Методическое пособие

 • 721. Інформаційні ресурси економічної діяльності
  Компьютеры, программирование

  Додаткова література

  1. Брижко В. М., Базанов Ю. К., Харченко Л. С. Ліцензування прав на інформаційні ресурси. К., 2008. 132с
  2. Вертузаєв Михайло Сергійович, Юрченко Олександр Михайлович. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: Навч. посіб. / Європейський ун-т / С.Г. Лаптєв (ред.). К. : Видавництво Європейського університету, 2007. 322с. (Безпека). Бібліогр.: с. 309-318. ISBN 966-7942-09-0.
  3. Захист економічної інформації: Навч. посібник / Національний авіаційний ун- т / Володимир Олексійович Хорошко (ред.), Микола Миколайович... Браіловський (уклад.). К. : НАУ, 2009.
  4. Інтернет-ресурси України: Каталог адрес українських сайтів:Довідкове видання / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович... Камишин (уклад.). К. : УкрІНТЕІ, 2007. 228с.
  5. Коваленко Микола Миколайович. Комп'ютерні віруси і захист інформації: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. К. : Наукова думка, 2008. 268с. Бібліогр.: с. 264-266.
  6. Мастяниця Йосип Устинович, Соснін Олександр Васильович, Шиманський Леонід Євгенович. Інформаційні ресурси України: проблеми державного управління / Адміністрація Президента України ; Національний ін-т стратегічних досліджень ; Центр інформаційних ресурсів і технологій. К. : НІСД, 2007. 140с.
  7. Національна електронна бібліотека України: проектні рішення, інформаційні ресурси, вхідні формати http://www.nbuv.gov.ua/eb/ / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / М.М. Єрмошенко (наук.ред.)Анатолій Олексійович... Чекмарьов (уклад.). К., 2008. 17с.
  8. Попович Олександр Сергійович. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України / Б.А. Маліцький (ред.). К. : Фенікс, 2007. 248с. Бібліогр.: с. 234-244. ISBN 966-651-233-5.
  9. Халер Міхаель. Пошук і збір інформації: Навч. посіб. / Костянтин Макєєв (пер.з нім.), Павло Демешко (пер.з нім.). К. : Академія Української Преси, 2008. 308с. Тит. арк. парал. укр., нім. мовами. Бібліогр.: с. 299-307.
  10. Щедрин Александр Николаевич. Электронные информационные ресурсы в информационной экономике / НАН Украины; Институт экономики промышленности. Донецк : Ин-т экономики промышленности, 2009.
  11. Бутова Раїса Костянтинівна. Системи оброблення економічної інформації: Конспект лекцій для студ. спец. 7.050102 всіх форм навч. / Харківський національний економічний ун-т. Х. : ХНЕУ, 2007. 219с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 214-216.
  12. Захист економічної інформації: Навч. посібник / Національний авіаційний ун- т / Володимир Олексійович Хорошко (ред.), Микола Миколайович... Браіловський (уклад.). К. : НАУ, 2008. 78с. Бібліогр.: с. 77.
  13. Інтернет-ресурси України: Довідкове видання / Український ін-т науково- технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович... Камишин (уклад.). 2.вид. К. : УкрІНТЕІ, 2007. 239с.
  14. Інтернет-ресурси України: [Каталог] / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович... Камишин (уклад.). 3.вид., оновлене та доп.- Довід. вид. К. : УкрІНТЕІ, 2008. 312с.
  15. Інноваційні підходи до обслуговування споживачів економічної інформації / Я. Сошинська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. 2008. Вип. 12. С. 164-172. Бібліогр.: 17 назв. укp.
  16. Інформаційні організації та служби науково-технічної інформації України: довідник:станом на 1 лютого 2008 року / Український ін-т науково- технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / Лариса Хомівна... Каретнікова (упоряд.). К. : УкрІНТЕІ, 2009. 160с. : табл. ISBN 966-7505-62-6.
  17. Пархоменко Володимир Дмитрович, Пархоменко Олексій Володимирович. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). К. : УкрІНТЕІ, 2009. 224с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 213-221. ISBN 966-7505-73-1.
  18. Черняк Олександр Іванович, Ставицький Андрій Володимирович, Чорноус Галина Олександрівна. Системи обробки економічної інформації: Підручник. К. : Знання, 2009. 448с. : рис., табл. (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). Бібліогр.: с. 438-440. ISBN 966-346-098-9.
  19. Економічна інформація і практичні проблеми її реферування / Т. Рогаченко // Вісн. Кн. палати. 2009. N 8. С. 16. Бібліогр.: 5 назв. укp.
   Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльності промислового підприємства: моногр. / А.М. Ткаченко, Т.В. Лівошко; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя, 2007. 182 с. Бібліогр.: с. 150-159. укp.
  20. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібл. вісн. 2007. N 3. С. 7-10. Бібліогр.: 6 назв. укp.
  21. Загальні проблеми формування електронних інформаційних ресурсів з науково-технологічної і економічної діяльності / В.І. Воронков // НТІ. 2008. N 4. С. 7-11.
  22. Захист економічної інформації: Навч. посіб. / Ред.: В.О. Хорошко; Нац. авіац. ун-т. К., 2009. 77 с. Бібліогр.: 15 назв. укp.
  23. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Т. Кравчук, Т.В. Шевчук, У.М. Коновал; Нац. банк України. Львів. банк. ін-т. Л., 2007. 135 с. Бібліогр.: с. 135. укp.
  24. Інформаційні системи і технології в обліку: Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / В.Д. Шквір, Б.М. Романишин, А.Г. Загородній, О.С. Височан; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Ін-т дистанц. навчання. Л., 2007. 211 с.
  25. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. / М.М. Бенько; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К., 2009. 361 c. Бібліогр.: с. 357-361. укp.
  26. Інформація як основa ефективної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки / Т.М. Іванюта // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. 2008. N 17. С. 89-91.
  27. Кредитні бюро і бюро економічної інформації у польській банківській системі / Г. Жуковська, Р. Олейнюк // Журн. європ. економіки. 2008. 4, N 2. С. 216-222. \
  28. Информационная экономика: вопросы теории: Моногр. / И.В. Пенькова; Донец. нац. техн. ун-т. Донецк, 2008. 295 с. Библиогр.: 370 назв. рус.
  29. Информационная экономика: Учеб. пособие для студ. вузов / Л.Г. Мельник. Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2009. 288 с.
  30. Информация: социально-экономический аспект: Моногр. / И.В. Пенькова; Донец. нац. техн. ун-т. Донецк, 2007. 224 с.
  31. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: Энциклопед. слов. / Л.Г. Мельник. Сумы: Унив. кн., 2008. 384 с.
 • 722. Інформаційні системи в економіці
  Разное

