Информация по предмету Медицина, физкультура, здравоохранение

 • 2381. Лiкарський контроль у процесi тренувальних занять i змагань
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Однiiю з форм роботи лiкаря зi спортивноi медицини, тренера-педагога та реабiлiтолога i органiзацiя та проведення лiкарсько-педагогiчного контролю (ЛПК) за тренувальними заняттями та змаганнями. Висунуте ранiше М.А. Семашком положення «Без лiкарського контролю не може бути фiзичноi культури» сьогоднi не тiльки не втратило свого значення, але й з кожним роком набуваi ще бiльшоi актуальностi. Слiд зазначити, що зв'язок медицини i фiзичноi культури, а також контроль за фiзичними навантаженнями, вiдомi з найдавнiших часiв. Так, Гiппократ (460-377 рр. до н.е.) вважав, що довголiття людини визначене тим, наскiльки правильно вона приймаi «iжу для життя», якою, на його думку, були заняття оздоровчим бiгом, гiмнастикою, плаванням тощо. Вiн першим поставив питання щодо правильного дозування фiзичних навантажень залежно вiд статi, вiку й фiзичного розвитку, а також намагався визначити показання та протипоказання вiдносно застосування фiзичних вправ.

 • 2382. Лiкувальна фiзкультура при травмах i захворюваннях нервовоi системи
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Приблизний комплекiiзичних вправ при попереково-крижовому радикулiтi з перевагою рухових розладiв (палатний режим, середина лiкувального курсу, 2530 хв.)

  1. В.п. лежачи на животi. Пiдняти голову i плечi з опорою на передплiччя вдих, в.п. видих. 57 разiв.
  2. В.п. таке саме. Пiсля глибокого вдиху пiдняти по черзi праву i лiву ноги до кута 25° видих, в.п. вдих. 56 разiв.
  3. В.п. таке саме. Пiсля глибокого вдиху прогнутися в попереку, пiдняти голову, вiдвести руки назад видих, в.п. вдих. 810 разiв.
  4. В.п. таке саме, пальцi у «замок» за спиною. Пiдняти голову, прогнутися у груднiй частинi хребтового стовпа вдих, в.п. видих.
  5. В.п. таке саме. Почергове згинання в гомiлковостопних, потiм у колiнних суглобах 68 разiв. Дихання довiльне.
  6. В.п. лежачи на спинi. «Ходьба» без вiдриву i з вiдривом пят вiд лiжка. Дихання довiльне.
  7. В.п. таке саме, руками фiксувати таз. Пiсля глибокого вдиху круговi рухи в тазостегнових суглобах видих, в.п. вдих. По черзi в обидва боки. 56 разiв.
  8. В.п. таке саме. Ноги зiгнутi в колiнних суглобах i максимально розведенi. По черзi нахили колiн усередину. 810 разiв. Дихання довiльне.
  9. В.п. таке саме, руки уздовж тулуба. Руки в сторони вдих, пiдтягти руками ногу до живота (можна при легкiй болiсностi) видих. Так само другою ногою. 56 разiв.
  10. В.п. стоячи в упорi на колiнах. Руку вгору вдих, в.п. видих. Так само другою рукою. 56 разiв.
  11. В.п. таке саме. Руки зiгнутi в лiктьових суглобах, ноги у колiнних. Прогнутися в поперековому вiддiлi хребетного стовпа, таз пiдняти якнайвище вдих, «пiдлiзти пiд паркан» i повернутися у в.п. видих. 56 разiв (не допускати значноi болiсностi).
  12. В.п. таке саме. Ногу вгору вдих, в.п. видих. Так само другою ногою. 56 разiв.
  13. В.п. таке саме. Пiдняти праву руку i лiву ногу вдих, в.п. видих. Так само само другою рукою i ногою. 56 разiв.
  14. В.п. таке саме. «Ходьба» 30с. Дихання довiльне.
  15. В.п. таке саме. Пiсля глибокого вдиху опустити таз на пяти, руки витягнути вперед. Голова опущена видих, в.п. вдих. 58 разiв.
  16. В.п. сидячи на стiльцi. Пiсля глибокого вдиху нахил тулуба в сторону видих, в.п. вдих. Так само в iншу сторону, 56 разiв.
  17. В.п. таке саме. Ноги витягнутi вперед. Руки вгору вдих, нахил тулуба вперед до появи легкоi болiсностi видих, 56 разiв.
  18. Ходьба проста, зi змiною темпу й обсягу рухiв рук, нiг i тулуба.
 • 2383. Лiкування мiнеральними водами
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  У формуваннi мiнеральних вод беруть участь процеси iнфiльтрацii поверхневих вод, поховання морських вод пiд час опадонакопичення, вивiльнення конституцiйноi води при регiональному i контактовому метаморфiзмi гiрських порiд i вулканiчнi процеси. Склад мiнеральних вод обумовлений iсторiiю геологiчного розвитку, характером тектонiчних структур, лiтологii, геотермiчних умов i iнших особливостей територii. Найбiльш могутнi фактори, що обумовлюють формування газового складу мiнеральних вод метаморфiчнi i вулканiчнi процеси. Летучi продукти, що видiляються пiд чаiих процесiв, (CO2, HCl i iн.) надходять у пiдземнi води i додають iм високу агресивнiсть, що сприяi вилуджуванню вмiщаючих порiд i формуванню хiмiчного складу, мiнералiзацii i газонасиченостi води. РЖонно-сольовий склад мiнеральних вод формуiться при участi процесiв розчинення соленосних i карбонатних вiдкладень, катiонного обмiну й iн. Гази, розчиненi в мiнеральних водах, служать показниками геохiмiчних умов, у яких йшло формування даноi мiнеральноi води. У верхнiй зонi земноi кори, де переважають окиснi процеси, мiнеральнi води мiстять гази повiтряного походження азот, кисень, вуглекислоту (у незначному обсязi). Вуглицеводневi гази i сiрководень свiдчать про вiдбудовну хiмiчну обстановку, властиву бiльш глибоким надрам Землi; висока концентрацiя вуглекислоти дозволяi вважати утримуючу ii воду метаморфiчноi обстановки, що iормувалася в умовах.

