Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике


             МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИИ
        УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
                ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                   Кафедра
цивільного права


                                  студента
ІІІ курсу
                                   Будюха
Д.Є.            К У Р С О В А  Р О Б О Т А

                             на тему           СТВОРЕННЯ І УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ
           ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА                                  Науковий
керівник

ст.викладач Нечипорук Л.Д.                           УЖГОРОД - 1996           План курсової роботи                                    Вступ
          3

          1.   Установчий   договір   ,   його   зміст
    4

         2.     Статут     ,     його     зміст
        14

     3. Державна реєстрація господарського товариства    16

                                  Висновки
        21

           Список  використаних  джерел   та   літератури
22

          Додатки

   1. Проект установчого договору товариства з обмеженою
      відповідальністю

    2. Проект Статуту товариства з обмеженою відповідальністю                             3                         В С Т У П  Підприємницька діяльність громадян і юридичних осіб на територіїї
України здійснюється в організаційних формах і у порядку , встановлених
законодавством. Вибір її конкретної організаційної  форми  проводиться
підприємцем самостійно. При цьому враховуються зміст і основні напрями
діяльності , сфера її здійснення , ресурси , які можуть бути включені до
неї , форма власності , кількість і склад осіб , які безпосередньо
об”єднуються для ведення підприємницької діяльності , інші початкові умови.


  Вибір організаційної форми підприємництва здійснюється через механізм
державної реєстрації  конкретного виду підприємства  ,  господарського
товариства або іншої організаційної форми.

  Тема даної курсової роботи обрана для того , щоб зробити спробу
дослідити сам процес   обрання організаційно-правової форми  ведення
підприємницької діяльності , а саме створення господарського товариства.

  Процес створення господарського товариства обрано в якості об”єкту
дослідження, оскільки , як  свідчать  статистичні  дані  ,  найбільш
розпоширеною організаційно-правовою формою , яка обирається для здійснення
підприємницької діяльності є саме господарське товариство.

   Від прийняття Закону України “ Про господарські товариства “ пройшло
чимало  часу , але практика  свідчить  ,  що  ефективність  ведення
підприємницької діяльності багато в чому залежить від якості установчих
документів : можуть виникати різного роду суперечності щодо майна , яке
було внесене засновниками , відповідальності засновників за невиконання
зобов”язань по внесенню вкладів ( оплати акцій ) , можливості уступки долі
в статутному фонді третій особі , тощо.                               4


  Установчий договір господарського товариства , його зміст   Узгоджена діяльність учасників цивільних правовідносин може  бути
спрямована на досягнення спеціальної мети - створення нового суб”єкту
цивільного права ( юридичної особи ) , яку вони наділяють необхідним майном
і якому вони визначають предмет діяльності. За наявності у юридичної особи
декількох засновників вони повинні погодити свої взаємовідносини , в тому
числі вид ( характер ) і предмет діяльності створюваної організації ,
розмір і порядок передачі у її статутний фонд майнових внесків , порядок
спільної діяльності по створенні юридичної особи та інші умови. Для цього і
використовується установчий договір.

  За  За загальним правилом юридична особа створюється згідно з рішенням
власника або уповноваженого ним органу. Якщо власників або уповноважених
ним органів два або більше , то таким рішенням є установчий договір.
Створенню господарського товариства передує рішення як  мінімум  двох
власників. Цим і пояснюється необхідність укладення установчого договору
для створення господарського товариства.

   У  цивільному  праві  України  відомі  п”ять видів господарських
товариств , в основі створення  яких  лежить установчий  договір  :
акціонерне товариство , повне і командитне товариства , товариства з
обмеженою і додатковою відповідальністю . Поняття і види господарських
товариств , правила їх створення , діяльності , а також права і  обов “
язки  їх учасників та засновників визначає Закон  України  “  Про
господарські товариства “ від 19 вересня 1991 року № 1576-XII .

  В силу установчого договору його учасники ( засновники юридичної особи
) взаємно зобов”язуються у встановленому законом порядку створити нову
юридичну особу і надати ій необхідне майно.

   За своєю юридичною природою  установчий  договір  господарського
товариства є багатосторонньою угодою консенсуального і оплатного характеру
. Установчий договір відноситься до групи так званих  організаційних
договорів .

   Сторонами установчого договору господарського товариства можуть бути
фізичні та юридичні особи. У відповідності з частиною 3 ст. 3 Закону
України “ Про господарські товариства “ іноземні громадяни , особи без
громадянства , іноземні юридичні особи , а також міжнародні організації
можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з
громадянами та юридичними особами України , крім випадків , встановлених
законодавчими актами України.  Обов”язковою  ознакою  для  сторони  в
установчому  договорі   господарського   товариства   є   наявість
правосуб”єктністі - правоздатності і дієздатності.

 Договір повинен заключатися у письмовій формі. Підписи фізичних осіб
потребують нотаріального засвідчення , а підписи керівників юридичних
осіб повинні завірятися печаткою .                       5

 Предметом установчого договору господарського товариства є створення
господарського товариства . Спецефічним в даному аспекті є установчий
договір акціонерного товариства відкритого типу , оскільки він укладається
між засновниками акціонерного товариства та визначає порядок здійснення
ними спільної  діяльності  по  створенню  акціонерного  товариства  ,
відповідальність перед особами , що підписалися на акції і перед третіми
особами. Такий договір по суті є договором про спільну діяльність і діє до
моменту державної реєстрації акціонерного товариства . Учасники договору
також мають на меті створення юридичної особи , але даний договір не
визначає статус організації , що формується учасниками.
 На відміну від цього установчий договір визначає  не  тільки  узгоджену
  діяльність його  учасників ( засновників ) , але  й   правове
становище нової юридичної особи, будучи одним з ії установчих документів.*
 Від договору про спільну діяльність договір про спільну діяльність по
створенню акціонерного товариства відкритого типу відрізняється тим , що у
першому випадку нема створення нової юридичної особи , а у другому -
створюється нова юридична особа , новий самостійний власник майна.
  Зміст установчого договору господарського товариства визначають ті умови
, по яким сторони досягли згоди. Учасники установчого договору - засновники
нової юридичної особи - взаємно  зобов”язані  передати  у  власність
створюваної ними організації встановлені ними ж внески , а також провести
узгоджені дії по формуванню господарського товариства до його реєстрації.
  Закон визначає загальні  обов”язкові умови , які повинні бути зазначені
в установчих документах господарського товариства. У відповідності до
частини 2 статті 4 Закону України “ Про господарські товариства  “
установчі документи повинні містити відомості про вид товариства , предмет
і цілі його діяльності , склад засновників та учасників , найменування та
місцезнаходження , розмір та порядок утворення статутного фонду , порядок
розподілу прибутків та збитків , склад та компетенцію органів товариства та
порядок прийняття ними рішень , включаючи перелік питань , з яких необхідна
одностайність або кваліфікована більшість голосів , порядок внесення змін
до установчих документів та порядок ліквідації та реорганізації товариства.
Закон передбачає інші обов”язкові умови ,  в  залежності  від  виду
господарського товариства.

