?auties to,
ko kr?jot un taupot var?tu ieg?d?ties tikai p?c ilg?ka laika posma.
   Parekss banka pied?v? vair?kus kredit??anas pakalpojumus attiec?gi p?c
kred?ta m?r?a, nepiecie?am?s summas, atmaksas termi?iem un nodro?in?juma.
   Ilgtermi?a kredit??ana sav? zi?? ir sam?r? riskanta kreditoram, jo ??
perioda laik? var main?ties ekonomisk? un politisk? situ?cija valst?,
procentu likmes, aiz??m?ja vesel?ba, ien?kumi un nodro?in?jums ar darbu.
   V?rds «kred?ts» n?k no Lat??u valodas «credare» - tic?t, uztic?ties.
Kred?tiest??u likum? termins «kred?ts» tiek skaidrots, k? «atl?dz?bas
dar?jums», kur? kred?tiest?de uz rakstveida l?guma pamata nodod klientam
naudu vai citas lietas un kur? klientam rada ties?bas r?koties ar t?m, un
pien?kumu noteikt? laik? un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu. Parasti
kompens?cija par lieto?anas ties?bu atdo?anu tiek noteikti procenti.
   Kredit??anas b?tisk?s paz?mes ir:
   . Vieno?an?s par stingru l?dzek?u noteikta apjoma atmaks??anas
    pien?kumu,
   . Maks??anas l?dzek?u nodo?anas termi?u,
   . Noteiktu vai vari?jamu atl?dz?bu par izmanto?anas laiku,
   . Pien?kumus maks?t noteiktus procentus.

   Kred?tus klasific? ??di:
   1. Standarta kred?ti ir aizdevumi, kuri neap?aub?mi tiks atmaks?ti,
    tie tiek nov?rt?ti 0% riska pak?pi.
   2. Uzraug?mie kred?ti prasa kred?tiest?des vad?bas speci?lu uzman?bu.
   3. Zemstandarta kred?ti ir ar noteiktu nedro??bas pak?pi.
   4. ?aub?go kred?tu atmaksa ir ap?aub?ma, bet nov?rt??anas laik? v?l
    nav iesp?jams prec?zi noteikt zaud?juma apjomus.
   5. Zaud?tiem kred?tiem nov?rt??anas laik? nav re?las v?rt?bas – to
    apmaksa nav iesp?jama.
   Katrs izsniegtais kred?ts ir j?nov?rt? un j?pieskaita attiec?gajai
kred?tu  klasifik?cijas  grupai.  Bankas  m?r?is  ir  izveidot  dro?u
kred?tportfeli, samazinot zaud?to, ?aub?go un zemstandarta kred?tu apjomu.

Parekss banka pied?v?:
  . Kred?tus uz??mumiem;
  . Kred?tus priv?tperson?m;
  . L?zingu;
  . Hipokred?tu priv?tperson?m;
  . Overdraftus;
  . Kred?tl?nijas u.c.


   [pic]2.1.att?ls Kred?ta nodro?in?jumu veidu sh?ma.1 Kred?ti uz??mumiem

   Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir Banka, var b?t l?dz pat 70% no
??las (nodro?in?juma) v?rt?bas.
   Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam  individu?li
atkar?b? no termi?a un riska. Gada procenta likme var b?t gan fiks?ta, gan
«peldo?a» un tiek apr??in?ta no kred?ta neatmaks?t?s v?rt?bas.
   Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai pieska?ots
J?su naudas pl?smai. Kred?ta pamatsummu var atmaks?t ar? termi?a beig?s,
par to vienojoties ar Banku.
   Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25
gadiem.
   Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,
autotransports, ?dens transportl?dzek?i, ra?o?anas iek?rtas, noguld?jumi,
v?rtspap?ri, kapit?la da?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, tre?o
personu galvojumi, k? ar? noteikta apgroz?juma uztur??ana nor??inu kont?.
   ??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekss bankai.2 Kred?ti priv?tperson?m

    Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir banka , var b?t l?dz pat 70% no
??las (nodro?in?juma) v?rt?bas.
   Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam  individu?li
atkar?b? no termi?a un riska, kas saist?ts ar kred?t??m?ju. Procentu likme
gad? var b?t gan fiks?ta, gan ar? peldo?a.
   Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai nevienm?r?gs.
Turkl?t, vienojoties ar banku, kred?ta pamatsummu var atmaks?t termi?a
beig?s.
   Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25
gadiem.
   Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,
autotransports, ?dens transportl?dzek?i, noguld?jumi, v?rtspap?ri, kapit?la
da?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, k? ar? tre?o personu galvojumi.
   Apdro?in??ana. ??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekss
bankai. Apdro?in?t ??lu var Parekss Apdro?in??anas komp?nij? vai cit?
apdro?in??anas sabiedr?b?, iepriek? to saska?ojot ar banku. Apdro?in??anas
summu ir iesp?jams iek?aut kred?ta summ?. Nepiecie?am?bas gad?jum? banka
var piepras?t kred?ta ??m?jam dz?v?bas apdro?in??anu par labu bankai.3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei

    dod iesp?ju lietot automa??nu, s?kotn?ji samaks?jot tikai da?u no
automa??nas v?rt?bas un p?c tam pak?peniski izmaks?jot atliku?o summu un
procentus. Kad l?zinga maks?jumi ir nomaks?ti piln?b?, automa??na k??st par
l?zinga ??m?ja ?pa?umu.
   L?zinga objekts ir automa??na, kuras vecums p?c l?zinga l?guma beig?m
nep?rsniegs 10 gadus.
   Pirm? iemaksa vismaz 10% no automa??nas v?rt?bas.
   L?zinga objekta minim?l? v?rt?ba 2000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?.
   Termi?? – l?dz 5 gadiem.


4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m

    – m?jok?a ieg?dei un remontam.
   Nosac?jumi: summa l?dz pat 80% no ieg?d?jam? nekustam? ?pa?uma tirgus
v?rt?bas.
   Minim?l? summa 3000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?.
   Termi?? l?dz 25 gadiem.
   Atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a,  ceturk??a,  vienm?r?gs  vai
pieska?ots klienta ien?kumiem.
   Nodro?in?jums – visu veidu nekustamais ?pa?ums, ar? tas, ko ieg?d?jas
ar ?? kred?ta pal?dz?bu.
   Procentu likmi piem?ro katram klientam individu?li, var b?t fiks?ta
vai main?ga – p?c klienta izv?les.

   Lai sa?emtu ??du kred?tu m?jas ieg?dei nepiecie?ami ??di dokumenti
(1.pielikums):
 . Zemesgr?matu akta ori?in?ls un zemes robe?u pl?na ori?in?ls;
 . M?jas gr?matas ori?in?ls;
 . Nam?pa?uma Inventariz?cijas lietas ori?in?ls;
 . Izzi?a pat ?pa?umties?b?m uz zemi;
 . ?pa?nieka laul?t? un visu nam?pa?um? pierakst?to pilngad?go personu
  rakstiska piekri?ana m?jas ie??l??anai (notari?li apstiprin?ta);
 . Izzi?a par nekustam? ?pa?uma nodok?a par?du neesam?bu;
 . Izraksts no Zemesgr?matu noda?as, kas apliecina, ka m?ja nav apgr?tin?ta;
 . Bankas akcept?ts nam?pa?uma nov?rt?jums;
 . Apdro?in??anas polise ar atz?mi, ka iest?joties apdro?in??anas gad?jumam,
  atl?dz?bu sa?em Parekss Banka. M?jas apdro?in??ana j?saska?o ar Parekss
  Banku.
   L?dz?gs dokumentu saraksts nepiecie?ams hipokred?ta sa?em?anai m?jas
b?vniec?bas darbiem (skat. 2.pielikumu), un dz?vok?a  ieg?dei  (skat.
3.pielikumu).
   Kad visi nepiecie?amie dokumenti ir sagatavoti, tad ir j?aizpilda
fizisk?s personas pieteikums / deklar?cija kred?ta sa?em?anai  (skat.
4.pielikumu).


       A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG?


   A/s «Parex banka» tika dibin?ta 1992.gad?. T?tad banka darbojas jau
10.gadu.
   Parekss bankai ir n?cies str?d?t sp?c?gas konkurences apst?k?os, ko
rad?ja no jauna izveidot?s bankas un noguld?jumu pie??m?jas firmas.


