Методическое пособие

 • 501. Естественное вскармливание детей первого года жизни
  Разное

  вскармливание его грудным молоком. Естественное вскармливание -

 • 502. Естествознание
  Философия

  (Конспект лекций для факультетов экономической ориентации)

 • 503. Естествознание как наука
  Биология

  10)Этапы развития электронно-вычислительной техники. 1-е поколение ламповые вычислительные машины. Второе поколение полупроводниковые ЭВМ. В середине 60х годов появились интегральные схемы. На них основано третье поколение ЭВМ. В начале 80х годов стали выпускать микросхемы, содержащие до 100 тыс. элементов в кубическом сантиметре. Сейчас выпускают большие и сверхбольшие интегральные микросхемы (более млн. элементов). Один из путей развития электроники создание микросхем на основе белковых структур.

 • 504. Ефективне керівництво Школою сприяння здоров’ю (методичні рекомендації)
  Педагогика

  № з/пФункціональні умінняОцінка необхідності формування функціональних умінь у школіНеобхідно в першу чергуНе обовязковоЯкщо будуть створені умови

  1. Оцінювати стан свого здоровя і регулювати свою поведінку в стресових ситуаціях (екзамен, перевірка тощо)
  2. Адекватно реагувати на власні емоції і емоції оточуючих
  3. Турбуватися про своє здоровя, регулювати своє фізичне здоровя
  4. Адекватно сприймати зміни в своєму організмі, що повязані з ростом і розвитком
  5. Діяти в ситуації загрози особистої безпеки
  6. Діяти в ситуації психічної небезпеки
  7. Надавати першу допомогу при переломах, памороченнях тощо
  8. Грамотно звернутися по екстрену допомогу до спеціалізованих служб
  9. Планувати свою освітню діяльність
  10. Грамотно знаходити, сприймати і відбирати необхідну інформацію з різних джерел
  11. Працювати з ПК (користуватися електронною поштою, мережею Інтернет)
  12. Співпрацювати із учасниками навчального процесу
  13. Спілкуватись іншою мовою (не рідною)
  14. Визначати критерії для оцінювання досягнутих результатів, в т.ч освіті
  15. Презентувати результати своєї освітньої діяльності
  16. Самостійно вести ділове спілкування (усно чи письмово) в різних життєвих ситуаціях
  17. Грамотно відстоювати свої права і інтереси
  18. Орієнтуватися в районі проживання
  19. Орієнтуватися на незнайомій місцевості
  20. Обирати якісні продукти для споживання
  21. Орієнтуватись в світі професій та своїх професійних можливостях
  22. Мати свою громадянську позицію з питань тероризму
  23. Мати свою громадянську позицію з питань екологічних проблем
  24. Мати свою громадянську позицію з питань розповсюдження наркотичної залежності
  25. Ефективно і безпечно використовувати навчальне обладнання
  26. Ефективно й безпечно використовувати домашні побутові прилади
  27. Ефективно й безпечно використовувати засоби звязку
  28. Ефективно й безпечно користуватися громадським транспортом
  29. Застосовувати, за необхідністю, домашні інструменти(молоток тощо)
  30. Користуватися текстами технічних інструкцій
  31. Самостійно вибирати музей, театр тощо
  32. Користуватися алфавітним каталогом під час відвідування бібліотеки
  33. Орієнтуватися в репертуарі культурних закладів
  34. Орієнтуватись в джерелах інформації про мистецтво
  35. Написати рецензію або коротенький відгук
  36. Орієнтуватися в видатних творах вітчизняної та зарубіжної літератури
  37. Орієнтуватися в видатних творах вітчизняної та зарубіжної музики
  38. Доглядати за тваринами
  39. Доглядати за рослинами й використовувати її корисні властивості
  40. Давати пояснення природним явищам
  41. Передбачати наслідки й адекватно діяти при різких змінах погодних умов
  42. Передбачати небезпечні наслідки бурі
  43. Передбачати небезпечні наслідки повені
  44. Передбачати небезпечні наслідки лісової пожежі
  45. Діяти у відповідності до екологічних норм поведінки
  46. За результатами анкетування створюється творча група, яка починає працювати над розробкою концепції програми розвитку освітнього закладу. Концепція програми 1.Концепція програми повинна розкривати, в яких нормативних документах чи наукових роботах відмічається значимість питання збереження здоровя та питання, що поставлені як мета розвитку закладу. На сьогодні діють величезна кількість нормативних документів, в яких закладено основні вимоги до збереження самого цінного, що є в людини здоровя. Наприклад:
  47. Програма „Фізичне виховання - здоровя нації”;
  48. Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 р. (Постанова КМУ від 28.03.2002р.№378);
  49. Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки;
  50. Програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (Постанова КМУ від 15.09.2000р. №1679);
  51. Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки;
  52. Міжгалузева комплексна програма „Здоровя нації на 2002 2011 роки”;
  53. Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз серед дітей та підлітків (Указ Президента України від 20.08.2000 р. №643/2001);
  54. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року;
  55. Концепція Державної програми „Репродуктивне здоровя нації” на 2006-2015 р.;
  56. Програма імунопрофілактики населення області на 2003-2006 роки;
  57. Програма розвитку футболу на 2003-2008 роки;
  58. Обласна Програма мережі шкіл сприяння здоровю „Здорове майбутнє Харківщини” на 2004-2010 роки;
  59. Постанова Верховної Ради про посилення боротьби з наркоманією в Україні;
  60. Регіональні заходи щодо заохочування народжуваності на 2006-2007 р.;
  61. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя (Наказ МОНУ від 21 липня 2004 р.).
  62. 2. Концепція повинна розкривати теоретичні положення, що мають найбільш важливе значення для визначення шляхів реалізації поставленої мети. А саме, методологічні засади, підходи, критерії оцінки здоровя педагогічними працівниками, фактори, що впливають на формування складових здоровя. Наприклад. Методологічним підґрунтям Концепції є діяльнісний і системний підходи до формування здорового способу життя. Діяльнісний підхід вимагає культивування дієвої позиції особистості з метою власного становлення й розвитку її морального і духовного самовдосконалення. Системний підхід передбачає цілісність у практичній діяльності, що спрямована на комплексну реалізацію здорового способу життя. Базовими принципами формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є: Принцип гуманізму визначається в гуманному відношення до дитини, з урахування вікових та індивідуальних особливостей. Принцип науковості і доступності знань визначається в адаптації інформації , що надходить до дітей, відповідно їх вікових особливостей. Принцип неперервності та практичної цілеспрямованості передбачає охоплення всіх сфер життя молоді, реалізується в усіх соціальних інститутах. Принцип інтегративності передбачає синтез теоретичних, емпіричних і практичних знань у цілісній картині про здоровий спосіб життя. Принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, оновлення, удосконалення знань про здоровий спосіб життя. Принцип системності і наскрізності означає, що процес формування здоровя людини, природніх і соціальних умов його збереження і зміцнення організується як системний педагогічний процес, у логічному звязку всіх його етапів Принцип превентивності означає, що виховні впливи закладу освіти, на основі врахування інтересів особистості та суспільства, спрямовуються на профілактику негативних проявів серед учнівської молоді, вироблення неприйняття негативних впливів до соціального оточення. Принцип плюралізму уможливлює варіативність авторських проектів, планів відповідно до вимог навчального закладу. Принцип цілеспрямованості стверджує на досягнення основної мети.
  Гармонізація родинного та суспільного виховання активне залучення батьків до виховання здорової особистості, надання психологічних консультацій (за потребою).

