Bezdarba veidi un to analоze Latvijв

              Latvijas Universit?tes
           Ekonomikas un Vad?bas fakult?tes
        Gr?matved?bas instit?ta profesion?l?s apm?c?bas
         Ekonomists (gr?matved?ba, anal?ze, audits)

                ( REFER?TS (
            Lekciju kurs? “Makroekonomika”
                 Par t?mu
          “BEZDARBA VEIDI UN TO ANAL?ZE LATVIJ?”
                  R?g?

                  1999                  SATURS

Ievads   3 lpp.
Bezdarba veidi
 > Br?vpr?t?gais bezdarbs  3 – 4 lpp.
 > Piespiedu bezdarbs 4 – 6 lpp.
Bezdarbs Latvij? 6 – 10 lpp.
Izmantot?s literat?ras saraksts  11 lpp.IEVADS


(Bezdarbs – soci?li ekonomiska par?d?ba, kura raksturojas ar to, ka
ekonomiski akt?v? iedz?vot?ju da?a  netiek  nodarbin?ta  sabiedriskaj?
ra?o?an? (pre?u ra?o?an? un pakalpojumu snieg?an?).
Bezdarbs ir un paliek visak?t?k? tirgus saimniec?bas ekonomisk? un soci?l?
probl?ma, kas ir aktu?la jebkur? valst?. Neliel? apjom? bezdarbam ir j?b?t
norm?la tirgus apst?k?os. K?ds vienm?r sev mekl?s piem?rot?ku darbu, k?ds
cent?sies st?ties darba attiec?b?s pirmo reizi u.t.t. Jebkur? moment? k?das
darba vietas ir br?vas un ir cilv?ki, kas t?s mekl? un, kas ar? necen?as
atrast darbu.


BEZDARBA VEIDI


Attiec?b? uz bezdarbu, svar?gi ir noteikt gan eso?o bezdarba l?meni, gan
ar? klasific?t pa bezdarba veidiem. At??ir br?vpr?t?go un  piespiedu
bezdarbu. Vis?s att?st?t?s tirgus ekonomikas zem?s ir t?di, kas nestr?d?,
darbasp?ku nepied?v?, un ir bezdarbnieki, kas alkst, lai vi?u darbasp?ka
pied?v?jumiem b?tu atbilsto?s piepras?jums. Br?vpr?t?gu bezdarbnieku k?
bezdarbnieku nevar ekonomiski raksturot. Vi?? visp?r vai ierobe?ot? laika
posm? nav darba sp?ju pied?v?t?js darbasp?ka tirg?. Pie br?vpr?t?giem
bezdarbniekiem pieskait?mi:
 > Sievietes m?tes, kas nol?mu?as vismaz l?dz noteiktam vecumam b?rnus
  audzin?t ?imen?.
 > Sievas, namam?tes, kuru v?ri sp?j ?imeni piln?gi nodro?in?t pa?i.
 > T.s. rantj?, cilv?ki, kas nekur nestr?d?, neveic ar?  p?rvaldes
  funkcijas, bet it labi p?rtiek no noguld?jumu un par?dz?mju procentiem,
  v?rtspap?ru (akciju) dividend?m.
 > T. s. zelta jaunatne, kas parazit? uz savu vec?ku ien?kumu r??ina.
 > Profesion?las m???k?s un alfonsi.
 > Ilgsto?i bezdarbnieki, kas zaud?ju?i ne tikai kvalifik?ciju, bet ar?
  cer?bu un v?lmi no jauna k??t par darba ??m?jiem.
 > Hroniski alkoholi?i, narkom?ni, ubagi, visi tie, kas princip? nev?las
  str?d?t un pied?v?t savu darbasp?ku darbasp?ju tirg?.
 > Frikcijas bezdarbs - tie darba ??m?ji, kas pa?laik nestr?d?, bet kurus
  nevar d?v?t par bezdarbniekiem, jo vi?i br?vpr?t?gi atst?ju?i darbu, lai
  samekl?tu sev  piem?rot?ku  darbavietu  (p?c  darba  nosac?jumiem,
  kvalifik?cijas, avans??anas iesp?j?m, atalgojuma l?me?a,  atra?an?s
  vietas). Ir ar? t?di, kas atst?j darbu, lai sak?rtotu savas person?g?s
  lietas un p?c tam atkal st?jas akt?vo darba veic?ju rind?s. Frikcijas
  bezdarbam ir tendence pieaugt un tas nemaz nav slikti, jo bie?i ??d?
  veid? cilv?ks atrod sev izdev?g?ku un piem?rot?ku darbu .
Min?t?s nestr?d?jo?o grupas netiek iek?autas  potenci?lo  bezdarbnieku
skait?, kas ieskait?mi akt?vaj? darba armij?.

