Контрольная работа по предмету Экономика

 • 1161. Основнi моделi ринкiв. Конкуренцiя
  Контрольная работа Экономика

  За будь-якоi вищоi цiни постачальники хочуть продавати бiльшу кiлькiсть товару, нiж споживачi готовi купити в результатi виникаi надлишок. За будь-якоi нижчоi цiни споживачi хочуть купити бiльшу кiлькiсть, нiж згоднi продати виробники, про що свiдчить виникаюча нестача. Розбiжностi мiж пропозицiiю продавцiв i попитом покупцiв породжують змiну цiн, якi зрештою завершуються узгодженням мiж собою цих двох протилежних бажань: надлишок товару «штовхаi» цiну на нього вниз, а нестача його викликаi пiдвищення цiни. Коли за певноi цiни немаi нi нестачi, нi надлишку, не iснуi жодних пiдстав до того, щоб реальна цiна вiдхилялася вiд цiii цiни. Таку цiну називають цiною ринкового клiрингу або рiвноважною цiною. Описанi процеси i називаються цiновим механiзмом, а графiчне зображення цього процесу павутиноподiбною моделлю.

 • 1162. Основнi показники економiчного стану Украiни
  Контрольная работа Экономика

  Основними завданнями Мiнфiну i:

  1. забезпечення реалiзацii iдиноi державноi фiнансовоi, бюджетноi, податковоi, митноi полiтики, полiтики у iерi державного внутрiшнього фiнансового контролю та здiйснення контролю за ii проведенням Державною податковою адмiнiстрацiiю, Держмитслужбою, ГоловКРУ, Державним казначейством;
  2. забезпечення концентрацii фiнансових ресурсiв на прiоритетних напрямах соцiально-економiчного розвитку Украiни;
  3. здiйснення заходiв з пiдвищення ефективностi управлiння державними фiнансами;
  4. проведення разом з iншими органами виконавчоi влади аналiзу фiнансово-економiчного становища держави, перспектив ii подальшого розвитку;
  5. пiдготовка проекту Основних напрямiв бюджетноi полiтики на наступний бюджетний перiод;
  6. розроблення в установленому порядку проекту Закону про Державний бюджет Украiни на вiдповiдний рiк, прогнозних показникiв зведеного бюджету Украiни, органiзацiя роботи, пов'язаноi iз складенням та виконанням Державного бюджету Украiни, координацiя дiяльностi учасникiв бюджетного процесу;
  7. удосконалення мiжбюджетних вiдносин;
  8. здiйснення в межах своiх повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
  9. розроблення стратегii фiнансування державного бюджету;
  10. забезпечення здiйснення державних запозичень, надання державних гарантiй, погашення та обслуговування державного боргу;
  11. удосконалення методiв фiнансового i бюджетного планування;
  12. здiйснення державного регулювання бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi в Украiнi, розроблення стратегii розвитку нацiональноi системи бухгалтерського облiку, визначення iдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку та складення фiнансовоi звiтностi, обов'язкових для всiх юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правовоi форми, форми власностi та пiдпорядкування (крiм банкiв та бюджетних установ), а також фiзичних осiб пiдприiмцiв;
  13. реалiзацiя державноi полiтики у iерi випуску та проведення лотерей;
 • 1163. Основнi показники економiчноi статистики
  Контрольная работа Экономика

  млн. грн.Фонд заробiтноi плати, млн. грн.Середньооблiко ва кiльк. робiтни кiв, чол.СобiвартiстьРiвень виконан ня плану, %БазЗвiтБазЗвiтБазЗвiтПродукцii млн.. грн.Одини цi,коп.1234567891011