 • 505. Женщина лидер и руководитель
  Психология

   

  1. Алифанов С.А. Основные направления анализа лидерства // Вопр, психол. 1991. № 3. С. 90-98.
  2. Апачев Е.С., Булатов И.А., Кулемина Е.Н. Выбор оптимального метода передачи учебно-методической информации студентам заочной формы обучения. Фундаментальные основы создания наукоемких и высоко - технологических приборов // Тез. докл. науч.- тех. конф. 20-22 мая 1997 г. - М., 1997 С. 12-13
  3. Бабаева Л.В., Чирикова А.Е. Женщины в бизнесе // Социол.исслед. 1997. №3 С.76-77.
  4. Бендас Т.В. Психология лидерства: гендерный и этнический аспекты. / Автореферат дисс. На соиск. Учен степени Доктора психологических наук. - С-Пб, 2002.
  5. Бендас Т.В. Психология лидерства: гендерный и этнический аспекты. / Автореферат дисс. На соиск. Учен степени Доктора психологических наук. - С-Пб, 2002
  6. Бродовская Н., Реан А. Педагогика. Учебник для ВУЗов. - С-Пб.: Питер, 2008
  7. Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2005.
  8. Карандашев В.Н. Преподавание психологии: опыт международного исследования и перспективные проекты сотрудничества// Психологический журнал. 2001. - №2. С. 86-90.
  9. Кузнецова Е.Г. Проектирование и реализация заданно-модульной технологии в системе заочного обучения студентов ССУЗ./ Дисс. Канд на соиск. степени канд педагогических наук. - Казань, 1999.
  10. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 128 с.
  11. Попова Л. В. Лидерский потенциал женщин в информационном обществе //Материалы второй международной междисциплинарной научно-практической конференции. Минск, 2001.
  12. Рощинская О. Феноменология женского лидерства //Материалы второй международной междисциплинарной научно-практической конференции. Минск, 1999.
  13. Самарцева О. К., Фомина Т. А. Мужчина и женщина: менеджмент сферы бизнеса //Социологические исследования. № 11, 2000.
  14. Самарцева О. Фомина Т. Особенности женского менеджмента. // Российское предпринимательство: стратегия, власть, менеджмент. М.:ИСИ РАН. 2000.
  15. Сафонова Ж. В. Социально-психологические особенности женщин, успешных в карьере. Автореф. дис. канд. псих. наук. СПб, 1999.
  16. Сергиенко Е.Б. Моделирование процесса дистанционного обучения студентов // Молодой ученый. - 2009. - № 2.
  17. Шувалова Е.В. Активные методы обучения и качество учебного процесса студентов психологов. - Воронеж: Научная книга, 2006
  18. Чирикова А.Е. Женщина во главе фирмы. М. Институт Социологии РАН. 1998
  19. Чирикова А. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских компаний //Социологические исследования. № 1, 2003.
 • 506. Жертвоприношение преступности
  Юриспруденция, право, государство

