Kierkegaard            Tallinna Pedagoogikaьlikool               KASVATUSFILOSOOFIA
                 Eksamitцц

     Kierkegaard`i lдhenemine inimese olemusele ja kasvatusele                              Хppejхud: S.Kera

                                 Anna Pomm
                                    EV-11                  Tallinn
                  1997
       Kхik, mida Kierkegaard filosoofina pakub, leidub ka eespool
    vaadedud esteetilis-filosoofilises loomingus. Kierkegaard kхigest
    hoolimata  on  tahtnud  olla   ikka   esmajoones   usuline
    aatleja, kelle filosoofiagi on seisnud kristluse tхdede ja nende
    enama teadvusse-tхstmise teenistuses. Selles mхttes vхime nдha kogu
    ta filosoofilist loomingut hargnevat protestiva kriitikana kaasaja
    filosoofiliste moevoolude vastu - kuna need tema arvates osutusid
    ohtlikuks kristluse eluvддrtustele.
       Arvamine, et Kierkegaard on filosoof ainult niivхrd, kuivхrd
    ta rьndab Hegelit, on seda silmas pidades pдris tabav iseloomustus.
    Hegeli dialektilist meetodit eitades vastandas Kierkegaard talle
    sokraatilise dialektika: “... igatahes on usaldusvддrne, et  tal
    (Hegelil)  ei  ole  Sokratesega  absoluutselt  mitte  midagi
    ьhist”. Hegeli dialektikat igatviisi madaldades ja seda rьnnates oli
    Kierkegaard Sokratesest  vaimustuses  ja  nimetas  teda  oma
    хpetajaks. “Vдljaspool kristlust, Sokrates, oled sina - ainukesena
    - хilis, avala hingega tark,  sina olid tхeliselt reformaator”.
    “...Sina oled ainus inimene, keda ma vaimustusega tunnistan kui
    mхtlejat...” on Kierkegaard kirjutanud vahetult enne surma.
       Kierkegaardi ahvatles Sokratese  “maievtiline”  dialektika
    (µ(((((((( - дmmaemandakunst) - meetod, mida   Sokrates  oli
    sarnastanud oma дmmaemandast ema  kunstiga,  meetod,  mis  aitas
    tхel  ilmale   tulla dialoogilistes otsingutes, kahtluses  ja
    vaidluses, kьsivas lдhenemises tundmatule - ьhesхnaga subjektiivne
    dialektika, kunst kьsitleda iseennast iseenese kohta.
       Kirkegaard ьlistas Sokrates  selle  eest, et too “tхi
    ilmale iroonia ja andis oma lapsele selle nime”, kasutades oma
    teostes hulgaliselt iroonilist refleksiooni enesetunnetuse meetodina.
       Tegelikult ei olnud Kiekegaardi  “dialektika”  taasloodud
    sokraatiline dialektika. Asi pole ьksnes selles, et Kierkegaard ise
    eristas oma “dialektikat” sokraatilisest dialektikast kui  uut,
    tдiuslikumat dialektikavormi - kristlikku sokratismi.
       Ehkki  “Sokratese  pхhimхte  seisneb...   selles,  et
    inimene peab  leidma  oma  tegude  eesmдrgi  kui ka  maailma
    lхppeesmдrgi,  lдhtudes  ainuьksi enesest, ja  saavutama  tхe
    omaenese  jхududega,”  siiski  “mхtleb  tхeline   mхtlemine”
    Sokratese  arvates  “nii, et  tema  sisu  ei  ole  seejuures
    subjektiivne, vaid objektiivne”.
       Kui Sokratesel  olid  maievtika  ja  iroonia  vahendeiks
    objektiivse tхe kindlakstegemisel, siis Kierkegaard  kasutas  neid
    subjektiivse  tхe,  “tхde minu  jaoks”  saamiseks,   kuivхrd
    ьhtki  teist  tхde ta tunnistatud: “...objektiivselt pole olemas
    mingisugust tхde...”.
