Информация

 • 11601. Глобалiзацiйнi процеси в Украiнi
  Юриспруденция, право, государство

  В умовах глобалiзацii свiтового господарства i мiжнародних економiчних вiдносин рiзко зростаСФ роль i значення зовнiшньоекономiчних звязкiв (ЗЕЗ) для економiки краiни в цiлому, та зовнiшньоекономiчноi дiяльностi (ЗЕД) для окремого пiдприСФмства. СуттСФво змiнюються й цiлi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi. Вона стаСФ одним з прiоритетiв нацiональноi полiтики i стратегii дiяльностi пiдприСФмства. Для регламентацii зовнiшньоекономiчноi дiяльностi створюються спецiальнi мiнiстерства, вводяться вiдповiднi законодавчi акти, укладаються мiждержавнi угоди, створюються мiжнароднi органiзацii. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть на сучасному етапi СФ невiдСФмною частиною дiяльностi пiдприСФмства i важливою сферою економiки бiльшостi краiн свiту. У мiру розвитку технiчного прогресу зовнiшня торгiвля стала глобальною i охопила увесь свiт. Головними причинами розвитку торгiвлi мiж краiнами СФ нерiвномiрний розподiл економiчних ресурсiв краiн. Через зовнiшню торгiвлю i систему ЗЕЗ краiни досягаються максимального використання своiх можливостей.

 • 11602. Глобалiзацiя й мiжнароднi фiнансовi iнститути
  Политология
 • 11603. Глобалiзацiя й поняття "суспiльство" у новiтнiх соцiологiчних дискусiях
  Социология
 • 11604. Глобалiзацiя сучасного свiту тАУ провiдна тенденцiя свiтовоi полiтики
  Юриспруденция, право, государство

  а) Економiка. Загальне значення нових процесiв в свiтовiй економiцi, що розвиваються в останнi десятирiччя, можна звести до наступного. Прiоритетне значення набули спецiалiзацiя i кооперацiя у сферi виробництва наукоСФмноi продукцii, високих технологiй, нових видiв матерiалiв. В промислово розвинених краiнах вiдбулося скорочення виробництв в базових галузях. Вiдповiдно до цього на свiтовому ринку намiтилася тенденцiя до зниження попиту на сировиннi ресурси. Фундаментальнi змiни в мiжнародному розподiлi працi пов'язанi з iстотно випереджаючим розвитком науково-технiчних знань i iнформацii. В даний час жодна краiна не здатна самостiйно вести дослiдницькi розробки в якiй би то не було сферi науки i технiки. Це зумовило iнтенсивний розвиток мiжнародного ринку науково-технiчних знань - торгiвлi лiцензiями, науково-технiчною iнформацiСФю, «ноу-хау», програмами-моделями, науковими вiдкриттями та iншими видами iнтелектуального обмiну. Виключно важливим структурним елементом мiжнародного розподiлу працi стала iнтернацiоналiзацiя сфери послуг. Продаж послуг все тiснiше переплiтаСФться з виробництвом та збутом товарiв, експортом капiталу, iнтелектуальним обмiном. Керiвну роль в процесi iнтернацiоналiзацii сфери послуг грають транснацiональнi корпорацii, понад 50% зарубiжнi фiлiали яких займаються цим видом економiчноi дiяльностi. Одним з ключових важелiв глобалiзацii всiх сфер суспiльного життя стала iнтернацiоналiзацiя грошових вiдносин. Достатньо вiдзначити, що в даний час сума мiжнародних фiнансових операцiй складаСФ 1 трлн дол. в день.

