Дипломная работа

 • 4121. Економічна ефективність виробництва картоплі та шляхи її підвищення на прикладі ТОВ "Прогрес" с.Авдіївка, Сосницького району
  Сельское хозяйство

   

  1. Земельний Кодекс України // Землевпорядний вісник.- 2002.-№21.-с. 3-17.
  2. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. 2003. -№11.
  3. Кабінет Міністрів. Про затвердження порядку здійснення природно-сільськогосподарського еколого-економічного господарювання // Офіційний вісник України 2004р №21.
  4. Алєксєєв І. В., Мороз А. С., Романів Р.М., Хома І. Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: навч. посібник.- Львів: видавництво "Бескид Біт", 2003. 152 с.
  5. Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рослинництва. К: Вища школа, 1995 235 с.
  6. Алмаш О. Земельна реформа в країнах Центральної та Східної Європи // Економіка АПК 1996.- №4.-ст. 79.
  7. Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теорико-методологічний аспект// Економіка АПК. 2004. - №3 с.29-34
  8. Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теорико-методологічний аспект// Економіка АПК. 2004. - №3 с.29-34
  9. Анисомов Б.В. Картофель 2000 2006 итоги, прогнозы, приоритеты // Картофель и овощи. 2001. - № 1. с. 5 - 6.
  10. Бакун Ю. О. Вплив доз і форм калійних добрив на врожайність картоплі на дерново-підзолистих грунтах // Вісник Аграрної науки. 1999. - № 9. с. 34.
  11. Банадысев С.А. Картофелеводство Беларуси : проблемы и пути их решения // Картофель и овощи. 2002. - № 1. с. 3 4.
  12. Батюта В.Г. Резерви підвищення продуктивності картоплі. К.: Вища шк., 1990. с .34 45.
  13. Білан Ю.Б. Ефективність виробництва картоплі // Економіка АПК. 2001. - № 2. с. - 106 108.
  14. Білоножко М.А. Рослинництво. К.: Урожай, 1990 392с.
  15. Білоножко М.А. Рослинництво. К.: Урожай, 1990 392с.
  16. Бобкова Л.П. Картопля. К.: Вища шк., 1976. с. - 31 35.
  17. Бойко В.І. До проблеми формування ринку зерна// Економіка АПК. 2004. - №3 с.35-37
  18. Бойко В.І. До проблеми формування ринку зерна// Економіка АПК. 2004. - №3 с.35-37
  19. Бондар В.В. Стан та шляхи підвищення ефективності картоплярства на Чернігівщині // Агроінком. 2001. - № 7. с. 13 16.
  20. Бугутьський Ю. О. Забезпечення населення картоплею // Економіка АПК. 1997. - № 6 с. 74 77.
  21. Бульботко Г.В. Картопля. К.: Урожай. 1997. с. 13 17.
  22. Бурковська А.В. Розвиток інтеграційних прцесів як важлива умова формування ефективного ринку аграрної продукції// Економіка АПК. 2004. - № 12. с.107-109
  23. Бурковська А.В. Розвиток інтеграційних прцесів як важлива умова формування ефективного ринку аграрної продукції// Економіка АПК. 2004. - № 12. с.107-109
  24. БуткоМ.П.,Зеленський С.М.,Зеленська О.О. Організаційні аспекти функціонування сільського господарства Чернігівщини і перспективи його розвитку// Економіка АПК. 2004. - №5 с.28-35
  25. В.В. Вітвіцький. Методика розрахунку і норми виробітку та витрати пального на збирання сільськогосподарських культур і стаціонарні роботи. - К.: ТОВ „ Комплекс Віта", 1996. - с 668.
  26. В.І.Дробот, Г.І.Зуб, М.П.Кононеко та ін. /За ред.. Ю.Я.Лузана, П.Т.Саблука. Економічний довідник аграрника. К.: "Преса України", 2003.-С.457-532.
  27. Вітенко В.А. Довідник картопляра . К.: Урожай. 1985. с. 5 8.
  28. Вітенко В.А. Картопля. К.: Урожай. - 1990. с. 5 8.
  29. Войцешина Н. І. Сортові особливості амінокіслотного складу картоплі // Вісник Аграрної науки. 2000. - № 9. с. 11 14.
  30. Волков В.Д. Інтенсивная технологія виробнийтва картоплі. Київ.: Урожай. 1989. с. 96 99.
  31. Горкуценко О.В. Виробництво ранньої картоплі. К.: - Урожай. 1988. с. 18 23.
  32. Горкуценко О.В. Скорочення витрат важливий результат збільшення виробництва картоплі і овочів. К.: - Урожай. 1985. 53 71.
  33. Замотаєв А.І. Інтенсивна технологія виробництва картоплі. К. Вища шк. 1989. с. 56 72.
  34. Зеленська О.О. Розвиток картоплярства на чернігівщині // Економіка АПК. 1999. - № 6. с. 74 77.
  35. Зубенко В.Ф., Геллер У.А. та ін.. Значення сівозміни у формуванні родючості грунту // К.: Урожай 1985 с.8-46
  36. Киценко П.Т. Монетний двір Полісся. 1999. с. 6 39.
  37. Костюк М. Практичні поради // Картопляр. 2002. - № 2. с. 8.
  38. Котюк Л.А. Особливості біологічної стеблевої нематоди в умовах Полісся
  39. Кучко А.А. Фізіологія та біохімія картоплі. К.: Довіра. 1998. с. 35.
  40. Кушко А.А. Фізіологічні основи формування врожаю і якості картоплі. К.: Довіра. 1997. - с. 128.
  41. Линов А.М. Воспроизводство плодородия почв в Нечерноземной зоне. М.: 1982
  42. Литун Б.П. Картоплеводство зарубежних стран. Х. Выш. Шк. - 1986. с. 46 52.
  43. Молоцький М. Насінництво потребує допомоги // Картопляр. 2000. - № 2. с. 10 11.
  44. Оненко В. Резерви картопляного поля // Картопляр. 2001. - № 2. с. 4.
  45. Осипчук А.А. Оцінка потомства картоплі за ознаками пластичності та стабільності, крохмалистості // Вісник Аграрної науки. 1999. - № 9
  46. Павчак В.А. Економика сельского хозяйства. - К.: Высш. Шк. 1990. с. 35 41.
  47. Сабко В.Ф. Наукові основи ведення зернового господарства. Урожай , 1994
  48. Сидорчук О.В. Економічні аспекти розвитку картоплярства // Економіка АПК. 1999. - № 3. с. 14 17.
  49. Теслюк П.С. Картопля другий хліб. - К.: Довіра. 1995. с. 101 104.
  50. Теслюк П.С. Практичне насінництво картоплі. К.: Урожай. 1992. с. 10 13.
  51. Теслюк П.Т. Экспорт Украинского картофеля это не далекая перспектива // АГРО Перспектива. 2001. - № 9. с. 18 22.
  52. Трибель С. Вплив сівозмін та інших факторів землеробства на родуктивність картоплі // Пропозиція . 2001. - № 1. С. 32. України // Вісник Аграрної науки. 1998. - № 8. С. 23 26.
  53. Федорова Л.В. Економика производства овощей и картофеля. К.: Довіра. 1984. с. - 34.
  54. Франц К. М. Удобрення картоплі рядковим способом // Пропозиція. 2000. - № 4. с. 56.
  55. Цимбалюк Ю.А. Збільшення обсягів виробництва картоплі в Україні // Економіка АПК. 2001. - № 7. с. - 36 37.
  56. Чернецький П. Щороку з добрим урожаєм // Картопляр. 1999. - № 1. с. 4.
 • 4122. Економічна оцінка результатів господарської діяльності промислових підприємств (на прикладі ВАТ "Енерготрансбуд")
  Экономика

   