  ПоняттяВизначенняОписРоботаДіяльність, необхідна для досягнення конкретних результатів (кінцевих продуктів нижнього рівня).

  • Основний елемент діяльності на самому нижньому рівні деталізації, на виконання якого потрібен час, і який може затримати початок виконання інших робіт.
  • Основа для організації даних у системах керування проектами.
  • Момент закінчення роботи означає факт одержання кінцевого продукту. Віха (подія)Подія або дата в ході здійснення проекту.
  • Не має тривалості
  • Відображення стану завершенности робіт.
  • Позначення важливих проміжних результатів, що повинні бути досягнуті в процесі реалізації проекту.Зв'язку предшествования (логічні залежності)Відображення природи залежностей між роботами.
  • Зв'язку "кінец-почало" - наступний робот мог поча_ тільки по завершенн попередн робот.
  • Структура мережі.
  • Послідовність виконання робіт.Мережна діаграмаГрафічне відображення робіт проекту і їхніх взаємозв'язків.
  • Логічні залежності між елементарними роботами.
  • Не відображає входи, процеси і виходи
  • Не допускає повторюваних циклів або петель.
  • Основні види мереж:
  • Мережа «вершина-робота»;
  • Мережа «вершина-подія». Критичний шлях
  • Максимальний по тривалості повний шлях у мережі. Роботи, що лежать на критичному шляху називаються критичними роботами.
  • Найменша загальна тривалість робіт.
  • Тривалість проекту може бути скорочена за рахунок скорочення тривалості задач, що лежать на критичному шляху.
  • Затримка виконання задач критичного шляху спричинить збільшення тривалості проекту. Метод критичного шляху Метод розрахунку можливих календарних графіків виконання комплексу робіт на основі описаної логічної структури мережі й оцінок тривалості виконання кожної роботи.
  • Концентрація уваги менеджера на критичних роботах.
  • Можливість маніпулювання термінами виконання задач, що не лежать на критичному шляху.Часовий резервРізниця між самим раннім можливим терміном завершення роботи і самим пізнім припустимим часом її виконання.
  • Дозволяє менеджерові затримати роботу, що має часовий резерв, без впливу на загальну тривалість проекту.
  • Роботи, що лежать на критичному шляху, мають часовий резерв, дорівнює нулеві.Діаграма ГантаГоризонтальна лінійна діаграма, на якій задачі проекту представляються протяжними в часі відрізками, що характеризуються датами початку і закінчення, затримками і можливо іншими тимчасовими параметрами. Ресурсна гистограмма Гистограмма, що відображає потреби проекту в тім або іншому виді ресурсів у кожен момент часу. Ресурси Компоненти діяльності, що забезпечують, що включають виконавців, енергію, матеріали, устаткування і т.д. З кожною роботою можна зв'язати функцію потреби в ресурсах.Призначення і вирівнювання ресурсів. Методика, що дозволяє менеджерові проаналізувати мережний план, побудований за допомогою методу критичного шляху для того, щоб забезпечити приступність і використання визначених ресурсів протягом усього часу виконання проекту.
  • Визначення потреби кожної роботи в різних типах ресурсів.
  • Программно-реализованные евристичні алгоритми планування при обмежених ресурсах, що допомагають створити реальний розклад проекту, з урахуванням потреби проекту в ресурсах і фактично доступних у даний момент часу ресурсів.Ресурсне календарне планування Планування термінів початку робіт при обмежених наявних ресурсах.
  • Зіставлення функцій наявності і потреби в ресурсах проекту в цілому.
  • Зрушуючи некритичні роботи аж до їхніх пізніх термінів початку (закінчення), можна видозмінити ресурсний профіль, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів.
  • Допомагає загострити увага менеджера і членів команди на тих моментах робіт, де ефективне керування ресурсами буде ключовим фактором успіху. Вихідний планПлан виконання робіт проекту, що містить вихідні зведення про основні тимчасові і вартісні параметри робіт, що прийнятий до виконання.
  • Обсяги робіт.
  • Планові дати початку і закінчення задач проекту. Тривалості задач.
  • Розрахункові вартості задач.
  • ТЕМА 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
  • Проблема якості інформаційних систем.
  • Засоби CASE.
  • Достоїнства CASE.
  • Основі елементи CASE.
  • Класифікація засобів CASE.
  • Можливості та характеристики CASE.