Piespiedu bezdarba veidi:
(kad darba  dev?js,  vadoties  p?c  saviem  apsv?rumiem,  galvenok?rt
ekonomiskiem, atbr?vo darba ??m?ju no turpm?ko pien?kumu izpildes.
 > Tehnolo?iskais bezdarbs – jaunas tehnikas, tehnolo?ijas un organiz?cijas
  ievie?ana padara noteiktu darbinieku skaitu lieku. Vec? kvalifik?cija
  var neatbilst jaunaj?m pras?b?m, bet darbinieku p?rkvalific??ana vienm?r
  nav iesp?jama. Raugoties no visas ekonomikas viedok?a, tehnolo?iskajam
  bezdarbam ir pozit?va loma. Tom?r pa?iem bezdarbniekiem tas ir s?p?gs
  process, kas prasa iesp?jami ?tr?ku p?rkvalifik?ciju.
 > Strukt?ras bezdarbs – nobriedu?as izmai?as ra?o?anas un pakalpojumu
  strukt?r? var b?t avots l?dz?in?j? darba masveida zaud??anai. Visai
  dzi?u strukt?ras kr?zi p?rdz?vo Latvija. Nozares,  uz??mumi,  kas
  iepriek??j? gadu desmita sekm?gi apkalpoja  PSRS  tautsaimniec?bas
  kompleksu, zaud?ja savu ekonomisko noz?mi, pirc?jus un pas?t?t?jus.
  Iev?rojama da?a uz??mumu nebija konkur?tsp?j?gi ne viet?j?, ne Austrumu,
  ne Rietumu tirg?. Cikliskais bezdarbs – izpau?as darba ??m?ja masveida
  atlai?an?, vid?j? ekonomisk? cikla recesijas un bedres f?z?. ??ds
  bezdarbs Latvij? bija rakstur?gs it ?pa?i 1931. un 1932. gad?.
 > Bezdarbs, kas saist?s ar ?r?j?s konkurences rezult?tu gan eksporta, gan
  importa jom?. Viet?jie uz??mumi bankrot? un ir spiesti sa?aurin?t
  darbinieku loku. Latvij? visu 1996. gadu pieauga importa p?rsvars p?r
  eksportu, izspie?ot no viet?j? tirgus pa?m?ju produkciju un veicinot
  bezdarba pieaugumu.
 > Ieildzis frikcijas bezdarbs, kad darba ??m?js neatkar?gi no akt?viem
  mekl?jumiem jaunu darba vietu nevar atrast. S?kotn?ji br?vpr?t?gais
  frikcijas bezdarbs var p?rv?rsties piespiedu bezdarb?.
 > Da??jais bezdarbs – darba ??m?js str?d? nepilnu darba dienu vai darba
  ned??u. ?? bezdarba forma var b?t gan br?vpr?t?ga, gan piespiedu.
  Da??jais br?vpr?t?gais bezdarbs ir pozit?vi v?rt?jams, jo  at?auj
  sieviet?m m?t?m, m?jsaimniec?m str?d?t da?u darba dienas, studentiem
  savienot studijas ar darbu, jaunie?iem m?c?ties un apg?t profesiju,
  pension?riem str?d?t sava sp?ka ietvaros. Da??jais piespiedu bezdarbs
  saist?s ar ra?o?anas un pakalpojumu sa?aurin??anu lejupsl?des un bedres
  f?z?, rekonstrukcijas apst?k?os, konjunkt?ras sv?rst?bu  gad?jumos.
  Uz??m?ji bie?i vien speci?li piln?b? neatlai? darbiniekus, visupirms
  speci?listus, jo cer uz cikla ros?bas un uzplaukuma f?zes atjauno?anos,
  konjunkt?ras krituma p?rvar??anu.
 > Cikliskais bezdarbs – parasti ir saist?ts ar regul?r?m atsevi??u nozaru
  nodarbin?t?bas izmai??m gada laik? (lauksaimniec?ba, t?risms).
 > Sl?ptais bezdarbs – ?? forma ?odien izplat?ta Latvij?, kad praktiski
  nestr?d?jo?i uz??mumi atlai? str?dniekus ilgsto?? atva?in?jum? vai ar?
  juridiski no darba neatbr?vo, bet nemaks? ne algu darba ??m?jam, ne
  soci?lo nodokli bud?etam. NVD prognoz?, ka ofici?li  re?istr?tais
  bezdarbs var?tu pieaugt, darbinieki, kuri biju?i darba attiec?b?s ar
  faktiski nedarboju?os uz??mumu, s?k t?s p?rtraukt un re?istr?ties NVD.
 > Agr?rais bezdarbs – runa ir par ?imen?m, kuru ?pa?um? ir neliels zemes
  gabals un kuri tie apsaimnieko. Bet visiem ?imenes locek?iem b?t?b?
  darba nav. ?ie piespiedu bezdarbnieki izdz?vo natur?l?s saimniec?bas
  apst?k?os, vi?u vien?gais ien?kums ir pabalsti par b?rniem. Epizodiski
  me?a, ce?a remonta, melior?cijas darbi utt. ne?auj ?os  Latvijas
  iedz?vot?jus raksturot ne k? str?d?jo?os, ne ar? k? bezdarbniekus. ?o
  bezdarba veidu var uzskat?t k? sl?pt? bezdarba paveidu.
Bezdarbu, piln?go vai da??jo, var izrais?t ar? demogr?fisk? situ?cija
(darbasp?ka papildu pied?v?jums, ra?ojumu un pakalpojumu  piepras?juma
samazin??an?s), dabas katastrofas (zemestr?ces, viesu?v?tras), kas izn?cina
veselas ra?otnes un atst?j bez darba ne mazums darba ??m?ju. Atjauno?anas
darbos vajadz?gi citu specialit??u darbinieki.