  1. Закон України “Про власність”
  2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1997.
  3. Афонін А.С. Маркетинг: Конспект лекцій. К.: МЗУУП, 1994. 88 с.
  4. Бланк Й.А. Стратегия й тактика управления финансами. К.: МП «ИТЕМ», СП «АДЕФ-Украина», 1996.
  5. Гінстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу. Львів: Сейбр-Світло, 1995. 176 с.
  6. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. 2-ге вид., стер. К.: Знання-Прес, 2002. 355 с.
  7. Економіка підприємств / За ред. Вихруща В.П., Харіва П.С. Тернопіль, 1995.
  8. Економіка підприємства: Підручник. В 2 т. Т.2 / За ред. С.Ф. Покропивного. К.: Хвиля-прес, 1995. 280 с.
  9. Економіка підприємств: Посібник / за ред. П.С. Харіва. Тернопіль: Економічна думка, 2002. 450 с.
  10. Коробов М.Я. Фінансово економічний аналіз діяльності підприємств. К.: Либідь, 2000.
  11. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика. Принципы, проблемы, политика. М.: Республика, 1992.
  12. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. Навч. посібник. К.: “Кондор”, 2003. 128 с.
  13. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження. К.: “Наукова думка”, 2000. 174 с.
  14. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. К.: КНЕУ, 2002.
  15. Попов В.М., Ляпунов С.И. Практика малого бизнеса. М., 2001. 424 с.
  16. Принятие решений в международном маркетинге. М.: В/О «Внешторгреклама», 1989. С. 17-18
  17. Річард Р. Галанер. Власне мале підприємство це просто. Львів: Сейбр-Світло, 1995. 176 с.
  18. Романов А.Н. Лукашевич Й.Я. Оценка коммерческой деятельности предпринимательства. М.: Финансы и статистика, 1993.
  19. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. - К.: ІАЕ, 2002. 294 с.
  20. Самуєльсон П. Економіка: Підручник. Львів: Світ, 1993. 495 с.
  21. Тренев Н.Н. Управление финансами: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 1999.
  22. Финансы в управлении предприятием: Учеб. пособие / Под. ред. А.М.Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 1995. 326 с.
  23. Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК / За ред. В.К.Терещенка. К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2002. 384 с.
  24. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. М., ИНФРА, 1997.
  25. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты и задачи, ситуации. - М.: ЮНИТИ, 1997.
  26. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.:ЮНИТИ,1996.
 • 4123. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності
  Педагогика

  Перехід до ринку це докорінна зміна соціального замовлення суспільства системі освіти. На чинному етапі економічних перетворень вимоги до нагального перегляду форм та змісту економічної освіти в Україні посилюються передусім такими двома історичними та конституційними чинниками:

  1. Етапом макроекономічної стабілізації. Ця стадія українських економічних реформ, що вперше засвідчила себе наприкінці 1994 року й зміцнилася протягом 1996-1997 років, формує у субєктів економічного процесу принципово інші, аніж за умов панування гіперінфляції, мотиви діяльності. Створено передумови для того, щоб як юридичні, так і фізичні особи продумано і виважено розпоряджалися своїми коштами, набували довіри до банківської системи, поступово поповнювали собою загін дрібних та середніх інвесторів, наважувалися на започаткування власної справи. Окрім того, реалією останніх років стала тенденція створення все більшої частини валового внутрішнього продукту у недержавному секторі економіки. Це означає, що постійно зростаюча частка робочої сили починає працювати у приватному секторі, який є значно вимогливішим до робітників у питаннях продуктивності праці, підприємництва, прояву ініціативи, дбайливого використання обмежених виробничих ресурсів і наукової організації праці. Це, у свою чергу, висуває нові вимоги до економічної підготовки покоління, що на рубежі тисячоліть поповнить собою ринок робочої сили в Україні.
  2. Появою нових інституцій, притаманних ринковій економіці. Попри всі огріхи та невдачі, триває процес роздержавлення. Поволі, але таки знаходять стратегічних інвесторів найпотужніші промислові обєкти вітчизняної економіки, утверджуються фондові біржі, розпочато створення електронної депозитної системи цінних паперів. Зміцнюється банківська система. Зростає роль і частка недержавних закладів у системі освіти
 • 4124. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)
  Экономика

  Вид бенчмаркінгуВизначенняКоли використовуватиСкладнощі при використанніВнутрішнійПорівняння методів здійснення подібних дій у межах організації. Спроба знайти в межах організації подібну, найбільш успішно виконувану дію.Після вивчення процесу бенчмаркінгу. Перед тим як проводити бенчмаркінг зовнішній.Необхідна сильна теоретична підготовка. Необхідність створення власної стратегії внутрішнього обміну інформацією.КонкурентнийПорівняння ваших методів здійснення яких-небудь видів діяльності з методами здійснення подібних дій вашими конкурентами.Увесь час бенчмаркінг повинен стати важливою частиною вашої стратегії. Може здійснюватися як при співробітництві/ обміні інформацією з вашим безпосереднім конкурентом, так і без нього.Важко одержати необхідну для аналізу надійну інформацію.Спільний (асоціативний)1Декілька організацій, що є або не є конкурентами, укладають угоду про обмін інформацією в межах закритої групи (бенчмаркінговий альянс).Коли ваші ймовірні (попередньо відібрані) партнери мають достатньо високі стандарти.Забезпечує одержання інформації тільки щодо членів групи, які не обов'язково використовують «кращу» практику.ПроцеснийВивчення практики побудови бізнес-процесів, як правило, в організаціях, що не є вашими прямими конкурентами, але мають подібні основні бізнес-процеси.Для впровадження в організації процесу постійного відстежування і впровадження кращих практик ведення бізнесу. Використання методології бенчмаркінгу в проектах із покращення бізнес- процесів буде мати найкращий результат.Потребує творчого підходу.СтратегічнийСистематичний процес, спрямований на оцінку альтернатив, реалізацію стратегій і вдосконалення характеристик продуктивності на основі вивчення успішних стратегій партнерівДля впровадження в організації процесу постійного відстежування та впровадження кращих практик ведення бізнесу.3.2 Економічне обґрунтування ефективності бізнес-плану та інвестиційної привабливості проекту підвищення ринкового рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”

 • 4125. Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани 15% жирності потужністю 200 кг на добу
  Экономика
 • 4126. Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні
  Банковское дело

   

