Grupes efektyvumo veiksniai


              Vilniaus universiteto
              Filosofijos fakulteto
             Psichologijos specialyb?s
               II kurso student?s
               Viktorijos Savko              Kursinis darbas. Tema:


             Grup?s efektyvumo veiksniai


                        Darbo vadovas: v.a. V.Lepe?ka                  Vilnius
                      2000   Turinys

    1. ?vadas
                          3
    2. Darbo grup?s samprata
                    4
    3. Efektyvios grup?s charakteristikos
                  5
    4. Efektyvios grup?s vadovo charakteristikos
               8
    5. Grup?s formavimosi prie?astys
                  9
    6. Grup?s efektyvumo veiksniai:
       1)  Individ? charakteristikos
                12
         2)  Grup?s charakteristikos

                     a) grup?s sud?tis
                          13
                     b) grup?s strukt?ra
                         15
              3)  Grup?s atmosfera
                        19
      8. Reziume
                        24
        9. Literat?ra
                           25   ?vadas

    Istorija rodo, kad dirbanti komanda n?ra dirbtinas rei?kinys.
  ?mogus kaip socialin? b?tyb? siekia sukurti grup? ir ?silieti ? j?,
  kad jaust?si patogiau ir saugiau. Grup?s egzistuoja visur: futbolo
  komandos, architektai, dirbantys vien? bendr? projekt?, darbinink?
  art?l? gamykloje, pagaliau, ?eima.
    ?iandieniniose diskusijose apie organizacijas vis da?niau kalbama
  apie darbo grupes ir komandas. Kai kurie ekspertai teigia, jog
  efektyviam firm? egzistavimui reikalingos ma?os darbo grup?s, kurios
  u?tikrina veiklos ?vairov?. Darbo grup?s vaidina svarb? vaidmen? taip
  vadinamojoje vadybos transformacijoje (Walton, 1985). Pasak Hackman
  (1986), ateityje organizacija remsis nari? sav?s valdymu.
    Grup?s faktoriai ne vis? laik? buvo pripa??stami organizacij?
  teoretik?. Analiz? ir d?mesys buvo nukreipti ? formaliai apibr??tas
  ir valdybos pripa?intas grupes. Tuomet neformalios grup?s ?taka yra
  visaapimanti ir atlieka gyvybi?kai svarb? vaidmen? organizacijoje.
     Neformalios grup?s egzistuoja vis? tip? organizacijose, jos
  nustato ir ?tvirtina savus elgesio ir darbo na?umo standartus. Yra
  ?inoma, kad bendradarbiavimo tarp formali? ir neformali? grupi?
  pasekm? veda prie darbo na?umo padid?jimo bei praleidin?jim? ir darbo
  j?gos tekamumo suma??jimo, o tai yra bet kurios valdybos tikslas.
  Tam, kad pasiekt? efektyvios grup?s auk?tybi?,  reikia i?nagrin?ti
  ?vairius grup?s aspektus, jos galimybes ir apribojimus, faktorius,
  ?takojan?ius grup?s efektyvum?.    Darbo grup?s samprata

     S?vok? ''grup?'' mes suprantame kaip 'tam tikras ?moni? skai?ius,
  kurie reguliariai s?veikauja ir bendrauja tarpusavyje ir laiko save
  ka?kokia i?siskirian?ia nuo kit? bendruomene.
     Grup?s nariai sukuria bendras normas, pasiskirsto tarpusavyje
  roles ir bendradarbiauja  siekiant  bendr?  tiksl?'  (P.Deziel,
  U.Mc'Ranian, 1993). Kalbant apie organizacijas, darbuotoj? grup?s,
  arba komandos (workteam) s?voka suprantama kaip 'santykinai nedidel?
  nepriklausom? individ? grup?, kur nariai pasiskirsto tarpusavyje
  atsakomyb? u? darbo rezultatus ir pasekmes savo organizacijai.
  Komandos savo darbo eigoje paruo?ia ir i?vysto darbo stimul?, krypt?
  ir atsakomyb? siekiant ai?kiai nubr??to tikslo' (E.Sundstrom et al.,
  1990).
     J.R.Katzenbach ir D.K.Smith nuomone, reikia skirti dirban?ias
  grupes nuo komand?: ' Komandos esm? yra bendroje atsakomyb?je: be jos
  grup? dirba kaip tam tikras skai?ius individ?, su ja grup? tampa
  stiprus kolektyvinio darbo vienetas.Tod?l darbo grup?s na?umas -
  funkcija to, k? daro grup?s nariai kaip individai, tuomet komandos
  na?umas yra ne vien individual?s rezultatai, bet ir taip vadinamas
  kolektyvinio darbo produktas'. Pagal ?iuos autorius, komanda -
  nedidelis skai?ius ?moni?, turin?i? tam tikrus ?g?d?ius, suri?t?
  bendro tikslo arba tiksl? ir atsaking? u? savo veikl? ir jos pob?d?
  (J.Katzenbach, D.Smith, 1998).
     Valdyti bei adekva?iai suprasti organizacij? ne?manoma, jei jas
  nagrin?ti kaip individ? susiburim? arba beasmeni? institucij?. Tam
  kad efektyviai valdyti individus organizacijoje, reikalinga valdyti
  grupes, kurioms individai priklauso. Grup? - unikalus elementas, nes
  jos ?taka individui gali b?ti stipresn? u? formali?j?.
     Organizacij? ypatingo d?m?sio darbo grup?ms prie?astys buvo
  aptartos ne vien? kart?. H.Robbins ir M.Finley savo knygoje ''Why
  teams don’t work",(1995) ("Kod?l komandos nedirba'' )  paband?
  apibendrinti komandos reik?m?:
komandos padidina darbo na?um?;
komandos pagerina informacijos apsikeitim?, nes  j?  r?pestis  yra
dalinimasis informacija;
komandos darbo galimyb?s i?eina u? paprastos grup?s galimybi? rib?. Kai
u?duoties prigimtis daugiafunkcin?, joks asmuo ar pareig?n? grup? negali
b?ti prilyginami komandos nari? ?vairiapusi?kumui ?ini? bei ?g?d?i?
prasme;
komandos geriau panaudoja resursus. Per komand? panaudojim? organizacijos
sutelkia intelektualin? resurs? tiesiogiai ties problema;
komandos yra k?rybi?kesn?s ir efektyvesn?s problem? sprendime. Jos yra
geresn?s d?l daugelio prie?as?i?: jos motyvuotos, ar?iau vartotojo bei
suderina daug perspektyv?. Rezultatas: jos nei?vengiamai ?ino daugiau
apie organizacijos m?stus, negu hierarchijos nariai gali ?inoti;
komandos daro auk?tesn?s kokyb?s  sprendimus.  Komandos  esm?  yra
pasidalinimas ?iniomis ir j?  betarpi?kas  vertimas  ?  vadovavimo
pasidalijim?;
komandos - tai geresn?s kokyb?s prek?s ir paslaugos. Kokyb?s pagerinimas
reikalauja i? kiekvieno geriausi? id?j? ir j?g?. Kadangi komandos
pagerina ?ini? lyg?, tinkamu laiku pritaikytos ?inios yra nepertraukiamo
tobul?jimo pagrindas;
sudarydamos visyb?, komandos diferencijojasi. ?is sakinys reikalauja
paai?kinimo: ?iandien organizacijos nori suma?inti  savo  dyd?  ir
efektyviau dirbti, ta?iau susid?ria su susiskaldymo problemomis. Komandos
leid?ia organizacijai sujungti ?mones su skirtingo pob?d?io ?iniomis
vengiant organizacijos audinio supli?imo.

     Grup?s efektyvumo apibr??imas

     Taigi, kaip mes  suprantame  grup?s  efektyvumo  termin??
  J.R.Hackman ir R.E.Walton siulo 3 grup?s efektyvumo matmenis:
 1) laipsnis to, kiek grup?s produktyvus i?dirbis (t.y.gaminys arba
  paslauga) atitinka kokyb?s ir kiekyb?s  standartus,  gaunan?i?,
  tikrinan?i? ir/arba naudojan?i? ?? i?dirb? ?moni? savalaiki?kum?.
 2) laipsnis to, kiek darbo atlikimo procesas padidina grup?s nari?
  tarpusavio priklausomyb? bendradarbiaujant ateityje.
 3) laipsnis to, kiek grup?s patirtis prisideda prie grup?s nari?
  vystymosi ir gerov?s.