  Индивидуальная виктимность, следовательно, складывается из личностного и ситуационного компонентов, причем их качественные характеристики находятся в системной взаимозависимости. Личностный компонент индивидуальной виктимности это способность стать жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных качеств. Эта способность может определяться различными по своей природе качествами личности, как связанными с нею непосредственно, так и опосредованно через ситуацию. Так, пол, возраст, наличие имущества, другие качества потенциальной жертвы выступают как необходимое условие совершения того или иного преступления. Например, жертвой изнасилования или насильственного лесбиянства может быть только женщина, развратных действий лицо, не достигшее 14-летнего возраста, мужеложства только мужчина, жертвой кражи, грабежа, разбоя и т. д. только лицо, имеющее имущество и пр. Без виктимной способности (годности) нет виктимности как таковой. Например, человек, не имеющий собственности, в данных конкретных условиях не способен стать жертвой кражи. Но такая неспособность относительна, она может проявиться только избирательно, поскольку не существует людей, которые не способны стать жертвами преступлений против жизни и здоровья, половых преступлений, которым не может быть причинен моральный вред и т. д. Иначе говоря, нет людей потенциально невиктимных, но для одних опасность реализации потенциальной виктимности выше, чем для других, одни обладают повышенной, а другие усредненной, “нормальной” потенциальной виктимностью, зависящей как от сугубо индивидуальных личностных качеств, так и от ситуативных факторов. Есть определенная часть людей, обладающих низкой, “минимизированной” виктимностью. Предрасположенности и свойства, определяющие содержание виктимности, как объективно присущего физическому лицу качества, вместе с тем делают его повышенно уязвимым при определенных обстоятельствах от всех или от некоторых преступлений. Повышенная степень уязвимости за счет личностного компонента виктимности вытекает из наличия соответствующих виктим-ных предрасположений, т. е. психологических, биофизических, социальных качеств, повышающих степень уязвимости индивида и проявляющихся в большей мере активно. Пол и возраст значимо проявляются не только как условия виктимной годности, но и как факторы повышенной виктимности, обусловленной особенностями психологического плана потенциальных и реальных жертв. Так, доля мужчин среди жертв криминальных нападений составляет от 62 до 70 %, женщин 30 %. Напротив, среди жертв 108 преступников, проходивших по многоэпизодным уголовным делам об убийствах по сексуальным мотивам, женщин почти в 10 раз больше, чем мужчин. При этом мужчин всего 8,5 %, из которых 86 % малолетние и несовершеннолетние, а остальные это взрослые гомосексуалисты. Среди женщин (91,5 %) картина совершенно иная: доля детей и несовершеннолетних составляет 21,6 %, тогда как взрослых женщин 63 %, в т. ч. 8,7 % женщины пожилого возраста. Возраст жертв варьируется и в зависимости от вида преступлений: наиболее виктимны от краж со взломом лица от 60 лет и старше, жертвы грабежей и разбоев в большинстве женщины от 21года до 30 лет (до 21 года и после 40 лет виктимизация сравнительно невелика). Наоборот, жертвы сексуального принуждения лица в возрасте от 21 года до 30 лет. Повышенная виктимность несовершеннолетних определяется психофизическими особенностями детского и подросткового возрастов физической слабостью, любопытством, жаждой приключений, доверчивостью, внушаемостью, неумением приспосабливаться к условиям, в которых возникает необходимость находиться, беспомощностью в конфликтных жизненных ситуациях, но не только: виктимозначимо здесь проявляются их социальные роли, положение в системе социальных отношений, а также положение, которое они занимают в семье. Они становятся жертвами таких преступлений, как детоубийство, истязание, убийство в целях устранения препятствий для вступления в брак, завладения наследством, избавления от обязанности платить алименты. Важнейшим проявлением повышенной виктимности несовершеннолетних является также негативное воздействие взрослых на их психику, приводящее к нравственным уродствам, проявление которых может оказаться и криминальным, и виктимным. Известно, что насилие в отношении детей трансформируется в насилие среди несовершеннолетних и молодежи и по мере взросления последних уносится ими в криминальное будущее. Другими словами, несовершеннолетний становится жертвой негативного воздействия, ибо приобретает антиобщественную установку личности, а далее, в зависимости от развития событий, иногда случайного, реализуя эту установку, может стать и потерпевшим, и преступником. Особенности психофизического порядка определяют повышенную виктимность лиц пожилого и преклонного возраста. Прежде всего, здесь виктимологически проявляется физическая слабость, особенно у женщин. Возможно и такое стечение обстоятельств, при котором самые ценные качества человека делают его наиболее доступной преступнику жертвой, если реализуются в попытках пресечения или предотвращения преступлений. Нравственно-психологическая характеристика имеет значение, в первую очередь, применительно к тем категориям преступлений, в которых указанные черты личности потерпевших ложатся в основу способа и формы совершения преступления или выступают в виде повода преступления. В этом отношении наиболее показательно состояние опьянения. (Конечно, разница между алкоголиком и человеком, редко употребляющим спиртные напитки, существует, но для ситуации, в которой человек активно или пассивно ведет себя именно в силу состояния опьянения, это не имеет значения). Привычка к спиртному, к наркотикам черты личностного облика явно виктимного плана. Взять хотя бы столь характерное в этом плане преступление, как “обирание” пьяных или множество убийств и случаев причинения тяжкого вреда агрессивным потерпевшим. Очевидно, помимо нравственно-психологических особенностей потерпевших, следует учитывать и различные отклонения от нормального умственного развития; также сказываются и определенные болезненные возрастные изменения. Так, преступником могут быть использованы слабая память, снижение половой потенции и др. “Подходы” к потерпевшему преступник находит, ориентируясь на чувство одиночества, например, овдовевшей женщины; возможны и иные варианты, когда действует преступница в расчете на одинокого пожилого мужчину. В механизме преступления проявляются самые различные нравственно-психологические особенности жертвы и отрицательные (половая распущенность, склонность к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ, жадность, деспотизм, агрессивность, грубость, трусость, жестокость, мнительность, пассивность, некритичность, моральная неустойчивость, физическая слабость и др.) и положительные (доверчивость, доброта, рассудительность, тактичность, вежливость, решительность, храбрость, хорошая физическая подготовка). Все эти качества проявляются в поведении и при определенных обстоятельствах могут способствовать или препятствовать (в этом случае они становятся факторами минимизации виктимности) совершению преступления. Личностные качества проявляются неоднозначно. Поэтому нельзя исходить из того, что объективно негативное качество всегда негативно проявится и в криминологическом механизме. Так, трусость (качество, несомненно, отрицательное) может реализоваться в уклонении лица от вмешательства в рискованную ситуацию, а это снимает возможность причинения ему ущерба. С другой стороны, в подобной ситуации окажется повышенно виктимным лицо, пытающееся противостоять преступнику. Повышенная виктимность зависит также и от ролевого статуса потенциальных жертв. Лица, занимающие определенные должности или занимающиеся определенного рода общественной деятельностью, именно в силу специфики своей работы чаще, чем другие, оказываются потерпевшими от преступления. Так, работники милиции, народные дружинники, сторожа, кассиры, инкассаторы, военнослужащие при исполнении обязанностей по караульной службе или патрулированию, т. е. лица, обязанные противодействовать преступнику, рискуют при этом здоровьем и даже жизнью; участники предпринимательской деятельности привлекают внимание преступников как владельцы собственности, соперники в конкурентной борьбе, источники криминальных поборов и др.

