\"Проект механічного цеху з виробництва компресора з детальною розробкою технологічних процесів виготовлення корпуса компресора 416-01.00.01-01. и головки компресора 43.03.00.08-006.\"”

дипломные работы, машиностроение

Объем работы: 208 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: Договорная

 
Зміст
стор.
Вступ ........................................................................................................................
1. Загальна частина.........................................................................................
1.1. Характеристика і службове призначення вузла та деталей,
вибраних для проектування.............................................................................
1.2. Вибір режиму роботи цеху та організація виробництва .................
1.3. Характеристика виробничої програми ..............................................
1.4. Визначення типу виробництва............................................................
2. Технологічна частина .................................................................................
2.1. Аналіз технологічності вузла ..............................................................
2.2. Виявлення та вирішення складальних ланцюгів, що
забезпечуютьпрацездатністьвузла...................................................................
2.3. Розробка маршруту складання вузла та вибір засобів
технологічного оснащення .............................................................................
2.4. Аналіз точності та технологічності деталей .....................................
2.5. Аналіз діючих технологічних процесів ..............................................
2.6. Вибір заготовок та методів їх одержання ..........................................
2.7. Вибір методів обробки поверхонь ......................................................
2.8. Розробка маршрутів виготовлення деталей .......................................
2.9. Вибір технологічних баз ......................................................................
2.10. Вибір металорізальних верстатів .......................................................
2.11. Розробка структури та змісту технологічних операцій…………...
2.12....

ВСТУП
В процесі механічної обробки деталей машин виникає велика кількість проблемних питань, які пов\'язані із необхідністю виконання технічних вимог, що поставлені конструкторами перед виробництвом. Також, процес механічної обробки пов\'язаний з експлуатацією складного обладнання  металорізальних верстатів, тому трудомістксть та собівартість механічної обробки більші, ніж на інших етапах виготовлення деталей машин.
Основна мета даного дипломного проекту — вдосконалення існуючого технологічного процесу по виготовленню компресора 02.019. При цьому необхідно вирішити задачі щодо вибору найбільш раціонального методу виготовлення деталей вузла з мінімальною собівартістю. Заключна стадія проекту — план механічного цеху з урахуваннями як технології виробництва, так і економічних розрахунків, організаційних питань, техніки безпеки.
Досягнення поставленої мети можливе лише при використанні основних напрямків сучасної технології і організації виробництва, а саме:
1. Вдосконалення форм і методів організації технологічних процесів на основі використання досягнень науки і техніки, наукової організації праці, комплексної механізації і автоматизації.
2. Максимальне скорочення процесів обробки металів різання, застосування заготовок, що наближаються по формі, розмірам і якості поверхонь до готових деталей. Такі заготовки підвищують техніко-економічну ефективність за рахунок зменшення витрат металу, зниження трудомісткості механічної обробки і зменшення потреби у верстатах та електроенергії, різальному інструменті, що зменшує собівартість виготовлення виробів.
3. Застосування для механічної обробки високопродуктивного технологічного обладнання і технічного оснащення: верстатів з числовим програмним керу-ванням; сучасних верстатів,металокерамічного і твердосплавного інструмента; інструмента із звичайних інструментальних матеріалів з різноманітними зносостійкими покриттями; швидкодіючих пристосувань та інших технічних рішень, направлених на інтенсифікацію режимів...

Висновок

В ході виконання дипломного проекту було розроблено технологічні процеси виготовлення корпуса, та головки циліндра з детальним обґрунтування вибору методів отримання заготовок, технологічного обладнання, інструментів та пристосувань. Були сконструйовані затискне, контрольне пристосування з силовими розрахунками слабких ланок та спеціальний інструмент.
Удосконалення базового технологічного процесу шляхом заміни універсальних верстатів на верстати з ЧПК та корегування режимів різання за результатами експериментів дали змогу зменшити штучний час виготовлення деталі, зменшити собівартість та підвищити техніко-економічні показники цеху.
Був розроблений план механічного цеху по виготовленню компресора, розраховані обсяги капітальних вкладень, термін окупності тощо. Також були передбачені технічні і організаційні заходи по охороні праці та техніці безпеки при експлуатації металорізального обладнання.
Завдання, що було поставлено на дипломне проектування, я вважаю повністю виконаним.