ВзаСФмовiдносини мiж бюджетами рiзних рiвнiв

Контрольная работа - Экономика

Другие контрольные работы по предмету Экономика
ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

РЖНСТИТУТ ДРЖЛОВОГО АДМРЖНРЖСТРУВАННЯ

Кафедра фiнансiв та кредиту

Контрольна робота

з диiиплiни Бюджетний менеджмент

Варiант №20

Виконала:

Студентка ЗФ 06/1

Тiбеж Юлiя Олексiiвна

м. Кривий Рiг

2010 рiк

Змiст

  1. Розкрити теоретичний змiст питання ВзаСФмовiдносини мiж бюджетами рiзних рiвнiв та iх удосконалення
  2. Розглянути нормативнi документи, якi регламентують порядок взаСФмовiдносин мiж бюджетами рiзних рiвнiв
  3. Проаналiзувати нормативи вiдрахувань вiд загальнодержавних податкiв i зборiв та суми дотацiй i субвенцiй, якi отримував даний бюджет за 2 останнi роки
  4. Проаналiзувати суми бюджетних позичок, якi одержував даний бюджет, та термiни повернення не менше як за 2 роки
  5. Проаналiзувати суми, що були переданi або одержанi за взаСФмними розрахунками, не менше як за 2 роки
  6. Встановити проблеми, якi виникають в процесi взаСФмовiдносин мiж бюджетами, та запропонувати можливi шляхи iх вирiшення

7. Тести

Список використаноi лiтератури

  1. Розкрити теоретичний змiст питання ВзаСФмовiдносини мiж бюджетами рiзних рiвнiв та iх удосконалення

У процесi виконання бюджету мiжбюджетнi вiдносини виникають у звязку iз: розщепленням доходiв; застосуванням мiжбюджетних трансфертiв; змiною законодавства, змiною адмiнiстративно-територiального подiлу в Украiнi; передачею платникiв i податкових платежiв та бюджетних установ з одного пiдпорядкування в iнше; одержанням i погашенням бюджетних позичок. Кожна з цих причин по-своСФму вiдображаСФться на змiстi i характерi мiжбюджетних вiдносин.

Так, розщеплення доходiв здiйснюСФться органами Державного казначейства Украiни вiдповiдно до планiв вiдрахувань вiд державних податкiв та обовязкових платежiв у бюджети нижчого рiвня, що затверджуються одночасно iз затвердженням бюджетiв. Планами вiдрахувань встановленi проценти, за якими регулюючi доходи, розподiляються мiж окремими бюджетами. Цi проценти дiють на протязi бюджетного року i не можуть бути змiненi органом влади чи управлiння нижчого рiвня. Процедура розщеплення доходiв СФ дуже простою i не потребуСФ особливих зусиль та не породжуСФ проблем зумовлених ii використанням.

Наступний вид мiжбюджетних вiдносин повязаний iз застосуванням мiжбюджетних трансфертiв: дотацii, субвенцii, субсидii.

Наступним фактором, який впливаСФ на характер мiжбюджетних вiдносин, СФ змiна законодавства, що впливаСФ на змiну обсягiв доходiв або видаткiв. Якщо в насiдок прийняття Законiв або постанов Уряду збiльшуються доходи або скорочуються видатки, то одержана рiзниця вилучаСФться до Державного бюджету Украiни. Якщо з прийняттям Законiв або iнших нормативних документiв скоротився обсяг доходiв або зрiс обсяг видаткiв, то така рiзниця мала б покриватися за рахунок коштiв резервного фонду Кабiнету Мiнiстрiв Украiни. У разi, якщо в ходi виконання бюджету ради вищого рiвня або вiдповiдний орган виконавчоi влади в межах своСФi компетенцii ухвалюСФ рiшення, яке призводить до зменшення доходiв або збiльшення видаткiв бюджету нижчого рiвня, тодi кошти, яких не вистачаСФ для збалансування мали б бути компенсованi органом, який ухвалив таке рiшення, за рахунок коштiв його бюджету, або коштiв, передбачених для цього законом. У такому разi при визначеннi нестачi коштiв не враховуСФться вiльний залишок коштiв бюджету нижчого територiального рiвня, який утворився на початку поточного бюджетного року i який не було використано до моменту прийняття зазначеного рiшення. Якщо рiшення вищих органiв влади не забезпеченi бюджетними ресурсами, то ради нижчого рiвня мають право не приймати до виконання цi рiшення.

СвоСФрiдний вплив на характер мiжбюджетних вiдносин здiйснюСФ змiна адмiнiстративно-територiального подiлу в Украiнi, передача платникiв податкiв i обовязкових платежiв та бюджетних установ з одного пiдпорядкування в iнше. В цих випадках на вiдповiднi бюджети передаються окремо запланованi доходи i видатки, окремо суми доходiв, якi заплановано одержати i суми видаткiв, якi слiд профiнансувати до кiнця року, а також узгодженi випадаючi доходи i непокритi суми видаткiв. Тому мiжбюджетнi вiдносини характеризуються двохстороннiм рухом доходiв та видаткiв, специфiчними прийомами iхнього вiдображення на рахунках бюджетного обсягу.

В цiлому органiзацiя мiжбюджетних вiдносин у процесi виконання бюджетiв здiйснюСФться вiдповiдно до затверджених бюджетiв. Проблеми виникають, як правило у звязку з несвоСФчасним i неповним перерахуванням вiдповiдних сум, що негативно вiдбиваСФться на якостi виконання бюджетiв. Тому актуальним при цьому СФ питання посилення виконавськоi диiиплiни та запровадження механiзму санкцiонування i вiдповiдальностi посадових осiб, винних у порушеннi встановленого порядку.

Головним завданням мiжбюджетного компонента головного законодавчого регулятора СФ встановлення справедливого та неупередженого розподiлу фiнансових ресурсiв.

Бюджетний кодекс прагне досягти наступних фiскальних цiлей:

  1. запровадити казначейське обслуговування мiiевих бюджетiв з метою пiдвищення ефективностi видаткiв мiiевих бюджетiв;
  2. встановити суворе обмеження суми боргу i запозичень державного i мiiевого бюджетiв;
  3. чiткий розпо