Информация

 • 31801. Надежность человека как звена сложной технической системы
  Безопасность жизнедеятельности

  Зависимость эффективности работы человека от уровня нагрузок. Соотношение между качеством работы человека и действующими нагрузками показывает, что зависимость частоты появления ошибок от действующих нагрузок является нелинейной. При очень низком уровне нагрузок большинство операторов работают неэффективно (так задание кажется скучным и не вызывает интереса) и качество работы далеко от оптимального. При умеренных нагрузках качество работы оператора оказывается оптимальным, и поэтому умеренную нагрузку можно рассматривать как достаточное условие обеспечения внимательной работы человека-оператора. При дальнейшем увеличении нагрузок качество работы человека начинает ухудшаться, что объясняется, главным образом, такими видами физиологического стресса, как страх, беспокойство и т.п.

 • 31802. Наделение полномочиями - теория и практика
  Менеджмент

  Полемика высшего менеджмента и названия их инициатив покажутся знакомыми, если сравнить практику разных организаций. Исследования подтверждают необходимость отхода от всех упрощенных или нелинейных концепций наделения полномочиями. Дело не только в том, что различные типы наделения полномочиями могут иметь разные значения, но и в том, что методы с одними и теми же названием, структурой и процессами могут реализоваться разными рабочими силами по-разному. В результате инициативы по передаче полномочий нельзя анализировать в частности, внимание должно быть направлено на организацию работы, характер рабочей силы, существующую технологию и бизнес-стратегии; также следует выяснить, существуют ли инициативы, призванные создать такой климат, при котором изменения в данных сферах могут быть произведены, либо же они просто вписаны в контекст реализации более широких изменений. В целом катализатор для наделения полномочиями может быть одним и тем же - это усиление конкурентного давления, но уровни этого давления могут быть разными. В одной организации наделение полномочиями может быть частью перехода к более прогрессивному и открытому стилю руководства, а в другой топменеджмент может вынужденно осуществлять перемены в организации работы и передачу полномочий с целью отчаянной борьбы за выживание в условиях повышенной интенсификации и руководства под давлением. В последнем случае рабочим при новом режиме приходится терпеть очень многое из-за страха увольнения. Говоря вкратце, необходимо анализировать реальную обстановку, в которой осуществляется инициатива по наделению полномочиями.

 • 31803. Надзвичайні ситуації военного часу
  Безопасность жизнедеятельности

  Ядерна збоя має декілька факторів ураження: світловий удар, тепловий удар, ударна хвиля та променеве ураженя. Кожен з них становить велику небезпеку для життя і здоровя людини. Світловий удар приводить до сліпоти, загорання одежі і предметів навколишньої обстановки, тепловий доповнює цей ефект. Ударна хвиля руйнує будівлі і споруди, а послідуюче радіоактивне ураження робить перебування на зараженій території небезпечним для здоровя та життя. Ядерний удар характеризується великим радіусом дії (120 км для бомби середньої потужності), великими втратами серед людей (90% в радіусі 100 км) і ще більшою кількістю опромінених. Після нього територія непридатна для проживання, а виникші пожежі розносять за вітром радіоактивні елементи. Люди отримують опіки різного ступеня, механічні ушкодження від ударної хвилі і звичайно променеву хворобу. В залежності від її ступення наступає смерть або розвивається лейкемія, ракові захворювання, значно послаблюється імунітет. Звісно при ураженні поводяться евакуаційні заходи, люди переховуються в спеціальних сховищах з фільтрацією повітря і запасами води та їжі. Проводяться роботи по розбору завалів і локалізації та тушіння ядерних пожеж. Люди повині мати засоби індивідуального захисту, які призначені для таких випадків. Район ураження локалізується і очеплюється для запобігання розповсюдження радіоактивного забруднення. Проводиться повна евакуація людей, особового складу формувань та техніки та їх повна дезинфекція після виведення з зон ураження. Ядерна зброя представляє найбільшу загрозу для життя і здоровя людини.