  1. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999р./ http://www.rada.kiev.ua/
  2. Закон України "Про банки і банківську діяльність"/ Українська інвестиційна газета.- 2001.-№4.-С.1-22.
  3. Положення про кредитування / Затверджено постановою Правління НБУ №246 від 28.09.1995р.
  4. Положення про порядок формування і використання резерву для відшко-дування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків/ Затв. Постановою Правління НБУ №122 від 27.03.1998р.
  5. Азаров М. Проблеми кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні // Вісник НБУ. - 1999 -№5.-С.43-45.
  6. Банки и банковские операции: Учебник для вузов/ Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. -471 с.
  7. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А.М.- К. "Ельтон",1997.-328с.
  8. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2001.-576с.
  9. Барановський А. Рынок банковских услуг в Украине / Финансовая Украина.-1999.-№ 28. С.44.
  10. Бутенко О. Ермакович В. Банки Украины: вчера, сегодня, завтра/ /Финансовая Украина. - 2002.- №12 .С.18-19.
  11. Бюлетень Національного банку України - 2006.-№ 4.
  12. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Відп. ред. М.І Савлук.- К.: Лібра, 2005. -344с.
  13. Гладких Д.М. Пріорітети кредитної політики комерційних банків // Вісник НБУ.-2000.- №10. С.39-42.
  14. Гладких Д.М. Цінова структура банківських послуг і кредитних ресурсів в Україні // Вісник НБУ.-1999.-№3-С.50-53.
  15. Гладких Д.М. Ціноутворюючі фактори ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ.-1999.-№2.-с.35-38.
  16. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва.- К.: КНЕУ, 1999.- 404с.
  17. Дзюблюк О. В. Про деякі напрями вдосконалення депозитних операцій ко-мерційних банків в умовах фінансової стабілізації економіки України // Вісник ТАНГ. - 2001.-№2.-С.48-57.
  18. Дзюблюк О.В. Про деякі напрями розвитку ринку банківських послуг в Україні // Фінанси України.-2001.-№1.-С.86-91.
  19. Дзюблюк О.В. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ- 2000.- № 9.- С. 55-56.
  20. Дзюблюк О.В. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ .-2002.- № 4 - С. 60- 62.
  21. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин.- Т.: Тернопіль, 2002.-140 с.
  22. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. -К.: Поліграфкнига, 2000 -512с.
  23. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.-172с.
  24. Зайцев О. Email Paymant - хит сезона в американском банковском бизнесе // Банковская практика за рубежом.- 2003.- № 8.- С.72-75.
  25. Зайцев О. Мировой частный банковский бизнес: перемены неизбежны // Банковская практика за рубежом. - 2003 № 9. -С.74-77.
  26. Иванов А.Н. Инвестиционные и консультационные услуги иностранных банков // Деньги и кредит.- 2003.-№5. -С.61-65.
  27. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредито-спроможності клієнтів банку// Банківська справа.-2000.- № 5.- С. 39-45.
  28. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч посібник для вищих навчальних закладів. -К.: Основи, 2002. - 671с.
  29. Компанієць С. Довіра до банківської системи зміцнюється // Вісник НБУ.- 2004.№4.- С.18-20.
  30. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання/ М. Олексієнко та ін.- К.: "Козаки", 1998.-144с.
  31. Лапко Н.Т. Роль банківських установ у поліпшенні платіжної дисципліни// Вісник НБУ.- 2001.- №8 С.15-19.
  32. Лапко Н. Симптом недуги - примусове регулювання черговості платежів // Вісник НБУ.-2002 -№ 5. -С. 43-45.
  33. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т. /Пер. с фр. Т.1 в 2кн./ Кн.1.- М.: Финстатинформ, 1998.-365с.
  34. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения.- К.: Национальная академия управления, 2000.-280 с.
  35. Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку // Вісник НБУ. -2004.- № 1.- С.36-43.
  36. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2003 рік.// Вісник НБУ.- 2003. -№ 3 - с.2-7.
  37. Ревун В. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ.-2000.- № 7.-С.30-34.
  38. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках /Пер. с англ. 4-го перераб изд.-М.: Catallaxy,1998.-957с.
  39. Сохань П. Становлення банківської системи України (1991-1994 рр.)// Банківська справа. - 2000. - № 3/ - C.34-46.
  40. Cтельмах В. Національний банк України: перші десять років діяльності // Вісник НБУ.-2004.-№ 4.- С.2-4.
  41. Стицын И.О., Стицын Я.О. Маркетинг в банке. / Худож.оформл. В.М. Штогрина. - Тернополь: АО "Тарнекс", К.: УММС "Писнайп", 1997.- 656с.
  42. Усоскин В.М. Современный комерческий банк: управление и операции. - М.:"Все для Вас", 1997.- 320 с.
  43. Циганов С. А. Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України - 2003.- № 6 -С.122 -125.
  44. Чистякова Т. Прогресивні форми розрахунків // Вісник НБУ.- 2000.-№ 8. -С.39-40.
  45. Шимкович В. Банковские операции… по телевизору // Банковская практика за рубежом.- 2003.- № 5. С. 71-73.
  46. Шимкович М. Путь к международному банку лежит через Интернет // Банковская практика за рубежом.- 2003.- № 1 - С. 24-25.
  47. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков : российский и зарубеж-ный опыт.- 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2000.
  48. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. - 2003.- № 3.- С. 21-27.
  49. Яременко Ю. Незамінний компонент банківських послуг // Вісник НБУ. 2004 - № 4.- С.22-23.
 • 4127. Експлуатація та неполадки асинхронних двигунів
  Физика

   

  1. А.А. Осьмаков. Технология и оборудование производства электрических машин. "Высшая школа", 1971.
  2. А.И Вольдек. Электрические машины. "Энергия", 1974.
  3. А.И. Важнов. Электрические машины. "Энергия", 1969.
  4. В.И. Зимин [и др.]. Обмотки электрические машины. ГЭИ, 1961.
  5. Воронина А.А., Шибенко Н.Ф. Безопасность труда в электроустановках: Учеб. пособ. для сред. ПТУ. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1984. 192 с.: ил. (Профессионально-техническое образование).
  6. Г.Н. Петров. Электрические машины. Ч. І, 1974, ч. ІІІ, "Энергия", 1968.
  7. Д.А. Завалишин [и др.]. Электрические машины малой мощности. ГЭИ, 1963.
  8. Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович, В.С. Хвостов. Электрические машины и микромашины. "Высшая школа", 1971.
  9. Каминский М. Л. и Получанкин В. Т. Монтаж электрических машин. Учебное пособие для рабочих-электромонтажников. М., "Энергия", 1974.
  10. Кацман М.М. Электрические машины и трансформаторы. Машины постоянного тока и трансформаторы. Учебник для техникумов. Изд. 4-е, доп. и перераб. М., "Высш. школа", 1976.
  11. Корнилов Ю.В., Бредихин А.Н. Слесарь-электромонтажник: Учеб. пособ. для СПТУ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1988. 256 с.: ил.
  12. М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. Электрические машины. Ч. І. "Энергия", 1973.
  13. П.С. Сергеев, Н.В. Виноградов, Ф.А. Горяипов. Проектирование электрических машин. "Энергия", 1969.
  14. П.С. Сергеев. Электрические машины. ГЭИ, 1955.
  15. Токарев Б. Ф. Электрические машины. Учебник для техникумов.- М.: Энергоатомиздат, 1989.-672 с.: ил.
 • 4128. Експлуатація Шебелинського нафтового родовища
  Геодезия и Геология

  Спосіб експлуатації свердловини при якому підйом нафти або суміші нафти з газом від вибою до поверхні здійснюється за рахунок природної енергії називається фонтанним способом. Якщо тиск стовпа рідини яка заповнює свердловину менший від пластового тиску і привибійна зона не забруднена тобто стовбур свердловини сполучається з пластом, то рідина буде переливатися через устя свердловини, отже свердловина буде фонтанувати. Фонтанування може здійснюватись під впливом гідростатичного напору, або енергії газу який рухається, або того і іншого разом. Фонтанування тільки за рахунок гідростатичного тиску пласта явище дуже рідкісне в практиці експлуатації нафтових свердловин. Це відбувається тоді коли газ у пластових умовах повністю розчинений у нафті і у пласті рухається однорідна рідина. У більшості випадків головну роль у фонтануванні свердловин відіграє газ який міститься разом з нафтою в пласті. Це справедливо навіть для родовищ із явно вираженим водонапірним режимом, коли газ в пластових умовах повністю розчинений в нафті і в пласті рухається однорідна рідина. При експлуатації свердловини пробуреної на такий пласт вільний газ із нафти починає виділятись лише в підйомних трубах і на такій глибині де тиск нижчий від тиску насичення нафти газом. В цьому випадку підйом нафти буде здійснюватись за рахунок гідростатичного напору та енергії стиснутого газу, яка проявляється тільки у верхній частині свердловини. На глибині відповідній тиску насичення нафти газом останній починає виділятись із нафти у вигляді маленьких бульбашок. По мірі просування догори бульбашки газу зазнають усе меншого тиску, внаслідок чого обєм бульбашок газу збільшується і густина суміші рідини та газу зменшується. Загальний тиск стовпа газорідинної суміші на вибої свердловини стає меншим за пластовий, що виникає самовиливання нафти, тобто фонтанування свердловини. При всіх способах експлуатації свердловини в тому числі і фонтанному підйом рідини та газу на поверхню здійснюється по трубах невеликого діаметру які спускаються в свердловину перед початком експлуатації ці труби називають НКТ. Залежно від способу експлуатації їх називають фонтанними, компресорними, насосними, підйомними (ліфтовими). Звісно, що фонтанний спосіб є найекономічнішим і як природний спосіб має місце на щойно відкритих енергетично не визначених родовищах. Якщо в покладі підтримується пластовий тиск шляхом закачування води чи газу, то в окремих випадках удається значно продовжити період фонтанування свердловини. Фонтанним способом вилучається основна частина світового видобутку нафти 75?80% . Якщо свердловини не можуть фонтанувати їх переводять на механізований спосіб експлуатації тобто газліфтний чи насосний. В цьому випадку за рахунок пластової енергії нафта піднімається лише на висоту менше глибини свердловини, тобто рівень в свердловині не доходить до устя свердловини. Для піднімання рідини до устя свердловини і подавання її у викидну лінію (збірний трубопровід) потрібно ввести в свердловину штучну енергію. У разі газліфтного способу у свердловину подають енергію стиснутого газу, а у разі насосного енергія яка створюється насосом. Під час експлуатації свердловин будь-яким (фонтанним, насосним або газліфтним способом) у міру проходження нафти вздовж стовбура із неї виділяється розчинений газ. Внаслідок зменшення тиску, коли він стає меншим тиску насичення нафти газом. При цьому утворюється газорідинна суміш. Газ який виділяється у вихідному потоці виконує роботу з підйому рідини в трубі, при чому рідина може бути однофазною (нафта) або двофазною (нафта + вода).