   3.1.att?ls Latvijas komercbanku  2001.gada  noguld?jumu  darb?bas
rezult?ti (t?kst. LVL).[3]

   ?is (3.1.att?ls) par?da 2001.gada noguld?jumu rezult?tus Latvijas
komercbanku sektor?. A/s «Parex banka» ir ierindojusies pirmaj? viet?.
Noguld?jumi 2001.gad? sasniegu?i  533  465  t?kst.  LVL.  Vismaz?kais
noguld?jumu skaits ir Baltijas Tranz?tu bankai tas ir 75237 t?kst. LVL.
    P?c ?? att?la var secin?t, ka cilv?ki ir nov?rt?ju?i A/s «Parex
banka» darb?bas efektivit?ti, ?? ir dro?a banka, kur iedz?vot?ji nebaid?s
noguld?t savus naudas l?dzek?us. Par to liecina  noguld?jumu  skaita
pieaugums, kas redzams (3.2.att?ls).
   Parekss bankas m?r?is ir nodro?in?t klientiem visus nepiecie?amos
finansu pakalpojumus, t?d?j?di veicinot to labkl?j?bu  un  att?st?bu.
Fizisk?s un juridisk?s personas ir Parekss bankas klienti, kuru apkalpo?ana
bankai nodro?ina stabilit?ti un ien?kumus. Parekss bankas grupai ir ar?
savs atkl?tais pensiju fonds, kur? katrs m?s varam novirz?t l?dzek?us savai
n?kotnei, t.i. banka ar m?su naudu, ieguldot to da??dos pas?kumos, pelna
mums liel?ku pensiju (pensiju otrais l?menis).
   Banka ir ieinteres?ta rentabl? darb?b?, t? v?las saglab?t savus
klientus, t?p?c pied?v? arvien vair?k da??dus finansu pakalpojumus gan
fizisk?m, gan juridisk?m person?m.
    Latvijas komercbanku darb?bas rezult?ti par 2001.gadu ir redzami (3.3
.att?ls)

3.2.att?ls Parekss bankas noguld?jumu skaits pa gadiem no 1992. l?dz
2001.gadam.


   3.3 .att?ls Latvijas komercbanku 2001.gada akt?vu rezult?ti (t?kst.
LVL).

   M?su interes?jo?? banka «Parex banka» pa?laik atrodas pirmaj? viet?,
kuras 2001.gad? akt?vi sast?d?ja 656 991 t?kst. LVL.

   Apkopojot visu iepriek? aprakst?to inform?ciju, varu secin?t, ka
aizdevumu pie??ir?ana ir viena no svar?g?kaj?m un atbild?g?kaj?m banku
oper?cij?m, jo tiek lemts, kam uztic?t noguld?t?ju naudu. Kred?tiest??u
likuma 34.pants nosaka, ka kredit??anu banka veic  saska??  ar  t?s
kred?tpolitiku, kas nosaka aizdevumu pie??ir?anas un atmaks??anas k?rt?bu
un to kvalit?tes nov?rt??anas krit?rijus.
   Kred?tu pie??ir?anas pamatm?r?is ir g?t pe??u, ko pan?k prasot no
klienta augst?ku procentu likmi par to likmi, k?du maks? banka, aiz?emoties
l?dzek?us kredit??anai. Bankai ir j?nodro?ina ar?, lai izdevumi, kas
saist?ti ar procentu iekas??anu un aizdevumu summas atg??anu, nep?rsniegtu
kredit??anas rezult?t? g?to pe??u.
   Kred?tpolitika atspogu?o bankas politiku attiec?b? uz priv?tpersonu un
uz??mumu kredit??anu. Kred?tpolitika nosaka principus, kas j?iev?ro bankas
darbiniekiem, veicot riska  dar?jumus,  t.i.,  izsniedzot  aizdevumus,
galvojumus saviem klientiem, kuru rezult?t? bankai rodas kred?trisks. T?d?
veid? banka l?mumu pie?em?anu par aizdevumu pie??ir?anu neatst?j atsevi??u
darbinieku kompetenc?.
   Kred?tpolitika nesaraujami ir saist?ta ar ekonomikas  att?st?bas
tendenc?m. Mainoties ekonomiskajai  situ?cijai  bankas  izmaina  savas
kred?tpolitikas direkt?vas.
   Parekss banka izsniedz kred?tus k? fizisk?m, t? ar? juridisk?m
person?m.
   Fizisk?s personas var sa?emt ??dus kred?tus:
  . aizdevums nekustam? ?pa?uma ieg?dei un remontam;
  . pat?ri?a aizdevums;
  . overdrafts.
   Bank? k? ??lu pie?em:
   1. nam?pa?umus;
   2. privatiz?tus dz?vok?us;
   3. zemi;
   4. depoz?tnoguld?jumus;
   5. pre?u kr?jumus;
   6. m?kslas darbus u.tlm.