 • 507. Жизнь Будды (Buddhacarita)
  Литература

  У царя Шуддходаны из рода шакьев, живущего в городе Капилавасту в предгорье Гималаев, рождается сын Сиддхартха. Рождение его необыкновенно: дабы не доставлять мучения своей матери Майе, он появляется из ее правого бока, и тело его украшено счастливыми знаками, по которым мудрецы предсказывают, что он станет спасителем мира и учредителем нового закона жизни и смерти. Безмятежно, в ничем не омраченном благополучии, протекают в царском дворце детство и юность Сиддхартхи. В положенное время он женится на красавице Яшодхаре, от которой имеет любимого сына Рахулу. Но однажды Сиддхартха выезжает из дворца на колеснице и встречает сначала дряхлого старика, затем раздутого от водянки больного и, наконец, мертвеца, которого несут на кладбище. Зрелище смерти и страданий переворачивает все мировосприятие царевича. Окружающая его красота кажется ему безобразием, власть, сила, богатство представляются тленом. Он задумывается над смыслом жизни, и поиск конечной истины существования становится его единственной целью. Сиддхартха покидает Капилавасту и отправляется в долгое странствование. Он встречается с брахманами, излагающими ему свою веру и учения; шесть лет проводит в лесу с подвижниками, изнуряющими себя аскезой; царь Магадхи Бимбисара предлагает ему свое царство, чтобы он смог воплотить на земле идеал справедливости, но ни традиционные мудрствования, ни умерщвление плоти, ни безграничная власть не кажутся ему способными разрешить загадку бессмысленности жизни. В окрестностях города Гайя под деревом Бодхи Сиддхартха погружается в глубокое размышление. Демон-искуситель Мара безуспешно пытается смутить его плотскими искушениями, воинство Мары швыряет в него камни, копья, дротики, стрелы, но Сиддхартха даже не замечает их, оставаясь недвижным и бесстрастным в своем созерцании. И здесь, под деревом Бодхи, на него нисходит просветление: из Бодхисаттвы, человека, которому суждено быть Буддой, он становится таковым Буддой, или Пробужденным, Просветленным.

