Информация

 • 10781. Гендэрныя пытанні і культура Хопуэлла
  Социология
 • 10782. Генеалогический метод
  Педагогика

  Необходимым условием использования метода приемных детей является широкий диапазон (желательно репрезентативный ляционному) средовых условий в семьях-усыновительницах наоборот, уравнивание этих семей по тем или иным характеристик (например, по высокому интеллекту приемных родителей или воспитательским стилям) с последующим сопоставлением индивидуальных особенностей усыновленных ими детей от биологиче родителей, имевших полярные значения исследуемого признака.; например, показано, что, во-первых, дети биологических родителей с низким интеллектом, попавшие в хорошую среду, имеют интеллект значительно выше того, который мог быть предсказан, но, во-вторых, в одинаково хорошей среде семей-усыновителей, распределение оценок интеллекта приемных детей существенно зависит от интеллекта биологических родителей; если они имели высокие (>120) баллы IQ}, 44% детей имеют столь же высокий интеллект и никто не имеет оценку ниже 95 баллов; если же родные родители имели IQ < 95, то у 15% детей IQ тоже ниже 95 баллов и никто не имеет IQ > 120 баллов. Иначе говоря, в одинаково хорошей среде распределение оценок IQ, приемных детей сдвинуто в сторону высоких значений, если биологические родители имели высокий интеллект, и в сторону низких если они имели сниженный интеллект. (Подобного рода результаты вызвали остроумную реплику одного из психогенетиков: «Лучше всего считать, что интеллект на 100% зависит от генов и на 100% от среды».)

 • 10783. Ґенеза поняття делегування повноважень в діяльності правоохоронних органів
  Менеджмент

  Відповідно до цього Закону, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в Українській державі - це завдання більшою чи меншою мірою всіх державних і громадських організацій. Однак громадяни України, відповідно до Конституції України, мають право створювати на основі Закону громадські обєднання для участі в охороні громадського порядку й державного кордону, сприяти органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам. Члени громадських формувань після обовязкового предявлення посвідчення мають право: вимагати від громадян дотримання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, дотримання режиму державного кордону, а в разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують особу; доставляти до правоохоронних органів, підрозділів Прикордонних військ, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку, приміщень виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою їх припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу; встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обовязковим; застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони. Законом гарантовано захист життя, здоровя, честі, гідності, майна члена громадського формування й членів його сімї від злочинних посягань та інших протиправних дій [4, с. 499-500].

 • 10784. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"
  Разное

  Передусім слід звернути увагу на те, що цей зворот вживається не для номінації ситуації, а для її оцінки або ж для вираження ставлення мовця до певної події. Другою його особливістю є граматична самодостатність Туди (кому) й дорога є завершеним реченням з модально-часовими параметрами. Ці функціональні особливості відмежовують зворот туди (кому) й дорога від основного масиву ідіом, які, по-перше, здатні позначати той чи інший фрагмент дійсності (часто поєднуючи позначення ситуації з її оцінкою), а по-друге, позбавлені предикативності і включаються в речення як один з його компонентів. Разом з тим туди (кому) й дорога характеризується типом значення, притаманним саме ідіомам: значення окремих слів не додається одне до одного, а “переплавляється” і зникає у значенні цілої одиниці. В цьому легко переконатися, звернувшись до словникових статей. Так, чотиритомний словник російської мови подає для виразу туда (кому) и дорога таке тлумачення: “Получил по заслугам, нечего жалеть” [5, 1, 432]. Отже, в семантиці виразу зникла ідея переміщення в просторі, яка задається компонентом дорога, натомість зявилися ідеї покарання та негативного ставлення до покараного. Переосмислення вихідного образу, який лежав в основі виразу туди й дорога, зближує його з ідіомами. Але, як уже зазначалося, на відміну від останніх, вираз туди й дорога є предикативною одиницею і виступає самостійним висловлюванням. Втім, нема підстав розглядати його і як прислівя, оскільки вони є реченнями-висловлюваннями, що мають моралістичний зміст і виражають судження [3, 389], а туди й дорога судження не виражає, а призначене для передачі оцінки певних життєвих ситуацій, про характер яких скажемо далі.