  1. 2218,918,919,319,93,73,847917,894100,0
  2. 234,64,86,56,61,41,41904,086104,3
  3. 242,62,73,03,11,81,82041,973103,8
  4. 251,41,51,92,01,01,01951,071107,1
  5. 2610,210,511,322,51,92,01879,290102,9
  6. 2711,711,812,712,93,13,047510,388100,9
  7. 287,17,37,37,80,80,92876,185102,8
  8. 292,72,93,03,50,91,02491,970107,4
  9. 303,53,73,83,91,61,32872,880105,7
  10. 312,22,32,72,91,71,03001,359104,5
  11. 3216,416,519,219,25,73,055014,789100,6
  12. 3315,215,516,016,94,84,851013,890102,0
  13. 347,27,86,76,92,52,64906,387108,3
  14. 359,39,512,713,03,33,33958,187102,2
  15. 368,18,39,59,94,74,77426,377102,5
  16. 2,32,42,72,71,11,13101,983104,3
  17. 4,34,45,96,01,21,33003,888102,3
  18. 3,53,73,94,11,41,53003,086105,7
  19. 6,76,58,78,72,12,03054,77097,0
  20. 1,21,42,12,01,01,02100,866116,7
  21. 2,82,73,73,81,71,72012,17596,4
  22. 7,27,07,77,82,92,92456,38897,2
  23. 3,23,15,25,92,72,53192,26996,9
  24. 9,89,77,68,73,53,44008,08299,0
  25. 6,36,47,37,44,14,24105,282101,6
  26. 5,15,26,97,03,73,73904,282102,0
  27. 5,85,97,07,03,53,35505,086101,7
  28. 16,917,017,818,34,95,063015,994100,6
  29. 19,719,820,120,34,84,774018,091100,5
  30. 12,412,513,313,44,74,777011,593100,8
  31. 2,72,73,03,11,31,42452,177100,0
  32. 1,81,92,32,41,11,32151,266105,6
  33. 1,92,01,81,91,031,052001,263105,3
  34. 8,38,57,57,93,72,94957,792102,4
  35. 9,49,68,99,04,03,85458,489102,1
  36. 17,717,818,919,05,25,368716,794100,6
  37. Таблиця 2. Робоча таблиця 2. № з/пВарi антТП у порiвняних цiнах, млн. грн.Основнi виробничi фонди, млн. грн.Фонд заробiтноi плати, млн. грн.Середньо облiкова кiльк. чол.Собiвар тiсть продукцii, млн. грн.Витрати на одну грн. ТП, грн.Прибуток, млн. грн.Рентабельнiсть продукцii, %Рiвень виконання плану по ТП, %Виробiток на одного робiтника, грн.Середня заробiтна плата на робiтника, грн.Фондовiд дача, грн.Фондоозбро iнiсть, грн.БазовiЗвiт нiбазовiзвiтнiбазовiзвiтнiABCDEFGHIJK= J/ DL= D- JM= L/ JN= D/CO=D/IP=H/IQ=D/FR=F/I12218,918,919,319,93,73,847917,8941,16,18100,039457,207933,190,950415452234,64,86,56,61,41,41904,0830,820,0104,325263,167368,420,727347373242,62,73,03,11,81,82041,9700,842,11103,813235,298823,530,871151964251,41,51,92,01,01,01951,0670,550,0107,17692,315128,210,7501025652610,210,511,322,51,92,01879,2881,314,13102,956149,7310695,190,46712032162711,711,812,712,93,13,047510,3871,514,56100,924842,116315,790,915271587287,17,37,37,80,80,92876,1841,219,67102,825435,543135,890,936271788292,72,93,03,50,91,02491,9661,052,63107,411646,594016,060,829140569303,53,73,83,91,61,32872,8760,932,14105,712891,994529,620,9491358910312,22,32,72,91,71,03001,3571,076,92104,57666,673333,330,7939667113216,416,519,219,25,73,055014,7891,812,24100,630000,006000,000,85934909123315,215,516,016,94,84,851013,8891,712,32102,030392,169411,760,9173313713347,27,86,76,92,52,64906,3811,523,81108,315918,375306,121,1301408214359,39,512,713,03,33,33958,1851,417,28102,224050,638354,430,7313291115368,18,39,59,94,74,77426,3762,031,75102,511185