 • 508. Жилищное право
  Юриспруденция, право, государство
 • 509. Жилой дом малой и средней этажности из мелкоразмерных элементов
  Строительство
 • 510. ЖК мониторы
  Компьютеры, программирование

  В присутствии электрического поля поворота вектора поляризации происходит на меньший угол, тем самым второй поляризатор становится только частично прозрачным для излучения. Если разность потенциалов будет такой, что поворота плоскости поляризации в жидких кристаллах не произойдет совсем, то световой луч будет полностью поглощен вторым поляризатором, и экран при освещении сзади будет спереди казаться черным (лучи подсветки поглощаются в экране полностью) [см. рис 2.4б]. Если расположить большое число электродов, которые создают разные электрические поля в отдельных местах экрана (ячейки), то появится возможность при правильном управлении потенциалами этих электродов отображать на экране буквы и другие элементы изображения. Электроды помещаются в прозрачный пластик и могут иметь любую форму. Технологические новшества позволили ограничить их размеры величиной маленькой точки, соответственно на одной и той же площади экрана можно расположить большее число электродов, что увеличивает разрешение LCD монитора, и позволяет нам отображать даже сложные изображения в цвете. Для вывода цветного изображения необходима подсветка монитора сзади, таким образом, чтобы свет исходил из задней части LCD дисплея. Это необходимо для того, чтобы можно было наблюдать изображение с хорошим качеством, даже если окружающая среда не является светлой. Цвет получается в результате использования трех фильтров, которые выделяют из излучения источника белого света три основные компоненты. Комбинируя три основные цвета для каждой точки или пикселя экрана, появляется возможность воспроизвести любой цвет.

 • 511. За что мы боремся? Галактический союз
  Юриспруденция, право, государство

  В Четырнадцати пунктах мирного урегулирования, выставленных президентом Вудро Вильсоном после Первой мировой войны, курдскому народу была обещана собственная родина. Тем не менее, примерно 25 миллионов курдов все еще подвергаются угнетению на земле своих предков, разделенной между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. В Ираке десятки тысяч курдов с большим риском живут на территории, опустошенной после Ирано-Иракской войны. В Турции отвергаются их наиболее фундаментальные права говорить на родном языке и создавать культурные общества. Тем не менее, культурные связи между курдами Турции и смежных государств очень сильны и способствуют их выживанию. Основные права человека отвергаются применительно к 15 миллионам турецких курдов. Тех, кто выступают за свободу, заключают в тюрьму, пытают и убивают. Тех, кого подозревают в «подрывной деятельности» пытают, не допуская к ним адвокатов. Им не предоставляют медицинской помощи. В регионе было много боев, и множество жертв среди курдов. Те, кто поддерживает борьбу курдов, немедленно убиваются. Во время Войны в Заливе, президент Джордж Х.Буш призвал иракских курдов восстать против Саддама Хусейна. Когда они восстали, надеясь на независимость, администрация Буша отказалась от них, и они были разгромлены. Курды имеют своеобразные этнические особенности, свой язык и культуру. Основываясь на простом принципе национального самоопределения, курды заслуживают собственного этнического государства. Курдская государственность также могла бы стабилизировать ситуацию в этом бурном регионе, смягчив напряженность в странах, которые теперь имеют курдское население. По всем этим причинам, курды заслуживают, чтобы иметь независимость. До тех пор, пока 25 миллионов курдов не свободны их притеснение будет источником нестабильности, войн и кровопролития на Ближнем Востоке.

 • 512. Заболевания желудочно-кишечного тракта и желчно-выводящих путей
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Цирроз накопления (гемохроматоз) - пигментный цирроз, бронзовый диабет, связан с дефицитом фермента, осуществляющего связь железа с белком и, тем самым, регулирующего его всасывание. При этом дефекте железо усиленно всасывается в кишечнике и, недостаточно связываясь с белком, начинает усиленно откладываться в печени, коже, поджелудочной железе, миокарде, иногда в надпочечниках. В печени железо накапливается в клетках РЭС - наблюдается большая мелкоузловатая печень. Часто нарушается инактивация половых гормонов. Доминируют признаки портальной гипертензии. Кожа имеет серо-грязную пигментацию, то же на - слизистых, кожа становится особенно темной, если железо откладывается в надпочечниках - симптом надпочечниковой недостаточности. При поражении поджелудочной железы - синдром сахарного диабета. При миокардипатиях тяжелые необратимые нарушения ритма. Для диагностики определяют уровень железа в крови, делают пункциональную биопсию печени.