 • 4129. Експортні та імпортні операції сільськогосподарських підприємств
  Экономика

  НайменуванняКод синтетичного рахункуПоточні рахунки в іноз. валюті312Поточний валютний рахунок в дол.США312.1Поточний валютний рахунок в Євро312.2Поточний вал. Рах. В рос.руб.312.3Розрахунки з іноземними покупцями362Розрахунки з іноземними покупцями за зовнішньоекономічним договором при ЕК362.1Розрахунки з іноземними покупцями за зовнішньоекономічним договором товарообмінних операцій362.2Розрахунки з іноземними замовниками по договору на переробку давальницької сировини362.3Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками за зовнішньоекономічним договором консигнації362.4Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками за зовнішньоекономічним договором комісії362.5Розрахунки з іноземними постачальниками632Розрахунки з іноземними постачальниками за ЗЕ Договором ІМ632.1Розрахунки з іноземними постачальниками по договору товарообмінної бартерної операції632.2Розрахунки з іноземними замовниками по договору на переробку давальницької сировини632.3Дохід від реалізації готової продукції701Дохід від реалізації готової продукції при ЕК701.1Дохід від реалізації готової продукції при товарообмінних бартерних операцій (неподібними активами)701.2Дохід від реалізації готової продукції згідно договору на переробку давальницької сировини701.3Дохід від реалізації готової продукції по договору консигнації701.4Дохід від реалізації готової продукції по договору комісії701.5Собівартість від реалізації готової продукції 901Собівартість від реалізації готової продукції при ЕК901.1Собівартість від реалізації готової продукції по товарообмінних бартерних операцій (неподібними активами)901.2Собівартість від реалізації готової продукції згідно договору на переробку давальницької сировини901.3Собівартість від реалізації готової продукції по договору консигнації901.4Собівартість від реалізації готової продукції по договору комісії901.5Фінансовий результат операційної діяльності791Фінансовий результат операційної діяльності від ЕК791.1Фінансовий результат операційної діяльності від товарообмінних операцій (бартерних операцій)- неподібні активи791.2Фінансовий результат операційної діяльності по переробці давальницької сировини791.3Фінансовий результат операційної діяльності по договору консигнації791.4Фінансовий результат операційної діяльності по договору комісії791.5

 • 4130. Екстракти в промисловій технології ліків
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Найменування настойокСировина, спирт, співвідношення, спосіб одержанняОсновні відомості про настойкиНастойка аралії Корені, 70 %-вий, 1:5, перколяціяСапоніни тритерпінові. Тонізуючий засібНастойка арніки Квіти, 70 %-вий, 1:5, перколяціяЕфірне масло. Каротиноїди. Зовнішньо при ударах і дрібних пораненнях. Також в акушерсько-гінекологічній практиціНастойка женьшеню Корені, 70 %-вий, 1:10, мацераціяСапоніни тетрациклінового ряду. Стимулятор ЦНСНастойка заманихи Кореневища і ко-рені, 70 % -вий, 1:5, перколяціяСапоніни стероїдні. Тонізуючий засібНастойка звіробою Трава, 40 % -вий, 1:5, перколяціяАнтраценпохідні. При лікуванні гінгівітів і стоматитівНастойка з листя барбарису звичайного Листя, 70 %-вий, 1:10, перколяціяАлкалоїди берберин, ок-сіакантин, бербамін, ятрорицин. При анатомічних кровотечах у післяродовий період, субінволюції маткиНастойка глоду Плоди, 70 %-вий, 1:10, перколяціяФлавоноїди. При функціональних розладах серцевої діяльностіНастойка календули Квіти календули, 70 %-вий, 1:10, перколяціяВітаміни. При порізах, гнійних ранах і виразках. Жовчогінний засібНастойка беладони Листи, 40 %-вий, 1:10, перколяціяАлкалоїдів 0,0270,033 %. Спазмолітичний засібНастойка конвалії Трава, 70 %-вий, 1:10, перколяціяКарденоліди, 1013 ЖОД. Кардіотонічний засібНастойка лимонника Насіння, 95 %-вий, 1:5, мацераціяЛігнани, ефірне масло. Стимулятор ЦНСНастойка м'яти перцевої Листя та ефірне масло, 90 % -вий, 1:20 + 5 % масла, перколяція і реперколяціяЕфірне масло (ментол). При нудоті і для поліпшення травлення. Входить до складу мікстур як коригентНастойка перцю стручкового Плоди, 90 % -вий, 1:10, перколяціяАлкалоїди. Зовнішній по-дразнювальний засібНастойка півонії Корені, кореневища і трава півонії, 40 %-вий, 1:10, перколяціяЗаспокійливий засіб. При неврастенії, безсонні, вегетативно-судинних порушенняхНастойка полину Трава, 70 %-вий, 1:5, перколяціяЕфірне масло, гіркі глікозиди. Ароматні гіркотиНастойка собачої кропиви Трава, 70 %-вий, 1:5, перколяціяФлавоноїди. Седативний засібНастойка софори японської Плоди, 48 % -вий, 1:2, перколяціяФлавоноїди. Для лікування виразок і опіківНастойка вовчуга польового Корені, 20 %-вий, 1:15, перколяціяСапоніни тритерпінові і флавоноїди. Протигеморойний засібНастойка стеркулії Листя, 70 %-вий, 1:5, перколяціяАлкалоїди. Тонізуючий засібНастойка евкаліпта Листи, 70 % -вий, 1:5, перколяціяЕфірне масло (ціанол). Дезінфікувальний (примочки, полоскання) протималярійний засіб