 • 723. Інформація щодо виконання індивідуального завдання студентами заочної форми навчання
  Экономика
 • 724. Історичні чергування звуків
  Иностранные языки

  Добре нам мати на світі хорошого друга, друзів ще краще (М. Рильський). Поезія, друже, всюди є і в людях, і в природі... ( Б. Лепкий). Численні Сашкові друзі вторували доріжку до його хати (С. Плачинда). Проходила година, дві, і він знову сідав за книжки, бо молодий гарячий мозок прагнув знань (Г. Тютюнник). Солдат стояв у смузі крайнього вікна лицем до річки і вдивлявся в щось (В. Винниченко). Любка ступала босими ногами по поросі (В. Винниченко). Чоловіче мій, запрягай коня! (Л. Костенко). Люблю пісні мойого краю, та не спинюсь на тім лишень: з любов'ю вухо привертаю до братніх на землі пісень (М. Рильський). Був, є і буду прихильником школи, в якій проповідується культ скромності... не лише в одязі, а й у духовних вчинках, які здійснює людина в житті, потрапляючи в різні ситуації (О. Захаренко).

 • 725. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини
  Экология

   

  1. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. Підручник. Харків: ХДПУ, „ОВС”, 2000. 208 с.
  2. Микитюк О.М. та ін. Екологія людини: Посібник для студентів вузів. Х.: РВП Оригінал, 1997. 224 с.
  3. Бачинський Г.А.. Социоекология. К., 1991. 154 с.
  4. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 1993. 300 с.
  5. Злобін Ю.А.Основи екології.: Підручник. К.: Либідь, 1998. 248.
  6. Тарасов В.В. Экология человека в чрезвычайной ситуации. М.: Издательство Московского университета, 1992. 128 с.
  7. Навчальний атлас України. За ред. Зузук В.Ф., К.: НВП Картографія, 1998.- 96с.
  8. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності у навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища « Довкілля Європи». К.2003.125с.
  9. Н.А.Воронков. Экология. - М. Изд-во « Агар « 1999.- 421с.
  10. Б.Небел . Наука об окружающей среде Т.1 - М. Изд-во « Мир « 1993.-420с.
  11. В.С.Джигирей. Екологія та охорона навколишнього природного середовища - К. Вид-во „ Знання” ,2000.- 204с.
  12. П.Ревелль, Ч.Ревелль. Среда нашего обитания. Книга 1. Народонаселение и пищевые ресурсы. - М. Изд-во Мир 1994. - 340с.
  13. И.А. Шилов. Экология . - М. Высшая школа , 2000.- 511с.
  14. Демографические показатели стран мира. География. ПС 2001 № 33 , с.11-12.
  15. Современная демография. Под ред. А.Я.Кваша- М.Изд. МГУ, 1995
 • 726. Історія розвитку України
  История

  З травня 1918 р. у різних районах спалахують воєнні дії, що влітку переростають у великомасштабну громадянську війну. Громадянська війна мала великі політичні, економічні, соціальні наслідки. Мали місце наступні соціально-демократичні негативні події: за роки громадянської війни різко зменшилось число міських жителів ( які становили 1913 році лише 18% населення). Більшість із 2 млн. Російських емігрантів були міщанами. В основному це були люди із заможних класів старої Росії, а також представники професій та інтелігенція-самий „європеїзований” прошарок суспільства. В 1917-1921рр. великі міста не тільки опустіли, але і зменшились за своєю соціальною структурою. Лише одна соціальна категорія дійсно збільшилась: стало більше державних службовців, оскільки основним роботодавцем була держава. До цієї категорії приєдналася „робоча інтелігенція”, багато дрібних чиновників із дореволюційних установ, а також представників колишніх правлячих класів, яким вдалось завдяки своїй освіті знайти роботу і хоча б тимчасове пристанище. Для більшовицького режиму ця категорія службовців була не надійною із-за її „непролетарського походження”. Як наслідок воно стане для цих людей причиною великих неприємностей. Ні блискучі перемоги в громадянській війні, ні героїзм її учасників не врятували Радянську Росію від загальної і найглибшої кризи, пік якого приходиться на кінець 1920 початок 1921 р. Радянська історіографія виникнення такої кризи заперечувала. Вірніше, говорилося про важке положення Радянської республіки на результаті громадянської війни, про розвал економіки, розрусі і голоді. Але одна справа важке положення, інше криза, що охопила всі сфери життя нового суспільства.

 • 727. Історія розвитку, види та функції туризму
  Медицина, физкультура, здравоохранение

   

  1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” - Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №13, с. 434-452.
  2. Александрова А.Ю. Международный туризм.- М.: Аспект - Пресс, 2001. - 467 с.
  3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. - 395с.
  4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 6-е.-СПб.: ”Издательский дом Герда”, 2004. - 320 с.
  5. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник.-Одеса: Чорноморя, 1997 - 160с.
  6. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие.- М.: Нолидж-1996 312 с.
  7. Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: книги XXI, 2003 300 с.
  8. Котлер Ф. И др. Маркетинг: гостеприимство, туризм. СПб.: ЮНИТИ, 1998 796 с.
  9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: „Альтерпрес”, 2002 436 с.
  10. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник М.: Финансы и статистика, 2002 320 с.
  11. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. М.: «Ось - 89», 1998 160 с.
  12. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник М.: Финансы и статистика, 2001 400 с.
  13. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Під заг. ред. В.К. Федорченка, Київ, ун-т туризму, економіки і права К.: Юрінком Інтер, 2002 640 с.
  14. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. Навч. посібник К.: Дніпро, 2000 -160 с.
  15. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник /Передм. В.А. Смолія К.: Вища школа, 2002 195 с.
  16. Школа І.М. та інш. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник Чернівці, 2003 596 с.
  17. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебн. пособие. М.: Издательство РДЛ, 2002 240 с.
  18. Атанасова Е. и кол. Икономика и организация на туризма Варна: Книгоиздательство «Г. Бакалов», 1987 247 с.
  19. Въведение в туризма. Под общата редакция на доц. Марин Нешков Варна: Университетско издателство. Икономически университет, 2001 350 с.
  20. Нешков М., Апостолов Н. Туристическата наука в крае на ХХ век. Икономика и развитието на обществото. Том IV Варна: Университетско издателство 2002, с. 354 360.
  21. Freyer W. Tourismus: Einfuhrung in die Fremdenverkehrsokonomie «Oldenburg Verl» Wien Munchen, 1990.
 • 728. Історія України до ХVI ст
  История