BEZDARBS LATVIJ?


Bezdarba apm?rs konkr?t? valst?, re?ion? noteikt? period? ir viens no
noz?m?g?kajiem  makroekonomiskajiem  r?d?t?jiem,  kas  liecina  par
saimniecisk?s aktivit?tes pak?pi.
 Kop? 1996. gada ir tendence samazin?ties bezdarbnieku skaitam. Tas ir
izskaidrojams ar ekonomisk?s aktivit?tes procesiem valst?. ?? tendence
main?j?s 1998.gada otraj? pus?, kad Krievijas kr?zes ietekm? daudzos
Latvijas uz??mumos n?c?s atlaist str?d?jo?os. Tagad Latvija ir atkopusies
no kr?zes ?oka, situ?cija valst? s?k stabiliz?ties. Par to  liecina
Centr?l?s statistikas p?rvaldes dati – bezdarbnieku skaits, kas ?? gada
1.ceturksn? pieauga (l?dz 10.1% prognoz?to 20-30% viet?), 3.ceturk??a
beig?s nokrities l?dz 9.5%.
Visgr?t?k atrast darbu ir Latgal?, kur ir visaugst?kais re?istr?tais
bezdarba l?menis Latvij?.
   Latvij? no ekonomiski akt?vajiem iedz?vot?jiem 10% jeb apm?ram 120
t?ksto?i ir bezdarbnieki. Aptuveni puse bezdarbnieku ir visra??g?kaj?
darbasp?jas vecum?, proti, 30-49 gadus veci, kad ieg?ta jau zin?ma pieredze
un pensijas gadi v?l neklauv? pie durv?m (sk.tabulu).