 • 4131. Електропостачання металообробного цеху ВАТ "Завод ім. Фрунзе"
  Физика

  Позиц. познач.Найменування устаткуванняРвст, кВт Кількість, штПрим.Інструментальна ділянка Координатне відділення30Верстат оброблювальний VE7/50HE31,0131Верстат оброблювальний VE420,0132Верстат координатно-розточувальний A4507,5133Верстат заточувальний настільний1,6134,35Верстат координатно-розточувальний MP3K4,0236Кран опорний електричний Q = 1,0 Tc3,21Відділення електроерозійної обробки98Верстат електроерозійний 15,0199Дистилятор4,81100Верстат електроерозійний21,01Механічна ділянка41Пила ножовочна 8Б72К1,7143,44Верстат поперечно-стругальний 7Д369,0245Верстат довбальний 74174,0146Правильно-відрізаний автомат2,8147Прес ексцентриковий кривошипний3,0151Верстат поздовжньо-стругальний 7Ф21084,0152Барабан галтувальний 1,8155Верстат горизонтально-фрезерний 6Р82Ш12,0156Верстат універсально-фрезерний F40015,0157Верстат універсально-фрезерний F315Е14,0160,61Верстат токарно-гвинторізний 16Б16КП13,4262Верстат токарно-гвинторізний 1К6212,6172Верстат плоскошліфувальний 3Д7254101137Стенд випробування абразивного інструменту20,0148Верстат згинальний 3,01Ремонтна ділянка1Верстат плоскошліфувальний ПШ-130,012Верстат вертикально-фрезерний F40015,013Верстат поперечно-стругальний 7M367,514Верстат зубофрезерний 5К32A13,515Верстат зубодовбальний 5M150П26,019,10Верстат токарно-гвинторізний 16К20П25,7211Ножиці3,0112Верстат відрізний2,82113Верстат вертикально-свердлильний 2М1252,32114Машина згинальна3,5115Прес гідравлічний4,0116Верстат радіально-свердлильний 2Л53У3,0140Верстат радіально-свердлильний 2М558,0142Верстат фрезерно-відрізний 8Б667,0170Верстат круглошліфувальний А11/0-3506,0171Верстат плоскошліфувальний 3Л722Д30,0173Верстат внутрішньо шліфувальний 3А227П7,0176Верстат шліфувальний 3М18211,0177Верстат шліфувальний 3Е1805,01Слюсарне відділення101Верстат заточувальний1,61102Верстат вертикально-свердлильний2,321103Верстат універсально-фрезерний3,121104Прес гідравлічний2,01105-111Верстат настольно-свердлильний2,87113Кран опорний електричний Q = 1 Tc3,21Термічне відділення 115Електропіч камерна СНО-6х12х4/1058,01116Електропіч камерна КН15527,01117Електропіч камерна СНО-2х4х2/12,55,01118Електропіч шахтна ПН3127,01119Електропіч шахтна СНОЛ5,01120Прес гідравлічний 4,01124Точило настольне1,01125Кран опорний Q = 1 Tc3,21Заточувальне відділення90Напівавтомат для заточування дискових пил2,0191Верстат універсальний заточувальний1,6192Верстат заточувальний2,0193,94Верстат точильно-шліфувальний 3К6343,0295Верстат заточувальний для алмазного заточування1,61Шліфувальне відділення 78Пристосування для шліфування 1,6179Верстат плоско-шліфувальний 3Д711ВФ17,0180Верстат плоско-шліфувальний 3Г717,0181Верстат заточувальний1,6182Верстат оптико-шліфувальний 395М3,01Зварювальне відділення127Випрямляч зварювальний30,01ВентустановкиП1,П2Припливна венткамера4,02В1,В2Витяжна вентустановка4,02В3Витяжна установка2,21У1,1а У2,2а Повітряно-опалювальна завіса2,2х22А1чА6Агрегат повітряно-опалювальний6Електропривод0,75Нагрівач15,0

  1. Визначення категорії надійності і вибір схеми силової мережі
 • 4132. Електроустаткування баштового крану
  Физика

   

  1. «Электрооборудование промышленных предприятей и установок» / Е.Н. Зимин, В. И. Преображенский, И. И. Чувашов: Учебник для техникумов. 2-е узд., перераб. и доп. М.: Энергоиздат, 1981. - 552с., ил.
  2. «Башенные краны: Учебни для сред. Проф.-техн. Училищ» Невзоров Л. А., пазельский Г. Н., Романюха В. А.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1980, - 326 ст., ил.
  3. http://www.lider.com.ua/products/catalog.html/95/152 - резистори
  4. http://plasma.com.ua/pto/product51.html - Тормоза
  5. www.eastel.com.ua/catalog_1.htm - автомат
  6. http://www.proavtomatika.ru/contactor/omron/j7kn62.htm - контактор
  7. http://technokabel.com.ua/st_technokabel/nva_new/catalogue/Elektroteplovye_rele_RTL.html - Теплове реле
  8. http://kodwa-electric.com.ua/index.php?go=/catalog/&id=0226171003 магнітний пускач
  9. http://kodwa-electric.com.ua/index.php?go=/catalog/&id=0227092045 Командоконтролер
  10. http://www.ksimex.com.ua/ru/blog/article/33/_/ - Кнопочная станция
  11. http://messpb.ru/view-content/do-read/id-283/menuid-287 - Переключатель
  12. http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_vremeni/tehnicheskoe_opisanie_vl-103a.htm - Реле часу
  13. http://www.tdbumaga.com.ua/?p=vk200 Кынцевий вимикач
  14. М. А. Афанасьев, М. А. Юсипов «Система технического обслуживания і ремонт электрооборудования энергохозяйства промышленых предприятий (система ТОР ЭО)». М.; Энэргоатомиздат, 1989.-528.: ил.
 • 4133. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків
  Психология

   

  1. Азаров В.Н. Индивидуальные различия по импульсивности в соотношении с типологическими свойствами нервной системы человека.// Дисс.канд.психол.наук. М., 1988;
  2. Белоусова Р.В. Соотношение показателей эмоциональности и коммуникативной креативности // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців: “Психологія сучасності: наука і практика”. Одеса, 2004. С. 4-7;
  3. Бех І.В. Виховання особистості: У 2 кн. К.: Либідь, 2003. 276 с.;
  4. Бодалев А. А. Личность и общение. М., 1983. 272 с.;
  5. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: (Навч.-метод. комплекс) / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Факультет менеджменту та психології. К.: Міленіум, 2003. 24 с.;
  6. Витт Н. В. Эмоциональная регуляция речевого поведения // Вопр. психол. 1981. № 4. С. 6069;
  7. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001. 336 с.;
  8. Драгунова Т.В. Психологический анализ оценки поступков подростками.// "Вопросы психологии личности школьника". М., 1991;
  9. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие М.: ИНФРА-М, 1997.256 с.;
  10. Дуткевич Т.В. Загальна психологія: (Конспект лекцій): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. Кафедра психології. Кам'янець-Подільський, 2002. 96с.;
  11. ЗапухлякО.З. Блок-тест акцентуацій характеру як нова авторська методика // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. К.: , 2006. т. 7, вип. 7. С. 110 120;
  12. Изард К.Е. Психология эмоций. СПб.: Питер 2000;
  13. Изард К.Е. Эмоции человека. М.: издательство МГУ, 1980;
  14. Кепалайте А.П. Знак эмоциональности и особенности интеллекта в плане межполушарных отношений. //Дисс.канд.психол.наук. М., 1982;
  15. Кепалайте А.П., Суворова В.В. Экспериментальное изучение положительных и отрицательных эмоций. // "Вопросы психологии". 1991, № 2;
  16. Колесов Д.П. Современный подросток. Взросление и пол.: Учебное пособие. М.: МПСИ Флинта, 2003;
  17. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений: Учебн. пособ. Минск: ТетраСистем, 2000. 432 с.;
  18. Кошлань І.Г. Акцентуйовані риси у підлітків з емоційною диспозицією за типом “гнів” // Вісник Одеського Національного Університету. Т. 7. Вип.3. Психологія, 2002. С.142 146;
  19. Кошлань И.Г. Акцентуированные черты у подростков с эмоциональной диспозицией по типу “печаль” // Феноменологія щирості. Збірник матеріалів конференції./ За загальною редакцією І.А.Слободянюка. Вінниця.: Поділля, 2002. С. 271 279;
  20. Кошлань И.Г. Психологические особенности подростков представителей мономодальных типов эмоциональности. // Наука і освіта, 2004. № 4 - 5 С. 36 40;
  21. Кошлань И.Г. Сочетания индивидуальных типов эмоциональности подростков: попытка классификации / Психологія сучасності: наука і практика (тези). ІІ частина. Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2004. С. 41 43;
  22. Кузикова С.Б. Основы возрастной психокоррекции: Учебно-методическое пособие. Часть первая. Суми: ВВП "Мрiя-1" ЛТД, 1996. 168с.;
  23. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. 5-е изд. М.: Изд-во УРАО, 1999;
  24. Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості // Практична психологія та соціальна робота. 2002. №7. С. 59-65.;
  25. Малімон Л.Я. Теоретико-методологічні аспекти вивчення емоційності особистості // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Наук.-метод. ж-л Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України. К., 2002. Вип. 4. С. 125-132;
  26. Малімон Л.Я. Експериментальне дослідження емоційності як стійкої інтегральної характеристики індивідуальності // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. К., 2002 Т.ІV, частина 4. С. 157-163;
  27. Ольшаникова А.Е. Соотношение некоторых особенностей эмоциональной сферы подростка с физиологическими показателями. // Проблемы дифференциальной психофизиологии. М., 1977. Т.9;
  28. Ольшанникова А. Е. Эмоции и воспитание. М., 1983. 80 с.;
  29. Ольшанникова А. Е., Рабинович Л. А. Опыт исследования некоторых индивидуальных характеристик эмоциональности // Вопр. психол. 1974. № 3. С. 6573;
  30. Ольшанникова А.Е., Семенов В.В., Смирнов Л.М. О методах, диагностирующих некоторые параметры эмоциональности, связанные с детерминацией эмоциональной устойчивости // Спорт, психофизическое развитие и генетика. М., 1976;
  31. Ольшанникова А.Е., Ямпольский Л.Т. О структуре качественных характеристик эмоциональности. (Оценка гипотезы средствами факторного анализа) // Психология и психофизиология индивидуальных различий. М., 1977;
  32. Походенко С.В. До питання про виховання лідера в підлітковому віці. Актуальні проблеми педагогіки та психології: збірник наукових праць. Ніжин. 1995. С.158-162;
  33. Походенко С.В. Лидерство у подростков как объект психологического исследования. //Психологічна служба в системі освіти: проблеми та перспективи. Запоріжжя. 1994. С.29-33;
  34. Походенко С.В. Особливості соціалізації підлітків у мікросередовищі. Проблеми соціалізації сучасних підлітків. Запоріжжя. 1998. С.6-56;
  35. Походенко С.В. Становлення мотивації лідерства у підлітків шляхом ідентифікації зі "значущим іншим".// Наукові записки НДПУ. Ніжин.1998. С.9-13;
  36. Плоткин А. А.Структура качественных индивидуальных особенностей эмоциональности // Вопр. психол. 1982. № 5. С. 114118;
  37. Проблемы дифференциальной психофизиологии. М., 1977;
  38. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е издание. СПб.: Питер, 2000;
  39. Санникова О. П.Эмоциональность и регуляция активности общения // Вопр. психол. 1984. № 3. С. 123128;
  40. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. М., 1982;
  41. Якобсон П.М. Проблема психологии эмоций. // Психологическая наука в СССР. М., 1960 Т.2;
  42. Якобсон П. М. Общение людей как социально-психологическая проблема. М., 1973. 32 с.
 • 4134. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради
  Физика

