Информация

 • 10041. Вплив дебiторськоi заборгованостi на фiнансовий стан пiдприСФмства
  Менеджмент

  Розглянемо ознаки визнання заборгованостi безнадiйною наведенi у Законi Украiни «Про оподаткування прибутку пiдприСФмства». Вiдповiдно п.1.25 безнадiйною вважаСФться заборгованiсть:

  • по зобовязанням, термiн позовноi давностi яких минув;
  • прострочена заборгованiсть, яка залишилась не погашеною в наслiдок недостатностi майна фiзичноi особи, за умови, що дii кредитора направленi на примусове стягнення заборгованостi майна боржника, не привели до повного вiдшкодування заборгованостi ;
  • заборгованiсть, що залишилась не погашеною в наслiдок вiдсутностi майна фiзичноi або юридичноi особи, обявленоi банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичноi особи, що лiквiдуСФться;
  • яка залишилась непогашеною внаслiдок недостатньоi кiлькостi грошових коштiв, отриманих вiд продажу на аукцiонах майна боржника, яке було передане пiд заставу як забезпечення вказаноi заборгованостi за умови, що iншi юридичнi дii кредитора щодо примусового стягнення iншого майна позичальника не привели до повного покриття заборгованостi;
  • заборгованiсть стягнення якоi стало неможливим у звязку з дiями непереборноi сили, стихiйного лиха (форс-мажор), пiдтверджених в порядку, передбаченому законодавством;
  • прострочена дебiторська заборгованiсть померлих фiзичних осiб, а також осiб, визнаних в судовому порядку зниклими без вiстi, померлими або не дiСФздатними, а також прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, яких позбавлено волi.
 • 10042. Вплив другоi Свiтовоi вiйни на долю народiв Азii та Африки
  История

  Дiюча в даний час конституцiя РЖндонезii 1945 р. проголосила суверенiтет народу i п'ять принципiв державноi iдеологii: вiру в СФдиного бога, СФднiсть нацii, демократiю, гуманiзм, справедливiсть. СвоСФрiдним вищим органом державноi влади став Народний консультативний конгрес. Вiн складаСФться з парламенту (Рада народних представникiв), а також призначуваних президентом представникiв вiд провiнцiй i груп населення. Народний консультативний конгрес збираСФться один раз у п'ять рокiв для розробки й удосконалювання конституцii, обрання президента i вiце-президента. Президент автоматично стаСФ прем'СФр-мiнiстром i главою виконавчоi влади, маСФ дуже широкi повноваження. Посилення особистоi влади президента вiдбулося наприкiнцi 50-х початку 60-х рр., коли президент Сукарно проголосив перехiд до "демократii". Пiсля масових репресiй проти лiвих сил у 1965 р. i встановлення "нового порядку" пiд керiвництвом генерала Сухарто в РЖндонезii була продовжена перебудова полiтичноi системи. РЖснуючий вiйськовий режим спираСФться на перевагу однiСФi партii - Голкар (офiцiйно дозволенi три), що маСФ переважну бiльшiсть мiiь у парламентi. Вирiшальна роль у державному керiвництвi суспiльством належить вiйськовим, котрi складають особистий апарат президента i велику частину призначуваних членiв консультативного конгресу i парламенту.

 • 10043. Вплив екологiчних факторiв на стан здоровтАЩя учнiвськоi молодi на прикладi захворювань щитовидноi залози
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Цi цифри не враховують вклад в опромiнення вiд радiоактивних вiдходiв, утворюваних в результатi переробки руди, i вiд вiдпрацьованого палива. РД основа гадати, що в найближчi декiлька тисяч рокiв внесок радiоактивних захоронень в основну дозу опромiнення буде залишатися малим, 0,1-1% вiд очiкуваноi колективноi дози для всього населення. Однак радiоактивнi твели збагачуваних фабрик, якщо iх не iзолювати вiдповiдним чином, без сумнiвiв, створять серйознi проблеми. Якщо врахувати цi два додаткових джерела опромiнення, то для населення Землi очiкувана колективна ефективна еквiвалентна доза опромiнення за рахунок довго живучих радiонуклiдiв складе близько 4000 люд-Зв на кожний гiгават-рiк виробленоi енергii. Всi подiбнi оцiнки, однак, неминуче являються орiСФнтованими, оскiльки важко судити не тiльки про майбутнi технологii переробки вiдходiв, чисельностi населення i мiiях iхнього проживання, але i про дозу, яка буде мати мiiе через 10 000 рокiв. Рiчна колективна ефективна еквiвалентна доза опромiнення вiд всього ядерного циклу в 1980 роцi складала близько 500 люд-Зв, в 2000 вона виросла до 10 000 люд-Зв, а в 2100 очiкуСФться, що вона виросте до 200 000 люд-Зв. ЦРЖ оцiнки основанi на песимiстичних припущеннях, що нинiшнiй рiвень викидiв збережеться i не будуть введенi iстотнi технiчнi вдосконалення. Але навiть i в цьому випадку середнi дози будуть малi в порiвняннi з дозами, якi отримуСФмо вiд природних джерел, - в 2100 роцi вони складуть лише 1% вiд природного фону.

 • 10044. Вплив експериментальних дослiджень Томсона на розвиток фiзики
  Физика

  Виконавши зi своiми студентами дуже плiдне дослiдження провiдностi в газах, Томсон, пiдбадьорений успiхами, впритул зайнявся невирiшеним питанням, яке займало його вже багато рокiв, а саме складом катодних променiв. Як i iншi його англiйськi колеги, вiн був переконаний в корпускулярнiй природi катодних променiв, вважаючи, що це могли бути швидкi iони або iншi наелектризованi частки, що вилiтають з катода. Повторивши дослiди Герца, Томсон показав, що насправдi катоднi променi вiдхиляються електричними полями. (Негативний результат у Герца був пов'язаний з тим, що в його газорозрядних трубках знаходилося надто багато залишкового газу.) Томсон пiзнiше вiдмiчав, що "вiдхилення катодних променiв електричними силами стало цiлком помiтним, а його напрям вказував на те, що складовi катоднi променi частки несли негативний заряд. Цей результат усуваСФ протирiччя мiж дiСФю електричних i магнiтних сил на катоднi частки. Але вiн маСФ набагато бiльше значення. Тут виникаСФ спосiб вимiру швидкостi цих часток v, а також i e/m, де m - маса частки, а е - ii електричний заряд".