 • 10785. Генеза української національної мови
  Разное

  Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Іван Вагилевич. Вони склали програму з народознавства, за якою збирали старі рукописи, грамоти, казки, легенди; записували назви сіл, річок, озер, одягу; складали описи свят Купала, Коляди, весіль, похоронів; вивчали народні промисли, господарство, ремесла тощо. У 1837 p. зявилась їхня перша книжечка “Русалка Дністровая”, яка на повний голос заявила про існування української народної мови, про нерозривний звязок “західних” українців зі “східними”. І це в той час, коли між Західною і Східною Україною пролягав кордон двох держав. Книги з Великої України потрапляли до Маркіяна Шашкевича та його друзів з труднощами, але вони були провідниками на шляху творення спільноукраїнської мови. Австрійський уряд намагався впровадити на українських землях латинську абетку “абецадло” і рекомендував своїм підданим вивчати німецьку мову “ради їхньої особистої вигоди”. “Руська трійця” виступила проти переведення руської мови на польське абецадло; Маркіян Шашкевич написав статтю “Азбука і абецадло”, де обгрунтував неприпустимість такої заміни. Вже з ХVІІІ ст. почалося непорозуміння з приводу українського правопису. Московити обурювалися, що українці літеру Ъ вимовляють як і, а літеру И читають як Ы. Почався тиск на українську школу і церкву. Наприклад, за московським наказом замість “Світ Христов просвіщаєт всіх” мусили вимовляти “Свєт Хрістов просвєщаєт всєх”. Попи намагалися догоджати Москві, а школа вчила читати всі літери так, як читають у Московії. Ці “традиції” насаджувані кілька століть церквою і школою, виявилися такими живучими, що й нині серед науковців давньоруські тексти часто читаються по-російськи. Звідси й помилкове враження, що давньоруська мова ближча до російської. Де ж тут довести українське походження староруських текстів?

 • 10786. Генезис болотных почв
  Сельское хозяйство

  Состав болотной растительности, смена одних группировок другими в большой степени зависят от состава и свойств заболачивающихся почв и переувлажняющих их вод. При устойчивом переувлажнении богатых почв (дерново-глеевых, луговых и др.) развиваются болотная травянистая растительность, некоторые виды кустарниковых и древесных растений, требовательных к условиям питательного режима. Такая же по составу болотная растительность развивается и при переувлажнении почв водами, содержащими повышенное количество различных минеральных соединений (бикарбонатов кальция, растворимых форм элементов питания). На таких участках торфяные горизонты образуются при близкой к нейтральной или слабощелочной реакции, при которой активнее идут процессы гумификации и разложения растительных остатков. Образующийся при этом торф характеризуется повышенной степенью разложения, большим содержанием в составе органического вещества торфа гумусовых соединений. Подобные условия обычно создаются в понижениях рельефа (шлейфы склонов, притеррасные поймы и т.д.). В связи с отмеченными особенностями развития болотного процесса такие болота и соответствующие им торфяные болотные почвы получили название низинных.

 • 10787. Генезис вітчизняної політичної думки
  Политология
 • 10788. Генезис единства сознаний общества и индивида
  Философия

  Объявив сознание сущностью человека, мы сразу по этому определению должны отвергнуть его возможность у животного, иначе мы их просто не дифференцируем. Само слово "СОзнание" подразумевает понятия СОотнесенного, СОвместного знания, т.е. общего или общественного знания, что подтверждает ограниченность рассматриваемого понятия рамками человеческого общества. Каким термином тогда обозначить "сознание" животного? Увы, другой дефиниции, отличающей сознание животного от сознания человека, наука не предлагает, и Тейяр де Шарден говорит об истории жизни как развитии сознания. Но выполняет ли сознание животного ту же функцию, что и сознание человека, т.е. является ли самоотрицанием материи, как было раскрыто в очерке "Концепция сознания вне основного вопроса философии"? Если сознание человека обеспечивает свое самосохранение через преобразование окружающей материи, то у животного эволюционное самосохранение обуславливается изменением собственной морфологии и не под действием "сознания". Роль самоотрицания материи в зоофазе играет скорее генотип (генофонд). Сознание человека и сознание животного, при всей их эволюционной преемственности принципиально различаются, - "сознание животного" "обслуживает" в целях самосохранения саму особь животного. Однако, отсутствие иного термина принуждает пользоваться при необходимости именно понятием "сознание животного", которое я бы скорее назвал, если бы не его двузначность, "СОчувствием", поскольку животное чувствует, а не знает.