  Послаблення Галицько-Волинського князівства внаслідок феодальної роздробленості і боротьби за владу.№Причини з боку ПольщіПричини з боку Литви1Повернути свої історичні землі від Руських князів.Розвиток молодої Литовської держави за рахунок захоплень чужих територій.2Необхідність відродження економічної та політичної могутності Польщі за рахунок Г. В. земель.Процес формування феодальних відносин у Литві.3Зацікавленість польських магнатів в експансії з подальшим збагаченням.Повернення захоплених історичних земель під владу Литви.4Зацікавленість у збагаченні дрібної та середньої шляхти у збагаченні.Зацікавленість литовських князів у збагаченні за рахунок податків і посиленні своєї політичної могутності.5Зацікавленість купців у нових ринках збуту.6Зацікавленість католицьких священників та Папи у поширенні католицизму у Сх. Європу, що гарантувало великі прибутки церкві.Методи польської та литовської експансії:1Насильницькі методи.Ненасильницькі методи вторгнення.2Руйнували старі форми життя Г. В. князівства (населення в цілому): інша форма організації суспільства королівство, а за сутністю аристократична республіка; релігія католицизм; мова польська; культура польська.Укр. сприймали литовських князів як своїх та сподівались, що вони зможуть навести порядок в Г. В. князівстві.3Політика спольщення та покатоличення укр. народу, економічного пограбування, перетворення Г. В. населення в кріпаківЛитовці були на нижчому рівні розвитку ніж укр.: вони були язичниками, не мали своєї грамоти, не мали зводу законів і тому вони перейняли культуру і традиції русичів (мову, фінансову та судову системи («Руська Правда»), військову організацію дружину, форму політ. устрою князівство, релігію православя). «Нового не вводимо і старого не руйнуємо» литовці не руйнували старих форм життя русичів.4Наслідок:

 • 729. Італія у період об’єднання
  История

  Народний рух, що почався на півночі півострова, продовжувався. У квітні 1860 р. спалахнуло повстання в Палермо, на крайньому півдні Італії. Воно було швидко придушене королівськими військами, і тоді демократи-республіканці Півночі - Мадзіні і його друзі - вирішили надати південцям братську допомогу. Вони організували відправку з Генуї на Сіцілію двох пароплавів із загоном з тисячі озброєних добровольців-легіонерів, що знаходилися під командуванням Д. Гарібальді. Значну частку одягнених в червоні сорочки гарібальдійців складали ремісники і робітники, студенти і вихідці з лав дрібнобуржуазної інтелігенції. Після вдалої висадки на о. Сицилія до загону Д. Гарібальді стали масово приєднуватися селяни. Це дозволило гарібальдійцям розбити вислані назустріч королівські війська в битві при Калатафімі (15 травня). Важкі бої рогорнулися за оволодіння столицею острова - Палермо, де допомогу гарібальдійцям надали повсталі городяни. Пізніше, на початку серпня I860 р., червоносорочники висадилися в Калабрії і почали свій похід до Неаполя, що став легендарним.7 вересня Гарібальді урочисто вступив в столицю королівства Обидві Сіцілії, звідки ледве встиг боязко втекти Франциск II. "Визволителі народу зайняли ще тепле монархічне гніздо, і грубі чоботи пролетарів топтали м'які килими королівського палацу", - згадував пізніше про ці події Гарібальді.