  Efektyvios grup?s charakteristikos

     Remiantis grup?s proces?, jos vaidmens ir kuo efektyvesnio
  panaudojimo organizacijose tyrim? duomenimis (deja, negausiais), buvo
  pabandyta sukurti auk?to efektyvumo grup?s ideal? model? (R.Likert).
  Tokios idealios grup?s apibr??imas remiasi keliais kintamaisiais,
  kurie gali b?ti laikomi jos kintan?iomis charakteristikomis. Siulomos
  tokios  idealios  auk?to  efektyvumo  grup?s  savyb?s  bei
  charakteristikos:
 1) grup?s nariai puikiai atlieka ?vairius vaidmenis ( tuo pa?iu ir
  vadovo) bei funkcijas, kurios prisideda prie nari? ir vadov? ir nari?
  tarpusavio s?veikos;
 2) grup? yra pakankamai ilgai veikianti tam, kad suformuot? gerai
  ?sitvirtinusius nevar?omus tarpusavio nari? santykius;
 2) grup?s nariams j? naryst? yra patraukli, jie yra i?tikimi kitiems
  grup?s nariams, tuo pa?iu ir vadovui;
 2) grup?s vertyb?s ir tikslai yra priimtinoje integracijoje su jos nari?
  atitinkamomis vertyb?mis bei poreikiais;
 2) kadangi grup?s nariai atlieka susipinusias funkcijas keliose grup?se
  i?kart, jie stengiasi palaikyti harmonijoje savo grupi? tikslus ir
  vertybes;
 2) kuo vertyb? atrodo grupei svarbesn?, tuo didesn? tikimyb?, kad
  individas priims j?;
 2) grup?s nariai turi didel? motyvacij? susitaikyti su pagrindin?mis
  grup?s vertyb?mis ir siekti svarbi? grupei tiksl?;
 2) Bet kuri s?veika, problemos sprendimas, sprendimo pri?mimas grup?je
  vyksta palaikan?ioje atmosferoje, kuri kartu su saugumo jausmu padeda
  vystytis bendradarbiavimo tarp grup?s  nari?  santykiams.  Pats
  bendradarbiavimas padeda palaikan?ios aplinkos ?sitvirtinimui;
 2) kiekvienos grup?s vadovas ?takoja grup?s atmosferos ?sitvirtinim? per
  savo principus ir vadovavimo praktik?. Auk?to efektyvumo grup?je
  vadovas laikosi toki? vadovavimo princip?, kurie sukuria palaikan?i?
  atmosfer? grup?je bei bendradarbiavimo, o ne konkuravimo santykius
  tarp grup?s nari?, pavyzd?iui, jis pilnai dalinasi informacija su
  grupe ir sukuria toki? aplink?, kurioje grupлs nariai skatinami
  daryti t? pat?;
 2) grup?s nariai pasiruo?? pad?ti kiekvienam  savo  bendradarbiui
  i?sivystyti iki jo maksimalaus  potencialo.  Pavyzd?iui,  grup?
  supranta, kad atitinkamos technin?s ?inios ir grup?s ?g?d?i? pratybos
  tur?t? b?ti prieinamos kiekvienam nariui;
 2) kiekvienas grup?s narys noriai priima tuos tikslus, kuriuos jis ir jo
  grup? sau suk?r?. ?itie tikslai yra pakankamai auk?ti tam, kad
  skatint? kiekvien? nar? kuo geriau dirbti, bet kartu n?ra tokie
  auk?ti, kad sukelt? nerim? arba nesekm?s baim?. Kiekvienas efektyvios
  grup?s narys gali tur?ti pakankamai ?takos grup?s sprendimui tam, kad
  i?vengt? nepasiekiam? kiekvienam nariui tiksl? sukurimo. Tuomet visai
  grupei sukuriami auk?ti tikslai. Tikslai yra pritaikyti nari? veikimo
  galimyb?ms;
 2) grup?s vadovas ir nariai tiki, kad kiekvienas gali  padaryti
  ''ne?manoma''. ?itie laukimai skatina individ? siekti maksimumo ir
  spartina jo vystym?si. Kai reikalinga, grup? suma?ina laukim? lyg?
  tam, kad individ? neapimt? nesekm?s arba atstumimo jausmas;
 2) kai reikalinga arba patartina, grup?s nariai suteiks reikiam? pagalb?
  kitam grup?s nariui tam, kad jis sekmingai atlikt? jam skirt?
  u?duot?.  Abipusi?ka  pagalba  -  auk?to  efektyvumo  grup?s
  charakteristika;
 2) palaikanti atmosfera efektyvioje grup?je skatina k?rybi?kum?. Grup?
  nereikalauja grie?to konformizmo (kas b?dinga grup?ms su autoritarine
  vald?ia), vertina k?rybinius sprendimo b?dus.  Motyvacija  b?ti
  k?rybingam auk?ta, kai k?rybi?kumas apdovanojamas;
 2) grup? palaiko optimal? konformizmo lyg?, t.y. kad jis neslopint?
  k?rybi?kumo, administraciniuose dalykuose taupyt? nari? laik? ir
  palengvint?  j?  veikl?.  Pavyzd?iui,  grup?  susitaria  d?l
  administracini? norm? ir proced?r?, kuri? turi laikytis visi nariai
  tol, kol neatsiras rimtos prie?astys jas keisti;
 2) pilno ir atviro informacijos apsikeitimo motyvacija yra stipri, nes
  tai yra labai vertinama grup?je. Tai atsiranda d?l grup?s nario noro
  b?ti ?vertintam grup?je (kuo informacija atrodo nariui svarbesn?, tuo
  stipresn? motyvacija j? pateikti );
 2) grup?s nariai turi didel? motyvacij? taip naudoti informacijos
  apsikeitimo proces?, kad jis tenkint? grup?s interesus ir tikslus.
  Kiekvienas dalykas,  kuris  atrodo  nariui  svarbus,  bet  yra
  ignoruojamas, b?s kartojamas, kol negaus atitinkamo d?mesio. Be to,
  nariai stengiasi vengti nereikalingos informacijos aptarimo, nes taip
  sugai?tomas laikas;
 2) kadangi yra didel? motyvacija pateikti informacij?, atitinkamai yra
  stipri  motyvacija  gauti  j?.  Kiekvienas  narys  nuo?ird?iai
  suinteresuotas reik?mingoje informacijoje ir tiki, kad ji  bus
  pateikta s??iningai. Toks nari? suinteresuotumas informacijoje ir jos
  panaudojime sustiprina motyvacij? bendrauti;
 2) auk?to efektyvumo grup?s vystymosi eiga ?galina narius tur?ti daugiau
  ?takos grup?s vadovui ir pateikti jam daugiau informacijos, tame
  tarpe pasi?lymus, k? reikia padaryti ir kaip jis gal?t? geriau
  dirbti. Tokiu b?du vadovas gaus vis? informacij?, kuri pad?da jam
  efektyviau atlikti savo darb?;
 2) grup?s nari? galimyb? ?takoti vienas kit? pad?da grupei tapti
  lankstesn?, nes kai nariai nuolat ?takoja vienas kit?, id?jos,
  u?duotys ir nuomon?s nesustingsta. Ta?iau nors ir grup? pasiruo?iusi
  nagrin?ti naujas id?jas ar metodus, pakitimus ji priima tik po
  kruop?taus duomen? i?nagrin?jimo. Toks grup?s veiklos stabilumas
  i?lieka pastovios bendr? grup?s tiksl? ir vertybi? ?takos d?ka;
 2) efektyvios grup?s nariai jau?iasi saugiai priimant sprendimus. Tai
  suteikia laisv? iniciatyvai ;
22) efektyvios grup?s vadovas i?renkamas labai atid?iai, jo sugeb?jimai
  valdymui yra  akivaizd?s gali pasireik?ti bet kurioje neu?planuotoje
  situacijoje.    Efektyvios grup?s vadovo charakteristikos

