Структурнi схеми каналiв звтАЩязку

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Мiнiстерство освiти та науки Украiни

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича

Реферат

Структурнi схеми каналiв звязку

Чернiвцi

2008

План

  1. Структурнi схеми каналiв звязку
  2. Сигнали i перешкоди

Висновок

Лiтература

1. Структурнi схеми каналiв звязку

Каналом звязку прийнято називати сукупнiсть технiчних засобiв, що необхiднi для передачi повiдомлення вiд джерела до споживача. Цими засобами СФ передавач, лiнiя звязку i приймач. Канал звязку разом з джерелом i споживачем утворюСФ систему звязку. Розрiзняють системи передачi дискретних повiдомлень (наприклад, система телеграфного звязку) i системи передачi неперервних повiдомлень (системи радiомовлення, аналогового телебачення, телефонii i т. п.). РЖснують також системи звязки змiшаного типу, в яких неперервнi повiдомлення передаються дискретними сигналами, наприклад системи iмпульсно-кодовоi модуляцii. Система звязку називаСФться багатоканальною, якщо вона забезпечуСФ незалежну передачу декiлькох повiдомлень по одному спiльному каналу звязку.

ЛiнiСФю звязку називаСФться середовище для передачi сигналiв вiд передавача до приймача. У системах електричного звязку, зокрема, це пара дротiв, кабель або хвилевiд, в системах радiозвязку - область вiльного простору (ефiр), в якому розповсюджуються електромагнiтнi хвилi, в системах оптичного звязку - область вiльного простору або оптоволокно.

Специфiка рiзних сфер застосування систем звязку (систем передачi iнформацii) вимагаСФ рiзного пiдходу до iх реалiзацii. Система передачi даних по телефонних каналах абсолютно не схожа на систему космiчного звязку або цифрову систему тропосферного звязку. Проте в методах побудови i призначення окремих пристроiв найрiзноманiтнiших систем багато спiльного. Це даСФ можливiсть розглядати неперервнi i дискретнi (включаючи цифровi) системи звязку iз спiльних позицiй, вiдволiкаючись вiд специфiки iх застосування i конкретних умов роботи, що дозволяСФ зясувати ряд важливих положень, характерних для будь-якоi системи передачi iнформацii.

Канал передачi iнформацii в найпростiшому випадку складаСФться з провiдноi лiнii звязку ЛЗ (рис.1, а) з джерела iнформацii РЖ на входi i приймача П на виходi. У випадку багатоканальноi передачi або радiоканалу додатково використовуються модулятор М i демодулятор Д (рис.1, б), у випадку передачi цифрових сигналiв - кодер К i декодер Д (рис.1, в-ж), а у випадку необхiдностi додатковоi обробки сигналiв - обчислюючi пристроi S на виходi (рис.1, г-ж) i Р на входi (рис.1, д-ж). При особливо високих вимогах до достовiрностi передачi iнформацii можуть використовуватися прямi ПК i зворотнi ЗК канали з iнформацiйним (рис.1, е) або обчислюючим оберненим звязком (рис.1, ж).

Рис. 1. Структурнi схеми каналiв передачi iнформацii

В цифрових системах для економнiшого використання лiнiй звязку, а також для зменшення впливу рiзних перешкод i спотворень дискретна послiдовнiсть, що передаСФться в загальному випадку може бути пiддана подальшому перетворенню в кодуючому пристроi К, який може складатися з ряду операцiй, що включають облiк статистики випадковоi послiдовностi, що поступаСФ, для усунення надлишковоi iнформацii (статистичне кодування), а також введення додаткових елементiв для зменшення впливу перешкод i спотворень (перешкодостiйке кодування). Крiм того, до складу кодуючого пристрою в загальному випадку можуть входити пристроi статистичного аналiзу дискретноi послiдовностi, що поступаСФ, якщо ii статистика заздалегiдь невiдома, а також пристроi, що перетворюють дискретну послiдовнiсть з одного алфавiту в iншiй. В результатi ряду перетворень на виходi кодера утворюСФться випадкова послiдовнiсть елементiв, яка за допомогою модулятора змiнюСФ один або декiлька параметрiв сигналу-носiя iнформацii, що генеруСФться в пристроi, який його передаСФ. Процес змiни параметрiв сигналу носiя вiдповiдно до змiн дискретноi послiдовностi називаСФться манiпуляцiСФю на вiдмiну вiд модуляцii для неперервних сигналiв. Сукупнiсть операцiй, повязаних з перетворенням повiдомлень, що передаються, називаСФться способом передачi.

Манiпульований дискретним повiдомленням сигнал випромiнюСФться в середовище (лiнiю звязку), виконуючи роль переносника iнформацii мiж пунктами передачi i прийому. При цьому вiн може послаблюватися iз-за поглинання i розсiювання енергii i спотворюватися внаслiдок завмирання, вiдбиття вiд неоднорiдностей ЛЗ, перешкод i т. п. Тому поступаючи в приймач сигнали можуть iстотно вiдрiзнятися вiд випромiнюваних передавачем не лише енергiСФю, але i статистичними характеристиками i спектральним складом. У приймачi сумiш сигналу i перешкод перетворюСФться в дискретне повiдомлення, вiдповiдне переданому повiдомленню. Це перетворення складаСФться з ряду операцiй, обернених виконуваним в передаючiй частинi системне. Пiсля фiльтрацii i пiдсилення у виборчiй частинi приймача сигнал демодулюСФться, внаслiдок чого утворюСФться дискретна послiдовнiсть, яка повинна вiдповiдати послiдовностi на виходi кодера. Повнота цiСФi вiдповiдностi залежить вiд ко