 • 11605. Глобалiзацiя та РДвропейський Союз
  Юриспруденция, право, государство

  Процес глобалiзацii був викликаний не тiльки економiчними процесами, про що йшлося вище. Але його характер i шлях розвитку все ще визначаються i формуються цими процесами. Чинники, якi зумовлюють глобалiзацiю, формують густу мережу визначальних факторiв, якi впливають один на одного. Вони включають розвиток нових iнформацiйних технологiй (показово виражений в надзвичайно динамiчному зростаннi мережi РЖнтернет), що, у свою чергу, призводить до значного скорочення вартостi отримання й передачi iнформацii, кращого доступу до нових технологiй i систем виробництва й управлiння, зокрема, до глобалiзацii фiнансових ринкiв. Це, у свою чергу, сприяСФ мобiльностi працi i капiталу i, особливо, розвитку рiзних видiв iноземного iнвестування, таких, як капiтальнi, виробничi та iншi iнвестицii. З цим процесом пов'язанi змiни в економiчнiй полiтицi краiн (з широкою лiбералiзацiСФю економiки i скороченням економiчного регулювання й приватизацii) i великих, наднацiональних корпорацiях, розмах дiяльностi i важливiсть яких в об'СФмах свiтовоi економiки значно збiльшився за останнi два десятилiття. В результатi дiяльностi таких корпорацiй процес виробництва став мiжнародним. Це призводить до фактичного послаблення економiчноi важливостi державних меж при зростаючiй мiжнароднiй торгiвлi. Слiд пiдкреслити ще раз, що вищеназванi чинники сформували специфiчний комплекс факторiв. Навряд чи можна застосувати причинно-наслiдковий метод, щоб вивчити iх, оскiльки вплив будь-якого з таких визначальних чинникiв зумовлюСФ появу iнших. Наприклад, лiбералiзацiя економiки стала одночасно результатом i причиною глобалiзацii фiнансових ринкiв, тодi як мiжнароднi корпорацii стимулювали процес глобалiзацii i мали з цього користь.

 • 11606. Глобалiзацiя як основа транснацiоналiзацii економiки
  Юриспруденция, право, государство

  Украiна, як приймаюча ТНК краiна, незважаючи на певнi природнi переваги, маСФ один iз найнижчих показникiв залучення прямих iноземних iнвестицiй серед краiн Центральноi та Схiдноi РДвропи, СНД. Найбiльше коштiв зарубiжнi ТНК iнвестують у харчову промисловiсть Украiни, вiдтак у сiльське господарство i в телекомунiкацii. РЖн значними напрямами iноз iнвестування СФ машинобудування, роздрiбна торгiвля, п-тва громадського харчування, банкiвський сектор, пiдприСФмства легкоi промисловостi. Визначальна причина вкладення iнвестицii в Украiну -пошук нових ринкiв збуту. Бiльшiсть iноземних iнвесторiв приваблюСФ передусiм великий внутрiшнiй ринок Украiни (близько 50 млн. споживачiв). Наявнiсть дешевоi робочоi сили СФ iстотним фактором лише для iнвесторiв-пiдприСФмцiв. Однак найнижчi серед краiн Схiдноi РДвропи витрати на оплату працi часто обертаються ii низькою продуктивнiстю, нестачею капiталу, слабким менеджментом та регуляторними перепонами, що робить собiвартiсть продукцii вищою, нiж у сусiднiх краiнах.РЖноз iнвестори, як правило, сподiваються на внутр ставку дохiдностi в межах вiд 10 до 30%. ТНК, якi залучають к-л пiд меншi вiдсотки, задовольняються ставкою, нижчою за 20%. Тому ТНК можна розглядати як найкращий спосiб залучення довгострокових iнвестицiй в Украiну. Проте процес iноз iнвестування в Украiнi гальмуСФться численними чинниками. Основнi серед них: а) нестабiльне й надмiрне регулювання;б) нечiтка правова система;в) мiнливiсть ек-го середовища;г) корупцiя;ТС) великий податковий тягар;д) проблеми щодо встановлення чiтких прав власностi;е) низький рiвень доходiв громадян;СФ) труднощi у спiлкуваннi з урядовими та приватизацiйними органами;ж) мiнливiсть полiтичного середовища;з) вiдсутнiсть матерiальноi iнфраструктури;i) проблеми виходу на внутрiшнiй i зовнiшнiй ринки. Практика свiдчить, що прiоритетами державноi полiтики мають бути лiбералiзацiя руху капiталу, валютного ринку та репатрiацii прибуткiв; зняття обмежень на частку iноземноi власностi в украiнських компанiях, мiнiмiзацiя бюрократичних обмежень i зниження податкових ставок та зменшення кiлькостi податкiв.В iнтересах залучення iноз к-лу Украiна маСФ переглянути й окремi положення аграрного права. РЖноземнi iнвестори прагнуть, щоб приватизацiя не лише створювала iнвестицiйний i дiловий клiмат у результатi зростання продуктивностi економiки. Бiльшiсть з них виступаСФ за приватизацiю землi. Украiна недоотримуСФ значних iнвестицiй саме через обмеженiсть права на купiвлю-продаж землi. ТНК почали формуватися i в Украiнi. Як приклад можна навести дiяльнiсть вiдкритого акцiонерного товариства "Укрнафта". Проте перспективи створення украiнських ТНК поки що не визначено.