 • 2384. Лiкування наркоманii. Надання першоi медичноi допомоги
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Багато хто запитують про нього, тому що чули, читали й навiть бачили по телевiзорi програму про метод доктора Назаралiiва, що живе й працюi в Киргизii. Вiдмiтними властивостями цього методу i висока якiсть реклами й висока вартiсть курсу терапii. У чому складаiться сам метод, вiрогiдно я сказати не можу (автор не дуже-те розповiдаi про нього). По слухах, Назаралiiв використовуi високi дози сильнодiючого препарату атропiну для того, щоб хворий на час абстиненцii перебував у станi оглушення. Ця схема не позбавлена змiсту, тому що дiйсно, у такий спосiб хвороi повинен перенести абстиненцiю досить легко; крiм того, атропiн у надлишкових дозах знижуi потяг до наркотикiв (самим застосовувати не раджу - у препарату дуже маленьке «терапевтичне вiкно» - рiзниця мiж лiкувальною й смертельною дозами, саме тому атропiн вiднесений до сильнодiючих i небезпечних препаратiв). Пiсля серii атропiнових (або будь-яких iнших) ком проводиться мiсячний курс психотерапii. По завершеннi курсу хворому гарантуiться рiк життя без наркотикiв.

 • 2385. Лiкування та профiлактика захворювань щитовидноi залози
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Уже через 8 рокiв Штрауб i Франсуа Куанде запровадили йод у клiнiчну практику при лiкуваннi зоба. Успiх був вражаючим. Проте неграмотне використання йоду (були летальнi випадки серед хворих) дискредитувало препарат. Про нього надовго незаслужено забули, а в медицинi застосовували для обробки ран. РЖ лише у 1923 роцi про йод знову згадали. Того року в Бернi (Швейцарiя), мiстi з населенням 700 тис, було госпiталiзовано 700 хворих на кретинiзм. Пiсля застосування йодованоi солi частота захворювань рiзко знизилася: за перiод з 1925 до 1947 рокiв кiлькiсть юнакiв, непридатних до вiйськовоi служби через зоб i кретинiзм, зменшилася з 31 до 1 особи на 1000 рекрутiв. Крiм цього, науковi дослiдження 1966 року проведенi серед населення Папуа-Новоi Гвiнеi, показали, що нестача йоду в органiзмi жiнки пiд час вагiтностi i основною причиною кретинiзму дитини... У 1990 роцi в Нью-Йорку пiд час всесвiтньоi зустрiчi на вищому рiвнi пiд егiдою ООН було розроблено i затверджено заходи щодо подолання хвороб, пов'язаних з йододефiцитом. Йодування солi визнали одним iз засобiв досягнення цiii мети, i на однiй iз сесiй Всесвiтньоi органiзацii охорони здоров'я (ВООЗ) затвердили стратегiю йодування кухонноi солi.

  1. Щодо йодування солi. Цей процес здiйснюють шляхом перемiшування солi з йодидом або йодатом калiю. По-перше, така технологiя не може дати гарантii рiвномiрностi насичення солi йодом - десь його може бути менше, а десь i збереться небезпечна доза. По-друге, йодид калiю - речовина нестiйка, при нагрiваннi чи зволоженнi досить швидко втрачаi йод, який повертаiться у молекулярний стан i випаровуiться. Та й за нормальних умов вiн довго не тримаiться - протягом близько трьох мiсяцiв йодована сiль майже перетворюiться на звичайну. Певнi надii покладали на йодат калiю - вiн значно стiйкiший, а засвоюiться не гiрше. Слiд зауважити, що з 17 валентностей, якi може набувати йод, лише 3 форми здатнi засвоюватися органiзмом. Тому зокрема, неприпустимо пити йодну настоянку, навiть сильно розбавлену - окрiм опiкiв, нiчого не буде. Але йодат калiю виявив iншi неприiмностi. - канцерогеннi. На сьогоднi в РДвропi його використання у лiках заборонено. РЖ головне: хворим на гiпертонiю та iншi серцево-судиннi захворювання йод життiво необхiдний, а сiль iм протипоказана.
 • 2386. Логика аргументации при принятии решений в медицине
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

   

