Курсовой проект по предмету Менеджмент

 • 2801. Формирование отчета о движении денежных средств в соответствии с международными стандартами
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. О бухгалтерском учете: Закон РФ от 21 ноября 1996 г., №129-ФЗ// Собрание законодательства РФ.-1996.-Ст.5369.
  2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утв. Приказом Министерства финансов РФ от 27 июня 1998 г. №34 н// Экономика и жизнь.-1998.-№10
  3. Бреславцева Н. А. Балансоведение: Учебное пособие/ Н. А. Бреславцева, В. И. Ткач, В. А. Кузьменко.- М.: ПРИОР, 2001.- 160 с.
  4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие/ Под ред. В. Д. Новодворского.- М.: ИНФРА-М, 2003.- 464 с.
  5. Ковалев В. В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): Учебное пособие/ В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.- М.: Проспект, 2004.- 432 с.
  6. Кутер М. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие/ М. И. Кутер, Н. Ф. Таранец, И. Н. Уланова.- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 232 с.
  7. Началов А. В. Обособленные подразделения/ А. В. Началов.- М.: ИКК «Статус-Кво 97», 2004.- 102 с.
  8. Новодворский В. Д. Бухгалтерская отчетность организации. Вып. 1/ В. Д. Новодворский, Л. В. Пономарева.- М.: Бухгалтерский учета, 2002.- 236 с.
  9. Нормативная база бухгалтерского учета: Сборник официальных материалов/ Пред. и сост. А. С. Бакаева.- М.:Бухгалтерский учет,2003.-392 с.
  10. Основные документы бухгалтерского учета: Сборник.- М.: Элит, 2004.- 240 с.
  11. Палий В. Ф. Бухгалтерская отчетность: особенности / В. В. Палий.- М.: Бератор-Пресс, 2003.- 216 с.
  12. Пизенгольц М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Т.2. Ч.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность/ М. З. Пизенгольц.-4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001.-420 с.
 • 2802. Формирование отчетности о прибылях и убытках
  Курсовые работы Менеджмент

  èíâåñòèöèè â äî÷åðíèå îáùåñòâà141èíâåñòèöèè â çàâèñèìûå îáùåñòâà142èíâåñòèöèè â äðóãèå îðãàíèçàöèè143çàéìû, ïðåäîñòàâëåííûå îðãàíèçàöèÿì íà ñðîê áîëåå 12 ìåñÿöåâ144Ïðî÷èå äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ145Ïðî÷èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû150Èòîãî ïî ðàçäåëó I190174358II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫÇàïàñû210537298 òîì ÷èñëå:Ñûðüå, ìàòåðèàëû è äðóãèå àíàëîãè÷íûå öåííîñòè (10, 15, 16)211332106Æèâîòíûå íà âûðàùèâàíèè è îòêîðìå (11)212ìàëîöåííûå è áûñòðîèçíàøèâàþùèåñÿ ïðåäìåòû (12, 13, 16)213Çàòðàòû â íåçàâåðøåííîì ïðîèçâîäñòâå (èçäåðæêàõ îáðàùåíèÿ) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)214205192ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ è òîâàðû äëÿ ïåðå- ïðîäàæè (40, 41)215òîâàðû îòãðóæåííûå (45) 216ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ (31) 217ïðî÷èå çàïàñû è çàòðàòû 218Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì (19)2205318Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ áîëåå ÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)230 òîì ÷èñëå:ïîêóïàòåëè è çàêàç÷èêè (62, 76, 82)231âåêñåëÿ ê ïîëó÷åíèþ (62) 232Çàäîëæåííîñòü äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ 233 îáùåñòâ (78)233Àâàíñû âûäàííûå (61) 234Ïðî÷èå äåáèòîðû 235Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)24051262751 òîì ÷èñëå:Ïîêóïàòåëè è çàêàç÷èêè (62, 76, 82) 24151262553Âåêñåëÿ ê ïîëó÷åíèþ (62) 2427Çàäîëæåííîñòü äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ (78)243Çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ (ó÷ðåäèòåëåé) ïî âçíîñàì â óñòàâíûé êàïèòàë (75)244Àâàíñû âûäàííûå (61) 245Ïðî÷èå äåáèòîðû 246191Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ (56, 250 19 176 58, 82)25019176 òîì ÷èñëå:Èíâåñòèöèè â çàâèñèìûå îáùåñòâà 251Ñîáñòâåííûå àêöèè, âûêóïëåííûå ó àêöèîíåðîâ252Ïðî÷èå êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ25319176Äåíåæíûå ñðåäñòâà 2608931299 òîì ÷èñëå:Êàññà (50) 26132Ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà (51) 2627621231Âàëþòíûå ñ÷åòà (52) 263Ïðî÷èå äåíåæíûå ñðåäñòâà (55, 56, 57) 26413066Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû 270Èòîãî ïî ðàçäåëó II 29066284542III. УБЫТКИÍåïîêðûòûå óáûòêè ïðîøëûõ ëåò (88) 310Íåïîêðûòûé óáûòîê îò÷åòíîãî ãîäà320ÕÈòîãî ïî ðàçäåëó III 390ÁÀËÀÍÑ (ñóììà ñòðîê 190+290+390) 39968024900IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫÓñòàâíûé êàïèòàë (85)41015001500Äîáàâî÷íûé êàïèòàë (87)420172Ðåçåðâíûé êàïèòàë (86)430261 òîì ÷èñëå:Ðåçåðâíûå ôîíäû, îáðàçîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 431Ðåçåðâû, îáðàçîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè432261Ôîíäû íàêîïëåíèÿ (88)440481796Ôîíä ñîöèàëüíîé ñôåðû (88)450606450Öåëåâûå ôèíàíñèðîâàíèå è ïîñòóïëåíèÿ (96)460Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü ïðîøëûõ ëåò (88)470Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü îò÷åòíîãî ãîäà480ÕÈòîãî ïî ðàçäåëó IV 49025873179V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫÇàåìíûå ñðåäñòâà (92. 95)510 òîì ÷èñëå:êðåäèòû áàíêîâ, ïîäëåæàùèå ïîãàøåíèþ áîëåå ÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû511ïðî÷èå çàéìû, ïîäëåæàùèå ïîãàøåíèþ áîëåå ÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû512Ïðî÷èå äîëãîñðî÷íûå ïàññèâû520Èòîãî ïî ðàçäåëó V590 VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫÇàåìíûå ñðåäñòâà (90, 94)6105 òîì ÷èñëå:êðåäèòû áàíêîâ6115ïðî÷èå çàéìû612230Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü62038521493 òîì ÷èñëå:ïîñòàâùèêè è ïîäðÿä÷èêè (60, 76)62134291257âåêñåëÿ ê óïëàòå (60)6222çàäîëæåííîñòü ïåðåä äî÷åðíèìè è çàâèñèìûìè îáùåñòâàìè (78)623ïî îïëàòå òðóäà (70)62485ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ (69)6251310çàäîëæåííîñòü ïåðåä áþäæåòîì (68)626401219àâàíñû ïîëó÷åííûå (64)627ïðî÷èå êðåäèòû628Ðàñ÷åòû ïî äèâèäåíäàì (75)630Äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ (83)640Ôîíäû ïîòðåáëåíèÿ (88)650362223Ðåçåðâû ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ è ïëàòåæåé (89)660Ïðî÷èå êðàòêîñðî÷íûå ïàññèâû670Èòîãî ïî ðàçäåëó VI69042151721ÁÀËÀÍÑ (ñóììà ñòðîê 490+590+690)69968024900Ïðèëîæåíèå 6

