Информация

 • 11601. Глобалізаційні процеси в Україні
  Юриспруденция, право, государство

  В умовах глобалізації світового господарства і міжнародних економічних відносин різко зростає роль і значення зовнішньоекономічних звязків (ЗЕЗ) для економіки країни в цілому, та зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) для окремого підприємства. Суттєво змінюються й цілі зовнішньоекономічної діяльності. Вона стає одним з пріоритетів національної політики і стратегії діяльності підприємства. Для регламентації зовнішньоекономічної діяльності створюються спеціальні міністерства, вводяться відповідні законодавчі акти, укладаються міждержавні угоди, створюються міжнародні організації. Зовнішньоекономічна діяльність на сучасному етапі є невідємною частиною діяльності підприємства і важливою сферою економіки більшості країн світу. У міру розвитку технічного прогресу зовнішня торгівля стала глобальною і охопила увесь світ. Головними причинами розвитку торгівлі між країнами є нерівномірний розподіл економічних ресурсів країн. Через зовнішню торгівлю і систему ЗЕЗ країни досягаються максимального використання своїх можливостей.

 • 11602. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути
  Политология
 • 11603. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях
  Социология
 • 11604. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
  Юриспруденция, право, государство

  а) Економіка. Загальне значення нових процесів в світовій економіці, що розвиваються в останні десятиріччя, можна звести до наступного. Пріоритетне значення набули спеціалізація і кооперація у сфері виробництва наукоємної продукції, високих технологій, нових видів матеріалів. В промислово розвинених країнах відбулося скорочення виробництв в базових галузях. Відповідно до цього на світовому ринку намітилася тенденція до зниження попиту на сировинні ресурси. Фундаментальні зміни в міжнародному розподілі праці пов'язані з істотно випереджаючим розвитком науково-технічних знань і інформації. В даний час жодна країна не здатна самостійно вести дослідницькі розробки в якій би то не було сфері науки і техніки. Це зумовило інтенсивний розвиток міжнародного ринку науково-технічних знань - торгівлі ліцензіями, науково-технічною інформацією, «ноу-хау», програмами-моделями, науковими відкриттями та іншими видами інтелектуального обміну. Виключно важливим структурним елементом міжнародного розподілу праці стала інтернаціоналізація сфери послуг. Продаж послуг все тісніше переплітається з виробництвом та збутом товарів, експортом капіталу, інтелектуальним обміном. Керівну роль в процесі інтернаціоналізації сфери послуг грають транснаціональні корпорації, понад 50% зарубіжні філіали яких займаються цим видом економічної діяльності. Одним з ключових важелів глобалізації всіх сфер суспільного життя стала інтернаціоналізація грошових відносин. Достатньо відзначити, що в даний час сума міжнародних фінансових операцій складає 1 трлн дол. в день.

 • 11605. Глобалізація та Європейський Союз
  Юриспруденция, право, государство

  Процес глобалізації був викликаний не тільки економічними процесами, про що йшлося вище. Але його характер і шлях розвитку все ще визначаються і формуються цими процесами. Чинники, які зумовлюють глобалізацію, формують густу мережу визначальних факторів, які впливають один на одного. Вони включають розвиток нових інформаційних технологій (показово виражений в надзвичайно динамічному зростанні мережі Інтернет), що, у свою чергу, призводить до значного скорочення вартості отримання й передачі інформації, кращого доступу до нових технологій і систем виробництва й управління, зокрема, до глобалізації фінансових ринків. Це, у свою чергу, сприяє мобільності праці і капіталу і, особливо, розвитку різних видів іноземного інвестування, таких, як капітальні, виробничі та інші інвестиції. З цим процесом пов'язані зміни в економічній політиці країн (з широкою лібералізацією економіки і скороченням економічного регулювання й приватизації) і великих, наднаціональних корпораціях, розмах діяльності і важливість яких в об'ємах світової економіки значно збільшився за останні два десятиліття. В результаті діяльності таких корпорацій процес виробництва став міжнародним. Це призводить до фактичного послаблення економічної важливості державних меж при зростаючій міжнародній торгівлі. Слід підкреслити ще раз, що вищеназвані чинники сформували специфічний комплекс факторів. Навряд чи можна застосувати причинно-наслідковий метод, щоб вивчити їх, оскільки вплив будь-якого з таких визначальних чинників зумовлює появу інших. Наприклад, лібералізація економіки стала одночасно результатом і причиною глобалізації фінансових ринків, тоді як міжнародні корпорації стимулювали процес глобалізації і мали з цього користь.