 • 10789. Генезис и основные вехи в развитии философии экстремальности
  Философия

  Для обозначения психических состояний человека в трудных условиях исследователи пользуются разными понятиями, среди которых наиболее популярно понятие "стресс". Его применяют для обозначения широкого круга не только психических, но и физиологических состояний, например физического напряжения, утомления и т. д., а также разнообразных явлений, относящихся к другим областям знания. Характерной является тенденция рассматривать стресс как особое состояние, рядоположенное с другими эмоциональными состояниями (аффектами, чувствами, тревожностью и др.) В литературе имеются многочисленные описания порождающих психическую напряжённость воздействий и ситуаций, которые называют стрессорами. При характеристике стрессогенных ситуаций указываются такие признаки, как "сложные", "трудные", "особые", "эмоциогенные", "критические", "аварийные", "чрезвычайные", "экстремальные", "сверхэкстремальные", "гиперстрессовые" и т. п. Экстремальность есть частный случай стресса и рассматривается как особенность стрессоров. Хотя существует несколько определений экстремальности, но при употреблении этого понятия обычно ясно, что речь идёт не о нормальных, обычных условиях деятельности, а о существенно отличающихся от них обстоятельствах. Экстремальность обусловливается не только интенсивностью, но и другими параметрами стрессоров. К ним относятся: качественное своеобразие последних, характеризующее физиологически особую среду, в которой может протекать человеческая деятельность (температурные, барические воздействия, гипоксия, гиподинамия и т.п.), характер действия стимула (нерегулярность его появления, монотонность и т. п.), объективная сложность самой задачи (переработка огромных потоков информации в ограниченное время, отсутствие информации, необходимой для выполнения тех или иных действий, отвлекающие воздействия, высокий темп работы и т.п.). Одним из важных, но до сих пор мало исследованных факторов экстремальности является время. Считается, что этот фактор может существенно определять экстремальность стимула и, следовательно, степень напряжённости и её эффект. Это объясняется тем, что доступный человеку оптимальный темп психической активности у разных лиц неодинаков и переход через индивидуальные пределы этого темпа ведёт к возникновению психической напряжённости. Общая особенность рассмотренных выше факторов заключается в том, что они превышают диапазон оптимальных воздействий и тем самым придают ситуации качество экстремальности. Однако эффект стрессора не ограничивается лишь его специфическим действием, но обусловлен также и психологическими особенностями человека. Так, непосредственная опасность для жизни, сильная боль, которые признаются эффективными стрессорами, могут не быть таковыми в связи с выполнением определённой социальной роли или, например, в связи с религиозными мотивами.

 • 10790. Генезис и содержание понятия правосознание
  Юриспруденция, право, государство

  Согласно устоявшемуся мнению философско-правовой науки, выделяют такие основные функции правосознания, т. е. направления воздействия этого явления на общественные социальные отношения, - познавательная, оценочная, регулятивная.