 • 10045. Вплив електронного i гама-опромiнення на властивостi сплавiв залiза
  Производство и Промышленность
 • 10046. Вплив iонизуючого опромiнення на тварин
  Разное

  РЖонiзуюче випромiнення невидимi оком випромiнення високоi енергii , що уявляють з себе потоки елементарних часток ( електронiв , позитронiв , мезонiв , протонiв та нейтронiв ) , а також бiльш важких багатозарядних iонiв ( альфа-частки , ядра бiльш важких елементiв , або мають електромагнiтну природу ( гамма- та рентгенiвськi променi ). Всiх iх обСФднуСФ схожiсть фiзичних властивостей та , перш за все аналогiчний характер взаСФмодii з речовиною. Так , наприклад , кванти гамма- та рентгенiвських променiв при зустрiчi з атомами речовини вiддають iм частку своСФi енергii , при цьому електрично нейтральний атом речовини перестаСФ iснувати перетворюючись у пару протилежно заряджених iонiв . Частка або квант високоi енергii вибиваСФ один з електронiв , що уносить з собою з атома один вiдСФмний заряд , тому атом стаСФ позитивнозарядженим , а електрон приСФднуСФться до сусiднього атому утворюючи вiдСФмний iон .

 • 10047. Вплив кризи на кадрову полiтику
  Менеджмент

  В даний час систему управлiння персоналом вiтчизняних пiдприСФмств можна охарактеризувати всi ще як "перехiдну". У бiльшостi своiй служби управлiння персоналом пiдприСФмств роблять безпланово, стихiйнi спроби привести сформованi ранiше принципи кадровоi полiтики i технологii управлiння персоналом у вiдповiднiсть до вимог, що iх диктують ринковою системою господарювання. ОрiСФнтуються вони при цьому на нагальнi потреби, загальна концепцiя кадровоi дiяльностi (концепцiя кадровоi полiтики), як правило, не опрацьовуСФться, що в пiдсумку призводить до тимчасового полiпшення ситуацii i не дозволяСФ усунути весь комплекс проблем, що iснують у сферi управлiння персоналом. Як показуСФ практика функцiонування вiтчизняних пiдприСФмств, iх керiвництво i кадровi служби в одиничних випадках займаються проблемами вивчення i цiлеспрямованого впровадження органiзацiйноi культури. Данi соцiологiчного опитування керiвникiв пiдприСФмств промислових мiст Росii показують, що цi питання нiколи не цiкавили бiльше 20% опитаних, а менш половини з них спантеличено лише створенням системи внутрiшньо органiзацiйнi цiнностей. Це свiдчить про те, що проведенi на пiдприСФмствах перетворення, в т.ч. i сфери управлiння персоналом, якi потребують переорiСФнтацii на нову фiлософiю роботи, а отже, змiни системи прiоритетiв та критерiiв оцiнки, втрачають такий потужний важiль впливу, як органiзацiйна культура.

 • 10048. Вплив мобiльних телефонiв на здоров'я людини
  Безопасность жизнедеятельности

  Нетермiчний ефект (або iнформацiйний ефект). Процес дii випромiнювання стiльникового телефону на мозок, так званий iнформацiйний ефект вивчений поки недостатньою мiрою. Суть його полягаСФ в наступному: мобiльнi телефони стандарту GSM здiйснюють передачу iнформацii iмпульсами, об'СФднаними в блоки. Блок складаСФться з 8 iмпульсiв. У розпорядженнi кожного користувача находиться тiльки один iз восьми iмпульсiв. Решта сiм належать iншим семи абонентам, якi у цей момент на данiй частотi можуть вести телефоннi розмови. Тривалiсть одного GSM-блоку становить 4,616 мiлiсекунди (мс), отже, частота пульсацii мобiльного телефону становить 1/4,616 мс = 216,6 Гц, або закруглено 217 Гц. Водночас з генерацiСФю кожного восьмого iмпульсу вiдбуваСФться i пропорцiйне видiлення енергii. Якщо номiнальна потужнiсть стiльникового апарата, згiдно iнструкцii, рiвна 2 Вт, то потужнiсть, що видiляСФться при кожному iмпульсi, буде: 2/8 = 0,25 Вт. Це ще не все. Блоки згаданих iмпульсiв мiж мобiльним телефоном i базовою станцiСФю групуються в мультиблоки, що складаються з 26 повторень. Отже, другою частотою, яка створюСФться стiльниковим телефоном, СФ частота: 217/26 = 8,35 Гц. Бiльше того, деякi види мобiльних апаратiв, що працюють в енергозбiгаючому режимi (DTX), здатнi генерувати третю частоту - 2 Гц. Ось у цьому наборi низькочастотних випромiнювань i прихована одна з небезпек мобiльного зв'язку. Рiч у тому, що згаданi частоти стiльникових апаратiв спiвпадають з частотами власноi, природноi бiоелектричноi активностi головного мозку людини, якi реСФструються на електроенцефалограмi (ЕЕГ). Так, частота 217 Гц спiвпадаСФ з так званим гамма-ритмом мозку, 8,35 Гц - iз альфа-ритмом, а 2 Гц - з дельта-ритмом. Отже, ззовнi (з безпосередньоi близькостi) в головний мозок людини потрапляють сигнали, що здатнi взаСФмодiяти з власною бiоелектричною активнiстю головного мозку (наприклад, шляхом резонансу) i тим самим порушувати його функцii. Такi змiни помiтнi на електроенцефалограмi й не зникають тривалий час пiсля завершення розмови. Дуже важливо вiдзначити ще й те, що самi альфа-хвилi надзвичайно iндивiдуальнi, безпосередньо пов'язанi з розумовою дiяльнiстю людини i вважаються вiддзеркаленням сканування внутрiшнiх образiв свiдомостi. Абстрактне мислення пов'язане саме з альфа-ритмом мозку, пiд час сну переважаСФ дельта-ритм, а гамма-хвилi вiдповiдають активнiй дiяльностi людини. Тому звичка деяких людей розташовувати бiля узголiв'я лiжка стiльниковий телефон i використовувати його як будильник, виявляСФться, може бути шкiдливою. Мобiльний телефон уночi не «спить», а постiйно, навiть у станi очiкування виклику, працюСФ в пульсуючому режимi.