Akt?v?kas darba mekl?jumos ir sievietes, kuras sast?da vair?k nek? pusi no
bezdarbnieku kopskaita – 58,5% (iedz?vot?ju kopskait? sievie?u ir 53,7%).
1998. gad? darbu p?rsvar? zaud?ja sievietes, kuras bija nodarbin?tas zivju
apstr?des, p?rtikas un viegl?s r?pniec?bas uz??mumos. Turkl?t pieaudzis to
bezdarbnieku skaits vecum? no 20-29 gadiem, jo darba tirg? atgrie?as
sievietes p?c b?rna kop?anas atva?in?juma.
1998. gada beig?s sakar? ar ra?o?anas apjoma samazin??anos, sal?dzinot ar
iepriek??jo gadu, darba tirg? nedaudz  samazin?j?s  piepras?jums  p?c
kvalific?tiem str?dniekiem, iek?rtu un ma??nu operatoriem, izstr?d?jumu
montieriem un amatniekiem. Darba tirg? nav piepras?juma bez profesijas.
Uz vienu br?vo darba vietu pag?ju?? gada beig?s pretend?ja 41 re?istr?tais
bezdarbnieks, tas ir par 8 cilv?kiem vair?k nek? 1997. gada beig?s.
At??ir?bas bezdarbnieku  sast?v?  ?emot  v?r?  nacion?l?s  proporcijas
iedz?vot?ju kopskait?, p?d?j? gada laik? nedaudz  pieaugu?as.  Krievu
taut?bas darba mekl?t?ju ?patsvars bezdarbnieku skait? ir pieaudzis par 3
procentpunktiem. Tas zin?m? m?r? saist?ts ar to, ka, s?kot ar 1998.gada
15.maiju, saska?? ar groz?jumiem MK noteikumos par bezdarbnieka statusu,
re?istr?joties NVD k? darba mekl?t?jam un ieg?stot bezdarbnieka statusu,
nebija j?uzr?da valsts valodas prasmi apliecino?s dokuments. ?is dokuments
ir j?uzr?da, lai sa?emtu konkr?tu darba pied?v?jumu. Tom?r j?atz?m?, ka
baltkrievu, po?u, lietuvie?u, ebreju un da?u citu taut?bu  p?rst?vju
?patsvars bezdarbnieku skait? nav main?jies.
V?l joproj?m valst? ir daudz ilgsto?o bezdarbnieku. P?c 1998.gada novembr?
Centr?l?s statistikas p?rvaldes veikt?s aptaujas datiem, 25,7%  darba
mekl?t?ju (ieskaitot ar? nere?istr?tos) nevar?ja atrast darbu 1 l?dz 2
gadus un nedaudz vair?k (27,5%) – 3 gadus un vair?k. Lai gan min?to
ilgsto?o bezdarbnieku grupu ?patsvars kop?j? darba mekl?t?ju skait? gada
laik? samazin?jies par 4,5 procentpunktiem, tom?r tas joproj?m ir ?oti
augsts –53,2 procenti.
Nodarbin?t?bas valsts dienesta iest?d?s re?istr?to ilgsto?o bezdarbnieku
(ilg?k par gadu) ?patsvars bezdarbnieku kopskait? samazin?jies b?tiski – no
38,1% 1998.gada s?kum? l?dz 26,3% gada beig?s.  Da??ji  to  sekm?ja
ekonomisk?s situ?cijas uzlabo?an?s 1997.gad? un 1998.gada s?kum?, radot
iesp?jas ar? ilgsto?ajiem bezdarbniekiem iek?rtoties darb?.  Bez  tam
ilgsto?o bezdarbnieku skaita samazin??anos sekm?ju?as Nodarbin?t?bas valsts
dienesta aktivit?tes: iek?rto?ana darb? ar NVD nor?kojumu, nos?t??ana
m?c?ties, p?rkvalific?ties vai celt kvalifik?ciju, iesaist??ana  Darba
mekl?t?ju kluba nodarb?b?s u.c.
Gandr?z katram ceturtajam bezdarbniekam (24%) ir pamata vai nepabeigta
pamata izgl?t?ba, nav profesijas vai ar? ir zemas kvalifik?cijas profesija.
Visvair?k re?istr?to bezdarbnieku 1998.gada beig?s bija vienk?r?o profesiju
p?rst?vji, kuru pamatuzdevums ir veikt nekvalific?tus darbus b?vniec?b?,