  1. Познавательная функция правосознания заключается в том, что, во-первых, через восприятие и осмысление правовых явлений происходит, по существу, познание жизни социальной или даже естественной, природной, во-вторых, правосознание отражает правовые явления в форме юридических знаний, которые затем оформляются в понятии, принципы, определения. Задачи такого познания состоят не в выявлении и изучении общих закономерностей и связанных с ними научных истин, а в установлении относящихся к правовой реальности событий, действий, состояний, признаков, действий людей. Отсюда, субъектами такого познания являются как законодатели, так и граждане: каждый из них использует представления о сущем и должном праве для выполнения своих задач в правовом регулировании. Правосознание не только отражает правовые явления и процессы, но и формирует отношение к ним в форме оценки. Реализация правовым сознанием своей познавательной функции является важнейшей предпосылкой осуществления правового регулирования. Презумпция знания права (смысл которой сводится к тому, что никто не может уходить от ответственности, ссылаясь на незнание права) лежит в основе всего механизма правового регулирования. В настоящее время правовое регулирование осуществляется в условиях очевидного несоответствия между презумпцией знания права и фактическим объемом правовых знаний. Усложнение правового регулирования, детализация законодательства, возрастающее количество норм процедурного (инструментального характера), в которых относительно слабо прослеживается связь с общими принципами права и т.п. все это приводит к тому, что правовое чувство индивида нередко оказывается не в состоянии компенсировать отсутствие конкретных правовых знаний. Эта проблема была затронута в июне 1984 года в Москве на советско-французском симпозиуме, где было предложено разрешение проблемы в виде поиска в направлении ослабления традиционной формулы презумпции знания права путем той или иной корректировки этой формулы, дифференциации содержания презумпции знания права применительно к различным отраслям права и т.д. Но более необходимым является не просто изменение презумпции знания права, а совершенствование правотворчества, где презумпция знания права должна стать безусловным ориентиром для правотворчества. Именно то, и только то, что может быть познано как право, должно формулироваться в качестве нормы для поведения. И здесь актуальным является использование социологических механизмов изучение познание права населением
  2. Оценочная функция правосознания состоит в том, что с помощью правосознания обществом дается оценка конкретным жизненным обстоятельствам как юридически значимым. Правовая оценка это деятельность субъектов права, как граждан, так и правоприменительной по установлению (отождествлению) жизненных различных обстоятельств и их социальной и правовой квалификации с точки зрения своих представлений о праве, законности, должном поведении в обществе, по месту учебы, работы. Для того чтобы идентифицировать (оценить) то или иное поведение своей жизнедеятельности, людей, социальных групп с позиции права, необходимо иметь достаточный уровень правового сознания. Оценочные представления о праве, отношение к праву и т.п. могут проявляться “как в пассивной (мысли, желания), так и в активной форме (объективированные вовне в виде конкретных действий и поступков, в том числе и высказываний)”. Оценка также предполагает определенное эмоциональное отношение к явлениям правовой жизни. Оно может выражаться в критике действующего права и формировании пожеланий к правовой сфере, ее изменениям. Ценными будут признаваться такие изменения, которые соответствуют идеалам и целям тех или иных индивидов, групп, всего общества. В этом выражается оценочная функция правосознания. Оценочная функция правосознания способствует формированию правовой установки, то есть предрасположенности индивида к определенному восприятию правовой информации, практики и готовности действовать в соответствии с этой оценкой. Одним из важнейших показателей состояния правового сознания является общественное мнение о праве, которое представляет собой специфическую форму проявления массового правового сознания (в виде суждений). Говоря об оценочной функции правосознания важно иметь в виду, что оценка действующей нормы осуществляется с позиций определенных оценочных представлений об идеальной, должной норме. Таким образом, правосознание осуществляет здесь как бы моделирование данной нормы.
  3. Регулятивная функция правосознания реализуется через систему мотивов, ценностных ориентаций, правовых установок, которые выступают специфическими регуляторами поведения социальных групп, различных слоев населения и имеют особые механизмы формирования. Так, информация о юридических нормах, порождает у субъектов права комплекс психологических реакций: чувств, эмоций, переживаний, с которыми связано возникновение определенной побуждающей или тормозящей мотивации поведения. В этом случае правосознание выступает как мотив конкретного вида поведения людей, субъектов. Регулятивная функция правосознания также состоит в формировании поведенческой реакции индивида, которая может выражаться в виде правомерного или противоправного поведения. Особую значимость в реализации регулятивной функции правосознания имеет правовая установка готовность, предрасположенность субъекта к правомерному или противоправному поведению, сгладывающаяся под влиянием ряда социальных и психофизиологических факторов. Правовая установка сообщает устойчивый, целенаправленный постоянный характер той или иной деятельности, выступая своего рода стабилизатором в меняющейся социальной среде. Положительная правовая установка позволяет упорядочивать процесс правового воздействия, освобождая субъекта от необходимости каждый раз заново принимать решения в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях. Собственно правосознание, возникнув однажды, может вести относительно самостоятельное существование и в качестве нормативно-регулятивной системы способно воздействовать и воздействует на реально происходящие социальные процессы, выступая, таким образом, в качестве одного из факторов, вызывающих те или иные практические социальные последствия. По сути, правосознанию принадлежит роль важного, а порой и незаменимого мотива удовлетворения потребностей и интересов людей. Регулятивная функция существующего правосознания проявляет себя как составная часть объективно, фактически существующей реальности, и в этой связи собственно правосознание автономно также и по отношению ко всякому праву, как с точки зрения его содержания и требований, так и по отношению к непосредственно-регулятивной функции присущей праву. В.В.Лапаева, подчеркивает необходимость социологического подхода к изучению регулятивной функции, так как именно здесь представляется интересным процесс выявления в структуре правосознания тех моделей должного поведения, которые составляют его нормативную основу, и анализ этих моделей в их соответствии с нормами действующего законодательства.
 • 10791. Генезис и структура символического в структурной киноэстетике Эйзенштейна
  Культура и искусство