 • 31804. Надзвичайні ситуації соціального характеру
  Безопасность жизнедеятельности

  Цей комплекс включає:

  1. управління діяльністю робітників та службовців, всього населення при загрозі та виникненні НС;
  2. захист населення та територій від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;
  3. забезпечення населення питною водою, продовольчими товарами і предметами першої необхідності;
  4. захист продовольства, харчової сировини, фуражу, вододжерел від радіаційного, хімічного та біологічного зараження (забруднення);
  5. житлове забезпечення і працевлаштування;
  6. комунально-побутове обслуговування;
  7. медичне обслуговування;
  8. навчання населення способам захисту і діям в умовах НС;
  9. розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження;
  10. санітарну обробку;
  11. знезараження території, споруд, транспортних засобів, обладнання, сировини, матеріалів і готової продукції;
  12. підготовку сил та засобів і ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах лиха і осередках ураження;
  13. забезпечення населення інформацією про характер і рівень небезпеки, правила поведінки; морально-психологічну підготовку і заходи щодо підтримання високої психологічної стійкості людей в екстремальних умовах;
  14. заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення несприятливих для людей екологічних наслідків НС та інші заходи.
 • 31805. Надзор за безопасностью вакцин: система учёта неблагоприятных событий по вакцинам (СУНСВ)
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  С принятием Государственного закона 1986г. о повреждениях у детей от вакцин (ГЗПДВ) от поставщиков медико-санитарной помощи, которые вводят вакцины, и от фирм-производителей вакцин, лицензированных в Соединённых Штатах, требовалось по закону сообщать о серьёзных неблагоприятных явлениях, наступающих после конкретных прививок (8). ГЗПДВ представлял собой попытку ослабить угрозу (озабоченность по поводу ответственности, неадекватное снабжение вакцинами, рост цен на вакцины) [стабильности] программы иммунизации и обеспечить компенсацию для тех лиц, которые могли получить повреждения от вакцин (9). В тексте ГЗПДВ указаны те вакцины, неблагоприятные события и время их наступления после прививок, сведения о которых необходимо включать в отчёт (Таблица 1). Этот закон также требует сообщать о любом событии, указанном в листке -вкладыше фирмы - производителя в качестве противопоказания к введению последующих доз вакцины. Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (МЗСО) определило, что должна быть создана Система учёта неблагоприятных событий по вакцинам (СУНСВ), пассивная система надзора, обеспечивающая мониторинг за безопасностью вакцины, с тем, чтобы обеспечить единую систему для сбора и анализа отчётов о неблагоприятных событиях, наступающих после иммунизации (10). С 1990г. ЦББ и УПЛ работают совместно по внедрению СУНСВ.

 • 31806. Надзор за законностью судебных решений
  Юриспруденция, право, государство

  Реагируя на допускаемые в судебном заседании нарушения закона, они действуют в защиту собственных или представляемых интересов. Прокурор же действует в судебном заседании от имени государства. Поэтому он не только вправе, но и обязан принять меры к устранению нарушений закона независимо от того, кем они допущены: судом, гражданским истцом, гражданским ответчиком, представителями, защитником, обвиняемым, потерпевшим, другими участниками гражданского, хозяйственного, уголовного судопроизводства. В частности в соответствии со ст. 23 ГПК прокурор обязан на всех стадиях гражданского судопроизводства принимать предусмотренные законом меры к устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения не исходили. Согласно ч.6 ст. 34 УПК прокурор, участвуя в судебном заседании в качестве государственного обвинителя вправе протестовать против действий другой стороны, возражать против необоснованных или представляющихся ему неправильными по другим основаниям действий председательствующего, требовать внесения в протокол судебного заседания возражений на указанные действия и записей об обстоятельствах, которые по его мнению, должны быть отменены. По смыслу закона, прокурор, также, как и в гражданском судопроизводстве, на всех стадиях уголовного и хозяйственного судопроизводства обязан принимать предусмотренные законом меры к устранению любых нарушений закона, от кого бы они не исходили. Своим участием в судебном заседании прокурор способствует обеспечению соблюдения прав и законных интересов участников процесса, точному исполнению процессуального законодательства (пример с рассмотрением дела о разделе квартиры «отсутствующей» супруги).