 Відсутність зазначених відомостей ( включаючи відомості , які повинні
містити установчі документи в залежності від виду товариства ) в установчих
документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
 Згідно змін до Закону України “ Про господарські товариства “ , внесених
Законом України від 02.03.95 р. № 82/95 ВР також установчі документи
гоподарського товариства у випадках , передбачених чинним законодавством  ,
погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

  В установчому договорі учасники перш  за  все  закріплюють  своє
волевиявлення на створення юридичної особи і визначають його вид і характер
. Установчий договір вступає в силу з моменту його підписання усіма
учасниками ( засновниками ).


 * Гражданское право / под ред. Е.И. Суханова . - М.: Издательство БЕК,
  1994. - С. 375

                        6

  Його наступна реєстрація має юридичне значення не для дійсності самого
договору , а для виникнення відповідної юридичної особи. Отже , до моменту
реєстрації установчих документів юридичної особи учасники  установчого
договору можуть бути взаємно зобов”язані до вчинення певних , узгоджених
ними дій.

 Серед вищевказаних видів господарських товариств повне і  командитне
товариство є так званими договірними об” єднаннями , оскільки у їх основі
лежить договір як угода між учасниками , які зобов”язались один перед
одним спільно діяти для досягнення цілей товариства . Договір  пов”язує
кожного учасника персонально із усіма іншими учасниками . Кожний учасник
вправі вимагати від іншого належного виконання договору , взятих  ним на
себе зобов “язань. За загальним правилом , якщо договором не встановлене
інше , ведення справ  всередині  товариства проводиться за загальною
згодою всіх учасників  ;  у відносинах із третіми особами  кожний із
учасників  вправі діяти від імені товариства і представляти його  в
цивільному обороті .
 “Установчий договір повного або командитного товариства ще називають
фідуціарною угодою в тому смислі, що партнерам за договором ( кожному із
учасників ) фактично надано більше повноважень , ніж це безпосередньо
виражено в договорі , але з умовою , що вони не скористуються  надлишками
цих прав і в першу чергу будуть керуватися інтересами товариства в цілому .
“ *
   Враховуючи особистий характер  договору повного товариства , який
виражається в тому , що учасники зобов”язані приймати особисту участь у
веденні справ товариства , а також наділені широкими повноваженнями по
здійсненню ними від імені товариства фактичних і юридичних дій, що в свою
чергу,   передбачає   виникнення   особисто   -   довірчих   ,
  товариських відносин, логічно б було передбачити у договорі  , що з
виходом одного із учасників із складу товариства , а також  його смертю

( реорганізацією , ліквідацією , якщо учасником є юридична особа )
товариство припиняється ; хоча закон надає сторонам право домовитись про
інше. Зміни у складі  учасниківв  такому  випадку  є  рівносильними
перезаключенню договору і тягнуть за собою реорганізацію товариства.
   Спори , які виникають в процесі виконання договору товариства повинні
вирішуватись за згодою усіх учасників. Судовий порядок вирішення спорів між
учасниками доцільно допускати лише у випадках , прямо встановлених у
договорі , якщо тільки спір не пов”язаний з майновими претензіями учасників
один до одного.
   Конструкція товариського з”єднання розрахована на невелику кількість
учасників , в основному фізичних осіб , хоча учасниками товариства можуть
бути й юридичні особи . Тому доцільно б було передбачити в договорі , що
змішаний склад повних учасників не допускається . Однак в командитних
товариствах , де повними учасниками є юридичні особи , вкладниками можуть
бути фізичні особи , і навпаки , якщо повними учасниками є громадяни , то
вкладниками можуть бути юридичні  особи.    Закон  України  “  Про
господарські товариства “ передбачає ряд інших   обов”язкових умов , які
повинні бути зазначені в установчому договорі повного товариства .

 * Сборник образцов гражданско-правовых документов / Под общ. ред.
  Г.П. Савичева, В.С. Ема.- М.:Издательство БЕК, 1994. - С. 27                         7

  В установчому договорі повного товариства повинні  бути зазначені
відомості про вид товариства , предмет та цілі його діяльності , склад
засновників та учасників , найменування та  місцезнаходження , розмір та
порядок утворення статутного фонду , порядок розподілу прибутків та збитків
, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень
, включаючи перелік  питань  ,  зяких  необхідна  одностайність  або
кваліфікована більшість голосів , порядок внесення змін до установчого
договору та порядок реоганізації та ліквідації товариства .
  Також обов”язково повинні бути зазначені відомості про те, що всі
учасники повного товариства займаються спільною підприємницькою діяльністю
і несуть солідарну відповідальність за зобов”язаннями товариства усім своїм
майном. Відповідальність повних учасників за зобов”язаннями товариства
носить двоякий характер. Вона є субсидіарною , оскільки наступає тільки у
випадку недостатності власних коштів товариства , і солідарною , оскільки
розподіляється порівну між усіма учасниками , а кредитор товариства може
звернутися до одного з них або до усіх зразу. Учасник , який сплатив борги
товариства , вправі звернутися до інших  учасників  з  вимогою  про
відшкодування йому сум у розмірі збитків , які припадають  на  цих
учасників.  По причині такого характеру відповідальності учасників за
боргами товариства , одній і тій ж особі заборонено брати участь у якості
повного учасника більш , ніж в одному товаристві , але дозволяється брати
участь в командитних товариствах в якості вкладників.
 Крім цього , у відповідності із ст. 67 Закону України “ Про господарські
товариства “ , установчий договір про повне товариство повинен  визначати
розмір частки кожного з учасників , розмір , склад та порядок внесення
вкладів , форму їх участі у справах товариства .  В установчому договорі
може визначатися декілька учасників , які надяляються повноваженнями  на
ведення справ товариства.
  Установчий договір командитного товариства  , як і  договір іншого
господарського товариства має містити загальні обов”язкові умови , так і
відомості про розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю ,
розмір , склад і порядок внесення ними вкладів , форму їх участі у справах
товариства. Стосовно вкладників вказується тільки сукупний  розмір їх
часток у майні товариства , а також розмір, склад і порядок внесення ними
вкладів .