  Непрерывный («текучий») горизонтальный поток периферийных феноменов, «кадров» членится, разрезается, заканчивается перпендикулярно выставленной вертикальной осью драматического «действия», которая центрирует горизонт, и также обладает характером непрерывности. На третьем этапе происходит «синтез члененности и нечленимости», синтез дискретности и непрерывности. Ключевым символом «Броненосца Потемкина» по признанию самого Эйзенштейна выступает момент воздвижения красного флага на мачту «Потемкина»: «Новое качество куска (знамени прим. авт.), оно и статично, и подвижно, мачта вертикальна и неподвижна, полотнище рвется по ветру. Это уже не только вертикаль, пластически объединяющая отдельные элементы композиции, это революционное знамя, объединяющее броненосец, ялики и берег. ... Композиционным (драматическим прим.авт.) водоразделом и одновременно идеологическим (символическим прим.авт.) объединителем обеих композиционных групп служит мачта с революционным знаменем». Здесь во всей теоретической полноте Эйзенштейн описал значение и функцию центрального символа как инстанции, центрирующей округу символического кинохронотопа. Это центрирование ставит композиционную границу между центром и периферией, и в то же время символизирует их единство. Красное знамя «Потемкина» символизировало, буквально и фигурально ознаменовало всю революционную действительность.

 • 10792. Генезис и этапы культурной эволюции
  Культура и искусство

  Эти задачи могли быть решены только с появлением в мире искусства. Искусство способно вобрать и передать все возможные ситуации взаимодействия человека и мира, все ситуации взаимоотношений людей, без всякого локального ограничения. Отображению искусством доступны как материальные, так и духовные стороны общественной жизни. Искусство целостно воспроизводит действительность: может в отраженном виде сберечь материальную сторону жизни и те человеческие состояния, те виды человеческого реагирования на действительность, которые с ними связаны. При художественном восприятии вся жизнедеятельность, отображенная в искусстве, «оживает» даже для человека, который не имеет в личном опыте ничего подобного. Благодаря этому индивид оказывается способным воскрешать, а, следовательно, сохранять и передавать опыт, мысли, чувство общины. Искусство является самой доступной формой усвоения знаний, поскольку оно воспринимается в конкретной форме настоящей жизнедеятельности. Огромная роль искусства в развитии человечества заключалась в том, что оно содействовало развитию творческих основ в индивиде. Дело в том, что первобытный строй был консервативным, требовалось четкое сдерживание табу, никаких индивидуальных толкований не позволялось, что мешало выявлению инициативы, свободе личности. Искусство же - по самой своей природе и характеру влияния на воспринимаемое требует от людей творчества (достройка открытой модели, соотношение опыта того, кто передает и того, кто воспринимает; влияние мыслей и чувств, закон уподобления, раскрепощение при восприятии). Искусство, благодаря эффекту передаваемой информации в том, кто воспринимает, не консервировало жизнедеятельность, а делало ее «настоящей реальностью», жизнью, возрожденной в мысли, чувстве, состоянии, побуждениях. Таким образом, искусство оказалось и средством, способным наилучшим образом передавать общественно необходимую жизнедеятельность посредством воскресения ее в Индивиде, и средством, что способствует нейтрализации, или даже в известной мере снятию зоологического индивидуализма в поведении. Искусство не создает копию, слепок мира (действительности) - в таком варианте оно было бы не нужно индивиду. Предметом его является ценность человеческого бытия, то, что развивает в индивиде его человеческую сущность.