     Vadovo funkcijos reikalauja smulkesnio nagrin?jimo. Auk?to
  efektyvumo grup?je vadovas gali pasidalinti tam tikromis  savo
  funkcijomis su kitais grup?s nariais, tuomet yra funkcij?, atliekam?
  tik paties vadovo. Vadovas pilnai atsakingas u? grup?s veikl? ir u?
  organizacijos reikalavim? vykdymo kontrol?. Nors  vadovo  pilna
  atsakomyb?, jis nesistengia priimti vis? sprendim?  pats.  Jis
  stengiasi suformuoti i? grup?s toki? sajung?, kuri priimt? geresnius
  sprendimus jam dalyvaujant, negu kai jis sprend?ia pats. Jis padeda
  grupei i?vystyti veiksming? bendravim? ir ?takoti procesus, kuri?
  pagalba grup? gauna daugiau technini? ?ini?, informacijos, patirties
  sprendim? pri?mimui, negu pats vadovas turi. Grupinio sprendim?
  pri?mimo d?ka jos nariai jau?ia piln? susitapatinim? su kiekvienu
  sprendimu ir stipri? motyvacij? to sprendimo vykdymui.
     Nors vadovas prisiima atsakomyb?s, susijusios  su  vadovo
  vaidmeniu, jis siekia savo hierarhin?s padeties ?takos suma?inimo,
  stengdamasis jos neakcentuoti, pavyzd?iui, atid?iai ir kantriai
  klausydamasis, priskirdamas kitiems nariams dal? savo atliekam?
  funkcij? arba si?lydamas savo pagalb? klausimo forma.
     Vadovas puikiai skiria dalykus, kurie lie?ia visos grup?s
  interesus, nuo individuali? problem?, tod?l atitinkamai per grup?s
  susirinkim? jis kelia grup? dominan?ius klausimus ir u?davinius
  (nesprend?iant j? u? grup?s rib? arba individualiai su nariais), o
  individualius klausimus jis sprend?ia individualiai. Tuomet kitose
  grup?se, kur jo funkcija - jungti savo grup? prie organizacijos
  sistemos, jis pilnai atstovauja savo grup?s po?i?rius, tikslus,
  vertybes ir sprendimus, o savo grup? jis informuoja apie kit? grupi?
  po?i?rius, tikslus ir pan. Tokiu b?du,  jis  palaiko  abipus?
  komunikacij? bei ?tak?.
     Grup?s vadovas yra pakankamai kompetetingas technini? problem?
  sprendimui; jo u?duotis - apr?pinti grup? reikalinga  technine
  patirtimi. Jis stengiasi sukelti ir palaikyti ar??  atsakomyb?s
  jausm? u? tiksl? siekim? ir ?sipareigojim? prie?  organizacij?
  vykdym?. Be to, vadovas yra svarbus entuziazmo grup?je ?altinis,
  turintis ?takos palaikan?i? santyki? principui.
      Daug ?it? vadovo funkcij? gali atlikti tik specialiai tam
  paskirtas asmuo. Tod?l ai?ku, kaip yra svarbu i?rinkti kompeteting?
  ?mog? vadovo pareigoms atlikti.
     Taigi, apra?ytos auks?iau efektyvios grup?s charakteristikos
  sudaro grup?s '' ideal? model? ''. Ta?iau, kaip teigia R.Likert, yra
  duomen?, parodan?i?, jog yra  valdytoj?,  kuri?  darbo  grup?s
  funkcionuoja pana?iai kaip idealus modelis.

     Grup?s formavimosi prie?astys

     Prie? pradedant nagrin?ti grup? ir j? ?takojan?ius veiksnius,
  reikia i?nagrin?ti jos atsiradimo prie?astis, t.y. kas lemia jos
  formavim?si. Grup?s formavimasis, pagal M.Dizel? ir  W.McKinley
  Ranjan?, priklauso nuo dviej? pagrindini? s?lyg?, kuri? ypatyb?s gali
  varijuoti. Viena i? j? - tam tikras skai?ius ?moni? su vienodais ar
  skirtingais tikslais ir siekimais. Antra - u?duotis ir s?lygos jos
  sprendimui (M.Diesel, W.Mc'Ranian, 1993). Atlikti pramonin?se ?mon?se
  tyrimai parod?, kad dirbantys po vien? arba du darbininkai nejau?ia
  tokio patenkinimo, kaip dideli? kolektyv? nariai. Taigi, vienas
  pagrindini? poreiki? - socialinis poreikis b?ti grup?s nariu, prie
  kurio prisideda noras prapl?sti savo interes? rat?. Antra b?tina
  s?lyga - tikslas, net jeigu tai tikslas paprastai patekti ? maloni?
  bendruomen? tam kad smagiai praleisti laik?.
     U?duoties prigimtis ir atlikimo s?lygos i? dalies nulemia
  besiformuojan?ios grup?s tip?. Grup?s u?duotis - grup?s tikslas, jos
  egzistavimo prasm?. Taigi, ?ios abi s?lygos - ?mon?s ir u?duotis -
  yra b?tinos, be j? ne?manomas grup?s susiformavimas.
    Tam, kad ?mon?s suformuot? grup?, pirmiausia reikalinga palanki
  proga ir prie?astis ?moni? s?veikai. Taigi, trumpai galima i?skirti
  ?ias ?sijungimo ? grup? prie?astis:
 1) saugumas;
  buvo parodyta, pavyzd?iui, kad pirmiausia kareivio ginyba nuo streso,
  sukeliamo kare - jo dalinio draug? palaikymas.
 2) socialiniai poreikiai;
  vienas dalyvavimo grup?je motyv? - geresnio realyb?s  suvokimo
  siekimas, kadangi grup?je ?mogus gali rasti savo idej? palaikym?
  (pvz, ba?ny?ioje palaikomas religinis tik?jimas). Tyrimai parod?,
  kad ?mon?s siekia ?sitvirtinti savo ?sitikinimuose per susijungim? su
  pana?i? ?sitikinim? ?mon?mis. Be to, ?mon?s da?nai atsi?velgia ? savo
  koleg? nuomon? formuojant savo ?sitikinimus. Salancik ir Pfeffer savo
  informacijos apdorojimo modelyje taria, jog darbuotojo po?i?ris ?
  darb? priklauso daugiau nuo jo bendradarbi? po?i?rio ? darb?, negu
  nuo frustracijos arba asmenini? poreiki? patenkinimo. Kitas lemiantis
  darbuotojo po?i?r? ? darb? faktorius - savigarba. Buvo  rasta
  nurodym?, jog ?emos savigarbos asmenys labiau ?takojami kit? savo
  koleg?, negu asmenys su auk?ta savigarba.
 3) artumas;
  Tyrimai parod?, kad artumas ir kitos aplinkos fizin?s savyb?s,
  ver?ian?ios ?mones tiesiogiai kontaktuoti vienas su kitu suteikia
  palanki? prog? s?veikai ir skatina grup?s formavim?si. Pavyzd?iui,
  kontoros darbuotojai, kuri? stalai yra vienoje eil?je, grei?iau
  bendradarbiaus, negu tie, kuri? stalai yra skirtingose eil?se.
  Mokslininkai tyr?jai, kuri? biurai arti vienas kito,  grei?iau
  apsikeis informacija, negu esantys toli vieni nuo kit? mokslininkai.
 4) savigarbos poreikis (pvz, profesoriai, i?rinkti ? Nacionalin? moksl?
  akademij?)
  Maslow savo poreiki? teorijoje teigia, jog ?mon?s siekia ne vien
  kontakto su kitais, bet per naryst? grup?je siekia savigarbos
  padidinimo  ir  palaikimo.  Grup?  taip  pat  gali  pad?ti
  saviaktualizacijos poreikio patenkinimui palaikydamos nari? pastangas
  vystyti savo potencial?.
 5) ekonomin? prie?astis (pvz, darbo s?jungos )
 5) grup?s tikslas (pvz, krep?inio komandos, brid?o klubas );
  tarpusavio nari? priklausomyb? sprend?iant u?davin? ir ''bendras
  likimas'' irgi skatina ?moni? s?veik? grup?je.