   Lai sa?emtu kred?tu un nosl?gtu kred?tl?gumu ir j?aizpilda bankas
veidlapa un j?nomaks? komisijas nauda par  t?  izskat??anu.  Kred?ta
neizsnieg?anas gad?jum? nauda netiek izsniegta atpaka?. Fizisk?m person?m
v?l ir j?uzr?da pase, j?iesniedz kred?ta nodro?in?juma dokumenti un izzi?a
no darba vietas par darba algu. Banka izskata pieteikumu 3 bankas dienu
laik?. Atsevi??os gad?jumos banka dr?kst piepras?t papildus inform?ciju.
   Kred?ta nodro?in?jums (??las) atbilst?bu pieteikum? uzr?d?tajai summai
p?rbauda bankas v?rt?t?ji: Parekss banka uztic ??las nov?rt??anu firmai
Latio (par nov?rt??anu fizisk? persona samaks?s 80 – 100 LVL).
   Ja aizdevuma nosac?jumi ir pie?emami, tad tiek nosl?gts l?gums un
naudas l?dzek?i tiek ieskait?ti nor??inu kont? Parekss bank?.

           KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA»


   Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu j?b?t algas kontam, t.i., :
   . Ja ar darba vietu ir nosl?gts l?gums par algas konta apkalpo?anu,
    tad lai sa?emtu kred?tu algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz
    3 m?ne?us p?c k?rtas;
   . Ja ar darba vietu nav nosl?gts l?gums, tad lai sa?emtu kred?tu
    algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz 6 m?ne?us p?c k?rtas.

   Pat?ri?a kred?ts tiek dots summ? no 200 l?dz 2000 LVL uz 2 gadiem bez
??las ar 16 % likmi. Kred?ta limits atkar?gs no darba algas lieluma un
apg?d?jamo skaita, k? ar? no dz?vesvietas. (piem?rs skat?t 4.1.tabula )
   Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu ir nepiecie?ami ??di dokumenti:
   1. Pase;
   2. Izzi?a no darba vietas par darba algu (7. un 8.pielikums);
   3. Pat?ri?a kred?ta l?gums (skat. 6.pielikums).

   Ja algas konta bank? nav, tad ir iesp?ja ?emt parasto kred?tu summ?
virs 1000 LVL ar 8 l?dz 11,5% likmi. ??dam kred?tam nepiecie?ama ??la.
Kred?tu pie??ir 75% no ??las tirgus v?rt?bas. Bet papildus izdevumus sag?d?
??las nov?rt??ana, ko banka pati neveic. Banka nov?rt??anu uztic t?d?m
firm?m k? Latio, Vindex u.c.  Fiziskai  personai  piem?ram  dz?vok?a
nov?rt??ana, lai sa?emtu kred?tu var izmaks?t aptuveni 80 LVL.  Kred?ta
sa?em?anai nepiecie?ami ??di dokumenti (5a.pielikums):
   1. Pase;
   2. Aizdevuma piepras?jums (5.pielikums);
   3. Naudas pl?smas grafiks;
   4. Izzi?a par darba algu un darba st??u darba viet?;
   5. Darba l?gums;
   6. Dokumenti par ie??mumiem no saimniecisk?s darb?bas;
   7. Pilngad?go ?imenes locek?u pases;
   8. Dz?vesbiedra izzi?a par darba algu, darba st??u (ja ir kop?ga
    saimniec?ba ar aiz??m?ju);
   9. Remontdarbu t?me (ja aizdevums tiek piepras?ts dz?vok?a, m?jas vai
    citu ?ku remontam).
  10. Nodro?in?jums (nekustamais ?pa?ums vai transportl?dzeklis)