 • 730. К пониманию Ислама
  Разное

  После обзора всех зол, причиняемых куфром, давайте рассмотрим благодеяния, приносимые Исламом. В окружающем вас мире и в вашем собственном сердце можно найти бесконечные проявления провидческой силы Божией. Само существование бесконечной огромной Вселенной, работающей с бесподобным порядком и в соответствии со строгими законами, уже является свидетельством того, что Создатель, и Правитель мира - это всемогущий, всесильный Творец, обладающий бесконечными, всеохватывающими знаниями и ресурсами и беспредельной энергией, чья мудрость является самой совершенной и кому все должны подчиняться. Повиноваться Ему - в самом естестве как человека, как каждой вещи во Вселенной. Собственно говоря, человек бессознательно повинуется Его закону изо дня в день, потому что даже смерть человеческого существа подчинена этому закону. Наделив человека способностью приобретать знания, думать и размышлять, отличать правильное от неправильного, Бог дал ему определенную свободу воли и действий, подвергнув его огромному испытанию. При этом человеку не навязывают какой-либо определенный курс, ибо из-за принуждения испытание становится бесполезным, подобно тому, как если бы на экзамене преподаватель сам продиктовал ответ на вопрос, который он же задал. Ваши достоинства могут быть должным образом оценены только в том случае, если вам разрешается отвечать на вопрос свободно в соответствии с вашим уровнем знаний и понимания. Если ваш ответ правилен, вы получаете возможность продвигаться вперед, а если ваш ответ неправилен, вы терпите неудачу, и не можете двигаться дальше. С подобной ситуацией человек сталкивается в повседневной жизни. Бог дал ему свободу воли и действий для того, чтобы он мог быть свободен в выборе Ислама или Куфра. Но вот возьмем человека, который не понимает ни своей сущности, ни сущности Вселенной. Он не признает своего Творца, не верит в Его Божественное начало и неправильно пользуется своей свободой, идя по пути непослушания и бунта против Господа. Такой человек не выдержит испытания своих знаний, интеллекта и чувства долга. Ему не удастся приблизиться к образцу, и он не заслуживает лучшей судьбы, чем та, что ведет прямой дорогой в ад. Но вот есть другой человек, который успешно проходит все испытания. Правильно пользуясь своими знаниями и интеллектом, он признает своего Творца, верит в Него и без всякого принуждения выбирает путь послушания Ему. Он безошибочно может отличить, что правильно и что ложно, и осознанно следует правильному. Он понимает свою собственную сущность и законы природы и, несмотря на предоставленную ему свободу выбора любого поведения, принимает путь послушания и преданности Создателю. Он выдерживает испытание, потому что верно применяет свой разум и другие способности. Он пользуется глазами, чтобы видеть реальность, ушами - чтобы слышать правду, разумом - чтобы иметь правильное мнение, и вкладывает свою душу и сердце, чтобы следовать праведным путем, который он выбрал. Он выбирает истину, видит реальность и охотно подчиняется своему Господу Богу. Это умный, верный, исполненный сознания долга человек, ибо он предпочел свет тьме и, увидев свет действительности, охотно и восторженно откликнулся на его призыв. Своим поведением он доказал, что он не только искатель истины, но также и ее знаток и почитатель. Поистине, он на правильном пути, и такому человеку уготован успех на этом и на том свете. Такой человек всегда выбирает праведную дорогу в каждой области знаний и действий. Человек, познавший Бога, знает начало так же, как и конец реальности. Его невозможно увести в сторону, ибо он знает направление, по которому следует идти, и конечную цель. Размышляя над тайнами Вселенной, он попытается вникнуть в тайны природы, но в отличие от неверующего философа не заблудится в лабиринте сомнений и скептицизма. Поскольку его путь освещен Божественным видением, каждый его шаг будет сделан в верном направлении. В науке он будет познавать законы природы, открывать скрытые сокровища Земли и направлять все силы своего разума на то, чтобы использовать все, что существует на земле и небе, в интересах человечества. На каждом этапе его исследований вера в Аллаха убережет его от совершения зла и разрушительного применения науки. Он никогда не будет претендовать на роль хозяина природы, хвалясь, что он ее завоеватель, приписывая себе сверхъестественные возможности и строя планы разрушения мира, завоевания власти над народами и установления своего превосходства над вся и всеми любыми средствами. Такое бунтарство и неповиновение Богу никогда не может быть принято ученым-мусульманином, только кафир становится жертвой иллюзий и, подчиняясь им, подвергает все человечество опасности тотального разрушения и уничтожения (2).

 • 731. К. Лэш \"Восстание элит и предательство демократии\"
  Культура и искусство
 • 732. Каббала - тайное учение
  Философия

  Вопросы к первому занятию

  1. Что означает слово Каббала?
  2. Что приводит человека к Каббале?
  3. Что говорят естественные науки о системе управления мирозданием?
  4. Что является материалом духовного мира?
  5. Каким образом на нас воздействует духовный мир?
  6. Почему мы предчувствуем существование скрытого от нас мира?
  7. Почему восточные методики дают человеку некоторое удовлетворение?
  8. Есть ли у человека свобода воли?
  9. От чего зависит развитие шестого органа чувств?
  10. Почему каббала называется наукой? Почему - тайной?
  11. Что означает понятие "точка в сердце"?
  12. Где мы ощущаем наше Я?
  13. Какова задача Души?
  14. Какова роль каббалистических текстов?
  15. Каким образом происходит развитие шестого чувства?
  16. Каким периодом ограничено существование мироздания?
  17. Местонахождение Нашего мира в духовной иерархии?
  18. Какова цель страданий?
  19. Какие существуют пути для реализации Цели творения?
  20. Почему каббалисты занимаются ночью?
  21. Каково назначение каббалистической музыки?
  22. Почему необходимо распространять каббалу?
  23. Можно ли заставлять заниматься каббалой?
  24. Может ли женщина заниматься Каббалой?
  25. Чему каббалист должен научиться у младенца, у вора?
  26. Чем определяется уровень развития цивилизации?
  27. Что в каббале называется "сердцем"?
  28. Откуда возникают желания?
  29. Какие желания предшествуют возникновению желания к духовному?
  30. Что такое духовное желание?
  31. Относятся ли творческие, интеллект., культурные устремления человека к духовным желаниям?
  32. Можно ли с помощью каббалы наполнить материальные желания?
  33. Чем можно наполнить желание к духовному?
  34. Какое состояние называется Концом исправления души?
  35. Когда человек начинает ощущать свою душу?
  36. Что такое Духовное пространство?
  37. Чем определяется расстояние в духовном?
  38. Посредством какого органа ощущется духовный мир?
  39. Где в теле находится душа?
  40. Кто был первым каббалистом?
  41. Каким языком пользуется наука Каббала?
  42. По какому принципу построены наши пять органов чувств?
  43. Какое отношение имеет каббала к религии?
  44. Чем определяется качество души?
  45. Что такое гематрия?
  46. Почему смерть необходима?
  47. Почему необходимо нисхождение души в тело?
  48. Что в каббале понимается под словом "наслаждение"?
  49. В какой момент человек получает максимальное наслаждение от наполнения желания?
  50. Каково количественное соотношение между духовными ступенями?
  51. Роль трапезы в группе изучающих каббалу?
  52. Средства возбуждения окружающего света?
 • 733. Казахская полутонкорунная порода овец с кроссбредной шерстью (биологические особенности, продуктивно...
  Экономика
 • 734. Казначейское дело
  Банковское дело