  Grup?s efektyvumo veiksniai

     Grup?s formavimasis pagal Tuckman yra pirma i? grup?s vystymosi
  stadij?, kuomet grup? sudaran?i? nari? skai?ius ir charakteristikos
  ?gaun? pirmin? ir itin didel? svarb?. Antroje stadijoje sprend?iami
  pagrindiniai tolimesnio grup?s veikimo klausimai: i?siai?kinama d?l
  kiekvieno nario funkcij?, informacijos gavimo ir teikimo sistemos,
  i?renkamas vadovas, aptariami grup?s veiklos tikslai ir u?duotys, j?
  atlikimo standartai ir pan. ?i stadija nulemia kitas dvi grup?s
  vystymosi stadijas - norm? kurimo ir atlikimo -tod?l yra svarbiausia
  tolimesniam grup?s efektyvumui.
     Manoma, kad grup? retai dirba efektyviau, negu geriausiai
   dirbantis grup?s individas, o da?nai netgi blogiau nei vidutinis
   darbuotojas. Ta?iau tokia nuomon? yra visi?kai nepagr?sta. Grup?s
   veiklos lygis b?na ?emiau jos galimybi? lygio, ta?iau tai n?ra
   nulemta grup?s kaip re?kinio. Grup?s gali puikiai funkcionuoti,
   kartais netgi geriau u? pa?ius kompetetingiausius jos narius.
     Remiantis pasiulytomis  W.Howell'o,  R.Dipboye  (1986)  ir
  Mitchell'o (1978) schemomis,  galima  taip  apib?dinti  grup?s
  kintamuosius ir j? ?tak? grup?s efektyvumui:
  Grup?s  veiksniai               Grup?s  procesai
         Grup?s i?davos     Toliau bus ap?velgiama, kaip grup?s veiksniai ?takoja grup?s
  efektyvum? trijuose skirtinguose lygmenyse - individ?; grup?s kaip
  darbo vieneto, apjungian?io individus bei organizacijos kaip grup?s
  veikimo konteksto.


  1. Individ? charakteristikos


     Pradedant smulkiau nagrin?ti grup?s faktorius, ?takojan?ius
  grup?s efektyvum?, reikia  pirmiausia  pa?velgti  ?  individus,
  sudaran?ius grup?. Kokia j? motyvacija, poreikiai, norai? Be tos
  motyvacijos, kuri skatina grup?s formavim?si, egzistuoja dar slapti
  grup?s nari? asmeniniai motyvai, kurie da?niausiai yra ne?inomi visai
  grupei. B?tent jie da?niausiai ir nulemia ?mogaus sutikim? b?ti
  grup?s nariu. Efektyvi komandos veikla rei?kia pastovi? pusiausvyr?
  tarp komandos ir jos nari? individuali? poreiki?. Tuo tarpu da?nai
  sutinkamas rei?kinys, vadinamas ''slapti planai'' (hidden agenda)
  destruktyviai veikia komandos darn?. Geros komandos pripa??sta fakt?,
  jog tam, kad sukurti pasitik?jim? grup?je, jie turi atskleisti savo
  'slaptus planus'. Kokie beb?t? asmeniniai tikslai - pagimdyti vaik?,
  sudaryti sau vard? ir pan. - jie turi b?ti ?inomi grup?je, pripa?inti
  jos. Tai padeda atsirasti stipresniams ry?iams tarp nari?. Kuo
  anks?iau grup?s nariai su?inos vieni kit? poreikius ir viltis, tuo
  geriau grupei. Tai nere?kia, kad ?ie asmeniniai poreikiai turi b?ti
  pilnai patenkinti prie? ?vykus tikram susijungimui ? grup?, kad ?i?
  poreiki? pripa?inimas gali pad?ti i?vengti m?s? ''savanaudi?k? ''
  tro?kim?,       kurie       silpnina       komandos
  pastangas.(H.Robbins,M.Finley,1995).
     Be to, H.Robbins ir M.Finley kalba apie dar vien? asmenini?
  tiksl? kategorij?, vadinam? visuomenin? veikla (socialwork). Ji
  primena grup?s tikslus, nes ?traukia grup?, ta?iau ji nesusijusi su
  biznio tikslais. Daugiausia tai distraktorius. Tokie trukdan?i?
  tikram komandos tikslui pavyzd?iai gali b?ti:
   . labai patraukl?s komandos nariai;
   . charizmatinis komandos vadovas;
   . kai komanda gaun? didel? erdv? darbui;
   . komanda negauna paauk?tinimo;
    ir pan.
      Neseniai padaryti tyrimai parod?, kad vienas ketvirtadalis
   vidutin?s darbo dienos skiriamas visuomeninei veiklai (socialwork).
   Tyr?jai taria, kad tokia protin? pertrauka yra reikalingas streso
   suma?inimui. Problemos atsiranda, kai vieni ?mon?s komandoje dirba,
   o kiti tuo pa?iu metu u?siima visuomenine veikla. H. Robbins ir
   M.Finley ra?o savo knygoje 'Why teams don't work' (1995): 'Tai yra
   unikalus ?mogaus konfliktas - darbas prie? ?aidim?. ?aidimas yra
   nat?ralus ir normalus dalykas, ta?iau jis greitai tampa ardantis,
   kai pakei?ia darb? ir virsta nario tikslu, pvz, komandos narys A
   dirba pagal u?duot? tuomet kai nariai B, C ir D kitame kambaryje
   bendrauja. Greitai narys A supyks, kad kiti ilsisi ir nenori perimti
   dal? apkrovos. Ir atvirk??iai, nariai B,C ir D jausis tikrai
   pasipiktin? tuo, kad j? bendravimas nelaikomas esmine komandos
   vienijimo prie?astimi. Bet jei ?i prie?astis nelie?ia kiekvieno
   nario, tai ji n?ra esmin? prie?astis. ''Nuolatinio darbo be ?aidimo
   rezultatas - monotoni?kumas ir nuobodumas, nuolatinio ?aidimo be
   darbo pasekm? - bedarbyst?. Tuomet suderinta pusiausvyra nulemia
   didesn? darbo produktyvum?. ''(H.Robbins,M.Finley,1995).
      Taigi, individ? charakteristikos yra j? tarpusavio s?veikos
   pagrindas, nulemiantis grup?s kaip organizacijos vieneto veikim?.


2. Grup?s charakteristikos


   Grup? yra auk?tesnio lygmens organizuota sistema,  sujungianti
darbuotojus ? tam tikr? darbo vienet? ir tarpininkaujanti tarp atskir?
individ? ir organizacijos kaip visumos. Jos efektyvumas  tiesiogiai
priklauso nuo jos charakteristik?, tarp kuri?  - grup?s strukt?ra bei
sud?tis.

2.1. Grup?s sud?tis

   Individ? charakteristikos grup?s sud?tyje n?ra nepriklausomos vienos
nuo kit?, bet jau sudaro tam tikr? sistem? ir nulemia grup?s kaip atskiro
vieneto charakteristikas. Prie grup?s sud?ties priskiriami grup?s dydis,
homogeni?kumas - heterogeni?kumas bei u?duoties atlikimo galimyb?s.

     2.1.1. Homogeni?kumas - heterogeni?kumas

  Taigi, mums jau ?inoma, kiek yra svarb?s individ?, sudaran?i? darbo
grup?, asmenin?s savyb?s, tikslai, poreikiai ir pan. - visa  tai
nei?vengiamai pasirei?kia grup?s nari? s?veikoje. Manoma, kad  kuo
pana?esni grup?s nariai (atsi?velgiant ? j? asmenybes, vertybes, nuomones
ir  kvalifikacij?)  yra  labiau  link?  harmoningai  dirbti,  negu
heterogeni?ki. Ta?iau yra ir kita homogeni?kumo pus?. Grup?s nariai gali
tiek harmoningai dirbti, kad jie nesugeb?s nagrin?ti  alternatyvi?
problem? sprendimo b?d? ir kopijuos vieni kit? stiprias bei silpnias
savybes. Tuomet heterogeni?koje grup?je yra didesn? tikimyb? atsirasti
skirting? sfer? ekspertams, talentams ?vairius u?davinius spr?sti. J?
skirtingi darbo atlikimo stiliai ir problem? sprendimo strategijos
prisideda prie geresnio komandos veikimo.
   Nors heterogeni?kumas ir gali pagerinti potencial? grup?s darbo
atlikim?, jis gali apsunkinti asmeninius santykius tarp grup?s nari?.
Heterogeni?kumo neigiamo poveikio pob?dis priklauso nuo to, ar jis veda
prie esmini? konflikt?, susijusi? su grup?s u?duotimi, ar prie emocini?
konflikt?. Guetzkow ir Gyr padar? tyrim? - steb?jo 72 susirinkimus, per
kuriuos buvo priimami sprendimai, ir atrado, kad grup?s efektyvumas
teigiamai koreliavo su esminio konflikto dyd?iu, ta?iau  neigiamai
koreliavo su emoci ni? konflikt? dyd?iu. ?i? atradym? praktin? reik?m?
yra tai, kad heterogeni?kos grup?s vadovas turi  b?ti  pakankamai
kvalifikuotas tarpasmenini? konflikt? ir nesusitarim? valdymui, kad grup?
gal?t? veikti pagal savo galimybes (cit. pagal W.Howell, R.Dipboey,1986).