       Kierkegaard heitis kohe alguses kхrvale objektiivse tunnetuse
    ning eitas selle vддrtus ja tхelisust. Ta kutsus minema vastupidist
    - radikaalse subjektivismi - teed. “Ma ei nхua midagi muud peale
    tunnistamise, et meie objektiivsel ajal olen mina ainuke, kes ei
    suuda objektiivne olla”.
       See subjektiivsuse ja objektiivsuse absoluutne vastandamine on
    kogu Kierkegaardi  filosoofia  nurgakivi,  filosoofia,  mille
    esmane ьlesanne       oli kummutada “vддr ettekujutus, mida
    omavad tunnetusest ja selle resultaatidest need, kes  rддgivad
    objektiivsetest tulemustest, mхtlemata, et just nimelt filosoof on
    ьlimalt subjektiivne”.
       Nagu Hegel, mддratles Kierkegaard saamist  mitteolemisest
    olemisele ьleminekuna. Tema arvates olid Hegelil “eitus, ьleminek ja
    vahendamine kolm mumifitseeritud, kahtlast salaagenti,  kes  kхik
     liikuma panevad”,  ja  hoopiski  mitte  ьhelegi   loogikale
    alluvad  “rahutud pead”.
       Saamine on muutumine, teisekssaamine,  teiseks  ьleminek,
    ьleminek  vхimalikkusest  tegelikkusesse.   Ent   Kierkegaardi
    arvates  erinevad   voimalikkus ja tegelikkus pхhimхtteliselt,
    kvalitatiivselt. “...Kuivхrd lхpmatult erineb millegi kдsitamine
    vхimalikkuses  sellesama  kдsitamisest  tegelikkusest,”  on  ta
    “Pдevikus” mдrkinud. Erinevalt vхimalikkusest ei saa tegelikkus
    tema arvates olla loogilise kдsitluse objekt. “Mхeldav reaalsus
    on tegelikkus,  ja  iga  kьsimuse selle kohta, kas miski  on
     tegelik  peab  mхtlemine hьlgama”.
       Kierkegaard pidas selles  kьsimuses  peamiseks  eksimuste
    allikaks  vхimalikkuse  ja   tegelikkuse  ning  paratamatuse
    vahekorra  vддra  kдsitus. Saamine  ei  allu  paratamatusele
     ja  ei  sobi  sellega  kokku.  “Kхik,  mis  saamas  on,
    tхestab juba oma saamisega, et  ta  ei  ole  paratamatu;  sest
    ainus, mis ei vхi saada, on paratamatu,  kuna  paratamatu  on
    olemas”.
       Hegelile  mддratud  Kierkegaardi  etteheited,  et  Hegeli
    dialektika vдlistab vabaduse ja ьhtlasi jutuslikkuse,  ei  ole
    pхhjendatud. Nende kategooriate dialektiline  kдsitus  seisabki
    selles,  et  nii  paratamatust  kui  ka  paratamatust  ja
    juhuslikkust seob vastandite ьhtsus ning need  kategooriad  ei
    vдlista teineteist.
       Kui  Kierkegaard  vхttis  endale  ьlesandeks  kukutada
    paratamatuse mхiste vabaduse ja  juhuslikkuse  nimel,  siis  -
    vastandades  neid   metafььsiliselt   -  ьtles  ta  lahti
    dialektikast. Samavхrd  antidialektiline on tegelikkuse lahutamine
    vхimalikkusest, mille Kierkegaard pьstitas vastandina Hegelile,  kes
    kдsitas neid dialektiliselt,  vastastikku  lдbipхimunutena,  mis
    nдhtub juba formaalse ja reaalse vхimalikkuse eristamisest.
       Niisiis ei pannud Kierkegaard alust teistsugusele, Hegeli
    omast erinevale dialektikavormile, vaid  hьlgas dialektika.  Ta
     pььdis  koguni  hoopis  lahti  saada. Ja  kui  ta  lхigi
    lahku   dialektikast,   siis  osutus  loogikast   vabanemine
    teostamatuks,  kuivхrd  tollesama lahkulццmise  хigustusena  oli
    Kierkegaard sunnitud tegema  igasuguseid  loogilisi  trikke  ja
    jхupingutusi.
