Автоматизація розрахунків при проведенні аналізу фінансової діяльності комерційних банків

дипломные работы, информационные технологии

Объем работы: 104 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: Договорная

 
ЗМІСТ

ВСТУП 5
1 ТЕОРІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9
1.1 Роль фінансового аналізу у діяльності банку 9
1.2 Інформаційні джерела проведення аналізу банківської діяльності 13
2 МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 23
2.1 Методи аналізу фінансової діяльності банку 23
2.2 Методики аналізу фінансової діяльності банку 55
2.3 Загальні показники аналізу фінансової діяльності банку 58
3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 63
3.1 Узагальнений метод аналізу показників фінансової діяльності банку 63
3.2 Планування та реалізація додатку для аналізу фінансової діяльності банку 72
3.2.1 Опис інформаційного, програмного та організаційного забезпечення 72
3.2.2 Практична реалізація програмного продукту 73
3.3 Аналіз результатів 80
3.4 Оцінка економічної ефективності від впровадження програмного продукту 83
ВИСНОВКИ 86
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 89
ДОДАТКИ 92

ВСТУП

Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи в цілому і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для стабільного та ефективного функціонування. Ця потреба обумовлюється тим, що банківська система України є одним із основних чинників політики економічного зростання.
Як і будь-яке підприємство, банк є таким же самостійним господарюючим суб’єктом. Мало чим відрізняються і завдання банку від підприємства – він вирішує питання, пов’язані із задоволенням суспільних потреб в своїй продукції і послугах, реалізацією на підставі отриманого прибутку, соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку. Його відрізняють лише специфіка діяльності і пов’язані з цим особливості формування і використання прибутку.
Велика роль банків як опорних пунктів платіжного обороту народного господарства, однак на даному етапі розвитку банківської системи комерційні банки переживають важкі часи становлення. Багато з них цікавляться не прибутком, а яким чином вистояти та не поповнити ряди банкрутів. Це зв’язано не тільки з економічною нестабільністю в Україні, але й з тим, що діяльність банків пов’язана з великим ризиком, яким необхідно вміло управляти.
При сприятливих умовах та нормальних темпах розвитку народногосподарського комплексу в цілому добре розвиваються і банківські установи; а у випадку погіршення фінансового стану підприємств, дефіциту фінансів держави, в сфері фінансово-кредитних установ з’являються проблеми з вільними грошовими коштами, збільшується контроль з боку Національного банку та інших державних органів, що зменшує ініціативу і в кінцевому результаті впливає на наслідки роботи банківської установи, тобто прибуток. Тому проблеми розвитку банківської системи – це в першу чергу проблеми розвитку економіки в цілому.
В умовах, що склалися, виникла потреба швидко реагувати на зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на...
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV/
3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.
4. Аналіз діяльності комерційного банку / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф.. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 384 с.
5. Вітлінський В., Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку.//Банківська справа. –2000.-№6
6. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.
7. Кочетков В.Н., Омельченко А.В. Основы экономического анализа банковской деятельности. – К.: УФИМБ, 1998. – 168 c.
8. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренева О.Г. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 658 с.
9. Некрасова Н. „Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку” // Економіка. Фінанси. Право, –2001,–№8. – С.15-21.
10. Операції комерційних банків / Котовська Р., Ричаківська В., Табачук Г. та інші: Навч. посібник – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 365 с.
11. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статиститика, 1996. – 272 с.
12. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.–метод. посібник для сам ост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003 – 347 с.
13. Шеремет А.Д., Щербакові Г.Н. Финансовый аналіз в комерческих банках: Виробниче видання. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 254 с.
14. Гладких Д. Основні показники фінансової стабільності банківської установи // Вісник НБУ. – 1999. – №10
15. Гладких Д. Особливості планування доходів, витрат і податків банківської установи // Вісник НБУ. – 2001. – №1. –...