 • 10793. Генезис игорного бизнеса в Республике Беларусь
  Юриспруденция, право, государство

  В настоящее время в Республике Беларусь основным нормативным правовым актом, который регулирует игорную деятельность, является Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь» (далее - Положение) [10]. Данный Указ был принят в целях дополнительного совершенствования порядка осуществления игорного бизнеса в Республике Беларусь и по сравнению с ранее действующими Декретом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 21 «О мерах по упорядочению игорного бизнеса в Республике Беларусь» и Указом Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1999 г. № 548 «Об утверждении порядка осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь» содержит ряд принципиальных отличий. Так, по сравнению с утратившим силу Декретом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 21 в п. 1 Положения разделены и изменены понятия кассы букмекерской конторы и тотализатора [11, с. 16]; расширено определение азартной игры с тем, чтобы создать условия для однозначного отнесения букмекерской игры, игры тотализатора, отдельных видов карточных игр к числу азартных. Еще одним существенным изменением является установление запрета на нахождение в игорном заведении объектов налогообложения, не зарегистрированных в налоговых органах и не принадлежащих плательщику на праве собственности (хозяйственного ведения), иначе плательщик будет привлечен к административной ответственности в соответствии с п. 1 ст. 12.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, что повлечет за собой наложение штрафа в размере от 20 до 500 базовых величин (на юридическое лицо - от 100 до 500 базовых величин) с конфискацией игрового оборудования, денег, вещей и иных ценностей, являющихся ставкой в игре. игорный азартный правовой беларусь

 • 10794. Генезис института многопартийности в РФ
  Политология

  В конце 1991 г. распался СССР. Новая Россия, став правопреемницей СССР, вышла на самостоятельный исторический путь формирования демократического государства. Неотъемлемой частью этого исторического процесса стал генезис многопартийности. Многопартийная система - одна из важных гарантий демократической природы страны и развития гражданского общества. А «связующим звеном между гражданским обществом и властью являются политические партии и движения». В этом и заключается причина того, что Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию на 2003 год назвал партийное строительство задачей государственной, подчеркнул необходимость становления развитой партийной системы в России. В современной России формирование многопартийной системы является одной из важнейших проблем. После вступления России в новый этап развития государственности (в декабре 1991 г.) начала образовываться принципиально иная политическая система. Последнее десятилетие XX века отражает сложный процесс складывания российской многопартийности. За последние годы российские партии прошли сложный путь зарождения и развития. Если в 2001 г. до вступления в силу Федерального закона «О политических партиях» в России действовало более 190 общероссийских политических объединений, в том числе 57 партий, то в прошедшей думской избирательной кампании 2003 г. приняли участие 18 политических партий и 5 избирательных блоков из 44 партий, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации в качестве общероссийских политических партий. В 2007 году согласно информации Федеральной регистрационной службы только 15 политических партий соответствовали требованиям пункта 2 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях» и, таким образом, имели право участвовать в выборах. Согласно итогам этих выборов и тому, что партию «Единая Россия» политически возглавил президент В. В. Путин, в России упрочилась политическая система с доминирующей партией, при которой «Единая Россия» может единолично принимать любые решения в российском парламенте без учёта мнения других партий.

 • 10795. Генезис институтов государства в античной Европе и на Др. Востоке (общее и особенное)
  Разное