 • 2803. Формирование персонала на предприятии в кризисной ситуации
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Ким А.Г., Марченко О.Г. Программа курса "Антикризисное управление" и ИДЗ. Учебно-методическая разработка. Владивосток 2002.
  2. Моделирование процессов управления персоналом кризисного предприятия // Пушкарь А.И., Колос А.Л. - В кн.: Экономика труда, сборник научных трудов, выпуск 3. - Хмельницкий, Технологический университет Подолья2000
  3. Р.А. Попов., Антикризисное управление, Москва 2004.
  4. Теория и практика антикризисного управления // под ред. д. т. н. С.Г. Беляева, д. э. н., проф.В.И. Кошкина. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2003
  5. Антикризисное управление, под. ред. Короткова Э.М. М.: ИНФРА-М, 2003
  6. Антикризисный менеджмент, под. ред. проф. Грязновой А.Г. М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ, Издательство ЭКМОС, 2001
  7. Оценка бизнеса, под. ред. проф. Грязновой А.Г., проф. Федотовой М.А. М.: Финансы и статистика, 2004
  8. Антикризисное управление / Кошкин В.И., Белых Л.П., Беляев С.Г. и др.; М.: Инфра-М, 2004.
  9. Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению/Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2005.
  10. Антикризисное управление: Учебник/Под ред.Э.М. Короткова. - М.: Инфра-М, 2002.
  11. Антикризисный менеджмент / Ассоц. авт. и изд. "Тандем"; Под ред. А.Г. Грязновой. - М.: Экмос, 2003.
  12. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М., 2005.
  13. Баринов В.А., Баринов Н.В. Организационный подход к управлению конфликтом в кризисной ситуации // Менеджмент в России и за рубежом. - 2006. - № 5. - С.73-84.
  14. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005.
  15. Комиссарова Т.А. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие - М.: Дело, 2004.
  16. Паршин М., Чистякова Е. Место психологической оценки в подготовке специалистов по антикризисному управлению предприятием // Управление персоналом. - 2005. - № 8. - С.55-57.
  17. Теория и практика антикризисного управления: Учебник / Под ред. С.Г. Беляева, В.И. Кошкина. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2004. - 469 с.
  18. Уткин Э.А. Антикризисное управление: Учебник. - М.: ЭКМОС, 2005.
  19. Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2005.
  20. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: Инфра-М, 2002.
  21. Уткин Э.А. Антикризисное управление: Учебник. - М.: ЭКМОС, 2005.
  22. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом - Москва: Юнити, 2002г.
  23. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник - Москва, Инфра-М, 2005г.
  24. Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник - Москва, Инфра-М, 2006г.
  25. Семенов Б.Д. Антикризисный менеджмент - Минск, ФУАинформ, 2007г.
  26. Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю. Управление персоналом: учебник - СПб, издательство Смольного университета, 2003г.
  27. Хорошев Г.И., Савруков Н.Т. Управление персоналом: конспект лекций - Санкт-Петербург, Политехника, 2004г.
  28. Шепеленко Г.И. Антикризисное управление производством и персоналом - Ростов-на-Дону, МарТ, 2004г.
 • 2804. Формирование предприятия
  Курсовые работы Менеджмент

  В основе данной работы лежит коммерческая и сбытовая деятельность конкретного промышленного предприятия выпускающего товары народного потребления - кварцевые часы. В качестве основного объекта работы выступает ООО «Заря - ЧЗМ». Данное предприятие, было создано на основе ОАО «Пензенский часовой завод» которое в 2007 году по решению суда было признано банкротом и продано на торгах. В качестве основного покупателя данного предприятия выступил ОАО «Угличевский часовой завод» и ООО «Вектор технолоджи». После приобретения большей части завода предприятие было реструктурезированно в общество с ограниченной ответственностью «Пензенские часы», которое действует на основании устава и договора между учредителями общества. На базе данного предприятия было создано ООО «Заря - ЧЗМ»