 • 10049. Вплив народознавчого матерiалу на емоцiйно-чуттСФву сферу дошкiльника
  Педагогика

  Засвоiти народознавчi знання дiтям допоможуть «мандрiвки» до украiнського села, краСФзнавчого музею, частування iх нацiональними стравами пiд час «святкового обiду» у бабусi Параски, посильна участь дiтей у приготуваннi нацiональних страв (ва-реникiв, галушок, жайворонкiв, гречаникiв); розписування писанок, вишивання рушни-кiв, серветок; виготовлення витинанок тощо. Багато радощiв принесуть дитинi справж-нi колядки, щедрiвки, посiвання. Запам'ятаСФться дiтям участь у святково прикрашенiй груповiй кiмнатi. К.Д. Ушинський писав: «Хто спостерiгав дiтей, той знаСФ, що дитина щаслива тодi, коли вона цiлком займаСФться дiлом, яке ii захопило... Яку iграшку волiСФ дитина: ту, яка тiшить ii блиском, дзвоном та яскравими барвами, чи ту, яка даСФ поси-льну, але самостiйну дiяльнiсть ii душi?...Пiсля веселощiв дiти неодмiнно нудьгують, а за сильним смiхом майже завжди слiдом йдуть сльози, тодi як самостiйна дiяльнiсть за-лишаСФ душу в нормальному, здоровому станi».

 • 10050. Вплив пiдвищення торгових бартАЩСФрiв на свiтову економiку
  Юриспруденция, право, государство

  На думку заступника виконавчого директора Мiжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, введення торгових обмежень не стане глобальним, а iх вплив на свiтову торгiвлю не буде катастрофiчним. Розвиненi економiки навряд чи будуть захоплюватися обмежувальними iнструментами, а пiдвищення iмпортних тарифiв на товари в iнших краiнах витримають завдяки сильним внутрiшнiх ринкiв. У кращому становищi опиняться держави, що розвиваються, якi нещодавно увiйшли до РДС i отримали гарантований ринок збуту - 27 краiн РДвропи. Наприклад, Польща максимально захищена вiд втрат у результатi пiдвищення торгових бар'СФрiв. Минулого року ця краiна реалiзувала всерединi РДС понад 77% експортноi продукцii. Бiльше за iнших постраждають малi економiки, на зразок Украiни, - зi слабким внутрiшнiм ринком i високим рiвнем експортноi залежностi. Вони будуть активно використовувати огороджувальнi iнструменти, щоб захистити мiiевих виробникiв, але в пiдсумку можуть понести ще бiльшi втрати через введення протекцiонiстських заходiв торговими партнерами.

 • 10051. Вплив податковоi полiтики на iнвестицiйну дiяльнiсть
  Экономика

  По-сьоме, доцiльною видаСФться система податкових пiльг на доходи вiд капiталу, зокрема: вiдсотковi доходи по вкладах у банки, дивiденди по цiнних паперах. Проте, впродовж останнiх рокiв спостерiгаСФться свiтова тенденцiя щодо скорочення числа краiн, в яких вiдсотковi доходи не оподатковуються податком на прибуток. З 1.07.2005 р. вступила у дiю РДвропейська податкова директива, згiдно з якою банки 12-ти краiн (Великобританii, Нiмеччини, Грецii, Данii, РЖрландii, РЖспанii, РЖталii, Нiдерландiв, Португалii, Францii, Фiнляндii i Швецii) зобов'язанi iнформувати податковi служби краiн-членiв РДС про наявнiсть рахункiв iх громадян. СвоСФю чергою Австрiя, Бельгiя, Швейцарiя, Лiхтенштейн, Люксембург, Монако, Андорра, а також офшорнi центри Джерсi, Гернсi i острiв Мен не будуть надавати вiдомостi про вкладникiв податковим службам iнших краiн, але за це будуть вилучати податок з банкiвських доходiв нерезидентiв (до введення директиви цi доходи податком не обкладались). Ставка податку у 2005 р. становить 15%, з 01.01.2006 р. вона становитиме 20%, з 01.01.2011 р. - 35%. При цьому податковi надходження будуть розподiленi: 25% залишаються у державi, в якому отримано даний дохiд, а 75% надiйдуть в бюджет краiни проживання iнвестора. Реалiзацiя подiбних заходiв в Украiнi привела би до вiдтоку вкладiв населення з банкiв i зниження iнвестицiйноi активностi в економiцi. За цiСФi причини Украiна продовжила до 01.01.2010 р. мораторiй введення податку на вiдсотки по банкiвських вкладах i ощадних сертифiкатах фiзичних осiб (його ставка запланована на рiвнi 5%) [4].

 • 10052. Вплив рiзноманiтних факторiв на показники надiйностi електронних апаратiв
  Компьютеры, программирование

  Етапи i види робiтПричини вiдмовВiдмови апаратури %Помилки, зробленi пiд час розробки схеми Е3, принципу дii апаратури та конструкцii1. Електричнi 1.1 Недолiки схеми Е3 1.2 Хибний вибiр електричних величин 1.3 Неправильне застосування елементiв 2. Механiчнi 2.1 Хибний вибiр елементiв 2.2 Неправильна механiчна конструкцiя 11 10 12 5 5Помилки, допущенi пiд час виробництва (Технологiчнi вiдмови)1. Виготовлення не вiдповiдаСФ технiчним умовам 2. Недоброякiсна сировина та напiвфабрикати 18 2Експлуатацiйнi вiдмови1. Клiматичнi i механiчнi навантаження не вiдповiдають заданим 2.Неправильне обслуговування 3. Хибний режим експлуатацii 12 10 8РЖншi вiдмови1.Спрацювання, старiння матерiалiв та елементiв 2. Невстановленi та рiзнi 4 3