,986334,230,838133421612,32,42,72,71,11,13101,9790,526,32104,37741,943548,390,88987101724,34,45,96,01,21,33003,8860,615,79102,314666,674333,330,733200001833,53,73,94,11,41,53003,0810,723,33105,712333,335000,000,902136671946,76,58,78,72,12,03054,7721,838,3097,021311,486557,380,747285252051,21,42,12,01,01,02100,8570,675,00116,76666,674761,900,70095242162,82,73,73,81,71,72012,1780,628,5796,413432,848457,710,711189052277,27,07,77,82,92,92456,3900,711,1197,228571,4311836,730,897318372383,23,15,25,92,72,53192,2710,940,9196,99717,877836,990,525184952499,89,77,68,73,53,44008,0821,721,2599,024250,008500,001,1152175025106,36,47,37,44,14,24105,2811,223,08101,615609,7610243,900,8651804926115,15,26,97,03,73,73904,2811,023,81102,013333,3313333,330,7431794927125,85,97,07,03,53,35505,0850,918,00101,710727,2710727,270,84312727281316,917,017,818,34,95,063015,9941,16,92100,626984,1326984,130,92929048291419,719,820,120,34,84,774018,0911,810,00100,526756,7626756,760,97527432301512,412,513,313,44,74,777011,5921,08,70100,816233,7716233,770,9331740331162,72,73,03,11,31,42452,1780,628,57100,011020,4111020,410,8711265332171,81,92,32,41,11,32151,2630,758,33105,68837,216046,510,7921116333181,92,01,81,91,031,052001,2600,866,67105,310000,0010000,001,053950034198,38,57,57,93,72,94957,7910,810,39102,417171,7217171,721,0761596035209,49,68,99,04,03,85458,4881,214,29102,117614,6817614,681,06716514362117,717,818,919,05,25,368716,7941,16,59100,625909,7525909,750,9372765636х270,1274,2297,9317,498,5394,3514007235,48638,816,5101,519575,9319575,930,86422660 Тема 2. Зведення i групування статистичних даних За даними дод. 2 роздiлити сукупнiсть за
  38. обсягом основних фондiв на чотири групи з рiвновеликим (0,0) iнтервалом (перший i останнiй iнтервали вiдкритi)
  39. встановити у кожнiй групi кiлькiсть пiдприiмств; розмiр основних фондiв усього та в середньому на один завод; обсяг витрат та загальну величину одержаного прибутку в абсолютних величинах i у вiдсотках до пiдсумку.
  40. Визначити рiвень рентабельностi по кожнiй групi. Замкнути робочу таблицю, дати iй назву та встановити вид групування. Зробити узагальнюючий висновок. Розшифрувати. Таблиця 3. - Розвязок: № пiдпр.Основнi виробничi фонди, млн. грн.№ пiдпр.Основнi виробничi фонди, млн. грн.базовiзвiтнiбазовiзвiтнi2219,319,948,78,7236,56,652,12,0243,03,163,73,8251,92,077,77,82611,322,585,25,92712,712,997,68,7287,37,8107,37,4293,03,5116,97,0303,83,9127,07,0312,72,91317,818,33219,219,21420,120,33316,016,91513,313,4346,76,9163,03,13512,713,0172,32,4369,59,9181,81,912,72,7197,57,925,96,0208,99,033,94,12118,919,0Ширина iнтервалу (h): Згрупуiмо пiдприiмства за вартiстю основних виробничих фондiв, утворивши 4 групи з шириною iнтервалу 5,2 млн. грн. ГрупаРЖнтервал, млн. грн. ПiдприiмствоОсновнi виробничi фонди, млн. грн.Витрати, млн. грн.Прибуток, млн. грн.РЖДо 7,123,24,25, 29,30,31, 34,1,2,3, 5,6,8, 11,12,16, 17,186,6+3,1+2+3,5 +3,9+2,9+6,9+2,7+ 6+4,1+2+3,8+ 5,9+7+7+3,1+ 2,4+1,94+1,9+1+1,9+
  2,8+1,3+6,3+