 • 2805. Формирование репутации российских банков
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Бородин Д. Репутация как предмет современной PR-деятельности// Репутация организации: создание, управление, защита: материалы семинара, Москва, 12 апреля 2002 года.
  2. Брэддик У. Менеджмент в организации: Учеб. / Брэддик У. М., ИНФРА-М, 1997. 364с.
  3. Гавра Д. «Компромисс интересов бизнеса, общества и власти - мифы и реальность»// Деловая репутация и социальная ответственность бизнеса: материалы конференции, Ярославль, 22-23 октября 2003 года.
  4. Виханский О.С. тАЬМенеджменттАЭ/ Виханский О.С., Наумов А.И., Москва 1999г. С. 43-58.
  5. Егоров С. Макроэкономика репутации. Репутационный менеджмент в банковском секторе // Материалы семинара «Репутация организации: создание, управление, защита» 12 апреля 2002 года.
  6. Корбут М. Как TNT Express управляет репутацией / Корбут М., Москва, 2004. с10-16.
  7. Коляда Е. «Компоненты репутации» / Коляда Е. , 2000. с59-70.
  8. Клейменов В. Репутация в iере услуг. Формирование деловой репутации страховой организации на примере РОСНО // Репутация организации: создание, управление, защита: материалы семинара, Москва, 12 апреля 2002 года.
  9. Маслов М. Управление репутацией российских компаний на западных рынках // Репутация организации: создание, управление, защита: материалы семинара, Москва, 12 апреля 2002 года С77-82.
  10. Мильнер Б. Теория организации./ Мильнер Б. - М., 1998. С.24-27.
  11. Пахомов В. Как оценивается репутация и деловой имидж банков// Директ-инфо №20,2002.
  12. Ростова Н. Прозрачное управление // Консультант. - 2005. - №1. - С. 2628.
  13. Родионов И. Влияние изменений в качестве корпоративного управления на стоимость российских компаний // Родионов И., Стасюк П./ М.. - 2004. - С. 69.
  14. Ситников А. Управление персоналом и репутация организации// Репутация организации: создание, управление, защита: материалы семинара, Москва, 12 апреля 2002 года.
  15. Тимофеев М.И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз).// Тимофеев М.И. / М.: Издательство РИОР, 2005. 158 с.
  16. Ханов Г. Сколько стоит репутация//Финмаркет-Бизнес от 23.07.2003.
  17. Шмаровм А., Аузан В. «Как работает хорошая репутация»//Эксперт №7 от 18 февраля 2002 года.
  18. Интегрированные маркетинговые коммуникации "Управление в кредитной организации", 2006, N 3.
  19. Прогнозирование прихода денежных средств на корiет банка последним рейсом. "Управление в кредитной организации", 2006, N 3.
  20. Реструктуризация банковских учреждений в России на современном этапе: правовые аспекты."Юридическая работа в кредитной организации", 2006, N 2.
 • 2806. Формирование системы кадрового обеспечения
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Конституции РФ М.: Право, 1998
  2. Кодекса закона о труде М.: Процесс, 2000
  3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» № 1008 от 15.03.00
  4. Приказ Министерства образования «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников учреждений образования, объемных показателей по отнесению учреждений образования по группам оплаты труда» № 622 от 14.12.95 г..
  5. Приказ Министерства образования № 1908 от 26.06.00 г. «Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».
  6. Постановление «О мерах по обеспечению педагогическими кадрами учреждений образования края» № 79 от 27.02.95 г..
  7. Приказ Комитета общего образования Хабаровского края «О совершенствовании работы по кадровому обеспечению учреждений образования в крае в 2000 г.» № 440 от 14.12.99 г
  8. Постановление мэра г. Хабаровска «Об утверждении городского конкурса «Учитель года» № 3272 от 01.10.96 г.
  9. Указ Президента РФ «Об первоочередных мерах по улучшению работы с кадрами в системе государственной службы и реализации Закона «Об основах государственной службы РФ» // Российская газета.-1995.-17 сентября.
  10. Федеральный Закон «Об основах государственной службы РФ» // Российские вести.-1995.- 3 августа.
  11. Федеральный Закон «об общих принципах организации местного самоуправления РФ».-М.: Мысль, 1996.
  12. Федеральный Закон «Об образовании», М.: Педагогика, 2000
  13. Анбердин Р.З., Кибанов А.Я. Совершенствование структуры, функций и экономических взаимоотношений управленческих подразделений предприятий при разных формах собственности. Уч.пос.- М:ГАУ, 1993
  14. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М.:: Прогресс, 1985
  15. Алексеев А.В., Пигалов В.И. Деловое администрирование на практике. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994
  16. Алексеев А.Н. Себя преодолеть. М: Наука, 1989
  17. Андреев Г.М. Социальная психология. Учебное пособие М. Изд-во МГУ, 1988
  18. Анненянский А.Н. Человек и бизнес. М: Барс, 1995
  19. Афанасьев В.Г. Общество? Системность, познание и управление. М: Политиздат, 1980
  20. Бутенко И.А. Как провести прикладное исследование - М.: РИК, РГДБ , 1994
  21. Берн Э. Технология человеческих взаимоотношений. _ С-Пб: Лениздат, 1992
  22. Бушмарин И.В. Современные требования к труду и использхованию трудовых ресурсов// Общество и экономика. М: 1991, №1
  23. Вейл П. Искусство менеджмента. М.: Новости, 1997
  24. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. М.: Юрист, 1994.
  25. Волгин А.П., Матирко В.Н. Управление персоналом в условиях рыночной экономики. М? Дело, 1992
  26. Ворожейкин Н.Е. История т руда и предпринимательство. М.: ГАУ, 1995
  27. Вудвкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М.: Дело,1991
  28. Гаузнер Н. Иванов С. Инновации в управлении. М.:Дело, 1995.
  29. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. М.: Высшая школа.- М.: Высшая школа, 1989
  30. Госслужба. Кадровая политика. Зарубежный опыт. Вып.2.-М.:1995.
  31. Грачев М.В. Суперкадры Управление персоналом и международными корпорациями М.: Наука, 1993.
  32. Грачев М.В. Управление ресурсами. М.Наука, 1990
  33. Герчикова В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий М.: Наука, 1998
  34. Громова О.Н. Организация управленческого учета. М.: ГАУ, 1999.
  35. Демченко А.А. Управление персоналом М.: МЭГУ, 1998
  36. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда.: М.: Высшая школа, 1993
  37. Драккер П.Ф. Управление нацелено на результат. М.: Дело, 1995
  38. Друкер П.
  39. Жизнин С. Как стать бизнесменом. Минск,: Предприниматель, 1997.
  40. Задоркин В.И., Пилипенко И.И. Организация труда руководителей. М.: МЭГУ, 1994
  41. Зайцев Г.Г. Управление кадрами на предприятиях СПб, 1992
  42. Ивановская Л.В. Обеспечение системы управления на предприятии .- М: ГАУ, 1995
  43. Ивановская Л.В. Анализ и проектирование кадрового обеспечения системы управления .- М: ГАУ, 1995
  44. Иванцев Дж.М. Человеческие ресурсы управления основы управления персоналом. М. Дека, 1993
  45. Изменения в мотивации труда в новых условиях хозяйствования М.:НИИ труда, 1992
  46. Илышев А. Япония: административная реформа и госаппарат // Проблемы теории и практики управления.-1996.- № 5.
  47. Исаенки А.Н. Кадры управления в США. _ М: Наука, 1998
  48. Ирхин Ю. Психология успеха. М: Мысль, 1990
  49. Кадровая служба рыночной экономики. М., 1990
  50. Каплоф Б. Деловая стратегия. М.: Экономика, 1991
  51. Кибанов А.Я. Формирование системы управления персоналом. - М.: ГАУ, 1993
  52. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Организация управления персоналом на предприятии. М.:ГАУ, 1994
  53. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности. М. : Наука, 1995
  54. Колесников Н.Е. Социально-трудовые отношения: современные проблемы теории и практики СПб.: ИСЭП, 1993