 • 11607. Глобалiзацiя: iлюзiя або реальнiсть?
  Политология
 • 11608. Глобальна розподiлена та функцiональна площина
  Компьютеры, программирование

  На розподiленiй функцiональнiй площинi CS-1 визначенi такi правила:

  1. Тiльки функцiя управлiння викликом CCF уповноважена контролювати процес установлення та роз'СФднання з'СФднання.
  2. ВзаСФмодiя функцii комутацii послуг SSF i функцii управлiння викликом CCF СФ послуго-незалежною. Тому SSF i CCF не повиннi мiстити нiчого, що залежить вiд послуг, якi надаються в IN.
  3. У випадку збоiв виконання функцii управлiння послугами SCF можливостей функцiй SSF/CCF маСФ бути достатньо для завершення виклику та вiдповiдного повiдомлення викликаючого i викликуваного абонентiв.
  4. Функцiя комутацii послуг SSF у будь-який момент часу не повинна взаСФмодiяти бiльш нiж з однiСФю функцiСФю управлiння послугами SCF.
  5. ДопускаСФться взаСФмодiя мiж декiлькома SCF i SSF але так, щоб не порушувалася умова 4.
  6. Тiльки функцiя управлiння послугами SCF може формулювати запити до SRF, SSF i обробляти вiдповiдi вiд них.
  7. Не допускаСФться будь-якоi взаСФмодii мiж SSF i SRF iнакше, нiж через SCF.
  8. Функцiя управлiння послугами SCF повинна мати можливостi для того, щоб з iнiцiативи викликуваного або викликаючого абонента призупинити надання послуги, а потiм вiдновити його з iнiцiативи того самого абонента.
 • 11609. Глобальная взаимосвязь фундаментальных физических констант
  Математика и статистика

  Выявлена взаимная зависимость между всеми фундаментальными константами. Найдены первичные суперконстанты, лежащие в основе фундаментальных физических констант. Суперконстанты позволили вычислить ряд констант с большей точностью, чем это известно из экспериментальных измерений. Найден подход, применение которого позволит определить практически все фундаментальные константы с точностью не хуже чем точность константы ридберга Roo(7,6х10-12 ) {oo - обозначение бесконечности, здесь и везде}. Для этого необходимо с высокой точностью знать значения только двух констант. Одна из них постоянная тонкой структуры??. Другая константа одна любая константа из группы: h, e, me. Таким образом, только две константы (? и одна константа из группы h, e, me) сейчас требуют к себе особого внимания . В дальнейшем только три константы будут требовать внимания исследователей - Roo , ?, и одна константа из группы ( h, e, me). Их будет вполне достаточно, чтобы с большой точность знать все другие физические константы.

 • 11610. Глобальная демократическая волна
  Политология

  На рубеже 80 - 90-х годов качественно изменилось мировое социально-политическое пространство. Отказ народов Советского Союза, большинства других стран бывшего «социалистического содружества» от однопартийной системы государственного устройства и центрального планирования экономики в пользу рыночной демократии означал прекращение в основном глобального противостояния антагонистических социально-политических систем и существенное повышение удельного веса открытых обществ в мировой политике. Уникальной в истории особенностью самоликвидации коммунизма является мирный характер этого процесса, не сопровождавшегося, как обычно бывало при столь радикальной смене социально-политического устройства, сколько-нибудь серьезными военными или революционными катаклизмами. На значительной части евразийского пространства - в Центральной и Восточной Европе, а также на территории бывшего Советского Союза в принципе сложился консенсус в пользу демократической формы социально-политического устройства. В случае успешного завершения процесса реформирования этих государств, в первую очередь России (ввиду ее потенциала), в открытые общества на большей части северного полушария - в Европе, Северной Америке, Евразии - сформируется сообщество народов, живущее по близким социально-политическим и экономическим принципам, исповедующее близкие ценности, в том числе и в подходах к процессам глобальной мировой политики.