 На відміну від повного та командитного товариств , товариство з обмеженою
відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю  є статутними
об”єднаннями . Зміни у складі учасників суттєвим чином змінюють тільки
співвідношення розмірів їх часток у майні товариства  ( у повному  та
командитному товариствах вихід учасників або вступ нових учасників, як
правило , і якщо сторони не домовились про інше , тягне за собою ліквідацію
або реорганізацію товариства ). Учасники , які вступають в товариства з
обмеженою або з додатковою відповідальністю мають справу не персонально з
кожним із засновників , а з товариством у цілому , в особі  його
представницьких органів.  Товариства з обмеженою  або  з  додатковою
відповідальністю не
передбачають встановлення між учасниками відносин особистої довіри  ,
оскільки вони є насамперед об”єднаннями капітаів, а не окремих осіб , які
не зобов”язані своєю працею приймати участь в діяльності цих об”єднань.
Тому поряд із установчим договором , ще одним установчим документом
товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю є статут, який як
конституція , закріплює організаційно-правовий статус товариства , його
майнове становище , порядок створення і компетенцію органів управління і
контролю , порядок ліквідації та реорганізації , тощо.

                           8

  Як правило , установчий договір товариства з обмеженою або з додатковою
відповідальністю , як перший установчий документ , містить такі умови :
відомості про засновників ( учасників ) , предмет договору , найменування
та місцезнаходження товариства , юридичний статус товариства ,  мета
створення товариства , майно товариства , порядок формування статутного
фонду  , визначення часток учасників ,  форма  внесення  вкладів  ,
відповідальність за невиконання або за неналежне виконання договору ,
правонаступництво , строк дії договору . Інші обов”язкові умови , які
повинні бути зазначені в установчих документах товариства з обмеженою або з
додатковою відповідальністю містяться в статуті цих товариств.

  Порядок створення акціонерного товариства закритого типу складається з
таких етапів : підписання установчого договору , скликання і проведення
установчих зборів, реєстрація акціонерного товариства закритого типу .

  Створення та установчі документи акціонерного товариства відкритого типу
мають свої особливості. Згідно з ст.26 Закону України “ Про господарські
товариства “ , засновники акціонерного товариства укладають між собою
договір , що визначає порядок здійснення ними господарської діяльності по
створенню акціонерного товариства , відповідальність перед особами , що
підписалися на акції і третіми особами. Для  створення  акціонерного
товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити
акціонерне товариство , здійснити підписку на акції , провести установчі
збори і державну реєстрацію. Отже ,  процес  створення  акціонерного
товариства складається з таких етапів :

1. Укладання установчого договору про спільну діяльність по створенню
  акціонерного товариства.
2. Реєстрація повідомлення про випуск акцій .
3. Повідомлення про намір створити акціонерне товариство та проведення
  підписки на акції . Реєстрація випуску цінних паперів у фінансових
  оганах.
4. Скликання та проведення установчих зборів . Затвердження установчими
  зборами статуту товариства.
5. Подання заяви для реєстрації  акціонерного  товариства.  Державна
  реєстрація акціонерного товариства.

 У даному питанні курсової роботи будуть розглянуті такі аспекти створення
акціонерного товариства як укладання установчого договору , реєстрація
повідомлення про випуск акцій , повідомлення і проведення підписки на
акції та скликання та проведення установчих зборів .
 Установчий договір акціонерного товариства є договором між юридичними та
фізичними особами про ведення спільноі діяльності по створенню акціонерного
товариства .  Такий  договір  заключається  засновниками  акціонерного
товариства і діє до державної реєстрації товариства . У предметі договору
вказується, що сторони дійшли згоди по укладенню угоди про  спільну
діяльність для створення акціонерного товариства. У договорі вказуються
повне і скорочене найменування АТ , місцезнаходження , мета створення
товариства , предмет діяльності товариства, юридичний статус товариства,
права і обов”язки акціонерів , передбачуваний розмір статутного фонду ,
кількість акцій і їх номінальна вартість , види акцій ,  кількість
привілейованих акцій і розмір дивідендів по ним , порядок формування
статутного фонду , відповідальність  акціонерів  за  невиконання  або
неналежне        виконання       своїх       зобов”язань                                9

щодо внесення вкладу; кількість акцій , які засновники залишають за собою
, характеристика вкладу засновників та вартісна оцінка вкладу.

  В установчому договорі сторони можуть передбачити можливість купівлі
засновниками визначеної кількості акцій на пільгових умовах ,  а також
право першочергової купівлі визначеної кількості акцій засновниками при
збільшенні статутного фонду. Сторони можуть передбачити і інші пільги для
засновників акціонерного товариства. Надання пільг засновникам за рахунок
акціонерного товариства  визначається  установчими  зборами  товариства
більшістю у три четверті голосів.   Важливо зазначити в установчому
договорі , що усі витрати , пов”язані зі створенням та реєстрацією
акціонерного товариства беруть на  себе  засновники  ,  з  подальшою
компенсацією цих витрат за рахунок отриманих товариством прибутків. У
договорі має бути  передбачено  ,  що  засновники  несуть  солідарну
відповідальність перед особами, що підписалися на акції і третіми особами ,
оскільки не виключена можливість того , що акціонерне товариство не
відбудеться , і тоді виникне питання про повернення особам  ,  які
підписалися на акції , коштів , які вони передали для оплати акцій.

 Практика створення акціонерних товариств свідчить про те , що важливо
передбачати в договорі і певні гарантії для акціонерів :   засновники ,
не мають права вихіду з акціонерного товариства протягом певного періоду
часу. З настанням такої можливості не допускається одночасне відчуження  ,
усіх своїх акцій одразу ж декількома засновниками , У такому випадку
черговість встановлюється пропорційно
розміру частки ( вартості акції ) засновника ( першим задовільняється
засновник з мінімальним розміром  вкладу  і  т.д.)  з  обумовленням
мінімального строку , після настання якого можлива аналогічна операція.

 В установчому договорі також повинно бути зазначено , що до відкриття
розрахункового рахунку АТ кошти , які надходять  в статутний фонд ,
вносяться на тимчасовий розрахунковий рахунок .