 • 31807. Надзор за исполнением законов судебными приставами
  Юриспруденция, право, государство

  Однако указанные формы прокурорского реагирования не могут применяться в случаях наличия спора о гражданском праве (например, при включении в опись имущества, принадлежащего третьим лицам). В этом случае прокурору следует обратиться в суд с иском об исключении имущества из описи в пользу заинтересованных лиц или рекомендовать им сделать это самостоятельно. Прокурор должен четко отслеживать соблюдение судебным приставом сроков, установленных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» для устранения нарушений законов и дачи ответа на акты прокурорского реагирования. В случае их несоблюдения прокурор должен рассмотреть возможность привлечения судебного пристава-исполнителя к административной ответственности и при необходимости возбудить административное производство.

 • 31808. Надзор за исполнением наказания и иных мер уголовной ответственности
  Юриспруденция, право, государство

  В поле зрения военного прокурора при проведении проверок должны быть вопросы соблюдения прав осужденных военнослужащих на получение и отправку писем и телеграмм без ограничения их количества. Вручение поступивших писем производится представителем дисциплинарной воинской части, под контролем которого осужденные военнослужащие обязаны их вскрыть. Обнаруженные при этом запрещенные вложения изымаются. Содержание писем и телеграмм осужденных военнослужащих не проверяется. Осужденные военнослужащие имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на денежные средства, находящиеся на их лицевых счетах, в размере трех базовых величин, а также расходовать на эти нужды причитающееся им ежемесячное денежное содержание в полном размере. Перечень предметов первой необходимости и продуктов питания, которые осужденным разрешается приобретать по безналичному расчету, определяется Правилами внутреннего распорядка. В связи с исключительными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга)), а также членов семьи, не являющиеся родственниками осужденного, осужденному военнослужащему может быть разрешен краткосрочный выезд продолжительностью до семи суток за пределы дисциплинарной воинской части, не считая времени проезда туда и обратно. Время нахождения осужденного военнослужащего вне пределов дисциплинарной воинской части засчитывается в срок отбывания наказания.

 • 31809. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
  Криминалистика и криминология

  4. Перечень органов и дополнительных лиц. надзор за соблюдением прав и свобод которых осуществляет прокуратура, охватывает федеральные министерства и ведомства, представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, их должностных лиц, а также органы управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций. Включение в данный перечень органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций отражает специфику надзора в данной области. Интересы максимально полного обеспечения самостоятельности указанных организаций в осуществлении своей деятельности, проводимая ныне линия на ограничение возможностей воздействия на них государственных структур не являются препятствием для выполнения прокуратурой, надзорных функций в их отношении в тех случаях, если это касается соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Такой подход продиктован конституционным положением о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью, об обязанности государства по защите прав и свобод человека и гражданина. Включение в перечень поднадзорных прокуратур объектов органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций еще раз подчеркивает, что в новой редакции Закона "О прокуратуре Российской Федерации" надзорные функции прокуратуры не ослабли, не исключены из сферы ее надзора низовые звенья предприятия, общества, объединения и др. Как правильно отмечается специалистами в области конституционного права, все законодательные акты в конечном счете замыкаются на сфере прав и свобод человека. Хорошо налаженный, действенный надзор за соблюдением прав и свобод человека, таким образом, может обеспечить эффективное решение задач обеспечения законности применительно ко всей содержащейся в законах системе правовых предписаний на всех уровнях их применения.