 • 11606. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки
  Юриспруденция, право, государство

  Україна, як приймаюча ТНК країна, незважаючи на певні природні переваги, має один із найнижчих показників залучення прямих іноземних інвестицій серед країн Центральної та Східної Європи, СНД. Найбільше коштів зарубіжні ТНК інвестують у харчову промисловість України, відтак у сільське господарство і в телекомунікації. Ін значними напрямами іноз інвестування є машинобудування, роздрібна торгівля, п-тва громадського харчування, банківський сектор, підприємства легкої промисловості. Визначальна причина вкладення інвестиції в Україну -пошук нових ринків збуту. Більшість іноземних інвесторів приваблює передусім великий внутрішній ринок України (близько 50 млн. споживачів). Наявність дешевої робочої сили є істотним фактором лише для інвесторів-підприємців. Однак найнижчі серед країн Східної Європи витрати на оплату праці часто обертаються її низькою продуктивністю, нестачею капіталу, слабким менеджментом та регуляторними перепонами, що робить собівартість продукції вищою, ніж у сусідніх країнах.Іноз інвестори, як правило, сподіваються на внутр ставку дохідності в межах від 10 до 30%. ТНК, які залучають к-л під менші відсотки, задовольняються ставкою, нижчою за 20%. Тому ТНК можна розглядати як найкращий спосіб залучення довгострокових інвестицій в Україну. Проте процес іноз інвестування в Україні гальмується численними чинниками. Основні серед них: а) нестабільне й надмірне регулювання;б) нечітка правова система;в) мінливість ек-го середовища;г) корупція;ґ) великий податковий тягар;д) проблеми щодо встановлення чітких прав власності;е) низький рівень доходів громадян;є) труднощі у спілкуванні з урядовими та приватизаційними органами;ж) мінливість політичного середовища;з) відсутність матеріальної інфраструктури;і) проблеми виходу на внутрішній і зовнішній ринки. Практика свідчить, що пріоритетами державної політики мають бути лібералізація руху капіталу, валютного ринку та репатріації прибутків; зняття обмежень на частку іноземної власності в українських компаніях, мінімізація бюрократичних обмежень і зниження податкових ставок та зменшення кількості податків.В інтересах залучення іноз к-лу Україна має переглянути й окремі положення аграрного права. Іноземні інвестори прагнуть, щоб приватизація не лише створювала інвестиційний і діловий клімат у результаті зростання продуктивності економіки. Більшість з них виступає за приватизацію землі. Україна недоотримує значних інвестицій саме через обмеженість права на купівлю-продаж землі. ТНК почали формуватися і в Україні. Як приклад можна навести діяльність відкритого акціонерного товариства "Укрнафта". Проте перспективи створення українських ТНК поки що не визначено.

 • 11607. Глобалізація: ілюзія або реальність?
  Политология
 • 11608. Глобальна розподілена та функціональна площина
  Компьютеры, программирование

  На розподіленій функціональній площині CS-1 визначені такі правила:

  1. Тільки функція управління викликом CCF уповноважена контролювати процес установлення та роз'єднання з'єднання.
  2. Взаємодія функції комутації послуг SSF і функції управління викликом CCF є послуго-незалежною. Тому SSF і CCF не повинні містити нічого, що залежить від послуг, які надаються в IN.
  3. У випадку збоїв виконання функції управління послугами SCF можливостей функцій SSF/CCF має бути достатньо для завершення виклику та відповідного повідомлення викликаючого і викликуваного абонентів.
  4. Функція комутації послуг SSF у будь-який момент часу не повинна взаємодіяти більш ніж з однією функцією управління послугами SCF.
  5. Допускається взаємодія між декількома SCF і SSF але так, щоб не порушувалася умова 4.
  6. Тільки функція управління послугами SCF може формулювати запити до SRF, SSF і обробляти відповіді від них.
  7. Не допускається будь-якої взаємодії між SSF і SRF інакше, ніж через SCF.
  8. Функція управління послугами SCF повинна мати можливості для того, щоб з ініціативи викликуваного або викликаючого абонента призупинити надання послуги, а потім відновити його з ініціативи того самого абонента.
 • 11609. Глобальная взаимосвязь фундаментальных физических констант
  Математика и статистика