  55. Кравченко А.Н. Трудовые организации: структура, функции, поведение М.: Наука, 1991
  56. Красовский Ю.Д. Руководство трудовым коллективом М.: Наука, 1992
  57. Кричевский Р.Л. Если вы руководительтАж- М.: Дело, 1998
  58. Ладанов И.Д. Практический менеджмент 1,2 часть- М.: Ника, 1992
  59. Лобанов В. США: административная этика и госслужба // Проблемы теории и практики управления.-1996.- № 4.
  60. Менеджмент организации/ Под ред. Румянцевой З.П. М.: Инфра, 1995
  61. Мэскон М.Х. и др. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992
  62. Основы управления персоналом /Под ред. Генкина Б.М. М.: Высшая школа, 1996
  63. Сикингер И. Что определяет эффективность госслужбы? // Человек и труд.-1995.- № 6.
  64. Слуцкий Г.В. Управление социальным развитием персонала предприятия. М.: ГАУ, 1994
  65. Смирнов Б.М. Кадровое нововведение в системе управления персоналом. М.:ГАУ, 1996
  66. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. М.: Интел- Синтез, 1995
  67. Управление персоналом организации / Под Ред. Кибанова А.Я.- М.: ИНФРА-М.: 1999
  68. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации М.: Интел-Синтез, 1996
  69. Щекин Г. Профессия менеджер по кадрам М.: Дело, 1993
 • 2807. Формирование стратегии деятельности предприятия
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2007. 208 с.
  2. Беiамильная Л.В. Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритеты и пути совершенствования // Страховое дело. - 2009. - №3.
  3. Гаспарян А.Э. Тенденции развития отечественного страхового рынка на современном этапе // Страховое дело. - 2007. - №7.
  4. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 320.
  5. Гражданский Кодекс РФ.
  6. Меренков А. В. Внедрение системы сбалансированных показателей в страховых компаниях. URL: http://www.reglament.net/ins/mng/2007_1_ article.htm
  7. Николенко Н. ССП роскошь или необходимость? URL: http://www.insur-info.ru/printable/comments/470/
  8. Поделинская И.А., Бянкин М.В. Стратегическое планирование: учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 55с.
  9. Привалов Ю.А. Иностранный капитал на российском страховом рынке. // Страховое дело. 2007. №2.
  10. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРАМ, 2005. 312 с.
  11. Страхование /под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиони. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 511 с.
  12. Страхование / под ред. Т.А. Федоровой. М.: Экономистъ. 2005. 875 с.
  13. Федеральный Закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.92 №240151 (с последующими изменениями и дополнениями).
  14. Финансы. Денежное обращение. Кредит./под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 512 с.
  15. Финансы./ Под ред. А.М. Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 2006 г. 512 с.
  16. Финансы / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. М.: ЮрайтМ, 2005 г.
  17. Экономический словарь/Е.Г. Багудина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006 г. 624 с.
  18. информация с сайта www.1sk.ru
 • 2808. Формирование схемы учета затрат на производство
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) гл. 25.
  2. О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ от 21.11.96 №129-ФЗ (в редакции изменений и дополнений внесенных ФЗ от 23.07.98 №123 ФЗ).
  3. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённое приказом министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н (в редакции приказов министерства финансов РФ от 30.12.99 № 107н и от 24.03.2002 №31н).
  4. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/98), утверждённое приказом министерства финансов РФ от 09.12.98 № 60н (в редакции приказа министерства финансов РФ от 30.12.99 № 107н).
  5. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), -утверждённое приказом министерства финансов РФ от 06.05.99 № ЗЗн (в редакции приказов министерства финансов РФ от 30.12.99 № 107н, от 30.03.01 № 27н).
  6. План iетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению, утверждённые приказом министерства финансов РФ от 31.10.00 № 94н.
  7. Инструкция по калькулированию себестоимости продукции на предприятиях молочной, маслосыродельной и молочноконсервной промышленности от 01.01.96, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.06.95 №661 с.5-33.
  8. Постановление Правительства «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» от 06.03.1998 года № 283.
  9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98.г. №34н (в редакции приказа Минфина РФ от 24.03.2000 г. №31н)
  10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 года № 60н (в редакции приказа Минфина РФ от 30.12.1999 г. №107н)
  11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года № 33н (в редакции приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. №27н)
  12. Новый план iетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные МинФином РФ от 31.10.2000 г.
  13. Вихляева Е.Н. Кассовый метод иiисления и уплаты налога на прибыль». -Главбух июль 2005 №14 с. 37.
  14. Казакова А.В. Учет движения сырья и материалов в цехах промышленной переработки молока. Экономика СХП 2005 № 3 с.15-22.
  15. Мухина Н.В. Налоговый учет нормируемых расходов. Главбух май 2002 № 10 с.62.
  16. Брызгалин А.В. Демешева Е.В. Затраты, связанные с управлением производством промышленного предприятия: Формирование себестоимости и ведение бухгалтерского учета// Консультант-2006-№ 2 с.25-40
  17. Вахрушина М.В. Управление затратами как фактор минимизации предпринимательского риска / бухгалтерское приложение № 52 декабрь 2005, - с.55
  18. Клинцова А.С. О состоянии учета промышленной переработки молока на предприятиях. Экономика СХП 2005 №10 с. 19-23.
  19. Лабзунов П. Организация управления затратами в условиях рыночной экономики России. Экономист 2006 № 9 с. 37-39.
  20. Мерзликина Е.М. Методы калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. - 2005. Библиотечка российской газеты №5. - с. 217-225.
  21. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. 4-е изд., доп. и перераб., 2006. 251 с.
  22. Балдинова А.И., Дементей Т.Н., Завидова Е.И. Бухгалтерский учет на предприятиях Мн.: Высшая школа 2006, - с.746
  23. Барышников Н.П. Практикум внутреннего и внешнего аудита. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2006. - 616с.
  24. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. М.: ЗАО «Финстатинформ» 2006, - с.533
  25. Вещунова Н.А., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет и налогообложение М.: изд. Торговый дом «Герда» - 2006, - с.252
  26. Грязнова А.Г., Николаева И.П. Экономика М.: ЮНИТИ-ДАНА, издательство политической литературы «Единство» - 2006, - с.822
  27. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. 167 с.
  28. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М 2006, -с.640
  29. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие дла ВУЗов/ Под ред. проф. Любушина Н.П. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2005. - 471с.
  30. Палий В.Ф. Комментарий нового плана iетов бухгалтерского учета 2001 г. М.: «Проспект», 2006 с. 200
  31. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учёта: Учебник для вузов /Под ред. В.И. Подольского. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2006. - 319с.
  32. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятия М.: Академический проект 2006 с.573
 • 2809. Формирование учета финансовых результатов деятельности предприятия ОАО "Орскнефтеоргсинтез"
  Курсовые работы Менеджмент