 • 31810. Надо ли искать Хиггс – Бозон и кварки?
  Математика и статистика

  Фотоны определённой энергии при наличии внешнего электромагнитного поля (или второго фотона) образуют Электрон Позитронную пару, повышая энергию фотона мы получим любую совокупность частиц с квантовыми числами вакуума: пару мюонов (+)-(-); семейство пионов (+)-(-)-(0); пару протон-антипротон и далее.Электроны и позитроны дают две формы водородоподобных атома орто и парапозитроний. Характеристики обеих форм позитрония хорошо изучены, и особых пояснений не требуют, кроме того факта, что Позитроний простейшая система связанная электромагнитными силами, и в обеих формах позитрония проявляется разное сродство полей электрона и позитрона друг к другу поля электрона и позитрона проявляют разную валентность при взаимодействии друг с другом мы имеем первое проявление Валентных свойств частицами.Далее мы знаем, что валентные свойства химических элементов определяют все химические взаимодействия и обеспечиваются электромагнитным взаимодействием. Электромагнитное взаимодействие обеспечивает образование атомов и молекул, свойства различных агрегатных состояний веществ и многое другое в окружающем нас Мире. Если взять известные состояния позитрония и протона, то между ними появляется “ Чёрный ящик “ с рядом элементарных частиц. Пока пропустим эту середину. Протон мы можем получить чисто электромагнитным взаимодействием, как при рождении пар протон антипротон гамма квантом, так и при аннигиляции электрона позитрона через виртуальный фотон. Строить процесс через промежуточное образование всех предписанных Квантовой Хромодинамикой кварков нет необходимости и логического объяснения, что будет показано далее.

 • 31811. Надо ли пеленать младенца?
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Чем меньше одежды под пеленкой, тем лучше развивается осязание, потому что ребенок наталкивается ручками и ножками не только на пеленку, но и на собственное тело.Свободно спеленатый ребенок имеет возможность подтянуть ручки к лицу, найти свой ротик, как он и делал внутриутробно, сосать палец или кулачок, болтать ногами, и др. Постепенно ребенок привыкает к своим рукам и координирует их движения более уверенно. Это происходит примерно к 10-30 дню, и с этого времени малыши перестают будить себя резкими движениями. Однако часть детей сохраняют «вскидывания» до 3-6-ти месячного возраста и нуждаются в более продолжительном пеленании.

 • 31812. Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно
  Туризм
 • 31813. Надо понимать чувства мужчины
  Разное

  Это упражнение помогает мужчине почувствовать и осознать физические ощущения, предшествующие оргазму, и он вырабатывает способность удерживать свое возбуждение на уровне, очень близком к тому, на котором неизбежно наступает эякуляция. Сначала производится стимуляция, которая продолжается вплоть до ощущения приближения оргазма, тогда делается пауза, пока возбуждение не снизится. Эти чередующиеся остановки и старты повторяют на грани эякуляции до 15 мин.

