Юридичнi особи як субтАЩСФкти цивiльних прав

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВРЖДКРИТИЙ МРЖЖНАРОДНИЙ УНРЖВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УКРАРЗНА

Бiлоцеркiвський iнститут економiки та управлiння

Факультет СОЦРЖАЛЬНО-ПРАВОВИЙ

КУРСОВА РОБОТА

з предмету: Цивiльне право

НА ТЕМУ:

Юридичнi особи як субСФкти цивiльних прав

План

Вступ

Роздiл 1. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБРДКТ ЦИВРЖЛЬНОГО ПРАВА

  1. Поняття юридична особа
  2. Правоздатнiсть та дiСФздатнiсть юридичних осiб

Роздiл 2. КЛАСИФРЖКАЦРЖЯ ЮРИДИЧНИХ ОСРЖБ

2.1 Теоретичнi засади класифiкацii юридичних осiб

2.2 Комерцiйнi юридичнi особи

2.3 Некомерцiйнi юридичнi особи

Роздiл 3. ФРЖЛРЖРЗ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЮРИДИЧНОРЗ ОСОБИ

  1. Поняття фiлii та представництва
  2. Вiдкриття фiлiй

Роздiл 4. ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИНИХ ОСРЖБ

4.1 Порядок виникнення юридичних осiб

4.2 Порядок припинення юридичних осiб

Висновок

Список використаних джерел

ВСТУП

Реформування цивiльного законодавства в Украiнi повязано як з запровадженням у юридичну практику нових iнститутiв та категорiй, так i з переглядом тих, що вже застосувалися i СФ звичними. Разом з тим, в силу взаСФмозвязку i взаСФмообумовленостi змiна в правовому регулювання однiСФi частини суспiльних вiдносин веде й до змiни iнших.Визнання в Конституцii Украiни (ст. 42) за кожною особою права на пiдприСФмництво зумовило розвиток органiзацiй, в першу чергу тих, що створювалися в цiй сферi. На жаль, правова база iснування даних вiдносин, якi без сумнiву, стосуються сфери правового регулювання, вiдстаСФ вiд потреб практики.Цивiльне законодавство як субСФктiв правовiдносин визнаСФ громадян (фiзичних осiб) i юридичних осiб. Держава СФ субСФктом будь-яких правовiдносин, в тому числi й цивiльних. В умовах розвинутоi економiки серед всiх субСФктiв економiчних (майнових) вiдносин головне мiiе, безперечно, належить юридичним особам.Теорiя i законодавча практика всiх держав в тiй чи iншiй мiрi визнаСФ як субСФктiв права колективнi, органiзацiйнi утворення. На вiдмiну вiд фiзичних осiб (людей) при визначеннi статусу субСФкта цивiльних правовiдносин ознака юридичноi особи для органiзацiй СФ визначальною.

Акутуальнiсть теми. Основою суспiльства СФ люди, якi, спiлкуючись, i створюють те, що називають суспiльством, соцiумом. РЖснування людей i суспiльства не визначаСФться нi наявнiстю права, нi держави. Саме завдяки людям i заради них виникають та iснують будь-якi соцiальнi явища, до яких належать i право, i держава.Учасниками суспiльних вiдносин безвiдносно до того, чи регулюються цi вiдносини правом, СФ люди i колективи людей, якi можуть утворюватися з рiзних пiдстав (територiальнi обСФднання, за мiiем роботи, за кровним звязком (родина, сiмя), за спiльним iнтересом тощо). Лише частина колективiв людей утворюють органiзованi колективи (органiзацii). Основою розмежування колективiв людей i органiзацiй може бути наявнiсть спiльного для всiх або бiльшостi членiв колективу iнтересу. РЖнакше кажучи, в основi створення органiзацii, на вiдмiну вiд колективу, завжди лежить субСФктивний фактор iнтерес. ОбСФктивнi фактори фiзичнi, фiзiологiчнi ознаки (вiк, стать тощо), соцiальнi ознаки (мова, нацiональнiсть, громадянство тощо) не визначають органiзацii як такоi.ОбСФктом дослiдження даноi курсовоi роботи СФ становлення iнституту юридичноi особи у цивiльному правi, а також ii правове регулювання.

Предмет дослiдження складаСФ система нормативних актiв, що встановлюють певнi органiзацiйно-правовi форми юридичних осiб; спецiальна вiтчизняна i зарубiжна наукова лiтература, в якiй розкриваСФ розвиток i становлення юридичних осiб у цивiльних правовiдносинах.Мета i завдання дослiдження. Метою дослiдження СФ визначення поняття, ознак та особливостей правосубСФктностi юридичних осiб, а також, визначення всiх можливих видiв юридичних осiб.

Завданням дослiдження, якi необхiдно вирiшити для досягнення поставленоi мети СФ:

1. Визначити та обТСрунтувати поняття юридичних осiб у якостi субСФктiв цивiльних прав;

2. Довести доцiльнiсть iснування даного правового iнституту в цивiльному законодавствi;

3. Розглянути види юридичних осiб, порядок iх виникнення та припинення.Методологiчна та теоретична основа дослiдження.Особливостi певних видiв юридичних осiб дослiджуються в роботi з урахуванням iх iсторичного розвитку, а також основних моментiв розвитку юридичних осiб в зарубiжних краiнах. Аналiз вiдповiдноi нормативноi бази та правовоi лiтератури був проведений за допомогою робiт таких вчених, як Г.Фединяка, Я. М. Шевченка, О.Кравчука, В. РЖ. Борисовоi, О. В. Дзери, та iнших вчених.

Роздiл РЖ. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБЭКТ ЦИВРЖЛЬНОГО ПРАВА

  1. Поняття юридична особа

Сьогоднi Цивiльний Кодекс Украiни в ст.23 даСФ наступне поняття юридичноi особи: юридичними особами визнаються организацii, якi мають вiдокремлене майно, можуть вiд свого iменi набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обовязки, бути позивачами i вiдповiдачами в судi, арбiтражному судi або третейському судi.

Виходячи з Закону та практики украiнськi фахiвцi першою ознакою будь-якоi органiзацii як юридичноi особи визначають органiзацiйну СФднiсть.

Юридична особа - це не окремий орган (фiзична особа), а колективне утворення, певним чином органiзований колектив людей (органiзац