  Прочие доходы и расходы Корреспондирующие iетаДебетКредитПоступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, в том числе объектов интеллектуальной собственности (если это не является основным видом деятельности)7691-1Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (доходы от участия, дивиденды по акциям)7691-1Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)7691-1Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (продукции, товаров, ценных бумаг, дебиторской задолженности)50,51,52,58,60,7691-1Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на iете организации в этом банке76,51,5291-1Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению51,7691-1Активы, полученные безвозмездно9891-1Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году60,62,7691-1Курсовые разницы (положительные) 52,62,7691-1Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности60,76,6291-1Прочие операционные и внереализационные доходы51,7691-1Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации91-202Расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы91-205,20,23Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов91-201,04,76Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 91-251,76Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)91-266,67Отчисления в оценочные резервы91-214,63,59Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров91-276Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году91-276Курсовые разницы (отрицательные)91-252,62,71Суммы дебиторской задолженности по истечении исковой давности91-262

 • 2810. Формирование эффективной системы менеджмента на туристической фирме "За четыре моря"
  Курсовые работы Менеджмент

  Понятие эффективности управления во многом совпадает с понятием эффективности производственной деятельности организации. Однако управление производством имеет свои специфические экономические характеристики. В качестве главного критерия результативности управления выступает уровень эффективности управляемого объекта. Проблема эффективности управления составная часть экономики управления, которая включает рассмотрение:

  1. управленческого потенциала, т.е. совокупности всех ресурсов, которыми располагает и которые использует система управления. Управленческий потенциал выступает в материальной и интеллектуальной формах;
  2. затрат и расходов, которые определяются содержанием, организацией, технологией и объемом работ по реализации соответствующих функций управления;
  3. характера управленческого труда;
  4. эффективности управления, т.е. эффективности действий людей в процессе деятельности организации, в процессе реализации интересов, в достижении определенных целей. Эффективность это результативность функционирования системы и процесса управления как взаимодействия управляемой и управляющей систем, т.е. интегрированный результат взаимодействия компонентов управления. Эффективность показывает, в какой мере управляющий орган реализует цели, достигает запланированных результатов. Эффективность управления проявляется в эффективности производства, составляет часть эффективности производства. Результаты действия, соотнесенные iелью и затратами, - это и есть содержание эффективности как управленческой категории.
 • 2811. Формування облiковоi полiтики пiдприiмства
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Закон Украiни тАЬПро ПДВтАЭ вiд 03. 04. 1997р. №168/97- ВР (зi змiнами та доповненнями).
  2. Закон Украiни тАЬПро оподаткування прибутку пiдприiмств тАЭ вiд 22.05.1997р.№283/97-ВР(зi змiнами та доповненнями).
  3. Закон Украiни тАЬПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiнiтАЭ вiд 16.07.1999р. № 996(зi змiнами та доповненнями).
  4. Закон Украiни тАЬПро порядок погашення зобовязань податкiвцiв перед бюджетами та державними цiльовими фондамитАЭ вiд 21.12.2000p. № 2181-РЖРЖРЖ(зi змiнами та доповненнями) .
  5. Наказ МФУ тАЭПоложення про документальне забезпечення бухгалтерського облiкутАЭ вiд 24.05.1995p. №88(зi змiнами та доповненнями).
  6. Наказ МФУ 10.тАЬПоложення (стандарт)бухгалтерського облiку №1 тАЭЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностiтАЭ вiд 31.03.1999p. №87(зi змiнами та доповненнями
  7. Наказ МФУ тАЬПоложення(стандарт) бухгалтерського облiку №2 тАЭБаланстАЭ вiд 31.03.1999р. №87(зi змiнами та доповненнями).
  8. Наказ МФУ тАЬПоложення(стандарт)бухгалтерського облiку № 3 тАЭЗвiт про фiнансовi результатитАЭ вiд31.03.1999р. №87(зi змiнами та доповненнями).
  9. 13.Наказ МФУ тАЬПоложення(стандарт)бухгалтерського облiку № 4 тАЭЗвiт про рух грошових коштiв тАЭ вiд31.03.1999р. №87(зi змiнами та доповненнями). статей.
  10. Наказ МФУ тАЭПро затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку тАЬ вiд 30.11.1999p. № 291(зi змiнами та доповненнями).
  11. Наказ МФУ тАЬПоложення(стандарт)бухгалтерського облiку № 7 тАЭОсновнi засобитАЭ вiд 27.04.2000p. №92(зi змiнами та доповненнями).
  12. Наказ МФУ тАЬПоложення(стандарт)бухгалтерського облiку № 9 тАЭЗапаситАЭ вiд 20.10.1999p. №246 (зi змiнами та доповненнями).
  13. Наказ МФУ тАЬПоложення(стандарт)бухгалтерського облiку № 15 ДохiдтАЭ вiд 29.11.1999p. №290(зi змiнами та доповненнями).
  14. Наказ МФУ тАЬПоложення(стандарт)бухгалтерського облiку № 16 тАЭВитратитАЭ вiд 31.12.1999p. №318(зi змiнами та доповненнями). звiтностi.
  15. Наказ МФУ вiд 29.12.2000p. № 356 тАЬМетодичнi рекомендацii по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку тАЭ.
  16. Наказ Мiнiстерства статистики Украiни тАЬПро затвердження типових форм первинного облiкутАЭ вiд 29.12.1995p. № 352(зi змiнами та доповненнями).
  17. РЖнструкцiя тАЭПро застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв ,капiталу ,зобовязань i господарських операцiй пiдприiмств i органiзацiйтАЭ вiд 30.11.1999 p. № 291(зi змiнами та доповненнями).
  18. Бутинець Ф.Ф.Теорiя бухгалтерського облiку:пiдручник.-Ж.:ЖРЖТРЖ,2000.- 416с.
  19. Бухгалтерський облiк i фiнансова звiтнiсть в Украiнi: навчально-практичний посiбник за ред.С.Ф.Голова Днiпропетровськ ТОВ «Баланс-Клуб», 2000р. 768 с.
  20. Бойчик РЖ.М.,Харiв П.С.,Хопчан М.РЖ.,Пiча Ю.В.Економiка пiдприiмства: навч. Посiбник для студентiв економiчних спецiальностей вищих навчальних закладiв.Друге видання-К.:тАЭКаравелатАЭ; Львiв: тАЬНовий свiт-2000тАЭ, 2001.
  21. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в сиситеме управления предприятием. Ваклер: ДИ - КСИ, 2001.
 • 2812. Формування органiзацiйноi культури
  Курсовые работы Менеджмент

  ПоказникиОд. вимiру2005 год2006 год2007 год2007/2005, %2007/2006, %1.Среднеучетная чисельнiсть працiвникiвчел.642640 617103,1 99,7 2.Середньорiчна вартiсть ОФтыс. грн.54 757,0 55 432,4 55 489,05101,3 100,13.1.Объем реализованной продукции (услуг): теплоэнергиитыс. Гкал1 648,5 1 586,9 1 500,291,094,53.2. Об'iм реалiзованоi продукцii (послуг): електроенергiiМВт ч204 607,7 172 371,3 138 085,967,580,14. Доходытыс. грн.111 903,1 107 055,3 134 431,3120,1 125,65. Расходытыс. грн.70 669,9 74 850,6 111 591,2157,9149,16. Прибыль (+), убыток (-)тыс. грн.4 558,9 2 193,0 1 194,026,254,47. Фонд оплаты трудатыс. грн.7 670,7 8 357,2 9 786,6127,6117,18. Среднемесячная зарплата 1го работникагрн.987,3 1 080,1 1 314,6133,2121,79.1. Средний тариф (с НДС) единицы продукции (электроэнергии)коп/кВт ч20,41 23,05 29,69145,5128,89.2. Тариф (с НДС) теплоэнергии для населениягрн/Гкал78,9478,94 78,941001009.3. Тариф теплоэнергии для хозяйственно-раiетных организацийгрн/Гкал96,8296,82185,33191,4191,49.4. Тариф теплоэнергии для бюджетных организацийгрн/Гкал78,9478,94173,84220,2220,210. Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)тыс. грн.61 025,0 60 726,3 101 095,5165,7166,511. Рентабельность (+), убыток (-)%6,5 2,9 1,116,937,912. Фондовооруженность труда 1го работникатыс. грн./1го чел85,3 86,6 89,9105,4103,813. Производительность труда 1го работникатыс. грн./1го чел174,3 167,3 217,9125,0130,214. Коэффициент износа%72,274,476,6106,1103