 Порядок відкриття тимчасового рахунку визначається інструкцією “ Про
порядок відкриття розрахункових , поточних і бюджетних рахунків в установах
банків” , затвердженою постановою Правління Національного банку України від
11 жовтня 1994 року № 169. У відповідності до даної інструкції ,  для
відкриття тимчасових розрахункових рахунків господарським товариствам , для
зарахування коштів , які вносяться для формування статутного фонду , банку
надаються такі документи :

- заява про відкриття рахунку , підписана одним із засновників , якому
загальними  зборами  засновників  доручено  оформлення  документів  по
організації товариства ;
  - копія установчого договору , завіреного нотаріально .

 У випадку формування статутного фонду із майнових вкладів , можна
передбачити , що до появи самостійного балансу АТ , вони обліковуються на
балансі певної юридичної особи.

 Сторони повинні обумовити порядок внесення змін і доповнень до договору.
  Логічно б було передбачити строк повідомлення про  створення  АТ,
здійснення підписки , а також попередню дату проведення установчих зборів.                        10

 Після укладення установчого договору засновники повинні зареєструвати
повідомлення про випуск акцій у відповідності до інструкції , затвердженої
Міністерством фінансів України 30.09.91 р. N04-305 ( із  змінами  і
доповненнями , внесенеми наказами Міністерства фінансів  України  від
23.11.93р.N94 та від 23.05.95 р. N83) - Порядку реєстрації випуску акцій і
облігацій підприємств і інформації про їх випуск . Реєстрація здійснюється
в фінансових органах Міністерства фінансів України , якщо обіг здійснюється
на всій території України ; фінансовими управліннями Кабінету Міністрів
республіки Крим , обласними фінансовими  управліннями  ,  фінансовими
управліннями міст республіканського підпорядкування.
 Для реєстрації цінних паперів емітент представляє у фінансовий орган такі
документи :
 заяву про реєстрацію цінних паперів ;
 нотаріально завірену копію протоколу рішення про випуск цінних паперів ,
оформленого згідно із ст. 6 та ст.11 Закону Української РСР “ Про цінні
папери та фондову біржу “ відповідно для реєстрації акцій підприємств ;
 нотаріально завірену копію статуту емітента , зразок бланка цінного
папера ;
 баланс , звіт про фінансові результати та їх використання , довідку про
фінансовий стан , підтверджені аудитором ( аудиторською фірмою) за останні
три завершених роки ( або за кожний завершений фінансовий рік від моменту
утворення , якщо цей строк менший за три роки ).

  Повідомлення про випуск акцій повинно містити певні відомості,  в
залежності від того, чи був у створюваного  акціонерного  товариства
правопопередник чи ні.

   Повідомлення  про випуск  акцій акціонерного товариства , у якого
був правопопередник повинно  містити :

- фірмове найменування , місце знаходження , дата утворення , предмет
діяльності , завірений ревізором ( аудитором ) бухгалтерський баланс і
розрахунок фінансових результатів ( доходи , витрати ) за останні три
завершені фінансові роки ( або за кожний фінансовий рік з моменту створення
, якщо цей строк менше трьох років ) , бухгалтерський баланс за станом на
останній квартал перед прийняттям рішення про випуск цінних паперів , звіт
про статутний фонд ( загальний об”єм , об”єм сплаченої частини ) ,
чисельність робітників , а також основні професійні дані  про керівних
робітників ( освіта , кваліфікація , виробничий стаж ) ;
- опис ділової діяльності емітента , засвідчений аудитором, насамперед
інформаційні відомості про виробництво , реалізацію , наукові дослідження і
інвестиції ;
  - відомостті про емісію цінних паперів : дата і номер протоколу
прийняття рішення про випуск цінних паперів , мета використання фінансових
ресурсів , виручених від емісії ; об”єм емісії , що планується; вид і
категорія цінних паперів , пов”язані з ними права : по акціям - засновники
і можливі права , які надаються власникам привілейованих акцій ; кількість,
номінальна вартість і сума емісії цінних паперів ; число серій і порядкові
номери ; місце , день  початку і припинення  продажу ; інформація про
можливі переваги  власників  цінних  паперів;  запланований  курс  ;
найменуванняторговця цінними паперами ( якщо емітент користується його
послугами ) ; дії , які будуть проводитися у


                                     11випадку перевищення або недосягнення рівня підписки ; адреси місць  виплат
доходів , здійснення операцій і депонування ;

  - перелік і результати попередніх емісій цінних паперів , а також
розмежування цінних паперів по видам ;

  - кількість именних акцій , які випущені емітентом, в тому числі акцій
, які знаходяться у власності керівних робітників .

  У  випадку  створення  акціонерного  товариства  ,  яке  не  має
правопопередника , інформація про випуск цінних паперів повинна містити :

 -  дані про емісію цінних паперів - дані і номер протоколу про прийняття
рішення відносно випуску цінних паперів , мета використання фінансових
ресурсів,об”єм емісій , який планується , вид і категорії цінних паперів і
пов”язані з ними права , можливі права , які  надаються  власникам
привілейованих акцій , кількість , номінальна вартість і сума емісії акцій
,число серій і порядковий номер ; місце , день початку і припинення продажу
; інформація про можливості привілей власниками акцій ; запланований курс;
найменування торгівця цінними паперами ( якщо емітент користється його
послугами ) ; дії , які проводяться у випадку перевищення або недосягнення
рівня підписки , адреси місць виплати , здійснення операцій і депонування ;

 - фірмове найменування майбутнього акціонерного товариства , предмет і
цілі діяльності , дата проведення установчих зборів , розмір плануємого
статутного фонду , склад майна , яке вноситься засновниками в натуральній
формі , найменування банківської установи і номер розрахункового рахунку ,
на який можуть бути внесені попередні внески ;
 - дані про можливі фактори ризику у діловій діяльності емітента ;
 - дані , які відносяться до поручительства , якщо для виконання вказаних в
 акції зобов”язань юридична особа виступає як поручитель.

 Якщо протягом 10 робочих днів , починаючи від дня , що настає за днем
представлення інформації про випуск цінних паперів у реєструючий фінансовий
орган , він не відмовив у реєстрації , то таку інформацію слід вважати
зареєстрованою . Підстави для відмови у реєстрації інформації  визначені у
п. 17 Порядку :
 а) наявність в інформації відомостей , які дають змогу зробити висновок
про невідповідність умов випуску цінних паперів чинному законодавству ;
 б) неповнота інформації про випуск цінних паперів порівняно з вимогами
п.8-12 Порядку ;
 в) невідповідність інформації , представленої реєструючому фінансовому
органу , яка характеризує фінансово-економічний стан емітента , таким
вимогам :
  емітент повинен бути беззбитковим протягом останніх трьох завершених
фінансових років або до моменту утворення , якщо цей строк є меншим за три
роки ;
  емітент не повине мати простроченої заборгованості кредиторам , а також
платежів у бюджет ;
  емітент повинен мати повністю оплачений статутний фонд на момент
прийняття рішення про випуск облігацій.                                 12


 Повідомлення фінансового органу про відмову в реєстрації інформації з
випуску цінних паперів доводять до емітента телефоном , телетайпом ,
телексом або телефаксом з обов”язковим письмовим підтвердженням.