  1. Кобринский Б.А., Казанцева Л.З., Фельдман А.Е. Автоматизированные системы дифференциальной диагностики наследственных заболеваний // Наследственная патология человека / Под общ. ред. Ю.Е. Вельтищева и Н.П. Бочкова. Т.II. М., 1992. С.229-239.
  2. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней: справочное руководство для врачей. М.: Медицина, 1987.
  3. Эвербек Г. Дифференциальная диагностика болезней в детском возрасте: Пер. с нем. М.: Медицина, 1980.
  4. Ригельман Р. Как избежать врачебных ошибок. Книга практикующего врача: Пер. с англ. М.: Практика, 1994.
  5. Лукашевич И.П., Сыркин А.Л. Проблема получения и передачи медицинских знаний // Компьютерная хроника. 1994. №8-9. С.39-43.
  6. Есенин-Вольпин А.С. Об антитрадиционной (ультраинтуиционистской) программе оснований математики и естественнонаучном мышлении // Семиотика и информатика. 1993. Вып.33. С.13-67.
  7. Левенец Е.В. Рассуждения по аналогии // Логика и компьютер. 2: Логические языки, содержательные рассуждения и методы поиска доказательств. М.: Наука, 1995. С.99-112.
  8. Кобринский Б.А. Логика и интуиция специалиста в медицинских системах искусственного интеллекта // Научная сессия МИФИ-2000: Сб. науч. тр. Т.3. М., 2000. С.64-65.
  9. Клини С.К. Введение в метаматематику. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.
  10. Таран Т.А. Формализация рассуждений на основе аргументации при принятии решений в конфликтных ситуациях // НТИ. Сер. 2. 1998. №9. С.23-33.
  11. Поспелов Д.А. Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов. М.: Радио и связь, 1989.
  12. Кулик Б.А. Основные принципы философии здравого смысла (познавательный аспект) // Новости искусственного интеллекта. 1996. № 3. С.7-91.
  13. Финн В.К. Интеллектуальные системы: проблемы их развития и социальные последствия // Будущее искусственного интеллекта. М.: Наука, 1991. С.157-177.
  14. Воробьев Н.В. Умозаключения по аналогии. М., 1963.
  15. Кобринский Б.А. К вопросу о формальном отражении образного мышления и интуиции специалиста в слабо структурированной предметной области // Новости искусственного интеллекта. 1998. №3. С.64-76.
  16. Финн В.К. JSM-рассуждение как синтез познавательных процедур // 3-я Междунар. конф. тАЬИнформационные ресурсы. Интеграция. ТехнологиитАЭ: Матер. конф. М., 1997. С.207-208.
  17. Есенин-Вольпин А.С. О теории модальностей // Философия. Логика. Поэзия. Защита прав человека: Избранное. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1999. С.165-177.
  18. Финн В.К. Об интеллектуальных системах автоматизированной поддержки научных исследований // НТИ. Сер.2. 1996. №5-6. С.1-2.
  19. Кобринский Б.А., Фельдман А.Е. Анализ и учет ассоциативных знаний в медицинских экспертных системах // Новости искусственного интеллекта. 1995. №3. С.90-96.
  20. Рассел Б. Философия логического атомизма (1918) // Философия логического атомизма. Томск: Изд-во «Водолей», 1999. С.3-108.
  21. Кобринский Б.А. Нечеткая логика в анализе образных представлений в медицинских системах искусственного интеллекта // Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям: Сб. докл. Т.1. СПб. 1998. С.233-235.
  22. Финн В.К. Об одном варианте логики аргументации // НТИ. Сер.2. 1996. №5-6. С.3-19.
  23. Zadeh L.A. Discussion: Probability theory and fuzzy logic are complementary rather than competitive // Technometrics. 1995. Vol.37, №3. P.271-276.
  24. Есенин-Вольпин А.С. О теории диспутов и логике доверия // Философия. Логика. Поэзия. Защита прав человека: Избранное. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1999. С.178-192.
  25. Хэгглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. М.: Фирма «Миклош», изд-во Инженер», 1993.
 • 2387. Локализация функций в коре больших полушарий. Электрическая активность головного мозга
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  1. Ядро двигательного анализатора, т. е. анализатора проприоцептивных (кинестетических) раздражении, исходящих от костей, суставов, скелетных мышц и их сухожилий, находится в предцентральной извилине (поля 4 и 6} и lobulus paracentralis. Здесь замыкаются двигательные условные рефлексы. Двигательные параличи, возникающие при поражении двигательной зоны, И. П. Павлов объясняет не повреждением двигательных эфферентных нейронов, а нарушением ядра двигательного анализатора, вследствие чего кора не воспринимает кинестетические раздражения и движения становятся невозможными. Клетки ядра двигательного анализатора заложены в средних слоях коры моторной зоны. В глубоких ее слоях (V, отчасти VI) лежат гигантские пирамидные клетки, представляющие собой эфферентные нейроны, которые И. П. Павлов рассматривает как вставочные нейроны, связывающие кору мозга с подкорковыми ядрами, ядрами черепных нервов и передними рогами спинного мозга, т. е. с двигательными нейронами. В предцентральной извилине тело человека, так же как и в задней, спроецировано вниз головой. При этом правая двигательная область связана с левой половиной тела и наоборот, ибо начинающиеся от нее пирамидные пути перекрещиваются частью в продолговатом, а частью в спинном мозге. Мышцы туловища, гортани, глотки находятся под влиянием обоих полушарий. Кроме предцентральной извилины, проприоцептивные импульсы (мышечно-суставная чувствительность) приходят и в кору постцентральной извилины.

 • 2388. Лопух большой (репейник)
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  В первый год жизни растение развивает лишь прикорневые листья. Прикорневые листья большие длиной до 6070 см и шириной до 3050 см, верхние размером значительно меньше, яйцевидные, закругленные. Цветки трубчатые, обоеполые, л иловато-пурпурные, с пятизубчатыми венчиками, собраны в шаровидные корзинки диаметром 33,5 см, расположенные в щитковидных соцветиях на длинных цветоносах на концах стебля и его разветвлений.

 • 2389. Лопух и его применение
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Недавно с оказией отправила сестре в Москву лопух нового урожая. Сестра, уезжая на Большую землю, после окончания срока службы ее мужа в армии, набрала с собой мотки морской капусты, сухой папоротник и необходимые к ним приправы. Говорила, что без этого уже не сможет. Позже в письме она сообщила: "... был день рождения, я приготовила шикарный стол, а гости остались равнодушны к сахалинским деликатесам". Почему так вышло, мне понятно. Во-первых, лопух и папоротник, как квашеная капуста, соленая рыба, моченая ягода, сушеные грибы, - еда зимняя; дело же происходило летом. Во-вторых, пробовать эти деликатесы лучше там, где их выращивают. Полагаю, что и калмыцкий чай, чтобы он был вкусен, нужно пробовать в калмыцких степях, а не в Москве - иначе его не оценишь. Моя свекровь, японка, не раз повторяла: "Чтобы поесть суси, богатые американцы летают в Японию". Я не верила, а она убеждала: настоящие суси - только на японской земле. Теперь я ей верю.