 • 2813. Формування системи управлiння персоналом у Луганському обласному медичному училищi
  Курсовые работы Менеджмент

  Сторони домовились:

  1. проводити прийом на роботу нових працiвникiв у разi забезпечення повноi зайнятостi працюючих i, якщо не плануються iх звiльнення на пiдставi п. 1 ст. 40 КЗПП.
  2. Не звiльняти з роботи за iнiцiативою адмiнiстрацii нi одного працюючого без на то достатнiх засад i погодження з профспiлковим комiтетом (ст. 39 Закону Украiни " Про професiйнi спiлки, iх правах та гарантii дiяльностi").
  3. 3дiйснювати звiльнення працiвникiв за п. 1 ст. 40 КЗПП Украiни (скорочення штатноi чисельностi, реорганiзацiя тощо) тiльки пiсля використання всiх можливостей для забезпечення зайнятостi в медичному училищi.
  4. При лiквiдацii, реорганiзацii, скороченню чисельностi або штату працюючих адмiнiстрацiя зобов'язуiться:
  5. заздалегiдь, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчених звiльнень надати профспiлковому комiтету iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькостi та категорii працюючих, яких це може торкнутися, про строки проведення звiльнень, а також провести консультацii з профспiлковим комiтетом про мiри по попередженню звiльнень або зведенню iх кiлькостi до мiнiмуму та пом'якшення несприятливих наслiдкiв звiльнень;
  6. створити комiсiю щодо змiн структури й штатного розпису училища в зв'язку з очiкуваними змiнами в органiзацii виробничих вiдношень i працi, включити до ii складу представникiв профкому;
  7. попередити працiвника про його звiльнення письмово не пiзнiше нiж за два мiсяцi про припустиме скорочення;
  8. не пiзнiше двох мiсяцiв повiдомити в Бюро про працевлаштування про припустиме скорочення;
  9. при неможливостi працевлаштування працiвника в училищi за спецiальнiстю, внаслiдок розiрвання трудового договору за причиною скорочення штатiв (п. 1 ст. 40 КЗПП) звiльненому виплачуiться грошова допомога, згiдно зi ст. 44 КЗПП Украiни;
  10. при вивiльненнi працiвникiв за п. 1 ст. 40 КЗПП адмiнiстрацiя зобов'язуiться неухильно дотримуватися вимоги ч. З ст. 184 КЗПП по вiдношенню до вагiтних, жiнок, якi мають дiтей вiком до 3-х рокiв(а при наявностi вiдповiдного медичного висновку - до 6-ти рокiв, ч. 2 ст. 179 КЗПП Украiни), самотнiх матерiв, якi виховують дитину у вiцi до 14 рокiв або дитину - iнвалiда вiком до 16 рокiв i вимоги ст. 197 КЗПП Украiни про дачу молодi першого робочого мiiя;
  11. адмiнiстрацiя зобов'язана надавати працiвникам, звiльненим за п.1 ст. 40 КЗПП Украiни, на протязi одного року з дня звiльнення право зворотного приймання на роботу, якщо адмiнiстрацiя приймаi працiвника аналогiчного зi звiльненим квалiфiкацii ( ст. 42 КЗПП Украiни);
  12. адмiнiстрацiя, при звiльненнi працiвникiв за п. 1 ст. 40 КЗПП, повинна враховувати, що згiдно з Законом Украiни "Про основнi початки соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку" вiд 06.12.1993 р. громадяни пенсiйного вiку мають право на працю на рiвнi з iншими громадянами й заборонено звiльняти працiвникiв за iнiцiативою адмiнiстрацii через досягнення пенсiйного вiку [16].
 • 2814. Формування фiнансовоi звiтностi сiльскогоподарського пiдприiмства
  Курсовые работы Менеджмент

  Додаток
  до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 КОДИДата (рiк, мiсяць, число) 01Пiдприiмство за РДДРПОУ Територiя за КОАТУУ Орган державного управлiння за СПОДУ Органiзацiйно-правова форма господарювання за КОПФГ Вид економiчноi дiяльностi за КВЕД Одиниця вимiру: тис. грн. Контрольна сума Звiт про фiнансовi результатиза р.Форма N 2Код за ДКУД 1801003I. ФРЖНАНСОВРЖ РЕЗУЛЬТАТИ СтаттяКод рядкаЗа звiтний перiодЗа попереднiй перiод1234Доход (виручка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв, робiт, послуг)010 Податок на додану вартiсть015 Акцизний збiр020 025 РЖншi вирахування з доходу030 Чистий доход (виручка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв, робiт, послуг)035 Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (товарiв, робiт, послуг)040 Валовий: прибуток050 збиток055 РЖншi операцiйнi доходи060 Адмiнiстративнi витрати070 Витрати на збут080 РЖншi операцiйнi витрати090 Фiнансовi результати вiд операцiйноi дiяльностi: прибуток100 збиток105 Доход вiд участi в капiталi110 РЖншi фiнансовi доходи120 РЖншi доходи130 Фiнансовi витрати140 Втрати вiд участi в капiталi150 РЖншi витрати160 Фiнансовi результати вiд звичайноi дiяльностi до оподаткування: прибуток170 збиток175 Податок на прибуток вiд звичайноi дiяльностi180 Фiнансовi результати вiд звичайноi дiяльностi: прибуток190 збиток195 Надзвичайнi: доходи200 витрати205 Податки з надзвичайного прибутку210 Чистий: прибуток220 збиток225 II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦРЖЙНИХ ВИТРАТ Найменування показникаКод рядкаЗа звiтний перiодЗа попереднiй перiод1234Матерiальнi затрати230 Витрати на оплату працi240 Вiдрахування на соцiальнi заходи250 Амортизацiя260 РЖншi операцiйнi витрати270 Разом280 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКРЖВ ПРИБУТКОВОСТРЖ АКЦРЖЙ Назва статтiКод рядкаЗа звiтний перiодЗа попереднiй перiод1234Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй300 Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй310 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю320 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю330 Дивiденди на одну просту акцiю340 Керiвник Головний бухгалтер