 У разі виникнення якихось змін в інформації про випуск цінних паперів
емітент повинен представити відповідну інформацію у реєструючий фінансовий
орган до закінчення 30 денного строку від дня подання першої інформації .

 Слід зазначити , що порушення порядку випуску ( емісії ) цінних паперів
( випуск цінних паперів без реєстрації інформації про емісію цінних паперів
або внесення в документи , які надаються для реєстрації емісії цінних
паперів завідомо недостовірної інформації , а також затвердження таких
документів, якщо ці дії спричинили матеріальну шкоду інвестору ) тягне за
собою кримінальну відповідальність , передбачену ст. 148-8  Кримінального
кодексу України.

 На наступному етапі засновники організовують відкриту підписку на акції .
Засновники публікують повідомлення про наступну відкриту підписку , в якій
мають бути вказані фірмове найменування товариства , предмет, цілі, та
строки діяльності , склад засновників , дата проведення установчих зборів ,
розмір статутного фонду , що передбачається , номінальна вартість акцій, їх
кількість та види , переваги і пільги засновників , місце проведення ,
початковий та кінцевий строки підписки на акції , склад майна , що
вноситься засновниками в натуральній формі , найменування банківської
установи та розрахунковий рахунок , на який мають бути внесені початкові
внески . За рішенням засновників у повідомлення можуть бути включені також
інші відомості.

 Особи , які бажають придбати акції , повинні внести на рахунок засновників
не менше 10 % вартості акцій , на які вони підписалися , після чого
засновники видають їм письмове зобов”язання  про  продаж  відповідної
кількості акцій.
 Акціонерне товариство вважається заснованим , якщо до вказаного  у
повідомленні строку закінчення підписки не менше 60 % акцій.

 Не пізніше як через 7 днів після закінчення строку відкритої підписки на
акції , засновники повинні представити у реєструючий фінансовий орган
звіт про наслідки випуску цінних паперів. Звіт про наслідки випуску цінних
паперів повинен містити таку інформацію :
 а) дату початку і дату закінчення відкритого продажу акцій ;
 б) фактичну ціну реалізованих акцій ;
 в) кількість реалізованих акцій ;
 г) загальну вартість реалізованих цінних паперів ( у порівнянні із
запланованою під час організації випуску величиною ) , у тому числі для
акцій у такому розподілі : кошти у карбованцях,внесені як плата за акції ;

   вартісна оцінка матеріальних коштів , внесених як плата за акції ;
   оцінка у карбованцях іноземної валюти , внесеної як плата за акції ;

 д) розподіл коштів на статутний фонд ( у сумі номінальної вартості
реалізованих акцій ) та додаткові власні кошти ( у сумі перевищення
фактичної ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю ) ;
 е) види винагород , виплачені торгівцям цінними паперами ( якщо емітент
користуєтьсмя їх послугами ) .


                        13

 Звіт про наслідки випуску цінних паперів підписує емітент і торговець
цінними паперами ( якщо емітент користується його послугами ) і завіряє
аудиторська фірма .
 Реєстрація випуску цінних паперів проводиться не пізніше 30 днів від
момнету подання заяви з доданням необхідних документів. Під час реєстрації
цінним паперам присвоюється реєстраційний номер.

  До дня скликання установчих зборів особи , які підписалися на акції ,
повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 % номінальної
вартості акцій.

 Установчі збори акціонерного товариства скликаються у строк , зазначений у
повідомленні , але не пізніше двох місяців з моменту завершення підписки на
акції . При пропущенні вказаного строку , особа, що підписалася на акції ,
має право вимагати повернення сплаченої нею частки вартості акцій .
Установчі збори визнаються правомочними , якщо в них беруть участь особи ,
які підписалися більш як на 60 % акцій , на які проведено підписку. Якщо
через відсутність кворуму установчі збори не відбулися , протягом двох
тижнів скликаються повторні установчі збори, При повторному незабезпеченні
кворуму акціонерне товариство вважається таким ,  що  не  відбулося.
Голосування на установчих зборах провадиться за принципом : одна акція -
один голос. Для прийняття рішення про створення акціонерного товариства
необхідна більшість у три четверті голосів. Після прийняття рішення про
створення товариства установчі збори затверджують статут товариства . У
випадку , коли у встановлений строк підпискою на акції покрита не вся
необхідна сума , установчі збори можуть зменшити розмір статутного фонду.


  У випадку створення господарського товариства з участю  іноземного
учасника , в установчому договорі ( як і у будь-якій зовнішньо-економічній
угоді ) особливе значення має арбітражне обумовлення. Тут можливі два
варіанти таких обумовлень . По-перше , сторони самі призначають третейський
суд по узгодженню питань між собою і розробляють арбітражну процедуру. По-
друге , наперед вказується в якості третейського суду один із постійно
діючих арбітражів. В останньому випадку слід враховувати , що ініціатива у
виборі європейських арбітражів , як правило , належить іноземному учаснику
.
 Українській стороні необхідно приділяти велику увагу в питанні захисту
своїх інтересів , так як часто іказаний іноземним учасником арбітраж
знаходиться у сфері впливу компанії , яку представляє іноземний учасник.
. У зв”язку з тим , що самою розпоширеною організаційною формою для
юридичних осіб з іноземними інвестиціями є  товариство  з  обмеженою
відповідальністю , слід з метою впорядкування речових і зобов”язальних
відносин сторін наділити створювану юридичну особу правом власності на
майно , яке їй передається , із збереженням за засновниками тільки права
вимагати встановленого проценту від прибутку і повернення вкладеної долі
майна при припиненні юридичної особи. При цьому необхідно , щоб кожний із
засновників був власником майна на момент його передачі або як мінімум діяв
з письмового дозволу власника. Усі інші варіанти правового становища майна
можуть призвести до складних майнових спорів між засновниками , юридичною
особою і власниками.                          14


2. Статут господарського товариства , його зміст


  Закон України “ Про господарські товариства “ визначає , що акціонерні
товариства , товариства з обмеженою  та  додатковою  відповідальністю
створюються і діють на підставі установчого договору і статуту.