 • 2390. Лук победный (черемша)
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Химический состав. Луковицы чеснока богаты аскорбиновой кислотой (2527 мг% в переiете на сухое сырье), белками (67%), углеводами. Основная масса углеводов представлена алилосахарами и глюкофруктозаном. Редуцирующих Сахаров около 0,5% полисахаридов 2027%. Запасные вещества чеснока, помимо крахмала, содержат полисахарид, состоящий из маннозы, фруктозы и нередуцирующей кислоты. Зола полисахаридов содержит много кальция. Из луковиц чеснока был выделен полисахарид, идентифицированный с синистри-ном. Кроме того, луковицы содержат эфирное масло (0,250,5% на сырое вещество, в зависимости от их сорта и происхождения, а также от сроков сбора), обусловливающее характерный вкус и запах чеснока и обладающее бактерицидными свойствами. Однако повышенное его содержание (до 0,5%) придает чесноку резкий, неприятный вкус. Хроматографический анализ летучих веществ чеснока показывает наличие в них сернистых производных: диаллилдсульфида, аллилпропилдисульфида, дипропилдисульфида и др. В нем также обнаружена серосодержащая аминокислота аллиин (0,3%), предшественник аллицина. В луковицах чеснока обнаружены также фитостерины и жирное масло (0,06%). Зольные вещества составляют 0,841,44% на сырую массу луковиц.

 • 2391. Луночная соната
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Игра древняя, но освежить в памяти ее правила не помешает. Итак, задача каждого из игроков состоит в том, чтобы, используя клюшки трех видов (вуд, айрон и паттер) общим числом не более 14, пройти 18 лунок. И лунка, между прочим, это не только отверстие в земле, куда надо закатить мяч, но и вся площадка длиной и шириной в несколько сотен метров. Состоит эта площадка из стартовой зоны (ти), основной зоны (фервей) и специальной площадки (грин), где и вырезана лунка. Зоны различаются высотой травы и наличием препятствий. Среди препятствий могут быть пеiаные ловушки, водные преграды, кустарник, высокая трава и др. Игроку с ти надо попасть мячом на фервей, несколькими (в зависимости от уровня игры) ударами провести мяч по фервею и выбить его на грин, где трава уже идеальная, напоминающая ковер или даже ковролин. По ней мяч может катиться без помех. Тут и наступает заключительная фаза удар паттером, после которого мяч должен попасть в лунку.

 • 2392. Лучевая болезнь в экологическом аспекте
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Как это ни парадоксально, но на самом деле проблема радиационного облучения намного завышена, а где-то доходит и до истерии. Чернобыльская и другие подобные аварии породили особое психосоциальное явление радиофобию. Самым классическим примером этого явления могут служить такие деятели, как организация «Гринпис» (Greenpeace), в своей деятельности доходящие до экстремизма. При более серьезном и детальном изучении проблемы оказывается, что все намного сложнее, чем просто отрицание или восхваление. По результатам деятельности действительно серьезных организаций, как к примеру НКДАР, было выяснено, что основную часть облучения население получает от естественных источников радиации, и большинство из них таковы, что избежать облучение совершенно невозможно. На протяжении всей истории существования Земли разные виды излучения падают на поверхность Земли из космоса и поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре. Причем радиоактивное распределение крайне неравномерно в пространстве. Применение некоторых строительных материалов, использование газа для приготовления пищи, открытых угольных жаровен, герметизация помещений полеты на самолетах, медицинское обслуживание все это и многое другое, даже образ жизни, увеличивает уровень облучения за iет естественных источников радиации. Но наиболее весомым из всех естественных источников радиации является невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха тяжелый газ ( в 7,5 раза тяжелее воздуха) радон. Согласно данным НКДАР ООН, радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада ответственен примерно 3/4 годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой населением от земных источников радиации, и примерно за половину этой дозы от всех

 • 2393. Лучевая диагностика неотложных состояний в пульмонологии
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Значительные трудности нередко возникают при топической диагностике инородных тел, расположенных в мягких тканях паравертебральной области. Это объясняется тем, что анатомические особенности данной зоны не позволяют вывести инородное тело в краеобразующее положение. Иногда в таких случаях большую помощь может оказать пальпация под контролем просвечивания. Даже незначительное смещение инородного тела при надавливании на мягкие ткани груди убедительно свидетельствует об экстраторакальной локализации. В сомнительных случаях производят два снимка на одну и ту же пленку со сдвигом трубки при горизонтальном положении раненого на спине. После ориентировочного определения места расположения инородного тела под раненого подкладывают кассету таким образом, чтобы центр ее совпал с проекцией инородного тела на кожу груди. Затем, смещая рентгеновскую трубку на 6 см сначала каудально, а затем краниально от центра кассеты, .елают последовательно два снимка на одну пленку. При этом на рентгенограмме получается двойное изображение инородного тела и ребер. Если расстояние между тенями инородного тела меньше, чем расстояние между тенями ближайшего к нему ребра, то инородное тело расположено экстраторакально, в мягких тканях спины. При одинаковом расстоянии инородное тело находится в межреберных мышцах. В том случае, когда расстояние между тенями инородного тела больше, чем расстояние между тенями ближайшего ребра, инородное тело расположено в грудной полости.

