Проектування тренду

Контрольная работа - Экономика

Другие контрольные работы по предмету ЭкономикаМРЖНРЖСТЕРСТВО ОСВРЖТИ РЖ НАУКИ УКРАРЗНИ

КРИВОРРЖЗЬКИЙ ТЕХНРЖЧНИЙ УНРЖВЕРСИТЕТ

Кафедра економСЦки, органСЦзацСЦi та управлСЦння пСЦдприСФмствами

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисциплСЦни "ЕкономСЦчне прогнозування"

Виконав: ст. гр. ЗЕП-05-2

ПлюснСЦна Г.О.

ПеревСЦрив

Буханець В.В.

Кривий РСЦг - 2010

ЗМРЖСТ

  1. Теоретичне питання: "Метод проектування тренду"
  2. Практичне завдання "Прогнозування за показниками динамСЦки ряду"
  3. Практичне завдання "Прогнозування на основСЦ аналСЦзу тренду"
  4. ВикористанСЦ джерела
  1. Теоретичне питання: "Метод проектування тренду"

Тренд - це тривала тенденцСЦя змСЦни економСЦчних показникСЦв. ПСЦд трендом розумСЦСФться характеристика основноi закономСЦрностСЦ руху в часСЦ, у деякСЦй мСЦрСЦ вСЦльноi вСЦд випадкових впливСЦв. При розробцСЦ моделей прогнозування тренд виявляСФться основною складовою прогнозованого часового ряду, на яку вже накладаються СЦншСЦ складовСЦ. Результат при цьому повязуСФться винятково з плином часу. ПередбачаСФться, що через час можна виразити вплив усСЦх основних чинникСЦв. Метод проектування тренду полягаСФ у тому, щоб екстрапольовану частину загальноi кривоi розвитку (тренда) коректувати з урахуванням реального досвСЦду розвитку галузСЦ -аналога чи обСФкта, що випереджають у своСФму розвитку прогнозований обСФкт. Метод проектування тренду звичайно припускаСФ, що розпочата змСЦна перемСЦнноi триватиме у майбутньому. На цьому ТСрунтуються принципи прогнозування тренда з використанням регресСЦйного аналСЦзу. ПодСЦбним чином часто проектуються обсяг продажу, валовий нацСЦональний продукт СЦ т.п. Коли прогнози заснованСЦ на проекцСЦi минулих трендСЦв, тренд може бути простою незваженою прямою або операцСЦя зважування може бути здСЦйснена лише щодо останнього, найважливСЦшого перСЦоду, а бСЦльш давнСЦм перСЦодам, як правило, придСЦляСФться значно менше уваги. БезсумнСЦвно, найбСЦльш широко розповсюдженим методом виявлення тренда часових рядСЦв СФ регресСЦйний аналСЦз, а саме - метод найменших квадратСЦв. Для обчислення параметрСЦв рСЦвняння виду частСЦш за все користуються методом найменших квадратСЦв. При цьому ставиться умова, щоб сума квадратСЦв вСЦдхилень (вСЦдстаней) всСЦх дослСЦджених точок вСЦд ординат, обчислених за рСЦвнянням прямоi ?i, була мСЦнСЦмальною. РЖншими словами, пряма повинна проходити якомога ближче до вершин емпСЦричноi лСЦнСЦi регресСЦi. Це означаСФ, що параметри k СЦ b управлСЦння регресСЦi треба визначити з рСЦвняння:

, (1.1)

де yi ординати дослСЦджуваних точок;

ординати розрахункових точок, визначенСЦ за рСЦвнянням регресСЦi =к хi+ b, таким чином .

Умовою екстремуму даноi функцСЦi слСЦд вважати рСЦвнСЦсть нулю часткових виробничих, узятих за параметрами k СЦ b

звСЦдси (1.2)

Скоротивши на (-2) СЦ розкривши квадратнСЦ дужки, отримаСФмо систему лСЦнСЦйних рСЦвнянь

(1.3.)

ПСЦдставивши сюди чисельнСЦ значення вСЦдповСЦдних величин, знайдемо параметри k СЦ b.

У разСЦ лСЦнСЦйноi залежностСЦ геометричне СЦ алгебраiчне значення коефСЦцСЦСФнта регресСЦi полягаСФ в тому, що вСЦн кСЦлькСЦсно характеризуСФ на скСЦльки в середньому змСЦнюСФться у при змСЦнСЦ xi на одиницю свого вимСЦрювання. Чим бСЦльше чисельнСЦ значення коефСЦцСЦСФнта регресСЦi, тим бСЦльше вСЦдносний прирСЦст функцСЦi при змСЦнСЦ аргументу.

При знаходженнСЦ параметрСЦв параболи виду необхСЦдно складати СЦ вирСЦшувати систему з трьох нормальних рСЦвнянь, яке розвязуСФться, виходячи з вимоги методу найменших квадратСЦв, тобто .

ПСЦдставляючи , маСФмо

(1.4)

Знаходимо частковСЦ похСЦднСЦ СЦ прирСЦвнюСФмо iх до нуля

(1.5)

ПСЦсля вСЦдповСЦдного перетворення маСФмо

(1.6)

Не важко помСЦтити, за яким правилом складаСФться система нормальних рСЦвнянь для знаходження невСЦдомих параметрСЦв шуканоi функцСЦi.

МоделСЦ трендСЦв зСЦ змСЦнним успСЦхом використовувалися в минулому. Прогнози на 1929, 1933, 1937, 1973 СЦ 1980 pоки виявилися згубними для американських компанСЦй, що повСЦрили трендам попереднСЦх рокСЦв. Проте, метод й надалСЦ широко використовувався, тому що бСЦльшСЦсть економСЦчних часових рядСЦв унаслСЦдок притаманних iм кумулятивних властивостей дСЦйсно показують стСЦйку тенденцСЦю до змСЦни в тому ж напрямку в найближчому майбутньому. Отже, прогнози на основСЦ проектування трендСЦв з бСЦльшою СЦмовСЦрнСЦстю будуть виконуватися до точки змСЦни напрямку, нСЦж не виконуватися.

На жаль, метод проектування трендСЦв не може визначити змСЦни в iх напрямку, але ж саме цСЦ поворотнСЦ точки особливо важливСЦ в практицСЦ менеджменту. Якщо поворотнСЦ точки можуть бути виявленСЦ заздалегСЦдь, то керСЦвництво фСЦрми може змСЦнити своi плани щодо обсягу продажу, виробництва, кредитування тощо. У протилежному випадку просте проектування тренда даСФ прогноз на продовження, а не на змСЦну полСЦтики фСЦрми.

Коли тренд СЦ сезоннСЦ змСЦни вилученСЦ з рСЦчного ряду економСЦчних даних, починають виявлятися флуктуацСЦйнСЦ характеристики, названСЦ економСЦстами циклами дСЦловоi активностСЦ (чи бСЦзнес-циклами). Розвиток свСЦтовоi економСЦки внСЦс важливСЦ змСЦни в структурнСЦ економСЦки держав, регСЦонСЦв СЦ вСЦдповСЦдно змСЦнив дСЦловий цикл. Проте використання циклСЦчних моделей прогнозування продовжуСФться в багатьох фСЦрмах. НайчастСЦше при створеннСЦ про