  1. Болезнь Вильсона-Коновалова - другой цирроз накопления (гепатолентикулярная дегенерация). В основе заболевания лежит нарушение обмена меди, связанное с врожденным дефектом. Нормальная концентрация в плазме крови составляет 100-120 мкг%, причем 93% этого количества находится в виде церулоплазмина и только 7% связано с сывороточными альбуминами. Медь в церулоплазмине связана прочно. Этот процесс осуществляется в печени. Церулоплазмин является альфа-2 глобулином, и каждая его молекула содержит 8 атомов меди. Радиоизотопными методами установлено, что при гепатолентикулярной недостаточности нарушение связано с генетическим дефектом синтеза церулоплазмина, из-за чего содержание его резко снижено. При этом медь не может быть стабильно связана и откладывается в тканях. В некоторых случаях содержание церулоплазмина остается нормальным, но меняется его структура (изменяется отношение фракций). Особенно тропна медь при синдроме Вильсона-Коновалова к печени, ядрам мозга, почкам, эндокринным железам, роговице. При этом медь начинает действовать как токсический агент, вызывая типичные дегенеративные изменения в этих органах.
 • 513. Заболевания периферической нервной системы
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  IХ.ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

  1. Какие отделы нервной системы относятся к периферической нервной системе.
  2. Как происходит формирование периферического нерва.
  3. Строение нервного волокна.
  4. Строение периферического нерва (поперечный срез).
  5. Что лежит в основе аксонной дегенерации (аксонопатия).
  6. Что означает сегментарная демиелинизация (миелинопатия).
  7. Корешковый синдром (клиника).
  8. Поражение периферического нерва (мононевритический синдром).
  9. Множественное поражение периферических нервов (полиневритический синдром) клиника.
  10. Классификация заболеваний периферической нервной системы по топографо-анатомическому принципу.
  11. Классификация заболеваний периферической нервной системы по этиологии.
  12. Классификация заболеваний периферической нервной системы по патогенезу и патоморфологии.
  13. Определение невралгий, невритов, полиневропатий.
  14. Классификация полиневритов, полиневропатий.
  15. Клинические особенности первичного инфекционно-аллергического полирадикулоневрита, форма Гийена-Барре.
  16. Клинические особенности первичного инфекционно-аллергического полирадикулоневрита, форма Маргулиса.
  17. Клинические особенности дифтерийного полирадилоневрита.
  18. Клинические особенности гриппозного полиневрита.
  19. Клинические особенности ботулинистической полиневропатии.
  20. Клинические особенности полиневритов при узелковом периартериите.
  21. Клинические особенности полиневритов при системной красной волчанке.
  22. Клинические особенности полиневропатии при сахарном диабете.
  23. Патогенез туннельных синдромов.
  24. Синдром запястного канала.
  25. Синдром тарзального канала.
  26. Клиническая картина ретробульбарного неврита зрительного нерва.
  27. Этиологические факторы вызывающие поражение глазодвигательных нервов.
  28. Классификация невралгий тройничного нерва.
  29. Этиология невралгии тройничного нерва.
  30. Назовите основные клинические особенности невралгии тройничного нерва.
  31. Перечислите основные синдромы симптоматической невралгии тройничного нерва.
  32. Назовите основные этиологические факторы невритов и невропатий лицевого нерва.
  33. Перечислите клинические симптомы периферического паралича мимических мышц.
  34. Современное представление о патогенезе невропатий лицевого нерва.
  35. Клинические симптомы периферического кохлео-вестибулярного синдрома.
  36. Назовите ведущие клинические симптомы языкоглоточной невралгии.
  37. Основные клинические симптомы невралгии барабанного нерва.
  38. Перечислите основные виды подъязычных невропатий в зависимости от уровня поражения.
  39. Назовите основные клинические симптомы невралгии гортанного нерва.
  40. Назовите этиологию опоясывающего лишая.
  41. Перечислите основные симптомы острого периода Herpes Zoster.
  42. Классификация травматических поражений периферических нервов.
  43. Общая симптоматология травматического поражения периферических нервов.
  44. Назовите клинические симптомы верхнего паралича Дюшенна-Эрба.
  45. Назовите основные симптомы нижнего паралича Дежерин-Клюмпке.
  46. Назовите клинические особенности синдрома поражения лучевого нерва.
  47. Назовите клинические особенности поражения локтевого нерва.
  48. Назовите клинические особенности синдрома поражения срединного нерва.
  49. Назовите клинические особенности синдрома поражения малоберцового нерва.
  50. Назовите клинические особенности поражения большеберцового нерва.
  51. Назовите клинические особенности синдрома поражения седалищного нерва.
  52. Назовите принципы лечения полирадикулоневропатий.
  53. Перечислите физиотерапевтические методы лечения полирадикулоневропатий.
  54. Медикаментозные средства недифференцированного лечения полирадикулоневропатий.
  55. Медикаментозные средства дифференцированного лечения полирадикулоневропатий.
  56. Перечислите медикаментозные средства лечения нейропатий лицевого нерва в остром периоде.
  57. Назовите физиотерапевтические методы лечения нейропатии лицевого нерва и сроки их назначения.
  58. Медикаментозная терапия невралгии тройничного нерва.
  59. Принципы лечения невралгии тройничного нерва.
  60. анатомия позвоночно-двигательного сегмента.
  61. Перечислите этиологические факторы дистрофических изменений позвоночника.
  62. Назовите основные дистрофические поражения позвоночника.
  63. Назовите основные патогенетические варианты вертеброгенных синдромов.
  64. Назовите основные шейные вертеброгенные синдромы (рефлекторные).
  65. Основные клинические симптомы компрессии корешка СVII.
  66. Основные клинические симптомы компрессии корешка СVI.
  67. Назовите основные поясничные вертеброгенные синдромы (рефлекторные).
  68. Назовите основные клинические симптомы компрессии корешка LV.
  69. Назовите основные клинические симптомы компрессии корешка SI.
  70. Перечислите клинические особенности остеохондроза у детей.
  71. Основные принципы терапии вертеброгенных заболеваний нервной системы.
  72. Назовите абсолютные показания к хирургическому лечению остеохондроза.
  73. Назовите относительные показания к хирургическому лечению остеохондроза.
  74. Перечислите методы недифференцированной терапии остеохондроза.
  75. Перечислите методы дифференцированной терапии остеохондроза.
  76. Назовите физиотерапевтические методы лечения остехондроза.
  77. Изложите классификацию неврологических осложнений остеохондроза позвоночника.
 • 514. Загадка страха. На чем основан страх и как с ним быть
  Психология