 • 1164. Основнi технiко-економiчнi показники дiяльностi пiдприiмства
  Контрольная работа Экономика

  ПоказникиОдиниця вимiруДжерела iнформацii, розрахунокпопереднiй рiк2007звiтний рiк2008вiдхиленняабсолютнеТемп зростання, %12345671. Середня вартiсть сукупного капiтулутис. грн.1/2(ряд280гр.3+ряд280гр.4)ф.12366,83548,51181,7149,92. Середня вартiсть власного капiталутис. грн.1/2(ряд380гр.3+ ряд380гр.4)ф.1965,551196,5230,95123.93. Ресурси пiдприiмства3.1. Основнi засоби:3.1.1. За первинною вартiстю на кiнець рокутис. грн.ряд.031гр.4ф.12183,62571387,4117,73.1.2. За залишковою вартiстю на кiнець рокутис. грн.ряд.030гр.4ф.11505.41632126.6108.43.1.3. Знос на кiнець рокутис. грн.ряд.032гр.4ф.1678,2939260,8138.43.1.4. Середня вартiстьтис. грн.1/2(ряд.031гр.3+ ряд.031гр.4)ф.11997.22377,5380,3119,043.2. Нематерiальнi активи3.2.1. За первинною вартiстю на кiнець рокутис. грн.ряд.011гр.4ф.1--3.2.2. За залишковою вартiстю на кiнець рокутис. грн.ряд.010гр.4ф.1--3.2.3.Знос на кiнець рокутис. грн.ряд.012гр.4ф.1--3.2.4. Середня вартiстьтис. грн.1/2(ряд011гр.3+ ряд.011гр.4)ф.1--3.3. Оборотнi активи:3.3.1. Усього на кiнець рокутис. грн.ряд260гр.4ф.11363,22106742.8154.53.3.2. Запаси на кiнець рокутис. грн.(ряд100+ряд110+ ряд120+ряд130+ ряд140)гр.4ф.1735.81386650,2188,43.3.3. Дебiторська заборгованiсть на кiнець рокутис. грн.(ряд150+ряд160+ ряд170+ряд180+ ряд190+ряд200+ ряд210)гр.4ф.1543,9387-156,971,13.3.4. Грошовi коштi на кiнець рокутис. грн.(ряд220+ряд230+ряд240+ряд250) гр.4ф.183.5333249,5398,83.3.5. Середнi залишки оборотних коштiвтис. грн.1/2(ряд260гр3+ ряд260гр.4)ф.1927,951735807,05186.93.4. Середньооблiкова чисельнiсть:3.4.1. Працiвникiвосiбряд010гр2ф1-ПВ----3.4.2. Робiтникiвосiбоперативна звiтнiсть---3.4.3. Персоналу в еквiвалентi повноi зайнятостiосiбряд.001гр.2ф№1-ПВ4. Економiчнi показники4.1. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв робiт послуг)тис. грн.ряд.035гр.3ф.25898.581582259,5138,34.2. Обсяг виробництва продукцiiтис. грн.ф.1-пiдприiмництво р2ряд200гр14.3. Собiвартiсть виробленоi продукцiiтис. грн.ф.1-пiдприiмниц-тво р2ряд200гр24.4. Собiвартiсть реалiзованоi продукцiiтис. грн.ряд.040гр.3ф.24441.767292287.3151,54.5. Трудовитратилюд. год.ф.1-ПВ ряд009гр25. Фiнансовi результати5.1. Валовий прибуток (збиток)тис. грн.ф.2ряд.050гр.3 (ряд.055гр.3)1456.81429-27.898,095.2. Прибуток (збиток) вiд операцiйноi дiяльностiтис. грн.ф.2ряд.100гр.3 (ряд.105гр.3)671,3390-281.358.095.3. Прибуток (збиток) вiд звичайноi дiяльностi до оподаткуваннятис. грн.ф.2ряд.170гр.3 (ряд.175гр.3)600.041-5596,85.4. Чистий прибуток (збиток)тис. грн.ф.2ряд.220гр.3 (ряд.225гр.3)45031-4196,96. Показники ефективностi використання ресурсiв6.1.Продуктивнiсть працi одного працiвникатис. грн./ особуп.4.2./п.3.4.1.6.2.Продуктивнiсть працi одного робiтникатис. грн./ особуп.4.2./п.3.4.2.6.3. Коефiцiiнт зносу основних засобiвф.1(ряд.032/ ряд.031)0.310,360.05116.1.4. Коефiцiiнт оновлення основних засобiвф.5ряд.260гр.5/ ф.1ряд.031гр.46.5. Коефiцiiнт вибуття основних засобiвф.5ряд.260гр.8/ ф.1ряд.031гр.36.6Фондовiдда-

 • 1165. Основнi фонди пiдприiмства
  Контрольная работа Экономика

  Показники в таблицi:

  1. Було придбано у 2004 роцi будiвель та споруд, тис. грн.
  2. Було придбано у 2004 роцi автомобiлiв, тис. грн.
  3. Було придбано у 2004 роцi компютерiв тис. грн.
  4. Було придбано у 2004 роцi верстатiв, тис. грн.
  5. Було виведено з експлуатацii у 2004 будiвель та споруд, тис. грн.
  6. Було виведено з експлуатацii у 2004 автомобiлiв, тис. грн.
  7. Було виведено з експлуатацii у 2004 компютерiв, тис. грн.
  8. Було виведено з експлуатацii у 2004 верстатiв, тис. грн.
  9. Строк нормативноi експлуатацii придбаних будiвель та споруд, рокiв.
  10. Строк нормативноi експлуатацii придбаних автомобiлiв, рокiв.
  11. Строк нормативноi експлуатацii придбаних компютерiв, рокiв.
  12. Строк нормативноi експлуатацii придбаних верстатiв, рокiв.
  13. Лiквiдацiйна вартiсть придбаних у 2004 будiвель та споруд, тис. грн., пiсля встановленого строку використання.
  14. Лiквiдацiйна вартiсть придбаних у 2004 автомобiлiв, тис. грн., пiсля встановленого строку використання.
  15. Лiквiдацiйна вартiсть придбаних у 2004 компютерiв, тис. грн., пiсля встановленого строку використання.
  16. Лiквiдацiйна вартiсть придбаних у 2004 верстатiв, тис. грн., пiсля встановленого строку використання.
  17. Обсяг продукцii на одного працiвника, який пiдприiмство очiкуi виробити iз використанням придбаних основних фондiв у 2004 роцi, тис. грн.
  18. Кiлькiсть працiвникiв у 2004 роцi, чол.
  19. Збори, мита, непрямi податки при купiвлi будiвель та споруд, тис. грн.
  20. Збори, мита, непрямi податки при купiвлi автомобiлiв, тис. грн.
  21. Збори, мита, непрямi податки при купiвлi компютерiв, тис. грн.
  22. Збори, мита, непрямi податки при купiвлi верстатiв, тис. грн.
  23. Витрати на установку, монтаж i доведення до необхiдного стану будiвель та споруд, тис. грн.
  24. Витрати на установку, монтаж i доведення до необхiдного стану автомобiлiв, тис. грн.
  25. Витрати на установку, монтаж i доведення до необхiдного стану компютерiв, тис. грн.
  26. Витрати на установку, монтаж i доведення до необхiдного стану верстатiв, тис. грн.
 • 1166. Основной капитал организации и источники его формирования
  Контрольная работа Экономика

  Удельный вес (в процентах) различных групп основных фондов в общей стоимости их на предприятии представляет структуру основных фондов. В зависимости от степени непосредственного воздействия на предметы труда и производственную мощность предприятия основные производственные фонды подразделяют на активные и пассивные. К активной части основных фондов относят машины и оборудование, транспортные средства, инструменты. К пассивной части основных фондов относят все остальные группы основных фондов. Они создают условия для нормальной работы предприятия.

 • 1167. Основные аспекты финансовой деятельности предприятия
  Контрольная работа Экономика

  Всякое предприятие является источником риска. При этом риск возникает на основе факторов производственного и финансового характера. Эти факторы формируют расходы предприятия. Расходы производственного и финансового характера не являются взаимозаменяемыми, однако, величиной и структурой затрат производственного и финансового характера можно управлять. Это управление происходит в условиях свободы выбора источников финансирования и источников формирования затрат производственного характера. В результате использования различных источников финансирования складывается определенное соотношение между собственными и заемным капиталом, а так как заемный капитал является платным, и по нему образуются финансовые издержки, возникает необходимость измерения влияния этих издержек на конечный результат деятельности предприятия. Поэтому финансовый леверидж характеризует влияние структуры капитала на величину прибыли предприятия, а разные способы включения кредитных издержек в себестоимость оказывают влияние на уровень чистой прибыли и чистую рентабельность собственного капитала.