 • 2394. Лучевая диагностика. Магнитно-ядерный резонанс при исследовании спинного мозга
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Хондросаркомы встречаются еще реже, чем остеосаркомы. Обычно выявление у пациентов пожилого возраста. Представляют собой опухоль, состоящую из фиброхрящевидной ткани с диффузным распределением кальцинатов или полей новообразованной кости. Мезенхимальная хондросаркома является гистологической разновидностью хондросаркомы. Радиологические проявления характеризуются большой схожестью у всех типов сарком, демонстрируя литические поражения со всеми свойствами, типичными для злокачественного процесса, - деструкцией кортикальной кости, инвазией окружающих мягкотканных образований и неоднородными границами, поражением одного или нескольких позвонков. Остеосаркома может проявляться остеобластическим ростом, но более типичен для нее смешанный характер - литический и бластический, с поражением как тела позвонка, так дужек и остистого отростка. В большинстве случаев в хондросаркоме выявляется диффузное отложение солей кальция на фоне костной деструкции. Может обнаруживаться склеротический ободок. ' МР томография отражает изменения костной структуры пораженных тел позвонков и окружающих тканей. Литические изменения кости проявляются снижением сигнала на взвешенных томограммах, и повышением - на Т2-взвешенных томограммах, остеосклероз - гипоинтенсивным сигналом и на Т1-, и на Т2-взвешенных томограммах . Наличие деструкции кортикальной кости можно обнаружить по потере типично низкого сигнала во всех режимах сканирования. ТМО очень устойчива к инфильтративному росту опухоли и обычно выявляется в виде полосы низкого сигнала, разделяющей опухоль и содержимое позвоночного канала. Визуализация последней лучше осуществляется на Т2-взвешенных изображениях. Инфильтрация эпидуральной клетчатки демонстрируется на Т1 -взвешенных МРТ. Опухолевая ткань имеет более гипоинтенсивный сигнал по сравнению с жировой клетчаткой эпидурального пространства.

 • 2395. Лучевое исследование молочной железы
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Кожа выделяется в виде однородной темной полоски шириной 0,52,0мм. Под ней расположена жировая клетчатка, слой которой постепенно расширяется от ареолы к основанию железы. На фоне клетчатки вырисовываются тени кровеносных сосудов и связки Купера. Основную часть снимка занимает изображение соединительной ткани и находящихся в ней железистых элементов. У молодых женщин железисто-соединительнотканный комплекс дает тень в виде треугольника, обращенного вершиной к соску и имеющего выпуклые контуры. С возрастом почти однородная и интенсивная тень «железистого треугольника» становится негомогенной из-за светлых прослоек жировой ткани. Климактерический и постклимактерический периоды характеризуются постепенной атрофией железистой ткани и замещением ее жировой. Дольше всего остатки железистой и соединительной ткани сохраняются в верхненаружном квадранте железы.

 • 2396. Лучевой цистит (обзор проблемы)
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  В ходе проведения лучевой терапии развивается гиперрефлексия мочевого пузыря в виде умеренной дизурии и недержания мочи, а также тяжелые лучевые повреждения мочевого пузыря лучевые язвы, инкрустирующие циститы. Гиперрефлексия мочевого пузыря сохраняется на протяжении всего периода лечения и в течение 3 месяцев после нее. На современном этапе развития все большую роль начинает играть уродинамическое обследование для этой сложной категории больных. Большое значение имеет одновременное измерение внутрипузырного давления и обьемная скорость мочеиспускания, которая может дать информацию о состоянии сократительного аппарата мочевого пузыря, а профилометрия уретры о функции инфравезикального аппарата на всех этапах проводимого лечения. При проведении лучевой терапии всем пациентам, при суммарных очаговых дозах до 30 Гр не наблюдалось каких либо уродинамических изменений. При проведении лучевой терапии всем пациентам, при суммарных очаговых дозах до 30 Гр не наблюдалось каких либо уродинамических изменений. При распределении показателей по суммарной очаговой дозе картина выглядит следующим образом, в группе, где пациенты получили суммарную очаговую дозу от 64 до 72 Гр недержание мочи отмечено в 32 %, пациенты получившие СОД от 52 до 64 Гр отмечено недержание мочи в 24 % случаев, менее 50 Гр - в 16 % случаев. Так же имеется четкая зависимость от количества и направленность полей облучения. При возникновении уродинамической угрозы развития недержания мочи необходимо начать лучевую терапию по расщепленной программе.