 • 10053. Вплив росiйськоi кризи на економiку Украiни
  Экономика

  . Не слiд вiдкидати того факту, що в Росiйськiй Федерацii також далеко не всiм потрiбний мiцний i стабiльний рубль, i, насамперед, експортерам. Якщо ж врахувати знищення свiтових цiн на нафту i газ, то особливо в цьому не зацiкавленi РАТ тАЬГазпромтАЭ та нафтовi компанii. Всi цi подii на фiнансовому ринку Росiйськоi Федерацii не могли вплинути на ситуацiю в Украiнi, економiка якоi переживаСФ не кращi своi часи. Починаючи з 14 серпня 1998 року, коли значення курсу нацiональноi валюти становило 2,14 грн\дол., вiдбулось рiзке падiння гривнi за межу встановленого валютного коридору 2,25 грн\дол. На початку вересня межi валютного коридору були змiненi до 2,5 тАУ 3,5 грн\дол. Вже 8 вересня офiцiйний курс гривнi становив 2,52 грн\дол., а 1 жовтня вiн сягнув позначки 3,405 грн\дол, наблизившись до межi валютного коридору. Значно погiршився стан фондового ринку, який i до того був дуже тАЬмлявимтАЭ. Якщо 13 серпня iндекс позабiржовоi фондовоi торговельноi системи (ПФТС) становив 40,46 то 17 вересня тАУ 23,54. На первинному ринку ОВДП практично iж СФдиним покупцем став НБУ, що намагався кредитувати у такий спосiб Мiнiстерство фiнансiв.Вкладники банкiв щоденно забирали до 20 млн. гривень. Значно збiльшився попит населення на iноземну валюту. В серпнi куплено на 9,5 млн. доларiв бiльше, нiж продано. До всього, в Росii заблоковано украiнських коштiв на загальну суму 100 млн. доларiв США. Падiння курсу гривнi не можно пояснювати тiльки впливом фiнансовоi кризи в Росii. Основною причиною СФ зменшення протягом 1998 року валютних резервiв НБУ. Цей процес особливо прискорився з червня по серпень 1998 року (на 1 червня 1998 року валовi валютнi резерви НБУ становили 2,06 млрд. доларiв США, то вже на початок серпня 1998 року iх залишилось близько 1,66 млрд.доларiв). За пiдрахунками, станом на третю декаду серпня 1998 року валютнi резерви НБУ не перевишювали 1 млрд. доларiв США. Таке значне скорочення валютних резервiв призвело до того, що подальше iх використання для пiдтримки курсу гривнi могло б призвести до повного iх вичерпання. Не було i значних реальних джерел iх поповнення. Нерезиденти залишали украiнський фондовий ринок, виводячи своi кошти. Не надходили кредити МВФ, а також кошти Свiтового Банку та iншi iноземнi кредити у валютi, якi б наповнювали валютний ринок. До того ж в серединi 1997 року було скасовано обовтАЩязковий продаж 50% валютних надходжень експортерами. Тiльки останнСФ одержання (у вереснi минулого року) позики МВФ в сумi 257 млн. доларiв США дало змогу дещо поповнити валютнi резерви, але цих резервiв не вистачаСФ для пiдтримки курсу нацiональноi валюти. В цiлому ситуацiя на Украiнi схожа на росiйську. Спостерiгаються падiння ВВП, подовження тiнiзацii економiки, нiзький рiвень монетизацii, значний обсяг бартерiзацii внутрiшнiх розрахункiв (бiля 50%), велика кредиторська та дебiторська заборгованiсть, заборгованiсть по зарплатi та iнших соцiальних виплатах. Украiна також маСФ значний дефiцит державного бюджету, недостатнiй рiвень використання його дохiдноi частини, недосконале податкове законодавство, значнi обсяги зовнiшньоi i внутрiшньоi заборгованостi. До того ж, на вiдмiну вiд Росii, Украiна ще й маСФ вiдтАЩСФмне сальдо торговельного балансу, переважно в торговлi з РосiСФю. Ринок ОВДП вiдволiкав на себе кошти, що могли бути спрямованi на кредитування пiдприСФмницькоi дiяльностi. В Украiнi також СФ наявнiсть протистояння виконавчоi та законодавчоi гiлок влади. Певнi сили в державi намагаються ще бiльше дестабiлiзувати ситуацiю в державi, вимагаючи вiдставки уряду та iмпiчменту президента. Та всеж таки, становище в Украiнi багато в чому вiдрiзняСФться вiд росiйського i цi вiдмiнностi слiд вважати позитивними. Передусiм, Украiна не маСФ такоi диспропорцii на фондовому ринку мiж внутрiшними i зовнiшними позичками, на украiнському ринку корпоративних цiних паперiв вiдсутнi валютнi ризики, НБУ не страхуСФ ризики комерцiйних банкiв. Завдяки цьому, монетарний чинник не створюСФ в Украiнi вiдчутного тиску, так само, як i дii нерезидентiв, кiлькiсть i активи яких в Украiнi мало вiдчутнi. Украiнськi комерцiйнi банки, на вiдмiну вiд росiйських, не мають значних обсягiв заборгованостi перед iноземними кредиторами. Ще з самого початку минулого року в Украiнi почали проводись заходи, спрямованi на полiпшення ситуацii в бюджетно-податковiй сферi, тому криза у фiнансовiй системi Украiни не набула такоi гостроти, як в Росii. Украiна маСФ значно меншi, нiж Росiя, обсяги внутрiшньоi i зовнiшньоi заборгованостi. Падiння свiтових цiн на паливо повинно зробити критичний iмпорт для Украiни бiльш дешевим. Украiна виявилася досить надiйним партнером стосовно розрахункiв з iноземними iнвесторами. У вiдповыднiй заявi Кабiнету Мiнiстрiв Украiни та НБУ вiд 19 серпня 1998 року висловлена готовнiсть Украiни до виконання зобовтАЩязань перед зовнiшнiми i внутрiшнiми кредиторами. Виконання своiх зобовтАЩязань було продемонстровано своСФчасним розрахунком за позику японськоi компанii «Namura» (12 серпня 1998 