  Выявлена взаимная зависимость между всеми фундаментальными константами. Найдены первичные суперконстанты, лежащие в основе фундаментальных физических констант. Суперконстанты позволили вычислить ряд констант с большей точностью, чем это известно из экспериментальных измерений. Найден подход, применение которого позволит определить практически все фундаментальные константы с точностью не хуже чем точность константы ридберга Roo(7,6х10-12 ) {oo - обозначение бесконечности, здесь и везде}. Для этого необходимо с высокой точностью знать значения только двух констант. Одна из них постоянная тонкой структуры??. Другая константа одна любая константа из группы: h, e, me. Таким образом, только две константы (? и одна константа из группы h, e, me) сейчас требуют к себе особого внимания . В дальнейшем только три константы будут требовать внимания исследователей - Roo , ?, и одна константа из группы ( h, e, me). Их будет вполне достаточно, чтобы с большой точность знать все другие физические константы.

 • 11610. Глобальная демократическая волна
  Политология

  На рубеже 80 - 90-х годов качественно изменилось мировое социально-политическое пространство. Отказ народов Советского Союза, большинства других стран бывшего «социалистического содружества» от однопартийной системы государственного устройства и центрального планирования экономики в пользу рыночной демократии означал прекращение в основном глобального противостояния антагонистических социально-политических систем и существенное повышение удельного веса открытых обществ в мировой политике. Уникальной в истории особенностью самоликвидации коммунизма является мирный характер этого процесса, не сопровождавшегося, как обычно бывало при столь радикальной смене социально-политического устройства, сколько-нибудь серьезными военными или революционными катаклизмами. На значительной части евразийского пространства - в Центральной и Восточной Европе, а также на территории бывшего Советского Союза в принципе сложился консенсус в пользу демократической формы социально-политического устройства. В случае успешного завершения процесса реформирования этих государств, в первую очередь России (ввиду ее потенциала), в открытые общества на большей части северного полушария - в Европе, Северной Америке, Евразии - сформируется сообщество народов, живущее по близким социально-политическим и экономическим принципам, исповедующее близкие ценности, в том числе и в подходах к процессам глобальной мировой политики.

 • 11611. Глобальная информация и безопасность
  Педагогика

  Регулярно проводятся конференции, посвященные вопросам глобальной информации и безопасности. 5 февраля 2000 г. в Москве в рамках 6-го Международного форума «Технологии безопасности» прошла 1-я Всероссийская Конференция «Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества». Основные проблемы, которые обсуждались на конференции:

  1. Принципы построения системы информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества и направления развития правовой базы информационной безопасности в целях обеспечения интересов личности, общества и государства.
  2. Задачи модернизации системы государственного управления, совершенствование государственного регулирования в области телекоммуникаций и информационных технологий, создание институтов общественного контроля.
  3. Направления развития информационной и телекоммуникационной инфраструктур и технологий, задачи активизации производства, развития рынка, поддержки научно-технического потенциала.
  4. Новый взгляд на системы управления в бизнесе и промышленности в условиях глобализации и информатизации общества. Сетевая экономика и Интернет-технологии.
  5. Подготовка кадров, образование, формирование национальных информационных ресурсов.
  6. Совершенствование государственной системы защиты прав интеллектуальной собственности (концептуальные, организационные и правовые аспекты).
  7. Проблемы и перспективы модернизации институтов государственной, коммерческой и банковской тайны в условиях глобального информационного общества.
  8. Проблемы защиты интересов личности, общества и государства в связи с развитием преступности в сфере высоких технологий.
 • 11612. Глобальная история Вселенной (физика)
  Физика