  ВНИМАНИЕ: из раздела следует запомнить

  1. Казначейство - это специальный государственный финансовый орган, представляющий, собой единую централизованную систему, созданную по территориальному принципу и входящую в состав Министерства финансов Российской Федерации.
  2. Процесс формирования и развития органов казначейства сталкивается с определенными трудностями, которые объясняются прежде всего перераспределением полномочий по управлению бюджетными потоками, что затрагивает интересы многих органов и структур.
  3. Систему казначейства образует вся совокупность органов казначейства. Организационная структура органов казначейства -централизованная, многоуровневая, иерархическая. Структура построения преимущественно соответствует существующему административно-территориальному делению Российской Федерации.
  4. Все органы казначейства - юридические лица, относящиеся к органам исполнительной власти. В своей деятельности они руководствуются законодательными и нормативно-правовыми документами, утвержденными Президентом РФ, Правительством РФ, Министерством финансов РФ или согласованными с ними.
  5. Основные задачи и функции органов казначейства на современном этапе развития экономических отношений в стране.
  6. Казначейские органы в соответствии с контрольно-ревизионными функциями осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль по операциям с бюджетными средствами главных распорядителей и получателей средств федерального бюджета, кредитных организаций, других участников бюджетного процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов.
 • 735. Как за 30 дней стать на путь хозяина своей жизни
  Психология