  Нередко это презрение к себе бывает безотчетным; подспудно бередя и подтачивая душу, оно приводит к той общей недооценке собственных способностей, собственной выносливости, т. е. собственной ценности, а в итоге порождает растущий страх перед жизнью, который вскоре заполоняет все вокруг. «Так может развиться невроз, (но) с той же вероятностью и новое мужество, истинное возмущение, большее уважение к себе, ибо потом человек станет действовать верно» (Маслоу). Отсюда видно: страх и это, пожалуй, самый важный момент для осмысления его сущности и значения имеет некое отношение к утрате связи с направляющей силой, идущей из глубинных недр человеческой души, к отрыву от того, что можно назвать судьбоносной мудростью, которая живет в каждом из нас и требует, чтобы ее заметили. Но в этом болезненном отрыве от своего высшего «Я», которое видится детям в образе ангела-хранителя, заложен и шанс вспомнить то самое заветное, что, по мнению Маслоу, действует в индивидуальной совести. И, возможно, как раз для человека, которому, по словам Михаэлы Глёклер, приходится идти через страхи и неурядицы, «сам факт, что, пройдя… через столько сложностей, он не потерял себя», станет утешением и поддержкой, «свидетельством, что духовная сущность человека по природе своей не зависит от превратностей земной жизни, а попадает в них, скорее, затем, чтобы узнать себя и мир»10. Так мы можем сделать первые шаги к формированию некоего чувства родины, приучая себя к мысли о возможности существования жизненного «призвания», жизненной концепции: «укромного» уголка в собственной душе, куда можно адресовать вопросы о смысле жизни и о будущем не в абстрактно-философском, а в сугубо личном плане. Это высшее одиночество диалога с самим собой в поисках центрального волевого импульса, который пробивается сквозь любые преграды и, когда они кажутся непреодолимыми, всплывает в сознании как «страх потерять себя», формирует новую веру в себя, быть может более скромную и спокойную, чем прежде, до испытания страхом, хотя человек и знал тогда, как зыбка почва у него под ногами. Вновь повернуться к «ангелу», или к «высшему „Я“», вновь спросить себя: «Откуда я пришел? Что будет после смерти? Зачем я здесь?» значит вообще признать возможность ответа на подобные вопросы, возможность существования «жизненных испытаний, ниспосланных свыше», и всерьез взяться за поиски. В противном случае опять-таки срабатывает механизм защиты от страха, и человек ищет убежища в религиозных или мистических идеях, к которым он склоняется всякий раз, когда чувствует неуверенность и потребность в защите.

 • 515. Загальні уявлення про індуктивні фільтри
  Компьютеры, программирование

  Якщо зрівняти цю характеристику смугового фільтра, то можна побачити, загороджувальний фільтр має характеристику затухання обернену до характеристики СФ, отже він також може бути одержаний з ФНЧ - прототипу, однак в цьому випадку в ФНЧ кожну ємність замінити послідовним коливальним контуром, а індуктивність - паралельним (мал. 9) причому резонансна частота всіх контурів повинна бути однаковою, тоді очевидно, що такий фільтр буде вільно (з малим затуханням) пропускати всі частоти нижчі і вище резонансної частоти контурів, а на частотах близьких до резонансу затухання фільтру буде великим, так як послідовні контури будуть надавати штучну дію на вхідний сигнал, а паралельний контур буде мати для нього великий опір.