  Ничего во Вселенной не исчезает бесследно и не появляется из неоткуда доказательством этого утверждения является моя гипотеза. Так и живая клетка не исчезает бесследно. Смерть живой клетки это термоядерный взрыв. Этот взрыв вызван нарушением баланса химических, физических и термоядерных реакций, происходящих в клетках. Радиоактивный углерод, радиоактивный кислород и дейтерий начинают распадаться, но энергии недостаточно для того, чтобы разорвать спирали ДНК. Нейтрино и антинейтрино покидают клетку. Как я уже говорил, нейтрино и антинейтрино являются переносчиками и хранителями информации, то есть при смерти клетки из нее выходит не только энергия гравитации, но и информация. Каждый организм строго индивидуален, как индивидуальна каждая клетка организма. Поэтому информация, покидающая организм, строго индивидуальна. Но это не просто информация покидает тело его покидает личность. И это, поверьте мне, не абсурд и не плод больной фантазии это лишь констатация факта. Что такое человеческая личность? Личность человека заключена в его мозге. А именно в нашем мозге, то есть в памяти, заложена информация о нашей личности. Осязание, обоняние, зрение, вкус и слух это всего лишь электрические сигналы, посланные и расшифрованные нашим мозгом. Человеческое тело, как и все, что нас окружает, состоит из веществ, а вещества это всего лишь сочетание элементарных частиц в определенной последовательности. Электромагнитная информация нашего мозга, наших клеток была записана с помощью нейтрино и антинейтрино на ядра радиоактивных атомов наших клеток. При смерти происходит микроядерный взрыв клеток. При этом нейтрино и антинейтрино, содержащие в себе информацию о личности, покидают тело! Поэтому я и утверждаю, что после смерти организм покидает личность. Электромагнитно-информационная оболочка покидает человеческое тело или, другими словами, то что, дает жизнь клеткам, его душа. После смерти душа покидает тело. Подчиняясь гравитации, душа устремляется к центру масс (как я уже говорил выше, нейтрино и антинейтрино могут свободно проходить сквозь нейтроны, а значит и через вещества, частью которых они являются). Ближайшим центром масс является наша Земля. Для того, чтобы живая клетка жила на Земле, ей необходимо преодолевать входящую земную гравитацию. Иначе ДНК будет разрушена или будет нарушен гравитационный баланс внутри клетки. И если душа после смерти клетки обладала меньшей гравитацией, чем необходимо для жизни, то душа уходила вовнутрь Земли. Если же масса была почти равна или чуть больше массы из расчета на одну клетку, необходимой для жизни, то душа будет находиться во взвешенном состоянии, «купаясь» в электромагнитных полях Земли. Если же масса души в расчете на одну клетку значительно превышала массу Земли, то душа уходила на Солнце. В случае если данная масса души еще больше, то она покидает Солнечную систему. Но ведь это парадокс! Как душа человека может превышать земную массу, если клетки умирают? Ну, во-первых, человек, как правило, умирает от болезни, а не от старения клеток. Во-вторых, человек проживает на Земле не одну жизнь, а несколько. Как это происходит?

 • 11613. Глобальная международная компьютерная сеть Internet
  Компьютеры, программирование

  WWW работает по принципу клиент-сервер, точнее, клиент-серверы: существует множество серверов, которые по запросу клиента возвращают ему гипермедийный документ - документ, состоящий из частей с разнообразным представлением информации (текст, звук, графика, трехмерные объекты и т.д.), в котором каждый элемент может являться ссылкой на другой документ или его часть. Ссылки эти в документах WWW организованы таким образом, что каждый информационный ресурс в глобальной сети Интернет однозначно адресуется, и документ, который Вы читаете в данный момент, способен ссылаться как на другие документы на этом же сервере, так и на документы (и вообще на ресурсы Интернет) на других компьютерах Интернет. Причем пользователь не замечает этого, и работает со всем информационным пространством Интернет как с единым целым. Ссылки WWW указывают не только на документы, специфичные для самой WWW, но и на прочие сервисы и информационные ресурсы Интернет. Более того, большинство программ-клиентов WWW (browsers, навигаторы) не просто понимают такие ссылки, но и являются программами-клиентами соответствующих сервисов: FTP, GOPHER, сетевых новостей Usenet, электронной почты и т.д. Таким образом, программные средства WWW являются универсальными для различных сервисов Интернет, а сама информационная система WWW играет интегрирующую роль.

 • 11614. Глобальная навигационная спутниковая система - GPS
  Геодезия и Геология
 • 11615. Глобальная сеть Интернет
  Компьютеры, программирование

  Для ясности и полноты картины, необходимо сделать здесь важное замечание: Модуль TCP разбивает поток байтов на пакеты, не сохраняя при этом границ между записями. Т.е., если один прикладной процесс делает 3 записи в -порт, то совсем не обязательно, что другой прикладной процесс на другом конце виртуального канала получит из своего -порта именно 3 записи, причем именно таких (по разбиению), что были переданы с другого конца. Вся информация будет получена исправно и с сохранением порядка передачи, но она может уже быть разбита по другому и на иное количество частей. Не существует зависимости между числом и размером записываемых сообщений с одной стороны и числом и размером считываемых сообщений с другой стороны. TCP требует, чтобы все отправленные данные были подтверждены принявшей их стороной. Он использует ожидания (таймауты) и повторные передачи для обеспечения надежной доставки. Отправителю разрешается передавать некоторое количество данных, не дожидаясь подтверждения приема ранее отправленных данных. Таким образом, между отправленными и подтвержденными данными существует окно уже отправленных, но еще не подтвержденных данных. Количество байт, которое можно передавать без подтверждения, называется размером окна. Как правило, размер окна устанавливается в стартовых файлах сетевого программного обеспечения. Так как TCP-канал является , т.е. данные могут одновременно передаваться в обоих направлениях, то подтверждения для данных, идущих в одном направлении, могут передаваться вместе с данными, идущими в противоположном направлении. Приемники на обеих сторонах виртуального канала выполняют управление потоком передаваемых данных для того, чтобы не допускать переполнения буферов.

