Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

дипломные работы, банковское дело

Объем работы: 105 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: Договорная

 
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКУ 6
1.1. Економічна сутність та види валютних операцій банків 6
1.2. Механізм операцій банку з валютними цінностями 14
1.3. Характеристика нормативно правової бази валютних операцій вітчизняних банків 22
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 27
2.1. Оцінка організації діяльності АКБ 27
2.2. Аналіз динаміки обсягів та структури валютних операцій які здійснює АКБ 35
2.3. Оцінка ефективності валютного обслуговування клієнтів банку 47
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 68
3.1. Напрями вдосконалення механізму валютних операцій в АКБ 68
3.2. Оцінка перспектив розвитку валютних операцій банків в Україні 72
ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84
ДОДАТКИ 87

Актуальність теми дослідження дуже висока і полягає в тому, що валютне регулювання – діяльність держави, яка спрямована на регламентування розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями. Не-обхідність валютного регулювання полягає у наполегливості країн та банків мінімізувати валютні ризики.
Ціллю даної роботи, є вивчення та розглядання такої ланки валютних відносин , як валютний рахунок та операції за ним. На перший погляд , валю-тний рахунок не є дуже складним кроком у напрямку до зовнішньоекономіч-них відносин, але він, у роботі клієнта з банками – є початковим. Перед тим, як здійснити будь-яку операцію за рахунком клієнта в іноземній валюті, банк повинен ознайомитися та провести валютний контроль за нею, виявити її відповідність до чинного законодавства України. Допомогти клієнту розібра-тися у всіх деталях , та забезпечити використання рахунків у іноземній ва-люті у відповідності до діючого законодавства – є завданням банків.
У теоретичній частині даної роботи буде розглядено нормативну базу, якою керується банк при здійсненні валютних операцій, також будуть роз-глядені вимоги щодо відкриття рахунку, оформлення операцій за рахунком, здійснення операцій з готівкою за рахунком. Також буде розлядено економі-чна сутність та види валютних операцій банків. Значна увага буде приділяти-ся обліку операцій за рахунками в іноземній валюті, це знову ж таки операції з готівкою, купівля/ продаж іноземної валюти, та інші безготівкові операції.
У практичній частині буде розглянуто приклад з досвіду ВАТ „ХК Банк” . Для розв’язання задачі буде застосовано інформацію, яка йдеться в теоретичній частині, як щодо законодавчих нормативів так і до нормативів обліку.
У третій частині подаються шляхи підвищення ефективності валютних операцій вітчизняних банків.
Об’єктом дослідження є ВАТ „ХК Банк”.
Предметом дослідження є валютні операції ВАТ „ХК Банк”.
За останні роки в нашій країні створилася нова економічна ситуація, яка...

Підводячи підсумки дипломної роботи слід сказати.
1. З введенням Закону "Про валютне регулювання і валютний контроль в Україні" почався новий етап розвитку економіки.
2. Встановлюючи основоположні положення валютного законодавства Уряд України покладає велику частину відповідальності на саму високоорганізова-ну економічну систему - банківську.
3. Проте, для ефективнішої організації валютного контролю в країні необ-хідна тісна взаємодія всіх органів і агентів валютного контролю. Ця взаємодія по-винна виявлятися як в сумісному створенні нових нормативних актів, так і в акти-вному впровадженні цих актів в життя, в обміні важливою для всіх суб'єктів ва-лютного регулювання інформацією про господарюючі об'єкти, що здійснюють валютні операції.
4. У даній роботі розглянуто дві функціональні схеми організації валютного контролю в уповноваженому банку і проведена їх порівняльна характеристика.
5. Запропонована технологічна схема здійснення валютного контролю за операціями клієнтів уповноваженого банку.
6. Запропоновано Положення про підрозділ зовнішньоекономічної діяльно-сті уповноваженого банку, яке розглядається в даній роботі в паралелі із законода-вчими актами, що дозволяють правильно, з погляду законодавства, здійснити ва-лютний контроль кожною одиницею підрозділу ЗЕД.
7. Детальніше розглянуті операції з юридичними особами, як що вимага-ють особливої уваги з боку валютного контролю.
8. Одній з тих, що самих пропрацювали, із законодавчої точки зору, є сис-тема контролю за надходженням валютної виручки на рахунки клієнтів. У даній роботі структурована Інструкція N19 НБУ. Схема дає повніше уявлення про всі етапи валютного контролю за надходженням валютної виручки.
9. Для більш прискореного навчання фахівців КБ по контролю за організа-цією і здійсненням валютних операцій, взагалі, і валютно-обмінних операцій, зок-рема, автором розроблена серія систематизованих методичних матеріалів. Дані ме-тодичні матеріали застосовувалися в процесі навчання...