  Qвідкр, ВтСумарні теплові надходження, Qнадх, Вт12345678910 171,01746,02554,600,-ref.0096,98374,550,001712579,70517,000,-ref.0075,36349,160,00142,5384,72235,000,-ref.006,78158,710,0057486,06235,000,-ref.006,89158,710,0028,550,000,000,-ref.000,000,000,0028,560,000,000,-ref.000,000,000,0028,570,000,000,-ref.000,000,000,0028,580,000,000,-ref.000,000,000,0028,590,000,000,-ref.000,000,000,0028,51093,640,000,-ref.007,490,000,0028,511153,840,000,000125,6912,310,00502,7601257,97235,000,-ref.004,64158,710,00571354,63235,000,-ref.004,37158,710,0028,5140,000,000,-ref.000,000,000,00571574,02235,000,-ref.005,92158,710,0057160,000,000,-ref.000,000,000,0028,5170,000,000,-ref.000,000,000,0085,518147,150,000,000125,6911,770,00502,7628,519508,35705,000,000125,6940,67476,13502,762282056,63235,000,-ref.004,53158,710,005721167,67235,000,-ref.0013,41158,710,0057220,000,000,-ref.000,000,000,0085,523140,91235,000,-ref.0011,27158,710,001142484,950,000,000125,696,800,00502,7628,5250,000,000,-ref.000,000,000,0028,526166,33235,000,-ref.0013,31158,710,0057270,000,000,-ref.000,000,000,0028,5280,000,000,-ref.000,000,000,0028,5290,000,000,-ref.000,000,000,0028,5300,000,000,-ref.000,000,000,0028,53180,270,000,-ref.006,420,000,0028,532101,670,000,000125,698,130,00502,7628,53390,08235,000,-ref.007,21158,710,0028,5340,000,000,-ref.000,000,000,0028,535183,72235,000,-ref.0014,70158,710,0057360,000,0033,720,000,000,000,000,0028,537147,150,008,510,00125,6911,770,00502,7685,538138,460,0035,930,000,0011,080,000,0028,539107,020,008,820,00125,698,560,00502,7628,54080,270,006,300,000,006,420,000,0028,5410,000,0010,400,000,000,000,000,0028,5420,000,008,190,000,000,000,000,0028,5430,000,0014,810,000,000,000,000,0028,5440,000,0011,980,000,000,000,000,0028,545104,79235,0040,210,000,008,38158,710,005746743,35554,60151,590,000,0096,64374,550,001714792,75235,0047,270,000,007,42158,710,005748575,68517,00104,630,000,0074,84349,160,0011449746,02554,600,00951,750,0096,98374,550,0017150766,98517,000,00961,540,0099,71349,160,001715198,10235,000,00201,710,007,85158,710,0057520,000,000,0023,500,000,000,000,0028,5530,000,000,0056,790,000,000,000,0028,554111,48235,000,00327,040,000,00158,710,00575591,41235,000,00352,500,007,31158,710,0085,55668,00235,000,00256,540,005,44158,710,0085,557102,12235,000,00211,500,008,17158,710,0057580,000,000,0023,500,000,000,000,0028,559303,67705,000,00928,250,0024,29476,130,0017160319,06705,000,00949,790,0025,52476,130,0017161111,48235,000,00327,040,008,92158,710,005762307,69705,000,00936,080,0024,61476,130,0017163222,96470,000,00653,300,0017,84317,420,00142,5640,000,000,00170,380,000,000,000,0028,56592,75235,000,00115,540,007,42158,710,0028,566102,12235,000,00303,540,008,17158,710,00576767,33235,000,00254,580,005,39158,710,0028,568112,82235,000,00227,170,009,03158,710,0057690,000,000,0023,500,000,000,000,0028,5700,000,000,0056,790,000,000,000,0028,571111,48235,000,00323,130,008,92158,710,005772754,05554,600,00965,460,0098,03374,550,0017173762,97517,00957,630,0099,19349,160,0017110900,3013216,401696,6810558,55879,831146,833519324702,5Всього50843,75

 • 4135. Епоха "розвиненого соціалізму" або "роки застою" в Радянському Союзі (1965-1985)
  История

