Контрольная работа по предмету Экономика

 • 1821. Рiвень рентабельностi пiдприiмств регiону
  Контрольная работа Экономика

  Òàêèì ÷èíîì, ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ (7,55%) ñêëàäຠ48,71% ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ (15,5%). Öå âêàçóº íà äîñèòü âèñîêèé ð³âåíü êîëèâàííÿ ð³âíÿ ðåíòàáåëüíîñò³, ùî äîçâîëÿº îö³íèòè âèõ³äíó ñóêóïí³ñòü ÿê íåîäíîð³äíó.

 • 1822. Рiзнi моделi змiшаноi економiки й нацiональнi особливостi пiслявоiнного вiдновлення економiки в рiзних краiнах (перiод 1945-1970 рр.)
  Контрольная работа Экономика

  Якщо в першiй третинi XX ст. у Нiмеччинi пiдсилювався вплив лiвих партiй i революцiйних профспшок, то пiсля Другоi свiтовоi вiйни склалася принципово iнша соцiально-економiчна ситуацiя. Завдяки закону про участь трудящих у керуваннi пiдприiмством, прийнятому в травнi 1951р., потужнi нiмецькi профспiлки виявилися включеними в господарську дiяльнiсть. Зокрема, представники робiтникiв та службовцiв входять до складу правлiння корпорацiй iз правом вирiшального голосу. Ця полiтика вiдповiдала також й iдеологiчним основам нового режиму, установленого у Федеративнiй Республiцi Нiмеччини й вiдомого за назвою "соцiально орiiнтована ринкова економiка", теоретиком якого виступив Людвiг фон Ерхард (1897-1977). Щаблi його кар'iри такi: директор керування господарства об'iднаних, захiдних зон окупацii, мiнiстр народного господарства ФРН, заступник федерального канцлера, канцлер республiки (1963-1966). Основну мету економiчних реформ професор Л. Ерхард проголосив як "створення соцiального ринкового господарства", пiдвищення купiвельноi спроможностi населення, зосередження всiх зусиль народного господарства на збiльшеннi доходу. Засобами економiчного вiдродження краiни при цьому були визначенi вiльна приватна iнiцiатива й конкуренцiя, помноженi на активну роль держави в економiцi.

 • 1823. Розвиток економiки Украiни у 40-60-тi роки ХХ ст.
  Контрольная работа Экономика

  Розвиток промисловостi вiдбувався на основi пiдвищення рiвня технiчноi оснащеностi. З другоi половини 50-х рокiв було розпочато механiзацiю та автоматизацiю виробничих процесiв. У вугiльнiй промисловостi удосконалювався шахтний транспорт, механiзувалася зарубка i вiдбивання вугiлля (на 98 %), навалка його в лавах (на 75 %). У доменному та сталеплавильному виробництвi будували печi з великим корисним об'iмом, використовували засоби автоматизацii на контрольних операцiях за ходом плавлення, почали застосовувати киснево-конвертерний спосiб виплавлення сталi, а також випуск сплавiв для авiаракетноi промисловостi. На машинобудiвних пiдприiмствах застосовували автоматику та напiвавтоматику електрозварювання, новi технологiчнi способи прискорення обробки металу. Рiвень механiзацii на залiзничному транспортi пiдвищився у 1960 р. до 60 %, рiчковому до 78, морському до 68,5 %. Лише в 1959 1965 рр. було створено близько 4 тис. нових типiв машин, механiзмiв, апаратiв i матерiалiв. Пiдприiмства освоiли випуск близько 1100 видiв новоi технiки i зняли з виробництва 800 типiв застарiлих конструкцiй. Було встановлено понад 40 тис. автоматичних i напiвавтоматичних апаратiв, впроваджено 813 автоматичних i напiвавтоматичних лiнiй. У 1965 р. у промисловостi Украiни налiчувалося 14 автоматизованих пiдприiмств i 4 комплексно-автоматизованi електростанцii, 9343 механiзованi й автоматизованi лiнii, було комплексно механiзовано й автоматизовано 2527 дiльниць, 1790 цехiв, 431 пiдприiмство. Зросла продуктивнiсть працi.