Parast? kred?ta procentu likmes lielums main?s attiec?gi mainoties kred?ta
termi?am. Sal?dzino?s piem?rs apskat?ms (skat?t 4.2.tabula).
   Bankas kred?tpolitikas m?r?is ir minimiz?t risku, nodro?in?t bankas
maksim?lu rentabilit?ti, vienlaic?gi veicot vispus?gu nacion?l?s ekonomikas
att?st?bu. Kred?tpolitika tiek ?stenota cen?oties pan?kt liel?kus ien?kumus
ar p?c iesp?jas maz?ku risku, nodro?inot rentabilit?ti, maks?tsp?ju un
dro??bu. Bankas kred?tpolitikas misija ir ?stenot iedz?vot?ju, valsts
att?st?bu kopum?. Veiksm?gas kred?tpolitikas realiz?cijas gad?jum? var tikt
papla?in?ta uz??m?jdarb?bas att?st?ba un pat noteiktu re?ionu ekonomisk?
aug?upeja.                                 4.1.tabula

    Pat?ri?a kred?ta limita apr??ins, gada procenta likme 16%.[4]

|Darba alga|Apg?d?jamo skaits|Maksim?l?s limita v?rt?bas    |
|p?c    |?imen?      |                 |
|nodok?u  |         |                 |
|nomaksas, |         |                 |
|LVL    |         |                 |
|     |    |t.sk., |M?ne?a   |Kred?ta |Kred?ta   |
|     |Kop?  |b?rni  |maks?jums, |termi??,|summa, LVL |
|     |    |l?dz 14 |LVL    |m?ne?i |      |
|     |    |gadiem |      |    |      |
|J?kabpils pils?ta                        |
|80    |-   |-    |11     |24   |232     |
|120    |1   |1    |17     |24   |348     |
|120    |-   |-    |59     |24   |1216    |
|J?kabpils rajons                         |
|100    |1   |1    |15     |24   |313     |
|120    |1   |1    |43     |24   |897     |
|120    |-   |-    |73     |24   |1498    |
|70    |-   |-    |15     |24   |306     |
|R?gas pils?ta                          |
|155    |1   |-    |10     |24   |214     |
|200    |1   |-    |55     |24   |1133    |
|200    |1   |1    |72     |24   |1480    |
|138    |1   |1    |10     |24   |214     |
|95    |-   |-    |10     |24   |204     |
|200    |-   |-    |89     |24   |1834    |

   Secin?jums: jo liel?ka ir darba alga un nav apg?d?jamo, jo liel?ku
pat?ri?a kred?ta summu var ieg?t.


                                 4.2.tabula


     Parast? kred?ta procentu likmes apr??ins fiziskai personai.

|Kred?ta atmaksas termi??   |5000 LVL      |10 000 LVL    |
|Kred?ta m?r?is: citas pat?ri?a vajadz?bas               |
|12 m?ne?i           |10,17 %       |8,67 %      |
|24 m?ne?i           |10,82 %       |9,32 %      |
|36 m?ne?i           |10,92 %       |9,42 %      |
|48 m?ne?i           |11,32 %       |9,82 %      |
|Kred?ta m?r?is: nekustam? ?pa?uma ieg?de               |
|24 m?ne?i           |12,32 %       |10,82 %      |
|48 m?ne?i           |12,82 %       |11,32 %      |

   Secin?jums: pieaugot kred?ta atmaksas termi?am, pie t?s pa?as kred?ta
summas – palielin?s ar? kred?ta procenta likme. Tai pa?? laik? liel?kai
kred?ta summai uz to pa?u kred?ta atmaksas termi?u ir maz?ka procentu
likme.

          KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA»