  Во-первых, в том, что мощная централизованная структура складывалась в неевропейском мире на протяжении тысячелетий не на основе рыночно-частнособственнических отношений. Привычная командно-административная форма отношений абсолютно подавляла и нарождавшуюся частную собственность, и робкий обслуживающий ее и не имевший ни свобод, ни гарантий, ни привилегий восточный рынок. Власть здесь была первоначалом. Власть, команда, администрирование довлели абсолютно, тогда как отношения собственности, необходимые для регулирования хозяйства, были явлением производным, вторичным по отношению к власти. А во-вторых, в античном мире даже в те времена, когда в политике, администрации, власти царил произвол, сближавшийся внешне с деспотизмом по-восточному, существовали уже опиравшиеся на развитую частную собственность и мощный свободный античный рынок отношения нового типа, рыночно-частнособственнические, существовали и ограждающие эти отношения нормы права (знаменитое Римское право). Традиции свободы, как экономической, так и правовой, политической, не были здесь пустым звуком, что и определяло во многом конечный итог противостояния свободы и произвола. Разница между античной рыночно-частнособственнической и восточной командно-административной структурами сводится, таким образом, не к возможному объему произвола власти отдельно взятого деспота, а к принципиальной разнице самих структур как таковых. Если в системе рыночно-частнособственнических отношений в хозяйстве задает тон рынок, господствует частная собственность и все правовые нормы направлены на обеспечение наибольшего благоприятствования рынку и собственнику, то в системе административно-командных отношений задают тон администрация и команда сверху, для правящих верхов создается режим наибольшего благоприятствования, а рынок и собственники находятся в подчиненном, подконтрольном правящим верхам и администрации состоянии. Можно сказать и определеннее: ни рынок, ни частная собственность в восточной структуре не являются свободными и потому не имеют права быть уподобленными рынку и частной собственности в рыночно-частнособственнической европейской структуре. На Востоке как норма существует квазирынок и квазисобственность, причем именно вследствие структурной неполноценности то и другое лишено внутренних потенций для самоусовершенствования. На Востоке рынок и собственник находятся в зависимости от государства и обслуживают нужды прежде всего правящего слоя. Государство же здесь твердо стоит над обществом и соответственно над экономикой общества, а его правящие слои, не будучи классом в привычном марксистском понимании этого термина (т.е. классом экономическим, классом, владеющим собственностью и реализующим это преимущество в собственных интересах), являются своего рода квазиклассом, ибо в конечном счете живут за счет достояния общества и выполняют в этом обществе функции господствующего класса. И, что особенно важно подчеркнуть, эти функции правящие верхи традиционно выполняют не потому, что они узурпировали власть и навязали свою волю искусственно ослабленным собственникам, но именно потому, что они управляют обществом принципиально иным, чем европейское. Командно-административная структура опирается на принцип власти-собственности и генетически восходит к практике реципрокного взаимообмена, к традициям централизованной редистри-буции. Эта особенность способствует тому, что. объективно может сложиться впечатление - тем более у того, кто привык к марксистской политэкономической системе понятий и логике анализа,- будто в рамках классической восточной структуры нет или почти нет места антагонизмам и эксплуатации. В самом деле, если правящие верхи заботятся об организации общества, включая и его экономику, то платой за их труд закономерно является упоминавшаяся уже рента-налог, выплачиваемая низами как натурой, так и отработками. А раз так, то перед нами естественная форма законного и необходимого для благосостояния и вообще для существования структуры в целом обмена деятельностью.

 • 10796. Генезис інноваційно-підприємницьких теорій
  Менеджмент

  Американський економіст Р. Фостер для аналізу інноваційної діяльності та науково-технічного прогнозування запропонував використовувати динаміку циклів. Він зауважив, що для розуміння динаміки технологічної кон'юнктури, а точніше періодів зміни однієї технології іншою, необхідно сприйняти не лише ідею 8-подібної кривої та переваг інноватора, а насамперед ідею технологічної межі та технологічного розриву. Р. Фостер зазначав, що в процесі переходу від однієї технології до іншої має місце технологічний розрив. При назріванні технологічних змін необхідно з'ясувати, якому саме відрізку S-подібної логістичної кривої відповідає наявна технологія чи продукція, що виготовляється; чи не настав час, коли вкладення у вдосконалення виробничих процесів та продукції не даватимуть очікуваних результатів через наближення межі об'єктивного розвитку відповідної наукової, інженерної або організаційної ідеї. У цьому разі кошти слід спрямовувати на розроблення та впровадження нових ідей, на підготовку, освоєння та випуск виробів нових поколінь. Р. Фостер визначав інновацію як засіб конкуренції та отримання прибутку (ефекту, результату). Він вважав, що інновація «це битва на ринку між новаторами, або тими, хто атакує, тими, хто бажає робити гроші, змінюючи порядок речей, і тими, хто обороняється, захищаючи свої існуючі доходи».

 • 10797. Генезис капитализма в Мексике
  География

  К середине XIX века Мексике в основном удалось оправиться от хозяйственной разрухи, вызванной Войной за независимость. Двинулось вперёд развитие промышленности, особенно горнодобывающей и текстильной, а также сельского хозяйства, что способствовало формированию капиталистического уклада. Национальная предпринимательская буржуазия стала приобретать всё более капиталистические черты. Её интересы уже существенно отличались от интересов старых господствующих классов, сложившихся в недрах колониального общества - землевладельческой креольской аристократии, докапиталистической торгово-посреднической и ростовщической буржуазии. Новая нарождавшаяся предпринимательская буржуазия требовала от государства эффективной помощи в развитии производства, защити от экспансии иностранного капитала, развития инфраструктуры, поощрении экспортно-импортных операций. Идя навстречу этим требованиям, государство учредило Кредитный банк с основным капиталом в 1 млн. песо. Он финансировал создание 29 новых, главным образом текстильных, предприятий. В 1842 году было создано Управление по делам промышленности, вошедшее в 1853 году в министерство развития. Государство расширяло предоставление концессий на строительство предприятий инфраструктуры местным предпринимателям.