 • 1824. Розвиток iнвестицiйноi дiяльностi пiдприiмств у перiод становлення ринковоi економiки
  Контрольная работа Экономика

  Протягом тривалого часу Украiна з населенням у 52 млн. буде потенцiйно привабливим ринком для iнвестування для того, щоб у майбутньому мати можливiсть для експорту з Украiни в сусiднi краiни СНД. Порiвняно низька вартiсть робочоi сили на Украiнi i можливiсть близького розташування постачальникiв до основних виробникiв створюють додатковi можливостi для залучення iноземних iнвестицiй. Але незважаючи на всi цi переваги обсяг надходжень на Украiну не великий. Який же вихiд? Для залучення iнвестицiй необхiдно iормувати спiвробiтництво мiж державою, регiоном i пiдприiмством; потрiбно створити спецiальне агентство, що буде координувати всю дiяльнiсть по просуванню i керуванню проектами по залученню iнвестицiй. Цi агентства звичайно фiнансуються всiма сторонами, спiвробiтники яких часто працюють у цих агентствах на непостiйнiй основi. У тих випадках, коли окремi пiдприiмства самi виходять на iнвесторiв, агентство надаi необхiдну допомогу цим пiдприiмствам. Необхiдно пам'ятати, що тiльки при загальнiй взаiмодii i взаiморозумiннi можливi позитивнi зрушення на iнвестицiйному ринку Украiни.

 • 1825. Розвиток обмiну
  Контрольная работа Экономика

  Отже, форми грошей, що знаходяться в обiгу, дуже рiзноманiтнi. Але скiльки ж iх потрiбно для обiгу. Закон грошового обiгу передбачаi, що протягом певного перiоду в обiгу маi бути певна, об'iктивно зумовлена грошова маса. Вiн з'ясовуi внутрiшнi зв'язки мiж кiлькiстю грошей в обiгу i масою товарiв, рiвнем цiн, швидкiстю обороту грошей. Рух грошей здiйснюiться в рамках грошовоi системи. Грошова система це форма органiзацii грошового обiгу, яка iсторично склалася в краiнi й законодавчо закрiплена державою. Ця система включаi в себе ряд взаiмопов'язаних елементiв:

  1. назва нацiональноi грошовоi одиницi;
  2. вид грошових знакiв i характер iх забезпечення;
  3. порядок грошовоi емiсii, тобто порядок друкування грошей i випуску iх в обiг;
  4. встановлення нацiональноi валюти i порядок обмiну на iноземну;
  5. наявнiсть державних фiнансових iнститутiв, якi здiйснюють регулювання грошового обiгу в краiнi.
 • 1826. Розничные цены на потребительском рынке
  Контрольная работа Экономика

  При регулировании цен (тарифов) в отраслях естественных монополий на транспорте регулирующие органы реализуют следующие функции:

  1. на федеральном уровне осуществляют создание нормативно-правовой и методической базы ценовой или тарифной политики, соответствующей современным условиям; устанавливают цены и тарифы, регулируемые на федеральном уровне; осуществляют мониторинг цен тарифов в отраслях естественных монополий на транспорте; проводят корректировку цен (тарифов) с учетом экономической ситуации; ведут реестр субъектов на транспорте, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль;
  2. на уровне субъектов Российской Федерации осуществляют в пределах своей компетенции разработку региональной нормативно-методической и правовой базы формирования цен и тарифов в отраслях естественных монополий на транспорте; определяют перечни видов услуг естественных монополий на транспорте, которые устанавливаются и регулируются на региональном уровне; проводят мониторинг
   цен и тарифов по муниципальным образованиям и предприятиям-монополистам транспортных услуг.
 • 1827. Розподiл витрат водогосподарського комплексу мiж водокористувачами
  Контрольная работа Экономика

  Принципова вiдмiннiсть диференцiйного методу розподiлу затрат вiд попереднiх полягаi в розподiлi затрат мiж окремими учасниками, якi можуть мати рiзну економiчну ефективнiсть. Стосовно задачi розподiлу затрат за показниками порiвняльноi економiчноi ефективностi можна приймати такий розподiл.