 • 1168. Основные вопросы рыночной экономики
  Контрольная работа Экономика

  Простейшее правило максимизации полезности - это правило здравого смысла: если вы не можете увеличить полезность, меняя комбинации благ (потребительские наборы), значит, вы достигли максимума полезности и данный потребительский набор является наилучшим. Возьмем в нашем примере один из наборов, который можно позволить за 120 руб. Например, если мы разделим деньги поровну на беляши и книги, то этот набор будет состоять из 6 беляшей и 3 книг. Совокупная полезность этого набора составляет 125 ютилей (57 + 68). Является ли этот набор оптимальным, приносящим наибольшую полезность? Нет, не является, если мы будем опираться на iормулированное выше правило. Попробуем часть денег вместо беляшей использовать на покупку дополнительной 4-й книги. Для этого мы должны отказаться от приобретения двух беляшей. Новый потребительский набор будет состоять из 4 беляшей и 4 книг, а его совокупная полезность возрастет до 128 ютилей (44 + 84). Это на 3 ютиля больше совокупной полезности предыдущего набора. Будет ли новый набор благ лучшим? Да, будет. В этом мы убедимся, если попробуем еще раз изменить комбинацию благ. Предположим, что мы отказываемся от покупки еще двух беляшей и покупаем дополнительную книгу. В этом случае совокупная полезность нового набора, состоящего из 2 беляшей и 5 книг, уменьшится до 124 ютилей (26 + 98). Значит, предыдущий потребительский набор был лучшим, приносящим максимальную полезность.

 • 1169. Основные вопросы экономики природопользования
  Контрольная работа Экономика

  Для реализации твердых отходов на электростанции построена золопогрузочная система с подъездными путями стоимостью 1,070 млн.руб., текущие расходы 101 руб./т. Деньги взяты в банке в кредит под 20 % годовых. Эксплуатационные расходы по удалению золы в отвалы составляют 70 руб./т. Золоотвалы располагаются на территории, не принадлежащей ТЭЦ. Платежи за размещение отходов расiитываются с помощью таблицы 14 и методических указаний к заданию 4. Зола является токсичным отходом IV класса опасности.

 • 1170. Основные и оборотные средства
  Контрольная работа Экономика

  Полным товариществом iитается товарищество, участники (полные товарищи) которого занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества в соответствии с заключенным между ними договором и солидарно несут материальную ответственность по результатам деятельности (обязательствам товарищества) своим имуществом. Лицо (индивидуальный предприниматель или коммерческая организация) может быть участником только одного полного товарищества. Каждый участник обязан внести не менее половины своего вклада к моменту государственной регистрации полного товарищества, оставшаяся часть вклада вносится в сроки, указанные в учредительном договоре. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между участниками пропорционально их вкладам в складочном капитале, хотя может предусматриваться и иное, что должно быть указано в учредительном договоре или дополнительном соглашении участников полного товарищества. Существует следующее ограничение: если вследствие убытков от предпринимательской деятельности стоимость чистых активов станет меньше величины складочной капитала, полученная прибыль не может быть распределена между участниками полного товарищества [1].

 • 1171. Основные конкуренции рынка
  Контрольная работа Экономика

  Особое место занимает феномен «естественной монополии». К естественным монополистам относятся предприятия общественного пользования и предприятия, эксплуатирующие природные ресурсы. Как правило естественные монополии находятся в собственности государства или действуют под его контролем. Существование естественных монополий объясняется особым эффектом, связанным с масштабом производства,- эффектом экономии ресурсов в результате укрупнения производства. Известно, что крупное производство имеет преимущество перед мелкими при сравнении величин издержек при однородном производстве. Вследствие лучшей технической оснащенности и большей мощности крупного предприятия происходит повышение производительности труда, а значит, понижение издержек на единицу продукции. Это означает более эффективное использование ресурсов. Поэтому естественные монополии становятся желаемым явлением для общества, хотя монополистическая природа все равно вынуждает регулировать их деятельность.

 • 1172. Основные методики анализа хозяйственной деятельности предприятия
  Контрольная работа Экономика

  Использование диалектического метода в анализе означает, что изучение хозяйственной деятельности предприятий должно проводиться с учетом всех взаимосвязей. Ни одно явление не может быть правильно понято, если оно рассматривается изолированно, без связи с другими. Например, изучая влияние внедрения новой техники на уровень себестоимости продукции, надо учитывать не только непосредственную, но и косвенную связь. Известно, что с внедрением новой техники увеличиваются издержки производства, а значит и себестоимость продукции. Но при этом растет производительность труда, что в свою очередь способствует экономии заработной платы и снижению себестоимости продукции. Отсюда следует, что если темпы роста производительности труда будут большими, чем темпы роста издержек на содержание и эксплуатацию новой техники, тогда себестоимость продукции будет снижаться, и наоборот. Значит, чтобы понять и правильно оценить то или другое экономическое явление, необходимо изучить все взаимосвязи и взаимозависимости с другими явлениями. Это одна из методологических черт метода АХД.