 • 11611. Глобальная информация и безопасность
  Педагогика

  Регулярно проводятся конференции, посвященные вопросам глобальной информации и безопасности. 5 февраля 2000 г. в Москве в рамках 6-го Международного форума «Технологии безопасности» прошла 1-я Всероссийская Конференция «Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества». Основные проблемы, которые обсуждались на конференции:

  1. Принципы построения системы информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества и направления развития правовой базы информационной безопасности в целях обеспечения интересов личности, общества и государства.
  2. Задачи модернизации системы государственного управления, совершенствование государственного регулирования в области телекоммуникаций и информационных технологий, создание институтов общественного контроля.
  3. Направления развития информационной и телекоммуникационной инфраструктур и технологий, задачи активизации производства, развития рынка, поддержки научно-технического потенциала.
  4. Новый взгляд на системы управления в бизнесе и промышленности в условиях глобализации и информатизации общества. Сетевая экономика и Интернет-технологии.
  5. Подготовка кадров, образование, формирование национальных информационных ресурсов.
  6. Совершенствование государственной системы защиты прав интеллектуальной собственности (концептуальные, организационные и правовые аспекты).
  7. Проблемы и перспективы модернизации институтов государственной, коммерческой и банковской тайны в условиях глобального информационного общества.
  8. Проблемы защиты интересов личности, общества и государства в связи с развитием преступности в сфере высоких технологий.
 • 11612. Глобальная история Вселенной (физика)
  Физика

  Ничего во Вселенной не иiезает бесследно и не появляется из неоткуда доказательством этого утверждения является моя гипотеза. Так и живая клетка не иiезает бесследно. Смерть живой клетки это термоядерный взрыв. Этот взрыв вызван нарушением баланса химических, физических и термоядерных реакций, происходящих в клетках. Радиоактивный углерод, радиоактивный кислород и дейтерий начинают распадаться, но энергии недостаточно для того, чтобы разорвать спирали ДНК. Нейтрино и антинейтрино покидают клетку. Как я уже говорил, нейтрино и антинейтрино являются переноiиками и хранителями информации, то есть при смерти клетки из нее выходит не только энергия гравитации, но и информация. Каждый организм строго индивидуален, как индивидуальна каждая клетка организма. Поэтому информация, покидающая организм, строго индивидуальна. Но это не просто информация покидает тело его покидает личность. И это, поверьте мне, не абсурд и не плод больной фантазии это лишь констатация факта. Что такое человеческая личность? Личность человека заключена в его мозге. А именно в нашем мозге, то есть в памяти, заложена информация о нашей личности. Осязание, обоняние, зрение, вкус и слух это всего лишь электрические сигналы, посланные и расшифрованные нашим мозгом. Человеческое тело, как и все, что нас окружает, состоит из веществ, а вещества это всего лишь сочетание элементарных частиц в определенной последовательности. Электромагнитная информация нашего мозга, наших клеток была записана с помощью нейтрино и антинейтрино на ядра радиоактивных атомов наших клеток. При смерти происходит микроядерный взрыв клеток. При этом нейтрино и антинейтрино, содержащие в себе информацию о личности, покидают тело! Поэтому я и утверждаю, что после смерти организм покидает личность. Электромагнитно-информационная оболочка покидает человеческое тело или, другими словами, то что, дает жизнь клеткам, его душа. После смерти душа покидает тело. Подчиняясь гравитации, душа устремляется к центру масс (как я уже говорил выше, нейтрино и антинейтрино могут свободно проходить сквозь нейтроны, а значит и через вещества, частью которых они являются). Ближайшим центром масс является наша Земля. Для того, чтобы живая клетка жила на Земле, ей необходимо преодолевать входящую земную гравитацию. Иначе ДНК будет разрушена или будет нарушен гравитационный баланс внутри клетки. И если душа после смерти клетки обладала меньшей гравитацией, чем необходимо для жизни, то душа уходила вовнутрь Земли. Если же масса была почти равна или чуть больше массы из раiета на одну клетку, необходимой для жизни, то душа будет находиться во взвешенном состоянии, «купаясь» в электромагнитных полях Земли. Если же масса души в раiете на одну клетку значительно превышала массу Земли, то душа уходила на Солнце. В случае если данная масса души еще больше, то она покидает Солнечную систему. Но ведь это парадокс! Как душа человека может превышать земную массу, если клетки умирают? Ну, во-первых, человек, как правило, умирает от болезни, а не от старения клеток. Во-вторых, человек проживает на Земле не одну жизнь, а несколько. Как это происходит?