 • 2397. ЛФК при остеоартрозе
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  ОСТЕОАРТРОЗ - заболевание суставов, при котором первичные изменения в основном дегенеративного характера возникают в суставном хряще. При остеоартрозе в отличие от артрита воспалительный компонент непостоянен, протекает в виде эпизодов и маловыражен.
  Этиология разнообразна. Выделяют первичный (идиопатический) и вторичный остеоартроз. Последний вызывается дисплазией суставов и костей, травмой сустава, метаболическими (например, охроноз), эндокринными (например, гипотиреоз) и другими повреждающими суставной хрящ заболеваниями и факторами. В тех случаях, когда их не находят говорят о первичном остеоартрозе.
  Патогенез приблизительно одинаков для обеих форм заболевания. Первичная дегенерация хряща приводит к изменениям других тканей сустава: субхондральной кости - с ее уплотнением (остеосклероз) и разрастаниями (остеофиты), синовиальной оболочки - с развитием реактивной гиперемии, очагового воспаления (синовит) и последующим фиброзом. Все эти изменения взаимообусловлены, что ведет к прогрессированию заболевания.
  Симптомы, течение зависят от локализации заболевания. Наиболее часта поражаются плюснефаланговых суставы пальцев стоп, коленные, тазобедренные суставы, а также дистальные и проксимальные межфалангавые суставы кистей. Поражение других суставов для остеоартроза нехарактерно.
  Оствоартроз плюснефалангового сустава пальца стопы чаще всего развивается вследствие различных аномалий переднего отдела стопы. Характерна боль при длительной ходьбе, стихающая в покое. Со временем могут возникать ограничения движений в суставе (hullux rigitus) , его утолщение и деформация, развитие бурсита с наружной стороны, что создает предпосылки для более постоянных и интенсивных болевых ощущений.
  Остеоартроз коленных суставов (гонартроз) во многих случаях является вторичным и обусловлен чаще нарушениями анатомической оси голеней - варусной или вальгусной их деформацией. Для остеоартроза фемуропателлярного сочленения (между надколенником и бедренной костью) характерна боль при ходьбе по лестнице и любых других нагрузках на это сочленение: стояние на коленях, присаживание на корточки и т. п. Для остеоартроза фемуротибиального (между бедренной и большеберцовой костью) типична боль, возникающая после длительной ходьбы и стихающая в покое. При осмотре на этой стадии заболевания внешних изменений сустава обычно нет, выявляются лишь болевые ощущения при крайних пассивных движениях в суставе. По мере прогрессирования гонартроза сокращается время ходьбы без боли. В случае присоединения синовита изменяется ритм боли: появляется стартовая боль, боль при стоянии и в покое, в том числе ночью. При осмотре может определяться небольшой выпот или только гипертермия отдельных зон сустава, при пальпации выявляется распространенная болезненность, нередко также и в области периартикулярных тканей. На поздних стадиях болезни синовит обычно становится постоянным, хотя выраженность его остается, как и раньше, небольшой, нередко отмечается деформация сустава, его сгибательная контрактура, боль становится практически постоянной.
  Остеоартроз тазобедренноао сустава (коксартроз) в 50 - 60% случаев является вторичным, чаще всего следствием дисплазии сустава; наиболее прогностически неблагоприятная локализация остеоартроза. Характер боли и клиническая динамика по мере прогрессирования заболевания сходны с тем, что наблюдается при гонартрозе.
  Оствоартроз мвжфаланговых суставов кистей в преобладающем большинстве случаев является примером первичной формы заболевания. У многих больных длительное время отмечается лишь узелковая деформация дистальных и проксимальных межфаланговых суставов кистей и некоторое ограничение движений в них, а боль либо отсутствует, либо появляется только после значительных нагрузок на эти суставы. Стойкие болтовые ощущения, а также припухлость и пепертермия околосуставных тканей появляются при присоединении вторичного синовита, который может иметь разную длительность, рецидивирует. Стойкое его наличие приводит к значительной деформации суставов, выраженным нарушениям их подвижности, появлению рентгенологических признаков дестрекции (так называемый эрозивный остеоартроз). Помимо межфаланговых, при этой форме остеоартроза часто поражаются пястно-фалангавый сустав I пальца и I запястно-пястный сустав.
  Рентгенологическая картина остеоартроза любой локализации складываются из сужения суставной щели (обязательный для постановки диагноза признак), склероза субхондральной кости и остеофитов.
  Изменения показателей крови и мочи для остеоартроза нехарактерны.
  Лечение. Радикальных методов лечения остеоартроза пока не разработано. Большое значение имеют профилактическиемероприятия:своевременное выявление и устранение (или уменьшение выраженности) факторов, способствующих развитию заболевания, например коррекция ортопедических дефектов, снижение избыточной массы тела и т. д.
  При остеоартрозе нижних конечностей, проявляющемся лишь болью после длительной ходьбы, основное значение имеет уменьшение нагрузок на пораженный сустав, сокращение продолжительности ходьбы, стояния. При определенных видах труда (подъем и переноска тяжестей, длительное стояние на ногах и т. п. ) желательно изменение профессии.
  У больных ранними стадиями заболевания используют румалон или другие подобные препараты (мукартрин, артепаран), которые, поданным некоторых авторов, могут замедлять прогрессирование остеоартроза. При назначении этих препаратов нужно иметь в виду, что для достижения ожидаемого эффекта следует проводить не менее двух курсов в/м инъекций в год в течение многих лет.
  Существенное значение имеет полноценное лечение синовита. При гонартрозе или коксартрозе больные должны быть на время освобождены от работы, соблюдать домашний режим. Им назначают нестероидные противовоспалительные препараты (напроксен, индометацин, ортофен). Через неделю при отсутствии достаточного эффекта проводят внутрисуставное введение кортикостероидов (гидрокортизон, метипред - 1 - 3 инъекции через 5 - 7 дней). Следует иметь в виду, что длительная терапия нестероидными противовоспалительными средствами, также как частое введение кортикостероидов в полость сустава при остеоартрозе, нецелесообразны. Гонартрозу и коксартрозу часто сопутствуют изменения околосуставных мягких тканей этих анатомических областей (периартриты), которые усиливают болевые ощущения и требуют соответствующего лечения (см. Ревматические заболевания околосуставных мягких тканей). При частом рецидивировании или стойком синовите (на ранних стадиях гонартроза) показана артраскопия и при выявлении хондром - частых причин этих явлений - удаление их.
  ЛФК при коксартрозе и гонартрозе проводится только в положении лежа или сидя, физические нагрузки на эти суставы должны быть уменьшены. Бег, длительная ходьба противопоказаны; целесообразны езда на велосипеде, плавание. На ранних стадиях болезни при отсутствии синовита могут оказаться полезными бальнео- или грязелечение.
  При значительных нарушениях функции пораженного сустава, стойких болевых ощущениях проводят различные хирургические операции.