  Отже , другим  установчим  документом  для  вищезазначених  видів
господарських товариств є статут.  Співвідношення установчого договору і
статуту є таким , що останній по суті можливо розглядати як частину
договору - адже він затверджується учасниками ( засновниками ) в якості
одного із основних результатів їх угоди. Тому зміст статуту господарського
товариства може частково перекриватися змістом договору ( або навпаки ) ,
наприклад порядок розподілу між учасниками прибутків  та  збитків  ,
управління діяльністю створеної ними юридичної особи , вихіду із її складу
може встановлюватися не тільки в установчому договорі , а також і у
статуті. Однак деякі принципові положення про взаємовідносини учасників  (
засновників ) , насмперед -
їх воля на створення нової організації , можуть бути відображені тільки в
договорі про її створення , а ряд конкретних положень , що стосуються
статусу цієї організації , наприклад компетенція її органів , - тільки в
статуті.

  Необхідність існування статуту в даних видах господарських товариств
пояснюється тим , що учасники ( засновники ) , які створюють акціонерне
товариство , товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю можуть і
не брати участь у господарській діяльності товариства  ( на відміну від
повного чи командитного товариства ) , але маючи право на отримання
отримуючи прибуток від результатів роботи товариства - дивіденд.  Якщо у
повному чи командитному товариствах громадяни ( рідше з участю юридичних
осіб ) об”єднуються з метою спільно вести підприємницьку діяльність , -
брати безпосередню участь у справах товариства , створення акціонерного
товариства , товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю є скорше
об”єднаннями капіталів .

  Отже установчий договір у статутних товариствах спрямований на створення
нового суб”єкту правовідносин ; сам порядок управління , мета і предмет
діяльності цього суб”єкту вказується у статуті.

 Законом передбачаються обов”язкові відомості , які повинні бути вказані в
статуті , в залежності від виду товариства .
 Так , загальними обов”язковими умовами , які повинні зазначатися в
статуті є вид товариства , найменування  та місцезнаходжкення , склад
засновників та учасників , розмір та порядок утворення статутного фонду,
порядок розподілу прибутків та збитків , склад та компетенцію органів
товариства , порядок прийняття ними рішень , включаючи перелік питань , з
яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів ,  порядок
внесення  змін до установчих  документів  та  порядок  ліквідації  і
реорганізації товариства.

 Статут акціонерного товариства повинен містити також відомості про види
акцій , що випускаються , їх номінальну вартість , співвідношення акцій
різних видів , кількість акцій , що купується засновниками , наслідки
невиконання зобов”язань по викупу акцій.


                          15

  Можна виділити основні розділи  ,  які  складають  зміст  статуту
господарського товариства :

 - загальні положення ;
 - мета та предмет діяльності ;
 - юридичний статус товариства ;
 - засновники товариства ;
 - майно товариства ;
 - статутний фонд товариства ;
 - акції товариства ( для акціонерного товариства ) ;
 - порядок розподілу прибутків та збитків ;
 -органи управління товариством;

 - облік та звітність про діяльність ;
 - порядок внесення змін до статуту ;
 - фонди товариства ;
 - відступлення частки в статутному фонді товариства ;
 - припинення діяльності товариства ;
 - інші умови , в залежності від виду господарського товариства .

 Примірний перелік видів діяльності , які  можна передбачити в статуті
наведено в додатку до даної курсової роботи.

 Статут господарського товариства затверджується зборами засновників (
установчими зборами ) господарського товариства ,  прошнуровується  ,
нумерується ; на статуті робиться відмітка про  державну  реєстрацію
господарського товариства.

 Товариство має право вносити зміни та доповнення до статуту , які теж
підлягають державній реєстрації. Зміни ( доповнення ) до  установчих
документів оформляються окремими додатками до них або шляхом викладу їх у
новій редакції . На титулі додатків до установчих документів органом
державної реєстрації робиться відмітка про те , що вказані документи є
невід”ємною частиною відповідних установчих документів. У випадку внесення
установчих документів в новій редакції в цілому на їх титулі робиться
відповідна відмітка.

 У випадку внесення в установчі документи змін та доповнень , пов”язаних
із зміною найменування , організаційної форми або форми власності суб”єкта
підприємницької діяльності , робиться його перереєстрація у встановленому
законом порядку.                          16


3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА


  Господарське товариство  набуває прав юридичної особи з дня  його
державної реєстрації .  Державна реєстрація товариства проводиться за
правилами, встановленими Законами  України “ Про підприємства “від 27
березня 1991 року № 887-ХІІ, “ Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року
№ 698-ХІІ та Положенням “ Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької
діяльності “ , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1994 року № 276 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
25 січня 1996 року № 125 .

 Положення “Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності “
визначає порядок державної реєстрації суб”єктів підприємницької діяльності
незалежновід  їх  організаційних  форм  і  форм  власності.  Законом
передбачається окремий порядок створення господарських товариств ,  в
залежності від предмету діяльності ( банки , засоби масової інформації ,
фондові біржі, тощо). Господарські товариства , що займаються банківською
діяльністю реєструються Національним банком України в порядку , визначеному
законодавством України про банки і банківську діяльність.

 Державна реєстрація господарського товариства провадиться у виконавчому
комітеті міської , районної в місті Ради або в районній міст Києва і
Севастополя державній адміністрації за його місцезнаходженням.
Місцезнаходженням господарського товариства вважається місцезнаходження (
розміщення ) його постійно діючого керівного органу.

   Для державної реєстрації  господарського товариства власники  або
уповноважена ними особа (заявник) особисто подають до органу державної
реєстраці :

 а) установчі документи :

  - установчий договір ;

 - статут - при створенні акціонерного товариства , товариства з
         обмеженою або додатковою відповідальністю ;


 б) реєстраційну картку , яка є одночасно заявою про державну
   реєстрацію ;

 в)  документ , що засвідчує сплату реєстраційного збору ;


 г)  документ , що засвідчує сплату власниками внеску до
    статутного фонду ;


 д)  рішення Антимонопольного комітету про згоду  на  створення ,
    реорганізацію (злиття,приєднання) господарського товариства якщо,

    законодавчими актами України передбачена необхідність такої згоди                          17


 У випадку , якщо установчі документи подаються не власниками, а іншими
особами , то  повноваження цих осіб повинно підтверджуватися  належним
чином оформленою довіренністю.