 • 1173. Основные методы инвестирования
  Контрольная работа Экономика

  Очевидный способ обновления основного капитала предприятия - приобретение за iет собственных средств: прибыли и накоплений амортизационного фонда. К сожалению, в большинстве случаев организации, представляющие малый и средний бизнес, не обладают значительными средствами, необходимыми для покупки. Альтернативой приобретения за iет собственных средств выступает привлечение банковского займа, либо получение права пользования необходимым имуществом посредством лизинговой схемы. Современные рыночные условия характеризуются большим разнообразием различных форм банковского кредита и видов лизинга, что обуславливает необходимость грамотного управления денежными потоками при использовании любой из указанных схем привлечения инвестиций. Качественный анализ должен учитывать факторы времени, инфляции, ликвидности и риска. Профессиональная оценка денежных потоков позволяет определить эффективность инвестирования и минимизировать сопутствующие финансовые риски.

 • 1174. Основные методы определения ставки дисконта
  Контрольная работа Экономика

  Оценка стоимости предприятия методом дисконтирования прогнозируемых финансовых показателей производится через дисконтирование чистой прибыли и / или денежных потоков, и / или дивидендов. Хотя теория фундаментального анализа берет начало с методики Дж. Вильямса по определению «истинной» стоимости предприятия на основе дисконтирования будущих дивидендов, за прошедшие годы наибольшее распространение получил подход, связанный с дисконтированием будущих денежных потоков.

 • 1175. Основные налоги, уплачиваемые субъектами предпринимательства
  Контрольная работа Экономика

  1991г. период перестройки советской экономики. Хотя частная собственность и частное предпринимательство были официально признаны на союзном уровне только в принятом 4 апреля 1991г. Законе СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР», самые первые шаги перестройки, на деле способствовавшие созданию некоторых предпосылок для полуофициальной частнопредпринимательской деятельности, относятся к периоду конца 19881989г. Широкое и активное развитие iастнопредпринимательских экономических структур началось лишь в 1990г. До официального санкционирования частнопредпринимательской деятельности в 19901991гг. всплеск ее в официальной экономике был связан также с развитием совместного предпринимательства, внешнеэкономической деятельностью советских предприятий, а также с развитием крестьянских (фермерских) хозяйств. В 1991г., после официальной реабилитации частной собственности и частнопредпринимательской деятельности на республиканском и союзном уровнях развитие предпринимательских структур, прежде всего инфраструктуры бизнеса, стало характеризоваться достаточно высокими темпами. Так, в мае 1991г. в стране наiитывалось уже 170 бирж. С предпринимательским сектором советской экономики так или иначе было связано примерно 50 млн. человек, что составляло более 1/3 всех занятых в народном хозяйстве. Также, постановление Совета Министерств РiСР «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РiСР» (июль 1991г.) определяло организационно-экономические условия развития малых предприятий, устанавливало налоговые льготы для них, уравнивало в правах малые предприятия разных форм собственности.

 • 1176. Основные направления и виды налогового консультирования
  Контрольная работа Экономика

  Кроме того, юридически грамотно составленный договор - это гарантия успешного достижения преследуемых хозяйствующим субъектом целей и задач, в том числе и оптимизация налогов, а также эффективной защиты его прав и законных интересов. Напротив, некорректный и непродуманный договор практически неизбежно влечет возникновение проблем, причем не только в гражданско-правовом плане (споры по порядку исполнения договора, взыскание неустоек и штрафов за нарушение условий договора и т.д.), но и в ряде случаев от вида и содержания договора зависит тот или иной режим налогообложения. Как правило, объект налогообложения возникает из сделок налогоплательщика, совершаемых на основании договора. Правильное составление договора является одним из основных инструментов налогового планирования в рамках налоговой оптимизации.