 • 11613. Глобальная международная компьютерная сеть Internet
  Компьютеры, программирование

  WWW работает по принципу клиент-сервер, точнее, клиент-серверы: существует множество серверов, которые по запросу клиента возвращают ему гипермедийный документ - документ, состоящий из частей с разнообразным представлением информации (текст, звук, графика, трехмерные объекты и т.д.), в котором каждый элемент может являться ссылкой на другой документ или его часть. Ссылки эти в документах WWW организованы таким образом, что каждый информационный ресурс в глобальной сети Интернет однозначно адресуется, и документ, который Вы читаете в данный момент, способен ссылаться как на другие документы на этом же сервере, так и на документы (и вообще на ресурсы Интернет) на других компьютерах Интернет. Причем пользователь не замечает этого, и работает со всем информационным пространством Интернет как с единым целым. Ссылки WWW указывают не только на документы, специфичные для самой WWW, но и на прочие сервисы и информационные ресурсы Интернет. Более того, большинство программ-клиентов WWW (browsers, навигаторы) не просто понимают такие ссылки, но и являются программами-клиентами соответствующих сервисов: FTP, GOPHER, сетевых новостей Usenet, электронной почты и т.д. Таким образом, программные средства WWW являются универсальными для различных сервисов Интернет, а сама информационная система WWW играет интегрирующую роль.

 • 11614. Глобальная навигационная спутниковая система - GPS
  Геодезия и Геология
 • 11615. Глобальная сеть Интернет
  Компьютеры, программирование

  Для ясности и полноты картины, необходимо сделать здесь важное замечание: Модуль TCP разбивает поток байтов на пакеты, не сохраняя при этом границ между записями. Т.е., если один прикладной процесс делает 3 записи в -порт, то совсем не обязательно, что другой прикладной процесс на другом конце виртуального канала получит из своего -порта именно 3 записи, причем именно таких (по разбиению), что были переданы с другого конца. Вся информация будет получена исправно и с сохранением порядка передачи, но она может уже быть разбита по другому и на иное количество частей. Не существует зависимости между числом и размером записываемых сообщений с одной стороны и числом и размером iитываемых сообщений с другой стороны. TCP требует, чтобы все отправленные данные были подтверждены принявшей их стороной. Он использует ожидания (таймауты) и повторные передачи для обеспечения надежной доставки. Отправителю разрешается передавать некоторое количество данных, не дожидаясь подтверждения приема ранее отправленных данных. Таким образом, между отправленными и подтвержденными данными существует окно уже отправленных, но еще не подтвержденных данных. Количество байт, которое можно передавать без подтверждения, называется размером окна. Как правило, размер окна устанавливается в стартовых файлах сетевого программного обеспечения. Так как TCP-канал является , т.е. данные могут одновременно передаваться в обоих направлениях, то подтверждения для данных, идущих в одном направлении, могут передаваться вместе с данными, идущими в противоположном направлении. Приемники на обеих сторонах виртуального канала выполняют управление потоком передаваемых данных для того, чтобы не допускать переполнения буферов.