 Якщо одним із власників господарського товариства є юридична особа ,
додатково подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну
реєстрацію цієї юридичної особи. Іноземна юридична особа подає документ ,
що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження ( витяг  з
торгівельного , банківського або судового реєстру , тощо). Цей документ
повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни його видачі ,
перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі
України , якщо міжнародними договорами , у яких бере участь Україна , не
передбачено інше. Зазначений документ може бути також  засвідчено  у
посольстві відповідної держави та легалізовано в Міністерстві закордонних
справ.
 У разі , коли одним із власників є фізична особа , її підпис на установчих
документах потребує нотаріального завідчення.

 До органу державної реєстрації подаються установчі документи в оригиналах
та по одному примірнику завірених в установленому порядку копій.
  Установчі документи не повинні містити положень ,  що  суперечать
законодавству. Відповідальність за відповідність законодавству установчих
документів несуть власники або уповноважені ними органи , які подають
документи для реєстрації господарського товариства.
 Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до
ст.11 Закону України “ Про мови в Українській РСР “ , підписуються
заявником , прошиваються та пронумеровуються.

 Отже , положенням встановлюється вичерпний перелік  документів , які
повинні подати власники для реєстрації господарського товариства
 Порядок складання установчих документів господарського товариства було
вісвітлено в першому та другому питаннях даної курсової роботи.

  Іншими документами , які необхідно подати для державної реєстрації є
реєстраційна  картка  ,  документ  ,що  засвідчує  сплату  власниками
реєстраційного збору , документ , що засвідчує сплату власниками внеску до
статутного фонду товариства  та рішення Антимонопольного комітету  про
згоду на створення ( реорганізацію ) господарського товариства , якщо
законовдавчими актами України передбачено необхідність такої згоди.

  Реєстраційна картка суб”єкта підприємницької діяльності є одночасно
заявою про державну реєстрацію . Зразок реєстраційної картки наведено в
додатку до Положення “ Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької
діяльності “. У картці містяться відомості про найменування суб”єкта
підприємницької діяльності з  обов”язковим  зазначенням  організаційно-
правової форми , місцезнаходження суб”єкта підприємницької діяльності ,
відомості про  керівника  із зазначенням його  місця  проживання  та
паспортних даних , відомості про форму власності , основні види діяльності
на поточний рік , кількість філіалів,представництв  ,  відділень  із
зазначнням відомостей про них на зворотньому боці картки та вказується
особа ,яка заповнила картку і дата заповнення.


                                18

 Орган державної реєстрації надає у разі потреби допомогу заявникові у
заповненні реєстраційної картки та перевіряє відповідність наведених в ній
відомостец установчим документам .

 Документом , який засвідчує сплату власниками реєстраційного збору є
відповідна квитанція або платіжне доручення. Серйозним недоліком Положення
“ Про реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності “ (нова редакція )
було відсутність норми , яка б регламентувала розмір реєстраційного збору
. Якщо в Положенні ” Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької
діяльності “ в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 276 від 29
квітня 1994 року окремим додатком визначалися фіксовані розміри плати за
державну реєстрацію в залежності від обраного виду діяльності , то в
Положенні в редакції постанови Кабінету Міністрів № 125 від 25 січня 1996
року такі  відомості були відсутні.  Але постановою Кабінету Міністрів
України № 406 від 03.04.96 р. “ Про плату за державну реєстрацію суб”єктів
підприємницької діяльності “ були знову встановлені розміри плати за
державну реєстрацію , в залежності від виду діяльності .  Звичайно , така
невизначенність дуже негативно впливала на розвиток підприємництва  ,
оскільки надавала  можливість місцевим владам різних регіонів України
встановлювати необгрунтовані ставки реєстраційного збору.  Отже питання
плати за державну реєстрацію державної реєстрації вже визначено.

 Документом , який засвідчує сплату власниками необхідного внеску до
статутного фонду також є відповідна квитанція , платіжне доручення, або
інший документ ( у випадку майнової форми внеску і т.д.). Розмір такого
внеску диференціюється в залежності від виду товариства: в товариствах з
обмеженою та додатковою  відповідальністю  ,  акціонерному  товаристві
відкритого типу не менше 30 % вказаного в установчих документах вкладу , в
акціонерному товаристві закритого типу - не менше 50 % вкладу . Для
повного товариства  такий розмір не встановлений , а у командитному
товаристві вкладники на момент реєстраціє зобов”язані внести не менше 25 %
свого внеску .

 Рішення антимонопольного комітету про згоду на створення (реорганізацію)
суб”єктів підприємницької діяльності як документ , який необхідний для
державної реєстрації також є нововведенням нового  Положення  “  Про
реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності “.

 Необхідність надання такої згоди було закріплено  Законом Украіни “Про
антимонопольний комітет “від 26 листопада 1993 року № 3659-ХІІ , Постановою
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 року № 765 “ Про введення
механізму запобігання монополізації товарних ринків” , Законом України “
Про внесення змін та доповнень до закону України “  Про  обмеження
монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій
діяльності “ “ від 5 липня 1995 року № 258.

 У відповідності з постановою Кабінету Міністрів “ Про введення механізму
запобігання монополізації товарних ринків “  створення  господарюючих
суб”єктів проводиться за згодою Антимонопольного комітету або його органів
у таких випадках :                        19

 - створення господарюючого суб”єкту двома і більше засновниками , якщо
сумарна вартість активів або сумарний об”єм реалізації товарів , робіт,
послуг  цих  засновників  за підсумками останнього  фінансового  року
перевищує суму у валюті України , еквівалентну 2 млн. Доларів США  за
офіційним курсом , який діяв на кінець останнього фінансового року , і при
цьому не менше ніж у двох засновників вартість активів або об”єм реалізації
 товарів перевищує суму грошового еквіваленту , рівному 100 тис. Доларів
США у кожного. У випадку , коли одним із засновників є державний орган ,
то в розрахунках вартості  активів або  об”ємів  реалізації  товарів
використовуються відповідні показники державних підприємств , майно яких
передається в статутний фонд створюваного господарюючого суб”єкта ;

 - створення господарюючого суб”єкту двома або більше засновниками , які
 діють на певному товарному ринку , якщо загальна доля засновників на цьому
 ринку перевищує 35 % ;

 - створення господарюючого суб”єкту , доля якого на певному товарному
ринку завідомо буде перевищувати 35 % , а також асоціацій , концернів та
інших об”єднань підприємств .