   A/s «Baltijas Tranz?tu banka» kred?tpolitika  ietver  visp?r?jos
aizdevuma pie??ir?anas principus, izsniegto kred?tu uzraudz?bas k?rt?bu,
kred?tportfe?a klasifik?ciju un dro??bas pas?kumu realiz?cijas k?rt?bu
potenci?lo zaud?jumu gad?jumos. Kred?tpolitikas m?r?is ir nodro?in?t bankas
dz?votsp?ju un ienes?gumu, sekm?t uz??m?jdarb?bu, veicin?t biznesa un
tautsaimniec?bas att?st?bu.
   Kred?ti, iz?emot starpbanku kred?tus, tiek izsniegti juridisk?m un
fizisk?m person?m, kas ir bankas klienti.
   Ja aiz??m?js ir fiziska persona, tad bankai ir j?sa?em piln?ga
inform?cija par vi?a dz?vesvietu un darba vietu, par ?imenes sast?vu, par
ien?kumiem u.tlm.
   Kred?tu procentu likmes nosaka vadoties no:
   1. Bank? piesaist?to l?dzek?u vid?j?s procentu likmes;
   2. Kred?ta apkalpo?anas izdevumiem;
   3. Kred?ta nodro?in?juma;
   4. Iesp?jam? kred?triska;
   5. Banku konkurences noteikumiem.
   Kred?ts pret dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu vai dz?vok?a,
priv?tm?jas vai zemes ieg?dei fizisk?m person?m.
   “Baltijas Tranz?tu bank?” vara sa?emt  kred?tu  pret  dz?vok?a,
priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu, k? ar? to ieg?dei. Banka pie??ir kred?tu
l?dz 70 % no dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala tirgus v?rt?bas uz
termi?u l?dz 10 gadiem. Nepiecie?am?bas gad?jum? pirkuma dar?jums tiek
veikts ar dar?juma konta starpniec?bu.
   Kred?ts tiek noform?ts 1- 2 dienu laik?. Kred?tiem ar atmaksas termi?u
l?dz diviem gadiem– fiks?t? procentu likme, ja atmaksas termi?? ilg?ks par
diviem gadiem, tad main?g? procentu likme. Sa?emot kred?tu ar atmaksas
termi?u l?dz 5 gadiem, klientam ir ties?bas atmaks?t kred?ta pamatsummu p?c
sav?m iesp?j?m bez pamatsummas atmaksas grafika. Procenti tiek apr??in?ti
no atliku??s kred?ta summas.
Kred?tus izsniedz ar? pension?riem, studentiem un m?jsaimniec?m.
Banka neietur soda procentus par ?tr?ku kred?ta atdo?anu.
Nav noteikta minim?l? kred?ta summa.
Kred?ta izmanto?anas laik? p?c klienta iniciat?vas ir iesp?jas palielin?t
aizdevuma summu, main?t procentu likmes un kred?ta atdo?anas termi?us.

Nepiecie?amie dokumenti
   Dz?voklim:
  . ?pa?uma ties?bas apliecino?i dokumenti;
  . izzi?a 22dz;
  . dz?vok?a inventariz?cijas lietas ori?in?ls;
  . izzi?a par komun?lajiem maks?jumiem;
  . dz?vojam?s m?jas, kur? atrodas ie??l?jamais dz?voklis, uztur??anas un
   apsaimnieko?anas l?gums;
  . nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas
   l?gums, sast?d?ts dz?vok?a nov?rt??anas akts;
  . aiz??m?ja pases kopija.
M?jai:
  . zemesgr?matu apliec?ba;
  . zemes robe?u pl?ns;
  . inventariz?cijas lietas ori?in?ls;
  . m?jas gr?mata;
  . izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis;
  . nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas
   l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts;
  . aiz??m?ja pases kopija.
   Zemei:
  . zemesgr?matu apliec?ba;
  . zemes robe?u pl?ns;
  . izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis;
  . nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas
   l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts;
  . aiz??m?ja pases kopija.
   Nepiecie?am?bas gad?jum? banka var no klienta piepras?t ar? papildu
inform?ciju.

                                 5.1.tabula

        Baltijas Tranz?ta bankas kred?tu cenr?dis.[5]

|Kred?ti                                 |
|1. Kred?ta pieteikuma izskat??ana                    |
|1.1. l?dz Ls 1 000           |Ls 10              |
|1.2. no Ls 1 001 l?dz Ls 5 000     |Ls 20              |
|1.3. no Ls 5 001 l?dz Ls 50 000    |Ls 30              |
|1.4. no Ls 50 001 l?dz Ls 100 000   |Ls 50              |
|1.5. virs Ls 100 000          |Ls 100             |
|2. Kred?ta noform??ana un izsnieg?ana                  |
|2.1. l?dz Ls 500            |bez maksas           |
|2.2. no Ls 500 l?dz Ls 2 000      |Ls 5              |
|2.3. no Ls 2 001 l?dz Ls 5 000     |Ls 20              |
|2.4. no Ls 5 001 l?dz Ls 25 000    |Ls 30              |
|2.5. virs Ls 25 000          |0,1% no kred?ta summas, min. Ls |
|                    |100               |
|3. M?ne?a maksa par aizdevuma konta apkalpo?anu:             |
|3.1. juridisk?m person?m        |0,05% - 0,1% m?nes?, min. Ls 2 |
|3.2. priv?tperson?m          |bez maksas           |
|4. L?gumsods par kred?ta pirmstermi?a |1% - 3% no pirms termi?a    |
|atmaksu (iz?emot fizisko personu    |atmaks?jam?m summ?m       |
|pat?ri?a kred?tus)           |                |