року) та «Merrill Lynch» (22 вересня 1998 року). Якщо пiд великим питання СФ надання Росii в поточному роцi другого траншу позики МВФ в обсязi 4,3 млрд.. доларiв США, то 4 вересня МВФ прийняв рiшення про видiлення Украiнi кредиту тАЬмеханiзм розширеного фiнансування загальним обсягом 2,226 млрд. доларiв США, з яких 757 млн. вже одержано в минулому роцi. А 15 вересня i Свiтовий Банк прийняв рiшення про видiлення Украiнi кредитiв загальним обсягом 949,6 млн. доларiв США. Однак, реальна загроза для Украiни з боку Росii створюСФться у сферi торговельно-економiчних стосункiв. Вони найбiльш тиснуть на Украiну i можуть призвисти до екскалацii торговельноi вiйни. З огляду на це, спроби Уряду i НБУ запевнити громадкiсть i фiнансовi кола в тому, що Украiна матиме в 1998 роцi спокiйнi фiнансовi ринки, виглядають дещо наiвними. Адже на Росiйську Федерацiю припадаСФ 32% експорту й 38% iмпорту Украiни, а дисбаланс у торгiвлi становить 4 млрд. доларiв США на користь Росiйськiй Федерацii. Росiя СФ практично монопольним поставником енергоресурсiв на украiнський ринок. При цьому Украiна СФ храничним боржником Росii по розрахункам на енергоносii, i це СФ ще одним дестабiлiзуючим чинником. Сладне становище склалося в Украiнi по обслуговуванню зовнiшних та внутрiшнiх боргiв, яких на сьогоднi накопичено близько 37 млрд. гривень, з них 15 млрд. тАУ внутрiшнiй i 22 тАУ зовнiшнiй. Це критичнi показники, як i те, що в першому пiврiччi 1998 року на обслуговування боргу пiшло близько 90% усiх бюджетних надходжень. На 1 вересня 1998 року в обiгу знаходиться ОВДП на суму близько 10,3 млрд. гривень, тодi як на початок року цей показник не перевищував 8,8 млрд. гривень. Тiльки за три днi (10-13 серпня 1998 року) було розмiщено ОВДП на суму 928млн. гривень. Фiнансова криза в Росii може i надалi негативно впливати на економiчну безпеку Украiни. Незважаючи на зусилля Президента, Уряду та НБУ, зберiгаються слабкiсть бюджетного ланцюга щодо збирання податкiв, погашення заборгованостi з платежiв до бюджету, недоiмки до Пенсiйного фонду i фондiв для здiйснення заходiв щодо лiквiдацii наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи та соцiального захисту населення. Податковi платежi за перший квартал 1998 року становили всього 62% плановоi величини. Останнiм часом загострилася ситуацiя на валютному ринку Украiни. РЗРЗ головною причиною став масовий вихiд iноземцiв з ринку ОВДП. РЗх частка на ринку становила за рiзними оiнками 50-80%, а на сьогоднi не перевищуСФ 10%. Все це сильно вдарило по гривнi. За пiдрахунками експертiв, сумарний обсяг ОВДП, якi належать iноземним iнвесторам, з початку року зменшився з 4,1 млрд. гривень до 1 млрд. гривень. Таким чином, було виведено з ринку приблизно 3 млрд. тАУ суму, що значно перевищуСФ валютнi резерви НБУ. Таким чином, проблеми, що стоять перед економiкою краiни не послаблюються, а продовжують загострюватись. Пiдсумки 9 мiсяцiв 1998 року для фiнансового ринку невтiшнi. Враховуючи ситуацiю, Урядом i Нацiональним банком вжито ряд заходiв, спрямованих на покращення ситуацii у фiнансовiй сферi держави. Так, з 19 серпня ломбардна ставка НБУ збiльшеня до 92%. З 1 вересня 1998 року норма резервiв комерцiйних банкiв в НБУ становить 16,5%(до цього становила 15%). Починаючи з 25 серпня здiйснюСФться добровiльний обмiн ОВГЗ на конверсiйнi облiгацii внутрiшньоi державноi позики. Постановою НБУ вiд 10 вересня 1998 року №1413 затверджено та введено в дiю Антикризовi заходи фiнансовоi стабiлiзацii. Вони налiчують 73 пункти i складаються з 4 блокiв. Перший блок мiстить положення про обовтАЩязковий продаж експортерами 75% валютноi виручки (потiм зменшено до 50%), припинення роботи мiжбанкiвського валютного ринку та проведення всiх валютних торгiв тiльки на УМВБ i КМВБ. Положення другого блоку спрямованi на стимулювання експорту, скорочення iмпорту та пiдтримку вiдчизняного товаровиробника. Третiй блок спрямований на полiпшення ситуацii у бюджетно- податковiй сферi. РЖ, нарештi, четвертий тАУ мiстить заходи щодо забеспечення соцiальноi пiдтримки населення. До того ж, прийнято Указ Президента Украiни тАЬПро фонд гарантування вкладiв населеннятАЭ та постанову КМУ тАЬПро iндексацiю грошових доходiв населеннятАЭ. З 18 серпня 1998 року заборонена попередня оплата по iмпортних контрактах. Для купiвлi валюти буде вимагатись довiдка податкових органiв про вiдсутнiсть заборгованостi перед бюджетом. 18-19 вересня 1998 року вiдбулася зустрiч президентiв Украiни та Росii. За результатами переговорiв створено спiльну украiнсько-росiйську антикризову групу, що маСФ розглядати, передусiм, стан взаСФморозрахункiв. Запропоновано механiзм погашення частини боргу за газ товарними поставками, в тому числi продуктами харчування. Досягнуто домовленностi про створення зон вiльноi торгiвлi, зняття обмежень на бартер та 3%-ного ввiзного мита на украiнськi товари. Цi кроки певною мiрою помтАЩякшують ситуацiю на фiнансовому ринку Украiни, але не гарантують подальшоi девальвацii гривнi та зростання цiн. Необхiдним СФ постiйний монiторинг ситуацii тi керування нею в оперативному режимi.