 • 2398. ЛФК при пневмониях
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Щадяще-тренирующий двигательный режимХарактеристика двигательного режимаПолное самообслуживание. Малоподвижные игры. Прогулки, воздушные ванны, широкое использование закаливающих процедур.Задачи ЛФК- Дальнейшая активизация резервных возможностей аппарата внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы.
  -Сохранение и увеличение физической работоспособности.
  -Совершенствование произвольного управления дыханием во -ремя нагрузки, закрепление навыков полного дыхания.
  -Укрепление дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной клетки, позвоночника, улучшение осанки.
  -Дальнейшее повышение толерантности к физической нагрузке, увеличение экономичности работы дыхательного аппарата.
  -Повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды, низких температур, влажности и т.п.
  - Стабилизация психоэмоционального состояния больного.Формы и средства ЛФК- Утренняя гигиеническая гимнастика с элементами аутотренинга и самомассажа (20 мин).
  - ЛГ в зале (35-40 мин). Упражнения на все мышечные группы, статические и динамические дыхательные, дренирующие. Гимнастика с использованием снарядов, тренажеров (гребной станок, велоэргометр, бегущая дорожка, эспандер). Возможны упражнения с усилием и напряжением с обязательной последующей релаксацией участвующих мышц.
  - ЛГ в бассейне, дозированное плавание (20 мин).
  - Терренкур (угол подъема 5-10°).
  - Велопрогулки.
  - Массаж по показаниям.И.п. любое. Темп средний и быстрый, амплитуда движений полная. Число повторений до 10-12 раз. Соотношение дыхательных и общеразвивающих упражнений 1:3. Все наиболее нагрузочные упражнения следует выполнять на выдохе, следить за сохранением правильного соотношения дыхательных и двигательных фаз при нагрузке. При наличии бронхоэктазов занятия начинают и заканчивают постуральными положениями, сочетающимися со специальными дыхательными упражнениями, облегчающими выделение мокроты.
  Упражнения в воде для укрепления мышц рук, плечевого пояса, грудной клетки, спины и живота, для увеличения подвижности грудной клетки и позвоночника. Тренировка дыхания с элементами сопротивления на выдохе. Релаксация мышц рук и плечевого пояса, элементы аутотренинга - расслабление на пенопластовых кругах.
  Скорость ходьбы 4,5-5 км/ч с переменным ускорением. При ходьбе по лестнице скорость произвольная.
  Только в хорошую погоду при отсутствии встречного ветра (не более 30 мин), с остановками для отдыха и релаксации мышц рук, плечевого пояса и ног.Методы функционального контроляСм. шадящий режим + ЭКГ в бассейне при сопутствующей ИБС, исследование функций внешнего дыхания и центральной гемодинамики до и после ЛГ в бассейне.
  В III периоде (тренирующий двигательный режим) упражнения выполняют в различных исходных положениях, с предметами и без них, на гимнастической стенке, во время ходьбы.

 • 2399. Лыжное ориентирование как самостоятельный вид спорта в рамках спортивного ориентирования
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  При подготовке карт для лыжного ориентирования допускаются отклонения в применении символов относительно карт в летнем исполнении. Здесь используются карты с дополнительной генерализацией деталей местности, т.е. снимается информация, неактуальная зимой. Это часть символов рельефа (можно не показывать вспомогательные горизонтали, микробугорки, микроямки, воронки, поверхность с микронеровностями, а также два символа скальных пород - голая скала и открытая пеiаная земля) и символов гидрографии (пруд, родник, небольшой водяной канал, яму с водой, особый водный элемент, а также узкое и неявное болото). Символ непроходимой растительности может быть заменен символом среднепроходимой растительности, т. е. вместо темно-зеленого цвета используется светло-зеленый. При нанесении на карты искусственных сооружений допускается исключение полуразрушенных оград и каменных стен, а также малоразличимых тропинок. Но основное отличие карты для лыжного ориентирования от ее летнего варианта состоит в том, что на нее зеленым цветом нанесена сеть лыжных трасс с соответствующими им скоростными характеристиками [12]. Таким образом, содержание карт одной и той же местности для бегового и лыжного ориентирования значительно различается. К тому же разное состояние местности летом и зимой формирует у спортсменов ее разное зрительное восприятие, которое входит в перечень профессиональных технических навыков. Спортсмены в движении постоянно сопоставляют информацию карты и местности, причем опять-таки в разных условиях, что требует специальной тренировки для каждого из видов. В беговом ориентировании спортсмен держит карту в руке и в любой момент может поднести ее к глазам на нужное расстояние. У лыжника-ориентировщика карта закреплена в специальном планшете, который надевается на грудь и жестко фиксируется.