       Vastuolukategooria lдbib kogu Kierkegaardi  maailmavaadet:
    “Kхikjal,  kus  on  elu, on  vastuolu”.  Ent   tal   polnud
    eksistentsi   lahutamatuks   atribuudiks  loogiline,   vaid
    pateetiline  vastuolu.  Kirg  pole  midagi muud  kui  pinge
    saavutanud vastuolu. Kus puudub elu  ja  kirg,  seal  ei ole
    vastuolugi.  Vдljaspool  eksistentsi  ei  ole  vastuolu,  kuid
    eksistentsiaalne  vastuolu  ei  eelda  ьhtsust,  vaid  vдlistab
    seda.
       Seejuures  ei  ole  vastuolu  isegi  eksistentsiaalse
    tхlgenduse puhul Kierkegaardil arengut edasiviiv  jхud.  “Sхna
    “vastuolu”  ei tule siin vхtta mitte selles neetud  tдhenduses,
    mida talle Hegel omistab, kujutledes ise ja veenates teisi, nagu
    oleks sel sхnal loomejхudu”.
       “Minu eluvaatlus on tдiesti mхttetu. Mulle tundub, et  kuri
    vaim on mu ninale asetanud prillid, mille ьks klaas tohutult
    suurendab, teine aga samavхrra vдhendab.”
       Kierkegaardi tццdes on vдga vдhe цelnud kasvatusest ja lastest
    ьldse. “Meelsamini rддgin ma lastega, sest nendest tihkab ikkagi
    loota, et nad saavad kunagi mхistusega olenditeks; aga need, kes
    nendeks on saanud - oh sa issand kьll!”
       Kierkegaardile polnud olemine  ьleьldse  ja veel  vдhem
    inimese eksistents mхtlemine.  Arvatakse, et  kuigi  Kiekegaard
    lдhtub   idealistlikust  eeldusest, et  inimene  olemus  on
    vaimne, siiski on tema vaimu-kдsitus selline, et see ххnestab
    idealistliku kontseptsiooni.
       Kierkegaardi  arvates ei  vхi  inimene  olla  teadusliku
    tunnetuse  objekt,  enamgi,  teda  ei  vхi  kдsitleda   ka
    subjektobjektina,   mida   tegi  Feuerbach  ja  mitmesugused
    psьhhofьsioloogia  koolkonnad.  “Kes eksisteerib,  see  ei saa
    samuti olla korraga kahes kohas, ei saa olla subjekt-objekt”.
       “Materialistlik fьsioloogia on  koomiline..., aga  uusim,
    enam hingestatud  fьsioloogia  on sofistlik”.  Hinge  ja  keha
    probleem  ei ole Kierkegaardile mingit raskust tekitanud: hing
    on primaarne, keha - sekundaarne. “Keha  on hinge  ja seega  ka
    vaimu organ”. Kierkegaardi  meelisvormel oli:  inimene on hinge
    ja keha sьntees, mida juhib vaim.  Lхppkokkuvхttes  “inimene  on
    vaim”.  Psьhho-fььsilise  probleemi on Kierkegaard  lahendanud
    idealistlikult.
       Kuid  psьhhofььsiline  probleen  on  vaid ьks fьlosoofia
    pхhikьsimuse  - olemise  ja  mхtlemise  vahekorra  kьsimuse  -
    tahke.
       Kirkegaard ei pidanud olemist mхtlemiseks, kuna vaim  pole
    mхtlemine, mis ainult ei vхimalda, vaid lausa  nхuab  loogilist
    mххtu  ja  kдsitlust. Just selles on tema  salvava  mдrkuse
    tхeline mхte, et  vдite  puhul  - olemine  ja  mхtlemine on
    samased, tuleb “ьhekorraga naerda ja nutta”.
       Kui  “olemise”  asemel   oleks  jutt  “eksistentsist”
    (spetsiifilises  tдhenduses,  milles  seda  mхistet  kasutas
    Kierkegaard),  ja “mхtlemise” asemel  -  vaimust (jдllegi tema
    tдhenduses), siis vormuleeriks vaimu ja  eksistentsi  samasuse
    printsiip adekvaatselt  eksistentsialismi kui Kierkegaardi tььpi
    subjektiivse idealismi pхhilause.