 • 11616. Глобальная сеть Интернет: протоколы, системы доступа
  Компьютеры, программирование

  Каждый компьютер, подключенный к Интернет, должен быть уникально описан в глобальной сети. Эта структура подобна структуре каталогов в компьютере: есть домены самого верхнего уровня, есть вложенные в них домены, которые, в свою очередь, могут содержать другие домены. Имена доменов самого верхнего уровня строго распределены. Существует два типа таких имен: по типу организации и по стране. Имена по типу организации (com коммерческая организация, edu учебная, gov правительственная и т.д.), были исторически первыми, сейчас практически не присваиваются и, в основном характерны для организаций в США. Обычно адрес, присваиваемый компьютеру, будет включать в себя в качестве имени самого “ верхнего” домена символы, определяющие страну пребывания. Российские компьютеры имеют адреса, заканчивающиеся на ru или su. Далее, уже в рамках данной страны, провайдеры регистрируют свои группы имен домены. Имя каждого домена отделяется при написании от другого имени точкой, причем имя домена верхнего уровня пишется справа. Так, адрес сервера газеты "Уральский рабочий” это ur.etel.ru. В этом адресе ru обозначение страны, etel домен, зарегистрированный провайдером (Екатеринбургским телеграфом), ur имя компьютера в газете. Если предоставление услуг осуществляется через несколько организаций, то имя компьютера может состоять из большего числа групп символов, хотя на практике редко встретишь имена, включающие в себя больше пяти групп. Доменное имя в компьютере уникально. Но оно еще ничего не говорит о местонахождении компьютера. Вы можете зарегистрировать на себя новый домен и в дальнейшем, при переезде из города в город сохранять за собой эти имена. Будет меняться только организации, которые осуществляют ваш выход в Интернет, регистрируя эти имена в глобальной сети.

 • 11617. Глобальная экологическая проблема в Украине. Тепловое загрязнение естественных водоёмов
  Экология

  Тепловой шок - это крайний результат теплового загрязнения. Результатом сброса в водоёмы нагретых стоков могут быть иные, более коварные последствия. Одним из них является влияние на процессы обмена веществ. Согласно закону Ван Хоффа, скорость химической реакции удваивается с увеличением температуры на каждые 10 С. Поскольку температура тела холоднокровных организмов регулируется температурой окружающей водной среды, повышение температуры воды усиливает скорость обмена веществ у рыб и водных беспозвоночных. В свою очередь это повышает их потребность в кислороде. В то же самое в результате повышения температуры воды содержание в ней кислорода падает, тогда как потребность в нём живых организмов возрастает. Возросшая потребность в кислороде, его нехватка вызывают жестокий физиологический стресс и даже смерть. В летнее время повышение температуры воды всего на несколько градусов может вызвать 100%-ную гибель рыб и беспозвоночных, особенно тех, которые обитают у южных границ температурного интервала.

