Асоціальна поведінка підлітків

дипломные работы, психология

Объем работы: 116 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: Договорная

 
ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………… 4

РОЗДІЛ 1. АСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ………………………………………………………………………. 7
1.1. Аналіз феномену асоціальної поведінки особистості в різних
галузях психологічної науки ………………………………………….……….. .. 7
1.2. Психологічний зміст асоціальної поведінки підлітків ……………………. 20
1.2.1. Проблема нормативної та асоціальної поведінки підлітків ………20
1.2.2. Взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх чинників у
детермінації асоціальної поведінки підлітків ……………………………. 35
Висновки до першого розділу…………………………………………………….47

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ……………… 50
2.1. Методика та загальна процедура організації
експериментального дослідження ……………………………………………… 50
2.2. Конкретні форми та специфіка прояву асоціальної поведінки підлітків ... 57
2.2.1.Типи асоціальної поведінки підлітків ……………………………..… 57
2.2.2.Порівняльна характеристика ціннісних орієнтацій підлітків з
асоціальною та соціальною поведінкою…………………………………… 71
2.2.3.Психологічна характеристика зовнішніх чинників, що здійснюють
вплив на поведінку підлітків ……………………………………………… 81
Висновки до другого розділу …………………………………………………… 89

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПІДЛІТКІВ ……………………………………………………………………….. 91
3.1. Основні напрямки профілактики асоціальної поведінки підлітків ……… 91
Висновки до третього розділу………………………………………………….. 101

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 103

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………. 106

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………. 115

ВСТУП

Актуальність дослідження. Вивчення сучасної соціокультурної ситуації та індивідуальних особливостей особистості дозволяє повніше уявити механізм формування нормативної поведінки підлітків і психологічні причини їх вчинків із відхиленнями від звичної соціальної норми.
Переосмислення загальної криміногенної обстановки, аналіз сучасного стану виховання підростаючого покоління з урахуванням соціальних, соціально-психологічних, психологічних та медико-біологічних умов формування особистості підлітків, вивчення недоліків навчально-виховного процесу, прорахунків сімейного виховання, особливостей загострення конфліктів у системі “вчителі – учні”, “батьки – діти”, “діти - діти”, прорахунків у державній політиці щодо неповнолітніх дозволяють визначити психолого-педагогічні чинники асоціальної поведінки неповнолітніх у сучасних умовах.
Результати аналізу літературних джерел та практичного досвіду роботи навчальних закладів засвідчили, що проблема детермінації асоціальних проявів поведінки підлітків ще не дістала достатнього науково-методичного вирішення. Проте певна теоретико-методологічна база для розв’язання відповідних завдань вже створена. Зокрема, вивчаються науково-психологічні основи формування особистості (М.І. Дідора, З.С. Карпенко, А.Б. Коваленко, В.В. Клименко, В.П. Москалець, С.Д. Максименко, І.Д.Пасічник, І.М. Романишин, М.В.Савчин, М.К. Тушкіна), вікові психологічні особливості неповнолітніх (М.М. Бабаєв, М.І. Буянов, Т.С. Гурлєва, В.І.Ілійчук), вплив сімейних конфліктів на формування відхилень у поведінці підлітків (Л.С. Алексєєва, Н.М. Апетик, І.А. Белінська, А.К. Дмитренко, П.Є. Мармазинська, А.Д.Шестаков), соціально-психологічні аспекти морального становлення неповнолітніх (Н.В.Абдюкова, В.В.Баранов, С.О. Бєлічева, О.Б. Бовть, П.В.Вівчар, І.М. Гоян, І.І. Карпець, Л.Е. Орбан-Лембрик, А.М.Яковлєв) психологічні аспекти профілактики асоціальної поведінки підлітків (Л.В.Дзюбко, І.В. Козубовська, Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова, Л.Н.Прокопенко,...

ВИСНОВКИ

У процесі написання дипломної роботи було здійснено теоретичний аналіз проблеми асоціальної поведінки у підлітковому віці; підібрано комплекс методик, спрямованих на вивчення внутрішніх і зовнішніх чинників, що спричинюють асоціальну поведінку підлітків; проведено експериментальне дослідження зовнішніх і внутрішніх детермінацій асоціальної поведінки підлітків, виявити її конкретні форми, специфіку та типи; визначено та обґрунтувано шляхи подолання асоціальної поведінки підлітків.
1. Сутність асоціальної поведінки полягає у сукупності послідовно здійснюваних поведінкових актів, які спричиняють деструктивні зміни в оточуючому середовищі та в особистості неповнолітнього. Це процес, що розгортається у просторі і часі та включає не лише асоціальні дії, але й попередній вплив на особистість підлітка, психологічні явища, які визначають генезу асоціального вчинку.
2. Міра вияву асоціальної поведінки підлітків залежить від внутрішніх (психологічні колізії, породжені індивідуальними особливостями підліткового віку) і зовнішніх (психологічні труднощі і ускладнення, породжені проблемогенним соціумом; десоціалізуючі впливи сім’ї і школи; деформації у спілкуванні і взаємодії) чинників, які не виступають ізольовано один від одного, а існують у певних зв’язках та взаємозалежностях. Дія соціального чинника виявляється через існуючі в суспільстві соціально-економічні, культурно-освітні та інші показники його розвитку, які, трансформуючись певним чином у соціальні та психологічні характеристики найближчого оточення підлітка, детермінують умови існування та особливості становлення в ньому підростаючої особистості. Психолого-педагогічний чинник діє безпосередньо у сфері навчання та виховання і виявляється у організованому й цілеспрямованому впливі батьків та вчителів на формування особистості підлітка, засвоєння ним суспільно схвалених ціннісно-нормативних уявлень та зразків поведінки. Психологічний чинник включає в себе індивідуальні особливості підлітка.
3....