  Как научиться работать намного быстрее и с лучшим качеством. Например, делать за 3 часа больше, чем за 8. Но сначала небольшая предыстория. Около 15 лет назад, я работал как настоящий Папа Карло. Мне начинало казаться, что в сутках больше 24 часов. И дело совсем не в том, что мне хотелось столько много работать. Я работал по 9-10 часов в сутки, включая выходные. При этом даже не могу сказать, что это мне сильно помогало. Еженедельно проходило совещание сотрудников, и я сразу пытался прятаться за чужие спины. Это конечно не помогало, когда начинали обсуждать результаты работы, то на каждом совещании, без исключения, называли мою фамилию, и начинали «прорабатывать». Претензии к моей работе были как по срокам выполнения, так и по качеству. Я уже начал думать о том, что я ничего не умею и не могу в этой жизни. Немаловажно то, что в тот момент, без профильного образования, я не мог найти другую работу. Тогда я взял и купил книгу по тайм - менеджменту. В ней говорилось примерно следующее: Составьте список дел, определите, какие из них важные, а какие второстепенные, и начинайте делать дела, начиная с самого важного. А еще 20 процентов работы выдает 80 % результата. Я честно пытался следовать данному плану на протяжении двух месяцев. Но реального результата достигнуто мной не было. Дело в том, что данная методика во многом рассчитана на работников среднего и высшего звена. А я был в том время обыкновенным исполнителем. Сами подумайте, как может наемный работник, выбирать: вот это задание я буду делать, а это не буду. Долго ли он останется на работе? Конечно, некоторые задания являются более срочными, чем другие, но срочность и важность - это разные понятия. Но сказать, что со следующего дня я буду делать 20 % работы, а остальную, не буду это уже слишком. В общем, пытался я составлять ежедневно план, выделять в нем важные дела, и делать в порядке важности. Я сразу скажу это психологически очень тяжело. Если не верите, попробуйте, хотя бы неделю так работать. А самое главное, я не почувствовал особого снижения нагрузки даже через 2 месяца такой работы. Как работал рабочий день с переработками, так и продолжал работать. Как работа была с большим нервным напряжением, так и осталась. Добавилось только еще дополнительной работы - необходимости работать по ежедневнику, делая дела в порядке важности. В чем тогда смысл такого тайм - менеджмента? Тогда я стал письменно анализировать свою работу. Я завел тоненькую тетрадку, в которой записывал свои ошибки и сведения о том, как лучше нужно выполнять работу. Вот с такой маленькой тетрадки и начался мой путь к тому, что я стал работать не 9-10 часов в день, а в среднем 3-4 часа, не больше. Оказывается, что не нужно утром думать о списке дел. Нужно анализировать свою работу по соответствующей системе. Приведу элементарный пример, чтобы не углубляться в специфические вопросы. Этот пример реально был в моей жизни. Передо мной стоит следующая задача. Из Мэрии пришло письмо. Необходимо написать ответ и отнести. Вроде все просто. Начинаем делать. Пишем письмо. Подписываем у руководителя. Идем в бухгалтерию, ставим печать. Несем в Мэрию. Жаль, но сегодня в Мэрии не приемный день. Возвращаемся обратно. Второй раз несем в Мэрию, стоим в очереди, письмо не принимают, так как нет ссылки на номер письма, на которое дается ответ. Пишем письмо второй раз. Идем к руководителю, подписываем. Идем в бухгалтерию, главного бухгалтера нет на месте. Главный бухгалтер появляется, ставим печать. К сожалению, приемное время уже кончилось, ждем следующего дня. Третий раз идем в Мэрию, стоим в очереди, сдаем письмо. Через 3 недели, в приемной руководителя раздается звонок из Мэрии, хотят переговорить по данному письму. Секретарь не знает, кто писал письмо, поэтому соединяет с руководителем. Через 10 минут выясняется, что исполнитель я. Выслушиваю все, что думают о моем профессионализме. Оказывается, что необходимо донести часть реквизитов организации. Пишем письмо с реквизитами, подписываем, ставим печать. Идем в Мэрию, сдаем. Еще через неделю получаем ответ. Не удивительно, что в процессе такой работы, мне приходилось работать много, и работа была нервная. Не каждый руководитель хорошо относится, когда одно и то же задание переделывается по несколько раз. Может быть, вы мне скажете, что у нас так не работают. У нас есть установленная форма бланка письма, и мы знаем приемное время. Не забывайте, что я привел данный пример только из-за его простоты. Если у вас делаются письма на бланках организации, то это не значит, что вы работаете без ошибок и переделок. Ведь если человек письменно не анализирует свою работу, то он чаще всего не замечает свои ошибки, а если замечает, то он забывает о них через несколько месяцев или лет. В 90 % наших организаций, даже крупных, и системно выстроенных с самого начала, люди совершают массу ошибок. Может быть не таких очевидных, но он этого принципиально ничего не меняется. И дело даже не в самих ошибках, а в том, что эти ошибки постоянно или периодически повторяются. Давайте теперь посмотрим, что я пишу в свою тетрадь эффективности: - Приемное время … отдела в Мэрии, понедельник и четверг с 9 до 13, телефон ХХХ, специалист Лариса Ивановна, - Если письмо пишется в ответ на другое письмо, то необходимо указывать реквизиты первоначального письма, входящий номер и т.д., возможно прикладывать копию. - Внизу письма всегда необходимо указывать фамилию исполнителя и его телефон. - Все письма необходимо делать на бланке, в котором указывать все возможные реквизиты организации. Теперь выполнение такой задачи сводится к следующему: - Пишем письмо на бланке, подписываем у руководителя, ставим печать в бухгалтерии, указываем реквизиты письма, на которое дается ответ, указываем исполнителя, - В приемное время сдаем письмо в Мэрию, - Через неделю забираем ответ. Сколько по времени отличаются первый и второй вариант поведения? В среднем на первый вариант поведения затрачивается 4 часа, а на второй 12 часов. Вы представляете, в три раза отличаются по временным трудозатратам разные варианты поведения. И не менее важное это снижение нервной нагрузки и увеличения самоуважения. В первом варианте поведения на бесполезную работу ушло 8 часов. Огромное время. Сколько можно отдыхать! Вот где оказался кладезь снижения нагрузки! Нужно просто избегать ошибок, при выполнении работы. И второе если работа имеет несколько вариантов поведения, различающихся по трудозатратам, нужно зафиксировать, какой из вариантов наилучший, и действовать только в соответствии с ним. Каждая запись в тетради эффективности это десятки часов в год работы. Иногда очень тяжелой работы. Ведение тетради эффективности есть 20 %, которые дают 80 %. Помните об этом. Да, многие люди говорят мне, что они и так помнят свои ошибки, и их не повторяют. Поэтому нет смысла их записывать и анализировать. Я думаю, что это самое глубочайшее заблуждение. И это заблуждение мешает вам работать меньше, и с меньшей нервотрепкой. Человек помнит в лучшем случае несколько десятков своих возможных ошибок, и вариантов эффективного поведения. Еще сотни остаются неосознанными, либо забываются. Скажу вам честно, пример, который я вам привел с письмом, повторился примерно в том же варианте, где-то через 8 месяцев. Только после этого я занес его в тетрадь эффективности. Очень смешно вспоминать сейчас, как опять позвонили из Мэрии, не мне, а руководителю, только из-за того, что на письме не было телефона исполнителя. Тогда это мне не казалось смешным. Даже грубые ошибки повторяются через несколько месяцев или лет. Что говорить о мелких. Итого: Одной из главных причин того, что человек много работает, является то, что он допускает много одних и тех же ошибок. Вторая причина неэффективности работы в том, что человек иногда делает работу хорошо, но не фиксирует это лучший вариант работы. В другие разы он может сделать работу по-другому, то есть более трудозатратным способом. Когда я стал периодически заполнять свою тетрадь эффективности, то уже через 2 месяца я стал работать в среднем по 6 часов в день, а не по 9-10, и перестал выходить на работу в выходные дни. К сожалению, этот метод, в такой простой вариации, работает примерно до 20-40 записей. При большем количестве записей ведение тетради начинает надоедать, и начинает казаться, что ошибочных вариантов поведения практически нет. Это не так. Тетрадь эффективности еще поможет вам работать как минимум еще на 30 % меньше. Как это сделать в следующей части. Я не раз размышлял, не связано ли то, что большинство работников, через 2-3 года работы, останавливается на планке 6 часов в день, когда начинающим нужно 8-10 часов в день, чтобы выполнить работу. Почему не 3 часа в день, или может быть еще меньше. Мне кажется, что причина как раз в том, что за 2-3 года, человек осваивает как раз 20-40 вариантов эффективного поведения. Они могут сохраниться в его памяти. Но когда хочется работать еще меньше, то они этого уже в подавляющем большинстве уже не могут, кроме может быть отдельных людей, у которых есть природные способности к такой работе. Однако это рубеж можно перейти. Об этом в следующих частях. Я уверен, что любой человек, в течение года может так научиться работать, что он будет работать 3-4 часа в день, выполняя при этом полностью свои рабочие обязанности. У меня получилось именно так и не один раз. Я стал работать по 3-4 часа в день, при этом вышел про производительности на 2 место из 20 человек. (Этого я правда не хотел, так получилось само собой). Попробуйте применять в своей жизни тетрадь эффективности, и у вас будут такие же результаты. С уважением. Ведущий семинаров Инвестиционной школы «Реализатор», Рашид Аухатович Гайнетдинов.