 • 516. Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання
  Банковское дело

  17. Íåïîâíîëiòíié îñîái, ÿêà âiäïîâiäíî äî ñòàòòi 9 öüîãî Çàêîíó íàðîäèëàñÿ iíâàëiäîì âíàñëiäîê òðàâìóâàííÿ íà âèðîáíèöòâi àáî ïðîôåñiéíîãî çàõâîðþâàííÿ ìàòåði ïiä ÷àñ ¿¿ âàãiòíîñòi, àáî îñîáàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêòi 2 ñòàòòi 8 öüîãî Çàêîíó, ÿêi ñòàëè iíâàëiäàìè ïiä ÷àñ âiäïîâiäíèõ çàíÿòü àáî ðîáiò, Ôîíä ñîöiàëüíîãî ñòðàõóâàííÿ âiä íåùàñíèõ âèïàäêiâ ïðîâàäèòü ùîìiñÿ÷íi ñòðàõîâi âèïëàòè ÿê iíâàëiäàì äèòèíñòâà, à ïiñëÿ äîñÿãíåííÿ íèìè 16 ðîêiâ ó ðîçìiði ñåðåäíüîìiñÿ÷íîãî çàðîáiòêó, ùî ñêëàâñÿ íà òåðèòîði¿ îáëàñòi (ìiñòà) ïðîæèâàííÿ öèõ îñiá, àëå íå ìåíøå ñåðåäíüîìiñÿ÷íîãî çàðîáiòêó â êðà¿íi íà äåíü âèïëàòè.

 • 517. Загартування сталей
  Производство и Промышленность
 • 518. Загрязнение и здоровье окружающей среды
  Экология

  Самое слабое звено в стратегии борьбы с загрязнением, так же как и в планировании использования земель, неадекватная правовая защита качества окружающей среды и потребителя. Как уже говорилось, один из основных принципов, лежащих в основе развития экологических систем, это распределение энергии в системе. Когда система молода, основной поток энергии направлен на продукцию, т. е. на рост и на построение сложной структуры, но по мере приближения плотностей популяций к уровню насыщения экологическая система созревает в том смысле, что все большая часть доступной энергии расходуется на поддержание созданных раньше сложных структур. До сих пор наибольшее экономическое благоприятствование и защита со стороны закона предоставлялись тем, кто производит, строит, загрязняет и эксплуатирует природные богатства. Это, конечно, вполне .рационально для ранних стадий цивилизации, так как человек, для того чтобы выжить, должен до некоторой степени подчинить себе и модифицировать окружающую среду. Теперь же очевидно, что по меньшей мере такие же преимущества следует предоставлять тем людям, профессиям и производствам, которые поддерживают качество человеческого существования; выживание в будущем зависит от того, удастся ли найти равновесие между человеком и природой в .мире ограниченных ресурсов. Это не значит, что человек должен вернуться назад к природе, но это значит, что он должен вернуться к некоторым разумным «старомодным» обычаям, как например, сдача пустой посуды, хождение пешком и человеческая забота о своих соседях. Некоторые вещи, например посуда одноразового пользования, которые мы еще считаем «прогрессивными», оборачиваются оскорблением для человека и природы. Если мы сумеем произвести поворот в другую сторону, то основы экономического развития сместятся от эксплуатации к восстановлению, от выбрасывания прочь к повторному использованию, от количества к качеству. Существующие сейчас в отдельных государствах законы об окружающей среде совершенно неадекватны, а международное законодательство просто отсутствует, несмотря на очевидную потребность защиты атмосферы и океана. Сейчас нет более важного дела, чем законодательство об окружающей среде; сегодня в этой области открываются неограниченные возможности для молодежи, желающей посвятить себя этой деятельности.

 • 519. Задача равновесия
  Математика и статистика
 • 520. Задачи и принципы бухгалтерского учета в банках
  Менеджмент

  Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами на условиях предоставления резидентами коммерческих кредитов на срок более 180 рабочих дней в виде предварительной оплаты осуществляются в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2005 г. № 302 «О порядке осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности». В соответствии с указанным постановлением организация-резидент обязана резервировать на срок до исполнения нерезидентом обязательств, но не более 15 календарных дней сумму, равную в эквиваленте 10% определенной на день резервирования суммы осуществленной предварительной оплаты за вычетом суммы полученного от нерезидента встречного предоставления. Организация самостоятельно определяет сумму резервирования в валюте Российской Федерации. Порядок резервирования указан в п. 1.4. Инструкции ЦБ РФ от 1 июля 2004 г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций». Эту сумму клиент банка-резидента вносит со своего расчетного счета, открытого в уполномоченном банке на отдельный счет в этом же банке. Одновременно с заявлением о резервировании в банк предъявляется платежное поручение на перечисление суммы резерва на специальный счет. На суммы резервирования проценты не начисляются в соответствии с п. 8 ст. 16 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Суммы резервирования подлежат возврату уполномоченным банком в день истечения срока резервирования (п. 11 ст. 16 ФЗ о валютном регулировании). Досрочный возврат указанной суммы производится после исполнения нерезидентом обязательств по поставке товара в соответствии с контрактом в размере, пропорциональном сумме исполненного нерезидентом обязательства.