  1. Якщо учасники першоi групи терплять збитки вiд будiвництва ВГК, то цi збитки включають в затрати комплексу, якi потiм розподiляють мiж iншими учасниками, а при отриманнi прибутку iх переводять в одну iз наступних груп.
  2. На учасникiв другоi групи можна вiдносити тiльки ту частину затрат комплексу, за якоi вони будуть мати нормативну ефективнiсть.
  3. На кожного учасника третьоi групи вiдносяться додатковi затрати комплексу, якi мають мiiе при включеннi до його складу водокористувача, що розглядаiться.
  4. Для учасникiв четвертоi групи розподiл затрат виконуiться за умови, наприклад, рiвноi ефективностi.
 • 1828. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартiсному виразi. Розрахунок податку на прибуток пiдприiмства
  Контрольная работа Экономика

  4. Як бачимо, операцiйний прибуток пiдприiмства i найбiльшим у базовому перiодi П0 = 7085,0 тис. грн, коли цiна на одиницю продукцii була вища. Операцiйний прибуток ПI = ПII = 6250,25 тис. грн у прогнозному перiодi для обох варiантiв структури витрат i однаковим i меншим, оскiльки зменшення цiни на продукцiю на 6% не перекриваiться зростанням обсягiв продажу на 7,8%, а зменшення змiнних витрат на 2% у варiантi II в точностi нейтралiзуiться зростанням на 2% постiйних витрат. Отже, змiна структури витрат на вказаний вiдсоток, здаiться, не впливаi на величину прогнозного операцiйного прибутку даного пiдприiмства.

 • 1829. Розрахунок вартостi обтАЩiкта права iнтелектуальноi власностi
  Контрольная работа Экономика

  Варiант?М,%?ЗП,%?N,шт.+-?Ц, грн.К, тис. грн.ХУХУХУХУ16373922268575+35+30157

  1. Розрахуiмо величину рiчного чистого прибутку, який отримувало пiдприiмство до впровадження винаходу за наступною формулою:
 • 1830. Розрахунок величини пiдприiмницького ризику
  Контрольная работа Экономика

  Мета: отримання студентами теоретичних знань i практичних навичок з розрахунку теперiшньоi та майбутньоi вартостi грошей, що i пiдТСрунтям для проведення пiдприiмцем ефективних фiнансових операцiй з грiшми та цiнними паперами, здiйснення операцiй кредитування, iнвестування тощо.

 • 1831. Розрахунок економiчних показникiв
  Контрольная работа Экономика

  в тому числi216258,20192217,4226129,3щорiчнi вiдпустки1265858,531246764,861167051,61тимчасова непрацездатнiсть474721,95386220,09583525,80вiдпустка у звязку з вагiтнiстю i родами13186,0912996,7614606,46Навчальнi вiдпустки та iншi неявки, передбаченi законодавством7923,667794,057303,23неявки у звязку тимчасовим переведенням для роботи на iншому пiдприiмствi690,32490,25760,34неявки з дозволу адмiнiстрацii8944,137643,9712525,54з них тривалiстю понад 3 мiсяцi пiдряднеявки у звязку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень5282,447323,24простоi870,40760,34масовi невиходи на роботу(страйки)прогули2691,242951,30Неявки у звязку з мiжсезонним (заповнюють сiльськогосподарсь- кi пiдприiмства на працiвникiв, зайнятих на основнiй дiяльностi)4.Свята i вихiднi8237031,238112531,237593831,235.Календарний фонд робочого часу

 • 1832. Розрахунок ефективностi технiчного переоснащення пiдприiмств швейноi галузi
  Контрольная работа Экономика

  За сучасних умов розбудови соцiально орiiнтованоi економiки стаi можливим i необхiдним принципово новий пiдхiд до визначення ефективностi технiчних новин i нововведень. Його суть полягаi у визначеннi безумовноi прiоритетностi критерiiв соцiальноi ефективностi й екологiчноi безпеки обiктiв технiчних новин i нововведень щодо критерiю економiчноi ефективностi. Процедурний механiзм порiвнювання й вибору найлiпшого з можливих варiантiв технiчних новин (нововведень)здiйснюiться у певнiй послiдовностi.