  1. Начните ручную стимуляцию партнера (см. раздел "Стимуляция полового члена").
   Партнер должен сосредоточить все внимание на своих ощущениях, и как только он почувствует приближение оргазма, пусть даст вам сигнал прекратить стимуляцию. Когда его возбуждение уляжется, он дает знак возобновить стимуляцию. Процедура повторяется так, чтобы в 3 последовательных приема отсрочить эякуляцию до 15 мин.
  2. Повторите упражнение, применив смазку. Это окажется для партнера несколько более затруднительным, так как ощущения усилятся и приблизятся к тем, которые он испытывает, когда половой член находится во влагалище.
  3. Теперь попробуйте применить технику "стоп-старт" во время полового сношения. Используйте позицию "женщина сверху" (см. раздел "СЕКСУАЛЬНЫЙ ПОЗЫ"), так как у большинства мужчин она вызывает менее интенсивные ощущения, что позволяет им лучше сохранять контроль. Производите легкие спокойные движения вверх и вниз, подчиняясь направляющим движениям рук партнера, расположенных на ваших бедрах. Это обеспечивает партнеру возможность указать момент, когда в связи с приближающейся эякуляцией вам следует прекратить движения. Он должен попытаться задержать завершающие фрикции и эякуляцию. По мере приобретения уверенности он будет способен производить энергичные фрикции, сохраняя в то же время возможность в любой момент останавливаться, чувствуя неотвратимость оргазма.
  4. В заключение проведите половое сношение в различных положениях (см. раздел "СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОЗЫ"). Так как позиция "мужчина сверху" (или "миссионерская" позиция) -- одна из тех, в которой труднее всего контролировать наступление эякуляции, предпочтительно использовать ее в заключительной фазе.
 • 31814. Надпочечники - железы внутренней секреции
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Корковое вещество надпочечника делится на клубочковую, пучковую и сетчатую зоны. Клубочковая зона, прилегающая тонким слоем к соединительнотканной капсуле, состоит из клеток неправильной формы. В пучковой, средней, наиболее широкой зоне группируются железистые клетки, расположенные радиальными колонками, а в сетчатой, внутренней, зоне группы клеток имеют вид неправильной сетки. Корковое вещество надпочечника богато липидами, окрашивающими его в желтый цвет. Гормоны коркового вещества кортикостероиды (глюко- и минералокортикоиды) синтезируются в митохондриях секреторных клеток из холестерина. Многообразное влияние кортикостероидов на все виды обмена веществ, сосудистый тонус, иммунитет и др. делает корковое вещество надпочечников важнейшим участком жизнеобеспечения человека в обычных условиях и в условиях адаптации к различным стрессам. В клубочковой зоне коркового вещества синтезируется альдостерон - основной минералокортикоид, участвующий в регуляции водно-солевого обмена. В пучковой зоне синтезируется преимущественно кортизол - глюкокортикоид, влияющий на белковый, жировой и углеводный обмен и на обмен нуклеиновых кислот, и кортикостерон, обладающий свойствами глюко- и минералокортикоида. В сетчатой зоне образуются половые гормоны, главным образом андрогены. Синтез кортикостероидов, прежде всего глюкокортикостероидов, регулируются адренокортикотропным гормоном. В глубине надпочечника находится мозговое вещество. Железистые клетки мозгового вещества получили название хромаффинных, или феохромных, т.к. избирательно окрашиваются солями хрома в желто-бурый цвет. Помимо железистых клеток в мозговом веществе надпочечника много нервных волокон и нервных клеток. Скопления хромаффинных нервных клеток, так называемых параганглиев, обнаруживают также по ходу легочного ствола и восходящей части аорты, в средостении находится поясничный аортальный параганглий и другие. Хромаффинные клетки секретируют три гормона (адреналин, норадреналин и дофамин), объединенных под общим названием катехоламины. Биосинтетическими предшественниками этих гормонов является аминокислота тирозин. Адреналин синтезируется только в надпочечниках; норадреналин и дофамин образуются также в параганглиях и многочисленных нейронах симпатической нервной системы. Все ткани, продуцирующие катехоламины, составляют адреналиновую систему. Активность хромаффинных клеток стимулируют различные воздействия окружающей и внутренней среды: эмоции, артериальная гипотензия, гипогликемия, физическая нагрузка, охлаждение и др.

 • 31815. Надпочечники и их физиологическая функция
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  В 1936 Г. Селье описал адаптационный синдром (см.), развивающийся в организме под влиянием стрессорных факторов; при этом отмечено возрастание секреции гипофизом ЛКТГ и высвобождения глюкокортикоидов. Катехоламины, принимающие участие в пусковых механизмах адаптационного синдрома, влияют на функцию коркового вещества Н. через стимуляцию соответствующих образований гипоталамуса. Высокие концентрации глюкокортикоидов и катехоламинов, появляющиеся в крови в следствие воздействия стрессорных факторов, в силу свойственного им физиологического действия (стимуляция катаболических процессов в некоторых периферических тканях, активация глюконеогенеза и синтетических процессов в печени) обеспечивают организм, находящийся в экстремальных условиях, энергетическим и пластическим материалом.