  Одним із найпримітніших фактів дуже тьмяного радянського політичного життя кінця 60-х - початку 70-х рр. було піднесення всередині правлячої групи Брежнєва, і зародження справжнього - і разом з тим комедійного - культу особи останнього. До цього часу Брежнєв пройшов довгий політичний шлях - спочатку при Сталіні, потім при Хрущові. Типовий представник покоління «висуванців», зобов'язаних своєю кар'єрою масовим чисткам другої половини 30-х рр., Брежнєв був з 1937 р. на радянській і партійній роботі, в роки війни - політробїтником в різних частинах діючої армії, в 1946-1950 рр. секретарем Запорізького, потім Дніпропетровського обкомів КП(б) України. Обраний в 1950 р. першим секретарем ЦК КЩб) Молдавії, а на XIX з'їзді КПРС (1952 р.) - секретарем ЦК, він досяг меж можливого для регіонального партфункціонера. Після смерті Сталіна Брежнєв успішно проявив себе на посаді першого секретаря Компартії Казахстану (1955-1956 рр.). Кандидату члени Політбюро (Президії) ЦК КПРС (1952-1953, 1956-1957 рр.), після викриття «антипартійної групи» (1957 р.) він став повноправним членом Політбюро. Будучи з 1960 р. Головою Верховної Ради СРСР, у вирішальний момент (літо 1964 р.) Брежнєв зосередився на керівництві вищими партійними кадрами на ключовому посту в Секретаріаті ЦК. Висування Л.Брежнєва на перший план всередині «колегіального керівництва» почалося відразу після XXIII з'їзду КПРС, коли па пленумі ЦК він був обраний Генеральним секретарем ЦК КПРС (до цього вищою партійною посадою був пост Першого секретаря), і затвердилося на початку 70-х рр., коли він зайняв місце Косигіна на найважливіших міжнародних конференціях Сходу та Заходу (в попередній період Брежнєв займався виключно відносинами всередині «соціалістичного табору»). Московська зустріч у верхах у травні 1972 р. Брежнєва та Ніксона підтвердила першість Генерального секретаря. Як і в епоху Хрущова, зовнішня політика зіграла вирішальну роль у зміцненні авторитету першого керівника країни. Після цього старіючий правитель міг спокійно «спочивати на лаврах», купаючись в почестях і лестощах, які підігрівали його старечу пристрасть до титулів і орденів. Брежнєв отримав сім орденів Леніна і п'ять зірок Героя Радянського Союзу і Соціалістичного праці. Крім цього він був удостоєний золотої медалі ім.Карла Маркса за «винятковий внесок у розвиток марксистсько-ленінської теорії і в наукове дослідження актуальних проблем розвитку соціалізму і всесвітньо-історичпої боротьби за комуністичні ідеали»; Ленінської премії миру і («за проханням трудящих») Ленінської премії з літератури за три брошури: «Мала земля», «Відродження» та «Цілина» (випущених тиражем більше 15 мли. примірників кожна). У цих брошурах від першої особи розказувалося про подвиги Брежнєва під час війни і потім на «промисловому та сільськогосподарському фронтах». Для Генерального секретаря була сфабрикована блискуча військова кар'єра: до 30-річ-чя Перемоги йому було присвоєне звання генерала армії (квітень 1975 р.), а через рік (!) Маршала Радянського Союзу (7 травня 1976 р.). Через два дні жителі Дніпропетровська були присутніми на відкритті імпозантного монументу свого знаменитого співвітчизника. Нарешті, 16 червня 1977 р. Брежнєв зайняв також і почесний пост Голови Президії Верховної Ради СРСР. Цей град почестей та поєднання найважливіших державних постів не можна, однак, інтерпретувати як просте повернення до культу особи сталінського типу. Брежнєв не вирвав владу у своїх соратників внаслідок запеклої боротьби і усунення суперників, вони самі віддали її в його руки. Концентрація влади не порушила політичної стабільності. Брежнєв виступив як представник політичної касти, як втілення консенсусу та солідарності коаліції, з якою він ніколи не мав наміру поривати.

 • 4136. Естественная и антропогенная радиоактивность почв
  Экология

  В Российской Федерации Смоленская АЭС одна из более эффективных по «культуре безопасности», она функционирует более 25 лет. В связи с постоянными технологическими выбросами АЭС в течении её многолетней эксплуатации и таких долгоживущих радионуклидов как и требуется оценка воздействия на природную среду. Проведённые исследования показали, что плотность загрязнения почвы по в зоне влияния Смоленской АЭС укладывается в диапазон величин, установленных для данного региона в постчернобыльский период и изменяется в 2-3 раза. В зоне влияния Чернобыльской АЭС плотность загрязнения почвы по составляет 6 математических порядков. В настоящее время уровень загрязнения на исследуемой территории существенно не снизился. Максимальные запасы отмечается в почвах лесных биогеоценозах (БГЦ), а минимальных в болотных почвах. Наибольшие коэффициенты варьирования отмечается в почвенном профиле лесных фитоценозов. Максимальное значение коэффициентов вариации наблюдается в слое лесной подстилки, минимальные зафиксированы в слое от 0 до 5 см. Возрастание вариации в горизонте лесной подстилки обусловлена пространственной неоднородностью содержания в составе опада. А увеличение рассматриваемого показателя в нижней части профиля лесных почв связано с различием в интенсивности в течении миграционных процессов по стационарным пробным площадям (СПП). Основная активность сосредоточена в верхней части толщи почв. В хвойных почвах наибольшая его активность удерживается в горизонте лесной подстилки и напротив в односантиметровом слое почв ельника сосредоточено примерно на 10% больше запасов , чем в аналогичном слое сосняк. В почвах березняка наблюдается перемещения всей активности в минеральные слои. Это связано с большим обилием мезофауны в почвах лиственных фитоценозов. В почвах луговых участков большое влияние на перераспределение радионуклида оказывает тип фитоценоза и характер его использования. Отмеченные различия в распределении в почвах исследуемых биогеоценозов (БГЦ) позволяют утверждать, что хвойные леса обладают наиболее выраженными барьерными функциями на пути вертикальной миграции радионуклида и в максимальной степени препятствует их поступлению в грунтовые воды. Расчёты показали, что среди различных видов растительного покрова наименьшим варьированием и уровнем загрязнения характеризуется древесный ярус. Наибольший коэффициент перехода отмечатся для ассимилирующих органов и внутренних слоёв коры хвойных пород, минимальные для древесины. По величине коэффициента перехода (КП) радионуклиды основные лесообразующие породы образуют ряд: сосна>ель>берёза. Для других структур древостоя ряд несколько видоизменяется ель>сосна>берёза. Это связанно с особенностями первичного загрязнения и интенсивности поступления радионуклидов в растения. Уровень загрязнения и диапазон варьирования концентрации в травянистой растительности выше удельной активности ассимилирующих органов древесных пород. Максимальный КП в травянистую растительность отмечается в лесных и болотных БГЦ. Это обусловлено повышенной миграционной способностью радионуклидов в данных группах почв. Среди рассматриваемых видов травянистых растений по величине КП выделяется 2 вида: виды дискриминаторы и виды накопители. Накопление на исследуемых почвах мхами в целом выше, чем травянистыми видами. Среди видов зелёных мхов максимальное количество радионуклида концентрируется в плевроциуме, а минимально в птилиум страусово перо. Максимальной аккумуляцией и диапазоном варьирования обладают грибы. Меньше данный радионуклид накапливают сапротрофы на почве и значительно больше микориозообразователи.

 • 4137. Естественное возобновление леса
  Сельское хозяйство

  Заправка автомобилей тракторов с тележками в крове которых находятся легковоспламеняющиеся материалы а так же автомобили и автобусы в кузове которых находятся люди не разрешается. Во время грозы и ее приближения все сливоналивные операции со светлыми нефтепродуктами а так же заправка машин должны быть прекращены. При необходимости проведения ремонта машин в полевых условиях с применением электрогазосварки сборочные узлы должны быть прекращены. При необходимости проведения ремонта машин в полевых условиях с применением электрогазосварки сборочные узлы должны быть предварительно Очищены и промыты водой. Операции, связанные с мойкой очисткой техническим обслуживанием и ремонтом машин и оборудования должны выполняться при неработающем двигателе. При работе в лесу необходимо соблюдать общие правила пожарной безопасности по разведению костров. Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности не допускается: курение во время заправки: хранение ГСМ в кабине трактора: работать в одежде пропитанной горючими материалами: течь горючего в баках топливо проводах и их соединениях. Обтирочный материал хранить только в железных ящиках в закрытых сплошной крышкой. Временные стоянки трактора с машинами в полевых условиях должны быть очищены от сухой травы спаханы кругом полосой шириной 1 м и должны находиться от складов материалов стогов сена лесных насаждений не ближе 20 м. Не допускать к эксплуатации трактора и механизмы не отвечающие требованиям безопасности и производственной санитарии. Не допускать к эксплуатации переоборудованного и вновь изготовленные в порядке рационализации машины механизмы и приспособления без предварительных их испытаний официальной комиссией с участием технического инспектора труда ЦК профсоюза. Машины оборудование механизированный инструмент должен иметь паспорт и руководство по эксплуатации которую требуется соблюдать в процессе работы. Цветовая сигнальная окраска машин оборудования а так же знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12 4 026- 76.