lauksaimniec?b?, r?pniec?b? u.c. tautsaimniec?bas nozar?s – 31 t?kst.
cilv?ku jeb 26% no kopskaita. Da?a bezdarbnieku neizsaka v?lmi apg?t arodu
vai p?rkvalific?ties. Daudzos gad?jumos, it sevi??i R?g? u.c. pils?t?s
darba dev?ju pied?v?t? darba samaksa neapmierina darba mekl?t?jus (nereti
minim?l?s algas apm?r?). Uz??m?ji arvien vair?k pieprasa darbiniekus ar
prasmi str?d?t ar modern?ko tehniku un jaun?m tehnolo?ij?m, ar lab?m
teor?tiskaj?m zin??an?m un praktisk? darba iema??m, k? ar? t?dus, kuri ir
apguvu?i vair?kas profesijas (specialit?tes).
Savuk?rt liel?ko pied?v?jumu darba tirg? sast?da vienk?r?o  profesiju
p?rst?vji, kuri aptver 26% no bezdarbnieku kopskaita. B?t?b? nevar atrast
darbu bezdarbnieki bez profesijas. ??du darba mekl?t?ju 1998.gad? bija 5%
no bezdarbnieku kopskaita. Visviegl?k darbu ir atrast person?m ar augst?ko
izgl?t?bu.
1999.gada mart? re?istr?t? bezdarba l?menis Latvij? bija zem?ks nek?
Austrum- un Centr?leiropas valst?s, kur tas bija robe??s no 10,4% l?dz
19,6% (iz?emot ?ehiju – 8,4%). Baltijas valstu starp? ofici?li re?istr?tais
bezdarba l?menis Latvij? bija visaugst?kais (Igaunij? – 3,5%, Lietuv? –
8,5%).
Pa?reiz sp?k? eso?? likumdo?ana ir pietiekami liber?la attiec?b? pret
cilv?ku, kur? nestr?d?. Protams, nevienam nevar p?rmest, ka vi?? izmanto
iesp?ju sa?emt no valsts to, kas paredz?ts likum?. Ir virkne jaut?jumu, kas
j?sak?rto, un – galvenais – j?pastiprina bezdarbnieka atbild?ba.
Vald?ba Deklar?cij?  par  iecer?to  darb?bu  ir  paredz?jusi  risin?t
nodarbin?t?bas jaut?jumus, balstoties uz profesion?lo orient?ciju skol?,
profesion?l?s izgl?t?bas sist?mas piem?ro?anu darba tirgus piepras?jumam,
izgl?t?bu m??a garum?, alternat?v?s  uz??m?jdarb?bas  un  amatniec?bas
att?st?bu, akt?vo nodarbin?t?bas pas?kumu ?steno?anu – p?rkvalifik?ciju,
pagaidu sabiedriskajiem darbiem, jaunie?u praksi pie darba dev?ja u.c., k?
ar? atbalstu uz??m?jdarb?bas uzs?k?anai bezdarbnieku vid?.
Sakar? ar vald?bas uzdevumu Ekonomikas ministrija sadarb?b? ar Labkl?j?bas
un cit?m ministrij?m uzs?kusi Valsts nodarbin?t?bas programmas izstr?di.
Labkl?j?bas ministrijas izstr?d?taj?  nacion?laj?  programm?  “Latvijas
iedz?vot?ji” paredz?ta t?du akt?vo pas?kumu efekt?va  realiz?cija  k?
bezdarbnieku  p?rkvalifik?cijas  sist?mas  uzlabo?ana,  teritori?l?s
nodarbin?t?bas programmas izstr?d??ana u.c. pas?kumi.IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS

1. E. Kassalis “Makroekonomika”/1995/ Latvijas Universit?te
2. Georgs L?bermanis “Makroekonomika: teorija un Latvijas  att?st?bas
  probl?mas” /1998/ Kamene
3. Rita Ruska “Lauku av?ze” 1999.g. 7.septembr?
4. Centr?l?s statistikas p?rvalde “Ekonomisk? un soci?l? att?st?ba”, 1998
5. Krist?ne Kolodzieja “Neatkar?g? r?ta av?ze”, 1998.g. 8.maijs
6. Normunds Lisovskis “Kapit?ls”, 1999.g. novembris
7. M?ra Dzirniece “Biznesa partneri”, 1999.g.novembris

-----------------------
[pic]


[pic]