 • 736. Как избавиться от наследства предков или Диван для тренировки
  Разное

  Ïîìíèòå çàäà÷êó î áàññåéíå è äâóõ òðóáàõ? ×åì áîëüøå èç áàññåéíà âûëèâàåòñÿ è ÷åì ìåíüøå íàëèâàåòñÿ, òåì ìåíüøå îñòàåòñÿ. Çàíèìàÿñü ÏÑÂ, âû ðåçêî óâåëè÷èëè ðàñõîä æèðà â îðãàíèçìå, íî äëÿ ñêîðåéøåãî äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà ëó÷øå ñîêðàòèòü åãî ïîòðåáëåíèå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàìåíèòü â ñâîåì ðàöèîíå æèðíûå ïðîäóêòû íà ïðîäóêòû ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì æèðà. Êàæäûé ëåãêî ìîæåò ýòî ñäåëàòü. Íàïðèìåð, âìåñòî ñâèíèíû, ñîäåðæàùåé îêîëî 30% æèðà, óïîòðåáëÿòü ïîñòíóþ ãîâÿäèíó, êîòîðàÿ ñîäåðæèò îêîëî 7%; âìåñòî ñâèíûõ èëè âàðåíûõ êîëáàñ, ñîñèñîê è ñàðäåëåê, ñîäåðæàùèõ 30 è áîëåå ïðîöåíòîâ æèðà, óïîòðåáëÿòü ãîâÿæüè êîëáàñû, ñîäåðæàùèå îêîëî 12%. Áåëûé õëåá, ñîäåðæàùèé äî 6% æèðà, çàìåíèòå íà îòðóáíîé, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ îêîëî 1% æèðà è òàê äàëåå. Óïîòðåáëåíèå íåêîòîðûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå çàìåíèòü òðóäíî (íàïðèìåð, ñëèâî÷íîå èëè ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî) íåîáõîäèìî ñíèçèòü. Ñëèâî÷íîå ìàñëî, êîòîðîå ñîäåðæèò îêîëî 70% ïðîöåíòîâ æèðà, íàìàçûâàéòå íà áóòåðáðîä íå ëîìòÿìè, à òîíêèì ñëîåì; ñàëàò ñ ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì åøüòå îáÿçàòåëüíî âèëêîé, à íå ëîæêîé è íèêîãäà íå äîåäàéòå èç ñàëàòíèöû ìàñëî. Ïîìíèòå, ÷òî ñîäåðæàíèå æèðà â ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå äîñòèãàåò 98%! Âîîáùå, âíèìàòåëüíåé îòíîñèòåñü ê ïðîäóêòàì, êîòîðûå óïîòðåáëÿåòå â ïèùó ýòî ëåãêî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ óïàêîâêàõ ïðîäóêòîâ óêàçàíî ñîäåðæàíèå æèðà. Çàìåíÿéòå ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå áîëüøîé ïðîöåíò æèðà, èëè ñîêðàùàéòå èõ óïîòðåáëåíèå. Íèêîãäà íå ïåðååäàéòå è íå íàåäàéòåñü íà íî÷ü. Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ñûòû, à â òàðåëêå åùå åñòü åäà, ëó÷øå åå áåçæàëîñòíî âûáðîñèòü. Òåì ñàìûì âû îêàæåòå áîëüøóþ óñëóãó ñâîåìó çäîðîâüþ.

 • 737. Как избегать ссор
  Психология

  Чтобы избегать споров, мы должны помнить, что наши партнеры не приемлют не столько то, что мы говорим, сколько, как мы говорим. Для завязывания спора нужны два человека, но для его прекращения вполне достаточно одного. Лучший способ остановить спор это пресечь его в зародыше. Возьмите на себя ответственность за то, чтобы определить момент, когда несогласие перерастает в спор. Тогда прервите разговор и попросите для себя тайм-аут. Поразмыслите над тем, правильный ли избрали подход к партнеру. Постарайтесь понять, что вы не даете ему того, в чем он нуждается. Потом, через некоторое время, вернитесь к нему и продолжите разговор, но в сердечном и уважительном тоне. Тайм-ауты позволяют нам остыть, залечить раны и сосредоточиться на самом себе, прежде чем предпринять новую попытку общения.

 • 738. Как отследить задержки в работе ЭД-системы
  Юриспруденция, право, государство
 • 739. Как познать основы физической географии?
  Педагогика

  Особенностью подхода к изучению всех разделов курса считаю "я" ученика сделать участником действительных, воображаемых, теоретических, абстрактных процессов и явлений и помочь ему делать умозаключения. При изучении темы "План местности", используя аппарат учебника и опорной схемы даю понятие "План местности" на примере материка Африки. Одновременно в рабочей тетради учащиеся вычерчивают рамку плана местности, подписывают печатными буквами в легенде "План местности", "Условные знаки". Затем создаю ситуацию, напоминающую действительность за окном школы. На стене кабинета прикрепляю рисунки четырех объектов в четырех направлениях на эти объекты за стенами школы (дерево, дом, котельная, водоем) и подписываю на рисунках расстояние до них. Провожу беседу, как можно определить расстояние до объекта. Работаю с условными знаками в атласе и блоком 6 в опорной схеме. Предлагаю придумать свои условные знаки, например, бензоколонки по направлению 15, скопление камней по направлению 16. Затем условные знаки рисунков заносим в легенду создаваемого учениками плана местности.

 • 740. Как поссорились родитель с учителем
  Педагогика

  К сожалению, стадия эта бесплодна и ещё пуще разжигает вражду. Дело в том, что если информация слишком тяжелая и травмирующая, у нас автоматически срабатывают психологические защиты, не допускающие её в сознание. Это выражается во вдруг развившейся забывчивости, сонливости, чувствительности к недостаткам других, но глухоте и слепоте к своим собственным. Следовательно, чем больше спорщики психологически атакуют друг друга, тем сильнее они сами пугаются и стремятся внешне и внутренне отрешиться от объективных событий и фактов. Психологически «сильная» сторона приводит веские доводы и доказательства своей правоты. «Слабая» же замыкается и уходит в себя. Растрачивая силы и время, люди пытаются выиграть спор. Но, как показывает жизнь, в этих схватках нет победителей и побеждённых. В случае неспособности конфликтующих договориться все они, включая детей, родственников и коллег-педагогов оказываются пострадавшими.