 • 2815. Формы бухгалтерской отчетности
  Курсовые работы Менеджмент

  110 "Нематериальные активы" - Разница между дебетовым сальдо iета 04 и кредитовым сальдо iета 05 (либо сальдо iета 04 если амортизация по нематериальным активам отражается без использования iета 05. 120 "Основные средства" - Разница между дебетовым остатком iета 01 и кредитовым остатком iета 02 (в раiет не берется субiет "Амортизация по имуществу, предоставляемому др. организациям во временное пользование").130 "Незавершенное строительство" - Остатки по iетам 07, 08.135 "Доходные вложения в материальные ценности" - Сальдо iета 03 за минусом сальдо субiета "Амортизация по имуществу, предоставляемому другим организациям во временное пользование" iета 02.140 "Долгосрочные финансовые вложения" - Сальдо iета 58 по долгосрочным финансовым вложениям за минусом сальдо iета 59 в части созданных по ним резервов. Остаток по iету 55 субiет "Депозитные iета" по депозитам на срок более года, если по ним начисляют проценты.145 "Отложенные налоговые активы" - Сальдо iета 09.150 "Прочие внеоборотные активы" - Показатели, не указанные в предыдущих строках раздела "Внеоборотные активы" Бухгалтерского баланса.190 "Итого по разделу I" - Сумма строк 110,120,130,135,140,145 и 150.210 "Запасы" - Сумма строк 211-217. В том числе: 211 "сырье, материалы и другие аналогичные ценности" - Остаток по iету 10 плюс (минус) дебетовое (кредитовое) сальдо iета 16. 212 - "животные на выращивании и откорме" - Сальдо iета 11. 213 "затраты в незавершенном производстве" - Сумма остатков по iетам 20,21,23,29,44 и 46. 214 "готовая продукция и товары для перепродажи" - Сальдо по iетам 41 и 43 за минусом сальдо iетов 14 и 42. 215 "товары отгруженные" - сальдо iета 45. 216 "расходы будущих периодов" - сальдо iета 97. 217 "прочие запасы и затраты" - стоимость материально-производственных ценностей, которые не вошли в предыдущие строки группы статей "Запасы". 220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - Сальдо iета 19. 230 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)" - Сумма остатков по дебету iетов 62 и 76 по раiетам со сроком более 12 месяцев за минусом кредитового сальдо iета 63 субiет "Резервы по долгосрочным долгам". Дебетовое сальдо iета 60 субiет "Раiеты по авансам, выданным на срок больше года". Дебетовое сальдо iета 73 субiет "Раiеты производятся более чем через 12 месяцев". Дебетовое сальдо iета 58 субiет "Предоставленные на срок более года займы, по которым не предусмотрено начисление процентов". В том числе: 231- "покупатели и заказчики" - Дебетовое сальдо по iетам 62 и 76 (долгосрочные задолженности покупателей и заказчиков) минус остаток по субiету iета 63, на котором отражена сумма резерва по таким задолженностям. 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)" - Сумма остатков по дебету iетов 62 и 76 по раiетам в течение 12 месяцев за минусом кредитового сальдо iета 63 субiет "Резервы по краткосрочным долгам" Дебетовое сальдо iета 75 субiет "Раiеты по вкладам в уставный (складочный) капитал". Дебетовое сальдо iета 60 субiет "Раiеты по авансам, выданным на срок не более года". Дебетовое сальдо iета 68 субiет "Задолженность налоговых органов, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев". Дебетовое сальдо iета 73 субiет "Раiеты в течение 12 месяцев". Дебетовое сальдо iета 58 субiет "Предоставленные на срок не более года займы, по которым не предусмотрено начисление процентов". В том числе: 241 "покупатели и заказчики" - Остатки по iетам 62 и 76, на которых показаны краткосрочные задолженности покупателей и заказчиков, минус сальдо субiета iета 63, на котором отражена сумма резервов по таким задолженностям. 250 "Краткосрочные финансовые вложения" - Сальдо iета 58 по краткосрочным финансовым вложениям за минусом сальдо iета 59 в части созданных по ним резервов. Остаток по iету 55 субiет "Депозитные iета" по депозитам на срок не более года, если по ним начисляются проценты. 260 "Денежные средства" - Сумма остатков по iетам 50,51,52,55 (субiета "Аккредитивы" и "Чековые книжки", "Депозитные iета" - если по депозитным вкладам не начисляют проценты), 57. 270 "Прочие оборотные активы" - Показатели, не отраженные в предыдущих строках раздела "Оборотные активы" баланса. 290 "Итого по разделу II" - Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260 и 270. 300 "БАЛАНС" - Сумма строк 190 и 290. 410 "Уставный капитал" - Сальдо iета 80. 411 "Собственные акции, выкупленные у акционеров" - Сальдо iета 81. 420 "Добавочный капитал" - Сальдо iета 83. 430 "Резервный капитал" - Сумма строк 431 и 432. 431 - в том числе: - резервы, образованные в соответствии с законодательством - Сальдо субiета iета 82, на котором отражена сумма резерва, созданного в соответствии с законодательством РФ. 432 "резервы, образованные в соответствии с учредительными документами" - Сальдо субiета iета 82, где показан размер резерва, образованного в соответствии с учредительными документами. 470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - Сальдо iета 84. 490 "Итого по разделу III" - Сумма строк 410, 420, 430, 470 за минусом строки 411. 510 "Займы и кредиты" - Остаток по iету 67, на котором отражена задолженность по долгосрочным кредитам и займам, а также сумма процентов по ним. 515 "Отложенные налоговые обязательства" - Сальдо iета 77. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" - Долгосрочные пассивы, которые не были отражены по другим строкам раздела IV "Долгосрочные обязательства". 590 "Итого по разделу IV" - Сумма строк 510, 515 и 520. 610 "Займы и кредиты" - Остаток по субiетам iета 66, на которых отражены задолженность по краткосрочным кредитам и сумма начисленных процентов по ним. 620 "Кредиторская задолженность" - Сумма строк 621-625. 621 в том числе: - поставщики и подрядчики - Сумма сальдо субiетов iетов 76 и 60, на которых отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 622 "Задолженность перед персоналом организации" - Кредитовый остаток iета 70 (за исключением субiета "Раiеты с работниками по выплате доходов по акциям и долям"). 623 "задолженность перед государственными внебюджетными фондами" - Кредитовый остаток по iету 69, за исключение субiета "Раiеты iедеральным бюджетом в части ЕСН". 624 "задолженность по налогам и сборам" - Кредитовый остаток по iету 68. Кредитовый остаток по iету 69 субiет "Раiеты iедеральным бюджетом в части ЕСН". 625 "прочие кредиторы" - Остаток субiетов "Раiеты по претензиям" и "Раiеты по имущественному и личному страхованию" iета 76 и сальдо iета 71. Сальдо по iету 62 "Раiеты с покупателями и заказчиками" и iета 76 "Раiеты с разными дебиторами и кредиторами" в части сумм авансов, полученных под поставку товаров (работ, услуг). 630 "Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов" - Кредитовые остатки субiета "Раiеты по выплате доходов" iета 75 и субiета "Раiеты с работниками по выплате доходов по акциям и долям" iета 70. 640 "Доходы будущих периодов" - Остаток по iету 98. 650 "Резервы предстоящих расходов" - Остаток по iету 96. 660 "Прочие краткосрочные обязательства" - Краткосрочные обязательства, которые нельзя отнести к другим статьям раздела "Краткосрочные обязательства". 690 "Итого по разделу V" - Сумма строк 610, 620, 630, 640, 650 и 660. 700 "БАЛАНС" - Сумма строк 490, 590, 690.