 • 31816. Надпочечниковая недостаточность
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Лечение первичной и вторичной надпочечниковой недостаточности заключается во введении гормонов коры надпочечников. Применяют преднизолон (преднизон) по 5-10 мг или кортизон по 25-50 мг в день; рекомендуются комбинации преднизолона и кортизона;2/3, дозы гормонов принимают внутрь утром и 1/3 - во второй половине дня (обязательно после еды). Если АД не нормализовалось, то добавляют дезоксикортикостерона ацетат по 5 мг в масляном растворе в/м ежедневно, через день или 2 раза в неделю либо в таблетках по 5 мг 1-3 раза в день под язык. Лечение проводят под контролем АД (если оно выше 130/80 мм рт. ст., дозу уменьшают, добиваясь нормализации АД), массы тела (быстрое увеличение также свидетельствует о передозировке глю-кокортикоидов), общего самочувствия больного (исчезновение анорексии, диспепсии, мышечной слабости). Синтетические препараты (дексаметазон, триамцинолон и др.) не должны применяться длительно для компенсации хронической надпочечниковой недостаточности. Диета должна содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов и витаминов; дополнительно назначают поваренную соль (до 10 г вдень), при резком снижении массы тела рекомендуют анаболические стероиды (курсами 3-4 раза в год). Аскорбиновую кислоту назначают по 1-2 г в сутки постоянно. При туберкулезной этиологии заболевания противотуберкулезное лечение проводят совместно с фтизиатром.

 • 31817. Название как кодированная идея текста
  Разное

  В заключение рассмотрим несколько подробнее связь названия с идеей произведения (которая, как известно, определяет мировоззренческую позицию автора, имеющую определенное смысловое воплощение), а также с целевой установкой (которая уже идеи, так как определяет только мировоззренческую позицию автора). Идея произведения, включающая в себя определенную целевую установку, передает мировоззренческую позицию автора в ее психосоциолингвистической интерпретации. Автор утверждает данную позицию в первую очередь названием, а затем раскрывает ее всем своим произведением. Поэтому название, воплощенное в тексте, есть максимально завершенное выражение идеи, которую автор пытается передать на широком полотне психосоциолингвистического обобщения. Аспекты такого обобщения неизбежно носят многоплановый характер (ср. в романе «Война и мир> разное отношение к войне персонажей данного произведения) и могут быть переданы через различные конфликтные ситуации вплоть до взаимоисключающих. Такое взаимоисключение является лишь формой для более заостренного выражения идеи, и в этом плане можно утверждать, что название в любом случае, даже если оно сформулировано как антитеза («Война и мир»), призвано фиксировать определенную однонаправленность идеи. Однонаправленность идеи определяет и одномерность целевой установки, которая, так же как идея произведения, находит свое исходное выражение в названии. Следует отметить, что в названии мировоззренческая позиция автора формулируется либо непосредственно («Живой труп», «Враги сожгли родную хату...»), либо опосредованно, т. е. приобретает определенную функцию через содержание произведения в ходе обратимости своего воздействия на читателя («Путешествие из Петербурга в Москву»). И даже в тех случаях, когда название не соотносится в нашем сознании с каким-либо социальным, политическим или иным явлением («Дон Кихот», «Анна Каренина»), оно легко приобретает определенную функцию, так как по своей природе название является производным от целевой установки и призвано в первую очередь раскрывать именно ее. Вот почему неизвестный до этого персонаж, введенный в название романа, пьесы и т. п., приобретает черты, например, обывателя («Ионыч»), благородного рыцаря («Дон Кихот»), ревнивого супруга («Отелло») и т. д. Если такое мировоззренческое переосмысление названия в сознании читателей реализовалось, то это значит, что произошла требуемая для автора идентификация его понимания с пониманием читателей и произведение дошло до них. (В значительной степени это зависит от меры таланта автора, его убежденности и верности своей идее.) Если же название не пробуждает у читателей требуемых ассоциаций, остается как бы «вещью в себе», то вряд ли можно сказать, что данное произведение дошло до читателей. Иными словами, название имеет обобщающую социально-заостренную силу и может приобрести характер универсального обобщения.