 • 11616. Глобальная сеть Интернет: протоколы, системы доступа
  Компьютеры, программирование

  Каждый компьютер, подключенный к Интернет, должен быть уникально описан в глобальной сети. Эта структура подобна структуре каталогов в компьютере: есть домены самого верхнего уровня, есть вложенные в них домены, которые, в свою очередь, могут содержать другие домены. Имена доменов самого верхнего уровня строго распределены. Существует два типа таких имен: по типу организации и по стране. Имена по типу организации (com коммерческая организация, edu учебная, gov правительственная и т.д.), были исторически первыми, сейчас практически не присваиваются и, в основном характерны для организаций в США. Обычно адрес, присваиваемый компьютеру, будет включать в себя в качестве имени самого тАЬ верхнеготАЭ домена символы, определяющие страну пребывания. Российские компьютеры имеют адреса, заканчивающиеся на ru или su. Далее, уже в рамках данной страны, провайдеры регистрируют свои группы имен домены. Имя каждого домена отделяется при написании от другого имени точкой, причем имя домена верхнего уровня пишется справа. Так, адрес сервера газеты "Уральский рабочийтАЭ это ur.etel.ru. В этом адресе ru обозначение страны, etel домен, зарегистрированный провайдером (Екатеринбургским телеграфом), ur имя компьютера в газете. Если предоставление услуг осуществляется через несколько организаций, то имя компьютера может состоять из большего числа групп символов, хотя на практике редко встретишь имена, включающие в себя больше пяти групп. Доменное имя в компьютере уникально. Но оно еще ничего не говорит о местонахождении компьютера. Вы можете зарегистрировать на себя новый домен и в дальнейшем, при переезде из города в город сохранять за собой эти имена. Будет меняться только организации, которые осуществляют ваш выход в Интернет, регистрируя эти имена в глобальной сети.

 • 11617. Глобальная экологическая проблема в Украине. Тепловое загрязнение естественных водоёмов
  Экология

  Тепловой шок - это крайний результат теплового загрязнения. Результатом сброса в водоёмы нагретых стоков могут быть иные, более коварные последствия. Одним из них является влияние на процессы обмена веществ. Согласно закону Ван Хоффа, скорость химической реакции удваивается с увеличением температуры на каждые 10 С. Поскольку температура тела холоднокровных организмов регулируется температурой окружающей водной среды, повышение температуры воды усиливает скорость обмена веществ у рыб и водных беспозвоночных. В свою очередь это повышает их потребность в кислороде. В то же самое в результате повышения температуры воды содержание в ней кислорода падает, тогда как потребность в нём живых организмов возрастает. Возросшая потребность в кислороде, его нехватка вызывают жестокий физиологический стресс и даже смерть. В летнее время повышение температуры воды всего на несколько градусов может вызвать 100%-ную гибель рыб и беспозвоночных, особенно тех, которые обитают у южных границ температурного интервала.

 • 11618. Глобальная экология
  Экология

  На многочисленных международных конференциях, форумах, совещаниях, равно как и в массмедиа, при обсуждении глобальных экологических проблем (потепление климата, "истощение" озонового слоя, деградация биосферы) в основном преобладает риторика. И политики и безнесмены и даже ученые, занимающие высокие и ответственные посты в международной и национальной официальной иерархии, находятся в тисках стереотипа "антропогенного" фактора. В статье Б.Болина (Science, v.279, No.5349, 1998) бывшего председателя Межправительственной Группы по глобальным изменениям (IPCC), содержится примечательная таблица, определяющая перспективы развития энергетики в ряде стран до 2010 г. Только трем странам "разрешено" увеличить ее производство: Австралии (8%), Исландии (10%), Норвегии (1%). Все европейские страны должны сократить ее производство на 8%, США - на 7%, Япония - на 6%. России, Украине и Новой Зеландии предложен нулевой вариант. Однако следует учесть, что производство электроэнергии с 1990 по 1995 год в наших странах сократилось (в таблице данные по нашим странам отсутствуют, так же как и для бывших восточноевропейских и прибалтийских стран, за исключением Чехии и Венгрии, где произошло сокращение на 23 и 15%, соответственно). В любом случае перспективы России ограничиваются существенным образом, особенно учитывая ее тяжелое экономическое состояние. На наш взгляд глобальные изменения окружающей среды представляют собой лишь следствие (и в то же время служат индикаторами) более глубоких (и возможно более опасных) процессов изменения биоты и окружающей среды, их взаимного влияния и их зависимости от естественного (неантропогенного) процесса эволюции. Такой взгляд требует совсем других подходов и решений, чем те, которые вытекают из так называемого роста "парникового эффекта" за iет сжигания ископаемого углеводородного топлива. Таким образом пути решения экологических проблем, стратегия экологической безопасности и способы обеспечения т.н. "устойчивого" развития цивилизации остаются неопределенными, несмотря на принятие в последнее десятилетие известных международных соглашений (Венская Конвенция об озоновом слое, 1985 г., Монреальский Протокол, 1987 г., Рамочная Конвенция по климату, 1992 г., Соглашение о сокращении производства электроэнергии за iет сжигания органического топлива, 1997). Главной причиной, по нашему мнению, является недостаточная научная обоснованность "фундаментальных" положений, по которым и принимаются ответственные экономические и политические решения.