                 SECIN?JUMI


   Darba izstr?d??anas gait? man bija iesp?ja iepaz?ties ar da??diem
terminiem, kas  man  ??va  lab?k  izprast  finansu  tirgus  darb?bas
pamatprincipus, k? ar? nedaudz dzi??k iepaz?ties ar kredit??anas politiku
bank?s un ar to, k? mainoties gan kred?ta veidam, gan summai, gan ar?
atmaksas termi?am – main?s procentu likmes.
   Inform?cijas v?k?anas proces? sask?ros ar t?du probl?mu k? internet?
par bank?m ir visai skopa inform?cija un katr? bank? kred?ta procentu
likmes tiek noteiktas katram aiz??m?jam individu?li, izmantojot da??das
metodes un pat programmas, k? tas ir piem?ram Latvijas Kr?jbank? – ar darba
algu 60 LVL un diviem nepilngad?giem apg?d?jamiem ?aj? bank? kred?tu nemaz
nav iesp?jams sa?emt.
   Ja ir liel?ka darba alga un nav apg?d?jamo, tad Latvijas Kr?jbank? var
piepras?t liel?ku pat?ri?a kred?ta summu. Savuk?rt attiec?b? uz parasto
kred?tu Latvijas Kr?jbank?, pieaugot kred?ta atmaksas termi?am, pie t?s
pa?as kred?ta summas – palielin?s ar? kred?ta procenta likme. Tai pa??
laik? liel?kai kred?ta summai uz to pa?u kred?ta atmaksas termi?u ir maz?ka
procentu likme. T?tad esmu non?kusi pie secin?juma, ka Latvijas Kr?jbank?
visizdev?g?k ir ?emt pat?ri?a kred?tu ar 16 % likmi bez ??las, jo parast?
kred?ta ieg??anas blakus izdevumi (??las nov?rt??ana u.c.), kaut ar? ??da
kred?ta procenti ir zem?ki (8 – 11,5%), faktiski beigu beig?s summ?jot
naudas zi?? piel?dzin?s kred?tam ar 16 % likmi.
   Analiz?jot Parekss bankas, Latvijas Kr?jbankas un Baltijas Tranz?ta
bankas kred?tu izsnieg?anas k?rt?bu un nosac?jumus, non?cu pie secin?juma,
ka, manupr?t Pareks banka, balstoties uz citu banku negat?v?s pieredzes,
vair?k piev?r? uzman?bu kred?tu nodro?in??anai. ??s bankas kred?tpolitika
ir p?c iesp?jas samazin?t savu kred?trisku l?dz minim?lam l?menim un
maksimiz?t pe??u. Tie?i ?? iemesla d?? Parekss banka tiek uzskat?ta par
vienu no Latvijas stabil?kaj?m un, manupr?t, dro??kaj?m bank?m. T?p?c
Parekss bank? kred?tu sa?emt ir visgr?t?k, jo potenci?lais klients tiek
pamat?gi nov?rt?ts – bankai ir j?b?t dro?ai, ka klients sp?s kred?tu
atmaks?t laik? un ar noteikto procentu, k? ar? kred?ta neatmaksas gad?jum?
bankai j?b?t dro?ai par ??lu.
   Cilv?ki ir nov?rt?ju?i A/s «Parex banka» darb?bas efektivit?ti, jo
starp Latvijas komercbank?m Parekss bankai ir visliel?kais noguld?jumu
skaits (3.2.att?ls), ?? ir dro?a banka, kur iedz?vot?ji nebaid?s noguld?t
savus naudas l?dzek?us.
   Kredit??anas pamatprincipi ir noteikumi, p?c kuriem bankas vad?s
praktiskaj? kredit??anas organiz?cijas darb?. Kred?tu izsnieg?anai ir j?b?t
pl?nveid?gai un m?r?tiec?gai, kred?tiem ir j?b?t atmaks?jamiem, termin?tiem
un nodro?in?tiem.
   Vis?s bank?s noteiktas kred?ta procentu likmes piem?ro?ana ir atkar?ga
no daudziem faktoriem, t?diem k? klienta reput?cija, ien?kumu apm?rs,
apg?d?jamo skaits, dz?vesvieta, kred?ta  nodro?in?jums,  termi?i  u.c.
Aiz??m?jam aizdevums bankai j?atmaks? un procenti par aizdevuma lieto?anu
j?maks? aizdevuma l?gum? noteiktajos termi?os un k?rt?b?. Procenti par
aizdevuma lieto?anu j?maks? katru m?nesi.
   Bank?m, kred?tportfe?a nodro?in??anai, ir j?veic izsniegto aizdevumu
uzraudz?ba, izv?rt?jot katru klientu, klienta maks?tsp?ju.  ?emot v?r?
iepriek? min?to, var  secin?t,  ka  kred?tpolitikas  izstr?d??ana  ir
priek?noteikums bankas sekm?gai darb?bai, jo t? nosaka pamatprincipus
kred?tu izsnieg?anai.            IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS


   1. Briede I., Banku finansu pakalpojumi, R: Tur?ba, R?ga, 2000, 87
    lpp;
   2. Groz?jumi Kred?tiest??u likum?: Latvijas Republikas Saeima //
    www.likumi.lv;
   3. Kred?tiest??u likums: Latvijas Republikas  Saeimas  1995.gada
    5.oktobra likums // Latvijas V?stnesis. - 24.10.1995. - Nr.163.;
   4. Kutuzova O., Finanses un kred?ts, SIA Tur?ba, R?ga, 2001, 119 lpp;
   5. Noteikumi par pat?r?t?ja kredit??anas l?gumu: Latvijas Republikas
    Ministru kabineta 1999.gada  13.j?lija  noteikumi  Nr.257  //
    www.nais.lv;
   6. Par kred?tu klasifik?ciju: Latvijas Republikas Latvijas Bankas
    1993.gada 12.augusta l?mums Nr. 49/6 // www.nais.lv;
   7. Parekss grupas 2001.gada p?rskats, vad?bas zi?ojums, 84 lpp.                 PIELIKUMI               PIELIKUMU SATURS.


   1. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta m?jas ieg?dei un remontam
    «Nepiecie?amo dokumentu saraksts.» - 1 lpp.;
   2. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta m?jas  b?v??anai  «Kred?ta
    b?vniec?bai sa?em?anas proced?ra» - 2 lpp.;
   3. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta dz?vok?a ieg?dei un remontam
    «Nepiecie?amo dokumentu saraksts.» - 1 lpp.;
   4. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta «Fiziskas personas pieteikums/
    deklar?cija kred?ta sa?em?anai». – 4 lpp.;
   5. Latvijas Kr?jbankas  veidlapa  «Fiziskas  personas  aizdevuma
    piepras?jums» - 1 lpp.;
   5a. Latvijas Kr?jbankas «aizdevuma sa?em?anai fizisk?m  person?m
   nepiecie?amie dokumenti» - 1.lpp.;
   6. Latvijas Kr?jbankas veidlapa «Pat?ri?a kred?ta l?gums un noteikumi»
    - 2.lpp.;
   7. Latvijas Kr?jbankas veidlapa «Izzi?a par aiz??m?ja darba algu» -
    3m?ne?os – 1.lpp.;
   8. Latvijas Kr?jbankas veidlapa «Izzi?a par aiz??m?ja darba algu» -
    6m?ne?os – 1.lpp.


-----------------------
[1] tabula sast?d?ta par pamatu ?emot Parekss bankas tarifus no interneta
www.parex.lv
[2] tabula sast?d?ta par pamatu ?emot datus no www.parex.lv
[3] att?la dati ?emti no www.banka.lv

[4] tabulas dati ?emti no Latvijas Kr?jbankas apr??iniem.
[5] Tabula ?emta no interneta www.btb.lv

-----------------------
[pic]

   [pic]

   [pic]