 • 11618. Глобальная экология
  Экология

  На многочисленных международных конференциях, форумах, совещаниях, равно как и в массмедиа, при обсуждении глобальных экологических проблем (потепление климата, "истощение" озонового слоя, деградация биосферы) в основном преобладает риторика. И политики и безнесмены и даже ученые, занимающие высокие и ответственные посты в международной и национальной официальной иерархии, находятся в тисках стереотипа "антропогенного" фактора. В статье Б.Болина (Science, v.279, No.5349, 1998) бывшего председателя Межправительственной Группы по глобальным изменениям (IPCC), содержится примечательная таблица, определяющая перспективы развития энергетики в ряде стран до 2010 г. Только трем странам "разрешено" увеличить ее производство: Австралии (8%), Исландии (10%), Норвегии (1%). Все европейские страны должны сократить ее производство на 8%, США - на 7%, Япония - на 6%. России, Украине и Новой Зеландии предложен нулевой вариант. Однако следует учесть, что производство электроэнергии с 1990 по 1995 год в наших странах сократилось (в таблице данные по нашим странам отсутствуют, так же как и для бывших восточноевропейских и прибалтийских стран, за исключением Чехии и Венгрии, где произошло сокращение на 23 и 15%, соответственно). В любом случае перспективы России ограничиваются существенным образом, особенно учитывая ее тяжелое экономическое состояние. На наш взгляд глобальные изменения окружающей среды представляют собой лишь следствие (и в то же время служат индикаторами) более глубоких (и возможно более опасных) процессов изменения биоты и окружающей среды, их взаимного влияния и их зависимости от естественного (неантропогенного) процесса эволюции. Такой взгляд требует совсем других подходов и решений, чем те, которые вытекают из так называемого роста "парникового эффекта" за счет сжигания ископаемого углеводородного топлива. Таким образом пути решения экологических проблем, стратегия экологической безопасности и способы обеспечения т.н. "устойчивого" развития цивилизации остаются неопределенными, несмотря на принятие в последнее десятилетие известных международных соглашений (Венская Конвенция об озоновом слое, 1985 г., Монреальский Протокол, 1987 г., Рамочная Конвенция по климату, 1992 г., Соглашение о сокращении производства электроэнергии за счет сжигания органического топлива, 1997). Главной причиной, по нашему мнению, является недостаточная научная обоснованность "фундаментальных" положений, по которым и принимаются ответственные экономические и политические решения.

 • 11619. Глобальная экономика – стоимость террора
  Экономика

  Ключевой вопрос в ближайшие месяцы (и возможно далее) изменение образа жизни после атаки на США в Севреной Америке и Европе. Резкое снижение объема полетов и поездок американцев по стране и за рубеж уже ударило по туризму, отелям, развлечениям по всему миру, включая Европу. В США текущая реакция населения скорее всего продолжит негативную тенденцию середины 2001 года сокращения покупок товаров длительного пользования. В течение последних лет американские семьи тратили (в сумме) все свои доходы на потребление. То есть норма личных сбережений в США в последние годы была равна нулю редчайший исторический феномен. Это было связано в частности с тем, что пенсионные фонды держали сбережения клиентов в акциях и за 10 лет роста экономики и фондовых индексов у людей создалось ощущение огромного (фондового) богатства: зачем ограничивать свое потребление сейчас, если сбережения растут за свет роста курса уже купленных акций. Двойное снижение курсов акций: сначала лопнул «воздушный шарик» компаний информационных технологий в 2000 году, а теперь прошла общая реакция на атаку плюс падение акций нескольких пострадавших отраслей, - существенно снизили фондовое богатство рядовых жителей. Фактически падение цен на акции составило примерно 25% еще до 11 сентября 2001 года, после чего произошло еще одно шоковое падение.

 • 11620. Глобальне потепління чи похолодання клімату? Реакція океану
  География

  Уповільнення течії на третину через 12 років може призвести до екстремальних погодних явищ. Температури в Британії в наступному десятилітті, ймовірно, знизяться на градус. Унаслідок глобального потепління, сильна океанічна течія, яка омиває Британію і Північну Європу теплими водами з тропіків, в останні роки помітно послабшала. Це може стати причиною суворої зими і прохолодного літа у всьому регіоні, попереджають сьогодні вчені. Учасники наукової експедиції, відправленої в Атлантичний океан виміряли силу течії між Африкою і східним узбережжям Америки, встановили, що за останні 12 років, які пройшли з часу попередньої експедиції, течія уповільнилася на 30%. Течія, яка приводить у рух Гольфстрім, несе в Північну Європу енергію, еквівалентну такій, що виробляють мільйон електростанцій. В деяких районах течія підвищує температуру на 10 градусів за Цельсієм. Вчені встановили, що її потужність зменшилася на 6 мільйонів тонн води в секунду. Попередні експедиції, які було розпочато в 1957, 1981 і 1992 роках, виявляли лише незначні зміни сили, хоча уповільнення було відзначено експедицією 1998 року. Це змусило вчених встановити в Атлантиці устаткування на суму 4,8 мільйонів фунтів з метою постійного моніторингу змін. Якщо течія залишиться такою ж слабкою, температури в Британії в майбутньому десятилітті, ймовірно, знизяться в середньому на один градус, вважає керівник дослідження Гаррі Брайден з Національного центру океанографії. "Моделі показують, що, якщо вона повністю зупиниться, вже через 20 років у Британії і Північно-Західній Європі стане на 4-6 градусів холодніше", заявив Брайден. Хоча є підстави думати, що течія може зупинитися, імовірність її повного зникнення в найближчі сто років надзвичайно мала, вважають автори кліматичних моделей