 • 2816. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности
  Курсовые работы Менеджмент

  Завершают аудиторское заключение дата и подпись аудитора. Датой подписания аудиторского заключения iитается дата, проставленная на нем при его подписании. После этой даты прекращаются все исследования информационных материалов, и в аудиторское заключение нельзя внести ни одного изменения, не оговоренного с проверяемым экономическим субъектом. Дата подписания аудиторского заключения не может быть более ранней, чем дата утверждения соответствующей финансовой отчетности аудируемого лица. С помощью этой даты определяется временная характеристика ответственности аудитора. Аудиторская организация может нести ответственность за выражение своего мнения в заключении о событиях, происшедших после отчетной даты (на которую составлена бухгалтерская отчетность). Но по событиям, произошедшим после подписания заключения, аудиторская фирма ответственность не несет. Таким образом, подписывая заключение и ставя определенную дату, аудитор тем самым фиксирует и утверждает, что именно на эту дату iормировано его мнение об отчетности. Аудиторская фирма не обязана проводить каких-либо специальных исследований и работ для выявления и анализа событий, произошедших после подписания заключения. Ответственность за информирование аудиторской фирмы о таких событиях несет руководство организации.

 • 2817. Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Аширов Д.А., Управление персоналом. М.: Проспект, 2007. 432 с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. Киев: Ника-Центр, 2006. 780 с.
  3. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика. М.6 Проспект, 2008. 688 с.
  4. Егоршин А.П., Управление персоналом организации. - Н. Новгород: НИМБ, 2007. 1100 с.
  5. Зайцева Т.В., Зуб А.Т., Управление персоналом, - М.: ИНФРА-М, 2006. 336 с.
  6. Кибанов А.Я., Управление персоналом организации. М.: ИНФРА-М, 2007. 638 с.
  7. Модели и методы материального стимулирования. Теория и практика. / Под ред. Засканова В.Г. и Новикова Д.А., - М. ЛЕНДАНД, 2007. 288 с.
  8. Огарков А.А. Управление организацией, - М.: Эксмо, 2006. - 512 с.
  9. Полукаров В.Л. Основы менеджмента. - М.: КНОРУС, 2008. 240 с.
  10. Травин В.В., Дятлова В.А. Менеджмент персонала организации. М.: Дело, 2005. 272 с.
 • 2818. Формы и методы стимулирования трудового поведения персонала
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Боумен К. Основы стратегического менеджмента, М.: ЮНИТИ, 1997, 175с.
  2. Волгин А.П., Матирко В.П., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики. М.: Дело, 1992.
  3. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала, в 2-х томах, М.: МНИИПУ, 1996, т.1-752с., т.2-720с..
  4. Грачев М.В. Управление трудом. М.: Наука, 1990,- 135 с.
  5. Грачев М.В. Суперкадры: Управление персоналом в международной корпорации. М.: Дело, 1993,- 207 с.
  6. Емельянов О. Как управлять персоналом в условиях рынка.//Человек и труд, 1993, №1, 2, с.32-39.
  7. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления, М.: «ВИНИТИ», 1997, 195с.
  8. Зимичев А.М. Психология в управлении, Л.: Лениздат, 1983,-127с;
  9. Иванцевич Дж. М. Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления, М.: «Дело», 1993;
  10. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента. М.: МЭСИ, 1998, 130с.
  11. Кибанов А.Я. Оценка экономической эффективности совершенствования управления машиностроительным предприятием. М.: МИУ, 1990.
  12. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Формирование системы управления персоналом. М.: ГАУ, 1993.
  13. Кочкина Н.В. Количественная оценка содержательности труда. М.: Экономика, 1987,- 270 с.
  14. Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель, элементы психологии менеджмента в повседневной работе. М.: «Дело», 1996, 380с.
  15. Кузнецов В.И. Управление персоналом. М.: МЭСИ, 1997, 104с.
  16. Магура М.И. Создание системы управления персоналом организации.//Управление кадрами, 2001, №7.- с.14-20.
  17. Малахов С. Финансовое состояние и поведение российских предприятий.//Вопросы экономики, 1994, №8,- с. 51-58.
 • 2819. Формы объединений, ассациаций и особености управления ими
  Курсовые работы Менеджмент

  ЛИТЕРАТУРА.

  1. Акопов В.С., Борисов Д.А. Некоторые вопросы управления организациями типа «холдинг» // Менеджмент в России и за рубежом. №4 2000
  2. Владимирова И.Г. Организационные формы интеграции компаний. // Менеджмент в России и за рубежом. №6 1999
  3. Голубев А.А. Корпорация как объект управления в условиях переходной экономики. СПб., 2003
  4. Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. М., 2005
  5. Орлов А.И. Как создать альянс некоммерческих организаций? // Некоммерческие организации в России. № 5 2004
  6. Орлов А.И. Особенности правового статуса ассоциаций (союзов) как некоммерческих организаций. // Некоммерческие организации в России. №3-4, 2003
  7. Радыгин А., Энтов Р., Шмелева Н. Проблемы слияний и поглощений в корпоративном секторе. М., 2002
  8. Старовойтов М.К. Современная российская корпорация (организация, опыт, проблемы) М., 2001
  9. Управляющая компания: роль, преимущества для различных типов холдингов, основные тенденции развития. // Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск №22, 27 сентября 2004
 • 2820. Функции и методы прогнозирования
  Курсовые работы Менеджмент

   

  1. Л. Е. Басовский «Прогнозирование и планирование в условиях рынка» - Учебное пособие: - М. ИНФРА-М,2007
  2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.: Финпресс, 1998. С. 379
  3. Леонтьев В. Экономические эссе. С. 403
  4. Романенко И.В. Социальное и экономическое прогнозирование: Конспект лекций. СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2000 г. 64 с.
  5. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. 2-е изд. - М., 1998
  6. Добров Г.М. Рабочая книга по прогнозированию. - М.: 1998
  7. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 192с.
  8. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. М.: 2001.
  9. Курбатов В.И. Социальная работа: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Ростов н/Д: Наука - Пресс, 2007 - 480с.
  10. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. - М., 1995
  11. Курс лекций по социально-экономическому прогнозированию. Ростов н/Д.: 2000. 125 с.
  12. Герасенко В.П. Прогностические методы управления рыночной экономикой . Ч.1. Гомель., 1997. - 320с.