  Під час реєстрації господарського товариства посадова особа органу
державної реєстрації на титулі установчих документів робить відмітку про
реєстрацію із зазначенням назви цього органу , номера та дати реєстрації.
Відмітка засвідчується підписом посадової особи  та  печаткою  органу
державної реєстрації.

 Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подання
інших документів , не передбачених законодавством або оформлених з іншими
вимогами , ніж це визначено у Положенні “ Про реєстрацію суб”єктів
підприємницької діяльності ”.

 За наявності всіх вищенаведених документів орган державної реєстрації
прягом п”яти робочих днів з дати надходження документів зобов”язаний
провести державну реєстрацію господарського товариства і видати заявникові
свідоцтво про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької  діяльності
встановленого зразка.

 Підставою для відмови у державній реєстрації є відсутність в установчих
документах відомостей , зазначених в ст. 4 , 37 , 51 , 67 , 76 Закону
України “ Про господарські товариства .“

 Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

  У відповідності до до Закону України “ Про внесення змін в ст.56
Конституції ( Основного закону ) України  від 31 жовтня 1995 року ,
громадянин має право у встановленому законом порядку оскаржити в суді
рішення , дії чи бездіяльність державних органів , юридичних чи службових
осіб в сфері управлінської діяльності , якщо він вважає , що цим порушені
його права і свободи . В цьому аспекті , громадяни можуть оскаржувати в
судовому порядку затримку в державній реєстрації .

 Свідоцтво про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності є
підставою для відкриття розрахункового , валютного та інших рахунків в
установах банків , виготовлення печаток та штампів.


                              20

    Порядок відкриття рахунків в установах банків визначає  інструкція

“ Про порядок відкриття розрахункових , поточних і бюджетних рахунків в
установах банків “ , затвержена постановою Правління Національного банку
України від 11 жовтня 1994 року № 164. Для відкриття рахунку підприємства
надають установам банку такі документи : заява , па відкриття рахунку
встановленого зразка , підписана керівником  і  головним  бухгалтером
підприємства , нотаріально завірені копії установчих документів, картку із
зразками підписів керівника і головного бухгалтера і віттиском печатки. У
випадку , якщо на момент відкриття рахунку товариство не має печатки , то
до документів додається заява про надання дозволу на користування рахунком
без печатки до часу її виготовлення , але не більше 60 днів.
   Для оформлення заказу на виготовлення печатки необхідно отримати
відповідний дозвіл в органах внутрішніх справ. Порядок видачі дозволів на
оформлення заказів на виготовлення печаток та штампів в  штемпельно-
гравюрних майстернях визначає інструкція “ Про порядок видачі дозволів на
оформлення заказів на виготовлення печаток та штампів “ , затверджена
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 1993 року №
643.

 У відповідності з даною інструкцією дозвіл на виготовлення печаток та
штампів спільним з іноземними фірмами підприємствам видається управліннями
, відділами охорони громадського порядку МВС Республіки Крим , МУВС м.
Київа , УВС областей и м. Севастополя , УВС міст та УВСТ. Підприємствам ,
установам , організаціям  дозвіл видається міськрайвідділами внутрішніх
справ. Для одержання дозволу на оформлення печаток та штампів керівники
підприємств, установ, організацій і господарських об”єднань подають в
органи внутрішніх справ
письмове клопотання , де вказується особа , відповідальна за отримання
дозволу. До клопотання додаються зразки ( ескізи ) печаток, штампів в двох
екземплярах. На даний час в інструкції ще є норма про те , що взірці (
ескізи ) печаток , штампів потребують погодження з органом , який провів
державну реєстрацію господарського товариства . Але у відповідності із п.
10 Положення “ Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності
“ ( редакція постанови № 125 від 25 січня 1996 року ) зразки ( ескізи )
печатки , штампу затверджуються власниками або уповноваженим ними органом
і додаткового погодження не потребують . Очевидно , в дану інструкцію
будуть внесені відповідні зміни .

 Крім того суб”єкти підприємницької діяльності подають копію свідоцтва про
державну реєстрацію , справку  про  відкриття  рахунку  в  установах
Національного або комерційних банків України .

 На печатках і штампах суб”єктів підприємницької  діяльності повинен бути
вказаний номер свідоцтва про підприємницьку діяльність .                        21                   В И С Н О В К ИГосподарські товариства - це є одна з найпоширеніших організаційно-правових
форм ведення підприємницької діяльності .

  За даними відділу реєстрації суб”єктів  підприємницької  діяльності
Ужгородської міської ради народних депутатів із  загальної  кількості
суб”єктів підприємницької  діяльності  частка  господарських  товариств
становить 40 - 45 відсотків.

 Найбільш розповсюдженим видом господарських товариств є товариства з
обмеженою відповідальністю.

 У зв”язку з прийняттям з 1 березня 1996 року нового мінімального розміру
заробітної плати , збільшилися мінімальні  розміри  статутного  фонду
господарського товариства  , що в свою чергу , призвело до певного
зменшення частки господарських товариств у числі новостворених суб”єктів
підприємницької діяльності .  Більшого розвитку набув процес створення
приватних підприємств.

  Але безумовною перевагою господарських товариств в процесі  вибору
організаційної форми є чітке законодавче закріплення їх правового статусу .                      22          СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИДжерела :


1. Конституція України
2. Цивільний кодекс України
3. Кримінальний кодекс України
4. Закон України “ Про господарські товариства “ від 19 вересня 1991 року
5. Закон України “ Про Антимонопольний комітет України “ від 26 листовада
 1993 року
6. Закон України “ Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної
 конуренціїї в підприємницькій діяльності “
7. Постанова Кабінету Міністрів України  “  Про  введення  механізму
 запобігання монополізації товарних ринків “ від 11 листопада 1994 року
8. Положення “ Про державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності
 “ ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996
 року )
9. Інструкція “ Про порядок видачі дозволів на виготовлення печаток та
 штампів “ , затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від
 18 жовтня 1993 року
10. Інструкція “Про порядок відкриття розрахункових , поточних і бюджетних
 рахунків в установах банків “ , затверджена постановою “ Правління
 Національного банку України від 11 жовтня 1994 рокуЛітература :

1. Гражданское право / под ред. Е.И. Суханова . - М. : Издательство БЕК,
 1994.
2. Сборник образцов гражданско-правовіх документов / под  общ. ред. Г.П.
 Савичева , В.С. Ема . - М.: Издательство БЕК, 1994
3. Юридический справочник предпринимателя / под ред. Ю.С. Шумченко . - К.,
 1992