 • 10054. Вплив самоточних захворювань на психiку людини
  Психология

  ВзаСФмовiдносини мiж об'СФктивним змiстом хвороби i усвiдомленням ii розкриваСФться краще на вiдносно простiй моделi. Рiзна рана на долоннiй поверхнi останньоi фаланги вказвного пальця правоi руки. Поверхня ii чиста, кровотеча припинилася швидко, це звичайне, як правило, нешкiдливе пошкодження тканин. Разом з тим зовнiшня типовiсть такоi рани у рiзних хворих супроводжуСФться неоднаковою оцiнкою, усвiдомленням ii : вiд повного душевного спокою i байдужостi, сприйняття такоi рани як незначного явища до панiчноi охопленностi страхом з супроводжуючимим вегетативними порушеннями . У одного хворого спостерiгалась саме така невгамовна реакцiю ю Його уява малювала картини катастрофи, спочатку через " мождивостi повторноi кровотечi", а пiзнiше у зв'язку з "можливiстю зараженям правцем". Протягом тижня, коли вже зникли слiди самоi рани, в хворiй змiнi свiдомостi його продовжували змiнюватись уявлення про котастрофiчнi наслiдки. В "усвiдомденнi хвороби" розрiзнябть ряд iстотних взаСФмопов'язаних аспектiв. По-перше, все новi для iндивiда змiни в органiзмi, вiдображенi в свiдомостi. З часом, в результатi аналогiчних або близьких хворобливих станiв або затiжного перебiгу хвороби, накопиченi в суб'СФктивному досвiдi знання про хворобу, спiввiдносяться, хвороба усвiдомлюСФться все бiльш повним i детальним. Маннасейн В.В. вважав, що в умовах, коли група уявлень була пов'язана з хворобливими явiщами в органiзмi, легко виникаСФ схильнiсть до того, щоб при повтореннi цих явищ повторювались i вiдомi уявлення. По-друге, в неперервнiй СФдностi з таким процесом хвороби в свiдомостi хворого формуСФться iндивiдуальне вiдношення до змiн , якi вiдбуваються в органiзмi , до самоi хвороби, ii можливим iндивiдуальним i суспiльним наслiдкам. ТакСФ вiдношення спочастку знаходить вiдображення в особливостях загального суб'СФктивного переживання хвороби , в змiнах самопочуття хворого. Воно може зберiгатися лише в межах внутрiшнiх преживань або набувати рiзних форм виявлення зовнi (слова, жести, скарги, поради, прохання, вчинки). Спочатку усвiдомлення хвороби , яка СФ новим досвiдом для хворого, може iстотно не змiнювати психiку. Але, як правило, бiльш, або менш подовжене вiдображення хворобливих змiн, якi вiдбуваються у внутрiшнiх органах, в свiдомостi i супроводжуюче ускладнення вiдношення до хвороби вносiть змiннi або стiйкi змiни в клiнiку. Цi змiни при однiй i тiй же хворобi i при однакових об'СФктивних зрушеннях в сиситемах (органах) органiзму виявляються рiзними в зв'язку з преморбiдними особливостями його особистостi. Вiдображення в свiдомостi виникаючих хворобливих змiн у внутрiшнiх органах вiдбуваСФться в СФдностi з формуванням з вiдношенням хворого до них. Так як мiж вiдображенням в свiдомостi хворого i обСФктивним характером ii також нiколи не виникаСФ повноi вiдповiдностi. Дiапазон варiантiв усвiдомлення хвороби представлений таким рiзноманiтям, в себе включене безмежне рiзноманiття iндивiдуальностi людей. Явища анагнозii (субСФктивна недооцiнка, заперечення обСФктивно iснуючоi хвороби). Гiперногнозiя (рiзнi форми субСФктивноi переоцiнки обСФктивних соматичних порушень). Мiж ними знаходиться велика кiлькiсть промiжниж станiв усвiдомлення хвороби. Аногнозii частини спостерiгаються при повiльному, поступовому розвитку хвороби, симптоми якоi формуються непомiтно (хронiчний турбекульоз легень). Гiперногнозii супроводжуються гстро, катастрофiчно розвиваючимся соматичним захворюванням (напади стенокардii, iнфаркти мiокарда). Особибливостi усвiдомлення хвороби, i впершу чергу гiперногностичного варiанту його, отримують вiдображення не лише в змiстi переживання хвороби, а i усiй поведiнцi, особливо повно представленi в скарагах: в iх змiстi, емоцiйнiй зафарбованостi, ступенi близькостi, акутальностi для хворого. Так, хворi на виразку шлунка, охопленi страхом, часто вперто гастоюють на тому, що в них стiйкi виснажливi кровотечi, тодi, як при динамiчному дослiдженi вмiсту гемоглобiну в кровi не виявляСФться його зниження. Образно явище аногнозii порiвнюють з "втечею вiд хвороби", а гiперногнозii - з "заглибленням в хворобу". "Усвiдомлення хвороби", "внутрiшня картиина" ii охопюСФ, таким чином всi хвилювання хворого, навязанi зi своiм станом. Сюди входить уявлення про значення для нього раннiх виявiв хвороби, особливстi змiни самопочуття в звязку з ускладненням порушення на СФтапi зворотнього розвитку хвороби i вiдновлення стану здоровя пiсля ii припинення, уявлення про можливi наслiдки хвороби для себе, сiмi, подальшоi продуктивностi професiйноi дiялбностi, про вiдношення до нього в перiод хвороби членiв сiмi, спiвробiтникiв, медичних працiникiв. Практично немаСФ таких бокiв життя хворого, якi б не знаходили вiдображення у видозмiненому хворобою станi. РЖнакше кажучи, хвороба - це життя в змiнених умовах, якi повиннi розглядатись уважно, забеспечуватись допомогою. Всi особливостi усвiдомлення хвороби можна подiлити на двi групи: звичайнi форми усвiдомлення хвороби предстають собою лише особливостi психiки хвороi людини, а саме вiн потреюуСФ повсякденного розумного, турботливого пiдходу лiкаря. Стан хвороби, який супроводжуСФться аномальними реакцiями на неi, якi виходять за рамки типових для даноi людини, а тим бiльш породжуСФмi внутрiшньою хворобою стiйкi порушення психiки хворого СФ вже хворобливим станом психiки, яку доповнюють i ускладнюють клiнiчну картину основноi хвороби. Найбiльш частими психологiчними конфлiктами СФ виникаюча в ходi хвороби невiдповiднiсть мiж зберiгаючимися або навiть ростучими потребiми хворого i його зменшуваними можливостями. Клiнiчнi варiанти змiни психiки при соматичних хворобах можуть бути систематизованi:

  1. Масивнi розлади психiки, виникаючi на висотi хвороб, якi супроводжуються лихоманкою, що нерiдко набуваСФ характеру психоза. Найбiльш частою i типовою формою таких порушень СФ стан делiрiя, гострий страх, дезорiСФнтування в оточуючому середовищi, що супроводжуСФться зоровими iлюзiями i гiлюцiнацiями. Граничнi форми нервово-психiних порушень - найбiльш поширена клiнiчна картина порушень психiки при хворобах внутрiшнiх органiв. Вони можуть бути соматичного походження (неврозоподiбнi) або психiчного (невротичнi порушення). Хворий вiдрiзняСФться вiд здоровоi людини тим, що в нього поряд iз змiнами функцiонування внутрiшнiх органiв i самопочуттям якiсно змiнюСФ сприйняття i вiдношення людини до оточуючих подiй, до самого себе, створюСФ особливе положення серед близьких людей i в суспiльствi. СпостерiгаСФться перебудова iнтересiв вiд зовнiшнього свiту до власних вiдчуттiв, функцiй власного тiла, обмеження iнтересiв. При цьому змiнюСФться особливость з усiх бокiв: ефективна налаштованiсть, момторика, мова. При сенсорнiй загрозi для життя i благополуччя людини можуть порушитись сприяйняття часу у виглядi його прискорення або уповiльнення. Великого значення набувають спогади, вираженiсть i деяке насильництво яких можуть бути повязанi з iнтоксикацiСФю, викликаною хворобою. Психiка хворого з початку захворювання перебуваСФ в незвичному станi, бо в звязку з хворобою порушуСФться звичайний ритм життя, працi, вiдпочинку, сну i бадьоростi. ВiдбуаСФться перебудова в значеннi вiдчуттiв. Велике значення для хворого мають обходи. Часто в присутностi хворого користуються незрозумiлими термiнами, не знаючи, яку реакцiю це викликаСФ у людини.
 • 10055. Вплив сiмейного фактора на iндивiдуальнi вiдмiнностi
  Психология

  Сiмейнi вiдносини виявляються порушеними, якщо мають мiiе антагонiстичнi взаСФмодii та взаСФмовiдносини мiж членами сiм'i, що призводить до несприятливих наслiдкiв дл соцiального та емоцiйного розвитку дитини.Цi конфлiктнi вiдносини пов'язанi з порушенням формування сiм'i, хоча механiзми, за допомогою яких вони впливають, ще недостатньо вивченi.Деякi з внутрiшньосiмейних вредностей прямо дiють на вiдносини дитини з членами сiм'i, iншi створюють загальну несприятливу сiмейну атмосферу, в якiй дитина повинна виховуватися.
  Дитина може опинитися пiд впливом однiСФi, декiлькох або всiх цих шкiдливих речовин в один i той же час.ПередбачаСФться, що, хоча способи вираження i пороги прояви почуттiв варiюються залежно вiд культури, недолiки i викривлення в цих областях схожi в будь-яких суспiльствах.Всi двостороннi взаСФмини людей залежать вiд поведiнки кожного з них. Варiюючи за ступенями, порушенi сiмейнi вiдносини можуть виникати частково як результат реакцiй, вiдносин або дiй самоi дитини.У кожному окремому випадку часто буваСФ важко судити про його дiйсному участь у внутрiшньосiмейних процесах.Оцiнка ступеня порушення сiмейних вiдносин маСФ робитися тiльки на основi змiн поведiнки iнших членiв сiм'i, безвiдносно до ролi дитини, яка своСФю поведiнкою у вiдповiдь на сiмейнi негаразди може погiршувати сiмейний психологiчний клiмат.До окремих випадкiв порушення сiмейних вiдносин вiдносять брак теплоти у спiлкуваннi мiж батьками i дитиною, дисгармонiйнi вiдносини мiж батьками, ворожiсть до дитини, жорстоке поводження з дитиною, сексуальнi зловживання.Явний недолiк позитивних почуттiв по вiдношенню до дитини з боку батькiв зазвичай виражаСФться в тому, що останнiй не виявляСФ емоцiйноi теплоти пiд час вербального або невербального спiлкування, не здатен створити для нього фiзичний комфорт.У цих випадках батько звертаСФться до дитини вiдстороненим або бездушним тоном, не виявляючи значного iнтересу до того, чим вiн займаСФться, не спiвпереживаючи його труднощiв, рiдко заохочуючи i схвалюючи.Дитяча поведiнка яка пов'язана з переживаннями, зустрiчаСФться з роздратуванням i зазвичай припиняСФться.Дисгармонiйнi вiдносини мiж дорослими (батьками та iншими членами родини) зазвичай проявляються сварками або постiйною атмосферою важкоi емоцiйноi напруги, що СФ результатом натягнутостi вiдносин.У результатi цього поведiнка окремих членiв родини стаСФ некерованою i ворожою, завзято зберiгаСФться атмосфера жорстокого ставлення один до одного.Ворожiсть деяких батькiв проявляСФться в постiйному покладаннi вiдповiдальностi на дитину за чужi провини, що фактично перетворюСФться на психiчне катування.РЖншi пiддають дитини систематично приниженням i образам, переважно його особу.Вони нагороджують дитину негативними характеристиками, провокують на конфлiкти, агресiю, незаслужено карають.Жорстоке поводження з дитиною чи фiзичне катування його батьками небезпечно не тiльки для соматичного, але i для психiчного здоров'я.ПоСФднання болю, соматичних страждань з переживаннями образи, страху, обурення, вiдчаю i безпорадностi через те, що найближча людина несправедлива i жорстока, може призвести до психосоматичних розладiв.

 • 10056. Вплив спiльноi валюти СФвро на iнтеграцiйнi процеси
  Юриспруденция, право, государство

  Входження Польщi у зону сиро СФ одним з обов'язкiв i висновкiв приСФднання краiни до РДС. На разi в Польщi суспiльство подiлене на два протилежнi боки, бо не сформована ще загальна думка стосовно впровадження СФвро. Щоб перехiд був бiльш м'яким i свiдомим, за участю Нацiонального банку (N6?) публiкуються матерiли, якi СФ доступними в кожному польському банку. За iнiцiативою Бiзнес-клубу проходять соцiальнi кампанii з роз'яснювальноi роботи для суспiльства. За даними опитувань, бiльшiсть полякiв згодна з тим, що СФвро буде впроваджене у 2011-2012 рр., i кiлькiсть респондентiв, якi очiкують на це введення в такий термiн, збiльшилася з 42% у 2005 р. до 51% у 2007 р. В брошурi «РДвро - за кожним разом ближче»5" данi вiдповiдi, наприклад, на питання: «Чому 12 краiн РДС вiдмовилося вiд власноi валюти? Що вiдбудеться з нашими заощадженнями, кредитами та полiсами страхування? Чи залишаться дiйсними нашi угоди з фiнансовими iнституцiями? Чи будемо мати якусь користь як клiСФнти банкiв пiсля впровадження СФвро? Що змiниться в крамницях? Яке значення для мене як пiдприСФмця або працiвника маСФ введення СФвро?» Як на мене, така робота СФ досить ефективною з економiчноi точки зору i важливою - з соцiальноi, бо формуСФ активну громадську позицiю i порушуСФ питання, з якими мешканець стикаСФться в повсякденному життi.