  2.1.2 Grup?s dydis

     J.R.Katzenbach ir D.K.Smith stebejimai parod?, jog efektyviose
  grup?se nari? skai?ius varijuoja tarp 2 ir 25 ?moni?, o daugumoje
  toki? grupi? nari? b?davo ma?iau u? 10. '' Ma?as dydis yra daugiau
  pragmatinis orientyras, negu b?tina sekm?s s?lyga. Didelis ?moni?
  skai?ius, pvz, 50 ar daugiau, teori?kai gali b?ti komanda. Ta?iau
  tokio didumo grup?s grei?iausiai  suskils  ?  pogrupius,  negu
  funkcionuos kaip vienetas''.
     Nors ir grup?s nari? skai?iaus didinimas tipi?kai padidina
  bendr? grup?s na?um?, grup?s veikimas n?ra toks geras, kokio i? jos
  tikimasi. Be to, kai didinamas nari? skai?ius, grup?s darbo atlikimo
  lygis yra ?emesnis u? jos galimybes,. Pvz, Ingham ir Levinger
  pasteb?jo, kad poros, traukian?ios virv?, i?naudoja  93%  savo
  galimybi?, trejetai - 85 %, o grup?s po 8 - tik 49% (cit. pagal
  W.Howell, R.Dipboey,1986). Toks galimybi? nei?naudojimas vadinamas
  socialiniu ting?jimu (social loafing), pastebimas gana da?nai. Be
  ?ito individuali? galimybi? slopinimo, didel?s grup?s s?voka siejama
  su ?emu darbo pasitenkinimu, auk?tu pravaik?t? lygiu (absenteeism),
  ?ymiu darbo j?gos tekamumu ir da?nais nesusitarimais.
      Tyrimai parod?, jog jei ?moni? grup?je skai?ius per didelis
  palyginus su tuo, kiek to reikalauja u?duotis, grup?s nariai ma?iau
  link? dalyvauti tos u?duoties atlikime bei imtis atsakomyb?s u?
  tolimesn? grup?s likim?, negu grup?s su per ma?u u?duoties atlikimui
  nari? skai?iumi (cit. pagal W.Howell, R.Dipboey, 1986). Be to,
  didel?s grup?s da?nai susiduria su tokiomis problemomis,  kaip
  pakankamos erdv?s ir laiko susirinkimui stoka (J.Katzenbach, D.Smith,
  1998).

  2.1.3. U?duoties atlikimo galimyb?s
     Nenuostabu, jog kuo geresn?s grup?s nari? galimyb?s u?duo?iai
  atlikti, tuo geriau grup? veikia. Ta?iau grupinis na?umas da?nai yra
  ?emiau to na?umo lygio, kuris laukiamas i? individuali? galimybi?
  sumos. Steiner apibre?? ?? rei?kin? taip:
  Realus produktyvumas = potencialus produktyvumas - proceso nuostoliai
  (Steiner,1972). Potencialo siekimo nesekm? - nuostoli? trijuose
  proceso aspektuose: pastangos, individuali? galimybi? panaudojimas ir
  u?duoties strategijos, - rezultatas.
     Tokiu b?du, grup?s sud?tis apra?o  individ?  savybes  bei
  galimybes, tarp kuri?  -  darbuotoj?  kvalifikacija,  patirtis,
  asmeniniai ypatumai, kurie pasirei?kia  bendroje  grup?s  nari?
  s?veikoje.


    2. Grup?s strukt?ra

     ?i grup?s veiksni? kategorija kaip santykinai pastov?s elgesio,
  po?i?ri? ir kt. modeliai, i?skiria grup? i? kit?. Grup?s strukt?ra
  ?takoja nari? elges?, o tuo pa?iu ir u?duoties atlikim?. Prie grup?s
  strukt?ros matmen? priskiriami nari? tarpusavio s?veikos modeliai,
  normos, statusas, rol?s ir darna.

  2.2.1. Tarpusavio nari? s?veika

     Tarpusavio nari? s?veikos modelis apibr??ia grup?s ribas. Nors
  ir organizacijos schema gali pateikti ka?kiek informacijos apie tai,
  kas su kuo s?veikauja, ta?iau ?ymiai tikslesn? informacij? apie nari?
  s?veik? gaunama i? tiesioginio grup?s steb?jimo. Pvz, Gullahorn,
  stebej?s bendravim? tarp moter? darbuotoj? rado, jog fizinis artumas
  buvo pagrindinis faktorius, lemiantis s?veikos sistem?. Pana?ios
  i?vados gali b?ti panaudotos neformali?  grupi?  organizacijoje
  nustatymui ir j? strukt?ros charakteristik?  apibr??imui.  Prie
  s?veikos strukt?ros charakteristik? priskiriami:
   9. grup?s atvirumas - grup?s nari? kontakt? su kitais asmenimis u?
    grup?s rib? laipsnis. Yra duomenys, kad u?daros grup?s da?nai b?na
    ma?iau k?rybingos problem? sprendime, link?  konfliktams  ir
    var?yboms su kitomis grup?mis,  jautresn?s  grup?s  nuomon?s
    (groupthink) susiformavimui (cit. pagal W.Howell,  R.Dipboey,
    1986).
  10. grup?s susietumas - tiesiogini? s?veik? tarp grup?s  nari?
    skai?ius atsi?velgiant  ?  bendr?  galim?  s?veik?  skai?i?.
    Labiausiai susietos grup?s yra tos, kuriose kiekvienas narys
    da?nai s?veikauja su kiekvienu kitu nariu.
  11. abipusis bendravimas prie? vienpus?. Nustatyta, jog  grup?s
    susietumas kartu su abipusiu bendravimu teigiamai koreliuoja su
    teisingai suvoktos ir atviros informacijos, kuri perduodama grup?s
    viduje, apimtimi (O'Reilly, Roberts,  1977).  Atviras  nari?
    bendravimas palengvina sud?ting? u?duo?i? atlikim?, bet gali
    trukdyti paprasto u?davinio sprendimui.

  2.2.2. Normos

     Normos - tai nera?ytos darbo atlikimo taisykl?s, numatan?ios,
  kas turi b?ti padaryta ir ko negalima daryti, koks elgesys yra
  priimtinas ir koks nepriimtinas. Norm? sistema atsiranda kartu su
  grup?s strukt?ros - formalios ar neformalios - formavimusi. Normos
  atlieka kelet? svarbi? funkcij?, tarp kuri? svarbiausia yra tai, kad
  normos leid?ia grup?s nariams i? dalies numatyti vienas kito elges?.
  Kai grup?s nariai ne?ino, ko laukti i? kit? nari?, da?nai susiduriama
  su sunkumais atliekant u?davin? arba s?veikaujant tarpusavyje. Tokiu
  b?du, susid?rimas su nelauktu elgesiu veda prie konflikto atsiradimo.
     Normos apima ?vairius grup?s egzistavimo aspektus, pvz, kaip
  rengtis, kaip kreiptis vienas ? kit?. Dalyki?kai svarbios yra normos,
  nusakan?ios darbo sunkumo bei produktyvumo lyg?. Pvz, Hawthorno
  eksperimente darbuotoj? produktyvumo lygis buvo ry?kiai ?emesnis, nei
  buvo laukiama administracijos. Matyt, grup? nustat? savo produktyvumo
  lyg?, kurio tur?jo laikytis visi nariai ir ?itos normos labiau
  ?takojo daugumos nari? darbo atlikim?, negu administracijos nustatyti
  darbo na?umo standartai.
     Normos yra svarbios grup?s identifikacijai ir jos  nari?
  i?tikimybei. Egzistuoja teigiamas ry?is tarp i?tikimyb?s grupei i?
  vienos pus?s ir nari? produktyvumo i? kitos. Be to, i?tikimi grup?s
  nariai yra auk?tos nuomon?s apie savo vadov? (Likert, 1961).