 • 31818. Название улиц города Гатчина в честь героев Второй мировой войны
  История
 • 31819. Названия брэндов – десять прогнозируемых тенденций
  Менеджмент

  В экономике происходят изменения, а технология открывает для нас сферы, существование которых мы раньше и не представляли. Поэтому мы будем создавать все больше новых слов, используя сочетания слов, которые когда-то казались оксюморонами: например, BioCommerce биокоммерция. Это будет происходить во всех областях, включая экономику, политику и даже состав семьи, так как более сложные и разветвленные структуры семей (из-за возрастания количества разводов и повторных браков) будут заменять традиционные модели. Некоторые примеры: Atmosfear (атмосферный страх), Egonomics (эгономика), Globalopolies (глобалополии), StepFather once removed (двоюродный отчим). Брэнды также будут все больше использовать эти структуры, чтобы идти в ногу с актуальными изменениями в языке.

 • 31820. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках
  Туризм

  Наведені репрезентанти сягають різних коренів і мають широкий діапазон фонетичної та афіксальної варіативності. Генетична строкатість ряду сигналізує про диференціацію говірок за мотивом номінації. Мотиваційна ознака час проведення обряду реалізована в похідних від вечір, які мають лексико-семантичні паралелі в усіх східнословянських діалектних мовах. Деривати насичені демінутивними суфіксами, що надають назвам позитивно-оцінного відтінку. СУМ подає лексему вечорина дівич-вечір із позначкою заст. [I, 345]. Номени, утворені за моделлю під- + весілля, поширені в усьому досліджуваному континуумі, а також у західнослобожанських [3, с. 62] і середньонаддніпрянських говірках [5, с. 5], зберігають семантичне навантаження префікса, що вказує на часову попередність. Поодинока лексема підвечірок має виразно вторинну структуру, залежну від домінуючої форми підвесілок із тими ж формантами. Спостереження показують, що лексема вечо(е)рниці в досліджуваних говірках іменує різні передвесільні і передшлюбні обряди, повязані з гулянням. Моно- й білексемні номени на позначення прощання молодої з дівуванням, мотивовані назвами учасниць обряду, також мають широкий східнословянський контекст. Літературно-нормативна назва цього обряду - дівич-вечір [СУМ, II, 297]. Поширеність лексеми дєвічнік у російських діалектах [СРНГ, VII, 316] служить на користь висновку про її запозичення в українські. Таким же способом утворено назву прощання молодого з парубкуванням, мальчішнік (дві останні лексеми зафіксовані в с. Танюшівка Новопсковського р-ну). Найменування гуляння, проводи містять процесуальну ознаку і зберігають безпосередній звязок із дієсловами гуляти, проводжати. Семантика останнього ускладнена символічним компонентом: наречені, яких проводжає молодь, наступного дня змінять свій соціальний статус. Не досить чітко проступає мотив номінації в назвах, обєднаних кореневою морфемою дружб-. У звязку з відсутністю подібних найменувань у тих говорах південно-західного наріччя, де побутує лексема дружба у значенні неодружений учасник весілля, яка теоретично могла бути джерелом номінації (пор. типову для цієї лексико-семантичної групи модель учасник обряду - обряд), припускаємо, що назви типу дружбини могли зявитися внаслідок звязку з дружба < дружити, що відбиває товариські стосунки між учасниками обряду. Не виключаємо, що лексема дружба як назва весільного персонажа в давніх говірках існувала, але згодом була витіснена більш поширеною - боярин. Ураховуючи наявність в одній із говірок, де побутують аналізовані назви, лексеми дружба на позначення прикраси у вигляді квітки, яку молода вручає молодому передшлюбного дня, уважаємо, що вона теж могла відіграти роль мотиваційної основи. Нарешті, ці назви могли зявитися і в результаті морфонологічних трансформацій значеннєво близької лексеми друщ(жч)ини, вживаної у середньонаддніпрянських [5, с. 6], поліських говірках [13, с. 55] і на Львівщині [3, с. 62], та запозичення її у східнослобожанські.