 • 4138. Естественное возобновление хвойных пород ели после сплошных рубок в разных типах леса Вологодской области Междуреченского района
  Сельское хозяйство

  Главные недостатки сплошных рубок специалисты видят в том, что при таких рубках происходит преобразование лесной среды. Резко изменяются температурный и влажностный режимы, условия освещённости. Большинство природных видов, обитавших под пологом леса, страдает при сплошных рубках от изменяющихся условий среды. Изменение суточных колебаний температуры и влажности приводит не только к потере биологического разнообразия, но и к проблемам лесоводства: сохранившийся подрост или вновь высаженные молодые деревья некоторых древесных пород страдают как от поздних заморозков, так и от летнего иссушения почвы. Повреждение молодых побегов ели ночным заморозком особенно усиливается, если обмороженные побеги днем подвергаются воздействию яркого прямого солнечного света а именно это и происходит на сплошных вырубках. Для большинства регионов повреждение молодых приростов ели на сплошных вырубках поздними весенними заморозками является совершенно обычным делом - это прямой ущерб лесному хозяйству. Кроме того, сплошные рубки приводят к снижению естественной мозаичности лесных экосистем. В коренных лесах древесный ярус неоднороден по своей структуре здесь всегда есть участки разной сомкнутости, несколько разного состава. В древостоях старых лесов всегда присутствуют «окна» просветы разного размера, образовавшиеся в результате усыхания или вываливания отдельных деревьев.

 • 4139. Естественные монополии
  Экономика

  Россия. При оценке проводимой реформы железных дорог в России нужно учитывать, что поскольку реформа еще находится на этапе реализации, окончательные выводы можно будет сделать только на основании данных о состоянии железнодорожного транспорта после завершения всех плановых мероприятий реформы. Процесс реформирования железнодорожного транспорта в России начался в 1992 г. В это время был издан указ президента «Об акционировании на железнодорожном транспорте», в котором предусматривалось, что реструктуризация будет происходить путем приватизации отдельных предприятий и хозяйственных комплексов и создания на их базе акционерных обществ. Реализацию реформы предусматривалось осуществить в течение трех последовательных этапов. В рамках первого (подготовительного) этапа реформы (2001-2002 гг.) планировалось осуществить внедрение нового механизма регулирования тарифов, сокращение перекрестного субсидирования за счет ликвидации необоснованных тарифных льгот некоторым категориям пользователей, а также создание открытого акционерного общества «Российские железные дороги». На втором этапе (2003-2005 гг.) предусматривалось создание на базе финансово-хозяйственного комплекса ОАО «РЖД» самостоятельных акционерных предприятий с целью стимулирования конкуренции на рынке железнодорожных перевозок. Наконец, на заключительном этапе (2006-2011 гг.) планировалось осуществить продажу акций дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» на открытом рынке, а также провести оценку целесообразности и способов полного отделения сектора инфраструктуры от сектора эксплуатаций железных дорог. По состоянию на текущий момент трудно с уверенностью сказать, насколько успешной является реформа железных дорог, можно лишь сопоставить запланированные мероприятия с тем, что было реализовано. Прежде всего, в 2003 г. было создано ОАО «Российские железные дороги», кроме этого, была предпринята попытка законодательно решить вопрос недискриминационного доступа независимых операторов к объектам железнодорожной инфраструктуры. Далее, на базе хозяйственного комплекса ОАО «РЖД» было создано несколько крупных дочерних и зависимых компаний, в том числе ОАО «Трансконтейнер», ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «Вагонреммаш» и др. Некоторые изменения произошли также в структуре рынка железнодорожных перевозок: появились независимые частные операторы, например, ЗАО «Северстальтранс», ООО «ММК-Транс» и др. Однако большинство частных железнодорожных операторов пришли на рынок исключительно с целью обслуживания транспортных потребностей крупных предприятий, функционирующих в сфере металлургической, химической, добывающей промышленности (МК АО «Северсталь», АО «Аммофос», «Новолипецкий МК» и др.). Что касается других видов перевозок, то в настоящее время данный сегмент рынка обслуживается целиком за счет усилий ОАО «РЖД». Несмотря на уже реализованные мероприятия, в экспертном сообществе высказываются мнения о том, что необходимо пересмотреть перечень запланированных мероприятий, а некоторые и вовсе утверждают, что реформу надо прекратить. В качестве основных аргументов в пользу сворачивания или серьезного пересмотра плана реформы обычно приводят высокую вероятность повышения тарифов на железнодорожные услуги. Согласно законодательству, государственная корпорация не может быть банкротом. Это обстоятельство снимает с нее условие обязательного получения прибыли. В этом случае достаточным будет перейти на функционирование по принципу самоокупаемости, при котором предприятие должно полностью покрывать свои совокупные издержки. Если же, помимо покрытия всех затрат, госкорпорация еще достигает определенной нормы прибыли, значит, затраченные ресурсы были использованы эффективно. Такая схема функционирования особенно актуальна для внедрения в секторе железнодорожных перевозок, поскольку в целом для железных дорог характерна несбалансированность рентабельности по отдельным видам деятельности. Во-вторых, при рассмотрении реформы российских железных дорог следует учитывать специфику данного сектора экономики в России. Поскольку для страны в целом характерны чрезвычайно большие расстояния, железнодорожный транспорт является основным транспортным средством для большинства категорий населения, а поэтому данный сектор экономики должен постоянно контролироваться государством с целью недопущения безосновательного роста тарифов и снижения качества обслуживания. Более того, при разработке разного рода государственных планов и концепций развития, как в рамках отдельных отраслей, так и для экономики в целом, следует четко осознавать, что без соответствующего развития железнодорожной сети реализация программ экономического развития вряд ли будет возможна в полном объеме. При этом в настоящее время существующая сеть железных дорог даже не полностью покрывает всю территорию России. Так, на сегодняшний момент 6 субъектов РФ не имеют полноценной сети железных дорог. Среди таких субъектов можно, например, выделить республику Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ, в которых перевозки грузов и пассажиров из других регионов в основном осуществляются авиационным транспортом. Подводя некоторые итоги, следует отметить, что реформирование железнодорожного транспорта должно проходить с учетом, прежде всего, необходимости комплексного развития системы железных дорог. Это означает, что государству с помощью различных методов регулирования следует стимулировать не столько исключительно использование инфраструктуры, сколько ее восстановление и развитие. Таким образом, основной целью реформирования железнодорожного транспорта должна быть, прежде всего, эффективность функционирования отрасли как целостной инфраструктурной системы; применительно к этой цели необходимо просчитать целесообразность применения конкурентных отношений в этой области. С учетом всех особенностей железнодорожного транспорта необходимо оценить потенциальные риски дальнейших мероприятий по реализации конечного этапа программы реформирования и при необходимости внести соответствующие корректировки.

 • 4140. Етичні засади діяльності працівників прокуратури
  Культура и искусство

  Для прокурора вимоги моралі мають особливий вплив. З правосуддям завжди пов'язано уявлення про високоморальні принципи: справедливості, гуманізмі, чесності, правдивості і так далі Професійну мораль не можна, проте, зводити лише до специфічного заломлення загальних норм моральності в тій або іншій діяльності. У будь-якій професійній моралі не може бути якихось особливих етичних норм, які б не витікали із загальних етичних принципів. Так, як специфічні норми моралі юриста часто приводять правило про неприпустимість розголошування даних попереднього слідства, про адвокатську таємницю і так далі, які нібито становлять виняток із загальних моральних принципів правдивості і щирості. Слід відмітити, що ці правила є правовими нормами. Правдивість і щирість як етичні принципи не можна розглядати у відриві від громадянського обов'язку, а іноді і правому обов'язку не розголошувати певні відомості. Це стосується державної службової таємниці, а також певної таємниці при здійсненні правосуддя. Все це втікає із загальних принципів моралі, а не є виключенням з них. Останніми роками юристи почали приділяти велику увагу питанням моральності як в своїх монографічних роботах, наукових статтях, виступах на конференціях, так і в періодичному друці. Це обумовлено розширення сфери дії морального чинника в житті суспільства. Проте необхідно розділяти юридичну діяльність і діяльність посадових осіб судочинства. Посадові особи судочинства найгостріше відчувають проблеми моральності своєї професії, оскільки частіше стикаються з нестандартними ситуаціями, ніж інші, а також відповідальність за ті або інші ухвалені рішення, бо наслідки залежать від них в загальному ступені. [30]