 • 10057. Вплив сучасноi фiнансовоi кризи на нацiональну фiнансову систему Сiнгапуру
  Экономика

  Сiнгапур вiдносять до схiдно-азiатських «тигрiв» через швидкий стрибок економiки до рiвня розвинених краiн. У краiнi розвинено виробництво електронiки (як багатьох вiдомих СФвропейських, американських, японських компанiй, так i сiнгапурських, наприклад Flextronics), суднобудування, сектор фiнансових послуг. Один з найбiльших виробникiв CD-приводiв. Ведуться масштабнi дослiдження в галузi бiотехнологiй. Широко вiдомi у свiтi сiнгапурськi авiакомпанii, сiнгапурський холдинг Raffles володiСФ мiжнародною мережею готелiв Swissotel .(2) Сiнгапур маСФ досить розвинену i успiшну ринкову економiку, середовище якоi характеризуСФться вiдкритiстю та вiдсутнiстю корупцii, стабiльнiстю цiн та вищим рiвнем ВВП на душу населення, нiж у бiльшостi розвинених краiн. Економiка сильно залежить вiд експорту, особливо в областi побутовоi електронiки, продуктiв iнформацiйних технологiй, фармацевтичних препаратiв, а також вiд зростаючого сектору послуг. Зростання реального ВВП склало в середньому 7% у перiод мiж 2004 i 2007 роках, але знизилось до 1,1% в 2008 роцi в результатi глобальноi фiнансовоi кризи. Економiка скоротилася протягом останнiх трьох кварталiв 2008 року. Прем'СФр-мiнiстр Лi та iншi високопоставленi чиновники виказали своСФ сподiвання на швидке зростання показникiв в 2009 роцi. У довгостроковiй перспективi уряд сподiваСФться створити новi шляхи зростання, якi будуть менш уразливими через глобальнi цикли попиту, особливо для продуктiв iнформацiйних технологiй. Уряд також залучив значнi iнвестицii у розвиток виробництва фармацевтичних i медичних технологii i буде далi намагатись перетворити Сiнгапур на фiнансовий i технологiчний центр Пiвденно-Схiдноi Азii. (1)

 • 10058. Вплив фiзiологii на психологiю
  Психология

  На основi цих експериментiв Вебер дiйшов висновку, що, цiлком ймовiрно, здатнiсть розрiзняти залежить не вiд абсолютноi рiзницi у вазi двох вантажiв, а вiд вiдносноi. Вiн проводив досвiди й по вiзуальному визначенню розходжень i виявив, що тут спiввiдношення величин менше, нiж у випадку м'язових вiдчуттiв. Вебер припустив, що для визначення ледь помiтного розходження мiж двома подразниками можна ввести якийсь постiйний коефiцiСФнт - свiй для кожного з почуттiв. Дослiдження Вебера довели вiдсутнiсть прямоi вiдповiдностi мiж фiзичним подразником i нашим сприйняттям цього подразника. Однак, як i Гельмгольц, Вебер цiкавився тiльки фiзiологiчними процесами й не замислювався про значення своiх вишукувань для психологii. Його робота проклала шлях дослiдженням взаСФмозв'язку мiж тiлесними вiдчуттями й мисленням, мiж подразником i наступним сприйняттям роздратування. Це був справжнiй прорив у науцi. Тепер СФдине, що було необхiдно, - це гiдно, вiдповiдно до важливостi знову розробленого методу, застосувати його.

 • 10059. Вплив фiлософii на психологiю
  Философия

  Таким чином, годиннi механiзми й автомати проклали дорогу iдеi про те, що поводження й функцiонування людини пiдкоряСФться механiчним законам i що пiзнати сутнiсть людини можна за допомогою тих же експериментальних i кiлькiсних методiв, якi настiльки успiшно зарекомендували себе при розкриттi секретiв фiзичного миру. В 1748 роцi французький лiкар Жюльен де Ла Метри (який згодом умер вiд надмiрного вживання фазанiв i трюфелiв) повiдав миру про якесь бачення, що з'явилося йому, коли вiн лежав у лихоманцi з високою температурою. Йому привидiлося, що люди - це машини, хоча й надiленi свiдомiстю. Людськi тiла, вiдзначав вiн, СФ не що iнше, як годинники, якi здатнi самi заводити своi пружини. Це уявлення стало головною рушiйною силою, своСФрiдним «духом часу» у науцi й фiлософii XVII столiття й самим рiшучим образом змiнило всi уявлення про природу людини. Воно настiльки просочило собою суспiльна думка, що, наприклад, навiть у перiод громадянськоi вiйни в Сполучених Штатах Америки (1861-1865) офiцер армii жителiв пiвночi писав, мiркуючи про смерть свого друга, що вiд нього не залишилося нiчого, «крiм поламаного механiзму, що колись приводився в рух душею».

 • 10060. Вплив фiнансiв на суспiльне виробництво
  Экономика

  Натуральне виробництво маСФ такi основнi риси:

  • Унiверсальнiсть працi. Дiяльнiсть субСФкта господарювання при натуральнiй формi виробництва, спрямована на задоволення власних потреб, як правило, з однаковим набором видiв працi. Щоправда, усерединi натурального господарства праця подiляСФться мiж окремими людьми та групами.
  • Замкненiсть виробництва. Кожне господарство спираСФться на власнi виробничi ресурси i забезпечуСФ себе усiм необхiдним. У такому господарствi виконуСФться будь-яка робота вiд добування сировини до виготовлення готовоi продукцii та ii споживання.
  • Прямi економiчнi звязки мiж виробництвом i споживанням. Прямi натуральнi звязки призводять до безпосереднього використання виробленого продукту самими виробниками, що i СФ визначальною рисою натурального господарства. Подiбнi звязки вiдображають спосiб руху виробленого продукту за такою схемою: виробництво розподiл споживання.