 • 10798. Генезис культуры
  Культура и искусство

  Согласно орудийно-трудовой концепции, внутри которой осмысливается генезис культуры, человек выделился из животного мира. Теория происхождения человека изложена Ф. Энгельсом в 18731876 гг. Она представлена в статье «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», которая являлась одной из глав его работы «Диалектика природы». Энгельсу принадлежит классическая формула- «Труд создал человека». Под трудом Энгельс понимал целесообразную деятельность, которая началась с изготовления орудий из камня, кости и дерева. По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, сознание возникло в результате труда. В процессе труда у людей возникла потребность что-то сказать друг другу. Так появилась речь как средство общения в совместной трудовой деятельности. Последствия этих предпосылок возникновения процесса речи и труда огромны. Дело не только в том, что обезьяна превратилась в человека. В свою очередь, деятельность человека оказалась огромным импульсом, приведшим к культурогенезу.

 • 10799. Генезис минералов. Методы выращивания кристаллов
  Геодезия и Геология

  Разнообразные способы кристаллизации веществ из высокотемпературных водных растворов при высоких давлениях пара раствора объединяют общим термином «гидротермальный способ» выращивания кристаллов. Его отличают: наличие водной среды, температуры выше 100оС и давления выше атмосферного. При гидротермальном методе за счет высоких температур, давлений, введения минерализатора (хорошо растворимое соединение) достигаются условия, позволяющие перевести в растворимое состояние кристаллизуемое вещество и обеспечить необходимо пересыщение раствора и кристаллизацию соединения. Гидротермальный метод позволяет выращивать кристаллы соединений, обладающих высокими температурами плавления при температурах более низких. Например, кристаллы сфалерита ZnS невозможно получить из расплава, так как при 1080оС в них происходит полиморфное превращение в гексагональную модификацию вюрцит. В гидротермальных условиях рост сфалерита происходит при более низкой (300-500оС) температуре, т. е. в области устойчивой кубической модификации. Методом температурного перепада из гидротермальных растворов можно выращивать кристаллы кварца, рубина, кальцита и т. д. В гидротермальных условиях кристаллы можно растить либо путем синтеза, либо путем перекристаллизации. При этом процесс кристаллы вырастают в результате спонтанной кристаллизации, рекристаллизации, кристаллизации на затравку. Гидротермальная кристаллизация осуществляется при относительно низких температурах, поэтому в выращенных этим методом кристаллах отсутствуют сильные термические напряжения, пластические деформации, такие микродефекты, как блочность и т. д.

 • 10800. Генезис научных взглядов на проблему раскрытия умышленного причинения тяжких телесных повреждений
  Юриспруденция, право, государство

  Во второй половине XIХ - первой четверти XX века резкий рост уровня преступности серьезно осложнил криминогенную обстановку. Прирост телесных повреждений в канун XX века (в сравнении с 60-70-ми гг. XIX века) стал опережать рост населения в семь раз [5, с. 54], что обусловило необходимость не только активизации борьбы с преступлениями данного вида, но и совершенствования приемов и методов сыскной работы на основании обобщения и анализа накопленного опыта. В связи с этим представляет интерес Закон от 6 июля 1908 г. «Об организации сыскной части», в соответствии с которым для производства розыска по делам общеуголовного характера были образованы сыскные отделения, и Инструкция чинам сыскных отделений (1910 г.), закрепившая основным принципом работы сыскных отделений принцип специализации (линейный). В соответствии с Инструкцией специализация осуществлялась «по главным родам преступлений», в связи с чем в первую очередь выделялась группа (аналог современной линии тяжких преступлений в подразделениях уголовного розыска), в которую входили убийства, тяжкие телесные повреждения, разбои [5, с. 65; 6, с. 45-47], что, несомненно, заслуживает положительной оценки как с позиций повышения эффективности борьбы с преступлениями данной группы, так и накопления и обобщения соответствующего эмпирического материала.