 • 2400. Лыжный спорт - фристайл
  Другое Медицина, физкультура, здравоохранение

  Фристайл - молодой вид спорта. Родоначальником фристайла является лыжная акробатика. В европейских странах ее назвали «фристайл», что в переводе с английского означает «свободный, вольный стиль».
  Точную дату рождения этого вида спорта назвать довольно трудно. Принято iитать, что история фристайла в том виде, в котором он существует сейчас, начинается с 1971 г. - года первых официальных соревнований по фристайлу, которые были организованы в Нью-Хемпшире (США). До этого фристайл представлял собой чисто коммерческое предприятие: это было горное шоу, предназначенное для развлечения отдыхающей публики и извлечения доходов.
  Фристайл включает: могул, лыжную акробатику и лыжный балет.
  В 1926г. в Германии появилась первая книга, полностью посвященная лыжному балету. Автором ее был горнолыжник и альпинист доктор Фритц Руэль. В книге он впервые описал несколько сложных маневров на лыжах, которые сорок с лишним лет спустя, легли в основу лыжного балета.
  В 1966г. в Колорадо (США) была основана первая школа по подготовке специалистов лыжного балета. Ее руководитель известный горнолыжник и теоретик горных лыж Дауг Пфейфер впоследствии объединил разрозненные направления свободного катания в единый вид спорта. Лыжная акробатика долгое время iиталась «лыжным цирком» и представляла собой чисто коммерческое предприятие.
  В 1911г. газета «Московские ведомости» сообщила, что по воскресеньям на Воробьевых горах в Москве собираются любители прыжков из числа членов Московского клуба лыжников. Наиболее ловкие, летят так далеко, что успевают снять в полете куртку. Первым, кто выполнил сальто на лыжах перед специально собранной публикой, был Джон Карлетон, член сборной команды США по северному многоборью на Олимпийских играх 1924г. В нашей стране первое сальто на лыжах было исполнено в 1927г.
  Позднее, когда катание на горных лыжах приобрело массовый характер, на склонах для катания в большом количестве стали образовываться снежные бугры - «могулы» - результат поворотов лыжников по одной и той же траектории. На этих бугристых трассах - «могул парках» - горнолыжники начали проводить соревнования по специальному скоростному спуску. Эта третья диiиплина получила название «могул».
  Современный фристайл - это горнолыжное многоборье, включающее три вида: могул, лыжную акробатику и лыжный балет. Статус олимпийского вида спорта имеют могул и лыжная акробатика.
  Могул - спуск на горных лыжах по бугристому склону по максимально точной прямой длиной до 250 м с обязательным исполнением двух прыжков. Лыжная акробатика - это два прыжка со специального трамплина с выполнением акробатических элементов.
  Лыжный балет - фигурное катание под музыку в течение 2-2,5 мин на склоне длиной до 250 м и шириной 35 м.
  Во всех диiиплинах фристайла судьи оценивают постановку и сложность полета, техническое мастерство, артистизм исполнения. Правила соревнований по фристайлу были утверждены ФИС в 1978г, в том же году международные соревнования по фристайлу были доведены до ранга Кубка мира, а в 1986г. по решению Конгресса ФИС в швейцарском городе Энгельберге прошел первый официальный чемпионат мира.
  К нам фристайл пришел в 70-х, как самостоятельный вид спорта оформился после 1985г., а в США, Канаде, Франции, Германии, Австрии и Скандинавских странах, «свободный стиль» как направление в горнолыжном спорте развивается уже давно, получая все большее признание и приобретая стремительную популярность.
  Первые всесоюзные соревнования по фристайлу состоялись в феврале1986г., в окрестностях деревни Горки. Первыми чемпионами страны в могуле стали Анна Вершинина и Станислав Соколенко.
  В 1988г. была создана самостоятельная Федерация фристайла СССР.В этом же году впервые в СССР, в Домбае прошли международные соревнования по фристайлу, включенные в официальный календарь ФИС. Победительницей трех этапов Кубка мира стала Лиза Кожевникова, а первыми среди российских фристайлистов чемпионами мира в многоборье на трассах американского курорта Вэйне стал Сергей Щуплецов, в лыжной акробатике - Василиса Семенчук.
  Значительным достижением поклонников фристайла стало решение МОК, принятое в 1984г. о включении в программу Зимних игр 1988г. в Калгари показательных выступлений по фристайлу.
  В сентябре 1988г. на сеульской сессии МОК было принято решение о включении фристайла, как полноправной олимпийской диiиплины в программу Белой олимпиады-92 в Альбервилле. Первым в олимпийский регламент был допущен могул. Француз Эдгар Гроспирон стал первым в истории фристайла олимпийским чемпионом в могуле, у женщин - американка Д.Уайбрехт. Вторую ступеньку олимпийского пьедестала в Альбервилле заняла 18-летняя москвичка Е.Кожевникова.
  На Зимних играх в Норвегии (Лиллехаммер-94г.) к могулу присоединилась еще одна диiиплина - акробатические прыжки.
  Большая популярность и интенсивное распространение в различных странах мира молодого олимпийского вида спорта фристайла обеспечили высочайшее мастерство спортсменов и острейшее соперничество в борьбе за олимпийские медали.
  В соревнованиях по лыжной акробатике олимпийской чемпионкой стала Лина Чирязова (Узбекистан), спортсмены из России С.Щуплецов и Е.Кожевникова завоевали серебряную и бронзовую медали в могуле.
  На ХУ111 зимних олимпийских играх в Нагано 1998г. во фристайле разыгрывалось 4 комплекта наград в могуле (мужчины и женщины) и в акробатических прыжках. Длина трассы могула - 250 м во время прохождения дистанции участник должен был совершить два обязательных прыжка. На оценку влияло сложность прыжков (25%), скорость прохождения трассы (25%) и техника спуска (50%).
  Для прыжков было построено 7 трамплинов. Спортсмен представлял два прыжка по своему выбору, оценка за которые давалась, исходя из следующих критериев - скорость схода со стола отрыва (20%), сложность и техническое исполнение (50%), приземление (30%).
  Олимпийской сенсацией в могуле стала Тае Сатойя. Японская спортсменка совершила гигантский скачок - с 14-го места в зачете Кубка мира на первую ступень пьедестала почета в Нагано. Олимпийским чемпионом стал яркий и экстравагантный 22-летний американец Джонни Мосли.
  Никто из его пятнадцати оппонентов пока не может так, как молодой американец исполнить «вертолетик» - фиксируя правой рукой левую лыжу!
  Олимпийскими чемпионами в лыжной акробатике стали американцы Эрик Бергюст и Никки Стоун. Бронзовая медаль у 23-летнего Дмитрия Дашинского из Белоруссии.
  Во фристайле, россияне успели утратить свои позиции. Погибшему в автокатастрофе С.Щуплецову и ушедшей из активного спорта Е.Кожевниковой - мировым лидерам в могуле, достойной смены не нашлось. В Олимпийскую программу до сих пор не включен лыжный балет, в котором Россия держит пальму первенства.