       Цelduga ei ole karvavхrdki vastuolus Kierkegaardi poleemika
    Descartes’i  lausega  “ma mхtlen, jдrelikult ma olen olemas”. Ta
    vдitis, et olemise jдreldamine mхtlemisest on vastuolus, ja tхstatas
    Descartes’i vastu mхtlemise  ja  olemise  vahekorra  vastupidise
    vormeli: “Kuna ma eksisteerin ja olen mхtlev, siis ma mхtlen”.
    Kierkegaard lisas, et kartesiaanlus  liigendas   olemise   ja
    mхtlemise, nende vahel ei ole “ideaalset samasust”. “Mхtlemisega
    samane olemine ei ole ьldse inimlik olemine”.
       “Minu peamine mхte oli, et meie ajal on teadmise ьlikьlluse
     tхttu  дra  unustanud,  mis  tдhendab eksisteerida  ja  mis
    tдhendus on enesessepццratusel...”.
       “Mхned looduseuurijad leidsid vхi pььdsid leida  kusagil
    maailmas eksisteerivat Archimedese punkti  ja  sellest  punktist
    universumid  vaadelda...”, on kirjutanud Kierkegaard. Tema leidis
    selle aga iseeneses.
       Sellises  spetsiifilises  tдhenduses  on  “eksisteerimine”
    Kierkegaardile ainuke  “tхelisus”, mis piirab “olemise” mхistet ja
    on vastandatud “mхtlemisele”. “On  tхelisus  vдlisilm?” kьsib ta
    iseendalt, ja vastab eitavalt: “Tхelisus on sisemaailm”, oma  Mina
    enesesuhe oma  Minaga.
       Kiekegaardile oli erakordselt iseloomulik, et eksistentsi
    tunnistas ta “ainsaks tunnetamatuks asjaks  iseeneses,  millega
    mхtlemises ei ole obsoluutselt midagi ьhist”.
       Kierkegaardi ei  rahuldanud  mддratleda  inimest  mхtleva
    olendina:  selles  ei  ole inimese olemus ning see pole tema
    eksistentsis peamine. “Tхeliselt inimlik on - kirg. Kireta ei saa
    eksisteerida. Kхik eksistentsiprobleemid  on  ьhenduses  kirega.
    Kirg  on eksistentsi Alfa ja Omega. Kirg  eelkхige.  Kirg on
    eksistentsi liikumapanev  jхud  ja “subjektiivsuse tipp”.
       Taani teoloogi arvates ei vхi inimest niisiis mддratleda
    mхtleva substansina, loomuliku olendina ega ьldse mingit liigi
    “objektina”. Tegelikult ei saa inimest ьldse defineerida. Olles
    kordumatu individuaalsus ja puht subjektiivne olend, teeb ta end
    selleks, mis ta on. “inimene on vaim. Aga mis on vaim? Vaim - see
    on Mina.”
       Kьsimusele “Mis tдhendab olla inimene?”, Kierkegaard  on
    taandanud filosoofia pхhikьsimuse: mis tдhendab olla?...
       Kierkegaard on end kunagi vхrrelnud inimesega, kes elab iga
    hetk kokku variseda ahvardaval pццningul. Seejuures ta teab seda.
    Sellepдrast ongi tema filosoofias leidnud end inimesed, kes elavad
    mahalхhkumisele mддratud ьhiskonnas, inimesed, kes “on kaotanud jalge
    alt igasugune pinna”.
       Vхib olla tema filosoofilised tццd pььavad nхu anda, aidata
    nendele inimestele. Ta ei taha хppida, vaid tahab, et inimesed ise
    leiaksid otsust.
       V4ib-olla ьks vдljapддs, mida ta pakub on: “Mхistatuslik ei
    tule olla mitte ьksnes teiste jaoks, vaid ka iseendale.”
              KASUTATUD KIRJANDUS:

????????, ?. ??????????? ? ????. 1994.
??? ??????????. 1994.
Bхhhovski B. Kierkegaard (Suuri mхtlejaid). 1975.
Salumaa E. Kierkegaard. 1993.