  1. По перше, проводиться ранжирування цiлей розробки, виробництва й використання обiктiв технiчних новин; до вищого рангу вiдносять соцiальнi цiлi та вимоги економiчноi безпеки, до нижчого максимiзацiю економiчноi ефективностi.
  2. По друге, можливi варiанти технiчних новин однакового функцiонального призначення проходять перевiрку на вiдповiднiсть соцiальним цiлям i вимогам економiчноi безпеки, що iх зафiксовано в державних i мiжнародних стандартах, а також у цiльових нормативах соцiального характеру, - якщо новини не вiдповiдають таким цiлям i вимогам, то вони мають бути вiдхиленi незалежно вiд рiвня iхньоi економiчноi ефективностi.
  3. По третi, на кiнцевiй стадii процесу порiвняння й вибору треба розглядати тiльки соцiально й екологiчно допустимi (i в цьому розумiннi ефективнi) варiанти технiчних новин чи нововведень; найлiпший з них визначаiться вже за економiчним критерiiм.
 • 1833. Розрахунок норми амортизацii
  Контрольная работа Экономика

  1. Вартiсть обiкта основних засобiв, який амортизуiться, складаi 11000 грн. Строк корисного використання 9 рокiв. Протягом перших 2 рокiв експлуатацii обiкт амортизувався за методом прискореного зношення залишковоi вартостi. У звязку зi змiною умов використання обiкту, який передбачаi порядок отримання вiд його використання економiчних вигод, було прийнято рiшення змiнити метод нарахування амортизацii - перейти до прямолiнiйного методу. Визначити рiчнi суми амортизацii, рiчнi норми амортизацii, накопичений знос i залишкову вартiсть за роками.

 • 1834. Розрахунок обсягу мiжбюджетного транiерту бюджету мiста N
  Контрольная работа Экономика

  З метою бiльш досконалого виконання статтi 21 та 34 Закону Украiни «Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi» розроблено та затверджено постановою правлiння Фонду «Положення про забезпечення потерпiлих внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лiнзами, постiльною та натiльною бiлизною, постiльними речами, гiгiiнiчними виробами, перуками», що дозволить впорядкувати забезпечення потерпiлих на виробництвi вказаними послугами та виробами, посилити iх соцiальний захист i здiйснювати контроль за використанням коштiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання.

 • 1835. Розрахунок основних економiчних показникiв дiяльностi пiдприiмства
  Контрольная работа Экономика

  Показник За планом Фактично Вiдхилення (+, -) Вiдсоток виконання плану 1. Обсяг товарноi продукцii за мiсяць, тис. грн. 195196,8+1,8100,922. Середньо облiкова кiлькiсть робiтникiв 250200-5080,003. Загальна кiлькiсть вiдпрацьованих усiма робiтниками людино-днiв 48754000-87582,054. Загальна кiлькiсть вiдпрацьованих усiма робiтниками людино-годин 3900032800-620084,10Розрахунковi показники5. Кiлькiсть вiдпрацьованих днiв одним робiтником (рядок 3 : рядок 2) 19,520+0,5102,566. Тривалiсть робочого дня (рядок 4 : рядок 3), год 8,08,2+0,2102,507. Середня кiлькiсть годин, вiдпрацьованих одним робiтником (рядок 4 : рядок 2) 156164+8105,138. Середньомiсячний виробiток одного робiтника , грн (рядок 1 : рядок 2) 780984+204126,159. Середньоденний виробiток одного робiтника (рядок 1 : рядок 3), грн. 4049,2+9,2123,0010. Середньогодинний виробiток одного робiтника (рядок 1 : рядок 4), грн. 56+1120,00

 • 1836. Розробка моделi для прогнозування надходжень податкiв на прибуток
  Контрольная работа Экономика

  У примiтках до фiнансовоi звiтностi наводиться така iнформацiя:

  • Складовi елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (поточний податок на прибуток та всi коригування цiii суми, включаючи вiдстроченi податковi активи, вiдстроченi податковi зобов'язання, виправлення помилок тощо).
  • Сума поточного та вiдстроченого податку на прибуток вiдображена у складi власного капiталу.
  • Пояснення рiзницi мiж витратами (доходом) з податку на прибуток та добутком облiкового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток.
  • Ставка податку на прибуток, якщо вона змiнюiться порiвняно iз звiтним перiодом.
  • Сума та перiод дii тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, сума податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг, пов'язаних з невизнанням вiдстроченого податкового активу.
  • Сума тимчасових рiзниць, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями у дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприiмства, щодо яких вiдстроченi податковi зобов'язання не були визнанi.
  • Сума визнаних вiдстрочених податкових активiв (за кожним видом) i визнаних вiдстрочених податкових зобов'язань (за кожним видом).
  • Сума вiдстроченого податку на прибуток, що включена до Звiту про фiнансовi результати.
  • Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) вiд дiяльностi, що припинена.
 • 1837. Розробка формалiзованоi схеми оцiнки кредитних ризикiв
  Контрольная работа Экономика

  Поставлена мета досягаiться рiшенням наступних конкретних задач:

  1. вивчення економiчноi i технiчноi лiтератури по розглянутому питанню;
  2. систематизацiя наукових знань про оцiнку кредитних ризикiв при кредитуваннi фiзичних осiб;
  3. виявлення факторiв виникнення кредитних ризикiв а також встановлення важливостi цих факторiв;
  4. вивчення залежностi мiж дослiджуваними величинами (вхiднi анкетнi данi про позичальника, процентна ставка по кредиту, iмовiрнiсть повернення кредиту);
  5. вивчення особливостей оцiнки кредитних ризикiв при кредитуваннi фiзичних осiб комерцiйними банками в умовах ринковоi економiки;
  6. сегментувати позичальникiв по групах подiбних факторiв на пiдставi кредитноi iсторii;
  7. класифiкувати кожного позичальника i вiднести його, згiдно з даними з анкет, до однiii iз груп;
  8. оцiнити iмовiрнiсть повернення кредиту.
 • 1838. Розроблення та вдосконалення системи планування на пiдприiмствi
  Контрольная работа Экономика

  49) Ритмiчна робота пiдприiмства та його пiдроздiлiв залежить вiд:

  1. чiткого матерiально-технiчного забезпечення;своiчасноi пiдготовки виробництва; своiчасного та якiсного ремонту й обслуговування обладнання; рацiональноi органiзацii виробництва та працi; костi технiко-економiчного й оперативно-календарного планування; наявностi постiйних, квалiфiкованих кадрiв;
  2. чiткого матерiально-технiчного забезпечення
  3. костi технiко-економiчного й оперативно-календарного планування; наявностi постiйних, квалiфiкованих кадрiв;
  4. своiчасноi пiдготовки виробництва;
 • 1839. Роль андеррайтинга на рынке ценных бумаг
  Контрольная работа Экономика

  Можно выделить следующие виды рынков ценных бумаг: первичный и вторичный; организованный и неорганизованный; биржевой и внебиржевой; кассовый и срочный.

  1. Первичный рынок это приобретение ценных бумаг их первыми владельцами. Эта первая стадия процесса реализации ценной бумаги и первое появление ценной бумаги на рынке. Размещение ЦБ на первичном рынке осуществляется в двух формах:1)путем прямого обращения к инвесторам, 2) через посредников.
  2. Вторичный рынок это обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода ценных бумаг от одного владельца к другому в течение всего срока обращения ценной бумаги.
  3. Организованный рынок ценных бумаг представляет собой их обращение на основе правил, установленных органами управления между лицензированными профессиональными посредниками участниками рынка по поручению других участников.
  4. Неорганизованный рынок это обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил.
  5. Биржевой рынок основан на торговле ценными бумагами на фондовых биржах, поэтому это всегда организованный рынок ценных бумаг, так как торговля на нем ведется строго по правилам биржи и только между биржевыми посредниками, которые тщательно отбираются среди всех других участников рынка.
  6. Внебиржевой рынок это торговля ценными бумагами, минуя фондовую биржу. Он может быть организованным или неорганизованным. Организованный биржевой рынок основывается на компьютерных системах связи, торговли и обслуживания по ценным бумагам.
  7. Неорганизованный внебиржевой рынок связан с куплей-продажей ценных бумаг любыми участниками рынка без соблюдения каких-либо правил.
  8. Кассовый рынок ценных бумаг представляет собой рынок с немедленным исполнением сделок в течение одного-двух рабочих дней.
  9. Срочный это рынок, на котором заключаются сделки со сроком исполнения, превышающим два рабочих дня.
 • 1840. Роль бюджету в фiнансовому забезпеченнi охорони навколишнього середовища та ядерноi безпеки
  Контрольная работа Экономика