 • 11619. Глобальная экономика тАУ стоимость террора
  Экономика

  Ключевой вопрос в ближайшие месяцы (и возможно далее) изменение образа жизни после атаки на США в Севреной Америке и Европе. Резкое снижение объема полетов и поездок американцев по стране и за рубеж уже ударило по туризму, отелям, развлечениям по всему миру, включая Европу. В США текущая реакция населения скорее всего продолжит негативную тенденцию середины 2001 года сокращения покупок товаров длительного пользования. В течение последних лет американские семьи тратили (в сумме) все свои доходы на потребление. То есть норма личных сбережений в США в последние годы была равна нулю редчайший исторический феномен. Это было связано в частности с тем, что пенсионные фонды держали сбережения клиентов в акциях и за 10 лет роста экономики и фондовых индексов у людей создалось ощущение огромного (фондового) богатства: зачем ограничивать свое потребление сейчас, если сбережения растут за свет роста курса уже купленных акций. Двойное снижение курсов акций: сначала лопнул «воздушный шарик» компаний информационных технологий в 2000 году, а теперь прошла общая реакция на атаку плюс падение акций нескольких пострадавших отраслей, - существенно снизили фондовое богатство рядовых жителей. Фактически падение цен на акции составило примерно 25% еще до 11 сентября 2001 года, после чего произошло еще одно шоковое падение.

 • 11620. Глобальне потеплiння чи похолодання клiмату? Реакцiя океану
  География

  Уповiльнення течii на третину через 12 рокiв може призвести до екстремальних погодних явищ. Температури в Британii в наступному десятилiттi, ймовiрно, знизяться на градус. Унаслiдок глобального потеплiння, сильна океанiчна течiя, яка омиваСФ Британiю i Пiвнiчну РДвропу теплими водами з тропiкiв, в останнi роки помiтно послабшала. Це може стати причиною сувороi зими i прохолодного лiта у всьому регiонi, попереджають сьогоднi вченi. Учасники науковоi експедицii, вiдправленоi в Атлантичний океан вимiряли силу течii мiж Африкою i схiдним узбережжям Америки, встановили, що за останнi 12 рокiв, якi пройшли з часу попередньоi експедицii, течiя уповiльнилася на 30%. Течiя, яка приводить у рух Гольфстрiм, несе в Пiвнiчну РДвропу енергiю, еквiвалентну такiй, що виробляють мiльйон електростанцiй. В деяких районах течiя пiдвищуСФ температуру на 10 градусiв за ЦельсiСФм. Вченi встановили, що ii потужнiсть зменшилася на 6 мiльйонiв тонн води в секунду. Попереднi експедицii, якi було розпочато в 1957, 1981 i 1992 роках, виявляли лише незначнi змiни сили, хоча уповiльнення було вiдзначено експедицiСФю 1998 року. Це змусило вчених встановити в Атлантицi устаткування на суму 4,8 мiльйонiв фунтiв з метою постiйного монiторингу змiн. Якщо течiя залишиться такою ж слабкою, температури в Британii в майбутньому десятилiттi, ймовiрно, знизяться в середньому на один градус, вважаСФ керiвник дослiдження Гаррi Брайден з Нацiонального центру океанографii. "Моделi показують, що, якщо вона повнiстю зупиниться, вже через 20 рокiв у Британii i Пiвнiчно-Захiднiй РДвропi стане на 4-6 градусiв холоднiше", заявив Брайден. Хоча СФ пiдстави думати, що течiя може зупинитися, iмовiрнiсть ii повного зникнення в найближчi сто рокiв надзвичайно мала, вважають автори клiматичних моделей