 • 1177. Основные направления инвестирования финансовых средств компании
  Контрольная работа Экономика

  В экономической литературе часто можно встретить деление инвестиций на прямые и портфельные. При этом под прямыми инвестициями понимают «непосредственное вложение средств в производство, приобретение реальных активов. Портфельные инвестиции осуществляются в форме покупки ценных бумаг». Такая трактовка прямых и портфельных инвестиций хотя и является достаточно распространенной, но она не вполне корректна. Если не iитать некоторых нюансов, то здесь прямые инвестиции по существу отождествляются с реальными инвестициями, а портфельные iинансовыми. На самом деле портфельные инвестиции представляют собой диверсификацию вложений капитала инвестора в различные объекты инвестирования и прежде всего в различные финансовые инструменты. Объектами портфельного инвестирования, как правило, выступают различные ценные бумаги, банковские депозитные вклады, иностранная валюта. Соответственно в состав инвестиционного портфеля могут входить как прямые, так и косвенные опосредованные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции имеют различный смысл для инвестора и получателя инвестиций (предприятия).

 • 1178. Основные направления развития бюджетных отношений в Российской Федерации в современных условиях
  Контрольная работа Экономика
 • 1179. Основные направления социальной политики на современном этапе развития экономики Украины
  Контрольная работа Экономика

  В экономической литературе, наряду с понятием "справедливость", употребляется категория "платежеспособность". Кое-кто из экономистов полагают, что практическое содержание категории "платежеспособность" сводится к заключению, которое служит ориентиром при определении налоговой политики: из более высоких доходов должны удерживаться большие суммы налогов. Что касается понятия "социальная справедливость", то оно (хотя и "размытое", поскольку объединяет честность, свободу, доброту и т.п., которыми нередко манипулируют политики), в отличие от категории "платежеспособность", полнее характеризует социальное положение физических и юридических лиц любого государства и достигается благодаря государственной налоговой политике, которая, с одной стороны, обеспечивает формирование доходов в стране, а с другой - является важным средством регулирования национальной экономики. Социальная направленность государственного бюджета является одной из важнейших составляющих бюджетной политики Украины. При этом особое внимание уделяется финансированию таких направлений, как социальная защита, социальное обеспечение, здравоохранение, образование, культура и физическое развитие. В 2009 г. объем бюджетного финансирования социальной защиты и социального обеспечения составил 8,5% ВВП (против 9,7% ВВП в 2005 г.), социальные расходы на защиту пенсионеров - соответственно, 5,5% (6,5%), здравоохранение - 4% (3,5%). Следовательно, приведенные показатели свидетельствуют, что за iет перераспределения доходов в социальной iере социального чуда не произошло.

 • 1180. Основные направления финансовой политики государства в условиях кризиса
  Контрольная работа Экономика

   

  1. Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 20102012 годах: Послание Президента РФ Федеральному собранию от 25 мая 2009 года // Факт [Электронный ресурс]. Электрон. журн. 2009. Режим доступа: http://www.fact.ru
  2. Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис // Вопросы методологии и уроки для России [Электронный ресурс]. Электрон. журн. 2009. 13 марта. Режим доступа: http://www.institutiones.com
  3. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник // А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. М.: ЮНИТИ, 2002. 687 с.
  4. Войтенко М. Налоговая политика в условиях кризиса // [Электронный ресурс]. Информационный сайт политических комментариев. 2009. 20 апреля. Режим доступа: http://www.politcom.ru
  5. Курганская Е.Н. Антикризисные меры в социальной политике России и США: Сборник научных статей «Социально-экономическое состояние России: пути выхода из кризиса». Электрон. дан. СПб.: Институт бизнеса и права. 2009. Режим доступа: http://www.ibl.ru
  6. Морозов К.С. Финансовая политика государства в условиях кризиса // Вестн. Приднестровского республиканского банка. 2009. №7. С.37-39.
  7. Рубченко М. Опыт не учит // Информационно-аналитический сервер «Открытая экономика» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. М., cop. 2008 2009. Режим доступа: http://www.opec.ru
  8. Шестаков М.А. Социальная политика в условиях экономического кризиса: причины и пути выхода из кризиса (по материалам 6-й научной конференции «Социальная политика: вызовы XXI века») // ФГУП «НИИ труда и социального страхования» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. М., cop. 19952009. Режим доступа: www.niitruda.ru
  9. Юргенс И. Российская экономика: из кризиса к модернизации (экспертный взгляд): доклад // И. Юргенс, Е. Гонтмахер, Н. Масленников, А. Блохин. М.: Институт современного развития, 2009. 75 с.
  10. Официальный сайт Минфина. Режим доступа: http://www.minfin.ru