     2.2.3. Rol?s

     Role vadinamas pastovus elgesio modelis,  formuojamas  i?
   aplinkini? bendradarbi? arba administracijos l?kes?i?. Kuo daugiau
   ?mon?s s?veikauja, tuo labiau apibr??ta grup?s nari? strukt?ra.
   Pagal savo atsiradimo pagrind? rol?s skiriamos ?:
   1) u?duoties (pvz, id?j? generavimo, informacijos siekimo  bei
    pateikimo, vertinimo ir pan.); siejamos su intelektualiniu grup?s
    darbo aspektu, su grup?s pastangomis stiprinti, reguliuoti ir
    i?saugoti grup?;
   2) socioemocines (Howell, Dipboey) arba grup?s sukurimo ir palaikymo
    (Likert). Pvz. skatinimo, suderinimo, bendravimo palaikymo ir pan.
    Be to, priklausomai nuo elgesio i?skiriamos  ''?vaig?d?i?'',
    atsiskyr?li?, tilt? (jungian?i? skirtingas grupes) rol?s.
      Katz ir Kahn i?skiria dvi pagrindines problem?, susijusi? su
   roli? paskirstymu ir pri?mimu, prie?astis: j?  neai?kumas  ir
   konfliktas. Rol?s neai?kumas  (dviprasmi?kumas)  atsiranda  d?l
   neai?ki? l?kes?i? i? rol?s atlik?jo. Roli? konfliktams b?dingos tris
   formos:
  1)  asmeninis  roli?  konfliktas  -  atsiranda,  kai  asmens
    charakteristikos neatitinka     aplinkini? l?kes?i?;
  2) vidinis roli? konfliktas - atsiranda, kai i? rol?s atlik?jo
    laukiamos nesud?rinam? elgesio form?;
  3) tarprolinis konfliktas - kai asmuo turi atlikti dvi nesuderinamas
    roles (cit. pagal W.Howell, R.Dipboey,1986);
      Steb?jimai parod?, kad kuo didesnis roli? konfliktas ir
   dviprasmi?kumo jausmas, tuo ma?esnis patenkinimas darbu ir didesn?
   su darbu susijusi ?tampa (C.Fisher,R.Gitelson,1983). Kad grup?
   veikt? adekva?iai, turi b?ti tam  tikras  roli?  ai?kumo  ir
   suderinamumo lygis. Be to, reikia adekva?iai spr?sti problemas,
   susijusias su tomis rolemis, kuri? niekas nenori atlikti (d?l
   kompetencijos tr?kumo arba u?duoties nuobodumo), paskirstant jas kuo
   tolyd?iau tarp grup?s nari? (antru atveju) arba ie?kant kompetetingo
   rol?s atlik?jo (pirmu atveju). Patraukli? roli? atlikim? irgi reikia
   spr?sti per susitarim?.

  2.2.4. Statusas

      Statusas remiasi grup?s nario verte arba rangu, kaip j?
   suvokia kiti grup?s nariai. Statusas gali b?ti ?gautas pastang?
   d?ka arba priskirtas  nepriklausomai  nuo  individo  kontrol?s
   atsi?velgiant ? lyt?, am?i?, kilm? ir pan. Status? hierarchija
   priklauso nuo suvokiamo individo presti?o, svarbos, naudingumo
   grupei. Status? hierarchijos charakteristikos:
   1)  status? sud?rinimas - atspindi tai, kiek yra sud?rintos asmens
   u?imamos pozicijos organizacijos kontekste. Nesud?rinti statusai
   gali sugriauti bendravim? ir i??aukti ?tamp?, pvz, kai jie susiduria
   su problema, ar priimti naujok? kaip ?emo statuso moter? ar kaip
   auk?to statuso ekspert? (cit. pagal W.Howell, R.Dipboey, 1986).
   2)     status? prie?taravimas - asmens bendro statuso vienoje
   ir kitoje grup?je nesud?rinimo lygis. Jis sukelia didesn? problem?
   grup?je, kur asmuo u?ima ?emo statuso pad?t?, negu grup?je, kur jis
   u?ima auk?to statuso pad?t?.
   3)     susitarimas d?l status? - laipsnis to, kiek grup?s narys
   sutinka su kiekvieno nario santykiniu statusu. Problemos gali kilti
   d?l skirtingo nari? supratimo ?vairi? statuso matmen? at?vilgiu.
      Efektyvios grup?s nariai da?niausiai pasi?ymi ?emu status?
   prie?taravimo, auk?tu suderinimo ir susitarimo d?l status? lygiu.
   Ta?iau gerai sud?rinta status? hiearhija gali b?ti pavojinga grup?s
   efektyvumui, nes auk?to statuso nari? id?jomis ir pa?i?romis gali
   b?ti piktnaud?iaujama, tuomet ?emo statuso ?moni? idejos gali b?ti
   pernelyg ignoruojamos (cit. pagal W.Howell, R.Dipboey,1986). Status?
   skirtumai prisideda prie centralizuoto komunikacij? tinklo sukurimo.
   Ta?iau centralizuotas bendravimo srautas n?ra ypatingai efektyvus
   grup?s resurs? panaudojime, kai u?duotis yra sunki ir reikalauja
   didelio informacijos kiekio. Be to, ?emo statuso ?mon?ms b?dingas
   informacijos i?kraipymas pateikiant j? savo valdininkui.

   2.2.5. Darna

      Grup?s  darna  vadinamas  jos  nari?  artumo  laipsnis,
   pasirei?kiantis kaip vis? j?g?, ver?ian?i? individ?  pasilikti
   grup?je arba palikti j?, ?takos rezultatas  (Schultz,  1990).
   Pagrindin?s tokio pob?d?io j?gos - tai tiksl? siekimas ir grup?s
   nari? patrauklumas individui.
      Prie faktori?, ?takojan?i? darnos padid?jim?, priskiriami:
   grup?s sekm? siekiant tikslo, ma?as grup?s dydis, i?orin? gresm? ir
   grup?s nari? pana?umo jausmas. Darniose grup?se individai link?
   versti vienas kit? paklusti grup?s normoms. Be to, darni? grupi?
   nari? s?veika yra labiau kooperacin?. Gal? gale, grup?s darna yra
   susijusi su ?emesniu nerimo bei streso lygiu (Shaw, 1976). Ta?iau
   nepaisant daugyb?s teigiam? darnos poveiki? grup?s  procesams,
   Stogdill nustat?, jog darnumas buvo susij?s su darbo pablog?jimu
   arba netur?jo jokio s?sajo tiek pat kart?, kiek ir siedavosi su
   veiklos pager?jimu (cit. pagal W.Howell, R.Dipboey, 1986). Taigi,
   akivazdu tik tai, jog darna ?takoja darbo na?um? tik per ?tak?
   nariams paklusti grup?s normoms, o jau pats produktyvumas priklauso
   nuo to, kokias normas produktyvumui nustato pati grup?.

 2. Grup?s atmosfera


   Grup?s  veikimas  organizacijos  kontekste  nagrin?jamas  dar
   auk?tesniame lygmenyje, kai atsi?velgiama ? grup?s viet? ir vaidmen?
   organizacijoje.