  ПоказникиКодУсього на рiкРАЗОМЗагальний фондСпецiальний фондНАДХОДЖЕННЯ - усього хНадходження коштiв iз загального фонду бюджету ххНадходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, у т.ч. х- плата за послуги, що надаються бюджетними установами 250100(розписати за пiдгрупами)- iншi джерела власних надходжень бюджетних установ250200(розписати за пiдгрупами)- iншi надходження, у т.ч. х- iншi доходи (розписати за кодами класифiкацii доходiв) х- фiнансування (розписати за кодами класифiкацii фiнансування за типом боргового зобов'язання) - повернення кредитiв до бюджету (розписати за кодами програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування, класифiкацii кредитування) ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТРЖВ - усього хПоточнi видатки1000Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1110Заробiтна плата111164915536491553Грошове утримання вiйськовослужбовцiв1112Нарахування на заробiтну плату1120Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та iншi видатки1130Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар113168 37668 376Медикаменти та перев'язувальнi матерiали11321 035 0191 035 019Продукти харчування 11334 492 7874 492 787М'який iнвентар та обмундирування 1134450 854450 854Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв1135167 999167 999Оренда та експлуатацiйнi послуги 11361 5041 504Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технiчне обслуговування обладнання 1137252 225252 225Послуги зв'язку 1138245 491245 491Оплата iнших послуг та iншi видатки 1139283 853283 853Видатки на вiдрядження 114015 00015 000Матерiали, iнвентар, будiвництво, капiтальний ремонт та заходь спецiального призначення, що мають загальнодержавне значення1150Оплата комунальних послуг та енергоносiiв 1160351 653351 653Оплата теплопостачання1161Оплата водопостачання i водовiдведення1162Оплата електроенергii1163Оплата природного газу1164Оплата iнших комунальних послуг1165Оплата iнших енергоносiiв 1166Дослiдження i розробки, державнi програми 1170Виплата процентiв (доходу) за зобов'язаннями1200Субсидii i поточнi транiерти 1300Субсидii та поточнi транiерти пiдприiмствам (установам, органiзацiям) 1310Поточнi транiерти органам державного управлiння iнших рiвнiв 1320Поточнi транiерти населенню1340Виплата пенсiй i допомоги 1341Стипендii 1342РЖншi поточнi транiерти населенню1343Поточнi транiерти за кордон 1350Капiтальнi видатки 2000Придбання основного капiталу 2100Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 2110305 000305 000Капiтальне будiвництво (придбання)2120Будiвництво (придбання) житла 2121Будiвництво (придбання) адмiнiстративних об'iктiв 2122РЖнше будiвництво (придбання)2123Капiтальний ремонт, реконструкцiя та реставрацiя2130570 000570 000Капiтальний ремонт та реконструкцiя житлового фонду 2131Капiтальний ремонт та реконструкцiя адмiнiстративних об'iктiв 2132Капiтальний ремонт та реконструкцiя iнших об'iктiв 2133Реставрацiя пам'яток культури, iсторii та архiтектури 2134Створення державних запасiв i резервiв2200Придбання землi i нематерiальних активiв 2300Капiтальнi транiерти 2400Капiтальнi транiерти пiдприiмствам (установам, органiзацiям) 2410Капiтальнi транiерти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2420Капiтальнi транiерти населенню 2430Капiтальнi транiерти за кордон 2440Нерозподiленi видатки 3000Надання внутрiшнiх кредитiв4110Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв4111Надання кредитiв пiдприiмствам, установам, органiзацiям 4112Надання iнших внутрiшнiх кредитiв 4113 Надання зовнiшнiх кредитiв 4210