  3.1 U?duotis

      Grup?s u?duotis yra vienas  svarbiausi?  grup?s  veikimo
   rodikli?, kadangi yra bent 2 u?duoties ?takos grup?s veiklai
   kryptys: 1) ?takojant nari? motyvacij? efektyviai dirbti pagal
   u?duot?; 2) i?keliant reikalavimus grup?s procesams. Darbuotojai
   da?nai ne?deda pakankamai pastang? tam, kad veikt? efektyviai, jei
   u?duotis yra nuobodi, neveiksmingai suplanuota, per lenva arba per
   sunki. Grup?s tyr?j? d?mes? pritrauk? 3 pagrindiniai u?duoties
   matmenys: nari? ?na?o kombinacijos, nari? tarpusavio priklausomyb?s
   pob?dis ir u?duoties neapibr??tumas.
      Nagrin?jant nari? ?na?o ? bendr? u?duot? pob?d?, Steiner
   i?skyr? 4 pagrindinius u?duoties tipus:
      1) adityvi - grup?s na?umas pasiekiamas per individ? grup?je
   ?na?os sum?, kai daug priklauso nuo kiekvieno nario pastang? (pvz.
   siuvimo ma?inos operator?s).
      2) disjunktyvi - kiekvienas narys prisideda prie grup?s
   na?umo, ta?iau grup? turi pasirinkti tik vien? ?na??.  Tod?l
   geriausias grup?s veikimas yra geriausiai veikian?io nario lygyje.
   (pvz. vadybinink? grup?).
      3) konjuktyvi - grup?s veikla sekminga tik kai visi jos nariai
   sekmingai veikia. Tod?l geriausiai grup?s veikia tik blogiausio
   nario veikimo lygyje (pvz. alpinist? burys)
      4) diskreti - grup? pati gali parinkti nario darbo ?na?o
   svarb? vertinant j? nuo 0 iki 1.
      Konjuktyvios ir disjunktyvios u?duo?i? atvejuose labai svarbu
  yra, kiek grup?s nariai i?naudoja savo sugeb?jimus. Pirmu atveju,
  grup? turi i?skirti, kas blogiausiai dirba ir pad?ti tiems nariams
  pagerinti savo veikim?. Antru atveju, grup? turi i?skirti  ir
  i?naudoti geriausiai dirban?ius narius. ?ios 4 ru?i? u?duotys yra
  unitarin?s, t.y. kiekvienas narys atlieka t? pa?i? u?duot?. Taip pat
  da?nai sutinkamas darbo pasidalijimas, kai individai pasidalina
  u?duot? tarpusavyje. ?ia grup? gali pasiekti geriausio grup?s nario
  lygio.
      U?duoties prigimtis nulemia nari? tarpusavio priklausomyb?s
   pob?d?: pagal Thompson, tai  b?t?  kolektyvin?,  nuosekli  ir
   reciprokin? priklausomyb?. Pirmoji yra silpniausia, nes efektyvus
   u?duoties atlikimas labiau priklauso nuo individuali? pastang? negu
   nuo grup?s pastang? koordinavimo, tuomet reciprokin? priklausomyb?
   (pvz. krep?inio komanda) reikalauja vis? nari? pastang? suderinimo.
      Kita svarbi charakteristika - u?duoties neapibr??tumas, su
   kuriuo Fiedler ir Chemers sieja ir u?duoties sud?tingum?, tikslo
   ai?kum? bei teisingum?. U?duoties neapibr??tumas did?ja, kai did?ja
   u?duoties sud?tingumas bei jos sprendimo b?d? ?vairov? ir kai ma??ja
   tikslo ai?kumas bei sprendimo tikslumas. Komandos efektyvumas gali
   priklausyti nuo ai?kiai  apibr??tos  u?duoties  ir  paskirties
   organizacijoje (Shea ir Guzzo,1987). Geriausios komandos perkelia
   savo bendr? paskirt? ? specifines veiklos tikslus. Jei komandai
   nepasiseka nustatyti tiksli? veiklos tiksl? arba jei jie neatitinka
   jos benros paskirties, komandos nari? veikla tampa pus?tina. Ir
   atvirk??iai, jei tikslai ir paskirtis sutampa ir siejasi su komandos
   vykdymu, jos veikla tampa galingesn? (J.Katzenbach,D.Smith,1998).
   Pagrindinio tikslo suskaldymas ? specifi?kesnius  trumpalaikius
   u?davinius turi teigiam? poveik? grup?s veikimui: palengvina nari?
   bendravim?, padeda vengti rimt? konflikt?, susikoncentruoti ties
   veiklos rezultatais  nenukrypstant  nuo  kelio  bendro  tikslo
   link.(H.Robbins,M.Finley,1995).

   3.2 Atlyginim? sistema

      Apdovanojimas u? ger? darbo atlikim? yra vienas tiesiogini?
   b?d? padidinti darbuotoj? motyvacij?. Apdovanojimu gali b?ti ne vien
   pinigai: pripa?inimas, pagyrimas, saugumas, geresn?s darbo s?lygos
   ir pan. Du pagrindiniai individo darbo apdovanojimo b?dai  -
   kolektyvinis ir individualus. Pastarasis taikomas, kai apdovanojamas
   tik vienas laimej?s var?ybas darbuotojas, o kiti nieko negauna arba
   darbuotojas apdovanojamas nepriklausomai nuo kit? grup?s nari?
   veiklos rezultat?. Kadangi tokia apdovanojimo sistema paskatina
   individualizm?, ji gali privesti prie tarpusavio nari? saveikos
   slopinimo ir netgi prie atvir? konflikt?.
      Pagal kit? apdovanojimo sistem? - kooperatyvi? - apdovanojami
   darbuotojai remiantis visos grup?s veikimo  rezultatais.  ?ios
   sistemos panaudojimas palyginus su individualia tur?jo geresn?
   efekt?: padid?ja darbuotoj?  motyvacija,  darbo  pasidalijimas,
   pager?jo darbo kokyb? bei kiekyb?. Taip pat pager?jo darbo na?umas
   dirbant pagal u?duot?, reikalaujan?i? bendradarbiavimo (cit. pagal
   W.Howell, R.Dipboey,1986). Ta?iau jeigu u?duoties  reikalavimai
   nesiremia   bendradarbiavimu,   reik?mingo   skirtumo   tarp
   individualistin?s ir kolektyvin?s apdovanojimo  sistem?  ?takos
   nerasta.
      Taigi,  apdovanojimo  sistemos  panaudojimas  turi  b?ti
   apgalvotas, kad ji b?t? kuo efektyvesn? didinannt grup?s efektyvum?.


   3.3 Komunikacijos tinklas

      Kadangi pastaruoju metu informacija vis labiau ?takoja darbo
   proces? ir sud?ting?ja, bendravimas ?gauna itin didel? reik?m?
   grup?s veikimui. Pilno ir atviro informacijos apsikeitimo motyvacija
   yra stipri, nes tai yra labai vertinama grup?je.
      Bendravimo tinklas gali susiformuoti neformaliai atsi?velgiant
   da?niausiai ? fizines aplinkos savybes (pvz, artum?) ir gali b?ti
   paskirtas organizacijos valdyba. Labai svarbi  yra  bendravimo
   centralizacija, nurodanti, kaip informacija pereina per grup?s
   narius bei centrin? grup?s pozicij?  (W.Howell,R.Dipboey,1986).
   Eksperimentai parod?, jog komunikacijos tinklo strukt?ra turi didel?
   ?tak? grup?s veiklos na?umui ir nari?  pasitenkinimui  darbu.
   Decentralizuot? tinkl? grup?s nariai buvo labiau patenkinti savo
   buvimu grup?je, negu centralizuot? grupi? periferijoje esantys
   nariai. Ta?iau bendras grup?s veikimo efektyvumas priklauso nuo
   u?duoties (cit. pagal W.Howell, R.Dipboey,1986).  Centralizuoto
   bendravimo tinklo grup?s paprastai geriau veikia, jei  u?duotis
   lengva, nes centrinis narys gali apdoroti ir sujungti esam? grup?je
   informacij?. Ta?iau sud?ting?jant u?duo?iai centrinis grup?s narys
   nesugeba atsekti viso informacijos srauto, tod?l decentralizuotos
   grup?s darbo na?umas santykinai did?ja.
      Kitas svarbus dalykas bendravime  -  gr??tamasis  ry?ys,
   reikalingas geresniam komandos savo veiklos bei jos ?vertinimo
   suvokimui. Toks gr??tamasis ry?ys gali b?ti gaunamas nuo komandos
   vadovo, organizacijos, vartotoj? skai?i? formoje, ?od?iu ir pan.
   Efektyviausias gr??tamasis ry?ys yra nenutr?kstamas ir atviras
   (H.Robbins,M.Finley,1995) - ?iuo atveju i?vengiama veikimo klaid?
   ?sitvirtinimo.

   3.4. I?orinis spaudimas ir gresm?

      Labai svarbi grup?s efektyvumui yra atmosfera jos viduje,
   sukuriama organizacijos. Ji turi du pagrindinius aspektus:
  1) integracija ? didesn? sistem? per koordinacij? ir sinchronizacij? su
   vadovais, bendradarbiais, vartotojais (Berrien, 1983). Kai komandos
   paskirtis reikalauja kuo didesn?s integracijos, grup?s efektyvumas
   priklauso nuo s?veikos su kitais darbo  vienetais  tempo  ir
   laiki?kumo;
  1) diferenciacija (Lawrence ir Lorsch,  1969)  -  darbo  grup?s
   specializacijos, priklausomyb?s bei autonomijos lygis santykiuose su
   kitais darbo vienetais. Darbo grup?s atsiskyrimas organizacijoje
   atsiranda, kai grup?s u?duotis reikalauja ypating? darbo s?lyg?,
   pvz, izoliacijos nuo trikd?i? chirurgin?s komandos atv?ju.  Tokiu
   b?du, grup?s efektyvumas gali priklausyti nuo galimyb?s izoliuoti
   veikl? nuo i?orinio trikdymo (E.Sundstrom et al, 1990).
      Grup?s gali patirti daugyb? i?orini? spaudim? bei stres?,
   kuri? prie?astys - u?duoties atlikimo terminai, kriz?s, var?ybos su
   kitomis grup?mis, pavojingos darbo s?lygos ir pan. Taip pat da?nai
   sutinkami tarpgrupiniai konfliktai, atsirandantys d?l konkursin?s
   apdovanojimo sistemos, var?yd? d?l nepakankam? resurs? arba ?vairi?
   skirtum? tarp grup?s nari?. Tarpgrupinis  konfliktas  stipriau
   suvienija grup?s narius, ta?iau palaiko ?tamp? tarp konfliktuojan?i?
   grupi?. Jeigu u?duotis nereikalauja ypatingos s?veikos tarp grupi?,
   bet ji reikalinga grup?s viduje, tarpgrupinis konfliktas gali
   padidinti darbo efektyvum?, ta?iau trukdys grup?s veikimui, jei
   grup?s turi bendradarbiauti siekiant tikslo. Be to, i?orin? gresm?
   gali trukdyti grup?s veikimui, kai u?duotis reikalauja auk?tos
   informacijos apdorojimo kokyb?s.
      Jeigu grup? izoliuota nuo kit? grupi?, pasi?ymi auk?tu darnos
   lygiu, stokoja informacijos, turi ?taking? vadov? ir pan., tai
   egzistuoja didel? tikimyb? grup?s nuomonei (groupthink) susidaryti
   (Janis, Mann, 1977). Apie ?io rei?kinio atsiradim? liudija tokie
   po?ymiai: neadekvatus grup?s  nepa?eid?iamumo  jausmas,  klaid?
   racionalizacija, stereotipinis po?i?ris ? kitas grupes, stiprus
   spaudimas paklusti grup?s normoms ir pan.  Tokia  grup?  tik
   pavir?utini?kai atrodo efektyvi,  kadangi  sprendim?  pri?mimas
   nesiremia vertingais individ? pasi?lymais.  Reziume

      Organizacijos gali b?ti nagrin?jamos kaip susidedan?ios i?
   ma?? tarpusavyje s?veikaujan?i? grupi?, kuri? valdyba, taisykl?s ir
   darbo pasidalijimas gali derintis ir nesiderinti su formalios
   organizacijos valdyba, taisyklemis ir darbo pasidalijimu. Be to,
   grupi? ?taka jos nariams gali b?ti ne ma?esn? ir netgi vir?yti
   formalios organizacijos ?tak? (cit. pagal W.Howell, R. Dipboye,
   1986).
      ?moni? susijungim? ? grup? lemia veiksniai, kurie suteikia
  galimyb? bei prie?ast?  bendradarbiavimui  (artumas,  tarpusavio
  priklausomyb? ir kt.). pagrindin? prie?astis - grup?s nari? poreiki?
  patenkinimas (saugumo, pripa?inimo ir pan.).
      Grupes da?nai laiko neefektyviomis, argumentuojant tuo, kad
  paprastai grup?s veiklos lygis yra gerokai ?emesnis geriausiai
  dirban?io jos nario. Ta?iau grup? sugeba efektyviai atlikti savo
  u?duot? labai auk?tame lygyje.
      Grup?s efektyvumas nulemtas daugelio veiskni? ir priklauso nuo
   j? suderinimo. Pirmiausias ir pagrindinis veiksnis - grup?s nari?
   kvalifikacija, motyvacija, asmenyb?s savyb?s.  ?i? individuali?
   savybi? suderinamumas nulemia auk?tesnio - grup?s lygmens veiksni?
   ?tak?. ?ia i?kilo svarbi problema: nors padid?jus nari? u?duoties
   atlikimogalimybems, heterogeni?kumui ir grup?s dyd?iui (iki tam
   tikro lygio) grup?s veikimas pager?ja, ta?iau  jis  paprastai
   nepasiekia to produktyvaus lygio, kurio sugeb?t? pasiekti grup?.
      Labai svarbi yra atmosfera, sukuriama organizacijos valdyba
  per u?duoties ir atlyginim? sistem?. Pagrindinis faktorius yra
  u?duoties pob?dis, kuirs ?takoj? grup?s veikim? tiesiogiai (veikiant
  darbuotoj? motyvacij?) ir  netiesiogiai  (kontroliuojant  grup?s
  procesus, reikalaujan?ius efektyvaus grup?s veikimo). Be to, gup? yra
  efektyvi, kai kiti individual?s, grupiniai ir aplinkos faktoriai
  atitinka u?duoties reikalavimus (cit. pagal W.Howell, R.Dipboye,
  1986).
      Taigi, padidinti grup?s efektyvum? n?ra paprasta. Grup?s darbo
  atlikim? nulemia daugelis prie?as?i?, tod?l tam, kad teisingai
  diagnozuoti bei i?spr?sti grup?s neefektyvumo problem?, reikia gerai
  suprasti grup?s efektyvumo determinantes bei j? ?takos aspektus, kas
  gali b?ti pasiekta ?vairi? eksperiment? bei tiesiogini? grup?s
  veikimo steb?jim? pagalba.  Literat?ra
  1. Davis K., Newstrom J. Human behavior at work. New Jork. Prentice -
    Hall. 1989
  2. Dunnette B. Handbook of industrial and organizational psychology.
    1985
  3. Howell W, Dipboye. Essentials of industrial and organizational
    psychology. Cole Publishing Company, Pacific Grove, 1986
  4. Hackman J., Walton R. Leading groups in organizations, Management
    and motyvation, 1992
  5. Katzenbach J., Smith D. The discipline of teams. Harvard Business
    Review, 1998
  6. Kolb D., Rubin, McIntyre. Organizational psychology, 1979
  7. Kreither R., Kinicki A.Organizational behavior, Homewood, Boston,
    1989
  8. Landy F. Psychology of work behavior, 1985
  9. Likert R. New patterns of management, NY, 1961
  10. Likert R. The nature of highly effective gpoup, Organizational
    psychology, 1979
  11. O'Reilly C., Roberts K. Task group structure, communication and
    effectiveness in three  organizations.  Journal  of  applied
    psychology, 1962
  12. Robbins H., Finley M. Why teams don't work, 1995
  13. Schein N. Organizational psychology, NY, 1988
  14. Schultz D., Schultz S. Psychology and industry today. Mcmillian
    Publishining Company, NY, 1990
  15. Shaw M.. Group dynamics. McGraw-Hill, NY. 1976
  16. Steers R.. Introduction to organizational behavior. Good Year
    Publishining Company, Santa Monica, 1981
  17.
-----------------------
  Grup?s strukt?ra
12. S?veikos modeliai
13. Normos
14. Rol?s
15. Statusas
16. Darna  Grup?s sud?tis
17. Dydis
18. Homogeni?kumas-heterogeni?kumas
19. U?duoties atlikimo galimyb?s


  Suminiai kintamieji
20. Nari? resurs? panaudojimas
21. U?duoties strategijos
22. Nari? pastang? ir veiklos koordinavimas


23. Nari? veikimas
24. Nari? pa?i?ros
25. Grup?s na?umas


  Grup?s atmosfera
26. U?duoties reikalavimai
27. Apdovanojim? sistema
28. Fiziniai kintamieji
29. I?orinis spaudimas